Stikkord for innlegge på seminar: Styrer og administrasjon under det nye konsolideringsregimet. Landforbundet Norsk Form, Stiftelsen Norsk Form, KORO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stikkord for innlegge på seminar: Styrer og administrasjon under det nye konsolideringsregimet. Landforbundet Norsk Form, Stiftelsen Norsk Form, KORO"

Transkript

1 Stikkord for innlegge på seminar: Styrer og administrasjon under det nye konsolideringsregimet Min bakgrunn Siviløkonom Næringslivsleder, kunstindustri, et begrep som har gått ut, PP og David-Andersen Landforbundet Norsk Form, Stiftelsen Norsk Form, KORO Flere museumssammenhenger, Oslo Museum, Drammensmuseum, Østfoldmuseene, Hardanger og Voss, Konsulent, styremedlem og midlertidig daglig leder En rekke private styrer Nå styremedlem og konsulent Skrev artikkel for ABM utvikling i 2003: Konsolideringsprosessen- presentasjon av ulike erfaringer Der skrev vi om styret: Styret i den nye stiftelsen har hovedansvaret for at stiftelsen lever opp til sitt formål. Størrelse og sammensetning av dette styret er derfor et viktig forhold som bør omtales. Stiftelsen bør ha en fornuftig sammensetning av kompetanse i styret. Advokat Gunnar K. Hagen behandler dette i sin artikkel. Vi vil tilføye at vår erfaring tilsier at det settes av ressurser til styreutvikling. Det er altfor lett at styremedlemmene oppfatter seg som representanter for den av de gamle enhetene de hadde sin opprinnelige tilknytning til, og at styret på denne måten blir et politisk forum for forhandlinger og lokale motsetninger og mister helheten og det overordnete perspektivet av syne. Og det var vel nokså riktig, og ikke nødvendigvis så mye mer å si om. Synes det at museumsorganisasjonene stort sett har blitt større er veldig positivt. Men i den grad jeg har fått et tema: Hvem bestemmer egentlig; styret, direktøren eller eierne? Og hvem er egentlig eierne? Og hvem bestemmer over hva? Fag Økonomi Personal Og hvordan bestemmer de? Formalisert Uformalisert

2 Veldig uformalisert Noen av oss har snakket sammen Og akkurat for museer vil jeg vel også legge til hva bestemmer resten av de ansatte. Hvor kommer demokratiet inn? Og er det forskjell på et kunstmuseum og andre museer? Hvem føler eieransvar for museet? Ikke godt å si Eieransvaret inkluderer oftest det å stille tilstrekkelig ressurser til disposisjon i forhold til de målene som eierne setter opp. Jeg kommer til å svare på alle spørsmålene. Etter mitt skjønn to grunnleggende utgangspunkt for disse vurderingene, som igjen henger sammen Formålsparagrafen fra vedtektene Eksempel fra SKMU Stiftelsen skal arbeide for å skape interesse, kjennskap og kompetanseheving i forhold til billedkunst, kunsthåndverk og andre visuelle uttrykksformer. Stiftelsen skal ha Aust-Agder og Vest- Agder fylker som virkeområde. Museet skal arbeide med innsamling, dokumentasjon og bevaring, forskning på og formidling av kunst. Museets grunnstamme er kunstsamlingen tilhørende Christianssands Billedgalleri. Bør nok diskuteres fra tid til annen. For selv om det ikke gir klarer retningslinjer, gir de nokså klare rammer som man ikke uten videre skal gå utenom. Og som også bør brukes i forbindelse med prioritering. Eks forskning. I hvilken grad blir det tilstrekkelig prioritert. Samfunnsoppdraget Grunnen til at vi får tildelt midler fra samfunnet Hvem og hvordan defineres samfunnsoppdraget? Ofte defineres det vel ikke så mye mer presist enn formålet Tildelingsbrevene Hvorfor brukes ikke de mer aktivt? Oppfatter vi at vi har suksess dersom målene i tildelingsbrev er oppfylt? Stortingsmeldinger og lignende

3 Litt om selskapsformer Kommentarer i stortinget, fylkestinget og kommunalt Museumsplaner i fylker og kommuner Museets egne planer Er det noen forskjeller her? Så vidt jeg kan forstå har koordineringen av disse to plannivåene kommet seg en hel del etter hvert som museene har blitt mer profesjonalisert ofte fordi de er blitt større Styret og ledelse kan i høy grad påvirke hvordan samfunnsoppdraget blir utformet. (setninger fra egen strategisk plan inn i statsbudsjettet er for eksempel en god begynnelse) Etat KF Vertskommune 27-samarbeid IKS AS Stiftelser Sterk politisk styring og kontroll Uavhengig organisasjon Min erfaring er i hovedsak på høyre side av figuren, og det er der de aller fleste museene ligger, men jeg har også erfaring fra en underliggende etat (helt til venstre) og forskjellene var ikke så store. Kommer vel litt tilbake til det. Aksjeloven, Stiftelsesloven og loven om IKS har nokså like formuleringer om ledelse. Her er eksempel fra aksjeloven Forvaltningen av selskapet (1) Forvaltningen av selskapet hører under styret. Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten. (2) Styret skal i nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter for selskapets virksomhet. Styret kan også fastsette retningslinjer for virksomheten. (3) Styret skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og plikter å påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. (4) Styret iverksetter de undersøkelser det finner nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver. Styret skal iverksette slike undersøkelser dersom dette kreves av ett eller flere av styremedlemmene. (5) Hvis det er avtalt at selskapet ikke skal ha bedriftsforsamling, jf 6-35 annet ledd, gjelder lov om allmennaksjeselskaper 6-37 fjerde ledd tilsvarende. Endret ved lov 2 juli 1999 nr. 59 (ikr. 1 aug 1999 iflg. res. 2 juli 1999 nr. 715).

4 6-13. Styrets tilsynsansvar (1) Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse og selskapets virksomhet for øvrig. (2) Styret kan fastsette instruks for den daglige ledelse. (3) I selskaper som bare har én aksjeeier, skal styret sørge for at avtaler mellom selskapet og aksjeeieren nedtegnes skriftlig Daglig ledelse (1) Daglig leder står for den daglige ledelse av selskapets virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. (2) Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller stor betydning. Privat kommentar.(og da kommer styret inn i bildet. Men noen ganger synes kanskje ledelsen at så viktige saker er det bedre å ta opp med departementet, kulturrådet m.fl.) (3) Daglig leder kan ellers avgjøre en sak etter fullmakt fra styret i det enkelte tilfellet eller når styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for selskapet. Styret skal snarest underrettes om avgjørelsen. (4) Daglig leder skal sørge for at selskapets regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte. Endret ved lover 2 juli 1999 nr. 59 (ikr. 1 aug 1999 iflg. res. 2 juli 1999 nr. 715), 15 des 2006 nr. 88 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 15 des 2006 nr. 1432) Daglig leders plikter overfor styret (1) Daglig leder skal minst hver fjerde måned, i møte eller skriftlig, gi styret underretning om selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling. (2) Styret kan til enhver tid kreve at daglig leder gir styret en nærmere redegjørelse om bestemte saker. Slik redegjørelse kan også kreves av det enkelte styremedlem. Så da skulle det vel være greit. Styret bestemmer mye. Men ledelsen bestemmer vel enda mer? Hva betyr ledelse i et museum? Loven sier: Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten. Det betyr ikke bare Økonomisk/administrativ ledelse Hva med faglig ledelse Sammenligning med Universitets og høyskolesektoren Og hvor hører personalledelse hjemme av disse to? blander ledelsen styret inn i slike saker?

5 Mange i næringslivet sier: En av styrets viktigste oppgaver er å ansette direktør/daglig leder. ( og å avvikle daglig leder dersom det er nødvendig) Hvem representerer styret? Litt forskjell etter selskapsform, men Styret representerer selskapet/stiftelsen/organisasjonen. Selskapets fremste tillitsvalgte ansvarlige for selskapet (AS) Og i noen grad gjelder vel det også i de andre selskapsstrukturene. Men det kan gjøres på mange måter Eks Vestfoldmuseene IKS Politisk representantskap (alle ordførerne) Budsjettet skal vedtas i alle eierkommunene Men allikevel Kompetansestyre En stiftelse har ikke eiere. Styret øverste organ. Men de som bevilger pengene oppfører seg ofte som eiere. Eierstrategi fra det offentlig. Forskjellig definert fra sted til sted, hvis det er definert. Noen skal ha politikere med, andre byråkrater, andre andre med, for eksempel utfra kompetanse I de senere 10-år har forståelsen av hva et selskap er smittet mye over fra næringslivet, markedsøkonomien og kapitalismen. Det står ikke noe i reglene om at et aksjeselskap skal ha profitt som mål! Styrets forhold til bakmennene (stat, fylke, kommune, evt andre)? Respekt og åpenhet,gjensidig Forutsigbarhet Begge veier i den grad det er mulig Forpliktelser Det enkelte styremedlems forhold til de som har foreslått/valgt dem? Habilitet i det organet som skal bevilge pengene Sammensetning av styret Representativt Kompetanse

6 Uansett ansvarlig for enheten Ledelsens forståelse av styret plass Styret kan passe på økonomien og sånn, og så vedta våre planer. Styret som ressurs eller plage Styrets forståelse av ledelsens plass Kontrollfunksjonen er kanskje ikke viktigst Støtte ledelsen Kreve av ledelsen Samspillet mellom styret og ledelsen, styreleder og direktør Forståelsen av demokrati i ledelsen av museer Demokratiet kommer til uttrykk i forbindelse med hvorledes de politiske nivåene definerer samfunnsoppdraget. Demokratiet er ikke slik at et flertall av de ansatte kan besluttet. Museet er en arbeidsplass, hvor arbeidsgivers styringsrett gjelder, men må selvsagt brukes med fornuft. Men det gjelder jo på alle arbeidsplasser. Eiernes ansvar Tilføre tilstrekkelige ressurser (?) Eksempel fra KORO Styret skal tilføre merverdi Egenevaluering av styrer Kilde: Arne Selvik AFF

Tiden da styrearbeid var å tilfredsstille lovens krav, bli orientert om de siste resultater for så å innta en overdådig styremiddag, er forbi.

Tiden da styrearbeid var å tilfredsstille lovens krav, bli orientert om de siste resultater for så å innta en overdådig styremiddag, er forbi. Styreguiden Tiden da styrearbeid var å tilfredsstille lovens krav, bli orientert om de siste resultater for så å innta en overdådig styremiddag, er forbi. Det er ingenting galt med at styret sosialiserer

Detaljer

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Innhold Sammendrag... 4 1.0 Innledning... 6 2.0 Bakgrunn... 6 3.0 Formål... 6 4.0 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Eiermelding for Sørum kommune. Vedtatt av Sørum kommunestyre 2006, senere vedtatt i revidert versjon

Eiermelding for Sørum kommune. Vedtatt av Sørum kommunestyre 2006, senere vedtatt i revidert versjon Eiermelding for Sørum kommune Vedtatt av Sørum kommunestyre 2006, senere vedtatt i revidert versjon 2015 Vedtaks- og endringsprotokoll, eiermeldingens del 1 Vedtatt/endret av Dato og/eller saksnummer Sørum

Detaljer

Bruk av styrer i staten

Bruk av styrer i staten Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Forord............................................................. 4 Innledning.........................................................

Detaljer

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 www.alta.kommune.no Innhold 1. Innledning... 3 2. Valg av selskapsform - Styringsmuligheter... 5 3. Alta kommunes eierskapspolitikk...

Detaljer

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 2 1.1. Bakgrunn, formål og metode... 2 1.2. Problemstillinger... 2 1.3. Konklusjon... 2 1.4. Generelle anbefalinger... 2 2. INNLEDNING... 4 2.1. Hjemmel for selskapskontroll...

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015

www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015 www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015 Redaksjonen for Styreboken 2015 har bestått av Signe Moen, Andreas Dypvik, Lene Sakariassen og Silje Vesterbekkmo. Forside fotograf: Annette Larsen Publikasjonen kan

Detaljer

Styrets ansvar i norske aksjeselskaper

Styrets ansvar i norske aksjeselskaper Handelshøgskolen Styrets ansvar i norske aksjeselskaper En analyse av styremedlemmers kjennskap til styrets ansvar ifølge aksjeloven Andreas Øien Johannessen Masteroppgave i økonomi og administrasjon Mai

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I

EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I Vedtatt av Frogn kommunestyre 7.september 2009 1. rullering: Vedtatt av Frogn kommunestyre 20. juni 2011 2 1. Innledning

Detaljer

Lier kommune EIERSKAPSMELDING August 2009

Lier kommune EIERSKAPSMELDING August 2009 LIER KOMMUNE Rådmannen August 2009 Forord Lier kommune eier helt eller har eierinteresser i en rekke selskaper/juridiske enheter med forskjelligartede formål og organisert etter forskjellige prinsipper

Detaljer

Styrearbeid i stiftelser

Styrearbeid i stiftelser Styrearbeid i stiftelser Innledning Styrearbeid i stiftelser skiller seg på viktige punkter fra styrearbeid i selskaper, foreninger og andre organisasjonsformer. Det skyldes i første rekke at stiftelsen

Detaljer

God selskapsstyring i Kongsvinger kommune

God selskapsstyring i Kongsvinger kommune God selskapsstyring i Kongsvinger kommune Vedtatt av kommunestyret 30.08.07 Innledning Med dette framlegges to dokumenter som skal gi kommunestyret et samlet grunnlag for å drøfte Kongsvinger kommunes

Detaljer

Eiermelding Berlevåg kommune 2011

Eiermelding Berlevåg kommune 2011 Eiermelding Berlevåg kommune 2011 Vedtatt av kommunestyret 16. juni 2011 1 Ordførers forord Rammevilkårene og innholdet i en kommunal tjeneste vil noen ganger gjøre at det synes naturlig å organisere tjenesten

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

EIERSKAPSMELDING FOR MANDAL KOMMUNE

EIERSKAPSMELDING FOR MANDAL KOMMUNE EIERSKAPSMELDING FOR MANDAL KOMMUNE 2008/3445-8 Vedtatt av Mandal bystyre 12. mars 2009 INNHOLD Del 1: Bakgrunn og mål for eierskapsmeldingen. side 3 Del 2: Oversikt over selskaps- og samarbeidsformer.

Detaljer

Kommunalt eid - Regulert av myndighetene

Kommunalt eid - Regulert av myndighetene Handelshøgskolen Kommunalt eid - Regulert av myndighetene En undersøkelse av bruken av regnskapsinformasjon i et kraftselskap Ted Are Røkenes Masteroppgave i økonomi og administrasjon - August 2014 ii

Detaljer

Saksframlegg. Plan for selskapskontroll i valgperioden 2011-2015 Søgne kommune

Saksframlegg. Plan for selskapskontroll i valgperioden 2011-2015 Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 037 Saksmappe: 2013/305-3056/2013 Saksbehandler: Grethe Murbræch Dato: 24.01.2013 Saksframlegg Plan for selskapskontroll i valgperioden 2011-2015 Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING

FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING SALTEN REGIONRÅD FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG EIERSTYRING FOR KOMMUNENE: BODØ, FAUSKE, MELØY, SALDAL, STEIGEN, GILDESKÅL, SØRFOLD, HAMARØY OG BEIARN Utkast 1 16.05.2014 ÅPENT, FORUTSIGBART, EFFEKTIVT

Detaljer

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no 6 Styrets oppgaver Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Styreleder

Detaljer

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring

Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Foranalyse og prosjektplan Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune Foranalyse og prosjektplan - Forvaltning av eierinteresser/-styring Postboks 84, 2341

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

Hol kommune Eierskapsmelding 2014

Hol kommune Eierskapsmelding 2014 Hol kommune Eierskapsmelding 2014 Vedtak i kommunestyret, 26.11.14 sak nr. 81/14 1. Hol kommune tar eierskapsmelding 2014 til orientering 2. Prinsippene, strategiene og handlingsplanen i eierskapsmeldingen

Detaljer

Rapport 1998:21 I godt selskap? Statlig eierstyring i teori og praksis

Rapport 1998:21 I godt selskap? Statlig eierstyring i teori og praksis Rapport 1998:21 I godt selskap? Statlig eierstyring i teori og praksis Forord Den norske staten eier flere store og mindre selskaper. Selskapene driver ulike former for forretnings- eller næringsvirksomhet,

Detaljer

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide Fra suksess til fiasko - en casestudie om Billetten AS Ingvild M. N. Borch Linn Marie Haglind Masteroppgave i økonomi og administrasjon

Detaljer

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015

Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Plan for gjennomføring av selskapskontroll for perioden 2012-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Innholdet i selskapskontrollen... 4 2.1

Detaljer

HELGELANDSSYKEHUSET HF

HELGELANDSSYKEHUSET HF HELGELANDSSYKEHUSET HF STYREINSTRUKS STYREVEDTAK I HELGELANDSSYKEHUSET 07.03.02 STYREINSTRUKS 07.03.02 SIDE 1 AV 8 1. Formål med instruks Instruksen beskriver rammer for styrets arbeid. Den omhandler styrets

Detaljer