Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - prioritering av søknader for 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - prioritering av søknader for 2014"

Transkript

1 Byrådssak 1005 /14 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - prioritering av søknader for 2014 HIBL ESARK Hva saken gjelder: Det vises til rundskriv Q-10/2013 fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet om Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn" søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60). Gjennom å etablere og utvikle åpne møteplasser for målgruppen vil tilskuddsordningen Støtte til barneog ungdomstiltak i større bysamfunn" være et virkemiddel for å bidra til å bedre oppvekst og levekår for barn og unge i de 23 største byene i Norge, samt 8 bydeler i Oslo. Støtteordningen har en særlig satsing mot utsatte barne- og ungdomsgrupper i alderen år. Barn og ungdom med innvandrerbakgrunn står overfor spesielle utfordringer, og arbeid som fremmer integrering er høyt prioritert. Bergen kommune har kunngjort tilskuddsordningen på kommunens nettsider og på Kommunetorget i Bergens Tidende frem til søknadsfristen som var I tillegg er informasjon sendt via kontaktpersoner i byrådsavdelingene sosial, bolig og områdesatsing, barnehage/skole, og gjennom de lokale kulturkontorene. Disse har igjen gjort ordningen kjent gjennom sine nettverk og ut til aktuelle stiftelser, lag og organisasjoner. Det er for 2014 bevilget kr over kap. 857 post 60 på statsbudsjettet til tilskuddsordningen «Åpne møteplasser for barn og ungdom». Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) er søknadsbehandler for å sikre fordelingen av tilskuddsmidlene mellom tiltak, byer og byområder med større levekårsproblemer. Søknadene skal sendes gjennom bykommunen, som foretar en administrativ og politisk vurdering og prioritering av søknadene. Søknader og prioritering oversendes samlet til Bufdir innen 10. januar Innen søknadsfristens utløp var det kommet inn 29 søknader med en total søknadssum på kr for Dette er en oppgang fra 2013 hvor det kom inn 23 søknader med en total søknadssum på kr I 2013 mottok Bufdir 151 søknader om tilskudd på totalt 46.3 mill. under «spesialsatsingen». Det var 22 mill. til fordeling og Bergen ble tildelt 2.8 mill. Resultatet etter at Bergen kommune har vurdert og prioritert årets søknader er at Bergen kommune anbefaler Bufdir å tildele tilskudd etter følgende prioriteringer: Prosjekt Søknadssum Anbefalt tilskudd 1 I YA Første år: Andre år: Tredje år: Første år: Andre år: Tredje år: Paviljongen Lavterskel og praktisk hjelp til minoritetsbarn Første år: Andre år: Tredje år: Tilbudsbanken Første år: Andre år: Første år: Andre år: Tredje år: Første år: Andre år:

2 4 Ung Urban Første år: Andre år: Tredje år: Et enhetlig idrettslag på Slettebakken 6 M.E.G.A. Mestring, Energi, Glede og Aktivitet Tredje år: Tredje år: Første år: Andre år: Tredje år: Første år: Andre år: Tredje år: Første år: Andre år: Tredje år: Kjøkkelvik Nærmiljøsenter Første år: Andre år: Tredje år: Første år: Andre år: Tredje år: Første år: Andre år: Tredje år: Første år: Andre år: Tredje år: Vedtakskompetanse: Det vises til byrådets fullmakter 17 vedtatt av bystyret i sak /102-06, sist endret 19. september 2012 i sak Byråden for kultur, næring, idrett og kirke innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak: Byrådet prioriterer de innkomne søknadene slik det fremkommer i saken. Dato: 7. januar 2014 Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Gunnar Bakke byråd for kultur, næring, idrett og kirke Vedlegg: Rundskriv 2014 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn 2. Veileder til rundskriv Q-10/2013 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for Arna og Åsane kulturkontor I love YA revidert søknad 4. Skolehelsetjenesten i Årstad og Årstad barnevernstjeneste Paviljongen 5. Sportsklubben Djerv - Tilbudsbanken søknad 6. Utekontakten i Bergen - Ung Urban 7. Møhlenpris idrettslag - et enhetlig idrettstiltak på Slettebakken søknad 8. Idrett Bergen Sør - M.E.G.A - Mestring, Energi, Glede, Aktivitet søknad 9. Kjøkkelvik skole - Kjøkkelvik nærmiljøsenter 10. Fridalen skole og FAU - Fridalen nærmiljøsenter 11. Bergen internasjonale kultursenter - Ungdoms BIKS 12. CISV Bergen Lokallag - Forbedringstiltak for lagets lokaler 13. Stiftelsen Kirkens Bymisjon v/avdelingen Oppvekst og Mangfold - 10 til Åsane Amerikansk Fotball og Cheerleading Klubb - Åsane Renegades Motivasjon Prekvalifiseringsprogeam for ungdom i barnevernstjenesten 16. Søknadsskjema støtte til barne- og ungdomstiltak Garnes u Ny-Krohnborg - Aktivitetsleder åpen hall 18. 2gether - diverse aktiviteter og tiltak søknad 2

3 19. Fana og Ytrebygda kulturkontor - Søreide ungdomshus - ungdomsaktiviteter i skoleferier søknad 20. Fana og Ytrebygda kulturkontor - Ytrebygda musikkteater søknad 21. Way Forward - Møtestedet Femmeren søknad 22. Senter for sysselsetting - VOKS - Verdier, Opplæring, Kommunikasjon, Samspill Varegg Fleridrett - Mor-o (moro-orientering) Bergen Røde Kors - Multimix søknad 25. Laiv Bergen - Åpent teater- og rollespillhus søknad 26. Sandviksboder Kystkultursenter - ungdomstiltak 27. Bergenhus og Årstad Kulturkontor - Proffen søknad 28. Slåtthaug skole - god frokost 29. Idrettsservice ved FIKS - Garasjen 30. Ytrebygda skole - Aktivt uteområde 31. FAU Rå skole - lyd- og lysanlegg til aula ved Rå skole søknad 3

4 Saksutredning: Det vises til rundskriv Q-10/2013 fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet om Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn" søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60). Gjennom å etablere og utvikle åpne møteplasser for målgruppen vil tilskuddsordningen Støtte til barneog ungdomstiltak i større bysamfunn" være et virkemiddel for å bidra til å bedre oppvekst og levekår for barn og unge i de 23 største byene i Norge, samt 8 bydeler i Oslo. Støtteordningen har en særlig satsing mot utsatte barne- og ungdomsgrupper i alderen år. Barn og ungdom med innvandrerbakgrunn står overfor spesielle utfordringer, og arbeid som fremmer integrering er høyt prioritert. Bergen kommune har kunngjort tilskuddsordningen på kommunens nettsider og på Kommunetorget i Bergens Tidende frem til søknadsfristen som var I tillegg er informasjon sendt via kontaktpersoner i byrådsavdelingene sosial, bolig og områdesatsing, barnehage/skole, og gjennom de lokale kulturkontorene. Disse har igjen gjort ordningen kjent gjennom sine nettverk og ut til aktuelle stiftelser, lag og organisasjoner. Det er for 2014 bevilget kr over kap. 857 post 60 på statsbudsjettet til tilskuddsordningen «Åpne møteplasser for barn og ungdom». Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) er søknadsbehandler for å sikre fordelingen av tilskuddsmidlene mellom tiltak, byer og byområder med større levekårsproblemer. Søknadene skal sendes gjennom bykommunen, som foretar en administrativ og politisk vurdering og prioritering av søknadene. Søknader og prioritering oversendes samlet til Bufdir innen 10. januar For 2014 kan det søkes om støtte til: -Fattigdomstiltak (behandles ikke i denne saken) -Tilskudd til åpne møteplasser for barn og ungdom. Det kan søkes om midler til - Tilskudd til tiltak/prosjekter som utvikler eller etablerer åpne og inkluderende møteplasser overfor målgruppen. En åpen møteplass innebærer at tjenesten er et lavterskeltilbud, hvor det ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. - Tilskudd til samarbeidstiltak mellom kommunale etater og frivillige organisasjoner - Tilskudd til investeringer i lokaler og utstyr for å utvikle eller etablere åpne møteplasser for barn og ungdom. - Det kan ikke søkes om mindre enn kr per tilskuddsår og ikke søkes om mer enn kr per tilskuddsår. - Det kan søkes om tilskudd for 1 3 år. Det tas forbehold om Stortingets årlige bevilgninger. Formålet med tilskuddsordningen, er å bidra til bedre oppvekst- og levekår for barn og unge i de større byene. Bykommunene er invitert til å søke tilskudd til tiltak som: a) bidrar til sosial inkludering og forebygger uønsket sosial atferd som blant annet vold, mobbing, kriminalitet og rus, og motvirker fordommer, diskriminering og fremmer gjensidig aksept b) bidrar til deltaking og medvirkning for barn, ungdom og ungdomsgrupper som i liten grad benytter seg av eksisterende kultur- og fritidstilbud c) bidrar til kvalifisering og inkludering av ungdom, blant annet gjennom etablering av alternative mestringsarenaer d) motvirker og/eller demper fattigdomsproblem blant barn, unge og deres familier e) bidrar til å skape og utvikle åpne møteplasser for barn og ungdom f) fremmer likeverd og like muligheter for jenter og gutter 4

5 g) fremmer deltakelse og likeverdige muligheter for barn og unge med nedsatt funksjonsevne Retningslinjene for tilskuddsordningen ekskluderer søknader om: - Driftsmidler til det generelle barne- og ungdomsarbeidet, lønnsmidler som skal erstatte kommunale stillinger eller kommunale tilbud, drift av ordinære idrettsaktiviteter, midler til klientrettede tiltak, tiltak av behandlende karakter og tilskudd til SFO virksomhet. - Kriteriene ekskluderer videre prosjektsøknader som omfatter målgrupper utover den prioriterte aldersgruppen - Tilskudd til investeringer i lokaler og utstyr for å utvikle eller etablere åpne møteplasser gis det kun støtte til dersom dette inngår i et prosjekt for målgruppen. Det kan gis støtte til tiltak / prosjekter som utvikler arbeidsformer og metoder overfor målgruppen for ungdomstiltakene. Det kan også gis støtte til drift av tiltak rettet mot målgruppen samt tilskudd til investeringer i lokaler og utstyr. Det kan søkes og innvilges midler om støtte for inntil 3 år. Det bør da foreligge en plan for finansiering etter støtteperioden. Tiltakene skal som hovedregel beregne egenandel i finansieringen. Det bør legges til rette for at barn og unge kan delta og ha innflytelse i prioritering, planlegging og gjennomføring av arbeidet der det er naturlig. Innen søknadsfristens utløp var det kommet inn 29 søknader med en total søknadssum på kr for Dette er en oppgang fra 2013 hvor det kom inn 23 søknader med en total søknadssum på kr I 2013 mottok Bufdir 151 søknader om tilskudd på totalt 46.3 mill. Det var 22 mill. til fordeling og Bergen ble tildelt 2.8 mill. I rapporten «Levekår og helse i Bergen 2008» fremkommer at det er store forskjeller mellom de bydelene som kommer best ut i rapporten og de bydelene som har størst opphopning av negative faktorer. Dette har vært medvirkende til at byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing ble opprettet i I rapporten «Levekår og helse i Bergen 2011» kommer det frem at rangeringen mellom levekårssonene er lite forandret fra Det er de samme sonene som skårer lavest på levekårsindeksen selv om en ser en liten rokkering innbyrdes. Områdene som kommer lavest ut i rapporten kjennetegnes av at de ofte har en høyere andel uføre, høyere andel arbeidsledige, flere barn under barnevernstiltak, flere på sosialhjelp og flere med lav inntekt. En ser også at de fleste har en høyere andel ikke-vestlige innvandrere. Dette er en viktig kunnskap som har vært med ved prioritering av søknadene. Prosjektene som er prioritert høyest av Bergen kommune, er vurdert som faglig gode samtidig som de fleste ligger i levekårsutsatte områder der kommunen prioriterer innsats for å bygge opp gode tiltak for målgruppen. Prosjektene er tverrfaglige og eller tverretatlige. De har videre fokus på medvirkning fra de unge i aktivitetsutformingen der dette er mulig, og de har fokus på sosial samhandling og inkludering. Alle prosjektene presenteres kort i saksutredningen. De prioriterte søknadene først. Der det er flere søknader som dekker samme geografiske område har en prioritert den søknaden en mener er best både faglig, i forhold til målgruppenåelse og kriterier for støtteordningen. Prioriteringen samsvarer også med Bergen kommunes prioriteringer i forhold til innsatsområder og levekårsutfordringer. Søknadene er samordnet av Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke som også forvalter ordningen slik det ble vedtatt i byrådssak Prioritering av prosjektene er imidlertid gjort i et samarbeid med Byrådsavdeling for barnehage og skole og Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing. Sistnevnte byrådsavdeling forvalter beslektede ordninger, så som fattigdomssatsingen og tilskuddsordningen til rusforebyggende tiltak. Det har derfor vært viktig å ha samarbeid omkring den konkrete anbefalingen til det enkelte prosjekt. 5

6 Byråden finner at den vurdering som legges til grunn i saken fører til god bruk av midlene og oppfatter at de statlige retningslinjene i rundskriv Q 10/2013 og etablert forvaltningspraksis, gjenspeiles i årets fordeling til omsøkte prosjekter. Presentasjon av søknader: 1. Arna og Åsane kulturkontor og byrådsavdeling for bolig, sosial og områdesatsing I YA Kontaktperson: Aida Rokolj Prosjektet er et tverretatlig samarbeidstiltak mellom Arna og Åsane kulturkontor og Byrådsavdeling for helse og omsorg sin områdesatsing i Ytre Arna. Prosjektet sin målsetting er å lage åpne, inkluderende trygge møteplasser og gode fellesskap hvor et variert og lokalt fritidstilbud skapes. Målgruppen er barn og unge i alderen år, som ikke deltar i organiserte fritidstilbud, samt barn og unge på Arna Asylmottak. Resultatmål for prosjektet: Etablere minst to nye ungdomsinitierte og styrte aktiviteter som kan bestå som varige tilbud Generere minst 5 nye ungdomsprosjekter i semesteret basert på ungdoms egen ideutvikling i Ytre Arna (innen aktivitet, organisasjonsliv, entreprenørskap) Bidra med initiativ og konkrete aktiviteter rundt utsatt ungdom i samarbeid med SLT gruppen i bydelen Aktivisere minst 50 ukentlige brukere innen målgruppen Bydelen har flere nye utfordringer i forhold til at flere nye innvandrergrupper i bydelen er i konflikt med hverandre. Dette manifesterer seg spesielt mellom østeuropere og afrikanske grupper. Samhandlende gruppeaktiviteter vil kunne være gode inkluderende møteplasser som kan fremme forståelse og kunnskap om ulikheter. Aktivitetene forankres i nye og etablerte organisasjoner som viderefører dem etter prosjektets avslutning. Øvrige samarbeidsparter: Bergen Musikkteater, Kulturhuset Sentrum, SLT, Arna Frivillighetssentral, Hero Asylmottak Arna samt ulike organisasjoner og idrettslag. 2. Skolehelsetjenesten i Årstad og Årstad barnevernstjeneste Paviljongen Kontaktperson: Liv Tønjum Dette er et tverretatlig samarbeidsprosjekt mellom Årstad barnevernstjeneste, skolehelsetjenesten og BBB (Bergen Bolig og Byfornying). Det søkes om støtte til å utvikle møteplasser for minoritetsbarn år. Totalt barn. Dette for å bidra til at barn med minoritetsbakgrunn klarer seg på skolen, får venner og deltar i aktiviteter utenfor hjemmet. Målgruppen bor i kommunale leiligheter i Årstad bydel, spesielt i «Dikterkvartalet» som er et område med spesielt store utfordringer. Skolehelsetjenesten har siden 2008 drevet jentegrupper i området. En har her oppnådd gode resultater og ønsker nå å videreføre arbeidet ved å starte guttegrupper etter lignende modell, samt skreddersy leksehjelp etter barnas behov. Det kan være ambulerende leksehjelp for små grupper hjemme hos familier eller i Paviljongen. Kompenserende norskopplæring kan være interessant å prøve ut. Gjennom turer, bybesøk og aktiviteter utvider barn en nødvendig «barneterminolog» som er grunnleggende for å få med seg alle tilleggsfagene på skolen. En ønsker å prøve ut en miljøarbeider som er fleksibel nok til å gå inn der det trengs. Innvandrergruppen er svært mangfoldige og har ulike utfordringer, derfor er fleksibilitet og brukermedvirkning et nøkkelord i 6

7 denne sammenhengen. Medvirkning sikres ved idedugnader og «management på gule lapper», og gjennom refleksjonsgrupper. 3. Sportsklubben Djerv, Vitalitetssenterets Frivillighetssentral, Det Felles Innvandrerråd Hordaland «Tilbudsbanken» Kontaktperson: Rolf Eriksen Det søkes om støtte til et prosjekt som skal skape nye arenaer for samhandling, dialog og deltakelse for den varierte ungdomsbefolkningen i Bergen sentrum. Målgruppen er barn og unge i alderen år med innvandrerbakgrunn og med lokal tilhørighet. Totalt ser en for seg 88 unge. En ønsker å skape en dreiescene av varierte tilbud som inneholder fysiske aktiviteter og kulturtilbud. Etablere en yte/få bank der deltakerne kan tilby og etterspørre tjenester fra Vitalitetssenteret Frivillighetssentral. En vil gi tilbud på ettermiddag fra kl i lokalene til BIKS (Bergen Internasjonale kultursenter) og i Vitalitetssenteret. Det skal tilbys 3 lavterskeltilbud hver uke i samarbeid med Djerv sitt eksisterende turtilbud. En har som mål at deltakerne gradvis skal sluses inn i eksisterende organisasjoner sine aktiviteter. Så som Bergen Turlag etc. Det er også et mål å skape lokal identitet og stolthet. Konkrete aktiviteter vil være ulike kurs etter deltakernes ønsker. Det ansettes en koordinator i halv stilling. Denne skal administreres av en styringsgruppe med representanter fra Felles Innvandrerråd i Hordaland, Vitalitetssenteret Frivillighetssentral og sportsklubben Djerv. En referansegruppe skal ha repr. fra lærere og barn og unge fra tre aktuelle skoler. En av ungdommene skal være fast knyttet til styringsgruppen. En mener tiltaket fremmer integrering ved økt kontakt og samhandling på tvers av aldersgrupper og etniske grenser i det sentrumsnære bomiljøet. Videreføring vil skje på grunnlag av de årlige evalueringene av prosjektet og tidligere kunnskap fra tilsvarende arbeid. 4. Utekontakten Bergen kommune Ung Urban Kontaktperson: Marit Grung Hovedmålsetting for prosjektet er å legge til rette for gode arenaer for dialog og samhandling mellom grupper av utsatte unge med ulik kulturell bakgrunn og lav sosioøkonomisk status. En ønsker å forebygge radikalisering, uhelse og rus. Målgruppen er unge mellom 13 og 18. Unge, opprinnelig 3. lands borgere, barn av østeuropeiske arbeidsinnvandrere og etnisk norske. Felles for dem er at foreldre har løs tilknytting til arbeids- og organisasjonsliv og lav kunnskap om samfunnsinstitusjoner. En har valgt ut 4 ungdomsskoler og to videregående skoler i Laksevåg og Årstad bydeler. Totalt mellom 60 og 100 unge per år. Alle aktivitetene er gruppebaserte. Gjennom felles møtearenaer skal ulike tema relatert til målsettingene tas opp. Det skal gjennomføres samtalegrupper, tema-møter, ung til ung formidling og aktiviteter utenom tema og gruppemøter. Ungdom involveres i planlegging av aktiviteter og utforming av informasjonsmateriell og programmet i sin helhet. Samarbeidsparter er Bergensklinikkene, V13, Kirkens bymisjon og 6 utvalgte skoler i bydelene Laksevåg og Årstad. Utekontakten har lang erfaring med metodeutvikling og implementering gjennom prosjekter. Når metoden er etablert vil det sikre videreføring etter at prosjektperioden er avsluttet. 7

8 5. Møhlenpris idrettslag En enhetlig idrettstiltak på Slettebakken Kontaktperson: David Martinez I samarbeid med Gimle, Way Forward og andre lokale samarbeidsparter ønsker Møhlenpris Idrettslag å gi ungdom en meningsfull fritid som skal bidra til å skape et trygt og aktivt bomiljø. Det er et mål at ungdommene skal være en sentral resurs og pådrivere i å skape et godt lokalsamfunn. Tiltakets primære målgruppe er ungdom i alderen år rundt Slettebakken- området, og som har behov for et alternativt tilbud til å henge rundt sentrumsnære områder. Med særlig fokus på å nå ut til ungdom med innvandrerbakgrunn, og som sliter med å finne plass i den organiserte idretten. Jenter med minoritetsbakgrunn som ikke deltar i fritidsaktiviteter utenfor skolen er en spesielt viktig målgruppe. Totalt 80 ungdommer. Det er et viktig prinsipp at aktivitetene i stor grad drives av og for ungdom, støttet av trygge og kompetente voksne. En vil tilrettelegge med lavterskelaktiviteter med tilbud som volleyball, rugby, styrketrening etc. Videre vil en tilby ulike kurs som gatemegling, interkulturell kommunikasjon, selvtillit, antidoping. Med bakgrunn i at det ofte er vanskelig å motivere innvandrerforeldre til å delta i frivillig organisasjonsarbeid ser en det som viktig å fokusere på lederutvikling av ungdom. Ungdoms medvirkning står sentralt i prosjektet. Selv om aktivitetene har egenverdi fungerer de også som en arena for sosial inkludering, læring og lederutvikling. Denne typen kompetanse vil være viktig for senere å kunne delta i et bredere fellesskap. 6. Idrett Bergen Sør M.E.G.A - mestring, energi, glede, aktivitet Kontaktperson: Elise Birkeland Det søkes om støtte til et tiltak som har som mål å gi barn og unge som er i kontakt med, eller i faresonen for å komme i kontakt med det psykiske helsevernet et godt og forutsigbart tilbud. Målgruppe er barn og unge år. Totalt 190 stk. En ønsker å øke den fysiske aktiviteten i gruppen og forebygge at de havner i feile miljøer. En vil også skape muligheter på tvers av profesjoner. En ønsker å ha 4 åpne aktivitetsdager i året Konkrete tilrettelagte tilbud ukentlig i Idrett Bergen Sør sine lokaler Samhandle mellom Idrett Bergen Sør, Psykisk helse Fana og Ytrebygda, BUP Fana og Ytrebygda, helsesøstre, politi og Idrettsservice Bergen kommune for slik å kunne rekruttere deltakere og samtidig skape et best mulig tilbud for målgruppen Årlig seminar for samarbeidspartnere, deltakere og pårørende Gi en alternativ møteplass med tilbud om aktivitet som kan redusere sjansen for at barn og unge tyr til kriminalitet og rus. En ønsker å rekruttere generelt i første omgang og gjennom åpne aktivitetsdager få et innblikk i hva ungdom er interessert i. Så vil en tilrettelegge for ukentlige aktiviteter i trygge rammer, rettet mot barn og unge innenfor det psykiske helsevern. Ungdom inkluderes i planlegging av tilbudene. En ønsker også å tilrettelegge for aktiviteter som kan tilbys individuelt, så som kano/kajakk og 8

9 skiaktiviteter. Det er utført en vellykket pilot på aktivitet i mindre grupper for barn med ad/hd og autisme. MEGA vil fremme integrering ved at det blir gitt et tilrettelagt tilbud til en gruppe som ofte faller utenfor idretten og isolerer seg, gjerne også fra samfunnet. Prosjektet skal forankres i idrettslagene og gruppen «ungdom for ungdom» vil bli brukt som aktivitetsledere. En ser på dette som et folkehelseprosjekt som det er naturlig å forankre i Idrettsservice. 7. Kjøkkelvik skole «Kjøkkelvik nærmiljøsenter» Kontaktperson: Helge Monrad Haaland Søker om støtte til et prosjekt som skal være et åpent og inkluderende nærmiljøsenter som bidrar til å bedre oppvekst og levekår for barn og ungdom i bydelen. Tiltaket er spesielt rettet mot barn og unge som ikke er med i frivillig organisasjonsliv. Totalt 450. En vil bidra til økt deltakelse og medvirkning hos ungdom som i liten grad benytter seg av de eksisterende kultur- og fritidstilbud. En mener dette vil bidra til sosial inkludering, forebygging av uønsket sosial adferd, motvirke fordommer, diskriminering og fremme gjensidig respekt og likeverd. En vil benytte skolens spesialrom til en rekke aktiviteter som dans, musikkverksted, svømming, lego-leage osv. Deltakerne skal rekrutteres gjennom oppslag på skoler. En vil benytte kvalifiserte medarbeidere med bred erfaring innen de ulike fagområdene. Det legges opp til aktiv brukermedvirkning. Prosjektet samarbeider med FAU, MOT og Kjøkkelvik idrettslag. En vil videreføre prosjektet ved å søke lønnsmidler i et samarbeid med kultur/skole/nærmiljø. Andre søknader: 8. Fridalen skole og FAU Fridalen nærmiljøpark Kontaktperson: Randi Gelink Søker om støtte til å etablere en helhetlig leke-, aktivitets- og læringsarena omkring Fridalen skole. Området vil brukes før, under og etter skoletid. Tiltaket er rettet mot skolens elever som er i alderen 6 13 år, samt yngre og eldre søsken. En søker om midler til å ruste opp skolens lekeområder med klatrestativ, kunstgress og trampoline. Fridalen skole ligger i et område med stor andel flerkulturelle og lavinntektsfamilier. Det finnes flere offentlige etater og frivillige organisasjoner i området som driver aktiviteter for elevene ved skolen. Tiltaket retter seg mot skolens elever samt yngre og eldre søsken. Ved prosjektperiodens utløp ønsker en å søke om midler til å gjennomføre flere tiltak. 9. Bergen Internasjonale Kultursenter, BIKS Ungdoms BIKS Kontaktperson: Irem Müftüoglu Søker om støtte til å skape en arena hvor unge med innvandrerbakgrunn kan føle tilhørighet og eierskap. Det søkes også om midler til investering i utstyr. Målgruppen er unge i alderen år som trekkes mot sentrum. Totalt

10 Det planlegges å starte en ungdomskafe med ulike aktiviteter, to dager per uke. Videre planlegges det å gi ungdom opplæring i alle delene som skal til for å lage konserter og festivaler. Det vil si gi opplæring i lyd, lys, rigging etc. Når ungdomsgruppen er etablert vil de inviteres til å være med å bestemme hvilke aktiviteter som skal drives. For å kunne utvikle huset som en god arena for ungdom søkes det om midler for å utbedre og ruste opp deler av lokalene. Det søkes om midler til å lage nytt kjøkken og ruste opp lyd og lysanlegg i storsalen (Fensal) som er en profesjonell scene. I tillegg ønsker en speilvegg i dansesal og nytt toalett og dusj. BIKS har siden 2005 arrangert Bergen Internasjonale Musikkfestival hvert år. Festivalen holder høy kunstnerisk standard. En tenker seg at ungdom som har fått opplæring og arrangørkompetanse skal kunne være med som frivillige under avviklingen av festivalen. For å nå målgruppen vil en rekruttere gjennom lokale skoler og egne medlemsorganisasjoner. Samarbeidspart er Det felles innvandrerråd i Hordaland. I tillegg vil en prøve å få til samarbeid med Aktive Kvinners Kultursenter AKKS og Fargespill. Ved prosjektperiodens utløp vil en søke driftsstøtte hos Bergen kommune. I budsjettet fremkommer at en vil bruke egne ansatte til planlegging samt frivillige. Det er budsjettert med en svært liten egenandel. Det er ikke satt av midler til aktivitet første prosjektår. 10. CISV Bergen Lokallag Forbedringstiltak for CISV Bergens lokale Kontaktperson: Knut A. M. Berge Søker om et ettårig tilskudd til å utbedre organisasjonens lokaler i Bergen. En søker midler til utbedring av kjøkken, bad og oppholdsrom. Målgruppen er barn og unge fra år. Totalt 400. CISV er en barne- og ungdomsorganisasjon som gjennom lokale og internasjonale aktiviteter driver fredsutdannende arbeid. En har som mål å gi barn og unge innsikt i og forståelse for andre kulturer og levemåter. De lokale aktivitetene er åpne for alle fra 11 år. En har aktiviteter omtrent en gang per mnd. CISV samarbeidet med asylmottakene i Bergen gjennom inkluderingsprosjektet «Verden i Bergen». Dette hadde som hovedmål å skape en trygg, morsom og lærerik møteplass for barn og unge med ulik kulturell bakgrunn. 11. Stiftelsen Kirkens Bymisjon v/avd. Oppvekst og Mangfold 10 til 13 Kontaktperson: Åse Tveit Christiansen Søker om støtte til et prosjekt hvor hovedmålsettingen er at flere minoritetsbarn på Slettebakken skal bli bedre integrert og få delta på fritidsaktiviteter med andre barn i nærmiljøet. Tiltaket retter seg mot barn i alderen år. Ca. 80 stk. Aldergruppen er valgt fordi en ser at denne gruppen har færre tilbud enn andre grupper i området. Spesielt ser en at jentene deltar i få aktiviteter, og en vil derfor ha fokus på disse. Med prosjektet ønsker en å bidra til at barn samarbeider og blir kjent på tvers av ulike kulturer. Dette vil være med å bryte med fordommer og bidra til god dialog og en sterkere VI-følelse. En vil jobbe med verdier som respekt, omsorg og inkludering. Tiltaket skal ha fokus på likeverd og like muligheter. Flere innvandrergrupper har et dårlig norsk språk og norsk språktrening blir derfor viktig. Leksehjelp blir en del av tilbudet. Barna vil selv også kunne komme med forslag til aktiviteter de ønsker. 10

11 Ved prosjektslutt vil en vurdere behovet for videre satsing og hvem som skal gjøre hva i fortsettelsen. En vil jobbe for å kunne videreføre åpne møtesteder. En vil også søke å få flere foreldre engasjert. Gjennom tilstedeværelse i nærmiljøet og fortsatt kontakt med skoler og frivillige aktører vil en sikre at gode erfaringer og effekter av prosjektet lever videre. 12. Åsane Amerikansk Fotball og Cheerleading Klubb Åsane Renegades Motivasjon Kontaktperson: Trygve Talhaug Det søkes om støtte til et aktivitetstilbud etter skoletid. Målgruppen er ungdomsskoleelever på 8 og 9 trinn med spesielle aktivitetsbehov og/eller tilpasnings- motivasjonsvansker i forhold til ordinær skolesituasjon. Overordnet mål er at deltakerne gjennom året skal utvide sin horisont på en positiv måte og oppleve en økning i selvtillit og tro på egne ferdigheter, samt bli i stand til å ta positive og «smarte» valg. Tiltaket krever oppfyllelse av forpliktelser i henhold til kontrakt inngått av den enkelte ved oppstart kort tid etter skolestart. Dette innebærer individuell kontraktsinngåelse og vil sette fokus på de områder den enkelte elev behøver å adressere i sin hverdag. Dette kan være forhold som å komme for sent, føre seg rolig i timene, utføring av leksearbeid, gitt mengde daglige aktiviteter. Ettårig deltakelse med mulighet til å søke ett år til. Hovedaktivitet vil være amerikansk fotball. Programmet adresserer ikke bare elevenes fysiske og psykiske utvikling og forståelse av idretten de driver med. Hver uke adresseres også «life skills» som er inkorporert i treningsopplegget for idretten. Uklart om ungdom gis medvirkning. En mener tiltaket fremmer integrering i vid forstand fordi selve målgruppen kan være ulik. Tiltaket hadde storbymidler fra Idrettens Storbymidler i Ved bortfall av midler stanset aktiviteten. En vil evaluere prosjektet underveis og i etterkant med mål om at tiltaket skal videreføres i kommunal regi. Uklart om en har konkret samarbeid med noen. Budsjettet har ingen egenandel, men det budsjetteres med at skoler skal følge opp tiltaket. 13. Senter for sysselsetting (Sfs) Prekvalifiseringsprogram for ungdom i barnevernstiltak Kontaktperson: Morten Myhren Søker om støtte til et tiltak som har som hovedmålsetting for programdeltakelse at deltakerne skal bli kvalifisert for en jobb eller et skoletilbud de kan mestre og være motivert for. Målgruppen er unge mellom 16 og 19 år som bor på hybel eller i institusjon med oppfølging i regi av barnevernet. Kurset har plass til 16 stk. 8 jenter og 8 gutter. Konkret har en Kvalifiseringskurs med ulik undervisning og flere moduler. Videre har en personlig oppfølging der en vektlegger å møte den enkelte på ulike arenaer. Budsjettet har ingen egenandel og heller ingen egeninnsats. 14. Garnes ungdomsskule Læring for Livet (GULL) Kontaktperson: Endre Ljones Søker om støtte til et prosjekt som har som mål å redusere rusbruk hos ungdom og utsette debutalder ved å skape/ tilrettelegge for deltakelse på sunne fritidsarenaer. Målgruppen er 11

12 ungdomsmiljøet i Garnes ungdomsskolekrets, men spesielt ungdom som faller utenfor organiserte fritidsaktiviteter. Totalt 400. En har som mål å redusere fravær for elever i risikogruppen, fange opp ungdom som er i fare for å falle utenfor og gjøre fritidstilbud attraktive for ungdom ved å tilpasse dem ungdoms behov og ønsker. Det skal ansettes en miljøarbeider som skal fange opp ungdom som har vansker med å tilpasse seg skole- og fritidstilbud. Miljøarbeideren skal følge opp ungdom på skolen, tilrettelegge fritidstilbud gjennom dialog med aktivitetsledere i idrettslag, ungdomsklubb og kulturarrangører. Miljøarbeideren skal ha god kunnskap om eksisterende fritidstilbud og kunne veilede ungdom til å finne tilbud. Ungdom vil etter hvert gis innflytelse på innhold og form. Tiltaket skal øke aktiviteten til ungdom som faller utenfor eller ikke blir fanget opp av tradisjonelle rekrutteringsmetoder til idrett, kultur eller fritidstilbud. Tverrfaglig team på skolen vil være styringsgruppe. En har laget intensjonsavtaler med div. frivillige organisasjoner i området. 15. Ny-Krohnborg Idrettslag Aktivitetsleder Åpen hall Kontaktperson: Radney Thomsen Søker om støtte til en aktivitetslederstilling som skal bidra til at en kan utvide tilbudet til barn og unge i nærmiljøet til Ny-Krohnborg senter for oppvekst, idrett og kultur. Stillingen skal være knyttet til idrettshallen. En vil sette fokus på lavterskeltilbud for å kunne nå ut til grupper det er vanskelig å nå gjennom organisert idrett, f. eks. jenter med innvandrerbakgrunn. Målgruppen er barn og unge mellom 8 20 år, med spesielt fokus på barn og unge med innvandrerbakgrunn. Totalt 500 Storbymiddelprosjektet «Kulturfabrikken ungdomssatsing i Årstad bydel» har en rekke aktiviteter i samme lokaler gether (drevet av DFIRH og Frivillighetssentralen) Storby midler Kontaktperson: Øystein Vikebø Søker om midler til et tiltak som skal stimulere barn og unge til å delta i positive aktiviteter, lære å samarbeide og å være tolerante overfor ulikheter. Tiltaket retter seg mot utsatte ungdomsgrupper og ungdomsmiljø. Totalt 140 i målgruppen. Gjennom konkrete tiltak som f.eks. «Ung ansatt» vil man bygge tillit og forebygge uønsket sosial adferd, ved og stadig synliggjøre at positive handlinger og ansvarlig oppførsel lønner seg. Det samlede tilbudet virker forebyggende i forhold til mobbing, gjengmentalitet og kriminalitet, ved at man raskt kan ta tak i mindre konflikter før de utvikler seg. Konkret ønsker en å lage en utstilling av og med ungdommer med etnisk minoritetsbakgrunn. Deltagerne vil også oppmuntres til å starte egne aktiviteter basert på egen interesse. Prosjektet er lite konkret. Det søkes også om fattigdomsmidler. Budsjettet er rotete utgifter / inntekter stemmer ikke. 12

13 17. Fana og Ytrebygda kulturkontor Søreide ungdomshus: Ungdomsaktiviteter i skoleferier Kontaktperson: Tormod Kayser Det søkes om støtte til et ettårig prosjekt der en vil utvide et allerede eksisterende tilbud slik at det kan være aktiviteter i skoleferier. Tilbudet retter seg mot ungdom år i Ytrebygda bydel, spesielt Søreide og Grimseid. Totalt 220. Eksisterende tilskudd fra Bergen kommune dekker bare en del av den daglige driften og det er derfor behov for midler for å kunne utvide tilbudet til skoleferier. Prosjektet er et samarbeidstiltak med MOBY stiftelsen som er et lokalt kriminalitetsforebyggende tiltak. MOBY står for; meningsfull oppvekst i for barn og unge i Ytrebygda. Samarbeidsparter i stiftelsen er flere lokale skoler, barnevernstjenesten, forebyggende avdeling i Bergen-sør politistasjon. To eldre ungdommer står for aktivitetene, de er lydhøre overfor ønsker fra deltakende ungdommer. 18. Fana og Ytrebygda kulturkontor Ytrebyga musikkteater Kontaktperson: Tormod Kayser Det søkes om støtte til et nytt tiltak innen musikkteater for ungdom. Hovedvekten skal være på innøving og fremføring av musikaler. Målgruppen er ungdom år, utsatt ungdom inkluderes i tiltaket. Totalt 50 unge. Prosjektet forankres i Ytrebygda kultursenter. Målsettingen er å skape en aktivitets- og mestringsarena for barn og unge innen feltet musikkteater. Tiltaket retter seg mot unge mellom år. Utsatte ungdomsgrupper inkluderes i tiltaket. Dette gjøres ved å tilby plasser gjennom Ytrebygda statlige mottak og gjennom barnevernstjeneste og skoler. Det er en målsetting at tiltaket skal bidra til positiv aktivitet og forebygge kriminalitet og narkotikabruk. Det skal startes opp en musikalgruppe med plass til 25 ungdommer første år. Det forberedes og fremføres en musikal per år. År to etableres en ny gruppe og år tre satses det på å lære opp instruktører. Samarbeidspartnere er Bergen Musikkteater, samt kontakt med hjelpetjenester i bydelen. Etter prosjektperioden tas det sikte på å etablere en selvstendig frivillig organisasjon. 19. Way Forward «Møtestedet Femmeren» Aktivitetshuset 5 /ungdom på tvers Kontaktperson: Richard Kiwanuka Way Forward vil i samarbeid med BBB (Bergen Bolig og Byfornyelse) videreutvikle aktivitetshuset Femmeren med aktiviteter spesielt rettet mot barn og unge på Slettebakken. Målgruppen er unge i alderen år. Totalt 500 En ønsker å motivere ungdom til å ta ansvar i forhold til huset og nærmiljøet. Way Forward bruker «street motivators» Dette er kontaktpersoner som følger opp ungdom med innvandrerbakgrunn for å få dem inn i aktivitetene. Disse kan også fungere som brobyggere mellom ungdom og familiene deres. Ingen egenandel i finansieringen, men har noe egeninnsats. 13

14 Kirkens bymisjon sitt treårige storbymiddelprosjekt «Fra tilfeldige treff til trygge nettverk» har faste jenteaktiviteter i samme hus. 20. Senter for sysselsetting VOKS (Verdier, Opplæring, Kommunikasjon og Samspill) Kontaktperson: Morten Myhren Det primære målet med prosjektet er å redusere frafallet i videregående skole i Laksevåg/Loddefjord bydel. Sekundært mål er at deltakerne skal få styrket sin sosiale funksjon. Tiltaket drives av Senter for sysselsetting og NAV Laksevåg. Tiltaket tilbys skolesvake elever i videregående skoler i Laksevåg bydel. Aldersgruppe år, totalt 60. En ønsker at elevene i større grad skal klare å nyttiggjøre seg skolens tilbud. En jobber med elevene både som individ og i gruppe. Metodisk jobber en for å bevisstgjøre elevene i forhold til at de skal få selvinnsikt og selv kunne skape endring. De hjelpes i gang med egenrefleksjon og skal selv komme med konkrete forslag til endring for å nå målet om å lykkes. Tilskuddet skal i hovedsak gå til lønn. Ingen egenandel i finansieringen. 21. Varegg Fleridrett - Mor-o (Moro-orientering) Kontaktperson: Ivar Haugen Målsetting for tiltaket er å tiltrekke seg barn og ungdom som i liten grad er aktive til en fysisk aktivitet i nærmiljøet. Målgruppen er barn og unge år, totalt Dette vil en oppnå ved å gjennomføre: Mor-o orientering er en skattejakt med kart og poster på hushjørner og i gatekryss. På denne måten vil en gi ungdom mulighet til å bli kjent i eget nærmiljø. En ønsker å skape «happeninger» på stedet hver uke. Da vil det være mulig å jakte poster på tid. Men en kan fortsette skattejakten hele uken fordi postene vil henge opp til neste gang. Søknaden er lite beskrivende i forhold til hvordan en skal nå denne støtteordningens primære målgruppe og sikre deltakelse fra disse. 22. Røde Kors Bergen Multimix Kontaktperson: Lisa Weldehanna Det søkes om støtte til en lavterskel møteplass for sosialt samvær, der ungdom selv mobiliserer hverandre til engasjement. Målgruppe er unge i alderen år med ulik etnisk bakgrunn. Totalt 40 stykker. Multimix hindrer diskriminering og sosial eksklusjon blant barn og unge ved å tilby gratis aktiviteter av en slik art at alle skal kunne delta. Rekruttering av deltakere skjer strategisk med mål om å sikre et mangfoldig fellesskap. Prosjektet er en videreføring og en styrking av et allerede eksisterende tiltak. En samarbeider med asylmottaket i Ytre Arna. Det søkes i hovedsak om midler til lønn og målet er å bygge en solid og varig struktur for arbeidet som utføres. 14

