TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF. Årsmelding for Årsmelding 2014 Side 1 av 11

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF. Årsmelding for 2014. Årsmelding 2014 Side 1 av 11"

Transkript

1 Årsmelding for 2014 TELEMARK UTVIKLINGSFOND Årsmelding 2014 Side 1 av 11

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. PARTAR I FORETAKET ORGANISASJON Styret for 2014 har hatt fylgjande medlemmar: Dagleg leiar/sekretær: Revisor: Regnskapsførar STYRETS ARBEID SØKNADER BEHANDLA I Søknader og vedtak i EID Passport Kongsberg Cable Kragerø Subsea Park Vest Telemark Museum Fjellvåken Søve VGS NC Spectrum Dalen Mekaniske verkstad Silmag Production Telemark Offshore Telemark Fylkeskommune Telemark Alpin AS Safelink AS Optimsubsea AS Mindre løyvingar for LØYVINGAR GITT AV STYRET TIDLEGARE ÅR UTBETALA OG BELASTA I Regionalt samarbeid i kraftkommunane Tiltak som fylkeskommunen tidlegare har støtta årleg Telemark som eigen olympisk øving Bok og Blueshus Notodden VM i Wakeboard ØKONOMI BUDSJETT MOGLEGE LØYVINGAR FRAM I TID HONORAR LØN ETISKE RETNINGSLINER Årsmelding 2014 Side 2 av 11

3 1. PARTAR I FORETAKET Telemark Utviklingsfond () er oppretta av dei 8 kommunane Fyresdal, Hjartdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tinn, Tokke og Vinje samt Telemark Fylkeskommune. Drift og organisering av er basera på avtale om disponering av konsesjonskraft signert den 9. desember 2009 og gjeldande frå 01.januar Samt eigne vedtekter godkjent av alle partar. er et eige rettssubjekt med Reg.nr har kontoradresse: Fylkeshuset, 3715 Skien. 2. ORGANISASJON Styret er på fem medlemar og følgjer valperioden for kommunane og fylkeskommunen. Det skal veljast personlege vara medlemar. Fire av medlemmane skal veljast av fylkestinget og ein veljast frå dei åtte avtale komunane Styret for 2014 har hatt fylgjande medlemmar: Terje Riis Johansen leiar Telemark Fylkeskommune Gunn Marit Helgesen medlem Telemark Fylkeskommune Thorleif Fluer Vikre medlem Telemark Fylkeskommune Lise Wiik medlem Telemark Fylkeskommune Arne Vinje medlem Vinje kommune Vara medlemmar: For Terje Riis Johansen Sigbjørn Molvik Telemark Fylkeskommune For Gunn Marit Helgesen Kristian Espeland Telemark Fylkeskommune For Thorleif Fluer Vikre Johan Tønnes Løchstøer Telemark Fylkeskommune For Lise Wiik Tom Egil Flata Telemark Fylkeskommune For Arne Vinje Erik Skjervagen Fyresdal Kommune 2.2. Dagleg leiar/sekretær: Terje Bakka 2.3. Revisor: Telemark kommunerevisjon IKS 2.4. Regnskapsførar Telemark Fylkeskommune, Økonomiseksjon. Årsmelding 2014 Side 3 av 11

4 3. STYRETS ARBEID Styret har i 2014 behandla 42 saker i 5 forskjellige styremøte. Det er behandla 28 søknader om tilskott med totalt søknadsbeløp på kr ,- av desse er det gitt tilskott til 14 nye søknader med total beløp kr ,-. I tillegg kjem løyvingar frå tidlegare år som er vedteke utbetala og belasta 2014 løyving. Dei største sakene som er behandla er nærare forklart under. 4. SØKNADER BEHANDLA I Søknader og vedtak i 2014 Oversikt over søknader motteke og behandla i Det er gitt nærare informasjon om dei største løyvingane i eigne punkt. Total løyving for 2014 er kr ,-. Årsmelding 2014 Side 4 av 11

5 EID Passport Det er løyvd kr ,- for mogleg etablering av dataselskap i Telemark. Beløpet vil først kome til utbetaling etter at selskapet er etablera i Telemark Kongsberg Cable Det er løyvd et lån på 2 MNOK til etablering av Kongsberg Cable, av dette er det utbetala 1,5 MNOK i Kongsberg Cable er etablera på Notodden. Selskapet utviklart ein spesial kabel med tanke på bruk bl.a. innanfor olje bransjen. Utviklinga skjer i nært samarbeid med tyske interesser Kragerø Subsea Park Det er løyvd 2,5 MNOK for å utvikle Kragerø Subsea Park. Det er Kragerø Kommune som har fått løyvinga, dei vil utvikle eit nytt industriområde med tilgang til kai anlegg. Dei vonar å få til ei industriell klynge som skal etablere seg i området. Fokus vil vera på Subsea, Offshore og Maritime næringar Vest Telemark Museum Det er løyvd kr ,- til Vest Telemark Museum. Vest Telemark Museum byggjer Telemarkskanalen i miniatyr. Dei reknar med auka publikumstal med denne investeringa Fjellvåken Det er løyvd kr ,- til Fjellvåken. Det skal investerast i ny båtmotor for Fjellvåken, dette skal føre til betring i transport tilbodet på Møsvatn Søve VGS Det er løyvd kr ,- til Søve VGS. Søve VGS skal opprette eigen fagskule for Sauehold og naturbasera råvarer. Årsmelding 2014 Side 5 av 11

6 NC Spectrum Det er løyvd kr ,- til NC Spectrum ASW. NC Spectrum er ein bedrift lokalisert i den nye Næringshagen i Kviteseid. Dei utvidar drifta og satsar på tilby kontroll og nettsikkerheit. Dei arbeider særskilt innanfor sektoren E-verk Dalen Mekaniske verkstad Det er løyvd kr ,- til Dalen Mekaniske Verkstad. Dalen Mekaniske Verkstad skal utvide med nye produksjonsliner. Dette skal være med på å sikre dagens drift samt danne grunnlag for ein mogleg auke i bemanning Silmag Production Det er løyvd eit tilskott på 1,5 MNOK samt gjeve tilsegn om eit lån på 5 MNOK. Silmag Production arbeider for å etablere ny magnesium produksjon på Herøya. Dersom dette lykkast kan ein sjå for seg ein bedrift med ca 300 tilsette. Lån og tilskott vil bli utbetale etter at alle andre finansieringskjelder har betalt inn sine løyvingar Telemark Offshore Det er løyvd kr ,- til Telemark Offshore. Telemark Offshore arbeider for å få godkjent Arena staus, tilskottet er løyvd til dette føremålet Telemark Fylkeskommune Det er løyvd kr ,- til Telemark Fylkeskommune. Ein ser behovet for å samkjøre løyvingar til diverse arrangement i fylket. Det har vore mykje dobbeltarbeid for TFK og med diverse søknader. Ved denne løyvinga så vil alle søknader bli behandla gjennom TFK sitt system. Løyvinga vil bli gitt årlig i ein fem års periode. Årsmelding 2014 Side 6 av 11

7 Telemark Alpin AS Det er løyvd 1 MNOK til Telemark Alpin AS. Telemark Alpin AS er eit samarbeidsprosjekt mellom alle alpin sentra i Telemark. Dei reklamerear felles for å auke sin omsetning og for at Telemark som destinasjon skal utviklast i ein positiv retning Safelink AS Det er løyvd kr ,- til Safelink. Gjennom denne løyvinga er selskapet i stand til å stille nødvendig eigenkapitalkrav i forhold til stor eksportkontrakt. Gjennom denne løyvinga har selskapet fått godkjent nødvendige garantiar frå eksportkreditt på ca 11 MNOK Optimsubsea AS Det er løyvd kr ,- til Optimsubsea AS. Selskapet er under etablering på Notodden, selskapet skal tilby service i oljeservice segmentet. Årsmelding 2014 Side 7 av 11

8 Mindre løyvingar for 2014 Det er gjeve ei rekke løyvingar av mindre størrelsar i 2014, desse er: Mottakar Beskriving Beløp i NOK Assistentten AS Vurdering system for vann rensing Telemark Fylkeskommune OL gåve Magnus Krog Morgedal IL NM Fjell Telemark Kjosen IL Rulleskiløp Kragerø-Gautefall Kragerø Kommune Arrangement Magnus Carlsen Sjømatsenteret Langesund Forprosjekt Smak av Telemark Utvikling forretningside Notodden Utvikling Forstudie Fengsel Notodden Telemark Fylkeskommune Merkeprosjekt TFK og Gjendsidige Telemark Fylkeskommune Fylkeskulturkonferanse Robot Aviation Utvikling av investeringsprosjekt Nome Utvikling Gangbro beredskapssenter Sum Bevilget etter fullmakt daglig leder LØYVINGAR GITT AV STYRET TIDLEGARE ÅR UTBETALA OG BELASTA I Regionalt samarbeid i kraftkommunane Løyvinga for 2014 er på kr ,- dette er ein årleg utbetaling og er ein del av vedtektene fastsatt for. Det årlege beløpet skal indeksregulerast med basis i I samsvar med vedtektene skal fondet dekkje ein del (50 %) av spesifiserte kostnader satt opp som grunnlag for avtala. Styret har i sak 49/12 akseptera at andre kostnader enn det som er spesifisera i avtala kan dekkast. Det er eit krav frå styret at avtalepartane har kostnader som dekkast og som skal være i samsvar med intensjonane i avtala. Vedtaket gjeld ut Beløpet som årlig blir utbetalt er som vist under: Vest Telemark Rådet kr , % Tinn Kommune kr ,- 15,9 % Hjartdal Kommune kr ,8 % Sum Kr Årsmelding 2014 Side 8 av 11

9 5.2. Tiltak som fylkeskommunen tidlegare har støtta årleg Telemark fylkeskommune fekk tilført betydelege midlar frå den gamle avtalen om fordeling av overskott frå sal av konsesjonskraft. Intensjonen til fylkeskommunen for den fyrste perioden var at nokre av løyvingane kunne overtakas av, det gjaldt særleg tiltak til som kan definerast i samsvar med vedtektene. Fondet bidrar til forutsigbar og stabil driftsfinansiering av tiltak av stor historisk, kulturell og nærings messig verdi og betyding for Telemark, men som ikkje inngår som fylkeskommunens lovpålagte oppgåver. Fylgjande tiltak er gitt løyving til og med året Det er ikkje nokon automatikk i at desse løyvingane blir vidareført etter Det vil være fylkeskommunen som aktivt må ta stilling til om desse løyvingane skal forsette. Fondet bør i god tid få eventuelle søknader om vidareføring av løyvingar. Beløpet som er gitt i 2014 skal indeksregulerast kvart år med basis i Driftstilskott Telemarkskanalen kr ,-. Tilskott til sluseavgifter Telemarkskanalen kr ,- Regionalpark Telemarkskanalen kr ,- Telemark Interkommunale Næringsfond kr ,- Geoparken Telemark kr ,- Sum kr , Telemark som eigen olympisk øving Støtte til Norges Ski forbund med formål å få Telemark inn som eigen olympisk øving. Utbeta kr ,- for Prosjektet varer fram til Den internasjonale ski konferansen i juni 2014 vedtok at dei skal gå vidare med søknad til IOC. Samstundes er Rjukan nå tildela VM i Telemark i Bok og Blueshus Notodden Det er løyvd totalt kr ,- til Bok og Blues hus på Notodden. Løyvingane har blitt betalt ut over tre år 2012, 2013 og Kr er belasta i 2014.Det er til rest kr ,- som vil bli utbetala etter at det er lagt fram revidert rekneskap. Årsmelding 2014 Side 9 av 11

10 5.5. VM i Wakeboard TELEMARK UTVIKLINGSFOND Det er løyvd totalt kr ,- til VM i Wakeboard som blei avvikla på Nordsjø i Løyvinga blei fordeila over åra 2012,2013 og For 2014 er det blitt utbetala kr ØKONOMI Rekneskapen syner at er tilført kr i overskott frå sal av konsesjonskraft. Dette er eit resultat av overførte midlar frå overskottet i 2014 og etteravrekning frå Det vil kvart år bli ei avrekning frå det siste året. Dette har med endeleg avrekning til kommunane å gjere. For 2014 er det frie midlar til disposisjon på totalt kr ,-. Styret vil avsette årets mindreforbruk kr ,- til disposisjonsfond. Denne disponeringa vil bli formelt gjennomført på styremøte i Då vil det være frie midlar på totalt kr ,-. Styret har i vedtak for 2014 løyvd lån på til saman kr ,-. Rest til utbetaling av desse låna er kr ,-. Styret kan disponere kr ,-til framtidige løyvingar. Årsrekneskapet viser eit netto driftsresultat på minus kr ,- dette er sitt underskott frå drifta i Avviket mellom budsjettera resultat og verkeleg resultat skuldast større overføringar frå Konsesjonskraftstyret i Telemark, inntekt til fondet. Auke inntekt saman med at det ikkje er utbetala kr ,- av løyvde lån. For meir detaljar om rekneskapen så syner en til det framlagte årsrekneskap. 7. BUDSJETT 2015 For 2015 har styret totalt fylgjande til fordeling: Berekna overskott frå Konsesjonskraft for 2015 Kr ,- Frie midlar til disposisjon pr Kr ,- Sum til disposisjon for 2015 Kr ,- Fordela gjennom vedtak frå 2011 og 2014 årlig Kr ,- Rest til løyvingar og admin. i 2015 Kr ,- Årsmelding 2014 Side 10 av 11

11 8. MOGLEGE LØYVINGAR FRAM I TID må rekne med mindre overføringar frå Konsesjonskraft dei neste åra. Årsaka til dette er låge kraftprisar og dermed mindre overskott til fordeling frå Konsesjonskraft. Ein ser for seg at overføringar kan kome ned til kr ,- årleg. Dette er ein middel berekning. Det er usikkerheit i dette, det kan være forhold som gjer at dette beløpet kan bli halvera. Samstundes som ein betring i kraftprisane vil gje høgare avkastning for Konsesjonskraft. 9. HONORAR LØN For året 2014 er betalt fylgjande i honorar og løn. Styrehonorar Kr ,-. Løn dagleg leiar Kr ,-. Honorar revisor Kr , ETISKE RETNINGSLINER Telemark Utviklingsfond arbeider etter dei same etiske retningslinene som Telemark Fylkeskommune. Skien den / Terje Riis Johansen Styreleir Gunn Marit Helgesen Styremedlem Thorleif Vikre Styremedlem Lise Wiik Styremedlem Arne Vinje Styremedlem Terje Bakka Dagleg leiar Årsmelding 2014 Side 11 av 11

TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF

TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF Protokoll fra styremøte nr. 5-2014 i Telemark Utviklingsfond Dato: 22. september 2014. Sted: Fylkeshuset Deltagere: Terje Riis Johansen Styrets leder, Thorleif Fluer Vikre, Lise Wiik, Arne Vinje, Terje

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

Innkalling til ekstra rådsmøte

Innkalling til ekstra rådsmøte Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 16. april 2015 Innkalling til ekstra rådsmøte Stad: Morgedal Hotell Dato: Fredag 24. april 2015 Kl. slett:

Detaljer

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter

Sosialtenesta- årsak til høge utgifter - Vinje kommune- Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 734 008 2008 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillingar...2 1.3 Avgrensing...2 1.4 Bruk av begrep...2

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Mål- og budsjettdokument 2013-2016

Mål- og budsjettdokument 2013-2016 Mål- og budsjettdokument 2013-2016 Fylkesrådmannens forslag www.telemark.no Innhald 1 INNLEIING OG SAMANDRAG... 2 1.1 SAMANDRAG... 4 2 FYLKESKOMMUNENS ØKONOMI... 5 3 FORSLAG TIL BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Saksliste styremøte nr 4-2014 13.05.2014

Saksliste styremøte nr 4-2014 13.05.2014 TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF Saksliste styremøte nr 4-2014 13.05.2014 TELEMARK UTVIKLINGSFOND Saksliste møte nr 4-2014 Styremøte 13.05.2014 Side 1 av 41 TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

Selskapskontroll av. Raulandsakademiet AS Norsk senter for folkekultur

Selskapskontroll av. Raulandsakademiet AS Norsk senter for folkekultur Selskapskontroll av Raulandsakademiet AS Norsk senter for folkekultur Vinje kommune og Telemark Fylkeskommune Selskapskontrollrapport nr.: 434 004 2013 ii Innhald SAMANDRAG... 4 1 INNLEIING... 6 1.1 Bakgrunn,

Detaljer

Mål- og budsjettdokument 2012-2015

Mål- og budsjettdokument 2012-2015 Mål- og budsjettdokument 2012-2015 Fylkestingets vedtak www.telemark.no Innhald 1 INNLEIING OG SAMANDRAG... 2 1.1 INNLEIING... 2 1.2 SAMANDRAG... 3 2 FYLKESKOMMUNENS ØKONOMI... 5 3 FORSLAG TIL BUDSJETT

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald 1. Innleiing... 1 1.1. Bakgrunn og formål med engasjementskontrollen... 1 2. Fakta, funn og vurderingar av eigarskapen...

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE.

RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE. RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE. 1 Kraftfond Heimel, kapital og avkasting. Alle konsesjonsavgifter, renter og anna avkasting skal bli tatt til inntekt for kraftfond og må disponerast i samsvar

Detaljer

Skien Dalen Skipsselskap AS. Kviteseid kommune. Eigarskapskontroll 2014 :: 400 003-2

Skien Dalen Skipsselskap AS. Kviteseid kommune. Eigarskapskontroll 2014 :: 400 003-2 Skien Dalen Skipsselskap AS Kviteseid kommune Eigarskapskontroll 2014 :: 400 003-2 Innhald Samandrag... ii 1 Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillingar...1 1.2 Metode...1 1.3 Høyring...2

Detaljer

Saksliste styremøte nr 5-2013 18.11.2013

Saksliste styremøte nr 5-2013 18.11.2013 Saksliste styremøte nr 5-2013 18.11.2013 TELEMARK UTVIKLINGSFOND Saksliste møte nr 5-2013 Styremøte 18.11.2013 Side 1 av 50 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAK NR 29 REFERAT FRA STYREMØTER... 6 1.1. Forslag til

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumssalen, Stord rådhus Dato: 29.09.2014 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Årsmelding & rekneskap

Årsmelding & rekneskap Årsmelding & rekneskap 2008 Innhald Året 2008 3 Året 2008 4 Eigarstyring og selskapsleiing 6 Styret si årsmelding 18 Resultatrekneskap 23 Rekneskapsprinsipp 27 Notar til rekneskapen 48 Revisjonsmelding

Detaljer

Budsjett for Meland kommune 2015

Budsjett for Meland kommune 2015 Budsjett for Meland kommune 2015 Side 3 47: Rådmannen sitt framlegg og kommentarar til budsjett 2015 Side 48: Framlegg til vedtak budsjett 2015 Vedlegg: Økonomiske oversikter Driftsregnskap Investeringsregnskap

Detaljer

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling

Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale. Saker til behandling Dato: 30.08.2012 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00312 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på tlf. 32029000 eller postmottak@gol.kommune.no. Varamedlemer møter berre etter nærare avtale.

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Årsmelding. for året 2011. 71. driftsår. Nytt Bandakspenn sett frå Flekstveitsida, 66 kv 2200 m.

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Årsmelding. for året 2011. 71. driftsår. Nytt Bandakspenn sett frå Flekstveitsida, 66 kv 2200 m. VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS Årsmelding for året 2011 71. driftsår Nytt Bandakspenn sett frå Flekstveitsida, 66 kv 2200 m. Foto: Aslak Bekhus VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS HISTORISK OVERSYN Vest Telemark Kraftlag

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

Årsmelding for 2013. M/S Henrik Ibsen ved Spjotsodd bryggje i Kviteseid, foto Kåre Pedersen Bilde for Bilde.

Årsmelding for 2013. M/S Henrik Ibsen ved Spjotsodd bryggje i Kviteseid, foto Kåre Pedersen Bilde for Bilde. Årsmelding for 2013 M/S Henrik Ibsen ved Spjotsodd bryggje i Kviteseid, foto Kåre Pedersen Bilde for Bilde. Handsama av administrative ressursgruppe 14. februar 2014 Godkjend av styret 24. februar 2014

Detaljer

Budsjett 2008/Økonomiplan 2008-11 - Arbeidsdokument 2/07--

Budsjett 2008/Økonomiplan 2008-11 - Arbeidsdokument 2/07-- Side 1 av 15 Fylkesrådmannen Finansutvalet, 14. juni etter fylkestinget. Rica Sunnfjord Hotell Sakshandsamar: Eli Nes Killingrød E-post: eli.nes.killingrod@sfj.no Tlf: 57 65 62 81 Vår ref. Sak nr.: 07/161-3

Detaljer

ÅRSMELDING 2005 HMS. For å sikre kontinuerleg leiarfokus på HMS, er HMS fast tema på agendaen på alle styremøte og leiarmøte i konsernet.

ÅRSMELDING 2005 HMS. For å sikre kontinuerleg leiarfokus på HMS, er HMS fast tema på agendaen på alle styremøte og leiarmøte i konsernet. ÅRSMELDING 2005 HMS HSD har som øvste målsetting at verksemda skal drivast utan skade på menneske, materiell eller miljø. Føre-var prinsippet er såleis overordna andre omsyn i den daglege drifta. Dette

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune. Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune Audit & Advisory November 2013 Samandrag Deloitte har kartlagt og vurdert økonomistyringa i Hordaland fylkeskommune.

Detaljer

Budsjett 2010/Økonomiplan 2010-13 - Arbeidsdokument 3/09

Budsjett 2010/Økonomiplan 2010-13 - Arbeidsdokument 3/09 Side 1 av 31 Fylkesrådmannen Sakshandsamarar: Offentleg versjon Finansutvalet 30. september 2009 Kl. 09.30 Skei Hotell Eli Nes Killingrød Tlf: 57 65 62 81 Nils Geir Myrkaskog Tlf: 57 65 61 84 Astrid Lernes

Detaljer

Å r s r a p p o r t 2010

Å r s r a p p o r t 2010 Å r s r a p p o r t 2010 1 Innhald 3 Visjon, forretningsidé og hovudmål 4 Samandrag 7 Årsberetning 7 Rammevilkår 8 Lokalsamfunnet 9 Bankdrifta 12 Resultatrekneskapet 14 Balanse 15 Risikoeksponering 19

Detaljer

Fonda skal berre nyttast til lån, herunder ansvarlege lån, og/ eller avsettast til garantifond. Avkastninga kan nyttast til tilskott og betinga lån.

Fonda skal berre nyttast til lån, herunder ansvarlege lån, og/ eller avsettast til garantifond. Avkastninga kan nyttast til tilskott og betinga lån. Retningslinjer for kommunale kraft- og næringsfond. Retningslinjene vart vedtek av Kommunestyret i K-sak 29/08. Retningslinjene er basert på Vedtekter for Kraftfondet, endeleg stadfesta av Fylkesmannen

Detaljer