Program med kaffi og drøs Hvordan bruke prøver som redskap for god underveisvurdering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Program 0930-1000..med kaffi og drøs 1000-1200 Hvordan bruke prøver som redskap for god underveisvurdering"

Transkript

1 Program med kaffi og drøs Hvordan bruke prøver som redskap for god underveisvurdering v/ Dag Johannes Sunde og Øyvind Barkald Aas Lunsj Sentralt gitt eksamen 2014 generelt - endringar forsøk Munnleg eksamen PAS og PAS2 Vitnemålsføring v/anne Marie Melberg Skaar Lysark vil bli lagt ut på Fylkesmannen sin nettstad www. Fylkesmannen.no/rogaland under Gjennomførte arrangement 1

2 SKOLELEIARSAMLING

3 Eksamen Sentralt gitt eksamen - Lokalt gitt eksamen rundskriv - PAS PAS2 - Forsøk med Internett 3

4 Justeringar og endringar i eksamensordningane til: Norsk Engelsk Matematikk Samisk Vaksne og privatister 4

5 Skriftlig eksamen for 10. trinn Felles forberedelse og eksamen for elever og voksne deltakere og privatister Ved fritak fra sidemål, oppmelding i NOR1415 for alle Endringer for eksamen: 9 5

6 10. trinn norsk, samisk og engelsk Forberedelsesdelen - én dag, blir frigitt kl samme dag for lærerne og elevene - rektor får tilgang til forberedelsesdelen kl dagen før - tema blir gitt i forberedelsesmateriellet - om lag 10 sider, alle skal lese alt - kan være digital, med lydfiler, muligheter for utskrift, men ikke pdf - bruk tid til å knytte opplæringen til tema for eksamen - ikke undervisning, men veiledning 6

7 Kompetanse: Evnen til å løse oppgaver og mestre komplekse utfordringer Bakgrunn for revidert eksamen - reviderte læreplaner i norsk, samisk og engelsk Eleven skal kunne skrive ulike typer tekster (ikke sjanger), definerte i norsk og samisk, ikke i engelsk Oppgavene vil ikke be om andre typer tekster enn de som er nevnt i LP 7

8 Oppgaveformat Norsk og samisk1 Endret struktur Eleven skal skrive ulike typer tekster: Del A: utgangspunkt i vedlagt tekst eleven skal skrive kortere tekst(er) med etterspurt faglig kompetanse Del B: oppgaver til valg Engelsk Uendret struktur Eleven skal utforme ulike typer tekster: Del A: en av to oppgaver med utgangspunkt i vedlagt tekst eleven skal skrive kortere tekster med etterspurt faglig kompetanse Del B: oppgaver til valg 8

9 Ny nynorskrettskriving i 2012 overgangsordning for eksamen i 2013 og 2014 Kulturdepartementet har vedteke ei ny rettskriving for nynorsk. Den nye rettskrivinga tok til å gjelde frå 1. august 2012 I samråd med Språkrådet har Utdanningsdirektoratet fastsett ei overgangsordning for eksamenane i grunnopplæringa i 2013 og Til desse eksamenane skal bruken av former frå den gamle rettskrivinga (den som gjeld fram til 1. august 2012) ikkje reknast som feil. 9

10 Matematikk sentralt gitt skriftleg eksamen Revidert eksamensordning fra våren 2015 Det blir ingen overgangsordning Fortsett todelt modell; 2+3 i grunnskolen Nye minstekrav til digitale verktøy for del 2 10

11 Grunnskole årstrinn og grunnskoleopplæring for vaksne deltakarar Eksamenskode Krav til digitale verktøy på datamaskin i Del 2 Del 1 Uten hjelpemidler Del 2 Alle hjelpemidler MAT0010 Matematikk 1) Regneark 2) Graftegner 2 timer 3 timer Det er opp til skolane og elevane å velge dei typar datamaskinar og programvarar som dei finn mest hensiktsmessig å bruke. Forslag til programvare ligg på Udir.no 11

12 DEL 2: En enkel kalkulator vil ikke lenger være å betrakte som tilstrekkelig for å besvare en sentralt gitt skriftlig eksamen i matematikk Dersom eksamenskandidatene ikke bruker et digitalt verktøy som en oppgave ber om, vil en alternativ oppgaveløsning gi lav/kun noe uttelling, jf. eksamensveiledningen i matematikk under «Framgangsmåte og forklaring». Men kan gjennomføres enten papirbasert eller IKT-basert. DEL 1: Del 1 av eksamen, enten den varer i 2 timer eller 3 timer, vil fortsatt være papirbasert. Del 1 besvares på papir med penn, og sendes av skolene med ekspress over natten til sensor. 12

13 Eksempeloppgaver og veiledere grunnskole/eksempeloppgaver-og-eksamensoppgaver-for- Kunnskapsloftet/ 13

14 Vurdering Ikke vekting av oppgavene, sensor skal vurdere samlet kompetanse, jf og 4-3. Eksamensveiledninger publiseres januar Ikke sensorveiledninger i norsk, samisk eller engelsk, jf. 3-1./

15 Skoleringer 2014 Rogaland: Matematikk 3. juni 2014 på Quality Hotel Residence, Sandnes Agder: Engelsk 5.juni og norsk 2.juni Fellessensur 17.juni 15

16 Lokalt gitt muntlig eksamen 16

17 Udirs forslag var I forberedelsestiden er alle hjelpemidler tillatt. Hjelpemidler er ikke tillatt på eksamen, inkludert egne notater Eksamenstiden skal ikke brukes til å holde en presentasjon som eleven har laget i forberedelsestiden Plikt til å utarbeide lokale retningslinjer for muntlig eksamen 17

18 Lokalt gitt muntlig eksamen Elevene skal gjennomføre muntlig eksamen med en obligatorisk forberedelsedel, der elevene får oppgitt tema eller problemstilling og skal forberede en presentasjon i tilknytning til dette. Eleven får vite hvilket fag han eller hun er kommet opp i 48 timer før eksamen og tema for eksamen 24 timer før eksamen En forberedelsesdag er obligatorisk Eleven har rett på veiledning. Rundskriv «Forberedelsesdelen skal gjennomføres som en obligatorisk skoledag hvor elevene har rett på et pedagogisk tilbud fra skolen. Det betyr at eleven skal møte på skolen og ha tilgang på veiledning fra en lærer. Forberedelsesdagen bør være veiledende og hjelpe elevene til å se sammenhengen mellom tema/problemstilling og læreplanen.» 18

19 Kan gi tema med en tilhørende problemstilling, eller en problemstilling som avgrenses til et tema Temaet/problemstillingen må være tilstrekkelig omfattende til at det vil være naturlig å trekke inne flere deler av læreplanen under selve eksamineringen Men: eleven skal ikke få vite hvilke spørsmål og problemstillinger som vil være gjenstand for eksamineringen. På forberedelsesdagener alle hjelpemiddel tillat. 19

20 Muntlig eksamen fortsetter Under eksamen skal eleven presentere temaet som er forberedt i forberedelsedelen. (max1/3 av tiden og ikke grunnlag for vurdering på selvstendig grunnlag) Under eksamen kan eleven også prøves i flere og relevante deler av læreplanen enn det som kan leses direkte ut av temaet (relevante deler av pensum) Rundskriv: «Eksamineringa skal gi kandidatane høve til å syne kompetanse i så stor del av faget som mogleg. Under eksamen kan elevane prøvast i fleire relevante delar av læreplanen enn det som kan lesast direkte ut av ein førebuingsdel. Dersom det er usemje om kva eleven skal prøvast i, er det den eksterne sensoren som avgjer.» Sensorene skal lete etter elevenes kompetanse, og ikke den kompetansen de ikke har 20

21 Muntlig eksamen fortsetter Det eneste hjelpemidlet eleven kan bruke er sine egne notater fra forberedelsedelen. Dette inkluderer relevante hjelpemidler for å holde en presentasjon, som for eksempel PowerPoint jf. rundskriv Udir Rundskriv: «Dette kan være digitale hjelpemidler eller andre verktøy. Det er opp til hver enkelt skoleeier å definere hvilke typer notater elevene kan ha med på eksamen, innenfor den begrensningen som ligger i annet ledd annet punktum.» Andre punktum, «Dei tillatne hjelpemidla må ikkje svekkje grunnlaget for å vurdere kompetansen til eleven.» FMRO: viktig med felles retningslinjer ved sensorsamarbeid Dere kan ikke gjennomføre eksamen på mandager og første dag etter helligdag/høytidsdag Anbefaler lokale retningslinjer forslag om felles for hele Rogaland (vgo+gsk)? Noe for «skoleeigarforum»? 21

22 Lyttetekster til muntlig eksamen Utdanningsdirektoratet vil ikke lenger produsere lyttetekster i engelsk og fremmedspråk Et utvalg av lyttetekstene vil bli tilgjengelig på Fremmedspråksenterets nettsider fra 1. februar

23 Valgfag 23

24 Valgfag Elever med tilstrekkelig kompetanse i grunnskolefagene har mulighet til å bruke timene i valgfag og 60% av timene i utdanningsvalg til å ta fag fra videregående opplæring. Eksamen: - Er med i trekket til eksamen i faget det året eleven avslutter faget - Trekk på 10.trinn som vanlig 24

25 Valgfag Skoleeier må ha minimum to valgfag(14 læreplaner), større skoler flere. 16% har rapportert bare et valgfag Skoleeier avgjør organisering: aldersblanding samme valgfag på nytt samme læreplan Fordelingen er ikke et enkeltvedtak Ikke eksamen 25

26 Omdisponering 26

27 Fleksibilitet og omdisponering Skoleeier kan omdisponere inntil 25 prosent av timene som er fastsatt i det enkelte fag for enkeltelever. Omdisponeringen skal kunne føre til bedre måloppnåelse i fagene samlet sett for eleven. Ikke enkeltvedtak Skoleeier kan omdisponere inntil 5 prosent av timene i fagene til andre fag. Den endrede fag- og timefordelingen skal fastsettes som en lokal forskrift. 27

28 Fusk og plagiat 28

29 Resultatet fra arbeidsgruppe om fusk og plagiat Råd og tips til sikker eksamensgjennomføring Hva skal være kjent for elevene i forkant veiledere, hjelpemidler, bruk av kilder Overvåking av PC-er manuelt eller digitalt Fusk og plagiat Eksempler på retningslinjer Udir.no vurdering - eksamen 29

30 Fusk til eksamen og fusk ved prøver gjennom året 30

31 Hjelpemiddel til eksamen Modell 1 - Eksamen Alle hjelpemidler er tillatt. Unntak er Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon. For norsk og fremmedspråkene er heller ikke oversettelsesprogrammer tillatt. NB! Stadig bedre oversettelsesprogram, men jf. Udir vil den gode sensor se dette. Modell 2 Todelt eksamen Del 1 Skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt. Del 2 Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av Internett eller andre verktøy som tillater kommunikasjon. 31

32 Å kommunisere Kva er fusk til eksamen? Å bruke Internett eller andre verkty som tillet kommunikasjon Å bruke oversettingsprogram i norsk og framandspråk Å bruke ikkje tillatne hjelpemiddel til del 1 i todelt eksamen 32

33 Fusk til eksamen får konsekvensar, jf. forskrift til opplæringslova 3-37: Eksamen i eit fag kan annullerast dersom eleven eller privatisten har fuska eller forsøkt å fuske ved eksamen Dette gjeld også dersom det er sensorane som oppdagar fusk eller forsøk på fusk Spørsmålet om annullering av eksamen i faget skal avgjerast av rektor sjølv 33

34 Fusk får konsekvensar, jf. forskrift til opplæringslova 3-37: For elevar som får eksamen annullert på grunn av fusk eller forsøk på fusk fell standpunktkarakteren bort 34

35 Ei avgjerd om annullering av eksamen kan påklagast til Fylkesmannen Annullering av eksamen er eit enkeltvedtak med klagerett, jf. forskrift til opplæringslova

36 Kva er fusk i prøvegjennomføringa i løpet av skoleåret? Å bryte skolen sine reglar for gjennomføring av ulike typar prøver i skoleåret Prøver undervegs i opplæringa har andre formål enn å prøve eleven sin sluttkompetanse i faget Det kan av mange grunner være hensiktsmessig å gjennomføre en rekke prøver gjennom skoleåret uten tilgang til å bruke hjelpemidler Udir På slike prøver vil det vere fusk å bruke hjelpemiddel. 36

37 Plagiat Kan vere låg grad av måloppnåing, MEN Plagiat kan vere vanskeleg å oppdage Det er ikkje uproblematisk å skilje plagiat frå fusk Plagiat er fusk i høgare utdanning 37

38 Kva gjer Utdanningsdirektoratet for å kvalitetssikre vurderingane av prøvesvar til sentralt gitt eksamen? Vurderingsrettleiingar blir reviderte kvart år -forventing om at dei skal vere kjent av alle Vurderingsskjema Eksamensrettleiingar Sensorskolering i grunnskolen møter nesten alle Ephorus 38

39 Eksamen med adgang til Internett 39

40 Eksamen med adgang til internett Evalueringsrapport fra Rambøll ble publisert før jul på Udir.no Hovedkonklusjon: Forsøket vurderes som vellykket Noen hovedfunn: - Et flertall av elevene mener det er til nytte - Lærer og sensorer er blitt mer positive i løpet av forsøket. - Fortsatt skepsis hos lærere som ikke har vært med på forsøket. - Utformingen av oppgaven er avgjørende! 40

41 Flere hovedfunn... - Ingen sammenheng mellom elevenes opplevde nytte av eksamen med Internett og faglig prestasjon - Ingen konsekvenser for eksamensresultatene - Elevene bruker litt mindre tid på forberedelsesdagen - Ikke problematisk i forhold til fusk og plagiat - Rettslæreelevene har ikke så stor nytte av Internett på eksamen 41

42 Hva er viktig for å lykkes med en slik eksamensordning Bevisstgjøre elevene på konsekvensene av fusk og plagiat Opplæring i hensiktsmessig bruk av Internett som hjelpemiddel Fokus på kritisk kildebruk og kildehenvisning Klare retningslinjer for hva som regnes som kommunikasjon ved bruk av Internett Elevene må øve på å søke etter og finne gode og relevante kilder på Internett Les mer på Udir.no Tall og forskning - rapporter 42

43 Spørsmål? 43

44 Eksamen i grunnskolen 2014 og PAS 44

45 Kvalitetssikring oppmelding besvarelser 45

46 Skolen skal melde på eksamenskandidatane i PAS Frist: 1. mars Overføring av persondata frå SATS til PAS Skolen må ha eit system for å kvalitetssikre påmeldinga i PAS at alle kandidatane er blitt registrerte i PAS med rett målform i hovudmål Elevar med fritak frå vurdering i sidemål, skal meldast på til eksamen i fagkode NOR1415 Norsk med fritak for sidemål dersom dei skal opp til eksamen i norsk skriftleg Tilfytta elevar som er påmelde til eksamen i PAS, må slettast i PAS på fraflyttingsskolen før dei kan meldast på til eksamen på tilflyttingsskolen 46

47 Eksamenskandidatar utan personnummer Kontakt Fylkesmannen for fiktivt personnummer, berre til bruk i PAS 47

48 Etterpåmelding av eksamenskandidatar Skal som hovudregel ikkje godtakast Må be Fylkesmannen om å opne fagkoden i PAS for etterpåmelding Det blir ikkje teke omsyn til etterpåmeldingar ved opptrykk av eksamensoppgåver Skolen må sjølv laste ned eksamensoppgåvene frå PAS dagen før eksamensdagen 48

49 Rektor skal anbefale fagpersonar i PAS Alle aktuelle lærarar må få spørsmål om dei ønskjer å vere sensorar. Hak av for Anbefalt/foreslått som fagperson 2013/2014 for dei som svarer ja Sjekk at e-postadressa og bustadsadressa er rett Skriv inn mobiltelefon-nummer på alle fagpersonar NB! Rekrutter og anbefal fleire sensorar i norsk skriftleg 49

50 Viktige meldingar for eksamen Hastemeldingar som gjeld gjennomføringa av eksamen våren 2014: sjå Vurdering Eksamen grunnskole Viktige meldinger Påloggingsbilete til PAS. NB! Hugs å oppdatere nettlesaren ved å klikke F5 50

51 Synspunkt eller spørsmål? 51

52 IP-adresser til IKT-basert eksamensgjennomføring IT-ansvarleg på skolen må sjekke at IP-adressane er rette, sjå: Udir.no/eksamen 52

53 Eksamenssvar på papir skal anten vere Utskrift frå pc Eksamenssvar ført med blå eller svart penn på ark Arka må vere påførte skolen sitt stempel og kandidatnummeret frå PAS 53

54 Sending av papirbaserte eksamenssvar Følgesetel med namn på sensoren som eksamensgruppa sine prøvesvar skal sendast til, ligg i PAS Skolen skal sende oppgåvesvara med eventuelle vedlegg For matematikk: Eit eksemplar av oppgåvesettet Sendingane skal sendast som registrert post, Ekspress over natta-pakke / Dør-til dør-pakke 54

55 Særskilt tilrettelagt eksamensmateriell Bestilling av materiell skal gjerast i PAS Frist : 1. mars Skjema for bestilling av oppg. for blinde og svaksynte ligg på Udir/vurdering/påmelding av kandidatar til eksamen 55

56 Særskilt tilrettelegging av eksamen, forskrift til opplæringslova 3-32 og 3-64 Tiltaka må vere tilpassa behova til eleven og privatisten så langt råd er Tiltaka må ikkje føre til at eleven eller privatisten får fordelar framfor andre som ikkje får tilrettelegging ved eksamen Tiltaka må ikkje vere så omfattande at eleven eller privatisten ikkje blir prøvd i kompetansemåla i faget Der det i kompetansemåla for faget i læreplanen er kravd skriftlege, munnlege eller praktiske ferdigheiter, er det ikkje høve til at desse ferdigheitene ikkje blir prøvde, når slik prøving er fastsett i eksamensforma for faget 56

57 Særskilt tilrettelegging av eksamen, forskrift til opplæringslova 3-32 og 3-64 Rektor avgjer etter søknad kva for ordningar som skal nyttast for elevar Rektor kan krevje uttale frå ein sakkunnig instans Særskilt tilrettelegging krev ikkje vedtak om spesialundervisning Avgjerda om særskilt tilrettelegging av eksamen er eit enkeltvedtak som kan påklagast til Fylkesmannen, jf. forskrift til oppll Opplesing er ikkje lovleg tilrettelegging for framand- og minoritetsspråklege 57

58 NB! Hugs system for å lagre IKT-baserte eksamenssvar på skolen! 58

59 Spørsmål? 59

60 Vitnemål 60

61 Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet Ny artikkel av Se veileder på Udir.no Vurdering Vitnemål og kompetansebevis Nytt: retningslinjer for føring av kompetansebevis for voksne i grunnskolen er tatt med 61

62 62

63 Minoritetsspråklige elever i innføringstilbud Elever som har et enkeltvedtak om særskilt språkopplæring etter opplæringsloven 2-8, der det er fastsatt at han eller hun skal få hele eller deler av opplæringen i et innføringstilbud, kan fritas fra vurdering med karakter i hele perioden som han eller hun er i innføringstilbudet. Eleven kan fritas fra både halvårsvurdering med karakter og standpunktvurdering. Dere skal føre Fritatt i rubrikken for standpunktkarakter, med FAM02 Fritatt fra vurd. med kar. 63

64 Elever med fritak fra vurdering i skriftlig sidemål Føring av eksamen i norsk for elever som er fritatt fra skriftlig sidemål Kandidater som er trukket ut i norsk, men som har fritak fra vurdering i skriftlig sidemål, skal meldes opp i fagkoden NOR1415 (som tilsvarer NOR0214 og fritatt fra NOR0215). Disse kandidatene skal skrive på hovedmålet sitt begge dagene, og oppgavesvarene skal vurderes av samme sensor. Kandidatene får en samlet karakter. Fagkoden NOR1415 skal ikke føres på vitnemål eller kompetansebevis (kun for voksne). Dere skal føre NOR0214 og NOR

65 Elever med fritak fra vurdering med karakter i kroppsøvingsfaget Før Fritatt i rubrikken for standpunktkarakter med FAM02 Fritatt fra vurd. med kar.. 65

66 Elever som tar fag fra videregående nivå For de elevene fra grunnskolen som vil få flere eksamener enn det som er kravet til et ordinært løp, fører dere FAM45 Flere eks. enn krav, ord. løp. Dette vil gjelde alle eksamener som er tatt etter de som er obligatoriske; en skriftlig eksamen og en muntlig eksamen. Elever som på ungdomstrinnet tar fag fra videregående opplæring skal ha ordinært vitnemål for fullført grunnskole. I tillegg har de rett til kompetansebevis for oppnådd kompetanse fra videregående opplæring. Det er den videregående skolen som skal utstede kompetansebeviset. Forskrift til opplæringsloven 1-15 og 3-25 tredje ledd. 66

67 Nasjonale prøver 67

68 Nasjonale prøver - Nytt i år er at gjennomføringsperioden for de elektroniske prøvene i regning og engelsk følger trinn og ikke type prøve. - Skolene bestemmer selv når i gjennomføringsperioden elevene skal gjennomføre prøvene. 68

69 Huskeliste for nasjonale prøver 1. Melder opp alle elevane på trinna det gjeld i PAS 2. Fritak: Vedtak om spesialundervisning etter oppll. kap. 5 eller vedtak om særskild språkopplæring etter Føresette skal ha høve til å uttale seg om saka før vedtak blir gjort 4. Det skal gjerast ei konkret vurdering for kvar enkelt prøve 5. Skolen skal registrere rett tal fritekne elevar i PAS 6. Gi fråverande på prøvedagen høve til å ta prøva i ettertid 7. Registrerer i PAS rett tal elevar som ikkje har delteke 69

70 PAS er under utvikling PAS2 nytt program er under utvikling Store visuelle endringer 2015? Større faglig forankring Sikre fortsatt brukervennlighet og bedre stabilitet PAS skal etter avtale med FK tilpasses lokal skriftlig eksamen FMRO er med i PAS2 gruppe hos Udir. PAS-kontakt skal gå via Fylkesmannen unntak på eksamensdagen dersom en klasse ikke får logget seg på. Kan ennå sende e-post til FMRO dersom man har ønsker for nye PAS. FK og skolene må ha sikkerhetssystem for eksamensbesvarelsene. -I PGS-C kan man sjekke i monitoren om eleven har levert samme dag. 70

71 Fylkesmannen kan opne for at ein skole kan registrere/ levere klage etter fristen Alle med tildelt rolle i PAS kan endre eigne brukardata under ADMINISTRASJON 71

72 72

73 Vi trenger alltid nye sensorer! For skolen meget god og billig faglig skolering! I år Fylkesmannen dekker også reiseutgifter til skoleringen! 73

74 Spørsmål eller synspunkt?? 74

75 75

76 76

77 77

Lysark vil bli lagt ut på Fylkesmannen sin nettstad

Lysark vil bli lagt ut på Fylkesmannen sin nettstad Program 0900-0930..med kaffi og drøs 0930-1030 PAS2 premieredemo v/anne Marie Melberg Skaar Eksamen 2014 - erfaringar 1030-1200 Erfaringar frå standpunkthandsaminga 2014 v/ Una Bjørnseth Haugen 1200-1300

Detaljer

Retningslinjer. Lokalt gitt muntlig eksamen

Retningslinjer. Lokalt gitt muntlig eksamen Eidsvoll kommune, Gjerdrum kommune, Hurdal kommune, Nannestad kommune, Nes kommune, Nittedal kommune, Ullensaker kommune Retningslinjer Lokalt gitt muntlig eksamen 2015 Sist revidert: 20.11.2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Informasjon til elever og foreldre på 10. trinn 2012/2013 om eksamen, utdrag av forskrift til opplæringsloven, eksamensreglement og vitnemål

Informasjon til elever og foreldre på 10. trinn 2012/2013 om eksamen, utdrag av forskrift til opplæringsloven, eksamensreglement og vitnemål Sammen for Meningsfull Utvikling MODUM KOMMUNE Jellumveien 3, 3340ÅMOT Informasjon til elever og foreldre på 10. trinn 2012/2013 om eksamen, utdrag av forskrift til opplæringsloven, eksamensreglement og

Detaljer

Eksamensmøtet for Grunnskoleeksamen 2015. 15. januar 2015

Eksamensmøtet for Grunnskoleeksamen 2015. 15. januar 2015 Eksamensmøtet for Grunnskoleeksamen 2015 15. januar 2015 Program: 09.00 Åpning 09.10 Tilbakeblikk på gjennomføring av eksamen 2014 09.40 Klagebehandling 10.00 Resultater fra skriftlig eksamen 2014 10.30

Detaljer

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE. Våren 2015

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE. Våren 2015 SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE Våren 2015 Datoer våren 2015 Skriftlig eksamen: Beskjed om skriftlig trekkfag, kl.09.00, onsdag 13.mai Hvis engelsk: forberedelsedel mandag 18.mai,

Detaljer

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring.

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring. Fylkesmennene Fylkeskommuner Kommuner Skoler Private skoler Udir-02-2014 Lokalt gitt muntlig eksamen Innledning Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen

Detaljer

Eksamensmøte Molde 10.02.2015. v/ Mette Thoresen, Vurdering 1

Eksamensmøte Molde 10.02.2015. v/ Mette Thoresen, Vurdering 1 Eksamensmøte Molde 10.02.2015 v/ Mette Thoresen, Vurdering 1 2 Om sluttvurdering i forskriften III. Sluttvurdering V: Eksamen 3-3/4-11 Grunnlaget for vurdering i fag Grunnlaget for vurdering i fag er dei

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene er revidert i henhold

Detaljer

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER Side 1 av 8 Innhold Skriftlig eksamen... 3 Hjelpemidler som er tillatt ved skriftlig eksamen... 3 Regler for gjennomføringen selve eksamensdagen...

Detaljer

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo

Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i Follo VÅREN 2010 1. Innledning... 3 2. Begrepsavklaring... 3 3. Begrunnelser for muntlig eksamen... 4 4. Opplæringslova og forskrifter... 4 5. Rollefordeling...

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 I siste del av vårsemesteret 2015 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen". Her vil både karakterene

Detaljer

FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.

FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. UTDANNING Retningslinjer for muntlig og muntlig- praktisk eksamen Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen oktober 2014 Innhold FORORD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 1. RETNINGSLINJER FOR AVVIKLING

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK 12.01.2015 EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK Drøftingssak 1-2015 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Innhold 1 Innledning og forskrift... 2 1.1 Formål:... 2 1.2 Om retningslinjene...

Detaljer

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innholdsfortegnelse Innhold Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet...

Detaljer

Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen

Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen Skriftlig eksamen Alle eksaminander plikter å gjøre seg kjent med dokumentet Rettledning og reglement for eksaminander skriftlig eksamen i god

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK SAMMENDRAG Disse retningslinjene for lokal eksamen er utarbeidet for å legge til rette for en forsvarlig og lik gjennomføring av lokalt gitt eksamen i Telemark. Telemark fylkeskommune 05.03.2015 EKSAMENSREGLEMENT

Detaljer

Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen

Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen 2015 Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen Utgitt av Oslo kommune Utdanningsetaten i Oslo 01.02.2015 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Sentrale begreper... 4 1.2 Nyttig informasjon... 5 Del 1:

Detaljer

Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015. Her finner du blant annet informasjon om

Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015. Her finner du blant annet informasjon om Trondheim Katedralskole Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015 Her finner du blant annet informasjon om - eksamensordningen - eksamensdagene - regler og prosedyrer ved klage mm I tillegg inneholder

Detaljer

X - NOTAT. Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Janne B. Sørensen. Til: Alle videregående skoler og veiledningssentrene i Akershus fylkeskommune

X - NOTAT. Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Janne B. Sørensen. Til: Alle videregående skoler og veiledningssentrene i Akershus fylkeskommune X - NOTAT Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Janne B. Sørensen 23.01.2013 2012/15952-32 EMNE B65 Telefon 22055468 Deres dato Deres referanse Til: Alle videregående skoler og veiledningssentrene i

Detaljer

2. Meir om ansvar og oppgåver for kontaktlærar og faglærar 2.1 Innlevering av bøker og ev. anna som elevar har lånt av skulen 4 2.

2. Meir om ansvar og oppgåver for kontaktlærar og faglærar 2.1 Innlevering av bøker og ev. anna som elevar har lånt av skulen 4 2. AVSLUTNING AV SKULEÅRET 2014 2015 1 Innholdsfortegnelse 1. Innleiing 1.1 Generelt 3 1.2 Skuleruta for resten av skuleåret 2014-2015 3 1.3 Siste ordinære undervisningsdag 3 1.4 Avslutning for avgangselevar

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 Norsk og samisk som førstespråk, norsk for elever med samisk som førstespråk, samisk og finsk som andrespråk Elever i grunnskolen Bokmål Denne veiledningen består av en felles

Detaljer

Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole

Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole Plan for gjennomføring av landbruksopplæring, slik at voksne deltakere får et tilpassa opplegg, både når det gjelder innhold

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 ENG0012 Engelsk i grunnskolen Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen etter Kunnskapsløftet 2008 Bokmål Bokmål Denne veiledningen består av en felles del (Del

Detaljer

Eksamenskontoret i Aust-Agder ved Arendal videregående skole. Eksamen for privatister og klagerett

Eksamenskontoret i Aust-Agder ved Arendal videregående skole. Eksamen for privatister og klagerett Eksamenskontoret i Aust-Agder ved Arendal videregående skole Eksamen for privatister og klagerett Retningslinjer gjeldende fra våren 2015 1 Eksamensinstruks for skriftlig eksamen privatister Fremmøte,

Detaljer

Innledning... 4. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning... 4. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innhold Innhold Innledning... 4 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet... 5 2.2 Eksamen... 5 2.3 Bruk av IKT...

Detaljer

Informasjon til alle elever om EKSAMEN HØSTEN 2014. Her finner du blant annet informasjon om

Informasjon til alle elever om EKSAMEN HØSTEN 2014. Her finner du blant annet informasjon om Trondheim Katedralskole Informasjon til alle elever om EKSAMEN HØSTEN 2014 Her finner du blant annet informasjon om - eksamensordningen - eksamensdagene - regler og prosedyrer ved klage mm I tillegg inneholder

Detaljer

Eksamensveiledning. om vurdering av eksamenssvar. Bokmål

Eksamensveiledning. om vurdering av eksamenssvar. Bokmål Eksamensveiledning om vurdering av eksamenssvar 2014 NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn for elever og for voksne deltakere og privatister

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013 SANDEFJORD KOMMUNE Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013 I løpet av vårsemesteret 2013 vil grunnskolens 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN".

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 MAT0010 Matematikk Elever i grunnskolen Sentralt gitt skriftlig eksamen etter Kunnskapsløftet Bokmål Denne veiledningen består av en felles del (Del 1) med informasjon om sluttvurdering

Detaljer