BIRKENES KOMMUNE INVITASJON TIL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BIRKENES KOMMUNE INVITASJON TIL"

Transkript

1 BIRKENES KOMMUNE INVITASJON TIL FESTE, BYGGING OG DRIFTING AV BARNEHAGE Mars 2012

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INFORMASJON OM UTLYSNINGEN Birkenes kommune Kontaktperson Innbydelse Utlysningen gjelder Bakgrunn Orientering om tilskudds ordninger i Birkenes kommune Søknaden Krav til søknadens utforming Informasjon om søker Spørsmål og svar knyttet til utlysningen Saksbehandling og innsynsrett Saksbehandling Offentlig innsyn i utlysningsdokumenter Åpning av søknader Avvisning Vedståelsesfrist Avvik fra grunnlaget REGLER, KRAV OG EVALUERING Krav til barnehagedriften Krav til barnehagebyggene Presentasjon / demonstrasjon Avlysning/forkastelse Krav til fester/utbygger/drifter av barnehager Kriterier for valg av fester/utbygger/drifter av barnehage SJEKKLISTE FORUTSETNINGER OVERSIKT OVER VEDLEGG

3 1. INFORMASJON OM UTLYSNINGEN 1.1. Birkenes kommune Det er Birkenes kommune, heretter kalt kommunen, som lyser ut Kontaktperson All korrespondanse og spørsmål i utlysningen, skal rettes til denne kontaktpersonen. Barnehagefaglige spørsmål Navn: Hilde R. Høygilt Telefon: / E- post : 1.3. Innbydelse Birkenes kommune har innregulert tomt for ny barnehage på to lokasjoner i Birkenes. En lokasjon ligger nær Birkeland sentrum, mens den andre lokasjonen ligger på Herefoss ca 24 km nord for Birkeland sentrum. Tomtene er eid av Birkenes kommune og vil bli festet ut i henhold til normal markedsverdi til beste aktør for både bygging, etablering og drift av ny privat barnehage i Birkenes. Med dette inviteres aktuelle aktører til å søke om bygging og drifting av privat barnehage i Birkenes på de betingelser som fremkommer av dette søknadsgrunnlaget. Utlysningen er kunngjort i Aftenposten, Fedrelandsvennen og Agderposten Birkenes kommune sine hjemmesider: Via PBL Tiidligere interessenter Grunnlaget m/vedlegg sendes ut kun pr e-post, som pdf-filer. Kommunen avholder orienteringsmøte og befaring fredag 30. mars kl Oppmøte på Birkenes kommunehus, Servicetorvet i 2. etg. Ved henvendelse kan andre befaringer avtales. Frist for innlevering av søknaden er satt til fredag 27.april, kl Søknaden skal være kommunen i hende på oppgitt leveringsadresse, før utløpet av fristen. Tilbudet kan sendes i posten, men tilbyder er ansvarlig for å sende det tidsnok og at det rekker frem. Tilbud levert på e-post aksepteres ikke. For sent innkomne tilbud vil bli avvist, jf. Prinsippet om likebehandling. Dette gjelder også om forsinkelsen skyldes tredjepart (posten, budfirma etc.) Søknaden skal utarbeides og sendes/leveres i lukket forsendelse merket: Søknad bygging og drifting av barnehage til følgende adresse: Birkenes kommune v/ Hilde R. Høygilt Postboks Birkenes 3

4 Søknaden må vedståes i 3 måneder fra tilbudsfristen Utlysningen gjelder Bakgrunn Etterspørselen etter barnehageplasser i Birkenes har de siste årene økt formidabelt. Vi har etablert mange faste plasser i midlertidige lokaler, den siste var Birkenesparken barnehage som åpnet Herefoss barnehage som er en distriktsbarnehage, har også måtte ty til midlertidige lokaler. Birkenesparken barnehage Birkenesparken barnehage har i dag 68 plasser for barn i alderen 1 5 år og er et modulbygg. Vedtak gjorde kommunestyret følgende vedtak i KS-121/11: Ny permanent barnehage, som erstatter Birkenesparken barnehage, bygges på sentrumsnær tomt, med ferdigstillelse senest 1. august Barnehagen skal være privat, og ha plass til minimum 80 barn. Følgende vedtak ble gjort i KS-017/12: Kommunestyret gir tillatelse til at Stoppedalsmyra detaljreguleres for tilrettelegging for barnehage, boligbebyggelse, lekeareal og friområde. Herefoss barnehage Herefoss barnehage har i dag 21 barn i alderen 1 5 år. Den har totalt 24 plasser for barn over 3 år. Vedtak gjorde kommunestyret følgende vedtak i KS-010/12: 1. Ut fra en økonomisk totalvurdering bygges og drives Herefoss barnehage av en privat aktør på kommunalt eid tomt i Homlegardsheia 2. Det velges samme aktør for Birkenesparken barnehage og Herefoss barnehage. Anbudsprosessen igangsettes umiddelbart og barnehagen skal ferdigstilles før jul Utlysning I tillegg til å feste, bygge og drive barnehagen på 2 lokasjoner (Stoppedalsmyra og Homlegardsheia), skal aktuell aktør overta barnehagedriften i Birkenesparken og ved Herefoss skole. Dette innebærer virksomhetsoverdragelse etter gjeldende regler i arbeidsmiljøloven. Det skal bygges og drives en barnehageenhet, med to lokasjoner. En lokasjon på Birkeland og en på Herefoss. Birkenesparken barnehage erstattes av lokasjonen på Birkeland, og Herefoss barnehage av lokasjonen på Herefoss. Tomtene skal være festetomter og vil være regulert til formålet. Festetomtene vil ikke være fritt omsettelige, kommunen vil ha en tinglyst forkjøpsrett. Vei, vann og avløp vil av kommunen legges fram til begge tomtene. Ny lokasjon for Birkenesparken barnehage skal bygges på Stoppedalsmyra, ha plass til minimum 80 plasser og kunne legge til rette for en naturgruppe. Barnehagen skal stå ferdig senest Ny lokasjon for Herefoss barnehage skal bygges i Homlegardsheia, ha plass til minimum 30 plasser og kunne legge til rette for en naturgruppe. Barnehagen skal stå ferdig før jul

5 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser gjelder ikke, da denne utlysningen gjelder valg av tomtefester, utbygger og drift av en barnehage med to lokasjoner samt overtagelse av eksisterende barnehagedrift i Birkenesparken og Herefoss skole. Utlysningen skal derfor skje etter de krav og regler som følger dette dokument Orientering om tilskudds ordninger i Birkenes kommune Satsene for kommunalt tilskudd i 2012 for ordinær drift: Barn 0-3 år kr Barn 4-6 år kr Kapital kr Søknaden Krav til søknadens utforming Søknaden skal inneholde et signert Søknadsbrev undertegnet av person med fullmakt til å binde tilbyder. Søknaden ønskes utformet etter samme mal som utlysninggrunnlaget er bygget på. Søker skal henvise til disse punktene i sin besvarelse. Det er viktig at alle vedlegg, tegninger osv. merkes tydelig. Søknaden skal foreligge på papir, det sendes inn en original, samt en kopi i e-format. Hoveddokumenter skal lagres i PDF-format, produkt- og prisskjema skal lagres i excelformat, brosjyrer/kataloger skal lagres som bilder i PDF med 300 dpi som oppløsning). Hvert vedlegg skal navngis med unike og logiske navn. CD eller minnepenn skal merkes med søkers navn på både CD og cover. Papirformatet ønskes levert i ringperm, eller innbundet. Evt. Elektroniske kopier leveres i 1 eksemplarer. Dersom det er misforhold mellom versjonene så er det papirversjonen som gjelder. Søknadene skal leveres på norsk, og det skal være undertegnet. Søknader utformet på andre språk vil bli forkastet. All korrespondanse vedrørende søknadene skal være på norsk. Alle kostnader forbundet med søknadsprosessen skal i sin helhet dekkes av de respektive søkerne Informasjon om søker Følgende informasjon skal følge søknaden: - Søkers navn, organisasjonsnummer, postadresse, postnummer, poststed, telefon, telefaks, kontaktperson, e-postadresse og eventuell Internett-adresse. - Vedlagte skjema (vedlegg 1) for opplysninger om tilbyder leveres i utfylt stand sammen med tilbudet Spørsmål og svar knyttet til utlysningen Alle henvendelser i forbindelse med grunnlaget skal fremsettes skriftlig til kontaktperson, punkt 1.2. Vesentlige spørsmål vil bli anonymisert, og svar vil bli meddelt samtlige som har bedt om utlysningsgrunnlaget Saksbehandling og innsynsrett Saksbehandling Det er kun beslutningstakere i søknadsprosessen som i utgangspunktet vil få tilgang til mottatte søknader. Informasjon om priser og øvrige utlysningselementer vil ikke bli distribuert utover det som er nødvendig for evalueringen i søknadsprosessen. 5

6 Offentlig innsyn i utlysningsdokumenter I henhold til ny offentlighetslov som gjelder fra vil protokollen og innkommende søknader være skjermet for offentlige innsyn frem til avtalepart er valgt. Deretter er disse søknadsdokumentene offentlig tilgjengelige. Det skal imidlertid gjøres unntak for offentlig innsyn for opplysninger som er underlagt en lovbestemt eller lovhjemlet taushetsplikt Åpning av søknader Det vil ikke bli avholdt offentlig åpning av de innkomne søknader Avvisning Søknader som mottas etter søknadsfristen vil bli avvist Vedståelsesfrist Søknaden må vedståes i 3 måneder fra søknadsfristen Avvik fra grunnlaget. Søker skal i eget vedlegg (vedlegg 2) liste alle eventuelle avvik fra utlysningsgrunnlaget. Avvik som ikke er listet under dette vedlegget vil ikke bli akseptert. Søker skal henvise til de eventuelle punkter i utlysningen som det enkelte avvik refererer seg til, og skal for hvert avvik oppgi priskonsekvens dersom disse ikke tas til følge. Beskrivelsene skal være presise og entydige, og skal være slik at det er mulig å vurdere avvikene uten å kontakte tilbyder. Generelle kommentarer vil ikke bli akseptert. 6

7 2. REGLER, KRAV OG EVALUERING 2.1. Krav til barnehagedriften Kommunen forutsetter at tilbyder har erfaring fra og kompetanse til å drive barnehage både innenfor det regelverket som gjelder med utgangspunkt i Barnehageloven med tilhørende forskrifter, med en tydelig pedagogisk profil og ambisjon samt i god dialog med ansatte og foreldre. Kommunens særlige krav til driften av begge lokasjonene er: En barnehageenhet med to lokasjoner, som driftes av samme eier Barnhagen skal driftes innenfor rammene av Lov og Forskrift om barnehager Tilbyder skal ha en pedagogisk profil som tydeliggjør kvaliteter i det tilbudet barna får. Tilbyder må være villig til å bli en integrert del av det totale barnehagetilbudet i kommunen Åpningstiden i de kommunale barnehagene er kl Barnehagen må minimum følge disse åpningstidene Eier skal ha evne til å forvalte menneskelige ressurser og drive god personalpolitikk Ansatte i barnehagen må tilfredsstille de kvalifikasjonskrav som settes i lov/forskrift Tilbyder må overta driften etter reglene om virksomhetsoverdragelse Styrerne i barnehagene må sikres lederstillinger og alle ansatte skal tilbys samme stilling og stillingsprosent som nå. Tilbyder skal kunne framvise dokumentasjon for en aktiv og målrettet personalpolitikk Herunder bl a arbeidsgiverplattform, personalpolitisk plan eller lignende, samt aktuelle reglement, samarbeid med tillitsvalgte, pensjonsordning Tilbyder bør kunne framvise resultat fra gjennomførte brukerundersøkelser i egne barnehager og forplikte seg til regelmessig gjennomføring av slike undersøkelser Tilbyder bør kunne framvise resultat fra gjennomførte medarbeidertilfredshetsmålinger i egne barnehager og forplikte seg til regelmessig gjennomføring av slike undersøkelser Minst 10 års driftsperiode Ja Nei Dokumentasjon 7

8 2.2. Krav til barnehagebyggene Kommunen forutsetter at tilbyder har erfaring fra og kompetanse til å spesifisere, planlegge og gjennomføre hele realisering av barnehagebygget slik at det tilfredsstiller alle relevante lover og forskrifter både i forhold til byggeregelverket, arbeidsmiljøregelverket og de spesielle krav som gjelder for barnehagebygg. Kommunens særlige funksjonelle krav til ny lokasjon for Birkenesparken barnehage er: Bygget må realiseres innenfor rammen av foreslått reguleringsplan med bestemmelser (reguleringsplan er under utarbeidelse). Tomta ligger på Stoppedalsmyra og vil være en festetomt. Bygget må dimensjoneres for minst 80 plasser og kunne tilrettelegge for en utegruppe Bygget må organiseres som avdelingsbarnehage, gjerne med et stort fellesrom Bygget må organiseres slik at det har fleksibilitet med hensyn til småbarnsavdelinger og avdelinger for større barn Bygget må ha løsninger som muliggjør servering av mat for barna i barnehagen Bygget må ha tilfredsstillende rom for personalet Barnehagen må ha lagerrom Barnehagen skal opparbeides med tilfredsstillende uteareal og uteleker/apparater Barnehagens område skal inngjerdes Barnehagen skal møbleres og utstyres på hensiktsmessig og god måte Barnehagen bør kunne miljøsertifiseres innenfor ordningen med Miljøfyrtårn eller tilsvarende Barnehagen skal ha tilstrekkelig antall parkeringsplasser for ansatte (biler + sykler) Barnehagen må ha tilfredsstillende løsninger for avvikling av levering/henting av barn i all hovedsak basert på bruk av bil Tilbyder skal legge fram tilfredsstillende FDVmanual for drift og vedlikehold av bygget (digitalt), livsløpsplanlegging av bygg: LCC og IK-system Bygningene skal tilfredsstille kravene i gjeldende Plan- og bygningslov og forskrifter (TEK 10) Barnehagen må ivareta krav knyttet til Universell utforming. Barnehagen skal stå ferdig innen Ja Nei Dokumentasjon 8

9 Kommunens særlige funksjonelle krav til ny lokasjon for Herefoss barnehage er: Bygget må realiseres innenfor rammen av foreslått reguleringsplan med bestemmelser (reguleringsplan med bestemmelser vedlegges) Tomta ligger i Homlegardsheia og vil være en festetomt. Bygget må dimensjoneres for minst 30 plasser, kunne tilrettelegge for en utegruppe og bygges slik at man lett kan bygge på senere. Bygget må organiseres som avdelingsbarnehage Bygget må organiseres slik at det har fleksibilitet med hensyn til småbarnsavdelinger og avdelinger for større barn Bygget må ha løsninger som muliggjør servering av mat for barna i barnehagen Bygget må ha tilfredsstillende rom for personalet Barnehagen må ha lagerrom Barnehagen skal opparbeides med tilfredsstillende uteareal og uteleker/apparater Barnehagens område skal inngjerdes Barnehagen skal møbleres og utstyres på hensiktsmessig og god måte Barnehagen bør kunne miljøsertifiseres innenfor ordningen med Miljøfyrtårn eller tilsvarende Barnehagen skal ha tilstrekkelig antall parkeringsplasser for ansatte (biler + sykler) Barnehagen må ha tilfredsstillende løsninger for avvikling av levering/henting av barn i all hovedsak basert på bruk av bil Tilbyder skal legge fram tilfredsstillende FDVmanual for drift og vedlikehold av bygget, (digitalt), livsløpsplanlegging av bygg: LCC og IK-system Bygningene skal tilfredsstille kravene i gjeldende Plan- og bygningslov og forskrifter (TEK 10) Barnehagen må ivareta krav knyttet til Universell utforming. Barnehagen skal stå ferdig før jul Ja Nei Dokumentasjon 2.3. Presentasjon / demonstrasjon Kommunen forbeholder seg retten til å kalle inn aktuelle aktører til presentasjon, demonstrasjon og eventuelle avklaringer i forbindelse med evalueringen. Kommunen har ingen plikt til å gjennomføre slike møter. 9

10 2.4. Avlysning/forkastelse Kommunen forbeholder seg retten til å avlyse utlysningen på et hvilket som helst tidspunkt i søknadsprosessen, og helt eller delvis forkaste søknadene, dersom det foreligger saklig grunn for dette Krav til fester/utbygger/drifter av barnehage Følgende kriterier legges til grunn for valg av tilbyder: Obligatoriske og ufravikelige krav og dokumentasjon som kreves: Kommunens krav: Tilbyder og eventuelle underleverandører skal ikke ha restanser på skatter og avgifter som tilbyder ikke har fått fastsatt en nedbetalingsavtale for med skatte- og avgiftsmyndighetene Dokumentasjon som kreves som bevis for at de stilte krav er oppfylt: Krav til å fremlegge skatteattest for merverdiavgift (Mva-attest). (Skatteattest for merverdiavgift skrives ut av skattefogden i det fylket hvor leverandøren har sitt hovedkontor.) Krav til å fremlegge skatteattest for skatt (Skatteattest). (Skatteattest skrives ut av skatteoppkreverkontoret i den kommunen hvor leverandøren har sitt hovedkontor) Tilbyder og eventuelle underleverandører skal ha et system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet i henhold til internkontrollforskriften Felles for begge attester: Attester, ikke eldre enn 6 måneder. Krav til å fremlegge egenerklæring om at tilbyder oppfyller, eller vil oppfylle ved eventuell tildeling av kontrakt, lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet (HMS), viser til vedlegg 4 HMS - egenerklæring Krav og dokumentasjon som kreves knyttet til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling: Kommunenes krav: Dokumentasjon som kreves som bevis for at de stilte krav er oppfylt: Det kreves at tilbyder har et lovlig etablert Firmaattest (Norske firmaer) foretak. Det er et krav at eier av bygget også skal være driver av barnehagen Bekreftelse på at eier av bygget også vil være driver av barnehagen Kommunens kvalifikasjonskrav: Dokumentasjon som kreves som bevis for at de stilte krav er oppfylt: Det kreves at tilbyder har god soliditet Foretakets årsregnskap for de 2 siste år vedlagt styrets årsberetning og revisor rapport. Kommunen tar forbehold om evt selv å innhente kompletterende kredittopplysninger 10

11 hvis en finner dette nødvendig for å vurdere firmaets økonomiske soliditet. Eventuelt stiftelsesdokument med åpningsbalanse for nystartet selskap 2.6. Kriterier for valg av fester/utbygger/drifter av barnehagene. Kriterier for valg av avtalepart vil være det mest fordelaktige tilbudet basert på en helhetsvurdering av følgende kriterier vektet slik tabell nedenfor viser: Kriterium Vekt Grunnlag Kvalitet bygg og utomhus 25 % Areal leke- og opphold i forhold til antall barn (min. 80 heltidsplasser) Arealer i forhold til personale, logistikk og kommunikasjon Oppfyllelse av pkt krav til barnehagebyggene Kvalitet drift 40 % Tilrettelegging for implementering av St.meld. nr 41 - Kvalitet i barnehagen Referanser, her definert som angivelse av kommuner, referansebarnehager og referansepersoner på drift av barnehagene. Det oppgis minimum 3 referanser der både referanseperson i barnehage og kommune oppgis med mobilnummer og e-post Oppfyllelse av pkt krav til barnehagedriften Andre krav: Gjennomføringsevne, erfaring og kompetanse Fremdrift 25 % Referanseliste for tilsvarende prosjekter de siste 5 år med nærmere opplysninger om gjennomføring bygging drift mv. Særskilt bekreftelse på kapasitet til å gjennomføre bygging og etablering innenfor den forutsatte fremdrift Oversikt kompetanse og kapasitet utbyggingsorganisasjon (CV, erfaring, bemanningsoversikter) Fremdriftsplan for ferdigstillelse Økonomi 10 % Kapitaltilskudd Festeavgift Verdifastsettelse av inventar og utstyr I tabellen er komponentene i hvert kriterium tillagt delvekt. Hver komponent gis karakter (0 10) som multipliseres med delvekten. Den sum som framkommer vil samlet telle mot en totalvekt for hvert kriterium. Beste tilbyder gis karakteren 10 hvorav øvrige blir evaluert i forhold til beste leverandør. Tilbyder med høyest samlet poengsum får kontrakt. Evaluering gjøres for hvert kriterium. Nærmere opplysninger om hva kommunen legger til grunn i vurderingen av de ulike kriteriene framgår av beskrivelse i del 2. 11

12 3. SJEKKLISTE Skjemaet nedenfor er ment som en sjekkliste for tilbyder, og for å gjøre tilbudet mer oversiktlig både for tilbyder og kommunen. Skjemaet nedenfor skal følge tilbudet ferdig utfylt. Dokumentasjon Vedlagt: ja/nei? Vedlegg nr. 4 eksemplarer av tilbudet (1 original og 3 kopier) Skjema for opplysninger om tilbyder Avviksskjema Krav til utbygger/drifter av barnehagene ref 2.6 Skatteattest MVA-attest HMS egenerklæring Regnskap, styrets- og revisors beretning for de 2 siste regnskapsårene Tildelingskriterier ref 27 Kvalitet bygg og utomhus Kvalitet drift Andre krav Det er svært viktig at søkerne leverer den etterspurte dokumentasjonen og svarer på alle forhold som er bedt om i utlysningen slik at vi kan vurdere søknadene på en best mulig måte. Dersom obligatorisk eller annen vesentlig informasjon mangler, kan søknadene bli avvist. 4. FORUTSETNINGER Det forutsettes at avtale inngås i tråd med alminnelige avtalefestede prinsipper. Tilbyder forutsettes selv å sørge for å innhente nødvendige konsesjoner, byggetillatelser og andre nødvendige tillatelser. Utbygging skal skje i tråd med plan og bygningslovens bestemmelser og utbygger må følge de pålegg/krav kommunen stiller som plan- og bygningsmyndighet. Det er en forutsetning at byggene som skal oppføres og driftes skal følge krav nedfelt i Barnehageloven med forskrifter. 5. OVERSIKT OVER VEDLEGG Vedlegg 1 Vedlegg 2 Vedlegg 3 Tilbyderopplysningsskjema Avviksskjema Egenerklæring for helse, miljø og sikkerhet 12

13 13

KRISTIANSAND KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR PROSEDYRE- OG KOMPETANSEVERKTØY HELSE OG OMSORG

KRISTIANSAND KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR PROSEDYRE- OG KOMPETANSEVERKTØY HELSE OG OMSORG KRISTIANSAND KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR PROSEDYRE- OG KOMPETANSEVERKTØY HELSE OG OMSORG JANUAR 2013 Saksnr. 201301241 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INFORMASJON OM KONKURRANSEN... 3 1.1. Oppdragsgiver...

Detaljer

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR 1 KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONKURRANSE OM AVTALE FOR RAMMEAVTALE PÅ FEIING AV VEGER April 2015 Saksnr. 15/00053 2 1. INFORMASJON OM KONKURRANSEN 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for konkurransen er, heretter

Detaljer

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONKURRANSE OM AVTALE FOR ASFALTARBEIDER PÅ KOMMUNALE VEGER I VENNESLA KOMMUNE 2014

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONKURRANSE OM AVTALE FOR ASFALTARBEIDER PÅ KOMMUNALE VEGER I VENNESLA KOMMUNE 2014 Vennesla kommune 1 Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONKURRANSE OM AVTALE FOR ASFALTARBEIDER PÅ KOMMUNALE VEGER I VENNESLA KOMMUNE 2014 03 2014 Saksnr. 14/00607 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INFORMASJON

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG ANSKAFFELSE AV OPPMÅLINGSTJENESTER

MANDAL KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG ANSKAFFELSE AV OPPMÅLINGSTJENESTER MANDAL KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG ANSKAFFELSE AV OPPMÅLINGSTJENESTER Januar 2017 Saksnr. 2008/331 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INFORMASJON OM KONKURRANSEN... 3 1.1. Oppdragsgiver... 3 1.2. Kontaktperson...

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR INVENTAR TIL TINGSAKER SKOLE. April Saksnr.

LILLESAND KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR INVENTAR TIL TINGSAKER SKOLE. April Saksnr. Lillesand kommune 1 LILLESAND KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR INVENTAR TIL TINGSAKER SKOLE April 2014 Saksnr. Lillesand kommune 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INFORMASJON OM KONKURRANSEN... 3 1.1. Oppdragsgiver...

Detaljer

KRISTIANSAND KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR RAMMEAVTALE FOR KURS- OG KONFERANSE

KRISTIANSAND KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR RAMMEAVTALE FOR KURS- OG KONFERANSE Kristiansand kommune 1 KRISTIANSAND KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR RAMMEAVTALE FOR KURS- OG KONFERANSE November 2010 Saksnr. 201008073 Kristiansand kommune 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INFORMASJON OM KONKURRANSEN...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. UNDERENTREPRENØRER Grus og Pukk. Tilbudsfrist: klokken FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG. UNDERENTREPRENØRER Grus og Pukk. Tilbudsfrist: klokken FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UNDERENTREPRENØRER Grus og Pukk Tilbudsfrist: 01.12.2014 klokken 12.00 Innhold 1 Generell informasjon... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Informasjon om regelverket... 3 1.3 Offentlig

Detaljer

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 Innhold 1 Generell informasjon... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Informasjon om regelverket... 4 1.3 Offentlig

Detaljer

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING. Konkurransegrunnlag

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING. Konkurransegrunnlag HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING Konkurransegrunnlag Anskaffelse ekstern bistand for utarbeiding av oppgradert Brannordning mv for Hå kommune Åpen konkurranse under nasjonal terskelverdi Kunngjort

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 30.06.2014 kl 12:00

Detaljer

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG TIL BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KONKURRANSE OM

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG TIL BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KONKURRANSE OM KVALIFIKASJONSGRUNNLAG TIL BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KONKURRANSE OM RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV KONSULENTTJENESTER INNEN ORGANISASJONSUTVIKLING OG COACHING, VEILEDNING OG KONFLIKTLØSNING MAI 2013 Saksnr.

Detaljer

Trådløst nett Andenes skole

Trådløst nett Andenes skole Tilbudsinnbydelse Trådløst nett Andenes skole Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I November 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG - etter forskriftens del I for anskaffelse av

KONKURRANSEGRUNNLAG - etter forskriftens del I for anskaffelse av TEKNISK SEKTOR KONKURRANSEGRUNNLAG - etter forskriftens del I for anskaffelse av UTOMHUSPLAN FOR OFFENTLIGE UTEOMRÅDER PÅ TANGVALL Februar 2016 Saksnr: 2016/277 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INFORMASJON OM KONKURRANSEN...3

Detaljer

Kravspesifikasjon Tilbudsskjema

Kravspesifikasjon Tilbudsskjema Vedlegg 4 Kravspesifikasjon Tilbudsskjema (skal fylles ut av tilbyder) Innkjøp hjullaster Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS VIKTIG INFORMASJON TIL TILBYDER 1. Det er viktig at konkurransegrunnlaget

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING ANSKAFFELSE: VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE AV KOMMUNAL BARNEHAGE LYNGDAL KOMMUNE

KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING ANSKAFFELSE: VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE AV KOMMUNAL BARNEHAGE LYNGDAL KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING ANSKAFFELSE: VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE AV KOMMUNAL BARNEHAGE LYNGDAL KOMMUNE 1. OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Lyngdal kommune innbyr til konkurranse med forhandlinger

Detaljer

Tilbudsmappe. Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune. Holmestrand kommune

Tilbudsmappe. Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune. Holmestrand kommune Holmestrand kommune Tilbudsmappe Omsorgsboliger Rove, Holmestrand kommune Firma: Selskapsform: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internettadresse: Kontaktperson: Side

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Konkurransegrunnlag Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Dokumentets dato: 01.03.2014 Saksnummer: 2014/023942 01.03.2014 Side 2 Avtale om kjøp av konsulenttjenester

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør Dokumentets dato: 01.02.2012 Saksnummer: 2011/189908 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER 23.04.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL

Detaljer

Anbud tilsyn med miljøstasjoner

Anbud tilsyn med miljøstasjoner Renovasjon i Grenland Anbud tilsyn med miljøstasjoner Tilbudsfrist 29.01.2015, kl. 12.00 Innholdsfortegnelse 1 GENERELLE OPPLYSNINGER OM KONKURRANSEN... 1 1.1 Konkurransens tjenester og omfang... 1 1.2

Detaljer

AHK 14/3458 KAFFE/DRIKKE AUTOMATER

AHK 14/3458 KAFFE/DRIKKE AUTOMATER 201 Aurskog- Høland kommune AHK 1/358 KAFFE/DRIKKE AUTOMATER Konkurransegrunnlag Innleveringsfrist: 27.1.201 Kl. 12:00 Befaring: 13.1.2015 Kl. 13:00 til 1:00 Smaksprøving: 29.1.2015. Hver tilbyder får

Detaljer

AHK 15/959 DLAR (large acount reseller for Microsoft) lisenser

AHK 15/959 DLAR (large acount reseller for Microsoft) lisenser 2015 Aurskog- Høland kommune AHK 15/959 DLAR (large acount reseller for Microsoft) lisenser Konkurransegrunnlag Innleveringsfrist: 8.5.2015 Kl. 12:00 Innleveres til: Aurskog-Høland kommune Rådhusveien

Detaljer

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser

KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier TJENESTEKONTRAKT. Tilstandsanalyser -en profesjonell eiendomsforvalter som sikrer kommunens verdier KONKURRANSEGRUNNLAG TJENESTEKONTRAKT Tilstandsanalyser Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Kravspesifikasjon/ Tilbudsskjema

Detaljer

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato:

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato: Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune Dato: 05.06.2015 Saksnummer: 3-2015 1 Innbydelsen 1.1 Kort om anskaffelsen Vågan kommune innbyr til konkurranse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE. prosjekteringsledelse

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE. prosjekteringsledelse KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE prosjekteringsledelse 2010-2012 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på Rammeavtale om

Detaljer

KRISTIANSAND KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONKURRANSE OM AVTALE FOR EKSTERN PRINT AV FAKTURABLANKETTER

KRISTIANSAND KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONKURRANSE OM AVTALE FOR EKSTERN PRINT AV FAKTURABLANKETTER Kristiansand kommune 1 KRISTIANSAND KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONKURRANSE OM AVTALE FOR EKSTERN PRINT AV FAKTURABLANKETTER April 2011 Saksnr. 201107036 Kristiansand kommune 2 < INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av TILHENGERE Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av TILHENGERE Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av TILHENGERE 12.10.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL TILBYDER... 3 2.1

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015"

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om Lån til kjøp av fast eiendom 2015 Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015" Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Om oppdragsgiver... 2 3 Tidsfrister... 2 4 Offentlighet og

Detaljer

AHK 15/1126 RAMMEAVTALE - TRANSPORT AV TEKSTILER OG NÆRINGSMIDLER INTERNT I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE

AHK 15/1126 RAMMEAVTALE - TRANSPORT AV TEKSTILER OG NÆRINGSMIDLER INTERNT I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE 2015 Aurskog- Høland kommune AHK 15/1126 RAMMEAVTALE - TRANSPORT AV TEKSTILER OG NÆRINGSMIDLER INTERNT I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE Konkurransegrunnlag Innleveringsfrist: 25.5.2015 Kl. 12:00 Innleveres til:

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Etterprøving av prissatte konsekvenser av store vegprosjekt 2010 Dokumentets dato: 29.06.2010 Saksnummer: 2010126433 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

KNUTEPUNKT SØRLANDET - INNKJØP KONKURRANSEGRUNNLAG FOR RAMMEAVTLE FOR LEVERING AV LISENSER PROGRAMVARE

KNUTEPUNKT SØRLANDET - INNKJØP KONKURRANSEGRUNNLAG FOR RAMMEAVTLE FOR LEVERING AV LISENSER PROGRAMVARE Knutepunkt Sørlandet innkjøp 1 KNUTEPUNKT SØRLANDET - INNKJØP KONKURRANSEGRUNNLAG FOR RAMMEAVTLE FOR LEVERING AV LISENSER PROGRAMVARE FEBRUAR 2012 Saksnr. 201113782 Knutepunkt Sørlandet innkjøp 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etatsrammeavtale på rekrutteringsbistand lederstillinger

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etatsrammeavtale på rekrutteringsbistand lederstillinger Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Etatsrammeavtale på rekrutteringsbistand lederstillinger Dokumentets dato: 08.09.09 Saksnummer: 2009/125607 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

ØRSKOG KOMMUNE LUK NABO HJELPER NABO KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN BUDRUNDE FOR KJØP AV BOLIGTOMT I SENTRUM AV SJØHOLT

ØRSKOG KOMMUNE LUK NABO HJELPER NABO KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN BUDRUNDE FOR KJØP AV BOLIGTOMT I SENTRUM AV SJØHOLT ØRSKOG KOMMUNE LUK NABO HJELPER NABO KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN BUDRUNDE FOR KJØP AV BOLIGTOMT I SENTRUM AV SJØHOLT 02.02.2017 Innholdsfortegnelse KONKURRANSEGRUNNLAG... 1 1 Tilbudsinnbydelse... 4 2 Konkurransebestemmelser

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR KJØP AV Bredbåndslinjer 71-2010 Oslo Kommune Vann- og avløpsetaten Mai 2010 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og avløpsetaten, heretter

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR BISTAND TIL BYGGESAKSBEHANDLING

LILLESAND KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR BISTAND TIL BYGGESAKSBEHANDLING LILLESAND KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR BISTAND TIL BYGGESAKSBEHANDLING November 2012 Saksnr. 12/3565 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INFORMASJON OM KONKURRANSEN... 3 1.1. Oppdragsgiver... 3 1.2. Kontaktperson...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Konkurransegrunnlag - Drift og support av IT-systemer

Konkurransegrunnlag - Drift og support av IT-systemer Konkurransegrunnlag - Drift og support av IT-systemer 1 1 Innledning 1.1 Formålet med anskaffelsen Stiftelsen Nasjonalmuseet for kunst (heretter kalt Nasjonalmuseet) ønsker med dette å invitere til konkurranse

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. Rammeavtale Multifunksjonsskrivere (MFP)

Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. Rammeavtale Multifunksjonsskrivere (MFP) Knutepunkt Sørlandet innkjøp 1 KNUTEPUNKT SØRLANDET - INNKJØP KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III for anskaffelse av Rammeavtale Multifunksjonsskrivere (MFP) Oktober

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale driftsrelatert programvare Dokumentets dato: 08.05.13 Saksnummer: 2013050001 A.1. Tilbudsinnbydelse A.1.1. Om oppdragsgiver Statens vegvesen

Detaljer

FORESPØRSEL FSP FLO-IKT DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

FORESPØRSEL FSP FLO-IKT DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 9 FORESPØRSEL FSP FLO-IKT.2008.004 DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 Anskaffelsens

Detaljer

Ålesund sykehus, Ny AMK-sentral. Del A.I. Konkurransegrunnlag. E360 Luftbehandlingsanlegg

Ålesund sykehus, Ny AMK-sentral. Del A.I. Konkurransegrunnlag. E360 Luftbehandlingsanlegg Ålesund sykehus, Ny AMK-sentral Del A.I Konkurransegrunnlag E360 Luftbehandlingsanlegg Innhold 1. Invitasjon...4 2. Informasjon...4 2.1 Om oppdragsgiver...4 2.2 Kort om oppdraget...4 2.3 Hvilke dokumenter

Detaljer

Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr.

Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr. Tilbudsinnbydelse Åpen anbudskonkurranse etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II for kjøp av 1 stk. Traktor Saksnr. 2013/919 Tilbudsfrist: Torsdag 17. mars 2014 kl. 12.00 1 OM ANSKAFFELSEN

Detaljer

OPPDAL KOMMUNE. Konkurransegrunnlag for. Kontrolltjenester i henhold til alkohol og tobakkskadeloven Oppdal kommune

OPPDAL KOMMUNE. Konkurransegrunnlag for. Kontrolltjenester i henhold til alkohol og tobakkskadeloven Oppdal kommune OPPDAL KOMMUNE Konkurransegrunnlag for Kontrolltjenester i henhold til alkohol og tobakkskadeloven Oppdal kommune 2016-2020 Innhold 1. GENERELL INFORMASJON... 3 1.1Bakgrunn... 3 2. FAGLIGE KVALIFIKASJONER

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale Levering av telefonitrafikk KONKURANSEGRUNNLAG 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens omfang... 3 1.2 Anskaffelsens oppdragsgivere...

Detaljer

TILBUD SKOGTAKST PASVIK KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

TILBUD SKOGTAKST PASVIK KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE TILBUD SKOGTAKST PASVIK KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 0 For tilbud Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. av Utarbeidet av: Finnmarkseiendommen Tittel: Konkurransegrunnlag,

Detaljer

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Moss Havn KF Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Instruks til tilbyder Oppdragsnr.: Innhold 1 Innledning 4 1.1 Anskaffelsen 4 1.2 Konkurransegrunnlaget 4 1.3 Alminnelige regler for

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG. Om kjøp av. Isoleringsprodukter til varmeanlegg for helseforetakene i Helse Sør-Øst SAK NR.

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG. Om kjøp av. Isoleringsprodukter til varmeanlegg for helseforetakene i Helse Sør-Øst SAK NR. ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG Om kjøp av Isoleringsprodukter til varmeanlegg for helseforetakene i Helse Sør-Øst SAK NR. 200901640 Konkurransegrunnlag i sak nr 200901640 Kjøp av isoleringsprodukter

Detaljer

Bygging av flyktningeboliger Rollag kommune

Bygging av flyktningeboliger Rollag kommune Bygging av flyktningeboliger Rollag kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Generell informasjon Tilbudsfrist: 04.04.2016 kl:12.00 Oppdragsgiver Oppdragsgiver er Rollag kommune. Informasjon om regelverket Det anbefales

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV ARBEIDSBÅT TIL ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV ARBEIDSBÅT TIL ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV ARBEIDSBÅT TIL ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN 12.01.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold 1. INFORMASJON OM KONKURRANSEN... 3 1.1. Oppdragsgiver... 3 1.2. Kontaktperson... 3 1.3.

Detaljer

System for Presentasjons- og Simuleringsverktøy av Forretningsinformasjon i Ruter As (PSF).

System for Presentasjons- og Simuleringsverktøy av Forretningsinformasjon i Ruter As (PSF). System for Presentasjons- og Simuleringsverktøy av Forretningsinformasjon i Ruter As (PSF). Dashboard Omprofilering av busser Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Oppdragets

Detaljer

Vedlegg 1 Administrative bestemmelser. Inntauingstjenester for Asker og Bærum politidistrikt. Doculivenr:

Vedlegg 1 Administrative bestemmelser. Inntauingstjenester for Asker og Bærum politidistrikt. Doculivenr: Vedlegg 1 Administrative bestemmelser Inntauingstjenester for Asker og Bærum politidistrikt Doculivenr: 201401422 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Bodø kommune inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: Åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang.

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. Rammeavtale Multifunksjonsskrivere (MFP)

Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. Rammeavtale Multifunksjonsskrivere (MFP) Knutepunkt Sørlandet innkjøp 1 KNUTEPUNKT SØRLANDET - INNKJØP KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III for anskaffelse av Rammeavtale Multifunksjonsskrivere (MFP) Oktober

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Framtidens leiemarked i et

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Nytt Taktekke Statens vegvesen Storslett trafikkstasjon

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Nytt Taktekke Statens vegvesen Storslett trafikkstasjon Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Nytt Taktekke Statens vegvesen Storslett trafikkstasjon Dokumentets dato: 18.04.12 Saksnummer: 2012048013 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

Renovering fyrrom - Alta ungdomsskole

Renovering fyrrom - Alta ungdomsskole Alta kommune Drift og utbygging Bygg og eiendom Renovering fyrrom - Alta ungdomsskole Tilbudsinnbydelse for Rørarbeider Alta 22.03.13 Postadresse: Besøksadresse: Drift og utbyggingssektoren Org.nr. 944

Detaljer

BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV. Renovering av baderom Riarhaugen Bosenter, Melbu. Tittel Side 1 av 6

BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV. Renovering av baderom Riarhaugen Bosenter, Melbu. Tittel Side 1 av 6 BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Renovering av baderom Riarhaugen Bosenter, Melbu Tittel Side 1 av 6 Innhold 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål og omfang... 3 1.3

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Delområdemodell Fergefri E39

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Delområdemodell Fergefri E39 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Delområdemodell Fergefri E39 Dokumentets dato: 06.10.11 Saksnummer: 2011154410 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

System/Programvare til legevakt/fastlegekontor AHK 14/1479

System/Programvare til legevakt/fastlegekontor AHK 14/1479 201 Aurskog- Høland kommune System/Programvare til legevakt/fastlegekontor AHK 1/179 Konkurransegrunnlag Innleveringsfrist:.9.201 Kl. 12:00 Innleveres til: Aurskog-Høland kommune Rådhusveien 3 190 BJØRKELANGEN

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsdirektøren KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Saksnr.: 1952 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Konsulentbistand for gjennomføring av Interregprosjektet Skandinavisk Infrastrukturkompetens (SIK)

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Konsulentbistand for gjennomføring av Interregprosjektet Skandinavisk Infrastrukturkompetens (SIK) Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Konsulentbistand for gjennomføring av Interregprosjektet Skandinavisk Infrastrukturkompetens (SIK) Dokumentets dato: 22 juni 2012 Saksnummer: 2012067214

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Vedlikeholdsavtale Remedy 201200266 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale om levering av behandlingsstoler Konkurransegrunnlag Revidert: 29.1.2015 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens omfang...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 01.03.2016 kl 12:00

Detaljer

JURIDISK RÅDGIVNING OG MULIG PROSESSOPPDRAG FOR NØTTERØY KOMMUNE (Oppdragsgiver)

JURIDISK RÅDGIVNING OG MULIG PROSESSOPPDRAG FOR NØTTERØY KOMMUNE (Oppdragsgiver) JURIDISK RÅDGIVNING OG MULIG PROSESSOPPDRAG FOR NØTTERØY KOMMUNE (Oppdragsgiver) Konkurranse med forhandling (ett trinns prosess) 1. KORT OM ANSKAFFELSEN...2 2. TILBUDSINNLEVERING...2 3. ALMINNELIGE REGLER

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTE

BEDRIFTSHELSETJENESTE 15/1866-1 H08 ANSKAFFELSE AV BEDRIFTSHELSETJENESTE 2016-2019 Konkurransegrunnlag Oktober 2015 Vedlegg: - Vektingsskjema tildelingskriterier - Tilbudsskjema - Kravspesifikasjon - Kontraktsbestemmelser 1.1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarets Forskningsinstitutt inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på Trippelbygg FFI elektro arbeider

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Trykking av plakater, hefter og foldere

Prosedyrebeskrivelse Trykking av plakater, hefter og foldere Trykking av plakater, hefter og foldere Omprofilering av busser Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Oppdragets omfang... 3 1.3 Frister for anbudsgjennomføring... 3 1.4 Konkurransegrunnlagets

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Løst inventar til Skoger skole Ref: 10/ Tilbudsfrist: klokken FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG. Løst inventar til Skoger skole Ref: 10/ Tilbudsfrist: klokken FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Løst inventar til Skoger skole Ref: 10/14461 Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Tilbudsskjema Vedlegg 2: Standard avtalevilkår for Drammen kommune Vedlegg

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn. Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn. Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: 201000658 Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn Anskaffelse under EØS-terskelverdi Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester INNHOLDSFORTEGNELSE 1

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR VIKARTJENESTER

RAMMEAVTALE FOR VIKARTJENESTER TILBUDSMAPPE Tilbudsbrev (dette dokumentet med vedlegg) til Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) for RAMMEAVTALE FOR VIKARTJENESTER Firmanavn: Org.nummer: Postadresse: Besøksadresse: Telefonnummer:

Detaljer

FOR Konkurransegrunnlag BKSAK Konkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I

FOR Konkurransegrunnlag BKSAK Konkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I Helleren AS KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I LOVPÅLAGT REGNSKAPSREVISJON OG REVISJONSRELATERT BISTAND / RÅDGIVNING for levering til Helleren AS Anskaffelsesnr.

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anbud Fyrlyset og Jobben

Konkurransegrunnlag. Anbud Fyrlyset og Jobben Konkurransegrunnlag Anbud Fyrlyset og Jobben 1. Innledning Mandal kommune er Norges sydligste kommune med omtrent 16.000 innbyggere. Kommunen er ansvarlig for en rekke offentlige tjenester, herunder tilbud

Detaljer

AURSKOG HØLAND KOMMUNE BRÅTE SKOLE TILBYGG INNBYDELSE TIL KONKURRANSE OM PROSJEKTERING

AURSKOG HØLAND KOMMUNE BRÅTE SKOLE TILBYGG INNBYDELSE TIL KONKURRANSE OM PROSJEKTERING AURSKOG HØLAND KOMMUNE BRÅTE SKOLE TILBYGG INNBYDELSE TIL KONKURRANSE OM PROSJEKTERING Barnetrinnet Ungdomstrinnet 1. INNLEDNING 1.1 Orientering Bråte skole er en 1-10 skole med ca. 400 elever fordelt

Detaljer

KJØP AV VERKSTEDTJENESTER

KJØP AV VERKSTEDTJENESTER TILBUDSKONKURRANSE KJØP AV VERKSTEDTJENESTER 2012-2013 Lillehammer kommune Kommunalteknikk og utemiljø 1 OPPDRAGET 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 FORMÅLET MED ANSKAFFELSEN 3 1.3 KUNNGJØRING 3 1.4 TILLEGGSOPPLYSNINGER

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I Utvikling Øst Rammeavtale Fagingeniørbistand VVS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Direktoratet for forvaltning og IKT. Konsulentbistand til Kvalitet på nett 2013 FRA OM LEVERING AV. Saksnummer 2012/923

KONKURRANSEGRUNNLAG. Direktoratet for forvaltning og IKT. Konsulentbistand til Kvalitet på nett 2013 FRA OM LEVERING AV. Saksnummer 2012/923 KONKURRANSEGRUNNLAG FRA Direktoratet for forvaltning og IKT OM LEVERING AV Konsulentbistand til Kvalitet på nett 2013 Saksnummer 2012/923 Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELL INTRODUKSJON... 3 1.1

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV

ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Konsulentbistand prosjektering og utarbeidelse av anbudsdokumenter for sanering og reetablering av VVA anlegg i Kirkegata Melbu Tittel Side 1 av 7 Innhold 1. OPPDRAGET...

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING Konkurransegrunnlag for tømming av sandfangkummer, septiktanker i spredd bebyggelse, ferister og spyling av tette kloakkrør i Hå kommune 2-årig Rammeavtale

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av profilartikler. til

KONKURRANSEGRUNNLAG. Kjøp av profilartikler. til KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av profilartikler til Trondheim Renholdsverk AS Trondheim Renholdsverk AS Innleveringsfrist 26.januar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 1 1.1 TRV... 1 1.2 OPPDRAGSGIVERS

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste Tilbudsinnbydelse Bedriftshelsetjeneste Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I og II September 2015 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale for klarspråksarbeid

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale for klarspråksarbeid Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale for klarspråksarbeid Dokumentets dato: 2012 02 02 Saksnummer 2012014608 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Dokumentets dato: 15.06.2012 Saksnummer: 2012038690 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten Innhold 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Regler og prosedyrer for konkurransen... 3 1.2 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 1.2.1 Oppdragsgivers kontaktinformasjon... 3 1.3 Kommunikasjon... 3 1.4

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I PROSJEKTERINGSTJENESTER FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I PROSJEKTERINGSTJENESTER FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I PROSJEKTERINGSTJENESTER FAST PRIS INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Målselv kommune inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på Tilbud nr

Detaljer

KRISTIANSAND KOMMUNE IT-TJENESTEN KONKURRANSEGRUNNLAG FOR

KRISTIANSAND KOMMUNE IT-TJENESTEN KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Kristiansand kommune IT-tjenesten 1 KRISTIANSAND KOMMUNE IT-TJENESTEN KONKURRANSEGRUNNLAG FOR BRANNMUR OG SIKKERHETSINFRASTRUKTUR Februar 2013 Saksnr. 201301179 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INFORMASJON OM KONKURRANSEN...

Detaljer

KONSULENTTJENESTER TIL UTVIKLINGSARBEID I UNDERVISNINGSAVDELINGEN

KONSULENTTJENESTER TIL UTVIKLINGSARBEID I UNDERVISNINGSAVDELINGEN KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av KONSULENTTJENESTER TIL UTVIKLINGSARBEID I UNDERVISNINGSAVDELINGEN Prosedyre: Konkurranse med forhandling Ref. Doffin: XXXX Dato 08.07.2009 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING " Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring"

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING  Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING " Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring" INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til

Detaljer

Tilbudsmappe. Sanering av Sandefjord sykehus. Prosjekt : Lokalmedisinsk senter i Sandefjord

Tilbudsmappe. Sanering av Sandefjord sykehus. Prosjekt : Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Tilbudsmappe Vedlegg 2 Sanering av Sandefjord sykehus Prosjekt : Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Sandefjord kommune Skal fylles ut: Firma: Selskapsform: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon:

Detaljer

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING Konkurransegrunnlag for tømming av sandfangkummer, septiktanker i spredd bebyggelse, ferister og spyling av tette kloakkrør i Hå kommune 2-årig Rammeavtale

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL FOR BYGGEPLANER RÅDHUSBROEN - REHABILITERING

TILBUDSFORESPØRSEL FOR BYGGEPLANER RÅDHUSBROEN - REHABILITERING BÆRUM KOMMUNE EIENDOM PROSJEKT - ANLEGG TILBUDSFORESPØRSEL FOR BYGGEPLANER 100070 RÅDHUSBROEN - REHABILITERING Del I: Regler for konkurransen Kartutsnitt av området ved Rådhusbroen (Sandvika bru) i Sandvika.

Detaljer

Side 1 av 5. Nøtterøy kommune Teknisk sektor Drifts- og anleggsseksjonen. Konkurransegrunnlag BRØYTING OG SNØRYDDING av rode 6 i Nøtterøy kommune

Side 1 av 5. Nøtterøy kommune Teknisk sektor Drifts- og anleggsseksjonen. Konkurransegrunnlag BRØYTING OG SNØRYDDING av rode 6 i Nøtterøy kommune Side 1 av 5 Nøtterøy kommune Teknisk sektor Drifts- og anleggsseksjonen Konkurransegrunnlag BRØYTING OG SNØRYDDING av rode 6 i Nøtterøy kommune Side 2 av 5 1. Kort om avtalen Anskaffelsen omfatter snøbrøyting

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av: 1 stk. ultralyd hjerte, opsjon på 1 stk. ultralyd bryst/endokrinologi TILBUDSFRIST: 24.09.12 kl 10:00 SAK NR. 12/05887 Konkurransegrunnlag sak

Detaljer

Tilbud 2009/41/021.3 Hovedentreprise - nytt bygg

Tilbud 2009/41/021.3 Hovedentreprise - nytt bygg Tilbud 2009/41/021.3 Hovedentreprise - nytt bygg Konkurransegrunnlag Hovedentrepriser_kgr 003 23.09.2009 H1V1..doc 2 av 11 OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver...3 1.2 Anskaffelsens formål...3 1.3 Kontraktbestemmelser...3

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid Dokumentets dato: 8. mars 2013 Saksnummer: 2013/028374 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1.

Detaljer

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS NRK B-fløy Fasaderehabilitering Fuger og vinduer Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering NRK Rambøll Norge AS januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innbydelse... 3 2. Anskaffelsesprosedyre... 3 3. Orientering

Detaljer

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag Vågsøy kommune Konkurransegrunnlag IKT senter i rådhus - Skramsheim Tilbudsfrist: 11.mar.13 kl. 12.00 INNHOLDSFORTEGNELSE I KONKURRANSEGRUNNLAGET... 3 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Kunngjøring...

Detaljer