Utslipp av klimagasser og forbruk av energi i Akershus kommunene. HØRINGSVERSJON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utslipp av klimagasser og forbruk av energi i Akershus kommunene. HØRINGSVERSJON"

Transkript

1 Utslippavklimagasserogforbrukavenergii Akershus kommunene.høringsversjon Figurer og kommentarer til bruk i kommunenes arbeid med klima- og energiplaner, utarbeidet på oppdrag fra Akershus fylkeskommune. VistaAnalyseAS ChristianGrorud/ØysteinLøseth

2 Innholdsfortegnelse 1Innledning Bakgrunn Metodikk,usikkerhet UtslippavklimagasserogenergiforbrukiAkershusfylke UtslippiAkershusfylke ForbrukSamletenergiforbrukihelefylkeskommunen Utslippavklimagasser TotaleutslippavklimagasserfrakommuneneiAkershus Utslippavklimagasserperinnbygger Utslippavklimagasser,prosentfordelt Lettekjøretøy;utslippframobilforbrenning Tungekjøretøy;utslippframobilforbrenning Skipogbåter;utslippframobilforbrenning Annet;utslippframobilforbrenning Husholdningene,utslippfrastasjonærforbrenning Landbruk;prosessutslipp Landbruketsspesifikkeprosessutslipp;prdekardyrketmark Avfallsdeponier;prosessutslipp Industriogbergverk,utslippfrastasjonærforbrenning Andrenæringer,utslippfrastasjonærforbrenning Industriogbergverk;prosessutslipp Annet,prosessutslipp UtslippiAkershusfylke... Feil!Bokmerkeerikkedefinert. 4ForbrukavenergiiAkershus kommunene Terminologiogdefinisjoner Samletenergiforbruk,fordeltpåkommunerogenergibærere EnergiforbrukperinnbyggeriAkershus kommunene Kommunenesenergibruk,prosentfordeltetterenergibærer

3 4.5Forbrukavdiesel,gassolje,lettfyringsoljeogspesialdestillater Forbrukavbensinogparafin Forbrukavtungoljeogspillolje Forbrukavelektrisitet Forbrukavved,treavfallogavlut Forbrukavgass Forbrukavkull,kullkoksogpetrolkoks Husholdningenessamledeenergiforbruktilstasjonæreformål ForbrukSamletenergiforbrukihelefylkeskommunen... 8 Vedlegg.SSB sutslippskategorier

4 1.Innledning 1.1Bakgrunn Mangenorskekommunerharsattigangarbeidetmedklima ogenergiplaner.med unntakavdestørstekommunene,opplevermangeatdeterriftomdenkompetansen somtrengsforåkommeigangmedarbeidetpåeneffektivmåte.akershus fylkeskommuneharsettatdetkanværetidsbesparendeogkostnadseffektivtågjøre deleravdetinnledendeanalysearbeidetforflerekommuneravgangen,ogharblasett etbehovforenletttilgjengeligfremstillingavutslippavklimagasserogenergibruki fylketskommuner.selvomdatakanlastesnedogbearbeidesavhvemsomhelstfra offentligtilgjengeligekilder,feksstatistisksentralbyrå(ssb),statens forurensningstilsyn(sft)m.fl,vildetforhåpentligvisværetilnytteatdettenåersamlet forallefylketskommunerietfellesformat.forhverttemaidennerapportengisdetet bildeavbådestatusogutvikling ienogsammefigur.endringenvisesmedentynn, lysegråsøylesomlesesaviprosentaksenpåfigurenshøyreside.formatetkanvirke uvant,mengirpådennemåtenmyeinformasjonpåhverenkeltsideirapporten.dette erdenandrerapportenvistaanalyseutarbeiderforakershusfylkeskommune.den førstevarbasertpåeldredata ogpåandreberegningsmetoderenndessbbenytteri dag.detorapportenekanderforikkesammenlignes. 1.2Metodikk,usikkerhet Klimagassutslipp TallmaterialetsomfigurenebyggerpåerisinhelhethentetfraStatistikkbankentilSSB, ogviserutslippetterkilde.sftlagernoentilsvarendefigurer ogsådebyggerpådata frassb,menkildeinndelingenerlikevelnoeannerledes.foratdetskalværeenkeltå forholdesegtilvårefigurerogsftsfigurerparallelt,harvivalgtåbrukedensamme inndelingensomsft.detvilsiatviharslåttsammennoenavkildeneidet datamaterialetviharfåttfrassb.etterdennesammenslåingensitterviigjenmed11 kildertilklimagassutslippiakershusfylkeskommune.noenavdissekildenefinnesbare ienellertokommuner,mensandreforekommeriallekommunene. Ihverfigurpresenteresutslippetfradenaktuellekildenihverkommuneogforhele fylket iår2007.detteerdetsisteåretviharutslippsdataforpåkommunenivå. Utslippeneerstørrelsessortert,slikatmanrasktskalkunnesehvorstortutslippen kommunehariforholdtildeandrekommunene.itilleggtiløyeblikksbildetfor2007, harvimedenlitensøyleidiagrammetsomviserutviklingenfra1991til2007,forhver kommune.deterselvsagtikkebarestørrelsenpådagensutslippsomerinteressant, menogsåihvilkengradutslippeneseruttilåminskeellerøkeovertid. Itilleggtilde11figureneforkildertilutslipp,harvimedenfigursomviser prosessutslippfralandbrukperdekardyrketmark. Allefigurenenevntoverviserutslipppercapita.Sist,menikkeminst,harvimedto figurersomvisertotaleutslippihverkommune bådepercapitaogtotalt.viharher summertutslippenefrahverkommune,ogvistutslippeneisøylediagram.tilsluttharvi 4

5 medenfigursomvisertotaleutslippprosentfordeltpådeulikekildene slikatmankan sehvorstorandelavdetotaleutslippenesomstammerfradeulikekildene,ogenfigur forfylketssamledeutslippfordeltpådeulikeutslippskategoriene. Energiforbruk TallmaterialeterihovedsakhentetfraSSB.SSBharikkeoversiktoverelektrisitetstall frafør2005,såifigurenehvorelektrisitetstallinngårharvidessverreikkemed endringerfra2000.iforrigerapportbledetbrukttallfradelokaleenergiutredingene, mendennegangenønsketviåhentealldatafrassb. Ihverfigurpresenteresenergiforbruketfordeltpåenergibærereihverkommuneogfor helefylket iår2007.deterdetsisteåretviharenergidataforpånåværende tidspunkt.figurenekanimidlertidenkeltoppdateresnårdataenefor2008foreligger.i likhetmedutslippsfigureneerogsåenergifigurenestørrelsessorterte.itilleggtilet øyeblikksbildeavforbruketi2007,harvimedenlitensøyleidiagrammetsomviser utviklingenienergibrukenfra2000til2007.grunnentilatutviklingenherviseskunfra 2000,eratdeaktuelledataeneikkefinnesfortidligereår. Fra2005harSSBendretmetodikkvedberegningavkommunefordeltenergibruk. Tallverdierførogetter2005erderfor,prinsipieltsett,ikkesammenlignbare.Avvikene er,ifølgessb,vanligvissmå.vistaanalyseharvurdertdettesomenlitenfeilkilde,i forholdtilsamletusikkerhetiforeliggendestatistikk,ogharderforvalgtåbenyttedata ogsåfør2005idennerapporten.itilfellerderdetersærligviktigmedhøyt presisjonsnivåoglitenusikkerhet,anbefalesbrukereuansettåinnhenteegnedata,evt korrigeretilgjengeligstatistikk.dettegjelderbådeforenergibrukogforutslippav klimagasser. Itilleggtil7figurerforenergibærernesomSSBopererermed,harviinkludertenfigur somviserhusholdningenessamledestasjonæreenergiforbruk.alledisse8figurene viserenergiforbrukpercapitaikommunene.dessutenharvi,somforutslipp,medfire figurersomvisertotaleutslipp henholdsvispercapitaogtotalt,totaleutslipp prosentfordeltpåenergikildeneogtotalenergibrukforhelefylketfordeltpådeulike forbrukskategoriene. Viønsketåtamedenfigurforstasjonærtenergiforbrukperkvadratmeterboligmasse, menharikkeværtistandtilåoppdrivegodenoktallforboligmassen(antall kvadratmeter). Usikkerhet Figurenebyggerpådatasomkaninneholdefeil.Noenavfigureneviserutslippstallog energiforbruksomforenkeltekommunervirkerurimelige.kommunenehargode forutsetningerforåbrukesinlokalkunnskaptilåoppdageogkorrigereslikefeil. 5

