Når det umulige er mulig

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Når det umulige er mulig"

Transkript

1 Når det umulige er mulig Vold i nære relasjoner hva gjør vi i Drammen? Inspirasjonskonferanse 11. november, 2010 Presentert av: Anne Bente Kentsrud, familievoldskoordinator, SBPD Dag I. Ebbestad, politioverbetjent Drammen politistasjon Kari Benjaminsen, politiførstebetjent, Drammen politistasjon Liv Gjønnes, virksomhetsleder, Senter for oppvekst, Drammen kommune Nina Karstensen Bjørlo, politiinspektør, ABPD Tore Isaksen, utdanningsdirektør, Drammen kommune Sidsel Hager, prosjektleder, Drammen kommune Drammen kommune Drammen politistasjon

2 Drammen

3 Første straffesak 222, 2 ledd. Hun lever på sperret adresse med politibeskyttelse i frykt for at hun skal bli drept. Det er et familiedrama med påståtte trusler og tvangsekteskap retten skal behandle i tre dager. I LIVSFARE. Jenta dukket uventet opp i rettssalen i går. Via tinghusets hemmelig inngang kom hun, men først etter at retten hadde pålagt faren og broren å forlate rettssalen. Redd for å bli drept Faren og broren er tiltalt for å ha tvangsgiftet den 17 år gamle jenta i Irak. -Jeg føler meg truet og orker ikke å forklare meg mer, sier hun. Politifolk trues på livet Ansatte i politiet i Drammen er truet på livet i kjølvannet av rettssaken om tvangsekteskap. Føler seg uthengt Folk hilser ikke på dem på gaten lenger. De er kurdere og føler seg uthengt. BESKYTTER. - Vi har iverksatt strenge sikkerhetstiltak, sier politimester Christine Fossen. ASSS Tvangsgiftet 16-åring En ny tvangsgiftesak ryster Drammen. En 16 år gammel jente holdes skjult for politiet.

4 Kontaktpersoner fornærmede måtte forholde seg til Rettssak Politi Etterforskningsleder Etterforsker Skole - rådgiver - lærer - helsesøster Beredskapshjem Fornærmede Røde Kors Venner Buf-etat - saksbehandler - fagteam Familie/ Barnevernsak Setteverge Barnevernsak Bistandsadvokat - straffesak - nemndsak BV Barnevern tiltak Barnevern mottak nettverk Straffesak

5 Utdrag fra dom, strl ledd Rettstidende 2006

6 Forankring vs. ansvar

7 Karita takket Drammen SKRØT OG BETALTE. Statsråd Karita Bekkemellem skrøt av Drammens engasjement i går da hun mottok rapporten "Tvangsekteskapssaker i hjelpeapparatet" av forskerne Anja Bredal (t.h.) og Lill Skjerven. Ordfører Tore Opdal Hansen og politiførstebetjent Nina Karstensen Bjørlo var ekstra glade for pengegaven på to millioner til bekjempelse av tvangsekteskap og vold i hjemmene. FOTO: NILS J. MAUDAL

8 Pilotprosjekt Æresrelatert vold i Drammen 3 årig pilotprosjektet ( )finansiert av - Justis departementet - Arbeids- og inkluderingsdepartementet - Sosial- og helsedirektoratet - Barne- og likestillingsdepartementet Prosjektets fokusområder Offentlig forankring Kompetanseheving Utvikle gode samarbeidsrutiner Forebygging gjennom informasjon og holdningsskapende arbeid

9 SAMMENHENGER kultur/tradisjon/religion Baby Barn Ungdom Foreldre Storfamilie FOREBYGGE Helse Barnehager /Skole/fritid/ helse Utdanning/ fritid/helse Språk/jobb/ økonomi Inkludering Offentlige lover og regler Samarbeid/system/rutiner Kompetanse Metodikk Dialog

10 Det umulige er mulig når vi samarbeider, har system og rutiner Lovverket gir oss muligheter Veileder mot vold i nære relasjoner Utviklet detaljerte rutiner for alt samarbeid i saker relatert til vold i nære relasjoner.

11

12 Det umulige er mulig.når vi har kompetanse Kompetansehevende tiltak for offentlige ansatte Trinn I Trinn II Fastleger, legevakt, helsepersonell Høyskolestudiet vold i nære relasjoner æresrelatert vold lovverk tverrfaglig og tverretatlig samarbeid Ca ansatte i Drammen kommune, ved Drammen Politistasjon og andre sentrale aktører

13 Målgruppe Politi Drammen kommune 2. språklige lærere ved Introduksjonssenteret Sosialsenteret Barnevernet Helsestasjonene Barnehager Skole Drammen Legevakt Drammen fengsel Betsy Krisesenter BRiS incestsenter Totalt 80 studenter Kompetansehevende tiltak høyskolestudium Vold i nære relasjoner, menneskerettigheter og profesjonsetikk (30 stp.).

14 Lovverket -gir det oss muligheter? - gir det dem muligheter?

15 Formelle bestemmelser av betydning for samarbeid Taushetsplikt Avvergelsesplikt Ubetinget offentlig påtale Lov om barneverntjenester Meldeplikt/opplysningsplikt Anonymitet Informasjon til foreldre om melding til barneverntjenesten Anmeldelse

16

17 Ubetinget offentlig påtale, strpl 77

18 Kjønnslemlestelse Tilbud om samtale og frivillig underlivsundersøkelse til jenter med innvandrerbakgrunn

19 Lov om forbud mot kjønnslemlestelse 1. Den som forsettelig utfører et inngrep i en kvinnes kjønnsorgan som skader kjønnsorganet eller påfører det varige forandringer, straffes for kjønnslemlestelse. Straffen er fengsel inntil 3 år, men inntil 6 år dersom inngrepet har som følge sykdom eller arbeidsudyktighet som varer over 2 uker, eller en uhelbredelig lyte, feil eller skade er voldt, og inntil 8 år dersom inngrepet har som følge død eller betydelig skade på legeme eller helbred. Medvirkning straffes på samme måte. Rekonstruksjon av kjønnslemlestelse straffes som nevnt i første ledd. Samtykke fritar ikke for straff. 15. des nr. 74

20 Lov om forbud mot kjønnslemlestelse 2. Med bøter eller fengsel inntil ett år straffes yrkesutøvere og ansatte i barnehager, barnevernet, helse- og sosialtjenesten, skoler, skolefritidsordninger og trossamfunn, som forsettelig unnlater, ved anmeldelse eller på annen måte, å søke avverget en kjønnslemlestelse, jf. 1. Tilsvarende gjelder for forstandere og religiøse ledere i trossamfunn. Avvergelsesplikten gjelder uten hensyn til taushetsplikt. Unnlatelsen er ikke straffbar hvis kjønnslemlestelsen ikke kommer til fullbyrdelse eller til straffbart forsøk.

21 Søndre Buskerud politidistrikt Aftenposten - mars 2003

22 Melding til barneverntjenesten Akutt situasjon Er det fare for at et barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet ( ) Akuttvedtak vold og overgrep 2 døgn 1 uke 2 uker 3 uker 4 uker 5 uker 6 uker

23 Vi så ett behov og fikk inspirasjon..

24 Samarbeidsprosjektet for å avdekke og bekjempe æresvold i Drammen er i gang for alvor. DT 2008 Skal avdekke æresvold Står sammen: De har stor tro på bedre samarbeidsrutiner mellom etatene. F.v. oppvekstsjef Liv Gjønnes, prosjektleder Sidsel Hager og fungerende leder Nina Bjørlo for etterforskningsseksjonen. Foto: Inger Orsteen

25 Politifaglig fokus

26 Forebyggende politi Trygghet og tillit Politiet skal ha tillit blant innvandrerbefolkningen Politiet skal i sin opptreden være profesjonelle, behandle alle med respekt og ha stor grad av integritet, uavhengig av brukernes etniske bakgrunn Politiet skal ha nødvendig kunnskap til å handle profesjonelt i et multietnisk samfunn I tillegg til folks holdninger til politiet, vil befolkningsveksten de neste årene føre til en dobling av innbyggere med ikke vestlig bakgrunn. Dette stiller store krav til politiet. Søndre Buskerud politidistrikt har derfor spikret ned tre tiltak som skal øke dialogen mellom politiet og innvandrerbefolkningen.

27 Norges beste skole

28 Barnevern

29 Avdekking av vold i nære relasjoner Drammen (d.d.) Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Sum Drammen Politistasjon (d.d) Barnevern d.d)

30

31 Hvem melder til barnevern? Melder (okt) Skole Barnevernvakt Politi Barnehage Helsestasjon 9 13 Privat personer 9 18 Familievernknt. 6 0 Krisesenter 5 14 Sykehuset/legevakt 3 2 Oppveksteamet 3 0 Alternativ til Vold 3 2 Intro. Senteret 1 0 Andre bvtj./kommuner Andre 6 26 Total

32 Hvordan løste vi det?

33 Politisk vedtak om 0- toleranse for vold i Drammen All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å påse at kommunens innbyggere ivaretas og kan leve i et samfunn uten vold, overgrep og frykt for dette. Mistanke om vold og overgrep mot barn og unge oppstår gjerne i offentlige tjenester som møter alle barn, unge og familier.

34 Hvorfor stort fokus på vold i nære relasjoner i Drammen? Drammen første by i Norge, og Europa, som har straffeforfulgt og dømt personer for gjennomføring av tvangsekte Politisk vedtak om 0- toleranse for vold i Drammen Drammen kommune har forankret strategier i Kommuneplanen , som skal ivareta og bidra til å løse de utfordringer vi møter som et flerkulturelt samfunn Prosjektet Æresrelatert vold Drammen har som mål Norges Beste skole Ved å forebygge, samt oppdage vold, gis barn og unge større trygghet, slik at de får bedre oppvekstvilkår og større læringsutbytte

35 Forebyggende tiltak Egenerklæring Både kommunen og politiet mener det har vært en vellykket kamp mot tvangsekteskap. Liv Gjønnes, oppvekstsjef i Drammen kommune, sier suksessen også skyldes kontraktene man lager mellom jentene, familien og kommunen. Dt elever møtte ikke 2008 Ingen savnet ved skolestart jenter over 18 år varslet politiet før sommerferien Faksimiler Drammens Tidende

36 Forebyggende tiltak skole og barnehage Aktivitet Ansvar Tidsfrist 1. Alle barnehager utarbeider egne rutiner for Vold i nære relasjoner i samsvar med Drammen kommunes rutiner. Se heftet Vold i nære relasjoner hva gjør vi? Styrer Informasjon om Vold i nære relasjoner til alle ansatte i august. Henvis til heftet. Styrer (ressurs person) august 3. Informasjon til nyansatte. Styrer kontinuer 4. Informasjon til foreldre i oppstartssamtalen. Drammen kommune har null toleranse for vold og fortelle at det er en informasjon alle foreldre får når barnet begynner i barnehage. 5. Regelmessige foreldremøter pr. barnehage eller pr. avdeling om Forebyggende arbeid samarbeid hjem barnehage( presentasjon er utarbeidet ) Styrer (pedagogisk leder) Styrer kontinuerlig regelmessig

37

38 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE Skal vi få slutt på volden må vi snakke om VOLD

39 OPPSUMMERING Vis masse kjærlighet, og gi barna oppmuntring Vær en tydelig voksen Lær deg å si nei med god samvittighet Forhandlinger skal kun skje når det er noe å forhandle om (ikke leggetider, hva de skal spise m.m.) Gi beskjeder uten valg! Sett grenser for deg selv, da lærer barna og sette sine grenser Lag rutiner for dagen Ikke slå! Det skader barn! Gi belønning ved ønsket atferd når barna ikke hører på deg

40 Strategimøter samhandling i enkeltsaker Det er avgjørende for å yte riktig og hurtig bistand, til utsatte at deltagere har, eller tilegner seg i møtet: Kunnskap om sakens kompleksitet og helhet Bli kjent med den utsattes behov, akutt og langsiktig hva er nå situasjon hva er ønsket situasjon Avklare sikkerhetsbehov Videre skal strategimøtet benyttes til å: Avklare status mht. etterforskning av eventuelle straffbare forhold Avklare status mht fremdrift i barnevernssaken, oppfølging av den unge voksne (eller begge deler) Avklare hvem som har det koordinerende ansvaret Diskuterer og enes om hvem som har ansvar for hvilke oppgaver Avklare hvilke tiltak som settes i gang for å bedre den utsattes situasjon, kortsiktig og langsiktig. Barnevern, Politi, NAV (trygd, arbeid), Minoritetsrådgivere- Imdi, barnehage, skole, helsestasjon som ofte er melder av saken til barnevernet og andre involverte som kan bistå i forhold til den utsatte og dens familie

41 Konfliktrådets rolle i Dialog

42

43 Tros- og livssyn

44

45 Seminar for religiøse ledere i Drammensdistriktet Religiøse ledernes samfunnsansvar i et flerkulturelt samfunn Samfunn og samfunnsansvar Hva er vold? på hvilken måte blir vi berørt? Hvem snakker vi med når vi trenger det våre hjelpere i Drammen Pedagogikk hva fungerer, hva fungerer ikke? Veien videre hva nå?

46 SAMMENHENGER kultur/tradisjon/religion Baby Barn Ungdom Foreldre Storfamilie FOREBYGGE Helse Barnehager /Skole/fritid/ helse Utdanning/ fritid/helse Språk/jobb/ økonomi Inkludering Offentlige lover og regler Samarbeid/system/rutiner Kompetanse Metodikk Dialog

47 FoU Senter for oppvekst Sikre barneperspektivet i forsknings- og utviklingsarbeid gjennom Målrettede tiltak for barn, unge og familier Organisasjons- og systemutvikling Tjenesteutvikling Fag- og metodeutvikling Tverretatlig og tverrsektoriell samhandling Samhandling med høyskoler og universitet Bygger på nasjonale, regionale og lokale plandokument Barna er Drammens fremtid

48 Drammen er en foregangskommune på forebyggende arbeid mot vold mot barn. Det mener barneombudet. Barneombudet berømmer Drammen kommune som har fått til det som er ønskelig; å ikke lære opp enkeltpersoner, men alle som er i kontakt med barn, ja hele samfunnet.

«Når det umulige er mulig» Hvordan jobbe kunnskapsbasert og tverrfaglig mot vold i nære relasjoner?

«Når det umulige er mulig» Hvordan jobbe kunnskapsbasert og tverrfaglig mot vold i nære relasjoner? «Når det umulige er mulig» Hvordan jobbe kunnskapsbasert og tverrfaglig mot vold i nære relasjoner? Sluttrapport med evaluering «Vold i nære relasjoner - æresrelatert vold», 2007-2010 Et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Handlingsplan 2008-2011. Handlingsplan mot tvangsekteskap

Handlingsplan 2008-2011. Handlingsplan mot tvangsekteskap Handlingsplan 2008-2011 Handlingsplan mot tvangsekteskap Handlingsplan 2008-2011 Handlingsplan mot tvangsekteskap 2 Forord Det er en menneskerett fritt å kunne velge om man vil gifte seg og hvem man eventuelt

Detaljer

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om

våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune våg å se våg å bry deg med våg å bry deg om Samlet mot vold i nære relasjoner Tiltaksplan 2009-2012 ikke stykkevis og delt Vedtatt av

Detaljer

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi??

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? -Et praktisk handlingsverktøy- Et praktisk verktøy utarbeidet av Stjørdal kommune og Stjørdal lensmannskontor All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å

Detaljer

HAMAR KOMMUNE: Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

HAMAR KOMMUNE: Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 1 HAMAR KOMMUNE: Handlingsplan mot vold i nære relasjoner HAMAR KOMMUNE: 2015 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 23. januar 2015 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning og bakgrunn... 3 1.1 Hvorfor en

Detaljer

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no

Veileder. Vold i Nære relasjoner. www.skien.kommune.no Veileder Vold i Nære relasjoner www.skien.kommune.no Innhold 1 BAKGRUNN OG MANDAT... 4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Veileder- Handlingsplan hvorfor og for hvem...5 1.3 Avgrensninger...6 2 HVA ER VOLD I NÆRE RELASJONER...7

Detaljer

Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner Trygghet og trivsel Veileder Vold i nære relasjoner // Et verktøy utarbeidet av Birkenes kommune og politiet, i samarbeid med RVTS. // INNLEDNING Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem,

Detaljer

1. BAKGRUNN...2 2. HVA ER FORMÅLET MED PLANEN?...2 2.1 Prosjektmål:...2 2.2 Effektmål:...3 2.3 Hvem er planen for?...3 3. ORGANISERING...3 3.

1. BAKGRUNN...2 2. HVA ER FORMÅLET MED PLANEN?...2 2.1 Prosjektmål:...2 2.2 Effektmål:...3 2.3 Hvem er planen for?...3 3. ORGANISERING...3 3. 1. BAKGRUNN...2 2. HVA ER FORMÅLET MED PLANEN?...2 2.1 Prosjektmål:...2 2.2 Effektmål:...3 2.3 Hvem er planen for?...3 3. ORGANISERING...3 3.1 Prosjektledelse...3 3.2 Prosjektgruppe:...3 3.3 Øvrige roller...3

Detaljer

Plan mot kjønnslemlestelse

Plan mot kjønnslemlestelse Plan mot kjønnslemlestelse Planen ble vedtatt av Trondheim bystyre februar 2009 Ah, gruer meg litt... jeg kan jo bli omskåret! Gleder du deg til ferien i hjemlandet? Seriøst! Det er verken lov i Norge,

Detaljer

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret

Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Veileder ved arbeid mot vold i nære relasjoner Utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst, politiet og familievernkontoret Innhold 1 Introduksjon...4

Detaljer

KOMPETANSETEAMET MOT TVANGSEKTESKAP, UDI

KOMPETANSETEAMET MOT TVANGSEKTESKAP, UDI KOMPETANSETEAMET MOT TVANGSEKTESKAP, UDI - Første halvår 2007 - Dato: 25. juli 2007 Innledning Teamets sammensetning, hospitering, mandat, sakstyper og arbeidsmåte Tvangsekteskap og annen type æresrelatert

Detaljer

Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner Vold i nære relasjoner - for deg i kontakt med barn og unge «Vi kan ikke akseptere vold, heller ikke den som foregår i det private rom. Det er et offentlig ansvar å bidra til å forebygge og hindre vold

Detaljer

Vold i nære relasjoner hva gjør vi?

Vold i nære relasjoner hva gjør vi? Vold i nære relasjoner hva gjør vi? Et verktøy utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst og politiet. lokale amordning av kriminalitetsforebyggende

Detaljer

Lever du med vold? Hvor kan du få hjelp i Sarpsborg? Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune

Lever du med vold? Hvor kan du få hjelp i Sarpsborg? Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune Lever du med vold? Hvor kan du få hjelp i Sarpsborg? Samlet mot vold i nære relasjoner - et nettverk i Sarpsborg kommune Innhold Hvorfor søke hjelp? 4 Hvor kan du søke hjelp? 4 Hvordan kan du søke hjelp?

Detaljer

TRYGG FRI FRA VOLD! Illustrasjon: Shutterstock.com

TRYGG FRI FRA VOLD! Illustrasjon: Shutterstock.com TRYGG FRI FRA VOLD! Illustrasjon: Shutterstock.com Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2018 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Visjon og verdier... 3 1.2 Arbeidet med planen... 4 1.3 Definisjoner

Detaljer

Hilde Lidén og Tonje Bentzen Kjønnslemlestelse i Norge

Hilde Lidén og Tonje Bentzen Kjønnslemlestelse i Norge Hilde Lidén og Tonje Bentzen Kjønnslemlestelse i Norge Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008 ISF 2008 Rapport 2008:8 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks 3233 Elisenberg 0208 Oslo

Detaljer

Fra «uro i magen» til handling og tiltak.

Fra «uro i magen» til handling og tiltak. Fra «uro i magen» til handling og tiltak. Plan for samarbeid mellom barnehagene og barneverntjenesten i Eidsvoll kommune Veiledningshefte for samarbeid mellom barnevern, kommunale barnehager og ikke-kommunale

Detaljer

Nytt tankesett, nytt menneskesyn

Nytt tankesett, nytt menneskesyn Nytt tankesett, nytt menneskesyn Om rituell legemsbeskadigelse av jentebarn Human Rights Service (HRS) www.rights.no N-2-2014 Innholdsfortegnelse O FORORD... 3 1 ANDELEN JENTER I NORGE I RISIKOSONEN...

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Sjumilssteget Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Lenvik kommune Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1

Detaljer

På tvers av landegrenser. Arbeid mot tvangsekteskap og kjønns lemlestelse ved fire norske utenriksstasjoner

På tvers av landegrenser. Arbeid mot tvangsekteskap og kjønns lemlestelse ved fire norske utenriksstasjoner På tvers av landegrenser Arbeid mot tvangsekteskap og kjønns lemlestelse ved fire norske utenriksstasjoner På tvers av landegrenser Arbeid mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse ved fire norske utenriksstasjoner

Detaljer

Barndommen kommer ikke i reprise

Barndommen kommer ikke i reprise Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom (2014 2017) Strategi Barndommen kommer ikke i reprise Strategi for å bekjempe vold og seksuelle

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2007 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensinger... 2 1.3 Datainnsamling... 2 2. NÅS MÅLET OM TIDLIG INNGRIPEN?...

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOREBYGGING OG BEKJEMPELSE AV VOLD I NÆRE RELASJONER

HANDLINGSPLAN FOREBYGGING OG BEKJEMPELSE AV VOLD I NÆRE RELASJONER HANDLINGSPLAN FOREBYGGING OG BEKJEMPELSE AV VOLD I NÆRE RELASJONER Bak lukkede dører STJØRDAL LENSMANNSKONTOR STJØRDAL KOMMUNE 2015-2017 Vedtatt i Kommunestyret 30. april 2015 Forord Både Riksadvokaten

Detaljer

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 815 55 201

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 815 55 201 Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 815 55 201 Årsrapport 2010 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. RØDE KORS TELEFONEN OM TVANGSEKTESKAP OG KJØNNSLEMLESTELSE... 3 2.1 KORT HISTORIKK...

Detaljer

Buskerudregionens incestsenter. Årsberetning 2012 BRiS- et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep

Buskerudregionens incestsenter. Årsberetning 2012 BRiS- et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Buskerudregionens incestsenter Årsberetning 2012 BRiS- et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Stille tog på livets spor Det går et tog Et tog gjennom livet et tog hvor vi alle

Detaljer

Vi bryr oss om hverandre på arbeidsplassen!

Vi bryr oss om hverandre på arbeidsplassen! Vi bryr oss om hverandre på arbeidsplassen! En veileder om muligheter og rettigheter for kvinner utsatt for vold i nære relasjoner. Kilder: Alsaker Kjersti, 1995: Kvinners opplevelser når de bryter ut

Detaljer

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER

STATUS FOR BARNS RETTIGHETER STATUS FOR BARNS RETTIGHETER Design og ombrekk: Bison Design og Elin Iversen Omslagsllustrasjon: DOLK Foto omslag: Vidar Lysvold Foto side 3: Marius Hauge Produksjon/trykk: Fladby as, Grøset Opplag: 500

Detaljer

Design og layout: Tore Landro 2010 Barnehuset Bergen

Design og layout: Tore Landro 2010 Barnehuset Bergen Årsmelding 2009 Design og layout: Tore Landro 2010 Barnehuset Bergen Årsmelding 2009 Barnehuset Bergen Medisinsk undersøkelse av barnet Dommeravhør og vitneavhør Korttidsterapi til barn Nettverksarbeid,

Detaljer

Vold i nære relasjoner. Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner

Vold i nære relasjoner. Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner Vold i nære relasjoner Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner Forord Vold og overgrep i nære relasjoner rammer hardt, og det rammer mange. Både kvinner, menn og barn er utsatt for vold og

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer