Reguleringsplan for Flesland næringsområde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reguleringsplan for Flesland næringsområde"

Transkript

1 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 8. sept Reguleringsplan for Flesland næringsområde Figur 1: A-labs illustrasjon av forslag til masterplan for området i parallelt oppdrag levert mai BERGEN KOMMUNE Ytrebygda, gnr. 110 m.fl., bnr. 3 m.fl., Flesland næringsområde, Detaljregulering Plan nummer av 98

2 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG NØKKELOPPLYSNINGER BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET PLANPROSESSEN Fremdrift for plan- og utredningsarbeidet Oppstartsmøte Offentlig høring av planprogram Informasjon til berørte parter Fremdriftsplan GJELDENDE PLANSTATUS OVERORDNEDE RETNINGSLINJER Fylkes(del)plan Fylkesplan for Hordaland Kommuneplan/kommunedelplan Kommuneplan Kommunedelplan Birkeland, Liland og Espeland Reguleringsplaner Lønningen industriområder, plan nummer Lønningen 2 industriområder, plan nummer Ytrebygda, gnr 109 bnr 14, Bergen Lufthavn plan nr Reguleringsplan for bybanen, plan nummer Temaplaner Rikspolitiske retningslinjer Samordnet areal og transportplanlegging Barn og planlegging BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (DAGENS SITUASJON) Beliggenhet Avgrensning Tilstøtende arealers bruk/status Eksisterende bebyggelse Topografi/landskapstrekk Solforhold Vegetasjon, dyreliv og andre naturforhold Grønne interesser Kulturminneverdier Vei og trafikkforhold Støy Offentlig kommunikasjon/kollektivdekning Vann og avløp Energi Privat og offentlig servicetilbud Risiko og sårbarhet Privatrettslige bindinger UTREDNINGER IHT. FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER Innledning Beskrivelse av tiltaket Beskrivelse av alternativene Tidsplan for gjennomføring... 34

3 7.3. Offentlige og private TILTAk som er nødvendige for at tiltaket kan gjennomføres Forholdet til overordnede planer Fylkeskommunale planer Kommunale planer Beskrivelse av miljø, naturressurser og samfunnsforhold Tiltakets virkninger Miljøvirkninger Landskap Samfunnsvirkninger Sammenstilling av virkningene Avbøtende tiltak Behov for nærmere undersøkelser Oppfølging Konklusjon med sammenstilling av konsekvenser BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET Innledning Reguleringsformål Byggeformål Næringsbebyggelse (N)... Feil! Bokmerke er ikke definert. Kombinert bebyggelse og anleggsformål (forretning/kontor/hotell) (K/B/A1 og 2) Kontor (K1 og K2) Lek/uteoppholdsareal Parkering/garasje(r) Trafikkareal Støytiltak Avfallshåndtering/miljøstasjon Risiko og sårbarhet Rekkefølgebestemmelser KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET OVERORDNEDE PLANER OG VEDTAK Fylkes(del)plan Kommune(del)plan Rikspolitiske retningslinjer EKSISTERENDE REGULERINGSPLANER ESTETIKK KONSEKVENSER FOR NABOER TRAFIKK- OG PARKERINGSFORHOLD KULTURMINNER FRILUFTSAKTIVITET, NATUROMRÅDER, BARN OG UNGES INTERESSER I NÆRMILJØET PRIVAT OG OFFENTLIG SERVICETILBUD RISIKO og SÅRBARHET INFRASTRUKTUR KONSEKVENSER FOR NÆRINGSINTERESSER JURIDISKE/ ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR KOMMUNEN UTTALELSER OG MERKNADER Fra stat, fylkeskommune og interkommunale instanser kommunen Fra Private FORSLAGSSTILLERS AVSLUTTENDE KOMMENTAR

4 4 1. SAMMENDRAG Reguleringsplanen er utarbeidet for Flesland Property AS, av Opus Bergen AS. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for næringsbebyggelse med høy standard og høy utnyttelse, samt et større hotellanlegg med konferansedel. Regulering av gnr 110 bnr 79 og 82 har skjedd i samråd med eierne Dolviken Eiendom AS og Birkebeiner Eiendom AS. Flesland Property AS har ervervet tomteområder og inngått avtale om tomteområder for de eiendommer som omfattes av reguleringsplanen. I forkant av eiendomserverv har det vært gjort avklaringer med Avinor om at dette var områder Avinor ikke hadde interesser i. Planområdet ligger i Ytrebygda bydel, nær Flesland lufthavn og fremtidig bybaneterminal der. Planområdet er 130 daa stort. Området er del av I/K/L10 i Kommuneplanens arealdel og foreslås regulert til Næring, Forretning/kontor og Kombinert bebyggelse og anleggsformål (forretning/kontor/handel). Utnyttelsesgraden for byggeområdene varierer fra 250%-BRA til 341 %-BRA.

5 5 2. NØKKELOPPLYSNINGER Bydel Gårdsnavn (adresse i sentrum) Gårdsnr./bruksnr. Gjeldende planstatus (regulerings- /kommune(del)pl.) Forslagstiller Grunneiere (sentrale) Plankonsulent Ytrebygda Flesland Gnr 110 m.fl bnr 1 m. fl. Gjeldende kommuneplan : Avsatt til industri, kontor og lager Flesland Property AS Flesland Property AS Opus Bergen AS Ny plans hovedformål Kontor, hotell, forretning, næring og naturområde. Planområdets areal i daa 129,5 daa Ant. nye boenheter/ nytt næringsareal (BRA) Ca m 2 Aktuelle problemstillinger Vegløsninger, avgrensning mot (støy, byggehøyder, o. l.) naturområdet, automatisk fredet kulturminne Foreligger det varsel om innsigelse (j/n) Nei Konsekvensutredningsplikt (j/n) Ja Kunngjøring oppstart, dato Fullstendig planforslag mottatt, dato Informasjonsmøte avholdt.(j/n) Nei

6 6 3. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET Planarbeidet ble startet etter oppstartsmøte i Bergen kommune, i den hensikt å åpne for næringsbebyggelse med høy standard og høy utnyttelse, samt et større hotellanlegg med konferansedel. Flesland Property AS har ervervet tomteområder og inngått avtale om tomteområder for de områder som omfattes av reguleringsplanen. I forkant ev eiendomserverv har det vært gjort avklaringer med Avinor om at dette var områder Avinor ikke hadde interesser i. Utvikling av næringsvirksomhet nær opp til terminalområdet ved flyplassen og terminal for bybanen er i seg selv bærekraftig. Det er økende etterspørsel etter kontorareal for virksomheter som har nasjonale og internasjonale oppgaver og markeder, der reisevirksomheten er sterkt medvirkende til lokaliseringsvalg. Gjennom kommuneplanlegging og pågående kommunedelplan-arbeid åpner Bergen for nye utviklingsområder som kan ivareta denne etterspørselen. Figur 2 Illustrasjon hentet fra Links bidrag til parallelt oppdrag om masterplan for Flesland næringsområde.

7 7 4. PLANPROSESSEN 4.1. FREMDRIFT FOR PLAN- OG UTREDNINGSARBEIDET Oppstartsmøte Oppstartsmøte med fagetaten ble avholdt 14. desember Det ble avholdt oppstartsmøte med Bergen kommune 14. desember Fagetaten anbefaler oppstart med følgende føringer: Den private reguleringsplan- prosessen må koordineres i forhold til kommunedelplanarbeidet for Ytrebygda Blomsterdalen. Etat plan- og geodata anbefalte at det private planforslaget først utformes rundt og åpent, og så justere det inn etter hvert Plan- og geodata foreslår samarbeidsmøter for de pågående planprosessene. Etat for byggesak og private planer ønsker også å være med på disse møtene. I forhold til kommunedelplanen ble følgende tema spilt inn til den private planen: - Området er avsatt som I/K/L -område og oppstart av privat plan er greit for disse formålene. - Det vil bli stilt krav om grøntstruktur - Atkomst til området: Hovedatkomst fra Flyplassveien i nord, eventuelt ny atkomst fra øst. - Kollektivbetjening vil bli vektlagt. - Aktuelt å innpasse idrettshall ved dette område, i tilknytning dagens idrettsbane på Liland. - Liland skole vurderes flyttet på sikt - som en følge av fremtidig rullebane II ( støy). - I K-delplanen vil det bli gjennomført grovmasket KU. Reguleringsplanen krever en mer detaljert KU. Omfanget av KU-en bør avklares nærmere, blant hvor mye av tilstøtende arealer som må vurderes. Etat for private planer opplyser om at utbyggingsavtaler kan bli aktuelt i tilknytning til gjennomføring Offentlig høring av planprogram Planprogrammet ble lagt ut til offentlig høring 4. februar 2011, med merknadsfrist 20. mars Det kom inn 14 merknader som er lagt ved forslag til planprogram og som er oppsummert og kommentert i eget merknadsskjema. Her gjengis kort de endringer som er gjort i forslag til planprogram på bakgrunn av merknadene: - Fylkeskonservatoren gjør klart at det vil bli stilt krav om kulturminneregistreringer. Dette er nå presisert i planprogrammet. Det er gjennomført registrering av Hordaland fylkeskommune som del av planarbeidet. - Samferdselsetaten ber om trafikksikkerhet beskrives i eget punkt med fokus på myke trafikkanter og universell utforming. Dette har ligget inne i programmet, men er nå gjort til eget punkt i planbeskrivelsen.

8 8 Følgende merknadsstillere har bedt om at deres eiendommer tas ut av planområdet: - Dolviken eiendom gnr 110 bnr 79 - Helga Mundal gnr 111 bnr 6 og Erling og Kristian Liland gnr 111 bnr 1 og 39 Opprinnelig vurderingen av dette er at eiendommene ikke bør tas ut av planområdet. 111/6 og 39 samt 110/79 bør være med, fordi disse eiendommene kan bli berørt av det fremtidige vegsystemet. 111/1 og 39 bør være med fordi det på disse eiendommene skal reguleres en idrettshall, arealformålet er i samsvar med gjeldende kommuneplan. I samråd med Bergen kommune ble planområdet endret, og området for fremtidig idrettshall tatt ut. I forbindelse med endring av planavgrensning, ble eiendommene 111/1, 6, 39 og 109 tatt ut av planområdet. Dessverre ble planprogrammet liggende i fagetaten i over et år uten at det ble behandlet. Først ble planprogrammet vedtatt at byrådet, tre måneder etter at planen første gang ble levert inn til offentlig ettersyn. Byrådet gjorde følgende vedtak: a. Planbeskrivelsen må inneholde vurderinger av hva som er de mest hensiktsmessige reguleringsformål innenfor de ulike deler av planområdet. b. Planbeskrivelsen må inneholde vurdering av konsekvenser av eventuelle funn av kulturminner innenfor planområdet. c. Lønningsveien vil få en viktig funksjon og utredning av vei- og trafikkspørsmål må baseres på pågående utredninger i Kommunedelplan Birkeland, Liland, Ådland og Espeland om hoved- og lokalveistrukturen i området. d. Utredning av «høyt alternativ» baseres på % BRA= INFORMASJON TIL BERØRTE PARTER Det har vært avholdt individuelle møter og/eller samtaler med de fleste naboene og grunneierne innen planområdet i forhold til planarbeidet. På grunn av den langvarige prosessen som har for å oppnå enighet med naboplanen Bergen lufthavn om veiløsninger har det ikke vært avholdt felles nabomøte før 1. gangs levering av planforslaget til kommunen. Det planlegges avholdt nabomøte i forbindelse med offentlig høring. Det er oppnådd enighet med Avinor om veiløsning FREMDRIFTSPLAN Fremdriftsplanen viser den lovpålagte prosessen videre for plan og utredningsarbeidet. Planarbeidet Informasjon og Kommunal behandling Fremdrift medvirkning Utarbeiding av planprogram Levert kommunen Varsling oppstart av Kunngjøres til 4 februar 2011 reguleringsarbeidet allmennheten. Innspill og høring av forslag fra offentlige etater og

9 9 til planprogram involverte parter. Behandling av merknader og fastsetting av planprogram. Utarbeiding av KU og Reguleringsplan Møter med Avinor Bergen kommune, planavd og byrådet. Levert kommunen juni 2012, revidert april og juni Første gangs behandling av KU/Reguleringsplan Offentlig høring reguleringsplan og KU Offentlige etater Åpne møter Allmennheten Bergen kommune, planavd. 12 uker 6 uker 2. Gangs behandling reguleringsplan og eventuelle tillegg KU * Gjennomgang av merknader Prosess med involverte parter før endring av plan Høst 2013 Vedtak KU og reguleringsplan Bystyrebehandling av reguleringsplan Vinter/vår 2014

10 10 5. GJELDENDE PLANSTATUS OVERORDNEDE RETNINGSLINJER 5.1. FYLKES(DEL)PLAN Fylkesplan for Hordaland Fylkesplan for Hordaland har følgende målsetting under areal og miljømål: Næringsutvikling Under kapittel 5 om næringsutvikling i Fylkesplan for Hordaland står følgende: Hordaland og Bergen skal fremstå attraktivt for lokalisering av hovedkontorfunksjoner. ( )Talet på nyetableringar i regionen skal aukast. Transport, areal og miljø Under kapittel 8.3 Arealpolitiske virkemidler står det: I vekstkommuner i Bergensregionen skal ein unngå spreidd bustadbygging utan tilknytning til overordna kollektivnett. Det skal leggjast til rette for høvelege næringsareal i kommuneplanlegginga. Lokalisering av bustader, næringsverksemd og tenesteyting skal skje med omsyn til effektiv arealutnytting og energibruk og lågast mogeleg transportbehov, særleg i Bergensregionen KOMMUNEPLAN/KOMMUNEDELPLAN Kommuneplan I kommuneplanens arealdel for Bergen ( ) er planområdet angitt som del av næringsområdet I/K/L 10. ). Iht. retningslinjene til kommuneplanens arealdel, 22, er det et overordnet mål å øke utnyttelsen av sentralt beliggende næringsområder ved de viktigste kollektivaksene. I disse områdene prioriteres næringer med høy tetthet av arbeidsplasser. Figur 5.3 Kommuneplankart, plan Plankart til 2. gangs behandling.

11 11 Figur 5.2 Kommuneplanens arealdel - tegnforklaring. Også i ny kommuneplan for Bergen ( ), planid , ikke trådt i kraft grunnet innsigelse, er planområdet vist som I/K/L. Andre bestemmelser i kommuneplanen som har særlig interesse her: - 5 Utbyggingsavtaler - 7 Universell utforming - 8 Risiko og sårbarhet - 11 Biologisk mangfold - 12 Kulturminner og kulturmiljø - 13 Støy - 14 Energi - 18 Vann, avløp og overvannshåndtering - 24 Grønnstruktur - Landbruks-, natur- og friluftsområder. Det vil bli henvist til de aktuelle bestemmelsene der det er relevant i planbeskrivelse og konsekvensutredning.

12 12 Planområdet ligger i sone P4, som i kommuneplanen , er gitt følgende parkeringsdekning i bestemmelsenes 15: Tabell for Beregnings- Sykkel Bil P1 Bil P2 Bil P3 Bil P4 parkeringsplasskrav grunnlag Bolig 100 m2 bra 2 1-1,2 1,2-1,4 1,2-1,6 1,4 Forretning, handel, kjøpesenter 1000 m2 bra Kontor 1000 m2 bra 7 2/1/0* Industri / verksted 1000 m2 bra Lager / engros 1000 m2 bra Restaurant / pub / kafé 1000 m2 bra Mosjonslokaler 1000 m2 bra Hotell 10 gjesterom Småbåthavn 10 båtplassr Bensinstasjon, gatekjøkken Årsverk 0 0 0, Sykehus 10 senger sykehjem 10 senger Barnehage/barnepark 10 Barn 1 0,3-0, ,5 3-5 Skoler (grunn- og videregående) 10 Årsverk Universitet/høyskole 10 Årsverk , Idrettsanlegg 10 Personer 2 0 0, Forsamlingslokale (kino/teater, 10 Sitteplass kirke ) Krav til parkering for bolig og sykkelparkering er minimumskrav. Der krav er oppgitt som et intervall mellom to tall er laveste tall minimumskrav og høyeste tall maksimum for antall plasser Kommunedelplan Birkeland, Liland, Ådland og Espeland Planid: En kommunedelplan er under utarbeidelse. Denne er kraftig forsinket og planlagt lagt ut til offentlig ettersyn i februar Kommunedelplanen skal blant annet avklare det overordnede veisystemet mellom Blomsterdalen, Liland, Lønning og Espehaugen og Flyplassveien. Det har i løpet av planprosessen vært tett dialog med kommunen for å få samsvar mellom kommunedelplan og reguleringsplan hva angår veiløsningene REGULERINGSPLANER Det meste av planområdet er uregulert, men planområdets ytterkanter overlapper flere reguleringsplaner.

13 Lønningen industriområder, plan nummer Figur 5. 4 Utsnitt plankart for Lønningen Industriområde. Plan vedtatt i Området sør for planområdet (blå grense) er regulert til industri Lønningen 2 industriområder, plan nummer Figur 5. 5 Utsnitt av plankart plannr Foreslått plangrense i blått Ytrebygda, gnr 109 bnr 14, Bergen Lufthavn plan nr

14 14 Figur 5. 6 Utsnitt plankart Flesland lufthavn. Forslag til plangrense i blått. Reguleringsplanen for Bergen Lufthavn ble vedtatt av bystyret i Bergen med blant annet følgende føringer: Reguleringsplan for bybanen, plan nummer Reguleringsplanen for Bybanen ble vedtatt av bystyret i oktober Planen opererer med to ulike traseer frem til flyplassen. Under vises plankart for stasjon under ny terminal. Det er avklart at Bybanen får terminale som endestasjon. Den skal stå ferdig i Avstand fra nordre del av planområdet til stasjonen er i underkant av 200 meter i luftlinje.

15 15 Figur 5. 7 Utsnitt av plankart bybaneplanen for endestasjon under fremtidig terminal på flyplassen. Plangrense for Flesland Næringsområde markert med blå strek TEMAPLANER Det er utarbeidet en rekke temaplaner, tematiske kommunedelplaner, kartlegging/ registreringer og befolkningsundersøkelser for Bergen. Disse er ment å skulle legges til grunn for all planlegging. De mest aktuelle temaplaner/undersøkelser/prinsipper for dette planområdet er: - Sykkelstrategi for Bergen Trafikksikkerhetsplan for Bergen Handlingsplan for bedre luftkvalitet (2007) Der det er relevant, er det vist til disse temaplanene under beskrivelse av temaet RIKSPOLITISKE RETNINGSLINJER Samordnet areal og transportplanlegging De Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging har følgende målsetting og må tas hensyn til i den videre planleggingen: Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessige gode løsninger, trygge lokalsamfunn og

16 16 bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen. Det skal legges vekt på å oppnå gode regionale helhetsløsninger på tvers av kommunegrensene Barn og planlegging Viktige nasjonale mål er: Sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og som har de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver tid er i samsvar med eksisterende kunnskap om barn og unges behov. Ivareta det offentliges ansvar for å sikre barn og unge de tilbud og muligheter som samlet kan gi den enkelte utfordringer og en meningsfylt oppvekst uansett bosted, sosial og kulturell bakgrunn. Følgende krav til fysisk utforming skal vies spesiell oppmerksomhet: a. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensing, støy, trafikkfare og annen helsefare. b. I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Dette forutsetter blant annet at arealene: - er store nok og egner seg for lek og opphold - gir muligheter for ulike typer lek på ulike årstider - kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir muligheter for samhandling mellom barn, unge og voksne.

17 17 6. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (DAGENS SITUASJON) 6.1. BELIGGENHET Planområdet ligger i Ytrebygda bydel, like sørøst for terminalbygget på Felsland flyplass. Planområdet ligger sør for Lilandsvegen, øst for Lønningsvegen og nord for Lønninngflaten og er på ca. 130 daa. Figur 6.1 Planområdet markert med blå strek (Vist avgresning er ikke nøyaktig). Planområdet omfatter følgende gårds- og bruksnummer: Gnr/bnr Størrelse i m2 110/1 Deler av 110/ /6 Deler av 110/ / / / / / / / / / / / / /9 5057

18 18 111/ / / AVGRENSNING Planområdet grenser mot Lilandsvegen og Lilandshaugen i nord, i øst grenser det mot gården Liland, mot sør grenser det mot næringsområdet Lønningen og mot vest grenser det mot samme område. Planavgrensningen er endret etter varsling om oppstart, slik figurene viser. Figur 6.2 Varslingskartet. For endring, se figuren under.

19 19 Figur 6.3 Ny plangrenser. Plangrensene er justert i samråd med fagetaten i Bergen kommune. Som følge av behov for samordning med Avinors plan i forhold til vegløsning er planområdet utvidet noe i området som avsettes til veg mot nord TILSTØTENDE AREALERS BRUK/STATUS Områdene mot vest er regulert til næringsformål og er i bruk til industri, kontor og lager, samt parkering tilknyttet flyplassen. Områdene mot sør er regulert til industri og er i bruk til industri, kontor og lager. I kommuneplanen er området lagt ut til industri, kontor og lager (I/K/L). Deler av områdene i nord er regulert til flyplassformål, mens resten av områdene mot nord og øst fortsatt er LNF-område.

20 EKSISTERENDE BEBYGGELSE Tabellen under gir en oversikt over eksisterende bebyggelse i planområdet. Det ligger fire eneboliger i området, alle bebodd. De to lagerbygningene i området er i bruk til parkering. Gnr/bnr Bygninger BRA 110/4 Garasje /15 Garasje /16 Hus for dyr/landbr/silo Hus for dyr/landbr/silo Annen bygning 110/22 Enebolig (1955) Garasje Annen bygning /24 Enebolig (1982) /26 Enebolig (1963) /27 Garasje/anneks /82 Lager/kontor /9 Garasje/anneks Garasje /48 Lagerbygning /106 Enebolig (1912) Garasje/anneks Garasje Figur 6.4 T.v. Lagerbygg på 111/48 som er tatt i bruk til parkering. T.h. ulike landbruksbygninger på 110/16 Figur 6.5 Lager-, produksjons- og kontorbygg på gnr 110 bnr 82.

