Kommunestyret. Styret. Daglig leder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunestyret. Styret. Daglig leder"

Transkript

1 Sunndal Energi KF

2 Innhold HISTORISK OVERSIKT 2 STYRET 3 STYRETS BERETNING Virksomhetens art 4 Stilling og resultat 6 Arbeidsmiljø 6 Ytre miljø 6 Fortsatt drift 6 Fremtidig utvikling 7 Disponering av årsresultat 7 RESULTATREGNSKAP 8 BALANSE 9 KONTANTSTRØMSANALYSE 10 NOTER NØKKELTALL 15 REVISJONSBERETNING 16 TABELLER OG DIAGRAMMER ORD OG UTTRYKK 19 Organisasjonskart Kommunestyret Styret Systemansvarlig IK Daglig leder Drift Fjernvarme Tilsyn måling Økonomi/marked HISTORISK OVERSIKT Sunndal Kraftlag ble grunnlagt 10. september Kraftlaget skulle forsyne Sunndalen ovenfor Hov prestegård med strøm. Området fra sjøen og opp til Hov prestegård ble forsynt fra Aura. Norges Vassdrag og Elektrisitetsvesen anmodet i juli 1951 Sunndal kommune om å danne et felles kraftlag for hele kommunen. Fra 15. mars 1953 var dette ordnet og Sunndal Kraftforsyning i drift. Senere er følgende kraftlag sammenslått med Sunndal Kraftforsyning: Stangvik Kraftlags område i Ålvundfjorden fra Sessbø - Mulvik Kraftlag fra Ålvundeid Kraftlag fra Åram - Viset Kraftlag fra Øksendal Kraftlag fra Fra vedtok Sunndal kommune å omdanne Sunndal Kraftforsyning fra kommunal bedrift til kommunalt foretak. I samme vedtak ble det vedtatt å forandre navnet til Sunndal Energi KF.

3 Styret Sunndal Energi KF har et styre på 7 medlemmer, hvorav 5 velges av kommunestyret og 2 av de ansatte. Styret har denne sammensetningen: Styremedlemmer Alf Einar Bakken (styreleder) Ingrid Viseth (nestleder) Jan Silseth Oddveig Gikling-Bjørnå Stig Rune Andreassen Anders Nedal (ansattmedlem) Jarle Vaagbø (ansattmedlem) Varamedlemmer Eystein Endreson Opdøl Liv Brevik Kari Kittelsen Knut Måløy Ole Ragnar Ekren Monica Nygård Petter Erik Innvik Inger Janne Haugan Vermøy (ansatte) Geir Sæther (ansatte) 3

4 STYRETS BERETNING Virksomhetens art Sunndal Energi KF har avsluttet sitt femte hele driftsår etter omdannelsen fra kommunal bedrift til kommunalt foretak Sunndal Energi KF er som kommunalt foretak, 100 % eid av Sunndal kommune. Sunndal Energi KF har kontor- og administrasjonsbygg sentralt beliggende på Sunndalsøra. Forsyningsområdet er Sunndal kommune. Sunndal Energi KF har virksomhetsområdene nettdrift, kraftomsetning, fjernvarme og øvrig virksomhet. Virksomhetsområdet fjernvarme rapporterer for første gang for et helt år i Øvrig virksomhet inneholder regningsarbeid for andre, utleie av utstyr og drift av kommunens gatelys. Sunndal Energi KF er også kraftprodusent gjennom 25 % eierskap av aksjene i kraftverket Jordalskraft AS. Åpning av fjernvarmeanlegg 24. februar 2005 ble fjernvarmeanlegget offisielt åpnet av direktør i Enova Eli Arnstad, og med 75 offisielle gjester til stede. Det var da blitt investert nærmere 46 mill. kroner i anlegget. Flere detaljer om fjernvarme-anlegget kommer under virksomhetsområde fjernvarme. Nettvirksomheten Året 2005 har vært kjennetegnet av normale driftsforhold med få feil som har ført til strømavbrudd for våre kunder. Året har likevel for driftsavdelingen vært travel med flere større nyanlegg og ombygginger av eksisterende anlegg. Det som har tatt mest ressurser er ombyggingen/forsterkningen av 22 kv linjen mellom Erstadenga og Jordalsgrenda, for å kunne ta i mot strøm fra Norsk Grønnkraft sine to kraftverk i Jordalsgrenda. Ombyggingen har hatt en kostnadsramme på ca. 6,5 mill. kroner. Ombyggingen har beklageligvis ført med seg en god del strømstanser for innbyggerne på strekningen. I tillegg har driftsavdelingen deltatt aktivt i fjernvarmeutbyggingen gjennom hele året. Alt innmålingsarbeid er gjort av driftsavdelingen, for deretter å tegne traséene inn på vårt kartverk. For komplett oversikt over større nyanlegg og ombygginger henvises til siste del av årsberetningen. I tillegg til arbeidet på egne anlegg har det vært utført regningsarbeid for Hydro Aluminium Sunndal, Statnett, ABB, Statkraft AS, Sunndal kommune, Jordalskraft AS, SuCom AS med flere, tilsvarende 1,5 årsverk. I 2005 har det vært lagt stor vekt på skogrydding langs linjetraséene, innsatsen er blitt økt i forhold til tidligere år. Myndighetene med DSB har også fokusert på skogrydding langs linjetraséene det siste året. Det har det siste året ikke vært kjente feil på grunn av at tre har falt over linjene, så en ser helt klart sammenhengen mellom økt innsats på skogrydding og antall feil i høyspentnettet. I 2005 er det registrert seks feil i distribusjonsnettet, en feil er registrert i overliggende nett. Tallene bekrefter at distribusjonsnettet til Sunndal Energi KF har god standard og leveringskvalitet. I forbindelse revisjoner og ombygginger har det vært 28 utkoplinger det siste året. Totalt overført energimengde i distribusjonsnettet ble i ,1 GWh mot 102,8 i 2004, en reduksjon på 2,7 GWh. I tillegg ble det solgt 9,87 GWh fjernvarme. Nedgangen av overført elektrisk energi fra 2004 til 2005 er mindre enn ventet på grunn av innføringen av fjernvarmen. I 2005 er det i fordelingsnettet investert 10,196 mill. kroner inklusive anleggsbidrag. Nettvirksomheten ved Sunndal Energi KF følger det til enhver tids gjeldende reguleringsregime fra Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE). Det setter klare rammer for hvor stor inntekten kan være på nettsiden, samtidig som NVE setter mål for effektiviseringen i nettvirksomheten. I 2002 startet en ny 5 års inntektsrammeperiode, som pålegger Sunndal Energi KF å effektivisere nettdriften med 2,94 % hvert år i denne perioden. Fremover blir det en stor utfordring å innfri kravene som NVE setter, samtidig som egne ønsker om krav til avkastning, kvalitet og service opprettholdes. Fra 2001 innførte NVE en KILE-ordning (kvalitetsjustert inntektsramme ved ikke levert energi), som er et mål på hvor mye feil et everk på Sunndal Energi KF sin størrelse, normalt vil ha i året. For året 2005 fastsatte NVE for Sunndal Energi KF forventet KILE-beløp til ,- kroner. Virkelige KILE-verdier for 2005 viser en kostnad på ,- kroner. Differansen på ,- kroner gir en mindre-kile for Mindre-KILEN fra 2003, 2004 og 2005 med renter på til sammen kr ,- inntektsføres i regnskapet for Denne kan hentes inn igjen i 2006 og 2007 fra våre kunder. Gjennom hele 2005 har mediene vært opptatt av kraftbalansen i Møre og Romsdal, og med rette. Får vi ikke tilført ny kraft inn til fylket, enten gjennom bygging av ett eller to gasskraftverk og en ny 420 kv linje fra Sogn, vil det være for lite elektrisk kraft i Møre og Romsdal når Ormen Lange starter innfasingen i løpet av høsten Allerede vinteren 2007/2008 kan vi få se begynnelsen av den kommende kraftkrisen. Det lokale eltilsyn DLE Det lokale eltilsyn hører til under nettvirksomheten. Som en del av det offentlige tilsynsapparat har DLE utført tilsyn etter tilsynsloven og etter rammebrev fra DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap). Ut fra rammebrev fra DSB blir det laget en tilsynsplan hvert år, og som for 2005 er gjennomført i sin helhet. Virksomheten har vært basert på målstyring, risikovurdering og prinsippet om internkontroll. I 2005 har det vært lagt vekt på tilsyn i landbruk, informasjon og systemrevisjoner hos installatørene i Sunndal kommune. Gjennom avtale med bondelagene i Sunndal kommune, har Sunndal Energi KF gjort avtale om å kontrollere alle aktive gårdsbruk i løpet av en tre-års periode. Det lokale eltilsyn betjenes av to driftsingeniører. Lokale energiutredninger Gjennom Energilova er alle everk pålagt å utarbeide lokale energiutredninger for hver kommune. Sunndal Energi KF er dermed pålagt å lage en lokal energiutredning for Sunndal kommune. Første utgave av den lokale energiutredningen for Sunndal kommune ble ferdig i 2004, og presentert i et offentlig møte i Sunndal kulturhus torsdag 27. januar Sunndal Energi sto selv for utarbeidelsen av utredningen. Utredningen bør være et godt og nyttig dokument for både kommunens innbyggere og Sunndal kommune. I 2005 er utredningen revidert og oppdatert. I den reviderte utgaven er de innspill som vi har mottatt til forbedringer gjennom det siste året og de siste tilgjengelige oppdateringer fra SSB medtatt. Energiutredningen for Sunndal kommune kan leses på vår hjemmeside ENØK Fra ble et eget direktorat opprettet for å organisere enøk-arbeidet i Norge. Direktoratet fikk navnet Enova, 4

5 og ble lagt til Trondheim. Everkene er pålagt å betale inn 1,0 øre/kwh pr. overført kwh i nettet. For Sunndal Energi KF ble det for 2005 overført ,- kroner. Siden alle våre enøkmidler blir overført til Enova, blir det svært lite å drive enøkarbeid for igjen lokalt. tror det er sunt med konkurranse, men det er en forutsetning at konkurransen skjer på grunnlag av riktige opplysninger og at alle opplysninger om betalingsbetingelser og lignende kommer frem. Vi registrerer at det ikke alltid skjer når vi snakker med kunder. I budsjettet for 2006 vedtok styret byggetrinn 2, som medfører en investering på 12,6 mill. kroner. Byggetrinn 2 skal i all hovedsak være ferdig i Når byggetrinn 2 er ferdig vil Sunndal Energi KF ha investert nærmere 59 mill. kroner i fjernvarmeutbyggingen på Sunndalsøra. Kraftomsetning Ved inngangen av 2006 hadde Norge en magasinfylling på 73,8 % mot 70 % ved inngangen av Selv om magasinfyllingen ved inngangen av året var svært god for årstiden, var gjennomsnittlig spotpris for januar ,66 øre/kwh høyere enn samme måned i Året 2005 ble et spesielt år hvor kraftprisene steg desto lengre en kom utover året. Gjennomsnittlig spotpris for januar 2005 var 19,15 øre/kwh mot 31,81 øre/ kwh for januar Året 2005 blir etter alt og dømme et vendepunkt for prissetting av kraft. Det europeiske markedet har blitt premissgiver for fastsetting av kraftprisen, og spesielt virker kullprisen og CO 2 avgiften inn på prisfastsettingen. Med det underskuddet vi har i kraftbalansen for Midt-Norge, er det lite trolig vi får se annet enn sporadisk de kraftprisene vi så ved inngangen av Kraftomsetningsvirksomheten har i 2005 bestått av kjøp av kraft for videresalg i sluttbrukermarkedet, og da hovedsakelig i eget forsyningsområde. Sunndal Energi KF har i 2005 solgt 87,3 GWh eller 91,3 % (det samme som i 2004) til kunder i eget område, og 5,9 GWh i andres nettområder. Andre leverandører har solgt 8,3 GWh eller 8,3 % i Sunndal Energi sitt nettområde. Det er registrert et tap i nettet på 4,5 GWh av en totalt overført energimengde på 100,1 GWh, som er lavt sammenlignet med andre everk. Det er og et mål på at distribusjonsnettet holder bra kvalitet. Oslo tingrett ga i januar kraftprodusenten Hydro medhold i at Olje- og energidepartementets retningslinjer for beregning av konsesjonskraftprisen levert i perioden januar 2003 til 24. juni 2004 som ugyldig. Hva dette medfører for Sunndal Energi og Sunndal kommune kommenteres under avsnittet Stilling og resultat. Sunndal Energi KF har gjennom hele året hatt konkurransedyktig kraftpris. Nesten 21 % (ca. 950) av våre kunder har fast pris. Vår variable kraftpris ble endret hele 11 ganger gjennom året, i takt med prisendringene i markedet. Konkurransen i kraftmarkedet er fortsatt hard, og vi merker godt at de store aktørene er aktive i vårt område, spesielt gjennom telefonsalg. Sunndal Energi KF Fjernvarme 17. juni 2003 var en historisk dag for Sunndal Energi KF. Den dagen vedtok Sunndal kommunestyre, som er generalforsamlingen for Sunndal Energi KF, at det skulle bygges ut fjernvarme på Sunndalsøra. Første fase av utbyggingen hadde en kostnadsramme på ca. 47 mill. kroner for Sunndal Energi KF. Det har vært jobbet med prosjektet siden 1998, og det har tatt tid å finne en trygg økonomisk plattform for utbyggingen. Sunndal Energi KF har hatt et godt og nært samarbeid med Hydro Aluminium Sunndal og Sunndal kommune, og uten støtte fra Enova hadde det ikke blitt noen utbygging. Varmen som brukes kommer fra renseanlegg nr. 3 av tre renseanlegg ved den nye fabrikken til Hydro Aluminium Sunndal. Sunndal Energi KF har opsjon på å utnytte varmen fra de to første renseanleggene som er bygd, hvis behovet melder seg. Mandag 4. oktober 2004 startet arbeidet med å fylle vann i fjernvarmerørene og onsdag 8. oktober 2004 ble første kunde, som var Sunndal helsetun, tilkoplet fjernvarmenettet, 8 dager etter planen. 24. februar 2005 ble fjernvarmeanlegget offisielt åpnet av direktør i Enova Eli Arnstad, sammen med 75 gjester. Mesteparten av 2005 gikk med til å gjøre ferdig byggetrinn 1, det står nå igjen stort sett bare oppussing og opprydding til våren. Endelig regnskap overfor Enova skal avlegges i august Byggetrinn 1 er gjennomført godt innenfor budsjett. Til sammen er det lagt ca m rør og 9000 m fjernvarmegrøft. I de samme grøftene er det også lagt fiberrør for fremtidig fiberkabel. Ved første oppfylling av rørene ble de fylt med liter vann. Ved årsskiftet var 22 større kunder, 4 borettslag og 3 eneboliger tilknyttet fjernvarmenettet. Til sammen ble det solgt 9,87 GWh fjernvarme i For å gjennomføre byggetrinn 1 ble det ansatt en byggeleder i 50 % stilling, samt en prosjektansvarlig fra egen organisasjon. Begge jobbet tett opp mot konsulenten som bisto oss under utbyggingen. Byggelederen avsluttet sitt engasjement 1. desember Kraftverk Sunndal Energi KF er medeier med 25 % i småkraftverket Jordalskraft AS, som har en størrelse på 1 MW og produserte 4,2 GWh i Første generator ble satt i drift i april Sammen med to grunneiere og TrønderEnergi AS har Sunndal Energi KF startet arbeidet med å planlegge en utbygging av Erga, som ventes å stå ferdig våren Konsesjonssøknad vil bli sendt høsten Kraftverket vil produsere ca. 35 GWh. Sunndal Energi KF vil eie 34 % i Småvoll Kraftverk AS. Fiberkabel Sunndal Energi KF eier i dag 51 % av bredbåndselskapet SuCom AS. Sunndal Energi KF har lagt fiberrør og fiberkabel i alle fjernvarmegrøfter. I dag er det lagt sammenhengende fiberkabel fra Bane- Tele sin fiberhytte på Sjølseng til Sunndal Energi, og videre fra Sunndal Energi til Svømmehallen, og mellom strategiske punkt på strekningen. Sunndal Energi KF leier ut deler av den lagte fiberen til SuCom AS. SuCom AS leier rom i Sunndal Energi sitt bygg, hvor de har etablert en serverpark for utleie av ASP-tjenester til det lokale næringsliv. Sunndal Energi KF har også tatt over ansvaret for antennemastene som SuCom AS benytter seg av i Sunndal kommune. Alle nye master som bygges utføres av Sunndal Energi KF, som igjen leier mastene ut til SuCom AS. Gjennom 51 % eierskap i SuCom AS er vi indirekte også medeier i bredbåndselskapet Orkidenett AS, som leverer bredbånd til 15 kommuner på Nordmøre og Romsdal. SuCom AS eier 50 % av aksjene i Orkidenett AS. Svorka Aksess eier den andre halvdelen. Øvrig virksomhet Øvrig virksomhet er stort sett regningsarbeid utført av driftsavdelingen. Det siste året har driftsavdelingen utført regningsarbeid for andre tilsvarende 1,5 årsverk. Stilling og resultat Det fremlagte resultatregnskapet med balanse og tilhørende noter for 2005 gir etter styret sin vurdering et godt bilde av Sunndal Energi KF sin økonomiske stilling. 5

6 Regnskapet for 2005 er gjort opp med et driftsresultat på ,- kroner og et resultat etter skatt på ,- kroner, mot ,- i Årsresultatet for 2005 er ,- bedre enn budsjettert, og det må vi si oss fornøyd med.. Det ble budsjettert med en omsetning på 98 GWh i 2005, det ble omsatt 100,1 GWh, som er 2,1 GWh mer enn budsjettert. Videre ble det budsjettert 12 GWh fjernvarme, det ble omsatt 9,87 GWh fjernvarme som vi er svært godt fornøyd med, selv om det er litt under budsjettet. I regnskapet for 2005 har vi gjort to disposisjoner som påvirker resultatet. I virksomhetsområde kraftomsetning har vi ført en kostnad på ,- kroner, som følge av at Oslo tingrett i januar 2006 ga Hydro Energi medhold i at overskuddsskatten skulle være en del av konsesjonskraftprisen i perioden til Dommen blir anket til Lagmannsretten av Staten gjennom LVK. Siden det er falt dom i saken er det naturlig å ta antatt kostnad som overskuddsskatten har villet påført kjøper av kraften inn i regnskapet, og at kostnaden settes i balansen til saken er ferdig behandlet i rettsapparatet. Venter med å ta med eventuelt påløpne rentekostnader. Kostnaden fører til at overskuddet reduseres med kroner, som gjør at virksomhetsområde kraftomsetning går med et overskudd på bare ,- kroner i Den andre saken som påvirker resultatet i positiv retning er at vi i regnskapet for 2005 tar inn akkumulert mindre KILE for årene 2003, 2004 og 2005 med renter på til sammen ,- kroner. Dette er penger vi ikke har tatt inn fra våre kunder enda, men som vi vil gjøre i 2006 og Årsaken til at vi tar inn den akkumulerte mindre kilen i år er at vi vil få et nytt inntektsrammeregime fra og med 2007 som sier at kilesaldo skal være null når det nye regimet begynner. Sunndal Energi KF hadde i 2005 en omsetning på ,- kroner, mot ,- kroner i Egenkapitalprosenten har i 2005 økt med 2,59 %, fra 47,22 % til 49,81 %, og er igjen på vei oppover etter opptaket av lån vi gjorde til fjernvarmeutbyggingen. Egenkapitalen er pr ,799 mill. kroner. Likviditeten er fortsatt god. I 2005 investerte Sunndal Energi KF brutto til sammen 20,020 mill. kroner mot 28,942 mill. kroner i 2004 og 5,187 mill. kroner i Av denne summen er 8,001 mill. kroner brukt til fjernvarmeutbygging og 10,196 mill kroner til fordelingsnett. Driftsresultatet fra virksomhetsområdene viser at nettdrift har et overskudd på 4,328 mill. kroner, kraftomsetning et overskudd på 0,388 mill kroner, fjernvarme et overskudd på 1,689 mill. kroner og øvrig virksomhet et underskudd på 0,034 mill. kroner. Regnskapet er ført i henhold til gjeldende lover og regler i regnskapsloven. Støtte til lag og organisasjoner Sunndal Energi KF deler hvert år ut sponsorstøtte til lag og organisasjoner som jobber mot barn og ungdom. Kundeundersøkelse Som i 2004 ble det i oktober 2005 gjennomført en markedsanalyse blant 200 av kundene til Sunndal Energi KF av Nordfakta markedsanalyse AS. Markedsanalysen var et samarbeid med fire av våre naboeverk, for at en kunne sammenligne resultatene everkene imellom. Undersøkelsen er gjennomført blant husholdningskunder. Resultatet av analysen var oppløftende for Sunndal Energi KF. Av de fem everkene som ble sammenliknet kom Sunndal Energi KF ut best på de fleste områder undersøkelsen tok for seg. Oppsummeringen til Nordfakta markedsanalyse AS konkluderer med at Sunndal Energi KF oppnår en total tilfredshet på 84 poeng ( av 100 mulige på en gjennomsnittskala fra 0 100), tre poeng mer enn i Resultatet av markedsanalysen bør alle ansatte ved Sunndal Energi KF ta som en fjær i hatten. Personale Ved utgangen av 2005 hadde Sunndal Energi KF 19 ansatte og 18,5 årsverk, hvorav 4 kvinner og 15 menn. Ved utgangen av 2004 var det samme antall, men 3 kvinner og 16 menn. Det valgte styret består i dag av 2 kvinner og tre menn. De ansatte er representert med 2 menn i styret, hvor første vara til styret er en kvinne. Arbeidsmiljø Sunndal Energi KF har et godt arbeidsmiljø, som blir ivaretatt gjennom målrettet arbeid. Sykefraværet i 2005 var på 198 arbeidsdager av totalt 4821 utførte dagsverk, som gir et sykefravær på 4,12 %. Av dette var langtidssykefravær 2,67 %. I 2004 var sykefraværet på 87 arbeidsdager og 1,81 %. Sunndal Energi KF er medlem av Sunndal Bedriftshelsetjeneste. I 2005 har alle arbeidstakere vært igjennom en enkel helsesjekk gjennom bedriftshelsetjenesten. Årlig gjennomføres sikkerhetskurs med gjennomgang av driftsforskrifter for høy- og lavspenningsanlegg, samt kurs i førstehjelp og nedfiring. Sunndal Energi KF har eget arbeidsmiljøutvalg, hvor det i 2005 ble avholdt 1 møte. Arbeidsutvalget består av 3 representanter fra arbeidstaker og 3 fra arbeidsgiver. Sekretær for utvalget er systemansvarlig for internkontrollen. Fjernvarmeutbyggingen har krevd mye av alle ansatte, så mye at det til tider har slitt på organisasjonen. De ansatte har vært klar over at det kom til å bli to travle år i 2004 og Alle har taklet det på en utmerket måte. Ansatte i Sunndal Energi KF har i 2005 avholdt et strategimøte hvor fremtidige strategier ble diskutert og forankret. Det er ikke registrert skader eller arbeidsulykker ved bedriften i Skal vi unngå ulykker/uhell ved Sunndal Energi KF også fremover, må det fokuseres på HMS - arbeidet, og la det bli en viktig del av strategiarbeidet og arbeidet med trivsel i bedriften. Ytre miljø Sunndal Energi KF forurenser ikke eller innvirker negativt på det ytre miljø. Alt avfall blir forsvarlig tatt vare på og levert godkjent mottak. Med den pågående fjernvarmeutbyggingen vil Sunndal Energi KF være med på å forsterke denne profilen ytterligere, ved å omgjøre spillvarme fra Hydro Aluminium Sunndal til vannbåren varme for oppvarming og tappevann i næringsbygg og boliger. Når utbyggingen er ferdig er det beregnet at det vil redusere CO 2 - utslippene med nærmere 5000 tonn. Fortsatt drift Årsregnskapet for 2005 er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Medeierskap/allianser Sunndal Energi KF har de siste årene deltatt i selskaper og allianser som tilfører bedriften merverdier. Sunndal Energi KF har i dag aksjer i SuCom AS (bredbånd), Jordalskraft AS (minikraftverk), Energi 1 Kraft AS (avregning mot Nord Pool), Trønderkraft AS (innkjøpsselskap) og Sunndal Nasjonalparksenter AS. Sunndal Energi KF startet i 2004 arbeidet sammen med 2 grunneiere og TrønderEnergi AS med å bygge ut Erga. Etter hvert vil Småvoll Kraftverk AS bli 6

7 stiftet. Konsesjonssøknad blir sendt høsten I tillegg er Sunndal Energi KF medlem av DFV (Driftsforum Vest) som består av everkene Rauma Energi AS, Nesset Kraft AS, Svorka Energi AS, Nordmøre Energiverk AS og Sunndal Energi KF. I tillegg var Sunndal Energi KF medlem av følgende organisasjoner i 2005: KS Bedrift, FSN (Forum for strategisk nettutvikling), Norsk Fjernvarme og Sunndal Næringsforening. Sunndal Energi KF har meldt seg ut av EBL med virkning fra , på grunn av EBL sitt standpunkt og deltakelse som hjelpeintervenient i Hydro Energi sitt søksmål mot den norske stat for å få omgjort staten sitt standpunkt om at overskuddskatten ikke blir tatt med i beregningsgrunnlaget for konsesjonskraftprisen. Fremtidig utvikling Sunndal Energi KFs virksomhet preges i stadig større grad av konkurranse og krav om økt effektivitet i alle ledd. Det er fortsatt store utfordringer i å være konkurransedyktig til enhver tid når det gjelder å ha riktig kraftpris og riktig produkt. Det ligger store utfordringer til å tilpasse nettdriften til rammebetingelsene som myndighetene setter/krever. I årene fremover blir det viktig å finne ut hva det nye inntektsrammeregimet, som kommer fra 2007, vil sette som krav til oss. Vi har allerede startet med å tilpasse oss det vi tror vil komme. I arbeidet med å tilpasse oss rammebetingelsene er det viktig å ta vare på eierens krav til avkastning, samtidig som vi som lokalt everk skal ha kundene i fokus. Og da i fokus både når det gjelder nivå på kraftpris, kvalitet på nett, mulighet til å bli tilkoplet nettet. Våre kunder skal vite at de har et lokalt everk. De største utfordringene i 2006, blir å gjennomføre andre byggetrinn i fjernvarmeutbyggingen, få konsesjon til å bygge ut Erga, gjennomføre plan for fornying av linjenettet vårt samt å holde trykket oppe på linjerydding. En like stor utfordring i 2006 er kraftbalansen i Møre og Romsdal og Midt-Norge. Det blir viktig å være med å påvirke utbyggere og politikere så det blir vedtatt utbygging av gasskraftverk i Møre og Romsdal, og ikke bare prat. Får vi ikke tilført ny kraft til fylket gjennom et eller to gasskraftverk og en ny 420 kv fra Sogn, vil det være for lite elektrisk kraft i Møre og Romsdal når Ormen Lange starter innfasingen i løpet av høsten Allerede vinteren 2007/2008 kan vi få begynnelsen av den kommende kraftkrisen. Den kommende kraftkrisen vil berøre alle våre kunder gjennom høye kraftpriser, som blir en utfordring i seg selv å forklare. Med stadig flere minikraftverk under planlegging i Sunndal kommune, vil det oppstå overføringsproblemer på flere linjestrekninger som vil måtte løses i årene fremover. Får Småkraft AS klarsignal for utbygging av Usma og Ljøsåa kraftverk må 22 kv linjen fra Branstad til Aura oppdimensjoneres. En annen oppgave vi ser for oss utover i 2006 er å finne nye utnyttelsesmuligheter for å kunne bruke mer fjernvarme på Sunndalsøra. Det er en oppgave vi må samarbeide med Sunndal kommune og Sunndal Næringsselskap om. Sunndal Energi må også vurdere gjennom året om en skal delta i utbygging av flere minikraftverk. De siste årene har 3 hyttefelt fått innlagt strøm i Grødalen, og det er kommet klare signaler om at flere ønsker strømtilknytning til sine fritidshus/hytter i området. Kommende år vil flere hyttefelt på Neslandet og Nesøya bli tilknyttet strømnettet. DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) har det siste året vært opptatt av hvordan everkene vedlikeholder og fornyer sine anlegg, så for 2006 blir det viktig at Sunndal Energi KF viser at vi tar disse problemstillingene alvorlig. Det blir derfor viktig at det settes av midler for å tilfredstille myndighetenes krav. Sunndalsøra, 21. april Sunndal Energi KF vil også det kommende året være opptatt av å utvikle eierskapene i de selskapene vi er medeiere i. Viktig blir det også å videreføre samarbeidet med Nesset Kraft AS, Svorka Energi AS, Rauma Energi AS og Nordmøre Energiverk AS gjennom DFV (Driftsforum Vest). Styret i Sunndal Energi KF har vedtatt å kjøpe aksjer i produkt- og tjenesteleverandør- selskapet Enteca AS, for å styrke Sunndal Energi KF på kort og lang sikt. Ca. 20 selskaper i Norge har tegnet aksjer i selskapet til nå. Det er mindre selskaper som Sunndal Energi KF som samler seg for å styrke hverandre, og for å komme styrket ut av konkurransen fremover. Også det kommende året blir det svært travelt på grunn av fjernvarmeutbyggingen. Det blir viktig å videreføre det positive engasjementet som de ansatte viser. For å takle fremtidige utfordringer i en stadig mer konkurranseutsatt bransje, blir planlagt strategiarbeid hvor styret og ansatte deltar viktig de kommende årene. Styret vil i løpet av våren 2006 utarbeide strategiplan for Sunndal Energi KF som vil bli evaluert gjennom en strategisamling hvor styret og ansatte deltar høsten Styret i Sunndal Energi KF vil takke alle ansatte for et godt samarbeid og for meget god innsats i Disponering av overskudd for 2005 Styret i Sunndal Energi KF foreslår følgende disponering av årets overskudd på kr ,-. Utbytte til eier ,- Overført annen egenkapital ,- Sum ,- 7

8 RESULTATREGNSKAP Tall i 1000 kr DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTER Salgsinntekter Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Tap på fordringer Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Finanskostnader Nettofinanskostnad RESULTAT FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER EKSTRAORD. INNTEKTER OG KOSTNADER Ekstraordinære inntekter 0 0 Resultat av ekstraordinære poster 0 0 RESULTAT FØR SKATT Skattekostnad ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Avsatt til utbytte Overført annen egenkapital øremerket fjernvarme Overført annen egenkapital SUM OVERFØRINGER

9 BALANSE PR Tall i 1000 kr EIENDELER NOTER Anleggsmidler Utsatt skattefordel Tomter, bygninger og annen fast eiendom 3, Maskiner og anlegg m.m. 3, Finansielle anleggsmidler Andre langsiktige fordringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager og forskudd til leverandører Kortsiktige fordringer 6, Kasse, bank, postgiro Sum omløpsmidler SUM EIENDELER GJELD OG EGENKAPITAL Egenkapital Egenkapital Sum egenkapital Langsiktig gjeld Avsetning for forpliktelser Langsiktig gjeld Ansvarlig lån Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt 0 0 Skattetrekk og andre trekk Skyldige offentlige avgifter Avsatt utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL Sunndalsøra, 21. april

10 KONTANTSTRØMANALYSE Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Ordinært resultat før skattekostnad kr Periodens betalte skatt kr Ordinære avskrivninger kr Gevinst ved salg av anleggsmidler kr Reduksjon/økning kundefordringer kr Reduksjon/økning leverandørgjeld kr Endring andre omløpsmidler og kortsiktig gjeld kr Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter kr Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetaling ved salg av anleggsmidler kr Utbetaling ved kjøp av anleggsmidler kr Utlån kr Utbetaling ved kjøp av finansielle anleggsmidler kr Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter kr Kontantstrømmer fra finansaktiviteter Innbetaling fra ny langsiktig gjeld kr Nedbetaling av gjeld kr Utbetaling av utbytte kr Netto kontantstrømmer fra finansaktiviteter kr Netto endring i likvider gjennom året kr Likviditetsbeholdning kr Likviditetsbeholdning kr Likviditetsbeholdning stemmer overens med kontanter, post/bankinnskudd pr NOTER NOTE NR. 1, REGNSKAPSPRINSIPPER Driftsinntekter Omløpsmidler/kortsiktig gjeld Anleggsmidler/langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser Betalbar skatt/endring utsatt skatt Inntektsføring skjer ved levering. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling ett år etter balansedagen, samt varer tilknyttet varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlers økonomiske levetid. Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfellene som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader. Betalbar skatt er beregnet på bedriftens skattemessige resultat. Utsatt skattefordel er beregnet med utgangspunkt i de midlertidige forskjellene mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier og er ført under anleggsmidler i balansen som immateriellt eiendel. 10

11 NOTE NR. 2, LØNNSKOSTNADER M.V. Lønnskostnader består av følgende poster: Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnskostnader Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte Andre lønnskostnader er negativ p.g.a. aktivert lønn som er inntektsført. Godtgjørelser: Lønnskostnader daglig leder (kr er fastlønn) Styret Revisor Pensjonsforpliktelsene i selskapet er dekket av kollektiv pensjonsforsikring som dekker alle fast ansatte. NOTE NR. 3, AVSKRIVNINGER Avskrivningsnoten for vil etter dette se slik ut: Biler Inventar o.l Datautstyr Ford.nett Bygninger Fjernst. Målere Bredbånd Fjernvarme Kostpris Tilgang i året Anleggsbidrag Salg i året Kostpris Akk.avskr Bokført verdi Årets avskr Avskr.tid 8 år 8 år 4 år 30 år 50år 10 år 15 år 15 år 30 Avskr.plan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Av lønnskostnadene er kr. aktivert i balansen. 11

12 NOTE NR. 4, BRUTTO INVESTERINGER DE 5 SISTE ÅR (Beløp i hele 1000) Biler Andre transportmidler Inventar/verktøy Datautstyr Fordelingsnett Bygninger Fjernstyring/telesamband Målere Fjernvarme Bredbånd Sum NOTE NR. 5, BUNDNE INNSKUDD I BANK Av innestående i bank er kr ,- bundne skattetrekksmidler NOTE NR. 6, FORDRINGER Utestående fordringer er verdsatt til pålydende. Det er avsatt en delkrederavsetning på kr ,- for forventet tap på utestående fordringer. Kostnadsført tap på utestående fordringer i 2005 utgjør kr ,-. NOTE NR. 7, VARELAGER Varelageret er verdsatt til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Det er tatt hensyn til nedskrivning for ukurans. NOTE NR. 8, FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Aksjer I løpet av året er det kjøpt flere aksjer i Sucom AS på kr ,-. Utgående balanse viser aksjeverdier i følgende selskap: Utgående balanse Eierandel Trønderkraft AS kr ,- 5,5% Energi 1 Kraft AS kr ,- 12,0% Sucom AS kr ,- 51,0% Jordalskraft inkl. overkurs kr ,- 25,0% Sunndal Nasjonalparksenter kr ,- - kr ,- Utlån Utgående balanse viser en sum på kr ,- som består av følgende poster: Ansvarlig lån til Jordalskraft kr ,- Ansvarlig lån til SuCom AS kr ,- NOTE NR. 9, SEGMENTINFORMASJON Tallene er i DISTRIB.NETT 2005 RESULTAT Driftsinntekter Driftskostnader* Driftsresultat MER-/MINDREINNTEKT Faktisk inntekt Tilbakeført mindreinntekt inkl. renter 266 Kostnader i overliggende nett Justert faktisk inntekt Justert tillatt inntekt Årets beregnede mindreinntekt 124 Inngående saldo mindreinntekt inkl. renter

13 Årets beregnede mindreinntekt -124 Avsatt andel KILE-saldo** Tilbakeført mindreinntekt inkludert renter 266 Renter mindreinntekt -196 Akkumulert mindreinnt. inkl. renter pr BALANSE Sum driftsmidler etter fordeling pr Sum driftsmidler etter fordeling pr Gjennomsnittlige driftsmidler % påslag for nettkapital 560 Avkstningsgrunnlag Avkastning 7,6 % *Driftskostnader etter fordeling av felleskostnader **Innholder avsatt andel KILE-saldo KILE er kvalitetsjustert inntektsramme ved ikke levert energi. Beregning av mer-/mindre-kile vises som følger: (Beløp i hele 1000) Beregning av mer-/mindre KILE KILE-ramme fra NVE Faktisk KILE i eget nett Akkumulert mindre-kile Avsatt andel av KILE-saldo til mindreinntekt kr Av dette er kr mindre-kile og kr renter på mindre-kile. RESULTAT PR. RESULTATENHET Marked Distrib. nett Fellesvirksomhet Fjernvarme Øvrig Totalt DRIFTSINNTEKTER Salg energi Salg overføring Andre inntekter Sum driftsinntekter DRIFTSKOSTNADER Kjøp av energi Kjøp av overføringstjenester Lønn og andre personalkostn Andre driftskostnader Tap på fordringer Avskrivninger Sum driftskostnader Fordeling felleskostn Driftsresultat Mindreinntekt Driftsresultat etter mindreinntekt Fordeling felleskostn Driftsresultat Mindreinntekt Driftsresultat etter mindreinntekt

14 VIRKSOMHETSOMRÅDENES BOKFØRTE VERDI PÅ DRIFTSMIDLER Marked Distr.nett Øvrig virks. Totalt Høyspenningsnett Nettstasjoner Lavspenningsnett Kundespesifikke anlegg Fjernvarme Transportmidler Inventar og utstyr Bygninger Andre driftsmidler Sum driftsmidler NOTE NR. 10, SKATT Resultat før skatt Permanente forskjeller: Kontingenter Renteinntekter skatt Rentekostnader skatt Kontingenter ikke fradragsberettiget 0 Midlertidige forskjeller: Skattepliktig inntekt Skattefri virksomhet: Kraftomsetning Distribusjonsnett Øvrig virksomhet Korrigert skattepliktig inntekt Anvendelse av fremførbart underskudd Skattepliktig inntekt 0 28% betalbar skatt 0 Spesifikasjon av midlertidige forskjeller Endring Omløpsmidler økning Anleggsmidler økning Gevinst og tapskonto Avsetning for forpliktelser Underskudd til framføring Sum midlertidige forskjeller % skatt av utsatt skattefordel Skattekostnad i resultatregnskapet Betalbar skatt 0 Endring utsatt skattefordel Endring utsatt skatt gjelder Sum bokført skattekostnad

15 NOTE NR. 11, AVSETNING FOR FORPLIKTELSER Det er for 2005 avsatt kr ,- som avsetning for forpliktelser i balansen. Dette er en antatt kostnad under kraftkjøp som overskuddsskatten ville ha påført kjøper av kraften. Oslo Tingrett ga i januar 2006 kraftprodusentene medhold i at overskuddsskatten skulle være en del av grunnlaget for å regne ut konsesjonskraftprisen i perioden til Dommen er anket av Staten gjennom LVK. NOTE NR. 12, ANSVARLIG LÅN Det er avtale om et ansvarlig lån til Sunndal kommune på 24. mill. kr. Lånet forrentes med 6%. Lånet er avdragsfritt. NOTE NR. 13, EGENKAPITAL EGENKAPITAL ØREMERKET FJERNVARME SUM Egenkapital Årets overskudd Avsatt utbytte Egenkapital NØKKELTALL LØNNSOMHET Forklaring Totalkapitalens rentabilitet 5,27% 5,54% 10,52% 8,35% Resultat før ekstraordiære poster + finanskostnader i % av gj.sn. totalkapital. Egenkapitalens rentabilitet 8,28% 7,69% 15,24% 10,53% Resultat før ekstraordinære poster skattekostnad i % av gj.sn. egenkapital. Overskuddsgrad 14,46% 13,34% 19,21% 16,54% Driftsres. + finansinnt. i % av driftsinntekter. Kapitalens omløpshastighet 0,36 0,42 0,55 0,50 Driftsinntekter dividert på gj.sn. totalkapital. LIKVIDITET Likviditetsgrad 1, balanselikviditet 3,03 2,69 2,52 2,54 Omløpsmidler dividert på kortsiktig gjeld. Likviditetsgrad 2, kassalikviditet 1,48 1,40 1,16 1,06 Mest likvide omløpsmidler dividert på kortsiktig gjeld. SOLIDITET Egenkapitalprosent 49,81% 47,22% 60,13% 59,82% Egenkapital i % av totalkapital. 15

16 REVISJONSBERETNING 16

17 TABELLER OG DIAGRAMMER NETTVIRKSOMHETEN Det siste året har vært et travelt år med mange ny-anlegg, fornying av eldre anlegg samt regningsarbeid for Hydro, ABB, Statnett, SuCom, Jordalskraft AS, Statkraft AS, Sunndal kommune med flere. Følgende større anlegg har vært utført i 2005: Ny nettstasjon Bruflata Ny nettstasjon trafo Grødal Ny nettstasjon Sande Skole Ny nettstasjon Synnahaugen, Nesøya Mastetransformator Storbolken fornyet Ny forsterket linje på strekningen Erstadenga Jordal Avgr. Husby kablet Ny effektbryterkiosk Erstadenga Ny nettstasjon Åfarhjell Ny nettstasjon Norsk Grønnkraft Ny koblingskiosk Øyabrua, Jordal Div. høyspentkabel i Jordalsgrenda/Jordal området Ny nettstasjon Jordal Ny høyspentkabel over Nesøysundet til nettst. Synnahaugen og nettst. Nesøya Ny nettstasjon Nesøya Høyspent kabel til nettstasjon Åsheim Ny nettstasjon Åsheim Lavspentkabling ved Åsheim, Synnahaugen (hytter) Strøm til hytter Ålvundfjord(Anders Røkkum hyttefelt) Flytting av kabelmast Nedre Furu Lavspent til Sande skole Lavspent til boliger Bruflata Nytt gatelys på Sjølland og Tredal skole Utskifting av ca. 100 gatelysarmaturer med PCB innhold Legging av fiberrør i alle fjernvarmegrøfter Innmåling av alle fjernvarme og fiberrør med GPS Div. lavspentarbeid i flere av lavspentkretsene Skogrydding Antennemast Jordalsgrenda, Synnahaugen og Fale Fiberkabel på Gjøra STATISTIKK OVER ELEKTRISKE ANLEGG PR OBJEKT PR TILGANG AVGANG PR Høyspent kabel 24 kv (km) 47,999 5,725 0,520 53,204 Høyspent kraftnett 24 kv (km) 143,398 8,074 9, ,822 Transformatorer (stk.) Transformatorer (kva) Lavspent kabel (km) 00,674 3,648 0, ,007 Lavspent luftnett (km) 122,382 0,535 0, ,362 Kabelskap (antall) Gatelys (antall) AVBRUDD PÅ GRUNN AV FEIL Avbruddsårsak Antall feil Ikke levert KILE energi kwh Kr Mennesker/personale Omgivelser Teknisk utstyr Planlagt utkopling Årsak ukjent Utkopling i overliggende nett Sum

18 KUNDEDATA Antall kunder 4436 Antall nybestillinger 475 Målerbytte og lignende 133 Antall opphør 432 Antall avstengninger 11 TILSYNSAVDELING Kontroll av antall nyinstallasjoner 41 Kontroll av antall eldre installasjoner 147 Kontroll av næringsvirksomheter 16 Kontroll av jordfeil 37 Kontroll av gårdsbruk 19 Undervisning av skoleelever 120 KRAFTKJØP 2005 Nedenfor vises tabeller over kraftkjøp siden 1984, oversikt over kraftsalg i 2005 og Nordpools spot pris i Aura 2005 GWh

19 KRAFTSALG NETT 2005 KUNDEGRUPPE ANTALL FORBRUK KUNDER MWh Husholdning Næringer små Næringer store Elkjeler 1 8 Sum overført Tap i nettet 4506 Sum Salg fra andre leverandører NORDPOOLS SPOTPRIS 2005 øre/kwh Uke ORD OG UTTRYKK SPENNING STRØM EFFEKT ENERGI V: Volt er enhet for elektrisk spenning kv: 1 kilovolt = 1 tusen volt VA: Voltampere gir ytelsen eller effekten til en generator eller transformator kva: 1 kiloampere = 1 tusen VA A: Strømmen måles ampere (A) som er et mål for den mengden elektrisitet som strømmer gjennom ledningen W: Watt er enhet for måling av effekt kw: 1kW = 1 tusen W MW: 1MW = 1 tusen kw kwh: Kilowattime er en enhet for energi MWh: 1 megawattime = 1 tusen kwh GWh: 1 gigawattime = 1 million kwh TWh: 1 terrawattime = 1 milliard kwh 19

20 Sunndal Energi KF Mongstugata 9, 6600 Sunndalsøra, Tlf Fax Internett::

Kommunestyret. Styret. Daglig leder

Kommunestyret. Styret. Daglig leder Sunndal Energi KF Innhold HISTORISK OVERSIKT 2 STYRET 3 STYRETS BERETNING Virksomhetens art 4 Stilling og resultat 6 Arbeidsmiljø 6 Ytre miljø 6 Fortsatt drift 6 Fremtidig utvikling 7 Disponering av årsresultat

Detaljer

Kommunestyret. Styret. Daglig leder

Kommunestyret. Styret. Daglig leder Sunndal Energi KF Innhold HISTORISK OVERSIKT 2 STYRET 3 STYRETS BERETNING Virksomhetens art 4 Stilling og resultat 6 Arbeidsmiljø 6 Ytre miljø 6 Fortsatt drift 6 Fremtidig utvikling 6 Disponering av årsresultat

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9 Sunndal Energi KF Innhold HISTORISK OVERSIKT 2 STYRET 3 STYRETS BERETNING Virksomhetens art 4 Stilling og resultat 6 Arbeidsmiljø 6 Ytre miljø 6 Fortsatt drift 6 Fremtidig

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Kommunestyret. Styret. Daglig leder

Kommunestyret. Styret. Daglig leder Innhold HISTORISK OVERSIKT 2 STYRET 3 STYRETS BERETNING Virksomhetens art 4 Stilling og resultat 6 Arbeidsmiljø 7 Ytre miljø 7 Fortsatt drift 7 Fremtidig utvikling 7 Disponering av årsresultat 8 RESULTATREGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer