Instruks for valgkomiteen i Skandiabanken ASA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Instruks for valgkomiteen i Skandiabanken ASA"

Transkript

1 Instruks for valgkomiteen i Skandiabanken ASA (SAK 13) Besluttet av Generalforsamlingen i Skandiabanken ASA Dato for beslutning 11. september 2015, endret 28. april 2016 Frekvens beslutning Ved behov for endring Erstatter Nytt dokument Dokumenteier Generalforsamlingen i Skandiabanken ASA Kontaktperson Leder juridisk avdeling Rettslig hjemmel Finansforetaksloven 8-4 (2)(LOV ) Allmennaksjeloven kapittel 6 (LOV ) Relaterte interne dokumenter Styreinstruks for Skandiabanken ASA. Policy for Corporate Governance i Skandiabanken ASA 1 Formål Valgkomiteens skal innstille på kandidater til styret i Skandiabanken ASA ( Morbanken ) og Skandiabanken Boligkreditt AS ( Boligkredittforetaket ), heretter samlet omtalt som «Banken», samt å gi forslag til honorarer for styremedlemmene i Banken. Retningslinjene angitt i denne instruks skal sikre at komiteens medlemssammensetning, arbeidsform og innstillinger ivaretar: hensynet til uavhengighet og habilitet i forholdet mellom valgkomiteen og dem som skal velges hensynet til å kunne nyttiggjøre den kunnskap personer med erfaring fra styret eller valgkomité har om selskapet 2 Valgkomiteens medlemmer Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer som velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal velge ett av medlemmene til å være valgkomiteens leder. Innstillingen om valg av medlemmer til valgkomiteen skal ta utgangspunkt i å sikre bred representasjon fra selskapets aksjeeiere. Medlemmene og leder av valgkomiteen velges for to år av gangen. Ved førstegangs opprettelse av valgkomiteen, skal lederen av valgkomiteen ha en tjenestetid på ett år. De to ordinære medlemmene sitter i to år. Leder eller medlemmer som trer ut det enkelte år, erstattes med ny leder eller medlemmer, som velges på tilhørende generalforsamling. På denne måten sikres kontinuitet i valgkomiteen. Maksimalt ett medlem av valgkomiteen kan være styremedlem i Banken og skal da ikke stille til gjenvalg i styret, verken i Morbanken eller Boligkredittforetaket. Flertallet av medlemmene i valgkomiteen skal være uavhengig av Bankens styre og ledelse. Daglig leder og øvrige ledende ansatte i Morbanken og Boligkredittforetaket kan ikke være medlem av valgkomiteen. I forkant av tjenestetidens utløp skal valgkomiteen ovenfor generalforsamlingen innstille nye medlemmer til valgkomiteen. Valgkomiteens innstilling være tilgjengelig på selskapets internettsider senest fra den 21. dagen før generalforsamlingen og frem til og med dagen for generalforsamlingen. Medlemmer av valgkomiteen kan bli gjenvalgt høyst to ganger, slik at total tjenestetid ikke overstiger seks år. En oversikt over komiteens medlemmer med tilhørende kontaktinformasjon skal være tilgjengelig på selskapets internettside. >> 1

2 Instruks for valgkomiteen i Skandiabanken ASA (forts) (SAK 13) >> 3 Valgkomiteens oppgaver Valgkomiteen skal overfor generalforsamlingen innstille på: Kandidater til styret og varamedlemmer/observatører til styret i Morbanken Kandidater til styret og varamedlemmer/observatører til styret i Boligkredittforetaket Godtgjørelse til styremedlemmer og varastyremedlemmer/observatører i Morbanken og Boligkredittforetaket Kandidater til valgkomiteen Godtgjørelse til valgkomiteen Basert på innstillingene fra valgkomiteen, foretar generalforsamlingen endelig valg av styremedlemmer, varamedlemmer og godtgjørelse til disse, samt medlemmer til valgkomiteen og godtgjørelse til disse. Aksjonærvalgte styremedlemmer har ikke varamedlemmer. Dette inkluderer ikke ansatt valgte medlemmer i styret. 4 Valgkomiteens arbeid Valgkomiteens leder har hovedansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteens leder kaller inn til møter så ofte som det er nødvendig. Samtlige medlemmer kan kreve at det kalles inn til møte. Det skal føres protokoll for alle møter valgkomiteen avholder. Valgkomiteen skal vurdere behovet for endringer i styrets sammensetning. For å ha et best mulig grunnlag for sine vurderinger, bør komiteen i sitt arbeid ha kontakt med Bankens daglige leder og styremedlemmer. Videre bør valgkomiteen konsultere andre relevante aksjeeiere for forslag til kandidater. Valgkomiteen skal også gå gjennom og grundig vurdere styrets årlige evaluering. Komiteen skal legge til rette for at aksjeeierne kan komme med innspill overfor komiteen, herunder foreslå kandidater til styreverv. Dette skal kunne gjøres på en enkel måte, fortrinnsvis via selskapets hjemmeside. Det bør der fremgå når slike forslag bør være fremsatt for at valgkomiteen skal kunne ta dem i betraktning. Valgkomiteen skal i sitt arbeid ha anledning til å trekke på ressurser i konsernet, samt mulighet til å hente råd og anbefalinger fra kilder utenfor konsernet. 5 Valgkomiteens innstilling av kandidater til styremedlemmer i morbanken og boligkredittforetaket Krav til styrets sammensetning og tjenestetid i Morbanken og Boligkredittforetaket følger av finansforetaksloven 8-4 til 8-5 og allmennaksjeloven 3-5 og 6-6 til I det følgende angis krav til styrets tjenestetid. Kravene gjelder både styret i Morbanken og i Boligkredittforetaket. Styremedlemmer tjenestegjør i to år. Ved suppleringsvalg kan kortere tjenestetid fastsettes Tjenestetiden regnes fra valget når noe annet ikke er bestemt. Den opphører ved avslutningen av den ordinære generalforsamling i det året tjenestetiden utløper Selv om tjenestetiden er utløpt, skal styremedlemmet bli stående i vervet inntil nytt medlem er valgt Bestemmelsene om tjenestetid gjelder ikke styremedlemmer som er valgt blant de ansatte Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen skal redegjøre for hvordan komiteen har arbeidet. Innstillinger som forelegges generalforsamlingen skal begrunne hvordan aksjefellesskapets og selskapets behov blir ivaretatt: Valgkomiteen skal kun nominere kandidater som kan vurderes å ha de nødvendige kvalifikasjoner og yrkeserfaring til å utøve styrevervet Valgkomiteen skal avvise kandidater som er dømt for straffbare forhold, og det straffbare forholdet gir grunn til å anta at vedkommende ikke vil kunne ivareta vervet på en forsvarlig måte Bestemmelsene i de to foregående punkter gjelder tilsvarende for varamedlemmer eller observatører i styret Det skal videre tilstrebes at begrunnelsen for nominasjonene belyser den enkelte kandidats: Kompetanse, kapasitet og grad av uavhengighet Eventuelle eierinteresser i og oppdrag for konsernet, og om vesentlige posisjoner eller oppdrag i andre selskaper og organisasjoner Videre bør valgkomiteen opplyse om kandidatens alder, utdannelse og yrkesmessige erfaring. >> 2

3 Instruks for valgkomiteen i Skandiabanken ASA (forts) (SAK 13) >> Ved forslag om gjenvalg av tidligere styremedlemmer, bør innstillingen også gi opplysninger om hvor lenge kandidaten har vært styremedlem i konsernet, samt opplysninger om antall styremøter kandidaten har deltatt i. Alle kandidater må være forespurt og ha stilt seg til disposisjon. I henhold til generalforsamlingsforskriften og selskapets corporate governance policy skal valgkomiteens innstilling være tilgjengelig på selskapets internettsider senest fra den 21. dagen før generalforsamlingen og frem til og med dagen for generalforsamlingen. Valgkomiteens leder og minst ett annet medlem skal være tilstede på generalforsamlingen for å framlegge sin innstilling og for å svare på spørsmål. 6 Styrets godtgjørelse Valgkomiteen skal fremme forslag om godtgjørelse på styrets vegne, som fremlegges for generalforsamlingen. Dette gjelder både for styret i Morbanken og Boligkredittforetaket. Forslaget må skille mellom fast godtgjørelse og godtgjørelse pr. møte. Godtgjørelsen skal reflektere vervets kompleksitet, ansvar og tidsbruk. Godtgjørelsen bør stå i målestokk til tilsvarende godtgjørelser i sammenlignbare selskaper. Generalforsamlingen skal fastsette styrets endelige godtgjørelse. 7 Valgkomiteens godtgjørelse Valgkomiteen skal fremme forslag om godtgjørelse på valgkomiteens vegne, som fremlegges for generalforsamlingen. Forslaget må skille mellom fast godtgjørelse og godtgjørelse pr. møte. Godtgjørelsen skal reflektere vervets ansvarsoppgaver og omfang. Godtgjørelsen bør stå i målestokk til tilsvarende godtgjørelser i sammenlignbare selskaper. Generalforsamlingen skal fastsette valgkomiteens endelige godtgjørelse. 3

4 Intern 1/ 5 Instruks for valgkomiteen i Skandiabanken ASA Besluttet av Generalforsamlingen i Skandiabanken ASA Dato for beslutning 11.september 2015, endret 28.april september 2017 Frekvens beslutning Ved behov for endring Erstatter Nytt dokument28. april 2016 Dokumenteier Generalforsamlingen i Skandiabanken ASA Kontaktperson Leder juridisk avdeling Rettslig hjemmel Finansforetaksloven 8-4 (2) (LOV ) Allmennaksjeloven kapittel 6 (LOV ) Relaterte interne dokumenter: Styreinstruks for Skandiabanken ASA. Policy for Corporate Governance i Skandiabanken ASA

5 Intern 2/ 5 Endringslogg instruks for valgkomiteen i Skandiabanken ASA Instruks for valgkomiteen i Skandiabanken ASA ble godkjent i styremøte 11. september 2015 og formelt besluttet av Generalforsamlingen 18. september Tabellen gir en oversikt over endringer gjort i dokumentet etter 18. september Dato Versjon Dok.nr Dokument tittel Endring Godkjenning (navn, tittel) Instruks for valgkomiteen i Skandiabanken ASA Forside instruks: Endring i rettslig hjemmel: Lov om forretningsbanker opphevet fra Generalforsamling Instruks for valgkomiteen i Skandiabanken ASA Instruks punkt 2: Ansattvalgte medlemmer i valgkomiteen er tatt ut, samt språklige endringer. Instruksen endres slik at valgkomiteens mandat ikke lengre gjelder Skandiabanken Boligkreditt AS, men kun gjelder for Skandiabanken ASA. Instruksen punkt 3: Presisering av at det skal velges et varamedlem for hvert ansatt valgte styremedlem. Generalforsamling Språklige endringer i instruksen.

6 Intern 3/ 5 1 FORMÅL Valgkomiteens skal innstille på kandidater til styret i Skandiabanken ASA ( Morbanken ) og Skandiabanken Boligkreditt AS ( Boligkredittforetaket ), heretter samlet omtalt som «Banken», samt å gi forslag til honorarer for styremedlemmene i Banken. Retningslinjene angitt i denne instruks skal sikre at komiteens medlemssammensetning, arbeidsform og innstillinger ivaretar: hensynet til uavhengighet og habilitet i forholdet mellom valgkomiteen og dem som skal velges hensynet til å kunne nyttiggjøre den kunnskap personer med erfaring fra styret eller valgkomité har om selskapet 2 VALGKOMITEENS MEDLEMMER Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer som velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal velge ett av medlemmene til å være valgkomiteens leder. Innstillingen om valg av medlemmer til valgkomiteen skal ta utgangspunkt i å sikre bred representasjon fra selskapets aksjeeiere. Medlemmene og leder av valgkomiteen velges for to år av gangen. Ved førstegangs opprettelse av valgkomiteen, skal lederen av valgkomiteen ha en tjenestetid på ett år. De to ordinære medlemmene sitter i to år. Leder eller medlemmer som trer ut det enkelte år, erstattes med ny leder eller medlemmer, som velges på tilhørende generalforsamling. På denne måten sikres kontinuitet i valgkomiteen. Maksimalt ett medlem av valgkomiteen kan være styremedlem i Banken og skal da ikke stille til gjenvalg i styret i Banken, verken i Morbanken eller Boligkredittforetaket. Flertallet av medlemmene i valgkomiteen skal være uavhengig av Bankens styre og ledelse. Daglig leder og øvrige ledende ansatte i Banken Morbanken og Boligkredittforetaket kan ikke være medlem av valgkomiteen. I forkant av tjenestetidens utløp skal valgkomiteen ovenfor generalforsamlingen innstille nye medlemmer til valgkomiteen. Valgkomiteens innstilling skal være tilgjengelig på selskapets internettsider senest fra den 21. dagen før generalforsamlingen og frem til og med dagen for generalforsamlingen. Medlemmer av valgkomiteen kan bli gjenvalgt høyst to ganger, slik at total tjenestetid ikke overstiger seks år. En oversikt over komiteens medlemmer med tilhørende kontaktinformasjon skal være tilgjengelig på selskapets internettside. 3 VALGKOMITEENS OPPGAVER Valgkomiteen skal overfor generalforsamlingen innstille på: Kandidater til styret og varamedlemmer/observatører til styret i Banken Morbanken Kandidater til styret og varamedlemmer/observatører til styret i Boligkredittforetaket Godtgjørelse til styremedlemmer og varastyremedlemmer/observatører i Banken Morbanken og Boligkredittforetaket Kandidater og godtgjørelse til valgkomiteen Godtgjørelse til valgkomiteen

7 Intern 4/ 5 Basert på innstillingene fra valgkomiteen, foretar generalforsamlingen endelig valg av styremedlemmer, varamedlemmer og godtgjørelse til disse, samt medlemmer til valgkomiteen og godtgjørelse til disse. Aksjonærvalgte styremedlemmer har ikke varamedlemmer. Dette inkluderer ikke ansatt valgte medlemmer i styret. Det skal velges et varamedlem for hvert ansatt valgte styremedlem. 4 VALGKOMITEENS ARBEID Valgkomiteens leder har hovedansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteens leder kaller inn til møter så ofte som det er nødvendig. Samtlige medlemmer kan kreve at det kalles inn til møte. Det skal føres protokoll for alle møter valgkomiteen avholder. Valgkomiteen skal vurdere behovet for endringer i styrets sammensetning. For å ha et best mulig grunnlag for sine vurderinger, bør komiteen i sitt arbeid ha kontakt med Bankens daglige leder og styremedlemmer. Videre bør valgkomiteen konsultere andre relevante aksjeeiere for forslag til kandidater. Valgkomiteen skal også gå gjennom og grundig vurdere styrets årlige evaluering. Komiteen skal legge til rette for at aksjeeierne kan komme med innspill overfor komiteen, herunder foreslå kandidater til styreverv. Dette skal kunne gjøres på en enkel måte, fortrinnsvis via selskapets hjemmeside. Det bør der fremgå når slike forslag bør være fremsatt for at valgkomiteen skal kunne ta dem i betraktning. Valgkomiteen skal i sitt arbeid ha anledning til å trekke på ressurser i konsernet, samt mulighet til å hente råd og anbefalinger fra kilder utenfor konsernet. 5 VALGKOMITEENS INNSTILLING AV KANDIDATER TIL STYREMEDLEMMER I MORBANKEN OG BOLIGKREDITTFORETAKET Krav til styrets sammensetning og tjenestetid i Banken Morbanken og Boligkredittforetaket følger av finansforetaksloven 8-4 til 8-5 og 3-5, samt og allmennaksjeloven 3-5 og 6-6 til 6-11 a. I det følgende angis krav til styrets tjenestetid i Banken.. Kravene gjelder både styret i Morbanken og i Boligkredittforetaket. Styremedlemmer tjenestegjør i to år. Ved suppleringsvalg kan kortere tjenestetid fastsettes Tjenestetiden regnes fra valget når noe annet ikke er bestemt. Den opphører ved avslutningen av den ordinære generalforsamling i det året tjenestetiden utløper Selv om tjenestetiden er utløpt, skal styremedlemmet bli stående i vervet inntil nytt medlem er valgt Bestemmelsene om tjenestetid gjelder ikke styremedlemmer som er valgt blant de ansatte Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen skal redegjøre for hvordan komiteen har arbeidet. Innstillinger som forelegges generalforsamlingen skal begrunne hvordan aksjefellesskapets og selskapets behov blir ivaretatt:

8 Intern 5/ 5 Valgkomiteen skal kun nominere kandidater som kan vurderes å ha de nødvendige kvalifikasjoner og yrkeserfaring til å utøve styrevervet Valgkomiteen skal avvise kandidater som er dømt for straffbare forhold, og det straffbare forholdet gir grunn til å anta at vedkommende ikke vil kunne ivareta vervet på en forsvarlig måte Bestemmelsene i de to foregående punkter gjelder tilsvarende for varamedlemmer eller observatører i styret Det skal videre tilstrebes at begrunnelsen for nominasjonene belyser den enkelte kandidats: Kompetanse, kapasitet og grad av uavhengighet Eventuelle eierinteresser i og oppdrag for konsernet, og om vesentlige posisjoner eller oppdrag i andre selskaper og organisasjoner Videre bør valgkomiteen opplyse om kandidatens alder, utdannelse og yrkesmessige erfaring. Ved forslag om gjenvalg av tidligere styremedlemmer, bør innstillingen også gi opplysninger om hvor lenge kandidaten har vært styremedlem i konsernet, samt opplysninger om antall styremøter kandidaten har deltatt i. Alle kandidater må være forespurt og ha stilt seg til disposisjon. I henhold til generalforsamlingsforskriften Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse punkt 6 og selskapets corporate governance policy skal valgkomiteens innstilling være tilgjengelig på selskapets internettsider senest fra den 21. dagen før generalforsamlingen og frem til og med dagen for generalforsamlingen. Valgkomiteens leder og minst ett annet medlem skal være tilstede på generalforsamlingen for å framlegge sin innstilling og for å svare på spørsmål. 6 STYRETS GODTGJØRELSE Valgkomiteen skal fremme forslag om godtgjørelse på styrets vegne, som fremlegges for generalforsamlingen. Dette gjelder både for styret i Morbanken og Boligkredittforetaket. Forslaget må skille mellom fast godtgjørelse og godtgjørelse pr. møte. Godtgjørelsen skal reflektere vervets kompleksitet, ansvar og tidsbruk. Godtgjørelsen bør stå i målestokk til tilsvarende godtgjørelser i sammenlignbare selskaper. Generalforsamlingen skal fastsette styrets endelige godtgjørelse. 7 VALGKOMITEENS GODTGJØRELSE Valgkomiteen skal fremme forslag om godtgjørelse på valgkomiteens vegne, som fremlegges for generalforsamlingen. Forslaget må skille mellom fast godtgjørelse og godtgjørelse pr. møte. Godtgjørelsen skal reflektere vervets ansvarsoppgaver og omfang. Godtgjørelsen bør stå i målestokk til tilsvarende godtgjørelser i sammenlignbare selskaper. Generalforsamlingen skal fastsette valgkomiteens endelige godtgjørelse.

9 Intern 1/ 5 Instruks for valgkomiteen i Skandiabanken ASA Besluttet av Generalforsamlingen i Skandiabanken ASA Dato for beslutning 14. september 2017 Frekvens beslutning Ved behov for endring Erstatter 28. april 2016 Dokumenteier Generalforsamlingen i Skandiabanken ASA Kontaktperson Leder juridisk avdeling Rettslig hjemmel Finansforetaksloven 8-4 (2) (LOV ) Allmennaksjeloven kapittel 6 (LOV ) Relaterte interne dokumenter: Styreinstruks for Skandiabanken ASA. Policy for Corporate Governance i Skandiabanken ASA

10 Intern 2/ 5 Endringslogg Instruks for valgkomiteen i Skandiabanken ASA Instruks for valgkomiteen i Skandiabanken ASA ble godkjent i styremøte 11. september 2015 og formelt besluttet av Generalforsamlingen 18. september Tabellen gir en oversikt over endringer gjort i dokumentet etter 18. september Dato Versjon Dok.nr Dokument tittel Endring Godkjenning (navn og tittel) Instruks for valgkomiteen i Skandiabanken ASA Forside instruks: Endring i rettslig hjemmel: Lov om forretningsbanker opphevet fra Generalforsamling Instruks for valgkomiteen i Skandiabanken ASA Instruks punkt 2: Ansattvalgte medlemmer i valgkomiteen er tatt ut, samt språklige endringer. Instruksen endres slik at valgkomiteens mandat ikke lengre gjelder Skandiabanken Boligkreditt AS, men kun gjelder for Skandiabanken ASA. Instruksen punkt 3: Presisering av at det skal velges et varamedlem for hvert ansatt valgte styremedlem. Generalforsamling Språklige endringer i instruksen.

11 Intern 3/ 5 1 FORMÅL Valgkomiteens skal innstille på kandidater til styret i Skandiabanken ASA heretter omtalt som «Banken», samt å gi forslag til honorarer for styremedlemmene i Banken. Retningslinjene angitt i denne instruks skal sikre at komiteens medlemssammensetning, arbeidsform og innstillinger ivaretar: hensynet til uavhengighet og habilitet i forholdet mellom valgkomiteen og dem som skal velges hensynet til å kunne nyttiggjøre den kunnskap personer med erfaring fra styret eller valgkomité har om selskapet 2 VALGKOMITEENS MEDLEMMER Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer som velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal velge ett av medlemmene til å være valgkomiteens leder. Innstillingen om valg av medlemmer til valgkomiteen skal ta utgangspunkt i å sikre bred representasjon fra selskapets aksjeeiere. Medlemmene og leder av valgkomiteen velges for to år av gangen. Ved førstegangs opprettelse av valgkomiteen, skal lederen av valgkomiteen ha en tjenestetid på ett år. De to ordinære medlemmene sitter i to år. Leder eller medlemmer som trer ut det enkelte år, erstattes med ny leder eller medlemmer, som velges på tilhørende generalforsamling. På denne måten sikres kontinuitet i valgkomiteen. Maksimalt ett medlem av valgkomiteen kan være styremedlem i Banken og skal da ikke stille til gjenvalg i styret i Banken. Flertallet av medlemmene i valgkomiteen skal være uavhengig av Bankens styre og ledelse. Daglig leder og øvrige ledende ansatte i Banken kan ikke være medlem av valgkomiteen. I forkant av tjenestetidens utløp skal valgkomiteen ovenfor generalforsamlingen innstille nye medlemmer til valgkomiteen. Valgkomiteens innstilling skal være tilgjengelig på selskapets internettsider senest fra den 21. dagen før generalforsamlingen og frem til og med dagen for generalforsamlingen. Medlemmer av valgkomiteen kan bli gjenvalgt høyst to ganger, slik at total tjenestetid ikke overstiger seks år. En oversikt over komiteens medlemmer med tilhørende kontaktinformasjon skal være tilgjengelig på selskapets internettside. 3 VALGKOMITEENS OPPGAVER Valgkomiteen skal overfor generalforsamlingen innstille på: Kandidater til styret og varamedlemmer/observatører til styret i Banken Godtgjørelse til styremedlemmer og varastyremedlemmer/observatører i Banken Kandidater og godtgjørelse til valgkomiteen Basert på innstillingene fra valgkomiteen, foretar generalforsamlingen endelig valg av styremedlemmer, varamedlemmer og godtgjørelse til disse, samt medlemmer til valgkomiteen og godtgjørelse til disse. Aksjonærvalgte styremedlemmer har ikke varamedlemmer. Det skal velges et varamedlem for hvert ansatt valgte styremedlem.

12 Intern 4/ 5 4 VALGKOMITEENS ARBEID Valgkomiteens leder har hovedansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteens leder kaller inn til møter så ofte som det er nødvendig. Samtlige medlemmer kan kreve at det kalles inn til møte. Det skal føres protokoll for alle møter valgkomiteen avholder. Valgkomiteen skal vurdere behovet for endringer i styrets sammensetning. For å ha et best mulig grunnlag for sine vurderinger, bør komiteen i sitt arbeid ha kontakt med Bankens daglige leder og styremedlemmer. Videre bør valgkomiteen konsultere andre relevante aksjeeiere for forslag til kandidater. Valgkomiteen skal også gå gjennom og grundig vurdere styrets årlige evaluering. Komiteen skal legge til rette for at aksjeeierne kan komme med innspill overfor komiteen, herunder foreslå kandidater til styreverv. Dette skal kunne gjøres på en enkel måte, fortrinnsvis via selskapets hjemmeside. Det bør der fremgå når slike forslag bør være fremsatt for at valgkomiteen skal kunne ta dem i betraktning. Valgkomiteen skal i sitt arbeid ha anledning til å trekke på ressurser i konsernet, samt mulighet til å hente råd og anbefalinger fra kilder utenfor konsernet. 5 VALGKOMITEENS INNSTILLING AV KANDIDATER TIL STYREMEDLEMMER I BANKEN Krav til styrets sammensetning og tjenestetid i Banken følger av finansforetaksloven 8-4 til 8-5 og 3-5, samt allmennaksjelove 6-6 til 6-11 a. I det følgende angis krav til styrets tjenestetid i Banken.. Styremedlemmer tjenestegjør i to år. Ved suppleringsvalg kan kortere tjenestetid fastsettes Tjenestetiden regnes fra valget når noe annet ikke er bestemt. Den opphører ved avslutningen av den ordinære generalforsamling i det året tjenestetiden utløper Selv om tjenestetiden er utløpt, skal styremedlemmet bli stående i vervet inntil nytt medlem er valgt Bestemmelsene om tjenestetid gjelder ikke styremedlemmer som er valgt blant de ansatte Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen skal redegjøre for hvordan komiteen har arbeidet. Innstillinger som forelegges generalforsamlingen skal begrunne hvordan aksjefellesskapets og selskapets behov blir ivaretatt: Valgkomiteen skal kun nominere kandidater som kan vurderes å ha de nødvendige kvalifikasjoner og yrkeserfaring til å utøve styrevervet Valgkomiteen skal avvise kandidater som er dømt for straffbare forhold, og det straffbare forholdet gir grunn til å anta at vedkommende ikke vil kunne ivareta vervet på en forsvarlig måte Bestemmelsene i de to foregående punkter gjelder tilsvarende for varamedlemmer eller observatører i styret

13 Intern 5/ 5 Det skal videre tilstrebes at begrunnelsen for nominasjonene belyser den enkelte kandidats: Kompetanse, kapasitet og grad av uavhengighet Eventuelle eierinteresser i og oppdrag for konsernet, og om vesentlige posisjoner eller oppdrag i andre selskaper og organisasjoner Videre bør valgkomiteen opplyse om kandidatens alder, utdannelse og yrkesmessige erfaring. Ved forslag om gjenvalg av tidligere styremedlemmer, bør innstillingen også gi opplysninger om hvor lenge kandidaten har vært styremedlem i konsernet, samt opplysninger om antall styremøter kandidaten har deltatt i. Alle kandidater må være forespurt og ha stilt seg til disposisjon. I henhold til Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse punkt 6 og selskapets corporate governance policy skal valgkomiteens innstilling være tilgjengelig på selskapets internettsider senest fra den 21. dagen før generalforsamlingen og frem til og med dagen for generalforsamlingen. Valgkomiteens leder og minst ett annet medlem skal være tilstede på generalforsamlingen for å framlegge sin innstilling og for å svare på spørsmål. 6 STYRETS GODTGJØRELSE Valgkomiteen skal fremme forslag om godtgjørelse på styrets vegne, som fremlegges for generalforsamlingen. Forslaget må skille mellom fast godtgjørelse og godtgjørelse pr. møte. Godtgjørelsen skal reflektere vervets kompleksitet, ansvar og tidsbruk. Godtgjørelsen bør stå i målestokk til tilsvarende godtgjørelser i sammenlignbare selskaper. Generalforsamlingen skal fastsette styrets endelige godtgjørelse. 7 VALGKOMITEENS GODTGJØRELSE Valgkomiteen skal fremme forslag om godtgjørelse på valgkomiteens vegne, som fremlegges for generalforsamlingen. Forslaget må skille mellom fast godtgjørelse og godtgjørelse pr. møte. Godtgjørelsen skal reflektere vervets ansvarsoppgaver og omfang. Godtgjørelsen bør stå i målestokk til tilsvarende godtgjørelser i sammenlignbare selskaper. Generalforsamlingen skal fastsette valgkomiteens endelige godtgjørelse.

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 26.10.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Til behandling foreligger: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder. 2. Opprettelse

Detaljer

lnstruks for valgkomitéen for medlemmer av styre i [HK Holding (Vedtatt av bedriftsforsamlingen [dato])

lnstruks for valgkomitéen for medlemmer av styre i [HK Holding (Vedtatt av bedriftsforsamlingen [dato]) D. lnstruks for valgkomitéen for medlemmer av styre i [HK Holding AS] (Vedtatt av bedriftsforsamlingen [dato]) 1. INNLEDNING 1.1 Valgkomitèen for medlemmer av styret i Helgeland Kraft Holding AS ("Valgkomitéen")

Detaljer

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR. EASYBANK ASA (org. nr ) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR EASYBANK ASA (org. nr. 986 144 706) Pr. [ ] 2016 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Easybank ASA har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Oslo. Banken skal være et allmennaksjeselskap.

Detaljer

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA Sist oppdatert 02.03.2017 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Monobank ASA er opprettet den 28. mars 2014 og har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Bergen. Banken

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 22.03.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

VALGINSTRUKS fastsettes av generalforsamlingen.

VALGINSTRUKS fastsettes av generalforsamlingen. Endringslogg: Versjon Dato Kommentar 1 04.11.2015 Valginstruks vedtatt 24.02.2016. Ove Bjerkan 2 25.11.2016 Valginstruks vedtatt 15.11.2016 Olav Rugset 3 06.03.2017 Olav Rugset Valginstruks vedtatt 28.02.2017

Detaljer

Etter vedtektenes 7 skal generalforsamlingen ledes av styrets leder eller den generalforsamlingen velger.

Etter vedtektenes 7 skal generalforsamlingen ledes av styrets leder eller den generalforsamlingen velger. Side 1 av 8 Innkalling og agenda til ordinær generalforsamling 2014 for Hafslund ASA torsdag 8. mai 2014 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, 0277 Oslo Side 2 av 8 TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

SpareBank 1 Østfold Akershus

SpareBank 1 Østfold Akershus SpareBank 1 Østfold Akershus Instruks for valgkomité Godkjent av Representantskapet: 14.12.2015 Instruks for valgkomiteen Side 1 av 7 Dokumenthistorikk Instruks for valgkomité (Fastsatt av representantskapet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017)

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017) VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA (Per 28. april 2017) Kap. 1 Firma. Forretningskontor. Formål. 1-1 Bankens navn er Skandiabanken ASA ( Banken ), og er stiftet den 17. april 2015. Banken har sitt forretningskontor

Detaljer

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2013 Hafslund ASA tirsdag 7. mai 2013 kl Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2013 Hafslund ASA tirsdag 7. mai 2013 kl Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2013 Hafslund ASA tirsdag 7. mai 2013 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder

Detaljer

P R O T O K O L L FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING NORGESGRUPPEN ASA

P R O T O K O L L FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING NORGESGRUPPEN ASA P R O T O K O L L FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORGESGRUPPEN ASA Den 2. juni 2005 ble det avholdt ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA i Parkveien 61 i Oslo. 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

Storebrand ASA vedtak i selskapets ordinære generalforsamling 13. april 2016

Storebrand ASA vedtak i selskapets ordinære generalforsamling 13. april 2016 BØRSMELDING Storebrand ASA vedtak i selskapets ordinære generalforsamling 13. april 2016 Generalforsamlingen i Storebrand ASA fattet i ovennevnte møte følgende vedtak: Dagsordenens sak 6 Redegjørelse for

Detaljer

Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Styrets merknader

Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Styrets merknader Egenvurdering fra BKK AS mot den norske anbefalingen om Eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) datert 28. nov. 2006 Oppdatert pr. 1. februar 2007 Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG

Detaljer

Valgkomiteens innstilling 2015. Oslo Børs VPS Holding ASA

Valgkomiteens innstilling 2015. Oslo Børs VPS Holding ASA Valgkomiteens innstilling Oslo Børs VPS Holding ASA 1 Innledning I henhold til vedtektenes 6 og instruks for valgkomiteen vedtatt av generalforsamlingen i Oslo Børs VPS Holding ASA, skal valgkomiteen forberede

Detaljer

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Vedtekter for DNB ASA Vedtatt i ordinær generalforsamling 13. juni 2016. I. Foretaksnavn - Forretningskommune - Formål 1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor

Detaljer

VEDLEGG TIL DAGSORDEN PUNKT 8-10 INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN

VEDLEGG TIL DAGSORDEN PUNKT 8-10 INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN VEDLEGG TIL DAGSORDEN PUNKT 8-10 INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN Valgkomiteen har følgende sammensetning: Terje Venold (fungerende leder) Mette I. Wikborg Susanne Munch Thore Leif Teksum var medlem og leder

Detaljer

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN HEDMARK SPAREBANKSTIFTELSE Stiftet 29. oktober 2015 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-2 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsens

Detaljer

Vedtekter for Sparebankstiftelsen SR- Bank

Vedtekter for Sparebankstiftelsen SR- Bank for Sparebankstiftelsen SR- Bank Vedtektene er endret siste gang 31.01.2012 (Godkjent av Finanstilsynet 03.02.2012) for Sparebankstiftelsen SR- Bank 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Firma og forretningskontor

Detaljer

Valgkomiteens innstilling 2014. Oslo Børs VPS Holding ASA

Valgkomiteens innstilling 2014. Oslo Børs VPS Holding ASA Valgkomiteens innstilling 2014 Oslo Børs VPS Holding ASA 1 Innledning I henhold til vedtektenes 6 og instruks for valgkomiteen vedtatt av generalforsamlingen i Oslo Børs VPS Holding ASA, skal valgkomiteen

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo Taxi VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI Vedtatt på Årsmøte 9. januar 2006. Endret på Årsmøte 22. april 2006. Endret på Årsmøte 19. April 2008. Endret på Ekstraordinært

Detaljer

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 Oppdatert pr. 15. januar 2008 Dokid 10373470 Kap. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 1 REDEGJØRELSE

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013 VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN Gjeldende fra 21. mai 2013 1. Alminnelige bestemmelser 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen SMN. Stiftelsens forretningskontor

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

Valgkomiteens innstilling 2012

Valgkomiteens innstilling 2012 Valgkomiteens innstilling 2012 Oslo Børs VPS Holding ASA 1 Innledning I henhold til vedtektenes 6 og Instruks for valgkomiteen vedtatt av generalforsamlingen i Oslo Børs VPS Holding ASA skal valgkomiteen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i selskapets lokaler i Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo (oppgang A, 5. etasje).

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i selskapets lokaler i Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo (oppgang A, 5. etasje). Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes tirsdag den 27. mai 2014, klokken 16:30 i selskapets

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 VEDTEKTER Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 2/6 Innhold 1 NAVN OG ORGANISASJON... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 5 GENERALFORSAMLING...

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I TrønderEnergi AS

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I TrønderEnergi AS NORSK ANBEFALING Beriktiget utgave EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I TrønderEnergi AS I dette dokumentet beskrives prinsippene for eierstyring og selskapsledelse TrønderEnergi AS, morselskapet i TrønderEnergikonsernet.

Detaljer

Valgkomiteens innstilling 2016. Oslo Børs VPS Holding ASA

Valgkomiteens innstilling 2016. Oslo Børs VPS Holding ASA Valgkomiteens innstilling 2016 Oslo Børs VPS Holding ASA 1 Innledning I henhold til vedtektenes 6 og instruks for valgkomiteen vedtatt av generalforsamlingen i Oslo Børs VPS Holding ASA, skal valgkomiteen

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 25. august 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 30. august 2017 24.08.2017 nr. 1280 Forskrift om

Detaljer

Skriftlig spørsmål til ordføreren fra Marte R. Ulltveit-Moe, MDG, om Styrerepresentanter i Avfall Sør AS

Skriftlig spørsmål til ordføreren fra Marte R. Ulltveit-Moe, MDG, om Styrerepresentanter i Avfall Sør AS ORDFØRER Marte Rostvåg Ulltveit-Moe Solbergveien 3 4615 KRISTIANSAND S Vår ref.: 201701735-1 (Bes oppgitt ved henvendelse) Deres ref.: Dato: Kristiansand, 17.02.2017 Skriftlig spørsmål til ordføreren fra

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA tirsdag 24. mai 2016 kl. 15.00 i Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4, 0164 Oslo. Generalforsamlingen vil bli åpnet

Detaljer

ordinær generalforsamling 2011 Hafslund ASA Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo

ordinær generalforsamling 2011 Hafslund ASA Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo Side 1 av 6 Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2011 Hafslund ASA onsdag 4. mai 2011 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo Side 2 av 6 TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE i TrønderEnergi AS

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE i TrønderEnergi AS NORSK ANBEFALING Beriktiget utgave EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE i TrønderEnergi AS Vedtatt i styret for TrønderEnergi AS, den 27.05.201,Korrigert i styremøte 13. 14. oktober 2014. I dette dokumentet

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Foreslått vedtatt av generalforsamlingen 19. april 2012 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

CORPORATE GOVERNANCE PARETO BANK ASA

CORPORATE GOVERNANCE PARETO BANK ASA CORPORATE GOVERNANCE PARETO BANK ASA 1. FORMÅL Pareto Bank ASA er en forretningsbank med tillatelse til å drive bank og tilby nærmere angitte investeringstjenester. Banken er etablert i norge og er underlagt

Detaljer

BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Borregaard ASA holder ordinær generalforsamling i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo, onsdag 13. april 2016 kl. 14:00. Til behandling

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Goodtech ASA. Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Dato: Fredag 24. april 2015 Kl.: 13:00

Detaljer

Valgkomiteens innstilling 2013

Valgkomiteens innstilling 2013 Valgkomiteens innstilling Oslo Børs VPS Holding ASA 1 Innledning I henhold til vedtektenes 6 og instruks for valgkomiteen vedtatt av generalforsamlingen i Oslo Børs VPS Holding ASA, skal valgkomiteen forberede

Detaljer

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse Hurtigguider - rammeverk Sist redigert 20.06.2012 Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse Her får en rask oversikt over innholdet i anbefalingen, samt henvisinger til kilder med mer detaljert

Detaljer

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av

Detaljer

VEDTEKTER VEDTATT I GENERALFORSAMLINGER

VEDTEKTER VEDTATT I GENERALFORSAMLINGER Vedtekter VEDTEKTER VEDTATT I GENERALFORSAMLINGER 27-2 - 1918, 12-11 - 1918 16-4 - 1920, 26-4 - 1922 30-4 - 1924, 20-3 - 1934 17-3 - 1937, 31-3 - 1939 9-11 - 1949, 14-4 - 1950 19-4 - 1955, 17-4 - 1958

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SCHIBSTED ASA TIRSDAG 30. APRIL 2013 KL 10:30 Aksjeeierne i Schibsted ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling tirsdag 30. april 2013 kl 10:30 i selskapets

Detaljer

I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks:

I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: Instruks for styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: 1. Formål Styreinstruksen gir nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling,

Detaljer

STIFTELSEN PROSESSINDUSTRIENS MILJØFOND. 1 Bakgrunn

STIFTELSEN PROSESSINDUSTRIENS MILJØFOND. 1 Bakgrunn VEDTEKTER FOR STIFTELSEN PROSESSINDUSTRIENS MILJØFOND (Fastsatt ved etableringen 18. desember 2001. Revidert 11. oktober 2006 og 31. mars 2014.) 1 Bakgrunn 1.1 Norsk Industri (daværende Prosessindustriens

Detaljer

Innkalling. Vedlegg: Referat fra møtet Årsrapporten vil bli gjennomgått av adm. banksjef Bjørn Asle Hynne.

Innkalling. Vedlegg: Referat fra møtet Årsrapporten vil bli gjennomgått av adm. banksjef Bjørn Asle Hynne. Innkalling Til generalforsamlingsmøte 1/2017 i Aasen Sparebank, Tirsdag 7. mars 2017 kl. 16.00 18.00 Sted: Aasen Sparebanks hovedkontor på Åsen, møterom Følgende saker foreligger til behandling: Sak 1/17

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT VEDTEKTER FOR STIFTELSEN EIKHOLT (Tidligere Stiftelsen Eikholt Senter for Døvblinde) Endret 1.1.2001 og 13.6.2006 1 Navn Stiftelsens navn er Stiftelsen Eikholt. 2 Opprettet Stiftelsen ble opprettet 2.

Detaljer

Generalforsamling i Gjensidige Forsikring ASA ble avholdt den 27. april Følgende vedtak ble fattet.

Generalforsamling i Gjensidige Forsikring ASA ble avholdt den 27. april Følgende vedtak ble fattet. Børsmelding Generalforsamling i Gjensidige Forsikring ASA ble avholdt den 27. april 2011. Følgende vedtak ble fattet. Sak 5 Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2010 herunder disponering av årsresultatet

Detaljer

Vedtekter. for. Norske Boligbyggelags Landsforbund SA

Vedtekter. for. Norske Boligbyggelags Landsforbund SA Vedtekter for Norske Boligbyggelags Landsforbund SA sist endret 11. juni 2014 Kapittel 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Foretaksform og formål (1) Norske Boligbyggelags Landsforbund SA (NBBL) er et samvirkeforetak

Detaljer

Innkalling og agenda. Ordinær generalforsamling 2009 Hafslund ASA Onsdag 6. mai 2009 kl. 17:00. Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo

Innkalling og agenda. Ordinær generalforsamling 2009 Hafslund ASA Onsdag 6. mai 2009 kl. 17:00. Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo Innkalling og agenda Ordinær generalforsamling 2009 Hafslund ASA Onsdag 6. mai 2009 kl. 17:00. Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo Innkalling og agenda Ordinær generalforsamling 2009 Hafslund

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse. Eidsiva Energi AS

Eierstyring og selskapsledelse. Eidsiva Energi AS Eierstyring og selskapsledelse i Eidsiva Energi AS Dette dokument beskriver prinsipper for eierstyring og selskapsledelse i Eidsiva Energi AS, som er morselskap i Eidsivakonsernet. Prinsippene bygger i

Detaljer

VALGKOMITEENS INNSTILLING

VALGKOMITEENS INNSTILLING VALGKOMITEENS INNSTILLING Til Generalforsamlingen i Orkla ASA INNSTILLING VEDRØRENDE VALG AV AKSJONÆRVALGTE STYREMEDLEMMER OG VARAMEDLEM, VALG AV STYRELEDER OG NESTLEDER, VALG AV MEDLEM TIL VALGKOMITEEN

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA. Ordinær generalforsamling avholdes

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA. Ordinær generalforsamling avholdes Til aksjeeierne i Wilson ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA Ordinær generalforsamling avholdes Onsdag 11. mai 2011 kl 18.00 i selskapets lokaler i Bradbenken 1, Bergen Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARINE FARMS ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARINE FARMS ASA Til aksjonærene i Marine Farms ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARINE FARMS ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Marine Farms ASA ( Selskapet ). Møtet vil bli avholdt

Detaljer

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2008 Hafslund ASA tirsdag 6. mai 2008 kl. 17:00 Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2008 Hafslund ASA tirsdag 6. mai 2008 kl. 17:00 Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2008 Hafslund ASA tirsdag 6. mai 2008 kl. 17:00 Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder

Detaljer

STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017.

STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017. STYREINSTRUKS for STIFTELSEN XXX Vedtatt av styret 00. april 2017. 1. Instruksens formål Styret skal utøve sin virksomhet innenfor rammen av lov om stiftelser, Stiftelsestilsynets retningslinjer, (stiftelsesdokumentet)

Detaljer

VALGKOMITEEN LEGGER FUNDAMENTET FOR SAMMENSETNINGEN AV STYRENDE ORGANER

VALGKOMITEEN LEGGER FUNDAMENTET FOR SAMMENSETNINGEN AV STYRENDE ORGANER VALGKOMITEEN LEGGER FUNDAMENTET FOR SAMMENSETNINGEN AV STYRENDE ORGANER Bankenes sikringsfonds høstkonferanse 2014 Gardermoen, 09.09.2014 Stein Sjølie Om valgkomiteer i forretningsbankloven fbl. Fbl. 9.4

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK Vedtatt 11.09.2014 KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877. Odal Sparebank skal ha sitt hovedsete

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO Vedtatt på stiftelsesmøte 15.desember 2008. Endret på Årsmøte 12. Mai 2009. Endret på Årsmøtet 2. mai 2011. Endret på årsmøte

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i Protector Forsikring ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 26. 08.2015 Aksjeeierne i Protector Forsikring ASA innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i selskapets

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA tirsdag 19. mai 2015 kl. 15.00 i Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4, 0164 Oslo. Generalforsamlingen vil bli åpnet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUTRI PHARMA ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUTRI PHARMA ASA 1 av 8 Til aksjeeierne i Nutri Pharma ASA 28 april, 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUTRI PHARMA ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Nutri Pharma ASA. Sted: Selskapets

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG

INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG Side 2 av 5 INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG (Vedtatt av styret i Kongsberg Gruppen ASA 24. oktober 2005, senest endret ved styrevedtak av 17. februar 2010) Innhold 1. FORMÅL... 3 2. SAMMENSETNING...

Detaljer

Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) - 3. februar 2015

Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) - 3. februar 2015 Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) - 3. februar 2015 1 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Hafslund ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I INSTABANK ASA. 6. APRIL 2017 kl

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I INSTABANK ASA. 6. APRIL 2017 kl INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I INSTABANK ASA 6. APRIL 2017 kl. 14.00 Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Instabank ASA (Selskapet), 6. april 2017 kl. 14.00 i Selskapets

Detaljer

Instruks for valgkomiteen

Instruks for valgkomiteen Interkommunale selskap (IKS) i Indre Østfold Instruks for valgkomiteen Basert på Interkommunal Eierskapsmelding for Indre Østfold 10.02.14 INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I INDRE ØSTFOLD Interkommunal Eierskapsmelding

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo.

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo. Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes tirsdag den 15. april, 2008, klokken

Detaljer

VALGKOMITEENS INNSTILLING

VALGKOMITEENS INNSTILLING VALGKOMITEENS INNSTILLING Til Generalforsamlingen i Orkla ASA INNSTILLING VEDRØRENDE VALG AV AKSJONÆRVALGTE STYREMEDLEMMER OG VARAMEDLEM, VALG AV STYRELEDER OG NESTLEDER, VALG AV MEDLEMMER TIL OG LEDER

Detaljer

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Gode rom Ordinær generalforsamling 26. april 2017 Bildet viser Kimen Kulturhus, Stjørdal hvor Moelven Wood AS har hatt leveranser. Foto: Lene M. Prøven. moelven.no Innkalling til ordinær generalforsamling

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I NAVAMEDIC Eierstyring og Selskapsledelse (ES) i Navamedic skal styrke tilliten til selskapet og bidra til størst mulig verdiskaping over tid. Formålet med ES er å klargjøre

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Goodtech ASA. Sted: Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo Dato: Fredag 25. april 2014 Kl.: 10:00

Detaljer

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014 Arkivsaksnr.: 12/634-1 Arkivnr.: MPROT Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014 Ordførers innstilling: ::: Sett inn

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo Til aksjonærene i Storm Real Estate ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på Hotel Continental, Oslo Torsdag den 10. mai 2012,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. FEBRUAR 2014 KL. 13.00

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. FEBRUAR 2014 KL. 13.00 Til aksjonærene i Kitron ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. FEBRUAR 2014 KL. 13.00 Ekstraordinær generalforsamling i Kitron ASA ( Kitron eller "Selskapet") vil bli avholdt fredag 21.

Detaljer

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Oppdatert og vedtatt GF Bergen 2007 1 NAVN 1.0 Navn Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av psykiatriske sykepleiere. Forkortet : NSF/LPS 2 FORMÅL

Detaljer

KLP og KLP-fondenes retningslinjer for stemmegivning

KLP og KLP-fondenes retningslinjer for stemmegivning KLP og KLP-fondenes retningslinjer for stemmegivning KLP og KLP-fondenes eierstyring bygger på beste praksis innenfor corporate governance som nedfelt i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.

Detaljer

INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG

INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG Side 2 av 5 INSTRUKS FOR STYRETS REVISJONSUTVALG (Vedtatt av styret i Kongsberg Gruppen ASA 24. oktober 2005, senest endret ved styrevedtak av 5. februar 2015) Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Dokumenthistorie...

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo. Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes mandag den 15. juni 2009, klokken 1630 i Thon Conference

Detaljer

Generalforsamling i Tafjord Kraft AS

Generalforsamling i Tafjord Kraft AS Møtebok Generalforsamling i Tafjord Kraft AS Dato: 20.09.2016 12:00 Sted: Varsel om ekstraordinær generalforsamling uten fysisk møte Notat: Styret kaller med dette inn til ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

1 Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere.

1 Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere. Til aksjonærene i Itera ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Itera ASA, torsdag 21. mai 2015 kl. 17.30 i selskapets lokaler, Sognsveien 75 inngang

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Denne redegjørelsen er satt opp iht. inndelingen i norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato: Trondheim, 26.april 2012. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet )

Deres ref.: Vår ref.: Dato: Trondheim, 26.april 2012. Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet ) AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Deres ref.: Vår ref.: Dato: Trondheim, 26.april 2012 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA

Detaljer

Valgkomiteens innstilling 2017

Valgkomiteens innstilling 2017 Valgkomiteens innstilling 2017 Oslo Børs VPS Holding ASA 1 Innledning I henhold til vedtektenes 6 og instruks for valgkomiteen vedtatt av generalforsamlingen i Oslo Børs VPS Holding ASA, skal valgkomiteen

Detaljer

Vedtekter. Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland

Vedtekter. Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland Vedtekter Norsk sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NSF LSL Oppland 1 Navn Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere Oppland forkortet NSFLSL Oppland 2 Medlemskap og medlemsrettigheter

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA tirsdag 27. mai 2014 kl. 15.00 i Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4, 0164 Oslo. Generalforsamlingen vil bli åpnet

Detaljer

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF)

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) vedtatt på årsmøtene i 1969, 1970, 1973, 1980, 1985, 1988, 1992, 1994, 1998, 1999, sist endret i 2011 1 Translatørforeningen ble stiftet den

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 25. august 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 30. august 2017 24.08.2017 nr. 1278 Forskrift til

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse. Eidsiva Energi AS

Eierstyring og selskapsledelse. Eidsiva Energi AS Eierstyring og selskapsledelse i Eidsiva Energi AS Dette dokument beskriver prinsipper for eierstyring og selskapsledelse i Eidsiva Energi AS, som er morselskap i Eidsivakonsernet. Prinsippene bygger i

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 SpareBank 1 SR-Bank ASA ( banken ) er opprettet 1. januar 2012 og har sitt forretningskontor- og hovedkontor i Stavanger.

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKSJONÆRENE I CELLCURA ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i CellCura ASA holdes i Vika Atrium, Munkedamsveien 45, oppgang A, 5. etasje, Oslo fredag 28. juni 2013

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 25. august 2017 kl. 14.20 PDF-versjon 30. august 2017 24.08.2017 nr. 1277 Forskrift om

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. i Thon Conference Centre Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo. Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes torsdag den 13. juni 2013, klokken 16:30 i Thon Conference

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings-

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings- HS 067-06 Vedlegg 1 Lov om universiteter og høyskoler: Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige

Detaljer

Det henvises til 3 i vedtekter for Norsvin SA, der Norsvins årsmøte vedtar instruks for ordføreren.

Det henvises til 3 i vedtekter for Norsvin SA, der Norsvins årsmøte vedtar instruks for ordføreren. Instruks for årsmøtets ordfører Vedtatt på Norsvin SA sitt årsmøte 23.03.2010 Det henvises til 3 i vedtekter for Norsvin SA, der Norsvins årsmøte vedtar instruks for ordføreren. Årsmøtets ordfører er hovedansvarlig

Detaljer