Kvalitet i elektroniske kommunikasjonsnett Tilsyn, regelverk og autorisasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitet i elektroniske kommunikasjonsnett Tilsyn, regelverk og autorisasjon"

Transkript

1 Kvalitet i elektroniske kommunikasjonsnett Tilsyn, regelverk og autorisasjon PT/2013/JHJ

2 Innhold 1. Innledning 2. Direktiver, lov og forskrift 3. Kvalitet i elektronisk kommunikasjonsnett (ekomnett) 4. Definisjoner 5. Tekniske forskrifter 6. Normer/standarder 7. Autorisasjon 8. Virkemidler 9. Hjelpemidler

3 Post- og teletilsynet (PT) Vårt samfunnsoppdrag Fra ekomlovens 1-1: sikre brukerne i hele landet gode, rimelige og fremtidsrettede elektroniske kommunikasjonstjenester, ( ) ved å legge til rette for bærekraftig konkurranse, samt stimulere til næringsutvikling og innovasjon. Fra postlovens 2: sikre et landsdekkende formidlingstilbud av postsendinger til rimelig pris og til god kvalitet. PT driver tilsyn med dem som tilbyr post- og teletjenester. 3

4 Vår historie Opprettet i 1987 Statens teleforvaltning (STF) markedet åpnet for fri omsetning av telefoner, telefakser osv Får tillagt oppgaven for posttilsyn Endrer navn til Post- og teletilsynet (PT) 4

5 PTs organisasjon PTs virksomhet er finansiert av gebyrer fra dem vi har tilsyn med ikke over statsbudsjettet PT er underlagt Samferdselsdepartementet 150 ansatte (130 i Lillesand) 4 avdelinger 5 distriktskontorer 5

6 Organisasjon 6

7 Direktiver, lov og forskrifter Direktiver Ekomforskriften nr Ekomloven nr. 83 Revidert Autorisasjonsforskriften nr Ekomnettautorisasjon Kabel-TV-installatør Tekniske forskrifter Normer og standarder Tekniske veiledninger 7

8 Kvalitet i ekomnett Kravene stilles for å sikre: liv og helse, kvalitet, samvirke mellom nett og tjeneste, effektiv utnyttelse av kapasitet i nett som nyttes av flere tilbydere og mot skadelig interferens Formålet er: om netteier oppfyller sine plikter i forbindelse med installasjon, drift og vedlikehold kontroll av elektrisk sikkerhet (elsikkerhet) teknisk utførelse signalkvalitet - kabel-tv dokumentasjon bruk av autorisert installatør 8

9 Definisjoner Ekomloven, 1-5 Definisjoner, pkt. 1 og 2 Elektronisk kommunikasjon kommunikasjon ved bruk av et elektronisk kommunikasjonsnett Elektronisk kommunikasjonsnett * system for signaltransport som muliggjør overføring av lyd, tekst, bilder eller andre data ved hjelp av elektromagnetiske signaler i fritt rom eller kabel der radioutstyr, svitsjer, annet koplings- og dirigeringsutstyr, tilhørende utstyr eller funksjoner inngår, herunder nettverkselementer som ikke er aktive Presisering i elsikkerhetsforskriften. Forbindelsen mellom veggkontakt i elektronisk kommunikasjonsnett med koaksial tilkobling og terminalutstyr er en del av det elektroniske kommunikasjonsnettet. 9

10 Hva snakker vi om?* SD-anlegg Data M-bus Tele Informasjon X-comfort M2M *Kun eksempler Radiokommunikasjon 10

11 Elektrisk sikkerhet Elsikkerhetsforskriften 1. Formål Forskriften skal hindre at spenninger og strømmer i elektronisk kommunikasjonsnett skader liv, helse og eiendom. Forskriften gjelder for a) utstyr til elektronisk kommunikasjon b) etablering og drift av elektronisk kommunikasjonsnett Forskriften retter seg mot a) eier av elektronisk kommunikasjonsnett b) enhver som produserer, markedsfører eller omsetter utstyr til elektronisk kommunikasjonsnett c) installatør av elektronisk kommunikasjonsnett 6. Standarder (henvisning til spesifikke standarder/normer) 9. Dokumentasjon av nett 11

12 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) EMC-forskriften 1. Formål Formålet med forskriften er å sikre en hensiktsmessig grad av elektromagnetisk kompatibilitet som definert i Grunnleggende EMC-krav (Utdrag) Forskriften gjelder for apparater og faste installasjoner, og skal sikre en hensiktsmessig grad av elektromagnetisk kompatibilitet. 14. Dokumentasjon av faste installasjoner 12

13 EMC-støykilder* *Kun eksempler 13

14 Støy fra spjeldmotor 14

15 Tekniske krav i autorisasjonsforskriften Utførelse Installasjon og vedlikehold skal utføres i samsvar med gjeldende forskrifter, relevante standarder eller tilsvarende, og tekniske veiledninger. (Henviser generelt til standarder/normer). Hvis krav som følger av forskrift ikke er oppfylt, skal eier og bruker informeres om at bruk av nettet ikke er tillatt. Dokumentasjon Det kreves dokumentasjon av nettet, med unntak av nett i bolig som bare omfatter én husstand. 15

16 Kvalitet Ekomforskriften 9-5. Kvalitetskrav Privat elektronisk kommunikasjonsnett skal være fagmessig utført og ha tilfredsstillende kvalitet. Det skal tas hensyn til hvilke elektroniske kommunikasjonstjenester som skal formidles, hvilke nett som skal tilkobles og hvilke krav dette gir for overføringen i privat nett. Kravet er oppfylt dersom spesifikasjonene i relevante standarder eller tilsvarende kvalitet er oppfylt Installasjon, drift og vedlikehold Eier har ansvar for installasjon, drift og vedlikehold av privat elektronisk kommunikasjonsnett. Eier skal nytte autorisert installatør ved installasjon, vedlikehold, sammenkobling av nett og tilkopling til elektronisk kommunikasjonsnett som anvendes for tilbud av elektronisk kommunikasjonstjeneste, jf. ekomloven 2-14* og autorisasjonsforskriften. 16

17 Teknisk utførelse NEK 700: Normsamling PT støtter NEK i utgivelsen av normsamlingen omfatter våre krav til installasjoner deler av normsamlingen er ikke omfattet av PTs regelverk Internasjonalt regelverk må følges revisjon av normer innfasings- og utløpsdato Revisjonside hos NEK 17

18 Avvik fra norm/standard? Kan det gjøres avvik fra norm/standard? - Teoretisk er svaret ja, men i praksis er det NEI! Det kan ikke avtales dårlige nett enn kravene i norm/standard, og ved avvik fra norm/standard må det dokumenteres at resultatet blir minst det forskriften eller norm/standard krever. 18

19 Krav om autorisasjon Ekomloven Installatør Tilbyder av installasjon, vedlikehold eller sammenkopling av elektronisk kommunikasjonsnett eller utstyr for elektronisk kommunikasjon, skal være kvalifisert og ha tillatelse fra myndigheten. Det samme gjelder den som i næringsøyemed foretar installasjon, vedlikehold eller sammenkopling til eget bruk. Eier og tilbyder av tilgang til elektronisk kommunikasjonsnett skal nytte installatør som nevnt i første ledd ved installasjon, vedlikehold og sammenkopling av nett. Myndigheten kan tilbakekalle tillatelse dersom installatør i sin virksomhet ikke overholder krav fastsatt i eller i medhold av denne lov. Myndigheten kan gi forskrifter om krav til installatør. Ref. ekomforskriften 9-6. Installasjon, drift og vedlikehold 19

20 Autorisasjonsforskriften 1. Formål Formålet med forskriften er å sikre at elektronisk kommunikasjonsnett (ekomnett) installeres og vedlikeholdes slik at krav til elektrisk sikkerhet, elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), frekvensbruk og kvalitet blir ivaretatt, og at personell i virksomhet som utfører installasjon og vedlikehold har nødvendige kvalifikasjoner. 2. Virkeområde Forskriften gjelder krav om autorisasjon av virksomhet som utfører installasjon og vedlikehold av offentlige og private ekomnett. Forskriften omfatter ekomnett bygget med fiberoptisk kabel, koaksial- eller parkabel, radio eller annen teknologi. 20

21 Ekomnettautorisasjon - fra KIA/TIA/RIA til ENA Formelt kompetansenivå RIA KIA Kabel-TV TIA Fagskole (elektronikk) 2-3 årig ingeniørskole (elektronikk) ENA 2-årig fagskole (elektro /m ekom fordypning ) VG VG VG VG 21

22 Krav om kvalifisert person Autorisert virksomhet skal ha minst en heltidsansatt som oppfyller kravene til kvalifisert person. Kvalifisert person skal ha a) utdanning tilsvarende eksamen fra 2-årig fagskole innen utdanningsprogram elektro med fordypningsmodul i elektroniske kommunikasjonsfag b) ett års relevant praksis. Viktig! Det er virksomheten som blir innvilget autorisasjon. Kvalifisert person er faglig kompetanse. 22

23 Videreføring Virksomhet Virksomhet som har autorisasjon som teleinstallatør, kabel-tvinstallatør eller radioinstallatør etter forskrift 4. mars 2005 nr. 200 om autorisasjon for installatør av elektronisk kommunikasjonsnett og radioutstyr, opprettholder autorisasjonen uten å oppfylle kravene i 5 annet ledd forutsatt at kvalifisert person eller organisasjonsnummer ikke endres, jf autorisasjonsforskriften 3. Kvalifisert person Kvalifisert person godkjent etter forskrift 4. mars 2005 nr. 200 om autorisasjon for installatør av elektronisk kommunikasjonsnett og radioutstyr, som kan dokumentere tilleggsutdanning tilsvarende fordypningsmodul i elektroniske kommunikasjonsfag, kan godkjennes som kvalifisert person, jf autorisasjonsforskriften 3. 23

24 Unntak Unntak fra krav om autorisasjon 3. Krav om ekomnettautorisasjon, jf. 2. ledd Det kreves ikke autorisasjon for installasjon av ekomnett når alt installasjonsmateriell og utstyr som inngår i nettet er spesielt fremstilt for å kunne installeres av personer uten særskilt faglig kompetanse. Unntak fra krav om kvalifisert person 5. Krav om kvalifisert person, jf. 3. ledd. For å hindre at autorisert virksomhet må innstille, kan Post- og teletilsynet gjøre unntak fra krav om kvalifisert person for en avgrenset periode. Generelt unntak 14. Unntak Post- og teletilsynet kan i særlige tilfelle, eller når anvendelse virker urimelig, gjøre unntak fra bestemmelser i forskriften. 24

25 Søknad - huskeliste En søknad pr. fagområde. Sjekk om navn, adresse og organisasjonsnummer er i samsvar med registreringen i Brønnøysundregisteret. Utdannelse dokumenteres med vitnemål og fagplaner. Relevant praksis dokumenteres med attester, bekreftelser eller en signert egenerklæring. Søknaden skal signeres av firmaets ansvarlige person. Riktig utfylt og dokumentert søknad sparer tid for alle! CV og ansettelsesattester godkjennes ikke som dokumentasjon av praksis.

26 Autorisasjoner - utvikling Autorisasjonskategori Antall Antall Antall TIA - teleinstallatører KIA - kabel-tv-installatører RIA - radioinstallatør RIB - radioinstallatør ENA - ekomnettautorisasjon - - * 586 Antall autorisasjoner * En del av disse er konvertert fra TIA, KIA og RIA. 26

27 Gebyrforskriften 3. Gebyrperiode (forkortet) Det skal betalast gebyr for kalenderåret når løyve, registrering eller autorisasjon er gyldig ved starten av kalenderåret. Det skal og betalast gebyr for heile kalenderåret i det år registrering vert gjort, eller løyve eller autorisasjon vert gitt. Årlig gebyr for Ekomnettautorisasjon kr ,- Teleinstallatør kr ,- Kabel-TV-installatør kr ,- Radioinstallatør (alminnelig) kr ,- 27

28 Virkemidler Tvangsmulkt PT kan pålegge tvangsmulkt for hver dag som går inntil lovstridig virksomhet er opphørt eller pålegg er oppfylt Overtredelsesgebyr PT kan pålegge overtredelsesgebyr dersom noen, forsettlig eller uaktsomt har overtrådt regelverket Tilbakekalling PT kan kalle tilbake tillatelse og autorisasjon ved gjentatte brudd på regelverket eller dersom det er fare for liv og helse Stenging PT kan stenge nett og stoppe tjenester ved gjentatte brudd på regelverket eller dersom det er fare for liv og helse Straff Den som forsettlig eller uaktsomt har overtrådt regelverket kan straffes med bøter eller fengsel 28

29 Risikovurdering Hensikt Vurdere installasjonen på forhånd med eier av nett byggherre prosjekterende Avklare fysiske forhold tekniske krav føringsveier jording/utjevning 29

30 30

31 Sluttkontroll og samsvarserklæring Hensikt med sluttkontroll er det foretatt en risikovurdering sjekke ut «obligatoriske» kontrollpunkter er dokumentasjonen i henhold til regelverket Det er krav om samsvarserklæring! 31

32 32

33 Hjemmeside Påmelding Nyhetsbrev Les Nyhetsbrev 33

34 Teknisk / Ekomnett 34

35 Takk for oppmerksomheten! Post- og teletilsynet Nettavdelingen Seksjon for regelverk, utstyr og installasjoner Svein Roar Jonsmyr E-post: Tlf

Post- og teletilsynet

Post- og teletilsynet Post- og teletilsynet Norwegian F'ost and I elecommunications Authority Distribusjonsliste %fir ref.: V':. '..- to: 1000532-9 - 413.1 20.6.2011 Dorm ref.: Deres dato: Saksbehandler: Britt Torjusrød www.npt.no

Detaljer

Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk.

Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk. Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk. Fastsatt av Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 14. desember 1993 med hjemmel i lov av 24. mai 1929 om tilsyn med

Detaljer

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av. Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av. Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11 0 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg fke 11 Oslo. Desember 2001 1 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av installatørprøven

Detaljer

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde Kapittel 2. Krav til foretaket

Detaljer

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Elektroinstallatørprøven for elektriske anlegg

Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Elektroinstallatørprøven for elektriske anlegg 0 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Elektroinstallatørprøven for elektriske anlegg Fastsatt januar 2014 Revidert august 2014 1 Retningslinjer for administrasjon og avleggelse av Elektroinstallatørprøven

Detaljer

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Veiledning til 1 Formål Arbeidsbegrepet omfatter enhver form for arbeid, så som planlegging,

Detaljer

RÅDSDIREKTIV. av 29. april 1991 (91/263/EØF) under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité( 3 ), og

RÅDSDIREKTIV. av 29. april 1991 (91/263/EØF) under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale komité( 3 ), og 391L0263.NOR Council Directive of 29 April 1991 on the approximation of the laws of the Member States concerning telecommunications terminal equipment, including the mutual recognition of their conformity

Detaljer

EMC - EMI. EMI er radioamatørenes hovedutfordring. Fortellingen om hvorfor det har blitt slik LA6TP 1

EMC - EMI. EMI er radioamatørenes hovedutfordring. Fortellingen om hvorfor det har blitt slik LA6TP 1 EMC - EMI EMI er radioamatørenes hovedutfordring Fortellingen om hvorfor det har blitt slik LA6TP 1 EMC EMI EMC problem EMC Elektromagnetisk kompatibilitet EMI Elektromagnetisk interferens La oss glemme

Detaljer

Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven

Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven Skattedirektoratet meldinger SKD 10/04, 22. november 2004 Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven Fra og med 1. juli 2004 er reglene om merverdiavgift endret slik at

Detaljer

Installatørmøter DLE presentasjoner 2014. Steinar Myrvåg

Installatørmøter DLE presentasjoner 2014. Steinar Myrvåg Installatørmøter DLE presentasjoner 2014 Steinar Myrvåg DSB s instruks overfor DLE i 2015 Hvilke endringer innebærer denne? Boliger, hytter og lignende: DLE skal ha tilsyn med 5 % av boligmassen i sitt

Detaljer

Forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy. Kapittel 1 - Innledende bestemmelser

Forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy. Kapittel 1 - Innledende bestemmelser Forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy Fastsatt av Vegdirektoratet 13. mai 2009 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 19 første og annet ledd og 43, jf. delegeringsvedtak 12. mars 2009 nr.

Detaljer

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 1 av 10 Arkivkode I henhold til høringsliste FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Direktoratet

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34 66 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 3/04 DESEMBER 2004 ÅRGANG 34 FORORD Mange i bransjen venter i spenning på resultatet av de to utredningene Direktoratet for

Detaljer

REGLER FOR AUTOMATISKE INNBRUDDSALARMANLEGG

REGLER FOR AUTOMATISKE INNBRUDDSALARMANLEGG REGLER FOR AUTOMATISKE INNBRUDDSALARMANLEGG OG BOLIGALARMANLEGG (INNBRUDD, BRANN OG VANN) utgitt av 2006 Erstatter regelverket av 1999 MEDLEMSSELSKAPENE I FINANSNÆRINGENS HOVEDORGANISASJON STÅR FRITT TIL

Detaljer

Sårbarhetsanalyse av mobilnettene i Norge

Sårbarhetsanalyse av mobilnettene i Norge Sårbarhetsanalyse av mobilnettene i Norge PT-rapport nr. 1 2012 Januar 2012 Sammendrag Samferdselsdepartementet ga etter flere store utfall i mobilnettene i mai og juni 2011 Postog teletilsynet (PT) i

Detaljer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer Sertifisering og FG-godkjenning av foretak FG-201:1 Utgave 1, gyldig fra 1.1.2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Forord... 4 1.2

Detaljer

UTVALGTE LOVER OG FORSKRIFTER MED KOMMENTARER

UTVALGTE LOVER OG FORSKRIFTER MED KOMMENTARER UTVALGTE LOVER OG FORSKRIFTER MED KOMMENTARER 1. Jernbaneloven 2. Jernbaneundersøkelsesloven 3. Varslings- og rapporteringsforskriften 4. Jernbaneundersøkelsesforskriften 5. Helsekravforskriften 6. Opplæringsforskriften

Detaljer

Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven)

Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven) Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven) Dato LOV-2009-01-09-2 Departement Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Sist endret LOV-2014-06-20-27 Publisert

Detaljer

Høringssvar 15. august 2011

Høringssvar 15. august 2011 Høringssvar 15. august 2011 Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Generelle merknader Den lange prosessen med mange utkast og drøftinger har gitt et

Detaljer

Veksfag del I. Regelverk - for alternativ behandling. Lov om alternativ behandling av sykdom

Veksfag del I. Regelverk - for alternativ behandling. Lov om alternativ behandling av sykdom Veksfag del I Regelverk - for alternativ behandling Lov om alternativ behandling av sykdom Forskrift om frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

21. april 2004 HØRINGSNOTAT

21. april 2004 HØRINGSNOTAT 21. april 2004 HØRINGSNOTAT Privates og andre ikke-næringsdrivendes kjøp av tjenester som gjelder elektronisk kommunikasjon fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen 1. Innledning 3 2. Sammendrag av forslaget

Detaljer

Norsk olje og gass Hoveddokument - kvalifikasjons- og revisjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og beredskapsopplæring

Norsk olje og gass Hoveddokument - kvalifikasjons- og revisjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og beredskapsopplæring Norsk olje og gass - kvalifikasjons- og revisjonsordning for leverandører av kurs innen sikkerhets- og FORORD Norsk olje og gass har på vegne av Operatørene tilrettelagt for en kvalitetssikrings- og godkjenningsordning

Detaljer

Beste praksis offentlige anskaffelser

Beste praksis offentlige anskaffelser Veileder Beste praksis offentlige anskaffelser Et veiledningshefte med informasjon og praktiske råd til hjelp underveis i INNKJØPSPROSESSEN et bidrag for både oppdragsgiver og leverandør til å stille og

Detaljer

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER Sertifisering av personell FG-900:2 Utgave 1, gyldig fra 1.7.2011 Utgave 2, gyldig fra 29.3.2012 Innhold 1 Innledning og definisjoner... 4 1.1 Innledning... 4 1.2

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

Disse regler gjelder mellom banker og kan ikke påberopes av bankenes kunder.

Disse regler gjelder mellom banker og kan ikke påberopes av bankenes kunder. Regler om BankID Vedtatt av Bransjestyre bank og betalingsformidling (BBB) i Finansnæringens Servicekontor 6. juni 2000 og av styret i Sparebankforeningens Servicekontor 16. juni 2000. Senest endret av

Detaljer

DLE-konferansen. Kompetanseutvikling og kvalifikasjonskrav Krav i gjeldende fke Revisjon av fke

DLE-konferansen. Kompetanseutvikling og kvalifikasjonskrav Krav i gjeldende fke Revisjon av fke DLE-konferansen 2007 Kompetanseutvikling og kvalifikasjonskrav Krav i gjeldende fke Revisjon av fke Runar Røsbekk Senioringeniør DSB enhet for elektriske landanlegg Et trygt og robust samfunn der alle

Detaljer

Bilag 5 Sikkerhetsavtale for håndtering av nettinformasjon

Bilag 5 Sikkerhetsavtale for håndtering av nettinformasjon Bilag 5 Sikkerhetsavtale for håndtering av nettinformasjon 01.05.2007 1. Bakgrunn Dette bilag 5 regulerer vilkårene for utlevering av Nettinformasjon fra Telenor. 2. Definisjoner I tillegg til definisjonen

Detaljer

regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15

regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15 Mai 2009 Forbrukerombudets veiledning om regelverket for markedsføring via e-post, sms o.l. - markedsføringsloven 15 Forbrukerombudet Pb. 4597 Nydalen, 0404 Oslo Besøksadresse Rolf Wickstrøms vei 15A Telefon

Detaljer

Innbruddsalarmutstyr Automatiske innbruddsalarmanlegg. Næring og boliginstallasjoner (innbrudd, brann og vann)

Innbruddsalarmutstyr Automatiske innbruddsalarmanlegg. Næring og boliginstallasjoner (innbrudd, brann og vann) FG-regler for Innbruddsalarmutstyr Automatiske innbruddsalarmanlegg Næring og boliginstallasjoner (innbrudd, brann og vann) Innbruddsalarmforetak Innbruddsalarmkonsulenter Alarmstasjoner FG-200:1 Gyldig

Detaljer