E-post Kontonummer Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "E-post guro@lovstakken.frivilligsentral.no Kontonummer 36333611435. Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang?"

Transkript

1 Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men skriv alt inn i skjemaet. Utfyllende informasjon finnes i rundskriv Q-41/2013 og i veilederen. Søknadsskjemaet må signeres. Søknadene sendes til kommunen/bydelen som videresender alle søknadene samlet til Bufdir innen 1. mars Alle som ønsker å søke må orientere seg om når søknadsfristen er i den enkelte kommune/bydel. For kommunen/bydelen: Navn på kommune/bydel Prioritet nr For søker: 1. Søker Navn på søker Navn på tiltaket Løvstakken Frivilligsentral Camp Løvstakken Organisasjonsnummer Postadresse Rogagaten 5 Postnummer 5055 Sted Bergen Kontaktperson for Guro Øvsthus Direktetelefon tiltaket E-post Kontonummer Nytt tiltak Videreføring (dvs. mottatt støtte til tiltak mot fattigdom fra tilskuddsordningen «Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn») Søknadsbeløp.. Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang? Støtte fra BLD/Bufdir i: 2011 Sum: 2012 Sum: 2013 Sum: 2. Hva søkes det om tilskudd til? Tilskudd til tiltak som bidrar til deltakelse og medvirkning for barn og ungdom i målgruppen i kulturog fritidsaktiviteter. Tilskudd til tiltak som bidrar til at barn og ungdom og familier berørt av fattigdomsproblemer kan delta i ferieaktiviteter. Tilskudd til tiltak som bidrar til deltakelse for målgruppen på alternative mestringsarenaer.

2 3. Målsetting med tiltaket/resultatmål: Beskriv målsettingen til tiltaket sett i forhold til formålsbeskrivelsen i rundskrivet. Hvilke resultater ønskes konkret oppnådd? Se veilederen, pkt. 4c, for utfyllende informasjon. Camp Løvstakken skal være et viktig supplement til allerede eksisterende tiltak for barn, ungdom og barnefamilier i Årstad bydel for å motvirke og dempe fattigdomsproblemer i området. Camp Løvstakken skal være et religionsnøytralt,etnisk inklluderende og generasjonstverrrående møtested for barn, ungdom og barnefamilier i nærområdet vårt. Gjennom tett samarbeid med Ny Krohnborg Skole (både rektor/personale, SFO og elevråd), FAU, Ny Krohnborg IL, Årstad og Bergenhus kulturkontor, samt Bærekraftige Liv Løvstakken, ønsker vi å tilby ulike aktiviteter, arrangement som vil styrke fellesskapsfølelsen og skape gode postive opplevelser for å bygge identitet. Vårt mål for 2014 er å arrangere aktiviteter for 300 unike deltakere i målgruppen gjennom året. Vi vil særlig legge vekt på å nå barn/ungdom og barnefamilier som ikke allerede er organisert gjennom idretten eller andre organiserte kulturtilbud. 4. Beskrivelse av tiltaket: (som for eksempel hvilke konkrete aktiviteter som skal gjennomføres for å oppnå målsettingen med tiltaket, rekruttering til tiltaket, den metodiske fremgangsmåten m.m.). 1. Camp Løvstakken Lesehjelp og Leksehjelp. Mange elever med ikke etnisk norske foreldre får ikke god nok oppfølging hjemme med leksene. Spesielt har barna behov for norsk lesetrening. Løvstakken frivilligsentral vil rekruttere egne frivillige som kan lytte til elevenes leselekser rett etter skoletid. 2. Camp Løvstakken Frokostcafe i kantinen. Mange barn i området har dårlige frokostvaner. Skolen melder om at mange elever kommer på skolen uten å s ha spist frokost. Ved å tilby enkel frokostcafe i skolens kantine, vil barna få en god start på dagen og i større grad være mer konsentrert og opplagt for skoledagen. Løvstakken frivilligsentral vil rekruttere f frivillige frokostverter gjennom sine kanaler. 3. Camp Løvstakken Bokbad for småbarnsfamilier.(norske rim og regler) I Årstad bydel er det høy andel flerkulturelle. Mange kan ikke norsk, og har lite nettverk. Det er mange barn som ikke er i barnehage, og heller ikke får nødvendig språkstimuli. Ved å samarbeide med kulturkontoret, og helsestasjonen vil vi kunne markedsføre tilbudet på en effektiv måte mot målgruppen. 4. Camp Løvstakken friuftsliv i nærmiljøet ( differensierte grupper aldersmessig: kids 6-12, teens 12-16, familiearrangement). Den norske tradisjonen og kulturen for friluftsliv er ukjent for mange. Friluftsliv i nærmiljøet er en ypperlig måte å bli kjent med norsk kultur og forstå verdien av friluftsliv som sosial arena, rekreasjon og fysisk aktivitet. 5. *Sommerferie Camp Løvstakken (kids+ teens) 6. *Høstferie Camp Løvstakken (kids+ teens) 7. *Vinterferie Camp Løvstakken (dagsturer/familie tur) 8. Selvforsvarskurs jenter (teens) 9. Hytteturer Camp Løvstakken (en for jenter teens, en for gutter teens, en familietur) 10. Internasjonal Eventyrdag Langeskogen (familiearrangement) * Campene i ferien vil være i samarrbeid med våre samarbeidsparter. Utgangspunktet og samlingsstedet vil være Ny Krohnborg kulturhus. Vi vil i tillegg ha ekskursjoner til nærliggende områder som ikke krever tilleggsutstyr annet enn klær og sko etter været. Eventuelt ekstra utstyr vil vi låne fra våre samarbeidsparter. Campene vil være crossover arrangement med ulike former

3 for kultur, idrett og friluftsliv på agendaen. Hovedmålet er å ha høy sosial faktor med mye latter og glede. Campene og alle våre aktiviteter vil være aldersdifferensierte. Noen ganger også kjønnsdifferensierte, men dette er unntaksvis. Vi vil strebe etter å ha mye gratis aktivitet, men også aktiviteter til symbolske egenandeler. For de barna/ungdommer som er særlig dårlig stilt, vil vi dekke alle utgifter. Tidligere erfaring viser at eogså en veldig liten symbolsk egenandel ofte medfører at folk føler det mer forpliktende. Det kan være veldig vanskelig å planlegge noen aktiviteter hvor alt er gratis og ikke forplikter. Dette er en kjempeutfordring, og her er det spesielt viktig med underveis evaluering og god kommunikasjon på tvers av samarbeidspartene. ** Felles strategi for alle tiltakene er å markedsføre spesielt Camp Løvstakken mot de barn, ungdomer og barnefamilier som trenger dette aller mest. Flyers, plakater, informasjon på relevante møter, i skolen, oppsøkende virksomhet og sosiale medier er de mest aktuelle kanalene. Å ha tett dialog med Bufetat, helsestasjonen og skolen er avgjørende. For noen av aktivitetene vil det være begrenset antall plasser, derfor vil vi reservere noen av plassene for de mest sårbare kandidatene. Det er svært viktig for oss at dette ikke skal fremstå som et «fattigmannstilbud», men være et attraktivt tilbud i nærmiljøet som barna, ungdomene og barnefamiliene ønsker å ta del i. Camp Løvstakken har egenverdi en med opplevelsene i seg selv som det aller viktigste målet. Vi ønsker at Camp Løvstakken tiltakene skal ha mest fokus som en viktig sosial arena preget av et godt inkluderende miljø. På tvers av kulturer, religion, etnistitet og generasjoner. At seniorer kan bidra som viktige ressurser og rollemodeller og samtaleparter sammen med barn og unge. At barn og unge kan lære seniorene IPad samt bidra til liv og livslyst i hverdagen. En viktig del av Camp Løvstakken er også å motivere ungdomene spesielt til å engasjere seg med frivillig arbeid senere hvor de ser at dem selv er viktige rollemodeller for yngre barn og ellers i eget nærmiljø-. 5. Beskriv på hvilken måte barn og ungdom får delta og ha innflytelse på tiltaket. Ved å invitere representanter i elevrådet på Ny Krohnborg Skole, samt forespørre aktuelle kandidater v il vi ha en arbeidsgruppe med både barn og ungdom. som tar aktivt del i planlegging, gjennomføring og evaluering av prosjektet. Barne og ungdomsrepresentanter i arbeidsgruppen er viktig for å sikre at vi lager aktiviteter de faktisk er interesserte i, treffer behovet og at vi markedsfører dette i riktige kanaler sågar som sosiale medier. 6. Har dere søkt/mottatt andre statlige midler til dette tiltaket? NEI 7. Målgruppe. Forsøk å anslå hvor mange som vil kunne omfattes av tiltaket. Sett flere kryss dersom tiltaket omfatter både gutter, jenter og familier. Hvem er tiltaket spesielt rettet mot? Antall i målgruppen Gutter: Jenter: Familier (antall personer): Totalt: 300 Alder barn og ungdom i målgruppen (kryss av) 0-5 år

4 Andre/øvrige deltakere (utenfor målgruppen) Gutter: 40 Jenter: 60 Familier (antall personer): Totalt: Samarbeidspartnere Oppgi alle samarbeidspartnere i prioritert rekkefølge og beskriv kort samarbeidet. Ny Krohnborg Skole ((Herunder både administrasjon, elever, elevråd, FAU, SFO (informasjon, markedsføring, sikre tilgang på lokaler i skoletid) Bergen kommune: Kulturkontoret Årstad/Bergenhus (sikre tilgang på lokaler i kulturhuset. Samarbeide om aktiviteter/tiltak) Ny Krohnborg IL (markedsføring og samarbeid om tiltakenen) Helsestasjonen (markedsføring, tilpasning av aktivitetstilbudet) Bufetat (kartlegge og sikre at de som trenger tilbudet mest får muligheten til dette) NAV Årstad (markedsføre, informere om de ulike tilbudene) Bergen og Hordaland Turlag (sikre gode turledere og kompetansehevende tiltak underveis ved behov), lån av utstyr og delfinansiering av hytteturer) Røde Kors (markedsføring og informasjon) Bærekraftige Liv Løvstakken: bidra med kreative aktiviteter, retro design, gjenbruk. Bergen kommune: Idrettservice. Lån av utstyr, leie av lokaler, hjelp til markedsføring Hordaland Idrettskrets ( lån av utstyr, instruktør) Puddefjorden Kajakklubb og God Tur (frilufstsliv ved sjøen) Den Grønne Sykkel (sykkelkurs) 9. Foreligger det en plan for evaluering av tiltaket? Er tilsvarende tiltak evaluert tidligere? Camp Løvstakken vil bli fortløpende evaluert, både i arbeidsgruppen, men også via Questbackskjema til både samarbeidspartnere og deltakere. Vi vil også sluttevaluere prosjektet etter endt prosjektperiode. 10. Budsjett Type kostnader Beløp Type finansiering Beløp Lønn og godtgjørelse: Søknadsbeløp: Andre administrasjonskostnader: Egenandel (finansiering): 000 Aktivitetskostnader: Andre tilskudd (spesifiser): Innkjøp av utstyr: Andre inntekter (spesifiser): Husleie/strøm/renhold: 00 Andre kostnader (spesifiser): markedsføring/flyers/grafisk transport Sum kostnader: Sum inntekter: Egeninnsats (som frivillig innsats, dugnad m.m). Beskriv kort og anslå verdi. Beskrivelse: Frokostcafe, lesehjelp/leksehjelp vil i størst grad være frivillig arbeid. Dette gjelder også friluftsliv Estimert beløp: kr

5 i nærmiljøet. En dugnadstime = 250kr. Frokostcafe 2 timer per dag 2 personer = 0kr per dag skoledager= 000 kr lesehjelp/leksehjelp 2 timer 3 frivillige 2dager per uke 20 uker= kr Friluftsliv i nærmiljøet. 6 arrangement. 4 timer. 4 frivillige til hvert arrangement: kr I tilegg vil frivillige delta mer underveis også med møtevirksomhet, planlegging, evaluering. Velger derfor å sette en diverse frivilligpost kostnadsregnet til kr 12. Underskrift. Vi er kjent med at opplysningene i søknaden er grunnlag for tildeling av statstilskudd, og har satt oss inn i rundskriv Q-41/2013 og veileder for tilskuddsordningen. Vi bekrefter at opplysningene i søknaden er korrekte, og at vi er kjent med vår plikt om å melde fra om eventuelle fremtidige endringer som kan ha betydning for tilskuddsvedtaket. Sted/dato Bergen 3/ Søker Løvstakken Frivilligsentral v/guro Øvsthus Søknadsskjemaet må signeres.

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Veileder Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1 Om veilederen...

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap.

Veileder. Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap. Veileder Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 61) Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn År: 2011 Prosjektskjema for Grünerløkka kommune/bydel Prosjekt -navn Søker meating Point Institusjon/bydel/kommune/organisasjon -Ray Ungdomskulturhus Adresse

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012 Barnefattigdom 2012 6. november 2012 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 3. Bakgrunn for handlingsplan... 3 4. Arbeidet med handlingsplanen... 5 5. Lavinntekts forståelse og begrepsavklaringer... 6 6.

Detaljer

Johan Christensen Tone Fløtten Christer Hyggen

Johan Christensen Tone Fløtten Christer Hyggen Johan Christensen Tone Fløtten Christer Hyggen Bekjempelse av fattigdom blant barn og unge Rapportering fra kommuner som får tilskudd fra Sosial- og helsedirektoratet og/eller Barne- og likestillingsdepartementet

Detaljer

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole PLAN FOR FYSISK AKTIVITET i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole 2012 Innhold Forord...3 Innledning.....4 Fysisk aktivitet i barnehage......6 Fysisk aktivitet på barnetrinnet og i SFO... 8 Fysisk

Detaljer

Skien kommune. FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune. Handlingsplan 2014-2018

Skien kommune. FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune. Handlingsplan 2014-2018 Skien kommune S FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune Handlingsplan 2014-2018 INNHOLD 1 BAKGRUNN FOR FRIVILLIGHETSMELDINGEN... 1 2 STYRINGSDOKUMENTER... 1 2.1 STATLIGE STYRINGSDOKUMENTER...

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Barn som lever i fattigdom

Barn som lever i fattigdom Strategi Barn som lever i fattigdom Regjeringens strategi (2015-2017) OVERSIKT OVER TILTAK I STRATEGIEN Nr Tiltak Hovedansvarlig departement 1 Styrking av familievernets forebyggende arbeid overfor utsatte

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune.

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 09.10.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf 91877985,

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Dato: 30.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2014/643 Mads Bruun Nakkerud 930.0

Dato: 30.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2014/643 Mads Bruun Nakkerud 930.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 30.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2014/643 Mads Bruun Nakkerud 930.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 12.11.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Golf for alle «En liten ball gjør den store forskjellen»

Golf for alle «En liten ball gjør den store forskjellen» Golf for alle «En liten ball gjør den store forskjellen» Søkerorganisasjon: Norges idrettsforbund Organisasjonsledd: Drøbak Golfklubb Innholdsfortegnelse Bakgrunn s. 3 Målsetting.. s. 4 Målgruppe.. s.

Detaljer

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 1 PROSJEKTBESKRIVELSE... 4 1.1 NY SJANSE BYDEL GAMLE

Detaljer

Del 1: Hva er frivillighet?

Del 1: Hva er frivillighet? Frivillig Frivillighetsmelding framtid for Hurdal kommune Hurdal 21. april 2013 Innledning Hurdal kommunes formannskap vedtok i sak 12/27 den 2. mai 2012 at det skulle opprettes et frivillighetsutvalg

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

UNG I MÅSØY. Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak.

UNG I MÅSØY. Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak. UNG I MÅSØY Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak. Godkjent i lokal styringsgruppe 08.11.02 Vedtatt av kommunestyret 16.12.02 -sak 47/02 1 BAKGRUNN FOR UNGDOMSPLANEN.... 3 2

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

Plan for fysisk aktivitet

Plan for fysisk aktivitet Plan for fysisk aktivitet i barnehage, barneskole / SFO og ungdomsskole Aktiv, sosial og frisk! PLAN FOR FYSISK AKTIVITET I BARNEHAGE OG SKOLE/SFO I STAVANGER KOMMUNE Aktiv, sosial og frisk Stavanger,

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

Handlingsplan barnefattigdom 2012

Handlingsplan barnefattigdom 2012 Handlingsplan barnefattigdom 2012 HANDLINGSPLAN BARNEFATTIGDOM 2012 Bakgrunn Eidsberg kommune er en kommune med stor andel av barn som vokser opp i familier med lav inntekt. Dette gjør at barna har en

Detaljer