EMC - EMI. EMI er radioamatørenes hovedutfordring. Fortellingen om hvorfor det har blitt slik LA6TP 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EMC - EMI. EMI er radioamatørenes hovedutfordring. Fortellingen om hvorfor det har blitt slik LA6TP 1"

Transkript

1 EMC - EMI EMI er radioamatørenes hovedutfordring Fortellingen om hvorfor det har blitt slik LA6TP 1

2 EMC EMI EMC problem EMC Elektromagnetisk kompatibilitet EMI Elektromagnetisk interferens La oss glemme EMC problem LA6TP 2

3 Meny Historisk tilbakeblikk EMC direktivet R&TTE direktivet Ekomloven Forskrift om EØS-krav til radio- og teleterminalutstyr (Nkom) Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (DSB) Nkom sin praksis CE -merking China export Overstyring - 3 V/m LA6TP 3

4 Historisk tilbakeblikk I 1970 hadde myndighetene (Teledirektoratet) oversikt over det meste av sivilt radiosenderutstyr Kringkasting, bakkeutstyr for flytrafikk, radiolinjer, mobiltelefon, offentlig og privat PMR, Radioamatør, Landbasert utstyr for skipstrafikken Egen tillatelse ble utstedt for: radiostyrt modellhelikopter og modellfly, privatradio Alt sender og mottakerutstyr ble typegodkjent i Norge. I praksis var det unntak for Televerket og Forsvaret «Ulovlig» å omsette og å eie sendeutstyr hvis det ikke var gitt frekvenstillatelse Hver enkelt interferenssituasjon kunne undersøkes av myndigheten Antall frekvenstillatelser økte raskt Frekvenstillatelsen ble tildelt i forskrift om typegodkjenningen Myndigheten mistet oversikt over hvem som eide og brukte en radiosender EMI utfordringene økte og det ble behov for et EMC-regelverk LA6TP 4

5 LA6TP 5

6 LA6TP 6

7 EMC direktivet (2014/30/EU) Where as (4) Radiokommunikasjon og spesielt radioamatørtjeneste skal beskyttes mot interferens (5) Ikke anledning for den enkelte stat til å fravike direktivet (6) og (7) Gjelder all import, produksjon, salg og fjernsalg (internettsalg) (8) Gjelder både utstyr og faste anlegg (26) EMI er EMI uansett om det er en eller flere støykilder (35) Krav til CE-merking Artikkel 2.2.c Byggesett for radioamatører skal ikke CE-merkes 2.2.d i og ii Uakseptabelt å endre et område fra EMC til EMI. Se bilag 1, Vesentlige krav 5 Handelshindring kan ikke iverksettes for CE-merket og samsvarserklært utstyr 16 og 17 CE-merking LA6TP 7

8 R&TTE direktivet (1999/5/EF) Where as (11) EMC-direktivets krav skal ivaretas Artikkel 3 Vesentlige krav Utstyret skal ikke kunne forårsake helseplage eller helseskade Effektivt utnytter frekvensspekteret slik at interferens ikke oppstår Ikke skader nettet eller nettets funksjon Skal inneholde visse funksjoner som letter bruken for handikappede Artikkel 5 Utstyr som tilfredsstiller relevante harmoniserte standarder kan omsettes uten noen form for handelshindring i hele EØS-område når det er CE-merket og samsvarserklært LA6TP 8

9 Norske forskrifter Forskrift om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for elektronisk kommunikasjon (Nkom) 5.Grunnleggende EMC-krav Apparater og faste installasjoner skal være konstruert og produsert slik at de: a) ikke forårsaker kraftigere elektromagnetiske forstyrrelser enn at radio- og teleterminalutstyr og andre apparater og faste installasjoner kan virke som forutsatt og b) har tilstrekkelig elektromagnetisk immunitet til å kunne virke som forutsatt. Forskrift om elektrisk utstyr (DSB) 9.Elektromagnetisk kompatibilitet Elektrisk utstyr som er et ferdig produkt og er kommersielt tilgjengelig som en enkelt funksjonell enhet ment for sluttbruker, skal være konstruert og produsert slik at a) det ikke forårsaker større elektromagnetiske forstyrrelser enn at annet elektrisk utstyr kan fungere som forutsatt b) det har tilstrekkelig elektromagnetisk immunitet til å kunne fungere ved forutsatt bruk. Kravene til elektromagnetisk kompatibilitet gjelder også mobile anlegg og komponenter og sammensatte enheter ment for sluttbrukers inkorporering i et elektrisk utstyr. LA6TP 9

10 Forstyrrelse av elektronisk kommunikasjon - Nkoms praksis Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) er myndighet for elektronisk kommunikasjon, og har blant annet tilsyn med at elektroniske kommunikasjonstjenester og utstyr skal virke sammen i Norge. Radio, TV, garasjeportåpnere, trådløse nettverk, amatørradioer og mobiltelefoner er eksempler på utstyr som bruker forskjellige deler av frekvensspekteret. Stort sett går dette problemfritt og uten forstyrrelser. Det er imidlertid ikke mulig å forebygge all elektronisk støy, og iblant hender det at elektronisk utstyr forstyrrer elektronisk kommunikasjon. Dette kan for eksempel oppleves som skurring, at utstyr ikke virker som det skal eller andre forstyrrelser. Dersom Nkom oppdager ulovlig frekvensbruk eller at utstyret som forstyrrer ikke overholder tekniske krav, vil Nkom kreve at bruken opphører og om nødvendig følge opp med sanksjoner. I noen tilfeller hender det at elektronisk utstyr som overholder regelverket og som er lovlig omsatt på det norske markedet, likevel forstyrrer annet elektronisk utstyr. De som eier og bruker utstyret må da selv finne frem til en løsning, og avtale hva som skal til for at de ikke skal forstyrre hverandre. I slike tilfeller griper Nkom i hovedsak kun inn i saker der viktige samfunnsinteresser blir berørt, eller hvor tjenester som skal ta vare på liv og helse blir forstyrret. Nkoms praksis på området kan oppsummeres slik: Ulovlig bruk av frekvenser, eller bruk av utstyr som ikke oppfyller tekniske krav, må opphøre og vil bli stanset av Nkom. Hvis det ikke er påvist at bruken av frekvenser eller utstyr er ulovlig, vil Nkom som hovedregel kun kreve at bruken stanses hvis den går ut over viktige samfunnsinteresser. Nkom vil kreve umiddelbar stans i bruken av utstyr som forstyrrer tjenester for liv og helse, for eksempel nødsamband, uansett årsak. I andre tilfeller må de involverte partene selv komme til enighet. LA6TP 10

11 Plasma-TV Samsvarserklæringene for plasma-tv peker ofte på standarden EN Måleområde starter på 30 MHz Den gang da hadde det ingen hensikt å sette krav til utstråling fra TV under 30 MHz Bruk av produktspesifikk standard er akseptabelt selv om produktet ikke tilfredsstiller en generell standard En plasma-tv kan samsvarserklæres og CE-merkes og lovlig omsettes uten at utstråling under 30 MHz er målt Påstand: Bruk av plasma-tv i et nabolag er ikke forenelig med radiolytting på frekvenser under 30 MHz. Det vil si en EMI tilstand. I henhold til regelverk basert på EMC-direktivets grunnleggende krav til EMC er det ikke tillatt å bruke en plasma-tv i nærheten av for eksempel radioamatører som bruker frekvenser under 30 MHz. LA6TP 11

12 Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) 10-1.Tilsyn Myndigheten skal føre tilsyn med at krav fastsatt i eller i medhold av loven er oppfylt. Myndigheten kan nytte bistand fra andre ved utførelsen av tilsynet og kan ta stikkprøver og foreta målinger og annen kontroll uten forhåndsvarsel Pålegg om retting og endring mv. 3.ledd. Myndigheten kan påby tiltak for å hindre utstråling som forstyrrer elektronisk kommunikasjon uavhengig av hvilken type utstyr som forårsaker forstyrrelsen. Tiltakene som påbys skal være forholdsmessige basert på en helhetsvurdering av partenes interesser og samfunnsmessige interesser. LA6TP 12

13 Samsvarserklæring Produsenten erklærer at produktet som selges tilfredsstiller de krav som er gitt i de standarder som er listet i samsvarserklæringen Et CE-merket produkt skal alltid ha en samsvarserklæring Samsvarserklæringen skal leveres med produktet eller det skal følge med informasjon om hvordan den kan skaffes LA6TP 13

14 LA6TP 14

15 CE - merke Forskrift om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for elektronisk kommunikasjon 10.CE-merking Produsenten eller produsentens autoriserte representant i EØS skal merke apparat som oppfyller kravene i forskriften slik det fremgår av vedlegg 1. Det er ikke tillatt å bruke merker som kan forveksles med CE-merkingen som kreves etter forskriften. 11.Annen merking og informasjon Ethvert apparat skal merkes med typebetegnelse, parti eller serienummer eller annen informasjon som muliggjør identifisering av apparatet. Navn og adresse på produsenten skal vedlegges apparatet. Dersom produsenten ikke er etablert i EØS, skal i tillegg navn og adresse på produsentens autoriserte representant i EØS eller den som er ansvarlig for markedsføring innen EØS vedlegges. Det skal vedlegges informasjon om eventuelle tiltak som må iverksettes for å sikre at kravene i forskriften 5 blir tilfredsstilt når apparatet settes sammen, installeres, tas i bruk eller vedlikeholdes. Apparater som ikke tilfredsstiller krav til elektromagnetisk kompatibilitet for bomiljøer, skal ledsages av en tydelig angivelse av denne bruksbegrensningen. Der det er hensiktsmessig, skal bruksbegrensningen også angis på innpakningen. Brukerdokumentasjonen skal inneholde nok informasjon til at apparatet skal kunne brukes som forutsatt. LA6TP 15

16 Slik er et ekte CE-merke LA6TP 16

17 LA6TP 17

18 Samsung mobiltelefon LA6TP 18

19 Hentet fra NRK sin hjemmeside LA6TP 19

20 LA6TP 20

21 LA6TP 21

22 China export LA6TP 22

23 China export Kommisjonen er klar over at CE-merking, i likhet med andre merker er misbrukt, for eksempel CE-merke som er påført produkter som ikke oppfyller de krav og vilkår som er fastsatt, eller det er påført produkter som ikke skal merkes. Det finnes også tilfeller der produktet er i samsvar med gjeldende krav til CE-merking men i seg selv ikke respekterer de formelle krav, nemlig form av CE-merking eller dimensjoner og proporsjoner foreskrevet i lovgivningen. Kommisjonen anser markedsovervåkning for å være det avgjørende element for å hindre at CE-merking blir misbrukt. Markedsovervåking er først og fremst en oppgave for medlemsstatene. Produkter med CE-merking som ikke er i samsvar med gjeldende krav skal identifiseres av de nasjonale kompetente myndigheter og senere bli trukket fra markedet. LA6TP 23

24 Utstrålt effekt 3V/m brukes i standarder som grense for hva et produkt skal tåle av EM-felt 3V/m kan derfor sees som en grense for hvor sterkt felt naboen din bør akseptere 100 W fra en dipol vil gi 3 V/m 23 meter fra antenna 100 W fra en yagi med 8 db gain vil gi 3 V/m 45 meter foran antenna 1000 W fra en yagi med 12 db gain vil gi 3 V/m 68 meter foran antenna LA6TP 24

25 Interessant side med mye nyttig data: Krav til maks støy på: Tilkoplinger: 150 khz 30 MHz, dbuv qp Utstrålt: 100 MHz 1 GHz, dbuv qp LA6TP 25

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557. Kjøp av maskiner. Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557. Kjøp av maskiner. Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557 Kjøp av maskiner Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet Foto: colourbox.com Trykt med tillatelse fra Her Majesty s Stationery Office. Utgitt

Detaljer

Kurs: EMC leksjon 1 Stein Øvstedal (steino@iet.hist.no)

Kurs: EMC leksjon 1 Stein Øvstedal (steino@iet.hist.no) Kurs: EMC leksjon 1 Lærere: Stein Øvstedal (steino@iet.hist.no) Dato: febr. 2002 INNHOLD: 1. Innledning...1 1.1 Hva er EMC?...1 1.2 EMC definisjoner...2 1.3 Eksemper på EMC-problemer...3 1.4 Hvorfor er

Detaljer

Nr. 12 2008 Side 1633 1736 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 12 2008 Side 1633 1736 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 12 2008 Side 1633 1736 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 12 Utgitt 10. desember 2008 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2008 Nov. 14. Lov nr.

Detaljer

REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3

REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3 REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3 1 Innledning 3. utgave, 2003 Veiledningen ble utgitt første gang til forskriftens ikrafttreden i 1997. I tiden som er gått er vår

Detaljer

RÅDSDIREKTIV. av 29. april 1991 (91/263/EØF) under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité( 3 ), og

RÅDSDIREKTIV. av 29. april 1991 (91/263/EØF) under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité( 3 ), og 391L0263.NOR Council Directive of 29 April 1991 on the approximation of the laws of the Member States concerning telecommunications terminal equipment, including the mutual recognition of their conformity

Detaljer

Ren veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997, utgave 2

Ren veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997, utgave 2 Ren veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997, utgave 2 Veiledningen ble utgitt av statens bygningstekniske etat (BE) første gang til forskriftens ikrafttreden i 1997. Dette er 2.

Detaljer

Innst. 256 L. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. 1. Sammendrag. Prop.

Innst. 256 L. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. Innst. 256 L (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Prop. 69 L (2012 2013) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om endringer i ekomloven Til Stortinget

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 522. Forskrift om. Maskiner

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 522. Forskrift om. Maskiner Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 522 Forskrift om Maskiner Forskrift fastsatt 20. mai 2009, nr. 544. Sist endret ved forskrift av 30. desember 2013 nr. 1720. Utgitt september 1994 Direktoratet for arbeidstilsynet

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34 66 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34 FORORD Mange i bransjen venter i spenning på resultatet av de to utredningene Direktoratet for

Detaljer

Europakommisjonen Enterprise and Industry. CE-merking gjør Europa til ditt marked!

Europakommisjonen Enterprise and Industry. CE-merking gjør Europa til ditt marked! Europakommisjonen Enterprise and Industry CE-merking gjør Europa til ditt marked! Innholdsfortegnelse Hva er CE-merking? Hva er CE-merking? 3 Juridiske krav til produsenter 4 Juridiske krav til importører

Detaljer

om krav til virkningsgrad for nye varmtvannskjeler som fyres med flytende eller gassformig brensel

om krav til virkningsgrad for nye varmtvannskjeler som fyres med flytende eller gassformig brensel RÅDSDIREKTIV 92/42/EØF av 21. mai 1992 om krav til virkningsgrad for nye varmtvannskjeler som fyres med flytende eller gassformig brensel RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - under henvisning til traktaten

Detaljer

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften)

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) 1. Innledning: Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til ny

Detaljer

Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr

Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr av 9. juni 1999 fastsatt av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE) og Oljedirektoratet (OD) ble

Detaljer

Revidert kapittel 8.2 Forbrukerkjøpsloven

Revidert kapittel 8.2 Forbrukerkjøpsloven 126 Forbrukerkjøp når alle tre vilkårene er oppfylt Standardkontrakt Revidert kapittel 8.2 Forbrukerkjøpsloven Når gjelder forbrukerkjøpsloven? Loven gir beskyttelse til forbrukerne ved forbrukerkjøp.

Detaljer

Hva er nytt. om markedsføring og omsetning av byggevarer?

Hva er nytt. om markedsføring og omsetning av byggevarer? 2013 Hva er nytt om markedsføring og omsetning av byggevarer? Det nye StatoilHydro-bygget på Fornebu med Oslofjorden i bakgrunnen. Arkitekt: A-lab Foto: Thomas Tryti Pilgrim Forord B yggevaremarkedet er

Detaljer

Skytjenester. Underavtale Telenor med Office 365. Telenor Norge

Skytjenester. Underavtale Telenor med Office 365. Telenor Norge Skytjenester Underavtale Telenor med Office 365 Telenor Norge UNDERAVTALE OM SKYTJENESTE Telenor med Office 365 mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) Og

Detaljer

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015

ABONNEMENTSVILKÅR. PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 PHONERO ABONNEMENTSVILKÅR Gjeldende fra 01.01.2015 1 GENERELLE VILKÅR 1 Avtaleforholdet Avtaleforholdet består av korrekt utfylt og signert formular for Avtale om Teletjenester, særlige vilkår for enkelte

Detaljer

Sikkerhetsbestemmelsene i personopplysningsforskriften med kommentarer

Sikkerhetsbestemmelsene i personopplysningsforskriften med kommentarer Sikkerhetsbestemmelsene i personopplysningsforskriften med kommentarer Desember 2000 Sikkerhetbestemmelsene i personopplysningsforskriften med kommentarer Side 2 av 15 INNHOLD DEL I INNLEDNING 3 DEL II

Detaljer

NOR/309L0125.ohfo OJ L 285/09, p. 10-35

NOR/309L0125.ohfo OJ L 285/09, p. 10-35 NOR/309L0125.ohfo OJ L 285/09, p. 10-35 DIRECTIVE 2009/125/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 October 2009 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet 10. september 2015

Arbeids- og sosialdepartementet 10. september 2015 Høring om endringer i forskrift om HMS-kort for byggeog anleggsplasser, forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser

Detaljer

HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE

HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE 1.Bakgrunn. 1.1 Generelt I dag har vi ingen generell bestemmelse som angir høydebegrensning på kjøretøy i Norge. Høyden er kun begrenset

Detaljer

VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 TEK. 4. utgave mars 2007

VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 TEK. 4. utgave mars 2007 VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 4. utgave mars 2007 TEK Innhold Innhold... 4 Innledning...10 Om veiledningen... 10 Forskriftens virkeområde... 10 Dispensasjon... 11 Dispensasjon

Detaljer

Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag

Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag Januar 2013 Nedenfor kan du lese Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom privatkunder og Fusa Kraftlag. Her finner du også en tjenestebeskrivelser. Alminnelige vilkår for avtale om bredbånd mellom

Detaljer

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 1 av 10 Arkivkode I henhold til høringsliste FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Direktoratet

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

STRUKTURERT DATAKABLING. Sammenhengen mellom kvalitet og hastighet

STRUKTURERT DATAKABLING. Sammenhengen mellom kvalitet og hastighet STRUKTURERT DATAKABLING Sammenhengen mellom kvalitet og hastighet Sammenhengen mello Quality of Service Planlegger du infrastruktur for IT-tjenester i ditt bygg? Det finnes knapt et moderne bygg i Norge

Detaljer

GENERELLE VILKÅR for privatkunder

GENERELLE VILKÅR for privatkunder GENERELLE VILKÅR for privatkunder Del A: Generelle vilkår 1. Partene og definisjoner 1.1 Vilkårene i dette dokumentet («Generelle Vilkår») regulerer leveranse av telefonitjenester og andre tjenester fra

Detaljer

Innst. 266 L. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 65 L (2012 2013)

Innst. 266 L. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 65 L (2012 2013) Innst. 266 L (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Prop. 65 L (2012 2013) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer