Endringer i forskrift 20. desember 2007 nr om målenheter og måling. Implementering av nye MID- og NAWI-direktiver.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Endringer i forskrift 20. desember 2007 nr om målenheter og måling. Implementering av nye MID- og NAWI-direktiver."

Transkript

1 Endringer i forskrift 20. desember 2007 nr om målenheter og måling. Implementering av nye MID- og NAWI-direktiver. 1. Hovedinnholdet i forslaget Forslag til endringer i forskrift 20. desember 2007 nr om målenheter og måling sendes med dette på høring. Endringsforslagene er et resultat av at de to sentrale EU-direktivene på måleinstrumentområdet er vedtatt erstattet med to nye direktiver. Dette gjelder MID-direktivet 1 som fastsetter tekniske krav til alle måleredskaper med unntak av ikke-automatiske vekter, og NAWIdirektivet 2 som fastsetter tekniske krav til ikke-automatiske vekter. De gjeldende MID- og NAWI-direktivene skal erstattes av hhv. direktiv 2014/32/EU om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om tilgjengeliggjøring på markedet av måleinstrumenter (nye MID) og direktiv 2014/31/EU om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om tilgjengeliggjøring på markedet av ikke-automatiske vekter (nye NAWI). De to nye direktivene er en følge av at EU har fastsatt retningslinjer for utarbeidelse av nytt eller revidert regelverk som harmoniserer vilkårene for markedsføring av varer 3. Formålet er å strømlinjeforme harmonisert EØS-regelverk ved at sentrale begreper og fremgangsmåter defineres på samme måte i ulike rettsakter. Slik blir det lettere for private virksomheter å forstå og forholde seg til regelverket. Direktivene er inntatt i EØS-avtalen og må derfor implementeres i norsk regelverk. I tråd med retningslinjer for implementering av EØS-regelverk, er det bare de kravene som gjelder privates rettigheter og plikter som skal implementeres i nasjonalt regelverk. Endringsforslaget gjelder derfor bare slike rettigheter og plikter. De nye direktivene trer i kraft 20. april Det nye MID-direktivet foreslås implementert i forskrift om målenheter og måling, der også gjeldende MID-direktiv er implementert. Enkelte av bestemmelsene i det nye NAWIdirektivet foreslås inntatt i forskrift om målenheter og måling (tilsvarende som for gjeldende NAWI-direktiv). Endringer i forskrift om målenheter og måling fastsettes av Nærings- og fiskeridepartementet med hjemmel i lov 26. januar 2007 nr. 4 om målenheter, måling og normaltid 7 første ledd bokstav c og 35 tredje ledd. Det nye MID-direktivet medfører endringer i forskrift 21. desember 2007 nr om krav til avgassmålere. Enkelte bestemmelser i det nye NAWI-direktivet nødvendiggjør også endring i forskrift om ikke-automatiske vekter. Disse endringene fastsettes av Justervesenet og vil bli sendt til høring av Justervesenet senere i Dette høringsnotatet er utarbeidet av Justervesenet og Nærings- og fiskeridepartementet i samarbeid. 1 Direktiv 2004/22/EF av 31. mars 2004 om måleinstrumenter (measuring instruments) 2 Direktiv 2009/23/EF av 23. april 2009 om ikke-automatiske vekter (non-automatic weighing instruments) 3 Beslutning 768/2008/EU 1

2 2. Bakgrunn 2.1. Om samsvarsvurdering Samsvarsvurdering og bekreftelse på samsvar er en beslutning om at en type måleinstrument er i overensstemmelse med de lovregulerte kravene basert på de testrapportene og tekniske undersøkelsene som er gjennomført på måleinstrumentet. Samsvarsvurderingen bekrefter også at måleinstrumentet er egnet til bruk innenfor det regulerte området og at det er forventet å gi pålitelige måleresultater innenfor en lengre tidsperiode. Det er produsenten og/eller leverandørens ansvar å sørge for at det er gjennomført en korrekt samsvarsvurdering, og å utstede en bekreftelse på at alle redskapene er i samsvar med kravene i forskriftene. De lovregulerte kravene for samsvarsvurdering etter EØS-regelverket er i Norge i hovedsak fastsatt i de såkalte instrumentspesifikke forskriftene. Disse er egne forskrifter som gjelder for de enkelte gruppene av måleredskaper, så som for eksempel vannmålere, taksametre og automatiske vekter. Ved samsvarsvurdering etter EØS-regelverket er det etablert et system med "tekniske kontrollorgan" (Notified Bodies). De tekniske kontrollorganene er pekt ut av de nasjonale myndighetene, og kan gjennomføre samsvarsvurderinger for produsenten. Produsentene kan velge alternative samsvarsprosedyrer og står fritt til å velge blant de tekniske kontrollorganene i Europa. De forskjellige samsvarsprosedyrene som produsentene kan velge blant, kalles for samsvarsmoduler. Justervesenet er teknisk kontrollorgan for flere instrumentgrupper og for flere typer samsvarsmoduler. Nasjonal samsvarsvurdering gir kun en bekreftelse på at måleinstrumentet er i overensstemmelse med nasjonale krav, og at det er tillatt brukt i Norge. De fleste brukere av måleinstrumenter ønsker en samsvarsvurdering som gjelder i EØS-området, og nasjonal samsvarsvurdering gjennomføres derfor i liten grad i dag Gjeldende regelverk Gjeldende MID-direktiv (2004/22/EU) er implementert i forskrift om målenheter og måling. De samsvarsmodulene som er innført i Norge er implementert i vedlegg 1 til forskrift om målenheter og måling. De generelle tekniske kravene er fastsatt i Annex 1 til MID-direktivet og gjelder for alle måleinstrumenter som omfattes av direktivet. Disse er sammen med de relevante instrumentspesifikke kravene (i Annex MI-001 til MI-010) implementert i de relevante norske instrumentspesifikke forskriftene. Gjeldende NAWI-direktiv er i hovedsak implementert i forskrift om krav til ikke-automatiske vekter. De bestemmelsene som er like i NAWI- og MID-direktivene er implementert i forskrift om målenheter og måling. 2

3 3. Nærmere om endringsforslaget De nye MID- og NAWI-direktivene fastsetter krav til måleredskaper og ikke-automatiske vekter ved salg i EØS-området. I tillegg fastsetter direktivene krav til økonomiske aktører og tekniske kontrollorgan. De nye direktivene definerer enkelte begreper som ikke er definert i gjeldende direktiver. Det samme gjelder bestemmelser om konkrete plikter til de økonomiske aktørene. Direktivene fastsetter videre mer spesifikke krav til oppbevaring av dokumentasjon, krav til tekniske kontrollorgan som skal samsvarsvurdere måleredskaper, og krav til hvordan EU-samsvarserklæringen skal se ut. Vi foreslår at disse nye bestemmelsene i direktivene tas inn i forskrift om målenheter og måling. For å gjøre det enklere for brukerne å finne frem i regelverket foreslår vi samtidig å endre strukturen i kapittel 4 i forskriften ved at kravene som stilles til de ulike aktørene, er delt inn i egne avsnitt. De fleste endringene som følger av direktivene er kodifisering av dagens praksis av gjeldende direktiver. Formålet med kodifiseringen er å gjøre regelverket enklere å bruke. Disse endringene medfører samlet så store endringer i kapittel 4, at vi har gjengitt hele kapittel 4 i det vedlagte endringsforslaget. Begge de nye direktivene medfører også endringer i de ulike samsvarsmodulene og navnene på disse. Samsvarsmodulene for ikke-automatiske vekter blir (med noen få unntak) lik samsvarsmodulene for andre måleinstrumenter. Det foreslås derfor å samle samsvarsmodulene for alle måleredskaper i forskrift om målenheter og måling. 4. De konkrete endringene i forskrift om målenheter og måling For å unngå at regelverket skaper rom for ulik tolkning i Norge og resten av EØS, er de fleste bestemmelsene i direktivene foreslått tatt ordrett inn i forskrift om målenheter og måling. Enkelte steder er det opp til EØS-landet hvordan kravet i praksis utformes, for eksempel hvilket språk EU-samsvarserklæringen skal oversettes til. Der det er rom for nasjonal tolkning, er dette særskilt omtalt Kapittel 1 Kapittel 1 omfatter forskriftens virkeområde og definisjoner. Både nye definisjoner og definisjoner som er blitt endret i de nye MID- og NAWI-direktivene, er foreslått tatt inn i kapittel 1 i forskrift om målenheter og måling. Verken de nye definisjonene eller endringene i de eksisterende definisjonene medfører noen realitetsendring. For å gjøre regelverket enklere for brukerne er det også spesifisert hvilke definisjoner som bare er aktuelle ved nasjonal samsvarsvurdering. Alle definisjoner er foreslått samlet i forskriften Kapittel 4 - ny struktur Kapittel 4 i gjeldende forskrift inneholder ulike krav til ulike brukere, både ved samsvarsvurdering etter EØS-avtalen og nasjonal godkjenning, og til tekniske kontrollorgan. Dette gjør 3

4 det vanskelig for brukerne å finne frem. I forbindelse med implementeringen er det derfor også gjort strukturelle endringer i kapittelet. Kapittelet er nå inndelt i ulike avsnitt, som skal gjøre det enklere å finne frem til de krav som gjelder for ulike brukere. Noen av bestemmelsene er derfor flyttet og har fått ny nummerering Kapittel 4 avsnitt 1 - Krav til alle måleredskaper ved salg Avsnitt 1 i kapittel 4 fastsetter krav som både gjelder for samsvarsvurdering etter EØS-avtalen og for nasjonal samsvarsvurdering. Samsvarsmodulene for måleredskaper i de nye MID- og NAWI-direktivene er så like at de samles i vedlegg 1 i forskrift om målenheter og måling. I den grad det er forskjeller i samsvarsmodulene i nye MID og nye NAWI, er dette spesifisert. Når samsvarsmodulene samles i vedlegg til forskrift om målenheter og måling, medfører dette at gjeldende 4-2 siste ledd (som gjelder ikke-automatiske vekter) oppheves. I 4-4 er det spesifisert hvilken merking som skal påføres måleredskapet. Bestemmelsen i gjeldende 4-4 andre ledd videreføres ikke i de nye direktivene 4, og oppheves derfor. De nye direktivene åpner for at medlemslandene selv kan avgjøre hvilket språk som skal brukes ved angivelse av de opplysningene som er nødvendige for å sikre korrekt bruk av måleredskapet. Utgangspunktet i gjeldende forskrift er at opplysningene skal angis på norsk. Det er videre spesifisert at Justervesenet i det enkelte tilfelle kan tillate at opplysningene er på svensk, dansk eller engelsk. Dette er i tråd med dagens praksis Kapittel 4 avsnitt 2 Krav til samsvarsvurdering etter EØS-avtalen Avsnitt 2 fastsetter krav som gjelder måleredskaper som er samsvarsvurdert i henhold til EØS-avtalen. Nye 4-6 tilsvarer dagens Tabellen i 4-6 angir nå også hvilke samsvarsmoduler som er aktuelle for ikke-automatiske vekter. Dette er beskrevet i de to nederste kolonnene. 4-7 (gamle 4-12) endres i tråd med de nye direktivene slik at de harmoniserte standarder og normative dokumenter ikke lenger må være offentliggjort i C-serien. I tillegg slik at et normativt dokument må være offentliggjort i en liste i Den europeiske unions tidende. 4-8 omhandler virkningen av at måleredskaper har/ikke har gyldig samsvarsvurdering. Denne endres slik at disse kan hindres/ikke kan hindres gjort tilgjengelig på markedet avhengig av om de tilfredsstiller eller ikke tilfredsstiller alle relevante krav. 4-9 omhandler krav til merking ved samsvarsvurdering. Det er satt inn en henvisning i forskriften til regelverket om CE-merking, som er tatt inn i EØS-vareloven. Konkrete krav til hvordan CE-merket skal utformes er derfor fjernet i bestemmelsen. Dette medfører ingen praktisk endring. I 4-9 spesifiseres det også at merkingen skal påføres før måleredskapet første gang gjøres tilgjengelig på markedet. Det tekniske kontrollorganets identifikasjonsnummer skal påføres av det tekniske kontrollorganet, av produsenten eller dennes representant etter instruksjon fra det tekniske kontrollorganet. Vilkårene for når det er tillatt å påføre merking på måleredskapets emballasje og følgedokumenter er endret ved at dette kun er tillatt dersom det ikke er mulig 4 Gjeldende 4-4 andre ledd: "Opplysninger som er nødvendige for å sikre korrekt bruk av måleredskapet, skal være på norsk." 4

5 eller ønskelig på grunn av måleredskapets art. Det er også spesifisert at CE-merkingen og den supplerende metrologiske merkingen skal påføres måleredskapet eller måleredskapets merkeskilt er ny. Denne bestemmelsen spesifiserer hvordan en EU-samsvarserklæring skal være strukturert, virkningen av den og at det kun skal utarbeides én EU-samsvarserklæring dersom dette er påkrevd i mer enn én rettsakt. Dagens 4-16 om forholdet til annet regelverk som også bruker CE-merking oppheves derfor. Samsvarserklæringens struktur er foreslått inntatt i nytt vedlegg 2. I henhold til gjeldende praksis skal EU-samsvarserklæringen oversettes til norsk, svensk, dansk eller engelsk. I 4-12 fjerde ledd bokstav g om krav til teknisk dokumentasjon er det spesifisert at det også skal legges ved en liste over andre relevante tekniske spesifikasjoner som er benyttet for å oppfylle grunnleggende krav. Det spesifiseres videre at måleredskaper som oppfyller kravene til de gjeldende MID- og NAWI-direktivene, og som er gjort tilgjengelig på markedet før de nye direktivene trer i kraft, fortsatt kan gjøres tilgjengelig på markedet og/eller tas i bruk etter dette. Sertifikater utstedt i henhold til disse direktivene er gyldig også etter dette Kapittel 4 avsnitt 3 Krav til økonomiske aktørers forpliktelser ved samsvarsvurdering etter EØS-avtalen Avsnitt 3 i kapittel 4 fastsetter konkrete plikter for alle aktuelle økonomiske aktører. Dette gjør det lettere for aktørene å finne frem til sine forpliktelser. I praksis stilles de fleste av disse kravene i dag, men de er ikke formelt fastsatt. Presiseringene i avsnitt 3 gjelder i hovedsak krav til dokumentasjon, hvem som er ansvarlig, og konkretisering av at det skal sikres at måleredskapet oppfyller kravene også etter det er produsert. Nedenfor omtales de kravene som ikke allerede følger av gjeldende praksis. I 4-14 nr. 1 til 9 fastsettes en rekke forpliktelser til produsenten. I nr. 3 fastsettes det at produsenten skal oppbevare den tekniske dokumentasjonen og EU-samsvarserklæringen i 10 år etter at måleredskapet første gang ble gjort tilgjengelig på markedet. Autorisert representant og importør skal også sikre at dette er gjennomført. Aktørene blir i praksis pålagt å oppbevare dette i dag, men hvor lenge dette faktisk oppbevares er avhengig av måleredskapets levetid. Videre skal produsenten og importøren gjennomføre stikkprøver når det anses hensiktsmessig. Produsenten skal også om nødvendig føre et register over måleredskaper som ikke oppfyller kravene, og over klager på måleredskapene. Distributør skal varsles om slik overvåkning (nr. 4). Produsenten skal sørge for at det er påført et type-, parti- eller serienummer eller lignende som gjør det mulig å identifisere måleredskapet (nr. 5). Importøren skal sørge for at produsenten har gjort dette ( 4-16 nr. 2), og distributør skal verifisere at både produsent og importør har oppfylt dette kravet ( 4-17 nr. 2). Produsenten skal videre angi kontaktinformasjon på måleredskapet eller på vedlagt dokument (nr. 6). Importøren skal sørge for at produsenten har gjort dette, og distributør skal verifisere at både produsent og importør har oppfylt dette kravet. Dersom måleredskapet medfører risiko skal produsenten informere nasjonale myndigheter i de land der måleredskapet er gjort tilgjengelig. Dette gjelder også for importør og distributør. 5

6 Kravene til autorisert representant er fastlagt i 4-15 og omfatter i hovedsak en begrensning i hva denne skal ha ansvar for. Importøren skal etter 4-16 angi sin kontaktinfo på måleredskapet eller på et vedlagt dokument eller emballasje. Distributør skal verifisere at importør har oppfylt dette. Importør og distributør skal videre sørge for at lagring og transport ikke medfører fare for at måleredskapene ikke oppfyller kravene. Distributør skal etter 4-17 handle med rimelig aktsomhet med hensyn til disse kravene Kapittel 4 avsnitt 4 Krav til tekniske kontrollorgan ved samsvarsvurdering etter EØS-avtalen Avsnitt 4 fastsetter krav til tekniske kontrollorgan som skal samsvarsvurdere måleredskaper i henhold til EØS-avtalen fastsetter at tekniske kontrollorgan også kan antas å oppfylle kravene dersom de bare oppfyller deler av en harmonisert standard som det er offentliggjort en henvisning til i Den europeiske unions tidende, såfremt kravene er omfattet av standardene. Bestemmelser som angir hva søknad om utpeking skal inneholde er implementert i I 4-22 spesifiseres at et teknisk kontrollorgan skal være et uavhengig tredjepartsorgan, og at organet, dets ledelse og personale som utfører samsvarsvurderingsoppgaver, ikke kan være installatør, kjøper, eier eller vedlikeholder av måleredskaper som skal inspiseres. Dette er likevel ikke til hinder for nødvendig bruk av slike måleredskaper for organet, eller for at måleredskapene brukes privat. Det er videre spesifisert vilkår for at et organ som tilhører en fag- eller bransjeforening som representerer foretak som har å gjøre med måleredskaper, likevel kan utpekes til teknisk kontrollorgan. Det settes videre krav til underselskaper og underleverandører. I 4-24 spesifiseres det at nødvendig personale skal ha teknisk kompetanse og nødvendig erfaring for å gjennomføre samsvarsvurderingen, i tillegg til prosedyrer for hvordan samsvarsvurderingen skal gjennomføres. Videre foreslås det at organet skal ha nødvendige midler og tilgang til nødvendig utstyr eller lokaler. Det spesifiseres i 4-25 hvordan samsvarsvurderingen skal gjennomføres, blant annet at det skal tas hensyn til foretakets størrelse stiller krav til at organets personale skal ha tilfredsstillende forståelse om regelverket og de harmoniserte standarder og normative dokumenter for de oppgaver de utfører. Det stilles også krav til at organet skal ha kunnskap om eller delta i relevant standardiseringsvirksomhet og koordineringsgruppen for tekniske kontrollorgan sin virksomhet. Dokumenter som utarbeides av koordineringsgruppen skal anvendes som veiledning. Videre er det spesifisert i 4-29 når det tekniske kontrollorganet skal informere utpekende myndighet og andre tekniske kontrollorgan om sine aktiviteter Kapittel 8 Avsluttende bestemmelser Kapittel 8 fastsetter overgangsbestemmelser, ikrafttredelse og hvilke forskrifter som ble opphevet da forskriften trådte i kraft. Ordlyden i 8-1 er endret i samsvar med endring av definisjonen i forskriften 1-2 bokstav f. 6

7 4.8. Forskrift om målenheter og måling vedlegg 1 Samsvarsmoduler ved samsvarsvurdering etter EØS-avtalen Av forskriftens vedlegg 1 fremgår hvilke samsvarsmoduler som måleredskapene kan samsvarsvurderes etter for å kunne omsettes i EØS-området. Det er gjort mange presiseringer i samsvarsmodulene, som med få unntak er felles for direktivene. Det er særlig spesifisert at dokumentasjon skal stilles til rådighet for nasjonale myndigheter, EU-kommisjonen, medlemslandene og tekniske kontrollorgan. Modulene er gjengitt ordrett i forskriftsutkastet for å sikre at det norske regelverket ikke skiller seg fra regelverket i andre EØS-land. Nedenfor omtales de største endringene i samsvarsmodulene. For modul B er det klargjort at gyldighetsperioden for EU-typeprøvingssertifikatet for ikkeautomatiske vekter der konstruksjonen er vesentlig endret, kan begrenses og senere forlenges. I noen av modulene er det også klargjort at det tekniske kontrollorganet skal holde seg oppdatert om eventuelle endringer i den generelle anerkjente teknologiske tilstand, og avgjøre om dette krever videre undersøkelser på den godkjente konstruksjonen. I de fleste modulene er det presisert at minst et medlem av kontrollteamet skal ha erfaring på området og om den gjeldende instrumentteknikk. I forbindelse med implementeringen er det også klargjort at der det er henvist til at måleredskapet skal oppfylle krav, gjelder dette både kravene i denne forskriften og den relevante instrumentspesifikke forskriften. Dette medfører ingen endring i praksis. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser De foreslåtte forskriftsendringene er i hovedsak i overensstemmelse med dagens praktisering av regelverket. Endringene vil derfor ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser. Presiseringen av at EU-samsvarserklæringen og den tekniske dokumentasjonen skal oppbevares i 10 år antas ikke å medføre økte økonomiske eller administrative konsekvenser, i og med at det allerede stilles krav til oppbevaring. Krav om stikkprøvekontroll gjelder kun dersom det antas å være hensiktsmessig, og det er derfor vanskelig å si noe konkret om økonomiske og administrative konsekvenser. Det er også vanskelig å si noe om hvilke kostnader det vil medføre at tilsynsmyndighetene skal varsles dersom det er risiko ved måleredskaper. Krav til at importøren skal angi sin kontaktinformasjon, vil medføre noe kostnader. Det er usikkert hvor mange importører som allerede påfører dette i dag, og derfor vanskelig å anslå hvilken kostnad dette vil medføre. 7

Høring om forslag til endringer i forskrift 21.desember 2007 nr om krav til ikke-automatiske vekter og andre instrumentspesifikke forskrifter

Høring om forslag til endringer i forskrift 21.desember 2007 nr om krav til ikke-automatiske vekter og andre instrumentspesifikke forskrifter Høring om forslag til endringer i forskrift 21.desember 2007 nr. 1735 om krav til ikke-automatiske vekter og andre instrumentspesifikke forskrifter 1 Hovedinnholdet i forslaget Følgende forskrifter sendes

Detaljer

FORSLAG TIL. Forskrift om endringer i forskrift 20. desember 2007 nr om målenheter og måling

FORSLAG TIL. Forskrift om endringer i forskrift 20. desember 2007 nr om målenheter og måling FORSLAG TIL Forskrift om endringer i forskrift 20. desember 2007 nr. 1723 om målenheter og måling I I forskrift 20. desember 2007 nr. 1723 om målenheter og måling gjøres følgende endringer: 1-2 skal lyde:

Detaljer

Reviderte direktiver hva betyr det for deres bedrift?

Reviderte direktiver hva betyr det for deres bedrift? Reviderte direktiver hva betyr det for deres bedrift? Silje Bertheussen Rådgiver/jurist Utredninger og Regelverk Gunnstein Åsmund Hæreid Senior Ingeniør/Fagkoordinator TKO Dagens regelverk Måleinstrumentdirektivet

Detaljer

Høring Gjennomføring av forordning (EU) 2016/426 om gassapparater og om opphevelse av direktiv 2009/142/EF

Høring Gjennomføring av forordning (EU) 2016/426 om gassapparater og om opphevelse av direktiv 2009/142/EF Høringsnotat Høring Gjennomføring av forordning (EU) 2016/426 om gassapparater og om opphevelse av direktiv 2009/142/EF 1. Bakgrunnen for forslaget Europaparlamentet og Rådet vedtok 9. mars 2016 forordning

Detaljer

II. Krav til byggevarer som er CE-merket

II. Krav til byggevarer som er CE-merket II. Krav til byggevarer som er CE-merket Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 27.10.2015 II. Krav til byggevarer som er CE-merket Innledning Kapittel II gjennomfører byggevareforordningen (forordning

Detaljer

Vedlegg II. 1) Modul B: EF-typeprøving

Vedlegg II. 1) Modul B: EF-typeprøving Vedlegg II. 1) Modul B: EF-typeprøving 1.Denne modulen beskriver den del av fremgangsmåten som angår hvordan et teknisk kontrollorgan skal vurdere om en eksplosiv vare, som er representativ for den påtenkte

Detaljer

KOMMISJONENS DELEGERTE FORORDNING (EU) Nr. 574/2014. av 21. februar 2014

KOMMISJONENS DELEGERTE FORORDNING (EU) Nr. 574/2014. av 21. februar 2014 KOMMISJONENS DELEGERTE FORORDNING (EU) Nr. 574/2014 av 21. februar 2014 om endring av vedlegg III til Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011 hva angår malen som skal benyttes for utarbeidelse

Detaljer

Høring om forslag til ny forskrift om krav til internkontrollsystem for måleredskap og målinger

Høring om forslag til ny forskrift om krav til internkontrollsystem for måleredskap og målinger Høring om forslag til ny forskrift om krav til internkontrollsystem for måleredskap og målinger 1. Innledning Forslag til ny forskrift om krav til internkontrollsystem for måleredskap og målinger sendes

Detaljer

Byggevareforordningens krav 0l CE- merking og dokumentasjonskravet 0l ikke CE- merkede. HANNE PRESTMO 06.11.13 RørArena

Byggevareforordningens krav 0l CE- merking og dokumentasjonskravet 0l ikke CE- merkede. HANNE PRESTMO 06.11.13 RørArena Byggevareforordningens krav 0l CE- merking og dokumentasjonskravet 0l ikke CE- merkede produkter HANNE PRESTMO 06.11.13 RørArena Presentasjonens innhold 1. Regelverket i dag 2. Skillet mellom omsetning

Detaljer

NORSK utgave KOMMISJONSBESLUTNING. av 22. juli om den alminnelige oppstilling av europeiske tekniske godkjenninger for byggevarer(*) (97/571/EF)

NORSK utgave KOMMISJONSBESLUTNING. av 22. juli om den alminnelige oppstilling av europeiske tekniske godkjenninger for byggevarer(*) (97/571/EF) Nr.28/236 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 22.6.2000 NORSK utgave KOMMISJONSBESLUTNING av 22. juli 1997 om den alminnelige oppstilling av europeiske tekniske godkjenninger for byggevarer(*)

Detaljer

Fakta September 2013 SIKKERHETSKRAV TIL LEKETØY. Barn skal ha den best tenkelige beskyttelse SIKKERHETSKRAV TIL LEKETØY

Fakta September 2013 SIKKERHETSKRAV TIL LEKETØY. Barn skal ha den best tenkelige beskyttelse SIKKERHETSKRAV TIL LEKETØY Fakta September 2013 SIKKERHETSKRAV TIL LEKETØY SIKKERHETSKRAV TIL LEKETØY Barn skal ha den best tenkelige beskyttelse Det finnes ca. 80 millioner barn under 14 år i EU/EØS og rundt 2 000 virksomheter

Detaljer

Europakommisjonen Enterprise and Industry. CE-merking gjør Europa til ditt marked!

Europakommisjonen Enterprise and Industry. CE-merking gjør Europa til ditt marked! Europakommisjonen Enterprise and Industry CE-merking gjør Europa til ditt marked! Innholdsfortegnelse Hva er CE-merking? Hva er CE-merking? 3 Juridiske krav til produsenter 4 Juridiske krav til importører

Detaljer

Forskrift om EØS-krav til sikkerhet for utstyr til elektronisk kommunikasjon

Forskrift om EØS-krav til sikkerhet for utstyr til elektronisk kommunikasjon Forskrift om EØS-krav til sikkerhet for utstyr til elektronisk kommunikasjon Forskriftens hjemmels- og EØS-henvisningsfelt skal lyde: Hjemmel: Fastsatt av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet dd.mm.2016 med

Detaljer

HØRINGSNOTAT Forslag til forskrift om endringer i petroleumsforskriften

HØRINGSNOTAT Forslag til forskrift om endringer i petroleumsforskriften HØRINGSNOTAT Forslag til forskrift om endringer i petroleumsforskriften 1. Innledning Olje- og energidepartementet har gjennomgått reguleringen av tildeling og bruk av utvinningstillatelser i petroleumsloven

Detaljer

Forslag til fem forskrifter som gjennomfører EUs varedirektiver

Forslag til fem forskrifter som gjennomfører EUs varedirektiver Notat 1 av 7 31.10.2016 16/9856 /MACE Utarbeidet av Deres dato Deres referanse Cecilie Magnussen, tlf. 33412500 Til Høringsinstansene Arkivkode Forslag til fem forskrifter som gjennomfører EUs varedirektiver

Detaljer

Forskrift om EØS-krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for utstyr til elektronisk kommunikasjon

Forskrift om EØS-krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for utstyr til elektronisk kommunikasjon Forskrift om EØS-krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for utstyr til elektronisk kommunikasjon Forskriftens hjemmels- og EØS-henvisningsfelt skal lyde: Hjemmel: Fastsatt av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Detaljer

INNHOLD VEDLEGG 1 VEDLEGG 2 VEDLEGG 3 VEDLEGG 4 VEDLEGG 5. 1 Fastsatt av Statens teleforvaltning 2. januar 1996

INNHOLD VEDLEGG 1 VEDLEGG 2 VEDLEGG 3 VEDLEGG 4 VEDLEGG 5. 1 Fastsatt av Statens teleforvaltning 2. januar 1996 1 Fastsatt av Statens teleforvaltning Forskrift om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for teleutstyr. Fastsatt av Statens teleforvaltning 2.januar 1996 med hjemmel i lov 23.juni 1995 nr. 39 om telekommunikasjon

Detaljer

INFORMASJON OM JUSTERVESENETS REGELVERK OG PRAKSIS VED PRODUKSJON AV FERDIGPAKNINGER

INFORMASJON OM JUSTERVESENETS REGELVERK OG PRAKSIS VED PRODUKSJON AV FERDIGPAKNINGER INFORMASJON OM JUSTERVESENETS REGELVERK OG PRAKSIS VED PRODUKSJON AV FERDIGPAKNINGER Hvordan søke om e-merking av ferdigpakninger og hvordan søke om stikkprøvebasert egenkontroll av ferdigpakninger? Innhold

Detaljer

1. Forskriftens virkeområde Bestemmelsene i denne forskriften gjelder for produkter som framstilles, markedsføres og omsettes for bruk i byggverk.

1. Forskriftens virkeområde Bestemmelsene i denne forskriften gjelder for produkter som framstilles, markedsføres og omsettes for bruk i byggverk. Utkast Forskrift xx.xx.xxxx nr. yyy om markedsføring av produkter til byggverk Hjemmel: Fastsatt av Kommunal og regionaldepartementet dd.mm.åååå med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 11. oktober 2017 kl. 13.50 PDF-versjon 17. oktober 2017 10.10.2017 nr. 1597 Forskrift om

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM forlag TIL ENDRINGER I DOK- FORSKRIFTEN

HØRINGSNOTAT OM forlag TIL ENDRINGER I DOK- FORSKRIFTEN HØRINGSNOTAT OM forlag TIL ENDRINGER I DOKFORSKRIFTEN Ved alminnelig høring av utkast til forskrift om endring til forskrift om dokumentasjon og omsetning av produkter til byggverk (DOKforskriften) av

Detaljer

IV. Løfteinnretning og varmtvannskjel

IV. Løfteinnretning og varmtvannskjel IV. Løfteinnretning og varmtvannskjel Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 26.10.2015 IV. Løfteinnretning og varmtvannskjel Innledning Kapittel IV inneholder krav til dokumentasjon og CE-merking

Detaljer

Forslag til forskrift om elektromagnetisk kompatibilitet

Forslag til forskrift om elektromagnetisk kompatibilitet Forslag til forskrift om elektromagnetisk kompatibilitet Kapittel 1. Generelle bestemmelser... 3 1 Formål... 3 2 Virkeområde... 3 3 Unntak... 3 4 Definisjoner... 3 5 Grunnleggende krav... 5 6 Når apparater

Detaljer

1 Hovedinnholdet i forslaget

1 Hovedinnholdet i forslaget 1 Hovedinnholdet i forslaget Forslag til endring i Justervesenets regelverk gjeldende for måletanker sendes med dette på høring. Endringsforslaget omfatter en endring i forskrift 21. desember 2007 nr.

Detaljer

Utkast til forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr

Utkast til forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr Utkast til forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet [dato] med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124

Detaljer

Ny Plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter. Else Øvernes, KRD

Ny Plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter. Else Øvernes, KRD Ny Plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter Else Øvernes, KRD 1 Tema Krav om uavhengig kontroll og tilsyn i byggesaker Krav til produktdokumentasjon i ny teknisk forskrift Markedstilsyn og myndighetenes

Detaljer

Ny forskift om krav til elektrisitetsmålere

Ny forskift om krav til elektrisitetsmålere Ny forskift om krav til elektrisitetsmålere Forslag til forskrift om krav til elektrisitetsmålere Forslag til ny forskrift om krav til elektrisitetsmålere er nå på høring Forskriftsforslaget og høringsnotat

Detaljer

Samtidig foreslås å oppheve forskrift nr. 309 om norsk ansvarlig organ for

Samtidig foreslås å oppheve forskrift nr. 309 om norsk ansvarlig organ for Notat Dato: 21.11.2012 Saksnr.: 12/7171 Høringsnotat - forslag om endringer i lov om merking av forbruksvarer og opphevelse av forskrift om norsk ansvarlig organ for EUs miljømerke, gebyrer, standardkontrakt

Detaljer

Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler

Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler I følge liste Deres ref Vår ref Dato 16/1719-1 8 april 2016 Høring forslag til endringer i forskrifter til konkurranseloven, og forslag til forskrift om ikrafttredelse og overgangsregler 1. Innledning

Detaljer

Forslag til ny lov om behandling av personopplysninger

Forslag til ny lov om behandling av personopplysninger Justis- og beredskapsdepartementet Forslag til ny lov om behandling av personopplysninger Personvernkonferansen 8. desember 2017 Anne Sofie Hippe, fung. Lovrådgiver, Oversikt Kort om personvernforordningen

Detaljer

Forslag til forskrift om elektrisk utstyr

Forslag til forskrift om elektrisk utstyr Forslag til forskrift om elektrisk utstyr Kapittel 1. Generelle bestemmelser... 2 1 Formål... 2 2 Virkeområde... 2 3 Unntak... 2 4 Definisjoner... 2 5 Grunnleggende sikkerhetskrav... 3 6 Når elektrisk

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Alexandra Agersborg /

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Alexandra Agersborg / Statens vegvesen Høringsinstansene Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Alexandra Agersborg / 16/190653-1 19.12.2016 22073691 Høringsbrev

Detaljer

Utkast til forskrift om dokumentasjon og omsetning av heiser og sikkerhetskomponenter for heiser

Utkast til forskrift om dokumentasjon og omsetning av heiser og sikkerhetskomponenter for heiser Utkast til forskrift om dokumentasjon og omsetning av heiser og sikkerhetskomponenter for heiser Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 27. juni 2008

Detaljer

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap, særlig artikkel 100 A,

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap, særlig artikkel 100 A, RÅDSDIREKTIV 93/68/EØF av 22. juli 1993 om endring av direktivene 87/404/EØF (enkle trykkbeholdere), 88/378/EØF (sikkerhetskrav til leketøy), 89/106/EØF (byggevarer), 89/336/EØF (elektromagnetisk kompatibilitet),

Detaljer

Nr. 27/292 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 1788/2001. av 7. september 2001

Nr. 27/292 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 1788/2001. av 7. september 2001 Nr. 27/292 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) NR. 1788/2001 2005/EØS/27/43 av 7. september 2001 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av bestemmelsene

Detaljer

EUs personvernforordning og norsk personopplysningsrett

EUs personvernforordning og norsk personopplysningsrett Justis- og beredskapsdepartementet EUs personvernforordning og norsk personopplysningsrett Normkonferansen 1. desember 2017 Anne Sofie Hippe, fung. Lovrådgiver, Oversikt Kort om personvernforordningen

Detaljer

En orientering om ordninger og hva de innebærer om produktdokumentasjon

En orientering om ordninger og hva de innebærer om produktdokumentasjon Byggevaredagen 2013-04-24 En orientering om ordninger og hva de innebærer om produktdokumentasjon Trond Ramstad, Hans Boye Skogstad, Terje Jacobsen 1 Innhold CPR - Construction Products Regulation Byggevareforordningen

Detaljer

HØRING FORSLAG TIL ENDRINGER I VINFORSKRIFTEN OG FORSKRIFT OM ALKOHOLSTERKE DRIKKER

HØRING FORSLAG TIL ENDRINGER I VINFORSKRIFTEN OG FORSKRIFT OM ALKOHOLSTERKE DRIKKER Høringsinstansene Deres ref: Vår ref: 2013/31721 Dato: 27.05.2013 Org.nr: 985 399 077 HØRING FORSLAG TIL ENDRINGER I VINFORSKRIFTEN OG FORSKRIFT OM ALKOHOLSTERKE DRIKKER Mattilsynet sender med dette på

Detaljer

Mattilsynet sender på vegne av Landbruks- og matdepartementet på høring utkast til forskrift om avl av storfe, svin, sau og geit og hest

Mattilsynet sender på vegne av Landbruks- og matdepartementet på høring utkast til forskrift om avl av storfe, svin, sau og geit og hest Mattilsynet sender på vegne av Landbruks- og matdepartementet på høring utkast til forskrift om avl av storfe, svin, sau og geit og hest Forskriften erstatter dagens forskrifter om godkjente (reinavla/

Detaljer

JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET ENDRING I PATENTLOVEN - UNNTAK FRA PATENTBESKYTTELSEN VED PREKLINISKE OG KLINISKE UTPRØVINGER AV LEGEMIDLER

JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET ENDRING I PATENTLOVEN - UNNTAK FRA PATENTBESKYTTELSEN VED PREKLINISKE OG KLINISKE UTPRØVINGER AV LEGEMIDLER i i JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET. Høringsnotat Lovavdelingen Mars 2009 Snr. 200902119 EO ENDRING I PATENTLOVEN - UNNTAK FRA PATENTBESKYTTELSEN VED PREKLINISKE OG KLINISKE UTPRØVINGER AV LEGEMIDLER 1.

Detaljer

Nr. 23/542 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1329/2006. av 8. september 2006

Nr. 23/542 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1329/2006. av 8. september 2006 Nr. 23/542 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.5.2010 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1329/2006 2010/EØS/23/70 av 8. september 2006 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse

Detaljer

Internasjonale avtaler

Internasjonale avtaler Kapittel 4 Internasjonale avtaler 4.1 Innledning I forrige kapittel er det nasjonale regelverket innenfor måleteknikk beskrevet. Som det framgår der, er det norske regelverket på flere områder tilpasset

Detaljer

Introduksjon - byggevareforordningen. HANNE PRESTMO , Frokostseminar Virke Byggevarehandel

Introduksjon - byggevareforordningen. HANNE PRESTMO , Frokostseminar Virke Byggevarehandel Introduksjon - byggevareforordningen HANNE PRESTMO 17.09.2013, Frokostseminar Virke Byggevarehandel Presentasjonens innhold 1) Regelverket i dag TEK 10 kap. 3 2) Endringer med den nye byggevareforordningen

Detaljer

Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Virkeområde I bokstav a er det presisert at godsbaner faller inn under virkeområdet.

Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Virkeområde I bokstav a er det presisert at godsbaner faller inn under virkeområdet. HØRINGSNOTAT Utkast til ny tillatelsesforskrift Innledning Samferdselsdepartementet har sammen med Statens jernbanetilsyn foretatt en evaluering av forskrift av 16. november 2005 nr. 1489 om tillatelse

Detaljer

Høringsnotat endringer i forskrift om målenheter og måling NHD/ceb JV/emr

Høringsnotat endringer i forskrift om målenheter og måling NHD/ceb JV/emr 1 HOVEDINNHOLDET I FORSLAGET...2 2 BAKGRUNN...3 2.1 OM DAGENS TILSYNSORDNING...3 2.2 NY LOV I 2008 NY FORMÅLSBESTEMMELSE...4 2.3 UTREDNINGER...5 3 BEHOV FOR ENDRINGER...5 3.1 BEHOV FOR ULIKE FORMER FOR

Detaljer

Lovutkast. Utkast til lov om måling. Kapittel 23. Kapittel 1 Innledning. Kapittel 2 Grunnleggende måleteknisk infrastruktur

Lovutkast. Utkast til lov om måling. Kapittel 23. Kapittel 1 Innledning. Kapittel 2 Grunnleggende måleteknisk infrastruktur Kapittel 23 Lovutkast Utkast til lov om måling Kapittel 1 Innledning 1 (Formål) Lovens formål er å sikre en måleteknisk infrastruktur som har tillit nasjonalt og internasjonalt og bidra til effektiv bruk

Detaljer

VEILEDNING OM JUSTERVESENETS REGELVERK, PRAKSIS OG TILSYN VED PRODUKSJON AV FERDIGPAKNINGER

VEILEDNING OM JUSTERVESENETS REGELVERK, PRAKSIS OG TILSYN VED PRODUKSJON AV FERDIGPAKNINGER VEILEDNING OM JUSTERVESENETS REGELVERK, PRAKSIS OG TILSYN VED PRODUKSJON AV FERDIGPAKNINGER Hvordan søke om e-merking av ferdigpakninger og hvordan tilfredsstille krav til stikkprøvebasert egenkontroll

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til endring av forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Høringsnotat. Forslag til endring av forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Høringsnotat Forslag til endring av forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr 22. januar 2018 Innledning Forskrift om elektroforetak

Detaljer

HØRING - FORSLAG OM SPLITTING AV FORSKRIFT OM VISSE FORURENSENDE STOFFER OG RYDDING I REGLENE OM GRENSEVERDIER FOR RADIOAKTIVT CESIUM I NÆRINGSMIDLER

HØRING - FORSLAG OM SPLITTING AV FORSKRIFT OM VISSE FORURENSENDE STOFFER OG RYDDING I REGLENE OM GRENSEVERDIER FOR RADIOAKTIVT CESIUM I NÆRINGSMIDLER Deres ref: Vår ref: 2014/582823 Dato: 13.04.2015 Org.nr: 985 399 077 HØRING - FORSLAG OM SPLITTING AV FORSKRIFT OM VISSE FORURENSENDE STOFFER OG RYDDING I REGLENE OM GRENSEVERDIER FOR RADIOAKTIVT CESIUM

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 633/2007. av 7. juni 2007

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 633/2007. av 7. juni 2007 26.1.2012 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 5/335 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 633/2007 2012/EØS/5/51 av 7. juni 2007 om fastsettelse av krav til anvendelse av en overføringsprotokoll

Detaljer

Ny forordning om in vitro diagnostisk medisinsk utstyr

Ny forordning om in vitro diagnostisk medisinsk utstyr Ny forordning om in vitro diagnostisk medisinsk utstyr Petter Alexander Strømme & Bjørn Kristian Berge avdeling medisinsk utstyr & legemidler Akkrediteringsdag for medisinske laboratorier i Lillestrøm

Detaljer

Veiledning til forskrift om samtrafikkevnen i jernbanesystemet (samtrafikkforskriften)

Veiledning til forskrift om samtrafikkevnen i jernbanesystemet (samtrafikkforskriften) Veiledning til forskrift om samtrafikkevnen i jernbanesystemet (samtrafikkforskriften) 28.02.2012 1. GENERELLE KOMMENTARER Samtrafikkforskriften implementerer direktiv 2008/57/EF om samtrafikkevnen i det

Detaljer

Utkast til forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr (kjæledyrforskriften)

Utkast til forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr (kjæledyrforskriften) Utkast til forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr (kjæledyrforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet [dato] med hjemmel i lov 19.

Detaljer

Høringsnotat. Nærings- og fiskeridepartementet

Høringsnotat. Nærings- og fiskeridepartementet Høringsnotat Forslag til endringer i lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak (foretaksregisterloven) i forbindelse med implementering av direktiv 2012/17/EU om sammenkopling av sentrale registre,

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0033 OSLO

Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0033 OSLO W Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0033 OSLO Vår ref.:1506244-2 - 414.2 Vår dato: 29.2.2016 Deres ref.: 15/4361 Deres dato: 30.11.2015 Saksbehandler: Kristina Mari Rognmo Svar på høring

Detaljer

Bygg produktforskriften

Bygg produktforskriften Bygg produktforskriften Obligatorisk 1. juli 2013 -merking CE-merking er et pass som gjør at et produkt kan plasseres lovlig på markedet i noen medlemsland. Fra 1. juli 2013 starter CE-merkingen som skal

Detaljer

Gjeldende samtrafikkforskrift finnes på følgende link: h : for sf sd xd html

Gjeldende samtrafikkforskrift finnes på følgende link: h :  for sf sd xd html DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT Likelydende brev Se vedlagte liste Deres ref Vår ref Dato 11/1173- EC 07.11.2011 Høring - Utkast til forskrift om endringer i forskrift om samtrafikkevnen i jernbanesystemet

Detaljer

Besl. O. nr. 37. (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37. Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006)

Besl. O. nr. 37. (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37. Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006) Besl. O. nr. 37 (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37 Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006) År 2006 den 5. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

NOR/308D T OJ L 84/08, p

NOR/308D T OJ L 84/08, p NOR/308D0232.00T OJ L 84/08, p. 132-134 COMMISSION DECISION of 21 February 2008 concerning a technical specification for interoperability relating to the «rolling stock» sub-system of the trans-european

Detaljer

Prop. 129 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 129 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 129 L (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i yrkestransportloven og lov om offentlige anskaffelser (forskrift om miljøkrav) Tilråding fra Samferdselsdepartementet

Detaljer

Forskrift om etablering og gjennomføring av Det felles europeiske luftrom

Forskrift om etablering og gjennomføring av Det felles europeiske luftrom Forskrift om etablering og gjennomføring av Det felles europeiske luftrom Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. xx. måned 2014 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) 7-2, 7-3, 7-4

Detaljer

NOR/306R T OJ L 247/06, p. 3-8

NOR/306R T OJ L 247/06, p. 3-8 NOR/306R1329.00T OJ L 247/06, p. 3-8 Commission Regulation (EC) No 1329/2006 of 8 September 2006 amending Regulation (EC) No 1725/2003 adopting certain international accounting standards in accordance

Detaljer

Innhold. Helsedirektoratet. Etablert 1. januar 2002 Organ for iverksetting av nasjonal politikk på helseområdet

Innhold. Helsedirektoratet. Etablert 1. januar 2002 Organ for iverksetting av nasjonal politikk på helseområdet Regelverket for in vitro diagnostisk (IVD) medisinsk utstyr Bjørn Kristian Berge Innhold Kort om Helsedirektoratet Regelverket for in vitro diagnostisk (IVD) medisinsk utstyr Helsedirektoratets rolle Definisjoner

Detaljer

Veileder for anskaffelse av datamodem

Veileder for anskaffelse av datamodem TEMA Veileder for anskaffelse av datamodem Produkter og tjenester i Nødnett Mai 2017 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2017 ISBN: Omslagsfoto: Grafisk produksjon: 978-82-7768-435-2

Detaljer

Forskrift om etablering og gjennomføring av Det felles europeiske luftrom

Forskrift om etablering og gjennomføring av Det felles europeiske luftrom Forskrift om etablering og gjennomføring av Det felles europeiske luftrom Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven)

Detaljer

RÅDSDIREKTIV 93/68/EØF. av 22. juli 1993

RÅDSDIREKTIV 93/68/EØF. av 22. juli 1993 393L0068.NOR Council Directive of 22 July 1993 amending Directives 87/404/EEC (simple pressure vessels), 88/378/EEC (safety of toys), 89/106/EEC (construction products), 89/336/EEC (electromagnetic compatibility),

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet Statsråd Monica Mæland. KONGELIG RESOLUSJON Ref nr: Saksnr: 14/3880 Dato:

Nærings- og fiskeridepartementet Statsråd Monica Mæland. KONGELIG RESOLUSJON Ref nr: Saksnr: 14/3880 Dato: Nærings- og fiskeridepartementet Statsråd Monica Mæland KONGELIG RESOLUSJON Ref nr: Saksnr: 14/3880 Dato: 28.03.2014 Kongelig resolusjon om endringer i anskaffelsesregelverket som følge av revidert WTO/GPA-avtale

Detaljer

Ny byggevareforordning (CPR) og krav til CEmerking. MATHIEU VEULEMANS 07.11.13 Norsk Ståldag, Grand Hotel

Ny byggevareforordning (CPR) og krav til CEmerking. MATHIEU VEULEMANS 07.11.13 Norsk Ståldag, Grand Hotel Ny byggevareforordning (CPR) og krav til CEmerking MATHIEU VEULEMANS 07.11.13 Norsk Ståldag, Grand Hotel Hva jeg skal snakke om 2 Byggevareforordningen Hovedtrekk Obligatorisk CE-merking og ytelseserklæring

Detaljer

Vedlegg 1 Høringsnotat

Vedlegg 1 Høringsnotat Statens vegvesen Vedlegg 1 Høringsnotat Høring om forslag til overgangsbestemmelse for helseattester til tidligere hørt endring i vedlegg 1 til forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. Vegdirektoratet

Detaljer

NOR/308D T OJ L 77/08, p. 1-3

NOR/308D T OJ L 77/08, p. 1-3 NOR/308D0217.00T OJ L 77/08, p. 1-3 Commission Decision of 20 December 2007 concerning a technical specification for interoperability relating to the «infrastructure» sub-system of the trans-european high-speed

Detaljer

NOR/395L T OJ L 168/95, p

NOR/395L T OJ L 168/95, p NOR/395L0027.00T OJ L 168/95, p. 14-17 European Parliament and Council Directive 95/27/EC of 29 June 1995 amending Council Directive 86/662/EEC on the limitation of noise emitted by hydraulic excavators,

Detaljer

Leketøyseminar 2013. Nytt og viktig!

Leketøyseminar 2013. Nytt og viktig! Leketøyseminar 2013 Nytt og viktig! Berit Jaritz, DSB 1 Leketøyforskriften = fellesforskrift To myndigheter å forholde seg til: DSB: Fysiske, mekaniske, brann- og eksplosjon, elektriske og radioaktive

Detaljer

Den tekniske pilaren i 4 Jernbanepakke Revisjon av sikkerhets- og samtrafikkdirektivet

Den tekniske pilaren i 4 Jernbanepakke Revisjon av sikkerhets- og samtrafikkdirektivet Den tekniske pilaren i 4 Jernbanepakke Revisjon av sikkerhets- og samtrafikkdirektivet Statens jernbanetilsyn jernbane taubane park og tivoli 28.02.2013 Side 1 Revisjon av samtrafikkdirektivet (Direktiv

Detaljer

NOR/311R0305.GHB OJ L 88/11, p. 5 43

NOR/311R0305.GHB OJ L 88/11, p. 5 43 NOR/311R0305.GHB OJ L 88/11, p. 5 43 REGULATION (EU) No 305/2011 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products

Detaljer

Håndteringsforskriften i praksis for gjenbruksinstrumenter. Avdeling for medisinsk utstyr og legemidler

Håndteringsforskriften i praksis for gjenbruksinstrumenter. Avdeling for medisinsk utstyr og legemidler Håndteringsforskriften i praksis for gjenbruksinstrumenter Avdeling for medisinsk utstyr og legemidler 2 Nasjonal fagmyndighet for medisinsk utstyr Forvaltnings- og rådgivningsoppgaver Tilsynsmyndighet

Detaljer

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskrift for banker og finansieringsforetak

Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskrift for banker og finansieringsforetak Høringsnotat om endringer i årsregnskapsforskrift for banker og finansieringsforetak Tilpasning av årsregnskapsforskriften til forskrift av 21. januar 2008 nr. 57 om forenklet anvendelse av internasjonale

Detaljer

Forskrift om endringer i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften)

Forskrift om endringer i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) Forskrift om endringer i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx. xx. xxxx med

Detaljer

NOR/308D T OJ L 768/08, p

NOR/308D T OJ L 768/08, p NOR/308D0768.00T OJ L 768/08, p. 82-128 DECISION No 768/2008/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 July 2008 on a common framework for the marketing of products, and repealing Council Decision

Detaljer

Melding om høring - endring i forskrift om medisinsk utstyr

Melding om høring - endring i forskrift om medisinsk utstyr v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 25125808 Høringsinstanser Deres ref.: Vår ref.: 17/29839-3 Saksbehandler: Petter Alexander Strømme

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2017. av 5. mai 2017

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2017. av 5. mai 2017 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2017 av 5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg XVII (Opphavsrett) EØS-KOMITEEN HAR under

Detaljer

Byggevarer og produktdokumentasjon

Byggevarer og produktdokumentasjon Byggevarer og produktdokumentasjon Introduksjon til regelverk og krav til produktdokumentasjon Informasjon om bransjeprosjektet PRODOK PRODOK PRODOK er et prosjekt initiert av SKANSKA, SINTEF Byggforsk,

Detaljer

31992r1768 392r1768 RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - Engelsk versjon

31992r1768 392r1768 RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - Engelsk versjon Page 1 of 7 31992r1768 392r1768 Engelsk versjon DOKNUM: 31992R1768 392R1768 TYPE: Rådsforordning DATO: 1992-06-18 NUMMER: EØF nr 1768/92 TITTEL: RÅDSFORORDNING (EØF) nr. 1768/92 av 18. juni 1992 om innføring

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 51/573. DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 862/2012. av 4.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 51/573. DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 862/2012. av 4. 17.8.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 51/573 DELEGERT KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 862/2012 2017/EØS/51/64 av 4. juni 2012 om endring av forordning (EF) nr. 809/2004 med hensyn

Detaljer

Nr. 4/554 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2011/91/EF. av 13. desember 2011

Nr. 4/554 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2011/91/EF. av 13. desember 2011 Nr. 4/554 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2011/91/EF 2017/EØS/4/29 av 13. desember 2011 om angivelse eller merking for å identifisere et bestemt næringsmiddelparti

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1739/2005. av 21. oktober 2005. om fastsettelse av krav til dyrehelse ved forflytning av sirkusdyr mellom EØS-stater

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1739/2005. av 21. oktober 2005. om fastsettelse av krav til dyrehelse ved forflytning av sirkusdyr mellom EØS-stater KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1739/2005 av 21. oktober 2005 om fastsettelse av krav til dyrehelse ved forflytning av sirkusdyr mellom EØS-stater KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR 1 under henvisning

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1751/2005. av 25. oktober 2005

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1751/2005. av 25. oktober 2005 19.2.2009 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/317 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1751/2005 2009/EØS/9/31 av 25. oktober 2005 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse av

Detaljer

RÅDSDIREKTIV. av 19. februar om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om elektrisk utstyr bestemt til bruk innenfor visse spenningsgrenser

RÅDSDIREKTIV. av 19. februar om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om elektrisk utstyr bestemt til bruk innenfor visse spenningsgrenser 373L0023.NOR Council Directive of 19 February 1973 on the harmonization of the laws of Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits 373L0023.NOR/1 RÅDSDIREKTIV

Detaljer

Nr. 56/1822 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 69/2009. av 23. januar 2009

Nr. 56/1822 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 69/2009. av 23. januar 2009 Nr. 56/1822 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 2.10.2014 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 69/2009 2014/EØS/56/51 av 23. januar 2009 om endring av forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtakelse av

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag om endring av forskrift om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning av helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land 15 og 23 Utsendt:

Detaljer

12-4. Ansvarlig utførendes ansvar

12-4. Ansvarlig utførendes ansvar 12-4. Ansvarlig utførendes ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2016 12-4. Ansvarlig utførendes ansvar I tillegg til ansvar etter plan- og bygningsloven 23-6 har ansvarlig utførende

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRINGER I SJØLOVEN OG FORSKRIFT OM DISPASJØRER - KOMPETANSEKRAV MV. FOR DISPASJØRER

FORSLAG TIL ENDRINGER I SJØLOVEN OG FORSKRIFT OM DISPASJØRER - KOMPETANSEKRAV MV. FOR DISPASJØRER Høringsnotat Lovavdelingen Mars 2014 Snr. 14/879 EP FORSLAG TIL ENDRINGER I SJØLOVEN OG FORSKRIFT OM DISPASJØRER - KOMPETANSEKRAV MV. FOR DISPASJØRER 1 INNLEDNING I notatet her sendes på høring forslag

Detaljer

Nr. 12/244 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2010/35/EU. av 16. juni 2010

Nr. 12/244 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2010/35/EU. av 16. juni 2010 Nr. 12/244 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2010/35/EU 2016/EØS/12/19 av 16. juni 2010 om transportabelt trykkutstyr og om oppheving av rådsdirektiv 76/767/EØF,

Detaljer

12-4. Ansvarlig utførendes ansvar

12-4. Ansvarlig utførendes ansvar 12-4. Ansvarlig utførendes ansvar Publisert dato 15.02.2013 12-4. Ansvarlig utførendes ansvar I tillegg til ansvar etter plan- og bygningsloven 23-6 har ansvarlig utførende ansvar for a. at utførelsen

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R1078.ame OJ L 320/12, p. 8-13 COMMISSION REGULATION (EU) No 1078/2012 of 16 November 2012 on a common safety method for monitoring to be applied by railway undertakings, infrastructure managers

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet 11. mars 2015

Arbeids- og sosialdepartementet 11. mars 2015 Høring om endringer i forskrift om id-kort for bygge- og anleggsplasser og i forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter nytt navn på id-kort i bygge- og anleggsbransjen og i renholdsbransjen

Detaljer

Høring av endringer i regelverk om kvikksølv i måleinstrumenter og nytt forbud mot fem fenylkvikksølvforbindelser

Høring av endringer i regelverk om kvikksølv i måleinstrumenter og nytt forbud mot fem fenylkvikksølvforbindelser Høring av endringer i regelverk om kvikksølv i måleinstrumenter og nytt forbud mot fem fenylkvikksølvforbindelser Forslaget gjelder innføring av to EU-forordninger som omhandler kvikksølv i norsk regelverk.

Detaljer

Statens legemiddelverk, i samarbeid med Helsedirektoratet, sender med dette på høring forslag til gjennomføring av følgende rettsakt i norsk rett:

Statens legemiddelverk, i samarbeid med Helsedirektoratet, sender med dette på høring forslag til gjennomføring av følgende rettsakt i norsk rett: 1. Innledning Statens legemiddelverk, i samarbeid med Helsedirektoratet, sender med dette på høring forslag til gjennomføring av følgende rettsakt i norsk rett: Kommisjonens gjennomføringsdirektiv 2012/52/EU

Detaljer

Forskrift om dokumentasjon av byggevarer Definisjoner

Forskrift om dokumentasjon av byggevarer Definisjoner Definisjoner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.08.2015 Definisjoner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.08.2015 2 Definisjon Autorisert representant Byggevare Byggesett Byggevareinfo.no

Detaljer

Nr. 55/182 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 305/2011. av 9.

Nr. 55/182 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 305/2011. av 9. Nr. 55/182 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 31.8.2017 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) nr. 305/2011 2017/EØS/55/22 av 9. mars 2011 om fastsettelse av harmoniserte vilkår for markedsføring

Detaljer

Prop. 127 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om EØS-finanstilsyn

Prop. 127 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om EØS-finanstilsyn Prop. 127 L (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Tilråding fra Finansdepartementet 11. mai 2016, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg) 1 Proposisjonens hovedinnhold

Detaljer