CAMPUS ÅLESUND: Maritime Møre sin rolle i utviklingen av et kraftsenter for kompetanse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CAMPUS ÅLESUND: Maritime Møre sin rolle i utviklingen av et kraftsenter for kompetanse"

Transkript

1 Forfatter: Berit Kvalsvik Teige CAMPUS ÅLESUND: Maritime Møre sin rolle i utviklingen av et kraftsenter for kompetanse Norgesuniversitetets skriftserie nr. 2/2013

2 Campus Ålesund 2 Utgiver: Norgesuniversitetet N-9037 Tromsø Tlf Layout: Norgesuniversitetet Omslagsdesign: Huibert de Jong Trykk: Lundblad Media AS, Tromsø Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonen er videre tilgjengelig under følgende Creative Commons-lisens: navngivelse-delpåsammevilkår 3.0 norge, jf.: Det innebærer at du har lov til å dele, kopiere og spre verket, samt å bearbeide (remikse) verket, så fremt følgende to vilkår er oppfylt: Navngivelse: Du skal navngi opphavspersonen og/eller lisensgiveren på den måte som disse angir (men ikke på en måte som indikerer at disse har godkjent eller anbefaler din bruk av verket). Del på samme vilkår: Om du endrer, bearbeider eller bygger videre på verket, kan du kun distribuere resultatet under samme, lignende eller en kompatibel lisens. Norgesuniversitetets skriftserie nr. 2/2013 ISBN nr

3 Innholdsfortengelse 3 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse.. 3 Introduksjon.. 5 Forord Innledning. 9 Rapportens oppbygging 11 Del 1 Maritime Møre. Nåtid. Fortid. Nåtid 13 Nåtid i Maritime Møre.. 15 Fortid mot nåtid 17 Del II Hamskifte 27 Hamskifte. 29 Del III Campus Ålesund i støypeskeia 33 Begynnelsen.. 35 Del IV Oppsummering og drøfting 53 Oppsummert.. 55 Etterord.. 59 Om forfatteren... 61

4 Campus Ålesund 4

5 Introduksjon 5 Introduksjon Vi er glade for å presentere en historie som er nyskrevet for Norgesuniversitet: Hvorfor er vi så dårlige på det vi er best til? Dette var den motsetningsfylte og ettertenksomme tittelen på en publikasjon Norgesuniversitetet ga ut i Ekspertgruppen for samarbeid mellom arbeidsliv og høyere utdanning, med mandat fra Norgesuniversitet, gjorde opp status for arbeidet med en artikkelsamling.til da hadde gruppen lagt vekt på å finne fram til de gode eksemplene og lete etter tiltak som kunne være egnet for å styrke slikt samarbeid. Det var en reise i både det fremragende og det helt fraværende. Det fremragende var ofte drevet fram av dyktige lærere og forskere, båret fram av entusiasme og som oftest ekstern prosjektfinansiering. Problemet var ofte at samarbeidene var flyktige. De levde og døde med ildsjeler og tilførsel av frisk kapital. Noe av det vi så helt tydelig, var mangelen på et virkemiddelapparat, på incentiver for varig samarbeid mellom UH-sektoren og arbeidslivet.dette ble bekreftet gjennom de kontaktene vi fikk til de helt særegne suksesshistoriene. Hva var grunnlaget for at disse kunne lykkes, ikke bare med enkeltprosjekter, men som en institusjonalisert arbeidsform, som en godt forankret samarbeidskultur? Ikke overaskende var det rundt noen av våre National Centres of Expertice (NCE) at vi fant de mest spennende prosjektene. Her så vi hvordan et statlig virkemiddel skapte de rammebetingelsene som skulle til for å bygge samarbeid mellom lokale industriklynger og kompetansemiljøene. I andre fase av ekspertgruppens arbeid med å dokumentere og vise fram de gode eksemplene har vi lagt vekt på å gå dypere inn i noen av disse NCE-baserte samarbeidsrelasjonene. Vi ville bringe på det rene hva som har skjedd og hvordan det kunne skje. Vi har studert Industrimasteren på Kongsberg, Integrasjonen av innovasjon, utdanning og industriell nyskaping gjennom Oslo Cancer Cluster, Klyngesamarbeidet på Raufoss og i Grenland og NODE-klyngen i Agder Historien som fortelles her, er den om hvordan samarbeid mellom arbeids- og næringsliv og utdanningssektoren på nordvestlandet har bidratt til å skape et verdensledende miljø innenfor maritim sektor. Vi har valgt å fortelle denne historien i sin helhet, som en utviklingsprosess, skapt av mange aktører, og som til sammen fremstår som en av våre beste eksempler på suksess.

6 Campus Ålesund 6 Historien rommer alle ingredienser, men akkurat dette eksempelet er særlig interessant for å tydeliggjøre teknologiens rolle som brobygger mellom utdanningssektoren og næringslivet. Simulatorteknologien og kompetanse som er bygget opp i Ålesund er i seg selv et eksempel på gjensidig nytte av digitale læringsressurser. En historie som ikke har vært skrevet før, og som vi tror mange vil ha glede av både for å lære og la seg inspirere Tromsø, november 2013 Helge Halvorsen Seniorrådgiver NHO og Leder for Norgesuniversitetes ekspertgruppe for samarbeid mellom arbeidsliv og høyere utdanning

7 Forord 7 Forord NHO og Norgesuniversitetet har bestilt en populærvitenskapelig kortversjon om Maritime Møre sin rolle i utviklingen av Campus Ålesund. Implisitt i bestillingen ligger det et ønske fra oppdragsgiver om å få fram et godt eksempel på hvordan norsk arbeidsliv og utdannings- og virkemiddelapparatet/offentlig sektor jobber sammen for å få til kompetanseutvikling for næringslivet. Oppdragsgiver ønsker også at sentrale personers roller i historien framheves. Historien som skrives har mange fasetter, og kan sees fra flere ulike vinkler og perspektiv. Den er lokalt ankret, og fokuserer deler av det maritime miljøet på Møre. Flere mennesker og institusjoner har spilt en rolle for utviklingen av Campus Ålesund enn hva som har vært mulig å framstille i dette avgrensede oppdraget. Forfatteren har vokst opp i hjertet av og i en periode av livet vært en vesentlig del av miljøet som omtales. For å sikre tilstrekkelig objektivitet i framstillingen er rapporten blitt kvalitetssikret av respondenter, en egen redaksjonsgruppe i regi av oppdragsgiver og en ekstern forsker. Det er mange som skal takkes for at historien nå har fått en skriftlig form. Spesiell takk går til NHO og Norgesuniversitetet som er oppdragsgivere. Takk til redaksjonsgruppen som har gitt nyttige innspill i prosessen. En stor takk til min gode venn og kvalitetssikrer, forsker Torunn Kvinge. En stor takk går også til faglig kollega og venn, postdoktor Øyvind Strand ved Høgskolen i Ålesund, som har hjulpet meg med navn og innsikt i historien. En hjertelig takk går til alle dere som har delt sine historier med meg. Dette er fylkesordfører i Møre og Romsdal, Jon Aasen; fylkesrådmann i Møre og Romsdal, Ottar Brage Guttelvik; regional- og næringssjef i Møre og Romsdal fylkeskommune, Bergljot Landstad; professor Harald Yndestad, professor Norvald Kjerstad, professor Hans Petter Hildre alle Høgskolen i Ålesund; styrearbeider Anne Breiby; daglig leder ved NCE Maritime og Ålesund Kunnskapspark AS, Per Erik Dalen; Business Development Manager ved Rolls-Royce sitt europeiske opplæringssenter, Knut Johan Rønningen; tidligere direktør Høgskolen i Ålesund, Leon Aurdal; påtroppende direktør Høgskolen i Ålesund, Roar Tobro (nå daglig leder Møreforsking AS); rektor Fagskolen i Ålesund, Alf Furland; CEO Westre Invest AS/Managing Director NMK, Kaj Westre; Chaiman Lapas, Leif-Arne Langøy, rector ved Høgskolen i Ålesund, Marianne Synnes og tidligere opplæringsleder i Ulsteinkonsernet og nå daglig leder i Sande Næringsforum og Sewage Handling System AS, Jon Georg Larsen. I tillegg har jeg snakket med/hatt omvisning på OCS-senteret ved Arnfinn Tautra Nygaard (Sales and Marketing Manager) og Bjørn Aase Dimmen (Project Purchasing Manager).

