Kommunestyret. Styret. Daglig leder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunestyret. Styret. Daglig leder"

Transkript

1 Sunndal Energi KF

2 Innhold HISTORISK OVERSIKT 2 STYRET 3 STYRETS BERETNING Virksomhetens art 4 Stilling og resultat 6 Arbeidsmiljø 6 Ytre miljø 6 Fortsatt drift 6 Fremtidig utvikling 7 Disponering av årsresultat 7 RESULTATREGNSKAP 8 BALANSE 9 KONTANTSTRØMSANALYSE 10 NOTER NØKKELTALL 15 REVISJONSBERETNING 16 TABELLER OG DIAGRAMMER ORD OG UTTRYKK 19 Organisasjonskart Kommunestyret Styret Daglig leder Systemansvarlig IK Drift Tilsyn/måling Økonomi/marked HISTORISK OVERSIKT Sunndal Kraftlag ble grunnlagt 10. september Kraftlaget skulle forsyne Sunndalen ovenfor Hov prestegård med strøm. Området fra sjøen og opp til Hov prestegård ble forsynt fra Aura. Norges Vassdrag og Elektrisitetsvesen anmodet i juli 1951 Sunndal kommune om å danne et felles kraftlag for hele kommunen. Fra 15. mars 1953 var dette ordnet og Sunndal Kraftforsyning i drift. Senere er følgende kraftlag sammenslått med Sunndal Kraftforsyning: Stangvik Kraftlags område i Ålvundfjorden fra Sessbø - Mulvik Kraftlag fra Ålvundeid Kraftlag fra Åram - Viset Kraftlag fra Øksendal Kraftlag fra Fra vedtok Sunndal kommune å omdanne Sunndal Kraftforsyning fra kommunal bedrift til kommunalt foretak. I samme vedtak ble det vedtatt å forandre navnet til Sunndal Energi KF. 2

3 Styret Sunndal Energi KF har et styre på 7 medlemmer, hvorav 5 velges av kommunestyret og 2 av de ansatte. Styret har denne sammensetningen: Styremedlemmer Alf Einar Bakken (styreleder) Ingrid Viseth (nestleder) Jan Silseth Oddveig Gikling-Bjørnå Stig Rune Andreassen Anders Nedal (ansattmedlem) Jarle Vaagbø (ansattmedlem) Varamedlemmer Eystein Endreson Opdøl Liv Brevik Kari Kittelsen Knut Måløy Ole Ragnar Ekren Monica Nygård Petter Erik Innvik Inger Janne Haugan Vermøy (ansatte) Geir Sæther (ansatte) 3

4 STYRETS BERETNING Virksomhetens art Sunndal Energi KF har avsluttet sitt fjerde hele driftsår etter omdannelsen fra kommunal bedrift til kommunalt foretak Sunndal Energi KF er som kommunalt foretak, 100 % eid av Sunndal kommune. Sunndal Energi KF har kontor- og administrasjonsbygg sentralt beliggende på Sunndalsøra. Forsyningsområdet er Sunndal kommune. Sunndal Energi KF har virksomhetsområdene nettdrift, kraftomsetning, fjernvarme og øvrig virksomhet. Virksomhetsområdet fjernvarme rapporteres for første gang i Øvrig virksomhet inneholder regningsarbeid for andre, utleie av utstyr og drift av kommunens gatelys. Sunndal Energi KF er og fra 2004 kraftprodusent gjennom 25 % eierskap av aksjene i kraftverket Jordalskraft AS. Nettvirksomheten Året 2004 har vært kjennetegnet av normale driftsforhold med få feil som har ført til strømavbrudd for våre kunder. Året har likevel for driftsavdelingen vært travel med flere større nyanlegg og ombygginger av eksisterende anlegg. I tillegg har driftsavdelingen deltatt aktivt i fjernvarmeutbyggingen gjennom hele året. Alt innmålingsarbeid er gjort av driftsavdelingen, for deretter å tegne traseene inn på vårt kartverk. For komplett oversikt over større nyanlegg og ombygginger henvises til siste del av årsberetningen. I tillegg til arbeidet på egne anlegg har det vært utført regningsarbeid for Hydro Aluminium Sunndal, Statnett, ABB, Sunndal kommune, Jordalskraft AS, Gaudalskraft AS, SuCom med flere, tilsvarende to årsverk. I 2004 har det vært lagt stor vekt på skogrydding langs linjetraseene, innsatsen er blitt økt i forhold til tidligere år. Det har det siste året ikke vært kjente feil på grunn av at tre har falt over linjene, så en ser helt klart sammenhengen mellom økt innsats på skogrydding og antall feil i høyspentnettet. I 2004 er det registrert fem feil i distribusjonsnettet, ingen feil er registrert i overliggende nett. Tallene bekrefter at distribusjonsnettet til Sunndal Energi KF har god standard og leveringskvalitet. I 2004 er det i fordelingsnettet investert 2,567 mill. kroner inklusive anleggsbidrag. Nettvirksomheten ved Sunndal Energi KF følger det til en hver tids gjeldende reguleringsregime fra Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE). Det setter klare rammer for hvor stor inntekten kan være på nettsiden, samtidig som NVE setter mål for effektiviseringen i nettvirksomheten. I 2002 startet en ny 5 års inntektsrammeperiode, som pålegger Sunndal Energi KF å effektivisere nettdriften med 2,94 % hvert år i denne perioden. Fremover blir det en stor utfordring å innfri kravene som NVE setter, samtidig som egne ønske om krav til avkastning, kvalitet og service opprettholdes. Fra 2001 innførte NVE en KILE-ordning (kvalitetsjustert inntektsramme ved ikke levert energi), som er et mål på hvor mye feil et everk på Sunndal Energi KF sin størrelse, normalt vil ha i året. For året 2004 fastsatte NVE for Sunndal Energi KF forventet KILEbeløp til ,- kroner. Virkelige KILE-verdier for 2004 viser en kostnad på ,- kroner. Differansen på ,- kroner gir en mindre-kile for Mindre-KILEN fra 2002 på kr ,- inntektsføres i regnskapet for Denne kan hentes inn igjen i 2006 fra våre kunder. Gjennom hele 2004 har mediene vært opptatt av kraftbransjen og spesielt nivå på nettleien, og da er det spesielt hyggelig å kunne vise til at Sunndal Energi KF hadde den laveste nettleien i Møre og Romsdal i Det lokale eltilsyn DLE Det lokale eltilsyn hører til under nettvirksomheten. Som en del av det offentlige tilsynsapparat har DLE utført tilsyn etter tilsynsloven og etter rammebrev fra DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap). Ut fra rammebrev fra DSB blir det laget en tilsynsplan hvert år, og som for 2004 er gjennomført i sin helhet. I 2004 har det vært lagt vekt på tilsyn i landbruk, informasjon og systemrevisjoner hos installatørene i Sunndal kommune. Gjennom avtale med bondelagene i Sunndal kommune har Sunndal Energi KF gjort avtale om å kontrollere alle aktive gårdsbruk i løpet av en treårs periode. Det lokale eltilsyn betjenes av to driftsingeniører. Lokale energiutredninger Gjennom Energilova er alle everk pålagt å utarbeide lokale energiutredninger for hver kommune. Sunndal Energi KF er dermed pålagt å lage en lokal energiutredning for Sunndal kommune. Arbeidet med utredningen har pågått gjennom hele 2004, utredningen ble presentert i et offentlig møte i Sunndal kulturhus torsdag 27. januar Utredningen som er laget for Sunndal kommune har et utvidet innhold i forhold til hva myndighetene forlanger gjennom utarbeidet forskrift. Sunndal Energi KF står selv for utarbeidelsen. ENØK Fra ble et eget direktorat opprettet for å organisere enøk-arbeidet i Norge. Direktoratet fikk navnet Enova, og ble lagt til Trondheim. Everkene er pålagt å betale inn 1,0 øre/kwh pr. overført kwh i nettet. For Sunndal Energi KF ble det for 2004 overført ,- kroner. Siden alle våre enøkmidler blir overført til Enova, blir det svært lite å drive enøkarbeid for igjen lokalt, for å si det rett ut ingenting. Kraftomsetning Ved inngangen av 2004 hadde Norge en magasinfylling på 54 % mot 46 % ved inngangen av Selv om magasinfyllingen ved inngangen av året var 16 % lavere enn normalen for de 15 siste årene, var situasjonen så god at en unngikk spekulasjonene om kraftkrise. Vinteren og våren ble og mild slik at kraftprisene utover året normaliserte seg. Som alle kjenner ble høsten en av det våteste i manns minne, og magasinfyllingene normaliserte seg ved slutten av året. Noe som igjen medførte at den flytende kraftprisen var 6,26 øre/kwh lavere ved slutten av året enn ved begynnelsen. Kraftomsetningsvirksomheten har i 2004 bestått av kjøp av kraft for videresalg i sluttbrukermarkedet, og da hovedsakelig i eget forsyningsområde. Sunndal Energi KF har i 2004 solgt 89 GWh eller 91,2 % til kunder i eget område, og 6,3 GWh i andres nettom- 4

5 råder. Andre leverandører har solgt 8,5 GWh eller 8,8 % i Sunndal Energi KF sitt nettområde. Det er registrert et tap i nettet på 5,3 GWh av en totalt overført energimengde på 102,8 GWh, som er svært bra sammenlignet med andre everk. Det er og et mål på at distribusjonsnettet holder bra kvalitet. Totalt overført energimengde i distribusjonsnettet ble i ,8 GWh mot 99,4 i 2004, en økning på 3,4 GWh. I tillegg ble det solgt 1,3 GWh fjernvarme, etter at fjernvarmeleveransen startet 8. oktober Fortsatt merkes virkningene av strømkrisen i begynnelsen av 2003, ved at våre kunder er mer bevisst på sitt strømforbruk. Sunndal Energi KF har gjennom hele året hatt en konkurransedyktig kraftpris. Nesten 38 % ( ca. 1700) av våre kunder har fast pris. Vår variable kraftpris ble endret hele 12 ganger gjennom året, i takt med prisendringene i markedet. Konkurransen i kraftmarkedet er fortsatt hard, og vi merker godt at de store aktørene er aktive i vårt område, spesielt gjennom telefonsalg. Sunndal Energi KF tror det er sunt med konkurranse, men det er en forutsetning at konkurransen skjer på grunnlag av riktige opplysninger og at alle opplysninger om betalingsbetingelser og lignende kommer frem. Vi registrerer at det ikke alltid skjer når vi snakker med kunder. Fjernvarme 17. juni 2003 var en historisk dag for Sunndal Energi KF. Den dagen vedtok Sunndal kommunestyre, som er generalforsamlingen for Sunndal Energi KF, at det skulle bygges ut fjernvarme på Sunndalsøra. Første fase av utbyggingen har en kostnadsramme på ca. 39 mill. kroner for Sunndal Energi KF og ca. 7,7 mill. kroner for Hydro Aluminium Sunndal, som Sunndal Energi KF skal kjøpe varmen fra. Arbeidet med å planlegge utbyggingen startet umiddelbart, og Sunndal Energi KF knyttet til seg Norsk Energi Kjelforeningen som konsulent. Sammen med konsulenten ble utbyggingen detaljprosjektert og anbudsdokumenter sendt ut. Det ble tidlig i planleggingsfasen bestemt at anlegget skulle startes 1.oktober 2004, og all planlegging og anleggsvirksomhet tok utgangspunkt i det. I første omgang er utbyggingen på 17 GWh, og vil da levere fjernvarme til større næringsbygg, kommunale bygg, en del boliger og til anlegg inne på Hydro Aluminium Sunndal. Prosjektet har det vært jobbet med siden 1998, og det har tatt tid å finne en trygg økonomisk plattform for utbyggingen. Sunndal Energi KF har hatt et godt og nært samarbeid med Hydro Aluminium Sunndal og Sunndal kommune, og uten støtte fra Enova har det ikke blitt noen utbygging. Varmen som brukes kommer fra renseanlegg nr. 3 av 3 renseanlegg ved den nye fabrikken til Hydro Aluminium Sunndal. Sunndal Energi KF har opsjon på å utnytte varmen fra de to første renseanleggene som er bygd, hvis behovet melder seg. For å gjennomføre prosjektet ble det ansatt en byggeleder i 50 % stilling, samt at vi har en prosjektansvarlig fra egen organisasjon. Begge jobber tett opp mot konsulenten som bistår oss under hele utbyggingen. Gjennom planleggingsfasen og i perioden med inngåelse av kontrakter ble det fort klart at det var en ambisiøs fremdriftsplan som var lagt. Anleggsarbeidet med varmesentral og graving av fjernvarmegrøfter startet mandag 23.mars Det ble mange og lange dager underveis for å holde fremdriftsplanen. Mandag 4.oktober 2004 startet arbeidet med å fylle vann i fjernvarmerørene og onsdag 8.oktober 2004 ble første kunde som var Sunndal helsetun tilkoplet fjernvarmenettet, 8 dager etter planen. Til sammen er det lagt meter fjernvarmerør og gravd 6000 meter grøft. I de samme grøftene er det lagt fiberrør for fremtidig fiberkabel. Ved første oppfylling av rørene ble de fylt med liter vann. Ved årsskiftet var 5 næringskunder og ca. 60 blokkleiligheter tilkoplet fjernvarmenettet, og det ble levert 1,3 GWh fjernvarme. 24. februar 2005 ble fjernvarmeanlegget offisielt åpnet av Enovadirektør Eli Arnstad sammen med 75 gjester. Kraftverk Sunndal Energi KF er medeier med 25 % i småkraftverket Jordalskraft AS, som har en størrelse på 1 MW og vil produsere ca. 4 GWh i året. Første generator ble satt i drift i april Sammen med to grunneiere og TrønderEnergi AS har Sunndal Energi KF startet arbeidet med en utbygging av Erga, som ventes å være driftsklar våren Sunndal Energi KF vil eie 34 % i Småvoll kraftverk AS. Fiberkabel Sunndal Energi KF eier i dag 40 % av bredbåndselskapet SuCom AS. Sunndal Energi KF har lagt fiberrør og fiberkabel i alle fjernvarmegrøfter. I dag er det lagt sammenhengende fiberkabel fra BaneTele sin fiberhytte på Sjølseng til Sunndal Energi KF og videre fra Sunndal Energi KF til Svømmehallen. Videre er det lagt fiberkabel mellom Sunndal Energi KF, Rådhuset, Kulturhuset og Tico. Sunndal Energi KF leier ut deler av den lagte fiberen til SuCom AS. SuCom AS leier rom i Sunndal Energi KF sitt bygg, hvor de har etablert en serverpark for utleie av ASP tjenester til det lokale næringsliv. Øvrig virksomhet Øvrig virksomhet er stort sett regningsarbeid utført av driftsavdelingen. Det siste året har driftsavdelingen utført regningsarbeid for andre tilsvarende 2 årsverk. Stilling og resultat Det fremlagte resultatregnskapet med balanse og tilhørende noter for 2004 gir etter styret sin vurdering et godt bilde av Sunndal Energi KF sin økonomiske stilling. Regnskapet for 2004 er gjort opp med et driftsresultat på ,- kroner og et resultat etter skatt på ,- kroner, mot ,- i Årsresultatet for 2004 er ,- bedre enn budsjettert, og det må vi si oss fornøyd med. Spesielt når en tar med at konsesjonskraftprisen for Aura økte med 2,63 øre/kwh på grunn av fornyinga av Osbudammen etter at busjettet var vedttt, en kostnad som medfører 1,5 mill. kroner direkte på bunnlinjen. Det ble budsjettert med en omsetning på 105 GWh i 2004, det ble omsatt 102,8 GWh, og en faktor som gir lavere inntekt enn budsjettert. Videre er det ved årsskiftet bygd ut flere meter fjernvarmenett enn budsjettert, som igjen gir større kostnader i form av avskrivninger. På utgiftssiden kan det ligge en kostnad, som vil være med å redusere 5

6 overskuddet. Dette dersom Hydro Energi og de andre store kraftprodusentene vinner frem i rettsaken mot den norske stat i spørsmålet om overskuddskatten skal være en del av selvkosten for å regne ut konsesjonskraftprisen. Det er tatt ut stevning for perioden til Stortinget fattet lovlig vedtak våren Konsesjonskraftprisen ble redusert fra med ca. 1,8 øre/kwh etter at Stortinget vedtok i plenum at overskuddskatten ikke skal være med å danne grunnlaget for beregning av konsesjonskraftprisen. I kroner vil i verste fall dette medføre en ekstra kostnad på kraftkjøp på 1,8 mill. kroner. Sunndal Energi KF mener det er så innlysende at overskuddskattene ikke skal være med å danne grunnlaget for beregning av konsesjonskraftprisen, at vi har valgt å ikke foreta noen regnskapsmessig avsetning for å møte dette kravet. Sunndal Energi KF hadde i 2004 en omsetning på ,- kroner, mot ,- kroner i Den vesentlige årsaken til den lavere omsetningen er lavere kraftpris i Egenkapitalprosenten er redusert fra 60,13 % til 47,22 % på grunn av opptak av lån på 28 mill. kroner til utbygging av fjernvarmeanlegget. Egenkapitalen er pr ,135 mill. kroner. Likviditeten er fortsatt god. I 2004 investerte Sunndal Energi KF brutto til sammen 28,942 mill. kroner mot 5,187 mill. kroner i Av denne summen er 24,5 mill. kroner brukt til fjernvarmeutbygging. Driftsresultatet fra virksomhetsområdene viser at nettdrift har et overskudd på 3,824 mill. kroner, kraftomsetning et overskudd på 1,857 mill. kroner, fjernvarme et underskudd på 0,181 mill. kroner og øvrig virksomhet et overskudd på 0,109 mill. kroner. I saken om avregning av sentralnettkostnadene i Aura, som påførte Sunndal Energi KF ekstra kostnader i størrelsesorden 1 mill. kroner etter at Statnett kjøpte nettanleggene i Aura av Statkraft , har vi mottatt vedtaket fra NVE som gir Statnett fullt medhold. Sunndal Energi KF skal nå gå igjennom vedtaket og vurdere vedtaket sammen med vår advokat i forhold til en eventuell anke. Regnskapet er ført i henhold til gjeldende lover og regler i regnskapsloven. Kundeundersøkelse I oktober 2004 ble det gjennomført en markedsanalyse blant 200 av kundene til Sunndal Energi KF av Norfakta markedsanalyse AS. Markedsanalysen var et samarbeid med tre av våre naboeverk, for at en kunne sammenlikne resultatene everkene imellom. I tillegg ble resultatene sammenliknet mot 4 ukjente everk som Norfakta maredsanalyse AS har gjennomført samme analysen for. Undersøkelsen er gjennomført blant husholdningskunder. Resultatet av analysen var oppløftende for Sunndal Energi KF. Av de åtte everkene som ble sammenliknet kom Sunndal Energi KF ut best på de fleste områder undersøkelsen tok for seg. Oppsummeringen til Norfakta markedsanalyse AS konkluderer med at Sunndal Energi KF oppnår en total tilfredshet på 81 poeng ( av 100 mulige på en gjennomsnittskala fra 0 100). Resultatet av markedsanalysen bør alle ansatte ved Sunndal Energi KF ta som en fjær i hatten, og jobbe hardt for å nå de samme resultatene når undersøkelsen blir tatt opp igjen til høsten. Personale Ved utgangen av 2004 hadde Sunndal Energi KF 19 ansatte og 18,5 årsverk, hvorav 3 kvinner og 16 menn. Ved utgangen av 2003 var antall og fordeling den samme. Det valgte styret består i dag av 2 kvinner og tre menn. De ansatte er representert med 2 menn i styret, hvor første vara til styret er en kvinne. Arbeidsmiljø Sunndal Energi KF har et godt arbeidsmiljø, som blir ivaretatt gjennom målrettet arbeid. Sykefraværet i 2004 var på 87 arbeidsdager av totalt 4823 utførte dagsverk, som gir et sykefravær på 1,81 %. I 2003 var sykefraværet på 56 arbeidsdager og 1,19 %. Sunndal Energi KF er medlem av Sunndal Bedriftshelsetjeneste. Bedriftshelsetjenesten har i 2004 holdt kurset Kjøreregler for mellommenneskelige forhold i arbeidsmiljø. Medarbeidersamtaler er gjennomført i løpet av året med alle ansatte. Sist år ble den obligatoriske opplæringen i driftsforskrifter gjennomført som en dags kurs med representant fra DSB som fore- dragsholder. Sunndal Energi KF har eget arbeidsmiljøutvalg, hvor det i 2004 ble avholdt 1 møte. Arbeidsutvalget består av 3 representanter fra arbeidstaker og 3 fra arbeidsgiver. Sekretær for utvalget er systemansvarlig for internkontrollen. Fjernvarmeutbyggingen har krevd mye av alle ansatte, så mye at det til tider har slitt på organisasjonen. Alle ansatte har vært klar over at det kom til å bli et travelt år, og har taklet det på en utmerket måte. Styret og alle ansatte i Sunndal Energi KF har i 2004 avholdt et strategimøte hvor fremtidige strategier ble diskutert og forankret. Det er ikke registrert skader eller arbeidsulykker ved bedriften i Skal vi unngå ulykker/uhell ved Sunndal Energi KF også fremover, må det fokuseres på HMS-arbeidet, og la det bli en viktig del av strategiarbeidet og arbeidet med trivsel i bedriften. Ytre miljø Sunndal Energi KF forurenser ikke eller innvirker negativt på det ytre miljø. Alt avfall blir forsvarlig tatt vare på og levert godkjent mottak. Med den pågående fjernvarmeutbyggingen vil Sunndal Energi KF være med på å forsterke denne profilen ytterligere, ved å omgjøre spillvarme fra Hydro Aluminium Sunndal til vannbåren varme for oppvarming og tappevann i næringsbygg og boliger. Når utbyggingen er ferdig er det beregnet at det vil redusere CO2- utslippene med nærmere 5000 tonn. Fortsatt drift Årsregnskapet for 2004 er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Medeierskap/allianser Sunndal Energi KF har de siste årene prøvd å delta i selskaper og allianser som tilfører bedriften merverdier. Sunndal Energi KF har i dag aksjer i SuCom AS (bredbånd), Jordalskraft AS (minikraftverk), Energi 1 Kraft AS (avregning mot Nord Pool), Trønderkraft AS (innkjøpsselskap) og Sunndal Nasjonalparksenter AS. Sunndal Energi KF startet i 2004 arbeidet sammen med 2 grunneiere og TrønderEnergi AS med å bygge ut Erga. Etter hvert vil Småvoll kraftverk AS bli stiftet. I tillegg er Sunndal Energi KF medlem av DFV (Driftsforum Vest) som består 6

7 av everkene Rauma Energi AS, Nesset Kraft AS, Svorka Energi AS, Nordmøre Energiverk AS og Sunndal Energi KF. I tillegg var Sunndal Energi KF medlem av følgende organisasjoner i 2004: KS Bedrift, EBL, FSN (Forening for strategisk nettutvikling) og Sunndal Næringsforening. Sunndal Energi KF har meldt seg ut av EBL med virkning fra , på grunn av EBL sitt standpunkt og deltakelse som hjelpeintervenient i Hydro Energi sitt søksmål mot den norske stat for å få omgjort staten sitt standpunkt om at overskuddskatten ikke blir tatt med i beregningsgrunnlaget for konsesjonskraftprisen. Fremtidig utvikling Sunndal Energi KFs virksomhet preges i stadig større grad av konkurranse og krav om økt effektivitet i alle ledd. Det er fortsatt store utfordringer i å være konkurransedyktig til enhver tid når det gjelder å ha riktig kraftpris og riktig produkt. Det ligger store utfordringer til å tilpasse netttdriften til rammebetingelsene som myndighetene setter/krever. I årene fremover blir det viktig å finne ut hva det nye inntektsrammeregimet, som kommer fra 2007, vil sette som krav til oss. Vi vil starte med å tilpasse oss det vi tror vil komme. I arbeidet med å tilpasse oss rammebetingelsene er det viktig å ta vare på eierens krav til avkastning, samtidig som vi som lokalt everk skal ha kundene i fokus. Og da i fokus både når det gjelder nivå på kraftpris, kvalitet på nett, mulighet til å bli tilkoplet nettet. Våre kunder skal vite at de har et lokalt everk. Den største utfordringen i 2005, blir å fullføre første byggetrinn i fjernvarmeutbyggingen, rydde opp etter oss og inngå avtaler med nye potensielle kunder. Parallelt med fullførelsen av utbyggingen har vi og en oppgave i å finne utnyttelsesmuligheter for resten av tilgjengelig varme fra Hydro, en oppgave vi må samarbeide med Sunndal kommune og Sunndal Næringsselskap om. En annen stor oppgave blir å forsterke 22 kv linjen fra Husby i Øksendal til Jordalsgrenda for at Norsk Grønnkraft skal kunne mate inn sin produksjon fra to nybygde kraftverk i slutten av året. Med stadig flere minikraftverk under planlegging i Sunndal kommune, vil det oppstå overføringsproblemer på flere linjestrekninger som vil måtte løses i årene fremover. I april 2004 ble første generator i Jordalskraft AS satt i drift, som det første minikraftverket i nyere tid i Sunndal kommune. Senere på året ble minikraftverk nummer 2 satt i drift i Sunndal kommune, nemlig Gaudalskraft AS på Smestad i Øksendal. Fremover blir det å vurdere om Sunndal Energi KF skal delta i nye prosjekt, og hvor stort engasjement vi skal delta med. De siste årene har 3 hyttefelt fått innlagt strøm i Grødalen, og det er kommet klare signaler om at flere ønsker strømtilknytning til sine fritidshus/hytter i området. Et viktig bidrag for å øke forsyningssikkerheten i Midt-Norge i årene fremover var driftsettelsen av 420 kv linjen Viklandet Klæbu og Viklandet transformatorstasjon i desember i DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) har det siste året vært opptatt av hvordan everkene vedlikeholder og fornyer sine anlegg, så for 2005 blir det viktig at Sunndal Energi KF viser at de tar disse problemstillingene alvorlig. Det blir derfor viktig at det settes av midler for å tilfredstille myndighetenes krav. Sunndal Energi KF vil også det kommende året være opptatt av å utvikle eierskapene i de selskapene vi er medeiere i. Viktig blir det også å videreføre samarbeidet med Nesset Kraft AS, Svorka Energi AS, Rauma Energi AS og Nordmøre Energiverk AS gjennom DFV. Det kommende året blir det svært travelt på grunn av fjernvarmeutbyggingen, og med bare tilførsel av en 50 % stilling vil vi få stor slitasje på organisasjonen. Det blir viktig å få alle ansatte til å være positiv gjennom hele det kommende året, så vi klarer å opprettholde det gode miljøet og det lave sykefraværet vi har ved Sunndal Energi KF. For å takle fremtidige utfordringer i en stadig mer konkurranseutsatt bransje blir planlagt strategiarbeid hvor styret og ansatte deltar viktig de kommende årene. Styret i Sunndal Energi KF vil takke alle ansatte for et godt samarbeid og for meget god innsats i Disponering av overskudd for 2004 Styret i Sunndal Energi KF foreslår følgende disponering av årets overskudd på kr ,-: Utbytte til eier kr ,- Overført annen egenkapital kr ,- Sum kr ,- Sunndalsøra, 15. april Oddveig Gikling-Bjørnå 7

8 RESULTATREGNSKAP Tall i 1000 kr DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTER Salgsinntekter 9 kr Sum driftsinntekter kr Varekostnader kr Lønnskostnader m.m. 2 kr Ordinære avskrivninger 3 kr Andre driftskostnader kr Tap på fordringer 6 kr Sum driftskostnader kr DRIFTSRESULTAT kr FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter 9 kr Finanskostnader kr Nettofinanskostnad kr RESULTAT FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER kr EKSTRAORD. INNTEKTER OG KOSTNADER Ekstraordinære inntekter kr. 0 0 Resultat av ekstraordinære poster kr. 0 0 RESULTAT FØR SKATT kr Skattekostnad 10 kr ÅRSRESULTAT kr OVERFØRINGER Avsatt til utbytte kr Overført annen egenkapital øremerket fjernvarme Overført annen egenkapital kr SUM OVERFØRINGER 12 kr

9 BALANSE PR Tall i 1000 kr EIENDELER NOTER Anleggsmidler Utsatt skattefordel 10 kr Tomter, bygninger og annen fast eiendom 3.4 kr Maskiner og anlegg m.m. 3.4 kr Finansielle anleggsmidler 8 kr Andre langsiktige fordringer kr Sum anleggsmidler kr Omløpsmidler Varelager og forskudd til leverandører 7 kr Kortsiktige fordringer 6.9 kr Kasse, bank, postgiro 5 kr Sum omløpsmidler kr SUM EIENDELER kr GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Egenkapital 12 kr Sum egenkapital kr Langsiktig gjeld Pantelån kr Ansvarlig lån 11 kr Sum langsiktig gjeld kr Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld kr Betalbar skatt kr. 0 0 Skattetrekk og andre trekk kr Skyldige offentlige avgifter kr Avsatt utbytte Annen kortsiktig gjeld 9 kr Sum kortsiktig gjeld kr SUM GJELD OG EGENKAPITAL kr Oddveig Gikling-Bjørnå 9

10 KONTANTSTRØMANALYSE Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Ordinært resultat før skattekostnad kr Periodens betalte skatt kr Ordinære avskrivninger kr Gevinst ved salg av anleggsmidler kr Økning/Reduksjon kundefordringer kr Økning/Reduksjon leverandørgjeld kr Endring andre omløpsmidler og kortsiktig gjeld kr Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter kr Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetaling ved salg av anleggsmidler kr Utbetaling ved kjøp av anleggsmidler kr Utlån kr Utbetaling ved kjøp av finansielle anleggsmidler kr Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter kr Kontantstrømmer fra finansaktiviteter Innbetaling fra ny langsiktig gjeld kr Nedbetaling av gjeld kr Utbetaling av utbytte kr Netto kontantstrømmer fra finansaktiviteter kr Netto endring i likvider gjennom året kr Likviditetsbeholdning kr Likviditetsbeholdning kr Likviditetsbeholdning stemmer overens med kontanter, post/bankinnskudd pr NOTER NOTE NR. 1, REGNSKAPSPRINSIPPER Driftsinntekter Omløpsmidler/kortsiktig gjeld Anleggsmidler/langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser Betalbar skatt/endring utsatt skatt Inntektsføring skjer ved levering. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling ett år etter balansedagen, samt varer tilknyttet varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlers økonomiske levetid. Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfellene som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader. Betalbar skatt er beregnet på bedriftens skattemessige resultat. Utsatt skattefordel er beregnet med utgangspunkt i de midlertidige forskjellene mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier og er ført under anleggsmidler i balansen som immateriellt eiendel. 10

11 NOTE NR. 2, LØNNSKOSTNADER M.V. Lønnskostnader består av følgende poster: Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnskostnader Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte Andre lønnskostnader er negativ p.g.a. aktivert lønn som er inntektsført. Godtgjørelser: Lønnskostnader daglig leder (kr er fastlønn) Styret Revisor Pensjonsforpliktelsene i selskapet er dekket ved kollektiv pensjonsforsikring, som dekker alle fast ansatte. NOTE NR. 3, AVSKRIVNINGER Avskrivningsnoten for vil etter dette se slik ut: Biler Inventar o.l Datautstyr Ford.nett Bygninger Fjernst. Målere Bredbånd Fjernvarme Kostpris Tilgang i året Anleggsbidrag Salg i året Kostpris Akk.avskr Bokført verdi Årets avskr Avskr.tid 8 år 8 år 4 år 30 år 50år 10 år 15 år 15 år 30 Avskr.plan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Av lønnskostnadene er ,- kr. aktivert i balansen. 11

12 NOTE NR. 4, BRUTTO INVESTERINGER DE 5 SISTE ÅR (Beløp i hele 1000) Biler Andre transportmidler Inventar/verktøy Datautstyr Fordelingsnett Bygninger Fjernstyring/telesamband Målere Fjernvarme Bredbånd Sum NOTE NR. 5, BUNDNE INNSKUDD I BANK Av innestående i bank er kr ,- bundne skattetrekksmidler. NOTE NR. 6, FORDRINGER Utestående fordringer er verdsatt til pålydende. Det er avsatt en delkrederavsetning på kr ,- for forventet tap på utestående fordringer. Kostnadsført tap på utestående fordringer i 2004 utgjør kr ,-. NOTE NR. 7, VARELAGER Varelageret er verdsatt til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Det er tatt hensyn til nedskrivning for ukurans. NOTE NR. 8, FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Det er i løpet kjøpt ytterligere aksjer i Sucom AS på kr ,-. Utgående balanse viser kjøpte aksjer i følgende selskap: Utgående balanse Eiendeler Trønderkraft AS kr ,- 5,5 % Energi 1 Kraft AS kr , % Sucom AS kr ,- 40,0 % Jordalskraft AS inkl. overkurs kr ,- 25,0 % Sunndal Nasjonalparksenter kr ,- - Sum kr ,- Utlån Utgående balanse viser en sum på kr ,- som består av følgende poster: Ansvarlig lån til Jordalskraft AS kr ,- Ansvarlig lån til SuCom AS kr ,- NOTE NR. 9, SEGMENTINFORMASJON Tallene er i DISTRIB.NETT 2004 RESULTAT Driftsinntekter Driftskostnader* Driftsresultat MER-/MINDREINNTEKT Faktisk inntekt Tilbakeført mindreinntekt inkl. renter Kostnader i overliggende nett Justert faktisk inntekt Justert tillatt inntekt Årets beregnede mindreinntekt

13 Inngående saldo mindreinntekt inkl. renter Årets beregnede mindreinntekt -488 Avsatt andel KILE-saldo** -549 Tilbakeført mindreinntekt inkludert renter Korrigering rente mindreinntekt Renter mindreinntekt -191 Akkumulert mindreinnt. inkl. renter pr BALANSE Sum driftsmidler etter fordeling pr Sum driftsmidler etter fordeling pr Gjennomsnittlige driftsmidler % påslag for nettkapital 557 Avkastningsgrunnlag Avkastning 6.8 % * Driftskostnader etter fordeling av felleskostnader ** Innholder avsatt andel KILE-saldo KILE er kvalitetsjustert inntektsramme ved ikke levert energi. Beregning av mer-/mindre-kile vises som følger: (Beløp i hele 1000) Beregning av mer-/mindre KILE KILE-ramme fra NVE Faktisk KILE i eget nett Akkumulert mindre-kile Avsatt andel av KILE-saldo til mindreinntekt kr RESULTAT PR. RESULTATENHET Felles- Marked Distribusj.- Fjernvarme Øvrig Totalt virksomhet nett DRIFTSINNTEKTER Salg energi Salg overføring Andre inntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Kjøp av energi Kjøp av overføringstjenester Lønn og andre personalkostn Andre driftskostnader Tap på fordringer Avskrivninger Sum driftskostnader Fordeling felleskostn Driftsresultat Mindreinntekt Driftsresultat etter mindreinntekt

14 VIRKSOMHETSOMRÅDENES BOKFØRTE VERDI PÅ DRIFTSMIDLER Marked Distr.nett Øvrige virks. Totalt Høyspenningsnett Nettstasjoner Lavspenningsnett Kundespesifikke anlegg Fjernvarme Transportmidler Inventar og utstyr Bygninger Andre driftsmidler Sum driftsmidler NOTE NR. 10, SKATT Resultat før skatt Permanente forskjeller: Kontingenter Renteinntekter skatt 0 Rentekostnader skatt Midlertidige forskjeller: Skattepliktig inntekt Skattefri virksomhet: Kraftomsetning Distribusjonsnett Øvrig virksomhet Korrigert skattepliktig inntekt % betalbar skatt 0 Spesifikasjon av midlertidige forskjeller Endring Omløpsmidler økning Anleggsmidler økning Underskudd til framføring Sum midlertidige forskjeller % skatt av utsatt skatt Skattekostnad i resultatregnskapet Betalbar skatt 0 Endring utsatt skatt For mye avsatt Sum bokført skattekostnad NOTE NR. 11, ANSVARLIG LÅN Det er avtale om et ansvarlig lån til Sunndal kommune på 24. mill. kr. Lånet forrentes med 6%. Lånet er avdragsfritt. 14

15 NOTE NR. 12, EGENKAPITAL EGENKAPITAL ØREMERKET FJERNVARME SUM Egenkapital Årets overskudd Skattefordel 2003 * Avsatt utbytte Egenkapital * Ved endring av regnskapsprinsipp føres skattefordel for regnskapsåret 2003 direkte mot egenkapital. NØKKELTALL LØNNSOMHET Forklaring Totalkapitalens rentabilitet 5,54% 10,52% 8,35% 7,18% Resultat før ekstraordiære poster + finanskostnader i % av gj.sn. totalkapital. Egenkapitalens rentabilitet 7,69% 15,24% 10,53% 10,05% Resultat før ekstraordinære poster skattekostnad i % av gj.sn. egenkapital. Overskuddsgrad 13,34% 19,21% 16,54% 14,83% Driftsres. + finansinnt. i % av driftsinntekter. Kapitalens omløpshastighet 0,42 0,55 0,50 0,48 Driftsinntekter dividert på gj.sn. totalkapital. LIKVIDITET Likviditetsgrad 1, balanselikviditet 2,69 2,52 2,54 1,99 Omløpsmidler dividert på kortsiktig gjeld. Likviditetsgrad 2, kassalikviditet 1,40 1,16 1,06 1,07 Mest likvide omløpsmidler dividert på kortsiktig gjeld. SOLIDITET Egenkapitalprosent 47,22% 60,13% 59,82% 55,93% Egenkapital i % av totalkapital. 15

16 REVISJONSBERETNING 16

17 TABELLER OG DIAGRAMMER NETTVIRKSOMHETEN Det siste året har vært et travelt år med mange nyanlegg, fornying av eldre anlegg samt regningsarbeid for Hydro, ABB, Statnett, SuCom, Jordalskraft AS, Gaudalskraft AS, Sunndal kommune med flere. Følgende større anlegg har vært utført i 2004: Ny 22 kv avgrening til Rødset Ålvundeid (kabel/luftlinje). Høyspent kabel under 420 kv linjen på Ålvundeid. Ny nettstasjon for Jordalskraft AS med tilhørende høyspentkabel. Ny nettstasjon for Gaudalskraft AS med tilhørende høyspentkabel. Nye lavspentkabler på trafokrets Mo. Ny nettstasjon i Flaggnutvegen (Magne Nærum). Ny nettstasjon i Fjernvarmesentralen med tilhørende høyspentkabel Innmåling av alle fjervarme og fiber grøfter med GPS. Legging av fiberrør og fiberkabel i alle fjermvarmgrøfter. Utskifting av 250 gatelysarmaturer med PCB innhold. Div. lavspentarbeid i flere av lavspentkretsene. STATISTIKK OVER ELEKTRISKE ANLEGG PR OBJEKT PR TILGANG AVGANG PR Høyspent kabel 24 kv (km) 46,483 1, ,999 Høyspent kraftnett 24 kv (km) 143,578 0,098 0, ,398 Transformatorer (stk.) Transformatorer (kva) Lavspent kabel (km) 197,228 3,641 0, ,674 Lavspent luftnett (km) 124,124 0,548 2, ,382 Kabelskap (antall) Gatelys (antall) AVBRUDD PÅ GRUNN AV FEIL Avbruddsårsak Antall feil Ikke levert KILE energi kwh Kr Mennesker/personale Omgivelser Teknisk utstyr Planlagt utkopling Årsak ukjent Utkopling i overliggende nett Sum

18 KUNDEDATA Antall kunder 4407 Antall nybestillinger 474 Målerbytte og lignende 174 Antall opphør 481 Antall avstengninger 15 TILSYNSAVDELING Kontroll av antall nyinstallasjoner 23 Kontroll av antall eldre installasjoner 98 Kontroll av næringsvirksomheter 37 Kontroll av jordfeil 24 Kontroll av gårdsbruk 21 Undervisning av skoleelever 120 KRAFTKJØP 2004 Nedenfor vises tabeller over kraftkjøp siden 1984, oversikt over kraftsalg i 2004 og Nordpools spot pris i Aura

19 KRAFTSALG NETT 2004 KUNDEGRUPPE ANTALL KUNDER FORBRUK MWh Husholdning Næringer små Næringer store Elkjeler Sum overført Tap i nettet 5262 Sum Salg fra andre leverandører NORDPOOLS SPOTPRIS øre/kwh ORD OG UTTRYKK SPENNING STRØM EFFEKT ENERGI V: Volt er enhet for elektrisk spenning kv: 1 kilovolt = 1 tusen volt VA: Voltampere gir ytelsen eller effekten til en generator eller transformator kva: 1 kiloampere = 1 tusen VA A: Strømmen måles ampere (A) som er et mål for den mengden elektrisitet som strømmer gjennom ledningen W: Watt er enhet for måling av effekt kw: 1kW = 1 tusen W MW: 1MW = 1 tusen kw kwh: Kilowattime er en enhet for energi MWh: 1 megawattime = 1 tusen kwh GWh: 1 gigawattime = 1 million kwh TWh: 1 terrawattime = 1 milliard kwh 19

20 Sunndal Energi KF Mongstugata 9, 6600 Sunndalsøra Telefon Fax Internett: