BIRKENES KOMMUNE INVITASJON TIL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BIRKENES KOMMUNE INVITASJON TIL"

Transkript

1 BIRKENES KOMMUNE INVITASJON TIL FESTE, BYGGING OG DRIFTING AV BARNEHAGE Mars 2012

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INFORMASJON OM UTLYSNINGEN Birkenes kommune Kontaktperson Innbydelse Utlysningen gjelder Bakgrunn Orientering om tilskudds ordninger i Birkenes kommune Søknaden Krav til søknadens utforming Informasjon om søker Spørsmål og svar knyttet til utlysningen Saksbehandling og innsynsrett Saksbehandling Offentlig innsyn i utlysningsdokumenter Åpning av søknader Avvisning Vedståelsesfrist Avvik fra grunnlaget REGLER, KRAV OG EVALUERING Krav til barnehagedriften Krav til barnehagebyggene Presentasjon / demonstrasjon Avlysning/forkastelse Krav til fester/utbygger/drifter av barnehager Kriterier for valg av fester/utbygger/drifter av barnehage SJEKKLISTE FORUTSETNINGER OVERSIKT OVER VEDLEGG

3 1. INFORMASJON OM UTLYSNINGEN 1.1. Birkenes kommune Det er Birkenes kommune, heretter kalt kommunen, som lyser ut Kontaktperson All korrespondanse og spørsmål i utlysningen, skal rettes til denne kontaktpersonen. Barnehagefaglige spørsmål Navn: Hilde R. Høygilt Telefon: / E- post : 1.3. Innbydelse Birkenes kommune har innregulert tomt for ny barnehage på to lokasjoner i Birkenes. En lokasjon ligger nær Birkeland sentrum, mens den andre lokasjonen ligger på Herefoss ca 24 km nord for Birkeland sentrum. Tomtene er eid av Birkenes kommune og vil bli festet ut i henhold til normal markedsverdi til beste aktør for både bygging, etablering og drift av ny privat barnehage i Birkenes. Med dette inviteres aktuelle aktører til å søke om bygging og drifting av privat barnehage i Birkenes på de betingelser som fremkommer av dette søknadsgrunnlaget. Utlysningen er kunngjort i Aftenposten, Fedrelandsvennen og Agderposten Birkenes kommune sine hjemmesider: Via PBL Tiidligere interessenter Grunnlaget m/vedlegg sendes ut kun pr e-post, som pdf-filer. Kommunen avholder orienteringsmøte og befaring fredag 30. mars kl Oppmøte på Birkenes kommunehus, Servicetorvet i 2. etg. Ved henvendelse kan andre befaringer avtales. Frist for innlevering av søknaden er satt til fredag 27.april, kl Søknaden skal være kommunen i hende på oppgitt leveringsadresse, før utløpet av fristen. Tilbudet kan sendes i posten, men tilbyder er ansvarlig for å sende det tidsnok og at det rekker frem. Tilbud levert på e-post aksepteres ikke. For sent innkomne tilbud vil bli avvist, jf. Prinsippet om likebehandling. Dette gjelder også om forsinkelsen skyldes tredjepart (posten, budfirma etc.) Søknaden skal utarbeides og sendes/leveres i lukket forsendelse merket: Søknad bygging og drifting av barnehage til følgende adresse: Birkenes kommune v/ Hilde R. Høygilt Postboks Birkenes 3

4 Søknaden må vedståes i 3 måneder fra tilbudsfristen Utlysningen gjelder Bakgrunn Etterspørselen etter barnehageplasser i Birkenes har de siste årene økt formidabelt. Vi har etablert mange faste plasser i midlertidige lokaler, den siste var Birkenesparken barnehage som åpnet Herefoss barnehage som er en distriktsbarnehage, har også måtte ty til midlertidige lokaler. Birkenesparken barnehage Birkenesparken barnehage har i dag 68 plasser for barn i alderen 1 5 år og er et modulbygg. Vedtak gjorde kommunestyret følgende vedtak i KS-121/11: Ny permanent barnehage, som erstatter Birkenesparken barnehage, bygges på sentrumsnær tomt, med ferdigstillelse senest 1. august Barnehagen skal være privat, og ha plass til minimum 80 barn. Følgende vedtak ble gjort i KS-017/12: Kommunestyret gir tillatelse til at Stoppedalsmyra detaljreguleres for tilrettelegging for barnehage, boligbebyggelse, lekeareal og friområde. Herefoss barnehage Herefoss barnehage har i dag 21 barn i alderen 1 5 år. Den har totalt 24 plasser for barn over 3 år. Vedtak gjorde kommunestyret følgende vedtak i KS-010/12: 1. Ut fra en økonomisk totalvurdering bygges og drives Herefoss barnehage av en privat aktør på kommunalt eid tomt i Homlegardsheia 2. Det velges samme aktør for Birkenesparken barnehage og Herefoss barnehage. Anbudsprosessen igangsettes umiddelbart og barnehagen skal ferdigstilles før jul Utlysning I tillegg til å feste, bygge og drive barnehagen på 2 lokasjoner (Stoppedalsmyra og Homlegardsheia), skal aktuell aktør overta barnehagedriften i Birkenesparken og ved Herefoss skole. Dette innebærer virksomhetsoverdragelse etter gjeldende regler i arbeidsmiljøloven. Det skal bygges og drives en barnehageenhet, med to lokasjoner. En lokasjon på Birkeland og en på Herefoss. Birkenesparken barnehage erstattes av lokasjonen på Birkeland, og Herefoss barnehage av lokasjonen på Herefoss. Tomtene skal være festetomter og vil være regulert til formålet. Festetomtene vil ikke være fritt omsettelige, kommunen vil ha en tinglyst forkjøpsrett. Vei, vann og avløp vil av kommunen legges fram til begge tomtene. Ny lokasjon for Birkenesparken barnehage skal bygges på Stoppedalsmyra, ha plass til minimum 80 plasser og kunne legge til rette for en naturgruppe. Barnehagen skal stå ferdig senest Ny lokasjon for Herefoss barnehage skal bygges i Homlegardsheia, ha plass til minimum 30 plasser og kunne legge til rette for en naturgruppe. Barnehagen skal stå ferdig før jul

5 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser gjelder ikke, da denne utlysningen gjelder valg av tomtefester, utbygger og drift av en barnehage med to lokasjoner samt overtagelse av eksisterende barnehagedrift i Birkenesparken og Herefoss skole. Utlysningen skal derfor skje etter de krav og regler som følger dette dokument Orientering om tilskudds ordninger i Birkenes kommune Satsene for kommunalt tilskudd i 2012 for ordinær drift: Barn 0-3 år kr Barn 4-6 år kr Kapital kr Søknaden Krav til søknadens utforming Søknaden skal inneholde et signert Søknadsbrev undertegnet av person med fullmakt til å binde tilbyder. Søknaden ønskes utformet etter samme mal som utlysninggrunnlaget er bygget på. Søker skal henvise til disse punktene i sin besvarelse. Det er viktig at alle vedlegg, tegninger osv. merkes tydelig. Søknaden skal foreligge på papir, det sendes inn en original, samt en kopi i e-format. Hoveddokumenter skal lagres i PDF-format, produkt- og prisskjema skal lagres i excelformat, brosjyrer/kataloger skal lagres som bilder i PDF med 300 dpi som oppløsning). Hvert vedlegg skal navngis med unike og logiske navn. CD eller minnepenn skal merkes med søkers navn på både CD og cover. Papirformatet ønskes levert i ringperm, eller innbundet. Evt. Elektroniske kopier leveres i 1 eksemplarer. Dersom det er misforhold mellom versjonene så er det papirversjonen som gjelder. Søknadene skal leveres på norsk, og det skal være undertegnet. Søknader utformet på andre språk vil bli forkastet. All korrespondanse vedrørende søknadene skal være på norsk. Alle kostnader forbundet med søknadsprosessen skal i sin helhet dekkes av de respektive søkerne Informasjon om søker Følgende informasjon skal følge søknaden: - Søkers navn, organisasjonsnummer, postadresse, postnummer, poststed, telefon, telefaks, kontaktperson, e-postadresse og eventuell Internett-adresse. - Vedlagte skjema (vedlegg 1) for opplysninger om tilbyder leveres i utfylt stand sammen med tilbudet Spørsmål og svar knyttet til utlysningen Alle henvendelser i forbindelse med grunnlaget skal fremsettes skriftlig til kontaktperson, punkt 1.2. Vesentlige spørsmål vil bli anonymisert, og svar vil bli meddelt samtlige som har bedt om utlysningsgrunnlaget Saksbehandling og innsynsrett Saksbehandling Det er kun beslutningstakere i søknadsprosessen som i utgangspunktet vil få tilgang til mottatte søknader. Informasjon om priser og øvrige utlysningselementer vil ikke bli distribuert utover det som er nødvendig for evalueringen i søknadsprosessen. 5

6 Offentlig innsyn i utlysningsdokumenter I henhold til ny offentlighetslov som gjelder fra vil protokollen og innkommende søknader være skjermet for offentlige innsyn frem til avtalepart er valgt. Deretter er disse søknadsdokumentene offentlig tilgjengelige. Det skal imidlertid gjøres unntak for offentlig innsyn for opplysninger som er underlagt en lovbestemt eller lovhjemlet taushetsplikt Åpning av søknader Det vil ikke bli avholdt offentlig åpning av de innkomne søknader Avvisning Søknader som mottas etter søknadsfristen vil bli avvist Vedståelsesfrist Søknaden må vedståes i 3 måneder fra søknadsfristen Avvik fra grunnlaget. Søker skal i eget vedlegg (vedlegg 2) liste alle eventuelle avvik fra utlysningsgrunnlaget. Avvik som ikke er listet under dette vedlegget vil ikke bli akseptert. Søker skal henvise til de eventuelle punkter i utlysningen som det enkelte avvik refererer seg til, og skal for hvert avvik oppgi priskonsekvens dersom disse ikke tas til følge. Beskrivelsene skal være presise og entydige, og skal være slik at det er mulig å vurdere avvikene uten å kontakte tilbyder. Generelle kommentarer vil ikke bli akseptert. 6

7 2. REGLER, KRAV OG EVALUERING 2.1. Krav til barnehagedriften Kommunen forutsetter at tilbyder har erfaring fra og kompetanse til å drive barnehage både innenfor det regelverket som gjelder med utgangspunkt i Barnehageloven med tilhørende forskrifter, med en tydelig pedagogisk profil og ambisjon samt i god dialog med ansatte og foreldre. Kommunens særlige krav til driften av begge lokasjonene er: En barnehageenhet med to lokasjoner, som driftes av samme eier Barnhagen skal driftes innenfor rammene av Lov og Forskrift om barnehager Tilbyder skal ha en pedagogisk profil som tydeliggjør kvaliteter i det tilbudet barna får. Tilbyder må være villig til å bli en integrert del av det totale barnehagetilbudet i kommunen Åpningstiden i de kommunale barnehagene er kl Barnehagen må minimum følge disse åpningstidene Eier skal ha evne til å forvalte menneskelige ressurser og drive god personalpolitikk Ansatte i barnehagen må tilfredsstille de kvalifikasjonskrav som settes i lov/forskrift Tilbyder må overta driften etter reglene om virksomhetsoverdragelse Styrerne i barnehagene må sikres lederstillinger og alle ansatte skal tilbys samme stilling og stillingsprosent som nå. Tilbyder skal kunne framvise dokumentasjon for en aktiv og målrettet personalpolitikk Herunder bl a arbeidsgiverplattform, personalpolitisk plan eller lignende, samt aktuelle reglement, samarbeid med tillitsvalgte, pensjonsordning Tilbyder bør kunne framvise resultat fra gjennomførte brukerundersøkelser i egne barnehager og forplikte seg til regelmessig gjennomføring av slike undersøkelser Tilbyder bør kunne framvise resultat fra gjennomførte medarbeidertilfredshetsmålinger i egne barnehager og forplikte seg til regelmessig gjennomføring av slike undersøkelser Minst 10 års driftsperiode Ja Nei Dokumentasjon 7

8 2.2. Krav til barnehagebyggene Kommunen forutsetter at tilbyder har erfaring fra og kompetanse til å spesifisere, planlegge og gjennomføre hele realisering av barnehagebygget slik at det tilfredsstiller alle relevante lover og forskrifter både i forhold til byggeregelverket, arbeidsmiljøregelverket og de spesielle krav som gjelder for barnehagebygg. Kommunens særlige funksjonelle krav til ny lokasjon for Birkenesparken barnehage er: Bygget må realiseres innenfor rammen av foreslått reguleringsplan med bestemmelser (reguleringsplan er under utarbeidelse). Tomta ligger på Stoppedalsmyra og vil være en festetomt. Bygget må dimensjoneres for minst 80 plasser og kunne tilrettelegge for en utegruppe Bygget må organiseres som avdelingsbarnehage, gjerne med et stort fellesrom Bygget må organiseres slik at det har fleksibilitet med hensyn til småbarnsavdelinger og avdelinger for større barn Bygget må ha løsninger som muliggjør servering av mat for barna i barnehagen Bygget må ha tilfredsstillende rom for personalet Barnehagen må ha lagerrom Barnehagen skal opparbeides med tilfredsstillende uteareal og uteleker/apparater Barnehagens område skal inngjerdes Barnehagen skal møbleres og utstyres på hensiktsmessig og god måte Barnehagen bør kunne miljøsertifiseres innenfor ordningen med Miljøfyrtårn eller tilsvarende Barnehagen skal ha tilstrekkelig antall parkeringsplasser for ansatte (biler + sykler) Barnehagen må ha tilfredsstillende løsninger for avvikling av levering/henting av barn i all hovedsak basert på bruk av bil Tilbyder skal legge fram tilfredsstillende FDVmanual for drift og vedlikehold av bygget (digitalt), livsløpsplanlegging av bygg: LCC og IK-system Bygningene skal tilfredsstille kravene i gjeldende Plan- og bygningslov og forskrifter (TEK 10) Barnehagen må ivareta krav knyttet til Universell utforming. Barnehagen skal stå ferdig innen Ja Nei Dokumentasjon 8

9 Kommunens særlige funksjonelle krav til ny lokasjon for Herefoss barnehage er: Bygget må realiseres innenfor rammen av foreslått reguleringsplan med bestemmelser (reguleringsplan med bestemmelser vedlegges) Tomta ligger i Homlegardsheia og vil være en festetomt. Bygget må dimensjoneres for minst 30 plasser, kunne tilrettelegge for en utegruppe og bygges slik at man lett kan bygge på senere. Bygget må organiseres som avdelingsbarnehage Bygget må organiseres slik at det har fleksibilitet med hensyn til småbarnsavdelinger og avdelinger for større barn Bygget må ha løsninger som muliggjør servering av mat for barna i barnehagen Bygget må ha tilfredsstillende rom for personalet Barnehagen må ha lagerrom Barnehagen skal opparbeides med tilfredsstillende uteareal og uteleker/apparater Barnehagens område skal inngjerdes Barnehagen skal møbleres og utstyres på hensiktsmessig og god måte Barnehagen bør kunne miljøsertifiseres innenfor ordningen med Miljøfyrtårn eller tilsvarende Barnehagen skal ha tilstrekkelig antall parkeringsplasser for ansatte (biler + sykler) Barnehagen må ha tilfredsstillende løsninger for avvikling av levering/henting av barn i all hovedsak basert på bruk av bil Tilbyder skal legge fram tilfredsstillende FDVmanual for drift og vedlikehold av bygget, (digitalt), livsløpsplanlegging av bygg: LCC og IK-system Bygningene skal tilfredsstille kravene i gjeldende Plan- og bygningslov og forskrifter (TEK 10) Barnehagen må ivareta krav knyttet til Universell utforming. Barnehagen skal stå ferdig før jul Ja Nei Dokumentasjon 2.3. Presentasjon / demonstrasjon Kommunen forbeholder seg retten til å kalle inn aktuelle aktører til presentasjon, demonstrasjon og eventuelle avklaringer i forbindelse med evalueringen. Kommunen har ingen plikt til å gjennomføre slike møter. 9

10 2.4. Avlysning/forkastelse Kommunen forbeholder seg retten til å avlyse utlysningen på et hvilket som helst tidspunkt i søknadsprosessen, og helt eller delvis forkaste søknadene, dersom det foreligger saklig grunn for dette Krav til fester/utbygger/drifter av barnehage Følgende kriterier legges til grunn for valg av tilbyder: Obligatoriske og ufravikelige krav og dokumentasjon som kreves: Kommunens krav: Tilbyder og eventuelle underleverandører skal ikke ha restanser på skatter og avgifter som tilbyder ikke har fått fastsatt en nedbetalingsavtale for med skatte- og avgiftsmyndighetene Dokumentasjon som kreves som bevis for at de stilte krav er oppfylt: Krav til å fremlegge skatteattest for merverdiavgift (Mva-attest). (Skatteattest for merverdiavgift skrives ut av skattefogden i det fylket hvor leverandøren har sitt hovedkontor.) Krav til å fremlegge skatteattest for skatt (Skatteattest). (Skatteattest skrives ut av skatteoppkreverkontoret i den kommunen hvor leverandøren har sitt hovedkontor) Tilbyder og eventuelle underleverandører skal ha et system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet i henhold til internkontrollforskriften Felles for begge attester: Attester, ikke eldre enn 6 måneder. Krav til å fremlegge egenerklæring om at tilbyder oppfyller, eller vil oppfylle ved eventuell tildeling av kontrakt, lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet (HMS), viser til vedlegg 4 HMS - egenerklæring Krav og dokumentasjon som kreves knyttet til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling: Kommunenes krav: Dokumentasjon som kreves som bevis for at de stilte krav er oppfylt: Det kreves at tilbyder har et lovlig etablert Firmaattest (Norske firmaer) foretak. Det er et krav at eier av bygget også skal være driver av barnehagen Bekreftelse på at eier av bygget også vil være driver av barnehagen Kommunens kvalifikasjonskrav: Dokumentasjon som kreves som bevis for at de stilte krav er oppfylt: Det kreves at tilbyder har god soliditet Foretakets årsregnskap for de 2 siste år vedlagt styrets årsberetning og revisor rapport. Kommunen tar forbehold om evt selv å innhente kompletterende kredittopplysninger 10

11 hvis en finner dette nødvendig for å vurdere firmaets økonomiske soliditet. Eventuelt stiftelsesdokument med åpningsbalanse for nystartet selskap 2.6. Kriterier for valg av fester/utbygger/drifter av barnehagene. Kriterier for valg av avtalepart vil være det mest fordelaktige tilbudet basert på en helhetsvurdering av følgende kriterier vektet slik tabell nedenfor viser: Kriterium Vekt Grunnlag Kvalitet bygg og utomhus 25 % Areal leke- og opphold i forhold til antall barn (min. 80 heltidsplasser) Arealer i forhold til personale, logistikk og kommunikasjon Oppfyllelse av pkt krav til barnehagebyggene Kvalitet drift 40 % Tilrettelegging for implementering av St.meld. nr 41 - Kvalitet i barnehagen Referanser, her definert som angivelse av kommuner, referansebarnehager og referansepersoner på drift av barnehagene. Det oppgis minimum 3 referanser der både referanseperson i barnehage og kommune oppgis med mobilnummer og e-post Oppfyllelse av pkt krav til barnehagedriften Andre krav: Gjennomføringsevne, erfaring og kompetanse Fremdrift 25 % Referanseliste for tilsvarende prosjekter de siste 5 år med nærmere opplysninger om gjennomføring bygging drift mv. Særskilt bekreftelse på kapasitet til å gjennomføre bygging og etablering innenfor den forutsatte fremdrift Oversikt kompetanse og kapasitet utbyggingsorganisasjon (CV, erfaring, bemanningsoversikter) Fremdriftsplan for ferdigstillelse Økonomi 10 % Kapitaltilskudd Festeavgift Verdifastsettelse av inventar og utstyr I tabellen er komponentene i hvert kriterium tillagt delvekt. Hver komponent gis karakter (0 10) som multipliseres med delvekten. Den sum som framkommer vil samlet telle mot en totalvekt for hvert kriterium. Beste tilbyder gis karakteren 10 hvorav øvrige blir evaluert i forhold til beste leverandør. Tilbyder med høyest samlet poengsum får kontrakt. Evaluering gjøres for hvert kriterium. Nærmere opplysninger om hva kommunen legger til grunn i vurderingen av de ulike kriteriene framgår av beskrivelse i del 2. 11

12 3. SJEKKLISTE Skjemaet nedenfor er ment som en sjekkliste for tilbyder, og for å gjøre tilbudet mer oversiktlig både for tilbyder og kommunen. Skjemaet nedenfor skal følge tilbudet ferdig utfylt. Dokumentasjon Vedlagt: ja/nei? Vedlegg nr. 4 eksemplarer av tilbudet (1 original og 3 kopier) Skjema for opplysninger om tilbyder Avviksskjema Krav til utbygger/drifter av barnehagene ref 2.6 Skatteattest MVA-attest HMS egenerklæring Regnskap, styrets- og revisors beretning for de 2 siste regnskapsårene Tildelingskriterier ref 27 Kvalitet bygg og utomhus Kvalitet drift Andre krav Det er svært viktig at søkerne leverer den etterspurte dokumentasjonen og svarer på alle forhold som er bedt om i utlysningen slik at vi kan vurdere søknadene på en best mulig måte. Dersom obligatorisk eller annen vesentlig informasjon mangler, kan søknadene bli avvist. 4. FORUTSETNINGER Det forutsettes at avtale inngås i tråd med alminnelige avtalefestede prinsipper. Tilbyder forutsettes selv å sørge for å innhente nødvendige konsesjoner, byggetillatelser og andre nødvendige tillatelser. Utbygging skal skje i tråd med plan og bygningslovens bestemmelser og utbygger må følge de pålegg/krav kommunen stiller som plan- og bygningsmyndighet. Det er en forutsetning at byggene som skal oppføres og driftes skal følge krav nedfelt i Barnehageloven med forskrifter. 5. OVERSIKT OVER VEDLEGG Vedlegg 1 Vedlegg 2 Vedlegg 3 Tilbyderopplysningsskjema Avviksskjema Egenerklæring for helse, miljø og sikkerhet 12

13 13

KRISTIANSAND KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR PROSEDYRE- OG KOMPETANSEVERKTØY HELSE OG OMSORG

KRISTIANSAND KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR PROSEDYRE- OG KOMPETANSEVERKTØY HELSE OG OMSORG KRISTIANSAND KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR PROSEDYRE- OG KOMPETANSEVERKTØY HELSE OG OMSORG JANUAR 2013 Saksnr. 201301241 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INFORMASJON OM KONKURRANSEN... 3 1.1. Oppdragsgiver...

Detaljer

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONKURRANSE OM AVTALE FOR ASFALTARBEIDER PÅ KOMMUNALE VEGER I VENNESLA KOMMUNE 2014

Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONKURRANSE OM AVTALE FOR ASFALTARBEIDER PÅ KOMMUNALE VEGER I VENNESLA KOMMUNE 2014 Vennesla kommune 1 Vennesla kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KONKURRANSE OM AVTALE FOR ASFALTARBEIDER PÅ KOMMUNALE VEGER I VENNESLA KOMMUNE 2014 03 2014 Saksnr. 14/00607 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INFORMASJON

Detaljer

MANDAL KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG ANSKAFFELSE AV OPPMÅLINGSTJENESTER

MANDAL KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG ANSKAFFELSE AV OPPMÅLINGSTJENESTER MANDAL KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG ANSKAFFELSE AV OPPMÅLINGSTJENESTER Januar 2017 Saksnr. 2008/331 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INFORMASJON OM KONKURRANSEN... 3 1.1. Oppdragsgiver... 3 1.2. Kontaktperson...

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR INVENTAR TIL TINGSAKER SKOLE. April Saksnr.

LILLESAND KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR INVENTAR TIL TINGSAKER SKOLE. April Saksnr. Lillesand kommune 1 LILLESAND KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR INVENTAR TIL TINGSAKER SKOLE April 2014 Saksnr. Lillesand kommune 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INFORMASJON OM KONKURRANSEN... 3 1.1. Oppdragsgiver...

Detaljer

KRISTIANSAND KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR RAMMEAVTALE FOR KURS- OG KONFERANSE

KRISTIANSAND KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR RAMMEAVTALE FOR KURS- OG KONFERANSE Kristiansand kommune 1 KRISTIANSAND KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR RAMMEAVTALE FOR KURS- OG KONFERANSE November 2010 Saksnr. 201008073 Kristiansand kommune 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INFORMASJON OM KONKURRANSEN...

Detaljer

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 Innhold 1 Generell informasjon... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Informasjon om regelverket... 4 1.3 Offentlig

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 30.06.2014 kl 12:00

Detaljer

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG TIL BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KONKURRANSE OM

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG TIL BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KONKURRANSE OM KVALIFIKASJONSGRUNNLAG TIL BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE FOR KONKURRANSE OM RAMMEAVTALE PÅ KJØP AV KONSULENTTJENESTER INNEN ORGANISASJONSUTVIKLING OG COACHING, VEILEDNING OG KONFLIKTLØSNING MAI 2013 Saksnr.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG - etter forskriftens del I for anskaffelse av

KONKURRANSEGRUNNLAG - etter forskriftens del I for anskaffelse av TEKNISK SEKTOR KONKURRANSEGRUNNLAG - etter forskriftens del I for anskaffelse av UTOMHUSPLAN FOR OFFENTLIGE UTEOMRÅDER PÅ TANGVALL Februar 2016 Saksnr: 2016/277 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INFORMASJON OM KONKURRANSEN...3

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør. Dokumentets dato: 01.02.2012. Saksnummer: 2011/189908 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen E6 Biri-Otta, Innleie av kontraktsingeniør Dokumentets dato: 01.02.2012 Saksnummer: 2011/189908 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER 23.04.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING ANSKAFFELSE: VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE AV KOMMUNAL BARNEHAGE LYNGDAL KOMMUNE

KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING ANSKAFFELSE: VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE AV KOMMUNAL BARNEHAGE LYNGDAL KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING ANSKAFFELSE: VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE AV KOMMUNAL BARNEHAGE LYNGDAL KOMMUNE 1. OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Lyngdal kommune innbyr til konkurranse med forhandlinger

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR BISTAND TIL BYGGESAKSBEHANDLING

LILLESAND KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR BISTAND TIL BYGGESAKSBEHANDLING LILLESAND KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR BISTAND TIL BYGGESAKSBEHANDLING November 2012 Saksnr. 12/3565 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INFORMASJON OM KONKURRANSEN... 3 1.1. Oppdragsgiver... 3 1.2. Kontaktperson...

Detaljer

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato:

Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om. kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune. Dato: Konkurransegrunnlaget for åpen anbudskonkurranse om kjøp av PC-er til skoler i Vågan kommune Dato: 05.06.2015 Saksnummer: 3-2015 1 Innbydelsen 1.1 Kort om anskaffelsen Vågan kommune innbyr til konkurranse

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015"

Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om Lån til kjøp av fast eiendom 2015 Invitasjon til prekvalifisering ved begrenset anbudskonkurranse, om "Lån til kjøp av fast eiendom 2015" Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Om oppdragsgiver... 2 3 Tidsfrister... 2 4 Offentlighet og

Detaljer

ØRSKOG KOMMUNE LUK NABO HJELPER NABO KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN BUDRUNDE FOR KJØP AV BOLIGTOMT I SENTRUM AV SJØHOLT

ØRSKOG KOMMUNE LUK NABO HJELPER NABO KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN BUDRUNDE FOR KJØP AV BOLIGTOMT I SENTRUM AV SJØHOLT ØRSKOG KOMMUNE LUK NABO HJELPER NABO KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN BUDRUNDE FOR KJØP AV BOLIGTOMT I SENTRUM AV SJØHOLT 02.02.2017 Innholdsfortegnelse KONKURRANSEGRUNNLAG... 1 1 Tilbudsinnbydelse... 4 2 Konkurransebestemmelser

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etatsrammeavtale på rekrutteringsbistand lederstillinger

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Etatsrammeavtale på rekrutteringsbistand lederstillinger Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Etatsrammeavtale på rekrutteringsbistand lederstillinger Dokumentets dato: 08.09.09 Saksnummer: 2009/125607 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

Konkurransegrunnlag - Drift og support av IT-systemer

Konkurransegrunnlag - Drift og support av IT-systemer Konkurransegrunnlag - Drift og support av IT-systemer 1 1 Innledning 1.1 Formålet med anskaffelsen Stiftelsen Nasjonalmuseet for kunst (heretter kalt Nasjonalmuseet) ønsker med dette å invitere til konkurranse

Detaljer

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

OPPDAL KOMMUNE. Konkurransegrunnlag for. Kontrolltjenester i henhold til alkohol og tobakkskadeloven Oppdal kommune

OPPDAL KOMMUNE. Konkurransegrunnlag for. Kontrolltjenester i henhold til alkohol og tobakkskadeloven Oppdal kommune OPPDAL KOMMUNE Konkurransegrunnlag for Kontrolltjenester i henhold til alkohol og tobakkskadeloven Oppdal kommune 2016-2020 Innhold 1. GENERELL INFORMASJON... 3 1.1Bakgrunn... 3 2. FAGLIGE KVALIFIKASJONER

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer. Tilbudsfrist: fyll inn dd.mm.åååå klokken 12.00 FOR

KONKURRANSEGRUNNLAG. Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer. Tilbudsfrist: fyll inn dd.mm.åååå klokken 12.00 FOR KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Fyll inn anskaffelsens navn Ref: 10/fyll inn arkivnummer Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Tilbudsskjema Vedlegg 2: Standard avtalevilkår for Drammen

Detaljer

Ålesund sykehus, Ny AMK-sentral. Del A.I. Konkurransegrunnlag. E360 Luftbehandlingsanlegg

Ålesund sykehus, Ny AMK-sentral. Del A.I. Konkurransegrunnlag. E360 Luftbehandlingsanlegg Ålesund sykehus, Ny AMK-sentral Del A.I Konkurransegrunnlag E360 Luftbehandlingsanlegg Innhold 1. Invitasjon...4 2. Informasjon...4 2.1 Om oppdragsgiver...4 2.2 Kort om oppdraget...4 2.3 Hvilke dokumenter

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV ARBEIDSBÅT TIL ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV ARBEIDSBÅT TIL ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV ARBEIDSBÅT TIL ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN 12.01.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold 1. INFORMASJON OM KONKURRANSEN... 3 1.1. Oppdragsgiver... 3 1.2. Kontaktperson... 3 1.3.

Detaljer

TILBUD SKOGTAKST PASVIK KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

TILBUD SKOGTAKST PASVIK KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE TILBUD SKOGTAKST PASVIK KONKURRANSEGRUNNLAG DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 0 For tilbud Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. av Utarbeidet av: Finnmarkseiendommen Tittel: Konkurransegrunnlag,

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Bodø kommune inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: Åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON

KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON KONKURRANSEGRUNNLAG 1 INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med anskaffelse av «Framtidens leiemarked i et

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsdirektøren KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Saksnr.: 1952 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

System/Programvare til legevakt/fastlegekontor AHK 14/1479

System/Programvare til legevakt/fastlegekontor AHK 14/1479 201 Aurskog- Høland kommune System/Programvare til legevakt/fastlegekontor AHK 1/179 Konkurransegrunnlag Innleveringsfrist:.9.201 Kl. 12:00 Innleveres til: Aurskog-Høland kommune Rådhusveien 3 190 BJØRKELANGEN

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Delområdemodell Fergefri E39

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Delområdemodell Fergefri E39 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Delområdemodell Fergefri E39 Dokumentets dato: 06.10.11 Saksnummer: 2011154410 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Moss Havn KF Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Instruks til tilbyder Oppdragsnr.: Innhold 1 Innledning 4 1.1 Anskaffelsen 4 1.2 Konkurransegrunnlaget 4 1.3 Alminnelige regler for

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Rammeavtale varm mat til barnehagene (saksnr 16/95) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 01.03.2016 kl 12:00

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anbud Fyrlyset og Jobben

Konkurransegrunnlag. Anbud Fyrlyset og Jobben Konkurransegrunnlag Anbud Fyrlyset og Jobben 1. Innledning Mandal kommune er Norges sydligste kommune med omtrent 16.000 innbyggere. Kommunen er ansvarlig for en rekke offentlige tjenester, herunder tilbud

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. Rammeavtale Multifunksjonsskrivere (MFP)

Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III. for anskaffelse av. Rammeavtale Multifunksjonsskrivere (MFP) Knutepunkt Sørlandet innkjøp 1 KNUTEPUNKT SØRLANDET - INNKJØP KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III for anskaffelse av Rammeavtale Multifunksjonsskrivere (MFP) Oktober

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTE

BEDRIFTSHELSETJENESTE 15/1866-1 H08 ANSKAFFELSE AV BEDRIFTSHELSETJENESTE 2016-2019 Konkurransegrunnlag Oktober 2015 Vedlegg: - Vektingsskjema tildelingskriterier - Tilbudsskjema - Kravspesifikasjon - Kontraktsbestemmelser 1.1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarets Forskningsinstitutt inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på Trippelbygg FFI elektro arbeider

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn. Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester

KONKURRANSEGRUNNLAG. Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn. Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: 201000658 Konkurranse med forhandlinger i 1 trinn Anskaffelse under EØS-terskelverdi Konkurranse på rammeavtale for levering av synspedagogtjenester INNHOLDSFORTEGNELSE 1

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

KJØP AV VERKSTEDTJENESTER

KJØP AV VERKSTEDTJENESTER TILBUDSKONKURRANSE KJØP AV VERKSTEDTJENESTER 2012-2013 Lillehammer kommune Kommunalteknikk og utemiljø 1 OPPDRAGET 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 FORMÅLET MED ANSKAFFELSEN 3 1.3 KUNNGJØRING 3 1.4 TILLEGGSOPPLYSNINGER

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR VIKARTJENESTER

RAMMEAVTALE FOR VIKARTJENESTER TILBUDSMAPPE Tilbudsbrev (dette dokumentet med vedlegg) til Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) for RAMMEAVTALE FOR VIKARTJENESTER Firmanavn: Org.nummer: Postadresse: Besøksadresse: Telefonnummer:

Detaljer

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING Konkurransegrunnlag for tømming av sandfangkummer, septiktanker i spredd bebyggelse, ferister og spyling av tette kloakkrør i Hå kommune 2-årig Rammeavtale

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV

ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Konsulentbistand prosjektering og utarbeidelse av anbudsdokumenter for sanering og reetablering av VVA anlegg i Kirkegata Melbu Tittel Side 1 av 7 Innhold 1. OPPDRAGET...

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Vedlikeholdsavtale Remedy 201200266 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Innleie av kontorrigg for Statens vegvesen prosjekt E 39 Eiganestunnelen og Rv 13 Ryfast Dokumentets dato: 15.06.2012 Saksnummer: 2012038690 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale for klarspråksarbeid

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale for klarspråksarbeid Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale for klarspråksarbeid Dokumentets dato: 2012 02 02 Saksnummer 2012014608 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

KONSULENTTJENESTER TIL UTVIKLINGSARBEID I UNDERVISNINGSAVDELINGEN

KONSULENTTJENESTER TIL UTVIKLINGSARBEID I UNDERVISNINGSAVDELINGEN KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av KONSULENTTJENESTER TIL UTVIKLINGSARBEID I UNDERVISNINGSAVDELINGEN Prosedyre: Konkurranse med forhandling Ref. Doffin: XXXX Dato 08.07.2009 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING " Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring"

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING  Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING " Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring" INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til

Detaljer

Tilbudsmappe. Sanering av Sandefjord sykehus. Prosjekt : Lokalmedisinsk senter i Sandefjord

Tilbudsmappe. Sanering av Sandefjord sykehus. Prosjekt : Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Tilbudsmappe Vedlegg 2 Sanering av Sandefjord sykehus Prosjekt : Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Sandefjord kommune Skal fylles ut: Firma: Selskapsform: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon:

Detaljer

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS NRK B-fløy Fasaderehabilitering Fuger og vinduer Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering NRK Rambøll Norge AS januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innbydelse... 3 2. Anskaffelsesprosedyre... 3 3. Orientering

Detaljer

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING Konkurransegrunnlag for tømming av sandfangkummer, septiktanker i spredd bebyggelse, ferister og spyling av tette kloakkrør i Hå kommune 2-årig Rammeavtale

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ANSKAFFELSE AV Lederutviklingsstøtte ANSKAFFELSESNR. A-92459 FRA NSB Konsern (Oppdragsgiver) UTSENDT DATO: 15. mai 2013 ANSKAFFELSESNR.: A-92459 Lederutviklingsstøtte Side 2 av

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Kursholder i prosjektstyring og prosjektarbeid Dokumentets dato: 8. mars 2013 Saksnummer: 2013/028374 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1.

Detaljer

Konkurransegrunnlaget består av dette dokumentet med tilhørende vedlegg.

Konkurransegrunnlaget består av dette dokumentet med tilhørende vedlegg. 1. Tilbyderinstruks 1.1 Konkurransegrunnlaget Konkurransegrunnlaget består av dette dokumentet med tilhørende vedlegg. 1.2 Gjeldende krav i henhold til forskriften for denne anskaffelsen Anskaffelsen skjer

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tipskanal

Konkurransegrunnlag. Tipskanal Konkurransegrunnlag Tipskanal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSEN 3 1.3.1 Bakgrunn for anskaffelsen

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Bistand til oppfølging av regional plan for areal og transport. Konkurransegrunnlag 1 av 7

KONKURRANSEGRUNNLAG. Bistand til oppfølging av regional plan for areal og transport. Konkurransegrunnlag 1 av 7 KONKURRANSEGRUNNLAG Bistand til oppfølging av regional plan for areal og transport Konkurransegrunnlag 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Kort beskrivelse av behov/oppdrag

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 ORIENTERING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud på 430175 Kristiansten festning Sikringstiltak murer

Detaljer

Ny butikkdel på Fiskemottaket i Listahavnen

Ny butikkdel på Fiskemottaket i Listahavnen Farsund kommune Havnevesenet Ny butikkdel på Fiskemottaket i Listahavnen Del I Konkurransebeskrivelse Rev. A 08.02.17 Del I Konkurransebeskrivelse Side: 2 av 9 Dato Rev. Hensikt Utført: Kontr.: Godkj.:

Detaljer

TILBUDSINNBYDELSE 134-BYM-2013

TILBUDSINNBYDELSE 134-BYM-2013 TILBUDSINNBYDELSE 134-BYM-2013 Miljøsertifisering i hht. ISO 14001 for Bymiljøetatens drift og forvaltning av Oslo kommune skoger (årlig oppfølging og resertifisering for sertifikatets varighet) Oslo kommune

Detaljer

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser 06.11.2014 Side 1 av 6 DEL I Tilbudsbestemmelser Innholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1 Konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Tilbudsbefaring... 3 1.3 Tilleggsopplysninger oppdragsgivers

Detaljer

TILBUDSINNBYDELSE. Anskaffelser under kr eks mva

TILBUDSINNBYDELSE. Anskaffelser under kr eks mva Oslo kommune Plan- og bygningsetaten TILBUDSINNBYDELSE Anskaffelser under kr 500 000 eks mva 1. Invitasjon til konkurranse Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten, avdeling for byutvikling (heretter oppdragsgiver)

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune Kunngjort i DOFFIN-basen 15.10.07 1 Regler og prosedyrer for leveransen Anskaffelsen er omfattet

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014 KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei Konkurranse 104/2014 Oslo kommune Vann- og avløpsetaten August 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...3

Detaljer

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I

NAV Tiltak Akershus. Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Anskaffelse etter forskriftens del I // KONKURRANSEGRUNNLAG NAV Tiltak Akershus Anskaffelse av arbeidsrettet tiltak: Opplæring (AMO) Park og anlegg med steinlegging i Ullersmo fengsel, Kroksrud avdeling Anskaffelse etter forskriftens del

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV ULTRALYDAPPARAT TIL NEVROLOGI TILBUDSFRIST: 16.10.2013 KL. 10:00 SAK NR. 13/06540 Konkurransegrunnlag sak 13/06540 Ultralydapparat nevrologi Side 1 av 7 Innhold 1

Detaljer

SVALBARD FORSKNINGSPARK, LONGYEARBYEN UTSKIFTING AV VANNLEDNINGER TILBUDSINNBYDELSE HOVEDENTREPRISE ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE MED FORHANDLING

SVALBARD FORSKNINGSPARK, LONGYEARBYEN UTSKIFTING AV VANNLEDNINGER TILBUDSINNBYDELSE HOVEDENTREPRISE ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE MED FORHANDLING SVALBARD FORSKNINGSPARK, LONGYEARBYEN UTSKIFTING AV VANNLEDNINGER TILBUDSINNBYDELSE HOVEDENTREPRISE ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE MED FORHANDLING 30.04.2013 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Innbydelse... 2 1.2 Lov

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet:

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av utredningsprosjektet: KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av utredningsprosjektet: Sammenliknende studie av effektiviteten i lufthavndriften i Avinor (bench-marking) Saksnummer.

Detaljer

K100 Generalentreprise

K100 Generalentreprise Prekvalifiseringsgrunnlag for Rehabilitering og utvidelse av Hauketo skole Grunnlag for forespørsel om å delta i begrenset anbudskonkurranse K100 Generalentreprise Prekvalifiseringsgrunnlag: Side 1-1 av

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II. Kvalifikasjonskrav

Konkurransegrunnlag Del II. Kvalifikasjonskrav Firma: Konkurransegrunnlag Del II Selskapsform: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internettadresse: Kontaktperson: Kvalifikasjonskrav NB: Skal leveres i egen konvolutt

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM

KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM KONKURRANSEGRUNNLAG VED ANSKAFFELSE AV DYREBLOD OG -INAKTIVERT SERUM TILBUDSFRIST: 11.10.2013 KL. 10:00 SAK NR. 13/05929 Konkurransegrunnlag sak 13/05929 Side 1 av 7 Innhold 1 Innbydelse til konkurranse...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for levering av. Bedriftshelsetjeneste (BHT/HMS-tjeneste)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for levering av. Bedriftshelsetjeneste (BHT/HMS-tjeneste) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for levering av Bedriftshelsetjeneste (BHT/HMS-tjeneste) Sortland kommune Juni 2011 1. GENERELL INFORMASJON 1.1 Om oppdragsgiveren Sortland kommune (heretter

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Rammeavtale om advokatbistand i forbindelse med offentlige anskaffelser 1 Innhold 1. ANSKAFFELSENS FORMÅL/OMFANG... 3 1.1. ANSKAFFELSENS FORMÅL... 3 1.2.

Detaljer

side 1 HEMNES KOMMUNE ØKONOMIAVDELINGEN KONKURRANSEGRUNNLAG

side 1 HEMNES KOMMUNE ØKONOMIAVDELINGEN KONKURRANSEGRUNNLAG side 1 HEMNES KOMMUNE ØKONOMIAVDELINGEN KONKURRANSEGRUNNLAG side 2 1. INTRODUKSJON 1.1 Oppdragsgiver Hemnes kommune, organisasjonsnummer: 846316442 1.2 Beskrivelse av anskaffelsene Lån til investeringer

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: SALG-090-2007 Anbudskonkurranse Anskaffelser under nasjonal terskelverdi Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG Oslo kommune Utdanningsetaten KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING FOR TILDELING AV TJENESTEKONSESJON FOR Kantinedrift ved Blindern vgs 01-Blindern-2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

RAMMEAVTALE OM HOTELLOVERNATTING

RAMMEAVTALE OM HOTELLOVERNATTING 3 Tilbudsbrev VEDLEGG 3 Tilbudsbrev til Statsbygg RAMMEAVTALE OM HOTELLOVERNATTING 1 av 8 3 Tilbudsbrev Firmanavn: Org.nummer: Postadresse: Besøksadresse: Telefonnummer: Kontaktperson: Telefonnummer: Mobilnummer:

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Verktøy for avvikshåndtering

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Verktøy for avvikshåndtering Konkurransegrunnlag for for kjøp av Verktøy for avvikshåndtering For levering til Miljødirektoratet Saksnummer: 2014/6623 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE. Flerbrukshall Bjerkelunden Tofte

TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE. Flerbrukshall Bjerkelunden Tofte Hurum Eiendomsselskap KF TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE Flerbrukshall Bjerkelunden Tofte 1 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Konkurranseform... 3 1.3 Konkurransegrunnlaget...

Detaljer

SANDØY KOMMUNE HARØY SKULE

SANDØY KOMMUNE HARØY SKULE SANDØY KOMMUNE HARØY SKULE Konkurransegrunnlag Del I Anskaffelse av lekeplassutstyr til Harøy skule INNHOLD Del I Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Presentasjon av

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Konferanse og møtetjenester

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Konferanse og møtetjenester KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Konferanse og møtetjenester KONKURANSEGRUNNLAG KONFERANSE OG MØTETJENESTER Side 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OM ANSKAFFELSEN... 3 1.1 Anskaffelsens innhold...

Detaljer

Vedlegg 4 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 4 Tanum, Hem, Nordby Lardal kommune

Vedlegg 4 Tilbudsmappe. Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 4 Tanum, Hem, Nordby Lardal kommune Vedlegg 4 Tilbudsmappe Vintervedlikehold kommunale veier og plasser Rode 4 Tanum, Hem, Nordby Lardal kommune Ved elektronisk utfylling: Bruk TAB for å gå fra post til post, for avkryssing: venstreklikk

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån»

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån» Konkurransegrunnlag for for kjøp av «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån» For levering til Husbanken 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Design, produksjon og distribusjon av førerkort og yrkessjåførbevis

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Design, produksjon og distribusjon av førerkort og yrkessjåførbevis Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Design, produksjon og distribusjon av førerkort og yrkessjåførbevis Dokumentets dato: 3.5.2012 Saksnummer: 2010/193636 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING I TO TRINN FOR INNLEIE AV LASTEBIL MED ELLER UTEN TILHENGER INKL. FØRER Anskaffelse 114/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innbydelse Innledning Oppdragsgiver Konkurranseform og gjennomføring Aktuelle tilbydere...

Innholdsfortegnelse 1. Innbydelse Innledning Oppdragsgiver Konkurranseform og gjennomføring Aktuelle tilbydere... KVALIFIKASJONSGRUNNLAG OPPFØRING AV FORBRENNINGSANLEGG FOR RESTAVFALL ENTREPRISE B03-06 Maler og belegg 15.10.2008 Innholdsfortegnelse 1. Innbydelse... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Oppdragsgiver... 3 1.3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale - Kjøp av nettverksutstyr til Akershus fylkeskommune med samarbeidspartnere

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale - Kjøp av nettverksutstyr til Akershus fylkeskommune med samarbeidspartnere KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Rammeavtale - Kjøp av nettverksutstyr til Akershus fylkeskommune med samarbeidspartnere KONKURANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR KJØP AV NETTVERKSUTSTYR 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV DANSEUNDERVISNING

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV DANSEUNDERVISNING KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KJØP AV DANSEUNDERVISNING 1. GENERELL BESKRIVELSE 1.1. Oppdragsgiver Lillehammer videregående skole er en moderne skole i et historisk miljø. Skolen har nesten 700 elever og ansatte

Detaljer

Vedlegg 2. Tilbudsbeskrivelsen

Vedlegg 2. Tilbudsbeskrivelsen Vedlegg 2 Tilbudsbeskrivelsen Rammeavtale 14/4159 Snørydding, brøyting og strøtjenester CPV 90620000 Snørydding og brøyting Innholdsoversikt 1. Informasjon om tilbyder... 3 2. Erklæring fra tilbyder...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse etter forskriftens del l og lll anbud nr. 16/179. Lastebil med flak, inkl. innbytte av 1 eldre lastebil

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse etter forskriftens del l og lll anbud nr. 16/179. Lastebil med flak, inkl. innbytte av 1 eldre lastebil KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse etter forskriftens del l og lll anbud nr. 16/179 Lastebil med flak, inkl. innbytte av 1 eldre lastebil Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 14.03.2016 kl 12:00

Detaljer

Rammeavtale om bedriftshelsetjenesten i Ringerike kommune Åpen anbudskonkurranse (FOA DEL III) Ringerike Kommune

Rammeavtale om bedriftshelsetjenesten i Ringerike kommune Åpen anbudskonkurranse (FOA DEL III) Ringerike Kommune Rammeavtale om bedriftshelsetjenesten i Ringerike kommune 2016 Åpen anbudskonkurranse (FOA DEL III) Ringerike Kommune 1 INNHOLD Betingelser for konkurransen... 3 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1

Detaljer

Konkurransebeskrivelsen

Konkurransebeskrivelsen Konkurransebeskrivelsen Rammeavtale 14/4159 Snørydding, brøyting og strøtjenester CPV 90620000 Snørydding og brøyting Innholdsoversikt 1 Innledning... 3 2 Generelt om anskaffelsen... 3 3 Regler for gjennomføring

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II. for kjøp av varebil med kjøleaggregat.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II. for kjøp av varebil med kjøleaggregat. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del II for kjøp av varebil med kjøleaggregat Oppdragsgiver: Tilbudsfrist : 10.6.2014, kl 12:00 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE...

Detaljer

TILBUDSMAPPE. Innkjøp av pellets. Til Kirkebakken nærvarme

TILBUDSMAPPE. Innkjøp av pellets. Til Kirkebakken nærvarme TILBUDSMAPPE Innkjøp av pellets Til Kirkebakken nærvarme i Firma: Foretaksnummer: Gateadresse: Postadresse: Telefon: Internettadresse: Kontaktperson: E-post kontaktperson: Side 1 av 11 Innhold Innhold

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av veghøvel. Tilbudsfrist: onsdag ,kl.12:00

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av veghøvel. Tilbudsfrist: onsdag ,kl.12:00 Konkurransegrunnlag Anskaffelse av veghøvel Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/4357 Tilbudsfrist: onsdag 01.02.2017,kl.12:00 1 Oppdragsgiver Oppdraget 1.1 Oppdragsgiver Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar

Detaljer

Forespørsel om deltakelse

Forespørsel om deltakelse Forespørsel om deltakelse Begrenset anbudskonkurranse for kjøp av elektronisk spørreskjemaverktøy for Politidirektoratet Søknadsfrist: 4. juni 2009 Innholdsfortegnelse 1 Innbydelse til å delta i anbudskonkurranse...

Detaljer