21 21 Figur 6.6 Enebolig på gnr 111 bnr TOPOGRAFI/LANDSKAPSTREKK Landskapstypen som dekker et større areal rundt planområdet er særpreget av langsmale åsrygger og koller. I og ved planområdet ligger landskapstypen i et mer åpent og sammenhengende åslandskap, med koller og mindre åpne dalsøkk. Innenfor planområdet finnes det mange småkoller og skrenter. Noen av de opprinnelig naturlige skrentene i nord og vest er tidligere sprengt ut og gjort brattere i forbindelse med vegbygging og/eller utbygging SOLFORHOLD Området ligger vestvendt og har gode solforhold VEGETASJON, DYRELIV OG ANDRE NATURFORHOLD Planområdet består av mye skog, både løvskog og blandingsskog. Kollene er i stor grad skogkledde. Innenfor planområdet ligger ett gårdsbruk som ikke driftes. Tidligere slåttemark og utmark bærer preg av gjengroing. Noen åpne gressflater finnes fortsatt, men inn mot skogsområdene er vegetasjonen tett GRØNNE INTERESSER Det meste av planområdet er i kommuneplanen avsatt til industri, kontor og lager. I temakartet grønne interesser er det lagt inn en grønn korridor diagonalt gjennom planområdet fra øst til vest. Den grønne korridoren er lagt inn i reguleringsplanen for hotelltomten rett sørvest for planområdet, slik kartet under viser.

22 22 Figur 6.7 Plankart Hotell Lønningen plan nummer Grønn etat skriver i sin merknad til planprogrammet: Det må legges til rette for en grønn korridor og nord/sørlig retning som kan fungere som viltpassasje og en korridor i øst/vestlig retning som binder sammen grønnstrukturen øst for Lønningsbekken med Såtemyranen nordøst for planområdet, via idrettsanlegget øst i planområdet. Rapporten Arealanalyse sør for Flyplassvegen viser denne grønne korridoren som skiltet sti og gangvei fra Såtamyrene i øst frem til Lønningen gård i øst. Korridoren går på østsiden av Ljosarhaugen, det mest dominerende landskapsdraget i planområdet. Nordvest i planområdet er et lite areal regulert til vegetasjonsskjerm rundt flyplassen. I forslag til reguleringsplan for ny terminal på Flesland flyplass er denne haugen foreslått planert for å gi plass til vei fra terminalen.

23 23 Figur 6.8 Arealanalyse sør for Flyplassvegen: Utsnitt av Friluftsliv registreringskart I den samme arealanalysen er planområdet gitt B-verdi hva angår tilgjengelighet til mulige friluftsområder. Egne observasjoner i området og opplysninger hentet inn fra tidligere grunneier i planområdet tilsier at det særlig er den sørøstlige delen av planområde som er mye brukt som friluftsområde og da først og fremst av to barnehager og skolen i nærområdet. Figur 6.9 Utsnitt av kart hentet fra Arealanalyse sør for Flyplassvegen.

24 KULTURMINNEVERDIER Innenfor planområdet er det under arkeologisk registrering gjort et funn av en eldre hustuft, datert til eldre jernalder. Kulturminnet er med det automatisk fredet iht. Kulturminneloven 4. Kulturminnet er per i dag eneste kjente romertidstuft i Bergen. Like utenfor planområdet, mellom Lilandshaugen i nord og Kongshaugen i sør, ligger Lønningen hovedgård. På gården står i dag to eldre bygninger oppført på 1700-tallet. Bygningene er meldepliktige iht. Kulturminneloven 25. Kulturminnet foreslås i vedtatt reguleringsplan for Flesland flyplass flyttet til annen tomt, fortrinnsvis i samme bydel VEI OG TRAFIKKFORHOLD Planområdet er omkranset av fylkesveg 176 Lilandsvegen i nord, og de kommunale vegene Lønningsvegen i vest og Lønningsflaten i sør. Lilandsvegen med en oppgitt ÅDT på 600 forbi planområdet, er en enfelts vei uten fortau med fire meters bredde. Lønningsvegen er en to felts veg med gang og sykkelfelt på østsiden av veien. ÅDT er beregnet av Bergen kommune til Lønningsflaten er en tofelts veg med fortau som er tilkomstvei til næringsområdene og idrettsanlegget til Gneist. Vegen som er en blindvei har fortau. ÅDT er ikke kjent Figur 6.10 Trafikkbelastning og ulykkesbelastning. Kilde: Nasjonal vegdatabank og Bergen kommune. De grønne prikkene markerer trafikkulykker med lettere personskader i årene 2000 til 2007 Det er i trafikkanalysen Rambøll har gjort for Avinors reguleringsplan gjort beregninger av trafikkbelastningen i området for trafikken i makstimen morgen og

25 25 ettermiddag og disse viser at det ikke er forsinkelser grunnet kødannelse på veiene rundt planområdet. Figur 6.11 Trafikkbelastning fra Rambølls trafikkanalyse Flesland lufthavn. Trafikksikkerhet Tallene for trafikkulykker langs vegene i planområdet viser at det har vært en trafikkulykke med lettere personskade i krysset lønningsflaten/lønningsvegen i årene I trafikksikkerhetsplan for Bergen kommune er Liland skole definert som et utrygghetspunkt og i planen skal trafikksituasjonen utredes. Det skal vurderes vurderes å etablere en avstigningslomme for privatbiler som frakter elever til skolen. Utover dette er det ikke foreslått trafikksikkerhetstiltak i innenfor planområdet. Gang og sykkelveger Det er bygget gang- og sykkelveg langs Lønningsvegen og det er fortau langs Lønningsflaten. Lilandsvegen har fortau fra Liland skole og sørøstover. I strategiplan for sykkeltiltak frem til 2019, ligger det ikke inne forslag om nye gang- og sykkelveier langs veistrekningene nevnt i denne planen. I vedtatt reguleringsplan for Bergen Lufthavn er det i illustrasjonsplan laget et nett av gang- og sykkelveiforbindelser til den nye terminalen både fra nord og sør.

26 Adkomst - planområde markert med røde piler (Vist planavgrensning er ikke nøyaktig) STØY Støybildet i planområdet vil være sammensatt av flere ulike støykilder. Flystøy vil være den dimensjonerende støykilden. SINTEF har på vegne av Avinor beregnet støysonekart ved Flesland for situasjoner i 2006, 2016 og For situasjonen i 2006 ligger planområdet i gul sone etter T For situasjonen er beregninger utført med to rullebaner. Planområdet ligger i rød sone som betyr et støynivå høyere enn Lden 62 db. Det bemerkes at situasjonen for 2050 ikke har med planlagt utvidelse av flyplassen. Imidlertid dimensjoneres flystøysonene av flybevegelser i form av avgang/ankomst, og ikke flybevegelser på bakke. T-1442 legges til grunn ved arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven i kommunene og i berørte statlige etater. Den gjelder både ved planlegging av ny støyende virksomhet og for arealbruk i støysoner rundt eksisterende virksomhet. T gir grenseverdier for utendørs støynivå ved bygninger med støyfølsomt bruksformål som boliger og skoler, men ikke for næringsbygg. For innendørs støynivå viser retningslinjen til krav i Teknisk forskrift. Veilederen til forskriften (REN 97) viser til Norsk standard NS 8175 "Lydforhold i bygninger - Lydklassifisering av ulike

27 27 bygningstyper" for tallfestet grenseverdier. Norsk standard NS 8176 omhandler vibrasjoner fra samferdselskilder og angir grenseverdier for komfortnivå OFFENTLIG KOMMUNIKASJON/KOLLEKTIVDEKNING Kollektivtrafikk Rute 56 og 57 passerer planområdet langs Lønningsvegen. Bussrutene har henholdsvis 5 og 6 avganger i døgnet i hver retning. Fra 2015 skal bybanen mellom Bergen lufthavn og Bergen sentrum stå ferdig. Det planlagte bybanestoppet skal ligge i den nye terminalen. Avstanden fra planområdet vil variere mellom 150 og 700 meter i luftlinje, avhengig av hvor i planområdet en måtte befinne seg. Bybanen vil få avganger hvert 6. minutt. Figur 6.16 Sirkelen har sitt senterpunkt i planlagt bybanestopp og en radius på 700 meter og viser at det meste av planområdet ligger innenfor denne avstanden til stoppet VANN OG AVLØP Det er flere vann- og avløpsledninger i ormådet. Det er utarbeidet VA-rammeplan av Asplan Viak AS ENERGI Planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme.

28 PRIVAT OG OFFENTLIG SERVICETILBUD Reguleringsplanen for Bybanen ble vedtatt av bystyret i oktober Planen opererer med to ulike traseer frem til flyplassen. Avstand fra nordre del av planområdet til stasjonen er i underkan av 200 meter i luftlinje. Reguleringsplanen er en ren næringsplan. Skoledekningen i området anses ikke som relevant for planutredningen. Tall fra Bergen kommunes skolebehovsplan og barnehageplan er lagt til orientering. Figur 6.17 Hentet fra skolebehovsplan Figur 6.18 Hentet fra barnehageplan RISIKO OG SÅRBARHET ROS-analyse Analysen er basert på sjekkliste i Bergen kommunes mal for planfremstilling. Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: Svært sannsynlig/ kontinuerlig (5): Skjer ukentlig/ forhold som er kontinuerlig tilstede i området

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013 FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013 Gjeldende regleringsplan: PlanID 4240007 Ytrebygda, Kokstadflaten del av gnr 111, bnr 96 Kontorbygg Forslag til endring BERGEN KOMMUNE Ytrebygda, gnr.

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

ROS-vurdering I dette kapitlet er det gjennomført en risiko og sårbarhetsvurdering (ROS-vurdering) i tilknytning til forslag til detaljregulering.

ROS-vurdering I dette kapitlet er det gjennomført en risiko og sårbarhetsvurdering (ROS-vurdering) i tilknytning til forslag til detaljregulering. RISIKO OG SÅRBARHET ROS-vurdering I dette kapitlet er det gjennomført en risiko og sårbarhetsvurdering (ROS-vurdering) i tilknytning til forslag til detaljregulering. Det er foretatt en ROS-analyse av

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR DELER AV STENSMOEN BOLIGFELT PLANBESKRIVELSE Plannavn Reguleringsendring for deler av Stensmoen Boligfelt Plantype Områderegulering Nasjonal PlanID 163620140002 Planstatus Planforslag

Detaljer

ROS-analyse for planområde Ormhaugen, planid

ROS-analyse for planområde Ormhaugen, planid ROS-analyse for planområde Ormhaugen, planid 630000 0.11.013 Under arbeidet med tilstøtende reguleringsplan er det gjennomført geologisk undersøkelse som også omfatter dette planområdet. Undersøkelsen

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byggesak og bydeler Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 17.03.2009 Saksnr.: 200608220/25

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE -

DETALJREGULERING FOR Vangslia. i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - DETALJREGULERING FOR Vangslia i Oppdal kommune - PLANBESKRIVELSE - Dato:5.3.2014 Revisjonsdato(er): 1 0 Innholdsfortegnelse 0 Innholdsfortegnelse...2 1 Planens bakgrunn og formål...3 1.1 Hvorfor fremmes

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 17.9.2012 Harstad kommune Adresse, gnr. 59/ 275, 59/276 Detaljreguleringsplan for Trillingen 10 og 12, Plannr. 1901-587 Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

! /!!(! " $ ') + 6 8 $')!'2 1) ) () '

! /!!(!  $ ') + 6 8 $')!'2 1) ) () ' !"#" "#!" # " " *+, -. *+! /!!"0!!!!!3!4!5!67!3!/!#8 /!!"9 /!: +/, " + 6 8! - - " /! / 8 / 6- ; < #. # / # # # + = + > + / / + + "? 5 ; 4 "#"## " - #"## ; "##

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Planprogram for planarbeidet ble vedtatt av Vestby kommune 28. september 2010 og er lagt til grunn for utarbeidelse av planmaterialet.

Planprogram for planarbeidet ble vedtatt av Vestby kommune 28. september 2010 og er lagt til grunn for utarbeidelse av planmaterialet. Vestby kommune Del av Asko Planbeskrivelse Detaljregulering Egengodkjent av kommunestyret 18.3.2013 Formål Formålet med planarbeidet er å omregulere deler av eksisterende bevaringsområde for kulturminner

Detaljer

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill

Detaljer

Risiko og sårbarhetsvurdering

Risiko og sårbarhetsvurdering 1 Risiko og sårbarhetsvurdering Bergenhus, gnr. 164, bnr. 175, Ørnenkvartalet, Reguleringsendring 15.1.009 Risiko og sårbarhets vurdering for reguleringendring for Ørnenkvartalet ROS vurderingen er gjennomført

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF7: Næringsareal ved Juve pukkverk AS Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

Fastsetting av planprogram. Ytrebygda, gnr 110, bnr 5, Kvernhusbakken næringsområde, reguleringsplan med konsekvensutredning.

Fastsetting av planprogram. Ytrebygda, gnr 110, bnr 5, Kvernhusbakken næringsområde, reguleringsplan med konsekvensutredning. BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Notat Saksnr.: 200401685/18 Emnekode: BBY 5120 Saksbeh.: MOHR Til: Byrådsavdeling for byggesak og bydeler Kopi til: Fra: Etat for

Detaljer

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo

HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK16: Utbygging av næringsområdet ved Maxbo Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om

Detaljer

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE 2017 Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Hensikten med planprogrammet... 2 2. Formålet med planarbeidet... 3 3. Planprosessen... 3 3.1 Framdriftsplan...

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /30

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /30 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.12.2015 Saksnr.: 201316458/30 Emnekode: ESARK

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Boliger, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Reguleringsplan for Ørnvika på Frei, Kristiansund kommune PLANOMTALE

Reguleringsplan for Ørnvika på Frei, Kristiansund kommune PLANOMTALE Reguleringsplan for Ørnvika på Frei, Kristiansund kommune PLANOMTALE Juni 2009 FORORD Frei kommune ønsket å regulere et område i Ørnvika for å legge til rette for næringsareal til Kleven transport og atkomstløsning

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

Risiko og sårbarhetsvurdering

Risiko og sårbarhetsvurdering Risiko og sårbarhetsvurdering 05.0.00 BERGEN KOMMUNE Årstad, gnr 7 og 5 bnr 5 og 57 m.fl Mindeporten Plannr 6040 0000. . Risiko og sårbarhetsvurdering ROS vurderingen er gjennomført i tilknytning til utarbeiding

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse Vestby Kommune Krusebyveien 82-84 Forslagstillers utkast til planbeskrivelse 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 1 Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges 1 PLANBESKRIVELSE 3 Alle planer skal

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato /94 ESARK HHBJ

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato /94 ESARK HHBJ ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR PRIVATE PLANER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.planavdelingen@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a Alvdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Alvdal 31.08.17, sak 57/17. PLAN INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum Øversvea Næringspark Hamar kommune Presentasjon av prosjektet Planforum 21.08.2013 BAKGRUNN Planområdet ligger i et område som er preget av eksisterende næringsarealer, og hvor Hamar kommune gjennom kommuneplanen

Detaljer

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Mandal kommune Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Forord Mandal kommune har igangsatt planarbeid med utarbeiding av områderegulering for Jåbekk fengsel.

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025. TF1: Utvidelse av Oredalen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF1: Utvidelse av Oredalen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens arealdel.

Detaljer

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Planprogram Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Innledning: (Forord) Ark. Sara Ezeta, har utarbeidet forslag til planprogram for regulering

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 12/1133-11 Saksbehandler: Erin Sandberg VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3 Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet 10.04.2013 15/13

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse

DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN. Planbeskrivelse DETALJREGULERING FOR IDRETTSPARKEN Planbeskrivelse Røros kommune Plankartet Bestemmelsene er Reguleringsplan for Idrettsparken - Røros 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Forslagsstiller...

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED VARSEL REGULERING

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED VARSEL REGULERING KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED VARSEL REGULERING DETALJREGULERING AV TRUCKSTOP SØDALEN Tiltakshaver: WB Holding AS, Maskinveien 1, 6517 Kristiansund N Arkitekt mulighetsstudie: Norconsult AS, Kongens

Detaljer

Dønna kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Kommunedelplan for Solfjellsjøen

Dønna kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Kommunedelplan for Solfjellsjøen Dønna kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Kommunedelplan for Solfjellsjøen 2012 2022 Dato: 06.02.2012 Navn på plan/tiltak: Kommunedelplan for Solfjellsjøen Planid: 2012001 Kommune: Dønna Tiltakshaver: Dønna

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

BERGEN KOMMUNE, ETAT FOR UTBYGGING ÅSANE SYKEHJEM VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING

BERGEN KOMMUNE, ETAT FOR UTBYGGING ÅSANE SYKEHJEM VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING Til berørte parter Adresse Po Sted Att: Navn Bergen, 2017-05-30 Vår ref: 606936-01, 10042-904855482-7-1 BERGEN KOMMUNE, ETAT FOR UTBYGGING ÅSANE SYKEHJEM VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - DETALJREGULERING

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK7: Boligutbygging på Einaråsen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum HRK7: Boligutbygging på Einaråsen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK7: Boligutbygging på Einaråsen Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde til kommuneplanens

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM NSL EIENDOM & INVEST AS DETALJREGULERING FOR JOA NÆRINGSOMRÅDE, SOLA KOMMUNE - PLAN 0405 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 26.5.2011 Reguleringsplan 0405: Joa næringsområde. Forslag til planprogram Side 2 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE.

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED IGANGSETTING AV PLANARBEID. DETALJREGULERING AV TILLER-RINGEN 58 I TRONDHEIM KOMMUNE. Tiltakshaver: Zolen og Månen AS. Forslagstiller plan- og planprosess: Solem

Detaljer

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN 27. november 2014 1 FORORD Bygghuset AS er på vegne av grunneier av eiendommen

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201214729/13 Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: HILK Dato: 05.11.2013 FANA, GNR. 12, BNR. 316 M.FL., FANTOFTVEGEN/ÅSBAKKEN. ArealplanID 62780000 FORSLAG TIL

Detaljer

Byrådssak 1261 /13 ESARK

Byrådssak 1261 /13 ESARK Byrådssak 1261 /13 Arna, Kvamsvegen 11, gnr 306 bnr 190 m.fl. Haugane næringsområde, Reguleringsplan Plan ID 62220000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram ASRO ESARK-5120-201121437-15

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 11/35-29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE - ARNKVERN NEDRE Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 070900 Saksnr.: Utvalg Møtedato 202/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 13: Boligutbygging Morskogen

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum TF 13: Boligutbygging Morskogen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF 13: Boligutbygging Morskogen Innledning Forslagstillers logo Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 200708989/12 Emnekode: BBY 5120 Saksbeh.: EMRA Dato: 05.03.2009 ARNA, GNR. 292, BNR. 19, UNNELANDSVEGEN, REGULERINGSPLAN. PLANNUMMER 19560000 FORSLAG

Detaljer

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180

Planforslag Dyviga 41/255, 41/180 Arkitektkontoret Kjell Jensen AS PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 PLANFORSLAG FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Forslagsstiller: for Michael Z. Uchto Arendal kommune, mars 2011 0 DETALJREGULERING DYVIGA 41/255, 41/180 Siste revisjonsdato

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens vei 11, Bodø Airport Hotel, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.09.2015 68455/2015 2013/3061 L13 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Fridtjof Nansens

Detaljer

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA NORE OG UVDAL KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Høringsfrist 15.11.2013 Innhold 1. REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA... 2 1.1. Bakgrunn og formål...

Detaljer

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru.

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru. REGULERINGSPLAN FOR ARNKVÆRN NEDRE OMRÅDEREGULERING PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Tilrettelegge for næringsbebyggelse. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger: Tor Arne

Detaljer

DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM

DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM Oppdragsgiver Oppdragsgiver Narvik Narvik VAR VAR Planfase Planprogram til vedtak Planprogram til vedtak Dato Dato 2014-06-04 2014-05-09 DETALJREGULERING NARVIK RENSEANLEGG PLANPROGRAM NARVIK KOMMUNE S

Detaljer

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 16.03.2016 Saksnr.: 201417985/49 Emnekode: ESARK

Detaljer

Fagerlund næringsområde

Fagerlund næringsområde Fagerlund næringsområde Planprogram Forslagsstiller: Søndre Land kommune, Arealforvaltning 1 Bakgrunn 3 2 Prosess og medvirkning 3 2.1 Plan og utredningskrav 3 4 2.2 Medvirkning 4 3 Beskrivelse av dagens

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

Notat om endringer i planmateriell for plannr. 61080000

Notat om endringer i planmateriell for plannr. 61080000 Notat om endringer i planmateriell for plannr. 61080000 Laksevåg, Hilleren, gnr 128 bnr 2 og gnr 129 bnr 16 m.fl. Hilleren maritime næringspark Jf plan- og bygningslovens (pbl) 12-7 Saksnr 200810817 Datert

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014

1 Formål. 2 Hovedinnhold. 3 Rammer og retningslinjer for området. Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 Vestby Kommune Planbeskrivelse Krusebyveien 84 25.09.2014 1 Formål Bjerkeli Eiendom AS har inngått avtale med Norges Speiderforbund avdeling Vestby om kjøp av deres eiendom gnr 5 bnr 25 i Krusebyen. I

Detaljer

PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO

PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO PLANPROGRAM MED KONSEKVENSUTREDNING DETALJREGULERING FOR RETIRO Plannr. 200611, versjon 10.01.2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1 Situasjon og utviklingstrekk 3 1.2 Formål med planarbeidet 3 2.

Detaljer

Forslag til planprogram for reguleringsplan med konsekvensutredning Øvre Stenbrottet Hyttefelt Os kommune

Forslag til planprogram for reguleringsplan med konsekvensutredning Øvre Stenbrottet Hyttefelt Os kommune Laila og Johan Midtaune Øvre Stenbrottet Hyttefelt Os kommune Plan-id 201602 Versjon: Revidert etter høring 2016-03-10 Oppdragsnr.: 515 2675 Øvre Stenbrottet Hyttefelt Os kommune Plan-id 201602 ppdragsnr.:515

Detaljer

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU

REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU REGULERINGSPLAN LYSAKER BRANDBU GNR.105 BNR.250 OG 280 I GRAN KOMMUNE Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser for boliger og tjenesteytende næring Utarbeidet av: Ingeniør SHagen Datert: 10.6.2011 Revidert:

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4

1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus 3 2. PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD PLANPROSESS 4 Innkomne merknader 4 Planforslag, beskrivelse og bestemmelser Reguleringsplan for Gravikstrøm, del av gnr: 109, bnr 6, Øygardsgrend, Nore og Uvdal kommune. Desember 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 Hensikt 3 Planstatus

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

Planomtale for planid Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune. Datert: Revidert:

Planomtale for planid Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune. Datert: Revidert: Planomtale for planid 7060 Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune Datert: 08.05.2017 Revidert: 30.05.2017 Plankart Eiendoms- og eierforhold Planområdet omhandler følgende eiendommer:

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET

UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET REGULERINGSPLAN MED TILHØRENDE KONSEKVENSUTREDNING - Status i reguleringsplanarbeidet - Forslag til planprogram - Videre prosess Åpent møte 14.11.07 Gulskogen skole Varsel

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERING FOR ULVANGSØYA HYTTEFELT LEIRFJORD KOMMUNE, PLANID: 201502 November 2015 Navn på plan/tiltak: Forslag til navn: Detaljregulering for Ulvangsøya hyttefelt Kommune:

Detaljer