Utvikling av rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Avdelingssjef Astrid Tytlandsvik Helse Stavanger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvikling av rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Avdelingssjef Astrid Tytlandsvik Helse Stavanger"

Transkript

1 Utvikling av rehabilitering i spesialisthelsetjenesten Avdelingssjef Astrid Tytlandsvik Helse Stavanger

2 Vi skal fremme helse og livskvalitet

3 Avdeling for rehabilitering Avd,sjef Koordinerende enhetsfunksjon KE Adm.konsulent AFMR Lassa Seksjonsleder Seksjonsleder Seksjonsleder Seksjonsleder Seksjonsleder Seksjonsleder Seksjonsleder Fysikalsk medisin Hab.tjenesten HAVO Rehabilitering Terapi BHM Kl. ernæringsfys. LMS

4 Koordinerende enhetsfunksjon Organisert i Avdeling for rehabilitering Fysisk plassert AFMR Lassa Knyttet tett opp til fagmiljøet hab / rehab Kontakt med Regional koordinerende enhet Tilgjengelig informasjon / oversikt / oppdatering

5 Befolkningsutvikling for Helse Stavangers opptaksområde : År Endring år år år år år 85 år og eldre % 16,8 % 20,8 % 65,7 % 47,3 % 12, 2% Total ,4 % Utgangspunkt: Medium vekst

6 Strategiplan for Helse Stavanger Ha tilgang til diagnostikk, behandling, rehabilitering / habilitering, pleie og omsorg av høy kvalitet Erfare at foretaket styrker arbeidet med forebygging, rehabilitering og habilitering Forebygging, habiliterings og rehabiliteringsområdet skal styrkes innen den spesialiserte, komplekse behandling Fordeling av oppgaver med kommune skal være i tråd med nasjonale retningslinjer

7 Samhandling Omstille / tilpasse kapasitet, parallelt med utvikling av tilbudet i kommunene Større oppmerksomhet på det helhetlige pasientforløpet både internt og utover eget ansvarsområde Større ansvar for veiledning og deling av kunnskap Tilrettelegging av tettere samarbeidsformer moderne kommunikasjonsteknologi «Hjem til hjem» - pasientforløp, Spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten samarbeider spesielt om sammensatte og kompliserte tilstander som krever oppfølging over tid

8 F u n k s j o n s n i v å Tid

9 Ansvars og oppgavefordeling

10 Krav i henhold til rehabilitering Enkel Z Kompleks Z50.80 Min. antall spesialiserte helsefaggrupper i tverrfaglige team 4 6 Målrettet arbeid med bruk av individuell behandlingsplan Ja Ja Samarbeid med relevante etater utenfor institusjon Ja Ja

11 Det forutsettes at tverrfaglig team jobber sammen om rehabiliteringen og består av faggrupper som er relevante for den tilstanden som rehabiliteres. For at koden for kompleks rehabilitering (Z.50.80) kan brukes, gjelder følgende krav i tillegg: Arbeidet foregår store deler av dagen / døgnet fram til utskriving eller minimum fem virkedager Pasienten har minimum en overnatting Pasienten har i tillegg funksjonstrening, trening i kompenserende teknikker og tilpasning av hjelpemidler / miljø Det foretas en vurdering av tiltak i forhold til personlig mestring i hjem, skole, arbeid og fritid Arbeidet ledes av legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering. Innen fagområdene reumatologi, geriatri, nevrologi eller pediatri kan hab/ rehabilitering ledes av spesialist innen nevnte områder

12 Statusgjennomgang rehabilitering Helse Stavanger 2014 Utviklingstrekk og overordna føringer Endring i behov og faglig utvikling Endring i ansvars og oppgavefordeling mellom nivåene i rehabiliteringsområdet Økt vekt på samhandling innen rehabilitering Gjennomgang av aktivitet / tilbud Beskrivelse av utfordringer / udekkede behov Videreutvikling av rehabiliteringsfagfeltet

13 Aktivitet Aktiviteten innenfor rehabiliteringsfeltet i Helse Vest / Helse Stavanger er lavere enn i andre helseregioner Liten kapasitet kompleks primærrehabilitering Få henvisninger fra kommunehelsetjenesten Lang ventetid

14 Gjennomgang av aktivitet Antall pasienter pr innbyggere for rehabilitering i sykehus, Samdata 2012 Bosted område Primær døgnrehabilitering Sekundær døgnrehabilitering Dag og poliklinisk rehabilitering Helse Sør - Øst 2,4 1,2 3,7 Helse Vest 1,3 2,1 2,2 Helse Midt- Norge 1,7 2,3 5,6 Helse Nord 1,9 1,9 1,7 Totalt 2,0 1,6 3,4 Helse Stavanger 1,0 2,8 2,7 Helse Fonna 2,2 1,8 1,0 Helse Bergen 1,3 1,9 2,5 Helse Førde 1,3 0,8 0,9

15 Institusjon Helse Helse Fonna Helse Bergen Helse Førde Andre SUM Stavanger Krokeide Rehabilitering LHL Nærland Rehabilitering LHL Ravneberghaugen Rehabiliteringssenter Rehabilitering Vest Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter Åstveit Helsesenter SUM: Bosted område Pasientrate 2012 Helse Sør Øst 5,2 Helse Vest 3,6 Helse Midt- Norge 5,1 Pasienter pr ,1 innbyggere ved private rehabiliteringsinstitusj oner Helse Nord Totalt 5,1 Helse Stavanger 1,6 Helse Fonna 3,1 Helse Bergen 5,3 Hesle Førde 4,2

16 Institusjon Helse Stavanger Attføringssenteret i Rauland 5 2 Bakke Senter for mestring og rehabilitering 1 3 Beitostølen Helsesportsenter Cato Senteret 1 1 Fram Helserehab 1 3 Hernes Institutt Hokksund Rehabiliteringssenter Landaasen Rehabiliteringssenter 5 5 MS-Senter Hakadal 9 4 Muritunet senter for mestring og rehabilitering Eiksåsen MS Senter 1 Rehabiliteringssenteret Nord Norges Kurbad Ringen Rehabiliteringssenter 1 Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter 1 Steffensrud Rehabilitering Sørlandets Rehabiliteringssenter, Eiken 9 7 Valnesfjord Helsesportsenter 1 Vikersund Kurbad 1 2 PETØ, Hamar 1 SUM 57 48

17 Rehabiliteringstilbud i Helse Stavanger Avdeling : Antall senger: Målgruppe : Kodepraksis AFMR Lassa 14( fra mai 2014 ) Hjerneslag Ervervede hjerneskader Multitraumer Progredierende Kompleks rehabilitering etter akuttbehandling Kompleks primærrehabilitering etter henvisning fra nevrologiske lidelser spesialist /fastlege Amputasjoner Z som hoveddiagnose Dalane DMS 16 senger Kroniske lungesykdommer Sammensatt hjerteproblematikk Ortopedi Kirurgi Enkel rehabilitering Z som hoveddiagnose Nevrologisk avd. 20 akutt/subakutt Slagpasienter Kompleks/ enkel rehabilitering enten som hoveddiagnose eller bidiagnose Z / Z Kliniske avdelinger Som en del av behandlingsforløp Aktuelt fagfelt Blir i liten grad brukt rehabiliteringskoder

18 Rehabiliteringstilbud i Helse Stavanger Regionale tilbud AFMR Norås Regional enhet for traumatiske hodeskader Nevrologisk avd. HUS Spinalenheten Revmatismesykehu set Haugesund 4 senger Fra SUS : pas pas. Alvorlig traumatisk hodeskade i tidlig fase 12 senger Ryggmargsskader Revmatiske lidelser De fleste overføres til AFMR Lassa til videre rehabilitering

19 Polikliniske tilbud AFMR Lassa Poliklinisk / ambulant rehabilitering Tverrfaglig kartlegging / oppfølging av funksjon, aktivitet og deltakelse Poliklinikk for nevrorehabilitering og nevropsykologi Førerkortutredning Gruppebaserte rehabiliteringsprogram o Tidligfase kognitivt rehabiliteringsprogram o Senfase kognitivt rehabiliteringsprogram ( hjerneskolen ) Fysikalsk medisinsk poliklinikk ( Skulder / Rygg )

20 Primærrehabiliteringsforløp AFMR Lassa

21 Utfordringer / udekkede behov Manglende rehabilitering som en del av pasientforløpet i akutt fase Rehabiliteringsbehov til pasienter med alvorlige sykdommer som trenger langvarig medisinsk behandling i sykehus Pasienter i målgruppen til AFMR Lassa etterspørsel er større enn tilbudet Hjerte / lungerehabilitering Rehabiliteringstilbud til pasienter med kreft Fordeling kompleks og enkel rehabilitering

22 Utvikling av rehabilitering Aktivitetsøkning: Økt antall senger ved AFMR Lassa Opprettelse av tverrfaglig ME poliklinikk Nye avtaler private rehabiliteringsinstitusjoner

23 Utvikling av rehabilitering Samorganisering AFMR Lassa og Dalane DMS til en felles rehabiliteringsavdeling Helse Stavanger skal styrke spesialisthelsetjenesteprofilen innen rehabilitering ved å inkludere Dalane DMS i videreutvikling av kompleks rehabiliteringstilbud Etablering av felles henvisningsmottak Utarbeidelse av tiltaksplan for styrking av rehabilitering i sykehusavdelinger som en del av det ordinære forløpet

24 Flytskjema Døgnrehabiliteringsforløp Helse Stavanger HF Kommunehelse tjeneste Fastlege henviser pasient til rehabiliterings opphold ved AFMR/Dalane Avslag til henvisende- instans Spesialisthelse tjeneste Henviser pasient til rehabiliterings opphold AFMR/Dalane Avslag til henvisende- instans Anbefaling om henvisning til spesialisert privat rehabiliterings institusjon Sengepost AFMR og rehabiliteringsavdeling 2Ø Dalane Nei Ja Rehabiliteringsopphold: kompleks enkel Vurdering av henvisning rehabiliteringsopphold Tverrfaglig poliklinisk vurdering Døgn Dalane før inntak for primærhenviste Inntak Døgn AFMR Kommunehelse tjeneste Hjem med eventuelt kommunale tjenester Avtalt reinnleggelse etter periode med kommunal rehabilitering Samtidig kommunal rehabilitering, herunder samarbeid om IP

25 Utvikling Pasientflyt - felles inntak Økt tilbud om primærrehabilitering Rehabiliteringsvirksomhet i tråd med sentrale føringer Formalisering av samarbeid andre avdelinger SUS Overføring til rehabiliteringsavdeling tidligere i forløpet Planlegging av gode pasientforløp Implementering av samarbeidsavtale, forskrift og veileder for habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Revidering av regional plan for habilitering og rehabilitering

26 Kompetanse, fagutvikling og forskning Spesialisert rehabilitering krever : Kompetanse på spesialistnivå både innen kjerneområdet rehabilitering og diagnosespesifikk kunnskap Videreutdanning / master Regionale / lokale nettverk Fagutviklingsprosjekter såkorn / samhandlingsprosjekter Framtidig forskning

27 Nytt Sykehus?

ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD

ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD Beslutningsdokument for ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD Sykehuset Østfold HF 16.11. 2010 1. INNLEDNING... 2 1.1 MÅL I HENHOLD

Detaljer

Fra gråsone til samarbeidssone mellom nivåene innen rehabilitering

Fra gråsone til samarbeidssone mellom nivåene innen rehabilitering Fra gråsone til samarbeidssone mellom nivåene innen rehabilitering Ann Merete Brevik Samhandlingsreformen og rehabilitering Lite om habilitering og rehabilitering Mye fokus på forebygging og eldrehelse

Detaljer

Bjørnar Alexander Andreassen, seniorrådgiver i Helsedirektoratet. 6. juni 2013

Bjørnar Alexander Andreassen, seniorrådgiver i Helsedirektoratet. 6. juni 2013 Utviklingen på rehabiliteringsfeltet etter samhandlingen og videre framover, med fokus på ansvarsfordeling og samhandling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten Bjørnar Alexander Andreassen, seniorrådgiver

Detaljer

Styresak 26-2014 Høringsuttalelse - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017

Styresak 26-2014 Høringsuttalelse - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Direktøren Styresak 26-2014 Høringsuttalelse - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/2428 Dato: 12.03.2014 Dokumenter

Detaljer

IS-1947. Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet

IS-1947. Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet IS-1947 Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet 1 Heftets tittel: Avklaring av ansvars- og oppgavefordeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Avdelingsoverlege My Torkildsen Avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa 18.11.

Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Avdelingsoverlege My Torkildsen Avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa 18.11. Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten Avdelingsoverlege My Torkildsen Avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa 18.11.2014 Styrende dokumenter Lov om spesialisthelsetjenesten Forskrift om

Detaljer

Årsrapport Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst 2013

Årsrapport Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst 2013 Årsrapport Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst 2013 Rett pasient på rette sted til rett tid. Koordinerte tjenester gir fornøyde brukere. God koordinering lønner seg. Du finner oss på www.helse-sorost.no/rehabilitering

Detaljer

Avklaring av ansvars- og oppgavefordeling mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet

Avklaring av ansvars- og oppgavefordeling mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet Avklaring av ansvars- og oppgavefordeling mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet Seniorrådgiver Bjørnar Alexander Andreassen Om Helsedirektoratet Fagdirektorat og myndighetsorgan

Detaljer

Høringssvar fra Regionalt nettverk for traumatiske hodeskader

Høringssvar fra Regionalt nettverk for traumatiske hodeskader Høringssvar fra Regionalt nettverk for traumatiske hodeskader HØRINGSSVAR TIL HELSE NORDS RAPPORT: BEHANDLINGSTILBUDET TIL ALVORLIG SKADDE PASIENTER REGIONALT TRAUMESYSTEM FOR HELSE NORD.... 1 KORT HISTORIKK

Detaljer

KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS

KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS STRATEGIPLAN 2013-2016 1. Innledning 1.1. Klinikk for psykisk helse og rus Etableringen av Vestre Viken HF har medført at området psykisk helse og rus er organisert i én

Detaljer

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011 Særskilt vedlegg Stprp nr 1 HOD kap 9_ny:Særskilt vedlegg Stptp nr 1 HOD kap 9 01.02.2008 10:09 Side 1 Særtrykk av St.prp. nr. 1 (2007 2008) kapittel 9 Utgitt av: Publikasjonen finnes på internett: www.regjeringen.no

Detaljer

Epilepsi og rehabilitering

Epilepsi og rehabilitering Epilepsi og rehabilitering - en håndbok for leger og helsepersonell «Epilepsiomsorg er mer enn jakten på anfallsfrihet» Innledning - hvorfor denne håndboken? Innledning - hvorfor denne håndboken? I forskriften

Detaljer

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Lillestrøm, 22.oktober 2014 Disposisjon Hvor er vi internasjonalt

Detaljer

SYKEPLEIETJENESTEN FYSIOTERAPEUT

SYKEPLEIETJENESTEN FYSIOTERAPEUT Årsmagasin 2009 TVERRFAGLIG TEAM Rehabliliteringstilbudet ved Sunnaas sykehus HF (SunHF) er basert på tverrfaglighet. Dette innebærer at fagpersoner med ulik bakgrunn jobber sammen med pasienten. Teamet

Detaljer

Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010-2020

Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010-2020 Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010-2020 - Tillit, tilgjengelighet og omsorg Rapport fra en arbeidsgruppe Prosjektgruppen November 2009 FORORD Helse Nord RHF har som mål å tilby befolkningen i Nord-Norge

Detaljer

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune

Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Plan for fysioterapi- og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune Sammendrag Plan for fysioterapi og ergoterapitilbudet i Stavanger kommune handler om tiltak for å sikre at de innbyggerne som trenger det

Detaljer

Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter

Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter Rapport om: Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter Et pilotprosjekt om samhandling mellom Haugesund Kommune, Haugesund Sykehus og Høgskolen Stord/Haugesund Prosjektgruppe Helse Fonna: Sølvi Torvestad,

Detaljer

1.1 Gruppens medlemmer. Dovre: Helse- og rehab.leder Mai Lis Fremstad. Gruppens leder Ergoterapeut Eva Nyløkken Halgunset

1.1 Gruppens medlemmer. Dovre: Helse- og rehab.leder Mai Lis Fremstad. Gruppens leder Ergoterapeut Eva Nyløkken Halgunset 1. INNLEDNING Ad hoc-gruppen for Rehabilitering ble etablert i januar 2010 etter initiativ fra arbeidsgruppe 2, som utvikler det kliniske innholdet i DMSNG. Gruppen har vært sammensatt av helsefagpersoner

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial Møteinnkalling Storfjord Styret for helse og sosial Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 25.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post

Detaljer

HØRINGSUTKAST FYSIO- OG ERGOTERAPIPLAN. Forslag til Plan for fysio- og ergoterapi 2015-2030

HØRINGSUTKAST FYSIO- OG ERGOTERAPIPLAN. Forslag til Plan for fysio- og ergoterapi 2015-2030 HØRINGSUTKAST FYSIO- OG ERGOTERAPIPLAN Forslag til Plan for fysio- og ergoterapi 2015-2030 28.03.2015 Fysio- og ergoterapiplan 2015-2030 Arendal kommune 2015 Innhold: 1. Innledning... 5 2. Lovgrunnlag...

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Styresak 89-2014 Høringsuttalelse regional fagplan for revmatologi, Helse Nord, 2014 2019

Styresak 89-2014 Høringsuttalelse regional fagplan for revmatologi, Helse Nord, 2014 2019 Direktøren Styresak 89-2014 Høringsuttalelse regional fagplan for revmatologi, Helse Nord, 2014 2019 Saksbehandler: Tonje E Hansen Saksnr.: 2014/1774 Dato: 29.09.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

1 Anbefalinger til fremtidig behov for døgnbehandling og reorganisering av døgntilbudet innen psykisk helsevern for voksne

1 Anbefalinger til fremtidig behov for døgnbehandling og reorganisering av døgntilbudet innen psykisk helsevern for voksne Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - Oppsummering av arbeidsgruppenes anbefalinger - 5 delprosjekter 12. februar i år vedtok styret

Detaljer

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Diskusjonsrapport Forskere: Jorid

Detaljer

Strategiplan for Helse Nordmøre og Romsdal. Utvikling 2009-2014

Strategiplan for Helse Nordmøre og Romsdal. Utvikling 2009-2014 Strategiplan for Helse Nordmøre og Romsdal Utvikling 2009-2014 Vedtatt av styret for Helse Nordmøre og Romsdal 24. juni 2009 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Kapittel 1 hovedoppgaver og verdigrunnlag...

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR LOVISENBERG DIAKONALE SYKEHUS 31. januar 2014 Peder Olsen adm. direktør Helse Sør-Øst RHF Lars Erik Flatø adm. direktør Lovisenberg Diakonale Sykehus Innhold 1. OVERORDNEDE

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer