SALGSPROSPEKT. Rådhusgata 25 B, Oslo. Næringslokale Bar/servering. Selges av Eiendoms- og byfornyelsesetaten for Oslo Kommune ved Hadrian Eiendom AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SALGSPROSPEKT. Rådhusgata 25 B, Oslo. Næringslokale Bar/servering. Selges av Eiendoms- og byfornyelsesetaten for Oslo Kommune ved Hadrian Eiendom AS"

Transkript

1 SALGSPROSPEKT Rådhusgata 25 B, Oslo Næringslokale Bar/servering Selges av Eiendoms- og byfornyelsesetaten for Oslo Kommune ved Hadrian Eiendom AS

2 KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal stilles til personene under. Birgitte Marie Formo mobil: e-post: Øivind Solbakken mobil: e-post: Hadrian Eiendom AS Postboks 1242 Vika 0110 Oslo Besøksadresse: Olav Vs gt. 1, Oslo Telefon: Fax:

3 MANDAT Hadrian Eiendom AS har et eksklusivt mandat til å forberede og forestå salg av eiendommen - Gnr. 507 bnr. 8, Rådhusgata 25 B i Oslo Kommune Hadrian Eiendom AS har ikke anledning til, på egenhånd, å føre forhandlinger eller på annen måte føre samtaler som er forpliktende for oppdragsgiver. Selger står fritt til på ethvert tidspunkt å anta eller forkaste ethvert bud. Selger forbeholder seg videre retten til å endre tidsplanen for salget eller salgsprosedyren. SALGSOBJEKTET Selger: Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten Hjemmelshaver: Oslo kommune org.nr Salgsobjektet: Gnr. 507 bnr. 8, Oslo kommune med adressen Rådhusgata 25 B, 0158 Oslo For grunnbokutskrift, se vedlegg

4 LEIEFORHOLD BELIGGENHET/OMRÅDE/OFFENTLIG KOMMUNIKASJON Eiendommen har beliggenhet sentralt i Oslo sentrum, mellom Festningen, Kontraskjæret og vestre del av Kvadraturen, Rådhuset. Området består hovedsakelig av næringsbebyggelse og offentlige bygninger. Næringsbebyggelsen består av kontorer, serveringssteder, butikk- og havnevirksomhet. Offentlig kommunikasjon med trikk, tog og buss i gangavstand fra eiendommen. Adkomst til eiendommen fra E18 opp Rådhusgata mot Rådhusplassen. Eiendommen ligger på høyre side ved trikkeholdeplassen mellom Christiania Torv og Rådhusplassen. Over inngangspartiet er lokalet merket med Club Skansen. LEIEFORHOLD/LEIEINNTEKTER Salgsobjektet består av et lokale som er leid ut til Skansen Oslo AS til kafe-/restaurantvirksomhet. Skansen Oslo AS driver konseptet Club Skansen i lokalet. Club Skansen var på midten av 90-tallet en av Europas mest respekterte house klubber. Club Skansen har åpent hver helg, og har i løpet av sommersesongen utvidede åpningstider hvor det også tilbys matservering. Leieinntekt for 2015, NOK (inklusive merverdiavgift), betales forskuddsvis pr. kvartal. Reguleres årlig 1. januar med 100 % av konsumprisindeksen. Leietaker har innbetalt 6 måneders depositum. Leieforholdet løper fra til

5 Leieforholdet kan ikke sies opp i leieperioden. Leieforholdet kan likevel sies opp av utleier som følge av strategiske valg, omorganisering, salg, overdragelse til andre kommunale virksomheter og liknende som vedtas av Oslo kommune, ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Utleier kan si opp leieforholdet med 6 måneders varsel. Særlig bestemmelse i leiekontrakten punkt 27; Leietaker er kjent med tidligere vannlekkasjeproblemer i lokalene. Lekkasjen har blitt forsøkt utbedret, men til tross for dette kan det tidvis forekomme vanninntrenging i lokalene. Utleier fraskriver seg ethvert ansvar knyttet til dette forholdet. Leiekontrakt, se vedlegg 2 Utearealer er ikke del av salgsobjektet, leietaker leier ca. 40 m² uteareal av Oslo kommune ved Bymiljøetaten. EIENDOMMEN TOMT Eiendommen er eiet. Eiendommen består av et lokale med beliggenhet under veigrunn. Eiendommen har derav ikke registret tomtegrunn men anleggsprojeksjonsflate med ca. 154 m2. Matrikkelbrev, se vedlegg 3. REGULERING Eiendommen har ikke reguleringsbestemmelser, da eiendommen har beliggenhet under veigrunn, jf. V Overflateeiendommen med gnr. 999 bnr. 800 er regulert til Offentlig veigrunn/fortau, jf. S LOKALET Lokalet er på ca. 154 m² BTA over en etasje. Det er god adkomst og visibilitet av lokalet for besøkende gjester. Lokalet er i dag i bruk som kafe/restaurant. Lokalets oppførelsestidspunkt er ikke kjent. Lokalet har god planløsning og er utformet med innvendig bar, sittegrupper, kjøkken, toaletter, kjølelager/teknisk rom. Det er to adkomster til lokalet fra gateplan. TEKNISK BESKRIVELSE Fasaden er hovedsakelig dekket med grefsensyenitt, vinduer og to inngangsdører. Bak- og sidevegger antas å bestå av betongkonstruksjon. Dekket over eiendommen består i hovedsak av belegningsstein. Innvendige gulv er hovedsakelig dekket med fliser, stedvis med vinylbelegg og terrazzogulv. Vegger og himlinger er hovedsakelig malte flater. Toalettene har flislagte gulv og vegger, samt malte flater med innfelte spotlights i himlinger. Barområdet har serveringsdisk, kjøkken og kjølerom. Kjøkkenet er av typen storkjøkken. Ventilasjonsanlegget er av typen General FMC. Anlegget er ikke funksjonstestet. Kjøleaggregat i kjølerom er av typen Friga- Bohn. Lokalet har alarm tilknyttet Securitas AS. Takstrapport utarbeidet av BER, se vedlegg 5. Lokalet ble bruksendret fra offentlig toalett til serveringslokale/bar, Kilde: Utsnitt fra reguleringskart. 5

6 VEDLIKEHOLD/OPPGRADERINGER/SKADER Leietaker har i henhold til leiekontrakt ansvar for normalt vedlikehold av eiendommen under leieperioden. Leietaker oppgraderte lokalet innvendig sist i Selger har opplyst om synlige vannskader innvendig i lokalet, samt utvendig på fasaden. Vannskadene ble først oppdaget av selger høsten 2008, i forbindelse med at det foregikk gravearbeider i veien over eiendommen. Besiktelsesrapport fra Gjensidige peker på at vannlekkasjen kan komme fra punkter hvor kabelføringer går gjennom membrandekket. Selger har opplyst om at det ikke er gjennomført vedlikeholdstiltak fra deres side, og at det er leietaker selv som har stått for nødvendig vedlikehold og oppgraderinger, jf. særlige bestemmelser i leiekontrakten. Besiktigelsesrapport fra Gjensidige, se vedlegg 6. Manvitt AS har utarbeidet en inspeksjonsrapport og tilstandsanalyse for selger i forbindelse med vannlekkasjen, se vedlegg 7. På befaringstidspunktet var et av fasadevinduene skadet. BRUKSTILLATELSE / FERDIGATTEST Eiendommen ble bruksendret fra offentlig toalett til serveringslokale/bar, Det foreligger ferdigattest for lokalet, datert Brukstillatelse og ferdigattest, se vedlegg 8. FREDNING Fasademuren er kommunalt listeført, som betyr listeført som bevaringsverdig, jf. Byantikvarens vernevurdering. Byantikvarens vernevurdering, se vedlegg 9. GRUNNFORHOLD/FORURENSNING Selger er ikke kjent med forurensning på eiendommen. Plantegning datert Tegningen er fra før utleiers oppgradering av lokalet og avviker noe fra dagens planløsning. PARKERING Offentlig gateparkering. ENERGIATTEST Det foreligger energiattest for eiendommen. Eiendommen har energiklasse G farge rød. Energiattest kan tilsendes ved henvendelse til megler. ANNET Stortinget har planer for innkjøring ved siden av eiendommen. Planene er unntatt offentlighet og selger kan derfor ikke gi opplysninger om dette. EIERKOSTNADER EIERKOSTNADER/OFFENTLIGE AVGIFTER/ SKATTETAKST/LIGNINGSVERDI/ FORSIKRING Kommunale avgifter dekkes av leietaker. For 2014 beløp kommunale avgifter seg til NOK Eiendommen er forsikret gjennom Oslo kommunes felles forsikring for bygninger og eiendom i Oslo Forsikring AS. Denne forsikringen er ingen fullverdiforsikring. Det er p.t ikke eiendomsskatt i Oslo kommune. Likningsverdi er ikke kjent da kommunal eiendom ikke likningsvurderes 6

7 YTTERLIGERE INFORMASJON HEFTELSER / TINGLYSTE SERVITUTTER Det er ingen registrerte heftelser eller servitutter registrert på eiendommen. Utskrift av grunnboksblad følger som vedlegg 1. Det forutsettes at kjøper setter seg inn i eiendommens heftelsesbilde. Kjøper overtar eiendommen med de heftelser som foreligger med unntak av de tinglyste obligasjoner som gjelder nåværende eiers låneopptak dersom disse forutsettes innfridd ifm. overtakelse. Interessenter oppfordres til å gjøre egen undersøkelse man finner nødvendig knyttet til heftelser/rettigheter forbundet med eiendommen. Selger fraskriver seg ansvaret for innholdet i servitutter påheftet eiendommen. TINGLYSTE SERVITUTTER Det er ingen tinglyste servitutter på eiendommen. KONSESJON Eiendommen er ikke konsesjonspliktig, jf. Konsesjonsloven 4. SALGSSTRUKTUR - AVGIVELSE AV BUD PRISANTYDNING/OMKOSTNINGER Takstverdi NOK Gi bud. Ved eiendomsoverdragelse påløper følgende kostnader for kjøper: Dokumentavgift til staten: 2,5 % av kjøpesum Tinglysingsgebyr skjøte: NOK 525,- Tinglysingsgebyr pantobl.: NOK 607,- pr. stk. inkl pantattest Evt. andre gebyrer herunder konsesjonsgebyr, eierskiftegebyr sameie. BUD Potensielle kjøpere vil inviteres til inngivelse av bud med de forutsetninger som legges til grunn her, herunder spesielt vedlagt salgskontrakt. Det forutsettes at kjøper har satt seg inn i dokumentasjonen. Det legges opp til en åpen budgivning. Bud skal kun avgis skriftlig til megler. Finansiering må dokumenteres som vedlegg til budet. Muntlig bud aksepteres ikke. Budet skal signeres av en person som har prokura eller signaturrett. Kopi av firmaattest og legitimasjon vedlegges. Dokumentasjon som underbygger tilliten til budgivers betalings- og gjennomføringsevne og/ eller manglende forespurt dokumentasjon vil bli tillagt vekt. Selger ønsker ikke å få bud med styreforbehold, finansieringsforbehold eller andre forbehold herunder due diligence. Bud med forbehold vil under ellers like forhold blir rangert lavere enn bud uten forbehold. Selger aksepterer ikke bud med noen form for konfidensialitet. Selger forbeholder seg retten til å forkaste samtlige bud, herunder evt. velge å ikke gjennomføre et salg. EBY har ikke anledning til å akseptere bud som er under takst før eiendommen har vært presentert i markedet i minst 2 måneder. Inngåelse av en for selger bindende avtale, er i henhold til salgskontrakten betinget av vedtak i bystyret i Oslo kommune. PRISANTYDNING/OMKOSTNINGER Informasjonen i dette prospekt er hentet fra selger og fra offentlige kilder. Informasjonen er bearbeidet etter beste skjønn, men megler kan ikke ta ansvar for at informasjonen er riktig eller fullstendig. 7

8 SALGSFORUTSETNINGER Kjøper oppfordres til å befare eiendommen og gjøre tekniske, juridiske og økonomiske vurderinger ved hjelp av fagfolk før avgivelse av bud. Informasjonen i dette salgsprospekt og fremlagte data om leiekontrakter o.a. er fremskaffet fra kilder som av selger og Hadrian Eiendom AS anses pålitelig. Selger svarer kun for de evt. garantier, inneståelser eller lignende som er uttrykkelig avgitt i salgskontrakt. Selger har ikke målt arealet av eiendommen. Arealet er kun hentet fra offentlig registre og fra taksten. De angitte arealer er avgitt etter beste skjønn. Selger er ikke ansvarlig for de angitte arealtall og kjøper vil bli gitt tilgang for å foreta egne målinger før avgivelse av bud om ønskelig. Ovennevnte forhold forutsettes hensyntatt ved avgivelse av bud. FORH. TIL AVHENDINGSLOVEN/ SELGERS OPPLYSNINGSPLIKT/KJØPERS UNDERSØKELSESPLIKT Eiendommen selges som den er, jf. avhendingslovens 3-9. Det presiseres at forhold dekket av avhendingslovens 3-9 annet punktum ikke kan gjøres gjeldende som mangel. Selger har gitt kjøper alle opplysninger om eiendommene som er kjent for etaten. Likeledes er kjøper gjort kjent med alle dokumenter som er vedlagt denne kontrakt. Som kommune med mange virksomheter kan selger ikke garantere at det ikke eksisterer informasjon om eiendommen som ikke er fremkommet. Avhendingslovens 3-9 fravikes derfor slik at manglende opplysninger i henhold til avhendingslovens 3-7 ikke kan utgjøre en mangel. Kjøper er kjent med innsig av vann. Innsig av vann kan ikke utgjøre noen mangel. Det vises til tilstandsanalyse som er vedlagt i prospektet. Stortinget har planer for innkjøring ved siden av eiendommen. Forhold vedrørende stortingets arbeid kan ikke utgjøre en mangel ved eiendommen. Likeledes fravikes avhendingslovens 3-9 slik at kjøper ikke kan gjøre gjeldende som mangel forhold etter avhendingslovens 3-8 hvor eventuelle uriktige opplysninger om eiendommen er gitt av andre enn selger. Hva gjelder selgers kunnskap så skal dette begrenses til selger v/eiendoms- og byfornyelsesetaten. Dette slik at selger hva gjelder opplysningsplikt ikke skal identifiseres med personer utenfor nevnte etat. Avsnittene ovenfor fraviker avhendingsloven til ugunst for kjøper, og dette er hensyntatt av partene ved fastsettelse av kjøpesummen. Kjøper er oppfordret til å undersøke eiendommene og forhold knyttet til denne selv og ved bruk av dertil egnede fagpersoner. Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han kjente eller måtte kjenne til ved sin signering av salgskontrakten. Avhendingslovens 4 19 (2) fravikes, slik at den endelige reklamasjonsfrist settes til 2 år etter overtakelse. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor selger tilknyttet forhold kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av eiendommen før signering av avtalen. Kjøper taper retten til å gjøre avtalebrudd gjeldende dersom kjøper ikke innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget avtalebruddet, gir selger melding om at avtalebruddet vil bli gjort gjeldende og hva avtalebruddet består i. Eventuell reklamasjon eller andre former for krav overfor selger kan av kjøper uansett senest finne sted 2 år etter overtakelse. 8

9 MELDING Bedrifter og andre næringsdrivende har plikt til å melde fra til konkurransetilsynet om fusjoner, oppkjøp og avtaler som fører til kontroll i andre selskaper. I den nye konkurranseloven kalles slike fusjoner, oppkjøp og avtaler for foretakssammenslutninger. I utgangspunktet er det plikt til å melde foretaks sammenslutninger hvis de involverte foretakene til sammen omsetter for over 1 milliard kroner i Norge årlig. Det er likevel ikke meldeplikt hvis bare ett av foretakene har over 100 millioner i årlig omsetning i Norge. Dersom erverv av eiendommen medfører at det oppstår meldepliktig foretakssammenslutning skal kjøper besørge slik melding. DOKUMENTASJON VEDLAGT 1. Grunnbokutskrift 2. Leiekontrakt 3. Matrikkelbrev 4. Reguleringskart m/bestemmelser 5. Takstrapport fra BER 6. Besiktigelsesrapport fra Gjensidige 7. Inspeksjonsrapport og tilstandsanalyse fra Mannvit 8. Brukstillatelse og ferdigattest 9. Byantikvarens vernevurdering 10. Utkast salgskontrakt 9

10 Grunnbokutskrift 1BILAG 1 GRUNNBOKUTSKRIFT

11 Navn: Saksbehandler: Hadrian Eiendom AS HADRIAN Utskrift fra Grunnboken Gårdsnummer 507, Bruksnummer 8 i 0301 OSLO kommune Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret Utskriftsdato Kilde: Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk Registrert til og med HJEMMELSOPPLYSNINGER Hjemmelshavere: HJEMMEL TIL GRUNN Kjøpesum: 0 Omsetningstype: Annet OSLO KOMMUNE ORG.NR: PENGEHEFTELSER SERVITUTTER Ingen heftelser registrert. Ingen servitutter registrert. GRUNNDATA OPPRETTELSE AV MATRIKKELENHETEN

12 Leiekontrakt 2BILAG 2 LEIEKONTRAKT

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 Matrikkelbrev 3BILAG 3 MATRIKKELBREV

25

26

27

28

29

30 BILAG 4 4REGULERINGSKART M/BESTEMMELSER Reguleringskart m/bestemmelser

31

32

33

34 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten V Saken gjelder: Rådhusgata mellom Akersgata og Rosenkrantzgate - Forslag til endret tverrprofil (mindre vesentlig endring). For V er all informasjon skrevet på kartet. V har ikke egne skrevne reguleringsbestemmelser. Vedtaksdato: Vedtatt av: Byplansjefen Lovverk: PBL 1985 Høydereferanse: OSLO LOKAL Merknader: Knytning(er) mot andre planer: S-1150, S-1250, S-176GO, S-2413, S-2508 Saken består av 1 inkludert denne. Plan- og bygningsetaten Besøksadresse: Vahls gate 1, 0187 Oslo Postadresse: Boks 364 Sentrum, 0102 Oslo Telefon: Telefaks: Organisasjonsnummer: MVA E-post: Internett:

35 BILAG 5 5TAKSTRAPPORT FRA BER Takstrapport fra BER

36 Verdivurdering Rådhusgata 25 B, 0158 Oslo Gnr. 507, bnr. 8 i Oslo kommune

37 Verdivurdering INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG 3 Takstobjekt 3 Mandat 3 Nøkkelinformasjon 3 Konklusjon 3 INNLEDNING / MANDAT 4 FAKTISKE OPPLYSNINGER 4 VERDIGRUNNLAG 7 Premisser 7 Metode for verdiberegningen 7 Markedsvurdering 7 Lånegrunnlag 7 Leievurdering 7 Påstående leienivå 7 Felleskostnader 7 Ledighet 8 Markedsleievurdering 8 Eiers kostnader 8 Ekstraordinært vedlikehold 8 Rentegrunnlag/Avkastningskrav 9 VERDIBEREGNING 10 Kontantstrømanalyse 10 Nøkkeltall 10 Verdiberegning 10 KONKLUSJON/VERDISKJØNN 11 Vedlegg: 1. Reguleringskart 2. Plantegning 3. Matrikkelbrev Verditakst Rådhusgata 25B Skansen Side 2 av 11 37

38 Verdivurdering SAMMENDRAG Takstobjekt Rådhusgata 25 B, 0158 Oslo Gnr. 507, bnr. 8 i Oslo kommune Mandat Oppdraget er å vurdere verdien av eiendommen Rådhusgata 25 B med matrikkel gnr. 507 bnr. 8 i Oslo kommune. Oppdraget er å ansette en normal markedsverdi på eiendommen slik den fremstår i dag. Verdigrunnlaget baseres på eiendommens inntektsoverskudd og normale markedsleier, bygningen leiet ut fritt i markedet. Markedsverdien er den pris flere sannsynlige investorer ville være villige til å gi for eiendommen. Nøkkelinformasjon Adresse: Matrikkel: Eiendomstype: Hjemmelshaver: Estimert ledighetsgrad: Dagens ledighet: Beregnet eiers kostnad (%): Avkastningskrav: Rådhusgata 25 B, 0158 Oslo Gnr. 507, bnr. 8 i Oslo kommune Servering Oslo kommune 0,0 % 0,0 % 22,9 % 6,00 % Bruttoareal (m² BTA): Tomtenes areal (m²): Byggeår: Renovert: Markedsleie: Løpende leie: Normale eierkostnader: Teknisk verdi: 156,0 N/A Ukjent Løpende N/A Eiendommen er sentralt beliggende i sentrum, mellom Kontraskjæret og den vestre delen av Kvadraturen, ved Rådhusplassen i Oslo. Eiendommen er nærmere bestemt beliggende under veigrunnen av den øvre traséen for Rådhusgata med inngang fra den nedre traséen. Området er i hovedsak bebygget med næringseiendommer og bygårder med forretninger og bevertning i første etasje og kontorer i resterende etasjer. I nærområdet finnes det meste av servicetilbud og fasiliteter. Videre er det meget god kollektivdekning i området med T-bane, trikk, buss, tog og flytog beliggende innenfor gangavstand. Eiendommen består av et lokale, over en etasje, som er beliggende under veigrunnen av den øvre traséen for Rådhusgata med inngang fra den nedre traséen. Eiendommen er i dag utleid til serveringsformål. Verdigrunnlaget tar utgangspunkt i eiendommens inntektsoverskudd basert på påstående leienivå samt en vurdering av eiendommens normale markedsleienivå etter utløp av eksisterende leieforhold. Verdiberegningen er basert på en kontantstrømsanalyse. Rapporten er en oppdatering av rapport datert Konklusjon Med bakgrunn i mottatte opplysninger, oppgaver og verdiberegninger ansettes følgende verdi av eiendommen med adresse Rådhusgata 25 B, 0158 Oslo: kr Kronertomillionernihundreogfemtitusen 00/100 Det er ikke gitt for noen å beregne eksakt verdi for denne type eiendom, da ulike investorer vurderer de forskjellige verdiparameterne svært ulikt. Basert på vår sensitivitetsanalyse anser vi at eiendommens verdi er beliggende innenfor intervallet kr. 2,6 millioner til kr. 3,3 millioner. Taksten er avholdt etter beste skjønn og i henhold til gjeldende instruks og retningslinjer. Takstmannen er ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil og mangler som han ikke kunne ha oppdaget etter å ha undersøkt takstobjektet slik god skikk tilsier BER Verdivurdering AS Drammensveien 126 A, 0277 Oslo Tlf Telefaks: Johan Berg-Svendsen Siviløkonom MNTF Per Erik Solem Siviløkonom M.Sc. 38 Verditakst Rådhusgata 25B Skansen Side 3 av 11

39 Verdivurdering INNLEDNING / MANDAT Oppdraget: Jurist Eva Kulsvehagen ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) i Oslo kommune har anmodet BER Verdivurdering AS om å vurdere verdien av eiendommen Rådhusgata 25 B, med gnr. 507, bnr. 8 i Oslo kommune. Oppdraget er å ansette eiendommens normale markedsverdi slik den fremstår i dag. Verdigrunnlaget tar utgangspunkt i eiendommens inntektsoverskudd basert på påstående leienivå samt en vurdering av eiendommens normale markedsleienivå. Markedsverdien er den pris flere sannsynlige investorer ville være villige til å gi for eiendommen. Den merpris en særinteresse kan være villig til å gi er ikke vurdert. Dette er en oppdatering av rapport datert basert på ny informasjon vedrørende lekkasjer og fuktskader samt nye markedsbetingelser. Andre forutsetninger/ opplysninger: Det er forutsatt i denne rapport at eiendommen er godkjent til dagens bruk, samt at eventuelle pålegg fra offentlig myndigheter er oppfylt. FAKTISKE OPPLYSNINGER Markedsverdien er henført til dagens dato og det forutsettes at: - det ikke foreligger uoppfylte pålegg på eiendommen, servitutter eller lignende som kan påvirke eiendommens verdi. - eiendommen er fri for forurensede masser. - eiendommen vurderes som om den var heftelsesfri. - mottatte muntlige og skriftlige opplysninger er korrekte. For øvrig er vurderingen basert på egne observasjoner, erfaringer med markedet og eiendomsbransjen generelt samt konkrete referansetall. Eventuelle servitutter er ikke undersøkt nærmere i forbindelse med oppdraget og forutsettes i denne verdivurdering ikke å ha verdipåvirkende effekt. Besiktigelse: Dokumenter: Eiendommen ble besiktiget den 2. februar Representanter fra leietaker og Oslo kommune viste eiendommen og ga faktiske opplysninger. Eiendommen er ikke besiktiget i forbindelse med denne oppdateringen. Vi har mottatt følgende dokumenter som grunnlagsmateriale: -Inspeksjonsrapport og tilstandsanalyse utført av Mannvit, datert Matrikkelbrev - Plantegning - Reguleringskart - Overføringsnotat, datert Leiekontrakt - Situasjonskart I tillegg er det innhentet informasjon fra grunnboken/eiendomsdata samt Oslo kommunes hjemmesider. Registerbetegnelse: Tomten: Hjemmel: Gnr. 507, bnr. 8 i Oslo kommune I henhold til Eiendomsdata er det ikke oppgitt et tomteareal for eiendommen. I henhold til Eiendomsdata har eiendommen følgende hjemmelshaver: Oslo kommune Rådhuset, 0037 Oslo Forsikring: Vi har ikke mottatt forsikringspolise på eiendommen. Verditakst Rådhusgata 25B Skansen Side 4 av 11 39

40 Verdivurdering Beliggenhet: Eiendommen er sentralt beliggende i sentrum, mellom Kontraskjæret og den vestre delen av Kvadraturen, ved Rådhusplassen i Oslo. Eiendommen er nærmere bestemt beliggende under veigrunnen av den øvre traséen for Rådhusgata med inngang fra den nedre traséen. Området er i hovedsak bebygget med næringseiendommer og bygårder med forretninger og bevertning i første etasje og kontorer i resterende etasjer. I nærområdet finnes det meste av servicetilbud og fasiliteter. Videre er det meget god kollektivdekning i området med T-bane, trikk, buss, tog og flytog beliggende innenfor gangavstand. Bebyggelse: Arealer: Eiendommen består av et lokale, over en étasje, som er beliggende under veigrunnen av den øvre traséen for Rådhusgata med inngang fra den nedre traséen. Dekket over eiendommen består i hovedsak av belegningsstein/asfalt. Bak- og sidevegger antas å bestå av betongkonstruksjoner. Fasaden mot Rådhusgatens nedre trasé er utformet med grefsensyenitt. Videre består fasaden av seks vinduer og to inngangsdører. Oppføringstidspunkt er ikke kjent. I henhold til målsatte tegninger samt kontrollmål på stedet har lokalet følgende bruttoareal: Sum bruttoarealer m² BTA 156,0 Lokalet er ikke oppmålt i sin helhet. Det er således noe usikkerhet knyttet til eksakt areal. Beskrivelse: Tekniske anlegg: Energimerke: Vedlikehold: Lokalet er i dag utformet og i bruk som servering. Lokalet er utformet med bar, ulike sittegrupper, kjøkken, toaletter, kjølelager, teknisk rom med mer. Lokalet er i hovedsak utført med flislagte gulv samt malte flater på vegger og himlinger. Stedvis noe vinylbelegg på gulvene i baren og på kjøkken, samt noe terrazzogulv på kjølelager. 3 separate toaletter med flislagte gulv og vegger, samt malte flater med innfelte spotlights i himlinger. Nyere innbygde toaletter og servanter. Ett separat toalett med fire pissoarer med samme utførelse. Barområde med serveringsdisk, flere kjøleskap og utslagsvask. Kjøkken av type mindre storkjøkken. Det elektriske anlegget er ikke vurdert. Videre er det installert alarmanlegg og ventilasjon. Dette er ikke funksjonstestet. Vi har ikke mottatt informasjon vedrørende energimerking. I henhold til mottatt informasjon er eiendommen untatt kravet om energirapport da eiendommen er under m² og er fredet. I henhold til mottatt informasjon ble dekket over eiendommen rehabilitert i 2009 samt at fasaden antas å ha blitt sandblåst. Vinduer og dører fra I henhold til mottatt informasjon ble det i 2008 oppdaget til dels store vannlekkasjer gjennom fasademuren. Årsaken til lekkasjen ble aldri helt klarlagt, men en besiktigelsesrapport fra Gjensidige, datert , peker på kabelføringer gjennom membrandekket som mulig årsak. Lekkasjen ble forsøkt utbedret av Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Status i dag er at det lekker noe vann inn ved regnvær og snøsmelting gjennom den øvre del av fasaden. 40 Verditakst Rådhusgata 25B Skansen Side 5 av 11

41 Verdivurdering Ved befaring ble det også observert vannlekkasjer gjennom fasaden mot gate, dette spesielt på eiendommens vestlige side. Det er grunn til at tro at det lekker grunnvann fra indre del, som renner langs vegger, under hevet gulv og langs himling mot ytre fasade. I henhold til mottatt inspeksjonsrapport og tilstandsanalyse utarbeidet av Mannvit, datert , er det fortsatt problemer med fuktinnsig og det anbefales utbedringer på fasade for ca. kr ,-. Vi har således hensyntatt dette under ekstraordinært vedlikehold og henviser til denne rapport for ytterligere detaljer. Innvendig fremstår lokalene, på generelt grunnlag, med en normal standard. Toaletter fremstår med en god standard og tilstand, sist pusset opp for to år siden. Serveringsområder ble sist pusset opp for ett år siden, men har noe bruksslitasje samt at deler av arealene mot sydvest er påvirket av fukt. På grunnlag av problemene med lekkasjer må det påregnes økt vedlikeholdsbehov. Parkering: Regulering: Bruksformål: Utbyggingspotensial: Spesielle forhold: Eiendommen har ingen parkeringsplasser. Det henvises til gateparkering i området. I henhold til offentlig tilgjengelig informasjon samt Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune (Hanne Lund) er eiendommen ikke regulert. Imidlertid er grunnen over eiendommen regulert til fortau og veigrunn i henhold til reguleringsbestemmelser V301291, datert Reguleringsbestemmelsene har ingen skrevne bestemmelser. I henhold til mottatt informasjon fra Plan- og bygningsetaten, ved Hanne Lund, i Oslo kommune ble eiendommen godkjent bruksendret fra offentlig toalett til serveringslokale m/bar i Eiendommen er som tidligere nevnt beliggende under veigrunnen av den øvre traséen for Rådhusgata med inngang fra den nedre traséen. Eiendommen anses således som fullt utnyttet. I henhold til mottatt informasjon fra Bymiljøetaten i Oslo kommune har eiendommen leid ca. 41 m² av fortauet utenfor eiendommen til uteservering med skjenkebevilling. Leieforholdet utløp men leienivå for 2015 vil utgjøre ca ,- per m²/år. I henhold til mottatt informasjon er bygningen fredet. Grunnforurensninger: Oppgave over eventuelle forurensninger i grunnen er ikke mottatt, og i henhold til Miljøstatus sine kartsider på internett er det ikke registrert forurensninger eller potensielle forurensningskilder på eiendommen. Vi vil for ordens skyld bemerke at forurensninger i grunnen er tomteeiers ansvar. Eventuelle kostnader er forutsatt å komme til fradrag fra den beregnede verdi. Verditakst Rådhusgata 25B Skansen Side 6 av 11 41

42 Verdivurdering VERDIGRUNNLAG Premisser Oppdraget er å vurdere eiendommens markedsverdi slik den fremstår i dag. Den angjeldende eiendommen er meget spesiell i næringseiendomsammenheng. Eiendommen er et lokale som er beliggende under veigrunnen, som tidligere var et offentlig toalett, men er bruksendret og utformet til bruk som serveringslokale. Eiendommen er i dag også utleid til serveringsvirksomhet. Vi anser at dette er eiendommens mest sannsynlige bruksområde, og har således benyttet påstående leiekontrakt samt forventningen til fremtidig inntektsgrunnlag basert på normale markedsleier hensyntatt eiendommens standard, tilstand og nåværende bruksformål. Beregningene baseres på en analyse av relevante forhold som vil ha innvirkning på eiendommens verdi, slik som bruksformål, markedsforhold, bebyggelse, utforming, standard og tilstand med mer. Metode for verdiberegningen Verdien av denne type næringseiendom vurderes normalt på bakgrunn av én av to beregningsmetoder, henholdsvis nettokapitaliseringsmetoden og en kontantstrømsanalyse. Nettokapitaliseringsmetoden innebærer en vurdering av eiendommens verdi med bakgrunn i eiendommens netto inntektsoverskudd og angitt forrentningskrav. Forrentningskravet er basert på et rimelig skjønn hensyntatt markedssituasjonen. Kontantstrømanalysen er en vurdering av forventet kontantstrøm i eiendommen over en tiårsperiode. Verdien fremkommer med bakgrunn i eiendommens normale markedsleier, fritt utleid i dagens marked. Markedsleien ansettes ut fra våre erfaringer fra normale markedsleier for tilsvarende lokaler i området. Nåverdien er et resultat av neddiskonterte pengestrømmer i tiårsperioden, samt et tenkt salg av eiendommen i år 10, basert på forventningene til leieinntekter i år 11. Eiendommen anses å kunne ha en varierende kontantstrøm gjennom den neste 10-årsperioden, og vi har derfor beregnet eiendommens verdi ved å benytte en kontantstrømsanalyse. Markedsvurdering Markedet for næringseiendom har vært meget godt de siste to årene med rekordhøye leiepriser og eiendomsverdier. Det er fortsatt god aktivitet i salgsmarkedet, men leiemarkedet viser noe svakhetstegn. Norges økonomi er fortsatt relativt god og både statlig og privat konsum holder seg på et godt nivå. Det er imidlertid en rekke forhold som gjør at risikobildet for investering i næringseiendom har økt den senere tid og som kan gi nedgang i både leie- og eiendomspriser de nærmeste årene. Først og fremst er det den økonomiske situasjonen i Norge med forventninger om lavere økonomisk vekst og økt arbeidsledighet, spesielt påvirket av et kraftig fall i oljeprisen. I tillegg er den økonomiske situasjonen i Europa noe usikker, med enkelte lands problemer med å finansiere sin egen statsgjeld, lav økonomisk vekst og høy arbeidsledighet. Restaurantlokaler er noe mer spesialtilpasset enn vanlige kontorlokaler. I tillegg kreves det egne arealer for kjøkken, kaldtlager og oppvask. Videre har restauranter et omdømme og fast tilholdssted, som vil bli påvirket dersom virksomheten flytter. Av erfaring er det derfor høyere terskel for at slike leietakere relokaliserer sin virksomhet. Lånegrunnlag Vi har i dette takstdokumentet ikke beregnet eiendommens låneverdi. Vi anser dette for å være lånegivers oppgave basert på lånesøkers kredittverdighet og faktiske forhold vedrørende panteobjektet. Leievurdering Påstående leienivå I henhold til mottatt informasjon er hele eiendommen utleid til Skansen Oslo AS. Leiekontrakten utløper uten rett til oppsigelse i leieperioden, dog kan leieavtalen sies opp av Oslo kommune med 6 måneders varsel. Årlig leie er for 2015 er kr ,-, tilsvarende et nivå på kr ,- per m². Videre påpeker leiekontrakten at leietaker er kjent med tidligere vannlekkasjeproblemer og at utleier fraskriver seg et hvert ansvar knyttet til dette forholdet. Felleskostnader Det forutsettes at leietakere dekker en forholdsmessig andel av felleskostnader/driftskostnader for eiendommen. Vi har ikke mottatt oversikt over eventuelle felleskostnader, og det er i vurderingen derfor forutsatt at disse kostnadene er beliggende innenfor normalnivå for denne type eiendom. 42 Verditakst Rådhusgata 25B Skansen Side 7 av 11

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) KJØPEKONTRAKT mellom Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) og Drøbak Montesorri Stiftelse Organisasjonsnr. 985 039 860 (heretter kalt kjøper) Sign:. Sign.. 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter kalt selger og Selger: Rissa kommune

Detaljer

Salgsoppgave. Fjordveien 11 3490 Klokkarstua

Salgsoppgave. Fjordveien 11 3490 Klokkarstua Salgsoppgave Fjordveien 11 3490 Klokkarstua OPPLYSNINGER OM SALGSOBJEKTET Eiendom: Eldre industri eiendom med utviklingspotensial til f. eks. bolig. Selger: Rolf Håkon Tønnessen, Kolleveien 15, 3060 Svelvik.

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Sunnaas Sykehus HF Org.nr: 883 971 752 heretter kalt Selger og Kjøper: Askim Kommune Org.nr: 840 894 312 heretter kalt Kjøper er i dag inngått følgende avtale: 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM

AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM AVTALE OM KJØP AV BOLIGEIENDOM Standardisert mal kan bli endret. Denne avtale ("Avtalen") er inngått den [ ] mellom: (i) Flekkerøy eiendom AS, (org nr.988 759 553), Østerøya 39, 4625 Flekkerøy ("Selger")

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Om kontrakten Denne kontrakten gjelder for kjøp av bolig og fritidsbolig mellom private, der selgeren ønsker å selge eiendommen «som den er». Kontrakten er tilpasset avhendingslova som gjelder ved slike

Detaljer

Grefsenkollveien 16 for salg Tomt regulert til boligformål

Grefsenkollveien 16 for salg Tomt regulert til boligformål Grefsenkollveien 16 for salg Tomt regulert til boligformål Grefsenkollveien 16 DnB NOR Næringsmegling AS har i oppdrag for Oslo kommune v/eiendoms- og byfornyelsesetaten å selge Grefsenkollveien 16. Eiendommen

Detaljer

Verditakst. Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL KVINNHERAD KOMMUNE. Utført av: Steinar Tokheim Takstmann

Verditakst. Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL KVINNHERAD KOMMUNE. Utført av: Steinar Tokheim Takstmann Verditakst Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL Gnr. 89 89 Bnr. 108 112 KVINNHERAD KOMMUNE Utført av: Takstmann Oppdrag Befaringsdato: Verditakst Næringseiendommen Rosendalsvegen 25 5470 ROSENDAL

Detaljer

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er»

Forbrukerrådets kontrakt ved kjøp av fast eiendom «som den er» Parter Kjøper Navn: fødselsnr.: Navn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/sted: E-post: Selger Navn: fødselsnr.: Navn: fødselsnr.: Adresse: Postnr/sted: E-post: Side 1 av 8 Betaling Kjøpesum, kr med bokstaver

Detaljer

Kjøpekontrakt for boligtomt

Kjøpekontrakt for boligtomt Kontraktsutkast 06.04.2016 Kjøpekontrakt for boligtomt Selger: Rindal kommune, Rindalsvegen 17, 6657 Rindal Org.nr.: 940138051 Telefon: 71664700 Kjøper: Navn: Adresse: Postnr./poststed: Fødselsnr. (11

Detaljer

NÆRINGSBYGG I GRIMSTAD SENTRUM TIL SALGS!

NÆRINGSBYGG I GRIMSTAD SENTRUM TIL SALGS! NÆRINGSBYGG I GRIMSTAD SENTRUM TIL SALGS! SMITH PETERSEN GATE 3 BTA 580 m² BYGGEÅR 1984 TOMT 210 m² Prisantydning 7.500.000 kr + ca. 2,6% omk. til staten. OPPDRAGSNUMMER: 9-0001/14 PER MARIUS ARNTSEN EIENDOMSMEGLER

Detaljer

Utvalg for tekniske saker 01.09.10 sak 46/10 vedlegg 3

Utvalg for tekniske saker 01.09.10 sak 46/10 vedlegg 3 Utvalg for tekniske saker 01.09.10 sak 46/10 vedlegg 3 Dokumentet er endret 15.07.2010 endelig forslag K J Ø P E K O N T R A K T Mellom SANDNES KOMMUNE og VÅGSGATEN 16 AS vedr. gnr. 111 og bnr. 1102, snr.

Detaljer

Verditakst. Svegeskogen 17 4400 FLEKKEFJORD FLEKKEFJORD KOMMUNE. Utført av: Einar Tønnesen Byggmester og Takstmann

Verditakst. Svegeskogen 17 4400 FLEKKEFJORD FLEKKEFJORD KOMMUNE. Utført av: Einar Tønnesen Byggmester og Takstmann Næsgårdsgaten, postboks 4 4379 Egersund Mail: post@takst-kon.no Tlf: 546070 Org.nr: 992 08 789 Verditakst Svegeskogen 7 4400 FLEKKEFJORD Gnr. Bnr. 43 52 97 FLEKKEFJORD KOMMUNE Utført av: Einar Tønnesen

Detaljer

Kjøpekontrakt. Navn Fødselsnr/Org.nr. Telefon. dagfinn.jensen@getmail.no

Kjøpekontrakt. Navn Fødselsnr/Org.nr. Telefon. dagfinn.jensen@getmail.no Kjøpekontrakt Selger Navn Trendheimêaptistmenisbä_._ Postboks185TiHer,7476Trondheim Fødselsnr /Org nr Telefon _9_38977224 E-p-cfsíadresse harald.s.mahlum@sintef.no Kjøper Navn Fødselsnr/Org.nr. Telefon

Detaljer

Egganveien 1, Trondheim

Egganveien 1, Trondheim Egganveien 1, Trondheim SALG AV 100% AV AKSJENE I EGGANVEIEN 1 EIENDOM AS KONTAKT MEGLER Stein Tollin M: 928 16 688 stein.tollin@norion.no Sammendrag Norion Næringsmegling AS bistår ICA Eiendom Norge

Detaljer

1 TIL SALGS AS KLIPRA

1 TIL SALGS AS KLIPRA TIL SALGS AS KLIPRA 1 2 Eier/selger: Sabinum AS (org nr 940 791 545) eier og selger 100 % av aksjene i AS Klipra (org nr 830 303 472). 3 Bakgrunn: Det er aksjene i AS Klipra som er til salgs. Klipra ble

Detaljer

Fjordgata 13, porsgrunn. Forretningstomt - Herøya / Porsgrunn

Fjordgata 13, porsgrunn. Forretningstomt - Herøya / Porsgrunn Fjordgata 13, porsgrunn Forretningstomt - Herøya / Porsgrunn 2 / Beliggenhet Eiendommen har hjørnebeliggenhet inntil Herøyaveien og Fjordgata. Meget gode eksponeringsmuligheter. Ca 2 km till E 18, og ca

Detaljer

NÆRINGSTOMT - LARVIK HAVN

NÆRINGSTOMT - LARVIK HAVN NÆRINGSTOMT - LARVIK HAVN Prisant.: Åpen for bud! Adresse: Kanalgata 5 Tomteareal: 9135 kvm Oppdragsnr: 2120014 Adresse Kanalgata 5 3263 Larvik Registerbetegnelse Gnr.3020 Bnr.1075 i Larvik kommune Eier

Detaljer

Salgsoppgave. Slettaveien 12 3403 Lier

Salgsoppgave. Slettaveien 12 3403 Lier Salgsoppgave Slettaveien 12 3403 Lier OPPLYSNINGER OM SALGSOBJEKTET Eiendom: Kontorbygg kombinert med 4 stk. utleieleiligheter i Lierbyen. Selger: Rerob Eiendom AS, org.nr. 979 980 264. Adresse: Slettaveien

Detaljer

SORTLAND HOLMSTADDALEN

SORTLAND HOLMSTADDALEN SORTLAND HOLMSTADDALEN En sjelden god anledning til å erverve en unik eiendom. Prisantydning: 1 500 000,- Eier (Selveier) kombinasjonslokaler BTA: 636 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger) KJØPEKONTRAKT mellom Gausdal kommune, org nr 961 381 274 (Kjøper) og Einar Grythe, fnr 150359 43134 (Selger) 1 SALGSOBJEKTET Selger overdrar til Kjøper deler av sin eiendom gnr 227 bnr 1 i Gausdal kommune.

Detaljer

KJØPEKONTRAKT 1. SALGSOBJEKT / KJØPESUM

KJØPEKONTRAKT 1. SALGSOBJEKT / KJØPESUM Oppdragsnummer: 70100062 Omsetningsnummer: 0 KJØPEKONTRAKT Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. Mellom:

Detaljer

ØSTREGATE 1 - LILLESAND

ØSTREGATE 1 - LILLESAND ØSTREGATE 1 - LILLESAND Prisantydning: NOK 2.500.000,- + ca. 2,6 % i omk. til Staten Næringsmegler: Per Marius Arntsen ABCenter Næring ØSTREGATE 1 - LILLESAND Forretningslokal med god eksponering. BTA

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Parseller av gnr. 162, bnr. 816, 854, 978, 1204 og 1225 i Bergen kommune

KJØPEKONTRAKT. Parseller av gnr. 162, bnr. 816, 854, 978, 1204 og 1225 i Bergen kommune KJØPEKONTRAKT Parseller av gnr. 162, bnr. 816, 854, 978, 1204 og 1225 i Bergen kommune 1. Avtalens parter Selger: Navn: Bergen kommune V/Etat for bygg og eiendom Org.nr: 964 338 531 Adresse: Postboks 7700

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI

AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI UTKAST 19.11.2014 AVTALE OM KJØP AV FAST EIENDOMKAI Følgende avtale er inngått mellom Tysnes kommune som Selger og Alsaker Brygge AS som Kjøper: 1. Avtalens bakgrunn Selger oppførte på 1970-tallet et kommunalt

Detaljer

Torget 8, 5411 STORD. Salg. Prisant. kr 6 900 000 + omk. Attraktivt butikklokale i 1. etasje beliggende midt i hjertet av Leirvik sentrum

Torget 8, 5411 STORD. Salg. Prisant. kr 6 900 000 + omk. Attraktivt butikklokale i 1. etasje beliggende midt i hjertet av Leirvik sentrum Torget 8, 5411 STORD Salg Attraktivt butikklokale i 1. etasje beliggende midt i hjertet av Leirvik sentrum Prisant. kr 6 900 000 + omk. INNHOLD 02 04 05 06 11 Informasjon om eiendommen Prisinformasjon

Detaljer

KJØPEKO TRAKT. Ubebygget tomt

KJØPEKO TRAKT. Ubebygget tomt Oppdragsnummer: Omsetningsdato: KJØPEKO TRAKT Ubebygget tomt Kontraktens bestemmelser utfylles av Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. Mellom:

Detaljer

S-4283. Knytning(er) mot andre planer: 200501338

S-4283. Knytning(er) mot andre planer: 200501338 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten S-4283 Vedtaksdato: 18.12.2006 Vedtatt av: Saken gjelder: Plan- og bygningsetaten Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser med forenklet saksbehandling for

Detaljer

Lagerbygg - Tromsøya. Tromsøya sør. Næringseiendom/kombinasjonslokale. Prisantydning: kr 1.900.000,-

Lagerbygg - Tromsøya. Tromsøya sør. Næringseiendom/kombinasjonslokale. Prisantydning: kr 1.900.000,- Lagerbygg - Tromsøya Tromsøya sør. Næringseiendom/kombinasjonslokale Prisantydning: kr 1.900.000,- Fakta om eiendommen Oppdragsansvarlig med kontaktinfo Tomi C.Johansen Epost: tomi.johansen@dnbeiendom.no

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring

KJØPEKONTRAKT. Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring NBBL-dok nr 1.29 Sist endret 23.08.2006 se veiledning i rundskriv D-2006/12 av 30.06.2006 KJØPEKONTRAKT Kjøp av borettslagsleilighet/-andel før oppføring Partene Navn: Fødselsnummer: Fødselsnummer: Adresse:

Detaljer

SALGSPROSPEKT FOR NUVSVÅG SKOLE, BARNEHAGEN OG LÆRERBOLIGENE

SALGSPROSPEKT FOR NUVSVÅG SKOLE, BARNEHAGEN OG LÆRERBOLIGENE SALGSPROSPEKT FOR NUVSVÅG SKOLE, BARNEHAGEN OG LÆRERBOLIGENE 1. EIENDOMMENE: Loppa kommune selger under ett følgende bygninger i Nuvsvåg, Loppa kommune, Finnmark fylke: 1) «Skolen», Gnr. 18/Bnr. 40, («Bygning

Detaljer

KILEDALEN 18. Prisantydning: 2.200.000,2.5% i dok.avg ( + omk.) Næringsmegler: Per Marius Arntsen mob: 40 40 80 35

KILEDALEN 18. Prisantydning: 2.200.000,2.5% i dok.avg ( + omk.) Næringsmegler: Per Marius Arntsen mob: 40 40 80 35 KILEDALEN 18 Prisantydning: 2.200.000,2.5% i dok.avg ( + omk.) Næringsmegler: Per Marius Arntsen mob: 40 40 80 35 KILEDALEN 18 TIL SALGS LAGER/SERVICEBYGG PÅ MOSBY TIL SALGS. TRENGER MODERNISERING. BTA

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å

EIENDOMMEN FRA A TIL Å EIENDOMMEN FRA A TIL Å Informasjon fra megler Ansvarlig megler Navn: Elin Tofthagen, telefon 414 97 888 Tittel: Eiendomsmegler Fullmektig Navn: Anders Tyrom, telefon 917 32 496 Tittel: Eiendomsmegler Selger/utbygger

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - megler

Kjøpekontrakt næringseiendom - megler næringseiendom - megler KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/forsvarsbygg Skifte eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter kalt selger og

Detaljer

1. BAKGRUNN OG FORMÅL

1. BAKGRUNN OG FORMÅL AVTALE OM FLYTTING AV IDRETTSPLASSEN I GAUSDAL Mellom Gausdal kommune, org.nr 961 381 274 heretter Kommunen; og Gausdal Idrettslag, org.nr. 971 536 969, heretter Idrettslaget er i dag slik avtale inngått:

Detaljer

HOLSKOGVEIEN 40. Prisantydning: 4.500.000,- + 2,5 % i dokumentavgift til staten. Næringsmegler: Per Marius Arntsen

HOLSKOGVEIEN 40. Prisantydning: 4.500.000,- + 2,5 % i dokumentavgift til staten. Næringsmegler: Per Marius Arntsen HOLSKOGVEIEN 40 Prisantydning: 4.500.000,- + 2,5 % i dokumentavgift til staten Næringsmegler: Per Marius Arntsen HOLSKOGVEIEN 40 LAGER LOKALE MED KONTOR I VÅGSBYGD TIL SALGS BTA 377 m² BTA 1.ETG 278 m²

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Enebolig i Bahkiljohka SOLGT. Huset og garasjen

SALGSOPPGAVE. Enebolig i Bahkiljohka SOLGT. Huset og garasjen SALGSOPPGAVE Enebolig i Bahkiljohka Huset og garasjen Prisantydning: 1 750 000 kr. + omk. Lånetakst: 1 450 000 kr. Verditakst: 1 750 000 kr. Bruksareal (BRA): 190 kvm. Adresse: Henvendelse: Hege Grønnvoll

Detaljer

Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs

Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs Prisantydning: Kr. 990.000 Område Sentrum i Holmestrand Adresse Dr. Graarudsplass 1, Gnr. 127, Bnr. 86 og Snr. 7 Etasje 2. etasje. Bygget har heis Arealer

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Eierseksjon. Mellom: Barcode 125 AS Fnr.: 993 453 781 SALGSOBJEKT/KJØPESUM

KJØPEKONTRAKT. Eierseksjon. Mellom: Barcode 125 AS Fnr.: 993 453 781 SALGSOBJEKT/KJØPESUM Oppdragsnummer: 1-0161/12 Omsetningsnummer: Omsetningsdato: KJØPEKONTRAKT Eierseksjon Mellom: Barcode 125 AS Fnr.: 993 453 781 Adresse: Postboks 1325 Vika, 0112 Oslo Telefon: 950 39 911 heretter kalt selger,

Detaljer

Kjøpesenter til salgs som eiendomsselskap

Kjøpesenter til salgs som eiendomsselskap Kjøpesenter til salgs som eiendomsselskap Kjøpesenter med gode og langsiktige leietakere i Hundvåg sentrum For nærmere informasjon, kontakt.: Kristian Kleiberg tlf. 51 91 00 55 / kristian.kleiberg@mork-partners.no

Detaljer

LANDLIG BELIGGENDE BOLIG BENYTTET SOM

LANDLIG BELIGGENDE BOLIG BENYTTET SOM LANDLIG BELIGGENDE BOLIG BENYTTET SOM FRITIDSBOLIG. VOLL 8920 SØMNA Kontaktperson: Anita Hartviksen Ravn tlf: 907 60 661 e-post: anitahravn@outlook.com Kommune nr: 1812 Område: Dalbotn Gnr. 62 Bnr.15 Bruksareal:

Detaljer

SKIBÅSEN 9 Prisantydning: 17.500.000,-

SKIBÅSEN 9 Prisantydning: 17.500.000,- SKIBÅSEN 9 Prisantydning: 17.500.000,- Megler: Per Marius Arntsen Eiendomsmegler MNEF SKIBÅSEN 9 BTA 1.550m² BYGGEÅR 1982 TOMT 11.313 m² Vi har nå for salg en spennende eiendom i Sørlandsparken i Kristiansand.

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Boligutviklingstomt Holmenkollen Tennisklubb, Bjørnveien 74, Oslo. Selges ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. Boligutviklingstomt Holmenkollen Tennisklubb, Bjørnveien 74, Oslo. Selges ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT Boligutviklingstomt Holmenkollen Tennisklubb, Bjørnveien 74, Oslo Selges ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal stilles til personene

Detaljer

Kjøpekontrakt. Ubebygd tomt. Pnr./Orgnr:

Kjøpekontrakt. Ubebygd tomt. Pnr./Orgnr: Kjøpekontrakt Ubebygd tomt Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om avhending av fast eiendom (avhendingsloven) av 3. juli 1992 nr. 93 og annen bakgrunnsrett. Mellom: GESTI Eiendom AS org.nr: 995 677

Detaljer

Oppdragsnummer: 13090120. Våland. Storgt. 16. Våland - Sentrumsnær enebolig, attraktiv beliggenhet. Fast eiendom

Oppdragsnummer: 13090120. Våland. Storgt. 16. Våland - Sentrumsnær enebolig, attraktiv beliggenhet. Fast eiendom Oppdragsnummer: 13090120 Våland Storgt. 16 Våland - Sentrumsnær enebolig, attraktiv beliggenhet P-rom/BRA: Prisantydning: Ca. 132/150 kvm Kr 2.900.000,- + omk Fast eiendom Sentral beliggenhet på populære

Detaljer

Mago C, Vengerfossen

Mago C, Vengerfossen Mago C, Vengerfossen 2073 BØN Mathiesen Eidsvold Værk selger verkstedbygning/lager Mago C, Vengerfossen, Eidsvoll. Side 1 av 8 Beliggenhet: Mago C ligger helt inntil Andelva og jernbanen ved Vengerfossen

Detaljer

PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus

PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus Dato: 03.05.16 Nøkkelferdige rekkehus B2-3 og B2-4 B2-3 BOLIG NR. BRA tomteareal Soverom Etasjer i boligen Salgspris Omkostninger tillegg til kjøpesum** STATUS B2-3A 75 92,5

Detaljer

0403/1/1783 (Lundbo) - Avhending av eiendommen

0403/1/1783 (Lundbo) - Avhending av eiendommen Saknr. 13/14856-1 Saksbehandler: Geir Aalgaard 0403/1/1783 (Lundbo) - Avhending av eiendommen Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget

Detaljer

OPSJONSAVTALE. mellom. Rom Eiendom AS. (org. nr. 980 374 505) Vikersund Sentrum Nord Utvikling AS. (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av

OPSJONSAVTALE. mellom. Rom Eiendom AS. (org. nr. 980 374 505) Vikersund Sentrum Nord Utvikling AS. (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av OPSJONSAVTALE mellom Rom Eiendom AS (org. nr. 980 374 505) og Vikersund Sentrum Nord Utvikling AS (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av EIENDOM I MODUM KOMMUNE 1. BAKGRUNN Denne avtalen er inngått

Detaljer

OPSJONSAVTALE. mellom. Eidsberg kommune. (org. nr. 944 345 035) Sagtomta Utvikling Mysen AS. (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av

OPSJONSAVTALE. mellom. Eidsberg kommune. (org. nr. 944 345 035) Sagtomta Utvikling Mysen AS. (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av OPSJONSAVTALE mellom Eidsberg kommune (org. nr. 944 345 035) og Sagtomta Utvikling Mysen AS (selskap under stiftelse) om rett til kjøp av EIENDOM I EIDSBERG KOMMUNE 1. BAKGRUNN Denne avtalen er inngått

Detaljer

TIL SALGS BREIMYRA 5 - BRYNE LAGER/LOGISTIKKEIENDOM HÅLAND NÆRINGSOMRÅDE. BTA ca. 7828 M²

TIL SALGS BREIMYRA 5 - BRYNE LAGER/LOGISTIKKEIENDOM HÅLAND NÆRINGSOMRÅDE. BTA ca. 7828 M² BTA ca. 7828 M² TIL SALGS BREIMYRA 5 - BRYNE LAGER/LOGISTIKKEIENDOM HÅLAND NÆRINGSOMRÅDE KONTAKT MEGLER Torill Skrettingland M: 91777814 - E: ts@malling.no Kurt Inge Nybru M: 91523026 - E: kn@malling.no

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Staten, v/forsvarsdepartementet, v/ Forsvarsbygg Skifte Eiendom Postboks 405 Sentrum, 0103 Oslo 0105 Oslo Org.nr: 975 950 662 heretter kalt selger

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Hytte "Østheim" på Myking i Nes kommune SOLGT. Sett nedenfra

SALGSOPPGAVE. Hytte Østheim på Myking i Nes kommune SOLGT. Sett nedenfra SALGSOPPGAVE Hytte "Østheim" på Myking i Nes kommune Sett nedenfra Prisantydning: 750 000 kr. + omk. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA): Adresse: Henvendelse: Sølve Grimkelsrud Tlf: 90756134 Mail: grimkelsrud@gmail.com

Detaljer

AVTALE OVERDRAGELSE AV FLYTEBRYGGER I HOLVIKA KOMMUNALE SMÅBÅTHAVN

AVTALE OVERDRAGELSE AV FLYTEBRYGGER I HOLVIKA KOMMUNALE SMÅBÅTHAVN AVTALE OVERDRAGELSE AV FLYTEBRYGGER I HOLVIKA KOMMUNALE SMÅBÅTHAVN Følgende avtale er inngått mellom: Grimstad kommune, org. nr. 864 964 702 Besøksadresse: Arendalsveien 23, 4878 Grimstad Postadresse:

Detaljer

Verditakst. Gjerdevegen 6 6770 Nordfjordeid. Gårdsnr. 45 Bruksnr. 102 EID KOMMUNE. Utført av: Arne Hool Ing Arne Hool AS, Pb 106, 6781 Stryn.

Verditakst. Gjerdevegen 6 6770 Nordfjordeid. Gårdsnr. 45 Bruksnr. 102 EID KOMMUNE. Utført av: Arne Hool Ing Arne Hool AS, Pb 106, 6781 Stryn. Pb.106,6781 Stryn. Tlf 57871421 Mob 91140868 Fax 57871985 Verditakst Gjerdevegen 6 6770 Nordfjordeid Gårdsnr. 45 Bruksnr. 102 EID KOMMUNE Utført av: Arne Hool Ing Arne Hool AS, Pb 106, 6781 Stryn. Oppdrag

Detaljer

Jørpeland Øvre Fjelde, Fjellsvegen 76 D

Jørpeland Øvre Fjelde, Fjellsvegen 76 D Prisantydning 2 390 000,- + omk. av tomt P-rom / bra: ca. 71,8 m 2 Tomtestørrelse ca. 1279,8 m 2 (Felles) Byggeår 2015 Eiendomstype Leilighet Innhold Kort om Fjellsvegen 76 D 5 Velkommen til Øvre Fjelde

Detaljer

LILLESTRØM - PEN 1/2-PART AV 2-MANNSBOLIG MED MEGET SENTRAL OG POPULÆR BELIGGENHET - STRØM, VARMTVANN INKLUDERT I LEIEN!

LILLESTRØM - PEN 1/2-PART AV 2-MANNSBOLIG MED MEGET SENTRAL OG POPULÆR BELIGGENHET - STRØM, VARMTVANN INKLUDERT I LEIEN! BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LILLESTRØM OLE BULLS GATE 37, 2000 LILLESTRØM LILLESTRØM - PEN 1/2-PART AV 2-MANNSBOLIG MED MEGET SENTRAL OG POPULÆR BELIGGENHET - STRØM, VARMTVANN INKLUDERT I LEIEN!

Detaljer

TIL SALGS STRANDGATEN 1/ ØSTRE GATE 4 Prisantydning: NOK 37.500.000,- + ca. 2,6% omk. til staten Næringsmegler: Per Marius Arntsen

TIL SALGS STRANDGATEN 1/ ØSTRE GATE 4 Prisantydning: NOK 37.500.000,- + ca. 2,6% omk. til staten Næringsmegler: Per Marius Arntsen TIL SALGS STRANDGATEN 1/ ØSTRE GATE 4 Prisantydning: NOK 37.500.000,- + ca. 2,6% omk. til staten Næringsmegler: Per Marius Arntsen STRANDGATEN 1/ ØSTRE GATE 4 FORRETNINGSBYGG I ARENDAL SENTRUM TIL SALGS

Detaljer

Vi viser til hyggelig befaring av ovennevnte eiendom den <*> sammen med deg.

Vi viser til hyggelig befaring av ovennevnte eiendom den <*> sammen med deg. Øyvind Harold Ellingsen Hunstadsvingen 6 a 5053 BERGEN Vår ref.: 34863/AAS BERGEN, 04.04.2016 MEGLERTAKST Godviksvingene 113, andel nr., i i Bergen kommune. Vi viser til hyggelig befaring av ovennevnte

Detaljer

2-ROMS LEILIGHET I UNDERETASJEN MED GANGAVSTAND TIL BUSS OG BUTIKK OG KORT VEI TIL SENTRUM.

2-ROMS LEILIGHET I UNDERETASJEN MED GANGAVSTAND TIL BUSS OG BUTIKK OG KORT VEI TIL SENTRUM. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO JESSHEIM RÅDYRSTIEN 4, 2052 JESSHEIM 2-ROMS LEILIGHET I UNDERETASJEN MED GANGAVSTAND TIL BUSS OG BUTIKK OG KORT VEI TIL SENTRUM. LEIEPRIS: KR. 7 500 PR. MND. OVERTAKELSE:

Detaljer

LYS OG AREALEFFEKTIV 2-ROMS MED BALKONG. KABEL-TV INKLUDERT.

LYS OG AREALEFFEKTIV 2-ROMS MED BALKONG. KABEL-TV INKLUDERT. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO RASTA DOKTOR WENDTS GATE 15, 1476 RASTA LYS OG AREALEFFEKTIV 2-ROMS MED BALKONG. KABEL-TV INKLUDERT. LEIEPRIS: KR. 11 000 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE AREAL/ROM: PRIMÆRROM

Detaljer

PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom. Omkostninger

PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom. Omkostninger PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom Salgspris Pris inkl Omkostninger B 4-1-1 (1.etg)* 70,8 kvm Ja 60,9 kvm 3 290 000 3 307 506,- B 4-1-2 (1.etg)* 53,8 kvm Ja 45,1 kvm Solgt B 4-1-3

Detaljer

RÆLINGEN - LYS OG ROMSLIG 1 - ROMS MED STOR SOVEALKOVE - SENTRAL BELIGGENHET - FULLT MØBLERT

RÆLINGEN - LYS OG ROMSLIG 1 - ROMS MED STOR SOVEALKOVE - SENTRAL BELIGGENHET - FULLT MØBLERT BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO RÆLINGEN LIAVEGEN 12, 2005 RÆLINGEN RÆLINGEN - LYS OG ROMSLIG 1 - ROMS MED STOR SOVEALKOVE - SENTRAL BELIGGENHET - FULLT MØBLERT LEIEPRIS: KR. 9 000 PR. MND. VARMTVANN

Detaljer

POPULÆR OG ATTRAKTIVT BELIGGENDE LEILIGHET - BALKONG MED SJØUTSIKT - INTERNETT, KABEL-TV, V.VANN OG FYRING INKLUDERT I LEIEN - LEDIG OMGÅENDE!

POPULÆR OG ATTRAKTIVT BELIGGENDE LEILIGHET - BALKONG MED SJØUTSIKT - INTERNETT, KABEL-TV, V.VANN OG FYRING INKLUDERT I LEIEN - LEDIG OMGÅENDE! BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO SJØLYST/SKØYEN MESSEPROMENADEN 10, 0279 OSLO POPULÆR OG ATTRAKTIVT BELIGGENDE LEILIGHET - BALKONG MED SJØUTSIKT - INTERNETT, KABEL-TV, V.VANN OG FYRING INKLUDERT I LEIEN

Detaljer

Hytte Mofjell. Hytte Prisantydning: kr 230.000,- BTA: 36 m 2

Hytte Mofjell. Hytte Prisantydning: kr 230.000,- BTA: 36 m 2 Hytte Mofjell Hytte Prisantydning: kr 230.000,- BTA: 36 m 2 Fakta om eiendommen Oppdragsansvarlig med kontaktinfo Skifte Eiendom Epost: gunn.hege.hansen@skifte.no (a:) 77 01 43 52 (m:) 97 54 42 06 fax:

Detaljer

15/681 - SALG AV KOMMUNAL EIENDOM - MARKJE BARNEHAGE

15/681 - SALG AV KOMMUNAL EIENDOM - MARKJE BARNEHAGE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Ebne Arkiv: 614 &55 Arkivsaksnr.: 16/1247 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 09.05.2016 15/681 - SALG AV KOMMUNAL EIENDOM - MARKJE BARNEHAGE Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Enebolig/eldre småbruk Bonakas, Tana kommune.

Enebolig/eldre småbruk Bonakas, Tana kommune. Enebolig/eldre småbruk Bonakas, Tana kommune. Vadsø, 13. mars 2012 Restaureringsobjekt. Eldre småbruk. Enebolig beliggende på vestsiden av Tanaelva, og fylkesvei og ca 25 km nord for kommunesenteret Tanabru.

Detaljer

MØBLERT OG HYGGELIG 2-ROMS MED HAGE OG PARKERING.

MØBLERT OG HYGGELIG 2-ROMS MED HAGE OG PARKERING. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO HOLMENKOLLEN LØKKALIA 4, 0783 OSLO MØBLERT OG HYGGELIG 2-ROMS MED HAGE OG PARKERING. LEIEPRIS: KR. 9 500 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.05.2016 AREAL/ROM: ANTALL ROM: 2. KONTAKTPERSON:

Detaljer

STAVANGER SENTRUM - 2-ROMS LEILIGHET MED HØY STANDARD - PARKERING-

STAVANGER SENTRUM - 2-ROMS LEILIGHET MED HØY STANDARD - PARKERING- BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO STAVANGER LØKKEVEIEN 51, 4008 STAVANGER STAVANGER SENTRUM - 2-ROMS LEILIGHET MED HØY STANDARD - PARKERING- LEIEPRIS: KR. 10 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.03.16 AREAL/ROM:

Detaljer

SANDVIKEN/STØLETORGET

SANDVIKEN/STØLETORGET BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO SANDVIKEN/STØLETORGET LADEGÅRDSGATEN 10, 5033 BERGEN SANDVIKEN/STØLETORGET - PEN 3-ROMS - TV OG INTERNETT INKLUDERT - LEDIG TIL 31.MAI 2017 LEIEPRIS: KR. 12 500 PR. MND.

Detaljer

LILLESTRØM: LITEN 1-ROMS SENTRALT I LILLESTRØM! LEDIG OMGÅENDE.

LILLESTRØM: LITEN 1-ROMS SENTRALT I LILLESTRØM! LEDIG OMGÅENDE. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LILLESTRØM TORVGATA 25, LEIL 10, 2000 LILLESTRØM LILLESTRØM: LITEN 1-ROMS SENTRALT I LILLESTRØM! LEDIG OMGÅENDE. LEIEPRIS: KR. 6 400 PR. MND. OVERTAKELSE: OMGÅENDE AREAL/ROM:

Detaljer

PEN OG MODERNE 2-ROMS SOKKELBOLIG FOR LANGTIDSLEIE. MØBLERT. LED. OMG. ALT INKL. I LEIEN.

PEN OG MODERNE 2-ROMS SOKKELBOLIG FOR LANGTIDSLEIE. MØBLERT. LED. OMG. ALT INKL. I LEIEN. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO HØVIK FAGERSTRANDVEIEN 32, 1368 STABEKK PEN OG MODERNE 2-ROMS SOKKELBOLIG FOR LANGTIDSLEIE. MØBLERT. LED. OMG. ALT INKL. I LEIEN. LEIEPRIS: KR. 11 500 PR. MND. OVERTAKELSE:

Detaljer

1-ROMS LEILIGHET TIL LEIE

1-ROMS LEILIGHET TIL LEIE BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LILLESTRØM VESTBYGATA 22, 2003 LILLESTRØM 1-ROMS LEILIGHET TIL LEIE LEIEPRIS: KR. 7 000 PR. MND. VARMTVANN INKLUDERT I HUSLEIEN. OVERTAKELSE: 01.08.2016 AREAL/ROM: CA.

Detaljer

LEIEKONTRAKT. Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg

LEIEKONTRAKT. Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg Saksnr: 200705737-4 Saksbehandler: LKHO Delarkiv: BBE-1638 LEIEKONTRAKT Mellom Bergen kommune v/ Bergen Kommunale Bygg og "Tilbyder AS" Ad torgboder på Nesttun torg Bakgrunn for leieavtalen: Denne leiekontrakten

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 08.07.2014 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 96 91

Detaljer

LEKKER 2(3)-ROMS LEILIGHET PÅ SINGSAKER. TOTALRENOVERT I 2015. UMØBLERT. PARKERING FOR BIL.

LEKKER 2(3)-ROMS LEILIGHET PÅ SINGSAKER. TOTALRENOVERT I 2015. UMØBLERT. PARKERING FOR BIL. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO ØVRE SINGSAKER STRINDVEGEN 59, 7052 TRONDHEIM LEKKER 2(3)-ROMS LEILIGHET PÅ SINGSAKER. TOTALRENOVERT I 2015. UMØBLERT. PARKERING FOR BIL. LEIEPRIS: KR. 13 000 PR. MND.

Detaljer

LYS OG PEN 1-ROMS SENTRALT BELIGGENDE MED PARKERING I GARASJE OG HEIS.

LYS OG PEN 1-ROMS SENTRALT BELIGGENDE MED PARKERING I GARASJE OG HEIS. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO MAJORSTUEN INDUSTRIGATA 58, 0357 OSLO LYS OG PEN 1-ROMS SENTRALT BELIGGENDE MED PARKERING I GARASJE OG HEIS. LEIEPRIS: KR. 9 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 1.JULI ELLER NOE

Detaljer

NÆRINGSLOKALE SENTRALT I LILLESTRØM - CA 80M2 / EVT. CA 160M2 - PARKERINGSPLASS(ER) - MULIGHET FOR LEIE AV LAGER (LIKE VED).

NÆRINGSLOKALE SENTRALT I LILLESTRØM - CA 80M2 / EVT. CA 160M2 - PARKERINGSPLASS(ER) - MULIGHET FOR LEIE AV LAGER (LIKE VED). BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LILLESTRØM TORVGATA 25, KJELLERLOKALE, 2000 LILLESTRØM NÆRINGSLOKALE SENTRALT I LILLESTRØM - CA 80M2 / EVT. CA 160M2 - PARKERINGSPLASS(ER) - MULIGHET FOR LEIE AV LAGER

Detaljer

MORTENSRUD TORG - NYERE HYBELLEILIGHET MED FLOTT BAD. STRØM OG KABEL-TV INKLUDERT. LEDIG 1 JULI.

MORTENSRUD TORG - NYERE HYBELLEILIGHET MED FLOTT BAD. STRØM OG KABEL-TV INKLUDERT. LEDIG 1 JULI. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO MORTENSRUD TORG HELGA VANEKS VEI 1 C, 1281 OSLO MORTENSRUD TORG - NYERE HYBELLEILIGHET MED FLOTT BAD. STRØM OG KABEL-TV INKLUDERT. LEDIG 1 JULI. LEIEPRIS: KR. 6 700 PR.

Detaljer

FLOTT 2-ROMS PÅ BRISKEBY. VARMTVANN OG GET (TV OG INTERNETT) ER INKLUDERT I HUSLEIEN.

FLOTT 2-ROMS PÅ BRISKEBY. VARMTVANN OG GET (TV OG INTERNETT) ER INKLUDERT I HUSLEIEN. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO BRISKEBY BRISKEBYVEIEN 48, 0259 OSLO FLOTT 2-ROMS PÅ BRISKEBY. VARMTVANN OG GET (TV OG INTERNETT) ER INKLUDERT I HUSLEIEN. LEIEPRIS: KR. 12 000 PR. MND. VARMTVANN INKLUDERT

Detaljer

Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud

Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud GENERELT Hustypen Diana fra IEC-hus (www.iechus.no) føres opp på tomten iht vedlagte tegninger og beskrivelse. Boligeiendomen er populært og attraktivt beliggende

Detaljer

Salg - Parkeringsplasser i Nydalen P-Hus

Salg - Parkeringsplasser i Nydalen P-Hus Nydalen Parkering AS legger med dette ut for salg bruksrett på inntil 14 fjorten - parkeringsplasser i parkeringsanlegget Nydalen P-Hus, plan P2. Salg av plassene vil kun skje til beboere i ett av eierseksjonssameiene

Detaljer

PRESTEID HAMARØY ENEBOLIG. Presteid, 8294 Hamarøy

PRESTEID HAMARØY ENEBOLIG. Presteid, 8294 Hamarøy PRESTEID HAMARØY ENEBOLIG Adresse: Presteid, 8294 Hamarøy Prisantydning: Kr. 1.550 000 Låneverdi: Kr. 1.400 000 Bruttoareal: 212 m 2 Bruksareal 191 m 2 totalt, Primærrom: 124 m 2, Sekundærrom 67 m 2 Byggeår:

Detaljer

NYERE - SENTRALT - HEMS - FYRING OG STRØM INKLUDERT I HUSLEIEN!

NYERE - SENTRALT - HEMS - FYRING OG STRØM INKLUDERT I HUSLEIEN! BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO MOSS SENTRUM GUDES GATE 1 A, 1530 MOSS NYERE - SENTRALT - HEMS - FYRING OG STRØM INKLUDERT I HUSLEIEN! LEIEPRIS: KR. 6 800 PR. MND. ELEKTRISITET OG SENTRALFYRING INKLUDERT

Detaljer

Kontorlokaler til salgs

Kontorlokaler til salgs Kontorlokaler til salgs Gnr 36/ bnr 221 2022 Lebesby Kommune Strandveien 151 9790 Kjøllefjord BRA: 90 m² P-ROM: 90 m² Tomt : 179 m² Byggeår: 1986 Høystbydende over NOK 1 000 000,- Selger er Lebesby Kommune

Detaljer

1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1

1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1 1/6 OVERORDNET VURDERING AV EIENDOMSVERDIER I OMRÅDET VED REGJERINGSKVARTALET DATO: 10.04.2013 NOTAT O- 1 Vi er bedt om å vurdere verdien av til sammen 46 eiendommer beliggende i området rundt regjeringskvartalet.

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Nyoppusset vertikalt delt tomanns-generasjonsbolig

SALGSOPPGAVE. Nyoppusset vertikalt delt tomanns-generasjonsbolig SALGSOPPGAVE Nyoppusset vertikalt delt tomanns-generasjonsbolig Flott totalrenovert vertikaltdelt tomannsbolig/generasjonsbolig, vestvent med hav utsikt og masse sol. Nytt vvs, elektriskt osv. Kabel tv,

Detaljer

ENEBOLIG MED POTENSIAL & SOLRIK HAGE - KVADRATUREN

ENEBOLIG MED POTENSIAL & SOLRIK HAGE - KVADRATUREN ENEBOLIG MED POTENSIAL & SOLRIK HAGE - KVADRATUREN Kirkegata 38 Prisantydning: kr. 2.790.000.- + 2,5 % omk. til staten BRA: 116 kvm. Kirkegata 38 Byggeår: 1811 Tomt: 154 m² eiertomt Totalt BRA: 116 m²,

Detaljer

VISNING ONSDAG 17.02 KL. 16:30-17:00. INNBYDENDE OG ROMSLIG 2-ROMS MED BALKONG OG GARASJEPLASS. MØBLERT.

VISNING ONSDAG 17.02 KL. 16:30-17:00. INNBYDENDE OG ROMSLIG 2-ROMS MED BALKONG OG GARASJEPLASS. MØBLERT. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO KLØFTA PÆREHAGEN 3, 2040 KLØFTA VISNING ONSDAG 17.02 KL. 16:30-17:00. INNBYDENDE OG ROMSLIG 2-ROMS MED BALKONG OG GARASJEPLASS. MØBLERT. LEIEPRIS: KR. 9 800 PR. MND. OVERTAKELSE:

Detaljer

LYS 2-ROMS LEILIGHET MED GANGAVSTAND TIL SENTRUM.

LYS 2-ROMS LEILIGHET MED GANGAVSTAND TIL SENTRUM. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO LILLESTRØM VOLDGATA 72B, 2000 LILLESTRØM LYS 2-ROMS LEILIGHET MED GANGAVSTAND TIL SENTRUM. LEIEPRIS: KR. 8 300 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.03.2016 AREAL/ROM: CA. 35 KVM.

Detaljer

ILADALEN - STOR 2- ROMS MED SOLRIK BALKONG. FYRING OG VARMTVANN INKL*

ILADALEN - STOR 2- ROMS MED SOLRIK BALKONG. FYRING OG VARMTVANN INKL* BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO ILADALEN VØYENSVINGEN 21A, 0458 OSLO ILADALEN - STOR 2- ROMS MED SOLRIK BALKONG. FYRING OG VARMTVANN INKL* LEIEPRIS: KR. 11 500 PR. MND. VARMTVANN INKLUDERT I HUSLEIEN.

Detaljer

Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom. Nannestad Kapellangård (Holter)

Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom. Nannestad Kapellangård (Holter) Salgsoppgave over jord og skog på Opplysningsvesenets fond sin eiendom. Nannestad Kapellangård (Holter) gnr. 61 bnr. 2 i Nannestad kommune Denne salgsoppgaven er utarbeidet av Norsk Landbruksmegling as

Detaljer

LEILIGHET MED 3 SOVEROM (KUN 3500,- PER ROM, TOTALT 10 500,-) RIKS TV OG INTERNETT ER INKLUDERT I HUSLEIEN!

LEILIGHET MED 3 SOVEROM (KUN 3500,- PER ROM, TOTALT 10 500,-) RIKS TV OG INTERNETT ER INKLUDERT I HUSLEIEN! BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO OSLOVEIEN/MARIENBORG OSLOVEIEN 132E, 7019 TRONDHEIM LEILIGHET MED 3 SOVEROM (KUN 3500,- PER ROM, TOTALT 10 500,-) RIKS TV OG INTERNETT ER INKLUDERT I HUSLEIEN! LEIEPRIS:

Detaljer

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son Solhøy 10/3-2 Moderne selveierleiligheter med heis, garasje og spennende planløsning! 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son I området har selger/utbygger

Detaljer

1 ROMS LEILIGHET MED HEMS SENTRALT PÅ TYHOLT.

1 ROMS LEILIGHET MED HEMS SENTRALT PÅ TYHOLT. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO TYHOLT TYHOLTVEIEN 94, 7046 TRONDHEIM 1 ROMS LEILIGHET MED HEMS SENTRALT PÅ TYHOLT. LEIEPRIS: KR. 7 000 PR. MND. OVERTAKELSE: 25.09.2015 AREAL/ROM: ANTALL ROM: 1. ANSVARLIG

Detaljer

LEILIGHET MED 3 SOVEROM - PARKERING - SENTRALT I FORHOLD TIL LILLESTRØM

LEILIGHET MED 3 SOVEROM - PARKERING - SENTRALT I FORHOLD TIL LILLESTRØM BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO FJERDINGBY VIPEVEGEN 18, 2008 FJERDINGBY LEILIGHET MED 3 SOVEROM - PARKERING - SENTRALT I FORHOLD TIL LILLESTRØM LEIEPRIS: KR. 11 500 PR. MND. OVERTAKELSE: 01.07.2016

Detaljer

PROSPEKT LEILIGHET I VENGENGÅRDEN I MÅLØY

PROSPEKT LEILIGHET I VENGENGÅRDEN I MÅLØY PROSPEKT FOR LEILIGHET I VENGENGÅRDEN I MÅLØY Adresse: Gate 1, nr. 104, 6700 Måløy. ****** EIENDOM: Gbnr. 116/17, seksjon nr. 3 i Vågsøy: Leilighet i Sameiet Vengengården: 3-roms leilighet i 2. etg. (Totalt

Detaljer

REKKEHUS I ÅLESUND - ROLIG BELIGGENDE REKKEHUS MED KORT VEI TIL SENTRUM - PRISANTYDNING HVER ENHET: 1.450.000,- Nordigårdsgate 32, 34, 36 P-rom 92 m²

REKKEHUS I ÅLESUND - ROLIG BELIGGENDE REKKEHUS MED KORT VEI TIL SENTRUM - PRISANTYDNING HVER ENHET: 1.450.000,- Nordigårdsgate 32, 34, 36 P-rom 92 m² REKKEHUS I ÅLESUND Nordigårdsgate 32, 34, 36 P-rom 92 m² - ROLIG BELIGGENDE REKKEHUS MED KORT VEI TIL SENTRUM - PRISANTYDNING HVER ENHET: 1.450.000,- Informasjon om boligen: Beskrivelse: Innholdsrike rekkehus

Detaljer

MAJORSTUEN - ATTRAKTIV 3-ROMS MED PEIS, 2 BALKONGER OG MULIGHET FOR LEIE AV PARKERINGSPLASS. FYRING/VARMTVANN INKL.

MAJORSTUEN - ATTRAKTIV 3-ROMS MED PEIS, 2 BALKONGER OG MULIGHET FOR LEIE AV PARKERINGSPLASS. FYRING/VARMTVANN INKL. BOLIGEN ANNONSERES PÅ WWW.FINN.NO MAJORSTUEN HJELMS GATE 7 A, 0355 OSLO MAJORSTUEN - ATTRAKTIV 3-ROMS MED PEIS, 2 BALKONGER OG MULIGHET FOR LEIE AV PARKERINGSPLASS. FYRING/VARMTVANN INKL. LEIEPRIS: KR.

Detaljer

Frogner - Fin 1- roms. Attraktiv beliggenhet

Frogner - Fin 1- roms. Attraktiv beliggenhet Frogner - Fin 1- roms. Attraktiv beliggenhet Leie inkl. integrert komfyr. Adresse Inkognitogata 32 - H0314, 0256 OSLO Møblering Etasje 3 Etasje Leie pr mnd Kr. 8 500,- Areal Primærrom 23 m 2 Bruksareal

Detaljer