Bjørnar Alexander Andreassen, seniorrådgiver i Helsedirektoratet. 6. juni 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bjørnar Alexander Andreassen, seniorrådgiver i Helsedirektoratet. 6. juni 2013"

Transkript

1 Utviklingen på rehabiliteringsfeltet etter samhandlingen og videre framover, med fokus på ansvarsfordeling og samhandling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten Bjørnar Alexander Andreassen, seniorrådgiver i Helsedirektoratet 6. juni 2013

2 Samhandlingsreformen trådte i kraft 1/

3 Om rehabilitering i s dokumenter Samhandlingsreformen og Stortingets behandling av denne innebærer at kommunene skal få en sterkere ansvars- og oppgavemessig rolle. Rehabiliteringsområdet er et område der det vil være naturlig å gi kommunene større ansvar. Spesielt er det viktig at pasienter som bør få et rehabiliteringstilbud i nær tilknytning til hjemmet, eller som har stort behov for tverrfaglig oppfølging over tid, får tilbud i kommunen. HOD

4 Om rehabilitering i s dokumenter Klarere pasientrolle Fokus på pasientenes helhetlige behov og ikke delbehov slik de fremstår for faggrupper enkeltvis. Ny fremtidig kommunerolle den forventede veksten i behov i en samlet helsetjeneste må i størst mulig grad finne sin løsning i kommunene. Etablere økonomiske insentiver Rehabilitering er bl.a. med i ordningen med kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten Utvikle spesialisthelsetjenesten slik at den i større grad kan bruke sin spesialiserte kompetanse Spesialisthelsetjenesten skal utvikles i en enda tydeligere spesialisert retning i kombinasjon med vekt på standardiserte pasientforløp og ivaretakelse av pasientens behov for koordinerte tjenester. Tilrettelegge for tydeligere prioriteringer. Det skal utvikles mer systematikk i prioriteringene som gjøres i helsevesenet. 4

5 To nye lover i forbindelse med Folkehelseloven Helse- og omsorgstjenesteloven I tillegg endringer i en rekke andre lover, deriblant spesialisthelsetjenesteloven. Spesielt viktig i rehabiliteringssammenheng: Ny forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator 5

6 Definisjonen av habilitering og rehabilitering står ved lag: Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til pasientens og brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet. Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator, Kap. 2, 3 6

7 Samarbeidsavtaler Nasjonal veileder for lovpålagte samarbeidsavtaler som ble utgitt i 2011, konkretiserer blant annet samarbeid mellom koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i henholdsvis kommune og helseforetak, ambulant virksomhet, arbeid med individuell plan og hjelpemidler. 7

8 Momenter i statsbudsjettet som kan påvirke utviklingen på rehabiliteringsområdet 2.1 Økt pasientbehandling Etterspørselen etter spesialisthelsetjenester øker, og regjeringen møter det økte behovet gjennom å styrke sykehusenes økonomi, slik at flere pasienter kan få behandling. Krav om reduksjon i ventetider videreføres og arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet styrkes. Ut over generell pris- og lønnsjustering av bevilgningene med 3,3 pst., foreslås det mill. kroner mer til drift sammenliknet med saldert budsjett Veksten omfatter behandling innen somatikk, psykisk helsevern, rus og rehabilitering. 8

9 Momenter i statsbudsjettet som kan påvirke utviklingen på rehabiliteringsområdet I 2013 omdisponeres 30 mill. kroner til forebyggende helsetjenester i kommunene, herunder utviklingstiltak rettet mot hjemmerehabilitering (s. 139) : Regjeringen følger opp stortingsmeldingen "Morgendagens omsorg" med å foreslå å bruke 100 millioner i 2013 til blant annet velferdsteknologi, pårørende, frivillige og økt aktivitet på eldresentre, hverdagsrehabilitering, miljøbehandling og menn i omsorgssektoren. 9

10 10

11 Modell for fordeling av ansvar og oppgaver mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten 11

12 Ansvarsfordeling Styrket kompetanse og økt faglig bredde i kommunen. Tilgang til profesjonsspesifikk fagkompetanse på høgskole-/ universitetsnivå relatert til behov på minimum følgende områder: kognitive vansker kommunikasjonsvansker fysisk, psykisk og sosial funksjon funksjon knyttet til aktivitet og deltagelse (ADL) sansetap livsstilsproblematikk hjelpemidler og bolig universell utforming sosioøkonomiske forhold tverrsektoriell samhandling (NAV, arbeid, skole, spesialpedagogikk, fritid etc) 12

13 Ansvarsfordeling Spesielt innen områdene artrose og overvekt / livstilsproblematikk må pasienter overføres fra spesialisthelsetjenesten til kommunale tilbud. Tidlig rehabilitering av for eksempel hjerte, lunge, slag- og kreftpasienter skal fortsatt ligge i spesialisthelsetjenesten, men mye av den senere rehabiliteringen skal økes/ styrkes i helse- og omsorgstjenesten i kommunen. Rehabilitering, spesielt i tidlig fase, av pasienter med spinalskade, traumatisk hodeskade, amputasjoner, multitraumer og sjeldne diagnoser er noe som spesialisthelsetjenesten fortsatt må ha hovedansvaret for. 13

14 Modellen ble brukt også for å vurdere ansvarsavklaringen mellom kommune og spesialisthelsetjeneste knyttet til tilbudet som gis i de private rehabiliteringsinstitusjonene 14

15 Anbefalinger knyttet til private rehabiliteringsinstitusjoner

16 Anbefalinger knyttet til private rehabiliteringsinstitusjoner Progredierende nevrologiske tilstander, samt andre nevrologiske tilstander som for eksempel CP (Cerebral Parese), bør komme høyere opp på statistikken over pasienter som får tilbud i de private rehabiliteringsinstitusjonene. Her bør det også være lettere å få gjentatte opphold. Hjerneslag med store komplekse funksjonsutfall over tid, for eksempel av kognitiv art, bør i større grad prioriteres plass i private rehabiliteringsinstitusjoner. Se ellers Nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag Barn og unge med funksjonsnedsettelser, særlig av sjelden art, bør vurderes innvilget tilbud i private rehabiliteringsinstitusjoner med stor erfaring på området i kombinasjon med andre tiltak. Personer med store og sammensatte funksjonstap, som har et rehabiliteringspotensial, bør vurderes gitt et tilbud i de private rehabiliteringsinstitusjonene.

17 Rehabilitering i dag Både samhandlingsreform og den Nasjonale helse- og omsorgsplanen er i utgangspunktet godt nytt for rehabiliteringsfaget. Viktigheten av rehabilitering er tungt understreket i disse. I tillegg er altså rehabilitering omtalt flere steder i lovverket. 17

18 Riksrevisjonens rapport Riksrevisjonen publiserte i mars 2012 sin rapport: Riksrevisjonens undersøkelse om rehabilitering innen helsetjenesten. 18

19 Noen av hovedfunnene i rapporten: Samlet sett er det ikke mulig å måle en styrking av rehabiliteringsfeltet i spesialisthelsetjenesten i perioden 2005 til Aktivitet målt i DRG-poeng viser en reduksjon både innen vanlig og spesialisert rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Manglende informasjon om rehabilitering i kommunene. Helsedirektoratet får noe informasjon gjennom KOSTRA og IPLOS, men informasjonen er oppstykket. Mangelen på gode måleindikatorer gjør det vanskelig å vurdere om kravet til styrking av kapasiteten er innfridd når det gjelder spesialist- og kommunehelsetjenesten sett under ett. 19

20 Tilsyn med kommunens rehabiliteringstilbud i sykehjem Helsetilsynet 2011 Mangelfullt tverrfaglig samarbeid Mangelfulle rutiner for tv.f. samarbeid For små ressurser innen fysio- og ergoterapi Mangelfull dokumentasjon Igangsatte rehabiliteringstiltak manglet evaluering Kompetanse og opplæring ikke tilstrekkelig prioritert

21 Hva sier statistikken om utviklingen på rehabiliteringsfeltet? 21

22 Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten

23 Rehabilitering i kommune, utenfor institusjon,

24 Institusjonsbasert rehabilitering i kommune,

25 Tendenser for 2012 Utviklingen på rehabiliteringsområdet ser i spesialisthelsetjenesten ut til å følge noenlunde samme spor*: Kompleks rehabilitering på samme nivå som foregående år Vanlig rehabilitering på vei ned Poliklinisk rehabilitering på vei opp *Kun foreløpige tall 25

26 Tendenser for 2012 Det er en svak oppgang fra 2011 til 2012 hva gjelder både rehabilitering i og utenfor institusjon i kommunene, målt per 31/12 hvert år. Målt per årene totalt er det imidlertid en svak nedgang hva gjelder rehabilitering utenfor institusjon fra 2011 til Fremdeles svak oppgang hva gjelder rehabilitering i institusjon. 26

27 Så har vi en nedbygging av rehabiliteringen i spesialisthelsetjenesten uten at kommunene bygger opp? Vanskelig å gi et entydig svar. Nedgang på enkelte parametre i spesialisthelsetjenesten, forsiktig oppgang på andre tilbakegang, stillstand eller forsiktig oppgang på enkelte parametre i kommunen. Hvorfor er det så vanskelig å gi et entydig svar? 27

28 Pasientforløp rehabilitering 28

29 Det er utfordrende å måle utviklingen på rehabiliteringsområdet helt sikkert Pasientforløpet er komplekst mange aktører, mange systemer, mange overganger, allerede mye press på rapportering som kan gå på bekostning av tiden som brukes på brukerne/pasientene Vanskelig å skille habilitering fra rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Tall for habilitering blir fraværende, tall for rehabilitering blir unøyaktige. Hva defineres som rehabilitering i kommunen? Rehabilitering på forskjellige nivåer synliggjøres ikke per i dag 29

30 Mulig løsning En trenger gode indikatorer som gir svar på følgende spørsmål: Er den samlede tiltakspakken som pasienten mottar nok til å kalle helsehjelpen for rehabilitering? Hva slags rehabilitering er blitt gitt?

31 Rehabiliteringsindikatorer i spesialisthelsetjenesten I spesialisthelsetjenesten er det rehabiliteringskodene innen diagnosekodeverket ICD-10 som besvarer spørsmålet om pasienten har mottatt rehabilitering.

32 Dagens kodeverk i spesialisthelsetjenesten:

33 Eksempel på hvordan rehabiliteringskodene i ICD-10 er utformet: Z50.80 Kompleks rehabilitering: Rehabilitering som omfatter målrettet arbeid med bruk av individuell behandlingsplan, samarbeid med relevante etater utenfor institusjonen og minimum 6 spesialiserte helsefaggrupper i tverrfaglige team. I tillegg gjelder følgende ekstrakrav: Arbeidet foregår store deler av dagen/døgnet fram til utskrivning eller minimum fem virkedager Pasienten har minimum en overnatting Pasienten har i tillegg funksjonstrening, trening i kompenserende teknikker og tilpasning av hjelpemidler/miljø Det foretas en vurdering av tiltak i forhold til personlig mestring i hjem, skole, arbeid og fritid Arbeidet ledes av legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering. Innen fagområdene reumatologi, geriatri, nevrologi eller pediatri kan habilitering/rehabilitering ledes av spesialist innen nevnte områder

34 Utkast til modell for differensiering av rehabiliteringsbegrepet 34

35 Rehabilitering i kommunen skjer på flere nivåer. Rehabilitering Nivå 3 (komplekse rehabiliteringstiltak) Nivå 2 (mer komplekse, tverrfaglige rehabiliteringstiltak) Nivå 1 (mobilisering/opptrening/enklere rehabiliteringstiltak)

36 Mulig design på rehabilitering nivå 3 i kommunen: Rehabiliteringstiltakene skal være individuelt tilpasset den enkelte bruker, og tilrettelagt plan (fortrinnsvis Individuell plan) skal utarbeides. Hovedinnholdet i tiltakene skal være individrettet, men deler av innholdet kan gjennomføres gruppebasert Det må være samsvar mellom tiltak som er beskrevet i planen og det som gjennomføres i praksis Pasienten har fått tilbud om koordinator Tiltakene skal i hovedsak bestå av tverrfaglige rehabiliteringstiltak som kan bidra til å bedre brukers funksjonsevne og evne til deltagelse sosialt og i samfunnet Tiltakene må foregå med tilstrekkelig intensitet og varighet Tiltakene må igangsettes uten forsinkelser som kan medføre at rehabiliteringspotensialet reduseres vesentlig. For alle pasienter med kronisk progredierende sykdommer er det også viktig at tiltak igangsettes så raskt at ytterligere tap av funksjon, muskelmasse og styrke unngås Det må være mer enn to yrkesgrupper involvert for å tilfredsstille kravet om tverrfaglighet på dette nivået. Tiltakene fra de forskjellige yrkesgruppene skal også være koordinerte med hverandre. Fysio- og ergoterapeut må være en del av teamet Samarbeid med spesialisthelsetjenesten og andre sektorer enn helsesektoren dersom dette er ansett som nødvendig i brukers rehabiliteringsprosess

37 Hverdagsrehabilitering (nivå 1) Hverdagsrehabilitering er en type rehabilitering som kan drives i større omfang gjennom å involvere hjemmetjenestene i arbeidet. Hverdagsrehabilitering medfører en dreining fra kompenserende tiltak til aktivisering og egenmestring i hverdagen. En faglig omlegging til mer aktiv hjelp gir omsorgstjenestene flere verktøy å arbeide med. 37

38 Aktivitetsindikatorer kan altså etableres. Hva med resultatindikatorer? Mange signaliserer ønsker om å få indikatorer som sier noe om rehabiliteringstiltakenes effekt, heller enn indikatorer som sier noe om hva som er blitt gjort. Fordeler: Muligens mer reelle kvalitetsindikatorer Viktigere å få oversikt over hva effekten ved tiltakene er enn hva tiltakene går ut på Setter bruker i fokus heller enn tjenestene Ulemper: Vanskeligere, og potensielt mer ressurskrevende, å måle Progredierende eller kroniske tilstander vil være utfordrende ved slike indikatorer 38

39 Spesielt for området private rehabiliteringsinstitusjoner akkurat nå: Det utredes om de private rehabiliteringsinstitusjonene skal inkluderes i ordningen med fritt sykehusvalg 39

40 Fire grep fra Jonas Gahr Støre på rehabiliteringsfeltet Stortinget 23/ Ett av disse fire grepene er fritt rehabiliteringsvalg : I tråd med ordningen med fritt sykehusvalg er det vanskelig ikke å legge samme tilnærming til grunn for opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjonene. Jeg vil arbeide for dette og har startet arbeidet med å utrede hvilke organisatoriske, juridiske og økonomiske konsekvenser en slik utvidelse vil innebære. Fritt rehabiliteringsvalg 40

41 Følg med på Helsedirektoratets rehabiliteringssider for oppdateringer 41

IS-1947. Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet

IS-1947. Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet IS-1947 Avklaring av ansvars- og oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet 1 Heftets tittel: Avklaring av ansvars- og oppgavefordeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011 Særskilt vedlegg Stprp nr 1 HOD kap 9_ny:Særskilt vedlegg Stptp nr 1 HOD kap 9 01.02.2008 10:09 Side 1 Særtrykk av St.prp. nr. 1 (2007 2008) kapittel 9 Utgitt av: Publikasjonen finnes på internett: www.regjeringen.no

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE Sel kommune KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER I SEL KOMMUNE 2012 2020 Del plan ReHabilitering Vedtatt av kommunestyret 18.juni 2012 Forklaring på tekst på framsida: «Rehabilitering i kommunen er ikke

Detaljer

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2009/922-1245/2013 Saksbehandler: Ingjerd Sjøvik Morell Dato: 11.01.2013 Saksframlegg Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Morgendagens omsorg Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Forord «Alle bør være opptatt av framtida. Det er der vi skal tilbringe resten av vårt liv.» Helse- og omsorgstjenestene står overfor store

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering

Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering. Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Nasjonale tiltak for styrking av habilitering og rehabilitering Åse Jofrid Sørby, seniorrådgiver Avdeling minoritetshelse og rehabilitering Lillestrøm, 22.oktober 2014 Disposisjon Hvor er vi internasjonalt

Detaljer

Sosial- og helsetjenester for personer med nedsatt funksjonsevne. Oversikt over utviklingen i perioden 2001-2006

Sosial- og helsetjenester for personer med nedsatt funksjonsevne. Oversikt over utviklingen i perioden 2001-2006 SINTEF A1541 RAPPORT Sosial- og helsetjenester for personer med nedsatt funksjonsevne. Oversikt over utviklingen i perioden 2001-2006 Lisbet Grut, Marit Hoem Kvam, Jan-W Lippestad og Geir Tyrmi SINTEF

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Rehabilitering og mestring blant kreftrammede

Rehabilitering og mestring blant kreftrammede Rehabilitering og mestring blant kreftrammede Innhold Forord 4 Sammendrag 5 1. Bakgrunn for undersøkelsen 6 1.2 Hva er rehabilitering? 6 1.3 Kreftpasienters rettigheter og tilbud 7 1.4 Tidligere forskning:

Detaljer

ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD

ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD Beslutningsdokument for ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD Sykehuset Østfold HF 16.11. 2010 1. INNLEDNING... 2 1.1 MÅL I HENHOLD

Detaljer

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste"

Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene AGDENES KOMMUNE 2015-2022. Sammen sikre en bærekraftig tjeneste AGDENES KOMMUNE Forslag til kommunedelplan for pleie- og omsorgstjenestene 2015-2022 "Sammen sikre en bærekraftig tjeneste" Prosjektgruppas høringsframlegg 27. mars 2015 Sammendrag Målet med denne kommuneplanen

Detaljer

1 Innledning. 2 Sammendrag

1 Innledning. 2 Sammendrag Helse- og omsorgsplan 2012-2015 Rullering 2012 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...3 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...6 4 Sentrale dokumenter...6 Kapittel 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 Styrke, videreutvikle og samle de forebyggende helsetjenestene med spesiell oppmerksomhet på helhet og tilgjengelighet Styrke, videreutvikle og samle helse og omsorgstjenestene

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

Epilepsirehabilitering. Norsk Epilepsiforbunds rehabiliteringsmelding. rehabilitering. fokus på

Epilepsirehabilitering. Norsk Epilepsiforbunds rehabiliteringsmelding. rehabilitering. fokus på Epilepsirehabilitering Norsk Epilepsiforbunds rehabiliteringsmelding fremme mestring i hverdagen fokus på rehabilitering mestring i hverdagen Meldingens innhold: Epilepsi, tilleggsutfordringer og rehabiliteringsbehov

Detaljer

Bedre kvalitet - økt frivillighet

Bedre kvalitet - økt frivillighet Bedre kvalitet - økt frivillighet Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015) Nasjonal plandel Forord Frihet er et grunnleggende gode i vårt samfunn og noe det er lett

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016 / Budsjett 2013 2012/2495 PS 12/156 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016 / Budsjett 2013 2012/2495 PS 12/156 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: 27.11.2012 Tidspunkt: 10:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025. Rett hjelp til rett tid. Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune

OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025. Rett hjelp til rett tid. Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025 Rett hjelp til rett tid Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune FORORD Målet for omsorgstjenestene i Nes kommune er at alle som bor eller oppholder seg i

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Prop. 1 S. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S. (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2009 2010) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2010 Utgiftskapitler: 700 783 og 2711 2790 Inntektskapitler: 3700 3751, 5572 og 5631 2 Prop. 1 S 2009 2010

Detaljer