Utslipp av klimagasser og forbruk av energi i Akershus kommunene. HØRINGSVERSJON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utslipp av klimagasser og forbruk av energi i Akershus kommunene. HØRINGSVERSJON"

Transkript

1 Utslippavklimagasserogforbrukavenergii Akershus kommunene.høringsversjon Figurer og kommentarer til bruk i kommunenes arbeid med klima- og energiplaner, utarbeidet på oppdrag fra Akershus fylkeskommune. VistaAnalyseAS ChristianGrorud/ØysteinLøseth

2 Innholdsfortegnelse 1Innledning Bakgrunn Metodikk,usikkerhet UtslippavklimagasserogenergiforbrukiAkershusfylke UtslippiAkershusfylke ForbrukSamletenergiforbrukihelefylkeskommunen Utslippavklimagasser TotaleutslippavklimagasserfrakommuneneiAkershus Utslippavklimagasserperinnbygger Utslippavklimagasser,prosentfordelt Lettekjøretøy;utslippframobilforbrenning Tungekjøretøy;utslippframobilforbrenning Skipogbåter;utslippframobilforbrenning Annet;utslippframobilforbrenning Husholdningene,utslippfrastasjonærforbrenning Landbruk;prosessutslipp Landbruketsspesifikkeprosessutslipp;prdekardyrketmark Avfallsdeponier;prosessutslipp Industriogbergverk,utslippfrastasjonærforbrenning Andrenæringer,utslippfrastasjonærforbrenning Industriogbergverk;prosessutslipp Annet,prosessutslipp UtslippiAkershusfylke... Feil!Bokmerkeerikkedefinert. 4ForbrukavenergiiAkershus kommunene Terminologiogdefinisjoner Samletenergiforbruk,fordeltpåkommunerogenergibærere EnergiforbrukperinnbyggeriAkershus kommunene Kommunenesenergibruk,prosentfordeltetterenergibærer

3 4.5Forbrukavdiesel,gassolje,lettfyringsoljeogspesialdestillater Forbrukavbensinogparafin Forbrukavtungoljeogspillolje Forbrukavelektrisitet Forbrukavved,treavfallogavlut Forbrukavgass Forbrukavkull,kullkoksogpetrolkoks Husholdningenessamledeenergiforbruktilstasjonæreformål ForbrukSamletenergiforbrukihelefylkeskommunen... 8 Vedlegg.SSB sutslippskategorier

4 1.Innledning 1.1Bakgrunn Mangenorskekommunerharsattigangarbeidetmedklima ogenergiplaner.med unntakavdestørstekommunene,opplevermangeatdeterriftomdenkompetansen somtrengsforåkommeigangmedarbeidetpåeneffektivmåte.akershus fylkeskommuneharsettatdetkanværetidsbesparendeogkostnadseffektivtågjøre deleravdetinnledendeanalysearbeidetforflerekommuneravgangen,ogharblasett etbehovforenletttilgjengeligfremstillingavutslippavklimagasserogenergibruki fylketskommuner.selvomdatakanlastesnedogbearbeidesavhvemsomhelstfra offentligtilgjengeligekilder,feksstatistisksentralbyrå(ssb),statens forurensningstilsyn(sft)m.fl,vildetforhåpentligvisværetilnytteatdettenåersamlet forallefylketskommunerietfellesformat.forhverttemaidennerapportengisdetet bildeavbådestatusogutvikling ienogsammefigur.endringenvisesmedentynn, lysegråsøylesomlesesaviprosentaksenpåfigurenshøyreside.formatetkanvirke uvant,mengirpådennemåtenmyeinformasjonpåhverenkeltsideirapporten.dette erdenandrerapportenvistaanalyseutarbeiderforakershusfylkeskommune.den førstevarbasertpåeldredata ogpåandreberegningsmetoderenndessbbenytteri dag.detorapportenekanderforikkesammenlignes. 1.2Metodikk,usikkerhet Klimagassutslipp TallmaterialetsomfigurenebyggerpåerisinhelhethentetfraStatistikkbankentilSSB, ogviserutslippetterkilde.sftlagernoentilsvarendefigurer ogsådebyggerpådata frassb,menkildeinndelingenerlikevelnoeannerledes.foratdetskalværeenkeltå forholdesegtilvårefigurerogsftsfigurerparallelt,harvivalgtåbrukedensamme inndelingensomsft.detvilsiatviharslåttsammennoenavkildeneidet datamaterialetviharfåttfrassb.etterdennesammenslåingensitterviigjenmed11 kildertilklimagassutslippiakershusfylkeskommune.noenavdissekildenefinnesbare ienellertokommuner,mensandreforekommeriallekommunene. Ihverfigurpresenteresutslippetfradenaktuellekildenihverkommuneogforhele fylket iår2007.detteerdetsisteåretviharutslippsdataforpåkommunenivå. Utslippeneerstørrelsessortert,slikatmanrasktskalkunnesehvorstortutslippen kommunehariforholdtildeandrekommunene.itilleggtiløyeblikksbildetfor2007, harvimedenlitensøyleidiagrammetsomviserutviklingenfra1991til2007,forhver kommune.deterselvsagtikkebarestørrelsenpådagensutslippsomerinteressant, menogsåihvilkengradutslippeneseruttilåminskeellerøkeovertid. Itilleggtilde11figureneforkildertilutslipp,harvimedenfigursomviser prosessutslippfralandbrukperdekardyrketmark. Allefigurenenevntoverviserutslipppercapita.Sist,menikkeminst,harvimedto figurersomvisertotaleutslippihverkommune bådepercapitaogtotalt.viharher summertutslippenefrahverkommune,ogvistutslippeneisøylediagram.tilsluttharvi 4

5 medenfigursomvisertotaleutslippprosentfordeltpådeulikekildene slikatmankan sehvorstorandelavdetotaleutslippenesomstammerfradeulikekildene,ogenfigur forfylketssamledeutslippfordeltpådeulikeutslippskategoriene. Energiforbruk TallmaterialeterihovedsakhentetfraSSB.SSBharikkeoversiktoverelektrisitetstall frafør2005,såifigurenehvorelektrisitetstallinngårharvidessverreikkemed endringerfra2000.iforrigerapportbledetbrukttallfradelokaleenergiutredingene, mendennegangenønsketviåhentealldatafrassb. Ihverfigurpresenteresenergiforbruketfordeltpåenergibærereihverkommuneogfor helefylket iår2007.deterdetsisteåretviharenergidataforpånåværende tidspunkt.figurenekanimidlertidenkeltoppdateresnårdataenefor2008foreligger.i likhetmedutslippsfigureneerogsåenergifigurenestørrelsessorterte.itilleggtilet øyeblikksbildeavforbruketi2007,harvimedenlitensøyleidiagrammetsomviser utviklingenienergibrukenfra2000til2007.grunnentilatutviklingenherviseskunfra 2000,eratdeaktuelledataeneikkefinnesfortidligereår. Fra2005harSSBendretmetodikkvedberegningavkommunefordeltenergibruk. Tallverdierførogetter2005erderfor,prinsipieltsett,ikkesammenlignbare.Avvikene er,ifølgessb,vanligvissmå.vistaanalyseharvurdertdettesomenlitenfeilkilde,i forholdtilsamletusikkerhetiforeliggendestatistikk,ogharderforvalgtåbenyttedata ogsåfør2005idennerapporten.itilfellerderdetersærligviktigmedhøyt presisjonsnivåoglitenusikkerhet,anbefalesbrukereuansettåinnhenteegnedata,evt korrigeretilgjengeligstatistikk.dettegjelderbådeforenergibrukogforutslippav klimagasser. Itilleggtil7figurerforenergibærernesomSSBopererermed,harviinkludertenfigur somviserhusholdningenessamledestasjonæreenergiforbruk.alledisse8figurene viserenergiforbrukpercapitaikommunene.dessutenharvi,somforutslipp,medfire figurersomvisertotaleutslipp henholdsvispercapitaogtotalt,totaleutslipp prosentfordeltpåenergikildeneogtotalenergibrukforhelefylketfordeltpådeulike forbrukskategoriene. Viønsketåtamedenfigurforstasjonærtenergiforbrukperkvadratmeterboligmasse, menharikkeværtistandtilåoppdrivegodenoktallforboligmassen(antall kvadratmeter). Usikkerhet Figurenebyggerpådatasomkaninneholdefeil.Noenavfigureneviserutslippstallog energiforbruksomforenkeltekommunervirkerurimelige.kommunenehargode forutsetningerforåbrukesinlokalkunnskaptilåoppdageogkorrigereslikefeil. 5

6 2UtslippavklimagasserogenergiforbrukiAkershusfylke 2.1UtslippiAkershusfylke. AkershusfylkeerendelavhovedstadsregioneniNorge,oggirromforbla hovedflyplassogmangeavdestørsteveiforbindelsenesomknytterlandsdelene sammen ogsomknytternorgetilandreland.fylketharliteindustri,menmange 6

7 kontorarbeidsplasser.etresultateratutslippenefratransportsektorenerlangtstørre ennutslippavklimagasserfraandresektorer.viseratdetrestørsteutslippenekommer fratransportsektoren,ogalleharvokstsiden

