3) Skyttarlaget sin del av bygget er tenkt innehalde følgjande funksjonar:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "3) Skyttarlaget sin del av bygget er tenkt innehalde følgjande funksjonar:"

Transkript

1 1) Innleiing Ut frå Kvinnherad skyttarlag sin trong for innandørs skytebane og Kvinnherad kommune sin trong for ny brannstasjon i Rosendal er det arbeidd fram ei løysing med samlokalisering av dei to funksjonane. 2) Løysinga sikrar skyttarlaget: a) Ein tidsrett innandørs skytebane med attraktiv lokalisering og eigna utomhus infrastruktur. b) Gunstig finansiering og fordelaktig totaløkonomi i prosjektet. c) Eit stort skytefagleg løft for alle laget sine medlemmer. d) Eit eigna lokale for å driva ungdoms- og rekrutteringsarbeid. 3) Skyttarlaget sin del av bygget er tenkt innehalde følgjande funksjonar: a) 15 m skytebane med 10 elektroniske skiver og standplassleiarbu. Alt skyterelatert er i tråd med DFS sine krav. b) Skytesimulator med viltmål; dyr, fugl, leirdue (trap og skeet). c) Opphaldsrom, selskapslokale med live visning frå begge skytearenaer. Tilrettelagt for utleige som selskapslokale. d) Lite storkjøkken med kjølekapasitet. e) Garderobe/toalett for skyttarar/gjester f) Heis dimensjonert for funksjonshemma, universell utforming. g) Kontor for skyteleiing og lagsarbeid. h) Lager i) Uteareal med parkering /grønt j) Gjennomført skilting både inne og ute. Side 1 av 6

2 4) Byggteknisk: Innandørs skytebane - Notat til omframt årsmøte a) Val av innvendige løysingar, innreiing, oppvarming, materialar o.l med tanke på reduserte kostnader til vedlikehald og drift. b) Bygningskroppen og rom-planen er utarbeidd saman med Kvinnherad kommune. Brannetaten sine krav og behov er ivaretekne. c) Utvendige fasadar og tak, både design og material, er gjort i tråd med føringane frå Baroniet som grunneigar. d) Uteareal, både utnytting og material, er i stor grad definert frå Baroniet som grunneigar. e) Særlege krav til parkering for branntropp er omsynteke. 5) Investeringsråme: Investeringsråma er basert på at a) - prosjektet skal realiserast som eit samarbeidsprosjekt med Kvinnherad kommune b) - Kvinnherad skyttarlag står som byggherre for totalprosjektet c) - brannstasjonen vert leigd ut/seld til kommunen d) - den delen av bygget som skal nyttast av skyttarlaget har optimal brukarfleksibilitet i all skyterelatert aktivitet, e) - bygget er tilpassa og tilrettelagt for utleige til private arrangement. Talmaterialet må på dette tidspunktet sjåast på som budsjett tal. Tala er utarbeidde av deltakande entreprenørar og kvalitetssikra. Tala er inkl. mva. og er utan omsyn til f) Rabattar på varer og tenester g) Dugnadsarbeid frå medlemmane Investeringsråma vil kunne endre seg noko når endelege løysingar er bestemde, men tala er vurdert til å ligge i den konservative enden og skulle såleis ikkje gje store overraskingar med mindre planane vert vesentleg endra. Investeringsråme Brannstasjon Skytebane Side 2 av 6

3 6) Finansiering av prosjektet Det er overordna viktig at finansieringa av prosjektet a) - ikkje medfører redusert aktivitet i laget sin generelle aktivitet. b) - ikkje reduserer oppfylging av planane for Midthølen skytesenter. Likevel vil laget, i ein 6 månadars intens byggjefase, måtte styre mykje av medlemane sin dugnadsinnsats inn på miniatyrbanen. Usikkerhet Ein vil på dette stadium i prosjektet ikkje har alle svar på plass. Usikkerhetsmoment er mellom anna: c) Kva får vi av spelemidlar og når? d) Klarer vi å halde byggekostnadane på budsjett? e) Vil vi klare å yte tilstrekkeleg dugnadsinnsats? f) Vil vi klare å handtere gjelda? Dette skal finansierast Brannstasjon Skytebane Byggelån-kostnader/renter lån og prosjekt kostnader Finansieringsbuffer Det vert viktig for laget å ha ein finansieringsplan som sikrar handlingsrom i det daglege og jamn nedbetaling. Nokre element i finansieringa vert særleg sentrale: g) Prisråma for brannstasjonen er fastsett av kommunestyret til NOK 5,5 mill inkl. mva. Som byggherre er det laget si oppgåve å redusere byggekostnadane, ikkje berre på skytebanen, men også på den delen som skal overtakast av kommunen. Alle innsparingar vil i denne modellen tilfalla skyttarlaget og såleis gje eit redusert finansieringsbehov. h) Kontrakt med hovudsponsorar. i) Avtale med entreprenørane som gjev utsett betaling og tid til å få på plass øvrige punkt i finansieringsplanen. Side 3 av 6

4 Buffer for finansiering. Nokre finansieringselement har ein valt å ikkje nytta i finansieringsplanen. Desse elementa kan ligge som ein buffer. j) Sal av lutar til lag, organisasjonar, bygdefolk. k) Auke i medlemskontingent. Slik skal/kan det finansierast Finansieringsplan (akkumulerte tal for første fem åra) Sal av brannstasjonen til kommunen (I) Dugnadsarbeid frå medlemar (II) Sponsorinntekter (III) Leigeinntekter (IV) Stemneinntekter (V) Spelemidlar (VI) Tilskot frå fond og stiftingar (VII) Gåver (VIII) Kompensasjonsmidler (MVA refusjon) (IX) Restlån (X) Totalt finansiert over 5 år Tala er akkumulert for dei første 5 åra. Dett er gjort for å sjå prosjektøkonomien i eit tidsperspektiv som det er råd å ha eit forhold til. I. Sal til Kvinnherad kommune iht avsette midlar i kommunen sin økonomiplan. II faglege dugnadstimar som bytast 1/1 med entreprenøren. III. Sponsorinntekter kr årleg (netto etter motytingar) frå 5 sponsorar. IV. Leigeinntekter som selskapslokale, kr årleg. V. Stemneinntekter kr årleg. VI. Spelemidlar er rekna ut frå kostnaden med skytebanedelen. VII. Prosjektet er eit idrettsanlegg, det er retta mot alle aldrar, begge kjønn, funksjonshemma. Ein har mange innfallsvinklar til slike søknader. VIII. Prosjektet vil verte særs positivt motteke lokalt. Det bør vera råd å få tilført midlar frå andre hald enn det som er vanlege kjelder å søkje. IX. Til no har alle som har søkt fått heile søknadssummen innvilga. Søknadsmengda aukar noko kvart år, men så langt er den avsette potten stor nok til å dekke alle. Det er sannsynleg at vi får alt eller svært nær alt. Side 4 av 6

5 X. Langsiktig banklån som er sikra med skytebanen som pant. 7) Kontantstraumsanalyse /likviditet i prosjektet første 5 år Kontantstraumsanalysen syner utbetalingar frå prosjektet og innbetalingar til prosjektet fordelt årleg over dei første 5 åra. Oversikten skal gje eit bilde av komande betalingsplikter for prosjektet og dermed vil ein sjå om komande innbetalingar sikrar prosjektet tilstrekkeleg likviditet til å handtere desse. Kontantstraum (prosjekt) IB Bank Utbetalingar: Renter og avdrag byggelån Løn prosjektleiar Driftskostnader /straum/forsikring/reinhald/vøling Betaling til entreprenør Betaling i form dugnadsarbeid (ikkje likviditet) Sum utbetalingar Innbetalingar: Byggelån Momskompensasjon Sal av brannstasjonen Tilført dugnad frå medlemmer (ikkje likviditet) Leigeinntekt brannstasjon Sponsorinntekter Leigeinntekter Stemneinntekter Gåver frå fond og stiftingar Tippemidlar Andre innbetalingar Sum innbetalingar UB Bank UB byggelån (inkl. rentesaldo) (byggelån avslutta utgang 2013) UB Langsiktig banklån( etter konvertering av byggelån) Dersom utgåande behaldning i banken (UB Bank) er negativ så må prosjektet tilførast pengar for å kunne betale rekningane. Normalt vil dette gjerast med å etablere trekk i bank eller tilførsel av midlar frå morselskap (i dette tilfelle lagskassen). Status byggelån er vist på eiga linje. Side 5 av 6

6 8) Timeplan. Innandørs skytebane - Notat til omframt årsmøte a) Omframt årsmøte i Kvinnherad skyttarlag søndag kl. 19:00 b) Ved positivt årsmøtevedtak kan ein utan opphald sende tilbod til kommunen. c) Administrasjonen kan utgreie saka og fremje den for politisk handsaming på formannskapsmøte den 11. oktober og på kommunestyremøte den 25. oktober. d) Basert på positive vedtak kan endeleg avtale forhandlast og fysisk arbeid startast opp i februar e) Byggetida er estimert til 8 månader og opning av anlegget skal kunne skje kring årsskifte 2013/2014. Side 6 av 6

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR 2005 91 0018/05 04/02156 NY BANKAVTALE 100 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 01.03.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0017/05 05/00117 PORTEFØLJESTATUS JANUAR

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2003 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0144/03 03/03309 MØTEPLAN 2004 FOR FORMANNSKAP

Detaljer

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017

A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017 A. Investeringsprogram økonomiplanperioden 2014-2017 Investeringsprogram Tabell under viser berre dei prosjekt som er vedtekne i økonomiplanperioden 2013-2016. B. Finansiering av investeringar Lån Kommunen

Detaljer

FINANSIERING OG RUTINAR I BYGGJEPROSJEKT VOSS KULTURHUS. Oppdrag for Kontrollutvalet

FINANSIERING OG RUTINAR I BYGGJEPROSJEKT VOSS KULTURHUS. Oppdrag for Kontrollutvalet Forvaltningsrevisjonsrapport PROSJEKTBESKRIV ELSE FINANSIERING OG RUTINAR I BYGGJEPROSJEKT VOSS KULTURHUS 2. RAPPORT Oppdrag for Kontrollutvalet IHR-rapport nr F-3/2010 Voss kommune Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg retningslinjer

Desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg retningslinjer Desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg retningslinjer FORMÅL Tilskotta skal bidra til egna lokale, bygningar og utearena som gir rom for ulik kulturell verksemd. Tilskott kan gjevast til kulturhus,

Detaljer

Knytta til rettleiaren. Periodisert virksomhetsregnskap i staten. Bruk av periodisert rekneskap og nøkkeltal i styringa i staten

Knytta til rettleiaren. Periodisert virksomhetsregnskap i staten. Bruk av periodisert rekneskap og nøkkeltal i styringa i staten Knytta til rettleiaren Periodisert virksomhetsregnskap i staten Rettleiar Veileder Bruk av periodisert rekneskap og nøkkeltal i styringa i staten DFØ 1/212, 1. versjon Innhald 1 Rekneskapen som fundament

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Saksnr Utvalsnamn Møtedato. 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015

Saksnr Utvalsnamn Møtedato. 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015 1 Saksframlegg Langtidsbudsjett (LTB) HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015 Saksbehandlar: Anne Brit Krøvel Balsnes/ Heidi Anita Nilsen Arkivreferanse:

Detaljer

DATO: 08.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Helge Bergmann SAKA GJELD: Nytt Barne- og ungdomssjukehus endeleg avgjerd

DATO: 08.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Helge Bergmann SAKA GJELD: Nytt Barne- og ungdomssjukehus endeleg avgjerd STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 08.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Helge Bergmann SAKA GJELD: Nytt Barne- og ungdomssjukehus endeleg avgjerd STYRESAK: 48/15 A STYREMØTE: 18.06.2015

Detaljer

Notat om økonomi og organisering ved bygging av eit Helsehus i Nordhordland. September 2013

Notat om økonomi og organisering ved bygging av eit Helsehus i Nordhordland. September 2013 Notat om økonomi og organisering ved bygging av eit Helsehus i Nordhordland September 2013 Innhald 1 Mandat og oppgåve til gruppa... 2 2 Nokre føresetnadar som gruppa har lagt til grunn for sitt arbeid...

Detaljer

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.:

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: Åseral kommune UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L89 2010/406 Rune Stokke UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 11/54 Kommunalutvalet 28.06.2011

Detaljer

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Audit & Advisory September 2009 Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Innhald 1. Bakgrunn og problemstillingar... 3 2. Kontrollkriterium... 3 2.1 Fullmakter... 3 2.2 Aksjeloven...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding.

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding. Sak 108/08 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR SEPTEMBER 2008 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 08/440 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/08 Os Formannskap PS 26.02.2008 25/08 Os Formannskap

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingunn Broch Hauge Arkiv: 145 Arkivsaksnr.: 07/431-1 BUDSJETTRAMMER 2008. GRUNNLAG FOR ØKONOMIPLAN 2008-2011. TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saka vert

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11.2014 SAKSHANDSAMAR: Kjell-Einar Bjørklund, Hans Kristian Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Utbyggingsprosjekt ved Haraldsplass

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Retningslinjer for lån til barnehagar frå Husbanken

Retningslinjer for lån til barnehagar frå Husbanken HB 7.B.4 (N) Mars 2014 Retningslinjer for lån til barnehagar frå Husbanken 1 Formål Barnehagelån skal medverke til å dekkje behovet for gode barnehagar. Barnehagelånet skal fremje kvalitet i det fysiske

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy

Møtebok for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Alver hotell Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode Hervik

Detaljer

Budsjett 2010/Økonomiplan 2010-13 - Arbeidsdokument 3/09

Budsjett 2010/Økonomiplan 2010-13 - Arbeidsdokument 3/09 Side 1 av 31 Fylkesrådmannen Sakshandsamarar: Offentleg versjon Finansutvalet 30. september 2009 Kl. 09.30 Skei Hotell Eli Nes Killingrød Tlf: 57 65 62 81 Nils Geir Myrkaskog Tlf: 57 65 61 84 Astrid Lernes

Detaljer

Årsmelding. Modalen kommune

Årsmelding. Modalen kommune Årsmelding 2014 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 21 IKT side 28 Kulturkontoret side 29 Modalen folkebibliotek side 31 Sosialtenesta side 32 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

Møteinnkalling. Side1. Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: Møterom Magnhild - Rica Seilet Hotel, Molde Dato: 21.08.2012 Tid: Kl.

Møteinnkalling. Side1. Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: Møterom Magnhild - Rica Seilet Hotel, Molde Dato: 21.08.2012 Tid: Kl. Møteinnkalling Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: Møterom Magnhild - Rica Seilet Hotel, Molde Dato: 21.08.2012 Tid: Kl. 12:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Varamedlem

Detaljer

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013

Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Økonomiplan 2010-2013 BUDSJETTGRUNNLAG 9.oktober 2009 INNHALD Innhald... 1 Merknader til budsjettgrunnlaget... 3 ÅRSBUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013...4 Hovudpunkt i budsjettgrunnlaget...

Detaljer

Tidsdifferensierte bompengetakstar - kollektivtilbod og finansiering

Tidsdifferensierte bompengetakstar - kollektivtilbod og finansiering Samferdselsavdelinga Arkivnr: 2015/1426-3 Saksbehandlar: Vigdis Robak Bjørgo Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 12.05.2015 Fylkesutvalet 19.05.2015 Fylkestinget 09.06.2015 Tidsdifferensierte

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer