Evaluering av Nord- Gudbrandsdal Lokalmedisinske senter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evaluering av Nord- Gudbrandsdal Lokalmedisinske senter"

Transkript

1 Abakus AS Evaluering av Nord- Gudbrandsdal Lokalmedisinske senter TILBUD 4. mars 2011

2 2

3 Evaluering av NGLMS Innhold 1 BAKGRUNN 5 2 FORSTÅELSE AV OPPDRAGET DET LOKALMEDISINSKE SENTERET TILBUD OG ORGANISERING MÅL OG KRAV TIL RESULTATET AV EVALUERINGEN PROBLEMFORSTÅELSE Kort om de utvalgte områdene Legevakta/legevaktvarslinga i Nord-Gudbrandsdal Hvorfor underveisevaluering 8 3 FORSLAG TIL ANGREPSMÅTE OG GJENNOMFØRING ANGREPSMÅTE OG TILNÆRMING Hva innebærer denne tilnærmingen i praksis Valg av angrepsmåte Data for delundersøkelse om pasientmessige konsekvenser Data for delundersøkelse om samhandlingsaspektet og organisatoriske konsekvenser Data for delundersøkelse om helseøkonomiske konsekvenser DATAINNSAMLING OG INSTRUMENTER SENERE EVALUERINGSTIDSPUNKT GJENNOMFØRING Faser og fremdrift Nærmere beskrivelse av aktiviteter og gjennomføring 17 4 AGENDA KAUPANGS KOMPETANSE OG KONSULENTER AGENDA KAUPANGS KOMPETANSE OG SAMARBEID MED SENTER FOR OMSORGSFORSKNING VED HØYSKOLE I GJØVIK AGENDA KAUPANGS/ SENTER FOR OMSORGSFORSKNINGS KONSULENTER 18 5 ORGANISERING AV OPPDRAGET OPPDRAGSGIVERS BIDRAG 19 6 PRIS 20 Vedlegg Samarbeidsavtale underleverandør T7266 3

4 4

5 Evaluering av NGLMS 1 Bakgrunn Vi viser til kunngjøring på Doffin (FEB156929) og gir med dette tilbud 1 på evaluering av Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske senter. Agenda Kaupang har erfaring fra en rekke oppdrag på tilsvarende områder, og har i samarbeid med Senter for omsorgsforskning, Høgskolen i Gjøvik ved professor, dr. philos. Tor Inge Romøren, kapasitet og kompetanse til å gjennomføre oppdraget innenfor den ønskede tidsperiode. 2 Forståelse av oppdraget 2.1 Det lokalmedisinske senteret tilbud og organisering Arbeidet med det lokalmedisinske senteret på Otta startet i Tjenesten har frem til nå vært drevet i lokalene til Otta legekontor, men den 12. mai 2010 åpnet man det lokalmedisinske senteret i nytt bygg på Otta. Dette gir muligheter for en ytterligere utvikling av tilbud utover de spesialisthelsetilbud 2, spesialisert helsetilbud (kombinasjon av at spesialister kommer fra Lillehammer sykehus og bruk av moderne kommunikasjonsteknologi), interkommunale helsetilbud 3 og interkommunale samarbeidstiltak 4 som finnes i dag. Samarbeidspartnere i prosjektet Nord Gudbrandsdal Lokalmedisinske Senter (NGLMS) 2010 og 2011 er kommunene i Nord-Gudbrandsdal 5, Sel kommune (eier bygget) og Sykehuset Innlandet (SI). Styringsgruppen for prosjektet er på høyt administrativt nivå (rådmann/div.sjef), mens prosjektgruppen ledes av senterets egen prosjektleder. Målsettingene for NGLMS er å sikre god og lettvint tilgang til nødvendige spesialisthelsetjenester for innbyggerne i Nord-Gudbrandsdalen samt å utvikle interkommunalt samarbeid på områder der en finner det er formålstjenlig for kommunene. 2.2 Mål og krav til resultatet av evalueringen Som et ledd i sitt arbeid har styringsgruppen bedt om en ekstern evaluering for å se på hvilken betydning etableringen og videreutviklingen av NGLMS har/vil få for helsetjenestetilbudet i Nord Gudbrandsdal på følgende 3 områder: 1. Intermediærsenger ved NGLMS 2. Legevakta/legevaktvarslinga i Nord-Gudbrandsdal 3. Legevaktas samarbeid med ambulansetjenesten. Det er ønskelig å få belyst de tre områdene gjennom en kvalitativ og en kvantitativ tilnærming for å sikre både en bredde og dybde i evalueringen av de nevnte områdene. De tre nevnte områdene ønskes evaluert i forhold til følgende temaer/variabler: 1 Tilbud innenfor alle de tre utvalgte områdene. 2 Røntgen, dialyse, lysbehandling, ambulerende ortoped, reumatolog, gynokolog, nevrolog og hudlege samt høresentral. 3 Tilbud om ultralyd og hjertemedisinske undersøkelser, felles jordmorvakt, interkommunal legevakt, interkommunal legevaktvarsling, regional samfunnsmedisinstilling 5 Intermediære sengeplasser 4 Regional helse, folkehelse og omsorgsplan, felles pasientjournalsystem i pleie- og omsorg og helse 5 Som består av kommunene Sel, Vågå, Dovre, Lom, Sjåk og Lesja, med i overkant av innbyggere T7266 5

6 Kvalitet Brukertilfredshet Omfang Økonomi Ettersom tilbudene delvis er etablert og/eller under etablering, er det nødvendig å gjøre en delvis baselineundersøkelse så raskt som mulig. Videre tenker man seg to-tre andre evalueringstidspunkter henholdsvis etter 6 md. (dvs. etter baseline hvis tjenesten/- tilbudet er etablert og 6 md. etter etablering av et tilbud). Deretter ønskes man evaluering etter 12 md., 24 md. og/eller alternativt etter 36 md. Frist for ferdigstillelse av evalueringsrapporten er 6 md. etter siste datainnsamlingstidspunkt, men tilbyder kan beskrive en kortere leveringstid enn dette. Tilbudet må inneholde en fremdriftplan knyttet til de forskjellige fasene i oppdraget. Hvordan evalueringen presenteres er opp til de som utfører evalueringen, men det er et krav at de impliserte partene i NGLMS mottar evalueringsrapporten til granskning før endelig rapport. Publisering ut over avtalt evalueringsrapport skal godkjennes, fortrinnsvis av styringsgruppa for NGLMS eller rådmannen i Sel kommune. Det skal være en halvtidsrapportering til referansegruppa for å rapportere fremdrift. 2.3 Problemforståelse Etablering/utvidelse av lokal medisinske senter, med blant annet intermediærsenger, og interkommunal legevakt/legevaktvarsling er viktige grep i iverksettelsen av samhandlingsreformen. St.mld. nr. 47 ( ) gir en beskrivelse av ulike føringer og tiltak innen området samhandling mellom kommuner og sykehus. Meldingen ble lagt frem rett før sommeren 2009 og er behandlet av Stortinget. I det følgende gir vi en kort oppsummering av de viktigste forholdene behandlet i stortingsmeldingen. I reformen er det et mål at ressurser og fokus skal dreies fra behandling til mer vekt på forebyggende helsearbeid. Målet er at det fremover skal være større vekst i den kommunale helse- og omsorgstjenesten (inkludert fastlegene) enn i spesialisthelsetjenesten. Kommunene foreslås å få et hovedansvar for styrkingen av det forebyggende helsearbeidet og for de store livsstilssykdommene. Det er lagt opp til at kommunene skal styrke sin samfunnsmedisinske rolle og kompetanse og at folkehelsearbeidet skal styrkes. Det er meningen å utvikle tilbud som bidrar til færre sykehusinnleggelser og tidligere utskriving fra sykehus. På den måten skal det bli færre innleggelser i helseforetak og oppholdene der skal bli kortere. Det skal utvikles bedre legetjenester i kommunene, og kommunenes styring av fastlegene skal styrkes. Regjeringen foreslår at kommunene betaler en andel av kostnadene ved å behandle en pasient på sykehus. Et av forslagene er at finansieringen skjer ved at 20 % av tilskuddene til de regionale helseforetakene overføres til kommunene. Kommunal medfinansiering skal inspirere kommunene til å vurdere egen helseinnsats i et helhetlig faglig og samfunnsøkonomisk perspektiv. Regjeringen foreslår at helseforetakene i fremtiden skal ha en todelt rolle. De skal utvikles i en enda tydeligere spesialisert retning i kombinasjon med økt vekt på 6

7 Evaluering av NGLMS standardiserte pasientforløp og koordinerte tjenester. Samtidig skal spesialisthelsetjenestens rolle som støttespiller for utvikling av kommunene styrkes. Arbeidet med pasientforløp skal intensiveres og styrkes, og arbeidet skal omfatte forløp både i kommuner og i helseforetak. Svært mye av det praktiske forbedringsarbeidet knyttet til samhandling skal ta utgangspunkt i pasientforløp. Brukerne og deres organisasjoner skal få en tydeligere posisjon både rent generelt og i arbeidet med pasientforløp. Det fremtidige arbeidet med kompetanse og rekruttering skal ha som mål at sentrale fagområder for kommunehelsetjenesten blir styrket. Det skal tas et sterkere nasjonalt og helhetlig grep om utviklingen av IKT. Nye føringer i samhandlingsreformen Høringsrunde over nytt lovverk er avsluttet januar Nytt lovverk skal etter planen presenteres våren Følgende signaler er foreløpig gitt: Vurderer mulighetene for kommunal medfinansiering for sykehusopphold for eldre 80 år og over Det er bevilget øremerkede midler til å bygge opp nye tjenester Det er vedtatt at det blir et kommunalt ansvar for utskrivingsklare pasienter Sterke signaler om at det arbeides med en tydeligere styring av fastlegene Det skal i fremtiden prioriteres en større satsing på forebyggende arbeid Lovarbeid hvor det arbeides med en harmonisering av sosialtjenesteloven og kommunehelsetjenesteloven, og tiltak om ulike samhandlingsløsninger, søkes regulert i dette lovverket Kort om de utvalgte områdene Intermediære sengeplasser Intermediære sengeplasser er et interkommunalt tilbud med høy fagdekning, og plassene disponeres av kommunene i Nord-Gudbrandsdal. Fra tidligere erfaring vet vi at følgende spørsmål er viktig for at en slik enhet skal fungere etter intensjonene: 1. At en velger ut riktige pasienter, og på basis av dette utformer robuste inklusjonsog eksklusjonskriterier. 2. At dimensjoneringen av kapasiteten er riktig. 3. At en får til en fornuftig samdrift med annen virksomhet for at en skal få småskalaulemper slik en legger opp til gjennom samdrift med kortidsplasser for Sel kommune. 4. At en får til et fornuftig forhold mellom styring av kapasiteten og betaling, eksempelvis ved at det er kommunene som beslutter hvem som skal disponere plassene hvis det er kommunene som betaler. Vedr. punkt 1 ser vi fra foreliggende materiale at kommunene og Sykehuset Innlandet vil se på hvilke pasientgrupper som kan gjøre seg nytte av de intermediære sengeplassene. Som eksempel pekes det på følgende grupper i tråd med intensjonen i samhandlingsreformen: T7266 7

8 Pasienter med funksjonssvikt, smertebehandling, lindrende behandling, forverring av kols, infeksjoner, væskebehandling, ernæringssvikt, medikamentjusteringer, personer med psykiske lidelser og/eller rusproblemer. Pasienter til observasjon for å avklare behovet for innleggelse i sykehus. Pasienter til etterbehandling og rehabilitering etter sykehusopphold Legevakta/legevaktvarslinga i Nord-Gudbrandsdal For å sikre en god legevakttjeneste for innbyggerne i kommunene preget av høg faglig kvalitet, sikkerhet, kunnskapsbasert og enhetlig behandling etablerer kommunene i Nord Gudbrandsdal en felles legevakt/legevaktsentral 6 med Sel kommune som vertskommune. Målsettinger, rutiner, ansvarsforhold med mer er forbilledlig beskrevet i vakthåndboka. Evalueringen vil ta utgangspunkt i dette. Blant viktige forhold som skal inngå i evalueringen er i hvilken grad følgende mål er oppfylt: God tilgjengelighet, service og brukeropplevd kvalitet. Sikre en robust legevaktordning for alle kommunene, dvs. i form av nødvendig helsehjelp utenom ordinær kontortid i de samarbeidende kommunene. Sikre rekruttering og stabilitet i kommunehelsetjenesten. Bedre arbeidsmiljøet for vaktlegene. I tillegg vil en vurdering av vakthavende leges normal rolle som den som er ansvarlig for all bruk av medisinske ressurser i beredskap bli viktig. Dette inkluderer samarbeidet med ambulansetjenesten som er utpekt som et eget område. Legevaktas samarbeid med ambulansetjenesten Følgende kjøreregler, som blant annet er nedfelt i kjørehåndboka, gjelder for samarbeid mellom legevakt, AMK, ambulansetjenesten og sykehusets akuttmottak: Rekvirering av ambulanse o o Vaktlegen ved LVNG skal informeres. Tilsvarende gjelder for rekvirering av luftambulanse. I alle andre situasjoner er det vaktlegen som via AMK rekvirerer ambulanse. Innleggelse i sykehus henvisninger o o Henvisninger og innleggelser bestemmes av vaktlegen. Vakthavende lege tar kontakt med sykehusets akuttmottak og oversender/sender med henvisning Viktige unntak finnes, blant annet der reise til LVNG gir risikofylt tidsspille Hvordan kjørereglene etterleves etter intensjonen, er et viktig spørsmål. Hvordan en i praksis klarer å håndtere avveiningen av lang omvei og behov for sykehusbehandling (pasienten oppholder seg nærmere sykehus enn LVNG), vil blant annet være avgjørende for om LVNG fungerer som et tiltak i behandlingskjeden Hvorfor underveisevaluering? Når en nå ønsker en underveisevaluering av de utvalgte tiltakene på flere tidspunkter underveis, oppfatter vi at man både er ute etter hvilke effekter man får av tiltaket og hvilke endringer man bør gjøre underveis. Siden det verken er etisk forsvarlig eller metodisk problematisk å vente med å innføre åpenbare kosteffektive endringer, vil vi 6 Forkortet som LV-sentral og ofte omtalt som legevaktvarslinga. 8

9 Evaluering av NGLMS derfor foreslå at forbedringsforslag som kommer frem gjennom evalueringen vurderes og implementeres fortløpende. Med flere rapporteringspunkter underveis blir det også mulig å evaluere effekten av eventuelle viktige endringer underveis. 3 Forslag til angrepsmåte og gjennomføring 3.1 Angrepsmåte og tilnærming Erfaring fra blant annet evaluering av Storetveit 7, helseparken i Rana og Geriatriløftet i Drammen 8, tilsier at tiltak som etablering av intermediærsenger/forsterkede korttidsavdelinger og samlokalisering/forbedring av legevakt/legevaktsformidling bare er ett av flere tiltak som virker inn på blant annet kvaliteten av pasientbehandlingen og økonomi for kommunene og helseforetaket. Vår tilnærming i dette evalueringsprosjektet er derfor å sammenlikne en situasjon hvor de ulike tiltakene er innført med en tenkt situasjon der tiltakene ikke blir gjennomført 9, på tre ulike tidspunkter (6 md. etter, 12 md. etter og 24 eller 36 md. etter). Dette er illustrert i neste figur. 1 Situasjonen før etablering av tiltakene 2a Tenkt situasjon 6 mnd etter etablering av tiltakene 2b Tenkt situasjon 12 mnd etter etablering av tiltakene 2c Tenkt situasjon 24/36 mnd etter etablering av tiltakene 3a Situasjon 6 mnd etter etablering av tiltakene 3b Situasjon 12 mnd etter etablering av tiltakene 3c Situasjon 24/36 mnd etter etablering av tiltakene Figur 3-1 Prinsippmodell som illustrerer valgt evalueringsdesign. 7 Spesialisert sykehjem i Bergen, der evalueringen var basert på en randomisert design. 8 Evalueringene i Drammen og Rana ble gjennomført med en design som foreslås her. 9 Null -alternativ T7266 9

10 Figuren viser en tilnærming hvor vi sammenligner en situasjon hvor de ulike tiltakene er innført (3) med en tenkt situasjon der tiltakene ikke blir gjennomført 10 (2), på tre ulike tidspunkter (A - 6 md. etter, B - 12 md. etter og C - 24 eller 36 md etter). Dette innebærer at vi legger opp til å sammenlikne situasjon på flere ulike tidspunkter etter etablering av tiltakene (3a 3c), med en tenkt situasjon uten tiltakene (2a 2c). Dette er gjort av følgende årsaker, og med følgende metodiske utfordringer: Vi anbefaler en baselinekartlegging (1) Dette gjør det mulig å sammenlikne (3a) med (1), (3b) med (1) og (3a) etc. Å sammenlikne (1) med (3) vil imidlertid lett kunne medføre en overvurdering av effekten av tiltak har. Dette fordi en da ville ta alle endringer som har foregått i perioden til inntekt for innføring av de ulike tiltakene. Faren for en slik overvurdering når en sammenlikner (1) til (3) er svært avhengig av hvor direkte forholdet er mellom den antatte virkning av tiltakene, og det forhold som måles. For eksempel: - Feilslutningen kan bli stor dersom Intermediærsengene tilskrives hele årsaken til endringer i liggedager for en aktuell pasientgruppe ved sykehuset. Dette både fordi det er en gjennomgående nedgang i gjennomsnittlig liggetid på landsbasis, og fordi oppretting av intermediærsengene bare er en av mange endringer som vil foregå i løpet av den aktuelle perioden. - Feilkildene kan derimot reduseres om en sammenlikner interne forhold som for eksempel endring av kostnader og endring av organisatoriske forhold Hva innebærer denne tilnærmingen i praksis I denne evalueringen vil vi ikke få data for en tenkt situasjon uten tiltakene (2). Valget av tilnærming innebærer dermed at vi bare vil bruke tilgjengelige sammenliknbare data fra situasjonen før (1) og etter innføringen av tiltakene (3) direkte, der den antatte virkningen mellom årsak og virkning er svært direkte/opplagt. Når det gjelder øvrige data, må det gjøres en vurdering av hvilken effekt de aktuelle tiltakene har på observerte endringer over tid. Som vi senere skal komme tilbake til, innebærer dette at inputdata til evalueringen vil være en kombinasjon av: ulike intervjupersoners oppfatninger av hvordan tiltakene har endret kvaliteten og tilfredsheten på behandlingstilbudet og økonomien (både partielt og for samfunnet totalt) utviklingen av forbruk og kvalitet (der det finnes kvalitetsindikatorer) av ulike relevante helsetjenester med medfølgende kostnader. Elementene av subjektivitet, både gjennom oppfatninger gjennom intervjuer og tolkning av hvilken effekt tiltakene kan tilskrives over tid - og rammen som er avsatt til evalueringen, gjør at vi legger opp til følgende hovedkonsept: Det gjøres en fullskala evaluering 6 md. etter baseline. Baselineundersøkelsen begrenses til å innhente tilgjengelige relevante kostnadsdata, forbruksdata, kvalitetsdata og brukeroppfatninger (undersøkelser) 10 Null -alternativ 10

11 Evaluering av NGLMS knyttet til tilbudene (som også beskrives kortfattet) slik de var før tiltakene ble iverksatt. Evalueringen 12 og 24/36 md. etter baseline begrenses til å følge utviklingen av viktige indikatorer over tid. Dette innebærer at vi legger opp til at halvtidsrapporteringen til referansegruppa for å rapportere fremdrift, vil bestå av resultatene fra den funnskala evalueringen etter 6 md. Evalueringen på senere tidspunkt vil vise utviklingen over tid etter dette og danne grunnlag for å forsterke/modifisere konklusjonene trukket i rapporten etter 6 md. Med tanke på sluttrapporten legger vi opp til at de siste evalueringene legges inn som siste kapittel i en hovedrapport et kapittel som vil bli modifisert for hver rapportering. Resten av dette avsnittet er en beskrivelse av hvordan den fullskala evalueringen skal legges opp Valg av angrepsmåte Innenfor rammen av den tilnærmingen vi har valgt vil evalueringen gjøres dels ved å bruke en kvalitativ metode og dels ved hjelp av en kvantitativ tilnærming. Vi foreslår å gjennomføre tre typer delundersøkelser. Undersøkelser som med noe ulik utforming og vektlegging vil inngå som grunnlag for evalueringstemaene kvalitet, brukertilfredshet, omfang og økonomi for hver av de tre områdene: De tre delundersøkelsene omfatter: Pasientmessige konsekvenser Organisatoriske konsekvenser Kostnadsmessige konsekvenser Data for delundersøkelse om pasientmessige konsekvenser I arbeidet med å undersøke de pasientmessige konsekvensene vil vi vektlegge informantene etter prioritert rekkefølge. Ansatte/pårørende Brukere/pasienter Utgangspunktet for at vi har valgt denne prioriteringen er våre erfaringer fra sammenlignbare undersøkelser vedrørende svarprosent og kvalitet på de svarene som gis. Ved å intervjue ansatte får vi tilgang til relevant informasjon samt vurdering av tilbudet før opprettelse, det vil si et nullalternativ, samt perspektiver i en større sammenheng. Pårørende har vanligvis en opplevelse av tilbudets art og kvalitet og vil derfor være viktige respondenter. Når det gjelder brukere/pasienter vil trolig enkelte ha vansker med å svare på spørsmål på grunn av sykdomstilstanden. Andre brukere/pasienter vil derimot mestre dette noe bedre. Selv om målet for evalueringen er å si noe om forholdet mellom situasjonen før og etter innføringen av tiltaket, oppfatter vi det som viktig å fokusere på tilpasninger og mulige endringer, i tillegg til en kvalitativ vurdering av tiltaket. Vi har gode erfaringer med å gjennomføre dialogkonferanser som et virkemiddel her. Vi legger derfor opp til tre hovedaktiviteter som detaljeres nærmere i resten av dette notatet: Intervjuer Spørreundersøkelse blant brukere/pasienter Dialogkonferanse T

12 Intervjuer Det vil være hensiktmessig å intervjue personer som har kunnskap om tjenestekjeden. I tillegg legger vi opp til å intervjue et utvalg pårørende. Intervjuene vil ha form av fokusgruppeintervju, individuelle intervju og telefonintervju. Enkelte av disse intervjuene vil kombineres med en delundersøkelse om organisatoriske konsekvenser. Endelig valg av hvem vi vil intervjue, og på hvilken måte, vil vi avgjøre i dialog med oppdragsgiver. Vi ser det som hensiktsmessig å intervjue følgende: Lege, pleiere, støttepersonell og ledelse ved intermediærenheten Utvalg av andre ansatte ved senteret Utvalg av ansatte/ledere i hjemmetjenestene og andre sykehjem/korttidsavdelinger Sykepleiere, hjelpepleiere, lege og ledelsen ved andre sykehjem/korttidsavdelinger Utvalg av saksbehandlere/ledelse ved bestillerkontor/tjenestekontor, eller tilsvarende med denne funksjonen Utvalg av kommuneoverleger/fastleger Leger og sykepleiere, fortrinnsvis ved aktuelle avdelinger ved sykehuset Eventuelt andre med oversikt over samarbeidsrelasjoner Representanter for ledelsen i kommunene/helseforetak Et utvalg av pårørende Listen er tenkt med utgangspunktet i evaluering av intermediærsengene. For å få gjennomført evalueringene av de andre områdende vil det ble stilt spørsmål som belyser disse temaene til de samme personene. I tillegg vil vi intervjue andre impliserte parter som utvalg av ansatte i legevaktformidlingen, legevaktsleger, ambulansepersonell og akuttmottak. I intervjuene vil vi fokusere på situasjonen for brukerne/pasientene før og etter etableringen av tiltakene. Vi vil spisse dette inn i forhold til relevans for gruppen, som tilfredshet, kvalitet av pleie og behandling, samhandling, egen arbeidssituasjon mv. Vi har erfaring fra å kombinere semistrukturerte intervjuer med en oppsummerende gjennomgang av enkelte kvantitative utsagn. Det er nødvendig med et representativt utvalg pårørende. Rekruttering av pårørende kan imidlertid være en utfordring i en evaluering som denne. Vi er avhengig av at oppdragsgiver er behjelpelig med motivasjon og bistand i forhold til å finne frem til utvalget av pårørende til undersøkelsen. Vi foreslår først å gjennomføre intervjuer med tre-fire informanter. Deretter vil vi videreutvikle intervjuguiden før gjennomføring av tre-fire gruppeintervjuer med syvåtte informanter i hver gruppe. Intervjuguiden vil basere seg på en velprøvd mal vi blant annet har benyttet i evalueringen av Geriatriløftet i Drammen, Helseparken i Rana og Storetveit i Bergen. Utvalg av personer til å delta i denne delundersøkelsen er personer som har kjennskap til intermediærtilbudet. Spørreundersøkelse av brukere/pasienter Vi anbefaler bruk av spørreskjema overfor brukere/pasienter. Det betyr at brukeren/- pasienten oppsøkes av en person og at intervjueren fyller ut spørreskjema i løpet av samtalen. Vi anbefaler at det ikke er de ansatte ved tiltaket som foretar intervjuene, men andre ansatte i kommunene - eller studenter. Denne metodikken vil både sikre en større svarprosent, og gjør det lettere for beboerne å formidle sine synspunkter. Vi tror det kan være hensiktsmessig å benytte spørreskjemaet som er utarbeidet av KS, Effektiviserings Nettverkene. 12

13 Evaluering av NGLMS Vi legger opp til å intervjue et representativt utvalg, som blant annet innbefatter alle pasienter/brukere i det tidsrommet som spørreundersøkelsen pågår. En nærmere avklaring om valg av tidsrom, utvalg og spørreskjema avklares i dialog med oppdragsgiver. Dialogkonferansen For å få en omforent oppfatning av både hvordan tiltakene har fungert og hvordan man eventuelt bør justere eller endre tiltakene fremover, vil vi legge opp til at det gjennomføres en dialogkonferanse med et utvalg av personer som har kunnskap om tjenestekjeden, inklusive utvalg av pårørende. Det vil si et utvalg av dem vi har intervjuet. I dialogkonferansen oppsummerer vi synspunktene fra intervjuene på en måte som både gjør det gjenkjennbart, og dermed kan brukes som en resultatevaluering. Det blir mulighet til å komme med forslag til eventuelle endringer og forbedringer av nåværende drift. Vi har god erfaring med at en dialogkonferanse er et godt virkemiddel til å oppnå dette. Her vil vi invitere et utvalg av informantene. Til tross for at temaet her er pasientmessige konsekvenser vil det også være naturlig å drøfte temaer som det er lagt opp til under delundersøkelsen om organisatoriske konsekvenser. Eksempler på dette er samforståelse på tvers av forvaltningsnivåene i helsetjenestene. Innholdet i konferansen vil være som følger: Gjennomgang av foreløpige resultater Diskusjon av funnene som er gjort Vurderinger og anbefalinger fra aktørene Anbefalingene fra konferansen vil bli dokumentert i rapporten Data for delundersøkelse om samhandlingsaspektet og organisatoriske konsekvenser Fokus vil blant annet være i BEON-prinsippets parametere, som sammenheng i sektoren, sammenhengende pasientforløp, høy profesjonell standard (kvalitet, utdannelse og forskning), nærhet og kapasitet. Delundersøkelsen vil være beskrivende, prosessevaluerende og strategisk. Den vil også være fremtidsrettet med presentasjon av anbefalinger og mulige strategier for å møte utfordringen i fremtidens helse og omsorgstjeneste i Nord-Gudbrandsdal. Følgende emner - dog en ikke-uttømmende liste - vil være relevant å berøre i relasjon til beskrivelsen av de organisatoriske konsekvenser med utgangspunkt i kommunens, senterets ledelse, sykehusledelsenes og pleie- og helsepersonellets opplevelser og vurderinger: Opplevelsen av avlastninger og merbelastninger på sykehus. Vurderinger av det innbyrdes samarbeid og samspill mellom de forskjellige interessenter. Vurderingen av, i hvilket omfang brukerne har fått et bedre og mer relevant helsetilbud med etableringen av tiltakene (kvalitet i pasientbehandlingen). Vurderinger av i hvilket omfang de ulike tiltakene har bidratt til større kontinuitet i pasientforløpene eller kanskje det motsatte, herunder forholdene i hjemmet. Vurderinger av i hvilket omfang kompetanse på sykehjemmet, jf. blant annet erfaringer, er blitt styrket gitt BEON-prinsippet. T

14 Vurderinger av konsekvenser for kapasitet, vaktbelastning og arbeidsforhold for øvrig, herunder eventuell frigivelse av kapasitet på sykehuset og i kommunene til andre aktiviteter. Vurderinger av, om det er de riktige aktiviteter og de rette pasienter, som er plassert og får oppfølging gjennom intermediærtilbudet. I hvilken grad ser man fag-, kompetanse- og kvalitetsutvikling i den samlede omsorgstjenesten i kommunen. Vurdering av pasientøkonomiske forhold, herunder for eksempel registrerte endringer i liggedøgn på sykehus, opphold i sykehjem eller andre alternative tilbud. For denne del av studien legges det opp til en kvalitativ tilnærming med bruk av intervjuer med representanter fra kommune, sykehusene, sykehjemmet, pleie- og helsepersonell for blant annet å få kartlagt ovenstående problemstillinger og for å kunne vurdere om den samlede organisatoriske funksjonaliteten bedres eller forverres via modeller som Helseparken. I denne delen av evalueringen vil det også være fokus på fag-, kompetanse- og kvalitetsutvikling i den samlede omsorgstjenesten i kommunen. Dette fordi at disse forholdene er av stor betydning for nødvendigheten og nytten ved denne type tiltak Data for delundersøkelse om helseøkonomiske konsekvenser Som det fremgår av prinsippmodellen, legger vi opp til å sammenlikne situasjon der tiltakene er innført med en tenkt situasjon uten tiltak. Med utgangspunkt i denne tilnærmingen vil vi beregne/vurdere: For foretaket Den kostnadsmessige effekten av tiltakene for sykehuset som inkluderer: Vurdering av endringer i antall liggedager, antall innleggelser i sykehuset som følge av etablering av intermediærsenger og endring/forsterking av legevakt For kommunene Hvilken effekt tiltakene har hatt for kommunene? Hvordan er blant annet etterspørselen etter sykehjemsplasser og andre omsorgstjenester påvirket som følge av etableringen av tiltakene? Vi foreslår her at det gjennomføres to typer av helseøkonomiske analyser - dels en kostnadsanalyse og dels en nytte-kostnadsanalyse. I beregningene vil vi benytte et standard rammeverk og offentlige veiledere, for eksempel Finansdepartementets veiledere for samfunnsøkonomisk analyse og evaluering. For å måle effektene skal man i en samfunnsøkonomisk analyse beregne alle effekter ut fra effekter i forhold til et nullalternativ. I denne sammenhengen betyr det helse, pleie- og omsorgstjenester i region uten tiltakene. Kostnadsanalysen vil alene gi et bilde av hvilken av de to alternative organiseringer som lavest kostnadsnivå. Kvalitetsforskjeller er imidlertid ikke vurdert i denne sammenligningen. Nytte-kostnadsanalysen vil i tillegg dra inn den kvalitetsmessige nytten i form av pasientenes opplevde livskvalitet. Det understrekes imidlertid at vi ikke legger opp til å foreta konkrete beregninger (i form av forskjeller i kvalitetsjusterte leveår etc.), men at en nytte-kostnadsanalyse må gjøres på basis av innhentet informasjon fra de andre delundersøkelsene. 14

15 Evaluering av NGLMS Utgangspunktet for begge typer av analyser er at de gjennomføres dels ut fra helsesektor perspektiv og dels ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv, hvilket avgjøres av de typer av kostnader som tas med. Ut fra valgt evalueringsdesign vil det være nødvendig å hente inn/spørre respondenter om sitasjonen før tiltak, dagens situasjon og hvilken grad tiltakene har bidratt til endringen. Disse spørsmålene vil ble tatt inn som del av undersøkelsen i delundersøkelsen om samhandlingsaspektet og organisatoriske konsekvenser. Vedrørende data for økonomi, liggedager før og etter etablering av tiltakene etc., legger vi opp til å hente inn disse dataene tidlig i evalueringen, slik at spørsmålene omkring tiltakenes bidrag kan bakes inn i intervjuguiden. 3.2 Datainnsamling og instrumenter Den kvantitative delen av datainnsamlingen vedrørende alle undersøkelsesparameterne bør skje fortløpende i forbindelse med studien. Med bakgrunn i tidligere erfaring med lignende studier foreslår vi at data i studien overordnet sett samles inn ved hjelp av tre forskjellige datainnsamlingsinstrumenter/datakilder: Eksisterende databaser/registerdata Spørreskjemaundersøkelse Intervjuguider De mer kvalitative data i prosjektet vil typisk bli samlet inn via intervju eller fokusgruppeintervju. Initialt i prosjektets tidlige fase foreslår vi at det gjennomføres noen samtaleintervjuer med følgende nøkkelinformanter: Aktuelle ansatte ved sykehuset Aktuelle ledere ved senteret Representant for pleie- og omsorgsdelen i kommunene I avslutningsfasen av prosjektperioden etter pasient/brukerundersøkelsen legger vi igjen opp til å gjennomføre en rekke intervju, alternativt fokusgruppeintervju, med nøkkelpersoner og informanter fra sykehusene, kommunen, og blant de pårørende. Disse intervjupersoner vil være ledelsesrepresentanter, representanter for legene, representanter for pleie- og omsorgspersonalet, og de pårørende. For de sistnevntes vedkommende vil det bli laget en-to fokusgrupper. Denne metoden kan også komme på tale for noen av de andre gruppene. Ved gjennomføringen av alle intervjuer (samtaleintervju, intervju og fokusgruppeintervju) vil vi bruke semistrukturerte intervjuguider, som inneholder åpne svarkategorier. 3.3 Senere evalueringstidspunkt Enkelte tiltak gir bare kortvarig effekt. Effekten av andre tiltak vil først gi utslag etter lengre tid. Det er derfor fornuftig å måle effektene over tid som en kontinuerlig prosess samt gjøre en ny light evaluering etter 12 md. og 24 md. Hvilke forhold som bør måles kontinuerlig og hvilken øvrig informasjon som bør hentes inn, er et av spørsmålene som må avklares gjennom den første evalueringsrunden. Avviksrapportering fra rutiner (for eksempel vedrørende samarbeid T

Sladdet versjon, Oslo, 30.07.2013 Oslo, 11. juni 2012

Sladdet versjon, Oslo, 30.07.2013 Oslo, 11. juni 2012 Tilbud på «Bistand til å utarbeide Helse og omsorgsplan» Gol kommune Sladdet versjon, Oslo, 30.07.2013 1 Oslo, 11. juni 2012 Deloitte tilbyr et team med mange års erfaring med strategiarbeid, analyse og

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2026 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet november 2012 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten 1. juli 2011 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Rapport 2012:9 Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen Toril Ringholm Per-Arne Emaus Margrethe Aanesen Tittel : Forfattere : Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene

Detaljer

FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten"

FOU-prosjekt Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten FoU FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten" KS FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten" AGENDA Utredning

Detaljer

Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland. Gull eller gråstein. Status for rekruttering og kompetanseutvikling. i helse- og omsorgstjenestene

Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland. Gull eller gråstein. Status for rekruttering og kompetanseutvikling. i helse- og omsorgstjenestene Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland Gull eller gråstein Status for rekruttering og kompetanseutvikling i helse- og omsorgstjenestene Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland Gull eller gråstein Status for

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen Samhandling mellom kommuner og helseforetak Erfaringer fra Midt-Telemark Geir Møller og Solveig Flermoen TF-rapport nr. 266 2010 TF-rapport Tittel: Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer

Detaljer

Evaluering av SEPREPs Tverrfaglig utdanningsprogram På oppdrag av Helsedirektoratet

Evaluering av SEPREPs Tverrfaglig utdanningsprogram På oppdrag av Helsedirektoratet Evaluering av SEPREPs Tverrfaglig utdanningsprogram På oppdrag av Helsedirektoratet Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012 Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland Forprosjektrapport 6. januar 2012 Innhold Sammendrag...5 Innledning...6 1.1 Bakgrunn for prosjektarbeidet... 6 1.2 Prosjektorganisering... 7 1.3 Prosjektgjennomføring...

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

Ambulansetjenesten på anbud En evaluering av anbudsprosessen i ambulansetjenesten i Nord-Trøndelag fylkeskommune

Ambulansetjenesten på anbud En evaluering av anbudsprosessen i ambulansetjenesten i Nord-Trøndelag fylkeskommune Ambulansetjenesten på anbud En evaluering av anbudsprosessen i ambulansetjenesten i Nord-Trøndelag fylkeskommune Roald Sand Christian Wendelborg NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2001 2 Tittel Forfatter

Detaljer

Modell for kvalitetsforbedring

Modell for kvalitetsforbedring Modell for kvalitetsforbedring utvikling og bruk av modellen i praktisk forbedringsarbeid Notat om kvalitetsutvikling nr. 1 Mai 2015 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Modell for kvalitetsforbedring

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Interkommunalt samarbeid Arbeidsgruppe: Lars Erik Moxness rådmann Namdalseid, leder Ann Helen Westermann prosjektmedarbeider, sekretær Lill Iren Kristiansen (NSF) Repr. for

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

RAPPORT. Kartlegging av de regionale helseforetakenes oppgaver og ressursbruk. Oslo, 12.11.2012

RAPPORT. Kartlegging av de regionale helseforetakenes oppgaver og ressursbruk. Oslo, 12.11.2012 RAPPORT Kartlegging av de regionale helseforetakenes oppgaver og ressursbruk Oslo, 12.11.2012 Forord Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ved Eieravdelingen engasjerte BDO til å gjøre en analyse av de

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S.

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S. Master of Information Technology med spesialisering i Sundhedsinformatik, Efter- og videreuddannelse, Aalborg Universitet 3.årgang 2006 Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Forprosjekt Etablering av et lokalmedisinsk senter i Nordre Vestfold (LMS NV)

Forprosjekt Etablering av et lokalmedisinsk senter i Nordre Vestfold (LMS NV) www.pwc.no Forprosjekt Etablering av et lokalmedisinsk senter i Nordre Vestfold (LMS NV) Rapporten ser nærmere på muligheten for et samarbeid om etablering av et lokalmedisinsk senter mellom kommunene

Detaljer

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Diskusjonsrapport Forskere: Jorid

Detaljer

Strategi og tiltak for perioden 2012 2025. Helse- og omsorgsplan Harstad kommune

Strategi og tiltak for perioden 2012 2025. Helse- og omsorgsplan Harstad kommune Strategi og tiltak for perioden 2012 2025 Helse- og omsorgsplan Harstad kommune 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 6 2.0 Sammendrag... 8 3.0 Styringssignaler og utvikling... 10 4.0 Utviklingstrekk

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

Evaluering av Kreftforeningens kontorer for klinisk kreftforskning

Evaluering av Kreftforeningens kontorer for klinisk kreftforskning Evaluering av Kreftforeningens kontorer for klinisk kreftforskning Av Mari Torvik Heian, Solveig Flermoen Joar Sannes og Geir Møller Arbeidsrapport nr. 15 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø

Detaljer

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Morgendagens omsorg Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Forord «Alle bør være opptatt av framtida. Det er der vi skal tilbringe resten av vårt liv.» Helse- og omsorgstjenestene står overfor store

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer