Kvinnherad skyttarlag SAKLISTE 2012 Side 1 av 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvinnherad skyttarlag SAKLISTE 2012 Side 1 av 4"

Transkript

1 Kvinnherad skyttarlag SAKLISTE 2012 Side 1 av Godkjenning av protokoll frå førre møtet Runde rundt bordet E-postadresse, utdeling av tilgang og koder til dei som skal ha Heimeside Kontingent Terminliste Lagstemner Gåvepremieliste Uttakskommite lagskytingar Instruktørar Politiattest for dei som arbeidar med rekrutteringsskyttane Sponsing av rekruttammunisjon Logo Sponsorar Abonnement på Skyttartidende Resultatprogram Ymse Godkjenning av protokoll frå førre møtet Runde rundt bordet Mulig miniatyrbane under ny brannstasjon i Rosendal Bruk av allmennpraktisk fløy ved Rosendal Ungdomsskule til skytebane Politiattest Innbydelse til Skyteinstruktørkurs Internett Midthølen skytesenter, orientering E-post og heimeside for dei gamle laga. Kva gjer vi med dei Støtte til nytt kjøkken ved Omvikdalen skule Stemneutvalet Mulig miniatyrbane under ny brannstasjon i Rosendal Protokoll frå førre møte Orientering Mulig miniatyrbane under ny brannstasjon i Rosendal Ammolager Lån Midthølen Brannstasjon / Skytebane Referat frå førre møte Overføring av avtalar Våpen og utlånspraksis Brannstasjon / Skytebane Fergekort Logo Påmelding til stemner Nøklar, Midthølen skytesenter Treningsavgift Miniatyrbane i Matre Garderobe 300 meter standplass Handlingsplan Referat frå førre møte

2 Kvinnherad skyttarlag SAKLISTE 2012 Side 2 av Orienteringssaker Brannstasjon / Skytebane Nøklar Midthølen skytesenter Treningsavgift Miniatyrbane i Matre Handlingsplan Hærverk Midthølen skytesenter Lagsjakker Klistremerker m/logo Treningscup sommar Forsikring av anlegg og utstyr Forslag premiering Lagstemne Garderobe 300 m standplass Ymse Synfaring på Midthølen skytesenter Referat frå førre møte Oppgåveliste Brannstasjon / Skytebane Medlemsarkiv, gjennomgang / oppdatering Skyttarlagsleiing, eigenkontroll av oppgåver og gjeremål i skyttarlaget Vestlandsstemnet Midthølstemnet Lagstemne felt, ny dato Innkjøp forbruksmateriell til anvisarsystem Kurs i Megalink anvisarsystem Ymse Godkjenning av protokoll frå møtet Div orienteringer Innkjøp av PA anlegg Vestlandsstemnet Treningscup sommaren Evt. bruk av Smartkort ved treningsskyting Fiberkabel mellom standplass og skiver Nøkkel Midthølen skytesenter Medlemslister, status Registrering av resultat Avtalar Hålandshjorten Ymse Godkjenning av protokoll frå møtet Div orienteringar Evt miniatyrskytebane Evt. bruk av Smartkort ved treningsskyting Nytt nøkkelsystem Midthølen skytesenter Innkjøp/leige av betalingsterminal Skytefri dag Kjøleskap Midthølen skytesenter.

3 Kvinnherad skyttarlag SAKLISTE 2012 Side 3 av Medlemslister Lagstemne bane Ymse Miniatyrskytebanen Planlegging av saka mot ekstra ordinert årsmøte Erstatning til Gunvald Friheim Brev frå Ole Bennæs Evt miniatyrskytebane Ymse Godkjenning av referat frå førre møte Ymse orienteringar Evt miniatyrskytebane Standplassbygg 300m Nytt nøkkelsystem Midthølen Medaljar Midthølstemnet Miniatyrbane i Matre Innkjøp av bukk for testskyting av våpen Ymse Innandørs skytebane Godkjenning av referat Div. Orienteringar Førebuing til omframt årsmøte Føring av resultat og premielister for medlemene Status avtalar Status bankkonti Status medlemer Økonomi Ammunisjon Start inneskyting/skyteskule Årsmøte/årsmelding Ymse Godkjenning av referat frå møtet Synfaring grav 100m Frifond Treningscup Midthølen Årsrapport Intern terminliste Omframt årsmøte Signering av dokument til banken Godkjenning av referat frå møtet Forhandlingsmøte med Kvinnherad kommune Medlemsliste på heimesida Ymse Godkjenning av referat frå møtet Garderobebygg 300 m standplass og tak over casuner Konteiner over skiver grav 100 meter + utviding til 12 skiver Kontingent Miniatyrbane/Brannstasjon

4 Kvinnherad skyttarlag SAKLISTE 2012 Side 4 av Samanslåing av utval Rekneskap Intern Terminliste Nøklar/lås Midthølen skytesenter Styregodtgjersle Ymse

5 2012 Kvinnherad skyttarlag Møteoversikt Styret Møtenr. Dato Sak frå Sak til Valmøte Omframt Årsmøte Side 1

6 Kvinnherad skyttarlag Møtereferat Side 1 av 3 Styremøte Onsdag ,kl. 19:00 på Løfallstrand Skule Til stades: Arnt Orholm, Per Fausk, Øystein Telnes, Kåre Kroka, Tore Fausk, Eirik Skåla, Dagfinn Mehl, Kjetil Mehl Fråverande: Ingen Sakliste: Ingen sakliste til 1. møtet Arnt innleia møtet og orienterte om arbeidet som alt er gjort sidan valmøtet og arbeidet som ligg føre oss. Sunnhordland skyttarsamlag og DFS er orientert om leiinga til laget etter valet. Laget må snarast få skyttarlagsnummer, web-adresse og e-postadresse i DFS sitt system. Vi baserar oss på bruk av elektronisk kommunikasjon (e-post og SMS). Arnt har laga adresseliste. Runde rundt bordet: Per (Økonomiutvalet): Fordeling av oppgåver mellom medlemene i økonomiutvalet. Medlemshandtering, medaljer, merker, stevnerekneskap, premierekneskap. Det nye adminsystemet er web-basert og vil gjera det mogeleg for fleire å arbeida mot systemet samstundes og uavhengig. Vi treng organisasjonsnr. i Brønnøysund for å få oppretta bankkontoar. Vi beheld bankkontoane for Omvikdalen og Rosendal i alle fall fram til årsmøtet for 2012 Øystein (Informasjonsutvalet): Treng å bli kjent med dei andre medlemene i utvalget for så å fordela arbeidsoppgåver. Det nye systemet for heimesider i DFS er enno ikkje klart. Kåre (Ungdomsutvalet): Det foregår no innandørs skyting på 3 plasser: Omvikdalen, Matre og Rosendal. Vi må syta for at dette ikkje stoppar opp. I Omvikdalen er det Håvard Eik som er ansvarleg. Han treng hjelp for å halda det gåande. I Matre er det Trygve Øvstebø som er ansvarleg. Han skulle prøva å få med seg Steinar Omvik. I Rosendal går det på rotasjon iht vaktliste. Vi må sjekka ut korleis vi ligg an i høve til vandelsattest for dei som skal arbeida med ungdomane. Vi må og få oversyn over dei som har instruktørutdanning. Kjetil (Materialutvalet): Våpen, amunisjon, utstyr. Oversikt over laget sine våpen og eigneluter. Våpenkort må over på det nye laget. Retningsliner for utlån av våpen. Avhenda våpen som ikkje vert brukt. Utfordring med oppbevaring av meir enn 10 våpen i same lokalitet. Dagfinn (Anleggsutvalet): Vedlikehald og oppgradering av skytebane med bygningar og elektronikk. Må rydda og ordna til meir lagerplass for m.a. deler til elektronikk. Hugseliste for ting som treng tilsyn. Ordning slik at manglar som vert oppdaga vert fanga opp og gjort noko med. Opplæring i bruk av elektronikk. Tore (Jegerutvalet): Stort utvalg med mange medlemmer. Reknar med at jegertreninga vert på tirsdagane også denne sesongen. Mulig samarbeid med Jeger og fisk om eit felles arrangement. Økonomi: Sal av ammunisjon, påmelding.

7 Kvinnherad skyttarlag Møtereferat Side 2 av 3 Eirik (Skrivar): Framgangsmåte for handtering av styreprotokoll: Denne vert ført elektronisk. Ferdig referat vert sendt til styre- og varamedlemmer for kommentar med ein frist for svar. Godkjent referat vert skrive ut og limt inn i protokoll. Protokollen vert signert av møtedeltakarane som fyrste post på neste møte. Det vert laga ei oppgåveliste / oversyn opne saker i stikkordsform ut frå saker / vedtak. Denne inneheld oppgåve / sak, ansvarleg og frist. Arnt (Leiar): Kontingent Årsmøtesak, men styret må kunna bestemma fram til 1. årsmøte. Kontingent for vaksne har vore kr. 300,- både for Omvikdalen og Rosendal. For ungdomane har det vore kr. 150,- i Rosendal og kr. 100,- i Omvikdalen. Møtestad og tid Onsdagane høver best. Lokalet på Løfallstrand kostar kr. 200,- å leige. Utvalsmøte Utvala skal ha hatt fyrste møte innan ein månad. Arnt ynskjer å vera med om det høver. Logo Må på plass. Arild Orholm har laga eit forslag som ikkje er heilt ferdig. Vi ynskjer fleire forslag. Terminliste: Laget skal arrangera Rosedalsfelten 11.mars Midthølstemnet 12. og 13. mai Vestlandsstemna, felt og bane, 7. og 8. juli. Hattebergsdalen og Midthølen. 15 m ope stemne i Rosendal, haust m Krinsstemne, haust 12 Lagstemne 15 m, felt og bane Dugleiksmerke Jegerskyting Det må setjast opp terminliste for dette. Kåre kjem med forslag til dato til 15 m lagstemne til neste styremøte. 30. mars siste skyting i Samfunnshuset? Lagstemne felt og bane Skal vi skyta meisterskapsomgang? Arnt lagar forslag til program, innskot og premiering til neste styremøte. Avtalar med 3. part frå dei gamle laga Alle avtalar må fram og overførast til det nye laget om det er aktuelt. Styra i dei gamle laga kallast inn til eit styremøte for å få oversikt over dette. Nøklar Arnt har fått kvitteringsliste på utleverte nøklar for Midthølen. Vi må skaffa oss oversikt over kva andre nøklar som er i omløp, t.d. Samfunnshuset.

8 Kvinnherad skyttarlag Møtereferat Side 3 av 3 Avslutting av rekneskap i dei gamle laga Skuld og fordringar må ordnast opp i mest mogeleg innan 1.februar Stemneutvalet må i sving med førebuing til Vestlandsstemnet. Neste møte kl.19:00 på Løfallstrand skule. Møtet heva 21:05. Eirik Skåla Arnt Orholm Øystein Telnes Kåre Kroka Per Fausk Tore Fausk Kjetil Mehl Dagfinn Mehl

9 Kvinnherad skyttarlag Møtereferat Side 1 av 4 Styremøte Onsdag ,kl. 19:00 på Løfallstrand Skule Til stades: Arnt Orholm, Per Fausk, Øystein Telnes, Kåre Kroka, Tore Fausk, Eirik Skåla, Dagfinn Mehl Fråverande: Leiar i Stemneutvalet, Paul Are Ljosnes, var kalla inn, men hadde ikkje høve til å møta. Sakliste: Godkjenning av protokoll frå førre møtet Runde rundt bordet E-postadresse, utdeling av tilgang og koder til dei som skal ha Heimeside Kontingent Terminliste Lagstemner Gåvepremieliste Uttakskommite lagskytingar Instruktørar Politiattest for dei som arbeidar med rekrutteringsskyttane Sponsing av rekruttammunisjon Logo Sponsorar Abonnement på Skyttartidende Resultatprogram Ymse Godkjenning av protokoll frå førre møtet. Merknad: Krinsstemnet utgår. Halsnøy arrangerar dette. Protokoll signert Runde rundt bordet. Øystein: Informasjonsutvalet hadde fyrste møte Alle i utvalet møtte. Nettside: Redaktør: Terje, i tillegg Arnt som leiar. Journalist: Unni Alt innhald på nettsida må gå via informasjonsutvalet. Laget si e-post adresse: Tilgang til styret og informasjonsutvalet. Skyttarfest: Eitt års jubileum bør markerast! Profilering: Lagsjakke m/logo så snart logo er klar

10 Kvinnherad skyttarlag Møtereferat Side 2 av 4 Kåre: Ungdomsutvalet hadde fyrste møte Alle i utvalet møtte. Diskutert m.a. instruktørar, vandelsattest,reiseutgifter, fergekort Synfaring Matre, elektronikk er ikkje montert. Terje og Arne skal montera dette. Dagfinn: Anleggsutvalet hadde fyrste møte Midthølen: Nøklar og låsing. Nøkkelsystem. 300 m standplass til garderobar før Vestlandsstemna Datakurs. Tore: Jegerutvalet hadde fyrste møte Terminliste og vaktliste. Samarbeid med Kvh. jeger og fisk. Treng opplæring elektronikk. Start jegerskyting tirsdag 8. mai, påmelding 17-18:30. Jaktfelt 3. juni Per: Økonomiutvalet har ikkje hatt møte enno. Sendt inn medlemslister til DFS til fletting. Samanslåing og overføring av bankkontoar. Ordna mest mogeleg før 1. februar E-postadresse, utdeling av tilgang og koder til dei som skal ha. E-postadressa er Ein nyttar webmail Brukernavn og passord vert sendt til styret m/varamenn og informasjonsutvalet Heimeside Den nye web-løysinga til DFS er ikkje klar enno, men for å koma i gang brukar vi den gamle Adresse: Admin /redaktør: Terje og Arnt Journalist: Unni + inf.utval Kontingent I begge dei gamle laga har kontingenten vore kr 300,- for vaksne. For rekrutteringsklassane har den vore kr. 150,- i Rosendal og kr. 100,- i Omvikdalen. Fastsetjing av kontingent er årsmøtesak. Vedtak: Fram til fyrste årsmøte, dvs for 2012, vert kontingenten: Kr. 300 for vaksne. Kr. 100,- for rekrutteringssklassane Det vert laga eit forslag om nye kontingentar til fyrste årsmøte Terminliste 2012 Arnt har laga forslag til intern terminliste. Lagstemne 15m vert kl.17:00 Samlagstemne skifelt må inn på lista. Sosialt opplegg rundt lagstemne bane laurdag 16.06? Arnt oppdaterar lista.

11 Kvinnherad skyttarlag Møtereferat Side 3 av Lagstemner Program: Bane: I hht Skytterboka, Tabell Felt: I hht Skytterboka, Tabell m: I hht Skytterboka, Tabell Premiering: Vi utset fastsetjing av premiering til vi har oversyn over premiekostnadar. Innskot: Kr. 100,- for vaksne, Kr. 50,- for rekrutteringsskyttarar Gåvepremieliste 2012 Følgjande stemner støttast med gåvepremie i 2012: Samlagstemne 15m, skifelt, felt og bane. Hordastemne felt og bane. Vestlandstemnet felt og bane. Landsskyttarstemnet. Økonomiutvalet set beløp opp i sitt budsjett Uttakskommite lagskytingar Ungdomsutvalet tek seg av uttak og påmelding av all lagskyting for rekrutteringsskyttarane. Leiar, eller den han peikar ut tek ut og melder på lag for senior- og veteranskyttarar Instruktørar Hovedinstruktør vert Magne Wollheim Jr. I tillegg har følgjande kurs I: Terje Hus Elisabet E. Næs Åshild Mehl Jan Fredrik Einvik Margrethe Gjerald Mehl Per Fausk Kåre tek kontakt og informerar dei utvalde Politiattest for dei som arbeidar med rekrutteringsskyttarane DFS: Ein person og ein vararepresentant skal ta seg av dette i kvart lag. Usikkert kven det skal søkjast for. Kåre sjekkar med DFS korleis dette kan praktiserast Sponsing av rekruttammunisjon Forslag: Inntil 500 skot sponsast med kr. 1,- pr. skot Tomhylse kan seljast til heimeladarar i laget for kr. 1,- pr. hylse. Sponsing av rekruttammo skal berre gjevast til rekruteringsskyttarane, som er aktive og deltek på treningsskyting og stemner. Dei som er aktive og deltek på stemner kan støttast for meir enn 500 skot.

12 Kvinnherad skyttarlag Møtereferat Side 4 av Logo Nye forslag vart lagt fram og diskutert. Arnt får implementert endringane som vart foreslått og sender resultatet ut pr. e-post for kommnetarar Sponsorar Landrø / Lapua og Kvinnherad Byggutvikling har sagt seg interessert i å vera sponsorar Abonnement på Skyttartidende Laget vert trekt for 3 abonnement på skyttartidende. For 2012 går dei til Audun Fossberg, Eirik Fausk og Øystein Telnes Resultatprogram Vi har to lisensar hjå Megalink som vi slår saman til ein. Dagfinn er kontaktperson Ymse Vi har fått ein laserprinter frå IKA Husnes som kan brukast på kontoret på Midthølen. Den gamle set vi inn på 200 m standplassleiarbu. Omvikdalen sitt abonnement på Påmelding.net let vi gå ut. Neste møte vert onsdag , kl. 19:00, Løfallstrand Skule Eirik Skåla Arnt Orholm Øystein Telnes Kåre Kroka Per Fausk Tore Fausk... Dagfinn Mehl

13 Kvinnherad skyttarlag Møtereferat Side 1 av 3 Styremøte Onsdag , kl. 19:00 på Løfallstrand Skule Til stades: Arnt Orholm, Per Fausk, Øystein Telnes, Kåre Kroka, Tore Fausk, Eirik Skåla, Elisabet E. Næs, Jens Åge Fossberg, Lars Lidvard Øyjord Fråverande: Leiar i stemneutvalet, Paul Are Ljosnes var og kalla inn, men møtte ikkje. Sakliste: Godkjenning av protokoll frå førre møtet Runde rundt bordet Mulig miniatyrbane under ny brannstasjon i Rosendal Bruk av allmennpraktisk fløy ved Rosendal Ungdomsskule til skytebane Politiattest Innbydelse til Skyteinstruktørkurs Internett Midthølen skytesenter, orientering E-post og heimeside for dei gamle laga. Kva gjer vi med dei Støtte til nytt kjøkken ved Omvikdalen skule Godkjenning av protokoll frå førre møtet, Ein liten diskusjon rundt sak : Leiar var usikker på om vi hadde godkjent skyteprogramma for lagstemna. Det var ingen som hadde merknad til oppsettet for program slik det låg føre i sakspapira. Protokoll godkjent og signert Runde rundt bordet Øystein: Pass Kåre: Vandel, eigen sak. Per: Økonomiutvalet hadde møte i dag. Det dreg ut med medlemslistene. Elisabet kjører ut for Rosendal og Per for Omvikdalen for å få inn pengar. Org. Nr. og bankkonto vert teken opp no. Søknad om kommunalt driftstilskot må inn før 15. februar. Forsikring, sponsorar Tore: Vaktliste for jegertrening er sett opp. Tirsdag 8.mai er fyrste trening. Eirik: Pass Mulig miniatyrbane under ny brannstasjon i Rosendal Presentasjon ved Lars L. Øyjord. Ein del næringsdrivande innan bygg og anlegg i indre luten har sett på muligheten for å samlokalisera miniatyrskytebane med ny brannstasjon i Rosendal. Deira planar for dette vart presanterte. Ein ser for seg å laga ein «bunkers» på 16x20 m under brannstasjonen slik at ein får plass til 10 skiver, standplassleiarbu og lager. Over bakken vil ein få garderobar, kjøkken og samlingslokale. Reaksjonar rundt bordet: Kåre: Interessant, vi treng ein ny innandørsbane, vi bør gå vidare Øystein: Vi må kjenna økonomi og risiko før vi går vidare. Arnt: I tillegg til bane får vi møte og festlokale, positivt! Per: Vi treng innandørs bane. Økonomi? Søknad om midlar, spelemidlar mm

14 Kvinnherad skyttarlag Møtereferat Side 2 av 3 Tore: Bra. Finansiering. Vi må og tenkja på at 100 m banen treng oppgradering. Det er bane på Husnes, kva om Husnes går inn i Kvinnherad skl? Eirik: Budsjett og finansieringsplan? Samarbeidspartnerar, andre brukarar? Samrøystes vedtak: Styret i Kvinnherad Skyttarlag er positive til forslaget om samlokalisering av innandørs skytebane og ny brannstasjon i Rosendal slik det vart presentert av Lars L. Øyjord, på styremøte Før vi kan ta ei endeleg avgjerd må det leggast fram eit oppdatert budsjett og finansieringsplan. Frist for dette er Om styret finn å kunna godta budsjett og finanieringsplan vil det bli kalla inn til omframt årsmøte for endelg avgjerd. Eventuelt årsmøte bør kunna avviklast innan midten av Mars Bruk av allmennpraktisk fløy ved Rosendal Ungdomsskule til skytebane Ref. brev frå rektor ved Rosendal Ungdomsskule. Rosendal Skyttarlag har tidlegare vore i kontakt med RU for mulig bruk av deler av dette bygget til skytebane. For at det skal vera interessant treng vi permanent plass til 8 skiver, dvs ca 10 m bredde og 20 m lengde + lagerrom, opphaldsrom, garderobe og toalett. Skrivar formar eit svar der vi informerar om dette og at det no er komen opp ein annan mogelegheit som vi må vurdera fyrst Politiattest Instruktørar og dei som har nær kontakt med ungdomane skal ha politiattest. Kvinnherad Skyttarlag søkjer for følgjande personar: Magne W., Terje H., Håvard E., Kåre, Jan, Åshild, Inger Helene, Elisabet, Magrete, Per Kontaktperson i laget er leiar med nestleiar som vara. Kåre kontaktar dei aktuelle og leverar skjema for utfylling og signering Innbydelse til Skyteinstruktørkurs April, påmeldingsfrist Følgjande er aktuelle og bør meldast på: Håvard, Tore, Jens Åge, Unni, Åsmund, Maxi, Trygve Vi legg og invitasjonen ut på nettsida Internett Midthølen skytesenter, orientering Leiar har vore i kontakt med SKL som eig fiberlinja. Dei er positive. Kvinnherad Breiband vil gjera arbeidet med tilkopling. Vi må ta kostnaden med tilkopling E-post og heimeside for dei gamle laga. Kva gjer vi med dei. Vi overfører aktuelt stoff frå begge sidene til arkiv på KS si side og stenger så dei gamle sidene. E-post bør vidaresendast til Kvinnherad Skyttarlag samstundes som avsendar får melding om dette og info. om ny adresse. Arnt sjekkar kva som er mogeleg å få til Støtte til nytt kjøkken ved Omvikdalen skule. Omvikdalen skule skal rusta opp kjøkenet. Rektor har sendt ut førespurnad til dei som gratis har lånt lokale på skulen. Omvikdalen skyttarlag har nytta skulen til møtelokale og Kvinnherad skyttarlag kjem nok til å gjera det i framtida. Samrøystes vedtak: Vi støttar opprustinga med kr. 7500,-

15 Kvinnherad skyttarlag Møtereferat Side 3 av 3 Neste møte vert onsdag kl.19:00 på Løfall skule Eirik Skåla Arnt Orholm Øystein Telnes Kåre Kroka Per Fausk Tore Fausk

16 Kvinnherad skyttarlag Møtereferat Side 1 av 2 Styremøte Søndag , kl. 19:00 på Løfallstrand Skule Til stades: Arnt Orholm, Per Fausk, Øystein Telnes, Kåre Kroka, Tore Fausk, Eirik Skåla Fråverande: Ingen Sakliste: Stemneutvalet Mulig miniatyrbane under ny brannstasjon i Rosendal Stemneutvalet. Paul Are Ljosnes er ikkje råd å få tak i. Resten av utvalet er kalla inn til eit møte med styreleiar i morgon, mandag Mulig miniatyrbane under ny brannstasjon i Rosendal Ref. sak Saka er no kjent gjennom eit oppslag i Grenda laurdag Vi har motteke eit brev frå Lars L. Øyjord der han ber om avklaring på vegen vidare. Ein runde rundt bordet fekk fram følgjande moment: Styret må involverast. Vi må vite kva konsekvensar dette får for laget. Kostnadsoversyn. Vi kan ikkje lata oss styra av eksterne aktørar. Økonomi, sponsorar, garantiar, utleige, variable inntekter, stønadar, medlemskontingent. Kor stort lån kan laget ta på seg Driftsutgifter, vedlikehald, straum, forsikring. Finansiering Vegen vidare Budsjett Finansieringsplan Møte med entrepenørane Svar til Lars L. Øyjord: Styret i Kvinnherad skyttarlag syner til vedtak av Underlag som er motteken etter møtet er etter styret si meining ikkje tilfredsstillande. Styret treng eit oversiktleg kostnadsoverslag for heile prosjektet for å kunna ta ei avgjerd om vegen vidare. Overslaget må tydeleg syna fordeling mellom brannstasjon og skytebane. Det må brytast ned slik at det er råd å sjå mulige dugnadsoppgåver og materiellsponsing. Det må gå klart fram korleis MVA er rekna. Finansieringsplanen må visa leverandørane sine bidrag til prosjektet.

17 Kvinnherad skyttarlag Møtereferat Side 2 av 2 Når det gjeld ditt engasjement i saka så set styret stor pris på den innsatsen som du har lagt ned til no. Når prosjektet no byrjar å konkretisera seg vil vi be om at du Ikkje uttalar deg på vegne av Kvinnherad skyttarlag utan at dette på førehand er godkjend av styret. Vi må informera medlemmene våre om denne saka. Skrivar formar eit inlegg som kan legjast ut på nettsida. Nytt møte søndag kl. 19:00 i Løfall skule. Agenda er miniatyrbane Nytt møte onsdag kl. 18:00 i Omvikdalen Skule. Eirik Skåla Arnt Orholm Øystein Telnes Kåre Kroka Per Fausk Tore Fausk

18 Kvinnherad skyttarlag Møtereferat Side 1 av 2 Styremøte Søndag , kl. 19:00 Til stades: Arnt Orholm, Per Fausk, Øystein Telnes, Kåre Kroka, Tore Fausk, Eirik Skåla Fråverande: Ingen Sakliste: Protokoll frå førre møte Orientering Mulig miniatyrbane under ny brannstasjon i Rosendal Ammolager Lån Midthølen Protokoll frå førre møte Protokoll frå møte og signert Orientering Lagstemne 15m avvikla med 37 deltakarar. Stemneutvalet er i gang, skal ha møte 22.02, utvida med 2 medlemmer Terje Hus og Jens Åge Fossberg. Vi har eit etterslep på saker som skal handsamast og må prøva å ta inn dette. Kontingent må ut. Minimalt med info på «giro». For meir info viser ein til nettside. Vi ber og om tilbakemelding på e-post adresse og mobiltelefonnr. For å få dette inn i adm.programmet. Det har hendt at stoff sendt til er blitt oversett. For publisering send direkte til Terje/Unni Mulig miniatyrbane under ny brannstasjon i Rosendal Ref. sak og Diskusjon med følgjande stikkord: Kompensasjonsmidlar? Kor lenge held entrepenørane pengar i prosjektet (byggelån)? Forsikring. Godkjent rom for oppbevaring av våpen og ammunisjon inkludert. Starta arbeid med å henta inn pengar. Presantera prosjektet med folder / prospekt. Ole Bennæs kan vera aktuell for denne jobben. Byggherre? Prosjektleiing / byggeleiing frå kommunen? Kommunale garantiar? Byggherreforskriften SHA koordinator med byggfagleg kompetanse Risiko og Sårbarhetsanalyse (ROS) Avvikshandsaming Konsekvens ved bot (økonomisk) Styret kan ikkje hefta for noko før prosjektet er godkjent av årsmøte. Omframt årsmøte er tidlegast råd å halda søndag 18. mars.kl.19:00.

19 Kvinnherad skyttarlag Møtereferat Side 2 av Ammolager Ammolageret er på ,-. Dette må reduserast. Laget skal ikkje halda lager for medlemmene. Innkjøp må organiserast slik at medlemmene bestiller og kjøper ut med ein gang Lån Midthølen Det står att ca. kr ,- på lånet til utbygginga av Midthølen skytesenter. Det er økonomi og likviditet til å innfri lånet no. Samrøystes vedtak: Vi innfrir lånet på Midthølen skytesenter. Nytt møte onsdag kl. 19:00 i Omvikdalen Skule. Nytt møte søndag kl. 19:00 i Skulehuset på Løfall. Eirik Skåla Arnt Orholm Øystein Telnes Kåre Kroka Per Fausk Tore Fausk

20 Kvinnherad skyttarlag Møtereferat Side 1 av 2 Styremøte i Omvikdalen skule. Til stades: Frå styret: Arnt, Per, Tore, Dagfinn og Kåre Frå kommunen: Bjørn Våge og Grete Nesheim Frå entrepenørane: Herlaug Skjelnes, Johansen, Bjarte Veastad og Lars Lidvard Øyjord. Fråverande: Eirik Skåla og Øystein Telnes Sakliste Brannstasjon / Skytebane Brannstasjon / Skytebane Arnt yngste velkommen og starta med spørsmål om kva problem vannstanden i Mehlselva kunne ha for prosjektet med nedgravd bunkers. Herlaug Skjelnes svara på det og hans konklusjon var at det kunne vera ei fordyrande sak, for å kunne svara nøyaktig var det nødvendig å vita kva bonitet som var her om massane hadde stor vanninntrengning, i så fall måtte ein skifta ut masser med matrialer med mindre inntrengning. Konklusjonen var at det må gravast for å finna ut dette, det som ligg inne i det som er framlagt er ein vannstand som max er 0,75 m over gulvplate. Dessuten må gulv og tak i bunkers sammenkoblast med søyler, dette er nødvendig ikkje berre på grunn av oppdrift frå elva. Neste spørsmål var til kommunen og me vil vita om entrepenører som var med på anbudsrunden kunne koma med krav om dei no vert utestengt frå å vera med. Dette svara Våge på, han sa at kommunen kjem til å underkjenna alle anbud og derved har ingen nokon krav som kan fremmast. Det vart vidare diskutert mange mulige løysingar, Den løysinga at skyttarlaget står som byggherre for heile bygget og kommunen kjøper ut Brannstasjonen. Den vert då seksjonert ut med eige gards og bruksnr. Denne løysinga vil nok varta den økonomisk beste løysing for laget. Ein annan mulighet er at skyttarlaget bygger skytebunkers og alt grunnarbeidet d.v.s. at alt er klart til å reise bygget over grunnmur, kommunen kan då evntuelt ha ein ny anbudsrunde og reisa brannstasjon og utvendig råbygg til skyttarlagsdelen. Kommunen meiner vidare at det trengst ei avklaring politisk i formannskapet eller kanskje også i kommunestyret, for at laget kan gå vidare må kommunen avklara om kva løysing dei kan godta, laget må få dette avklart før evntuelt ein kan gjennomføra grunnundersøking. Det vart også diskutert økonomi, her er det ein del som må avklarast og ein må rekna med at t.d tippemidler, kommunalstøtte kan trekka ut over fleire åt. På spørsmål kor lenge hovudentrepenør kunne holda penger i prosjektet svara Veastad så lenge det trengst

21 Kvinnherad skyttarlag Møtereferat Side 2 av 2 Det vart diskutert forsikringer som er nødvendig for prosjektet og forsikring som dekker opp eventuelle skader som måtte oppstå på det som er dugnadsarbeid. Entrepenører og dei frå kommunen forlot då møtet. Styret vil setta Ole Bennæs i arbeid med å få ein oversikt kva som er mulig å kunna rekna med som støtte frå bedrifter og andre dette må han gjera i samarbeid med Økonomiutvalet i laget. Styret går for å få avklart om kommunen kan godta eit opplegg der skyttarlaget står som byggherre og at kommunen forplikter seg til å kjøpa Brannstasjonen til den bevilga pris 5,5 mil. Innan formannskapsmøtet 8. mars må det sendast eit brev til kommunen der ein spør om forslaget til samlokalisering som er utarbeida er aktuelt for kommunen å arbeida vidare med Syttarlaget må ta forbehald om godkjenning i omframt årsmøtet i laget Dagfinn Mehl Arnt Orholm Kåre Kroka Per Fausk Tore Fausk

22 Kvinnherad skyttarlag Møtereferat Side 1 av 4 Styremøte kl. 19:00 i Skulehuset på Løfallstrand. Til stades: Per Fausk, Øystein Telnes, Tore Fausk, Kåre Kroka, Arnt Orholm, Eirik Skåla. I sak var og Elisabet Næs og Jens Åge Fossberg kalla inn. Fråverande: Jens Åge Fossberg melde sjukdomsforfall. Sakliste: Referat frå førre møte Overføring av avtalar Våpen og utlånspraksis Brannstasjon / Skytebane Fergekort Logo Påmelding til stemner Nøklar, Midthølen skytesenter Treningsavgift Miniatyrbane i Matre Garderobe 300 meter standplass Handlingsplan Referat frå førre møte Referat frå møte var ikkje ferdig. Referat frå møte (med entrepenørar og kommune ang. brannstasjon/skytebane) har Kåre skreve. Det er sendt ut på e-post til kommentar. Møtet er tildelt saksnr Overføring av avtalar Rosendal: Avtale med Jens Petter Fossberg og Maxi Zimmermann som leasar våpen til eige. Avtalen må overførast til Kvinnherad skyttarlag og i samband med det må kontonr. for innbetaling sjekkast. Skyttarhuset i Omshagen, bygsel er gått ut. Kven eig bygget? Lagerbygg i Muradalen, avtale med Kvinnherad Energi. Aksjar i Rosendal samfunnshus For øvrig ikkje gjeld og ikkje heftingar.

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Side 1 av 12 Sak 2: ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Kvinnherad skyttarlag har i 2014 hatt følgjande tillitsvalde: Styret: Arnt Orholm Nestleiar: Unni Gorm-Hansen Kasserar: Elisabet Epland Næs Sekretær:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05. Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30 Protokoll frå årsmøtet Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.14 Sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne innkallinga,

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy

Møtebok for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Alver hotell Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode Hervik

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 12.06.2013 Tid: 15:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR EIDFJORD IDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR EIDFJORD IDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR EIDFJORD IDRETTSLAG Idrettsglede, engasjement og plass til alle! Vedtatt på årsmøtet 05.05. 2013 Endringar årsmøte 09.05.2014 Endringar årsmøte 29.04.2015 Eidfjord IL vedtatt på årsmøtet

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Side 1 Side 2 Side 3 Austrheim kommune Side 4 KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 8. november 2013 Stad: Kommunehuset Kl.: 11.00 16.15 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumsalen, Stord rådhus Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

STYRINGSGRUPPA - ARBEIDSDOKUMENT

STYRINGSGRUPPA - ARBEIDSDOKUMENT STYRINGSGRUPPA - ARBEIDSDOKUMENT TIL : GRUPPELEIARANE FRÅ : RÅDMANNEN EMNE : KJØP AV FLORØ SJUKEHUS DATO : 23. AUGUST 2012 KOPI : FORMANNKSKAPET, RÅDMANNSGRUPPA M FL 1.0 BAKGRUNN I sak 104/12 vedtok bystyret:

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 17.04.2013 Tid: 15:00 Formannskapet tek til etter valstyret. Forfall vert å melda til kundetorget på

Detaljer

Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13

Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13 Jan A. Vinje Etne camping, 31.01.13 Vinteren/våren 2010 foreslo Fiskeridirektoratet å etablera eit pilotprosjektet som et strakstiltak for å avhjelpe situasjonen for sjøaure og laks i Hardangerfjorden.

Detaljer

ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR

ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR ORGANISASJONSHANDBOK F O R N O R G E S B Y G D E K V I N N E L A G ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR Norges Bygdekvinnelag Postboks 9358 Grønland 0135

Detaljer

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding.

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding. Sak 108/08 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR SEPTEMBER 2008 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 08/440 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/08 Os Formannskap PS 26.02.2008 25/08 Os Formannskap

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 04.12.2013 Tid: 15:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling

Detaljer

MØTEBOK. Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalssalen, 3. etasje. Dato: 4. oktober 2013 Kl: 16:10-20:15 MØTELEIAR. Lars Henrik Nesse Strømmen, leiar

MØTEBOK. Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalssalen, 3. etasje. Dato: 4. oktober 2013 Kl: 16:10-20:15 MØTELEIAR. Lars Henrik Nesse Strømmen, leiar MØTEBOK Dato: 4. oktober 2013 Kl: 16:10-20:15 Stad: Fylkeshuset, fylkesutvalssalen, 3. etasje MØTELEIAR Lars Henrik Nesse Strømmen, leiar DESSE MØTTE Agnes H. Bernes, medlem Cecilie Engen Fredheim, varamedlem

Detaljer

Innkalling til ekstra rådsmøte

Innkalling til ekstra rådsmøte Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 16. april 2015 Innkalling til ekstra rådsmøte Stad: Morgedal Hotell Dato: Fredag 24. april 2015 Kl. slett:

Detaljer

Årsmelding 2011. Årsmøte Ungdomshuset 7. mars 2012. ÅRDAL JEGER OG FISKERFORENING Jakt, Fiske Friluftsliv

Årsmelding 2011. Årsmøte Ungdomshuset 7. mars 2012. ÅRDAL JEGER OG FISKERFORENING Jakt, Fiske Friluftsliv ÅRDAL JEGER OG FISKERFORENING Jakt, Fiske Friluftsliv Årsmelding 2011 Årsmøte Ungdomshuset 7. mars 20 Årdal Jeger og Fiskerforening Utlastova på Hjelle - 6884 ØVRE ÅRDAL - Heimeside: www.åjff.no ÅRSMØTE

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

Prosjektansvarleg FØREORD

Prosjektansvarleg FØREORD FØREORD Forprosjektet Berekraftig utvikling i lokalsamfunna på Folgefonnhalvøya er gjennomført med både utviding og forlenging av arbeidet frå opphaveleg plan. Eit forprosjekt er likevel eit mellomstadium

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen.

HOVUDUTSKRIFT. År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2014, den 19. mars, hadde Fusa sokneråd møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter, Eikelandsosen. Møtet tok til kl.18.30 og var slutt kl.20.30. Innkallinga var sendt representantane

Detaljer

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 30.10.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00

Radøy kommune. Møtebok for Kommunestyret i Radøy. Møtedato: 30.10.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Radøy kommune Møtedato: 30.10.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING 1695

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING 1695 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 29.10.2014 Møtested: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer