014 t 2 HØS FAgtREFF & SEMINARER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "014 t 2 HØS FAgtREFF & SEMINARER"

Transkript

1 HØST 2014 Fagtreff & seminarer

2 fagtreff Feil på nye avløp i spredt bebyggelse. Hva er problemet, og hva kan vi gjøre med det? Tid: Mandag 8. september kl Sted: Vitenparken på NMBU, Ås Det er økt fokus på at mindre renseanlegg fungerer som forutsatt. Undersøkelser de senere årene viser at nye renseanlegg i spredt bebyggelse ikke alltid virker etter intensjonen. Det er problemer både når det gjelder valg av optimal renseløsning, og at anleggene er feil dimensjonert, feil utført, driftes feil eller har manglende vedlikehold og oppfølging, slik at de ikke fungerer som forutsatt. I 2010 ble det innført en teknisk godkjenning (TG) av minirenseanlegg i Norge, noe som skulle gjøre det enklere for kommunene å forholde seg til utslippssøknader for slike anlegg. Gir denne godkjenningsordningen den ønskede effekten? Bransjenorm (VA/Miljø-Blad) finnes for mange av de ulike løsningene. Er miljøbladene oppdaterte og utfyllende? Informasjonssiden no har mye informasjon om avløpsanlegg i spredt bebyggelse. Er det ytterligere informasjon som er etterspurt? Burde det utvikles en veileder for prosjekterende og utførende aktører for å sikre at nye avløpsanlegg virker etter intensjonen? Fagtreffet setter fokus på svakheter og mangler, og peker på tiltak som bør gjøres for å sikre at mindre renseanlegg fungerer som forutsatt. Møteleder: Guro Randem Hensel og Johannes Deelstra, Bioforsk 1. Gir eksisterende tekniske godkjenning av minirenseanlegg enklere saksbehandling og ønsket effekt for kommunene ved behandling av utslippssøknader? v/tor-gunnar Jantsch, Driftsassistansen i Østfold (DaØ) 2. Hvorfor greier ikke mange nye minirenseanlegg å tilfredsstille gitte utslippskrav? Hva er hovedproblemene, og hvilke tiltak er nødvendige for å bedre situasjonen? v/linda Bagge, Miljøstyrelsen, Danmark 3. Hvordan jobber leverandørene av minirenseanlegg for å forbedre renseresultatene for denne typen renseanlegg i spredt bebyggelse? Avløp Norge v/nn 5. Typiske feil ved dimensjonering, bygging og drift av naturbasert renseanlegg i spredt bebyggelse. v/guro Randem Hensel, Bioforsk 6. Behov for veiledning, informasjonsmateriell, kurs og kompetanseheving for ulike aktører i forbindelse med mindre avløpsrenseanlegg. Hvor er behovet størst? v/gjertrud Eid, Norsk Vann Byene vokser. Hvordan få vann til alle? Tid: Mandag 6. oktober kl Flere byregioner i Norge forventer en kraftig befolkningsvekst framover. For Oslo viser prognosene at befolkningen antas å øke fra dagens til i år Samtidig krever produksjonen av drikkevann stadig mer ressurser som følge av økte krav til kvalitet og sikkerhet, både fra myndigheter og kundene. I tillegg koster det mye å behandle avløpsvannet. Hvordan møter byene utfordringene i dag og finnes det nye måter å møte disse på? Møteleder: Tone Høysæter 1. Prosjekt ny vannforsyning i Oslo. v/lars Hem, Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune 2. Hovedplan vannforsyning for Bergen v/anna Walde, Vann- og avløpsetaten, Bergen kommune 3. Hva er vannforbruk i husholdningene i dag? Erfaringsinnhenting. v/anne-marie Bomo/Maria Schade, Norconsult 4. Smart Water Communities, muligheter med vanneffektive boliger og gråvannsgjenbruk. v/johan Berg Pettersen, MISA (Asplan Viak) 5. Vannets verdi. Kampanjer om vannforbruk. v/tone Spieler, Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune 4. Er eksisterende tekniske godkjenningsordning for minirenseanlegg tilstrekkelig for å sikre godt dokumenterte og egnede minirenseanlegg for ulik type bebyggelse i Norge? v/willy Thelin, SINTEF Byggforsk

3 Drikkevannsforskriften er under revisjon. Hva blir nytt og hvilke konsekvenser får det for vannverkene? Tid: Mandag 3. november kl Sted: Auditoriet, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Lovisenberggata 8, Oslo Revisjonen av Drikkevannsforskriften har pågått over lengre tid, men nærmer seg nå en avslutning og forskriften blir i høst sendt ut på en omfattende høring. I dette fagtreffet ønsker vi derfor å få presentert utkastet til ny forskrift, samt synspunkter fra ulike vannfaglige miljøer på forskriftsutkastet. Det er også ønskelig å få frem synspunkter fra deltakerne i salen, som Mattilsynet kan ta med seg i den endelige utformingen av forskriften. Et detaljert program vil bli utformet så snart utkastet til ny forskrift er sendt ut på høring, og foredragsholdere vil bli et representativt utvalg blant høringsinstansene. Møteleder: Vidar Lund Fisk i urbane miljø hvordan ivareta bærekraftige bestander? Tid: Tirsdag 4. november 2014 kl Sted: Fylkestingssal B i Fylkeshuset, Erling Skakkes gt. 14, Trondheim. Laks og ørret er selektive i valg av gyteområde, og spesielle betingelser må være oppfylt for at gyting og klekking av yngel skal være vellykket. Viktige faktorer er blant annet vannkjemi, næringstilgang, vannhastighet, vanndyp og tilgang til elvegrus for gytegroper. Menneskelig aktivitet og fysiske inngrep i vassdragene forstyrrer laks- og sjøørretbestandene i Norge, fordi viktige gyte- og oppvekstområder i vassdragene mister sitt opprinnelige preg. Mange av våre vassdrag er i tillegg utsatt for flom og erosjon, og må sikres for å redusere faren for utglidninger/ras/skred. Bekkelukking, kanalisering og fjerning av kantvegetasjon gjør at gyte- og oppvekstområder, kulper og skjulesteder forsvinner. Rør og kulverter hindrer fisken i å nå ovenforliggende gyteområder, og endringer i vannføring kan gi tilslamming og nedsatt vannkvalitet. Hvordan møter vi disse utfordringene? Dette fagtreffet ønsker å fokusere på hvilke erfaringer vi har i dag med rørlegging og erosjonssikring av vassdrag i bymiljø, og hvilke løsninger og tiltak som kan gjennomføres for å ivareta biologisk mangfold og bærekraftige fiskebestander. Møteleder: Hanne M. L. Kvitsand (NTNU/Asplan Viak AS) og Bjørn Frengstad (NGU) 1. Velkommen og presentasjon av Norsk vannforening og Midtnorsk fagtreffkomité. 2. Er det mulig å gjenvinne historisk gode sjøørretbekker i bynære strøk? Erfaringer og eksempler fra Trondheim kommune. v/terje Nøst, Trondheim kommune 3. Menneskeskapte inngrep og fiskebestand i Nidelva. v/jo Arnekleiv, NTNU Vitenskapsmuseet 4. Vandringshinder for fisk. Hva kan vi gjøre for å gjenåpne stengte bekker? v/elisabeth Strandbråten Rødland, Miljøkoordinator i Statens vegvesen, Region Midt 5. Hva sier regelverket? Norsk vannforvaltning og EUs vanndirektiv. v/bendik Eithun Halgunseth, Sør-Trøndelag Fylkeskommune 6. Hvordan løser kommunene utfordringene? Praktiske eksempler fra totre kommuner. Mikroplast i avløp, hva er problemet og hva bør gjøres? Tid: Mandag 1. desember kl Sted: Ingeniørenes Hus 9. etasje, Kronprinsensgate 17, Oslo Mikroplast i form av plaststoffer i produkter som vaskemidler, kosmetikk og bilpleiemidler, er blitt et aktuelt tema i det siste. Det finnes mer eller mindre over alt og inngår nå i de fleste næringskjeder. I kosmetikk består mikroplast av PE, PP og dels lignende byggesteiner, samt nylon. Eksempelvis kan et hudrenseprodukt innehold mikroplastpartikler pr gram. Det savnes fremdeles kunnskap om mikroplast, men deler vil være tungt nedbrytbare og de gjenfinnes i skjell og plankton. Det er også uttrykt frykt for at mikroplast kan absorbere organiske miljøgifter og føre til akkumulering av disse i organismer oppover i næringskjeden. Det pågår nå studier på seks avløpsrenseanlegg i nordiske land (Sverige, Finland og Island) for å vurdere om husholdninger og dermed avløpsanlegg, er en stor kilde og om det er hensiktsmessig å innføre krav til rensing for å fange opp også mikroplast. Fagtreffet vil legge fram foreløpige resultater fra disse undersøkelser, samt at det vil bli gitt en generell oversikt over problemet og mulige løsninger.

4 Møteleder: Terje Farestveit 1. Hva er mikroplast og hvilke tiltak vurderes mot miljøeffekter? v/runar Mathisen, Miljødirektoratet 2. Hva vet vi om ulike kilder og hvordan de påvirker miljøet? v/inger Lise Nerland, NIVA 3. Hvor store er tilførslene til og utslippene fra renseanlegg resultater fra et prosjekt i regi av Nordisk Ministerråd. v/ Kerstin Magnusson, Svenska Miljøinstitutet 4. Hva vet vi om norske forhold? Resultater fra en kartlegging fra avløp og slam fra tre renseanlegg i v/terje Farestveit, Miljødirektoratet 4. Ny teknologi og renseløsninger for overvann og sandfangkummer Presentasjoner fra ulike teknologileverandører. v/line Diana Bytt Aquateam COWI AS 5. Erfaringer med drift av rensedammer og fremtidige løsninger. v/svein Ole Åstebøl COWI AS 6. Er vår praksis med sedimentasjonsdammer godt nok til å beskytte vann- og vassdrag? Og hva gjøres for å utvikle mer effektive renseløsninger? NORWAT-programmet. v/sondre Meland, Statens vegvesen Vegdirektoratet 7. Strategi for vaskevannhåndtering i Oslotunnelene: Eksempel fra rehabilitering av Smestadtunnelen. v/camilla Gremmertsen, VIANOVA Plan og Trafikk 5. Kilder til og spredning av mikroplast i Norge. Resultater fra arbeidet med kartlegging av kilder. v/hannah Hildonen, Miljødirektoratet Hvordan kan vi håndtere forurensninger fra vei i urbane områder fremover? Behov for ulike løsninger tilpasset trafikkbelastning og resipientens sårbarhet Tid: Mandag 19. januar 2015, kl Undersøkelsen av miljøgifttilførsler til Indre Oslofjord (NIVA-rapport 2013) viste at de største tilførslene av flere miljøgifter kommer fra avrenning fra tette overflater. Utbyggere, vegmyndigheter og miljøforvaltningen står ovenfor betydelige utfordringer når det gjelder vegvann og forurensninger. Spesielt gjelder dette i byer og tettbygde områder med høy trafikkbelastning. Overvannet fra byområder og tettsteder er ofte betydelig forurenset. En anslår at omkring halvparten av overvannet fra byområder kommer fra veg. Det arbeides med renseløsninger både for nye utbyggingsprosjekter, for eksisterende veger samt for fornyelser av veger og vegsystem. Når skal det settes inn rensetiltak fra vegvann og på hvilket nivå? Hvilke erfaringer har vi med dagens renseløsning, som varier fra sandfang og enkle løsninger til sedimentasjonsdammer med etterfølgende rensetrinn. Og hva med drift og vedlikehold av disse? I tillegg ønsker vi å sette fokus på ny teknologi og fremtidige renseløsninger. Hensikten med fagtreffet er å drøfte utfordringene, erfaringene, ny kunnskap og kriterier for rensing og valg av løsninger. Møteleder: Simon Haraldsen 1. Vegvann utfordringer og muligheter. v/christen Ræstad, eget firma 2. Forurensningstilførsler fra veg og betydningen av å tømme sandfang. v/oddvar Lindholm NMBU 3. Erfaringer med systematisk tømming av alle sandfang hvert 5. år. v/gjert Egil Johansen,Tønsberg kommune

5 SEMINARER Vann på Ville veier Tid: Torsdag 28. august kl Befaring og middag Klimaet er under endring og vei, bane og bebyggelse har i økende grad opplevd styrtregn og avrenning av store vannmengder som har ødelagt infrastrukturen og boliger. Skader kan imidlertid også skje ved mindre nedbørhendelser, fordi vanninfrastrukturen er blokkert av is, tette av sedimenter og skrot, eller dårlig vedlikeholdt. Menneskelig aktivitet i nedbørfeltene kan endre vannes vei og øke transporten av vann og masse. NIFS-prosjektet (http://www.naturfare.no/) ønsker å gi samfunnet praktiske løsninger for å håndtere vannet. I seminaret vil vi presentere mulige løsninger på noen av utfordringene nevnt over. Vannforskriften på et overordnet nivå Tid: Torsdag 25. september kl All forvalting av vann i Norge ivaretas av vannforskriften. For mange som ikke jobber med vannforskriften daglig oppleves lovverket som komplekst og lite oversiktlig. De forskjellige fagområdene er spesialiserte og mange jobber kun med deler av vannforskriften i hverdagen. I tillegg er det vanskelig å følge med på endringer og utviklingen som skjer. I dette seminaret ønsker vi å ta for oss vannforskriften på et overordnet nivå og se på endringer som har skjedd den siste tiden og hva som vil skjer framover. Vi får også innblikk i erfaringer aktører fra ulike forvaltningsnivåer og miljøer møter i sitt arbeid med vannforskriften. Vannrelatert nødhjelp Tid: Onsdag 8. oktober Sted: Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgate 17, Oslo Norge har et sterkt engasjement i nødhjelpsarbeid og bistandsprosjekter. Mange av disse berører vannsektoren. I krisesituasjoner rykker organisasjoner som Kirkens Nødhjelp, Røde Kors og Leger Uten Grenser ut med team og utstyr på svært kort varsel. Dette seminaret har fokus på hva som kreves av kompetanse og utstyr i en krisesituasjon og hvordan nødhjelpsarbeidet har mulighet til å starte en langsiktig oppbyggingsprosess med fokus på å skape bærekraftige VA-systemer. Forurensning fra land til hav - utfordringer, erfaringer og løsninger Tid: november Sted: Scandic Lerkendal konferansesenter, Trondheim Havet og kysten er fundamentet for Norges velstand. Vi har lenge høstet rikdommer fra fiske og fangst, industri, olje- og gassutvinning og skipsfart. Kysten og havet preger vår kultur, og er viktige områder for rekreasjon og bosetning. En forutsetning for at vi framover kan sikre oss ressurser og rikdommer, er at miljøet ivaretas. I dag vet vi at havet og kysten er sårbare områder. Havstrømmer fra fjerne land fører med seg forurensning til kysten og fra land via elver transporteres næringssalter og miljøgifter. I dag ryddes det opp i gamle kilder til forurensninger på land og i havner som kan true miljøet, samtidig påvises nye moderne miljøgifter i det akvatiske miljøet. For å beskytte vannmiljøet har Norge implementert vanndirektivet som skal sikre oss god økologisk og kjemisk tilstand i alle vannforekomster. I dette seminaret som arrangeres som et samarbeid mellom Norsk vannforening og Miljøringen tar vi for oss ulike temaer knyttet til forurensing fra land til hav. Vi får siste oppdateringer fra Miljødirektoratet, eksempler på ulike overvåkingsprogram i kystvann og igangsatte miljøtiltak fra land og hav. I tillegg får vi innblikk i flere ulike problemstillinger som involverer miljøgifter. Det femte nasjonale seminaret om restaurering av vassdrag og våtmarker Tid: november Sted: Forskningsparken, Gaustadallen 21, Oslo Forbedring av miljøet i og rundt vassdragene er i fokus i mange land. Oppretting av gamle synder i elver og våtmarker gir mange positive effekter: forbedringer for biologisk mangfold, rekreasjon og landskap, flomdemping og klimatilpasning, redusert forurensing, styrket overvannshåndtering og mer attraktive tettsteder. Det årlige nasjonale restaureringsseminaret er møteplassen for faglig oppdatering, stedet hvor erfaringer fra saksbehandling og prosjekter utveksles, og et forum for nettverksbygging innen restaurering. På seminaret presenteres både internasjonale og norske erfaringer og eksempler. Årets seminar ønsker å beholde fokus på tverrfaglig samarbeid, samtidig som vi styrker fokus på systematisk kunnskapsoppbygging med mål, oppfølging og evaluering av restaureringstiltakene. Det er mange aktiviteter på gang, derfor går årets seminar over to-dager. I programmet inngår halvdags befaring til to aktuelle prosjekt; Hovinbekken i Oslo, og Sandvikselva i Bærum. Vanndirektivets mål om å beskytte, forbedre og gjenopprette vannmiljøet har gitt vassdragsrestaurering et løft i hele Europa. Kompetansesentre og -nettverk bygges opp, store forskningsprosjekter og restaureringsarbeider gjennomføres, og betydelige statlige/eu-midler er involvert. Tom Buijse som leder REFORM-prosjektet under EUs 7. rammeprogram for forskning innleder om de nyeste resultater og leveranser fra prosjektet. Johanna Gardeström fra Umeå Universitet vil fortelle om erfaringene med reintroduksjon av store strukturer i vassdrag. Fagtreff i Bergen: Fagtreff komiteen i Bergen har planlagt følgende fagtreff i høst: 21. oktober, Sikkerhet og beredskap 10. desember, Lekkasjer og innlekking Seminarer på Vestlandet og Sørlandet blir publisert på vår hjemmeside under arrangementer. Programmene for seminarene vil bli annonsert på og på

6 Returadresse: Norsk vannforening Postboks 2312 Solli NO-0201 Oslo Kvalitetskalk til vannbehandling Ta kontakt for rådgivning! Franzefoss Miljøkalk AS Olav Ingstadsvei 5, Postboks 53, 1309 Rud Kontakt: Sven Fürstenberg, mobil e-post: HELLI - Visuell kommunikasjon - Fagtreffene er gratis og det er ingen påmelding i forkant Deltagelse på seminarene koster kr 1000,- for medlemmer i Norsk vannforening og kr 1300,- for andre. Pris for pensjonister er kr 250,- og studenter deltar gratis. Seminarer som går over to dager har egne priser, se nettsiden. Man må melde seg på seminarene i forkant. Påmelding til seminarene gjøres på tlf: , på eller på e-post: Det vil bli sendt program for hvert enkelt seminar på e-post, ca en måned før seminaret, og programmet legges ut på vår hjemmeside: Lik Norsk vannforening på facebook: MILJØMERKET 241 Trykksak 754

013 t 2 HØS FAgtREFF & SEMINARER

013 t 2 HØS FAgtREFF & SEMINARER HØST 2013 Fagtreff & seminarer fagtreff Fosforgjenvinning fra avløpsvann bør vi bygge om våre renseanlegg? Tid: mandag 16. september kl 1200-1530 Mineralsk fosfor er en begrenset ressurs og det vil bli

Detaljer

Årsberetning 2013. For virksomheten i Norsk vannforening. Etter valget på årsmøtet 20. mars så styresammensetningen slik ut:

Årsberetning 2013. For virksomheten i Norsk vannforening. Etter valget på årsmøtet 20. mars så styresammensetningen slik ut: 1 Norsk vannforening Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Telefon 22 94 75 75 Faks 22 94 75 01 post@vannforeningen.no www.vannforeningen.no Stiftet 29. april 1964 Årsberetning 2013 For virksomheten i Norsk vannforening

Detaljer

Arbeidsutkast 16.06.2015. grensevassdragene. Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021. w w w.va n npo r tale n.

Arbeidsutkast 16.06.2015. grensevassdragene. Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021. w w w.va n npo r tale n. Arbeidsutkast 16.06.2015 grensevassdragene Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften 2016-2021 w w w.va n npo r tale n.no /g lom m a Forslag til regionalt tiltaksprogram for de norske delene av vannregion

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Oslo

Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Oslo Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Oslo Revidert 19. mai 2014 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning prosess og nivåer... 4 2.1 Om tiltaksanalysen... 5 3 Kort presentasjon av vannområdet...

Detaljer

Dette er Fagrådet. Fagrådet skal: Fagrådet er et kommunalt samarbeidsorgan for vann- og avløpsteknikk rundt indre Oslofjord. Fagrådets sammensetning

Dette er Fagrådet. Fagrådet skal: Fagrådet er et kommunalt samarbeidsorgan for vann- og avløpsteknikk rundt indre Oslofjord. Fagrådets sammensetning Dette er Fagrådet Fagrådet er et kommunalt samarbeidsorgan for vann- og avløpsteknikk rundt indre Oslofjord Fagrådet skal tilrettelegge for faglig samarbeid mellom kommunene ved indre Oslofjord med hovedvekt

Detaljer

Lier kommune Temaplan avløp 2010 2021

Lier kommune Temaplan avløp 2010 2021 Lier kommune Temaplan avløp 2010 2021 Revisjon mars 2010 INNHOLD: SAMMENDRAG... 4 1 INNLEDNING... 9 2 RAMMEBETINGELSER.... 10 2.1 Statlige rammebetingelser.... 10 2.1.1 Lover og sentrale forskrifter for

Detaljer

Norsk vannforening i en flytende fremtid

Norsk vannforening i en flytende fremtid Norsk vannforening i en flytende fremtid Av Haakon Thaulow Haakon Thaulow er utdannet sivilingeniør fra NTH og har Master i vannforvaltning fra USA. Han har bl.a. vært direktør og seniorrådgiver ved Norsk

Detaljer

med fokus på klimaendringer, vann og avløpssystemer, overvann og vannforsyning.

med fokus på klimaendringer, vann og avløpssystemer, overvann og vannforsyning. med fokus på klimaendringer, vann og avløpssystemer, overvann og vannforsyning. Februar 2015 Miljø og klima - 2 - Stavanger kommune Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

Nasjonale mål - vann og helse. Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014

Nasjonale mål - vann og helse. Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014 Nasjonale mål - vann og helse Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014 Nasjonale mål for vann og helse - Målsettinger under WHO/UNECE Protokoll for vann og helse Innhold Målsettinger under WHO/UNECE Protokoll

Detaljer

Jæren Vannområde. Avløpsgruppa. Årsmelding 2014

Jæren Vannområde. Avløpsgruppa. Årsmelding 2014 Jæren Vannområde Avløpsgruppa Årsmelding 2014 Filterbed - Bjørnerødvannet renseanlegg Monica Nedrebø Nesse Mars 2014 Vannområde Jæren www.vannportalen.no/rogaland Innhold Bakgrunn og beskrivelse av prosjektet...

Detaljer

OPPSUMMERING AV HØRINGSUTTALELSER TIL UTKAST TIL REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) MED TILTAKSPORGRAM

OPPSUMMERING AV HØRINGSUTTALELSER TIL UTKAST TIL REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) MED TILTAKSPORGRAM OPPSUMMERING AV HØRINGSUTTALELSER TIL UTKAST TIL REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) MED TILTAKSPORGRAM 1 Dokumentet gir en oppsummering og vurdering for videre

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Vann og avløp. Ski kommune. 15. mars 2010 RAPPORT 2/10

Follo distriktsrevisjon. Forvaltningsrevisjonsrapport. Vann og avløp. Ski kommune. 15. mars 2010 RAPPORT 2/10 Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ski kommune 15. mars 2010 RAPPORT 2/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski kommune

Detaljer

Handlingsplan 2015-2021. Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse. Råde Kommune Virksomhet teknisk

Handlingsplan 2015-2021. Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse. Råde Kommune Virksomhet teknisk Handlingsplan 2015-2021 Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse Råde Kommune Virksomhet teknisk 1 2 Innhold 1 Sammendrag... 5 2 Formål... 6 3 Bakgrunnsmateriale... 6 3.1 Kartlegging... 6 3.1.1 Bebyggelse

Detaljer

Lokal tiltaksanalyse 2016-2021

Lokal tiltaksanalyse 2016-2021 Lokal tiltaksanalyse 2016-2021 for vannområde PURA, Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget Versjonsdato: 17. mars 2014 Oppegårdtjern i Frogn kommune. Foto: Sommerseth Design 1 1 Forord PURA, vannområde

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 Desember 2007 INNHOLD. 1. OM HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017... 3 2. RAMMEBETINGELSER... 4 2.1. STATLIG REGELVERK...4 2.2. KOMMUNALT REGELVERK...4 2.3. KOMMUNENS ORGANISERING

Detaljer

Hovedplan for avløp og vannmiljø 2005-2015

Hovedplan for avløp og vannmiljø 2005-2015 Hovedplan for avløp og vannmiljø 2005-2015 Forsidebilde: BT 2 HOVEDPLAN FOR AVLØP OG VANNMILJØ 2005-2015 HOVEDPLAN FOR AVLØP OG VANNMILJØ 2005-2015 3 Innhold 1. Sammendrag... 5 2. Hva er Hovedplan for

Detaljer

Høringsdokument. Forvaltningsplan for vannområdet Bardu-/Målselvvassdraget - Malangen, Vannregion Troms

Høringsdokument. Forvaltningsplan for vannområdet Bardu-/Målselvvassdraget - Malangen, Vannregion Troms Høringsdokument Forvaltningsplan for vannområdet Bardu-/Målselvvassdraget - Malangen, Vannregion Troms Forord Dette dokumentet er et utkast til forvaltningsplan for vannområdet Bardu-/Målselvvassdraget

Detaljer

Dokumenttype Tittel Prosjektgruppe Referansegruppe Styringsgruppe

Dokumenttype Tittel Prosjektgruppe Referansegruppe Styringsgruppe KOMMUNEDELPLAN HOVEDPLAN AVLØP 2013-2025 Dokumenttype Kommunedelplan Tittel Hovedplan Avløp 2013-2025 Prosjektgruppe Prosjektleder Ole Østigård Molde Vann og Avløp KF Merete Sundstrøm Molde Vann og Avløp

Detaljer

Lokal tiltaksanalyse. for Vannområde Enningdalsvassdraget 2015-2021. Versjon 20.02.2014. Sett inn bilde fra vannområde

Lokal tiltaksanalyse. for Vannområde Enningdalsvassdraget 2015-2021. Versjon 20.02.2014. Sett inn bilde fra vannområde Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Enningdalsvassdraget 2015-2021 Versjon 20.02.2014 Sett inn bilde fra vannområde 1 1 Forord Dette dokumentet er et innspill fra vannområde Enningdalsvassdraget til vannregionmyndigheten

Detaljer

2. HØRINGSUKAST. Regional. Høring 6.7-7.9 2015. forvaltningsplan 2016-2021

2. HØRINGSUKAST. Regional. Høring 6.7-7.9 2015. forvaltningsplan 2016-2021 2. HØRINGSUKAST Høring 6.7-7.9 2015 Regional forvaltningsplan 2016-2021 Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021 2. høringsutkast Høring 6.7. - 7.9. 2015 Utgiver: Troms fylkeskommune, 9296

Detaljer

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannregion Troms

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannregion Troms Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vannregion Troms Vedtatt av Fylkesrådet i Troms 11.2.2014 OM VANNREGIONMYNDIGHET TROMS FYLKESKOMMUNE OG ARBEIDET I VANNREGION TROMS Vannforskriften trådte i kraft 01.

Detaljer

Vann og avløp i Oslo og Osaka

Vann og avløp i Oslo og Osaka Vann og avløp i Oslo og Osaka Med fokus på problemer, feil og mangler Gruppe 28 Truls Haave, Magnus Haugsand, Per Jørstad og Anders Kjetså TVM4100 BM2 Miljøteknikk Tema A Vann NTNU, Trondheim 2006 Sammendrag

Detaljer

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg

Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg Bedre forvaltning av separate avløpsanlegg Eksempel fra vannområde Morsa utgitt av vannområdeutvalget morsa Vannområdeutvalget Morsa Årsmelding for 2012 [1] Vannområdeutvalget Morsa Postadresse: Herredshuset

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN

REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN REGIONAL PLAN FOR VANNFORVALTNING I VANNREGION NORDLAND OG JAN MAYEN (2016-2021) Høringsdokument Høringsperiode 1.juli - 31.desember 2014 www.vannportalen.no/nordland Hjemmeside: www.vannportalen.no/nordland

Detaljer

Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder

Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder Høringsforslag: Regionalt tiltaksprogram for vannregion Agder 2016 2021 23.01.2015 Kontaktinformasjon: Prosjektleder vannregion Agder Vest-Agder fylkeskommune Kristin Uleberg Tlf: 38 07 47 71 E-post kul@vaf.no

Detaljer

Visjon, mål og strategier

Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord side 1 Visjon, mål og strategier Fagrådet for Ytre Oslofjord Visjon, mål og strategier Styrets forslag til generalforsamlingen 2005 Fagrådet for Ytre Oslofjord side 2 Visjon,

Detaljer

4-2015. Norges beste drikkevann? Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Østre Agder brannvesen På besøk hos KMD NKF Trøndelag

4-2015. Norges beste drikkevann? Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Østre Agder brannvesen På besøk hos KMD NKF Trøndelag 4-2015 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Norges beste drikkevann? Østre Agder brannvesen På besøk hos KMD NKF Trøndelag Kunnskapsdeling for et bedre samfunn utleiepumper 3 gode grunner

Detaljer

Hovedplanavløp2013 20 6. Hovedplanavløp 2013-2016

Hovedplanavløp2013 20 6. Hovedplanavløp 2013-2016 Hovedplanavløp2013 20 6 Hovedplanavløp 2013-2016 A03 2012-12-31 Hovedplan avløp 2013-2016 aenii safol aenii Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent &" -( $+ '' "'-(.&&/ ". &"0.""# "#"..

Detaljer