Å R S B E R E T N I N G

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å R S B E R E T N I N G"

Transkript

1 Å R S B E R E T N I N G Sunndal Energi KF

2 Innhold HISTORISK OVERSIKT 2 STYRET 3 STYRETS BERETNING Virksomhetens art 4 Stilling og resultat 6 Arbeidsmiljø 6 Ytre miljø 6 Fortsatt drift 6 Fremtidig utvikling 7 Disponering av årsresultat 7 RESULTATREGNSKAP 8 BALANSE 9 KONTANTSTRØMSANALYSE 10 NOTER NØKKELTALL 15 REVISJONSBERETNING 16 TABELLER OG DIAGRAMMER ORD OG UTTRYKK 19 Organisasjonskart Kommunestyret Styret Systemansvarlig IK Daglig leder Drift Fjernvarme Tilsyn måling Økonomi/marked HISTORISK OVERSIKT Sunndal Kraftlag ble grunnlagt 10. september Kraftlaget skulle forsyne Sunndalen ovenfor Hov prestegård med strøm. Området fra sjøen og opp til Hov prestegård ble forsynt fra Aura. Norges Vassdrag og Elektrisitetsvesen anmodet i juli 1951 Sunndal kommune om å danne et felles kraftlag for hele kommunen. Fra 15. mars 1953 var dette ordnet og Sunndal Kraftforsyning i drift. Senere er følgende kraftlag sammenslått med Sunndal Kraftforsyning: Stangvik Kraftlags område i Ålvundfjorden fra Sessbø - Mulvik Kraftlag fra Ålvundeid Kraftlag fra Åram - Viset Kraftlag fra Øksendal Kraftlag fra Fra vedtok Sunndal kommune å omdanne Sunndal Kraftforsyning fra kommunal bedrift til kommunalt foretak. I samme vedtak ble det vedtatt å forandre navnet til Sunndal Energi KF.

3 Styret Sunndal Energi KF har et styre på 7 medlemmer, hvorav 5 velges av kommunestyret og 2 av og blant de ansatte. Styret har denne sammensetningen: Styremedlemmer Knut Reinset (styreleder) Liv Brevik (nestleder) Jan Silseth Jorunn Anne Solheim Arne Magne Rønningen Anders Nedal (ansattmedlem) Arild Brandal (ansattmedlem) Varamedlemmer Ingrid Viseth Oddbjørn Flatås Linda Hagen Oddveig Gikling-Bjørnå Stig Rune Andreassen Inger Janne Haugan Vermøy (ansatte) Geir Sæther (ansatte) 3

4 STYRETS BERETNING Virksomhetens art Sunndal Energi KF har avsluttet sitt niende hele driftsår etter omdannelsen fra kommunal bedrift til kommunalt foretak Sunndal Energi KF er som kommunalt foretak, 100 % eid av Sunndal kommune. Sunndal Energi KF har kontor- og administrasjonsbygg sentralt beliggende på Sunndalsøra. Forsyningsområdet er Sunndal kommune. Sunndal Energi KF har virksomhetsområdene nettdrift, kraftomsetning, fjernvarme og øvrig virksomhet. Virksomhetsområdet fjernvarme rapporterer for femte hele driftsår i Øvrig virksomhet inneholder regningsarbeid for andre, utleie av utstyr og drift av kommunens gatelys. Sunndal Energi KF er også kraftprodusent gjennom 25 % eierskap av aksjene i kraftverket Jordalskraft AS, og bredbånds- og TV- leverandør gjennom 51 % eierskap i bredbåndselskapet SuCom AS. Nettvirksomheten Året 2009 har vært kjennetegnet av normale driftsforhold med få feil som har ført til strømavbrudd for våre kunder. Året har likevel for driftsavdelingen vært svært travelt med flere større nyanlegg, og ombygginger av eksisterende anlegg. Det som har tatt mest ressurser det siste året er fremføring av strøm til 120 hytter i Grødalen, og oppdimensjonering av 22 kv linjen fra Sjølseng til Brandstad som følge av bygging av flere småkraftverk i Øksendal. På strekningen Sjølseng til Sjølsetøya ble det bygd linje, mens det mellom Sjølsetøya og Brandstad ble lagt kabel. Vinteren 2009 ble ny og moderne koblingsstasjon på Sjølseng ferdigstilt med nye kabelføringer ut til alle våre linjer og kabelavganger. Videre har følgende nye nettstasjoner blitt satt i drift i 2009: Hyttefelt Kråkhammeren, Akvaforsk 2, Hammeren, Hammeren kai, Ungdomsskolen, Kvernåa, Brekklykkjo, Øya, Ljøsåa, Brandstad, Koksvikvatnet, Finnskjeggdumpa, Steinbrua, Vangtjønna og Urdabekken. Det har vært jobbet med nytt gatelys på flere strekninger på slutten av året. Det har også vært lagt ned stor innsats i forbindelse med bygging av fiberkabel fra Sjølseng til Gjøra, og Sjølseng til Sjølsetøya/Brandstad. Jordlinen på 22 kv linjen er skiftet til jordline med fiberkabel. I tillegg har driftsavdelingen gjennomført tradisjonelt vedlikeholdsarbeid. Alt innmålingsarbeid både for nett og fjernvarme er gjort av driftsavdelingen, for deretter å tegne traséene inn på vårt kartverk. For komplett oversikt over større nyanlegg og ombygginger, henvises til siste del av årsberetningen. I tillegg til arbeidet på egne anlegg har det vært utført regningsarbeid for Statkraft AS, Hydro Aluminium Sunndal, Statnett SF, Sunndal kommune, Jordalskraft AS, Mulvik Kraft AS og SuCom AS med flere. Vinteren kom tidlig i 2009, allerede i slutten av september kom snøen i Grødalen. Det medførte at vi måtte avslutte arbeidet tidligere enn vi hadde planlagt. Strømmen var ført frem til alle hytter, men en del opprydding blir stående igjen til våren Av samme årsak ble ikke så mange hytter som planlagt tilkoplet, da de ikke var ferdig installert. Den tidlige vinteren forsinket også arbeidet i Øksendal. I 2009 har det vært lagt stor vekt på skogrydding langs linjetraséene. Myndighetene, ved DSB, har også fokusert på skogrydding langs linjetraséene det siste året. Det er ingen kjente feil på grunn av trær som har vært i kontakt med høyspentnettet i En ser helt klart sammenhengen mellom økt innsats på skogrydding og antall feil i høyspentnettet. I 2009 er det registrert 6 feil i distribusjonsnettet, og ingen feil er registrert i overliggende nett. Tallene bekrefter at distribusjonsnettet til Sunndal Energi KF har god standard og leveringskvalitet. Den alvorligste feilen var da transformatoren i Aura ramlet ut. Alle kunder som hadde sin forsyning fra Aura ble da strømløse i 30 minutter. Årsaken var en klemme som ikke var godt nok tilskrudd i den nye koblingsstasjonen på Sjølseng. I forbindelse med revisjoner og ombygginger har det vært 23 utkoplinger det siste året. De fleste av de planlagte utkoblingene skriver seg fra bygging av fibernettet. Sunndal kommune opplevde tredje uken i mars 2010 et voldsomt snøvær med påfølgende ras, stengte veier og stengte skoler. Sunndal Energi KF ble berørt mandag 15. mars ved at vår 22 kv linje mellom Julvollan og Mæhle ble tatt delvis av ras og delvis av Driva kraftverk DA sin 132 kv linje på en strekning på 1,8 km. Rasfaren var så stor at det tok to døgn før det var forsvarlig med befaring fra bakken av den havarerte linjen. I mellomtiden ble linjestrekningen befart med helikopter. Linjen ble ferdig reparert til påske. I perioder var ca kunder strømløse. To hundre og syttifem kunder var uten strøm i ca. 18 timer. I tillegg til raset på Julvollan ble 1000 V linjen i Horvika tatt av ras i en strekning på ca. 400 m. Denne linjen forsyner strøm til tunnelene i Oppdølstranda. Rasene vil medføre kile- og reparasjonskostnader på ca. 1,2 mill. kroner. Totalt overført energimengde i distribusjonsnettet ble 100,6 GWh i 2009 mot 101,3 i 2008, en nedgang på 0,7 GWh. Budsjettert overføring i 2009 var på 99 GWh. Maks effektuttak i vårt forsyningsområde var 23,6 MW. Det er beregnet et tap i nettet for 2009 på 6,7 GWh. Tapet har gått litt opp fra 2008, mest trolig som følge av at flere småkraftverk har blitt tilkoplet nettet, samt litt ulikt avlesningstidspunktet rundt de to siste årsskiftene. I tillegg ble det i 2009 solgt 18,5 GWh fjernvarme mot 17,6 GWh i I 2009 er det i fordelingsnettet investert 23,423 mill. kroner inklusive anleggsbidrag, mot 18,180 mill. kroner i Av investeringen er det krevd inn anleggsbidrag på 14,609 mill. kroner. I 2010 vil det kreves inn ytterligere anleggsbidrag av investeringen, da noe av investeringene inneholder oppdimensjoneringer i forbindelse med bygging av småkraftverk. Nettvirksomheten ved Sunndal Energi KF følger det til enhver tids gjeldende reguleringsregime fra Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE). Det setter klare rammer for hvor stor inntekten kan være på nettsiden, samtidig som NVE setter mål for effektiviseringen i nettvirksomheten. I 2007 startet en ny 5 års inntektsrammeperiode, som avsluttes i Fremover blir det en stor utfordring å innfri kravene som NVE setter, samtidig som egne ønsker om krav til avkastning, kvalitet og service opprettholdes. Vi kommer tilbake til dette temaet under kapitlet fremtidig utvikling. Det lokale eltilsyn DLE Det lokale eltilsyn hører til under nettvirksomheten. Som en del av det offentlige tilsynsapparat har DLE utført tilsyn etter tilsynsloven og etter rammebrev fra DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap). Ut fra rammebrev fra DSB blir det laget en tilsynsplan hvert år, som for 2009 er gjennomført i sin helhet. Virksomheten har vært basert på målstyring, risikovurdering og prinsippet om internkontroll. I 2009 har det vært lagt vekt på tilsyn av bolighus, oppfølging av nye installasjoner i nybygg, skoleundervisning, samt informasjon og systemrevisjoner hos installatørene i Sunndal kommune. I tillegg bestemte DSB i 2009 at Det lokale eltilsynet til Sunndal Energi KF skulle kontrollere installasjonsbedriftene til Nordmøre Energiverk AS og Svorka Energi AS, noe som medførte økt arbeid og belastning for våre to ansatte på tilsyn. Det lokale eltilsyn betjenes av to ingeniører. Lokale energiutredninger Gjennom Energiloven er alle everk pålagt å utarbeide lokale energiutredninger for hver kommune. Sunndal Energi KF er dermed pålagt å lage en lokal energiutredning for Sunndal kommune. Første utgave av den lokale energiutredningen for Sunndal kommune ble ferdig i 2004, og presentert i et offentlig møte i Sunndal kulturhus januar I 2008 ble forskriften forandret slik at det nå utarbeides en lokal energiutredning annet hvert år. I 2009 ble det derfor ikke utarbeidet lokal energiutredning, men Sunndal Energi har bidratt aktivt i arbeidet med utarbeidelsen av Sunndal kommune sin Energi- og klimaplan. I 2010 skal energiutredningen fornyes. Energiutredningen for Sunndal kommune kan leses på vår hjemmeside Enøk Fra ble det opprettet et eget direktorat for å organisere enøk-arbeidet i Norge. Direktoratet fikk navnet Enova, og ble lagt til Trondheim. Everkene er pålagt å betale inn 1,0 øre/kwh pr. overført kwh i nettet. For Sunndal Energi KF ble det for 2009 overført 0,937 mill. kroner. Siden alle våre enøkmidler blir overført til Enova, blir det svært lite igjen å drive enøkarbeid for lokalt. 4

5 Kraftomsetning Ved inngangen av 2010 hadde Norge en magasinfylling på 61 %, mot 65 % ved inngangen av Laveste magasinfylling i 2009 var i uke 15 med en fylling på 30 %, og høyeste fylling var i uke 37 med en magasinfylling på 88,8 %. Tallene viser at 2009 var et år med gode magasinforhold hele året, som igjen medførte at prisen i Midt-Norge og Oslo var ganske like de første elleve månedene av året. Fra 16. april 2009 ble Midt-Norge igjen eget prisområde. I perioder har kraftprisen i Midt-Norge vært vesentlig høyere enn i Sør-Norge, noe som igjen er med å vri konkurransesituasjonen i sluttbrukermarkedet. For hele 2009 var gjennomsnitt spotpris for Møre og Romsdal 31,10 øre/kwh, mot 29,56 øre/kwh for Oslo. Det ble i Norge i 2009 produsert 133,0 TWh, og forbrukt 123,7 TWh. Det europeiske kraftmarkedet har blitt premissgiver for fastsetting av kraftprisen, og spesielt virker kullprisen, oljeprisen og CO2 avgiften inn på prisfastsettingen. Det viser seg at kraftprisen i Norge følger kurvene for olje og kull mesteparten av tiden. Kraftomsetningsvirksomheten har i 2009 bestått av kjøp av kraft for videresalg i sluttbrukermarkedet, og da hovedsaklig i eget forsyningsområde. Sunndal Energi KF har i 2009 solgt 82,7 GWh eller 89 % (i ,6 GWh) til kunder i eget område, og 7,6 GWh i andres nettområder. Andre leverandører har solgt 11,1 GWh i Sunndal Energi sitt nettområde. Det er en liten økning fra året før. Den massive markedsføringen fra de store kraftselgerne er trolig årsaken. Det er registrert et tap i nettet på 6,7 GWh, mot 5,6 GWh i 2008, av en totalt overført energimengde på 100,6 GWh. Sunndal Energi KF har gjennom hele året hatt konkurransedyktig kraftpris. Vår variable kraftpris ble endret 10 ganger gjennom året, i takt med prisendringene i markedet. Konkurransen i kraftmarkedet er fortsatt stor, og vi merker godt at de store aktørene er aktive i vårt område, spesielt gjennom telefonsalg. Sunndal Energi KF tror det er sunt med konkurranse, men det er en forutsetning at konkurransen skjer på grunnlag av riktige opplysninger, og at alle opplysninger om betalingsbetingelser og lignende kommer frem. Vi registrer at det ikke alltid skjer. Fjernvarme 17. juni 2003 var en historisk dag for Sunndal Energi KF. Den dagen vedtok Sunndal kommunestyre, som er generalforsamlingen for Sunndal Energi KF, at det skulle bygges ut fjernvarme på Sunndalsøra. Første fase av utbyggingen hadde en kostnadsramme på ca. 47 mill. kroner for Sunndal Energi KF. Byggetrinn 2, som ble ferdig i 2009, har hatt en kostnadsramme på ca. 12 mill. kroner. Det har vært jobbet med fjernvarmeprosjektet siden 1998, og det har tatt tid å finne en trygg økonomisk plattform for utbyggingen. Sunndal Energi KF har hatt et godt og nært samarbeid med Hydro Aluminium Sunndal og Sunndal kommune, og uten støtte fra Enova hadde det ikke blitt noen utbygging. Varmen som brukes kommer fra renseanlegg nr. 3 av tre renseanlegg ved den nye fabrikken til Hydro Aluminium Sunndal. Sunndal Energi KF har opsjon på å utnytte varmen fra de to første renseanleggene som er bygd, hvis behovet melder seg. Mandag 4. oktober 2004 startet arbeidet med å fylle vann i fjernvarmerørene og onsdag 8. oktober 2004 ble første kunde, som var Sunndal helsetun, tilkoplet fjernvarmenettet, 8 dager etter planen. Mesteparten av 2009 har gått med til å ferdigstille byggetrinn 2. Byggetrinn 2 har gått noe tregere enn forventet på grunn av at det har tatt tid å få på plass en del viktige beslutninger hos enkelte kunder som skulle tilslutte seg fjernvarmeanlegget. I 2009 har Sunndal Sparebank, Nofima AS, Sunndal Ungdomsskole, Byggmakker, Bussholdeplassen, Katodelager Hydro og to eneboliger blitt tilkoplet fjernvarmenettet. Til sammen er det nå lagt ca m rør og m fjernvarmegrøft. I de samme grøftene er det også lagt fiberrør for fremtidig fiberkabel. Ved første oppfylling av rørene ble de fylt med liter vann. Ved siste årsskiftet var 52 større kunder, 220 leiligheter og 7 eneboliger tilknyttet fjernvarmenettet. Til sammen ble det solgt 18,5 GWh fjernvarme i 2009, mot 17,6 GWh i Flere kunder står for tur å knyttes til fjernvarmenettet i Virksomhetsområde fjernvarme er organisert som et eget forretningsområde. Til nå har fjernvarmedriften gått meget bra, anleggene fungerer som planlagt og det har vært få feil eller mangler. Det viser seg etter hvert at det kreves mer ressurser til vedlikehold og forebyggende arbeid. Kraftverk Sunndal Energi KF er medeier med 25 % i småkraftverket Jordalskraft AS, som har en størrelse på 1 MW, og produserte 3,5 GWh i Første generator ble satt i drift i april I august 2009 startet vi bygging av Mulvik kraftverk. Sunndal Energi KF eier 50 % av kraftverket som vil produsere 1,4 GWh, og er planlagt oppstartet 1. mai Sammen med to grunneiere og TrønderEnergi AS har Sunndal Energi KF søkt konsesjon for å bygge ut Erga. Konsesjonssøknad ble sendt høsten NVE har gitt positiv innstilling, og oversendt vedtaket til OED for endelig avgjørelse. Endelig vedtak fra OED forventes sommeren eller høsten Kraftverket vil produsere ca. 36 GWh. Sunndal Energi KF eier 34 % i Småvoll Kraftverk AS. Fiberkabel/SuCom AS Sunndal Energi KF eier i dag 51 % av bredbåndselskapet SuCom AS. Sunndal Energi KF har lagt fiberrør og fiberkabel i alle fjernvarmegrøfter. I dag er det lagt sammenhengende fiberkabel fra BaneTele sin fiberhytte på Sjølseng til Sunndal Energi KF, og videre fra Sunndal Energi KF til Svømmehallen, og mellom strategiske punkt på strekningen. Sunndal Energi KF leier ut deler av den lagte fiberen til Su- Com AS. SuCom AS leier lokaler i Sunndal Energi KF sitt bygg, hvor de har etablert en serverpark for utleie av ASP-tjenester til det lokale næringsliv. Sunndal Energi KF har også tatt over ansvaret for antennemastene som SuCom AS benytter seg av i Sunndal kommune. Alle nye master bygges av Sunndal Energi KF, som igjen leier mastene ut til SuCom AS. I 2009 ble fiberkabelen som var under bygging til Gjøra ferdig, og det ble bygd fiber mellom Sjølseng og Sjølsetøya og videre til Brandstad. På den siste strekningen vil kunder bli tilkoblet våren/sommeren Kostnaden finansieres gjennom Høykommidler og egne midler. Lille julaften 2008 ble de to første kundene på Snøva tilkoblet fiberen, og kunne dermed få 96 TV kanaler inn i stua, og bredbånd gjennom fiberen. SuCom AS kjøpte høsten 2007 kabel-tv nettet på Sunndalsøra av Canal Digital. Dermed kunne Su- Com AS levere trippelplay på Sunndalsøra, og til de områder som fiber blir lagt frem til ellers i Sunndal kommune. Opp gjennom Sunndalen har til nå ca. 60 kunder blitt kabel-tv kunder. Kabel-tv nettet i sentrum ble oppgradert til å kunne levere bredbånd. Dermed ble kvaliteten på bredbåndsnettet, hvor kabel-tv leveres, bortimot like bra som om det var fiberkabel. Gjennom 51 % eierskap i SuCom AS er Sunndal Energi KF indirekte også medeier i bredbåndselskapet Orkidenett AS, som leverer bredbånd til 15 kommuner på Nordmøre og i Romsdal. SuCom AS eier 33,3 % av aksjene i Orkidenett AS. Svorka Aksess og Neas bredbånd eier resterende. Første kvartal 2008 kom Neas Bredbånd inn på eiersiden i OkideNett AS. Våren 2010 kjøpte OrkideNett AS kabel-tv selskapet i Surnadal og Rindal av Nordnett AS. Selskapet hadde 750 kunder og samarbeidet med Canal Digital. SuCom AS har de tre siste årene blitt utnevnt som Gaselle bedrift. Selskapet har 6 ansatte. Øvrig virksomhet Øvrig virksomhet er stort sett regningsarbeid utført av driftsavdelingen. Det siste året har driftsavdelingen utført regningsarbeid for andre tilsvarende 1 årsverk. Denne aktiviteten måtte reduseres i 2009 på grunn av høy aktivitet med egne anlegg. Eiendommer Sunndal Energi KF startet høsten 2008 med å bygge på et tilbygg på 180 m2 i delvis tre etasjer og renovere dagens administrasjonsbygg. Arbeidet ble ferdig i august Resultatet ble meget bra, og Sunndal Energi KF har fått et nyoppusset og funksjonelt bygg for fremtiden. Nybygget inneholder nytt inngangsparti, garderober for damer og herrer, ventilasjonsrom med nytt moderne ventilasjonsanlegg, datarom og syv kontorer i andre etasje som SuCom AS flytter inn i april Videre inneholder nybygget garasjer for lastebil og liftbil. Den gamle delen av administrasjonsbygget ble bygd i Etter 30 år var det nødvendig med en fornying/oppussing av bygget. Stilling og resultat Det fremlagte resultatregnskapet med balanse og tilhørende noter for 2009, gir etter styret sin vurdering et godt og riktig bilde av Sunndal Energi KF sin økonomiske stilling. 5

6 Regnskapet for 2009 er gjort opp med et driftsresultat på ,- kroner og et resultat etter skatt på ,- kroner, mot ,- kroner i Årsresultatet for 2009 er litt bedre enn budsjettert, og det må vi si oss fornøyd med. Det ble budsjettert med en omsetning på 99 GWh i 2009, og omsatt 100,6 GWh, som er 1,6 GWh høyere enn budsjettert. Videre ble det budsjettert 20 GWh fjernvarme, og omsatt 18,5 GWh, som vi er fornøyd med, selv om det er litt mindre enn budsjettert. Sunndal Energi KF hadde i 2009 en omsetning på ,- kroner, mot ,- kroner i Egenkapitalen er pr på 82,369 mill. kroner, og gir en soliditet på 45,3 %. For å styrke likviditeten ble det tatt opp en kassakreditt i Som følge av stor aktivitet på slutten av året ser likviditeten bedre ut pr enn den i virkeligheten var. For å styrke likviditeten ytterligere ble det nødvendig å ta opp et lån tidlig i Den langsiktige lånegjelden i selskapet er nå på 32,687 mill. kroner. I tillegg har Sunndal Energi KF et ansvarlig lån på 24 mill. kroner hos eier. I 2009 ble det en merinntekt i forhold til tillatt gitt inntektsramme fra NVE på 0,948 mill. kroner. Det vil si at vi har tatt inn 0,948 mill. kroner for mye fra våre kunder, som vil måtte betales tilbake til kundene i 2011 og Saldo for mer/mindreinntekt pr er en akkumulert merinntekt inkl. renter på 2,317 mill. kroner. I 2009 investerte Sunndal Energi KF brutto til sammen 44,029 mill. kroner, mot 31,639 mill. kroner i 2008 og 7,751 mill. kroner i Av de 44,029 mill kroner, har vi tatt inn 17,914 mill. kroner i anleggsbidrag til nå. Ytterligere anleggsbidrag vil kreves inn i 2010 av investeringene. Av summen som er investert i 2009 er 23,423 mill. kroner benyttet i nettet, 4,481 mill. kroner brukt til fjernvarmeutbygging, 6,351 mill kroner til bredbånd, 8,710 mill. kroner til nytt tilbygg og 1,064 mill. kroner til annet. I 2006 kjøpte Sunndal Energi KF aksjer i Enteca AS sammen med 18 andre everk rundt omkring i landet. Et av forretningsområdene til Enteca AS var å utvikle og selge sluttbrukerprodukter med hovedfokus på bedriftsmarkedet. Det viste seg etter hvert at selskapet ble startet på verst mulig tidspunkt med kraftig kraftprisøkning, som igjen medførte voldsom eksponering i garantier for eierne. Det ville medført at eierne fremover måtte inn med nye garantier etter hvert som selskapet ville vokse gjennom sitt kraftsalg. På grunn av de momenter som er pekt på foran, vedtok dagens eiere i Enteca AS at de ville avvikle selskapet. Denne prosessen er nå avsluttet og selskapet er avviklet. I regnskapet for 2008 ble det avskrevet 1,2 mill. kroner for tap av aksjekapital og 0,3 mill. kroner som mulig tap av kundefordringer. Nå når selskapet er avviklet viser det seg at aksjekapitalen er tapt og med ytterligere tap kr ,-. Tapet er likevel kr ,- bedre enn fryktet ved regnskapsavleggelsen i Til sammen har Sunndal Energi KF måtte bokføre et tap på kr ,- på deltakelsen i Enteca AS. Driftsresultatet fra virksomhetsområdene viser at nettdriften har et driftsresultat på 5,057 mill. kroner, kraftomsetning et driftsresultat på 8,997 mill kroner, fjernvarme et driftsresultat på 4,930 mill. kroner og øvrig virksomhet et underskudd på 0,558 mill. kroner. Regnskapet er ført i henhold til gjeldende lover og regler i regnskapsloven. Støtte til lag og organisasjoner Sunndal Energi KF deler hvert år ut sponsorstøtte til lag og organisasjoner som jobber for barn og ungdom. Personale Ved utgangen av 2009 hadde Sunndal Energi KF 20 ansatte og 20 årsverk, hvorav 4 kvinner og 16 menn. Ved utgangen av 2008 var antallet 19, fordelt på 4 kvinner og 15 menn. En av de ansatte er lærling. I 2009 er det ansatt en montør (9. mars) og leder for driftsavdelingen (1. mai). Begge erstattet ansatte som gikk over i andre jobber. Pensjonsforpliktelsene er dekket gjennom medlemskap i Kommunal Landspensjonskasse KLP, mens arbeidsgiveransvaret er dekket gjennom KS Bedrift. Det valgte styret består i dag av to kvinner og tre menn. De ansatte er representert med to menn i styret, hvor første vara til styret er en kvinn1.5 e. Arbeidsmiljø Sunndal Energi KF har et godt arbeidsmiljø, som blir ivaretatt gjennom målrettet arbeid. Sykefraværet i 2009 var på 236 arbeidsdager av totalt 4940 utførte dagsverk, som gir et sykefravær på 4,78 %. I 2008 var sykefraværet 1,86 %. Årsaken til økningen i 2009 er at flere ansatte var langtidssykemeldt i perioder. Trekker en ut de langtidssykemeldte, var sykefraværet i 2009 på samme nivå som i Sunndal Energi KF er medlem av Sunndal Bedriftshelsetjeneste. Årlig gjennomføres samtaler med bedriftshelsetjenesten, hvor årsplan legges opp. Ellers gjennomføres årlig sikkerhetskurs med gjennomgang av driftsforskrifter for høy- og lavspenningsanlegg, samt kurs i førstehjelp og nedfiring. I 2009 anskaffet bedriften hjertestarter. Alle ansatte fikk opplæring i bruk av hjertestarteren. Sunndal Energi KF har eget arbeidsmiljøutvalg. Arbeidsmiljøutvalget består av 3 representanter fra arbeidstaker og 3 fra arbeidsgiver. Sekretær for utvalget er systemansvarlig for internkontrollen. Det er ikke registrert skader eller arbeidsulykker ved bedriften i Skal vi unngå ulykker/uhell ved Sunndal Energi KF også fremover, må det fortsatt fokuseres på HMS-arbeidet, og la det bli en viktig del av strategiarbeidet og arbeidet med trivsel i bedriften. Ytre miljø Sunndal Energi KF forurenser ikke eller innvirker negativt på det ytre miljø. Alt avfall blir forsvarlig tatt vare på og levert godkjent mottak. Med den pågående fjernvarmeutbyggingen vil Sunndal Energi KF være med på å fortsterke denne profilen ytterligere, ved å omgjøre spillvarme fra Hydro Aluminium Sunndal til vannbåren varme for oppvarming, og tappevann i næringsbygg og boliger. Når utbyggingen er ferdig er det beregnet at det vil redusere CO2-utslippene med nærmere 7000 tonn. Miljøfyrtårn Sunndal Energi KF ble sertifisert som Miljøfyrtårn i april 2008, og avla rapport for Stiftelsen Miljøfyrtårn for andre gang i Sertifiseringen har medført at både ansatte og bedriften er mer opptatt av hvordan vi skal ta vare på miljøet. Fortsatt drift Årsregnskapet for 2009 er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Medeierskap/allianser Sunndal Energi KF har de siste årene deltatt i selskaper og allianser som tilfører bedriften merverdier. Sunndal Energi KF har i dag aksjer i SuCom AS (bredbånd), Jordalskraft AS (minikraftverk), Mulvik Kraft AS (minikraftverk), Energi 1 Kraft AS (avregning mot Nord Pool), Trønderkraft AS (innkjøpsselskap) og Sunndal Nasjonalparksenter AS. Sunndal Energi KF startet i 2004 arbeidet sammen med 2 grunneiere og TrønderEnergi AS med å bygge ut Erga. Småvoll Kraftverk AS ble formelt stiftet våren Sunndal Energi KF er medlem av DFV (Driftsforum Vest) som består av everkene Rauma Energi AS, Nesset Kraft AS, Svorka Energi AS, Nordmøre Energiverk AS og Sunndal Energi KF. I tillegg er Sunndal Energi KF medlem av følgende organisasjoner: KS Bedrift, Defo (Distriktenes energiforening) og Sunndal Næringsforening. Fremtidig utvikling Sunndal Energi KFs virksomhet preges i stadig større grad av konkurranse og krav om økt effektivitet i alle ledd. Det er fortsatt store utfordringer i å være konkurransedyktig til enhver tid når det gjelder å ha riktig kraftpris og riktig produkt. Den årlige kundeundersøkelsen gir Sunndal Energi KF en viktig tilbakemelding fra everkets kunder om hvordan kundene oppfatter Sunndal Energi KF. Kjernevirksomheten er nettdrift, og derfor er rammevilkårene for nettdrift svært viktig for at everk som Sunndal Energi KF skal overleve. I 2007 startet en ny inntektsrammeperiode som skal vare til Inntektsrammen bygges opp av at vi får dekt 40 % av våre kostnader og 60 % etter normkostnader. På normkostnadsdelen blir vi sammenliknet med de mest effektive everkene i Norge. Det igjen tilsier at effektiv drift ikke bare er et mål, men en nødvendighet. På nettsiden står flere store oppgaver i kø foran oss i 2010, i tillegg til å bli ferdig med de oppgavene vi startet i Oppgaver vi startet med i 2009 var utbygging av strøm til 120 hytter i Grødalen, økt kapasitet til småkraftverk i Øksendal og fiberutbyg- 6

7 ging i Sunndal kommune. Bare de to første prosjektene har en kostnadsramme på 22 mill. kroner. En viktig oppgave i 2010 blir planlegging av strømforsyning til den nye tunnelen gjennom Oppdølstranda. For Sunndal Energi KF blir det viktig å få lagt en kabel med så stort tverrsnitt at vi kan forsyne Ålvundeid og Ålvundfjord fra Aura. Videre blir det viktig å få med fiberkabel gjennom tunnelen. Vi har og fått innmeldt ønske om nettilknytning av 5 småkraftverk oppover Sunndalen som vi må gi svar på om kan tilknyttes. Før det kan sies ja, må det gjøres analyser av nettet for å finne ut hvilke tiltak som må settes i verk før flere kraftverk kan tilkoples nettet. Vi skal klare å få de tilknyttet nettet vårt, men det må avklares om det er plass til trafoene til Statnett SF. I tillegg skal vi ha tid til tradisjonelt vedlikehold og skogrydding. I løpet av høsten 2010 vil NVE komme med en ny forskrift som legger opp til at alle målerstander skal samles inn automatisk. Det vil medføre at alle landets everk må installere automatisk kwh-innsamling. Innstalleringen av det nye systemet skal være ferdig i løpet av For Sunndal Energi KF vil det medføre en total kostnad på ca. 10 mill. kroner. På fjernvarmefronten er det mange spennende oppgaver som venter oss. Styret i Sunndal Energi KF har allerede vedtatt at Sunndal Energi KF skal bygge ut det andre renseanlegget på Hydro Aluminium Sunndal, for at det skal være nok fjernvarmekapasitet for nye kunder. Det er et spennende prosjekt. Videre skal det legges fjernvarme til det nye Aktivitetshuset på Villabyøran, nytt boligkompleks på Sjølland og Sunndal kulturhus, samt at det er flere spennende prosjekt på gang. Spennende blir det også om teknologien som vi har samarbeidet med Nofima om, og deres resirkuleringsprosjekt vil virke som forutsatt og planlagt. Det arbeides også aktivt med planer om å bygge et nærvarmeanlegg fyrt med biomasse på Ålvundeid skole. Målet er få til et investeringsvedtak i løpet av året. Sunndal Energi KF vil jobbe for at Sunndal kommune skal være i fremste rekke til å ta i bruk alternative energibrukere i forhold til strøm. En annen oppgave vi ser for oss fremover, er hvordan vi skal finne nye utnyttelsesmuligheter for å kunne bruke mer fjernvarme på Sunndalsøra. Det er en oppgave vi må samarbeide med Sunndal kommune og Sunndal Næringsselskap om. Spennende blir det også å se om Mulvik Kraft AS vil fungere som planlagt når det blir idriftsatt i begynnelsen av mai 2010, og om det vil produsere like mye eller mer enn de planlagte 1,4 GWh. Et annet prosjekt vi håper å få landet i 2010, er bygging av Småvoll kraftverk. NVE har anbefalt utbygging, og har sendt anbefalingen til OED. Håpet er at OED blir ferdig med sin saksbehandling i løpet av sommeren/høsten Vi forventer positivt vedtak fra OED. Sunndal kommune er en foregangskommune når det gjelder utbygging av bredbånd. Sunndal Energi KF vil i løpet av 2010 ha en sammenhengende fiberkabel fra Gjøra til Sunndalsøra, videre derfra til Øksendal, Brandstad, Jordalsgrenda og videre til Nesset kommune gjennom Nesset Kraft sin fiber. Det vil etter hvert gi våre kunder og innbyggerne i Sunndal kommune landets beste bredbåndsnett med de muligheter det gir. I august 2009 var tilbygget til Sunndal Energi KF ferdig og gammelbygget ferdig renovert. Resultatet ble meget bra. Både de nye lokalene og de oppussede lokalene er lyse og trivelige, noe som gir gode arbeidsvilkår for alle ansatte i årene fremover. Fra 19. april 2010 flytter SuCom AS inn i nybygget. Dermed vil Relacom AS, SuCom AS og Sunndal Energi KF være samlet i samme hus, med de fordelene det gir for samordning når ledningsinfrastruktur skal legges i bakken. DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) har det siste året vært opptatt av hvordan everkene vedlikeholder og fornyer sine anlegg. I 2010 må Sunndal Energi KF vise at en tar problemstillingene alvorlig. Selv om NVE og Statnett SF har avlyst kraftkrisen for Norge, vil det være viktig for Styret i Sunndal Energi KF å benytte alle anledninger en har for å påvirke våre beslutningstakere til å få bygd den nye 420 kv linjen fra Sogndal til Ørskog snarest mulig. Denne linjen vil ha stor betydning for våre kunder ved å slippe eget prisområde i Møre og Romsdal. Og ikke minst vil det ha stor betydning for at Hydro Aluminium Sunndal skal få den strømmen de har behov for. Sunndal Energi KF vil også det kommende året være opptatt av å utvikle eierskapene i de selskapene vi er medeiere i. Det gode samarbeidet vi har med Nesset Kraft AS, Svorka Energi AS, Rauma Energi AS og Nordmøre Energiverk AS vil vi jobbe aktivt for å opprettholde. Også det kommende året blir det travelt på grunn av en del større nettanlegg, fiberbygging og fjernvarmeutbyggingen. I tillegg må det brukes mer ressurser på vedlikehold av det nettet vi har enn tidligere år. Det blir viktig å videreføre det positive engasjementet som de ansatte viser. Sunndal Energi KF er et lokalt everk som vil og skal ha kundene i fokus, og kundene skal vite at de har et lokalt everk gjennom konkurransedyktige kraftpriser, og et godt nett med få feil. Strategiplanen for Sunndal Energi KF ble utarbeidet i Planen bør gjennomgås og evalueres i løpet av høsten Styret i Sunndal Energi KF vil takke alle ansatte for et godt samarbeid og for meget god innsats i Disponering av overskudd for 2009 Styret i Sunndal Energi KF foreslår følgende disponering av årets overskudd på kr ,-: Utbytte til eier kr ,- Overført annen egenkapital kr ,- Sum kr ,- Sunndalsøra /

8 RESULTATREGNSKAP Tall i 1000 kr DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTER Salgsinntekter Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m. 2, Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Tap på fordringer Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Finanskostnader 9, Nettofinanskostnad RESULTAT FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER EKSTRAORD. INNTEKTER OG KOSTNADER Ekstraordinære inntekter 0 0 Resultat av ekstraordinære poster RESULTAT FØR SKATT Skattekostnad ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Avsatt til utbytte Overført annen egenkapital SUM OVERFØRINGER

9 BALANSE PR Tall i 1000 kr EIENDELER NOTER Anleggsmidler Utsatt skattefordel Tomter, bygninger og annen fast eiendom 3, Maskiner og anlegg m.m. 3, Finansielle anleggsmidler Andre langsiktige fordringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager og forskudd til leverandører Kortsiktige fordringer 6, Kasse, bank, postgiro Sum omløpsmidler SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Egenkapital Sum egenkapital Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser Langsiktig gjeld Ansvarlig lån Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skattetrekk og andre trekk Skyldige offentlige avgifter Avsatt utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Sunndalsøra /

10 KONTANTSTRØMANALYSE Tall i 1000 kr Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Ordinært resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Gevinst ved salg av anleggsmidler -39 Nedskrivning finansielle anleggsmidler Økning kundefordringer Økning/reduksjon leverandørgjeld Endring andre omløpsmidler og kortsiktig gjeld Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetaling ved salg av anleggsmidler 39 Utbetaling ved kjøp av anleggsmidler Utlån -898 Utbetaling ved kjøp av finansielle anleggsmidler Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansaktiviteter Innbetaling fra ny langsiktig gjeld Innbetaling fra finansielle anleggsmidler Nedbetaling av gjeld Utbetaling av utbytte Netto kontantstrømmer fra finansaktiviteter Netto endring i likvider gjennom året Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning stemmer overens med kontanter, post/bankinnskudd pr NOTER NOTE NR. 1, REGNSKAPSPRINSIPPER Driftsinntekter Omløpsmidler/kortsiktig gjeld Anleggsmidler/langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser Betalbar skatt/endring utsatt skatt Inntektsføring skjer ved levering. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling ett år etter balansedagen, samt varer tilknyttet varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlers økonomiske levetid. Foretaket har tjenestepensjonsordning i henhold til lov om obligatorisk tjenestepensjon i Kommunal Landspensjonskasse. Pensjonsforpliktelser er aktuarberegnet pr og bokført i samsvar med beregningene. Betalbar skatt er beregnet på bedriftens skattemessige resultat. Utsatt skattefordel er beregnet med utgangspunkt i de midlertidige forskjellene mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier og er ført under anleggsmidler i balansen som immateriellt eiendel. Utsatt skattefordel er ikke bokført. 10

11 NOTE NR. 2, LØNNSKOSTNADER M.V. (Tall i hele 1000) Lønnskostnader består av følgende poster: Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnskostnader Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte Andre lønnskostnader er negativ p.g.a. aktivert lønn som er inntektsført med 2,5 mill. kr. Godtgjørelser: Lønnskostnader daglig leder 777 (kr er fastlønn) Styret 84 Revisor 73 Pensjonsforpliktelsene i selskapet er dekket ved kollektiv pensjonsforsikring, som dekker alle fast ansatte. NOTE NR. 3, AVSKRIVNINGER (Tall i hele 1000) Biler Inventar o.l Datautstyr Ford.nett Bygninger Fjernst. Målere Bredbånd Fjernvarme Kostpris Tilgang i året Anleggsbidrag Salg i året Kostpris Akk.avskr Bokført verdi Årets avskr Avskr.tid 8 år 8 år 4 år 30 år 50år 10 år 15 år 15 år 30 Avskr.plan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Av lønnskostnadene er kr ,- aktivert i balansen. 11

12 NOTE NR. 4, BRUTTO INVESTERINGER DE 5 SISTE ÅR (Tall i hele 1000) Biler Andre transportmidler Inventar/verktøy Datautstyr Fordelingsnett Bygninger Fjernstyring/telesamband 229 Målere Fjernvarme Bredbånd Sum NOTE NR. 5, BUNDNE INNSKUDD I BANK Av innestående i bank er kr ,- bundne skattetrekksmidler. NOTE NR. 6, FORDRINGER Utestående fordringer er verdsatt til pålydende. Det er avsatt en delkrederavsetning på kr ,- for forventet tap på utestående fordringer. Netto kostnadsført tap på utestående fordringer utgjør kr ,-. Innbetalt på tidligere avskrevne fordringer er kr ,-. NOTE NR. 7, VARELAGER Varelageret er verdsatt til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Det er tatt hensyn til nedskrivning for ukurans. NOTE NR. 8, FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Aksjer I løpet av året har Sunndal Energi økt sin aksjekapitalandel med kr ,-. Utgående balanse viser aksjeverdier i følgende selskap: Utgående balanse Eierandel Trønderkraft AS kr ,50 % Energi 1 Kraft AS kr ,00 % Sucom AS kr ,00 % Jordalskraft AS inkl. overkurs kr ,00 % Sunndal Nasjonalparksenter kr Enteca AS kr. 0 5,50 % Småvoll kraftverk AS inkl. overkurs kr ,00 % Mulvik Kraft AS kr ,00 % kr Utlån Deler av Enteca AS sitt ansvarlige lån på kr ,- ble i 2009 innfridd med med kr ,-. Det var avsatt kr ,- til tap på lån. Lånet ble nedskrevet og oppgjøret viste en bokført en gevinst på kr ,- som ble ført som nedskrivning på finansielle anleggsmidler. I mars 2010 kom avviklingsoppgjøret på kr ,- som førte til en økning i gevinsten til kr ,-. Utgående balanse viser utlån i følgende selskap: Ansvarlig lån til Jordalskraft AS kr Ansvarlig lån til Sucom AS kr Lån til Enteca AS kr. 0 Ansvarlig lån til Mulvik Kraft AS kr kr

13 NOTE NR. 9, SEGMENTINFORMASJON DISTRIBUSJONSNETT (Tall i hele 1000) DISTRIB.NETT 2009 RESULTAT Driftsinntekter Driftskostnader* Driftsresultat MER-/MINDREINNTEKT Faktisk inntekt Tilbakeført merinntekt inkl. renter Ordinær KILE -766 Tillegg for kapitalkostnader Kostnader i overliggende nett Justert faktisk inntekt Justert tillatt inntekt Årets beregnede merinntekt Inngående saldo merinntekt inkl. renter Årets beregnede merinntekt 948 Tilbakeført mindreinntekt inkludert renter Renter merinntekt 53 Akkumulert merinntekt inkl. renter pr BALANSE Sum driftsmidler etter fordeling pr Sum driftsmidler etter fordeling pr Gjennomsnittlige driftsmidler % påslag for nettkapital 759 Avkstningsgrunnlag Avkastning 6,6 % *Driftskostnader etter fordeling av felleskostnader. RESULTAT PR. RESULTATENHET (Tall i hele 1000) Marked Distrib. nett Fellesvirksomhet Fjernvarme DRIFTSINNTEKTER Salg energi Salg overføring Andre inntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Kjøp av energi Kjøp av overføringstjenester Varekostnader Lønn og andre personalkostn Andre driftskostnader Avskrivninger Tap på fordringer Driftskostnader Fordeling felleskostn Driftsresultat Årets merinntekt Driftsresultat etter merinntekt Øvrig Totalt 13

14 VIRKSOMHETSOMRÅDENES BOKFØRTE VERDI PÅ DRIFTSMIDLER (Tall i hele 1000) Marked Distr.nett Øvrig virks. Totalt Høyspenningsnett Nettstasjoner Lavspenningsnett Kundespesifikke anlegg Fjernvarme Transportmidler Inventar og utstyr Bygninger Anlegg under utførelse Andre driftsmidler Sum driftsmidler NOTE NR. 10, PENSJONSKOSTNADER Foretakets pensjonsansvar er dekket gjennom den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen i Kommunal Landspensjonskasse. Ordningen gir en definert ytelse i henold til tariffavtalen i kommunal sektor. I henhold til Norsk Regnskapsstandard for pensjonskostnader beregnes pensjonsforpliktelsen til nåverdien av de fremtidige pensjonsytelsene som er opptjent på balansedagen. Den påløpte forpliktelsen er estimert gjennom aktuarberegninger. Netto pensjonsforpliktelse inklusive arbeidsgiveravgift kr kr Reduksjon 2009 kr Sammensetning av årets pensjonskostnad 2009 Premie KLP pensjonsforsikring/afp-kostnad Endring i pensjonsforpliktelse Sum pensjonskostnad Økonomiske forutsetninger Forventet avkastning på pensjonsmidler 5,70 % Diskonteringsrente 5,40 % Årlig lønnsvekst 4,50 % Årlig økning i grunnbeløp 4,25 % Medlemsstatus pr i foretakets pensjonsordning Antall aktive 19 Antall oppsatte 3 Antall pensjoner 9 NOTE NR. 11, SKATT (Tall i hele 1000) Resultat før skatt Permanente forskjeller: Kontingenter 162 Midlertidige forskjeller: 0 Skattepliktig inntekt Skattefri virksomhet: Kraftomsetning Distribusjonsnett Øvrig virksomhet Skattefri inntekt Skattepliktig inntekt % betalbar skatt 0 14

15 Spesifikasjon av midlertidige forskjeller Endring Omløpsmidler økning Anleggsmidler økning Netto pensjonsforpliktelser Underskudd til framføring Sum midlertidige forskjeller % skatt av utsatt skattefordel Skattekostnad i resultatregnskapet Betalbar skatt 0 Endring utsatt skattefordel 0 Sum bokført skattekostnad 0 Utsatt skattefordel er ikke bokført. NOTE NR. 12, ANSVARLIG LÅN Det er avtale om et ansvarlig lån til Sunndal kommune på 24. mill. kr. Lånet forrentes med 6%. Lånet er avdragsfritt. NOTE NR. 13, EGENKAPITAL EGENKAPITAL Egenkapital Årets overskudd Utsatt skattefordel ført mot EK Avsatt utbytte Egenkapital Utsatt skattefordel er ikke bokført. NØKKELTALL LØNNSOMHET Forklaring Totalkapitalens rentabilitet 10,53% 12,00% 8,86% 8,35% Resultat før ekstraordiære poster + finanskostnader i % av gj.sn. totalkapital. Egenkapitalens rentabilitet 19,82% 19,21% 14,31% 15,27% Resultat før ekstraordinære poster skattekostnad i % av gj.sn. egenkapital. Overskuddsgrad 26,47% 27,37% 21,30% 19,57% Driftsres. + finansinnt. i % av driftsinntekter. Kapitalens omløpshastighet 0,40 0,44 0,42 0,43 Driftsinntekter dividert på gj.sn. totalkapital. LIKVIDITET Likviditetsgrad 1, balanselikviditet 1,17 1,55 2,16 2,08 Omløpsmidler dividert på kortsiktig gjeld. Likviditetsgrad 2, kassalikviditet 0,52 0,59 1,04 1,19 Mest likvide omløpsmidler dividert på kortsiktig gjeld. SOLIDITET Egenkapitalprosent 45,30% 44,92% 50,94% 47,85% Egenkapital i % av totalkapital. 15

16 REVISJONSBERETNING 16

17 TABELLER OG DIAGRAMMER NETTVIRKSOMHETEN Det siste året har vært et travelt år med mange nyanlegg, fornying av eldre anlegg samt regningsarbeid for Statkraft, Hydro, SuCom, Jordalskraft AS, Statnett, Sunndal kommune med flere. Følgende større anlegg har vært utført i 2009: Strømtilførsel til 120 hytter Grødalen Bygging av ny 22 kv linje Sjølseng - Sjølsetøya Start på legging av kabel fra Sjølsetøya til Brandstad. Ferdig til Ljøsåa. Ny nettstasjon og kabler i Kråkhammeren hyttefelt Ny nettstasjon Akvaforsk 2 (Resirkuleringsanlegg) Ny nettstasjon og kabler Hammeren Ny nettstasjon Sjølsetkraft Ny nettstasjon og kabler til Sunndal ungdomsskole Ny koblingsstasjon Sjølsetøya Ny nettstasjoner Brekklykkjo, Øya, Ljøsåa og Brandsatd Nye nettstasjoner Grødalen (Koksvikvatnet, Finnskjeggdumpa, Steinbrua, Vangstjønna og Urdabekken) Ny nettstasjon for Kvartal XV Legging av kabler i forbindelse med ny nettstasjon på Jenstad Skiftet trafo og trafoarrangement på trafo Løykja Utvidet Sunndalsøra koblingsstasjon med bryterfelt Flytting av høyspent 22 kv linje ved Reittrøa som følge av rassikringsarbeid Fiber på høyspentlinjen fra Ratet til Gjøra Fiber på høyspentlinjen fra Sjølseng til Sjølsetøya og ned til Viklandet Legging av fiberrør i kabelgrøft opp Øksendalen Legging av fiberrør i alle fjernvarmegrøfter Arbeid med nytt tilbygg Sunndal Energi Nytt gatelys Sunndalsvegen fra Sandbrekka til Brandeienen Nytt gatelys på Oppdøl Oppstart bygging av kraftverk i Mulvika Innmåling av alle fjernvarme- og fiberrør med GPS Div. lavspentarbeid i flere av lavspentkretsene Skogrydding STATISTIKK OVER ELEKTRISKE ANLEGG PR OBJEKT PR TILGANG AVGANG PR Høyspent kabel 24 kv (km) Høyspent kraftnett 24 kv (km) Transformatorer (stk.) Transformatorer (kva) Lavspent kabel (km) Lavspent luftnett (km) Kabelskap (antall) Gatelys (antall) FEIL OG PLANLAGTE AVBRUDD I HØYSPENNINGSNETTET 2009 Avbruddsårsak Antall feil Ikke levert KILE energi kwh Tall i 1000 kr Ikke planlagte avbrudd Planlagte avbrudd Annen netteier ansvarlig Utkopling i overliggende nett Sum

18 Kundedata Antall kunder Antall nybestillinger Målerbytte og lignende Antall opphør Antall avstengninger Kundedata Kontroll av antall nyinstallasjoner Kontroll av antall eldre installasjoner Kontroll av næringsvirksomheter Kontroll av jordfeil Kontroll av gårdsbruk Undervisning av skoleelever KRAFTKJØP 2009 Nedenfor, og midt på neste side, vises tabeller over kraftkjøp siden 1987, oversikt over kraftsalg i 2009 og Nordpools spotpris i Aura

19 KRAFTSALG NETT 2009 KUNDEGRUPPE ANTALL FORBRUK KUNDER MWh Husholdning Næringer små Næringer store Elkjeler Sum overført Tap i nettet Sum Salg fra andre leverandører NORDPOOLS SPOTPRIS 2009 SPOTPRIS 2009 øre/kwh ORD OG UTTRYKK SPENNING STRØM EFFEKT ENERGI V: Volt er enhet for elektrisk spenning kv: 1 kilovolt = 1 tusen volt VA: Voltampere gir ytelsen eller effekten til en generator eller transformator kva: 1 kiloampere = 1 tusen VA A: Strømmen måles i ampere (A) som er et mål for den mengden elektrisitet som strømmer gjennom ledningen W: Watt er enhet for måling av effekt kw: 1kW = 1 tusen W MW: 1MW = 1 tusen kw kwh: Kilowattime er en enhet for energi MWh:1 megawattime = 1 tusen kwh GWh: 1 gigawattime = 1 million kwh TWh: 1 terrawattime = 1 milliard kwh 19

20 Sunndal Energi KF Produksjon: MediaHuset AS, , 6600 Sunndalsøra Mongstugata 9, 6600 Sunndalsøra,Tlf.: Fax: Internett: 20

ÅRSBERETNING 2012. Sunndal Energi KF

ÅRSBERETNING 2012. Sunndal Energi KF ÅRSBERETNING 2012 Sunndal Energi KF Innhold HISTORISK OVERSIKT 2 STYRET 3 STYRETS BERETNING Virksomhetens art 4 Stilling og resultat 6 Arbeidsmiljø 7 Ytre miljø 7 Fortsatt drift 7 Fremtidig utvikling 7

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011 ÅRSBERETNING

ÅRSBERETNING 2011 ÅRSBERETNING ÅRSRAPPORT 2011 2 ÅRSBERETNING 2011 ÅRSBERETNING 2011 3 Den 17. august 1973 ble det i Nesset kommunestyre gjort et endelig vedtak om at partslaget P/L Nesset kraftverk og Eresfjord og Vistdal kommunale

Detaljer

Innhold NESSET KRAFT ÅRSRAPPORT 2012. Litt historikk

Innhold NESSET KRAFT ÅRSRAPPORT 2012. Litt historikk ÅRSRAPPORT 2012 2 ÅRSBERETNING 2012 Innhold. Side Litt historikk... 2 Målsetning/forretningsidé... 3 Organisasjon og struktur... 3 Hovedtall for regnskapsåret 2012... 4 Et tilbakeblikk på 2012... 5-6 Årsberetning...

Detaljer

Styret. Styrets beretning

Styret. Styrets beretning Årsrapport 2008 Styret Selskapets virksomhet ledes av styret i samsvar med aksjeloven, vedtektene og generalforsamlingens vedtak. Styret består av 5 medlemmer og 1 observatør. 1 styremedlem og observatøren

Detaljer

Innhold NESSET KRAFT ÅRSRAPPORT 2013. Litt historikk

Innhold NESSET KRAFT ÅRSRAPPORT 2013. Litt historikk ÅRSRAPPORT 2013 2 ÅRSBERETNING 2013 Innhold. Side Litt historikk... 2 Målsetning/forretningsidé... 3 Organisasjon og struktur... 3 Hovedtall for regnskapsåret 2013... 4 Et tilbakeblikk på 2013... 5 Årsberetning...

Detaljer

Årsrapport Vermevatn - full av grønn energi.

Årsrapport Vermevatn - full av grønn energi. Årsrapport 2002 Vermevatn - full av grønn energi. Styret Selskapets virksomhet ledes av styret i samsvar med aksjeloven, vedtektene og generalforsamlingens vedtak. Styret består av 5 medlemmer og 1 observatør.

Detaljer

Styret. Kjell Reiten 1. Alf Inge Remen Ansatte 2. Terje Stensland Ansatte 3. Levi B. Mikalsen Ansatte

Styret. Kjell Reiten 1. Alf Inge Remen Ansatte 2. Terje Stensland Ansatte 3. Levi B. Mikalsen Ansatte Årsrapport 2006 Styret Selskapets virksomhet ledes av styret i samsvar med aksjeloven, vedtektene og generalforsamlingens vedtak. Styret består av 5 medlemmer og 1 observatør. 1 styremedlem og observatøren

Detaljer

Årsrapport 2011 VOKKS

Årsrapport 2011 VOKKS Årsrapport 2011 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Årsrapport 2009 VOKKS

Årsrapport 2009 VOKKS Årsrapport 2009 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Styret. Kjell Brevik 1. Terje Stensland Ansatte 2. Kristin Lossius Ansatte 3. Erik Mittet Ansatte

Styret. Kjell Brevik 1. Terje Stensland Ansatte 2. Kristin Lossius Ansatte 3. Erik Mittet Ansatte Årsrapport 2005 Styret Selskapets virksomhet ledes av styret i samsvar med aksjeloven, vedtektene og generalforsamlingens vedtak. Styret består av 5 medlemmer og 1 observatør. 1 styremedlem og observatøren

Detaljer

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm Øvre Eiker energi AS 2 Innhold Årsmelding 2011 av Adm. direktør Lars Ø. Andresen... 3 Støm & marked 2011 av Markedssjef Kjell Tore Holmestrand... 6 Fibernett 2011 av Avdelingsleder Morten Braarud... 7

Detaljer

Styret. Styrets beretning

Styret. Styrets beretning Årsrapport 2009 Styret Selskapets virksomhet ledes av styret i samsvar med aksjeloven, vedtektene og generalforsamlingens vedtak. Styret består av 5 medlemmer og 1 observatør. 1 styremedlem og observatøren

Detaljer

Årsrapport 2010 VOKKS

Årsrapport 2010 VOKKS Årsrapport 2010 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

1 Innhold 2 STYRETS BERETNING... 4

1 Innhold 2 STYRETS BERETNING... 4 Årsmelding 2014 1 1 Innhold 2 STYRETS BERETNING... 4 2.1 Virksomhetens art... 4 Selskapet har følgende vedtatte forretningsstrategi:... 4 2.2 Fortsatt drift... 4 2.3 Arbeidsmiljø og personale... 5 2.4

Detaljer

Årsrapport 2008 VOKKS

Årsrapport 2008 VOKKS Årsrapport 2008 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Styret. Styrets beretning

Styret. Styrets beretning Årsrapport 2012 Styret Selskapets virksomhet ledes av styret i samsvar med aksjeloven, vedtektene og generalforsamlingens vedtak. Styret består av 5 medlemmer og 1 observatør. 1 styremedlem og observatøren

Detaljer

årsrapport 2007 Vi er lokale

årsrapport 2007 Vi er lokale Vi er lokale årsrapport 2007 Danebu. Foto: Ole Jørgen Liodden / Naturfokus.no Flott himmel over Syndin. Foto: Ole Jørgen Liodden / Naturfokus.no Innhold 3 Selskapet og organisasjon 4-7 Styrets beretning

Detaljer

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS helt nødvendig 07 INNHOLD Årsberetning 2007... 1 Hovedtall... 5 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Regnskapsprinsipper... 11 Noter til regnskapet...

Detaljer

Formål årsrapport 2010 5

Formål årsrapport 2010 5 årsrapport 21 Innhold Organisasjonskart 4 Dette er NØK 5 Organisasjonskart 6 Nord-Østerdal Kraftlag SA 7 Everksjefen har ordet 1 Årsberetning 21 12 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømanalyse 19

Detaljer

1. Organisasjon, administrasjon

1. Organisasjon, administrasjon Årsberetning 2011 Innhold Side 1. Organisasjon, administrasjon... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Vår beskrivende visjon... 3 1.3 Kraftlagets formål... 4 1.4 Selskapsstruktur og organisasjon... 4 1.5 Årsmøte...

Detaljer

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap Årsrapport 2012 Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap /3/ Selskapet og organisasjonen /12/ Styreleder med styre /18/ Teknisk årsrapport /28/ Resultatregnskap /6/ Adm. direktørs beretning /14/ Styrets

Detaljer

70 år i 2007. «overordnet målsetting» side 2

70 år i 2007. «overordnet målsetting» side 2 2007 Årsrapport 70 år i 2007 «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting»

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Årsrapport 2011 Notodden Energi

ÅRSRAPPORT 2011. Årsrapport 2011 Notodden Energi ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapport 2011 Notodden Energi 1 2 Notodden Energi Årsrapport 2011 INNHOLD Eierstyring og virksomhetsledelse Samfunnsregnskap og sosialt ansvar Virksomheten og det lokale eltilsyn Bredbånd

Detaljer

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Årsrapport 2011 Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal

Detaljer

Produksjon av ÅrsraPPort 2006:

Produksjon av ÅrsraPPort 2006: «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting» side to Innhold Introduksjon

Detaljer

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT 2004

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT 2004 ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT 2004 Innhold Årsberetning 2004............................. 2 Hovedtall.................................... 5 Resultatregnskap.............................. 8 Balanse......................................

Detaljer

Årsberetning 2008 C L

Årsberetning 2008 C L Årsberetning 2008 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 NOTODDEN ENERGI. Årsrapport 2010 Notodden Energi

ÅRSRAPPORT 2010 NOTODDEN ENERGI. Årsrapport 2010 Notodden Energi ÅRSRAPPORT 2010 NOTODDEN ENERGI Årsrapport 2010 Notodden Energi 1 ÅRSRAPPORT 2010 NOTODDEN ENERGI Layout: 2 Notodden Stian Mausethagen Energi Årsrapport 2010 Innhold Kort om Notodden Energi 4 Eierstyring

Detaljer