15 Tiltaket har ingen egenandel men de frivillige oppgis som egeninnsats. En har som målsetting at tiltaket skal videreføres med en mindre ansatte ressurs etter prosjektperiodens utløp. 23. Laiv Bergen Kontaktperson: Anita Myhre Andersen Det søkes om tilskudd til å etablere en åpen og inkluderende møteplass. Målgruppen for prosjektet er barn og unge fra år med innvandrerbakgrunn, diagnoser, psykiske vansker, belastede hjem fra Årstad bydel, og fra Møhlenprisområdet. Antall barn i målgruppen 200. En vil etablere en møteplass med dyktige instruktører i rollespill, teater, sang, produksjon av utstyr og rekvisitter. Søker har siden 1995 drevet med rollespill/laiv/teater/eventyrspill, og erfarer at disse teatermetodene i veldig stor grad appellerer til barn og ungdom. Barn og unge som sliter med psykiske lidelser, rus eller med tillit og tilhørighet trenger også å føle at de kan utgjøre en forskjell, at de er nødvendige i det samfunnet de lever i. Tiltaket skal ha fast kurs/møtedag en eller flere dager per uke. Det skal holdes kurs eller lages rekvisitter, sys kostymer etc. En vil hver kveld ha et felles måltid. Laivene vil lages i åpne demokratiske prosesser. En vil delta ved flere ulike Kongresser med ungdom fra 16 år. Ha eventyrspill, arr. kurs med Fantasigründerskolen, få deltakerne med på laiver i Bergen, Stavanger og Oslo. En ønsker å samarbeide med Røde Kors, andre organisasjoner og skolene i Årstad og på Møhlenpris samt Bergen kommune ved psykisk helse Årstad. Prosjektet har ingen egenandel, men det budsjetteres med egeninnsats fra frivillige instruktører. 24. Sandviksboder Kystkultursenter Sandviksboder Kystkultursenters ungdomstiltak Kontaktperson: Aina Christine Matre Det søkes om tilskudd til å etablere en åpen og inkluderende møteplass. En ønsker at Sandviksboder Kystkultursenter skal være et sted barn og unge ønsker å bruke sin fritid. Målgruppen er barn og unge mellom 10 og 20 år. Totalt 600. En vil spesielt at barn og unge med innvandrerbakgrunn skal få bedre kjennskap til kystkultur og norske tradisjoner. Det vil legges til rette for bruk av ulike båter, fiskeutstyr, roing, kajakkpadling, tauarbeid etc. Barn og unge vil få innflytelse ved hjelp av åpen dialog om utvikling av aktiviteter. Aktivitetene er et lavterskel tilbud der ulike nivåer blir tatt hensyn til. Prosjektet har en rekke samarbeidspartnere; Norges Fiskerimuseum, Motivasjon & Mestring, Aktivt sjøliv for alle, Trappen Motivasjonssenter, BUST (Barn, unge, sosial, trivsel) Bergen, båteiere på Kystkultursenteret, lokale kunstnere, Skolene i området, Redningsselskapet Hordaland og Bergen-Sandviken speidergruppe. Prosjektet har ingen egenandel, men budsjetterer sin egeninnsats av frivillige til kr opp mot i lønn. 25. Bergenhus og Årstad kulturkontor Proffen Kontaktperson: Kristi Guldberg 15

16 Det søkes om tilskudd til åpne møteplasser, samarbeid med frivillige organisasjoner og tilskudd til investeringer i lokaler og utstyr. Målgruppen for tiltaket er barn og unge i alderen år på Møhlenpris, totalt 55 stk. Formålet er å gi barn og unge et stabilt kreativt tilbud midt i deres eget bomiljø. Tiltaket vil fokusere på barn og unges medvirkning og styrking av identitetsfølelse knyttet til oppvekstmiljø. Gratis kulturaktiviteter, ferietilbud og fellesmåltider vil ha en utjevnende effekt i forhold til fattigdom. Gjennom å bygge tillitt og gjennom konkrete tiltak som ungdomsansatt vil man forebygge uønsket sosial adferd. Gjennom samarbeid med Røde Kors og Redd barna vil man jobbe aktivt med fordommer, konflikter og håndtering av disse. En vil også ansette både en kvinnelig og en mannlig miljøarbeider. Gjennom egne tilbud for jenter ønsker en styrke deres mulighet for økt samfunnsdeltakelse, synliggjøre utdanningsmuligheter, skape en trygg og intim arena der de kan få svar på spørsmål. Ved oppstart av nytt semester vil ungdommene kunne komme med forslag og være med å bestemme semesterets aktiviteter. Det vil opprettes et arbeidsutvalg av ungdommer som tas med på råd når viktige beslutninger skal tas. Ordningen ungdomsansatt sikrer også ungdoms medvirkning. Gjennom samhandling med jevnaldrende og trygge voksne, deltakelse i aktiviteter, samtalegrupper, prosjekter som omhandler konflikthåndtering og bevisstgjøring mener en tilbudet fremmer integrering. Befolkningssammensetningen i bydelen og tidligere tiltak, gjør at en vet au ungdommer med ulik kulturell bakgrunn vil bruke tiltaket. Samarbeidsparter er Redd Barna, Røde Kors, lokal skole, BBB, lokale velforeninger, Helsestasjon for ungdom og Ungdomsseksjonen hos politiet. Prosjektet skal evalueres, og vellykkede strategier vil videreføres. Kulturkontoret vil prioritere å videreføre stillinger knyttet til tiltaket i samarbeid med Røde Kors som vil involvere frivillige. 26. Slåtthaug skole God frokost, en møteplass for sosial og faglig inkludering Kontaktperson: Marit Terkelsen Foss Søker om støtte til å aktivisere en gruppe som sliter med inkludering og likeverd til å jobbe etter skoletid med å utføre et arbeid som kommer alle elevene ved skolen til gode. Tanken er at disse elevene da skal bli verdsatt og sett opp til for noe positivt de utfører i stedet for å bli kritisert for noe de ikke kan eller får til. De skal også oppleve ekte mestring. Konkret skal de jobbe i kantinen før og etter skoletid. De skal lage mat og servere til elever som ønsker å være igjen etter skoletid for å jobbe med skolearbeidet. 25 ungdommer nås av tiltaket 15 gutter og 10 jenter. Ungdommene får delta i arbeidet med å bestille varer, forberede måltid og servere. De vil ha innflytelse på hva som skal serveres og hvordan. Gjennom prosjektperioden ønsker en å vurdere hvordan en gruppe elever kan få hevet sin status og egenverd gjennom å lykkes med å utføre et arbeid som er synlig og nyttig for andre. Videre vil en vurdere hvilken betydning frokost og et etter skoletid måltid har på elevers læring og trivsel. Dersom dette har betydning vil en vurdere å omprioritere egne midler til samme formål. Budsjettet har en svært liten egenandel. 16

17 27. Idrettsservice v/fiks Bergen «Garasjen» Kontaktperson: Kurt Forsberg Søker om støtte til å etablere og utvikle et anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet etter modell av eksisterende FYSAK. Målgruppen er barn og unge mellom 10 og 18 år. Totalt Søknaden er lite beskrivende i forhold til hvordan en skal nå denne støtteordningens primære målgruppe og sikre deltakelse fra disse. Søknaden sier heller ikke i hvilken bydel tiltaket skal ligge. 28. Ytrebygda skole Aktivt uteområde Kontaktperson: Hjørdis Østerbø Søker om støtte til å skape et aktivt uteområde ved Ytrebygda skole, som kan bidra til å fremme fysisk aktivitet hos elevene og ungdommene i hele bydelen, samtidig som det kan bli en aktivitetsarena for bydelens ungdommer utenom skolens åpningstid. Målgruppen er ungdom mellom år bosatt i Ytrebygda bydel. Totalt ca stk. Elevrådet er engasjert i prosjektet og vil være med å påvirke hva som skal kjøpes inn. En mener tiltaket vil være integrerende fordi det vil være en aktivitetsarena for hele bydelen. Det søkes om kr Dette er under minimumssummen en kan søke om, og prosjektet faller derfor utenfor denne tilskuddsordningen. 29. FAU Rå skole Lyd- og Lysanlegg til aula ved Rå Skole Kontaktperson: Tove Forthun Søker om støtte til innkjøp av lyd og lysanlegg til Rå skole. Anlegget vil brukes både i skoletiden og på ettermiddag/kveldstid. FAU ønsker å forebygge i et område som er i oppbygging og utvikling og ønsker derfor å tilrettelegge for aktiviteter på skolen. Målgruppen er elever ved Rå Ungdomsskole 360 stk. Det søkes om kr første år, men bare andre og tredje år. Søknaden faller derfor utenfor denne støtteordningen. 17

Dato: 12.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/53 Hilde Graff 321.1

Dato: 12.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/53 Hilde Graff 321.1 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 12.01.2015 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2008/53 Hilde Graff 321.1 Saksgang Utvalg Møtedato Barne- og ungdomsrådet 26.01.2015 Barne- og ungekomiteen

Detaljer

Søknad til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2015, Bergen kommune

Søknad til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2015, Bergen kommune Søknad til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2015, Bergen kommune Vår ref: 2014/51299 Nøkkelinformasjon Navn på søker Navn på tiltaket Bergen Internasjonale Kultursenter B.Y. (Be Young) Informasjon

Detaljer

Ungdomsrådet 10.12.2013

Ungdomsrådet 10.12.2013 Oslo kommune Bydel Grorud Møteinnkalling Ungdomsrådet 10.12.2013 Fra lysvandringen 2013 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjonen Møteinnkalling 8/13 Møte: Ungdomsrådet Grorud Møtested: Ammerudhellinga

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

Rundskriv Q-10/2012. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2013 (kap. 857 post 60)

Rundskriv Q-10/2012. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2013 (kap. 857 post 60) Rundskriv Q-10/2012 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2013 (kap. 857 post 60) Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Til

Detaljer

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune

Inkluderende oppvekst. UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020. Harstad kommune Inkluderende oppvekst UTKAST Strategisk plan for oppvekst 2015-2020 Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 1.1. Mandatet... 3 1.2. Arbeidsprosessen... 3 1.3. Målgruppe... 4 1.4. Strategiplan

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: 17:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Skien kommune. FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune. Handlingsplan 2014-2018

Skien kommune. FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune. Handlingsplan 2014-2018 Skien kommune S FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune Handlingsplan 2014-2018 INNHOLD 1 BAKGRUNN FOR FRIVILLIGHETSMELDINGEN... 1 2 STYRINGSDOKUMENTER... 1 2.1 STATLIGE STYRINGSDOKUMENTER...

Detaljer

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2011

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2011 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Til bykommunene (kommunene og bydelene); Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Tromsø, Drammen, Skien, Fredrikstad,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE DESEMBER 2011 - FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er

Detaljer

Barn som lever i fattigdom

Barn som lever i fattigdom Strategi Barn som lever i fattigdom Regjeringens strategi (2015-2017) OVERSIKT OVER TILTAK I STRATEGIEN Nr Tiltak Hovedansvarlig departement 1 Styrking av familievernets forebyggende arbeid overfor utsatte

Detaljer

Handlingsplan mot barnefattigdom. Arkivsaknr: 11/1137 Jnr.: Arkiv Saksbehandler 12/8811 K1-026, NAVN- NAV

Handlingsplan mot barnefattigdom. Arkivsaknr: 11/1137 Jnr.: Arkiv Saksbehandler 12/8811 K1-026, NAVN- NAV Handlingsplan mot barnefattigdom Arkivsaknr: 11/1137 Jnr.: Arkiv Saksbehandler 12/8811 K1-026, NAVN- NAV Erling Rønnekleiv Forvaltn. organ: Dato Sak nr. Midt-Telemarkrådet 08.06.2012 027/12 Vedtak: Midt-Telemarkrådet

Detaljer

Regelverk for støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2015 (kap 857 post 60)

Regelverk for støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2015 (kap 857 post 60) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 02 / 2015 Regelverk for støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2015 (kap 857 post

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Veileder Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1 Om veilederen...

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

Tidlig Intervensjon. Slik kan det gjøres!

Tidlig Intervensjon. Slik kan det gjøres! Tidlig Intervensjon Slik kan det gjøres! Eksempelsamling fra erfaringskonferanse 22.-23. november 2011 1 Innhold Introduksjon...3 Foreldreveiledning, Iveland...4 Jeg ser deg! Kragerø...5 Ut av tåka. Kristiansand...6

Detaljer

Rapporten er skrevet av Roy Juvik

Rapporten er skrevet av Roy Juvik HVA KJENNETEGNER UNGDOM MED MINORITETSBAKGRUNN SOM OPPHOLDER SEG PÅ UTEKONTAKTENS ARENAER? En kartleggingsrapport om ungdommenes helse, fritid og skolehverdag Rapporten er skrevet av Roy Juvik 1 Innhold

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

MANGFOLD OG MULIGHETER

MANGFOLD OG MULIGHETER MANGFOLD OG MULIGHETER Integreringspolitisk dokument vedtatt av landsmøtet 10.04.11 IKKE KORREKTURLEST 1 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Mulighetenes samfunn... 4 Plikter og rettigheter... 5 Tydelig samfunnsfundament...

Detaljer

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunal Utredning Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan

Detaljer

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL Forprosjekt med utredning av bydel Gamle Oslos spesifikke behov Prosjektleder Birgithe A. Gjesdahl SAMMENDRAG Bydelen har etter søknad høsten 2011 mottatt til sammen 600

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012 Barnefattigdom 2012 6. november 2012 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 3. Bakgrunn for handlingsplan... 3 4. Arbeidet med handlingsplanen... 5 5. Lavinntekts forståelse og begrepsavklaringer... 6 6.

Detaljer

UNG I MÅSØY. Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak.

UNG I MÅSØY. Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak. UNG I MÅSØY Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak. Godkjent i lokal styringsgruppe 08.11.02 Vedtatt av kommunestyret 16.12.02 -sak 47/02 1 BAKGRUNN FOR UNGDOMSPLANEN.... 3 2

Detaljer

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 STAVANGER KOMMUNE Innhold Del I 5 1. Visjon og mål 5 2. Hovedinnretningen på planen 5 3. Rullering av Plan for psykisk helsearbeid 5 3.1 Hva er oppnådd

Detaljer

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Innhold 1.0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1.1 ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING OG MANDAT... 3 1.2 FORMÅLET MED

Detaljer