8 2.2EnergiforbrukiAkershusfylke. IfigurenovervisesforbruketavdeviktigsteenergibærerneiAkershusfylke,percapita. Forbruketavkullogkokserlavt ogitilbakegangideflestesektorer.dettekansessom endelavenutbredtutviklingilandetsomhelhet ogivestligelandgenerelt.forbruket avvedihusholdningenehargåttoppsiden1991,mendetteergodtogvelkompensert avatindustriensbrukavbiomasse(ved,avlutogtreavfall)hargåttnediperioden.selv omenikkeharrørbasertesystemerfordistribusjon,tasgassibruktilstadigflere formål,ihusholdningerogindustri,ogtilbådestasjonæreogmobileformål.forbruket avbensin,dieseloglignendeøkersomenfølgeavhøyereaktvitetitransportsektoren. Forbruketavtungoljeogspilloljeerlavt,menharøktipeioden,utenatvivilforklare dette. 8

9 3.Utslippavklimagasser 3.1TotaleutslippavklimagasserfrakommuneneiAkershus. Dennefigurenviserdetotaleutslippenefrahverenkeltkommune,medfordelingpå ulikekilder.denviktigsteforklaringenpådeulikeutslippsnivåeneikommuneneer forskjelligfolketall,mendeterflereunntakpådette.ullensakerbelastesf.eks. utslippeneknyttettildriftenavoslohovedflyplasspågardermoen,ogharderforhøye utslipputenatdetteskyldesfolketallet.forholdsomgeografi,næringssammensetning oginntektsnivåermedpååbestemmeutslippsomfangetidenenkeltekommune.forat ulikefolketallikkeskalforstyrreforståelsenavslikeforholderdeflestefiguerene nedenforfremstiltsomutslippperinnbygger;tonnco2 ekvivalenter/capita. 9

10 3.2Utslippavklimagasserperinnbygger. Utslippenepercapitagiretmerrepresentativtinntrykkavaktivitetsnivåogstrukturelle forholdidenenkeltekommune.viserimidlertidatutslippfraveitrafikkenog landbruketersværtforskjelligeideulikekommunene.nårdetgjelderveitrafikkener detviktigåmerkessegatutslippeneimangekommunerdomineresav gjennomgangstrafikksomkommuneneselvikkekangjørenoemed.vedatssb s utslippsberegningerbaserersegpåberegningeravkommunefordelttrafikkvolumvil utslippstalleneforveitrafikkenhabegrensetverdiikommunenesklimaarbeid.denne utfordringenbeskrivesnærmereunderpkt0nedenfor. 10

11 3.3Utslippavklimagasser,prosentfordelt Idennefigurenkommerdestrukturelleforskjellenemellomkommuneneendasterkere frem:utslippstalleneernormalisert,slikatmengdeneikkelengersynes,utelukkende denrelativefordelingenmellomkildeneihverenkeltkommune.viseratutslippenefra mobilsektordominerer(utgjørmerenn50%av)utslippenei19avde22akershuskommunene,mensstasjonæreutslipperstørstikuntreavkommunene;nes,rælingen oggjerdrum. 11

12 3.4Lettekjøretøy;utslippframobilforbrenning. Utslippfralettekjøretøyeromfatterihovedsakvare ogpersonbiler;bådediesel og bensinkjøretøy.utslippenebeståravkarbondioksid,andregasserogpartikler/støvfra veislitasje.vedatssb sberegningerbaserersegpåberegningeravkommunefordelt trafikkvolum,skillerutslippstalleneikkemellomgjennomgangstrafikk,trafikktil/fra ogtrafikkinnenforkommunen.ssb sutslippstallbørderforsuppleresmedandre beregninger,slikatkommunenefårbedrekunnskpaomutslippknyttettiltrafikksom starterog/ellerstopperikommunen.særliggjelderdettepersonbiltrafikken,ettersom kommunenvilhastørreinnflytelseoverforholdsombestemmervalgav transportformerforpersontransport ennfornæringstrafikk.akershus fylkeskommuneharigangsattarbeidforatslikekorrigerteutslippstallfor personbiltrafikkenikommuneneskalbliberegnet 1. 1Foreløpigforeliggerenrapportmedberegningeravhvordanreisenesomikkeergjennomgangstrafikk fordelersegpåulikereisemålforhverenkeltkommuneifylket.rapportenkanbestillesfravistaanalyse AS. 12

13 13

14 3.5Tungekjøretøy;utslippframobilforbrenning. Tungekjøretøyomfatterihovedsakdieseldrevnelastebilerogbusser,samtandretunge kjøretøyer.utslippenebeståravkarbondioksid,andregasserogpartikler/støvfra veislitasje. 14

15 3.6Skipogbåter;utslippframobilforbrenning. Utslippfraskipogbåteromfatterihovedsakdenordinærekysttrafikken;person og godstrafikk,samtfiske.utslippfrasmåbåtersortererundernestekategori. 15

16 3.7Annet;utslippframobilforbrenning. Detteerenkategoriderrestenavutslippeneframobilsektorersamlet: Motorsykkel Moped Innenriksluftfart Snøscooter Småbåt Motorredskap Jernbane 16

17 3.8Husholdningene,utslippfrastasjonærforbrenning Utslippfrastasjonærforbrenningihusholdningeneomfatterihovedsakutslippfra forbrenningavfyringsoljeogparafintiloppvarmingavboligerogvarmttappevann. 17

18 3.9Landbruk;prosessutslipp. Demestomfattendeprosessutslippenefralandbruketbeståravmetanfragjødselog husdyr(tarmgasser)oglystgassknyttettilnitrogengjødslingogmekanisk jordbearbeiding. 18

19 3.10Landbruketsspesifikkeprosessutslipp;prdekardyrketmark. Dennefigurenerlagetforåillustrereatutslippsnivåeneilandbruketikkebareer knyttettilomfangetavdyrketmarkidenenkeltekommune,mentildriftsformerogtil hvasomproduseres. 19

20 3.11Avfallsdeponier;prosessutslipp. Iavfallsdeponierforegårdetmangekjemiskeogbiologiskeprosesser,ogslikdannesdet faste,flytendeoggassformigestoffer.omfangetavdeulikeprosesseneeravhengigav avfalletssammensetningogalder,samtdebetingelsersomdannesavdeponiets utforming,vanntilgang,overdekningetc.denviktigsteklimagassensomslippesutfra deponierermetan.nyedeponiermedstorandelvårorganiskavfallvilgistoreutslipp. Medtidenbrytesavfalletned,slikatmengdeneogreaksjonshastigheteneavtar. Forbrenningavmetangass(fakling)hargittstorereduksjoneravutslippene.Fra2009 eralldeponeringavorganiskavfallforbudt.flereeldredeponiererikketattmedissb s oversikter. 20

21 3.12Industriogbergverk,utslippfrastasjonærforbrenning IndustrieniAkershusfylkeeravbeskjedentomfang ogbestårihovedsakavlett industrivirksomhetmedrelativtlavtforbrukavfossilenergi,somolje,kulloggass.som vertskommunefornorsklecaskillerrælingensegderfortydeligfraandrekommuneri fylket. 21

22 3.13Andrenæringer,utslippfrastasjonærforbrenning Utslippfrastasjonærforbrenningiandrenæringeromfatterihovedsakutslippknyttet tiloppvarmingavbygningerinnenfor: Primærnæringer Byggoganlegg Tjenesteyting 22

23 3.14Industriogbergverk;prosessutslipp. Ulikeindustri ogproduksjonsprosesserkangiutslippsomikkeerdirekteknyttettilen regulærforbrenningavfossilebrensler.eksemplerpådetteerkarbondioksidfra gjæringsprosesser(ølproduksjon,bakerier)ogasfaltverk.følgendekilderertattmedav SSB,menkunetfåtallavdemeravbetydningiAkershus: Kjemiskindustri Mineralproduktindustri Metallproduksjon Annenindustri Gjødselproduksjon Sementproduksjon Jern,stålog ferrolegeringer Utvinningavkull Karbidproduksjon Annenmineralsk produksjon Aluminium Gruver Petrokjemi Andremetaller Prod.brødogøl (gjæring) Annenkjemisk produksjon Anodeproduksjon Asfaltverk 23

24 3.15Annet,prosessutslipp. Dennekategorienavutslipperensamlepostforprosessutslippsomikkefangesoppide andrehovedkategorienessbbenytter: Kalking:industriavfall Kommunaleavløp Brukavprodukter Div 24

25 4ForbrukavenergiiAkershus kommunene 4.1Terminologiogdefinisjoner Talleneforelektrisitetogsamletenergiforbrukihusholdningeneerhentetfradelokale energiutredningeneiderespektivekommuner,ogertemperaturkorrigerte.deøvrige talleneerhentetfrassb,ogerikketemperaturkorrigerte. Talleneforsamletenergiforbrukihusholdningeneinneholderaltstasjonærtforbruk, menikkeforbruktilmobileformål. SSB senergivareinndelingforenergibruketpåkommunenivå: Kull,kullkoksogpetrolkoks Ved,treavfall,avlut Gass(inkl.LPG,naturgass,brenn,raffineri ogco gass) Bensin/parafin(inkl.bilbensin,flybensin,fyringsparafinogjetparafin) Diesel,gass oglettfyringsolje,spesialdestillat Tungolje,spillolje Elektrisitet 25

26 4.2Samletenergiforbruk,fordeltpåkommunerogenergibærere.. Dettotaleenergiforbruketihverenkeltkommuneerbestemtavfolketall, næringsstrukturogaktivitetsnivå.somforutslippsnivåene,girgjennomgangstrafikken (forbruketavdieselogbensin)etbildeavenergiforbruketsomikkegjenspeiler kommunenesansvaroghandlingsrom. 26

27 4.3EnergiforbrukperinnbyggeriAkershus kommunene. Figurenviserenergiforbruketpercapitaihveravkommunene,fordeltpåenergibærere. ÅrsakentilatUllensakerkommerbetydelighøyereenndeandrekommuneneer aktivitetenepåhovedflyplassen,kombinertmedbefolkningsstørrelsenikommunen. 27

28 4.4Kommunenesenergibruk,prosentfordeltetterenergibærer. Idennefigurenkommerdestrukturelleforskjellenemellomkommuneneendasterkere frem:forbrukstalleneernormalisert,slikatmengdeneikkelengersynes,kunden relativefordelingenmellomkildeneihverenkeltkommune.viseratelektrisiteterden dominerendeenergibærerenideflestekommunene. 28

29 4.5Forbrukavdiesel,gassolje,lettfyringsoljeogspesialdestillater. Stasjonærtogmobiltellerbaremobilt????????? Dieselbenyttesihovedsakitransportsektoren,mensoljerogspesialdestillaterbenyttes mesttiloppvarmingsformål. 29

30 4.6Forbrukavbensinogparafin Bensinomfatterbådebensinsombenyttesiveitrafikkenogflybensin.Parafininkluderer kvalitetersombenyttestilboligoppvarming,samtjetparafin. 30

31 4.7Forbrukavtungoljeogspillolje. Tungoljeogspilloljeblirihovedsakbenyttetiindustriprosesser. 31

32 4.8Forbrukavelektrisitet. Elektrisiteterdenmestanvendeligeenergiformenviharforstasjonæreformål,ogblir benyttetbådetiloppvarming,kjøling,belysningogdriftavmaskinerierogprosesser,i husholdningene,tjenesteytendesektorogiindustrien. 32

33 4.9Forbrukavved,treavfallogavlut. Forbruketavvederihovedsakknyttettilromoppvarmingihusholdningene.Treavfall benyttesbådeiindustrientiloppvarmingsformålinæringslivetforøvrig.avluteret energiriktbiproduktitreforedlingsindustrien,ogblirstortsettbenyttettilenergiformål derdenproduseres. 33

34 4.10Forbrukavgass. Gassbliriøkendegradbenyttetsomerstatningforlettolje,someffektsikringi biobrensel ogvarmepumpeanleggitjenesteytendesektor,samttiloppvarming, matlagingogandreformålihusholdningene.demestbenyttedegasseneerpropan, naturgass(hovedsakeligmetan)ogbutan. 34

35 4.11Forbrukavkull,kullkoksogpetrolkoks. Forbruketavkullogkoksvarstørretidligere,menharnålengeværtlavt,bådei næringslivetogihusholdningene.atdetfremdeleseretbetydeligforbrukirælingen skyldesproduksjonsprosessenevednorskleca. 35

36 4.12Husholdningenessamledeenergiforbruktilstasjonæreformål. Husholdningenesenergibruktilstasjonæreformålersammensatt,medelektrisitetsom dendominerendeenergibærer. 36

37 Vedlegg1 SSB sutslippskategorier Forhverenkeltfigurnedenforgisdetenkortbeskrivelseavdeutslippenefiguren illustrerer.foroversiktensskyldgjengisdekategorier 2 ogunderkategorierssb benytter: Stasjonærforbrenning Olje oggassutvinning Naturgass Fakling Dieselbruk Gassterminaler Industriogbergverk Treforedling Oljeraffinering Kjemiskindustri Petrokjemi Gjødselproduksjon Annenkjemiskproduksjon Mineralproduktindustri Sementkalkoggips Annenmineralskproduksjon Metallproduksjon Annenindustri Andrenæringer Primærnæringer Byggoganlegg 2Enkeltekategorierogunderkategoriererikketattmedifigurene;Oljeoggassvirksomhetforegårfeks ikkeiakershus. 37

38 Tjenesteyting Husholdninger Boliger Annenforbrenning Forbrenningavavfallogdeponigass Prosessutslipp Olje oggassutvinning Venting,lekkasjerm.m. Oljeboring:lekkasjer Utvinning:ventingmm. Oljelasting,hav Oljelasting,land Gassterminaler Industriogbergverk Treforedling Kjemiskindustri Gjødselproduksjon Karbidproduksjon Petrokjemi Annenkjemiskproduksjon Mineralproduktindustri Sementproduksjon Annenmineralskproduksjon Metallproduksjon Jern,stålogferrolegeringer Aluminium Andremetaller Metallproduksjon 38

39 Anodeproduksjon Oljeraffinering Annenindustri Utvinningavkull Gruver Prod.brødogøl(gjæring) Asfaltverk Landbruk Husdyr Husdyrgjødsel Nitrogengjødsling Andrelandbruksutslipp Avfallsdeponigass Annet Bensindistribusjon Løsemidler Veistøvogdekkslitasje Veistøv Bildekkslitasje,bremser Annet Kalking:industriavfall Kommunaleavløp Brukavprodukter Annet Mobilforbrenning Lettekjøretøy Bensinkjøretøyer Dieselkjøretøyer 39

40 Tungekjøretøy Bensinkjøretøyer Dieselkjøretøyer Skipogbåter Kysttrafikkm.m. Fiske Mobileoljeriggerm.m Annet Motorsykkel Moped Innenriksluftfart Snøscooter Småbåt Motorredskap Motorredskap,bensin Motorredskap:diesel Jernbane 40

Utslipp til luft i Norge

Utslipp til luft i Norge 5FT-DOKUMENT- Vio^or u "i=> QFT ^~z>c? Utslipp til luft i Norge Rapport om status og utvikling Statens forurensningstilsyn W SFT ^^^m imrøinicti ir uns DDUUEKT IS umwitu mm SAIES rtmiimi SFT-DOKUMENT NR.

Detaljer

Innhold. Sammendrag... 3

Innhold. Sammendrag... 3 Status og utslippsprognoser Utslipp av prioriterte miljøgifter i 2006 2482 2009 Innhold Sammendrag... 3 Arsen (As)... 7 Bisfenol-A... 10 Bly (Pb)... 12 Bromerte flammehemmere... 15 Decametylcyklopentasiloxan

Detaljer

Klima- og energiplan for Levanger kommune Orientering i kommunestyret 030908

Klima- og energiplan for Levanger kommune Orientering i kommunestyret 030908 Klima- og energiplan for Levanger kommune Orientering i kommunestyret 030908 Ove Taranger Nesbø, ECgroup AS Marina Malkova, ECgroup AS Prosjektplan - Hovedaktiviteter Beskrive Beskrive status status og

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE ENERGI- OG KLIMAPLAN 2010-2020

SØR-VARANGER KOMMUNE ENERGI- OG KLIMAPLAN 2010-2020 SØR-VARANGER KOMMUNE ENERGI- OG KLIMAPLAN 2010-2020 Kortversjon med de viktigste hovedpunktene Utarbeidet Kontroll Godkjent Beskrivelse KFOKKN KBPKKN KBPKKN Kortversjon energi- og klimaplan for Sør-Varanger

Detaljer

http://www.enok-senteret.no/barn_unge/figurer.html

http://www.enok-senteret.no/barn_unge/figurer.html http://www.enok-senteret.no/barn_unge/figurer.html UTREDNING OM ENERGITILTAK OG TILTAK MOT KLIMAGASSUTSLIPP I LARVIK KOMMUNE. Januar 2003 UTREDNING OM ENERGITILTAK OG TILTAK MOT KLIMAGASSUTSLIPP I LARVIK

Detaljer

EN GRØNN INDUSTRI ER NORGES FREMTID VIRKEMIDLER FOR KLIMATILTAK I INDUSTRIEN

EN GRØNN INDUSTRI ER NORGES FREMTID VIRKEMIDLER FOR KLIMATILTAK I INDUSTRIEN KARI ELISABETH KASKI TALE SEVERINA HALSØR FRIKK HUGO BØ NESJE MARIUS GJERSET EN GRØNN INDUSTRI ER NORGES FREMTID VIRKEMIDLER FOR KLIMATILTAK I INDUSTRIEN Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no TILLEGGSSAKSKART 1 Utvalg: Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling

Detaljer

Til Sør-Varanger kommune. Dokument type Rapport. Dato Juni 2010 SØR-VARANGER KOMMUNE ENERGI- OG KLIMAPLAN 2010

Til Sør-Varanger kommune. Dokument type Rapport. Dato Juni 2010 SØR-VARANGER KOMMUNE ENERGI- OG KLIMAPLAN 2010 Til Sør-Varanger kommune Dokument type Rapport Dato Juni 2010 SØR-VARANGER KOMMUNE ENERGI- OG KLIMAPLAN 2010 Revisjon 01 Dato 03/06/2010 Utarbeidet KBPKKN/KFOKKN Kontroll KBPKKN Godkjent KBPKKN Beskrivelse

Detaljer

Kommunal Utredning 2009:1 Klima- og energiplan Larvik kommune

Kommunal Utredning 2009:1 Klima- og energiplan Larvik kommune Kommunal Utredning 2009:1 Klima- og energiplan Larvik kommune Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse utvikling

Detaljer

Klima- og energiplan for Selbu kommune. Etter behandling i planutvalget 9. juni 2009

Klima- og energiplan for Selbu kommune. Etter behandling i planutvalget 9. juni 2009 Klima- og energiplan for Selbu kommune Etter behandling i planutvalget 9. juni 2009 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Faktagrunnlag og fremskrivinger 3 0. Innledning 4 1. Rammebetingelser 7 2. Nasjonale mål

Detaljer

Energibruk og klimagassutslipp i Gran kommune

Energibruk og klimagassutslipp i Gran kommune KOMMUNEDELPLAN FOR ENERGI OG KLIMA VEDLEGG Energibruk og klimagassutslipp i Gran kommune Oppdragsgiver : Gran kommune Dato08.09.2008 Utført av: Thea Mørk Kontrollert av Oversendelse av rapport. Postboks

Detaljer

Utslipp av klimagasser 1990-2010. Trender og drivkrefter

Utslipp av klimagasser 1990-2010. Trender og drivkrefter Utslipp av klimagasser 1990-2010 Trender og drivkrefter TA 3022 2013 Forord Utslipp av klimagasser i Norge fra 1990-2010 trender og drivkrefter, er en rapport som presenterer utslippsutviklingen i Norge

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

Til Båtsfjord kommune. Dokument type Rapport. Dato 2010 BÅTSFJORD KOMMUNE. Merknad [VAC1]: Enderes til: 2011 ENERGI- OG KLIMAPLAN 2010

Til Båtsfjord kommune. Dokument type Rapport. Dato 2010 BÅTSFJORD KOMMUNE. Merknad [VAC1]: Enderes til: 2011 ENERGI- OG KLIMAPLAN 2010 Til Båtsfjord kommune Dokument type Rapport Dato 2010 BÅTSFJORD KOMMUNE ENERGI- OG KLIMAPLAN 2010 Merknad [VAC1]: Enderes til: 2011 Energi- og klimaplan 2010 Revisjon 01 Dato 01/06/2010 Utarbeidet KBPKKN/KFOKKN

Detaljer

Gisle Haakonsen, Kristin Rypdal og Bente Tornsjø Utslippsfaktorer for lokale utslipp - PAH, partikler og NMVOC

Gisle Haakonsen, Kristin Rypdal og Bente Tornsjø Utslippsfaktorer for lokale utslipp - PAH, partikler og NMVOC 98/9 Notater 1998 Gisle Haakonsen, Kristin Rypdal og Bente Tornsjø Utslippsfaktorer for lokale utslipp - PAH, partikler og NMVOC Avdeling for økonomisk statistikk/seksjon for miljøstatistikk Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kommunal energi- og klimaplan

Kommunal energi- og klimaplan Kommunal energi- og klimaplan Berg Kommune Handlingsplan... 3 Innledning... 4 Overordna mål og sammenhengen med kommunens planlegging for øvrig... 4 1. Varmeproduksjon... 5 1.1.1. Skaland... 5 1.1.2. Senjahopen...

Detaljer

Notater. Anne Finstad. Utslippsfaktorer for benzen. 2002/48 Notater 2002

Notater. Anne Finstad. Utslippsfaktorer for benzen. 2002/48 Notater 2002 2002/48 Notater 2002 Anne Finstad Notater Utslippsfaktorer for benzen Avdeling for økonomisk statistikk/seksjon for miljøstatistikk Emnegruppe: 01.04.10 Sammendrag I dette arbeidet er det samlet inn data

Detaljer

ENERGI & KLIMAPLAN. Vedtatt i kommunestyret 2. desember 2010, sak 129/10. RINGERIKE KOMMUNE Miljø og arealforvaltningen

ENERGI & KLIMAPLAN. Vedtatt i kommunestyret 2. desember 2010, sak 129/10. RINGERIKE KOMMUNE Miljø og arealforvaltningen ENERGI & KLIMAPLAN Vedtatt i kommunestyret 2. desember 2010, sak 129/10 Prosjektleder: Ole Einar Gulbrandsen Konsulent fra Norsk Enøk og Energi: Thea Mørk RINGERIKE KOMMUNE Miljø og arealforvaltningen

Detaljer

Klima og energiplan 2008

Klima og energiplan 2008 Klima og energiplan 2008 Vedtatt februar 2008 Forord Det er dokumentert at det er en sammenheng mellom energibruk og endringer i klima og miljø. Klima- og energipolitikk har utviklet seg til å bli et

Detaljer

Faktavedlegg. Forslag til planprogram for regional plan for klima og energi. Utslipp av klimagasser

Faktavedlegg. Forslag til planprogram for regional plan for klima og energi. Utslipp av klimagasser 1 Faktavedlegg Forslag til planprogram for regional plan for klima og energi Utslipp av klimagasser Figur 1 Samlet utslipp av klimagasser fra Vestfold SSB sluttet å levere slik statistikk på fylkesnivå

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI

KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI Vestby kommune KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2010-2014 Egengodkjent i kommunestyret 21.6.2010 Innledning I følge FNs klimapanel er det menneskeskapte utslipp av klimagasser som er hovedårsaken til

Detaljer

94/18 Rapporter Reports. Anne Brendemoen, Mona I. Hansen og Bodil M. Larsen. Framskriving av utslipp til luft i Norge En modelldokumentasjon

94/18 Rapporter Reports. Anne Brendemoen, Mona I. Hansen og Bodil M. Larsen. Framskriving av utslipp til luft i Norge En modelldokumentasjon 94/18 Rapporter Reports Anne Brendemoen, Mona I. Hansen og Bodil M. Larsen Framskriving av utslipp til luft i Norge En modelldokumentasjon Standardtegn i tabeller Tall kan ikke forekomme Oppgave mangler

Detaljer

Energi- og klimaplan 2009-2013

Energi- og klimaplan 2009-2013 Energi- og klimaplan 2009-2013 Foto: Roy-Arne Johannessen Torsken kommune Side 1 av 33 Kommunal energi- og klimaplan Torsken Kommune Handlingsplan... 4 Innledning... 5 Overordna mål og sammenhengen med

Detaljer

Kommunedelplan Klima- og energi Steinkjer kommune (2010-2013)

Kommunedelplan Klima- og energi Steinkjer kommune (2010-2013) Tverrpolitisk klimaopprop i Steinkjer (16.10.07): En rapport fra CIERO viser at over 20 % av de nasjonale klimautslippene påvirkes av kommunale virkemidler og tiltak. Vi legger derfor til grunn for at

Detaljer

Teknisk sjef Geir H. Leite Kristian Heide og Ove Taranger Nesbø, ECgroup AS. Desember 2010

Teknisk sjef Geir H. Leite Kristian Heide og Ove Taranger Nesbø, ECgroup AS. Desember 2010 Klima-og energiplan Måsøy kommune 2011-2023 Teknisk sjef Geir H. Leite Kristian Heide og Ove Taranger Nesbø, ECgroup AS Desember 2010 1 Innholdsfortegnelse I Faktagrunnlag og fremskrivinger 0. Innledning

Detaljer

Energi & Klimaplan. Karlsøy kommune VEDLEGG 3. Innhold. Klimautslipp, energibruk og energiproduksjon ARBEID PÅGÅR IHT ANALYSE ENØK

Energi & Klimaplan. Karlsøy kommune VEDLEGG 3. Innhold. Klimautslipp, energibruk og energiproduksjon ARBEID PÅGÅR IHT ANALYSE ENØK Energi & Klimaplan Karlsøy kommune ARBEID PÅGÅR IHT ANALYSE ENØK VEDLEGG 3 Klimautslipp, energibruk og energiproduksjon Innhold VEDLEGG 3... 1 Klimautslipp, energibruk og energiproduksjon... 1 1 Status

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR ENERGI OG KLIMA

KOMMUNEDELPLAN FOR ENERGI OG KLIMA Mandal kommune KOMMUNEDELPLAN FOR ENERGI OG KLIMA PLANDOKUMENT Vedtatt i Mandal bystyre 03.09.2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...2 1. Innledning...4 2. Kort om Mandal...6 2.1 Geografi og befolkning...6

Detaljer

Venstres klimakur 2020

Venstres klimakur 2020 Venstres klimakur 2020 Venstres landsmøte 2014 Bakgrunn Venstre mener Norge må være en pådriver i det internasjonale klimaarbeidet og i arbeidet med å få på plass en bred og forpliktende klimaavtale etter

Detaljer

Klima- og energiplan for Loppa kommune

Klima- og energiplan for Loppa kommune Klima- og energiplan for Loppa kommune Sluttrapport, 17. november 2010 Kristian Heide og Ove Taranger Nesbø, ECgroup AS 1 Innholdsfortegnelse I Faktagrunnlag og fremskrivinger 0. Innledning 1. Rammebetingelser

Detaljer

Energi- og klimaplanlegging i kommunen en veiledning i prosessen

Energi- og klimaplanlegging i kommunen en veiledning i prosessen Enova skal inspirere og motivere privat og offentlig virksomhet til å velge energieffektive løsninger. Det vil vi gjøre gjennom å spre kunnskap om mulighetene, og gjennom å støtte velbegrunnede prosjekter

Detaljer