6 2UtslippavklimagasserogenergiforbrukiAkershusfylke 2.1UtslippiAkershusfylke. AkershusfylkeerendelavhovedstadsregioneniNorge,oggirromforbla hovedflyplassogmangeavdestørsteveiforbindelsenesomknytterlandsdelene sammen ogsomknytternorgetilandreland.fylketharliteindustri,menmange 6

7 kontorarbeidsplasser.etresultateratutslippenefratransportsektorenerlangtstørre ennutslippavklimagasserfraandresektorer.viseratdetrestørsteutslippenekommer fratransportsektoren,ogalleharvokstsiden

8 2.2EnergiforbrukiAkershusfylke. IfigurenovervisesforbruketavdeviktigsteenergibærerneiAkershusfylke,percapita. Forbruketavkullogkokserlavt ogitilbakegangideflestesektorer.dettekansessom endelavenutbredtutviklingilandetsomhelhet ogivestligelandgenerelt.forbruket avvedihusholdningenehargåttoppsiden1991,mendetteergodtogvelkompensert avatindustriensbrukavbiomasse(ved,avlutogtreavfall)hargåttnediperioden.selv omenikkeharrørbasertesystemerfordistribusjon,tasgassibruktilstadigflere formål,ihusholdningerogindustri,ogtilbådestasjonæreogmobileformål.forbruket avbensin,dieseloglignendeøkersomenfølgeavhøyereaktvitetitransportsektoren. Forbruketavtungoljeogspilloljeerlavt,menharøktipeioden,utenatvivilforklare dette. 8

9 3.Utslippavklimagasser 3.1TotaleutslippavklimagasserfrakommuneneiAkershus. Dennefigurenviserdetotaleutslippenefrahverenkeltkommune,medfordelingpå ulikekilder.denviktigsteforklaringenpådeulikeutslippsnivåeneikommuneneer forskjelligfolketall,mendeterflereunntakpådette.ullensakerbelastesf.eks. utslippeneknyttettildriftenavoslohovedflyplasspågardermoen,ogharderforhøye utslipputenatdetteskyldesfolketallet.forholdsomgeografi,næringssammensetning oginntektsnivåermedpååbestemmeutslippsomfangetidenenkeltekommune.forat ulikefolketallikkeskalforstyrreforståelsenavslikeforholderdeflestefiguerene nedenforfremstiltsomutslippperinnbygger;tonnco2 ekvivalenter/capita. 9

10 3.2Utslippavklimagasserperinnbygger. Utslippenepercapitagiretmerrepresentativtinntrykkavaktivitetsnivåogstrukturelle forholdidenenkeltekommune.viserimidlertidatutslippfraveitrafikkenog landbruketersværtforskjelligeideulikekommunene.nårdetgjelderveitrafikkener detviktigåmerkessegatutslippeneimangekommunerdomineresav gjennomgangstrafikksomkommuneneselvikkekangjørenoemed.vedatssb s utslippsberegningerbaserersegpåberegningeravkommunefordelttrafikkvolumvil utslippstalleneforveitrafikkenhabegrensetverdiikommunenesklimaarbeid.denne utfordringenbeskrivesnærmereunderpkt0nedenfor. 10

11 3.3Utslippavklimagasser,prosentfordelt Idennefigurenkommerdestrukturelleforskjellenemellomkommuneneendasterkere frem:utslippstalleneernormalisert,slikatmengdeneikkelengersynes,utelukkende denrelativefordelingenmellomkildeneihverenkeltkommune.viseratutslippenefra mobilsektordominerer(utgjørmerenn50%av)utslippenei19avde22akershuskommunene,mensstasjonæreutslipperstørstikuntreavkommunene;nes,rælingen oggjerdrum. 11

12 3.4Lettekjøretøy;utslippframobilforbrenning. Utslippfralettekjøretøyeromfatterihovedsakvare ogpersonbiler;bådediesel og bensinkjøretøy.utslippenebeståravkarbondioksid,andregasserogpartikler/støvfra veislitasje.vedatssb sberegningerbaserersegpåberegningeravkommunefordelt trafikkvolum,skillerutslippstalleneikkemellomgjennomgangstrafikk,trafikktil/fra ogtrafikkinnenforkommunen.ssb sutslippstallbørderforsuppleresmedandre beregninger,slikatkommunenefårbedrekunnskpaomutslippknyttettiltrafikksom starterog/ellerstopperikommunen.særliggjelderdettepersonbiltrafikken,ettersom kommunenvilhastørreinnflytelseoverforholdsombestemmervalgav transportformerforpersontransport ennfornæringstrafikk.akershus fylkeskommuneharigangsattarbeidforatslikekorrigerteutslippstallfor personbiltrafikkenikommuneneskalbliberegnet 1. 1Foreløpigforeliggerenrapportmedberegningeravhvordanreisenesomikkeergjennomgangstrafikk fordelersegpåulikereisemålforhverenkeltkommuneifylket.rapportenkanbestillesfravistaanalyse AS. 12

13 13

14 3.5Tungekjøretøy;utslippframobilforbrenning. Tungekjøretøyomfatterihovedsakdieseldrevnelastebilerogbusser,samtandretunge kjøretøyer.utslippenebeståravkarbondioksid,andregasserogpartikler/støvfra veislitasje. 14

15 3.6Skipogbåter;utslippframobilforbrenning. Utslippfraskipogbåteromfatterihovedsakdenordinærekysttrafikken;person og godstrafikk,samtfiske.utslippfrasmåbåtersortererundernestekategori. 15

16 3.7Annet;utslippframobilforbrenning. Detteerenkategoriderrestenavutslippeneframobilsektorersamlet: Motorsykkel Moped Innenriksluftfart Snøscooter Småbåt Motorredskap Jernbane 16

17 3.8Husholdningene,utslippfrastasjonærforbrenning Utslippfrastasjonærforbrenningihusholdningeneomfatterihovedsakutslippfra forbrenningavfyringsoljeogparafintiloppvarmingavboligerogvarmttappevann. 17

18 3.9Landbruk;prosessutslipp. Demestomfattendeprosessutslippenefralandbruketbeståravmetanfragjødselog husdyr(tarmgasser)oglystgassknyttettilnitrogengjødslingogmekanisk jordbearbeiding. 18

19 3.10Landbruketsspesifikkeprosessutslipp;prdekardyrketmark. Dennefigurenerlagetforåillustrereatutslippsnivåeneilandbruketikkebareer knyttettilomfangetavdyrketmarkidenenkeltekommune,mentildriftsformerogtil hvasomproduseres. 19

20 3.11Avfallsdeponier;prosessutslipp. Iavfallsdeponierforegårdetmangekjemiskeogbiologiskeprosesser,ogslikdannesdet faste,flytendeoggassformigestoffer.omfangetavdeulikeprosesseneeravhengigav avfalletssammensetningogalder,samtdebetingelsersomdannesavdeponiets utforming,vanntilgang,overdekningetc.denviktigsteklimagassensomslippesutfra deponierermetan.nyedeponiermedstorandelvårorganiskavfallvilgistoreutslipp. Medtidenbrytesavfalletned,slikatmengdeneogreaksjonshastigheteneavtar. Forbrenningavmetangass(fakling)hargittstorereduksjoneravutslippene.Fra2009 eralldeponeringavorganiskavfallforbudt.flereeldredeponiererikketattmedissb s oversikter. 20

21 3.12Industriogbergverk,utslippfrastasjonærforbrenning IndustrieniAkershusfylkeeravbeskjedentomfang ogbestårihovedsakavlett industrivirksomhetmedrelativtlavtforbrukavfossilenergi,somolje,kulloggass.som vertskommunefornorsklecaskillerrælingensegderfortydeligfraandrekommuneri fylket. 21

22 3.13Andrenæringer,utslippfrastasjonærforbrenning Utslippfrastasjonærforbrenningiandrenæringeromfatterihovedsakutslippknyttet tiloppvarmingavbygningerinnenfor: Primærnæringer Byggoganlegg Tjenesteyting 22

23 3.14Industriogbergverk;prosessutslipp. Ulikeindustri ogproduksjonsprosesserkangiutslippsomikkeerdirekteknyttettilen regulærforbrenningavfossilebrensler.eksemplerpådetteerkarbondioksidfra gjæringsprosesser(ølproduksjon,bakerier)ogasfaltverk.følgendekilderertattmedav SSB,menkunetfåtallavdemeravbetydningiAkershus: Kjemiskindustri Mineralproduktindustri Metallproduksjon Annenindustri Gjødselproduksjon Sementproduksjon Jern,stålog ferrolegeringer Utvinningavkull Karbidproduksjon Annenmineralsk produksjon Aluminium Gruver Petrokjemi Andremetaller Prod.brødogøl (gjæring) Annenkjemisk produksjon Anodeproduksjon Asfaltverk 23

24 3.15Annet,prosessutslipp. Dennekategorienavutslipperensamlepostforprosessutslippsomikkefangesoppide andrehovedkategorienessbbenytter: Kalking:industriavfall Kommunaleavløp Brukavprodukter Div 24

25 4ForbrukavenergiiAkershus kommunene 4.1Terminologiogdefinisjoner Talleneforelektrisitetogsamletenergiforbrukihusholdningeneerhentetfradelokale energiutredningeneiderespektivekommuner,ogertemperaturkorrigerte.deøvrige talleneerhentetfrassb,ogerikketemperaturkorrigerte. Talleneforsamletenergiforbrukihusholdningeneinneholderaltstasjonærtforbruk, menikkeforbruktilmobileformål. SSB senergivareinndelingforenergibruketpåkommunenivå: Kull,kullkoksogpetrolkoks Ved,treavfall,avlut Gass(inkl.LPG,naturgass,brenn,raffineri ogco gass) Bensin/parafin(inkl.bilbensin,flybensin,fyringsparafinogjetparafin) Diesel,gass oglettfyringsolje,spesialdestillat Tungolje,spillolje Elektrisitet 25

26 4.2Samletenergiforbruk,fordeltpåkommunerogenergibærere.. Dettotaleenergiforbruketihverenkeltkommuneerbestemtavfolketall, næringsstrukturogaktivitetsnivå.somforutslippsnivåene,girgjennomgangstrafikken (forbruketavdieselogbensin)etbildeavenergiforbruketsomikkegjenspeiler kommunenesansvaroghandlingsrom. 26

27 4.3EnergiforbrukperinnbyggeriAkershus kommunene. Figurenviserenergiforbruketpercapitaihveravkommunene,fordeltpåenergibærere. ÅrsakentilatUllensakerkommerbetydelighøyereenndeandrekommuneneer aktivitetenepåhovedflyplassen,kombinertmedbefolkningsstørrelsenikommunen. 27

28 4.4Kommunenesenergibruk,prosentfordeltetterenergibærer. Idennefigurenkommerdestrukturelleforskjellenemellomkommuneneendasterkere frem:forbrukstalleneernormalisert,slikatmengdeneikkelengersynes,kunden relativefordelingenmellomkildeneihverenkeltkommune.viseratelektrisiteterden dominerendeenergibærerenideflestekommunene. 28

29 4.5Forbrukavdiesel,gassolje,lettfyringsoljeogspesialdestillater. Stasjonærtogmobiltellerbaremobilt????????? Dieselbenyttesihovedsakitransportsektoren,mensoljerogspesialdestillaterbenyttes mesttiloppvarmingsformål. 29

30 4.6Forbrukavbensinogparafin Bensinomfatterbådebensinsombenyttesiveitrafikkenogflybensin.Parafininkluderer kvalitetersombenyttestilboligoppvarming,samtjetparafin. 30

31 4.7Forbrukavtungoljeogspillolje. Tungoljeogspilloljeblirihovedsakbenyttetiindustriprosesser. 31

32 4.8Forbrukavelektrisitet. Elektrisiteterdenmestanvendeligeenergiformenviharforstasjonæreformål,ogblir benyttetbådetiloppvarming,kjøling,belysningogdriftavmaskinerierogprosesser,i husholdningene,tjenesteytendesektorogiindustrien. 32

33 4.9Forbrukavved,treavfallogavlut. Forbruketavvederihovedsakknyttettilromoppvarmingihusholdningene.Treavfall benyttesbådeiindustrientiloppvarmingsformålinæringslivetforøvrig.avluteret energiriktbiproduktitreforedlingsindustrien,ogblirstortsettbenyttettilenergiformål derdenproduseres. 33

34 4.10Forbrukavgass. Gassbliriøkendegradbenyttetsomerstatningforlettolje,someffektsikringi biobrensel ogvarmepumpeanleggitjenesteytendesektor,samttiloppvarming, matlagingogandreformålihusholdningene.demestbenyttedegasseneerpropan, naturgass(hovedsakeligmetan)ogbutan. 34

35 4.11Forbrukavkull,kullkoksogpetrolkoks. Forbruketavkullogkoksvarstørretidligere,menharnålengeværtlavt,bådei næringslivetogihusholdningene.atdetfremdeleseretbetydeligforbrukirælingen skyldesproduksjonsprosessenevednorskleca. 35

36 4.12Husholdningenessamledeenergiforbruktilstasjonæreformål. Husholdningenesenergibruktilstasjonæreformålersammensatt,medelektrisitetsom dendominerendeenergibærer. 36

37 Vedlegg1 SSB sutslippskategorier Forhverenkeltfigurnedenforgisdetenkortbeskrivelseavdeutslippenefiguren illustrerer.foroversiktensskyldgjengisdekategorier 2 ogunderkategorierssb benytter: Stasjonærforbrenning Olje oggassutvinning Naturgass Fakling Dieselbruk Gassterminaler Industriogbergverk Treforedling Oljeraffinering Kjemiskindustri Petrokjemi Gjødselproduksjon Annenkjemiskproduksjon Mineralproduktindustri Sementkalkoggips Annenmineralskproduksjon Metallproduksjon Annenindustri Andrenæringer Primærnæringer Byggoganlegg 2Enkeltekategorierogunderkategoriererikketattmedifigurene;Oljeoggassvirksomhetforegårfeks ikkeiakershus. 37

38 Tjenesteyting Husholdninger Boliger Annenforbrenning Forbrenningavavfallogdeponigass Prosessutslipp Olje oggassutvinning Venting,lekkasjerm.m. Oljeboring:lekkasjer Utvinning:ventingmm. Oljelasting,hav Oljelasting,land Gassterminaler Industriogbergverk Treforedling Kjemiskindustri Gjødselproduksjon Karbidproduksjon Petrokjemi Annenkjemiskproduksjon Mineralproduktindustri Sementproduksjon Annenmineralskproduksjon Metallproduksjon Jern,stålogferrolegeringer Aluminium Andremetaller Metallproduksjon 38

39 Anodeproduksjon Oljeraffinering Annenindustri Utvinningavkull Gruver Prod.brødogøl(gjæring) Asfaltverk Landbruk Husdyr Husdyrgjødsel Nitrogengjødsling Andrelandbruksutslipp Avfallsdeponigass Annet Bensindistribusjon Løsemidler Veistøvogdekkslitasje Veistøv Bildekkslitasje,bremser Annet Kalking:industriavfall Kommunaleavløp Brukavprodukter Annet Mobilforbrenning Lettekjøretøy Bensinkjøretøyer Dieselkjøretøyer 39

40 Tungekjøretøy Bensinkjøretøyer Dieselkjøretøyer Skipogbåter Kysttrafikkm.m. Fiske Mobileoljeriggerm.m Annet Motorsykkel Moped Innenriksluftfart Snøscooter Småbåt Motorredskap Motorredskap,bensin Motorredskap:diesel Jernbane 40

Utslipp av. klimagasser. i Norge. Historisk utvikling

Utslipp av. klimagasser. i Norge. Historisk utvikling Utslipp av klimagasser i Norge Historisk utvikling INNHOLD Forord............................................... 3 Utvikling............................................. 4 Framskriving til 2010..................................

Detaljer

Klimagassutslipp og energibruk i Gol kommune

Klimagassutslipp og energibruk i Gol kommune Klimagassutslipp og energibruk i Gol kommune November 008/Civitas Innhold 1 BAKGRUNN OG AVGRENSNING... 1.1 BAKGRUNN... 1. AVGRENSNING OG METODE... DAGENS UTSLIPP OG ENERGIBRUK...3 3 UTSLIPPSUTVIKLINGEN...6

Detaljer

Hvilke temaer og utfordringer vil vi prioritere Ved Trude Movig/ Klima- og miljørådgiver. Frokostmøte Vestfold klima- og energiforum

Hvilke temaer og utfordringer vil vi prioritere Ved Trude Movig/ Klima- og miljørådgiver. Frokostmøte Vestfold klima- og energiforum Hvilke temaer og utfordringer vil vi prioritere Ved Trude Movig/ Klima- og miljørådgiver Frokostmøte Vestfold klima- og energiforum 03.05.16 Klima og energiplanlegging i Tidlig ute: Klima og energiplan

Detaljer

Nittedal kommune

Nittedal kommune Klima- og energiplan for Nittedal kommune 2010-2020 Kortversjon 1 Klima- og energiplan Hva er det? Kontinuerlig vekst i befolkningen, boligutbygging og pendling gir en gradvis økt miljøbelastning på våre

Detaljer

Nasjonale utslipp av prioriterte miljøgifter i 1995 og 2002

Nasjonale utslipp av prioriterte miljøgifter i 1995 og 2002 Nasjonale utslipp av prioriterte miljøgifter i 1995 og 2002 TA-2080/2005 ISBN 82-7655-247-1 Nasjonale utslipp av prioriterte miljøgifter Mer detaljerte utslippsoversikter for hver miljøgift finnes fortløpende

Detaljer

Lokal Energiutredning 2009 Vedlegg

Lokal Energiutredning 2009 Vedlegg Lokal Energiutredning 2009 Vedlegg 5. Vedlegg Alle tall for energiforbruk unntatt el. forbruket er hentet fra SSB. Vedlegg A Energidata som er temperaturkorrigert. Vedlegg B Energidata pr. innbygger. Totalt

Detaljer

Lokal Energiutredning 2007 Vedlegg

Lokal Energiutredning 2007 Vedlegg Lokal Energiutredning 2007 Vedlegg 5. Vedlegg Alle tall for energiforbruk unntatt el. forbruket er hentet fra SSB. Vedlegg A Energidata som er temperaturkorrigert. Vedlegg B Energidata pr. innbygger. Totalt

Detaljer

Lokal Energiutredning 2009 VEDLEGG

Lokal Energiutredning 2009 VEDLEGG Lokal Energiutredning 2009 VEDLEGG Vedlegg Alle tall for energiforbruk unntatt el. forbruket er hentet fra SSB*. Vedlegg A Energidata som er temperaturkorrigert. Vedlegg B Energidata pr. innbygger. Totalt

Detaljer

Lokal Energiutredning 2007 VEDLEGG

Lokal Energiutredning 2007 VEDLEGG Lokal Energiutredning 2007 VEDLEGG Vedlegg Alle tall for energiforbruk unntatt el. forbruket er hentet fra SSB*. Vedlegg A Energidata som er temperaturkorrigert. Vedlegg B Energidata pr. innbygger. Totalt

Detaljer

Klimakur 2020 Lars Petter Bingh. Tiltak og virkemidler for reduksjon av klimagassutslipp fra industrien - fokus på Rogaland

Klimakur 2020 Lars Petter Bingh. Tiltak og virkemidler for reduksjon av klimagassutslipp fra industrien - fokus på Rogaland Klimakur 2020 Lars Petter Bingh Tiltak og virkemidler for reduksjon av klimagassutslipp fra industrien - fokus på Rogaland Klimamål 2030 Karbonnøytralitet: Norge skal sørge for globale utslippsreduksjoner

Detaljer

Kvotehandelssystemet

Kvotehandelssystemet Kvotehandelssystemet 2008-2012 1 Klimautfordringen 2 1 Norges Kyoto-forpliktelse Utslippene i 2008-2012 kan ikke være mer enn en prosent høyere enn i 1990 tegning inn her? 3 Regjeringens klimapolitikk

Detaljer

Norske utslipp av klimagasser lite i verden, mye på hver av oss

Norske utslipp av klimagasser lite i verden, mye på hver av oss Norske utslipp av klimagasser lite i verden, mye på hver av oss Norge bidrar med drøyt en promille av de samlede globale klimagassutslippene. I 07 slapp vi ut nær tolv tonn såkalte CO 2 per innbygger.

Detaljer

Klimagassutslipp og energibruk i Nord Fron kommune

Klimagassutslipp og energibruk i Nord Fron kommune Klimagassutslipp og energibruk i Nord Fron kommune 15. september 2008/revidert 8. okt./eivind Selvig/Civitas Innhold 1 BAKGRUNN OG AVGRENSNING...3 1.1 BAKGRUNN...3 1.2 AVGRENSNING OG METODE...3 2 DAGENS

Detaljer

Lokal Energiutredning 2011 Vedlegg

Lokal Energiutredning 2011 Vedlegg Lokal Energiutredning 2011 Vedlegg 5. Vedlegg Alle tall for energiforbruk unntatt el. forbruket er hentet fra SSB*. Vedlegg A Energidata som er temperaturkorrigert. Vedlegg B Energidata pr. innbygger.

Detaljer

Bellonas sektorvise klimagasskutt. - Slik kan Norges klimagassutslipp kuttes med 30 prosent innen 2020. Ledere av Energiavdelingen, Beate Kristiansen

Bellonas sektorvise klimagasskutt. - Slik kan Norges klimagassutslipp kuttes med 30 prosent innen 2020. Ledere av Energiavdelingen, Beate Kristiansen Bellonas sektorvise klimagasskutt - Slik kan Norges klimagassutslipp kuttes med 30 prosent innen 2020 Ledere av Energiavdelingen, Beate Kristiansen Dagens klimagassutslipp Millioner tonn CO 2 ekvivalenter

Detaljer

Klima- og energiplanlegging - oppdatert veileder og nye tall Vilde Haarsaker, seksjon for transport og energi, Miljødirektoratet Klimatilpasning i

Klima- og energiplanlegging - oppdatert veileder og nye tall Vilde Haarsaker, seksjon for transport og energi, Miljødirektoratet Klimatilpasning i Klima- og energiplanlegging - oppdatert veileder og nye tall Vilde Haarsaker, seksjon for transport og energi, Miljødirektoratet Klimatilpasning i Nordland, 7. april 2016 Agenda Oppdatert og utvidet veileder

Detaljer

Klimaplanarbeid Fylkeskommunens rolle og planer

Klimaplanarbeid Fylkeskommunens rolle og planer Klimaplanarbeid Fylkeskommunens rolle og planer Katrine Erikstad, miljøkoordinator 08.01.09 12.01.2009 1 Klimaplanarbeid Nordland fylkeskommunes rolle og planer Utfordringer for Nordland - Klimameldingen

Detaljer

1. Mål for klimagassutslepp: 22% reduksjon innan 2020, 30% red. innan 2030 (frå 1991) 30% reduksjon innan 2020 (frå 2007)

1. Mål for klimagassutslepp: 22% reduksjon innan 2020, 30% red. innan 2030 (frå 1991) 30% reduksjon innan 2020 (frå 2007) VEDLEGG 4 KORT ÅRLEG OVERSYN OVER KLIMASTATUS HORDALAND Vi vil her rapportere om utviklinga for nokre faktorar som er sentrale for klimautfordringane. Det er ikkje faktorar som Klimaplan for Hordaland

Detaljer

Innhold. Sammendrag... 3

Innhold. Sammendrag... 3 Status og utslippsprognoser Utslipp av prioriterte miljøgifter i 2006 2482 2009 Innhold Sammendrag... 3 Arsen (As)... 7 Bisfenol-A... 10 Bly (Pb)... 12 Bromerte flammehemmere... 15 Decametylcyklopentasiloxan

Detaljer

Tiltak og virkemidler for å redusere klimagassutslipp fra norsk industri

Tiltak og virkemidler for å redusere klimagassutslipp fra norsk industri En rapport fra Klimakur 2020 arbeidsgruppe på industri i Klima- og forurensningsdirektoratet Tiltak og virkemidler for å redusere klimagassutslipp fra norsk industri TA 2594 2010 Klima- og forurensningsdirektoratet

Detaljer

STATI STI KKGRU N N LAG F OR KLI M A - OG E N E RGI ARB EI D E T

STATI STI KKGRU N N LAG F OR KLI M A - OG E N E RGI ARB EI D E T Regional plan 2015-2020 Klima og energi Sør - Trøndelag STATI STI KKGRU N N LAG F OR KLI M A - OG E N E RGI ARB EI D E T Oppdatert februar 2016 Datakilde: Statistisk sentralbyrå (SSB) ENERGIPRODUKSJON

Detaljer

Kommunefordelt energistatistikk

Kommunefordelt energistatistikk Kommunefordelt energistatistikk Gisle Haakonsen, SSB gisle.haakonsen@ssb.no 1 Innhold Bakgrunn Metodikk-eksempler Kvalitetsvurdering av eksisterende tallgrunnlag Mulige forbedringer 2005 -? Sikre Hypotetiske

Detaljer

Klima- og energiplan for Levanger kommune Orientering i kommunestyret 030908

Klima- og energiplan for Levanger kommune Orientering i kommunestyret 030908 Klima- og energiplan for Levanger kommune Orientering i kommunestyret 030908 Ove Taranger Nesbø, ECgroup AS Marina Malkova, ECgroup AS Prosjektplan - Hovedaktiviteter Beskrive Beskrive status status og

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Høringsuttalelse - avvikling av lokale energiutredninger

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Høringsuttalelse - avvikling av lokale energiutredninger Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 11.06.2014 Sak: 131/14 Tittel: Saksprotokoll: Høringsuttalelse - avvikling av lokale energiutredninger Resultat: Behandlet Arkivsak: 14/18374 VEDTAK: 1. Formannskapet

Detaljer

KLIMAGASSUTSLIPP S TAT U S F O R K L I M A G A S S R E G N S K A P O G P R O S J E K T

KLIMAGASSUTSLIPP S TAT U S F O R K L I M A G A S S R E G N S K A P O G P R O S J E K T KLIMAGASSUTSLIPP S TAT U S F O R K L I M A G A S S R E G N S K A P O G P R O S J E K T Valg av energibærer i kommunale bygg Energikonsept omsorgshjem- Plusshus EPC, energisparekontrakt, ENØK Miljømerking

Detaljer

Håndtering av umålt forbruk i avbrudds- og KILE-rapporteringen

Håndtering av umålt forbruk i avbrudds- og KILE-rapporteringen Spenning [V] Håndtering av umålt forbruk i avbrudds- og KILE-rapporteringen FASIT dagene 2009 Clarion Hotel Oslo Airport - Gardermoen 9. desember 2009 09h40 10h10 Karstein Brekke senioringeniør, Nettseksjonen

Detaljer

Klima og energiplan. «Det grønne skiftet i praksis»

Klima og energiplan. «Det grønne skiftet i praksis» Klima og energiplan «Det grønne skiftet i praksis» Planprogram klima- og energiplan Første klima- og energiplan vedtatt i 2010 Ny statusgjennomgang i 2013 Ny gjennomgang ved revisjon av Kommuneplanen 2014

Detaljer

Byggsektorens klimagassutslipp

Byggsektorens klimagassutslipp Notat Utarbeidet av: KanEnergi as, Hoffsveien 13, 0275 Oslo, tlf 22 06 57 50, kanenergi@kanenergi.no Utført av: Peter Bernhard og Per F. Jørgensen Dato: 21.12.2006, revidert 19.04.2007 Sammendrag: Basert

Detaljer

Faktavedlegg. Forslag til planprogram for regional plan for klima og energi. Utslipp av klimagasser

Faktavedlegg. Forslag til planprogram for regional plan for klima og energi. Utslipp av klimagasser 1 Faktavedlegg Forslag til planprogram for regional plan for klima og energi Utslipp av klimagasser Figur 1 Samlet utslipp av klimagasser fra Vestfold SSB sluttet å levere slik statistikk på fylkesnivå

Detaljer

Kvotesystemet for perioden Trine Berntzen 7. juni 2012

Kvotesystemet for perioden Trine Berntzen 7. juni 2012 Kvotesystemet for perioden 2013-2020 Trine Berntzen 7. juni 2012 Klimakvoter i Norge Fase 1: 2005-2007 Prøvefase, ca 50 bedrifter, omfattet ikke alle CO2 utslipp Kobling til EU kun gjennom EU-kvoter til

Detaljer

Utslipp til luft i Norge

Utslipp til luft i Norge 5FT-DOKUMENT- Vio^or u "i=> QFT ^~z>c? Utslipp til luft i Norge Rapport om status og utvikling Statens forurensningstilsyn W SFT ^^^m imrøinicti ir uns DDUUEKT IS umwitu mm SAIES rtmiimi SFT-DOKUMENT NR.

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE ENERGI- OG KLIMAPLAN 2010-2020

SØR-VARANGER KOMMUNE ENERGI- OG KLIMAPLAN 2010-2020 SØR-VARANGER KOMMUNE ENERGI- OG KLIMAPLAN 2010-2020 5 FEIL! FANT IKKE REFERANSEKILDEN. Utarbeidet Kontroll Godkjent Beskrivelse KBPKKN/KFOKKN KBPKKN KBPKKN Energi- og klimaplan for Sør-Varanger kommune

Detaljer

Energibransjens bidrag til å redusere norske klimagassutslipp. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Energibransjens bidrag til å redusere norske klimagassutslipp. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Energibransjens bidrag til å redusere norske klimagassutslipp EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Dag Christensen, EBL Energiutnyttelse av avfall 10.9.2008 Energi er Norges klimautfordring

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no TILLEGGSSAKSKART 1 Utvalg: Formannskapet/utvalg for strategi og utvikling

Detaljer

Om attraktivitetens betydning for by- og stedsutviklingen i Vestfold og Østfold

Om attraktivitetens betydning for by- og stedsutviklingen i Vestfold og Østfold Om attraktivitetens betydning for by- og stedsutviklingen i Vestfold og Østfold Felles seminar for utviklingsaktører i Vestfold og Østfold 5. juni 2015 - Hva er de viktigste utfordringene når det gjelder

Detaljer

Klima- og energihensyn i saksbehandlingen

Klima- og energihensyn i saksbehandlingen Klima- og energihensyn i saksbehandlingen Signy R. Overbye Meldal, 19. april 2012 Utgangspunkt Hva er problemet og hvordan kan vi bidra til å løse det? Fakta Kartlagte og beregnede klimaendringer med og

Detaljer

Kan presisjonsjordbruk redusere jordbrukets klimautslipp? Audun Korsæth Avdeling for Landbruksteknologi og Systemanalyse NIBIO

Kan presisjonsjordbruk redusere jordbrukets klimautslipp? Audun Korsæth Avdeling for Landbruksteknologi og Systemanalyse NIBIO Kan presisjonsjordbruk redusere jordbrukets klimautslipp? Audun Korsæth Avdeling for Landbruksteknologi og Systemanalyse NIBIO Hva skal jeg snakke om? Konseptet presisjonsjordbruk (PJ) Klimagasser Utslipp

Detaljer

Landbruk og klimagasser. Arne Grønlund

Landbruk og klimagasser. Arne Grønlund Landbruk og klimagasser Arne Grønlund Bioforsk Jord og miljø Møte i landbrukets energi- og klimautvalg 30.11.2007 Landbrukets bidrag til reduserte klimagassutslipp Redusere egne utslipp Lagre karbon i

Detaljer

Areal, klima og energi

Areal, klima og energi Areal, klima og energi Hovedmål for regionen Befolkningen i Lindesnesregionen skal trives, både i dag og i fremtiden. 19.11.2008 Lindesnesregionen - Areal, klima og energi 2 Areal Særpreg Skjærgård Lakse-vassdrag

Detaljer

Klima og energiplanlegging i Sandefjord kommune

Klima og energiplanlegging i Sandefjord kommune Klima og energiplanlegging i Sandefjord kommune Bakgrunn og historikk ENØK plan Energiplan Klimaplan 1999 2005: Plan for reduksjon i kommunale bygg. Mål 6 % energisparing, oppnådd besparelse 6,2 %. Det

Detaljer

Reduksjon av klimagassutslipp i Norge. En tiltaksanalyse for 2010

Reduksjon av klimagassutslipp i Norge. En tiltaksanalyse for 2010 Reduksjon av klimagassutslipp i Norge En tiltaksanalyse for 2010 SFT-rapport - Reduksjon av klimagassutslipp i Norge En tiltaksanalyse for 2010 Side 2 Forord Statens forurensningstilsyn har lang erfaring

Detaljer

KLIMA- OG ENERGIPLAN. Planprogram - Kommunedelplan for energi og klima Planprogrammet viser hvordan vi skal gå fram og

KLIMA- OG ENERGIPLAN. Planprogram - Kommunedelplan for energi og klima Planprogrammet viser hvordan vi skal gå fram og KLIMA- OG ENERGIPLAN Høring 01.06.2017 Planprogram - Kommunedelplan for energi og klima Planprogrammet viser hvordan vi skal gå fram og hva som skal utredes for å lage en klima- og energiplan for Tydal

Detaljer

UTDRAG AV FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN FOR RE KOMMUNE 2008 2019.

UTDRAG AV FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN FOR RE KOMMUNE 2008 2019. UTDRAG AV FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN FOR RE KOMMUNE 2008 2019. Samfunnsområde 5 Energi og Miljø 5.1 Energi og miljø Kommunene har en stadig mer sentral rolle i energipolitikken, både som bygningseiere og

Detaljer

KLIMA- OG ENERGIPLAN STOKKE KOMMUNE 2003

KLIMA- OG ENERGIPLAN STOKKE KOMMUNE 2003 KLIMA- OG ENERGIPLAN STOKKE KOMMUNE 2003 Klima- og energiplan Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMLET SAKSFREMSTILLING... 3 2. SAMMENDRAG... 6 3. ENERGIBRUK I STOKKE.... 11 3.1 STATUS FOR TOTALT ENERGIFORBRUK...

Detaljer

Hvordan står det til med Nes kommune? Nes 18. juni 2015

Hvordan står det til med Nes kommune? Nes 18. juni 2015 Hvordan står det til med Nes kommune? Nes 18. juni 2015 Attraktivitetsmodellen: I sin enkleste form Bosted Vekst Arbeidsplassvekst 03.10.2015 2 Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter

Detaljer

À jour ihht Bystyrebehandling 03.03.05. Klima- og energiplan for Skien kommune

À jour ihht Bystyrebehandling 03.03.05. Klima- og energiplan for Skien kommune À jour ihht Bystyrebehandling 03.03.05 Klima- og energiplan for Skien kommune Perpetum Energi & Miljø AS Mars 2005 Klima- og energiplan Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 2 SAMMENDRAG... 4 2.1

Detaljer

Vestby kommune KOMMUNEDELPLAN FOR ENERGI OG KLIMA 2010-2014

Vestby kommune KOMMUNEDELPLAN FOR ENERGI OG KLIMA 2010-2014 Vestby kommune KOMMUNEDELPLAN FOR ENERGI OG KLIMA 2010-2014 Rådmannens forslag 20.11.2009 I følge FNs klimapanel er det menneskeskapte utslipp av klimagasser som er hovedårsaken til de globale klimaendringene

Detaljer

- - - - Produksjon Bruk 0???? 0 0 -? o o o g/km 250 200 Forbrenning i motor Produksjon drivstoff 150 100 50 0 g/km 250 200 Forbrenning i motor Produksjon drivstoff 150 100 50 0 g SO2-ekv/passasjerkm

Detaljer

Statistikk. Folkemengde totalt

Statistikk. Folkemengde totalt Statistikk Folkemengde totalt 1 Antall barn og unge 0-19 år 2 Antall eldre, 67 år og eldre 3 Fremskrevet folkemengde totalt 4 Fødselsoverskudd 5 Netto innflytting 6 Folketilvekst 7 Barnehagedekning (1-2

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI

KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI Vestby kommune KOMMUNEDELPLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2010-2014 Egengodkjent i kommunestyret 21.6.2010 Innledning I følge FNs klimapanel er det menneskeskapte utslipp av klimagasser som er hovedårsaken til

Detaljer

Energi- & Klimaplan. Evenes kommune. Innhold VEDLEGG 3. Landbruk og skogbruk i energi- og klimaspørsmål

Energi- & Klimaplan. Evenes kommune. Innhold VEDLEGG 3. Landbruk og skogbruk i energi- og klimaspørsmål Energi- & Klimaplan Evenes kommune VEDLEGG 3 Landbruk og skogbruk i energi- og klimaspørsmål Innhold VEDLEGG 3... 1 Landbruk og skogbruk i energi- og klimaspørsmål... 1 1 Landbruk... 2 1.1 Status... 2

Detaljer

Landbrukets klimautfordringer

Landbrukets klimautfordringer Landbrukets klimautfordringer Lagre karbon Redusere Klimagassutslipp Minske avhengighet av fossil energi Tilpasning til endret klima Langsiktig bærekraftig matproduksjon Produsere bioenergi Spare energi

Detaljer

Klima- og energihandlingsplan for Bergen kommune. Byråd Lisbeth Iversen

Klima- og energihandlingsplan for Bergen kommune. Byråd Lisbeth Iversen Klima- og energihandlingsplan for Bergen kommune Byråd Lisbeth Iversen Ny klima- og energihandlingsplan for Bergen Status Langsiktige strategier og mål Temaområdene: - Mobil energibruk, transport, areal

Detaljer

Bellonas sektorvise klimagasskutt. - Slik kan Norges klimagassutslipp kuttes med 30 prosent innen 2020. Christine Molland Karlsen

Bellonas sektorvise klimagasskutt. - Slik kan Norges klimagassutslipp kuttes med 30 prosent innen 2020. Christine Molland Karlsen Bellonas sektorvise klimagasskutt - Slik kan Norges klimagassutslipp kuttes med 30 prosent innen 2020 Christine Molland Karlsen Dagens klimagassutslipp Millioner tonn CO2 ekvivalenter 60 50 40 30 20 10

Detaljer

Scenarier for Vestfolds fremtid. Hvor stort er Vestfoldsamfunnets eget handlingsrom?

Scenarier for Vestfolds fremtid. Hvor stort er Vestfoldsamfunnets eget handlingsrom? Scenarier for Vestfolds fremtid Hvor stort er Vestfoldsamfunnets eget handlingsrom? Noen strukturelle forhold er viktige, men er utenfor Vestfolds egen kontroll Uflaks Strukturelle forhold Flaks 09.03.2015

Detaljer

Samfunnsmessige konsekvenser - miljø og sysselsetting. Gass som drivkraft i regional utvikling. Johan Thoresen

Samfunnsmessige konsekvenser - miljø og sysselsetting. Gass som drivkraft i regional utvikling. Johan Thoresen Gass som drivkraft i regional utvikling Samfunnsmessige konsekvenser - miljø og sysselsetting Johan Thoresen Stiftelsen Østfoldforskning OR.30.03 November 2003 www.sto.no RAPPORTFORSIDE Rapportnr: OR 30.03

Detaljer

Østfoldscenarier. Attraktivitetskorset (Heter det det?) Knut Vareide

Østfoldscenarier. Attraktivitetskorset (Heter det det?) Knut Vareide Østfoldscenarier Attraktivitetskorset (Heter det det?) Knut Vareide Noen strukturelle forhold er viktige, men er utenfor Østfolds egen kontroll Uflaks Strukturelle forhold Flaks 05.03.2015 2 Hva blir veksten

Detaljer

Inspeksjon ved Alcoa Mosjøen og Alcoa Mosjøen Anode

Inspeksjon ved Alcoa Mosjøen og Alcoa Mosjøen Anode Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no 2010.251.I.KLIF

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020 Høringsforslag HVORFOR en klima- og energiplan? Den globale oppvarmingen øker Mer ekstremnedbør på svært kort tid Større flom- og skredfare Infrastruktur utsettes

Detaljer

Areal + transport = sant

Areal + transport = sant Areal + transport = sant Wilhelm Torheim Miljøverndepartementet Samordnet areal- og transportplanlegging er bærekraftig planlegging Bevisførsel Praksis Politikk 2 1 Retningslinjer fra 1993 Utbyggingsmønster

Detaljer

Gass - status for bruk av energigass i Norge Daglig leder Per Kragseth, Norsk Gassforum

Gass - status for bruk av energigass i Norge Daglig leder Per Kragseth, Norsk Gassforum Gass - status for bruk av energigass i Norge Daglig leder Per Kragseth, Norsk Gassforum Disposisjon Energigassene Naturgass LPG Biogass Biopropan Hydrogen Utvikling Disposisjon Energigassene Naturgass

Detaljer

Inspeksjon ved Hydro Karmøy

Inspeksjon ved Hydro Karmøy Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no 2010.304.I.KLIF

Detaljer

Til Sør-Varanger kommune. Dokument type Rapport. Dato Juni 2010 SØR-VARANGER KOMMUNE ENERGI- OG KLIMAPLAN 2010

Til Sør-Varanger kommune. Dokument type Rapport. Dato Juni 2010 SØR-VARANGER KOMMUNE ENERGI- OG KLIMAPLAN 2010 Til Sør-Varanger kommune Dokument type Rapport Dato Juni 2010 SØR-VARANGER KOMMUNE ENERGI- OG KLIMAPLAN 2010 Revisjon 01 Dato 03/06/2010 Utarbeidet KBPKKN/KFOKKN Kontroll KBPKKN Godkjent KBPKKN Beskrivelse

Detaljer

Norges energidager 16-17. oktober 2008. Re, grønn energikommune på vandring langs nye klima- og energiveier. v/ordfører Thorvald Hillestad

Norges energidager 16-17. oktober 2008. Re, grønn energikommune på vandring langs nye klima- og energiveier. v/ordfører Thorvald Hillestad Norges energidager 16-17. oktober 2008 Holmenkollen Park Hotel Re, grønn energikommune på vandring langs nye klima- og energiveier v/ordfører Thorvald Hillestad 1 Klima og energisatsing O SLO BU SKERUD

Detaljer

Utgifter per innbygger til administrasjon 15 000 14 000 13 000 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 0 5 000 10 000 15 000 20 000 Folketall (

Detaljer

Statistikkhefte. til. kommuneplanrulleringen

Statistikkhefte. til. kommuneplanrulleringen Statistikkhefte til kommuneplanrulleringen Rådmannen 1.4.8 Formålet med dette hefte er å gi et bilde av viktige områder for utviklingen i Lier. Dette er en første utgave som utgis til oppstarten av kommuneplanarbeidet.

Detaljer

Klima og fornybar energi Hva betyr klimautfordringen for fornybar energi? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Klima og fornybar energi Hva betyr klimautfordringen for fornybar energi? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Klima og fornybar energi Hva betyr klimautfordringen for fornybar energi? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Øyvind Håbrekke Assisterende direktør, EBL Samarbeidsseminar DN-NVE 18. november

Detaljer

Klima- og energiarbeidet i Trøndelag

Klima- og energiarbeidet i Trøndelag Vedlegg TRAU-sak 20-2014 AU-møte 8.12.2014 Klima- og energiarbeidet i Trøndelag Klima og energi er to prioriterte områder i felles regional planstrategi 2012-2015 for Trøndelag. Alle parter i Trøndelagsrådets

Detaljer

Eli Kvingedal. Indikatorer for energibruk og utslipp til luft i industri- og energisektorene. 2001/15 Rapporter Reports

Eli Kvingedal. Indikatorer for energibruk og utslipp til luft i industri- og energisektorene. 2001/15 Rapporter Reports 21/15 Rapporter Reports Eli Kvingedal Indikatorer for energibruk og utslipp til luft i industri- og energisektorene Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien

Detaljer

Energi og vassdrag i et klimaperspektiv. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Energi og vassdrag i et klimaperspektiv. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Energi og vassdrag i et klimaperspektiv EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Erik Skjelbred Næringspolitisk Direktør, EBL Vassdragsdrift og mjløforhold 15.10.2008 Vi må bruke mindre energi

Detaljer

KONKLUSJONER STØ. Institutt for forebyggende miljøvern

KONKLUSJONER STØ. Institutt for forebyggende miljøvern KONKLUSJONER TILFØRSEL AV NATURGASS TIL ØSTFOLD På bakgrunn av det kartlagte startmarkedet*, anbefales det at tilførsel av naturgass til Østfold bør skje i form av LNG på skip: til dekking av et startmarked

Detaljer

Panda som verktøy for konsekvensanalyser

Panda som verktøy for konsekvensanalyser Brukerseminar Rica Bakklandet 24.-25. nov. 2011 Arne Stokka Panda som verktøy for konsekvensanalyser 1 Styrken ved Panda er konsekvensanalyser Kan simulere konsekvenser i form av endringer i produksjon

Detaljer

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og anleggsvirksomhet. Kraft- og vannforsyning Bygge- og

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og anleggsvirksomhet. Kraft- og vannforsyning Bygge- og Jordbruk, skogbruk og fiske Råolje og naturgass, utvinning og rørtransport Industri og bergverksdrift Kraft- og vannforsyning Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet Transport

Detaljer

Lokale energiutredninger for Grimstad og Arendal kommuner

Lokale energiutredninger for Grimstad og Arendal kommuner Lokale energiutredninger for Grimstad og Arendal kommuner Grimstad, 9/3-2012 Rolf Erlend Grundt, Agder Energi Nett Arild Olsbu, Rejlers Lokal energiutredning, målsetting Forskrifter: Forskrift om energiutredninger.

Detaljer

Klimapolitikk: fordeling og effektivitet

Klimapolitikk: fordeling og effektivitet Klimapolitikk: fordeling og effektivitet Annegrete Bruvoll Forskingsleiar, Energi- og miljøøkonomi,forskingsavdelinga SSB 1) Global klimapolitikk kven skal betale og kva tiltak? 2) Nasjonal klimapolitikk

Detaljer

Oslo kommune. Klimabarometeret tredje kvartal 2017

Oslo kommune. Klimabarometeret tredje kvartal 2017 Oslo kommune Klimabarometeret tredje kvartal 2017 Innhold 1. SAMMENDRAG 3 2. BAKGRUNN 4 3. USIKKERHET 6 4. PERSONBILER 7 4.1 Markedsandel for drivstoffteknologier av nye registreringer av personbiler i

Detaljer

Krogstad Miljøpark AS. Energi- og klimaregnskap. Utgave: 1 Dato: 2009-09-01

Krogstad Miljøpark AS. Energi- og klimaregnskap. Utgave: 1 Dato: 2009-09-01 Energi- og klimaregnskap Utgave: 1 Dato: 2009-09-01 Energi- og klimaregnskap 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Energi- og klimaregnskap Utgave/dato: 1 / 2009-09-01 Arkivreferanse: - Oppdrag:

Detaljer

Attraktivitetsanalyse Nordland. Befolkningsutvikling, arbeidsplassutvikling, scenarier

Attraktivitetsanalyse Nordland. Befolkningsutvikling, arbeidsplassutvikling, scenarier Attraktivitetsanalyse Nordland Befolkningsutvikling, arbeidsplassutvikling, scenarier Befolkningsutvikling Nordland lavest befolkningsvekst blant fylkene 130 125 120 Oslo Akershus Rogaland Hordaland Sør-Trøndelag

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE ENERGI- OG KLIMAPLAN 2010-2020

SØR-VARANGER KOMMUNE ENERGI- OG KLIMAPLAN 2010-2020 SØR-VARANGER KOMMUNE ENERGI- OG KLIMAPLAN 2010-2020 Kortversjon med de viktigste hovedpunktene Utarbeidet Kontroll Godkjent Beskrivelse KFOKKN KBPKKN KBPKKN Kortversjon energi- og klimaplan for Sør-Varanger

Detaljer

NTNU ENERGIBRUK OG KLIMAGASSUTSLIPP I TRONDHEIM

NTNU ENERGIBRUK OG KLIMAGASSUTSLIPP I TRONDHEIM Hogne Nersund Larsen Edgar Hertwich ENERGIBRUK OG KLIMAGASSUTSLIPP I TRONDHEIM En kartlegging av energibruk og klimagassutslipp i Trondheim, med fokus på kommunens egen aktivitet gjennom direkte og indirekte

Detaljer

Hvilke klimabidrag gir bruk av kompost/biorest

Hvilke klimabidrag gir bruk av kompost/biorest Hvilke klimabidrag gir bruk av kompost/biorest Bioseminar Avfall Norge 27. september 2007 Arne Grønlund Bioforsk Jord og miljø Klimabidrag Hvilke typer bidrag? Positive Negative Eksempler som viser størrelsesorden

Detaljer

HUSDYRGJØDSEL OG AVLØPSVANN SOM POTENSIELLE KILDER TIL FOSFORFORURENSNING FYLKESVISE FORSKJELLER

HUSDYRGJØDSEL OG AVLØPSVANN SOM POTENSIELLE KILDER TIL FOSFORFORURENSNING FYLKESVISE FORSKJELLER HUSDYRGJØDSEL OG AVLØPSVANN SOM POTENSIELLE KILDER TIL FOSFORFORURENSNING FYLKESVISE FORSKJELLER Fagtreff i Norsk Vannforening, Oslo, 12.oktober Ola Stedje Hanserud FOSFORBALANSEN I LANDBRUKSJORD P-balansen

Detaljer

Program for Kommunal energi- og miljøplanlegging

Program for Kommunal energi- og miljøplanlegging Drivkraft Drivkraft for fremtidsrettede for energiløsninger Program for Kommunal energi- og miljøplanlegging Arild Olsbu Nettkonsult AS Norsk kommunalteknisk forening, Sandnes 29. mars 2007 Bakgrunn Kursserien

Detaljer

Gruppe 4 Bygg og anlegg

Gruppe 4 Bygg og anlegg Gruppe 4 Bygg og anlegg Delmål Energiforbruk: Energiforbruket i eksisterende bygg og anlegg skal reduseres med 20 prosent fra 2005 til 2020, korrigert for befolkningsøkning Resultatmål Strategi Tiltak

Detaljer

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm. direktør, EBL Campusseminar Sogndal, 06. oktober 2009 Innhold Energisystemet i 2050-

Detaljer

Status og utslippsprognoser. Prioriterte miljøgifter i 2007

Status og utslippsprognoser. Prioriterte miljøgifter i 2007 Status og utslippsprognoser Prioriterte miljøgifter i 2007 TA 2571 2010 1 Innhold 1 Innledning... 2 2 Sammendrag... 3 3 Prioriterte miljøgifter utslipp og tiltak... 5 3.1 Arsen (As)... 7 3.2 Bisfenol

Detaljer

Hvordan kan vi som veiforvaltere bidra til bedre miljø og klima

Hvordan kan vi som veiforvaltere bidra til bedre miljø og klima Hvordan kan vi som veiforvaltere bidra til bedre miljø og klima Klima- og energiplanlegging I Bodø kommune Eirik Sivertsen, leder av planutvalget og bystyrets komite for plan-, nærings- og miljøsaker Bystyrets

Detaljer

Pa vei mot et fossilfritt Akershus i Forslag til planprogram for Regional plan for klima og energi i Akershus

Pa vei mot et fossilfritt Akershus i Forslag til planprogram for Regional plan for klima og energi i Akershus Pa vei mot et fossilfritt Akershus i 2050 Forslag til planprogram for Regional plan for klima og energi i Akershus 2015-2030 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Om regional plan... 3 1.2 Formål med plan og

Detaljer

Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan

Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan Bellonameldingen (2008-2009) Norges helhetlige klimaplan Klimaforliket 1. Forurenser betaler (avgift og kvoter) 2. Kostnadseffektivitet 3. Andre virkemidler kan vurderes, men skal som hovedregel unngås

Detaljer

VISSTE DU AT...? B. Utslipp av klimagasser. Med og uten opptak av CO2 i skog

VISSTE DU AT...? B. Utslipp av klimagasser. Med og uten opptak av CO2 i skog FAKTAHEFTE Klimagassutslippene har ligget stabilt i 10 år Klimagassutslippene i Norge var i 2010 på 53,7 mill. tonn CO 2 -ekvivalenter ekvivalenter. * Dette er 8 prosent høyere enn i 1990. De siste 10

Detaljer

Kyoto-avtalen: Hva kan Norge gjøre?

Kyoto-avtalen: Hva kan Norge gjøre? Working Paper 1998:1 Center for International Climate and Environmental Research - Oslo Kyoto-avtalen: Hva kan Norge gjøre? Knut H. Alfsen University of Oslo ISSN: 0804-452X Innhold 1. Innledning 3 2.

Detaljer

Hvordan spare energi og redusere utslipp av klimagasser på gården?

Hvordan spare energi og redusere utslipp av klimagasser på gården? Hvordan spare energi og redusere utslipp av klimagasser på gården? - Energigårdens Klimakuttkampanje i samarbeid med SLF, Bioforsk, Agro Utvikling og Landbruksrådgivingen Erik Eid Hohle Energigården Senter

Detaljer

Oslo kommune. Klimabarometeret fjerde kvartal 2017

Oslo kommune. Klimabarometeret fjerde kvartal 2017 Oslo kommune Klimabarometeret fjerde kvartal 2017 Publisert: 1.2.2018 Sist oppdatert: 1.2.2018 Innhold 1. SAMMENDRAG 3 2. BAKGRUNN 4-5 3. USIKKERHET 6 4. PERSONBILER 7 4.1 Markedsandel for drivstoffteknologier

Detaljer

Tilsig av vann og el-produksjon over året

Tilsig av vann og el-produksjon over året Tilsig av vann og el-produksjon over året 7 6 5 Fylling av magasinene Kraftproduksjon Tilsig TWh 4 3 2 1 Tapping av magasinene 1 4 7 1 13 16 19 22 25 28 31 34 37 4 43 46 49 52 Uke Fakta 22 figur 2.1 Kilde:

Detaljer

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger Lokale energiutredninger Forskrift om energiutredninger Veileder for lokale energiutredninger "Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer

Detaljer

Energi- og klimaplan for Risør kommune

Energi- og klimaplan for Risør kommune Energi- og klimaplan for Risør kommune Litt om prosjektet Oppstart 2008 vedtatt aug. 2010 Støtte fra ENOVA 100 000,- Egenandel 100 000,- Var tenkt som kommunedelplan ble en temaplan Ambisjon: Konkret plan

Detaljer

Scenarier Østfold. Planforum Østfold 10. juni 2015

Scenarier Østfold. Planforum Østfold 10. juni 2015 Scenarier Østfold Planforum Østfold 10. juni 2015 Befolkningsveksten 130 125 Oslo Akershus Rogaland Hordaland Sør-Trøndelag Omtrent som middels siden 2000. 120 115 114,7 Buskerud Vest-Agder Østfold Norge

Detaljer

Nasjonale utslipp. Prioriterte miljøgifter: Status 2008

Nasjonale utslipp. Prioriterte miljøgifter: Status 2008 Nasjonale utslipp Prioriterte miljøgifter: Status 2008 TA 2738 2010 2 3 Innhold Forord Sammendrag 1. Prioriterte miljøgifter utslipp og tiltak... 8 1.1 Arsen (As)... 9 1.2 Bisfenol A (BPA)... 15 1.3 Bly

Detaljer

Energi- og klimaplanlegging

Energi- og klimaplanlegging Energi- og klimaplanlegging i praksis OSLO BUSKERUD Drammen AKERSHUS Kongsberg Notodden TELEMARK Skien Porsgrunn Holmestrand RE KOMMUNE VESTFOLD Sandefjord Larvik Horten Tønsberg Moss ØSTFOLD Sarpsborg

Detaljer

Klimaarbeidet. Utfordringer lokalt. Utarbeiding og oppfølging av klima- og energiplan. Signy R. Overbye Miljøvernkonferansen 2014, FMST

Klimaarbeidet. Utfordringer lokalt. Utarbeiding og oppfølging av klima- og energiplan. Signy R. Overbye Miljøvernkonferansen 2014, FMST Klimaarbeidet Utfordringer lokalt Utarbeiding og oppfølging av klima- og energiplan Signy R. Overbye Miljøvernkonferansen 2014, FMST Klima i endring Hvordan blir klimaproblemet forstått? Utfordringer

Detaljer