8 Campus Ålesund 8 En stor takk går til Rolls-Royce for gjestfrihet og omvisning i bedriftens nyetablerte opplæringssenter/simulatorsenter på Campus Ålesund. Molde, april 2013 Berit Kvalsvik Teige

9 Innledning 9 Innledning I Norgesuniversitetets Skriftserie nr. 2/ stiller Helge Halvorsen, NHO spørsmålet om hvorfor vi er så dårlige på samarbeidet mellom arbeidsliv og universitets- og høgskolesektoren (UH-sektoren). Halvorsen stiller også spørsmålene: Leverer UH-sektoren den kompetansen som norsk arbeidsliv trenger? Er norsk arbeidsliv tilstrekkelig engasjert og involvert i utviklingen og gjennomføringen av studieprogrammer? Hva er nødvendige betingelser for å utvikle et slikt samarbeid? Hvor finnes de gode eksemplene, og hvorfor lykkes enkelte? I det følgende skal vi i lys av historien om Maritime Møre sin rolle i utviklingen av Campus Ålesund prøve å svare på noen av de sentrale spørsmålene som Halvorsen stiller om enn i en noe annen rekkefølge: 1. Hvorfor er historien om Campus Ålesund et godt eksempel på at norsk arbeidsliv, UH-sektoren og virkemiddelapparatet/offentlig sektor ønsker og får til samspill om kompetanseutvikling for arbeidslivet? 2. Hva har vært nødvendige betingelser for å utvikle et slikt samarbeid? 3. Hvorfor har aktørene lykkes? Metode og datagrunnlag Rapporten er basert på et omfattende intervjumateriale, skriftlige kilder og observasjon gjennom flere besøk på Campus Ålesund. Data som brukes er delvis samlet inn som del av forfatterens doktorgradsarbeid i perioden Mye av dette materialet er tidligere ikke publisert og danner i vesentlig grad bakteppet for første del av rapporten. I sammenheng med oppdraget er det dessuten gjennomført 19 nye intervjuer og en rekke uformelle samtaler med nøkkelpersoner. Intervjuene er kvalitetssikret med respondentene. Avgrensinger Møre og Romsdal sin maritime næring er spredd over hele fylket, men vi har valgt å avgrense denne spesifikke historien til verftsmiljøet i Ulsteinregionen og offshoremiljøet på Møre. Denne regionen er av flere sett på som selve kjernen i det verdensledende maritime clusteret i Møre og Romsdal 2. Når vi i det videre snakker om Maritime Møre, har vi også valgt å inkludere virkemiddelapparatet og private kapitalkrefter i dette bildet. Historien som utfolder seg nedenfor vil ikke være preget av dypdykk i definisjoner og teorier, da dette ikke var bestillingen fra oppdragsgiverne. 1 Halvorsen, H. (2011) Hvorfor er vi så dårlige på det vi er best til? Styrket samarbeid mellom norsk Tilgjengelig på: 2 Jakobsen, E. W. og Bækken, J. (2008) Maritimt Møre en integrert kunnskapsregion. MENON-publikasjon nr. 9. Oslo: Menon Business Economic. Tilgjengelig på:www.menon.no.

10 Campus Ålesund 10 For at leseren skal forstå lokaliseringen til Maritime Møre 3 og det maritime Clusteret på Møre, prøver vi å angi dette på kartet under. Kart over Møre og Romsdal med miljøet som omtales 3 Jeg har latt meg inspirere av Jakobsen og Bækken (2008) ved valg av begrepet Maritime Møre. I sin publikasjon fra 2008 (se referanse i fotnote 2) bruker de to forfatterne et tilnærmet likt begrep: Maritimt Møre.

11 Rapportens oppbygging 11 Rapportens oppbygging Rapporten vil bli delt inn i fire hoveddeler. Del I, som har tittelen Maritime Møre: Nåtid. Fortid. Nåtid starter med å presentere noe av bakteppet for dagens Maritime Møre, og da med spesielt fokus på noen av bedriftene og aktørene som vil være med oss gjennom historien, om enn i større eller mindre grad. Vil legger så ut på en utdanningsreise der fortid møter nåtid. Historien som rulles ut gir en kort oversikt over kompetanseutviklingen i det maritime miljøet på Søre-Sunnmøre fra tidlig på nittenhundre-tallet og fram til ca. tusenårsskiftet. Historien vil spinne rundt den legendariske interesseforeningen - Verkstedforeninga for Ulstein distrikt i dag MAFOSS 4 (Maritim Forening for Søre-Sunnmøre) og hvordan denne har vært en sentral motor for utviklingen av den nå verdensledende maritime klyngen på Møre. Dette historiske tilbakeblikket vil også vise hvordan spesielt Ulsteinkonsernet (i dag Ulstein Group) med sin tidligere eier og daglige leder gjennom mange ti-år, Idar Ulstein, har vært en vesentlig driver for kompetanseutviklingen så vel i egen bedrift som i og rundt miljøet til Verkstedforeninga eller rettere: I det maritime miljøet på Møre. Del II gir en kort statusrapport om Maritime Møre sin tunge nedtur og som jeg mener også førte til et hamskifte. Dette skjedde fra rundt tusenårsskiftet og fram til ca. 2005/2006. Denne perioden var dramatisk for spesielt verftsnæringen på Møre og medførte store omveltinger og mye nytenking og nyorientering noe som også resulterte i at Rolls-Royce Maritime, i tango med fflere offshore-redere på Møre, setter seil mot Ålesund og området som i dag omtales som Campus Ålesund. Del III, med tittel Campus Ålesund i støypeskeia, begynner med historien om et møte mellom en kvinnelig statssekretær og en fiskebåt- og offshorereder fra Fosnavåg. Dette er også historien om da Torger Reve brakte Porter til Norge og inspirerte et helt miljø til å tenke diamantmodell, kunnskapsoverføring, klyngedannelser, innovasjon og forsking. Ikke minst, dette er historien om hvorfor sentrale aktører, som Kunnskapsparken Ålesund AS, NCE Maritime (National Centre of Expertise Maritime) og NMK (Norsk Maritimt Kompetansesenter) med Rolls-Royce som hoved-leietaker, flyttet inn på Campus Ålesund. Del IV summerer opp og drøfter spørsmålene som stilles innledningsvis. 4 For spesielt interesserte henviser vi til for mer informasjon.

12 Campus Ålesund 12

13 Del 1 Maritime Møre Nåtid. Fortid.Nåtid 13 DEL 1 Maritime Møre: Nåtid. Fortid. Nåtid

14 Campus Ålesund 14

15 Nåtid i Maritime Møre 15 Nåtid i Maritime Møre Maritime Møre 5 utgjør en vesentlig del av den maritime næringen i Norge, og kan isolert sett regnes som en egen, maritim klynge 6. Per dato sysselsettes mer enn mennesker, og omsetningen var per 2012 på mer en 50 milliarder kroner. I Møre og Romsdal er det totalt registrert 14 skipsverft, 15 skipskonsulenter, 19 offshorerederier og 165 leverandører av utstyr og bedrifter 7. I følge Reve og Sasson (2012:102) 8 er kjernen i den maritime klyngen på Møre de offshorebaserte rederiene, og den maritime industrien bestående av verft og utstyrsprodusenter. Spesielt gjelder dette innfor segmentene bygging av offshorefartøy og fiskebåter. Utviklingen av en sterk klyngefølelse og samarbeid om viktigheten av kompetansebygging og kunnskapsoverføring, har, sier de to forfatterne, forsterket bildet av en suksesshistorie. Rederiene både innen offshore og fiskeri er viktige drivere i samarbeidet mellom de ulike aktørene. Den økonomiske utviklingen i rederiene har vært av stor betydning for aktiviteten som er utviklet og utvikles i klyngen 9. I Maritime Møre er flere av rederiene blant de største i verden 10. I klyngen finnes også flere verdensledende designmiljø, verft og utstyrsleverandører og der design, bygging og utstyr til offshorefartøy i inn- og utland er en vesentlig del av porteføljen 11. For å få innsikt i hvorfor Maritime Møre har utviklet seg til et verdensledende miljø vil jeg først ta leseren med på en reise bak i tid. 5 I den grad det ikke vises til spesifikk referanse, stammer informasjonen fra intervjuer og samtaler som forfatteren hadde med Idar Ulstein og Jon Kleven i perioden og Jakobsen, E. W. og Bækken, J. (2009) Maritimt Møre - en integrert kunnskapsregion. MENON-publikasjon nr. 9. Oslo: MENON Business Economics. 7 Hervik, A. og Oterhals, O. (2012) NCE Maritime Klyngeanalysen Scenarioer for Foredrag på Høgskolen i Ålesund, 25. September Reve, T. og Sasson, A. (2012) Et kunnskapsbasert Norge. Oslo: Universitetsforlaget. 9 Norges Rederiforbund (2012) Maritim nyskaping. Felles satsing gir felles fortjeneste. Ikke datert notat. Norges Rederiforbund. Se: 10 Her kan nevnes det helnorske, men internasjonale, Farstad-rederiet i Ålesund (hovedkontor i Ålesund); det fransk-baserte Bourbon Offshore Norway med hovedkontor i Fosnavåg; Havila ASA, som har hovedkontor i Fosnavåg, og med Per Sævik og familie som majoritetseiere. I Fosnavåg finner vi også Olympic Shipping AS med hovedaksjonær Stig Remøy som primus motor og majoritetseier. Rem-Offshore, som også er lokalisert i Fosnavåg, er driftet av Åge Remøy (som også er hovedaksjonær). I Ulsteinvik finner vi Island Offshore, som er bygget opp av deler av Ulsteinfamilien etter salget av Ulsteinkonsernet i 1999, jf. Jakobsen og Bækken (2009 fotnote 6). 11 Viktige aktører her er Rolls-Royce Marine, Ulstein Group, Kleven Group, STX OSV Norway, jf. Reve og Sasson (2012 fotnote 8).

16 Campus Ålesund 16

17 Fortid mot nåtid 17 Fortid mot nåtid Oppspillet 12 Året er Det er krig i Europa. Mange fra Sunnmøre seiler langs kysten; de er på fiske i nære og fjerne farvann, de seiler i frakt og i utenriksfart. Bygging av båter til erstatning for de som går tapt under krigens herjinger og et stort behov for fornying av fiskeflåten, motiverer mange langs kyststripa av Norge og på Mørekysten til å starte egne skips- og reparasjonsverksteder. I Ulsteinvik på Søre Sunnmøre legges grunnlaget for det som i vår tid er ett av flaggskipene i Maritime Møre; Ulstein Mek. Verksted (i dag Ulstein Group). Grunnleggere er Martin Ulstein og Andreas Flø. I 1939 etableres det som kan beskrives som et annet historisk flaggskip i regionen; Kleven Mek. Verksted (i dag Kleven Group). Grunnleggeren Marius Kleven tok med seg kunnskapen som han hadde fått gjennom læretida på Ulstein Mek. Verksted og, flyttet bokstavelig talt rett over fjorden fra Ulstein til Dimna der han startet for seg selv. Arbeidsstokken på de to lokale verftene eller snarere smiene er beskjeden. Dette er menn med livets skole. Fisker-bonden som de gjerne omtales som, er kjent for sin store innsikt i fiskeri, i drift av fiskebåter og gjerne også i husbygging og gårdsdrift. Arbeidsmoralen står høyt hos både eier og arbeider. Troa på Gud, på nøysomhet og lojalitet er andre viktige faktorer som preger det tette og nære arbeidsmiljøet. Som Thorset skriver: Noko av det særeigne med industriverksemdene som kom til på Sunnmøre i tida mellom dei to krigane og like etter, er at opptaket (tilsetting av arbeidskraft vår input) vart gjort av folk med lite utdanning 13. Fiskebåtrederne og verftseierne på Sunnmøre går gjennom tøffe år både i mellomkrigsti den og under andre verdenskrig. Igjen er det krigens herjinger som skal danne grunnlaget for videre vekst og utvikling av det da skjøre skipsindustrimiljøet på Sunnmøre. Og med den yngre garde ved roret ekspanderer både Ulstein Mek og Kleven gjennom hele 50- og 60-tallet. Begge verftene ser mot nye markeder utenfor Norges grenser. På Kleven er det de fire Kleven-brødrene som utmerker seg med både utdanning (brevkurs gjennom Norsk korrespondanseskole og maskinistutdanning fra Ålesund) og innovative løsninger 14. På andre siden av fjorden hadde grunnleggeren av Ulstein Mek. gått bort i ung alder, og sønnene og kona Inga tar over ansvaret for et verft i stadig utvikling og vekst. En av sønnene, Idar Ulstein - som hadde tatt ingeniørutdanning på universitetet i Trondheim 12 Denne delen av historien er i stor grad basert på arbeid av Teige, B. K. (2006) Development and Implementation of the Norwegian Competence Reform Program. Rhetoric and Reality. PhD-thesis. Leeds: The University of Leeds, United Kingdom samt de mange samtalene og intervjuene forfatteren hadde med blant andre Idar Ulstein og Jon Kleven i perioden Thorseth, H. (1992) Frå smie til skipsverft. Ulsteinvik: Jubileumsbok for Kleven Verft. 14 Ibid.

18 Campus Ålesund 18 vender tilbake til hjembygda med både høy kompetanse og nettverk i bagasjen. I sin tid som student hadde han skaffet seg nære kontakter på flere områder. I samarbeid med noen av disse begynner han å planlegge utvidelse og en strategi for verftet, som i lokalmiljøet på Sunnmøre representerer helt nye tanker. De to nabo-verftene satser bredt og bygger alt fra ferger, fiskebåter, cruisebåter til fraktebåter. Vi ser to verft, som tross lokalisering i et lite miljø på den ytterste nakne ø, utviser stor fleksibilitet. De er kreative og driver en utstrakt virksomhet og kunderelasjonsbygging mot ulike markedssegmenter, både innen fiskeri og frakt og i så vel innland som utland. På folkemunne ble de to verftene kjent for og snu seg på femøringen. I dette lå det også en erkjennelse av at verftseierne, i den grad det var mulig, prøvde å spesialtilpasse byggeprosjektene etter kundenes ønsker. For begge bedriftene skaper det utfordringer å få stadig mer krevende kunder. Nye ståltyper og materialer til bygging av skipene skaper også sine utfordringer. Ikke minst skal verftene oppfylle strengere krav til sveiseteknologi, sveisemetoder og krav til formell sveisesertifisering som begynner å dukke opp på 50-tallet. Dette gjorde at behovet for sveisere og stålarbeidere var bortimot umettelig. Likeså var det et omfattende arbeid for bedriftene å oppgradere kompetansen i eksisterende arbeidsstokk. Det er liten tilgang på offentlig opplæring i denne perioden (50-60-tallet). For å kompensere på det store behovet for blant annet å få sertifiserte sveisere 15, opprettes det en egen sveisekole på Ulstein Mek (rundt 1965). Sveiseskolen som den blir hetende, etableres som egen datterbedrift og driver gjennom flere ti-år både med sveiseopplæring og kurs/opplæringsløp av ulikt slag. Det å være ekspansive bedrifter i et heller lite geografisk område, og der en må konkurrere med et også ekspansivt fiskerimiljø, skaper store utfordringer med å skaffe nok lokal arbeidskraft. Dette gjør sitt til at Idar Ulstein i 1969 tar initiativet til å etablere en felles interesseforening, der formålet skal være å samordne opplæringsbehovene for den maritime næringen i region Søre-Sunnmøre. Verkstedforeninga Dette initiativet resulterer i etableringen av Verkstedforeninga for Søre Sunnmøre høsten Idar Ulstein blir foreningens første styreleder. Idar sin filosofi er at en gjennom samarbeid om rekruttering av arbeidskraft, og det å drive med felles kompetanseutvikling, vil fremme næringen sin konkurranseevne. Formålsparagrafen som utformes for foreningen avspeiler også denne holdningen: Verkstedforeningen har til oppgåve å fremje skipsbyggingsindustrien sine interesser i regionen og å finne fram til samarbeidsformer som kan tene til å styrke medlemsverksemdene sine konkurranseevner. Ved medlemsmøter og samvær elles, vil foreninga også legge vekt på det personlege fellesskapet mellom 15 De første kravene om sertifisering av sveisere kom på 50-tallet. Intervju med Idar Ulstein, 2003.

19 Fortid mot nåtid 19 medlemane og slik være med å fremje eit betre rekrutteringsdyktig, fagleg miljø I regionen 16. Foreningen bestod i 1969 av 12 medlemsbedrifter alle skipsverft i regionen. De tre første sakene som behandles på stiftelsesmøtet handler om utdannings- og kompetansebygging og hvordan foreningen kan få til samarbeid med blant annet daværende Herøy Yrkesskole (nå Herøy vidaregåande skule) 17. I foreningens første møte blir det opprettet et eget Opplæringsutval som får i oppdrag å kartlegge det totale opplæringsbehovet i medlemsbedriftene. Målsettingen med kartleggingen var å utforme en felles og samlet opplæringsplan for alle medlemsbedriftene. Nordsjøoljen Etableringen av Verkstedforeninga skjer samtidig med de første oljefunnene i Nordsjøen. I et nasjonalt perspektiv er dette en heller vanskelig periode for norsk skipsbygging. Deler av industrien ekspanderer, mens andre har store problemer med å tilpasse seg en tilspisset internasjonal konkurranse, der blant andre Sverige, Japan og andre asiatiske land er på full frammarsj. Ulstein og Kleven viser, imidlertid, sin evne til omstilling og nese for nye marked. For Ulstein sin del skjer det en eventyrlig og ekspansiv utvikling. Konkurstrua veft i nabolaget kjøpes opp. Ulstein Propeller, en ny merkevare for verftet, etableres i Både for å øke kapasiteten, og for å lære opp arbeidere til å bygge skipspropeller, opererer bedriften i en periode med to arbeidsskift. Ulstein Propeller gir Ulstein Veft et viktig ben å stå på i konkurransen om de mange og teknologisk utfordrende mulighetene som kommer i kjølevannet av oppblomstringen av oljeindustrien i Nordsjøen. Verftet gjør seg også bemerket på andre områder. Med sitt eget designselskap Ulstein Trading starter Ulstein i denne perioden et designeventyr som få trodde var mulig. Med bakgrunn i mangeårig kompetanse på bygging av fiskebåter og på det å samhandle tett med fiskere, redere og byggere, blir det etter hvert så viktige og suksessrike UT-704 designet født. I følge Grytten (1992) 18 traff Ulstein markedet med rett produkt til rett tid. - Og kontraheringene kom på rekke og rad. Det ble så stor etterspørsel etter UT-båter at mange oppdrag måtte settes ut til andre verft - blant annet Kleven. I perioden ekspanderer Ulstein ytterligere, nye typer UT-båter utformes og det etableres salgskontor og verksted i Europa, Asia og i USA. Selv om Kleven ikke ekspanderer like fort og mye som naboen Ulstein, greier verftet å holde oppe full sysselsetting takket være den nære kontakten til framsynte rederi. En annen grunn til bedriftens suksess er Kleven-arbeideren sine holdninger nemlig at det er en æressak å gjøre godt arbeid Verkstedforeninga i Ulstein distrikt (1999) Verkstedforeninga i Ulstein distrikt : Tilbakeblikk over Verkstedforeninga sine 30 første år. 17 De kom ikke i stand noe formelt samarbeid med daværende Herøy yrkesskule før tidlig på 80-tallet. 18 Grytten, H. (1992) Maskiners arbeid og henders verk. Ulstein Ulsteinvik: Ulsteingruppen. 19 Thorseth, H. (1992) Frå smie til skipsverft. Ulsteinvik: Jubileumsbok for Kleven Verft.

20 Campus Ålesund 20 Eventyret med Ulstein og Kleven skaper ringvirkninger lokalt. Flere lokale fiskere og redere ser mulighetene som vokser fram i Nordsjøen. Noen tar sats og etablerer de første offshorerederiene på Møre. Den første båten av typen UT-704 blir kontrahert av Sverre Farstad i Ålesund 20. En annen lokal investor som begynner å berede grunnen til sitt kommende familieimperium innen offshore er Sævik-familien 21 i Fosnavåg. Den kritiske kompetansen På 70- og 80 tallet skjer det en rivende utvikling i lokalsamfunnet på Søre Sunnmøre, og konkurransen om den lokale arbeidskraften tilspisser seg ytterligere. Dersom en ser tilbake på årsmeldingene for Verkstedforeninga i denne perioden 22, omtales rekrutteringsvanskene i de fleste meldingene. Det skrives også om det store behovet for opplæring blant så vel arbeidere som ledelse. Spesielt er det behov for kompetanseutvikling innen språk, salg og markedsføring, ledelse, design, økonomi og regnskap. Det er omfattende behov for kompetanse i nye sveiseteknologier, i innredning av skip, i utviklingen av nye typer design. Elektromontører skal skoleres, det skal gjennomføres røykdykkerkurs, truck-førerkurs, kurs i maling og overflatebehandling mm. Verkstedforeninga inviterer også inn forskere fra SINTEF (1981) for å fokusere på kvalitetssikring og kvalitetssirkler. For å få gjennomført alle presserende opplæringstiltak etableres det tett samarbeid med Herøy Yrkesskule (i dag Herøy vidaregåande skule) med rektor Gudmund Solstad 23 som ivrig medspiller. I tillegg engasjeres Møre og Romsdal Ingeniørhøgskule og de lokale arbeidsmarkedsmyndighetene til å samarbeide om opplæring. Disse tre offentlige aktørene strekker seg langt i å tenke skreddersøm, fleksibilitet og det å legge til rette for opplæring av nødvendig, anvendbar kompetanse. I mange tilfeller handlet det også om å legge til rette for opplæring nærmest mulig arbeidsplassen. Læreren reiser ofte ut til provisoriske klasserom rundt om i Ulsteinvik og driver undervisning på både kveld- og helgebasis. Verkstedforeninga engasjerer i denne perioden også andre opplæringsaktører, som for eksempel Friundervisningen, Norges Korrespondanseskole, Norges Innkjøpsskole, Ulstein ungdomsskole og Ulstein Gymnas (språk) til å bistå i kursgjennomføringen. Bransjeforeninger som TBL (Teknologibedriftenes Landsforening) bidrar med direkte støtte til opplæringstiltakene som settes i gang. Engasjementet til Verkstedforeninga stopper ikke med dette. En egen samarbeidsavtale med fokus på samarbeid skole - arbeidsliv inngås med rektorene ved Møre og Romsdal Tekniske Skole og Distriktshøgskulen i Volda (nå Høgskulen i Volda), og der de to utdanningsinstitusjonene forplikter seg å levere opplæring innen markedsføring og 20 For den spesielt interesserte leser vil en finne mer informasjon her: 21 Se: for mer informasjon. 22 Verkstedforeninga i Ulstein distrikt (1999) Tilbakeblikk over Verkstedforeninga sine 30 første år Ført i pennen av Einar Grimstad. Ulsteinvik: Verkstedforeninga i Ulstein Distrikt. 23 Gudmund Solstad, som var rektor på Herøy vidareåande skule i en årerekke, er sett på som en foregangsmann i forhold til å utvikle samarbeid mellom skole-næringsliv på Søre-Sunnmøre.

21 Fortid mot nåtid 21 økonomi. Det blir også gjort forsøk på å få Distriktshøgskulen i Volda på banen med opplæring I organisasjon og ledelse. Dette går ikke i boks, og er noe av bakgrunnen for at Verkstedforeninga oppretter Møreprosjektet, som blir forløperen for stiftelsen Nordvest Forum (1988). Nordvest Forum driver per dags dato med lederopplæring på høyt nivå for sine eiere 24. Noen mener at Nordvest Forum har vært en særdeles viktig møteplass, idémyldringsplass og opplæringsarena for ledere og mellomledere i det maritime miljøet i regionen 25. Utenom kurs- og opplæringsaktivitetene har Verkstedforeninga også vært svært aktive i å drive rekrutterings- og opplysningsarbeid, og ikke minst politisk påvirkningsarbeid lokalt, regionalt og nasjonalt. Flere merkesteiner kan nevnes i denne sammenhengen, blant annet opprettelsen av et eget, lokalt valgfag innen skipsbygging ved ungdomsskolen i Ulsteinvik i Helt siden 70-tallet har foreningen drevet samarbeid og skolering av lærere og skolerådgivere om verkstedindustrien, om yrkesmulighetene, om arbeidsvilkårene og arbeids- og lønnsforhold. Fra Verkstedforeninga sin side har dette vært en klar strategisk satsing for å få skolene i regionen til å bli mer aktivt deltakende i å markedsføre næringen som en sikker og trygg framtidig arbeidsplass for ungdommer. Verkstedforeninga har også operert som arbeidsformidler. For å prøve å avhjelpe den vanskelige situasjonen som mange av medlemsbedriftene i Verkstedforeninga hadde opplevd gjennom flere år, beslutter styret i 1981 å opprette et eget system for utveksling av arbeidskraft mellom skips- og verkstedindustrien i hele Møre og Romsdal (1981). Dette var en ikke-inntektsbringende ordning som eksisterte og fungerte godt i mange år inntil Aetat på 90-tallet satte ned foten. Næringen får tydelig beskjed om at arbeidsformidling er et offentlig anliggende. I 1987 ansettes en egen prosjektleder som skal arbeide med rekrutteringstiltak. Egen bok med oversikt over alle yrker som finnes i næringen, og infoavisen Kva no? blir synlige bevis på denne storsatsingen. Prosjektlederen er også pådriver for å få utarbeidet lokale læreplaner med fokus på Arbeidslivskunnskap på de fire, lokale ungdomsskolene i distriktet. Fagarbeideren Status på slutten av 80-tallet er at selv med iherdig innsats over flere år, makter ikke verftsnæringen å tiltrekke seg kritisk arbeidskraft. Det er små ungdomskull i regionen, og den lokale ungdommen trekkes mot høyere utdanningsinstitusjoner som vokser seg livskraftige i de store byene. Den maritime næringen erkjenner også at mange foresatte, 24 Se for flere opplysninger. 25 Samtale med Roar Tobro, direktør for Møreforsking AS, februar Verkstedforeninga i Ulstein distrikt (1999) Tilbakeblikk over Verkstedforeninga sine 30 første år Ført i pennen av Einar Grimstad. Ulsteinvik: Verkstedforeninga i Ulstein Distrikt.

Klikk for å redigere tittelstil

Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tittelstil Klikk for å redigere tekststiler i malen Andre nivå Tredje nivå Historia om ei sterk maritim klynge. Slik gjer vi det på Sunnmøre Fjerde nivå» Femte nivå Providing the most

Detaljer

VRI Møre og Romsdal. VRI og NCE. - roller og erfaringer. Prosjektet er støttet av. Norges forskningsråd og Møre og Romsdal fylkeskommune

VRI Møre og Romsdal. VRI og NCE. - roller og erfaringer. Prosjektet er støttet av. Norges forskningsråd og Møre og Romsdal fylkeskommune VRI og NCE - roller og erfaringer Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd og Møre og Romsdal fylkeskommune 1 NCE Maritime : Visjon Den maritime klyngen på Møre skal i løpet av 10 år anerkjennes som

Detaljer

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund

Kompetansetiltak i klyngen. Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 1 Kompetansetiltak i klyngen Tine Viveka Westerberg Kompetanserådgiver Norges Rederiforbund 2 Hvorfor er bedriftene så opptatt av kompetanse i vår næring? Konkurransefortrinnet til Norge er utelukkende

Detaljer

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics

Verdiskaping i maritim næring. ENON AS MENON Business Economics Verdiskaping i maritim næring ENON AS Verdiskaping i maritim næring Er de siste års vekst kun et resultat av historisk sterke markeder, eller er den norske næringen internasjonalt konkurransedyktig? Dr.

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

AUTOMATISERT OG ROBOTISERT INDUSTRIFABRIKK

AUTOMATISERT OG ROBOTISERT INDUSTRIFABRIKK AUTOMATISERT OG ROBOTISERT INDUSTRIFABRIKK - Oppsummering Forprosjekt og planer for Fase 1 FORMÅL: Å STYRKE KONKURRANSESITUASJONEN I INDUSTRIEN INNHOLD 1. Situasjon, utfordringer og status for Norsk og

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion?

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Erik W. Jakobsen, Managing Partner Forskningsbasert

Detaljer

MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND

MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND MARITIM KARRIERE 25.03.2011 TINE VIVEKA WESTERBERG NORGES REDERIFORBUND HVA SKAL JEG SNAKKE OM I DAG? Utdanning til yrker på havet videregående skole teknisk fagskole høgskoleutdanning etterutdanning og

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Maritim Marin - Ingeniør Helse Business & Marketing. Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK)

Maritim Marin - Ingeniør Helse Business & Marketing. Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK) Høgskolen i Ålesund Maritim Marin - Ingeniør Helse Business & Marketing Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK) ABF Forskning & Innovasjon Næringsog arbeidsliv AMO AHF AIR AIM Bachelor Bioingeniør, Bioteknologi

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

ergefri E39: Utvikling av næringsklynger

ergefri E39: Utvikling av næringsklynger ergefri E39: Utvikling av næringsklynger Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Agenda E 39 Molde,22.11.2012 Hvordan drive næringsliv i et land med verdens høyeste kostnadsnivå? Best og dyrest Konkurranseevne

Detaljer

Mørekonferansen 2010 Rica Parken Hotel - Ålesund - onsdag 24. november

Mørekonferansen 2010 Rica Parken Hotel - Ålesund - onsdag 24. november Mørekonferansen 2010 Rica Parken Hotel - Ålesund - onsdag 24. november Velkommen til Mørekonferansen 2010 Vi har lykkes! Til tross for spådommen om industridød og krise i det regionale næringslivet, har

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Et oppdrag fra i samarbeid med MARUT MARINTEK 1 Bakgrunn Maritim21 er valgt som begrep for en En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing.

Detaljer

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Ragnar Tveterås Delprosjekt i et Kunnskapsbasert Norge ledet av prof. Torger Reve, BI Fiskeri og kystdepartementet, 22. mars 2011 Næringsliv som kunnskapsnav Fiskeri

Detaljer

NCE Maritime Klyngeanalysen 2012

NCE Maritime Klyngeanalysen 2012 KLYNGEANALYSEN 2012 NCE Maritime Klyngeanalysen 2012 Scenarioer for 2020 Arild Hervik Oddmund Oterhals NCE Maritime Ålesund, 25. september 2012 Hovedpunkter i fjorårets analyse Svak vekst for rederiene,

Detaljer

Maritime muligheter Anne-Kristine Øen

Maritime muligheter Anne-Kristine Øen Foto: Solstad - Haakon Nordvik Maritimt Forum Bergensregionen Maritime muligheter Anne-Kristine Øen Agenda: Maritimt Forum Konjunkturrapport 2014 Norges Rederiforbund Maritim verdiskapingsbok Maritimt

Detaljer

Fullverdig fagutdanning på videregående skoles nivå STUDIETUR

Fullverdig fagutdanning på videregående skoles nivå STUDIETUR Et samarbeidsorgan for Alta, Hasvik, Kvalsund, Måsøy, Loppa og Nordkapp kommuner Torget 1, 9690 Havøysund regionrad@masoy.kommune.no www.vf-regionrad.no Tlf. +47 78424792 Mobil +47 90523167 Faks +47 78424790

Detaljer

Sammen i TET. Ved hjelp av samarbeid og kunnskapsdeling bygges de mest avanserte offshorefartøyene fremdeles på Sunnmøre.

Sammen i TET. Ved hjelp av samarbeid og kunnskapsdeling bygges de mest avanserte offshorefartøyene fremdeles på Sunnmøre. 40 Sammen i TET Ved hjelp av samarbeid og kunnskapsdeling bygges de mest avanserte offshorefartøyene fremdeles på Sunnmøre. Tekst: Audun Bakke Andersen Foto: Audun Bakke Andersen Forsidefoto: Tony Hall,

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

Forretningsplan, nettsideversjon

Forretningsplan, nettsideversjon 1 Forretningsplan, nettsideversjon for Pilotprosjektet som nå er RoboTek AS Arne Tande, 27.05.2016 Innholdsfortegnelse RoboTek AS 2 Bakgrunn og Problemstilling... 3 Forretningsmodell... 5 Forretningsidé,

Detaljer

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS.

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Hvilken rolle kan voksenopplæringen spille for forankring og rekruttering til nye

Detaljer

FØRSTE INNSPILL TIL EVALUERING AV MARITIM STRATEGI STØ KURS

FØRSTE INNSPILL TIL EVALUERING AV MARITIM STRATEGI STØ KURS MARITIMTFORUM Statsråd Trond Giske Postboks 8014 Dep 0030 Oslo 11. april 2012 Deres ref. 201200268 FØRSTE INNSPILL TIL EVALUERING AV MARITIM STRATEGI STØ KURS Vi takker for invitasjonen, datert 15. februar

Detaljer

Antall bedrifter. Rederi 17 9 (53 %) 85 % Skipsverft (79 %) 98 % Skipskonsulenter 15 9 (60 %) 96 %

Antall bedrifter. Rederi 17 9 (53 %) 85 % Skipsverft (79 %) 98 % Skipskonsulenter 15 9 (60 %) 96 % 2010 synes å bli et rimelig godt år økonomisk med noe lavere omsetning Klyngemekanismene synes fortsatt å fungere rimelig godt gjennom finanskrisen Ordreinngangen tar seg opp tidligere enn antatt Det mest

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Invitasjon til workshop

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Invitasjon til workshop En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Invitasjon til workshop Hva skal norsk maritim næring satse på fram mot 2020? Maritim21 holder fire regionale workshops for å diskutere og definere

Detaljer

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Europa i krise, rammer det Møre og Romsdal? Arild Hervik Eivind Tveter Mørekonferansen 2012 Ålesund, 20. november 2012 Om todelt økonomi i konjunkturanalyser 1. Boom

Detaljer

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics

Maritimt Møre. Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Maritimt Møre en integrert kunnskapsregion Konferanse 15. september 2009 Erik W Jakobsen Menon Business Economics Prosjektets formål Formålet med prosjektet er å sette i gang en prosess som skal gjøre

Detaljer

Fremtiden ligger i havnæringene

Fremtiden ligger i havnæringene Fremtiden ligger i havnæringene Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Sjømatdagene Hell, 21.01.2014 Hvordan drive næringsliv i et land med verdens høyeste kostnadsnivå? Best og dyrest Motkraft nummer

Detaljer

Teori møter virkelighet Implementering av VRI i de fire vestlandsfylkene

Teori møter virkelighet Implementering av VRI i de fire vestlandsfylkene Teori møter virkelighet Implementering av VRI i de fire vestlandsfylkene Martin Byrkjeland, IRIS Stig Erik Jakobsen og Inger Beate Pettersen, SNF Ingjerd Skogseid, Vestlandsforsking Finn Ove Båtevik og

Detaljer

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere.

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere. ererer muligheter Sammen skaper vi en dynamisk vekstregion Fjell, holmer og nes utgjør ryggraden i regionen vi bor i, og havet er åpningen mot verden veien ut og veien inn. Ved den vestlandske kystleia

Detaljer

Det Digitale kompetanseløftet Nordmøre. April 2016

Det Digitale kompetanseløftet Nordmøre. April 2016 Det Digitale kompetanseløftet Nordmøre April 2016 Den 4. industrielle revolusjon Dette handler om nye standarder for industriproduksjon globalt. Avansert produksjon blir fusjonert med komplekse fysiske

Detaljer

FORNYELSE OG OMSTILLING HVA INNEBÆRER DET?

FORNYELSE OG OMSTILLING HVA INNEBÆRER DET? FORNYELSE OG OMSTILLING HVA INNEBÆRER DET? Norwegian Innovation Cluster Forum 2016 Erik W. Jakobsen Bergen, 8. september FORNYELSE OG OMSTILLING HVA ER DET? Omstilling = innovasjon Omstilling uten innovasjon

Detaljer

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle

Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler og høgskolenes rolle Omstilling, innovasjon og nyskaping Hvordan kan Høyskolene styrke sitt samspill med næringslivet og off. sektor? Og hvordan kan Forskningsrådet bidra? Fra et regionalt perspektiv - aktuelle virkemidler

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Konjunkturutsikter Møre og Romsdal God økonomisk utvikling, men økende usikkerhet Arild Hervik Mørekonferansen 2011 Molde, 23. november 2011 Hovedpunkter Møre og Romsdal har kommet godt gjennom finanskrisen

Detaljer

Yrkesfaglærernes kompetanse

Yrkesfaglærernes kompetanse Yrkesfaglærernes kompetanse Trondheim, 11. mai 2017 Tove Mogstad Aspøy, Sol Skinnarland & Anna Hagen Tønder Problemstillinger Hva slags kompetanseutvikling har yrkesfaglærerne behov for? Hvordan kan kompetanseutvikling

Detaljer

dyktige realister og teknologer.

dyktige realister og teknologer. Lokal innovasjon og utvikling forutsetter tilstrøm av dyktige realister og teknologer. Rollemodell.no motiverer unge til å velge realfag Din bedrift trenger flere dyktige realister og teknologer. Ungdom

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hvordan lykkes i en næringsklynge Bjørn Arne Skogstad, programleder NCE-programmet

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hvordan lykkes i en næringsklynge Bjørn Arne Skogstad, programleder NCE-programmet NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2013 Hvordan lykkes i en næringsklynge Bjørn Arne Skogstad, programleder NCE-programmet NCE satsingen Noen suksess observasjoner Bjørn Arne Skogstad, leder, NCE-programmet

Detaljer

Oddmund Oterhals, forskningsleder Arild Hervik, professor/seniorforsker Bjørn G. Bergem, seniorrådgiver. Molde, september 2013

Oddmund Oterhals, forskningsleder Arild Hervik, professor/seniorforsker Bjørn G. Bergem, seniorrådgiver. Molde, september 2013 KLYNGEANALYSEN 2013 Tittel: NCE Maritime klyngeanalyse 2013 Status for maritime næringer i Møre og Romsdal Prosjektnr.: 2482 Prosjektnavn: Maritim klynge 2013 Finansieringskilde: NCE Maritime og Nordea

Detaljer

ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN

ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN Hva er Maritimt Forum? Stiftet 1990 Første organisering av næringsklynge 8 regionale forum og 750 medlemmer Rammevilkår Synliggjøring Rekruttering og kompetanse

Detaljer

Hvordan gjøre Buskerud attraktivt for internasjonalt kunnskapsbasert næringsliv?

Hvordan gjøre Buskerud attraktivt for internasjonalt kunnskapsbasert næringsliv? Hvordan gjøre Buskerud attraktivt for internasjonalt kunnskapsbasert næringsliv? Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Næringskonferanse Buskerud Kongsberg, 21.08.2015 Hvordan drive næringsliv i et

Detaljer

Kommersialisering av teknologi

Kommersialisering av teknologi Sverre Konrad Nilsen Kommersialisering av teknologi En hovedstrategi for Trondheimsregionen 1 Bakgrunn Utgangspunkt i Torgeir Reves arbeid om Kunnskapsnav 2 Oppsummert notat Den fremtidige Trondheimsregionen

Detaljer

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet v/ Universitets- og høyskoleavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 15/162 Vår ref.: Dato: 09.02.15 Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Vi viser

Detaljer

Viderefører og styrker Innlandsutvalget Regjeringen henter mer kompetanse fra næringslivet og utvider Innlandsutvalgets mandat.

Viderefører og styrker Innlandsutvalget Regjeringen henter mer kompetanse fra næringslivet og utvider Innlandsutvalgets mandat. Viderefører og styrker Innlandsutvalget Regjeringen henter mer kompetanse fra næringslivet og utvider Innlandsutvalgets mandat. 08.04.2014 1 Det kunnskapsbaserte Norge Fra Torger Reves bok. Policy Issues

Detaljer

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Fra idé til verdi Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har

Detaljer

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS. Velkommen. Tyholt, 9. oktober 2014

Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS. Velkommen. Tyholt, 9. oktober 2014 Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS Velkommen Tyholt, 9. oktober 2014 Agenda 09.30 Velkommen/presentasjonsrunde Oddvar Eide, Adm.dir. MARINTEK 09.45 MARINTEK og erobringen av havrommet Jo Stein Moen,

Detaljer

Med fleire bein å stå på.

Med fleire bein å stå på. Med fleire bein å stå på. Forventningar til den nye fylkesplanen Ulsteinvik 15.05.08 Magne Gurskevik Kleven Maritime Adm dir Ståle Rasmussen Avdeling Myklebust ca 130 tilsette Avdeling Kleven ca 215 tilsette

Detaljer

Verdien av gode veier

Verdien av gode veier Verdien av gode veier Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Samferdselskonferansen 2014 Kristiansund, 26.03.2014 Hvordan drive næringsliv i et land med verdens høyeste kostnadsnivå? Best og dyrest

Detaljer

Ikke for alle - En utdanning du kommer langt med

Ikke for alle - En utdanning du kommer langt med Ikke for alle - En utdanning du kommer langt med MUF-konferansen 2007 Color Magic - 26. november Jørn Prangerød Daglig leder, Maritimt Forum Maritim Forum representerer hele klyngen Verft Fiskeri IKT Forskning

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring Høgskolen i Sørøst-Norge Samfunnsforankring 2017-2021 A Ringerike Rauland Notodden Kongsberg Drammen Bø Vestfold Porsgrunn B HSN strategi for regional forankring Den norske regjeringens ambisjon om at

Detaljer

Industristrategi for Nordland

Industristrategi for Nordland Komite for næring Sak 043/13 Industristrategi for Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget har som mål at Nordland skal ha en konkurransedyktig og teknologisk ledende industri basert

Detaljer

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse?

Kompetanse. Kompetanse er formell og uformell kunnskap. Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess. Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Kompetanse Kompetanse er formell og uformell kunnskap Bruk av kompetanse er nøkkelen til suksess Tar nordnorske bedrifter i bruk kompetanse? Nordnorsk arbeidsmarked Tilbud Etterspørsel Høy kompetanse Nordnorske

Detaljer

SAKSBEHANDLER / FORFATTER Sverre Konrad Nilsen BEHANDLING UTTALELSE DATO 2014-01-17

SAKSBEHANDLER / FORFATTER Sverre Konrad Nilsen BEHANDLING UTTALELSE DATO 2014-01-17 SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen 7465 Trondheim Notat Kommersialisering av teknologi Sentralbord: 73593000 Telefaks: 73591299 ts@sintef.no www.sintef.no Foretaksregister:

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Økt todeling av norsk økonomi nye utfordringer for arbeidslivet. Jon Erik Dølvik, Fafo Mørekonferansen 20.11.2012

Økt todeling av norsk økonomi nye utfordringer for arbeidslivet. Jon Erik Dølvik, Fafo Mørekonferansen 20.11.2012 Økt todeling av norsk økonomi nye utfordringer for arbeidslivet Jon Erik Dølvik, Fafo Mørekonferansen 20.11.2012 1 Todeling, dualisering, polarisering.. klassisk tema med mange vrier Norsk økonomi - preget

Detaljer

GRØNN SKIPSFART - et maritimt kinderegg. Finansiering av grønn vekst, - "Miljøfinans" Ålesund, 29.05.2015. Fiskerstrand Veft AS Rolf Fiskerstrand

GRØNN SKIPSFART - et maritimt kinderegg. Finansiering av grønn vekst, - Miljøfinans Ålesund, 29.05.2015. Fiskerstrand Veft AS Rolf Fiskerstrand FISKERSTRAND VERFT AS GRØNN SKIPSFART - et maritimt kinderegg Ålesund, 29.05.2015 Finansiering av grønn vekst, - "Miljøfinans" Fiskerstrand Veft AS Rolf Fiskerstrand Fiskerstrand Holding AS Fiskerstrand

Detaljer

Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008. Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010

Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008. Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010 Maritim verdiskaping Utvikling fra 1996 til 2008 Menon Business Economics Erik W. Jakobsen 15. mars 2010 Viktigste nøkkeltall 2008 Ca 400 milliarder kroner i omsetning fra norske bedrifter - (Inntekter

Detaljer

Dannelse i vår tid Statsråd Tora Aasland, Aftenposten 25. mai 2009

Dannelse i vår tid Statsråd Tora Aasland, Aftenposten 25. mai 2009 Samarbeid med arbeidslivet - Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning. Hva må ivaretas for å lykkes? Helge Halvorsen, seniorrådgiver NHO Avdeling Kompetanse Foto: Jo

Detaljer

Er reiselivet en næring verdt å satse på?

Er reiselivet en næring verdt å satse på? Er reiselivet en næring verdt å satse på? Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Fjord Norges Markedsmøte Molde, 15.09.2014 Hvordan drive næringsliv i et land med verdens høyeste kostnadsnivå? Best

Detaljer

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART

TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART TRE-ÅRS EVALUERING AV NCE SMART Smart Cities 2020, Strömstad 30. mai 2013 Harald Furre Hovedkonklusjon NCE Smart Energy Markets kan etter første kontraktsperiode vise til gode resultater sett opp mot programmets

Detaljer

Maritimt Utdanningsforum årlig fagkonferanse (MUF2008) Sted: Color Magic Hjortneskaia Dato Mandag 24/11-2008 kl 1115-1135

Maritimt Utdanningsforum årlig fagkonferanse (MUF2008) Sted: Color Magic Hjortneskaia Dato Mandag 24/11-2008 kl 1115-1135 1 Maritimt Utdanningsforum årlig fagkonferanse (MUF2008) Sted: Color Magic Hjortneskaia Dato Mandag 24/11-2008 kl 1115-1135 Tema: Stø kurs regjeringens strategi for miljøvennlig vekst i de maritime næringer

Detaljer

Kompetanseutvikling gjennom hospitering

Kompetanseutvikling gjennom hospitering Kompetanseutvikling gjennom hospitering Om grunnlaget for en hospiteringsordning for lærere og instruktører i bygg- og anleggsfag Presentasjon på Fafo-seminar 22. april 2010 Rolf K. Andersen, Anna Hagen

Detaljer

Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag

Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag Torskenettverksmøte, Bergen 11/02/2009 Astrid Haugslett, Prosjektleder Sett Sjøbein Sett sjøbein - et nasjonalt rekrutteringsprosjekt

Detaljer

Voksne innvandrere og voksenopplæring

Voksne innvandrere og voksenopplæring Voksne innvandrere og voksenopplæring hinderløype eller livslang læring? Hilde Havgar, IKVOs konferanse Jeg vil snakke om 1. Livslang læring som kompetansepolitisk visjon og mål 2. Rettigheter, styring

Detaljer

Velkommen til eierskiftemøte!

Velkommen til eierskiftemøte! Møre og Romsdal Velkommen til eierskiftemøte! Anne Karine Folge, Innovasjon Norge og Eierskiftealliansen i Møre og Romsdal Møre og Romsdal EIERSKIFTEALLIANSEN i Møre og Romsdal 06.08.2013 2 Møre og Romsdal

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer

FRØYA VIDEREGÅENDE SKOLE BJØRNAR JOHANSEN 12.0614

FRØYA VIDEREGÅENDE SKOLE BJØRNAR JOHANSEN 12.0614 FRØYA VIDEREGÅENDE SKOLE BJØRNAR JOHANSEN 12.0614 «Blått kompetansesenter fremtidig strategi og tiltak for kompetanseutvikling innen marin sektor med spesiell vekt på havbruk» MÅL OG AMBISJONER SOM VIDEREGÅENDE

Detaljer

Identitetsguide. Nydalen vgs. 2016/17

Identitetsguide. Nydalen vgs. 2016/17 Identitetsguide Nydalen vgs. 2016/17 Sammen for elevene! Nydalen vgs. er en sammensatt og spennende skole med et sterkt fokus på mangfold. Vi har fem ulike avdelinger der alle elevene våre har forskjellig

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Forside HAUGESUNDKONFERANSEN. Tor Egil Fjelde Maritimt Forum NÆRINGEN FORVENTER OFFISERER - MEN STILLER ALLE OPP? 8. FEBRUAR 2012

Forside HAUGESUNDKONFERANSEN. Tor Egil Fjelde Maritimt Forum NÆRINGEN FORVENTER OFFISERER - MEN STILLER ALLE OPP? 8. FEBRUAR 2012 Forside HAUGESUNDKONFERANSEN NÆRINGEN FORVENTER OFFISERER - MEN STILLER ALLE OPP? 8. FEBRUAR 2012 Tor Egil Fjelde Maritimt Forum Kadettdatabasen gjør det enklere for studentene å finne seg kadettplass,

Detaljer

Det umulige er mulig! - erfaringer fra Kongsberg - Hallingdalskonferansen 3. september 2014 Torkil Bjørnson

Det umulige er mulig! - erfaringer fra Kongsberg - Hallingdalskonferansen 3. september 2014 Torkil Bjørnson Det umulige er mulig! - erfaringer fra Kongsberg - Hallingdalskonferansen 3. september 2014 Torkil Bjørnson Mine erfaringsbaser og inspirasjonskilder Heddal Torkil Trondheim California Kongsberg Ser dere

Detaljer

ikuben innovativ, internasjonal industri

ikuben innovativ, internasjonal industri ikuben innovativ, internasjonal industri Fylkestinget 24.04.2013 Hilde Aspås, daglig leder Deltakerbedrifter Næringsklyngen ikuben Konkurranseutsatt, internasjonal industri med samarbeidsvilje Leverandører

Detaljer

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013

Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Samarbeid i det fireårige læreløpet Skole og bedrift/ok Fagsamling Bodø 6 mars 2013 Tverrfaglig Opplæringskontor ytre Helgeland Etablert 1991som OVH + OFH 1993 = TOH 2005 Tverrfaglig kontor Vel 110 medlemsbedrifter,

Detaljer

Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted

Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted Noen viktige utfordringer for Høgskolen i Telemark - sett fra rektors ståsted Kristian Bogen rektor Overordnede rammebetingelser: - En universitets- og høgskolesektor i stor omstilling - Samarbeidsprosjekt

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Trond Haukanes -Alta 03.09.08 1 SØR VARANGER: ET GRENSELAND Trond Haukanes -Alta 03.09.08 2 Barents regionen Trond Haukanes -Alta 03.09.08 3

Detaljer

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING Et samarbeidsprosjekt mellom Handelshøyskolen BI og NCE NODE HVORFOR STYRKE KOMPETANSEN PÅ INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING? NCE NODE (Norwegian Offshore & Drilling

Detaljer

Læreplan for videregående opplæring

Læreplan for videregående opplæring Læreplan for videregående opplæring Ledelse og økonomisk styring Valgfag Oslo, oktober 1997 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Forord Læreplanverket for videregående opplæring omfatter all

Detaljer

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innhold Litt om innovasjon Slik jobber Innovasjon Norge Litt om Innovasjon Norges samarbeids programmer

Detaljer

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Asgeir Skålholt Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Overgangen mellom utdanning og arbeidsliv Studien Hvordan er egentlig forbindelsene mellom dagens yrkesfagprogrammer og det

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Velkommen til oppstartseminar for Regional plan for Nordland. Formålet med all planlegging er å

Detaljer

NOU 2008:3 Sett under ett Ny struktur i høyere utdanning

NOU 2008:3 Sett under ett Ny struktur i høyere utdanning Til Kunnskapsdepartementet Pb 8119 Dep 0032 Oslo Høringsuttalelse til Stjernøutvalget: NOU 2008:3 Sett under ett Ny struktur i høyere utdanning Voksenopplæringsforbundet (VOFO) takker for muligheten til

Detaljer

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen Næringsliv i Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett

Detaljer

Motivasjon for læring på arbeidsplassen. Randi Storli, Vox København, 4.juni, 2010

Motivasjon for læring på arbeidsplassen. Randi Storli, Vox København, 4.juni, 2010 Motivasjon for læring på arbeidsplassen Randi Storli, Vox København, 4.juni, 2010 Deltakermønster Lite endring i deltakermønsteret, tross store satsinger Uformell læring gjennom det daglige arbeidet er

Detaljer

Medlemsbedrifter i. Samarbeidsforum for Studieprogram Marin teknikk, NTNU og Maritimt næringsliv

Medlemsbedrifter i. Samarbeidsforum for Studieprogram Marin teknikk, NTNU og Maritimt næringsliv Medlemsbedrifter i Samarbeidsforum for Studieprogram Marin teknikk, NTNU og Maritimt næringsliv Aibek AS er en ledende leverandør av tjenester relatert til olje, gass og fornybar energi. Ambisjonene er

Detaljer

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE STEG 1: SØKNAD GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE 1.1. Vennligst beskriv det sosiale problemet og utfordringene, for barn i ditt samfunn, som du ønsker å løse. Beskriv problemets omfang og bruk statistikk

Detaljer

Gode resultat er målet for alt arbeid i fylkeskommunen.

Gode resultat er målet for alt arbeid i fylkeskommunen. Fylkesrådmannen sin velkomsttale 17. nov. 2010 AGP-konferansen i Ålesund Velkommen til den andre arbeidsgiverpolitikk - konferansen for alle ledere og mellomledere, tillitsvalgte og verneombud i Møre og

Detaljer

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Innhold Litt om innovasjon Litt om Innovasjon Norge Litt om samarbeid Noen eksempler

Detaljer

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi for det 21. århundre

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi for det 21. århundre En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi for det 21. århundre MarSafe North 26/10/2011 1 Visjon Nøkkeldrivere mot 2020 Strategiske innsatsområder Implementeringsplan Kostnader Virkemidler

Detaljer

Samarbeid og konkurranse - myter og realiteter. Ola H Grytten Professor NHH/HiALS

Samarbeid og konkurranse - myter og realiteter. Ola H Grytten Professor NHH/HiALS Samarbeid og konkurranse - myter og realiteter Ola H Grytten Professor NHH/HiALS 14.06.2013 Samarbeid vs konkurranse Utnyttelse av konkurransefortrinn nødvendighet for å overleve i næringslivet Samarbeid

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag og Trondheim kommune

Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag og Trondheim kommune Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Sør-Trøndelag og Trondheim kommune 01.01.07 31.12.11 1 Bakgrunn for avtalen forankring i partenes strategiske mål 1.1 Trondheim kommune, strategiske mål Trondheim kommune

Detaljer

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet Vestlandsrådet har lenge hatt fokus på EUs maritime strategi. Ad-hocgruppe etablert desember 2008. Oppdrag

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer

Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for perioden 2015-2019

Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for perioden 2015-2019 Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for 2015-2019 Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 0 Innholdsfortegnelse HANDLINGSPROGRAM 2015-2019... 2 4.1 Kultur/holdninger... 2

Detaljer

:generator for vekstkraft

:generator for vekstkraft :generator for vekstkraft Stein Berg Oshaug, dgl leder Oshaug Metall leder ikubens styringsgruppe Børge Gjeldvik, dgl leder Axess leder ikuben Internasjonalt forum RB 25. mai 2010 19 teknologidrevne

Detaljer

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2 Model number: X0020502 2546 16248624682 XOOF TYPE 2 Hardt arbeid, rettferdighet og gode produkter var Art Parkers oppskrift på suksess. Det er snart 100 år siden han grunnla det som nå er et av verdens

Detaljer

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll St. meld. Nr 18 Konsentrasjon for kvalitet, Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren 20.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll St. meld. Nr 18 Konsentrasjon for kvalitet, Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren 20. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll St. meld. Nr 18 Konsentrasjon for kvalitet, Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren 20.april 2015, Bodø Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren Fylkesordfører;

Detaljer

YRKESUTDANNING VIKTIG FOR NÆRINGSLIVET

YRKESUTDANNING VIKTIG FOR NÆRINGSLIVET YRKESUTDNNING VIKTIG FOR NÆRINGSLIVET Torsdag 15. Mai 2014, Molde Fredrik Linge Klock YRKESUTDNNING Er yrkesutdanning virkelig viktig for næringslivet? Trenger vi en god, norsk yrkesutdanning? Hva er egentlig

Detaljer

Dagens unge, regionens fremtid

Dagens unge, regionens fremtid Drivkraft UNGDOM Dagens unge, regionens fremtid I fremtiden blir kampen om de gode hodene stadig hardere. Dagens unge har hele verden som lekegrind når de skal velge karriere. I dag har regionen vår en

Detaljer