ÅRSBERETNING Sunndal Energi KF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING 2011. Sunndal Energi KF"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2011 Sunndal Energi KF

2 Innhold HISTORISK OVERSIKT 2 STYRET 3 STYRETS BERETNING Virksomhetens art 4 Stilling og resultat 6 Arbeidsmiljø 7 Ytre miljø 7 Fortsatt drift 7 Fremtidig utvikling 7 Disponering av årsresultat 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 10 KONTANTSTRØMSANALYSE 11 NOTER NØKKELTALL 17 REVISJONSBERETNING TABELLER OG DIAGRAMMER ORD OG UTTRYKK 22 Organisasjonskart Kommunestyret Styret Systemansvarlig IK Daglig leder Drift Fjernvarme Tilsyn måling Økonomi/marked HISTORISK OVERSIKT Sunndal Kraftlag ble grunnlagt 10. september Kraftlaget skulle forsyne Sunndalen ovenfor Hov prestegård med strøm. Området fra sjøen og opp til Hov prestegård ble forsynt fra Aura. Norges Vassdrag og Elektrisitetsvesen anmodet i juli 1951 Sunndal kommune om å danne et felles kraftlag for hele kommunen. Fra 15. mars 1953 var dette ordnet og Sunndal Kraftforsyning i drift. Senere er følgende kraftlag sammenslått med Sunndal Kraftforsyning: Stangvik Kraftlags område i Ålvundfjorden fra Sessbø - Mulvik Kraftlag fra Ålvundeid Kraftlag fra Åram - Viset Kraftlag fra Øksendal Kraftlag fra Fra vedtok Sunndal kommune å omdanne Sunndal Kraftforsyning fra kommunal bedrift til kommunalt foretak. I samme vedtak ble det vedtatt å forandre navnet til Sunndal Energi KF.

3 Styret Sunndal Energi KF har et styre på 7 medlemmer, hvorav 5 velges av kommunestyret og 2 av og blant de ansatte. Styret har denne sammensetningen: Styremedlemmer Varamedlemmer Knut Reinset (styreleder) Janne Merete Rimstad Seljebø (nestleder) Jan Edvin Silseth Jorunn Anne Solheim Stig Rune Andreassen Anders Nedal (ansattmedlem) Arild Brandal (ansattmedlem) Arne Magne Rønningen May Jorid Strand Lars Fjærli Hjetland Aksel Sæsbø Mildrid Solli Inger Janne Haugan Vermøy (ansatte) Jon Ivar Smistad (ansatte) Forsidebilde: Steinsprang i Lilledalen Foto A. Brandal Rørlegging Sjølseng. Foto A. Nedal 3

4 STYRETS BERETNING Virksomhetens art Sunndal Energi KF har avsluttet sitt ellevte hele driftsår etter omdannelsen fra kommunal bedrift til kommunalt foretak Sunndal Energi KF er som kommunalt foretak, 100 % eid av Sunndal kommune. Sunndal Energi KF har kontor- og administrasjonsbygg sentralt beliggende på Sunndalsøra. Forsyningsområdet er Sunndal kommune. Sunndal Energi KF har virksomhetsområdene nettdrift, kraftomsetning, fjernvarme og øvrig virksomhet. Virksomhetsområdet fjernvarme rapporterer for sjuende gang for et helt år i Øvrig virksomhet inneholder regningsarbeid for andre, utleie av utstyr og drift av kommunens gatelys. Sunndal Energi KF er også kraftprodusent gjennom eierskap i Mulvik Kraft AS og Jordalskraft AS, og bredbånds- og TV- leverandør gjennom 51 % eierskap i bredbåndsselskapet SuCom AS. Nettvirksomheten Aktiviteten for driftsavdelingen preges fortsatt av stor aktivitet. Det som huskes best fra 2011, er besøket av Dagmar Den kraftige vinden medførte at høyspentlinjene til Ålvundfjord, Drøpping, Nes, Ålvundeid og Jordalsgrenda ramlet ut for feil for kortere og lengre perioder. Hele 895 kunder var uten strøm i en periode. Ansatte fra Sunndal Energi KF jobbet mer eller mindre sammenhengende i to døgn før mesteparten av kundene fikk igjen strømmen. Ca. 30 hyttekunder i Ørsvikaområdet var strømløse i nesten 40 timer. Reparasjoner og kilekostnader etter Dagmar er beregnet til å koste Sunndal Energi KF ca. 1,5 mill. kroner. To andre hendelser som også huskes fra 2011 er raset i Dalen 28. mai 2011, og raset fra Hovsnebba 07. mars 2011 hvor flere steiner slo hull i taket på vårt grovlager i Hovsveien. Raset i Dalen kom heldigvis på en lørdag. På fredag jobbet tre av våre ansatte i området hvor raset gikk. I begge tilfeller søkte vi råd hos geolog før arbeidet ble gjenopptatt. Ellers har året 2011 vært kjennetegnet av normale driftsforhold med få feil som har ført til strømavbrudd for våre kunder. Året har likevel for driftsavdelingen vært travel med fullførelse av flere større nyanlegg, og ombygginger av eksisterende anlegg. Det som har tatt mest ressurser er fremføring av strøm til oppstarten av bygging av tunnel gjennom Oppdølsstranda. Det er ført frem strøm til innslaget både på Sunndalsøra, Sandvika og Modalene, samt lagt høyspentlinjen i kabel ved Lillebråten for klargjøring til massedeponi. Videre har følgende nye nettstasjoner blitt satt i drift i 2011: Dalen, Industriveien 46, Nordstranda, Nisjahølen, Gjøra 2, Lillebråten, samt containernettstasjonene Slakteriet, Sandvika og Modalen. Videre kjøpte vi 22 kv linjen Aura Dalen med nettstasjonene Dalen, Ødegård, Hårstad og Leiren fra Statnett. Overtakelsen var I tillegg har det vært ført strøm frem til flere hyttefelt i forsyningsområdet, samt byggestrøm til flere installasjoner på Håsøran i forbindelse med Oppdølsstrandatunnelen. Alt innmålingsarbeid både for nett og fjernvarme er gjort av driftsavdelingen, for deretter å tegne traséene inn på vårt kartverk. For komplett oversikt over større nyanlegg og ombygginger, henvises til siste del av årsberetningen. I tillegg til arbeidet på egne anlegg har det vært utført regningsarbeid for Statens Vegvesen, AF Gruppen, Statkraft AS, Hydro Aluminium Sunndal, Statnett SF, Sunndal kommune, Jordalskraft AS, Mulvik Kraft AS og SuCom AS med flere. I 2011 har det vært lagt stor vekt på skogrydding langs linjetraséene. Myndighetene, ved DSB, har også fokusert på skogrydding langs linjetraseene det siste året. Før Dagmar slo til var det kun en kjent feil på grunn av trær som har vært i kontakt med høyspentnettet i En ser helt klart sammenhengen mellom økt innsats på skogrydding og antall feil i høyspentnettet. I 2011 er det registrert 13 feil i distribusjonsnettet, hvorav 4 av feilene kom som en følge av Dagmar. Tallene bekrefter at distribusjonsnettet til Sunndal Energi KF har god standard og leveringskvalitet. I forbindelse med revisjoner og ombygginger har det vært 13 utkoplinger det siste året. De fleste av de planlagte utkoblingene skriver seg fra bygging av fibernettet og revisjoner. Totalt overført energimengde i distribusjonsnettet ble 99,8 GWh i 2011 mot 112,2 i 2010, en reduksjon på hele 12,4 GWh. Reduksjonen kommer ene og alene av at det var langt mildere i 2011 mot Maks effektuttak i vårt forsyningsområde var 21,0 MW. Det var budsjettert med en overføring på 102 GWh. Det er beregnet et tap i nettet for 2011 på 2,3 GWh som utgjør et tap på 2,3 %. Tapet har gått ned vesentlig fra 2010, som følge av at det i 2011 ble oppdaget en kunde som har brukt mye mer strøm enn først antatt. Feilen ble rettet opp i Det medførte at det ble bokført større salg av overført energi, og dermed mindre tap. Feilen utgjorde 2,3 GWh. I 2011 ble det solgt 20,2 GWh fjernvarme mot 24,2 GWh i I 2011 er det i fordelingsnettet investert 5,793 Mkr, mot 3,773 Mkr i Som følge av at det i 2011 ble etterberegnet anleggskostnad for utbyggingen i Øksendal til småkraftutbygging, ble det tatt inn totalt anleggsbidrag i 2011 på kr. 6,165 Mkr. Nettvirksomheten ved Sunndal Energi KF følger det til enhver tids gjeldende reguleringsregime fra Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE). Det setter klare rammer for hvor stor inntekten kan være på nettsiden, samtidig som NVE setter mål for effektiviseringen i nettvirksomheten. I 2007 startet en ny 5 års inntektsrammeperiode, som avsluttes i Fremover blir det en stor utfordring å innfri kravene som NVE setter, samtidig som egne ønsker om krav til avkastning, kvalitet og service opprettholdes. Vi kommer tilbake til dette temaet under kapitlet fremtidig utvikling. Det lokale eltilsyn DLE Det lokale eltilsyn hører til under nettvirksomheten. Som en del av det offentlige tilsynsapparat har DLE utført tilsyn etter tilsynsloven og etter rammebrev fra DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap). Ut fra rammebrev fra DSB blir det laget en tilsynsplan hvert år, og som for 2011 er gjennomført i sin helhet. Virksomheten har vært basert på målstyring, risikovurdering og prinsippet om internkontroll. I 2011 har det vært lagt vekt på tilsyn av nye installasjoner i nye bolighus, eldre bolighus, skoleundervisning, samt informasjon og systemrevisjoner hos installatørene i Sunndal kommune. I tillegg bestemte DSB i 2009 at Det lokale eltilsynet til Sunndal Energi KF skulle kontrollere (systemrevisjon) installasjonsbedriftene til Nordmøre Energiverk AS og Svorka Energi AS, noe som medførte økt arbeid og belastning for våre to ansatte på tilsyn. Det har også medført en god del arbeid i Det lokale eltilsyn betjenes av to ingeniører. 4

5 Lokale energiutredninger Gjennom Energiloven er alle everk pålagt å utarbeide lokale energiutredninger for hver kommune. Sunndal Energi KF er dermed pålagt å lage en lokal energiutredning for Sunndal kommune. Første utgave av den lokale energiutredningen for Sunndal kommune ble ferdig i 2004, og presentert i et offentlig møte i Sunndal kulturhus torsdag 27. januar I 2008 ble forskriften forandret slik at det nå utarbeides en lokal energiutredning annet hvert år. Som følge av det vil det bli utarbeidet lokal energiutredning våren Energiutredningene for Sunndal kommune kan leses på vår hjemmeside Enøk Fra ble et eget direktorat opprettet for å organisere enøk-arbeidet i Norge. Direktoratet fikk navnet Enova, og ble lagt til Trondheim. Everkene er pålagt å betale inn 1,0 øre/kwh pr. overført kwh i nettet. For Sunndal Energi KF ble det for 2011 overført 0,975 Mkr. Siden alle våre enøkmidler blir overført til Enova, blir det svært lite å drive enøkarbeid for igjen lokalt. Kraftomsetning Ved inngangen av 2012 hadde Norge en magasinfylling på 80,3 % mot 45,3 % ved inngangen av Laveste magasinfylling i 2011 var i uke 13 med en magasinfylling på 18,1 %, og høyeste fylling var i uke 44 med en magasinfylling på 88,0 %. Magasintallene for 2011 viser at vi har hatt et todelt år. Frem til snøsmeltingen startet i begynnelsen av april var året det tørreste i manns minne. Derfra ut året har det vært det våteste året i manns minne, med maks magasinfylling første uken i november med en magasinfylling på 88,0 %. Det ble sagt i begynnelsen av april at det måtte et uår til for å rette opp igjen magasinforholdene. Når vi i etterkant vet at det har vært det våteste året i manns minne, stemmer det. Som følge av lav magasinfylling de første 3-4 månedene ble kraftprisene høge, før det begynte å snu. På slutten av året var kraftprisene historiske lave. For hele 2011 var gjennomsnittlig spotpris for Møre og Romsdal 37,14 øre/ kwh, mot 46,72 øre/kwh i Det ble i Norge produsert 127,1 TWh, og forbrukt 124,0 TWh. Fra nyttår og frem til snøsmeltingen startet spekulerte mange på om det kom til å bli rasjonering av strøm for første gang i historien på grunn av svært rask synkende magasinfylling. Stor import av kraft og rekordtidlig snøsmelting reddet oss denne gangen. Snøsmeltingen startet så tidlig som i uke 13. Kraftomsetningsvirksomheten har i 2011 bestått av kjøp av kraft for videresalg i sluttbrukermarkedet, og da hovedsaklig i eget forsyningsområde. Sunndal Energi KF har i 2011 solgt 83,4 GWh eller 84 % (i ,9 GWh) til kunder i eget område, og 7,7 GWh i andres nettområder. Andre leverandører har solgt 14,1 GWh i Sunndal Energi sitt nettområde. Det er en liten økning fra året før. Den massive markedsføringen fra de store kraftselgerne er trolig årsaken. Det er registrert et tap i nettet på 2,3 GWh i 2011, av en totalt overført energimengde på 99,8 GWh. En av årsakene til det lave tapstallet er at det ble oppdaget en målefeil til en kunde på 2,3 GWh, som hovedsakelig ble brukt i 2010 og godskrevet i Sunndal Energi KF har gjennom hele året hatt konkurransedyktig kraftpris. Vår variable kraftpris ble endret hele 10 ganger gjennom året, i takt med prisendringene i markedet. Konkurransen i kraftmarkedet er fortsatt hard, og vi merker godt at de store aktørene er aktive i vårt område, spesielt gjennom telefonsalg. Sunndal Energi KF tror det er sunt med konkurranse, men det er en forutsetning at konkurransen skjer på grunnlag av riktige opplysninger, og at alle opplysninger om betalingsbetingelser og lignende kommer frem. Vi registrer at det ikke alltid skjer. Stortinget vedtok 9. juni 2011 loven om elsertifikater. Forskriften ble vedtatt i desember 2011, og skal innføres fra 01. januar Ordningen som skal fremme utbygging av fornybar energi, skal finansieres av sluttbrukerne og administreres av kraftselgerne. Det medfører at Sunndal Energi KF som kraftselger vil få en god del nye oppgaver fra 01. januar 2012, som krever både tid og ressurser. Fjernvarme 17. juni 2003 var en historisk dag for Sunndal Energi KF. Den dagen vedtok Sunndal kommunestyre, som er generalforsamlingen for Sunndal Energi KF, at det skulle bygges ut fjernvarme på Sunndalsøra. Første fase av utbyggingen hadde en kostnadsramme på ca. 47 mill. kroner og sto ferdig 4. oktober Byggetrinn 2, som ble ferdig i 2010, har hatt en kostnadsramme på ca. 12 mill. kroner. Varmen som brukes kommer fra renseanlegg nr. 3 av tre renseanlegg ved den nye fabrikken til Hydro Aluminium Sunndal. Sunndal Energi KF har opsjon på å utnytte varmen fra de to første renseanleggene som er bygd, hvis behovet melder seg. I desember 2010 fikk Sunndal Energi KF innvilget byggetrinn 3 hos Enova, som er kostnadsregnet til 6,9 Mkr og ble innvilget en stønad på 2,44 Mkr. Byggetrinn 3 er beregnet å øke fjernvarmesalget med 3,8 GWh. Vedtaket i Enova om godkjenning av byggetrinn 3, medførte og at vi startet arbeidet med å prosjektere utbygging av det andre renseanlegget på Hydro Aluminium Sunndal. Intensjonsavtale med Hydro Aluminium Sunndal ble underskrevet , og ny avtale ferdigforhandlet og inngått med Hydro Aluminium Sunndal i desember Det har vært et omfattende og tidkrevende arbeid å prosjektere den nye veksleren. Anbudspapirer ble sendt ut i september og leverandører ble valgt i november Planen er at veksleren skal være i drift i slutten av mai Arbeidet går i skrivende stund etter planen. Utbyggingen har en kostnadsramme på 13 mill. kroner. I 2011 er det bygd fjernvarme til Ottem Resirk AS, Kulturhuset, Brannstasjonen, og lagt rør til Sjølland Terrasser. Mellom renseanlegg nr. 1 og Varmesentralen er det lagt nye tilførselsrør. Til sammen er det nå lagt ca m rør i m fjernvarmegrøft. I de samme grøftene er det og lagt fiberrør for fremtidig fiberkabel. Ved årsskiftet var 56 større kunder, 220 leiligheter og 9 eneboliger tilknyttet fjernvarmenettet. Til sammen ble det solgt 20,2 GWh fjernvarme i 2011, mot 24,2 GWh i Flere kunder står for tur å knyttes til fjernvarmenettet i Virksomhetsområde fjernvarme er organisert som et eget forretningsområde. Fjernvarmevirksomheten ledes av Leder for fjernvarme, som er eneste ansatt. Til nå har fjernvarmedriften gått meget bra, anleggene fungerer som planlagt og det har vært få feil eller mangler til nå. Det viser seg etter hvert at det kreves mer ressurser til vedlikehold og forebyggende arbeid. Kraftverk I mai 2010 ble Mulvik kraftverk satt i drift, med en installasjon på 360 kw. Sunndal Energi er medeier med 50 % i småkraftverket. I 2011 produserte kraftverket 1,06 GWh. Videre er Sunndal Energi KF medeier med 25 % i småkraftverket Jordalskraft AS, som har en størrelse på 1 MW, og produserte 4,65 GWh i Første generator ble satt i drift i april Sammen med to grunneiere og TrønderEnergi AS har Sunndal Energi KF søkt konsesjon for å bygge ut Erga. Konsesjonssøknad ble sendt 5

6 høsten NVE har gitt positiv innstilling, og oversendt vedtaket til OED for endelig avgjørelse. OED var på befaring i utbyggingsområde i august 2010, og det er forventet vedtak i OED til sommeren Kraftverket vil produsere ca. 36 GWh. Sunndal Energi KF eier 34 % i Småvoll Kraftverk AS. Fiberkabel/SuCom AS Sunndal Energi KF eier i dag 51 % av bredbåndselskapet SuCom AS. I mai 2010 flyttet SuCom AS inn i ledige lokaler i Sunndal Energi KF sitt nye tilbygg. Nytt datarom (serverrom) i kjelleren i Sunndal Energi KF sine lokaler ble også tatt i bruk av SuCom AS samtidig. I dag er det lagt sammenhengende fiberkabel fra BaneTele sin fiberhytte på Sjølseng til Sunndal Energi KF, og videre fra Sunndal Energi KF til Svømmehallen, og mellom strategiske punkt på strekningen. De siste 3 årene har Sunndal Energi KF bygd sammenhengende fiberkabel på høyspentlinjene. Først fra Sunndalsøra til Gjøra, deretter fra Sjølseng til Øksendal og videre fiberkabel til Brandstad. Tidligere er det hengt opp fiberkabel mellom Øksendal og Jordalsgrenda. I november 2010 ble fiberkabelen til Sunndal Energi KF, koblet sammen med fiberkabelen til Nesset Kraft AS. Det medførte at det er sammenhengende fiberkabel mellom Sunndalsøra og Eidsvågen. Sunndal Energi KF leier ut fiberkabelen til SuCom AS. Sunndal Energi KF bruker en del av kapasiteten til eget teknisk bruk. Sunndal Energi KF har og tatt over ansvaret for antennemastene som SuCom AS benytter seg av i Sunndal kommune. Alle nye master som bygges utføres av Sunndal Energi KF, som igjen leier mastene ut til SuCom AS. I datarommet i kjelleren til Sunndal Energi KF har SuCom AS etablert en serverpark for utleie av ASP-tjenester til det lokale næringslivet. For å utvikle denne tjenesten ble Sunndal Datasenter AS stiftet Ny serverpark vil stå klar i løpet av våren Sunndal Datasenter AS eies med 50 % hver av SuCom AS og IT Partner AS i Molde. Målet med stiftelsen er å selge forbedrede ASP-tjenester til det lokale næringslivet. SuCom AS kjøpte høsten 2007 kabel-tv nettet på Sunndalsøra av Canal Digital. Dermed kunne SuCom AS levere trippelplay på Sunndalsøra, og til de områder som fiber blir lagt frem til ellers i Sunndal kommune. SuCom AS har nå 3600 bredbåndskunder og 2600 kabel- TV kunder, hvor ca. 400 er tilkoplet fiberkabelen som er bygd ut de senere årene utenfor sentrum. Første kabeltv kunde utenfor sentrum ble tilkoblet på Snøva lille julaften Kundene utenfor sentrum har det samme tilbudet som i sentrum i dag, når det gjelder antall tv-kanaler og bredbåndskapasitet. Kabel-tv nettet i sentrum ble og oppgradert til å kunne levere bredbånd. Dermed ble kvaliteten på bredbåndsnettet, hvor kabel-tv leveres, bortimot like bra som om det var fiberkabel. Deler av kostnadene med å finansiere fiberutbygginger utenfor sentrum, er finansiert med Høykommidler. Resten er finansiert med egne midler. Gjennom 51 % eierskap i SuCom AS er Sunndal Energi KF indirekte også medeier i bredbåndselskapet Orkidenett AS, som leverer bredbånd til 15 kommuner på Nordmøre og i Romsdal. SuCom AS eier 33,3 % av aksjene i Orkidenett AS. Svorka Aksess og Neas bredbånd eier resterende. Første kvartal 2008 kom Neas Bredbånd inn på eiersiden i OkideNett AS. Våren 2010 kjøpte OrkideNett AS kabel-tv selskapet i Surnadal og Rindal av Nordnett AS, som ble solgt videre til Svorka Aksess AS høsten Selskapet hadde 750 kunder og samarbeidet med Canal Digital. SuCom AS har 6 ansatte og har et økonomisk resultat som eierne er fornøyd med. Øvrig virksomhet Øvrig virksomhet er stort sett regningsarbeid utført av driftsavdelingen. Det siste året har driftsavdelingen utført regningsarbeid for andre tilsvarende 1 årsverk. Denne aktiviteten har økt noe, som følge av salg av tjenester til AF Gruppen og bygging av ny tunnel gjennom Oppdølsstranda. Eiendommer Sunndal Energi KF startet høsten 2008 med å bygge på et tilbygg på 180 m² i delvis tre etasjer og renovere dagens administrasjonsbygg. Arbeidet ble ferdig i august Resultatet ble meget bra, og Sunndal Energi KF har fått et nyoppusset og funksjonelt bygg for fremtiden. I 2011 ble verksted og garasjer i kjelleren pusset opp, samt at lyset ble renovert med nye lysarmaturer. I tillegg ble det gjort en del mindre tilpasninger med større rom for innføring av fiber, og bygging av aggregatrom. Nytt beredskapsaggregat for eget bygg ble satt i drift desember Stilling og resultat Det fremlagte resultatregnskapet med balanse og tilhørende noter for 2011, gir etter styret sin vurdering et godt bilde av Sunndal Energi KF sin økonomiske stilling. Regnskapet for 2011 er gjort opp med et driftsresultat på ,- kroner og et resultat etter skatt på ,- kroner, mot et driftsresultat på ,- kroner i Årsresultatet for 2011 er litt dårligere enn budsjettert, men omtrent som forventet ut fra lavere kraftpriser utover året. Det ble budsjettert med en omsetning på 103 GWh i 2011, og omsatt 99,8 GWh, som er 3,2 GWh mindre enn budsjettert. Videre ble det budsjettert 21 GWh fjernvarme, og omsatt 20,2 GWh, som vi er svært godt fornøyd med. Årsak til mindre forbruk både for salg av strøm og fjernvarme er gjennomgående mildere vær i hele Sunndal Energi KF hadde i 2011 en omsetning på ,- kroner, mot ,- kroner i Driftsinntektene til Sunndal Energi KF er avhengig av kraftprisen og solgt mengde kraft. Den lavere omsetningen på hele ,- kroner fra 2010 til 2011 kommer av vesentlig lavere kraftpris i 2011 enn i 2010, og en stor mindreinntekt i 2010 som ble ført som inntekt. Egenkapitalen er pr på 100,283 Mkr, og gir en soliditet på 51,44 %. For å styrke likviditeten ble det tatt opp en kassakreditt i Kassakreditten ble ikke brukt i Som følge av stor aktivitet de siste årene har det gått hardt utover likvide midler, da mye av investeringene er finansiert over egenkapitalen. Den langsiktige lånegjelden i selskapet er nå på 37,417 mill. kroner. I tillegg har Sunndal Energi KF et ansvarlig lån på 24 mill. kroner hos eier. I 2011 ble det en merinntekt i forhold til tillatt gitt inntektsramme fra NVE på 2,638 Mkr. Det vil si at vi har tatt inn 2,638 Mkr for mye fra våre kunder, som vi må betale tilbake til kundene i Saldo mer/mindreinntekt pr er en akkumulert mindreinntekt inkl. renter på 1,588 Mkr. I 2011 investerte Sunndal Energi KF brutto til sammen 14,810 Mkr, mot 12,090 Mkr. i 2010, 44,029 Mkr i 2009, 31,639 mill. kroner i Av de 14,810 Mkr, har vi tatt inn 6,165 Mkr i anleggsbidrag. Mesteparten av inntatt anleggsbidrag i 2011 skriver seg fra tidligere utført arbeid. Av summen som er investert i 2011 er 5,793 Mkr benyttet i nettet, 4,155 Mkr brukt til fjernvarmeutbygging, 1,678 Mkr til bredbånd, 1,103 Mkr til bygg og 2,081 Mkr til annet. Driftsresultatet fra virksomhetsområdene viser at nettdriften har et driftsresultat 6

7 på 0,965 Mkr. kroner, kraftomsetning et driftsresultat på 10,069 Mkr, fjernvarme et driftsresultat på 5,248 Mkr og øvrig virksomhet på 0,640 Mkr. Sunndal Energi KF skiftet bank etter anbudsrunde sommeren Sunndal Sparebank er nå hovedbank. Regnskapet er ført i henhold til gjeldende lover og regler i regnskapsloven. Støtte til lag og organisasjoner Sunndal Energi KF deler hvert år ut sponsorstøtte til lag og organisasjoner som jobber for barn og ungdom. I 2011 mottok 28 lag og organisasjoner støtte fra Sunndal Energi KF. Personale Ved utgangen av 2011 hadde Sunndal Energi KF 23 ansatte og 23 årsverk, hvorav 4 kvinner og 19 menn. Ved utgangen av 2010 var antallet 21, fordelt på 4 kvinner og 17 menn. To av de ansatte er lærlinger. I 2011 ble det ansatt en lærling. Pensjonsforpliktelsene er dekket gjennom medlemskap i Kommunal Landspensjonskasse KLP, mens arbeidsgiveransvaret er dekket gjennom KS Bedrift. Det valgte styret består i dag av to kvinner og tre menn. De ansatte er representert med to menn i styret, hvor første vara til styret er en kvinne. Arbeidsmiljø Sunndal Energi KF har et godt arbeidsmiljø, som blir ivaretatt gjennom målrettet arbeid. Sykefraværet i 2011 var på 210 arbeidsdager av totalt 5065 utførte dagsverk, som gir et sykefravær på 4,15 %. I 2010 var sykefraværet 5,59 %. Gledelig er det at sykefraværet er på vei ned igjen. Trekker en ut de langtidssykemeldte, var korttidssykefraværet i 2011 på 2,15 %. Sunndal Energi KF har vært medlem av Sunndal Bedriftshelsetjeneste, inntil de la ned sin virksomhet Sunndal Energi KF har fra inngått avtale for alle ansatte om bedriftshelsetjeneste med Hjelp 24. Årlig gjennomføres samtaler med bedriftshelsetjenesten, hvor årsplan legges opp. I 2011 har alle ansatte vært inne til undersøkelse hos bedriftssykepleier, og alle har svart på en spørreundersøkelse om arbeidsmiljøet ved Sunndal Energi KF. Ellers gjennomføres årlig sikkerhetskurs med gjennomgang av driftsforskrifter for høy- og lavspenningsanlegg, samt kurs i førstehjelp og nedfiring. I 2009 anskaffet bedriften hjertestarter som er plassert i resepsjonen. Alle ansatte får opplæring hvert år i bruk av hjertestarteren. Sunndal Energi KF har eget arbeidsmiljøutvalg. Arbeidsmiljøutvalget består av 3 representanter fra arbeidstaker og 3 fra arbeidsgiver. Sekretær for utvalget er systemansvarlig for internkontrollen. Det er registrert to arbeidsuhell med skade ved bedriften i En skoleungdom på utplassering var så uheldig å skjære seg i hånden, og måtte sy tre sting. En ansatt falt og skadet en skulder, som medførte fravær på en arbeidsdag. Skal vi unngå ulykker/ uhell ved Sunndal Energi KF fremover, må det fokuseres på HMS-arbeidet, og la det bli en viktig del av strategiarbeidet og arbeidet med trivsel i bedriften. Ytre miljø Sunndal Energi KF forurenser ikke eller innvirker negativt på det ytre miljø, utover det som naturlig følger av den virksomhet som Sunndal Energi KF driver. Alt avfall blir forsvarlig tatt vare på og levert godkjent mottak. Med den pågående fjernvarmeutbyggingen vil Sunndal Energi KF være med på å forsterke denne profilen ytterligere, ved å omgjøre spillvarme fra Hydro Aluminium Sunndal til vannbåren varme for oppvarming, og tappevann i næringsbygg og boliger. Når utbyggingen er ferdig er det beregnet at det vil redusere CO2- utslippene med nærmere 7000 tonn. Miljøfyrtårn Sunndal Energi KF ble sertifisert som Miljøfyrtårn i april 2008, og avla rapport for Stiftelsen Miljøfyrtårn for tredje gang i Sunndal Energi KF ble resertifisert som Miljøfyrtårn i desember Sertifiseringen har medført at både ansatte og bedriften er mer opptatt av hvordan vi skal ta vare på miljøet. Fortsatt drift Årsregnskapet for 2011 er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Medeierskap/allianser Sunndal Energi KF har de siste årene deltatt i selskaper og allianser som tilfører bedriften merverdier. Sunndal Energi KF har i dag aksjer i SuCom AS (bredbånd), Jordalskraft AS (minikraftverk), Mulvik Kraft AS (minikraftverk), Energi 1 Kraft AS (avregning mot Nord Pool), Trønderkraft AS (innkjøpsselskap) og Sunndal Nasjonalparksenter AS. Sunndal Energi KF startet i 2004 arbeidet sammen med 2 grunneiere og Trønder- Energi AS med å bygge ut Erga. Småvoll Kraftverk AS ble formelt stiftet våren Sunndal Energi KF samarbeider tett med everkene Rauma Energi AS, Nesset Kraft AS, Svorka Energi AS, Nordmøre Energiverk AS gjennom eierskapet i Energi 1 Kraft AS. I tillegg er Sunndal Energi KF medlem av følgende organisasjoner: KS Bedrift, Defo (Distriktenes energiforening), Norsk fjernvarmeforening og Sunndal Næringsforening. Fremtidig utvikling Sunndal Energi KFs virksomhet preges i stadig større grad av konkurranse og krav om økt effektivitet i alle ledd. Det er fortsatt store utfordringer i å være konkurransedyktig til enhver tid når det gjelder å ha riktig kraftpris og riktig produkt. Den årlige kundeundersøkelsen gir Sunndal Energi KF en viktig tilbakemelding fra everkets kunder om hvordan kundene oppfatter Sunndal Energi KF. Også i 2011 var det en positiv lesning, men undersøkelsen viser også at vi må forbedre oss på flere punkter. Kjernevirksomheten er nettdrift, og derfor er rammevilkårene for nettdrift svært viktig for at everk som Sunndal Energi KF skal overleve. Inntektsrammen bygges opp av at vi får dekt 40 % av våre kostnader og 60 % etter normkostnader. På normkostnadsdelen blir vi sammenliknet med de mest effektive everkene i Norge. Det igjen tilsier at effektiv drift ikke bare er et mål, men en nødvendighet. På nettsiden står flere store oppgaver i kø foran oss i 2012, i tillegg til å bli ferdig med de oppgavene vi startet i En viktig oppgave i 2012 blir planlegging og start på bygging av strømforsyning til den nye tunnelen gjennom Oppdølsstranda. For Sunndal Energi KF blir det viktig å få lagt en kabel med så stort tverrsnitt at vi kan forsyne Ålvundeid og Ålvundfjord fra Aura. Videre blir det viktig å få med fiberkabel gjennom tunnelen. Andre store oppgaver er ny strømforsyning til Flå, hyttefeltene Vik, Lillevika, Ørsvika, Nesøya og Skaviknesset, samt planlegging av strøm til hyttefeltene Trolltind og Hafsåsbakken. Det skal og legges strøm frem til Grytnes sitt bygg på Sjølland, og nytt bygg til Ottem Resirk AS. Vi har fått innmeldt ønske om nettilknytning av 5 småkraftverk oppover Sunndalen og 2 i Øksendalen som vi må gi svar på om kan tilknyttes. Før det kan sies ja, må det gjøres analyser av nettet for å finne ut hvilke tiltak som må settes i verk før flere kraftverk kan tilkoples nettet, og det må avklares med Statnett SF om ledig trafokapasitet. I tillegg skal vi ha tid til tradisjonelt vedlike- 7

8 hold og skogrydding. Rett før jul ble AMS forskriften (Avanserte måle- og styringssystemer) vedtatt. Det medfører at Sunndal Energi KF skal ha installert målere i 80 % av alle målepunkt i vårt forsyningsområde innen De siste 20 % skal være ferdig i løpet av Myndighetene har skissert en kostnad på inntil kr ,- pr. målepunkt, noe som vil medføre en kostnad på ca. 18 mill. kroner for Sunndal Energi KF frem til Everkene i Møre og Romsdal har inngått et samarbeid kalt Smart Strøm Nordvest med tanke på å gjøre en felles forespørsel på levering av målere og system. Forprosjektet skal være ferdig i juli 2012, og forespørselen klar i løpet av desember På fjernvarmefronten er det utbygging av det andre renseanlegget på Hydro Aluminium Sunndal, som opptar det meste av vår tid fremover. Går alt etter planen skal det kunne leveres varme i slutten av mai 2012 fra Renseanlegg nr.1. Med renseanlegg nr. 1 i drift kan vi levere 35 GWh fjernvarme. For 2012 er det budsjettert et salg på 23 GWh. Mesteparten av rørene fra renseanlegg nr. 1 til Varmesentralen er allerede lagt. Med denne utbyggingen har fjernvarmeutbyggingen nådd en ny milepæl. En annen oppgave vi ser for oss fremover, er hvordan vi skal finne nye utnyttelsesmuligheter for å kunne bruke mer fjernvarme på Sunndalsøra. Det er en oppgave vi må samarbeide med Sunndal kommune og Sunndal Næringsselskap om. Sunndal Energi KF er med på flere spennende prosjekt med nye muligheter. Spennende blir det og å se om OED gir Småvoll Kraftverk konsesjon, slik at planlegging og bygging kan starte i løpet av året NVE har anbefalt utbygging, og har sendt anbefalingen til OED. Vi forventer positivt vedtak fra OED. Sunndal kommune er en foregangskommune når det gjelder utbygging av bredbånd. Sunndal Energi KF vil i løpet av 2012 ha en sammenhengende fiberkabel fra Gjøra til Sunndalsøra, videre derfra til Øksendal, Brandstad, Jordalsgrenda og videre til Nesset kommune gjennom Nesset Kraft sin fiber. Det vil etter hvert gi våre kunder og innbyggerne i Sunndal kommune landets beste bredbåndsnett med de muligheter det gir. I 2012 starter utbyggingen mot Ålvundeid og Ålvundfjord, samt en del komplettering i områdene som er utbygd. Full utnyttelse for denne utbyggingen får vi ikke før det er lagt fiber gjennom den planlagte tunnelen i Oppdølsstranda. Som følge av svært gode magasinfyllinger ved inngangen til 2012 må vi regne med forholdsvis lave kraftpriser gjennom året. Det vil gjøre at omsetningen mest trolig blir lavere i 2012 enn i DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) har det siste året vært opptatt av hvordan everkene vedlikeholder og fornyer sine anlegg. For 2012 må Sunndal Energi KF vise at en tar problemstillingene alvorlig. De siste årene har Møre og Romsdal vært et underskuddsområde på grunn av dårlig linjekapasitet inn til fylket. Noe som vi merket godt under Dagmar. Derfor er det desto gledeligere å vite at utbyggingen av 420 kv linjen Sogndal til Ørskog har startet, og er planlagt å være ferdig i løpet av Det vil få stor betydning for stabil strømforsyning til Møre og Romsdal, som igjen gir mer lik kraftpris til våre kunder sammenliknet med resten av landet. Sunndal Energi KF vil også det kommende året være opptatt av å utvikle eierskapene i de selskapene vi er medeiere i. Det gode samarbeidet vi har med Nesset Kraft AS, Svorka Energi AS, Rauma Energi AS og Nordmøre Energiverk AS vil vi jobbe aktivt for å opprettholde. Et annet tema som vi vil å få i fanget de nærmeste årene er eierstrukturen til norske everk og spørsmålet om det bør bli færre og større everk. Både den nye NVE direktøren og sentrale politikere har ved flere anledninger vært talsmenn for større enheter. Ønsker kommuner å beholde sine everk som lokale motorer og infrastrukturbyggere må eiere av mindre everk bli med i debatten om fremtidens struktur. Også det kommende året blir det travelt på grunn mange nye nettanlegg, fiberbygging og fjernvarmeutbyggingen. I tillegg må det brukes mer ressurser på vedlikehold av det nettet vi har enn tidligere år. Det blir videre viktig å videreføre det positive engasjementet som de ansatte viser. Sunndal Energi KF er et lokalt everk som vil og skal ha kundene i fokus, og kundene skal vite at de har et lokalt everk gjennom konkurransedyktige kraftpriser, og et godt nett med få feil. Styret i Sunndal Energi KF gjennomgikk i 2011 gjeldende strategiplan, og tilpasset den morgendagens krav. Fremover vil den oppdaterte strategiplanen være et godt styringsredskap. Styret i Sunndal Energi KF vil takke alle ansatte for et godt samarbeid og for meget god innsats i Disponering av overskudd for 2011 Styret i Sunndal Energi KF foreslår følgende disponering av årets overskudd på kr ,-.: Utbytte til eier...kr ,- Overført annen egenkapital..kr ,- Sum...kr ,- Sunndalsøra / Knut Reinset Janne Merete Rimstad Seljebø Jan Edvin Silseth Jorunn Anne Solheim styreleder nestleder styremedlem styremedlem Stig Rune Andreassen Anders Nedal Arild Brandal Jørund Kvande styremedlem ansattmedlem ansattmedlem daglig leder 8

9 RESULTATREGNSKAP Tall i 1000 kr DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTER Salgsinntekter Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m. 2, Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Tap på fordringer Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Finanskostnader 9, Nettofinanskostnad RESULTAT FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER EKSTRAORD. INNTEKTER OG KOSTNADER Ekstraordinære inntekter 0 Resultat av ekstraordinære poster RESULTAT FØR SKATT Skattekostnad 11 ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Avsatt til utbytte Overført annen egenkapital SUM OVERFØRINGER

10 BALANSE PR Tall i 1000 kr EIENDELER NOTER Anleggsmidler Utsatt skattefordel Tomter, bygninger og annen fast eiendom 3, Maskiner og anlegg m.m. 3, Finansielle anleggsmidler Andre langsiktige fordringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager og forskudd til leverandører Kortsiktige fordringer 6, Kasse, bank, postgiro Sum omløpsmidler SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Egenkapital Sum egenkapital Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser Langsiktig gjeld Ansvarlig lån Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skattetrekk og andre trekk Skyldige offentlige avgifter Avsatt utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Sunndalsøra /

11 KONTANTSTRØMANALYSE Tall i 1000 kr Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Ordinært resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Gevinst ved salg av anleggsmidler Nedskrivning finansielle anleggsmidler Endring i pensjonsforpliktelse Reduksjon/økning kundefordringer Reduksjon/økning leverandørgjeld Endring andre omløpsmidler og kortsiktig gjeld Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetaling ved salg av anleggsmidler Utbetaling ved kjøp av anleggsmidler Utlån Utbetaling ved kjøp av finansielle anleggsmidler -53 Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansaktiviteter Innbetaling fra ny langsiktig gjeld Innbetaling fra finansielle anleggsmidler 627 Nedbetaling av gjeld Utbetaling av utbytte Netto kontantstrømmer fra finansaktiviteter Netto endring i likvider gjennom året Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning stemmer overens med kontanter, post/bankinnskudd pr NOTER NOTE NR. 1, REGNSKAPSPRINSIPPER Driftsinntekter Omløpsmidler/kortsiktig gjeld Anleggsmidler/langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser Betalbar skatt/endring utsatt skatt Inntekt resultatføres når den er opptjent som normalt vil være på leveringstidspunktet. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekt inntektsføres. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling ett år etter balansedagen, samt varer tilknyttet varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlers økonomiske levetid. Foretaket har tjenestepensjonsordning i henhold til lov om obligatorisk tjenestepensjon i Kommunal Landspensjonskasse. Pensjonsforpliktelser er aktuarberegnet pr og bokført i samsvar med beregningene. Betalbar skatt er beregnet på bedriftens skattemessige resultat. Utsatt skattefordel er beregnet med utgangspunkt i de midlertidige forskjellene mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier og er ført under anleggsmidler i balansen som immateriellt eiendel. Utsatt skattefordel er ikke bokført. 11

12 NOTE NR. 2, LØNNSKOSTNADER M.V. (Tall i hele 1000) Lønnskostnader består av følgende poster: Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnskostnader Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte Andre lønnskostnader er negativ p.g.a. aktivert lønn som er inntektsført med 1,814 mill. kr. Godtgjørelser: Lønnskostnader daglig leder 829 (kr er fastlønn) Styret 101 Revisor 75 Pensjonsforpliktelsene i selskapet er dekket ved kollektiv pensjonsforsikring, som dekker alle fast ansatte. NOTE NR. 3, AVSKRIVNINGER (Tall i hele 1000) Biler Inventar o.l Datautstyr Ford.nett Bygninger Fjernst. Målere Bredbånd Fjernvarme Kostpris Tilgang i året Anleggsbidrag Salg i året -115 Kostpris Akk.avskr Bokført verdi Årets avskr Avskr.tid 8 år 8 år 4 år 30 år 50år 10 år 15 år 15 år 30 Avskr.plan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Av lønnskostnadene er ,- kr. aktivert i balansen. Arbeid på Lillebråten. Foto A. Nedal 12

13 NOTE NR. 4, BRUTTO INVESTERINGER DE 5 SISTE ÅR (Tall i hele 1000) Biler Andre transportmidler Inventar/verktøy Datautstyr Fordelingsnett Bygninger Fjernstyring/telesamband Målere Fjernvarme Bredbånd Sum NOTE NR. 5, BUNDNE INNSKUDD I BANK Av innestående i bank er kr ,- bundne skattetrekksmidler. NOTE NR. 6, FORDRINGER Utestående fordringer er verdsatt til pålydende. Det er avsatt en delkrederavsetning på kr ,- for forventet tap på utestående fordringer. Netto kostnadsført tap på utestående fordringer utgjør kr ,-. Innbetalt på tidligere avskrevne fordringer er kr ,-. NOTE NR. 7, VARELAGER Varelageret er verdsatt til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Det er tatt hensyn til nedskrivning for ukurans. NOTE NR. 8, FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Aksjer Utgående balanse er uendret fra i fjor og viser aksjeverdier i følgende selskap: Utgående balanse Eierandel Trønderkraft AS kr ,50 % Energi 1 Kraft AS kr ,00 % Sucom AS kr ,00 % Jordalskraft AS kr ,00 % Enteca AS kr. 0 5,50 % Småvoll kraftverk AS inkl. overkurs kr ,00 % Mulvik Kraft AS kr ,00 % kr Utlån Utgående balanse viser utlån til følgende selskap: Ansvarlig lån til Sucom AS kr Ansvarlig lån til Mulvik Kraft AS kr Lån til Mulvik Kraft AS kr kr

14 NOTE NR. 9, SEGMENTINFORMASJON DISTRIBUSJONSNETT (Tall i hele 1000) DISTRIB.NETT 2011 RESULTAT Driftsinntekter Driftskostnader* Driftsresultat 965 MER-/MINDREINNTEKT Faktisk inntekt Ordinær KILE -378 Tillegg for kapitalkostnader 458 Tilbakeførte renter av mindreinntekt 335 Kostnader i overliggende nett Justert faktisk inntekt Justert tillatt inntekt Årets beregnede merinntekt Inngående saldo mindreinntekt inkl. renter Årets beregnede merinntekt Korreksjon mer-/mindreinntekt -42 Tilbakeførte renter av mindreinntekt 335 Renter mindreinntekt -61 Akkumulert mindreinntekt inkl. renter pr BALANSE Sum driftsmidler etter fordeling pr Sum driftsmidler etter fordeling pr Gjennomsnittlige driftsmidler % påslag for nettkapital 807 Avkstningsgrunnlag Avkastning 1,2 % * Driftskostnader etter fordeling av felleskostnader. RESULTAT PR. RESULTATENHET (Tall i hele 1000) Marked Distrib. nett Fellesvirksomhet Fjernvarme DRIFTSINNTEKTER Salg energi Salg overføring Andre inntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Kjøp av energi Kjøp av overføringstjenester Varekostnader Lønn og andre personalkostn Andre driftskostnader Avskrivninger Tap på fordringer Sum driftskostnader Fordeling felleskostn Driftsresultat Årets mindreinntekt Driftsresultat etter mindreinntekt Øvrig Totalt

15 VIRKSOMHETSOMRÅDENES BOKFØRTE VERDI PÅ DRIFTSMIDLER (Tall i hele 1000) Marked Distr.nett Øvrig virks. Totalt Høyspenningsnett Nettstasjoner Lavspenningsnett Kundespesifikke anlegg Fjernvarme Transportmidler Inventar og utstyr Bygninger Anlegg under utførelse Andre driftsmidler Sum driftsmidler NOTE NR. 10, PENSJONSKOSTNADER Foretakets pensjonsansvar er dekket gjennom den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen i Kommunal Landspensjonskasse. Ordningen gir en definert ytelse i henold til tariffavtalen i kommunal sektor. I henhold til Norsk Regnskapsstandard for pensjonskostnader beregnes pensjonsforpliktelsen til nåverdien av de fremtidige pensjonsytelsene som er opptjent på balansedagen. Den påløpte forpliktelsen er estimert gjennom aktuarberegninger. Nye tjenestepensjonsregler er innarbeidet i aktuarberegningen. Årets endring vil føre til en økning i de totale pensjonskostnadene. Netto pensjonsforpliktelse inklusive arbeidsgiveravgift kr kr Økning kr Sammensetning av årets pensjonskostnad 2011 Premie KLP pensjonsforsikring/afp-kostnad Endring i pensjonsforpliktelse Sum pensjonskostnad Økonomiske forutsetninger Forventet avkastning på pensjonsmidler 4,10 % Diskonteringsrente 3,80 % Årlig lønnsvekst 3,50 % Årlig økning i grunnbeløp 3,25 % Medlemsstatus pr i foretakets pensjonsordning Antall aktive 21 Antall oppsatte 7 Antall pensjoner 8 Glade gutter på skogen. Foto A. Nedal 15

16 NOTE NR. 11, SKATT (Tall i hele 1000) Resultat før skatt Permanente forskjeller: Kontingenter 130 Midlertidige forskjeller: 0 Skattepliktig inntekt Skattefri virksomhet: Kraftomsetning Distribusjonsnett -319 Øvrig virksomhet Skattefri inntekt Skattepliktig inntekt % betalbar skatt 0 Fugledødsfall ved trafo. Foto: G. Stubø Spesifikasjon av midlertidige forskjeller Endring Omløpsmidler Anleggsmidler Avsetning for forpliktelser Netto pensjonsforpliktelser Underskudd til framføring Sum midlertidige forskjeller % skatt av utsatt skattefordel Skattekostnad i resultatregnskapet Betalbar skatt 0 Endring utsatt skattefordel 0 Sum bokført skattekostnad 0 Utsatt skattefordel er ikke bokført. NOTE NR. 12, ANSVARLIG LÅN Det er avtale om et ansvarlig lån til Sunndal kommune på 24. mill. kr. Lånet forrentes med 6%. Lånet er avdragsfritt. NOTE NR. 13, EGENKAPITAL EGENKAPITAL Egenkapital Årets overskudd Avsatt utbytte Egenkapital Utsatt skattefordel er ikke bokført. 16

17 NØKKELTALL LØNNSOMHET Forklaring Totalkapitalens rentabilitet 9,00% 12,52% 10,53% 12,00% Resultat før ekstraordiære poster + finanskostnader i % av gj.sn. totalkapital. Egenkapitalens rentabilitet 15,08% 23,49% 19,82% 19,21% Resultat før ekstraordinære poster skattekostnad i % av gj.sn. egenkapital. Overskuddsgrad 21,96% 24,71% 26,47% 27,37% Driftsres. + finansinnt. i % av driftsinntekter. Kapitalens omløpshastighet 0,41 0,51 0,40 0,44 Driftsinntekter dividert på gj.sn. totalkapital. LIKVIDITET Likviditetsgrad 1, balanselikviditet 1,92 1,56 1,17 1,55 Omløpsmidler dividert på kortsiktig gjeld. Likviditetsgrad 2, kassalikviditet 0,92 0,43 0,52 0,59 Mest likvide omløpsmidler dividert på kortsiktig gjeld. SOLIDITET Egenkapitalprosent 51,44% 47,54% 45,30% 44,92% Egenkapital i % av totalkapital. Ny trafostasjon i Nordstranda. Foto A. Nedal 17

18 REVISJONSBERETNING 18

19 REVISJONSBERETNING 19

20 TABELLER OG DIAGRAMMER NETTVIRKSOMHETEN Det siste året har vært et travelt år med mange nyanlegg, fornying av eldre anlegg, samt regningsarbeid for Statnett, Statkraft, Hydro, Statens Vegvesen, AF Gruppen og Sunndal kommune. Følgende større anlegg har vært utført i 2011: Blåklokker. Foto M.K. Sande Høyspentkabel Nordstranda - Sandvika med nettstasjon Høyspentkabel Nordstranda - Containerkiosk S.øra med nettstasjon Høyspentkabel Gjersvoll Containerkiosk Modalen med nettstasjon Høyspentkabel effektbryter Lillebråten til NS Lillebråten med nettstasjon Høyspentkabel fra NS Gjøra 1 til NS Gjøra 2 med nettstasjon Høyspentkabel forbi rasområde Dalen Høyspentkabel frem til NS Nisjahølen med nettstasjon Høyspentkabel fra NS Lillebråten til mast ved riksvei Overtakelse av nettstasjon Dalen fra Statnett Overtakelse av nettstasjon Ødegård fra Statnett Overtakelse av nettstasjon Hårstad fra Statnett STATISTIKK OVER ELEKTRISKE ANLEGG Overtakelse av nettstasjon Leiren fra Statnett Lavspent til nytt hyttefelt Nesøya Byggestrøm til sementblanderi Håsøran Byggestrøm og kabler til Ottem Resirk Idriftsetting nytt beredskapsaggregat Sunndal Energi Utvidelser med lavspentkabler i flere hyttefelt Nytt gatelys ved Sunndalsporten Nytt gatelys i Sandvika Ny fiber mellom Sportshall og Furu Generelt vedlikehold Skogrydding på lavspent- og høyspentnettet Året avsluttet med reparasjon etter Dagmar År Høyspent linje (m.) Høyspent kabel (m.) Lavspent linje (m.) Lavspent kabel (m.) Transformatorer antall Transformatorer kva Gatelys antall: 2377 (2011) 2361 (2010) Kundedata Antall kunder Antall nybestillinger Målerbytte og lignende Antall opphør Antall avstengninger Tilsynsavdelingen Kontroll av antall nyinstallasjoner Kontroll av antall eldre installasjoner Kontroll av næringsvirksomheter Kontroll av jordfeil Kontroll av gårdsbruk Undervisning av skoleelever

ÅRSBERETNING 2012. Sunndal Energi KF

ÅRSBERETNING 2012. Sunndal Energi KF ÅRSBERETNING 2012 Sunndal Energi KF Innhold HISTORISK OVERSIKT 2 STYRET 3 STYRETS BERETNING Virksomhetens art 4 Stilling og resultat 6 Arbeidsmiljø 7 Ytre miljø 7 Fortsatt drift 7 Fremtidig utvikling 7

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9 Sunndal Energi KF Innhold HISTORISK OVERSIKT 2 STYRET 3 STYRETS BERETNING Virksomhetens art 4 Stilling og resultat 6 Arbeidsmiljø 6 Ytre miljø 6 Fortsatt drift 6 Fremtidig

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011 ÅRSBERETNING

ÅRSBERETNING 2011 ÅRSBERETNING ÅRSRAPPORT 2011 2 ÅRSBERETNING 2011 ÅRSBERETNING 2011 3 Den 17. august 1973 ble det i Nesset kommunestyre gjort et endelig vedtak om at partslaget P/L Nesset kraftverk og Eresfjord og Vistdal kommunale

Detaljer

Innhold NESSET KRAFT ÅRSRAPPORT 2012. Litt historikk

Innhold NESSET KRAFT ÅRSRAPPORT 2012. Litt historikk ÅRSRAPPORT 2012 2 ÅRSBERETNING 2012 Innhold. Side Litt historikk... 2 Målsetning/forretningsidé... 3 Organisasjon og struktur... 3 Hovedtall for regnskapsåret 2012... 4 Et tilbakeblikk på 2012... 5-6 Årsberetning...

Detaljer

Innhold NESSET KRAFT ÅRSRAPPORT 2013. Litt historikk

Innhold NESSET KRAFT ÅRSRAPPORT 2013. Litt historikk ÅRSRAPPORT 2013 2 ÅRSBERETNING 2013 Innhold. Side Litt historikk... 2 Målsetning/forretningsidé... 3 Organisasjon og struktur... 3 Hovedtall for regnskapsåret 2013... 4 Et tilbakeblikk på 2013... 5 Årsberetning...

Detaljer

Styret. Styrets beretning

Styret. Styrets beretning Årsrapport 2008 Styret Selskapets virksomhet ledes av styret i samsvar med aksjeloven, vedtektene og generalforsamlingens vedtak. Styret består av 5 medlemmer og 1 observatør. 1 styremedlem og observatøren

Detaljer

Styret. Kjell Brevik 1. Terje Stensland Ansatte 2. Kristin Lossius Ansatte 3. Erik Mittet Ansatte

Styret. Kjell Brevik 1. Terje Stensland Ansatte 2. Kristin Lossius Ansatte 3. Erik Mittet Ansatte Årsrapport 2005 Styret Selskapets virksomhet ledes av styret i samsvar med aksjeloven, vedtektene og generalforsamlingens vedtak. Styret består av 5 medlemmer og 1 observatør. 1 styremedlem og observatøren

Detaljer

Styret. Kjell Reiten 1. Alf Inge Remen Ansatte 2. Terje Stensland Ansatte 3. Levi B. Mikalsen Ansatte

Styret. Kjell Reiten 1. Alf Inge Remen Ansatte 2. Terje Stensland Ansatte 3. Levi B. Mikalsen Ansatte Årsrapport 2006 Styret Selskapets virksomhet ledes av styret i samsvar med aksjeloven, vedtektene og generalforsamlingens vedtak. Styret består av 5 medlemmer og 1 observatør. 1 styremedlem og observatøren

Detaljer

Årsrapport Vermevatn - full av grønn energi.

Årsrapport Vermevatn - full av grønn energi. Årsrapport 2002 Vermevatn - full av grønn energi. Styret Selskapets virksomhet ledes av styret i samsvar med aksjeloven, vedtektene og generalforsamlingens vedtak. Styret består av 5 medlemmer og 1 observatør.

Detaljer

Styret. Styrets beretning

Styret. Styrets beretning Årsrapport 2012 Styret Selskapets virksomhet ledes av styret i samsvar med aksjeloven, vedtektene og generalforsamlingens vedtak. Styret består av 5 medlemmer og 1 observatør. 1 styremedlem og observatøren

Detaljer

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm Øvre Eiker energi AS 2 Innhold Årsmelding 2011 av Adm. direktør Lars Ø. Andresen... 3 Støm & marked 2011 av Markedssjef Kjell Tore Holmestrand... 6 Fibernett 2011 av Avdelingsleder Morten Braarud... 7

Detaljer

Årsrapport 2009 VOKKS

Årsrapport 2009 VOKKS Årsrapport 2009 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Styret. Styrets beretning

Styret. Styrets beretning Årsrapport 2009 Styret Selskapets virksomhet ledes av styret i samsvar med aksjeloven, vedtektene og generalforsamlingens vedtak. Styret består av 5 medlemmer og 1 observatør. 1 styremedlem og observatøren

Detaljer

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

Årsrapport 2010 VOKKS

Årsrapport 2010 VOKKS Årsrapport 2010 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Årsrapport 2008 VOKKS

Årsrapport 2008 VOKKS Årsrapport 2008 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

1 Innhold 2 STYRETS BERETNING... 4

1 Innhold 2 STYRETS BERETNING... 4 Årsmelding 2014 1 1 Innhold 2 STYRETS BERETNING... 4 2.1 Virksomhetens art... 4 Selskapet har følgende vedtatte forretningsstrategi:... 4 2.2 Fortsatt drift... 4 2.3 Arbeidsmiljø og personale... 5 2.4

Detaljer

Årsrapport 2011 VOKKS

Årsrapport 2011 VOKKS Årsrapport 2011 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

årsrapport 2007 Vi er lokale

årsrapport 2007 Vi er lokale Vi er lokale årsrapport 2007 Danebu. Foto: Ole Jørgen Liodden / Naturfokus.no Flott himmel over Syndin. Foto: Ole Jørgen Liodden / Naturfokus.no Innhold 3 Selskapet og organisasjon 4-7 Styrets beretning

Detaljer

70 år i 2007. «overordnet målsetting» side 2

70 år i 2007. «overordnet målsetting» side 2 2007 Årsrapport 70 år i 2007 «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting»

Detaljer

Helt nødvendig. sekundærstasjon, Frydenlund. totalrenovert.

Helt nødvendig. sekundærstasjon, Frydenlund. totalrenovert. Frydenlund sekundærstasjon, totalrenovert. Helt nødvendig 2010 Innhold ÅRSBERETNING 03 HOVEDTALL 07 RESULTATREGNSKAP 09 BALANSE 10 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 12 NOTER TIL REGNSKAPET 13 REVISJONSBERETNING

Detaljer

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS

ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS ÅRSRAPPORT NARVIK ENERGINETT AS helt nødvendig 07 INNHOLD Årsberetning 2007... 1 Hovedtall... 5 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 10 Regnskapsprinsipper... 11 Noter til regnskapet...

Detaljer

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap Årsrapport 2014 Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap /03/ Selskapet og organisasjonen /11/ Styret /16/ Teknisk årsrapport /26/ Resultatregnskap /06/ Adm. direktørs beretning /12/ Styrets årsberetning

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

Formål årsrapport 2010 5

Formål årsrapport 2010 5 årsrapport 21 Innhold Organisasjonskart 4 Dette er NØK 5 Organisasjonskart 6 Nord-Østerdal Kraftlag SA 7 Everksjefen har ordet 1 Årsberetning 21 12 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømanalyse 19

Detaljer

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap Årsrapport 2012 Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap /3/ Selskapet og organisasjonen /12/ Styreleder med styre /18/ Teknisk årsrapport /28/ Resultatregnskap /6/ Adm. direktørs beretning /14/ Styrets

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 Ved Bønsdammen Foto: Knut Robert Søderstrøm 1

ÅRSRAPPORT 2011 Ved Bønsdammen Foto: Knut Robert Søderstrøm 1 ÅRSRAPPORT 2011 Ved Bønsdammen Foto: Knut Robert Søderstrøm 1 INNHOLD Generelt.. 3 Styrets beretning. 7 Resultatregnskap. 14 Balanse 15 Noter.. 16 Kontantstrømanalyse mor 24 Kontantstrømanalyse konsern..

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

1. Organisasjon, administrasjon

1. Organisasjon, administrasjon Årsberetning 2011 Innhold Side 1. Organisasjon, administrasjon... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Vår beskrivende visjon... 3 1.3 Kraftlagets formål... 4 1.4 Selskapsstruktur og organisasjon... 4 1.5 Årsmøte...

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Høland og Setskog Elverk. Høland og Setskog. Elverk

ÅRSRAPPORT. Høland og Setskog Elverk. Høland og Setskog. Elverk ÅRSRAPPORT 2004 2010 2004 Høland og Setskog Høland og Setskog Elverk Elverk 1 INNHOLD Generelt.. 3 Styrets beretning. 7 Resultatregnskap. 14 Balanse 15 Noter.. 16 Kontantstrømanalyse mor 24 Kontantstrømanalyse

Detaljer