Trygdeavtale mellom Australia og Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trygdeavtale mellom Australia og Norge"

Transkript

1 Trygdeavtale mellom Australia og Norge Australias trygdesystem Australias trygdesystem er annerledes enn de fleste andre utviklingsland. Hver persons pensjon utbetales av den australske staten med generelle midler, i stedet for gjennom bidrag betalt av enkeltpersoner og arbeidsgivere inn på et sosialtrygdfond. På grunn av dette er australske pensjoner inntekts- og eiendomsjustert. Det australske (DHS) (Arbeidsdepartementet) leverer australske trygdeytelser til enkeltpersoner. Du må fortelle oss om alle dine, og i noen tilfeller, din partners 1 inntekt og formue hvis du ønsker å kreve en australsk pensjon. Hvordan hjelper avtalen deg? Avtalen gir deg generelt mulighet til å fremgi et krav om betaling fra enten Norge eller Australia. Den lar deg også legge sammen din botid i Australia og perioder med trygdedekning i Norge, slik at du kan møte minimumskravene for utbetaling. Hvem kan få en australsk utbetaling? Hvis du bor i Australia eller Norge, kan du sende inn et krav om den australske alderspensjonen og uførepensjonen i begge land. For å kvalifiseres til avtalen må du oppfylle følgende grunnleggende krav*: Alderspensjon Du kan få alderspensjon dersom: du er over kvalifisert alder (se humanservices.gov.au for detaljer), og den totale tiden du har bodd i Australia og/eller dine perioder med dekning i Norge er mer enn 10 år. Uførepensjon Du kan få uførepensjon dersom: du har en funksjonshemming, eller du er permanent blind, og din funksjonshemming/blindhet oppstod mens du bodde i Australia, eller den totale tiden du har bodd i Australia og/eller dine perioder med dekning i Norge er mer enn 10 år. Merknad: Hvis du bor utenfor Australia når du fremsetter krav, trenger du vanligvis minst 12 måneder australsk trygdetid 2, hvorav seks måneder må være sammenhengende. INT028NOR.1502 PAGE 1 OF 4

2 * Det kan være ytterligere krav du må oppfylle før du får utbetaling. Hvem kan få en norsk utbetaling? Med avtalen kan du legge til perioder med australsk trygdetid 2 til perioder med norsk dekning for å møte minimumskravet for norsk alderspensjon, uførepensjon, rehabiliteringspenger og etterlattepensjon. Norske myndigheter tar alle beslutninger om norske utbetalinger. For mer informasjon om norske utbetalinger bør du kontakte nav 3. Hvordan fremsetter jeg krav? Hvis du er i Australia, og vil fremsette et krav om: en australsk utbetaling under avtalen, besøk humanservices.gov.au en norsk utbetaling, kontakt departmentet 4, eller legg frem kravet på nærmeste nav-kontor. Hvis du er i Norge, og vil fremsette et krav om: en norsk utbetaling, kontakt ditt lokale trygdekontor en australsk utbetaling: o kontakt ditt lokale trygdekontor o departementet, eller o last ned skjemaer fra humanservices.gov.au Du kan også sende inn kravet ditt på et lokalt norsk trygdekontor. Kontakt Arbeids- og velferdsdirektoratet 3 for å fremsette et krav om norsk utbetaling. Du må fremsette kravet ditt om en norsk utbetaling direkte til Arbeids- og velferdsdirektoratet. Krav om utbetaling skal fremsettes raskt, siden etterbetalinger vanligvis ikke utbetales. Krav om australske utbetalinger kan fremsettes opptil 13 uker før. For mer informasjon Hvis du ønsker mer detaljert informasjon, bør du kontakte oss 4 for gratis råd og veiledning. Ansvarsfraskrivelse Opplysningene i denne publikasjonen er bare ment som en veiledning til utbetalinger og tjenester tilgjengelige. Informasjonen i dette faktaarket er korrekt fra mai Hvis du bruker denne publikasjonen etter denne datoen, ta kontakt med oss for å kontrollere at opplysningene er oppdaterte. INT028NOR.1502 PAGE 2 OF 4 INTERNATIONAL SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND NORWAY

3 Bør jeg fremsette et krav? Vi kan ikke være sikker på om du vil få en utbetaling før du fremsetter et krav og omstendighetene dine blir tatt hensyn til. Det er ditt ansvar å avgjøre om du fremsetter et krav om utbetaling eller ikke. Fra hvilken dato er utbetalingene tilgjengelige? De fleste statlige utbetalinger er betalt fra, eller etter den dato søknaden er registrert. Så jo tidligere du fremsetter søknaden din, desto raskere kan du få utbetaling. Hva trenger du å gjøre når du arbeider med en tredje part? Du kan bli behandlet av en tredjepart som ikke er medlem av staben vår. Hvis du blir det, husk at vi ikke har gitt noen tredjeparter autorisasjon til å gi informasjon eller råd til deg om dine betalinger. Merknader 1. Definisjon av en partner For vårt formål anses en person for å være din partner hvis du og den personen bor sammen, eller vanligvis bor sammen, er gift, er i et registrert forhold (motsatt eller samme kjønn), eller i et samboerforhold (motsatt eller av samme kjønn). Departementet anser en person å være i et samboerforhold fra det tidspunkt de begynner å leve med en annen person som medlem av et par. 2. Opphold i Australia Departementet godkjenner alle par, motsatt kjønn og samme kjønn. "Opphold i Australia" betyr perioder da du var bosatt i Australia som en australsk statsborger eller hadde permanent australsk visum. Opphold i Australia til enhver tid brukes for å kvalifisere for en australsk utbetaling. "Arbeidslivopphold" er periode(r) hvor man har bodd i Australia (kun mellom 16 år og australsk pensjonsalder). Utlendingsdirektoratet kan fortelle oss om dine reiser til og fra Australia siden Vi kan bruke denne informasjonen til å sørge for at du har krav på en australsk utbetaling. 3. Kontaktdetaljer for Arbeids- og velferdsdirektoratet INT028NOR.1502 PAGE 3 OF 4 INTERNATIONAL SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND NORWAY

4 det norske trygdesystemet 4. Kontaktdetaljer for Department of Human Services (Arbeidsdepartementet) Postboks 8127 Dep 0032 Oslo NORGE Tlf.: Faks: Nettsted: nav.no Ring i Australia. Ring utenfor Australia. Merknad: Samtalegebyr påløper samtaler fra mobiltelefoner kan bli belastet med en høyere pris. E-post: Merknad: E-post er ikke et sikkert kommunikasjonsmedium. Faks: Skriv til: GPO Box 273, Hobart, Tasmania 7001, Australia. Besøk humanservices.gov.au INT028NOR.1502 PAGE 4 OF 4 INTERNATIONAL SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND NORWAY

5 Social Security Agreement between Australia and Norway Australia s social security system Australia s social security system is different to most other developed countries. Each person s pension is paid by the Australian Government out of general funds, rather than through contributions paid by individuals and employers into a social insurance fund. For this reason, Australian pensions are income and asset tested. The (DHS) delivers Australian social security payments to individuals. You will have to tell us about all of your, and in some instances, your partner s 1 income and assets if you want to claim an Australian pension. How does the agreement help you? The agreement generally allows you to lodge a claim for payment from either country. It also allows you to add together your periods of residence in Australia and periods of social security coverage in Norway, so you can meet the minimum requirements for payment. Who can get an Australian payment? If you live in Australia or Norway, you can lodge a claim for the Australian Age Pension and Disability Support Pension in either country. To qualify under the agreement, you need to meet the following basic requirements*: Age Pension You may be able to get Age Pension if: you are over the qualifying age (refer to humanservices.gov.au for details), and the total period of time you have lived in Australia and/or your periods of coverage in Norway add up to more than 10 years. Disability Support Pension You may be able to get Disability Support Pension if: you have a disability, or you are permanently blind, and your disability/blindness occurred while you were living in Australia, or the total period of time you have lived in Australia and/or your periods of coverage in Norway add up to more than 10 years. INT PAGE 1 OF 4

6 Note: if you live outside Australia when you claim, you generally need at least 12 months Australian Working Life Residence 2, of which six months must be continuous. * There may be additional requirements you need to meet before you can be paid. Who can get a Norwegian payment? Under the agreement, you can add periods of Australian Working Life Residence 2 to your periods of coverage in Norway to meet the minimum requirement for the Norwegian Old Age Pension, Disability Pension, Rehabilitation Benefit and Survivor s Pension. The Norwegian pension authorities make all decisions about Norwegian payments. For more information about Norwegian payments, you should contact the Norwegian pension authorities 3. How do I claim? If you are in Australia, to claim: an Australian payment under the agreement, visit humanservices.gov.au a Norwegian payment, contact the department 4, or lodge your claim at your nearest DHS Service Centre. If you are in Norway, to claim: a Norwegian payment, contact your local Norwegian social insurance office an Australian payment: o contact your local Norwegian social insurance office o the department, or o download the claim forms from humanservices.gov.au You can also lodge your claim at any local Norwegian social insurance office. To get a claim for a Norwegian payment, contact the Norwegian pension authorities 3. You will need to lodge your claim for a Norwegian payment directly with the Norwegian pension authorities. Claims for payments should be lodged quickly, as back payments are not normally paid. Claims for Australian payments can be lodged up to 13 weeks early. For more information If you would like more detailed information you should contact us 4 for free help and advice. SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND NORWAY PAGE 2 OF 4

7 Disclaimer The information contained in this publication is intended only as a guide to payments and services available. The information in this factsheet is accurate as at May If you use this publication after that date, please check with us that the details are up to date. Should I lodge a claim? We can t be sure if you will get a payment, until you lodge a claim and your circumstances are taken into account. It is your responsibility to decide whether you lodge a claim for payment or not. From what date are the payments available? Most government payments are paid from, or after the date on which the application is made. So the sooner you lodge your application, the quicker you may be paid. What do you need to do when dealing with a third party? You may deal with a third party who is not a member of our staff. If you do so, please remember that we have not authorised any third parties to provide information or advice to you about payments. Notes 1. Definition of a partner For our purposes, a person is considered to be your partner if you and the person are living together, or usually live together; are married, in a registered relationship (opposite or same-sex), or in a de facto relationship (opposite or same-sex). The department considers a person to be in a de facto relationship from the time they start living with another person as a member of a couple. The department recognises all couples, opposite-sex and same-sex. SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND NORWAY PAGE 3 OF 4

8 2. Australian residence Australian residence means periods when you were residing in Australia as an Australian citizen or Australian permanent visa holder. Australian residence at any time is used to qualify for an Australian payment. Working Life Residence is period/s of Australian residence between the ages of 16 and Australian age pension age only. 3. Norwegian social insurance contact details 4. Department of Human Services contact details The Department of Immigration and Citizenship may tell us about your travel to and from Australia since We may use this information to make sure that you are entitled to an Australian payment. Directorate of Labour and Welfare PO Box 8127 Dep 0032 Oslo NORWAY Call Fax Website nav.no Call from within Australia. Call from outside Australia. Note: call charges apply calls from mobile phones may be charged at a higher rate. Note: is not a secure communication medium. Fax Write to GPO Box 273, Hobart, Tasmania 7001, Australia. Visit humanservices.gov.au SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND NORWAY PAGE 4 OF 4

Rettledning for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon fra Norge. Guidelines for persons resident abroad who receive pension from Norway

Rettledning for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon fra Norge. Guidelines for persons resident abroad who receive pension from Norway SELVANGIVELSEN 2014 Rettledning for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon fra Norge TAX RETURN 2014 Guidelines for persons resident abroad who receive pension from Norway Leveringsfrist: 30. april

Detaljer

Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society

Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society Welcome to Norway Information for newly arrived immigrants on their rights, opportunities and responsibilities in Norwegian society ENGELSK Til nyankomne innvandrere som kan få permanent opphold i Norge

Detaljer

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Au pairordningen skal gi unge mennesker mellom 18 og 30 år en mulighet til å lære

Detaljer

KONTRAKT OM KULTURUTVEKSLING MELLOM AU PAIR OG VERTSFAMILIE CONTRACT FOR CULTURAL EXCHANGE BETWEEN AU PAIR AND HOST FAMILY

KONTRAKT OM KULTURUTVEKSLING MELLOM AU PAIR OG VERTSFAMILIE CONTRACT FOR CULTURAL EXCHANGE BETWEEN AU PAIR AND HOST FAMILY KONTRAKT OM KULTURUTVEKSLING MELLOM AU PAIR OG VERTSFAMILIE CONTRACT FOR CULTURAL EXCHANGE BETWEEN AU PAIR AND HOST FAMILY Kontrakten skal være tydelig og fullstendig utfylt. Dersom au pairen ikke kan

Detaljer

NORSK. Innholdsfortegnelse

NORSK. Innholdsfortegnelse No r s k/en g l i s h Gj e l dunde rsoni ng Gj e l dunde rsoni ng Brevmaler LETTERTEMPLATES Sp ø rd i nk o n t a k t b e t j e n t f o råf i n n eu t o mo ge v e n t u e l t n å rv i b e s ø k e ra k k

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2015-2016

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2015-2016 Til skolen Rundskriv S 02-2015 Oslo, 27. januar 2015 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2015-2016 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav Vs Jubileumsfond viser vi til NKFs nettside: http://nkf.folkehogskole.no/nkf/om-nkf/stipend/

Detaljer

Selvangivelsen 2009 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende

Selvangivelsen 2009 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende Selvangivelsen 2009 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende Tax return 2009 Guidelines for foreign employees and self-employed persons Norsk (bokmål)/english Innhold:

Detaljer

Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende. Guidelines for foreign employees and self-employed persons

Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende. Guidelines for foreign employees and self-employed persons SELVANGIVELSEN 2014 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende TAX RETURN 2014 Guidelines for foreign employees and self-employed persons Leveringsfrist: 30. april 2015 Final

Detaljer

1. Identiteten til og kontaktopplysninger for kredittyter/kredittformidler

1. Identiteten til og kontaktopplysninger for kredittyter/kredittformidler STANDARDISERTE EUROPEISKE OPPLYSNINGER OM FORBRUKERKREDITT 1. Identiteten til og kontaktopplysninger for kredittyter/kredittformidler Kredittyter Ltd. Reg nr: C 56251 Registrert adresse Tagliaferro Business

Detaljer

SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende

SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning for utenlandske arbeidstakere og selvstendige næringsdrivende TAX RETURN 2013 Guidelines for foreign employees and self-employed persons Final date of submission 30. april

Detaljer

Travel Expense Reiseregning. End User Sluttbruker

Travel Expense Reiseregning. End User Sluttbruker Travel Expense Reiseregning End User Sluttbruker 1 Introduction Introduksjon This presentation is a step by step walkthrough of the Travel Expense process in our HR system. The information is presented

Detaljer

Opphavsrett (c) 2013 2014 ZURB, inc.

Opphavsrett (c) 2013 2014 ZURB, inc. Den norske teksten er en uoffisiell oversettelse og er kun ment som informasjon. Det er den originale engelske versjonen som er juridisk bindende, og denne skal i ethvert tilfelle gis forrang. Opphavsrett

Detaljer

For å oppfylle fristen 29. juli, ber vi om at du merker deg de sentrale milepælene og forventningene: Hendelse Dato Hva innebærer denne tidsfristen?

For å oppfylle fristen 29. juli, ber vi om at du merker deg de sentrale milepælene og forventningene: Hendelse Dato Hva innebærer denne tidsfristen? Kjære leverandør GSK går over til elektronisk fakturering Som del av GSKs kontinuerlige politikk for å stadig forbedre effektivitet og tjenester både overfor kunder og leverandører, går vi nå over til

Detaljer

Web appendix: Not for publication

Web appendix: Not for publication Web appendix: Not for publication SECTION 1: Articles on social preferences in top five journals: 2000 2010 Andersen S; Bulte E; Gneezy U; List J A (2008). "Do women supply more public goods than men?

Detaljer

Schengen: Forslag til Touring-visum/T-visum

Schengen: Forslag til Touring-visum/T-visum Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref: 14/26-NEW Vår ref: 14/2224-22/CDC 30.09.2014 Schengen: Forslag til Touring-visum/T-visum Direktoratet viser til Justis -og beredskapsdepartementets

Detaljer

Vi håper du ser frem til den spennende reisen du har bestilt! Her kommer litt visuminformasjon:

Vi håper du ser frem til den spennende reisen du har bestilt! Her kommer litt visuminformasjon: Visumservice AS Escape Travel Postboks 5220 Majorstuen 0303 Oslo VEDRØRENDE VISUM TIL RUSSLAND OG KINA Vi håper du ser frem til den spennende reisen du har bestilt! Her kommer litt visuminformasjon: Visumsøknader

Detaljer

DU HAR 14 DAGERS UBETINGET ANGRERETT

DU HAR 14 DAGERS UBETINGET ANGRERETT Skjema A (bokmål) side 1 av 4. Dette skjemaet er obligatorisk ifølge forskrift om angreskjema av 27. februar 2001 fastsatt av Barne og likestillingsdepartementet med hjemmel i lov 21.12.2000 nr. 105 om

Detaljer

Click here for English. Wizzair, Avbestillings og avbrudds forsikring

Click here for English. Wizzair, Avbestillings og avbrudds forsikring Click here for English Wizzair, Avbestillings og avbrudds forsikring Forsikringsvilkår 01.06.2008 Innholdsfortegnelse Skademelding og assistanse side 3 Dekningsmatrise side 3 1 Fellesbestemmelser side

Detaljer

STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR

STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR STANDARD CONTRACT FOR AU PAIRS Kontrakten skal være tydelig og fullstendig utfylt. Vennligst bruk blokkbokstaver. The application must be filled in clearly and in full. Please

Detaljer

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states ROYAL NORWEGIAN MINISTRY OF HEALTH AND CARE SERVICES EFTA Surveillance Authority Rue Belliard 35 B-1040 Brussel Belgium Your ref Our ref Date 72376 12/5292 15 August 2015 Subject: Letter of formal notice

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK: VISMA.NET

VILKÅR FOR BRUK: VISMA.NET VILKÅR FOR BRUK: VISMA.NET Land: Norge To read this agreement in English please go to page 13 Versjon: 1 Sist endret: Aldri FORBEHOLD: Dette er en første versjon av Visma.net. Visse funksjoner beskrevet

Detaljer

-Lønnsoppgjøret. - Følg med på tiden på din rute!

-Lønnsoppgjøret. - Følg med på tiden på din rute! BuDKAnalen Nr. 2-2014 Medlemsblad for distribusjonsklubben i Aftenposten Newsletter for all members of the union, DKA -Lønnsoppgjøret -Ruterevisjoner på gang - Følg med på tiden på din rute! budkanalen

Detaljer

Vi gjør våre kunder gode - Forspranget ligger i kompetansen. Cateno E-post oppsett

Vi gjør våre kunder gode - Forspranget ligger i kompetansen. Cateno E-post oppsett Vi gjør våre kunder gode - Forspranget ligger i kompetansen Cateno E-post oppsett Cateno AS Gjerdrums vei 14 0484 Oslo Support: Tlf: 23 00 78 80, Faks: 23 00 78 99 Internett: www.cateno.no E-mail: support@cateno.no

Detaljer

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com 2004-2006 LOCAL LOKAL SPECIAL AGREEMENT SÆRAVTALE FOR FOR OFFSHORE EMPLOYEES

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com 2004-2006 LOCAL LOKAL SPECIAL AGREEMENT SÆRAVTALE FOR FOR OFFSHORE EMPLOYEES 2004-2006 2004 2006 LOKAL SÆRAVTALE FOR OFFSHORE ANSATTE I SCHLUMBERGER NORGE AS INNGÅTT MELLOM BEDRIFTEN OG NOPEF KLUBBENE AVDELING 13 AVDELING 19 AVDELING 25 AVDELING 45 AVDELING 155 LOCAL SPECIAL AGREEMENT

Detaljer

Erklæring - spesielle vilkår i Låneavtalen inngått via internett, gjeldende for kunder i Norge. Bankkontonummer:

Erklæring - spesielle vilkår i Låneavtalen inngått via internett, gjeldende for kunder i Norge. Bankkontonummer: Erklæring - spesielle vilkår i Låneavtalen inngått via internett, gjeldende for kunder i Norge Avtalenummer: Kunden Fornavn: Adresse: Sted: Etternavn: Postnummer: SSN: Telefon/Mobil-nr: Bankkontonummer:

Detaljer

Network Statement 2016

Network Statement 2016 VEDLEGG 1.3 Rettslig forankring VEDLEGG / ANNEX: 3.3.3.3 Network Statement 2016 3.3.3.3 Kommunikasjonssystemer Communications Systems Gyldighetsperiode: 13. desember 2015 10. desember 2016 Validity Period:

Detaljer

Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS. fremsatt av. PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l.

Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS. fremsatt av. PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. Tilbud til aksjonærene om kjøp av alle utestående aksjer i Boligutleie Holding III AS fremsatt av PATRIZIA Harald Fund Investment 1 S.à r.l. og Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen Tilbudspris: NOK 9,00

Detaljer

Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån

Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån R Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån Rapport 2012-07 Proba-rapport nr 2012-07, Prosjekt nr. 12009 ISSN: 1891-8093 LEB, SK/AG, 27.06.2012 Offentlig Rapport 2012-07 Kommunenes retningslinjer

Detaljer

Katastrofen som rammet landet vi flyktet fra. Tsunamien i et acehnesisk eksilperspektiv

Katastrofen som rammet landet vi flyktet fra. Tsunamien i et acehnesisk eksilperspektiv Kåre Moen Katastrofen som rammet landet vi flyktet fra. Tsunamien i et acehnesisk eksilperspektiv Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s Publikasjonsserie fra Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

2006-2008 LOCAL LOKAL SPECIAL AGREEMENT SÆRAVTALE FOR FOR OFFSHORE EMPLOYEES OFFSHORE ANSATTE SCHLUMBERGER NORGE AS SCHLUMBERGER NORGE AS BETWEEN

2006-2008 LOCAL LOKAL SPECIAL AGREEMENT SÆRAVTALE FOR FOR OFFSHORE EMPLOYEES OFFSHORE ANSATTE SCHLUMBERGER NORGE AS SCHLUMBERGER NORGE AS BETWEEN 2006-2008 2006 2008 LOKAL SÆRAVTALE FOR OFFSHORE ANSATTE I SCHLUMBERGER NORGE AS INNGÅTT MELLOM BEDRIFTEN OG IE KLUBBENE AVDELING 13 AVDELING 19 AVDELING 25 AVDELING 45 AVDELING 155 LOCAL SPECIAL AGREEMENT

Detaljer