MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret"

Transkript

1 Berg kommune Møtested: Breidablikk, Skaland Møtedato: Tid: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Trond Abelsen, Dagmar Strøm, Anita Sebulonsen. Kjell egil Johansen, Roald Nymo, Heidi Munkvold Jakobsen, Jan Hermar Moan, Helmi Wang, Guttorm Nergård, Johan arild Hansen, Inger Olsen, Berit Sivertsen, Roar Jakobsen, Ellen Simonsen, Gunvald Wilsgård Anne Jespersen, Steinar Larsen Berit Sivertsen, Roar Jakobsen, Helmi wang, Kjell Egil Johansen, Steinar Larsen, Johan Arild Hansen. Varamedlemmer: Øystein Johansen, Kjell Jensen, Dag Erik Johnsen, Janita Olsen. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Ivar Mortensen, Økonomisjef Synnøve Eriksen, Plan- og næringssjef Tom Sebulonsen Formannskapssekretær Berit Skogland Innkalling: Skriftlig, den Underskrifter: Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Skaland SkalandTelefaks:

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/03 03/00004 RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTS-, FRILUFTS- OG NÆRMILJØ- ANLEGG I BERG KOMMUNE. 0002/03 03/00241 OPPRETTELSE AV 50% STILLING SOM KULTURLEDER 0003/03 03/00549 OVERFØRING AV FRIGJORTE LØNNSMIDLER TIL KULTURBUDSJETTET 0004/03 02/00194 ØKNING AV LÅNERAMME - INDUSTRIKAI SKALAND 0005/03 02/02727 ADMINISTRASJONSFLØY - SKALAND SKOLE 0006/03 03/00211 INNFØRING AV NY STARTLÅNSORDNING FRA /03 03/00314 INNTAK AV LÆRLINGER HØSTEN /03 03/00482 SØKNAD OM SERVEINGSBEVILLING I RABBEN PUB PROPAGANDA PERDUKSJON V/GEIR VILDGREN 0009/03 03/00482 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - GEIR VILDGREN RABBEN PUB 0010/03 03/00482 SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEBEVILLING - GEIR VILDGREN 0011/03 03/00548 OMORGANISERING AV INTERKOMMUNALT ARKIV TROMS (IKAT) TIL INTERKOMMUNALT SELSKAP. 0012/03 03/00559 OMORGANISERING AV KOMMUNAL REVISJON 0013/03 03/00669 UTTALELSE I FORBINDELSE MED EVENTUELL OMORGANISERIENG AV DESTINASJONSSELSKAPENE I TROMS 0014/03 03/00649 Side 2 av 22

3 BEVILGNING SOM FØLGE AV VEDTAK FATTET I KLIENTUTVALGET. 0015/03 03/00670 GODKJENNING AV REGNSKAP - UTBYGGING AV SENJAHOPEN SKOLE 0016/03 03/00671 KULTURFORVALTNINGA I BERG Side 3 av 22

4 0001/03 RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTS-, FRILUFTS- OG NÆRMILJØ- ANLEGG I BERG KOMMUNE. 1. Kommunestyret vedtar foreliggende forslag til kommunedelplan for idretts-, friluftsog nærmiljøanlegg for perioden Kommunestyret ber Berg Idrettsråd ta initiativ til et møte mellom aktuelle lag og foreninger i Berg med tanke på framtidig samarbeid. Som innstillingen. 1. Kommunestyret vedtar foreliggende forslag til kommunedelplan for idretts-, friluftsog nærmiljøanlegg for perioden Kommunestyret ber Berg Idrettsråd ta initiativ til et møte mellom akutelle lag og foreninger i Berg med tanke på framtidig samarbeid. Enstemmig. Side 4 av 22

5 0002/03 OPPRETTELSE AV 50% STILLING SOM KULTURLEDER 1. Til å forestå revisjon av gjeldende kommunedelplan for idretts-, friluftsliv og nærmiljøanlegg velges 1 representant fra hver av kommunens 3 idrettslag samt 1 politiker valgt fra og av formannskapet. Idrettslagene velger selv sine representanter innen Fra formannskapet velges Trond Abelsen 3. Administrasjonen stiller med sekretærbistand i arbeidet, begrenset til å omfatte utskriving av ferdig plankonsept. 4. Arbeidsgruppa konstituerer seg selv med nødvendige ansvarsavklaringer. 5. Det bevilges inntil kr til arbeidet. Bevilgninga hentes fra frigjorte lønnsmidler fritidsleder. 6. Arbeidet skal være avsluttet innen utgangen av oktober-03 med behandling i k-styret 16. desember. 7. I forbindelse med hovedreguleringa av budsjettet for 2003 søkes innarbeidet midler til opprettelse av 50% stilling som kulturleder, slik skissert i alt. 2 i saksutredninga. Ordføreren satte frem forslag om å dele saka slik at punktene 1-6 ble en sak og pkt 7 en sak. Kommunestyret vedtok enstemmig å gjøre det slik. Punktene 1-6 fikk nytt saksnummer 16/03. Repr. Guttorm Nergård satte frem følgende forslag: Fjerne punkt 7 og ber om at saka blir lagt frem på nytt i neste kommunestyremøte og med et helhetlig bilde på hvor vil vil. Det ble først stemt på Guttorm Nergårds utsettelsesforslag som falt med 7 mot 8 stemmer. Ordføreren satte frem følgende forslag til Som innstillingens pkt. 7: I forbindelse med hovedreguleringa av budsjettet for 2003 søkes innarbeidet midler til opprettelse av 50% stilling som kulturleder, slik skissert i alt. 2 i saksutredninga. Enstemmig. Side 5 av 22

6 0003/03 OVERFØRING AV FRIGJORTE LØNNSMIDLER TIL KULTURBUDSJETTET Kommunestyret styrker kulturbudsjettet med de frigjorte lønnsmidler i forbindelse med vakanse i fritidslederstillinga i søndre Berg, slik skissert i saksutredninga. Som innstilling. Kommunestyret styrker kulturbudsjettet med de frigjorte lønnsmidler i forbindelse med vakanse i fritidslederstillinga i søndre Berg, slik skissert i saksutredninga. Enstemmig. Side 6 av 22

7 0004/03 ØKNING AV LÅNERAMME - INDUSTRIKAI SKALAND Berg kommune øker lånerammen vedr. industrikai Skaland med kr ,-. Total låneramme blir kr ,-. Lånets løpetid er 15 år. Ordfører Trond Abelsen ba om å få fratre som inhabil. Dette ble innvilget enstemmig. Berg kommune øker lånerammen vedr. industrikai Skaland med kr ,-. Total låneramme blir kr ,-. Lånets løpetid er 15 år. Enstemmig. Side 7 av 22

8 0005/03 ADMINISTRASJONSFLØY - SKALAND SKOLE 1. Berg kommunestyre opprettholder vedtak i sak 0066/02 pkt. 1, men innenfor en økonomisk ramme på 5.4 mill 2. Bevilgingen tas fra Berg kommunes andel av øremerkede midler til renovering av skolebygg, og det forutsettes at bassengrenoveringene delvis finansieres av tilskudd fra spillemidlene. 3. Investeringsutgiftene bygges inn i økonomiplanen Repr. Kjell Jensen ba om å få fratre som inhabil. Dette ble enstemmig vedtatt. Repr. Guttorm Nergård satte frem følgende alternativ forslag til planløsning for Skaland skole. Plan I Foreslår glassparti /hovedinngang, Rullestol WC flyttes. Nytt folkebibliotek i ominnredet tilbygg adm.fløy. Planlagt skolebibliotek ominnredes til pause/hvile + garderobe. Arbeidsrom for lærere: 10 arbeidsplasser, lager og kontor for rådgiver. Dette arealet kan løses på andre måter, men dette er kanskje det enkleste. Plan II Akse Foreslår et mindre lager. Kontor for rektor og assistent. Møterom. På bakgrunn av dette opprettholdes vedtak i kommunestyret med ønske om at folkebibliotek og skolebibliotek slås sammen. Vi ber derfor om at byggekomiteen utvider arealet til tilsvarende 110m2 og bruker dette til et alternativ i forhold til tidligere planer. Det ble stemt alternativt mellom det fremsatte forslag og innstillingen. Innstillingen ble vedtatt med 9 mot 5 stemmer avgitt for det fremsatte forslag. 1. Berg kommunestyre opprettholder vedtak i sak 0066/02 pkt. 1, men innenfor en økonomisk ramme på 5.4 mill 2. Bevilgingen tas fra Berg kommunes andel av øremerkede midler til renovering av skolebygg, og det forutsettes at bassengrenoveringene delvis finansieres av tilskudd fra spillemidlene. 3. Investeringsutgiftene bygges inn i økonomiplanen Side 8 av 22

9 0006/03 INNFØRING AV NY STARTLÅNSORDNING FRA Rådmannen gis fullmakt til å inngå de nødvendige avtaler med lokale banker for innføring av Startlånsordningen. 2. Rådmannen gis fullmakt til å vurdere lånefordeling mellom bank/startlån og bruk av boligtilskudd for enkeltsøkere. 3. Rådmannen gis fullmakt til å vurdere nedbetalingstid i forhold til Husbankens føringer ved nytt låneopptak i Husbanken. 4. Rådmannen gis fullmakt til å behandle søkere individuelt, og vurdere nedbetalingstid og eventuell avdragsfrihet i hvert enkelt tilfelle. 5. Berg formannskap vedtar vedlagte forslag til kommunale retningslinjer fra Husbanken til å gjelde som Berg kommunes kommunale retningslinjer. 6. Rådmannen gis fullmakt til å harmonisere kommunens retningslinjer i samsvar med Husbankens til enhver tid gjeldende retningslinjer for startlån. 7. Formannskapet understreker følgende presisering: Berg kommune påplusser ikke renten med 0,25 % for å dekke administrasjonskostnader. 8. Avgjørelser som fattes innenfor pkt. 2, 3 og 4 tas i samråd med et boligteam bestående av ordfører, rådmann, økonomisjef og sosialleder. 1. Rådmannen gis fullmakt til å inngå de nødvendige avtaler med lokale banker for innføring av Startlånsordningen. 2. Rådmannen gis fullmakt til å vurdere lånefordeling mellom bank/startlån og bruk av boligtilskudd for enkeltsøkere. 3. Rådmannen gis fullmakt til å vurdere nedbetalingstid i forhold til Husbankens føringer ved nytt låneopptak i Husbanken. 4. Rådmannen gis fullmakt til å behandle søkere individuelt, og vurdere nedbetalingstid og eventuell avdragsfrihet i hvert enkelt tilfelle. 5. Berg kommunestyre vedtar vedlagte forslag til kommunale retningslinjer fra Husbanken til å gjelde som Berg kommunes kommunale retningslinjer. 6. Rådmannen gis fullmakt til å harmonisere kommunens retningslinjer i samsvar med Husbankens til enhver tid gjeldende retningslinjer for startlån. 7. Formannskapet understreker følgende presisering: Berg kommune påplusser ikke renten med 0,25 % for å dekke administrasjonskostnader. Enstemmig Side 9 av 22

10 0007/03 INNTAK AV LÆRLINGER HØSTEN Berg kommune tar inn en lærling innenfor omsorgsarbeidfaget. 2. Det opprettes et lærlingefond hvor det avsettes kr kr finansiert fra et regnskapsmessig overskudd for Berg kommune tar inn en lærling innenfor omsorgsarbeidfaget. 2. Det opprettes et lærlingefond hvor det avsettes kr kr finansiert fra et regnskapsmessig overskudd for Enstemmig. Side 10 av 22

11 0008/03 SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING I RABBEN PUB PROPAGANDA PRODUKSJON V/GEIR VILDGREN Geir Vildgren gis serveringsbevilling for resterende del av kommunestyreperioden. Serveringen skal foregå i Rabben Pubs lokaler. Serveringsstedet skal være lukket mellom kl og kl Geir Vildgren gis serveringsbevilling for resterende del av kommunestyreperioden. Serveringen skal foregå i Rabben Pubs lokaler. Serveringsstedet skal være lukket mellom kl og kl Enstemmig. Side 11 av 22

12 0009/03 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - GEIR VILDGREN RABBEN PUB Geir Vildgren gis bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin i Rabben Pub s lokaler i Senjahopen. Som skjenkestyrer godkjennes Geir Vildgren, 9386 Senjahopen. Bevillingen gjelder ut inneværende kommunestyreperiode. Skjenketiden for øl og vin følger skjenkestedets åpningstid, men er forbudt mellom kl og kl Skjenking av brennevin kan skje fra kl til kl Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketiden utløp. Skjenking av brennevin er forbudt på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov. (Alkohollovens 4-4) Skjenkeavgiften for 2003 er på min. kr.3.500,-. Geir Vildgren gis bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin i Rabben Pub s lokaler i Senjahopen. Som skjenkestyrer godkjennes Geir Vildgren, 9386 Senjahopen. Bevillingen gjelder ut inneværende kommunestyreperiode. Skjenketiden for øl og vin følger skjenkestedets åpningstid, men er forbudt mellom kl og kl Skjenking av brennevin kan skje fra kl til kl Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter skjenketiden utløp. Skjenking av brennevin er forbudt på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt ved lov. (Alkohollovens 4-4) Skjenkeavgiften for 2003 er på min. kr.3.500,-. Enstemmig. Side 12 av 22

13 0010/03 SØKNAD OM UTVIDET SKJENKEBEVILLING - GEIR VILDGREN Søknaden fra Geir Vildgen om utvidet skjenkebevilling for øl., vin og brennevin for en enkelt anledning innvilges. Arrangementet skal foregå i ungdomshuset i Senjahopen den Søknaden fra Geir Vildgen om utvidet skjenkebevilling for øl., vin og brennevin for en enkelt anledning innvilges. Arrangementet skal foregå i ungdomshuset i Senjahopen den Enstemmig. Side 13 av 22

14 0011/03 OMORGANISERING AV INTERKOMMUNALT ARKIV TROMS (IKAT) TIL INTERKOMMUNALT SELSKAP. 1. Berg kommunestyre tiltrer forelagte forslag til selskapsavtale for Interkommunalt arkiv Troms IKS. 2. Til å representere Berg i stiftelsesmøte den 24. april velges. Med vararepresentant. 1. Berg kommunestyre tiltrer forelagte forslag til selskapsavtale for Interkommunalt arkiv Troms IKS. 2. Til å representere Berg i stiftelsesmøte den 24. april velges ordfører Trond Abelsen, med vararepresentant varaordfører Anita Sebulonsen. Enstemmig. Side 14 av 22

15 0012/03 OMORGANISERING AV KOMMUNAL REVISJON Berg kommunestyre slutter seg til enstemmige vedtak fra 3. revisjonsdistrikt i Troms samt Regionrådet for Midt-Troms angående etablering av ett interkommunalt revisjonsselskap i Troms. Kommunestyret behandlet saka i møte den og fattet følgene Berg kommunestyre slutter seg til enstemmige vedtak fra 3. revisjonsdistrikt i Troms samt Regionrådet for Midt-Troms angående etablering av ett interkommunalt revisjonsselskap i Troms. Enstemmig. Side 15 av 22

16 0013/03 UTTALELSE I FORBINDELSE MED EVENTUELL OMORGANISERIENG AV DESTINASJONSSELSKAPENE I TROMS Berg kommunestyre har registrert den pågående debatten om omorganisering av destinasjonselskapene i Troms som en følge av konklusjonen i rapporten Reiselivet i Troms, Strategi og handlingsprogram. Denne går ut på å dele fylket i to destinasjonselskap, nemlig Tromsø og Harstad. Berg kommunestyre mener at de største utfordringene som reiselivsnæringen står overfor i dag og i overskuelig fremtid bl.a. er følgende: At reiselivsbedriftene må samarbeide om å utvikle kvalitetsmessige gode og konkurransedyktige produkter. Samordnet markedsføring av hele fylket slik at Troms kommer skikkelig på kartet i forhold til turoperatører i inn- og utland. Få markedsført Nord Norge som en synlig merkevare. Økonomi til å kunne utvikle infrastruktur og kompetanse i distrikter der hvor potensiale for nye etterspurte reiselivsprodukter ligger. En ny organisering i reiselivet skal også være med å bygge opp næringa ute i distriktene, utvikle stedene, skape og spre kompetanse og stimulere til langsiktig vekst. Berg kommunestyre er av den oppfatning at ovennevnte utfordringer ikke blir godt nok ivaretatt i to destinasjonselskap som er plassert hhv i Tromsø og Harstad. Kommunestyret forstår det slik at de store kjedehotellene spiller en stor rolle i dag både i Harstad og Tromsø og preger disse selskapenes aktivitet slik at de konsentrerer seg mye om kurs- og konferansesegmentet. Med to selskaper plassert hhv i Tromsø og Harstad vil det bli en forsterking av disse oppgavene på bekostning av reiselivsnæringen i resten av Troms. Å splitte opp hele Midt Troms og indre Sør Troms slik at kommuner og næringen må gjøre et valg mellom disse to byene, vil etter vårt skjønn resultere i en svekket reiselivsnæring totalt og spesielt i distriktet. Berg kommunestyre er av den oppfatning at en omorganisering først og fremst må ta hensyn til de oppgavene som et destinasjonselskap skal utføre for reiselivsnæringen og kommunene samt at driften bør være så rasjonell og effektiv som mulig. Kommunestyret mener at et destinasjonselskap skal ha følgende primæroppgaver: Side 16 av 22

17 Vertskapsfunksjoner utføres på vegne av kommunene og fylkeskommunen. Markedsføring både av regionen, fylket og reiselivsnæringen. Veiledning/oppfølging i forhold til reiselivsbedriftene. Samordning koordinering nettverksarbeide. Turistinformasjon Prosjekt Andre aktiviteter eks. salg av arrangement osv. De fleste av de forannevnte oppgavene må løses lokalt, dvs. fra kontor/avdeling på flere steder, mens andre kan løses fra ett sted i fylket. Berg kommunestyre slutter seg til vedtaket i regionrådet for Midt Troms av , som primært ønsker fortsettelse av eget selskap, subsidiært ett selskap med fire avdelinger som skal ha sine klare definerte funksjoner. Dersom det skal skje en omorganisering av destinasjonselskapene, er ett selskap den mest effektive og rasjonelle modellen som både vil ivareta medlemsbedrifter i vårt området samtidig som det sikrer bedre samordning av markedsføring og produktutvikling på tvers av kommunegrensene. De fire avdelingene lokaliseres i Harstad, Finnsnes, Tromsø og et sted i Nord Troms. I en slik organisering kan en tenke seg at hovedadministrasjon bør ligge i Tromsø og skal være minst mulig, men samtidig ivareta funksjonen som fylkeskoordinator. I tillegg må det organiseres referanse/faggrupper internt i selskapet som skal arbeide spesielt med markedsføringsstrategier, kompetanseutvikling og produktutvikling i nært samarbeide med reiselivsnæringen og kommunene. Berg kommunestyre har den klare oppfatning at dersom Destinasjon Midt i Troms ikke kan fortsette som eget selskap, vil man ta klar avstand fra at man ender opp med to selskaper i Troms. Berg kommunestyre vil til slutt sterkt anmode fylkeskommunen om i sine vurderinger av saken å legge de økonomiske føringene fra fylke og stat slik at infrastruktur og utvikling av levedyktige reiselivsprodukter i distriktet kan utvikles videre. Det er her det fremtidige potensiale ligger. I denne forbindelse vil vi fra Berg kommune spesielt nevne etablering av Nasjonal turistvei på ytre Senja og de oppfølgingsarbeider man forventer må gjennomføres lokalt/regionalt av destinasjonsselskapet. Side 17 av 22

18 Kommunestyrets behandling i møte : UTTALELSE: Berg kommunestyre har registrert den pågående debatten om omorganisering av destinasjonselskapene i Troms som en følge av konklusjonen i rapporten Reiselivet i Troms, Strategi og handlingsprogram. Denne går ut på å dele fylket i to destinasjonselskap, nemlig Tromsø og Harstad. Berg kommunestyre mener at de største utfordringene som reiselivsnæringen står overfor i dag og i overskuelig fremtid bl.a. er følgende: At reiselivsbedriftene må samarbeide om å utvikle kvalitetsmessige gode og konkurransedyktige produkter. Samordnet markedsføring av hele fylket slik at Troms kommer skikkelig på kartet i forhold til turoperatører i inn- og utland. Få markedsført Nord Norge som en synlig merkevare. Økonomi til å kunne utvikle infrastruktur og kompetanse i distrikter der hvor potensiale for nye etterspurte reiselivsprodukter ligger. En ny organisering i reiselivet skal også være med å bygge opp næringa ute i distriktene, utvikle stedene, skape og spre kompetanse og stimulere til langsiktig vekst. Berg kommunestyre er av den oppfatning at ovennevnte utfordringer ikke blir godt nok ivaretatt i to destinasjonselskap som er plassert hhv i Tromsø og Harstad. Kommunestyret forstår det slik at de store kjedehotellene spiller en stor rolle i dag både i Harstad og Tromsø og preger disse selskapenes aktivitet slik at de konsentrerer seg mye om kurs- og konferansesegmentet. Med to selskaper plassert hhv i Tromsø og Harstad vil det bli en forsterking av disse oppgavene på bekostning av reiselivsnæringen i resten av Troms. Å splitte opp hele Midt Troms og indre Sør Troms slik at kommuner og næringen må gjøre et valg mellom disse to byene, vil etter vårt skjønn resultere i en svekket reiselivsnæring totalt og spesielt i distriktet. Berg kommunestyre er av den oppfatning at en omorganisering først og fremst må ta hensyn til de oppgavene som et destinasjonselskap skal utføre for reiselivsnæringen og kommunene samt at driften bør være så rasjonell og effektiv som mulig. Kommunestyret mener at et destinasjonselskap skal ha følgende primæroppgaver: Side 18 av 22

19 Vertskapsfunksjoner utføres på vegne av kommunene og fylkeskommunen. Markedsføring både av regionen, fylket og reiselivsnæringen. Veiledning/oppfølging i forhold til reiselivsbedriftene. Samordning koordinering nettverksarbeide. Turistinformasjon Prosjekt Andre aktiviteter eks. salg av arrangement osv. De fleste av de forannevnte oppgavene må løses lokalt, dvs. fra kontor/avdeling på flere steder, mens andre kan løses fra ett sted i fylket. Berg kommunestyre slutter seg til vedtaket i regionrådet for Midt Troms av , som primært ønsker fortsettelse av eget selskap, subsidiært ett selskap med fire avdelinger som skal ha sine klare definerte funksjoner. Dersom det skal skje en omorganisering av destinasjonselskapene, er ett selskap den mest effektive og rasjonelle modellen som både vil ivareta medlemsbedrifter i vårt området samtidig som det sikrer bedre samordning av markedsføring og produktutvikling på tvers av kommunegrensene. De fire avdelingene lokaliseres i Harstad, Finnsnes, Tromsø og et sted i Nord Troms. I en slik organisering kan en tenke seg at hovedadministrasjon bør ligge i Tromsø og skal være minst mulig, men samtidig ivareta funksjonen som fylkeskoordinator. I tillegg må det organiseres referanse/faggrupper internt i selskapet som skal arbeide spesielt med markedsføringsstrategier, kompetanseutvikling og produktutvikling i nært samarbeide med reiselivsnæringen og kommunene. Berg kommunestyre har den klare oppfatning at dersom Destinasjon Midt i Troms ikke kan fortsette som eget selskap, vil man ta klar avstand fra at man ender opp med to selskaper i Troms. Berg kommunestyre vil til slutt sterkt anmode fylkeskommunen om i sine vurderinger av saken å legge de økonomiske føringene fra fylke og stat slik at infrastruktur og utvikling av levedyktige reiselivsprodukter i distriktet kan utvikles videre. Det er her det fremtidige potensiale ligger. I denne forbindelse vil vi fra Berg kommune spesielt nevne etablering av Nasjonal turistvei på ytre Senja og de oppfølgingsarbeider man forventer må gjennomføres lokalt/regionalt av destinasjonsselskapet. Enstemmig Side 19 av 22

20 0014/03 BEVILGNING SOM FØLGE AV VEDTAK FATTET I KLIENTUTVALGET. 1. Kommunestyret bevilger kr ,- for Beløpet finansieres ved å redusere pensjonspremien for 2003 tilsvarende. 2. Restbeløpet kr finansieres gjennom ei internregulering innenfor kap Kommunestyret ber klientutvalget for ettertida sørge for at nødvendig bevilgning er avklart før tiltak iverksettes. 1. Kommunestyret bevilger kr ,- for Beløpet finansieres ved å redusere pensjonspremien for 2003 tilsvarende.. 2. Restbeløpet kr finansieres gjennom ei internregulering innenfor kap Kommunestyret ber klientutvalget for ettertida sørge for at nødvendig bevilgning er avklart før tiltak iverksettes. Enstemmig Side 20 av 22

21 0015/03 GODKJENNING AV REGNSKAP - UTBYGGING AV SENJAHOPEN SKOLE Regnskapet for utbygging av Senjahopen skole ( ) godkjennes. Dekning av overforbruket med kr ,50 vedtas som forslaget: Salg av kommunale boliger: Kr ,58 Overført fra driftsregnskapet Kr ,92 Regnskapet for utbygging av Senjahopen skole ( ) godkjennes. Dekning av overforbruket med kr ,50 vedtas som forslaget: Salg av kommunale boliger: Kr ,58 Overført fra driftsregnskapet Kr ,92 Enstemmig Side 21 av 22

22 0016/03 KULTURFORVALTNINGA I BERG 1. Til å forestå revisjon av gjeldende kommunedelplan for idretts-, friluftsliv og nærmiljøanlegg velges 1 representant fra hver av kommunens 3 idrettslag samt 1 politiker valgt fra og av formannskapet. Idrettslagene velger selv sine representanter innen Fra formannskapet velges Trond Abelsen 3. Administrasjonen stiller med sekretærbistand i arbeidet, begrenset til å omfatte utskriving av ferdig plankonsept. 4. Arbeidsgruppa konstituerer seg selv med nødvendige ansvarsavklaringer. 5. Det bevilges inntil kr til arbeidet. Bevilgninga hentes fra frigjorte lønnsmidler fritidsleder. 6. Arbeidet skal være avsluttet innen utgangen av oktober-03 med behandling i k-styret 16. desember. 1. Til å forestå revisjon av gjeldende kommunedelplan for idretts-, friluftsliv og nærmiljøanlegg velges 1 representant fra hver av kommunens 3 idrettslag samt 1 politiker valgt fra og av formannskapet. Idrettslagene velger selv sine representanter innen Fra formannskapet velges Trond Abelsen 3. Administrasjonen stiller med sekretærbistand i arbeidet, begrenset til å omfatte utskriving av ferdig plankonsept. 4. Arbeidsgruppa konstituerer seg selv med nødvendige ansvarsavklaringer. 5. Det bevilges inntil kr til arbeidet. Bevilgninga hentes fra frigjorte lønnsmidler fritidsleder. 6. Arbeidet skal være avsluttet innen utgangen av oktober-03 med behandling i k-styret 16. desember. Enstemmig Side 22 av 22

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kjell Fredriksen, Ellen Simonsen, Anne Jespersen, Roar Jakobsen

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kjell Fredriksen, Ellen Simonsen, Anne Jespersen, Roar Jakobsen Berg kommune Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 30.06.03 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall Varamedlemmer: Trond Abelsen. Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm. Kjell Egil Johansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Dagmar Strøm, Arna Jensen, Solveig Nyman. Rådman Ivar Mortensen Formannskapssekretær Berit Skogland

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Dagmar Strøm, Arna Jensen, Solveig Nyman. Rådman Ivar Mortensen Formannskapssekretær Berit Skogland Berg kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 20.06.2006 Tid: 09.00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Wivi Jakobsen, Kjell Johansen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 Berg kommune Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Wivi Jakobsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Hamn Møtedato: 19.11.2008 Tid: 09.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Hamn Møtedato: 19.11.2008 Tid: 09.00 Berg kommune Møtested: Hamn Møtedato: 19.11.2008 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Jan Harald Jansen, Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm. Berit Sivertsen, Reiner Schaufler, Roy-Willy

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kjell Arne Enoksen, Inger Olsen, Reiner Schaufler. Rådmann Ivar Mortensen Formannskapssekretær Berit Skogland

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kjell Arne Enoksen, Inger Olsen, Reiner Schaufler. Rådmann Ivar Mortensen Formannskapssekretær Berit Skogland Berg kommune Møtested: Breidablikk samfunnshus Møtedato: 23.11.04 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Reiner Schaufler,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen,, Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm,

Detaljer

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole.

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 7/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, obs. endret møtested Dato: Torsdag 12.05.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Kommunestyrets møteprotokoll 05.04.05

Kommunestyrets møteprotokoll 05.04.05 Page 1 of 6 Kommunestyrets møteprotokoll 05.04.05 Karmøy kommune Side 8 av 8 Møtested: Til stede på møtet Kommunestyresalen MØTEprotokoll Kommunestyret Møtedato: 05.04.05 Tid : Kl. 18.00 Medlemmer: 45

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 05.06.2007 Tid: 17.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 05.06.2007 Tid: 17.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 05.06.2007 Tid: 17.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård Anne Jespersen,

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 16.06.03 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Jan Harald Jansen, LeifRubach, Marita Mikalsen

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Jan Harald Jansen, LeifRubach, Marita Mikalsen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.06.2012 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Guttorm Nergård, Gunvald Wilsgård, Heidi Jacobsen, Roar Jakobsen, Unni Antosen,

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. /\QJHQNRPPXQH Møteinnkalling 8WYDOJ 0 WHVWHG levekårsutvalget 'DWR 26.05.04 7LGVSXQNW 10:00 Eidebakken ungdomsskole Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06. Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Berg kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 09:00-16:00 Medlemmer: Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Jan Harald Jansen, Hildegunn Simonsen

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Kjøp av eiendommen Solheim - 102/5 og 101/50

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Kjøp av eiendommen Solheim - 102/5 og 101/50 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssal 27.04.2006 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 20/06 Sak 21/06 Sak 22/06 Sak 23/06 Sak 24/06 Sak 25/06 Sak

Detaljer

I tillegg forberedes det sak om budsjettregulering og forprosjekt parkering Ricaparken. Tilleggssakene sendes ut på fredag.

I tillegg forberedes det sak om budsjettregulering og forprosjekt parkering Ricaparken. Tilleggssakene sendes ut på fredag. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 8/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunesstyresalen Dato: Torsdag 09.06.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 08.07.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Overhalla kommunestyre

Overhalla kommunestyre Møteinnkalling Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 27.04.2015 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2009 Tid: kl.09.00. Roy Willy Hansen, Ingrid Evertsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2009 Tid: kl.09.00. Roy Willy Hansen, Ingrid Evertsen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.06.2009 Tid: kl.09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Dagmar Strøm, Guttorm Nergård, Roy Willy Hansen,

Detaljer

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest Rådhus, Storgata kommunehus, Hammerfest bibliotek samt kommunens hjemmeside.

Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest Rådhus, Storgata kommunehus, Hammerfest bibliotek samt kommunens hjemmeside. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 28.10.04 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes snarest mulig og innen 25. Oktober 2004 på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kons. rådmann Ted Skoglund, ØkonomisjefHeidi Jakobsen, Komm.adv. Hans A. Karoliussen, seh.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kons. rådmann Ted Skoglund, ØkonomisjefHeidi Jakobsen, Komm.adv. Hans A. Karoliussen, seh. Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 27.06.20 13 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Guttorm Nergård, Tommy Nilsen, Gunvald Wilsgård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Eli Ann Jensen,

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 13.12.2010 Tid: Kl. 18.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapets medlemmer innkalles til internt møte kl. 0900 1200. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Formannskapets medlemmer innkalles til internt møte kl. 0900 1200. SAKSLISTE VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 27.05.2004 Klokkeslett: 1200 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 30.01.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 05.03.2009 SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 05.03.2009 SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 05.03.2009 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 7/09 Sak 8/09 Sak 9/09 Sak 10/09 Sak 11/09 Sak 12/09 Sak

Detaljer