Lysark vil bli lagt ut på Fylkesmannen sin nettstad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lysark vil bli lagt ut på Fylkesmannen sin nettstad"

Transkript

1 Program med kaffi og drøs PAS2 premieredemo v/anne Marie Melberg Skaar Eksamen erfaringar Erfaringar frå standpunkthandsaminga 2014 v/ Una Bjørnseth Haugen Lunsj Sentralt gitt eksamen 2015 generelt - endringar forsøk Vitnemålsføring fagkompetansekrav v/ams Undervegs- og sluttvurdering kompetansemål, undervisningstema og vurderingskriterium v/ubh Lysark vil bli lagt ut på Fylkesmannen sin nettstad www. Fylkesmannen.no/rogaland under Gjennomførte arrangement 1

2 SKOLELEIARSAMLING

3 PAS er under utvikling PAS2 nytt program Store visuelle endringar haust 2015 Større fagleg forankring Sikre framleis brukartilpassing og betre stabilitet PAS skal etter avtale med FK bli tilpassa lokal gitt eksamen ikkje klart til hausten FMRO er med i PAS2 gruppe hos Udir. 3

4 PAS2 skrir fram Eksamensmodul i PAS2 skal vere klar til hausteksamen i år. Grunnskolen, seinast våren 2016 Utviding vil skje etter kvart - nytt firma Beck Sensormodulen er klar i nettbasert demo 4

5 5

6 Sensur hovedsider: Sensur fellessensur: Sensur honorarregning: Sensur klageresultater: Sensur oppmann: 6

7 PAS-kontakt skal gå via Fylkesmannen unntak på eksamensdagen dersom ei klasse ikkje får logga seg på. Kan enno sende e-post til FMRO dersom ein har ønske for nye PAS. 7

8 Eksamen Sentralt gitt eksamen -Lokalt gitt eksamen 8

9 Tall fra eksamensgjennomføringen våren 2014 Udir gjennomførte våren 2014 om lag: sentralt gitte eksamenar i grunnskolen sentralt gitte eksamenar i vidaregåande opplæring Udir laga om lag 400 eksamenskodar for våren 2014 Det er ingen vesentlege endringar i antall gjennomførte eksamenar samanlikna med våren 2013 der same tal var: sentralt gitt eksamenar i grunnskolen sentralt gitte eksamenar i vidaregåande opplæring 9

10 Nasjonalt karakternivå på sentralt gitt eksamen i matematikk, engelsk og sidemål i gsk gjekk ned med 0,1 karakterpoeng Karakteren i hovudmål er den same som for 2013 Karakteren 3 eller lågare: 66 prosent av elevane i matematikk 68 prosent av elevane i sidemål 43 prosent av elevane i engelsk 56 prosent av elevane i norsk hovedmål Jentene får 0,4 karakterpoeng meir til eksamen enn gutane. Forskjellen i prestasjonar mellom jenter og gutar er størst i norsk. Store forskjellar i dei digitale kunnskapane i matematikk mellom skolar. 10

11 Eksamensresultat 2014 Engelsk Matematikk Norsk hovudmål Norsk sidemål Små endringar i grunnskolen 11

12 Lokalt gitt munnleg eksamen 12

13 Lyttetekstar til munnleg eksamen Udir: «Hvis man velger å bruke lyttetekst, skal denne være en del av den obligatoriske forberedelsesdelen. Elevene må få tilgang til lyttetekster samtidig som de får tema 24 timer før eksamen begynner.» Utdanningsdirektoratet vil ikkje lenger produsere lyttetekstar i engelsk og framandspråk Eit utval av lyttetekstane er tilgjengelege på Fremmedspråksenterets nettsider Fylkesmannen er klageinstans kun klagerett på formelle feil 13

14 Eksamen

15 Skriftlig eksamen for 10. trinn Felles forberedelse og eksamen for elever og voksne deltakere og privatister Ved fritak fra sidemål, oppmelding i NOR1415 for alle Dersom kandidaten gjennomfører en dag og har dokumentert fravær den andre dagen, får eleven ført karakteren fra den eksamen som er avlagt på vitnemålet. Dersom kandidaten gjennomfører en dag og det blir streik dag to, kan eleven velge å beholde karakteren for den ene dagen eller få alt annullert. 15

16 Norsk og engelsk Forberedelsedelen lærer skal veilede Forberedelsedelen digital, syntetisk tale i engelsk og norsk fra Ved syntetisk tale kan eleven selv velge å høre på at hele eller deler av teksten leses. Tilgang i PGSF Forberedelsedelen - gjelder for begge norskdagene 16

17 Matematikk og samisk Eksamensoppgavene i matematikk og samisk innlest som lydfil. Skoleadministrator finner lydfiler som Zip- filer i menyen «Eksamensmateriell» under «Materiellnavn» «Lydfil med innlest oppgave». Lydfilene er tilgjengelig i PAS 24 timer før eksamen. 17

18 Revidert eksamensordning for sentralt gitt skriftleg eksamen i matematikk 18

19 Matematikk sentralt gitt skriftleg eksamen Revidert eksamensordning frå våren 2015 Det blir inga overgangsordning Fortsett todelt modell; 2+3 i grunnskolen Nye minstekrav til digitale verktøy for del 2 19

20 Grunnskole årstrinn og grunnskoleopplæring for vaksne deltakarar Eksamenskode Krav til digitale verktøy på datamaskin i Del 2 Del 1 Uten hjelpemidler Del 2 Alle hjelpemidler MAT0010 Matematikk 1) Regneark 2) Graftegner 2 timer 3 timer Det er opp til skolane og elevane å velge dei typar datamaskinar og programvarar som dei finn mest hensiktsmessig å bruke. Forslag til programvare ligg på Udir.no 20

21 Revidert eksamensordning for sentralt gitt skriftlig eksamen i matematikk fra og med våren 2015 Vi forutsetter at alle elever har fått innføring i og opplæring av de ulike digitale verktøyene som kreves ved de enkelte eksamenskodene for sentralt gitt skriftlig eksamen det vil si «regneark», «graftegner» og/eller «CAS - Computer Algebra System». Det er de som står for opplæringen sitt ansvar å finne egnede varianter av datamaskiner samt å installere programvarer som er påkrevd. Alle programvarer må være installert på datamaskinen før eksamen starter. Elevene og privatistene skal ikke ha tilgang til Internett under hele eksamen. 21

22 Testeksamen Datoen for å teste ut egen maskinkapasitet er i år satt til onsdag 15. april. Info. Påmelding og gjennomføring i mars. Enkelte oppgaver eller deloppgaver i Del 2 krever at elevene og privatistene bruker «graftegner», «regneark» eller «CAS», avhengig av eksamenskode. Andre oppgaver må eksamenskandidatene selv velge og bruke digitale verktøy som de finner hensiktsmessig. De har da metodefrihet når de skal løse oppgaven. Oppgavene krever ikke spesielle typer digitale verktøy fra enkelte leverandører. Skolene må selv velge datamaskinleverandør og de programvarer de finner mest hensiktsmessig Dersom eksamenskandidatene ikke bruker et digitalt verktøy som en oppgave ber om, vil en alternativ oppgaveløsning gi lav/kun noe uttelling, jf. eksamensveiledningen i matematikk under «Framgangsmåte og forklaring». 22

23 Gjennomføring av Del 1 av eksamen Del 1 av eksamen vil fortsatt være papirbasert. Del 1 besvares på papir med penn, og sendes av skolene med ekspress over natten til sensor. Hjelpemidlene under Del 1 er som før. Datamaskin er ikke tillatt under Del 1 av eksamen. Besvarelsen av Del 1 kan skannes og sendes elektronisk til sensor sammen med Del 2 (når Del 2 gjennomføres som IKT-basert eksamen). Den skannede besvarelsen må være tydelig å lese for sensor 23

24 Gjennomføring av Del 2 av eksamen Alle elever og privatister som skal avlegge sentralt gitt skriftlig eksamen i matematikk, må få tilbud om å gjennomføre Del 2 som enten papirbasert eksamen eller IKT-basert eksamen Dersom skolene velger å gjennomføre Del 2 som papirbasert eksamen, må eksamenskandidatene (både elevene og privatistene) ha tilgang til datamaskin, påkrevd programvare samt tilgang til skrivere under hele Del 2 av eksamen. Papirbasert besvarelse av Del 2 sendes av skolene på raskest mulig måte til sensor med ekspress over natten. 24

25 Gjennomføring av Del 2 som IKT-basert eksamen Del 2 kan gjennomføres som IKT-basert eksamen. Dette gjelder både grunnskolen og videregående opplæring. Dersom skolene velger å gjennomføre Del 2 som IKT-basert eksamen, er det svært viktig at skolene setter seg grundig inn i Utdanningsdirektoratets informasjon om IKT-basert eksamen. IKT-ansvarlig må lese: Lenke hos Udir: «Les mer om IKT-basert eksamen, tekniske krav og godtatte filformater her.» 25

26 Eksamenskandidatene kan ikke gjennomføre Del 2 delvis som papirbasert eksamen og delvis som IKT-basert eksamen. Hele besvarelsen av Del 2 skal sendes sensor som én digital fil i Utdanningsdirektoratets prøvegjennomføringssystem (PGS) Eksamenskandidatene kan også ha nytte av å beherske en formeleditor når de gjennomfører Del 2 som IKT-basert eksamen. Tekstbehandlingsdokumentet bør ha topp- eller bunntekst med skolens navn og kandidatnummer. Eksamenskandidaten lagrer besvarelsen som en PDF-fil. Gi god informasjon til eksamensvaktene! 26

27 Eksempeloppgaver og veiledere 27

28 Skoleringer 2015 Rogaland: Norsk 2. juni på Quality Hotel Residence, Sandnes Agder: Engelsk og matematikk 4. juni på Uia, Grimstad Fellessensur norsk 17. juni på Clarion Hotel Energy 28

29 Valgfag/ diverse 29

30 Valgfag Elever med tilstrekkelig kompetanse i grunnskolefagene har mulighet til å bruke timene i valgfag og 60% av timene i utdanningsvalg til å ta fag fra videregående opplæring. Eksamen: - Er med i trekket til eksamen i faget det året eleven avslutter faget - Trekk på 10.trinn som vanlig 30

31 Elever som tar fag fra videregående mens de går på ungdomstrinnet (forserer) Det er anledning til selv å velge å ta faget på nytt som elev i videregående opplæring. Elever som følger og fullfører et forsert løp kan selv velge hvorvidt de ønsker at det faget de har fulgt skal godkjennes i tråd med forskrift til opplæringsloven 1-16 første ledd eller om de vil ta det på nytt. Dette gjelder også eventuell eksamen i faget 31

32 Fag og timefordeling ved bytte av skole Eleven behøver ikke følge opplæringen når han eller hun har standpunktkarakter i faget fra før. Eleven har imidlertid ikke fri de aktuelle timene, men må få et opplegg og tilsyn på skolen. Jf. forskrift til oppll 1-5. Det er ikke mulig å ta fag i grunnskolen som privatist. Regelverket gir imidlertid mulighet til å ta fag på videregående nivå i grunnskolen, jf. forskrift til opplæringsloven

33 Fleksibilitet og omdisponering Skoleeier kan omdisponere inntil 25 prosent av timene som er fastsatt i det enkelte fag for enkeltelever. Omdisponeringen skal kunne føre til bedre måloppnåelse i fagene samlet sett for eleven. Ikke enkeltvedtak Skoleeier kan omdisponere inntil 5 prosent av timene i fagene til andre fag. Den endrede fag- og timefordelingen skal fastsettes som en lokal forskrift. 33

34 Fusk og plagiat 34

35 Resultatet fra arbeidsgruppe om fusk og plagiat Råd og tips til sikker eksamensgjennomføring Hva skal være kjent for elevene i forkant veiledere, hjelpemidler, bruk av kilder Overvåking av PC-er manuelt eller digitalt Fusk og plagiat Eksempler på retningslinjer Udir.no vurdering - eksamen 35

36 Fusk til eksamen og fusk ved prøver gjennom året 36

37 Hjelpemiddel til eksamen Modell 1 - Eksamen Alle hjelpemidler er tillatt. Unntak er Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon. For norsk og fremmedspråkene er heller ikke oversettelsesprogrammer tillatt. NB! Stadig bedre oversettelsesprogram, men jf. Udir vil den gode sensor se dette. Modell 2 Todelt eksamen Del 1 Skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt. Del 2 Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av Internett eller andre verktøy som tillater kommunikasjon. 37

38 Å kommunisere Kva er fusk til eksamen? Å bruke Internett eller andre verkty som tillet kommunikasjon Å bruke oversettingsprogram i norsk og framandspråk Å bruke ikkje tillatne hjelpemiddel til del 1 i todelt eksamen 38

39 Fusk til eksamen får konsekvensar, jf. forskrift til opplæringslova 3-37: Eksamen i eit fag kan annullerast dersom eleven eller privatisten har fuska eller forsøkt å fuske ved eksamen Dette gjeld også dersom det er sensorane som oppdagar fusk eller forsøk på fusk Spørsmålet om annullering av eksamen i faget skal avgjerast av rektor sjølv 39

40 Ei avgjerd om annullering av eksamen kan påklagast til Fylkesmannen Annullering av eksamen er eit enkeltvedtak med klagerett, jf. forskrift til opplæringslova

41 Kva er fusk i prøvegjennomføringa i løpet av skoleåret? Å bryte skolen sine reglar for gjennomføring av ulike typar prøver i skoleåret Prøver undervegs i opplæringa har andre formål enn å prøve eleven sin sluttkompetanse i faget Det kan av mange grunner være hensiktsmessig å gjennomføre en rekke prøver gjennom skoleåret uten tilgang til å bruke hjelpemidler Udir På slike prøver vil det vere fusk å bruke hjelpemiddel. 41

42 Plagiat Kan vere låg grad av måloppnåing, MEN Plagiat kan vere vanskeleg å oppdage Det er ikkje uproblematisk å skilje plagiat frå fusk Plagiat er fusk i høgare utdanning 42

43 Kva gjer Utdanningsdirektoratet for å kvalitetssikre vurderingane av prøvesvar til sentralt gitt eksamen? Vurderingsrettleiingar blir reviderte kvart år -forventing om at dei skal vere kjent av alle Vurderingsskjema Eksamensrettleiingar Sensorskolering i grunnskolen møter nesten alle Ephorus 43

44 Eksamen med adgang til Internett 44

45 Forsøk med tilgang til Internett under eksamen Bakgrunn Økende grad av henvendelser til Udir fra skoler som benytter seg av nettbaserte hjelpemidler i opplæringen Elevene bør ha tilgang til de samme hjelpemidlene under eksamen som ellers i opplæringen Deltagerskolene er skoler som aktivt ønsker å delta i forsøket, og opplever at eksamen med Internett er relevant for den opplæringen som gis i det aktuelle faget For å kunne delta har skolene måtte sende inne en beskrivelse av hvordan de: jobber kilder, samt hvordan de bevisstgjør elevene på hva som er fusk/plagiat sikrer eksamensgjennomføringen både teknisk og praktisk 45

46 Flere hovedfunn... - Ingen sammenheng mellom elevenes opplevde nytte av eksamen med Internett og faglig prestasjon - Ingen konsekvenser for eksamensresultatene - Elevene bruker litt mindre tid på forberedelsesdagen - Ikke problematisk i forhold til fusk og plagiat - Rettslæreelevene har ikke så stor nytte av Internett på eksamen 46

47 Hva er viktig for å lykkes med en slik eksamensordning Bevisstgjøre elevene på konsekvensene av fusk og plagiat Opplæring i hensiktsmessig bruk av Internett som hjelpemiddel Fokus på kritisk kildebruk og kildehenvisning Klare retningslinjer for hva som regnes som kommunikasjon ved bruk av Internett Elevene må øve på å søke etter og finne gode og relevante kilder på Internett Les mer på Udir.no Tall og forskning - rapporter 47

48 Spørsmål? 48

49 Eksamen i grunnskolen

50 Kvalitetssikring oppmelding besvarelser 50

51 Skolen skal melde på eksamenskandidatane i PAS Frist: 1. mars Overføring av persondata frå SATS til PAS Skolen må ha eit system for å kvalitetssikre påmeldinga i PAS at alle kandidatane er blitt registrerte i PAS med rett målform i hovudmål Elevar med fritak frå vurdering i sidemål, skal meldast på til eksamen i fagkode NOR1415 Norsk med fritak for sidemål dersom dei skal opp til eksamen i norsk skriftleg Tilfytta elevar som er påmelde til eksamen i PAS, må slettast i PAS på fraflyttingsskolen før dei kan meldast på til eksamen på tilflyttingsskolen 51

52 Eksamenskandidatar utan personnummer Kontakt Fylkesmannen for fiktivt personnummer, berre til bruk i PAS 52

53 Etterpåmelding av eksamenskandidatar Skal som hovudregel ikkje godtakast Må be Fylkesmannen om å opne fagkoden i PAS for etterpåmelding Det blir ikkje teke omsyn til etterpåmeldingar ved opptrykk av eksamensoppgåver Skolen må sjølv laste ned eksamensoppgåvene frå PAS dagen før eksamensdagen 53

54 Rektor skal anbefale fagpersonar i PAS Alle aktuelle lærarar må få spørsmål om dei ønskjer å vere sensorar. Hak av for Anbefalt/foreslått som fagperson 2013/2014 for dei som svarer ja Sjekk at e-postadressa og bustadsadressa er rett Skriv inn mobiltelefon-nummer på alle fagpersonar NB! Rekrutter og anbefal fleire sensorar i norsk skriftleg 54

55 Viktige meldingar for eksamen Hastemeldingar som gjeld gjennomføringa av eksamen våren 2015: sjå Vurdering Eksamen grunnskole Viktige meldinger Påloggingsbilete til PAS. NB! Hugs å oppdatere nettlesaren ved å klikke F5 55

56 Synspunkt eller spørsmål? 56

57 IP-adresser til IKT-basert eksamensgjennomføring IT-ansvarleg på skolen må sjekke at IP-adressane er rette, sjå: Udir.no/eksamen 57

58 Eksamenssvar på papir skal anten vere Utskrift frå pc Eksamenssvar ført med blå eller svart penn på ark Arka må vere påførte skolen sitt stempel og kandidatnummeret frå PAS 58

59 Sending av papirbaserte eksamenssvar Følgesetel med namn på sensoren som eksamensgruppa sine prøvesvar skal sendast til, ligg i PAS Skolen skal sende oppgåvesvara med eventuelle vedlegg For matematikk: Eit eksemplar av oppgåvesettet Sendingane skal sendast som registrert post, Ekspress over natta-pakke / Dør-til dør-pakke 59

60 Særskilt tilrettelagt eksamensmateriell Bestilling av materiell skal gjerast i PAS Frist : 1. mars Skjema for bestilling av oppg. for blinde og svaksynte ligg på Udir/vurdering/påmelding av kandidatar til eksamen 60

61 Særskilt tilrettelegging av eksamen, forskrift til opplæringslova 3-32 og 3-64 Tiltaka må vere tilpassa behova til eleven og privatisten så langt råd er Tiltaka må ikkje føre til at eleven eller privatisten får fordelar framfor andre som ikkje får tilrettelegging ved eksamen Tiltaka må ikkje vere så omfattande at eleven eller privatisten ikkje blir prøvd i kompetansemåla i faget Der det i kompetansemåla for faget i læreplanen er kravd skriftlege, munnlege eller praktiske ferdigheiter, er det ikkje høve til at desse ferdigheitene ikkje blir prøvde, når slik prøving er fastsett i eksamensforma for faget 61

62 Særskilt tilrettelegging av eksamen, forskrift til opplæringslova 3-32 og 3-64 Rektor avgjer etter søknad kva for ordningar som skal nyttast for elevar Rektor kan krevje uttale frå ein sakkunnig instans Særskilt tilrettelegging krev ikkje vedtak om spesialundervisning Avgjerda om særskilt tilrettelegging av eksamen er eit enkeltvedtak som kan påklagast til Fylkesmannen, jf. forskrift til oppll Opplesing er ikkje lovleg tilrettelegging for framand- og minoritetsspråklege 62

63 NB! Hugs system for å lagre IKT-baserte eksamenssvar på skolen! 63

64 Spørsmål? 64

65 Kompetansekrav i fag med sentral eksamen 65

66 Hovedtrekk Norsk er det faget i grunnskolen som har høyest andel lærere med studiepoeng i fagene de underviser i (85%). I andre enden av skalaen finner vi mat og helse. Lærere på ungdomstrinnet har mer fordypning enn lærere på barnetrinnet. De yngste lærerne har flere studiepoeng i norsk og matematikk enn de eldste lærerne Lærere på store skoler har i større grad faglig fordypning enn lærere på små skoler. 66

67 Godt nok for fremtidens krav? NEI! 67

68 Innen 10 år I engelsk, norsk og matematikk: Minst 30 studiepoeng på barnetrinnet, 60 stp. på ungdomstrinnet Det vil si: av dagens lærere oppfyller ikke kravet! 68

69 De yngste lærerne har flere studiepoeng i norsk og matematikk enn de eldste lærerne Størst forskjell i matematikk I engelsk har lærerne over 60 år flest studiepoeng ellers uavhengig av alder Skiller seg ut: Over 50% av engelsklærerne på barnetrinnet har ikke studiepoeng i faget Udir.no Statistikk - Statistikknotat 69

70 70

71 71

72 Hva gjøres? Regjeringen vil trappe opp satsingen på videreutdanning for å legge til rette for at kompetansekravene skal kunne nås. For studieåret 2015/2016 har regjeringen foreslått å sette av midler til at lærere skal kunne delta i videreutdanning. Videreutdanning i norsk, engelsk og matematikk vil bli prioritert. 72

73 Vitnemål 73

74 Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet Ny artikkel av Se veileder på Udir.no Vurdering Vitnemål og kompetansebevis Nytt: føring der eksamen faller bort, fravær, vedtak om ett ekstra år faller bort 74

75 75

76 76

77 Føring av fravær på vitnemålet er ikke et enkeltvedtak Føring av fravær ikke er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, men en administrativ beslutning som gjelder registrering av faktiske forhold. Dersom vilkårene for å behandle en klage ikke foreligger, skal skolen avvise klagen. Avvisning regnes som enkeltvedtak, og elever i grunnskolen kan klage på vedtaket om avvisning til Fylkesmannen. Unntak: 3-41 fjerde og femte ledd For inntil 10 skoledagar i eit opplæringsår, kan eleven krevje at følgjande fråvær ikkje vert ført på vitnemålet: a) dokumentert fråvær som skyldast helsegrunnar, b) innvilga permisjon etter opplæringslova

78 Nasjonale prøver 78

79 Huskeliste for nasjonale prøver 1. Melder opp alle elevane på trinna det gjeld i PAS 2. Fritak: Vedtak om spesialundervisning etter oppll. kap. 5 eller vedtak om særskild språkopplæring etter Føresette skal ha høve til å uttale seg om saka før vedtak blir gjort 4. Det skal gjerast ei konkret vurdering for kvar enkelt prøve 5. Skolen skal registrere rett tal fritekne elevar i PAS 6. Gi fråverande på prøvedagen høve til å ta prøva i ettertid (for høy %) 7. Registrerer i PAS rett tal elevar som ikkje har delteke 79

80 Høringer 80

81 Forslag til endringer av kompetansemål i svømming Skal gjelde fra skoleåret Bakgrunn: Styrke opplæringa 50% innfrir ikke komp. mål etter 4.kl. Frist: Udir.no regelverk - høringer 81

82 Forslag til læreplan i nytt matematikkfag på ungdomstrinnet Alternativ til fremmedspråk på ungdomsskolen Målsetning: øke elevenes kompetanse i matematikk Tre kompetanseområder: tall og tallbehandling, algebra og praktisk bruk av matematikk Læreplanen skal være klar til skolestart høsten 2016 Skolene kan bruke en midlertidig læreplan fra høsten 2015 Høringsfrist:

83 Vi trenger alltid nye sensorer! For skolen meget god og billig faglig skolering! Fylkesmannen dekker også reiseutgifter til skoleringen! 83

84 84

85 85

86 Spørsmål eller synspunkt?? 86

Informasjon til elever og foreldre på 10. trinn 2012/2013 om eksamen, utdrag av forskrift til opplæringsloven, eksamensreglement og vitnemål

Informasjon til elever og foreldre på 10. trinn 2012/2013 om eksamen, utdrag av forskrift til opplæringsloven, eksamensreglement og vitnemål Sammen for Meningsfull Utvikling MODUM KOMMUNE Jellumveien 3, 3340ÅMOT Informasjon til elever og foreldre på 10. trinn 2012/2013 om eksamen, utdrag av forskrift til opplæringsloven, eksamensreglement og

Detaljer

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE. Våren 2015

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE. Våren 2015 SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE Våren 2015 Datoer våren 2015 Skriftlig eksamen: Beskjed om skriftlig trekkfag, kl.09.00, onsdag 13.mai Hvis engelsk: forberedelsedel mandag 18.mai,

Detaljer

Retningslinjer. Lokalt gitt muntlig eksamen

Retningslinjer. Lokalt gitt muntlig eksamen Eidsvoll kommune, Gjerdrum kommune, Hurdal kommune, Nannestad kommune, Nes kommune, Nittedal kommune, Ullensaker kommune Retningslinjer Lokalt gitt muntlig eksamen 2015 Sist revidert: 20.11.2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen

Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen Skriftlig eksamen Alle eksaminander plikter å gjøre seg kjent med dokumentet Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen i god

Detaljer

Eksamensmøte Molde 10.02.2015. v/ Mette Thoresen, Vurdering 1

Eksamensmøte Molde 10.02.2015. v/ Mette Thoresen, Vurdering 1 Eksamensmøte Molde 10.02.2015 v/ Mette Thoresen, Vurdering 1 2 Om sluttvurdering i forskriften III. Sluttvurdering V: Eksamen 3-3/4-11 Grunnlaget for vurdering i fag Grunnlaget for vurdering i fag er dei

Detaljer

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER Side 1 av 8 Innhold Skriftlig eksamen... 3 Hjelpemidler som er tillatt ved skriftlig eksamen... 3 Regler for gjennomføringen selve eksamensdagen...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene er revidert i henhold

Detaljer

EKSAMEN 2013. Reglement Vurdering Klagerett Bruk av IKT

EKSAMEN 2013. Reglement Vurdering Klagerett Bruk av IKT EKSAMEN 2013 Reglement Vurdering Klagerett Bruk av IKT 1 Innhold Eksamensreglement.. 3 Elevvurdering. 7 Klage på vurdering. 9 Godkjenning/annullering av eksamen. 13 Kildebruk og bruk av PC ved større innleveringer,

Detaljer

Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole

Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole Plan for gjennomføring av landbruksopplæring, slik at voksne deltakere får et tilpassa opplegg, både når det gjelder innhold

Detaljer

Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015. Her finner du blant annet informasjon om

Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015. Her finner du blant annet informasjon om Trondheim Katedralskole Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015 Her finner du blant annet informasjon om - eksamensordningen - eksamensdagene - regler og prosedyrer ved klage mm I tillegg inneholder

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 I siste del av vårsemesteret 2015 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen". Her vil både karakterene

Detaljer

X - NOTAT. Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Janne B. Sørensen. Til: Alle videregående skoler og veiledningssentrene i Akershus fylkeskommune

X - NOTAT. Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Janne B. Sørensen. Til: Alle videregående skoler og veiledningssentrene i Akershus fylkeskommune X - NOTAT Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Janne B. Sørensen 23.01.2013 2012/15952-32 EMNE B65 Telefon 22055468 Deres dato Deres referanse Til: Alle videregående skoler og veiledningssentrene i

Detaljer

2. Meir om ansvar og oppgåver for kontaktlærar og faglærar 2.1 Innlevering av bøker og ev. anna som elevar har lånt av skulen 4 2.

2. Meir om ansvar og oppgåver for kontaktlærar og faglærar 2.1 Innlevering av bøker og ev. anna som elevar har lånt av skulen 4 2. AVSLUTNING AV SKULEÅRET 2014 2015 1 Innholdsfortegnelse 1. Innleiing 1.1 Generelt 3 1.2 Skuleruta for resten av skuleåret 2014-2015 3 1.3 Siste ordinære undervisningsdag 3 1.4 Avslutning for avgangselevar

Detaljer

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innholdsfortegnelse Innhold Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet...

Detaljer

Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen

Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen 2015 Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen Utgitt av Oslo kommune Utdanningsetaten i Oslo 01.02.2015 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Sentrale begreper... 4 1.2 Nyttig informasjon... 5 Del 1:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo VÅREN 2010 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaring... 3 3. Begrunnelser for muntlig eksamen... 4 4. Opplæringslova og forskrifter... 4 5. Rollefordeling...

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK 12.01.2015 EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK Drøftingssak 1-2015 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Innhold 1 Innledning og forskrift... 2 1.1 Formål:... 2 1.2 Om retningslinjene...

Detaljer

Informasjon til alle elever om EKSAMEN HØSTEN 2014. Her finner du blant annet informasjon om

Informasjon til alle elever om EKSAMEN HØSTEN 2014. Her finner du blant annet informasjon om Trondheim Katedralskole Informasjon til alle elever om EKSAMEN HØSTEN 2014 Her finner du blant annet informasjon om - eksamensordningen - eksamensdagene - regler og prosedyrer ved klage mm I tillegg inneholder

Detaljer

Organisering og gjennomføring av våreksamen 2015 for elevar og privatistar

Organisering og gjennomføring av våreksamen 2015 for elevar og privatistar rundskriv nr 4/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 09012015 1360/2015/ - Organisering og gjennomføring

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013 SANDEFJORD KOMMUNE Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013 I løpet av vårsemesteret 2013 vil grunnskolens 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN".

Detaljer

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven Utdanningsdirektoratet - kommentarer til forslag til endring i forskrift til opplæringsloven Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa Inneholder følgende hovedpunkter: 1. Nødvendige endringer pga innføring av

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK SAMMENDRAG Disse retningslinjene for lokal eksamen er utarbeidet for å legge til rette for en forsvarlig og lik gjennomføring av lokalt gitt eksamen i Telemark. Telemark fylkeskommune 05.03.2015 EKSAMENSREGLEMENT

Detaljer

Eksamenskontoret i Aust-Agder ved Arendal videregående skole. Eksamen for privatister og klagerett

Eksamenskontoret i Aust-Agder ved Arendal videregående skole. Eksamen for privatister og klagerett Eksamenskontoret i Aust-Agder ved Arendal videregående skole Eksamen for privatister og klagerett Retningslinjer gjeldende fra våren 2015 1 Eksamensinstruks for skriftlig eksamen privatister Fremmøte,

Detaljer

Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven. Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa

Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven. Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa 1-1 Opplæringa i grunnskolen I grunnskolen skal opplæringa skal vere i samsvar med Læreplan

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Eksamen PAS PGS 2014. Førstekonsulent Tone Malme og seniorrådgjevar Annhild Lorentzen

Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Eksamen PAS PGS 2014. Førstekonsulent Tone Malme og seniorrådgjevar Annhild Lorentzen Eksamen PAS PGS 2014 Førstekonsulent Tone Malme og seniorrådgjevar Annhild Lorentzen 1 Nytt: Vaksne som skal ta grunnskuleeksamen har felles førebuing, felles eksamen og felles sensur som i grunnskulen.

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE

EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE EKSAMENSREGLEMENT FOR ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE 1. Forholdet mellom skolens ordensregler og eksamensreglementet Eksamen inngår som en del av opplæringen, og skolens ordinære ordensreglement og eventuelle husregler

Detaljer

Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet

Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet 1 Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet Johs Totland tidl. rådgiver i Utdanningsdirektoratet 2 Innhold Styringsdokumentene planer, stortingsmeldinger, lover og forskrifter, læreplanverket

Detaljer

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Videregående skoler Grunnskoler Privatskoleorganisasjonene Universitet og høyskoler Vox Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående

Detaljer

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL VURDERING Skoleåret 2011-12 2 FORORD Formålet med retningslinjene: De skal tjene som veiledning for lærerne i vurderingsarbeidet, og de skal bidra

Detaljer