STYRELOV TIL GLEDE OG BESVÆR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRELOV TIL GLEDE OG BESVÆR"

Transkript

1 STYRELOV TIL GLEDE OG BESVÆR Foredrag, Styrevalg 2006: Den store kvinnejakten? Aktualitetsseminar ved Handelshøyskolen BI, Oslo, den 31. januar 2006 Professor dr. juris Tore Bråthen, Handelshøyskolen BI. Lov nr. 120/2003 om likestilling i styrer i statsaksjeselskaper, statsforetak, allmennaksjeselskaper mv. 1 representerer en norsk verdensoppfinnelse. 2 Det finnes hittil ingen land i verden som har en lovgivning lik den som det norske Barne- og likestillingsdepartementet har sørget for at vi nå har fått. Diskusjonene om denne loven har imidlertid hittil ligget atskillig nærmere teologien enn jussen, med tro, håp og kjærlighet som bærende betraktninger. Som jus-professor er det naturlig at jeg i mitt foredrag konsentrerer meg om jussen. Men fordi jeg offentlig har vært og fortsatt er temmelig tvilende til denne måten å bruke jus, føler jeg et behov for å starte foredraget med min trosbekjennelse. Jeg håper at dette kan motvirke uberettiget mistro til mitt noe kritiske budskap. I. II. For meg er det som vi jurister sier en vitterlig kjensgjerning at kvinner representerer en utvilsom ressurs, også i næringslivet. Dette krever like lite bevis som at det hos oss er lyst om dagen og mørkt om natten. 3 Norge trenger å få utnyttet den ressurs som kvinner utgjør, best mulig. Det er behov for flere kvinner i styrer og ledelse i næringslivet. Og den nye loven har allerede hatt en svært positiv effekt ved at den har fått norsk næringsliv til å lete frem flinke kvinner, som kanskje ikke ville kommet frem i lyset i hvert fall ikke allerede nå. Jeg har også kunnet bidra til at noen av de flinke kvinnene jeg kjenner, har fått viktige styreverv. Dette er jeg personlig ikke så rent lite stolt av. III. 1 Se nærmere Sundby: Nye norske regler om representasjon av begge kjønn i allmennaksjeselskapers styre, Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 2004:2 s ; Bråthen: Lovbestemt kjønnsrepresentasjon i allmennaksjeselskapers styre, Magma 2004 nr. 5/6 s I dette foredraget fokuseres utelukkende på reglene om kjønnsrepresentasjon i styret i ASA. 3 Tvistemålsloven (1915) 186 første ledd lyder: Kjendsgjerninger, som er vitterlige, trænger ikke bevis.

2 De positive sidene ved loven om kjønnsrepresentasjon i ASA-styrer er likevel ikke nok til å oppveie de svakheter som hefter ved lovregulering som reguleringsmetode på dette området, og ved denne loven spesielt. Svakhetene blir særlig tydelige fordi den norske reguleringen er strengere enn den som har vært vurdert i noe annet land, samtidig som de norske aksjelovene påbyr en av Europas mest kompliserte selskapsstrukturer. Det finnes dessuten alternative reguleringsmåter, som kunne ha en god del av den samme positive virkningen og færre skadevirkninger. 4 IV. Det behov for skolering som den nye loven har skapt, er imidlertid vi på BI parat til å gjøre vårt for å dekke. Vi har et aktivt forskermiljø som driver med styreforskning, og vi har om jeg må få lov til å si det meget gode utdanningsprogrammer både på masternivå og lavere nivå med tanke på styrearbeid. 5 På masterprogrammet Det verdiskapende styret er det nå for første gang en overvekt av kvinner på kullet med ca. 60 prosent kvinneandel. Men for at behovet for kvalifiserte styrekvinner skal kunne dekkes, er det nødvendig med en kraftig overrepresentasjon av kvinner i lang tid fremover. (En annen sak er at også gutta kan ha behov for bedre styrekompetanse; selv om man er født hannkjønn, er man ikke automatisk kvalifisert som styremedlem.) Den nye loven om kjønnsrepresentasjon i ASA-styrer har vist at behovet for skolering definitivt er til stede, men kanskje enda mer hos politikere og andre deltakere i den offentlige debatt, enn hos de som skal kvalifisere seg for styrearbeid. V. For eksempel er den utbredte oppfatningen at full etterlevelse av den nye loven vil gi 40 prosent kvinner i styrene, i hvert fall ikke basert på nevneverdig forståelse av allmennaksjeloven. Det fremgår bl.a. direkte av loven at et ASA med tre eiervalgte styremedlemmer selvfølgelig vil oppfylle lovens krav med 33 1/3 prosent kvinner i styret, og et ASA med tre eiervalgte styremedlemmer og én ansattevalgt kan overholde loven med 25 prosent kvinner i styret. Har selskapet åtte eiervalgte og fire ansattevalgte styremedlemmer, kan lovens krav også oppfylles med 33 1/3 prosent kvinner i styret. Etter det jeg vet, finnes det hittil ikke tilstrekkelig statistisk materiale til å si nøyaktig hvor stor kvinneandelen vil bli dersom næringslivet følger loven til punkt og prikke. 6 For 4 En alternativ reguleringsmåte kunne være å innta en skarp bestemmelse om kjønnsrepresentasjon i den norske Corporate Governance-anbefalingen, jf. Bråthen: Lovbestemt kjønnsrepresentasjon i allmennaksjeselskapers styre, Magma 2004 nr. 5/6 s Ut fra den status som Corporate Governanceanbefalingen, skal det mye til for å fravike reglene om kjønnsrepresentasjon. Men i eksempelet som er nevnt i punkt VI nedenfor, kunne man i Statoil kanskje ha rettet ryggen og valgt en kvinnelig styreleder med begrunnelse i at dette var særlig viktig ut fra Statoils spesielle situasjon og posisjon. 5 Se aspx, aspx, aspx. 6 I pressemelding av skriver Justisdepartementet at det pr. juli 2005 var bare 68 av til sammen 519 allmennaksjeselskaper som oppfylte kravene. Det er ikke kjent hvordan Regjeringen har kommet frem til dette tallet. Er det utelukkende basert på en forutsetning om at selskapene skal ha 40 %

3 at statistikken skal kunne gi et dekkende bilde av hvordan loven etterleves, må den for hvert enkelt selskap ta høyde for variasjoner i antallet styremedlemmer, antallet ansatte, om det ene kjønn utgjør mindre enn 20 prosent av de ansatte i selskapet, om selskapet har bedriftsforsamling og hvilket alternativ som er valgt for ansatterepresentasjon der det er avtalt at selskapet ikke skal ha bedriftsforsamling. På grunn av de mange lovlige varianter som dermed kan tenkes, må man derfor vurdere hvert enkelt selskap for seg for å finne ut hvor stor kvinneandelen i styret skal være. 7 Med mindre vi skal være veldig spissfindige, blir prosenten liggende mellom 25 og 50. Personlig tror jeg at prosentandelen for alle ASA-selskaper sett under ett, befinner seg i nivået rundt 35 prosent, men antakelsen har ingen vitenskapelig forankring. Et annet punkt hvor det etter min mening har vært utvist manglende forståelse, er i diskusjonene om hvilke selskaper som bør være underlagt et lovbestemt krav om kjønnsrepresentasjon. Noen kan ikke skjønne hvorfor store AS ikke skulle oppfylle tilsvarende krav, mens andre hisser seg opp over at det skjer omdannelser av ASA til AS med den følge at selskapene ikke lenger trenger å følge reglene om kjønnsrepresentasjon. La meg plage dere litt med en liten repetisjon av helt elementær selskapsrett omkring skillet mellom AS og ASA. 8 Dette er ikke et skille mellom små og store selskaper. Allmennaksjeloven er skrevet med tanke på selskaper med stor aksjespredning (mange aksjonærer), mens aksjeloven er skrevet med tanke på selskaper med liten aksjespredning. Aksjelovene sier imidlertid ikke noe om hvor skillet går mellom liten og stor aksjespredning. Det er opp til aksjonærene selv å velge hvilken kategori de ønsker å sortere under. Valget må skje på bakgrunn av hvilke regler man ønsker å være underlagt. Det er teoretisk mulig å ha et ASA med bare én eneste aksjonær, og det kan tenkes AS med tusenvis av aksjonærer. Men med noen ytterst få unntak, er det ingen grunn til å velge ASA-formen dersom selskapet har én eller få aksjonærer. Da vil man normalt måtte forholde seg til flere temmelig uhensiktsmessige regler. Reglene i aksjeloven er derimot ikke spesielt godt tilpasset selskaper med mange aksjonærer. Skal selskapets aksjer være notert på Oslo Børs, må ASA-formen velges. I lys av dette er det lett å se hvorfor det lovbestemte kravet om kjønnsrepresentasjon har vært begrenset til ASA. Det er i denne kategorien vi finner nokså mange selskaper hvor eierne (som ofte er menn), ikke selv ønsker og har grunn til å forvente styreplass for seg selv, eller hvor eierne ikke har berettigede forventninger om at bestemte personer skal inneha styrevervene. I AS, hvor det er færre aksjonærer og hvor aksjonærene i større grad selv ofte ønsker å sitte i styret, er det mindre grunn til å kreve kjønnsrepresentasjon. Dersom for eksempel Arbeiderpartiets kvinnegruppe kanskje nokså hypotetisk skulle ønske å skille ut noe av sin virksomhet i et AS, synes jeg vi bør ha forståelse dersom man der skulle være temmelig lunken til å kvotere inn menn i selskapets styre. kvinner i styrene, er grunnlaget definitivt ikke tilstrekkelig. Det heter videre at kvinneandelen i styrene var på gjennomsnittlig 16 prosent. Dette tallet viser at kjønnsrepresentasjonen ikke var i tråd med allmennaksjeloven for alle ASA sett under ett. 7 Se nærmere Bråthen: Etterlevelse av loven sikrer ikke 40 prosent kvinneandel i ASA-styrene, Magma 2005:4 s Se for eksempel Bråthen: Selskapsrett (Oslo 2002) s

4 Lovgivningen om kjønnsrepresentasjon ville imidlertid truffet enda bedre dersom den bare hadde tatt sikte på børsnoterte ASA. Det har nemlig vist seg at det finnes en del ASA med få aksjonærer og relativt beskjeden virksomhet som har valgt denne selskapsformen på grunn av visse finansieringsmuligheter som bare står til disposisjon for ASA. Det er trolig først og fremst disse som nå av flere forskjellige grunner ikke ser seg tjent med ASA-formen og derfor lar seg omdanne til AS. Om et lite ASA med for eksempel tre menn eller tre kvinner som eneste aksjonærer og styremedlemmer skulle ønske å bli et AS, er det slik jeg ser det ingen grunn til å hisse seg opp. Ytterligere et punkt hvor man kan stusse over forståelsen av jussen, gjelder diskusjonene om tvangsoppløsning av selskaper som ikke oppfyller lovens krav. Bl.a. på bakgrunn av all støyen som vi nylig har sett i forbindelse med nedleggelsen av Union, kan man lure på hvorfor mange politikere ønsker en regel om tvangsoppløsning. Jeg kan garantere at vi før eller senere får oppleve at et selskap som står overfor en vanskelig nedbemanningsprosess, vil manøvrere seg inn i en posisjon hvor man kan få en aktiv hjelp fra det offentlige til å få oppløst selskapet og nedlagt virksomheten som en følge av manglende overholdelse av reglene om kjønnsrepresentasjon. 9 Regler om tvangsoppløsning er for øvrig heller ikke spesielt godt tilpasset reglene om ansattes styrerepresentasjon. Lovgivningen har aldri hatt noen regel om at de ansatte kan tvinges til å velge styremedlemmer. Og da er det formentlig heller ikke særlig hensiktsmessig om selskapet kunne bli tvangsoppløst dersom de ansatte ikke klarer å velge tilstrekkelig mange kvinner eller menn. La oss på denne bakgrunn se litt nærmere på allmennaksjelovens krav til kjønnsrepresentasjon i selskapenes styre. Allmennaksjeloven 6-11a inneholder en detaljert regulering av andelen styremedlemmer av hvert kjønn. Bestemmelsen kommer til anvendelse uten hensyn til om det er generalforsamlingen alene eller sammen med de ansatte, som velger styret, eller at valg av styret hører under bedriftsforsamlingen. VI. Utgangspunktet, som ikke gjelder for styremedlemmer som skal velges blant de ansatte, er følgende: (1) I styret i allmennaksjeselskap skal begge kjønn være representert på følgende måte: 1. Har styret to eller tre medlemmer, skal begge kjønn være representert. 9 I pressemelding av opplyser Justisdepartementet at det arbeides med en regel som gir adgang til å hindre tvangsoppløsning i påvente av at mangler når det gjelder styret, daglig leder og revisor, blir rettet opp. I den forbindelse vil Regjeringen ifølge pressemeldingen igjen gjøre en vurdering av om det skal gis en tvangsmulkt i påvente av at forholdet rettes opp. Regelen skal være et redskap for Regjeringen i helt spesielle tilfeller, og innebærer ingen dispensasjonsadgang eller unntaksmulighet for selskapene.

5 2. Har styret fire eller fem medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst to. 3. Har styret seks til åtte medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst tre. 4. Har styret ni medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst fire, og har styret flere medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst 40 prosent. For styremedlemmer som skal velges av de ansatte, kreves det bare at begge kjønn skal være representert med minst én, uansett om de ansatte skal velge 2, 3, 4 eller flere styremedlemmer. De ansatte slipper helt unna kravet om at begge kjønn skal være representert i styret dersom et av kjønnene utgjør mindre enn 20 prosent av samlet antall ansatte i selskapet på det tidspunkt valget skjer. Lovbestemmelsen gir nokså umiddelbart grunnlag for minst to slags refleksjoner. Den ene er at kravet om kjønnsrepresentasjon er atskillig mer lempelig i forhold til ansatterepresentanter enn for eierrepresentanter. Lovforarbeidene går ikke nærmere inn på årsaken til dette, men den kan neppe være en annen enn at kravene som gjelder i forhold til eierrepresentantene, ble ansett som for lite fleksible til at de ansatte kunne være sikret å velge de beste kandidatene ved sitt valg av representanter til styret. 10 At mangel på fleksibilitet er et argument som har fått gjennomslag i forhold til de ansattes valg av styremedlemmer, men ikke for eiernes valg, er tankevekkende. Mangelen på fleksibilitet har vært den kanskje viktigste innvendingen mot lovreguleringen av kjønnsrepresentasjon i allmennaksjeselskapers styre. Dette gjelder for øvrig for alle kvoteringsregler. Og det har nok ikke vært uten skadefryd man har kunnet observere at politikernes selvpålagte kvoteringskrav ga for liten fleksibilitet da den nåværende regjeringen skulle settes sammen. En annen refleksjon over allmennaksjeloven 6-11a er at reglene er kjønnsnøytrale loven krever en viss representasjon fra begge kjønn. Reglene om kjønnsrepresentasjon er altså ikke en egen kvinnelov, slik mange later til å tro. Dette kan kanskje gi overraskende utslag. Noen eksempler har jeg allerede nevnt. Det klassiske eksempel gjelder imidlertid styret i Statoil ASA. 11 Da Statoil, som allerede lenge har bestrebet seg på å følge reglene om kjønnsrepresentasjon, for noen år siden skulle velge ny styreleder etter Leif Terje Løddesøl, ble det i den offentlige debatt uttrykt et sterkt ønske om at Statoil burde få en kvinnelig styreleder. Ut fra det som fremkom i pressen, synes det som om ingen av de daværende kvinnelige styremedlemmene ønsket vervet som styreleder. En mulighet kunne da ha vært å hente en kvinnelig styreleder utenfra. Men i så fall måtte man kaste ut en av kvinnene som allerede satt i styret, ettersom kvinnekvoten allerede var fylt opp; det ville blitt for få menn i styret dersom enda en kvinne ble valgt. Resultatet ble som kjent at Jannik Lindbæk ble valgt til ny styreleder. Lindbæk er altså kvotert inn i styret i Statoil Jf. Kapital nr. 1/2006 s Jf. Sundby, NTS 2004:2 s. 174.

6 VII. Så lenge det er et allment ønske i et ASA at selskapet skal ha et styre som oppfyller lovens krav, står aktørene i Den store kvinnejakten ikke overfor de største juridiske problemer, skjønt også i denne situasjonen finnes det utfordringer. Har selskapet én eneste aksjonær eller en dominerende aksjonær, vil denne uten å måtte ta hensyn til andre aksjonærer, kunne bestemme styrets sammensetning, herunder fordelingen mellom kvinner og menn. Slik har det alltid vært. Nyheten er bare at eieren nå må forholde seg til det lovbestemte kravet om kjønnsrepresentasjon. Juridisk sett er denne situasjonen imidlertid helt uproblematisk. I selskaper med flere aksjonærer lar nok eiernes valg seg lettest gjennomføre der selskapet har en valgkomité til å forberede et samlet valg som skal foretas av generalforsamlingen. Valgkomité er ikke noe lovregulert organ, men det anbefales i den norske Corporate Governance-anbefalingen 12 at selskapene skal ha en valgkomité, og det er nokså vanlig, i hvert fall i større selskaper, at det finnes en valgkomité. Valgkomitéen kan fremsette et samlet forslag til styre, og i den forbindelse sørge for den lovpålagte kjønnsfordeling. Reglene om de ansattes direkte valg av styremedlemmer som dels følger av allmennaksjeloven, dels av tilhørende forskrifter ( representasjonsforskriften ), 13 er atskillig mer kronglete. Uavhengig av lovreglene om kjønnsrepresentasjon er valgreglene temmelig vanskelige med flertallsvalg og forholdstallsvalg som alternativer. Etter representasjonsforskriften slik den lyder etter en endring i desember 2005, skal forslaget på kandidater omfatte personer av begge kjønn. Ved valget skal det underrepresenterte kjønn rykke opp, selv om kandidaten har fått færre stemmer enn den eller de foranstående. Dermed vil det i hvert fall bli svært synlig hvem som er kvotert inn som styremedlem for de ansatte. Har valget foregått som forholdstallsvalg og kandidatene velges fra forskjellige lister, skal opprykket skje slik at den listen som har fått færrest stemmer, må stille med det underrepresenterte kjønn. I praksis betyr vel dette at den største fagforeningen har full frihet til å velge bare menn eller bare kvinner, mens den minste fagforeningen må innrette seg. Jeg kan ikke se at det finnes nærmere regler om de ansattes valg der de ansatte i forskjellige selskaper i et konsern har krav på representasjon i styret i morselskapet i konsernet. Men også her må det formentlig skje en slags form for opprykk slik at begge kjønn blir representert. Det aner meg at det ikke nødvendigvis vil være helt enkelt å få sydd til en løsning for kjønnskvotering der forskjellige konsernselskaper skal velge styremedlemmer. VIII Jf. Norsk anbefaling Eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) punkt 7. FOR nr 1205.

7 Det er imidlertid ikke når ønsket om å etterleve Norges lover og regler går foran alt annet, at jussens sanne vesen viser seg; da kunne man klart seg med Kardemommeloven 14 med noen få tilføyelser. Det er når det er konflikt at det er behov for regler. Og når det er konflikt i tilknytning til styrevalget, vil problemene som følger av reglene om kjønnsrepresentasjon, komme raskt til syne. Loven tar for eksempel ikke spesielt sikte på å avklare situasjonen der flere aksjonærgrupper ønsker representasjon, og ingen av dem har kvinnelige kandidater. Det klassiske eksempel er her Trygve Hegnar og Gyldendal ASA. 15 Som en betydelig minoritetsaksjonær i Gyldendal krevde Hegnar for noen år siden styreplass for seg selv, men han ble visstnok møtt med at han gjerne skulle få være representert i styret, hvis han utpekte en kvinne til å være styremedlem. Hegnar svarte da at han var interessert i selv å sitte i styret, og at det var helt uaktuelt for ham å skifte kjønn. Eksempelet, som stammer fra tiden lenge før lovbestemmelsen om kjønnsrepresentasjon trådte i kraft, viser hvordan reglene vil kunne bli brukt i aksjonærkonflikter. Og her har vi knapt nok sett begynnelsen, selv om vi vel sist vår nok kunne ane en ikke helt ulik situasjon i forbindelse med styrevalget i Orkla ASA. Aksjonærkonflikter hvor det ikke finnes klare løsninger, er alltid negative for selskapene, de ansatte og omgivelsene, og de er som regel temmelig kostbare å rydde opp i. Ikke sjelden har aksjonærene forsøkt å forhindre aksjonærkonflikter ved å fordele styreplasser ved hjelp av vedtekter eller aksjonæravtaler. Tar ikke vedtektsbestemmelsene eller aksjonæravtalene høyde for reglene om kjønnsrepresentasjon, kan det bli et delikat problem å avgjøre hvem av aksjonærene som i så fall skal ta belastningen med kjønnsrepresentasjonen på bekostning av deres vedtektsbestemte eller avtalebaserte rett til selv å sikre seg en eller flere styreplasser. Og for den som heretter skal utforme vedtektsbestemmelser og aksjonæravtaler som skal bestemme styresammensetningen, utgjør reglene om kjønnsrepresentasjon en spesiell utfordring. Vi snakker her om at advokatarbeidet er blitt vanskeligere, og dette må næringslivet som kjent gjerne betale dyrt for. IX. Det er nok en viss mulighet for at lovgiver også kan få noen særlige utfordringer som en følge av allmennaksjelovens regler om kjønnsrepresentasjon. En ting er at det nok vil vise seg et behov for mer detaljerte regler om kjønnsrepresentasjon, etter hvert som svakhetene ved regelverket for alvor blir synlige. Det er videre kjent at det for tiden pågår diskusjoner mellom den norske regjeringen og ESA om reglene om kjønnsrepresentasjon. 16 I forskermiljøet har det dessuten vært diskutert om reglene om kjønnsrepresentasjon kan utgjøre et hinder for 14 Kardemommeloven lyder slik: Man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre som man vil, jf. Egner: Folk og røvere i Kardemomme by (Oslo 1955, fornyet utgave 2001) s Jf. Sundby, NTS 2004:2 s Se

8 grenseoverskridende fusjoner og dermed være i strid med EØS-avtalens diskrimineringsforbud samt andre EU-regler om selskapsrett. Det har også vært hevdet at oppløsning av selskaper som ikke tilfredsstiller allmennaksjelovens krav til kjønnsrepresentasjon, er i strid med EMK om eiendomsretten, men også at de andre sidene ved reglene om kjønnsrepresentasjon kunne fortjene en grundig vurdering i lys av EMK. Det er nok dessuten også på dette området grenser for hvor fantasirik norsk lovgiver kan være i forhold til å gi særnorske regler, før næringslivet vil gjøre bruk av de muligheter som EU-retten byr på. Dette kan for eksempel skje ved å etablere et SE-selskap, fusjonere over landegrensen med et selskap i en annen EU- eller EØS-stat, eller drive virksomhet i Norge gjennom et NUF. Hittil har vel ikke reglene om kjønnsrepresentasjon vært oppfattet som tilstrekkelig grunn til å gjøre bruk av de mulighetene som EU-retten kan tilby, men reglene om kjønnsrepresentasjon kan tenkes å bli utslagsgivende for selskaper som ikke lenger vil være underlagt norske regler som anses som uhensiktsmessige. 17 Av slike regler finnes det flere enn allmennaksjeloven 8-11a. Lovgivers fremtidige utfordringer på dette området kan vi vel la ligge. Nå er det de praktiske utfordringer ved Den store kvinnejakten som er aktuelle. Jeg vet om noen meget gode styrekandidater her ved BI, bl.a. ved mitt institutt. 18 Kom så skal dere få navnene! Og for øvrig: Lykke til med jakten! X Jf. Sundby: Det nye selskapsrettslige landskap, Lov og Rett 2005 s. 387 flg. Institutt for regnskap, revisjon og jus.

Deres ref: HB 23. juni Adgang til å inngå avtale om innføring av konsernordning

Deres ref: HB 23. juni Adgang til å inngå avtale om innføring av konsernordning YRKESOR G A N i SASJ 0 NENES SENTRALFORBUND Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo M OTTATT 25 JUN 2010 ARBEIDSDEPARTEMENTET Deres ref: Vår ref.: Dato: HB 23. juni 2010 Høring endringer i representasjonsregelverket

Detaljer

Menn fortsatt i førersetet

Menn fortsatt i førersetet fortsatt i førersetet innehar nå 4 prosent av styrevervene i allmennaksjeselskapene. Dette er blitt oppnådd gjennom innføring av kjønnskvotering. Likevel er det fortsatt menn som dominerer på de fleste

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 25. august 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 30. august 2017 24.08.2017 nr. 1277 Forskrift om

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Vår ref 09/2927-1 ERA 1 l 'abo

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Vår ref 09/2927-1 ERA 1 l 'abo DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Iht. adresseliste Deres ref Vår ref 09/2927-1 ERA 1 l 'abo ES 70[19 Rundskriv H-11/09 Ikraftsetting av endringer i kommuneloven (kjønnsbalanse i styrene i

Detaljer

Denne fil er hentet fra Handelshøyskolen BIs åpne institusjonelle arkiv BI Brage http://brage.bibsys.no/bi

Denne fil er hentet fra Handelshøyskolen BIs åpne institusjonelle arkiv BI Brage http://brage.bibsys.no/bi Denne fil er hentet fra Handelshøyskolen BIs åpne institusjonelle arkiv BI Brage http://brage.bibsys.no/bi Styrelederen i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper: juridiske spørsmål Tore Bråthen Handelshøyskolen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo Til aksjonærene i Storm Real Estate ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på Hotel Continental, Oslo Torsdag den 10. mai 2012,

Detaljer

ASA og børsnotert ASA Disposisjonen pkt. 6

ASA og børsnotert ASA Disposisjonen pkt. 6 Forelesninger i JUS5801 Selskapsrett 5. studieår, vår 2015 ASA og børsnotert ASA Disposisjonen pkt. 6 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Det juridiske fakultet i Oslo b.k.sjafjell@jus.uio.no @BeateSjafjell

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING NORGESGRUPPEN ASA

P R O T O K O L L FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING NORGESGRUPPEN ASA P R O T O K O L L FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORGESGRUPPEN ASA Den 2. juni 2005 ble det avholdt ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA i Parkveien 61 i Oslo. 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt 2-4 5. studieår, vår 2013 Professor dr. juris Beate Sjåfjell

Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt 2-4 5. studieår, vår 2013 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt 2-4 5. studieår, vår 2013 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Det juridiske fakultet i Oslo beate.sjafjell@jus.uio.no ssrn.com/author=375947 Vedtekter og aksjonæravtaler

Detaljer

Møte i Bedriftsdemokratinemnidas arbeidsutvalg tirsdag 13 -~s 1999. Fra sekretariatet møtte Marianne Pedersen og Benedikte Schaltz

Møte i Bedriftsdemokratinemnidas arbeidsutvalg tirsdag 13 -~s 1999. Fra sekretariatet møtte Marianne Pedersen og Benedikte Schaltz Protokoll 3 99 ttp4 Møte i Bedriftsdemokratinemnidas arbeidsutvalg tirsdag 13 -~s 1999 Tilstede: Gudmund Knudsen Vidar Lindefield Gro Granden Fra sekretariatet møtte Marianne Pedersen og Benedikte Schaltz

Detaljer

3. Valg av to representanter til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Valg av to representanter til å medundertegne protokollen sammen med møteleder. Til alle aksjonærer i Hjellegjerde ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA Tidspunkt: Onsdag 4. juni 2008 kl 16.30 Møtested: Hjellegjerde ASAs lokaler i Sykkylven, kantina i første

Detaljer

VALGKOMITEEN LEGGER FUNDAMENTET FOR SAMMENSETNINGEN AV STYRENDE ORGANER

VALGKOMITEEN LEGGER FUNDAMENTET FOR SAMMENSETNINGEN AV STYRENDE ORGANER VALGKOMITEEN LEGGER FUNDAMENTET FOR SAMMENSETNINGEN AV STYRENDE ORGANER Bankenes sikringsfonds høstkonferanse 2014 Gardermoen, 09.09.2014 Stein Sjølie Om valgkomiteer i forretningsbankloven fbl. Fbl. 9.4

Detaljer

Møte i Beelriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg mandag 27. mars Fra sekretariatet møtte Marianne Pedersen og Benedikte Schaltz.

Møte i Beelriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg mandag 27. mars Fra sekretariatet møtte Marianne Pedersen og Benedikte Schaltz. Protokoll 3 00 Møte i Beelriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg mandag 27. mars 2000. Tilstede: Gudmund Knudsen Ingebjørg Harto Gro Granden Fra sekretariatet møtte Marianne Pedersen og Benedikte Schaltz.

Detaljer

Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt studieår, vår 2014 Professor dr. juris Beate Sjåfjell

Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt studieår, vår 2014 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt 1-4 5. studieår, vår 2014 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Det juridiske fakultet i Oslo beate.sjafjell@jus.uio.no ssrn.com/author=375947 Pkt 1: Rettskilder

Detaljer

Kvinner i styrene i norske ASA pr juni 2007

Kvinner i styrene i norske ASA pr juni 2007 i styrene i norske ASA pr juni 2007 selskap som oppfyller målsettingen om 40 % kvinner i styrene øker: Juni 2007: 55 % av selskapene Mars 2007: 38 % av selskapene selskap uten kvinner i styrene synker:

Detaljer

Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer

Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer Side 1 av 6 NTS 2014-1 Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer Kilde: Bøker, utgivelser og tidsskrifter > Tidsskrifter > Nordisk tidsskrift for Selskabsret - NTS Gyldendal Rettsdata

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 25. august 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 30. august 2017 24.08.2017 nr. 1280 Forskrift om

Detaljer

Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt 3-4 (oppdatert) 5. studieår, vår 2014 Professor dr. juris Beate Sjåfjell

Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt 3-4 (oppdatert) 5. studieår, vår 2014 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Forelesninger i selskapsrett Disposisjonen pkt 3-4 (oppdatert) 5. studieår, vår 2014 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Det juridiske fakultet i Oslo beate.sjafjell@jus.uio.no ssrn.com/author=375947 Pkt

Detaljer

Møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg onsdag 23. mai 2001.

Møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg onsdag 23. mai 2001. Protokoll 5/01 Møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg onsdag 23. mai 2001. Tilstede: Gudmund Knudsen Ingebjørg Harto Gro Granden Fra sekretariatet møtte Kristoffer Wibe Koch Møtet varte fra kl.

Detaljer

Rettslige nivåer for eierinnflytelse i aksjeselskaper. Tore Bråthen Handelshøyskolen BI. Praktisk økonomi og finans, 28(2012)3: 29-36

Rettslige nivåer for eierinnflytelse i aksjeselskaper. Tore Bråthen Handelshøyskolen BI. Praktisk økonomi og finans, 28(2012)3: 29-36 Denne fil er hentet fra Handelshøyskolen BIs åpne institusjonelle arkiv BI Brage http://brage.bibsys.no/bi Rettslige nivåer for eierinnflytelse i aksjeselskaper Tore Bråthen Handelshøyskolen BI Dette er

Detaljer

Hvor er kvinnene i næringslivet?

Hvor er kvinnene i næringslivet? Hvor er kvinnene i næringslivet? En av tre som i dag etablerer enkeltpersonforetak er kvinner. De kvinnelige etablererne velger tradisjonelt, og de er å finne innenfor næringsområder som er typisk kvinnedominerte.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING STORM REAL ESTATE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING STORM REAL ESTATE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I STORM REAL ESTATE ASA Den 7. mai 2014 kl. 08.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA på Hotel Continental, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

Omdanning av andelslag til aksjeselskap

Omdanning av andelslag til aksjeselskap Omdanning av andelslag til aksjeselskap Bindende forhåndsuttalelser Publisert: 14.12.2012 Avgitt: 28.08.2012 (ulovfestet rett) Skattedirektoratet la til grunn at andelshaverne hadde nødvendig eiendomsrett

Detaljer

Mote i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg torsdag 22. november Fra sekretariatet møtte Kristoffer Wibe Koch og Anne Karine Gjefsen

Mote i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg torsdag 22. november Fra sekretariatet møtte Kristoffer Wibe Koch og Anne Karine Gjefsen Protokoll 10/01 Mote i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg torsdag 22. november 2001. Tilstede: Gudmund Knudsen Ingebjørg Harto Gro Granden Fra sekretariatet møtte Kristoffer Wibe Koch og Anne Karine

Detaljer

Introduksjon til aksjeselskapsretten 5. studieår, vår 2014 Professor dr. juris Beate Sjåfjell

Introduksjon til aksjeselskapsretten 5. studieår, vår 2014 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Forelesninger i JUS5801 Selskapsrett Introduksjon til aksjeselskapsretten 5. studieår, vår 2014 Professor dr. juris Beate Sjåfjell Det juridiske fakultet i Oslo b.k.sjafjell@jus.uio.no @BeateSjafjell ssrn.com/author=375947

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 22.03.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

Stikkord for innlegge på seminar: Styrer og administrasjon under det nye konsolideringsregimet. Landforbundet Norsk Form, Stiftelsen Norsk Form, KORO

Stikkord for innlegge på seminar: Styrer og administrasjon under det nye konsolideringsregimet. Landforbundet Norsk Form, Stiftelsen Norsk Form, KORO Stikkord for innlegge på seminar: Styrer og administrasjon under det nye konsolideringsregimet Min bakgrunn Siviløkonom Næringslivsleder, kunstindustri, et begrep som har gått ut, PP og David-Andersen

Detaljer

Møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg onsdag 27 januar Fra sekretariatet møtte Espen Rebbestad og Marianne Pedersen.

Møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg onsdag 27 januar Fra sekretariatet møtte Espen Rebbestad og Marianne Pedersen. PROTOKOLL 1 99 Møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg onsdag 27 januar 1999 Tilstede: Gudmund Knudsen Vidar Lindefield Gro Granden Fra sekretariatet møtte Espen Rebbestad og Marianne Pedersen. Møtet

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 31. mai 2010)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 31. mai 2010) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 31. mai 2010) 1 Formål 1.1 Organisasjonens navn er Artistorganisasjonen GramArt. 1.2 GramArt har til oppgave å arbeide for,

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) 1 Navn og Formål 1.1 Artistorganisasjonen GramArt er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesse-

Detaljer

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011)

Lovvedtak 47. (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) Lovvedtak 47 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 235 L (2010 2011), jf. Prop. 51 L (2010 2011) I Stortingets møte 5. april 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i revisorloven

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 25. august 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 30. august 2017 24.08.2017 nr. 1278 Forskrift til

Detaljer

Møte i BedriftsdemokratinemncIas arbeidsutvalg tirsdag 9 mars 1999

Møte i BedriftsdemokratinemncIas arbeidsutvalg tirsdag 9 mars 1999 Protokoll 2 99 Møte i BedriftsdemokratinemncIas arbeidsutvalg tirsdag 9 mars 1999 Tilstede: Gudmund Knudsen Vidar Lindefield Gro Granden Fra sekretariatet møtte Marianne Pedersen Møtet varte fra Id. 0900

Detaljer

Styrearbeid i praksis. Styret og lovgivningen

Styrearbeid i praksis. Styret og lovgivningen Styrearbeid i praksis. Styret og lovgivningen Kjell Vidar Berntsen Styremedlem/Daglig Leder/Gründer Styrearbeid på heltid fra 2000 23 år med ulike lederstillinger innenfor varehandel. Styrearbeid i 58

Detaljer

Aksjeloven og allmennaksjeloven

Aksjeloven og allmennaksjeloven Aksjeloven og allmennaksjeloven Lov 13. juni 1997 nr 44: Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) og lov 13. juni 1997 nr45: Lov om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven). Kommentarutgave ved Magnus Aarbakke,

Detaljer

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement

Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement Retningslinjer, Utdanningsforbundet September 2014 Retningslinjer for årsmøter i fylkeslag - sammensetning, valg og valgreglement De reviderte retningslinjene tar hensyn til endringer i vedtektene på landsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA Sist oppdatert 02.03.2017 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Monobank ASA er opprettet den 28. mars 2014 og har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Bergen. Banken

Detaljer

Kapitteloversikt. Innledning verdiskapende styrearbeid 11. Ordforklaringer 197 Litteraturliste 214 Stikkordregister 216

Kapitteloversikt. Innledning verdiskapende styrearbeid 11. Ordforklaringer 197 Litteraturliste 214 Stikkordregister 216 Kapitteloversikt Innledning verdiskapende styrearbeid 11 Del I Offentlig eierskap, offentlig eierstyring og ulike selskapsformer 17 Kapittel 1 Offentlige eiere og offentlig eierskap 19 Kapittel 2 Eierstyring

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I POWEL ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I POWEL ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I POWEL ASA Aksjonærene i Powel ASA innkalles til ekstraordinær generalforsamling ONSDAG 16. DESEMBER 2009 KL. 10:00 hos Powel ASA, Klæbuvn. 194, Trondheim.

Detaljer

Skriftlig spørsmål til ordføreren fra Marte R. Ulltveit-Moe, MDG, om Styrerepresentanter i Avfall Sør AS

Skriftlig spørsmål til ordføreren fra Marte R. Ulltveit-Moe, MDG, om Styrerepresentanter i Avfall Sør AS ORDFØRER Marte Rostvåg Ulltveit-Moe Solbergveien 3 4615 KRISTIANSAND S Vår ref.: 201701735-1 (Bes oppgitt ved henvendelse) Deres ref.: Dato: Kristiansand, 17.02.2017 Skriftlig spørsmål til ordføreren fra

Detaljer

Lokalt valgkomitéarbeid. Tips for lokale valgkomiteer og andre som arbeider med å finne styremedlemmer.

Lokalt valgkomitéarbeid. Tips for lokale valgkomiteer og andre som arbeider med å finne styremedlemmer. Lokalt valgkomitéarbeid Tips for lokale valgkomiteer og andre som arbeider med å finne styremedlemmer. Valgkomitéarbeid viktig for fremtiden Valgkomitéarbeid består blant annet av å velge ut hvem som skal

Detaljer

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Gode rom Ordinær generalforsamling 24. april 2012 Bærekonstruksjonene fra Moelven Limtre AS preger interiøret i biblioteket i Vennesla. Arkitekt: Helen &Hard. Foto: Ketil Jacobsen Moelven Industrier ASA

Detaljer

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Vedtekter for DNB ASA Vedtatt i ordinær generalforsamling 13. juni 2016. I. Foretaksnavn - Forretningskommune - Formål 1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor

Detaljer

BIs STYREKONFERANSE Oslo, 4. september 2014

BIs STYREKONFERANSE Oslo, 4. september 2014 KONFERANSER BIs STYREKONFERANSE Oslo, 4. september 2014 Birger Magnus Styreleder NRK, Storebrand Tore Bråthen Professor Handelshøyskolen BI Berit Kjeldsberg Styremedlem og deleier R. Kjeldsberg Øyvind

Detaljer

sffsld Ji 't 7.} rrrrrttri3

sffsld Ji 't 7.} rrrrrttri3 sffsld Ji 't 7.} rrrrrttri3 2 Saksnr.: 2006/3608 Løpenr. 48795/2008 Klassering: 280 Saksbehandler: Anne-Lise Kristoffersen Møtebok - Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. F Ikesutval et 18.12.2008

Detaljer

Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo 23. juni 2010 HØRING - NOU 2010:1 MEDVIRKNING OG MEDBESTEMMELSE I ARBEIDSLIVET

Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo 23. juni 2010 HØRING - NOU 2010:1 MEDVIRKNING OG MEDBESTEMMELSE I ARBEIDSLIVET Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo 23. juni 2010 Vår ref. 248771-v1 Deres ref. 201001331-/BOS HØRING - NOU 2010:1 MEDVIRKNING OG MEDBESTEMMELSE I ARBEIDSLIVET NITO Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

Detaljer

Aker Solutions-saken - juridiske spørsmål

Aker Solutions-saken - juridiske spørsmål Aker Solutions-saken - juridiske spørsmål Kunnskapsfrokost Handelshøyskolen BI 16. juni 2009 http://www.bi.no/content/academicprofile 37600.aspx?ansattid=FGL98053 Aker Solutions-saken Hvilken sak? Aker-saken,

Detaljer

Høringsuttalelse Høring om endringer i studentsamskipnadslovgivningen

Høringsuttalelse Høring om endringer i studentsamskipnadslovgivningen Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring om endringer i studentsamskipnadslovgivningen Brukerstyringen er et overordnet prinsipp.

Detaljer

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse Hurtigguider - rammeverk Sist redigert 20.06.2012 Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse Her får en rask oversikt over innholdet i anbefalingen, samt henvisinger til kilder med mer detaljert

Detaljer

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 Oppdatert pr. 15. januar 2008 Dokid 10373470 Kap. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 1 REDEGJØRELSE

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LONDON OPPORTUNITIES AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LONDON OPPORTUNITIES AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LONDON OPPORTUNITIES AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i London Opportunities AS den 15. juni 2015 kl. 11.00 i Felix Konferansesenter,

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA torsdag 20. mai 2010 kl. 16.00 i Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4, 0164 Oslo. Generalforsamlingen vil bli åpnet

Detaljer

1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er NLA Høgskolen AS. 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune.

1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er NLA Høgskolen AS. 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune. VEDTEKTER FOR NLA HØGSKOLEN AS (Vedtatt i generalforsamling 9. desember 2009 med endringer 21.11.2012 og 21.05.2014) 1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er NLA Høgskolen AS. 2 Forretningskontor Selskapets

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NÆRINGSBYGG HOLDING III AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NÆRINGSBYGG HOLDING III AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NÆRINGSBYGG HOLDING III AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Næringsbygg Holding III AS den 16. juni 2015 kl. 16.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I STATOIL ASA. 19. mai 2010

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I STATOIL ASA. 19. mai 2010 PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I STATOIL ASA 19. mai 2010 Den 19. mai 2010 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Statoil ASA i Stavanger Forum, Gunnar Warebergsgate 13, Stavanger. Styrets

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd)

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012 Spørsmål om bytte av aksjer (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Aksjonærene eide 30,1 % av Selskapet i Norge. Øvrige aksjer var

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING LUXO ASA. Tirsdag 16. juni 2009 kl

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING LUXO ASA. Tirsdag 16. juni 2009 kl INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LUO ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Luxo ASA ( Selskapet ) i selskapets lokaler i Drammensveien 175, 0277 Oslo Til behandling foreligger:

Detaljer

Woxholth, Geir: Selskapsrett, Oslo 2010, 3.utgave (Unntatt del XIII: Omorganisering og del XIV: Konsernspørsmål)

Woxholth, Geir: Selskapsrett, Oslo 2010, 3.utgave (Unntatt del XIII: Omorganisering og del XIV: Konsernspørsmål) UTKAST Sensorveiledning JUR3000/JUS3211 tredje avdeling, våren 2012. Selskapsrett 1. Oppgaveteksten Sammenlign samtykkeregler og forkjøpsregler ved omsetning av selskapsandeler og aksjer. Forklar hvordan

Detaljer

Instruks for valgkomiteen i Skandiabanken ASA

Instruks for valgkomiteen i Skandiabanken ASA Instruks for valgkomiteen i Skandiabanken ASA (SAK 13) Besluttet av Generalforsamlingen i Skandiabanken ASA Dato for beslutning 11. september 2015, endret 28. april 2016 Frekvens beslutning Ved behov for

Detaljer

Innst. O. nr. 76. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Ot.prp. nr. 57 (2008 2009)

Innst. O. nr. 76. (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Ot.prp. nr. 57 (2008 2009) Innst. O. nr. 76 (2008 2009) Innstilling til Odelstinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Ot.prp. nr. 57 (2008 2009) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om lov om endringer i lov 25.

Detaljer

Ansatte i styre og årsmøte

Ansatte i styre og årsmøte 1 Ansatte i styre og årsmøte - en kort innføring Temahefte fra Norsk Landbrukssamvirke Forord Som følge av at vi fikk en samvirkelov, er flere av våre medlemsorganisasjoner blitt et samvirkeforetak (SA).

Detaljer

Innkalling Ordinær generalforsamling Expert ASA 3. mai 2006 kl Hotel Continental Stortingsgaten 24/ Oslo

Innkalling Ordinær generalforsamling Expert ASA 3. mai 2006 kl Hotel Continental Stortingsgaten 24/ Oslo Innkalling Ordinær generalforsamling Expert ASA 3. mai 2006 kl. 1500 Hotel Continental Stortingsgaten 24/26 0117 Oslo Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Expert ASA avholdes på

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærer i Rem Offshore ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Rem Offshore ASA avholdes i selskapets lokaler i Tid: 18. januar 2010 kl 13.00 Sted: Selskapets

Detaljer

Medlemmene av styret velges av generalforsamlingen, dog slik at styremedlemmer som velges blant de ansatte, velges av disse.

Medlemmene av styret velges av generalforsamlingen, dog slik at styremedlemmer som velges blant de ansatte, velges av disse. Reglene om styret, dets oppgaver og ansvar, har vært gjenstand for adskillig interesse gjennom konkrete saker i den senere tid. Det skal derfor nedenfor gis en kortfattet oversikt over de viktigste regler

Detaljer

Ved behandlingen av sak 01/24 Sucra AS trådte nestleder Sveinung Koslung inn for Gudmund Knudsen, som fratrådte som inhabil.

Ved behandlingen av sak 01/24 Sucra AS trådte nestleder Sveinung Koslung inn for Gudmund Knudsen, som fratrådte som inhabil. Protokoll 9/01 Møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg tirsdag 30. oktober 2001. Tilstede: Gudmund Knudsen Sveinung Koslung Ingebjørg Harto Gro Granden Ved behandlingen av sak 01/24 Sucra AS trådte

Detaljer

Professor dr juris Geir Woxholth: Forelesninger over selskapsrett

Professor dr juris Geir Woxholth: Forelesninger over selskapsrett Professor dr juris Geir Woxholth: Forelesninger over selskapsrett DEL I: INNLEDNING 1.0 Selskapsretten 1.1 Rettslig plassering 1.2 Selskapsrettens betydning 1.3 Selskapsbegrepet 1.4 Selskapsdeltakerne.

Detaljer

1 Forelesningenes innhold. Den videre fremstilling

1 Forelesningenes innhold. Den videre fremstilling Disposisjon for Forelesninger i selskapsrett, 3.avd., høsten 2008 (Hedvig Bugge Reiersen, stipendiat) 1 Forelesningenes innhold. Den videre fremstilling 2 Området for selskapsretten 2.1 Hva reguleres i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2007 AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2007 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2007 AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS den 17. juni 2015 kl. 09.00 i Felix

Detaljer

Jacob Wahl og innkalt varamedlem Sigrun Vågeng møtte ikke.

Jacob Wahl og innkalt varamedlem Sigrun Vågeng møtte ikke. Protokoll 6/01 Møte i Bedriftsdemokratinemnda mandag 18. juni 2001. Tilstede: Gudmund Knudsen Sveinung Koslung Liv Synnøve Taraldsrud Gro Granden Ingebjørg Harto Jacob Wahl og innkalt varamedlem Sigrun

Detaljer

Ronny Strømnes Styrekonsulent

Ronny Strømnes Styrekonsulent 14.10.2014 1 Visjon Styreforeningen.no skal være den ledende og mest foretrukne aktør i Norge når det gjelder styreutvikling, styrekurs, og styrerådgivning, samt ledende når det gjelder informasjon på

Detaljer

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLL Den 4. mai 2011 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Veidekke ASA på Thon Hotel Bristol, Kristian IV's gt. 7, Oslo. Følgende ble behandlet: 1) Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Torsdag 20. juni 2013 kl 13:00 Sted: Advokatfirmaet Thommessen AS lokaler i Haakon VIIs gate 10 i Oslo Generalforsamlingen

Detaljer

1 Forelesningenes innhold. Den videre fremstilling

1 Forelesningenes innhold. Den videre fremstilling Disposisjon for Forelesninger i selskapsrett, 3.avd., vår 2009 (Hedvig Bugge Reiersen, stipendiat Institutt for Privatrett) 1 Forelesningenes innhold. Den videre fremstilling 2 Området for selskapsretten

Detaljer

TIL AKSJONÆRER I NORDIC SECONDARY II AS

TIL AKSJONÆRER I NORDIC SECONDARY II AS TIL AKSJONÆRER I NORDIC SECONDARY II AS Styret i Nordic Secondary II AS vedtok i styremøte den 30. april 2015 å gjøre en ekstraordinær utbetaling (tilleggsutbytte) til aksjonærene i selskapet på 0,22 kroner

Detaljer

TGS-NOPEC GEOPHYSICAL COMPANY ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

TGS-NOPEC GEOPHYSICAL COMPANY ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING TGS-NOPEC GEOPHYSICAL COMPANY ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i TGS-NOPEC Geophysical Company ASA, org.nr 976 695 372 ("Selskapet") for 2017 ble avholdt den 9. mai

Detaljer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Fredensborg Gårdsrom Sameiet Protokoll fra ordinært sameiermøte i Fredensborg Gårdsrom Sameiet ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 26.10.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FARA ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FARA ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FARA ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i FARA ASA den 27. april 2015, kl. 15:00 i selskapets lokaler i O.H. Bangs vei 70, 1363 Høvik. DAGSORDEN

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Denne redegjørelsen er satt opp iht. inndelingen i norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US RECOVERY AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US RECOVERY AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I US RECOVERY AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i US Recovery AS den 15. juni 2015 kl. 12.45 i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3,

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2016 sak 79/2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

Avtale. om ansattes medbestemmelsesrett i avisbedrifter og nyhetsbyråer

Avtale. om ansattes medbestemmelsesrett i avisbedrifter og nyhetsbyråer Avtale om ansattes medbestemmelsesrett i avisbedrifter og nyhetsbyråer Innholdsfortegnelse I. Innledning...3 II. Parter...4 III. Formålet...4 IV. Styrerepresentasjon...4 V. Valg av de ansattes styremedlemmer...5

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet. Medsaksbehandlere

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet. Medsaksbehandlere <navn> <adm.enhet> <beskrivelse av bidrag til saken> Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 074 2008/2861-125 14.10.2016 Gina Finsrud Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Utsendte vedlegg 1 ØFK - Saksframlegg vedr

Detaljer

Analyse av redegjørelser for eierstyring og selskapsledelse på OSE / OBX

Analyse av redegjørelser for eierstyring og selskapsledelse på OSE / OBX Analyse av redegjørelser for eierstyring og selskapsledelse på OSE / OBX Thore Kleppen, Partner Espen Almlid, Direktør Jonas Ringstad, Senior Associate 10.11.2016 Bakgrunn Formål, rammer og metode Punkt

Detaljer

Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Styrets merknader

Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Styrets merknader Egenvurdering fra BKK AS mot den norske anbefalingen om Eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) datert 28. nov. 2006 Oppdatert pr. 1. februar 2007 Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORKLA ASA. Bedriftsforsamlingens ordfører, Knut Brundtland, åpnet og ledet møtet.

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORKLA ASA. Bedriftsforsamlingens ordfører, Knut Brundtland, åpnet og ledet møtet. PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ORKLA ASA År 2009, den 23. april ble det avholdt ordinær generalforsamling i Orkla ASA i Gamle Logen, Grev Wedels plass 2, Oslo. Bedriftsforsamlingens ordfører,

Detaljer

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak:

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak: N O T A T TIL: FRA: EMNE: STYRET I SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT/NÆRINGSKREDITT ADMINISTRASJONEN EIERSTYRING DATO: 06. FEBRUAR 2012 Det er fastsatt at styrets årsberetning skal ha en oversikt over eierstyringen

Detaljer

SpareBank 1 Østfold Akershus

SpareBank 1 Østfold Akershus SpareBank 1 Østfold Akershus Instruks for valgkomité Godkjent av Representantskapet: 14.12.2015 Instruks for valgkomiteen Side 1 av 7 Dokumenthistorikk Instruks for valgkomité (Fastsatt av representantskapet

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FARA ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FARA ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FARA ASA Ordinær generalforsamling i FARA ASA ble avholdt den 24. mai 2007, kl. 1530, i selskapets lokaler i Grensen 12, Oslo. Generalforsamlingen ble åpnet av

Detaljer

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Til behandling foreligger: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder. 2. Opprettelse

Detaljer

Møte i Bedriftsdemokratinemncla fredag 15. desember 2000

Møte i Bedriftsdemokratinemncla fredag 15. desember 2000 Protokoll 11 00 Møte i Bedriftsdemokratinemncla fredag 15. desember 2000 Tilstede: Gudmund Knudsen Sveinung Koslung Liv Synnøve Taraldsrud Gro Granden Ingebjørg Harto Gerd Egede-Nissen Advokat Gerd Egede-Nissen

Detaljer

STORM REAL ESTATE AS. Åpningsbalanse ved omdanning til allmennaksjeselskap (ASA) per 31. mars 2010

STORM REAL ESTATE AS. Åpningsbalanse ved omdanning til allmennaksjeselskap (ASA) per 31. mars 2010 STORM REAL ESTATE AS Åpningsbalanse ved omdanning til allmennaksjeselskap (ASA) per 31. mars 2010 EIENDELER 000 USD Anleggsmidler Investering i datterselskap 5 Andre finansielle investeringer 16.296 Lån

Detaljer

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 VEDTEKTER Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 2/6 Innhold 1 NAVN OG ORGANISASJON... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 5 GENERALFORSAMLING...

Detaljer

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF)

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) vedtatt på årsmøtene i 1969, 1970, 1973, 1980, 1985, 1988, 1992, 1994, 1998, 1999, sist endret i 2011 1 Translatørforeningen ble stiftet den

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate AS ( Selskapet ) holdes på. Hotel Scandic, Parkveien 68, Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate AS ( Selskapet ) holdes på. Hotel Scandic, Parkveien 68, Oslo Til aksjonærene i Storm Real Estate AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate AS ( Selskapet ) holdes på Hotel Scandic, Parkveien 68, Oslo onsdag den 12.

Detaljer

INNHOLD Forskrift til helseforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i regionale helseforetaks og helseforetaks styrer.

INNHOLD Forskrift til helseforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i regionale helseforetaks og helseforetaks styrer. Vedlegg 1 til styresak 81/04 FOR 2002-11-15 nr 1287: Forskrift til helseforetakslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i regionale helseforetaks og helseforetaks styrer. DATO:FOR-2002-11-15-1287

Detaljer

Generalforsamlingssesongen. Stemmeresultater i selskaper notert på Oslo Børs

Generalforsamlingssesongen. Stemmeresultater i selskaper notert på Oslo Børs Generalforsamlingssesongen 2015 Stemmeresultater i selskaper notert på Oslo Børs Innledning KLPs og KLP-fondenes oppgave er å maksimere den langsiktige avkastningen på den kapitalen vi forvalter. Som en

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL SKIPSHOLDING 2 AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL SKIPSHOLDING 2 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL SKIPSHOLDING 2 AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Global Skipsholding 2 AS den 17. juni 2015 kl. 15.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer