Prosjektbeskrivelse Nord-Salten Rekruttering til Småsamfunn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektbeskrivelse Nord-Salten Rekruttering til Småsamfunn"

Transkript

1 Prosjektbeskrivelse Nord-Salten Rekruttering til Småsamfunn Småsamfunn gir få positive assosiasjoner: Lavt folketall. Nedgang i folketall. Utenfor dagpendleravstand til sentra. Lang vei til sykehus. Utfordringer i forhold til rekruttering. Forgubbing. Osv. Mange av disse assosiasjonene er faktiske og eneste kriterier for å være en Småsamfunnssatsingsregion. For befolkningen i Småsamfunn kan dette gi uheldige konsekvenser i form av negativt virkelighetsbilde, pessimisme, mindreverdighetsfølelse overfor sentra o.l, og dette vil bidra ytterligere til problemer med rekruttering og befolkningsnedgang 1. Til tross for at sosiale forhold og oppfatning av stedet er særdeles viktig for utviklingen av lokalsamfunn, er dette til nå viet liten plass i den lokale småsamfunnssatsingen. Til tross for valgt strategi som eksempelvis bredbånd til bygdene og enkeltbevilgninger til bedriftsetablerere går folketallet fortsatt ned. Dette prosjektet skal kartlegge og synliggjøre positive aspekter ved, og kjennetegn på Småsamfunn. Dette skal styrke en slik region ved hjelp av flere metoder: Kunnskap, bevisstgjøring og positiv identitet er nøkkelbegrep. Mål i prosjektet: Regjeringen har som mål at hovedtrekkene i bosetningsmønsteret i Norge skal opprettholdes 2, og har satset på definerte Småsamfunnsregioner med egne virkemidler. Kommunene Hamarøy, Tysfjord og Steigen utgjør regionen Nord-Salten i nordre Nordland, og er en av landets småsamfunnsregioner. Tilsammen har regionen 6461 innbyggere (pr ). Nord-Salten uttynnes befolkningsmessig som følge av nettofraflytting over mange år. Kurvene under viser befolkningsutvikling i tiåret I løpet av denne perioden mistet Nord-Salten 1081 innbyggere - 14% av befolkningen. Ulike aktører i Nord-Salten; kommunene, kompetansemiljøer og næringsliv har etterspurt og bidratt i et forprosjekt 3 for å etablere et prosjekt med fokus på rekruttering til og bolyst i Nord-Salten. Også Nordland Fylkeskommune har signalisert at rekruttering vil være et prioritert område i tiden fremover. 1

2 Hovedmål: Rekruttering til Nord-Salten Fraflyttingen har gjennom flere år ført til engasjement for å rekruttere nye folk til å bosette seg i regionen. Selv om noen nye kommer til som følge av slike prosjekter, er det stadig slik at det er flere av dem som bor i regionen som velger å flytte ut. Dette prosjektet vil derfor arbeide med rekruttering på to måter: - Rekruttering til bolyst og bofasthet i regionen - Rekruttering av nye folk til regionen Delmål 1: Kunnskap om Småsamfunn Nord-Salten I samfunn som Nord-Salten er fokus ofte: Hva skal til for å trekke folk til stedet? For å rekruttere til bofasthet er det vel så viktig å kartlegge: Hva ønsker de som bor på stedet for at de skal bli værende? Småsamfunnsområder som Nord-Salten er av de mest perifere områder i Norge. I den grad rurale områder blir heftet med negative assosiasjoner som de nevnt innledningsvis, vil dette særlig ramme Småsamfunn. For å kunne planlegge og legge til rette for bærekraftige småsamfunn trengs kunnskap. I tillegg til kunnskap om fysiske størrelser som befolkningstall, geografi og infrastruktur, er 2

3 kunnskap om spesielle sosiale forhold ved småsamfunn påkrevd for god planlegging og utvikling. Dette gjelder for utviklingsaktører internt i regionen og for sentrale forvaltningsog utviklingsaktører. Studier har vist at bofaste bygdeungdommer oppfattes som passive, ikke-handlende, lite dynamiske og til å mangle fremtidsutsikter 4. På tross av dette har disse og innflyttere bevisst handlet ut fra ulike mål. De har aktivt valgt bort byen til fordel for liv i Småsamfunn. Hvilke forventninger har de? Alle lokalsamfunn preges av en kultur, av relasjoner og forhold på stedet. Dette prosjektet skal være en bred kartlegging av innhold, kvaliteter og utfordringer knyttet til det spesielle ved å bo og arbeide i Nord-Salten 5. Analysen vil ha et livsfaseperspektiv og naturligvis sammenligne vilkår for ulike grupperinger basert på kjønn eller etnisk tilhørighet. En slik analyse kan tenkes å kartlegge kjennetegn på Småsamfunn generelt 6. Som antydet i regjeringens Distriktsmelding: Mange bygder og tettsteder har kvaliteter som kan synliggjøres enda bedre enn i dag 7. Ved siden av at kunnskap om småsamfunn Nord-Salten er viktig for bedre planlegging, er kunnskap viktig for lokalbefolkningens og andres forhold til og bilde av regionen. Mennesker etablerer en forståelse av et sted ut fra hva de vet om stedet: Delmål 2: Formidling av Småsamfunn Nord-Salten Mens delmål 1 omhandler å samle kunnskap om regionen, omhandler delmål 2 å spre denne kunnskapen. Prosjektet skal være bevisstgjørende i forhold til vilkår i regionen. Dette forventes å ha en positiv effekt i form av stolthet og identitet som igjen skal rekruttere til bolyst og bofasthet. Mange innbyggere i Nord-Salten har begrenset kunnskap om næringsliv og kulturliv i andre bygder og i de andre kommunene. Ved å spre kunnskap og bevisstgjøre om virksomheter, aktivitet og tilbud på tvers av kommunegrenser i Nord-Salten, vil regionen samlet sett fremstå som langt mer mangfoldig. Ved å intervjue ulike mennesker og næringsdrivende om vilkår og bostedsvalg, er målet å avdekke et positivt og mangfoldig bilde. Er virkelig bofaste i Nord-Salten passive, umoderne og lite dynamiske? Stolte og fornøyde innbyggere vil være de beste ambassadører for Nord-Salten: Bare slik kan rekruttering av nye mennesker i fremtiden skje naturlig uten drahjelp fra prosjekter som dette. Det er i prosjektet valgt ulike metoder for å nå ut med formidling av Nord-Salten til flest mulig/ ulike grupperinger av befolkningen. 3

4 Delmål 3: Gode møteplasser og nettverk i Nord-Salten Selv om kommunene i Nord-Salten på mange måter er ulike, innehar de vesentlige fellestrekk: felles utfordringer og muligheter knyttet til geografi, befolkningsstruktur, infrastruktur, klima osv. Aktører på ulike felt har langt på vei samme vilkår knyttet til sin virksomhet. Ved at aktører vet om hverandre og kjenner hverandres utfordringer, står de sterkere i forhold til samarbeid og initiativ i forhold til nasjonale og regionale utviklingsaktører. Det er derfor et mål i dette prosjektet å etablere flere møteplasser og nye kontaktnett på tvers av kommunegrensene. Dette prosjektet skal skape møteplasser og nettverk gjennom aktivitet - ikke etablere passive nettverks- eller samarbeidsfora. Metoder: Metodene i prosjektet er konkrete og skal gjennom synlig aktivitet skape gode nettverk. Mål: Metode Kunnskap/ bevisstgjøring Rekruttering av nye folk. Nettverk Bolyst og bofasthet. Småsamfunnsanalyse ν ν ν Rekrutteringsportal ν ν ν ν Romjulstreff ν ν ν ν utflyttet ungdom Næringsbefaring ν ν ν Skutvik Spektrum Barn og unges Nord-Salten ν ν ν Teater Nord-Salten på én time. ν ν Nord-Salten på én dag i Bodø ν ν ν ν Bok om Nord-Salten ν ν ν Tabell 1: Oppsummering av metoder med begrunnelse. Småsamfunnsanalyse Småsamfunnsanalysen vil være den totale analysen av Småsamfunn Nord-Salten. Dette er metoden for bredt å samle kunnskap om regionen (jf. delmål 1). Hva kjennetegner denne regionen annet enn de mer kjente negative kriteriene for Småsamfunn? Analysen av Nord-Salten vil basere seg på tre datagrunnlag: - Dokumentanalyse av tilgjengelige fakta, tall, statistikk osv for regionen. - Kvalitative studier i lokalsamfunnene i Nord-Salten foretatt av KUN 8 - Dokumentasjon og analyse av aktivitet i prosjektperioden (jf. metodene under). 4

5 Rekrutteringsportal En internettside for Nord-Salten skal etableres som knutepunkt for rekruttering: Et kontaktpunkt mellom næringsliv og potensielle arbeidstakere med beskrivelse/synliggjøring av næringslivet i regionen og CV-base for mennesker som kunne tenke seg å flytte til regionen. Nettsiden skal også gi oppdatert informasjon om boliger til salgs/leie, og inneha et diskusjons-/møteforum for mennesker som ønsker å etablere seg i regionen. Yrkesmulighetene for potensielle tilbakeflyttere, innflyttere og etablerte i Nord-Salten vil mangedobles ved å innlemme nabokommunenes næringsliv i et felles arbeidsmarked. Ved å samle informasjon om næringslivet i regionen på ett sted, vil man kanskje også avdekke hull og tydeliggjøre muligheter for etableringer. Nettstedet etableres i tilknytning til et nettsted for regionen som allerede i dag er godt etablert og godt besøkt av mennesker fra hele landet/verden. Romjulstreff for ungdom Romjulstreff 9 skal være en utvidet yrkesmesse: En rekrutteringsmesse hovedsaklig for ungdom i og fra Nord-Salten. Messen legges til Innhavet midt i regionen. Etter grunnskole eller videregående skole, forlater de fleste ungdommer Nord-Salten for å studere eller jobbe andre steder. I denne perioden mister de kontakt med næringslivet i regionen og oversikt over mulighetene hjemme. De fleste ungdommer fra Nord-Salten er imidlertid i regionen i julen - tidspunktet er derfor egnet til møte mellom ungdom og næringsliv, hvor muligheter og behov kan synliggjøres og diskuteres. Treffet vil naturligvis også være et sosialt møtested og arena for etablering av nettverk. Næringsbefaring For å spre kunnskap om andre virksomheter i regionen og etablere nettverk, legges det opp til gjensidig besøk bedrifter i mellom. Det er lange avstander i Nord-Salten og det er dermed vanskelig å finne tid til å se hvor andre bedrifter holder til og hva de gjør til daglig. I prosjektet legges det opp til at ulike bedrifter i hver av kommunene skal få anledning til å delta på en busstur til hver av de to nabokommunene, med besøk i flere bedrifter. Dette skal bidra til inspirasjon, økt kunnskap og etablering av nettverk mellom bedrifter innad og mellom kommunene. Skutvik Spektrum Barn og unges Nord-Salten Som beskrevet er det viktig med kunnskap om befolkningens forståelse av eget sted for å kunne planlegge for god utvikling. Barn og unge er en viktig målgruppe i prosjektet, fordi man ønsker at disse skal se Nord-Salten som bosted i fremtiden. Unges bilder av Nord-Salten skal innhentes - og styrkes positivt gjennom Skutvik Spektrum. Skutvik Spektrum blir et samarbeidsprosjekt mellom kulturskolene i Nord-Salten. Unge fra hele regionen skal én gang årlig gjennom hele prosjektperioden samles for 5

6 å utføre ulike aktiviteter sammen, bl.a. visuell fremstilling av sine bilder av bygdene/kommuner/regionen. Konkrete oppdrag i forhold til musikk, foto, teater eller malerier skal skape engasjement. Disse uttrykkene benyttes til utstillinger videre i prosjektperioden og kan være utgangspunkt for diskusjoner omkring eget sted. Både unge og voksne vil slik bevisstgjøres om unges forhold til Nord-Salten 10. Visuelle uttrykk av regionen samles til en årskalender for Nord-Salten som produseres for salg. Regionen har i dag ingen felles kalender. Bok om Nord-Salten Sammen med eksisterende og tilgjengelige faktaopplysninger og statistikk for regionen, samles dokumentasjon fra prosjektet i en bok som dokumenterer Nord- Salten. Boken skal erstatte en tradisjonell prosjektrapport og vil samle ulike aktørers stedsbilder av Nord-Salten 11. Boken vil være et varig og tilgjengelig produkt for alle - også den delen av befolkningen som ikke involveres og får kunnskap om regionen i selve prosjektperioden. Boka vil bli et bredt dokumentasjonsarbeid på denne type distriktssamfunn, og kan bli en populær gavebok for mennesker med tilknytning til regionen. Nord-Salten på én time Amatørteatergruppa Hinsides Hekneby har de siste årene fått bred internasjonal anerkjennelse. Teatergruppa engasjeres i prosjektet for å vise Nord-Salten på én time, et teaterstykke basert på kartlegging og dokumentasjon i prosjektet. Teaterstykket vises i hver kommune samtidig med lansering av Nord-salten bok ved prosjektets slutt. Stykket vises for å spre kunnskap, kanskje ta et oppgjør med etablerte ideer, fordommer og myter og ellers bidra til diskusjon om eget sted. Nord-Salten på én dag Det har vært arbeidet mye med å rekruttere folk til Nord-Salten fra eksempelvis Oslo og Nederland. Mange av dem som flytter fra Nord-Salten flytter imidlertid ikke lenger enn til byene i nærområdet. For disse er ikke veien hjem så lang, og en ekstra innsats for å rekruttere noen av disse tilbake legges dermed inn i prosjektet. Messen Nord-Salten på én dag skal bidra til dette. Nord-Salten på én dag skal avvikles i Bodø kulturhus eller Bodø spektrum, og her vil næringslivet, kulturlivet, lag og foreninger representere Nord-Salten. Messen skal være åpen for alle, og skal gi mennesker i fylkeshovedstaden kunnskap om regionen og være et reklame-stunt. Om kvelden viser Hinsides Hekneby sin forestilling Nord-Salten på én time, Nord- Salten boken vil være tilgjengelig for salg, og unges stedsbilder vil utstilles også her. 6

7 Informasjonsarbeid/media Informasjonsarbeid og medieomtale av alt som skjer og fremkommer i prosjektet vil stå sentralt gjennom i hele prosjektperioden. Mye av mediaomtalen som i dag omhandler regionen fokuserer på negative saker. Stenging av bassenger, nedlegging av fergeruter, dårlige skolebygg, fraflytting, innføring av eiendomsskatt osv er saker som preger samfunnsdebatten i og om Nord-Salten. For befolkningen i regionen og andre lesere vil dette være med å skape en negativ forståelse av regionen. Prosjektet skal bidra til å snu dette gjennom alle tiltakene og en aktiv, positiv informasjonsstrategi. Tidsramme for prosjektet 15.april april 2011 Samarbeidsparter og styringsgruppe KUN - prosjektkoordinator. Prosjektkoordinator har overordnet ansvar for planlegging og gjennomføring av, samt etterarbeid i prosjektet. Dette inkluderer bred kommunikasjon med ulike aktører i regionen og god kontakt med samarbeidspartnere i planlegging og gjennomføring. Kvinneuniversitetet Nord ble etablert i 1991, og har arbeidet med utvikling av kompetanse, nettverk, utdanningstilbud, prosjekter og arbeidsmetoder hovedsakelig knyttet til kjønn og likestillingsspørsmål. Hovedsatsingsområder de siste årene har vært arbeidsliv, lokal og regional utvikling, ressursforvaltning og ressursbaserte næringer, helse, demokrati, samarbeid og utvikling i Barentsregionen. KUN er godt kjent som regional utviklingsaktør i Nord-Salten 12. Kulturskolene i Nord-Salten Kulturskolene vil medvirke i prosjektet til planlegging og gjennomføring av mål og metoder. Prosjektet engasjerer prosjektmedarbeider i Steigen Kulturskole for å styrke produksjon og aktivitet. Lokalavisa Nord-Salten Lokalavisa er et naturlig sted for etablering av Rekrutteringsportal på nett. Lokalavisas nettavis har i dag gjennomsnittlig sidevisninger pr dag fordelt på unike månedlige brukere i 50 land. Spesielt mennesker som har flyttet fra Nord-Salten benytter nettstedet aktivt. Prosjektet engasjerer prosjektmedarbeider i Lokalavisa Nord-Salten. 7

8 Distriktssenteret Det nyopprettede nasjonale Distriktssenteret skal bidra til å formidle informasjon om prosjektet. Styringsgruppe 13 Steigen kommune Hamarøy Kommune Tysfjord kommune Knut Hamsun vgs Kvinneuniversitetet Nord Arran Nordland Fylkeskommune Nord-Salten Kraftlag Mainstream Norwegian Crystallites Budsjett SUM Prosjektadministrasjon** Lokalsamfunnsanalyse Reiser og møter Styringsgruppe Romjulstreff Skutvik Spektrum Nord-Salten på én time Næringsbefaring Nord-Salten på én dag i Bodø Rekrutteringportal Publikasjoner Informasjon og markedsføring SUM * Budsjettet er satt opp for et prosjekt over tre kalenderår. I realiteten vil prosjektet bli forskyvet til 15.april 2011 med avsluttende aktiviteter og sluttrapportering. ** Dette inkluderer lønn, sosiale utgifter, pensjon, administrasjon, regnskap, revisor, kontor, porto/telefon/ikt osv. 8

9 Finansiering Sum KRD NFK STH Mainstream Nord-Salten Kraftlag Norwegian Crystallites Arran KUN SpareBank Nord-Norge Inntekter publikasjoner SUM

10 1 Rye, J.F. Lokal kapital og arvelig bofasthet. Rurale ungdommers bostedspreferanser. Tidsskrift for ungdomssforskning 2006, 6(1):3-24. Villa, Mariann, Bygda som bustad. Dr.polit.-avhandling, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, NTNU, Trondheim. Almli, M Språk til bærekraft. Masteravhandling. Avdeling for samfunnsfag, Høgskolen i Bodø. 2 St.meld. nr. 21 ( ) Hjarte for heile landet, Om distrikts- og regionalpolitikken 3 Forprosjektet ble kalt Nord-Salten i framsyn. Metode for å nå hovedmål er endret fra forprosjekt til hovedprosjekt. Se vedlegg 1. 4 Heggen K Utkantjentene sin stille revolusjon. Tidsskrift for ungdomsforskning 2: Sentrale spørsmål vil være: Hvordan ser næringslivet ut? Hvilke små og store bedrifter finnes, hvilken kompetanse har de, hva er deres mål, utfordringer osv. Hvilke organisasjoner og foreninger finnes; hva arbeider de med/for, hvem samarbeider med hvem og hvem deltar i disse? Hvordan ser kulturlivet ut? Hvem deltar her og på hvilken måte? Hvor mange skoler er det? Hvordan er det å gå på skole i Nord- Salten? Hvordan er det å være barn og ungdom her? Hvem bor i småsamfunnene i Nord-Salten? Hvordan trives befolkningen? Hvilke muligheter og utfordrninger opplever de å ha? Er det forskjell på kvinner og menns erfaringer, forestillinger og ønsker for stedet? Hvordan løser befolkningen sine utfordringer i forhold til logistikk, handel, transport osv. Hvordan opplever de å bo i dette rurale området i en tid hvor de fleste synes å ha flyttet til en by eller større tettsted? Hva kjennetegner mennesker som velger å bo i Småsamfunn? Og hvordan ser utflyttede Nord-Salten- mennesker småsamfunnet Nord-Salten? 6 Èn hypotese er eksempelvis at en forholdsvis stor andel av befolkningen både er produsenter og konsumenter av kultur- og fritidstilbud Kvinneuniversitetet Nord foretar en lokalsamfunnsanalyse i alle tre kommuner, hvor mennesker fra små og større bygder og ulike sosiale grupperinger blir representert. Analysene vil basere seg på kvalitative metoder som intervju og observasjon. Kvinneuniversitetet Nord har erfaring fra denne type lokalsamfunnsstudier. 9 Steigen kommune har to ganger tidligere arrangert romjulstreff for ungdom fra Steigen. Dette initiativet har vært et godt mottatt fra ungdommene, men vil her utvides til å gjelde hele regionen og også inkludere næringslivet. Samlet sett vil regionen fremstå som et mer mangfoldig og interessant arbeidsmarked. 10 Å etablere arena hvor barn er aktive og skal bidra i forestilling osv, har lokalt vist seg å være smart for også å trekke voksne mennesker til møtestedet. Kulturskolene i hver av kommunene har de siste årene lyktes med å skape nye nettverk gjennom lignende aktiviteter internt i kommunene. 11 Utformingen kan eksempelvis være en Nord-Salten (tusen)årbok i årbok-format eller Hvem, Hva, Hvor Nord-Salten Ytterligere informasjon se 13 Også aktører i styringsgruppe vil bli trukket inn som samarbeidsparter i prosjektet. 10

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Årlig rapport BOLYST

Årlig rapport BOLYST Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: KRD Fra: Nordre Land Kommune Dato: 20.april 2012 Årlig rapport BOLYST Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Nordre Land Kommune Ekte Landsbyliv Ingrid

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Søknad Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Kort beskrivelse Det treårige prosjektet skal skape et attraktivt lokalsamfunn

Detaljer

Småsamfunnssatsinga i Nord- Salten. Utfordringsnotat Konrad Sætra Rådmann

Småsamfunnssatsinga i Nord- Salten. Utfordringsnotat Konrad Sætra Rådmann Småsamfunnssatsinga i Nord- Salten Utfordringsnotat Konrad Sætra Rådmann Historikk og bemanning Kom i stand etter signaler fra KRD NFK fikk tilført statlige midler til satsing Fylkestinget valgte i 2002

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0096 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Sysselsetting som metode for befolkningsvekst i Andøy

Søknadsnr. 2013-0096 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Sysselsetting som metode for befolkningsvekst i Andøy Søknad Søknadsnr. 2013-0096 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Sysselsetting som metode for befolkningsvekst i Andøy Kort beskrivelse Iverksette tiltak som bidrar til at næringslivet

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Søknad Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Kort beskrivelse Midtre Gauldal

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Nordområdene Strategiplan 2011-2015 1 Visjon: SAMMEN BERIKER VI NORDOMRÅDENE - Gjennom grenseoverskridende samarbeid innen barnehage og grunnopplæringen vil vi i nordområdene få til mer samhandling tilpasset

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år

Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år Dette er Kom til Nome! Prosjektsammendrag Kom til Nome! er en helhetlig og omfattende

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0123 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Videreføring av Ja bedrift

Søknadsnr. 2015-0123 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Videreføring av Ja bedrift Søknad Søknadsnr. 20150123 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i MidtBuskerud Videreføring av Ja bedrift Kort beskrivelse Ja bedrift ordningen legger til rette

Detaljer

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no S i d e 1 Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no 14 januar 2014 Alta kommune v/rådmann Bjørn-Atle Hansen Søknad om tilskudd fra Alta kommune Denne søknaden omhandler vårt

Detaljer

Bolyst gjennom ildsjeler - Øke rekruttering av nye frivillige ildsjeler i lag og foreninger

Bolyst gjennom ildsjeler - Øke rekruttering av nye frivillige ildsjeler i lag og foreninger Bolyst gjennom ildsjeler - Øke rekruttering av nye frivillige ildsjeler i lag og foreninger Bolyst gjennom i ildsjeler o Et treårig pilotprosjekt o 2,25 millioner fra Bolyst 2012 o Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Bolyst og attraktivitet Komiteearbeid 12.6.2013

Bolyst og attraktivitet Komiteearbeid 12.6.2013 Bolyst og attraktivitet Komiteearbeid 12.6.2013 Basert på rapporter fra Østlandsforskning (2003,2005,2009), Telemarkforskning (2011,2012,2013) og Norsk institutt for by og regionsforskning (2000, 2011)

Detaljer

Ungdomssatsing Nordkyn. Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner

Ungdomssatsing Nordkyn. Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner Ungdomssatsing Nordkyn Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner 1 Hovedprosjekt Ungdomssatsing Nordkyn 1. Innledning Lebesby og Gamvik kommuner er to kystkommuner i Finnmark med ca.2500 innbyggere totalt.

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Utvikling av samarbeid og modeller for stedsuavhengige arbeidsplasser i småsamfunn i Troms

Prosjektbeskrivelse. Utvikling av samarbeid og modeller for stedsuavhengige arbeidsplasser i småsamfunn i Troms Prosjektbeskrivelse Utvikling av samarbeid og modeller for stedsuavhengige arbeidsplasser i småsamfunn i Troms Innhold a) Forord b) Opprinnelig søknad c) Tilsagnsbrev d) Detaljer til prosjektbeskrivelsen

Detaljer

Nordområdesatsingen og lokal verdiskapning

Nordområdesatsingen og lokal verdiskapning Nordområdesatsingen og lokal verdiskapning Kvinnenes plass i Nordområdearbeidet i et Nord-Saltenperspektiv Lindis Sloan, rådgiver Árran, 10. Mai 2006 Kvinneuniversitetet Nord: Stiftelse med base i Steigen

Detaljer

Programteori for attraktivitet. EVA-seminar Drammen 18. september 2013 Knut Vareide

Programteori for attraktivitet. EVA-seminar Drammen 18. september 2013 Knut Vareide Programteori for attraktivitet EVA-seminar Drammen 18. september 2013 Knut Vareide Om oppdraget: Gjennomgang og vurdering av bruken av midler fra programkategori 1350 på statsbudsjettet til utvikling av

Detaljer

Vesterålen regionråd (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes)

Vesterålen regionråd (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) SLUTTRAPPORT LEV VESTERÅLEN Kommune: Prosjektnavn: Vesterålen regionråd (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Lev Vesterålen Prosjektleder: Marianne Hansen Leder i styringsgrupp en: Kontaktperso

Detaljer

Omdømme og omdømmebygging

Omdømme og omdømmebygging Omdømme og omdømmebygging Hva er omdømme? Hvorfor jobbe med omdømme? Hvordan bygges omdømme? Omdømme Omdømme = Summen av oppfatninger Hva er omdømme? Folks erfaring Kommunikasjon Oppfatning Omdømme Medieomtale

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL Hallingdal 2020 STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL Styrke Hallingdal som en attraktiv og bærekraftig bo- og arbeidsmarkedsregion Vedtatt i Hallingtinget 26.10.2012 Jakten på det unike - Hva har vi som ingen

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Grong kommune, 7871 Grong 3. Søknadsbeløp: Kr. 1.500.000,- 4.

Detaljer

Skal det bo folk i utbygda?

Skal det bo folk i utbygda? Skal det bo folk i utbygda? - og hva skal de bo i? Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken region Bodø 29. jun. 2011 1 Husbanken en støttespiller i bosettingsarbeidet? Boligpolitikkens plass i lokal samfunnsutvikling

Detaljer

Utfordringer når det gjelder: 1 Nordområdesatsing 2 Verdiskapning 3 Nordområdebasert verdiskapning?

Utfordringer når det gjelder: 1 Nordområdesatsing 2 Verdiskapning 3 Nordområdebasert verdiskapning? Samisk verdiskapning i Nord- Salten i et nordområdeperspektiv - Av spesialrådgiver Sven-Roald Nystø, Árran (Innlegg på Árrans seminar om nordområdesatsingen og lokal verdiskapning 10.mai 2006 på Drag I

Detaljer

Ungdomssatsing Nordkyn. Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner

Ungdomssatsing Nordkyn. Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner Ungdomssatsing Nordkyn Hovedprosjekt Lebesby og Gamvik kommuner 1 Hovedprosjekt Ungdomssatsing Nordkyn 1. Innledning Lebesby og Gamvik kommuner er to kystkommuner i Finnmark med ca.2500 innbyggere totalt.

Detaljer

Til: KRD Fra: Lofotrådets prosjekt Bo i Lofoten Dato: 03.04.2014

Til: KRD Fra: Lofotrådets prosjekt Bo i Lofoten Dato: 03.04.2014 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Lofotrådets prosjekt Bo i Lofoten Dato: 03.04.2014 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Vågan, Vestvågøy, Flakstad,

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

BoLyst og Engasjement i Småbyer og Tettsteder. Programbeskrivelse

BoLyst og Engasjement i Småbyer og Tettsteder. Programbeskrivelse BoLyst og Engasjement i Småbyer og Tettsteder Programbeskrivelse Innhold 1. Forankring og bakgrunn...3 1.1 St.meld. nr. 21 (2005-2006)...3 1.2 Husbanken som aktør...4 1.3 Bakgrunn...4 2. BLEST...5 3. Visjoner

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Rennebu 3000 Engasjerende Optimisme

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Rennebu 3000 Engasjerende Optimisme Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Rennebu 3000 Engasjerende Optimisme Sammen, samtidig i samme retning a) Forprosjekt

Detaljer

Kort beskrivelse Tana ungdomsrådet foreslår at det iverksettes et åpent debattmøte om å gjøre Tana

Kort beskrivelse Tana ungdomsrådet foreslår at det iverksettes et åpent debattmøte om å gjøre Tana Søknad Søknadsnr. 2013-0120 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Tana som vekstkommune Kort beskrivelse Tana ungdomsrådet foreslår at det iverksettes et åpent debattmøte om å

Detaljer

Kunnskapsparken Helgeland AS

Kunnskapsparken Helgeland AS INNSPILL FRA ARBEIDSLIVET GIR RESULTATER! Kunnskapsparken Helgeland AS Kompetansekonferanse 14. juni 2012 - Mo i Rana Kunnskapsparken Helgeland AS Kunnskapsparkens rolle Skape vekst og innovasjon på Helgeland

Detaljer

Lærerveiledning. Et læringsspill for elever i ungdomsskolen om samfunn, skatt og arbeidsliv

Lærerveiledning. Et læringsspill for elever i ungdomsskolen om samfunn, skatt og arbeidsliv Lærerveiledning Et læringsspill for elever i ungdomsskolen om samfunn, skatt og arbeidsliv Hvorfor spille Byen? En underholdende måte å lære på Dekker 6 kompetansemål i læreplanen Raskt og enkelt å sette

Detaljer

Befolkningsutvikling og arbeidskraftbehov"

Befolkningsutvikling og arbeidskraftbehov Befolkningsutvikling og arbeidskraftbehov" Om Hammerfest. Fra tilbakegang til vekst. Kommunens satsning i perioden og videre fremover! Trenger vi gjøre noe nå da? Om Hammerfest Næringsforening og vår rolle.

Detaljer

Østre Agder Verktøykasse

Østre Agder Verktøykasse Østre Agder Verktøykasse Sentrale mål og føringer Stortinget har sluttet seg til følgende overordnede mål for reformen som vil være førende for kommunens arbeid: Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne

Detaljer

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?.

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Vel, jeg er medlem av Ungdomspanelet, som forhåpentligvis en

Detaljer

Undersøkelse blant boende og utflytta meldalinger i aldersgruppa 20-35 år, gjennomført juni 2010

Undersøkelse blant boende og utflytta meldalinger i aldersgruppa 20-35 år, gjennomført juni 2010 Resultater fra attraktivitetsundersøkelse Hvor attraktiv er Meldal som bosted? Undersøkelse blant boende og utflytta meldalinger i aldersgruppa 20-35 år, gjennomført juni 2010 Sammendrag Totalt sett betraktes

Detaljer

Svelvik en attraktiv perle

Svelvik en attraktiv perle Temamøter Det ble arrangert fire temamøter i kommuneplanens høringsperiode; 1. Svelvik en attraktiv perle 2. God oppvekst i Svelvik 3. God alderdom i Svelvik 4. Vekst og gode bomiljøer Hovedmålet med temamøtene

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økologisk bolyst - bærekraftig utvikling av Norges frukthovedstad

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økologisk bolyst - bærekraftig utvikling av Norges frukthovedstad Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økologisk bolyst - bærekraftig utvikling av Norges frukthovedstad 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Sauherad kommune 3. Søknadsbeløp: 950.000

Detaljer

Mål. Målgruppe Kvinner som ønsker å etablere ny næringsvirksomhet Kvinner som i dag er aktive i landbruksnæringa Unge potensielle landbrukskvinner

Mål. Målgruppe Kvinner som ønsker å etablere ny næringsvirksomhet Kvinner som i dag er aktive i landbruksnæringa Unge potensielle landbrukskvinner Mål Iverksette tiltak for å bedre landbrukskvinners lønns- og arbeidsvilkår beholde de kvinnene som er i næringa få flere til å velge landbruk som levevei Målgruppe Kvinner som ønsker å etablere ny næringsvirksomhet

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 Troms og Svalbard FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til

Detaljer

Omstillingsprogrammet i Sauda

Omstillingsprogrammet i Sauda Omstillingsprogrammet i Sauda Handlingsplan 2014 Nettverkstreff på Romjulslaget 27. desember 2013. Sauda Fjord Hotell. Foto: Terje Hodne Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Ståsteds- og mulighetsstudie for

Detaljer

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland Gry Okan 23.november 2015 Velkommen til Nordland! o 700 km fra Andenes til Bindal o 240 000 innbyggere o 44 kommuner o Et variert næringsliv o 16 videregående

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

Rådgivernettverk 2-3 april 2014

Rådgivernettverk 2-3 april 2014 Rådgivernettverk 2-3 april 2014 Knut Nikolaisen Rådgiver, Utdanningsavdelingen Foto: Hans Erik Elmholdt Oppfølgingsprosjektet forsterket samarbeid mellom fylkeskommunen og NAV om ungdom som står utenfor

Detaljer

Bosettingsvirkninger av regionale traineeprogram

Bosettingsvirkninger av regionale traineeprogram Bosettingsvirkninger av regionale traineeprogram En evaluering av regionale traineeordningers effekt i forhold til å rekruttere og beholde unge med høy utdanning i distriktene Utredningens innhold 1 Beskriver

Detaljer

Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Grunnlagsdokument. Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09.

Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Grunnlagsdokument. Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09. Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland NordlandsLøftet Grunnlagsdokument Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09.13) Innledning (1) Hvorfor Nordlandsløftet? Nordlandssamfunnet står overfor

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG

Opplev Marnardal. Trainee prosjekt 2014 SAMMENDRAG Opplev Marnardal Trainee prosjekt 2014 Turistkontoret for Lindesnesregionen SAMMENDRAG Prosjektet skal gjennom samarbeid og samhandling mellom næringsdrivende i området - sammen med lag, foreninger, private

Detaljer

Årlig rapport BOLYST

Årlig rapport BOLYST Frist: 30. oktober 2014 Sendes til: postmottak@kmd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KMD Fra: Midt-Troms regionråd Dato: 23. oktober 2014 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Midt-Tromskommunene (Bardu,

Detaljer

Unge voksne i distrikts-norge flytteplaner og flyttemotiver

Unge voksne i distrikts-norge flytteplaner og flyttemotiver Unge voksne i distrikts-norge flytteplaner og flyttemotiver Geir Orderud Med bred politisk støtte til målet om å bevare hovedtrekkene i norsk bosettingsmønster har også kunnskap om bostedspreferanser,

Detaljer

Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678)

Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678) Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678) Søknadssum: 150 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Vestre Toten folkebibliotek

Detaljer

oddveig storstad: lokalsamfunnsundersøkelsen 2011

oddveig storstad: lokalsamfunnsundersøkelsen 2011 oddveig storstad: lokalsamfunnsundersøkelsen 2011 FORSKNINGSGLIMT NR 3/2013 Norsk senter for bygdeforskning (Bygdeforskning) er en forskningsstiftelse som ble etablert i 2001. Bygdeforskning som forskningsmiljø

Detaljer

- kommunikasjonsstrategi for barnevernet 2008 2011

- kommunikasjonsstrategi for barnevernet 2008 2011 Et åpent barnevern - kommunikasjonsstrategi for barnevernet 2008 2011 Innhold 1. Innledning 1 2. Nå-situasjon 2 3. Mål for kommunikasjon om barnevernet 3 4. Ambisjoner, utfordringer og løsninger 3 1. Alle

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder

Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Næringsutvikling og attraktivitet Samiske områder Befolkning Fra 1980 fram til i dag har det vært folketallsnedgang hvert år, unntatt i 1992. 1,5 1,0 0,5 0,0 Årlig endring

Detaljer

Risørs satsing på design og moderne arkitektur

Risørs satsing på design og moderne arkitektur Risørs satsing på design og moderne arkitektur Jeg vil benytte anledningen til å takke Vest Agder Fylkeskommune for at de valgte Risør som vertskommune for Trebiennalen 2008. Jeg er av den oppfatning at

Detaljer

Museumsfeltet og EØS-midlene: Prosjekteksempel og erfaringsdeling fra samarbeid med Romania. Astra Museum - Museene i Sør-Trøndelag AS

Museumsfeltet og EØS-midlene: Prosjekteksempel og erfaringsdeling fra samarbeid med Romania. Astra Museum - Museene i Sør-Trøndelag AS Museumsfeltet og EØS-midlene: Prosjekteksempel og erfaringsdeling fra samarbeid med Romania Astra Museum - Museene i Sør-Trøndelag AS Astra Museum Sibiu, Romania MiST AS Rissa, Hitra, Meldal/Orkdal,

Detaljer

dyktige realister og teknologer.

dyktige realister og teknologer. Lokal innovasjon og utvikling forutsetter tilstrøm av dyktige realister og teknologer. Rollemodell.no motiverer unge til å velge realfag Din bedrift trenger flere dyktige realister og teknologer. Ungdom

Detaljer

Kontakt. www.hemne.kommune.no. www.hnf.no. Hemne Kommune Olav Hunnes, Næringskonsulent mobil 934 55 027 e-post: olav.hunnes@hemne.kommune.

Kontakt. www.hemne.kommune.no. www.hnf.no. Hemne Kommune Olav Hunnes, Næringskonsulent mobil 934 55 027 e-post: olav.hunnes@hemne.kommune. Kontakt Hemne Kommune Olav Hunnes, Næringskonsulent mobil 934 55 027 e-post: olav.hunnes@hemne.kommune.no www.hemne.kommune.no Hemne Næringsforum Willy Merkesnes, Daglig leder tlf 72 45 25 95, mobil 959

Detaljer

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE BARENTSKULT RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE INNHOLD BARENTSSAMARBEIDET 3 BARENTSKULT - BAKGRUNN 3 FINANSIERINGSKILDER FOR BARENTSKULT 4 HOVEDMÅLSETTING 4 MÅLGRUPPE 4 HVEM KAN SØKE? 4 SATSINGSOMRÅDER

Detaljer

Verdens nordligste kulturby

Verdens nordligste kulturby Verdens nordligste kulturby - De myke verdiene som kultur er veldig viktige og må gå hånd i hånd med de harde verdiene i næringslivet for at kommunen skal fungere. Det at Hammerfest har blitt vurdert som

Detaljer

MARKEDSFØRING OG REKRUTTERING NY INNBYGGERE FRA FORPROSJEKT TIL GJENNOMFØRING

MARKEDSFØRING OG REKRUTTERING NY INNBYGGERE FRA FORPROSJEKT TIL GJENNOMFØRING MARKEDSFØRING OG REKRUTTERING NY INNBYGGERE FRA FORPROSJEKT TIL GJENNOMFØRING SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 27.01.2009 Lars Gillund Kommunestyret 05.02.2009 Lars Gillund

Detaljer

Søknad om regionale utviklingsmidler i Engerdal.

Søknad om regionale utviklingsmidler i Engerdal. Søknad om regionale utviklingsmidler i Engerdal. Innledning Seks nasjonalparker ligger helt eller delvis i Hedmark Fylke. To av disse er Femundsmarka og Gutulia i Engerdal kommune. I 2008 ble Engerdal

Detaljer

Arbeidsplan 2014-2015

Arbeidsplan 2014-2015 Arbeidsplan 2014-2015 OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen 2. Bli en viktigere premissleverandør i debatten om ruspolitikk og ruskultur RUSMIDDELPOLITIKK

Detaljer

FOLKEMØTE ANGÅENDE KOMMUNEREFORMEN. Leinesfjord 12. Mai 2015

FOLKEMØTE ANGÅENDE KOMMUNEREFORMEN. Leinesfjord 12. Mai 2015 FOLKEMØTE ANGÅENDE KOMMUNEREFORMEN Leinesfjord 12. Mai 2015 AGENDA 1) Innledning om reformen 2) Alternativer for Steigen 3) Salten Regionråd, Mulighetsstudier for Salten (BDO) 4) Viktige temaer for Steigen

Detaljer

Arena-programmets hovedmål

Arena-programmets hovedmål Arena-programmets hovedmål Styrket evne til innovasjon og verdiskaping i regionale næringsmiljøer gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige Foto: Scandwind group Vi

Detaljer

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2013

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2013 1 Rana Næringsforening - Formål Rana Næringsforening skal være en arena hvor medlemmene møter de mest toneangivende næringsaktørene i regionen, og fremstå som næringslivets mest attraktive nettverk. RNF

Detaljer

Verdiskaping med utgangspunkt i kulturarven

Verdiskaping med utgangspunkt i kulturarven Verdiskaping med utgangspunkt i kulturarven Bidrag til bærekraftig lokal og regional utvikling Per Ingvar Haukeland, Telemarksforsking-Bø Seminar Samfunn i endring kulturarvens betydning Lillehammer, 30.-31.10.07

Detaljer

PROGRAMFAG TIL VALG ASKER OG BÆRUM

PROGRAMFAG TIL VALG ASKER OG BÆRUM PROGRAMFAG TIL VALG ASKER OG BÆRUM April 2007 videregående opplæring Hvor vil jeg? Valg av utdanningsprogram Hva finnes? Utdanninger, yrker, næringsliv Hvem er jeg? Ressurser, interesser, verdier 2 UNGDOMSSKOLEN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marit Igelsrud Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 07/01964-001

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marit Igelsrud Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 07/01964-001 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Marit Igelsrud Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 07/01964-001 Saken sluttbehandles i Regionrådet BO- OG ETABLERERREGION - HADELAND HOVEDPROSJEKT Rådmannens innstilling: Regionrådet

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Prosjektleder Sissel Kleven Hva ønsker vi å oppnå med regional plan? Felles mål, satsingsområder og prioriteringer, som setter Buskerud og således også

Detaljer

Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune

Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune 2013 Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune Plan- og utviklingsavdelingen 03.05.2013 Innhold Innledning... 3 Målsetning... 3 Nøkkeltall... 3 Kompetanse... 4 Finansiering... 4 Intern/eksternopplæring...

Detaljer

Lokaldebatten (Ref #ef356591)

Lokaldebatten (Ref #ef356591) Lokaldebatten (Ref #ef356591) Søknadssum: 90 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Rana bibliotek / 974550717 Boks 173 8601

Detaljer

Rekrutteringsprosjekt Landbruk

Rekrutteringsprosjekt Landbruk Rekrutteringsprosjekt Landbruk Ryfylke Næringshage Avd. Rennesøy 2012 1 Prosjektbeskrivelse Det skal etableres et kraft og kompetansesenter, en førstelinjetjeneste for ungdom og landbruk, i næringshageavdelingen

Detaljer

Herøy kommune 50 mill. Marine Harvest 100 mill. Økt bosetting

Herøy kommune 50 mill. Marine Harvest 100 mill. Økt bosetting Bakgrunn økt bosetting Herøy kommune 50 mill Marine Harvest 100 mill 1 Herøy kommune - hovedsatsningsoområde Med bakgrunn i alle problemene (nedgang i folketall, arbeidsledighet, stor uføregrad, sosialhjelp,

Detaljer

Bolyst i distriktskommuner

Bolyst i distriktskommuner Bolyst i distriktskommuner (Skape lyst til å bo og arbeide et sted fordi man blir deltaker i et fremtidsrettet og meningsfylt arbeidsliv) Kort Beskrivelse Et vitalt og fremtidsrettet næringsliv skaper

Detaljer

Synliggjøring av fagskoleutdanning et felles løft: Erfaringer fra Rekrutteringskampanjen til inspirasjon. Kompetanseløftet 2015

Synliggjøring av fagskoleutdanning et felles løft: Erfaringer fra Rekrutteringskampanjen til inspirasjon. Kompetanseløftet 2015 Synliggjøring av fagskoleutdanning et felles løft: Erfaringer fra Rekrutteringskampanjen til inspirasjon Kompetanseløftet 2015 Synliggjøring av fagskoleutdanning av interesse for hvem? Erfaringer fra rekrutteringskampanjen

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0115 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0115 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0115 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Integrerende arbeidsliv Kort beskrivelse For å øke bosatte flyktningers trivsel og reelle mulighet for å få jobb

Detaljer

Gode på Utfordringer Planer Skala score. Småkommuneprogrammet. pådriver for bl.a.

Gode på Utfordringer Planer Skala score. Småkommuneprogrammet. pådriver for bl.a. Del 2: Statusvurdering Offentlig Oppsummering av utfordringene Ledelse Gode på Utfordringer Planer Skala score Kommuneplanen, Større grad av samarbeid og Kommuneplan samfunnsdel som kommunikasjon mellom

Detaljer

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND - INNSPILL FRA AGDERING OM AGDERING Agdering er en medlemsorganisasjon med 42 medlemmer, på tvers av næringer og sektorer, som representerer rundt 30.000 arbeidsplasser i

Detaljer

Bredbåndsfylket Troms AS

Bredbåndsfylket Troms AS Bredbåndsfylket Troms AS Når nettene blir lange er mulighetene mange bakgrunn Kravene til høykapasitets elektronisk kommunikasjon har økt og øker dramatisk i årene fremover Gjelder skoleverk, helse, telemedisin,

Detaljer

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune 1. Innledning Regjeringen har startet opp et arbeid med en kommunereform. Reformens mål er større kommuner som får flere oppgaver og mer selvstyre.

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0044 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0044 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0044 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Engeslandstunet Kort beskrivelse Bygdeutviklingsgruppa Neste Skritt (under Vegusdal Ve og Vel) ønsker å utvikle

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Ungdom som ressurs i Glåmdalsregionen.

Søknadsskjema for Bolyst. Ungdom som ressurs i Glåmdalsregionen. Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på Ungdom som ressurs i Glåmdalsregionen. 2. Hvem er juridisk eier av Glåmdal regionråd, org nr 995 192 691 3. Søknadsbeløp: 1 750 000 4. Når skal prosjektet

Detaljer

Hva er NODE Eyde Women?

Hva er NODE Eyde Women? Hva er NODE Eyde Women? NEW er et nettverk for kvinner i GCE NODE og NCE Eyde på Sørlandet. Vi jobber for å styrke kvinner i industrien, øke antall kvinner på alle nivå i operative stillinger, samt skape

Detaljer

Første halvår har vi brukt til å få på plass partnere og etablere partnerskapet. Partnerskapet er brett sammensett både geografisk og faglig.

Første halvår har vi brukt til å få på plass partnere og etablere partnerskapet. Partnerskapet er brett sammensett både geografisk og faglig. Handlingsplan 2009. Første halvår har vi brukt til å få på plass partnere og etablere partnerskapet. Partnerskapet er brett sammensett både geografisk og faglig. Partnerskapet har etablert faggruppene

Detaljer

Kravspesifikasjon. 1 10Bakgrunn. 1.1 Stedsanalyse: «Vi her på Ammerud»

Kravspesifikasjon. 1 10Bakgrunn. 1.1 Stedsanalyse: «Vi her på Ammerud» Kravspesifikasjon 1 10Bakgrunn Områdeløft Ammerud er en del av Groruddalssatsingen i Bydel Grorud og arbeider for å gjøre Ammerud kjent som et lokalsamfunn hvor det er godt å bo og være for alle, med en

Detaljer

PUBLIKUMSUTVIKLING. Kulturkonferansen 2014, Hamar 9. mai

PUBLIKUMSUTVIKLING. Kulturkonferansen 2014, Hamar 9. mai PUBLIKUMSUTVIKLING Kulturkonferansen 2014, Hamar 9. mai I løpet av denne timen skal vi Gjøre et forsøk på å forklare begrepet slik vi forstår det Gi noen eksempler på publikumsutvikling Se på noen utfordringer.

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen i region Sør- Norge 2. Bli en viktigere regional premissleverandør i debatten

Detaljer

Lokaldemokrati og kommunesammenslåing

Lokaldemokrati og kommunesammenslåing 4. Juni 2015 Lokaldemokrati og kommunesammenslåing Beat for beat Laholmen, Stømstad Bakgrunn: LA-21 en handlingsplan utviklet under FNs konferansen i Rio de Janeiro i 1992. «Lokal Agenda 21» handlet om

Detaljer

UNGskaperlyst. ungdom kulturkompetanse entreprenørskap kjønnsperspektiv. Prosjektplan for småsamfunnssatsing i Namdalseid kommune 2007-2010

UNGskaperlyst. ungdom kulturkompetanse entreprenørskap kjønnsperspektiv. Prosjektplan for småsamfunnssatsing i Namdalseid kommune 2007-2010 Prosjektplan for småsamfunnssatsing i Namdalseid kommune 2007-2010 UNGskaperlyst ungdom kulturkompetanse entreprenørskap kjønnsperspektiv Oppdatert pr. 25.10.07 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 1.1

Detaljer

Konkurransen om kompetansen. Lillian Hatling, Distriktssenteret og Kompetansearbeidsplassutvalget

Konkurransen om kompetansen. Lillian Hatling, Distriktssenteret og Kompetansearbeidsplassutvalget Konkurransen om kompetansen Lillian Hatling, Distriktssenteret og Kompetansearbeidsplassutvalget Fokuset er endret til tilgang på kompetanse Tre megatrender: Urbanisering, akademisering, individualisering

Detaljer

Logistikkprosjektet NETTVERKSARBEID FOR LOGISTIKKBRANSJEN OG BRANSJENS BRUK AV HØGSKOLENE OG ØVRIGE UTDANNINGSTILBUD I REGIONEN

Logistikkprosjektet NETTVERKSARBEID FOR LOGISTIKKBRANSJEN OG BRANSJENS BRUK AV HØGSKOLENE OG ØVRIGE UTDANNINGSTILBUD I REGIONEN Logistikkprosjektet Logistikkprosjektet NETTVERKSARBEID FOR LOGISTIKKBRANSJEN OG BRANSJENS BRUK AV HØGSKOLENE OG ØVRIGE UTDANNINGSTILBUD I REGIONEN Formål Prosjektets formål er å styrke konkurranseevnen

Detaljer

Prosjektplan. LevVesterålen. Hovedprosjekt 2012 2015. Et rekrutteringsprosjekt for Vesterålen

Prosjektplan. LevVesterålen. Hovedprosjekt 2012 2015. Et rekrutteringsprosjekt for Vesterålen Prosjektplan LevVesterålen Hovedprosjekt 2012 2015 Et rekrutteringsprosjekt for Vesterålen Forord Regionen Vesterålen har et unikt potensial for videre utvikling med et spennende næringsliv, gode fritidsmuligheter

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 06.04.2016 Styret i Østfoldhelsa 07.04.2016 Opplæringskomiteen 12.04.2016

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 06.04.2016 Styret i Østfoldhelsa 07.04.2016 Opplæringskomiteen 12.04.2016 Saksnr.: 2016/6027 Løpenr.: 31868/2016 Klassering: Saksbehandler: Knut Johan Rognlien Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 06.04.2016 Styret i Østfoldhelsa 07.04.2016

Detaljer

Tilbud til skolen foredragsturné med miljøambassadørene

Tilbud til skolen foredragsturné med miljøambassadørene Tilbud til skolen foredragsturné med miljøambassadørene Foto: Lars Witting/ARC-PIC.COM Våren 2011 har Miljøverndepartementet gjennom Klimaløftet rekruttert 6 unge miljøambassadører som skal reise ut med

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer