Eksamensmøte Grunnskole. 8. januar 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksamensmøte Grunnskole. 8. januar 2014"

Transkript

1 Eksamensmøte Grunnskole 8. januar 2014

2 Program: Åpning v/utdanningsdirektør Dag Løken Erfaringer fra gjennomføring av eksamen Klagebehandling Resultater fra skriftlig eksamen Pause Muntlig eksamen våren Nye retningslinjer for muntlig eksamen Skriftlig eksamen våren 2014 Rett til å klage på karakterer Når våren 2014/aktuelle datoer å merke seg Avslutning v/dag Løken Lunsj

3 Erfaringer fra gjennomføring av eksamen 2013

4 Hvor finner vi Østfoldskolen i en nasjonal sammenheng? Grunnskolepoeng ,0 42,0 41,0 40,0 39,0 38,0 37,0 36,0 35,0 34,0 33, Østfold, alle Nasjonalt, alle Østfold, jenter Nasjonalt, jenter Østfold, gutter Nasjonalt, gutter

5 Grunnskolepoeng- Østfold våren 2013 Snitt grunnskolepoeng alle kommuner våren , ,5 38,6 39, ,6 38,9 40,1 40,1 38,1 38,6 39,4 39,6 37,1 37,4 37,1 36,4

6 PAS Færre vansker meldt enn tidligere PAS og PGS-A benyttes nå som hovedregel i Østfold Husk oppdatering av fagpersonregisteret Ved klager skriftlig eksamen: Skolen må selv følge opp i PAS og evt. gi Inntakskontoret beskjed om endrede karakterer

7 Fagpersoner og sensorer 2013 Til nå tilstrekkelig med innmeldte fagpersoner i matematikk Behov for flere fagpersoner i engelsk og norsk (hovedmål og sidemål) for å få tilstrekkelig med sensorer

8 Sensorskolering (fagdager) og fellessensur Sensorskolering (fagdager) Åpnet for alle innmeldte fagpersoner Mål: Lærings- og ensrettingsperspektiv Fellessensur

9 Erfaringer fra oppmennene Norsk: Inger Lind Edvardsen og Beate Drillestad Matematikk: Inger-Marie Torp Mellby og Kjersti Gummesen Engelsk: Inger Lise Koren og Olav Wennevold

10

11 Utfordringene ved eksamen i norsk 2013 Elevene trenger i større grad å lære seg grunnleggende grammatikk i nynorsk. Bruke kilder aktivt under skrivearbeidet og henvise til kilder og sitater på en etterrettelig måte direkte i teksten. Elevene svarer ikke på alle deler av bestillingen i oppgaven. De største positive endringene fra tidligere år: Veldig få skoler hadde elever som leverte eksamen med feil kandidatnummer. Veldig få skoler hadde elever som manglet innlevering av eksamen i PAS. Få elever bommet på hovedsjanger på skrivedagene. Det ser ut til at skolene jobber mer temabasert enn epokebasert. Det gjør at elevene har mer norskfaglig å skrive i teksten sin.

12 Utfordringer ved gjennomføring av eksamen 2013 Fylkesmannen fikk i år få henvendelser fra skoler Eksempel: Fikk ikke generert og skrevet ut brukernavn og passord (Manglet ansvarlig for gruppene og hadde i tillegg 0-grupper som var den som ble forsøkt åpnet) Oppgaver må alltid sendes ekspress over natten.

13 Eksamensmøte grunnskolen Fylkesmannen i Østfold Fra oppmann i engelsk Inger-Lise S. Koren

14 Positive erfaringer Grei avvikling av eksamen. Alle besvarelser levert i PAS. Det synes å være godt innarbeidede rutiner for forberedelsesdagen. God kvalitet på forberedelsesmaterialet. God teknisk løsning slik at det var like bra utskrift som den digitale løsningen Mellommøte for sensorene i skoletida. Viktig og nyttig erfaringsutveksling

15 Utfordringer eksamen 2013 Fremdeles nokså mye og til dels vanskelig tekst i forberedelsesmaterialet Fokus på sjanger på langsvarsoppgaven kunne oppleves vanskelig, en del «uvanlige» sjangre Noe upresise oppgavebestillinger

16 Fokus fram til eksamen 2014 Eksamensveiledningen Forberedelsesmaterialet blir kjent for lærere og elever 24 timer før eksamen Det blir mindre tekst på forberedelsesdagen (ca 10 sider) Egen tekst som skal leses på eksamensdagen. Den ene kortsvaroppgavene gis utfra denne. Trene på å besvare oppgavebestillinger. Jobb gjerne med tidligere eksamensoppgaver, men husk at det ikke blir sjangre. Tekstene skal tilpasses ulike kommunikasjonssituasjoner (jfr norsk) Trene elevene i å oppgi kilder (mange skoler gjør dette bra allerede) Best mulig organisering av forberedelsesdagen

17 Utvalgte eksamensresultater Kirkeparken 8. januar 2014

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 Klagebehandling

31 Klagebehandling standpunktklager 46 klagesaker behandlet - 32 vedtak opphevet og 14 vedtak stadfestet - Nedgang i antall klager fra % av klagene fikk vedtaket opphevet - Valgfag klager til Fylkesmannen på høsten - Oppheving av vedtak ofte sammenheng med at skolen ikke i tilstrekkelig grad viser kompetansemål og vurdering - Oppfølging og bruk av Fylkesmannens vedtak

32 Klager på karakterer ved skriftlig eksamen 52 elever klaget ved skriftlig eksamen To av fem elever får hevet karakteren ved klage i Østfold Engelsk har prosentvis høyeste andel hevet karakterer Norsk sidemål har minst andel elever som får medhold i klage Norsk hovedmål og matematikk har flest klager Elever i Østfold har høyere gjennomsnitt på karakterer før klage enn landsgjennomsnittet Gjennomsnittlige endringer ved klager er høyere i Østfold enn landsgjennomsnittet i fagene matematikk og engelsk

33 Resultater fra skriftlig eksamen 2013

34 Muntlig eksamen våren 2013

35 Muntlig eksamen - Erfaringer fra våren 2013 Fordeling mellom fagene Flest elever rapportert oppe i engelsk fulgt av matematikk, norsk og samfunnsfag Arbeidslivsfaget 8 elever oppe til eksamen (for første gang) Fravær og fritak 205 elever fraværende fra muntlig eksamen (3653 elever totalt) 85 elever fritatt for vurdering med karakter i alle fag muntlig eksamen 61 elever ikke møtt pga. sykdom 29 elever uteble fra eksamen uten grunn En gruppe elever kom ikke opp til eksamen pga. at eksaminator ble syk

36 Er det slik at det blir gjennomført faste kommunale møter der lokale retningslinjer blir gjennomgått hvert år? det er faste parskoler eller rulleres sensorer og skoler? leder bør være enda mer involvert/kjent med innhold i oppgaveutforming ved egen skole for å sikre kvalitet ved muntlig eksamen?

37 Nye retningslinjer for muntlig eksamen 2014 Jf. forskrift til opplæringsloven 3 29 Lokalt gitt eksamen i grunnskolen Lenke:

38 Endringer : Elevene skal gjennomføre muntlig eksamen med en obligatorisk forberedelsesdel, der elevene får oppgitt tema og skal forberede en presentasjon. Eleven får vite hvilket fag han eller hun er kommet opp i 48 timer før eksamen og tema for eksamen 24 timer før eksamen. Under eksamen skal eleven presentere temaet som er forberedt i forberedelsesdelen. Under eksamen kan eleven også prøves i flere og relevante deler av læreplanen enn det som kan leses direkte ut av temaet. Det eneste hjelpemidlet eleven kan bruke, er sine egne notater fra forberedelsesdelen. Dette inkluderer relevante hjelpemidler for å holde en presentasjon, som for eksempel Powerpoint. Dere kan ikke gjennomføre eksamen på mandager og første dag etter helligdag/høytidsdag.

39 Viktig å huske på: Der det ikke er endringer vil gjeldende lovverk fortsatt gjelde Kommunen har ansvaret for gjennomføringen Forberedelsesdelen er en obligatorisk skoledag, der alle hjelpemidler er tillatt Forberedelsesdelen skal ikke inngå i vurderingsgrunnlaget Det er den kompetansen eleven viser under selve eksamenen som sensorene skal vurdere Under eksamen skal eleven presentere tema Eksamensoppgavene og eksamineringen skal gi eleven mulighet til å vise sin kompetanse i en så stor del av faget som mulig

40

41 Skriftlig eksamen 2014 Jf. forskrift til opplæringsloven kapittel 5 Eksamen 3-25 til 3-37

42 Viktig nettsted: Her vil du bl.a. finne Informasjon til eksamenskandidater Trekking, øve/forberede, hjelpemidler, bruksanvisning på IKT-basert eksamen, når man får karakteren sin og klagerett m.v.. Informasjon til skolen Trekking, påmelding (PAS 1) ), råd for sikker gjennomføring, hjelpemidler, fusk og plagiat, skolens ansvar før, under og etter eksamensdagen, sending av besvarelser på papir, forhånds- og fellessensur, klage på karakter m.v. Informasjon til sensor Veiledninger (bl.a. for PAS) om sensorhonorar, om fusk og plagiat på eksammen m.v. 1) Prøveadministrasjonssystemet (PAS) er et innregistreringssystem for eksamener, nasjonale prøver og kartleggingsprøver for grunnskolen og videregående opplæring. For å kunne logge deg på PAS, må du ha fått tildelt en brukerrolle.

43 Eksamen Lovverk (forskrift) 3 24 Fritak frå eksamen (Bl.a. om at elever som er fritatt for vurdering med karakter i faget ikke skal delta i eksamen i faget, om søknad om fritak når det foreligger tungtveiende årsaker) 3-25 Generelle føresegner (Bl.a. om elevar på ungdomstrinnet som avsluttar eit fag tidlegare enn det som følgjar av læreplanverket, jf Videre at det ikke er ny eksamen, utsatt eller særskilt eksamen i grunnskolen) 3-26 Melding av elevar til eksamen (Bl.a. at skolen melder til eksamen alle elever som tar del i opplæringen i et fag som blir avsluttet med eksamen) 3-28 Sentralt gitt eksamen (Bl.a. om kommunens ansvar for trekk og gjennomføring) 3-32 Særkild til rettelegging av eksamen (Bl.a. om å få lagt forhold til rette men ikke slik at det gir fordeler fremfor andre som ikke får slik tilrettelegging, om søknad, enkeltvedtak og klagerett) 3-36 Bortvisning frå eksamen (Bl.a. om å hindre/forstyrre eksamen, krav til enkeltvedtak ved bortvisning m.v.) Viktig nettsted:

44 Endringer for eksamen Norsk: Eksamen har endret struktur. Eksamen vil bestå av to deler, en del med oppgaver ut fra vedlagt tekst og en del med oppgaver til valg. Våren 2014 får skolen tilgang til forberedelsesmateriellet kl samme dag som elevene skal forberede seg. Materiellet er på ca. 10 sider. Nynorsk: Ny nynorskrettskriving i 2012 overgangsordning for eksamen (2013) Utdanningsdirektoratet har fastsatt at ved eksamen i 2014 skal bruken av former fra den gamle rettskrivingen (den som gjaldt frem til ) ikke regnes som feil. Engelsk (justering): Våren 2014 får skolen tilgang til forberedelsesmateriellet kl samme dag som elevene skal forberede seg. Materiellet er på ca. 10 sider. Kilder:

45 Hva bør skolene ha fokus på for å forberede elevene best mulig fram til eksamen i norsk 2014: Revidert læreplan, nye fagbegreper og konsekvenser for skriveopplæringen «Skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium» Elevene vil derfor ikke lenger bli bedt om å skrive tekster til eksamen i de tradisjonelle sjangerne, som for eksempel novelle, kåseri og artikkel. Eksamensoppgavene er todelt med en obligatorisk og en valgfri oppgave, hvor oppgave 1 er basert på vedlagt tekst og del 2 består av valgfrie oppgaver. Den nye eksamensformen krever bedre lesekompetanse hos elevene, fordi oppgavene i større grad enn tidligere knyttes til forberedelsesmaterialet. Lærerne bør trene elevene på å lese og svare på alle deler av bestillingen, selv om oppgaven ikke er delt i kulepunkter. Skolene bør i større grad vektlegge skriftlig arbeid i opplæringen, selv om lærebøkene tradisjonelt sett ikke har så mange skriveoppgaver.

46 Endringer for eksamen Norsk: Eksamen har endret struktur. Eksamen vil bestå av to deler, en del med oppgaver ut fra vedlagt tekst og en del med oppgaver til valg. Våren 2014 får skolen tilgang til forberedelsesmateriellet kl samme dag som elevene skal forberede seg. Materiellet er på ca. 10 sider. Nynorsk: Ny nynorskrettskriving i 2012 overgangsordning for eksamen (2013) Utdanningsdirektoratet har fastsatt at ved eksamen i 2014 skal bruken av former fra den gamle rettskrivingen (den som gjaldt frem til ) ikke regnes som feil. Engelsk (justering): Våren 2014 får skolen tilgang til forberedelsesmateriellet kl samme dag som elevene skal forberede seg. Materiellet er på ca. 10 sider. Kilder:

47 Sentralt gitt skriftlig eksamen i matematikk blir endret fra og med våren 2015 Endringer Krav til obligatorisk bruk av digitale verktøy. Fra og med eksamen våren 2015 vil dagens minstekrav (enkel kalkulator og grafisk kalkulator) ikke lenger være gjeldende. Gjennomføring av del 2 av eksamen Del 2 av eksamen kan gjennomføres som papirbasert eksamen. Elevene må likevel ha datamaskin, påkrevd programvare og utskriftsmuligheter under hele del 2 av eksamen. Papirbasert eksamen krever bruk av digitale verktøy på datamaskin. Skoler har også anledning til å gjennomføre IKTbasert eksamen. Ingen overgangsordninger Høsten 2014 blir siste gjennomføring av sentralt gitt skriftlig eksamen i matematikk med nåværende eksamensordning. Det blir ingen overgangsordninger mellom dagens eksamensordning og den reviderte eksamensordningen. Den reviderte eksamensordningen gjelder fra og med våren Kilde: 2015/

48 2014

49 Når våren 2014 Før 1. mars: Oppdater fagpersonregisteret Trekking av elever skal være gjennomført (se Udir Trekkordning ved eksamen i Kunnskapsløftet) Lenke:http://www.udir.no/Regelverk/Rundskriv/2009/Udir Trekkordning-ved-eksamen-i-Kunnskapsloftet/ 1. mars: Frist for å melde inn elever i PAS 1. mars: Frist for bestilling av materiell til særskilt tilrettelegging (lydfiler : PAS, Eks.oppg.blinde og svaksynte bestillingsskjema UDIR Lenke: Påmeldinger etter 1. mars: Kontakt Fylkesmannen skolen må selv laste ned oppgavene fra PAS

50 Aktuelle datoer å merke seg: Januar: Eksamensveiledningene blir publisert (Udir.) 2. april: sensorskolering, norsk 3. april: sensorskolering, matematikk 8. april: sensorskolering, engelsk Alle dager kl Sted: Statens Hus, Moss kl.09.00: Elevene får opplysning om trekkfag : Skriftlig eksamen gjennomføres Forhåndssensur: 27. og 28. mai Fellessensur: mandag 16. juni, Grålum u.skole.

Eksamensmøtet for Grunnskoleeksamen 2015. 15. januar 2015

Eksamensmøtet for Grunnskoleeksamen 2015. 15. januar 2015 Eksamensmøtet for Grunnskoleeksamen 2015 15. januar 2015 Program: 09.00 Åpning 09.10 Tilbakeblikk på gjennomføring av eksamen 2014 09.40 Klagebehandling 10.00 Resultater fra skriftlig eksamen 2014 10.30

Detaljer

Program 0930-1000..med kaffi og drøs 1000-1200 Hvordan bruke prøver som redskap for god underveisvurdering

Program 0930-1000..med kaffi og drøs 1000-1200 Hvordan bruke prøver som redskap for god underveisvurdering Program 0930-1000..med kaffi og drøs 1000-1200 Hvordan bruke prøver som redskap for god underveisvurdering v/ Dag Johannes Sunde og Øyvind Barkald Aas 1200-1300 Lunsj 1300-1430 Sentralt gitt eksamen 2014

Detaljer

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER

EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER EKSAMEN VED ASKIM UNGDOMSSKOLE - RETNINGSLINJER FOR ELEVER Side 1 av 8 Innhold Skriftlig eksamen... 3 Hjelpemidler som er tillatt ved skriftlig eksamen... 3 Regler for gjennomføringen selve eksamensdagen...

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 I siste del av vårsemesteret 2015 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen". Her vil både karakterene

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen. Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet. Revidert februar 2014

Barnehage- og utdanningsavdelingen. Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet. Revidert februar 2014 Barnehage- og utdanningsavdelingen Retningslinjer for eksamensavvikling ved norske grunnskoler i utlandet Revidert februar 2014 Revidert februar 2014 Innhold Retningslinjer for eksamensavvikling for norske

Detaljer

Lysark vil bli lagt ut på Fylkesmannen sin nettstad

Lysark vil bli lagt ut på Fylkesmannen sin nettstad Program 0900-0930..med kaffi og drøs 0930-1030 PAS2 premieredemo v/anne Marie Melberg Skaar Eksamen 2014 - erfaringar 1030-1200 Erfaringar frå standpunkthandsaminga 2014 v/ Una Bjørnseth Haugen 1200-1300

Detaljer

Retningslinjer. Lokalt gitt muntlig eksamen

Retningslinjer. Lokalt gitt muntlig eksamen Eidsvoll kommune, Gjerdrum kommune, Hurdal kommune, Nannestad kommune, Nes kommune, Nittedal kommune, Ullensaker kommune Retningslinjer Lokalt gitt muntlig eksamen 2015 Sist revidert: 20.11.2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innholdsfortegnelse Innhold Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet...

Detaljer

Eksamensveiledning. om vurdering av eksamenssvar. Bokmål

Eksamensveiledning. om vurdering av eksamenssvar. Bokmål Eksamensveiledning om vurdering av eksamenssvar 2014 NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn for elever og for voksne deltakere og privatister

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013 SANDEFJORD KOMMUNE Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2013 I løpet av vårsemesteret 2013 vil grunnskolens 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN".

Detaljer

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE. Våren 2015

SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE. Våren 2015 SKRIFTLIG OG MUNTLIG EKSAMEN VED NESSET UNGDOMSSKOLE Våren 2015 Datoer våren 2015 Skriftlig eksamen: Beskjed om skriftlig trekkfag, kl.09.00, onsdag 13.mai Hvis engelsk: forberedelsedel mandag 18.mai,

Detaljer

Innledning... 4. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning... 4. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innhold Innhold Innledning... 4 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet... 5 2.2 Eksamen... 5 2.3 Bruk av IKT...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2014 ENG0012 Engelsk Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn for elever og for voksne deltakere og privatister Bokmål Eksamensveiledning

Detaljer

Eksamensveiledning. - om vurdering av eksamensbesvarelser. Bokmål

Eksamensveiledning. - om vurdering av eksamensbesvarelser. Bokmål Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2013 NOR0214 og NOR0215 Norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn for elever og for voksne deltakere og privatister

Detaljer

Eksamensveiledning. - om vurdering av eksamensbesvarelser. Bokmål

Eksamensveiledning. - om vurdering av eksamensbesvarelser. Bokmål Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2013 NOR0214 og NOR0215 Norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn for elever og for voksne deltakere og privatister

Detaljer

Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen

Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen 2015 Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen Utgitt av Oslo kommune Utdanningsetaten i Oslo 01.02.2015 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Sentrale begreper... 4 1.2 Nyttig informasjon... 5 Del 1:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene er revidert i henhold

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK 12.01.2015 EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK Drøftingssak 1-2015 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Innhold 1 Innledning og forskrift... 2 1.1 Formål:... 2 1.2 Om retningslinjene...

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK SAMMENDRAG Disse retningslinjene for lokal eksamen er utarbeidet for å legge til rette for en forsvarlig og lik gjennomføring av lokalt gitt eksamen i Telemark. Telemark fylkeskommune 05.03.2015 EKSAMENSREGLEMENT

Detaljer

Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015. Her finner du blant annet informasjon om

Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015. Her finner du blant annet informasjon om Trondheim Katedralskole Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015 Her finner du blant annet informasjon om - eksamensordningen - eksamensdagene - regler og prosedyrer ved klage mm I tillegg inneholder

Detaljer

Skriftlig eksamen Lardal u-skole 2013

Skriftlig eksamen Lardal u-skole 2013 Skriftlig eksamen Lardal u-skole 2013 Som skrivet bakerst viser for skriftlig eksamen, går startskuddet ved opplysning om trekkfag onsdag 15.mai kl 9.00 Eleven vil senere få utdelt et forberedelseshefte

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2013 Engelsk ENG0012 Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn for elever og for voksne deltakere og privatister Bokmål Eksamensveiledning

Detaljer

Eksamensveiledning. NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne

Eksamensveiledning. NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne Eksamensveiledning om vurdering av eksamenssvar 2015 NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne Bokmål Eksamensveiledning for vurdering

Detaljer

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15

Akershus fylkeskommune Side 1 av 15 Side 1 av 15 Innhold INNLEDNING 4 1 Rektors ansvar 5 1.1 Uttrekk 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt 5 2 Gjennomføring av eksamen 5 2.1 Oppmøte og identitet 5 2.2 Eksamen 5 2.3 Bruk av IKT 6 2.4 Kontroll

Detaljer

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring.

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring. Fylkesmennene Fylkeskommuner Kommuner Skoler Private skoler Udir-02-2014 Lokalt gitt muntlig eksamen Innledning Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen

Detaljer

EKSAMEN 2015. Endringer norsk skriftlig (eksamen 2014) Endringer matematikk (eksamen 2015) Muntlig eksamen (presisert for skolene høsten 2014)

EKSAMEN 2015. Endringer norsk skriftlig (eksamen 2014) Endringer matematikk (eksamen 2015) Muntlig eksamen (presisert for skolene høsten 2014) EKSAMEN 2015 Endringer norsk skriftlig (eksamen 2014) Endringer matematikk (eksamen 2015) Muntlig eksamen (presisert for skolene høsten 2014) Hvilke fag? Skriftlig eksamen Matematikk Norsk Engelsk Muntlig

Detaljer

Informasjon til alle elever om EKSAMEN HØSTEN 2014. Her finner du blant annet informasjon om

Informasjon til alle elever om EKSAMEN HØSTEN 2014. Her finner du blant annet informasjon om Trondheim Katedralskole Informasjon til alle elever om EKSAMEN HØSTEN 2014 Her finner du blant annet informasjon om - eksamensordningen - eksamensdagene - regler og prosedyrer ved klage mm I tillegg inneholder

Detaljer

Rundskriv. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole. Rundskriv nr.: 1/2015 Dato: 2. januar 2015 Saksnr.: 201500011-1 Saksbehandler:

Rundskriv. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole. Rundskriv nr.: 1/2015 Dato: 2. januar 2015 Saksnr.: 201500011-1 Saksbehandler: BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 1/2015 Dato: 2. januar 2015 Saksnr.: 201500011-1 Saksbehandler: LASA Emnekode: ESARK-20 Til kommunale og private grunnskoler

Detaljer

Retningslinjer. for lokalt gitt eksamen. i grunnskolen. i Ofoten

Retningslinjer. for lokalt gitt eksamen. i grunnskolen. i Ofoten Retningslinjer for lokalt gitt eksamen i grunnskolen i Ofoten Evenes, Hamarøy, Narvik, Ballangen, Tysfjord og Tjeldsund Retningslinjene gjøres gjeldende for alle skolene i region Ofoten fra og med skoleåret

Detaljer