KRAV TIL TOTALENTREPRENØRENS TIDPLANLEGGING, BUDSJETTERING OG RAPPORTERING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRAV TIL TOTALENTREPRENØRENS TIDPLANLEGGING, BUDSJETTERING OG RAPPORTERING"

Transkript

1 Side: 1 av 14 DOKUMENT TITTEL : OG RAPPORTERING TOTALENTR. OSLO HOVEDFLYPLASS AS E DIV. PRESISERINGER SEE RMA KEN E SFU RAPPORTERING SEE GFR KEN E FOR IMPLEMENTERING KEN ES RBJ E FOR IMPLEMENTERING KEN ES RBJ A INTERN UTGAVE KEN REV DATO TEKST LAGET SJEKKET GODKJ LAGET SJEKKET AKSEPT STATUS OMRÅDE SYSTEM PROSJEKTSTYRING UTGIVER FAG DOK.TYPE LØPENR. REV. OHAS O SP 0106 E05 =endringer fra forrige revisjon, også markert ved en loddrett strek i venstre marg.

2 INNHOLD 1. HENSIKT DEFINISJONER OG FORKORTELSER ANSVAR FREMDRIFTS- OG BEMANNINGSPLANER BYGGHERRENS FREMDRIFTSPLANER TOTALENTREPRENØRENS FREMDRIFTSPLANER BEMANNINGSPLANER OG ARBEIDSTIDSORDNINGER REVISJON AV TID- OG BEMANNINGSPLANER BUDSJETTER OG FREMDRIFTSKURVE KOSTNADS- OG UTBETALINGSBUDSJETT, FREMDRIFTSKURVE REVISJON AV BUDSJETTER OG FREMDRIFTSKURVE RAPPORTERING MÅNEDSRAPPORT KOSTNADSRAPPORTERING FREMDRIFTSRAPPORTERING HMS-RAPPORTERING SLUTTRAPPORT RAPPORTERING TIL MYNDIGHETER HENSIKT Hensikten med denne spesifikasjonen er å beskrive de krav til tidplanlegging, budsjettutarbeidelse og rapportering som totalentreprenøren er pålagt å følge i kontrakter med Oslo Hovedflyplass AS. 2. DEFINISJONER OG FORKORTELSER Budsjett Kontraktsbeløpet, inkludert eventuelt bestilte endringsarbeider, periodisert i henhold til forventet fremdrift. Gjeldende budsjett Sist oppdaterte versjon av budsjettet som er formelt godkjent av OHAS. Påløpt kostnad Verdien av alt utført arbeid frem til periodeavslutning, herunder utført av bestilte endringsarbeider. Påløpt kostnad kan omfatte både fakturerte og ikke fakturerte arbeider. E05 Side 2 av 14

3 Periodeavslutning Siste søndag i måneden medmindre annet er avtalt i forbindelse med ferier, årsavslutning eller annet. Hovedtidsplan (Nivå 1) Byggherrens øverste plannivå. Kontraktstidsplan (Nivå 2) Byggherrens mellomste plannivå. Viser start- og sluttdato for alle kontrakter. Inneholder planlagte og virkelig rapporterte fremdriftsprosenter for kontraktene. Styringsplan (Nivå 3) Byggherrens laveste plannivå, nettverksnivået. Sammenfallende med totalentreprenørens øverste plannivå. Prosjekteringsplan (Nivå 3) Del av Styringsplanen som omfatter totalentreprenørens prosjekteringsaktiviteter. Detaljplan (Nivå 4) Totalentreprenørens detaljplan for hele arbeidet. Skal være strukturert slik at den kan summeres opp til Styringsplannivå. 90 dagers plan Totalentreprenørens plan for de første 90 dager av kontrakten Prosjekteringsaktivitet Arbeidspakke i dokumentregisteret = Aktivitet på Prosjekteringsplanen. Dokumentplan Dokumentregister med opplisting av alle tekniske dokumenter som totalentreprenøren skal produsere. Inneholder planlagt og virkelig dato for viktige milepeler som dokumentet skal passere. Dokumentene i planen er gruppert i arbeidspakker (= prosjekterings-aktiviteter) som er beskrevet på KTR-ark. KTR-ark Beskrivelse som forklarer teknisk innhold, samt kostnad, tid og ressursforbruk (antall timer) som beregnes medgått til prosjektering av arbeidspakken. Prosjektstruktur En hierarkisk nedbrytning av prosjektet i delmål til delprosjekt, område og derunder kontrakt. Planstruktur En videre hierarkisk nedbrytning av prosjektstrukturen i fremdriftselementer ned til aktivitet som laveste element. Grensesnitt Et geografisk, fagmessig eller system-messig område som krever at flere leverandører utarbeider en felles løsning og avklarer fremdriftsmessige konsekvenser Andre tiltakshavere NSB-Gardermobanen (NSB-GMB), Statens Vegvesen Akershus (SVA), Forsvarets Relokalisering Gardermoen (FRG). E05 Side 3 av 14

4 3. ANSVAR Totalentreprenøren er ansvarlig for at kravene i denne spesifikasjon blir etterlevd i kontraktsforholdet. 4. FREMDRIFTS- OG BEMANNINGSPLANER 4.1 BYGGHERRENS FREMDRIFTSPLANER Byggherren er ansvarlig for prosjektets overordnede koordinering og planlegging, og etablerer og vedlikeholder i den forbindelse følgende plan-nivåer som dekker alle områder, kontrakter og tiltakshavere i prosjektet: Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Hovedtidsplan Kontraktstidsplan Styringsplan (Nettverksplan). Byggherrens planer er til byggherrens interne bruk, men hele eller deler av byggherrens planer kan vedlegges anbudet som orienterende for totalentreprenøren. For at byggherrens Styringsplan skal fungere etter hensikten, vil totalentreprenøren likevel bli involvert i denne på den måten at han må forplikte seg til å samarbeide nært om samordning av sin plan med byggherrens, både i forbindelse med etablering og vedlikehold. Det forutsettes således at Nivå 3 blir et sammenfallende plan-nivå for byggherre og totalentreprenør, hvor totalentreprenøren regelmessig må bidra med informasjon til vedlikeholdet. Til totalentreprenørens orientering opplyses om at byggherrens hensikt og bruk av Styringsplanen er: 1. Definere kontrakts- og andre viktige prosjekt- og samordningsmilepeler. 2. Definere overordnet kritisk vei i prosjektet gjennom alle faser. 3. Gjennom totalentreprenørens rapportering av status og prognose for gjenværende varighet kontrollere eventuelle endringer i kritisk vei 4. Gjennomføre konsekvensanalyser etter behov 5. Gi oversikt og informasjon 4.2 TOTALENTREPRENØRENS FREMDRIFTSPLANER Generelt Totalentreprenøren er ansvarlig for all fremdriftsplanlegging, fremdriftsstyring og rapportering av kontraktens arbeid. Innenfor rammer gitt av byggherrens kontraktsmilepeler som er definert i Bilag C, skal totalentreprenøren være ansvarlig for å etablere og vedlikeholde: E05 Side 4 av 14

5 - 90 dagers plan (For de første 90 dager av kontrakten) - Nivå 3 Styringsplan/Prosjekteringsplan for hele arbeidet - Samordnes med byggherren. - Nivå 4 Detaljplan for hele arbeidet - Dokumentplan med relevante milepeler Dersom det er hensiktsmessig kan byggherren ytterligere kreve at totalentreprenøren utarbeider og regelmessig oppdaterer spesialplaner som f.eks: - Innkjøpsplan -Tabellarisk register med relevante milepeler - Rullerende planer for perioder på 2, 4 eller 6 uker - Andre spesialplaner Totalentreprenøren skal utarbeide slike spesielle tidplaner uten å kreve tilleggsbetaling. Ved krav om utarbeidelse av detalj- eller spesialplaner, kan byggherren sette krav om at disse skal utarbeides etter spesielle retningslinjer som byggherren bestemmer. Det kreves ikke bruk av nettverksteknikk, men det forlanges god grafisk presentasjon av alle planer. Grensesnitt Totalentreprenøren er forpliktet til å ta ansvar både teknisk og fremdriftsmessig ved å bidra til identifisering og koordinering av grensesnitt. Totalentreprenøren pålegges i denne sammenheng å følge spesifikasjon OHAS-O- SP-0003 «Koordinering av tekniske grensesnitt i byggeperioden». 90 dagers plan 90 dagers planen skal vedlegges anbudet. Planen skal før arbeidet starter godkjennes av byggherren. Som et minimum skal planen vise tidspunkter og varigheter for: - Mobiliserings- og oppstartsaktiviteter - Prosjekteringsaktiviteter - Bygge- og montasjeaktiviteter - Byggherrens leveranser av tegninger og spesifikasjoner - Totalentreprenørens administrative og fysiske leveranser i hht kontrakt Aktivitetene skal være slik spesifisert i detalj- og stedsangivelse at angrepspunkter, arbeidstype og sekvenser klart fremgår. Nivå 3 - Styringsplan for hele arbeidet E05 Side 5 av 14

6 Totalentreprenøren skal innen 4 uker etter kontraktsinngåelse ha samordnet med byggherren og oppdatert sin Nivå 3 - Styringsplan som var vedlagt anbudet. Totalentreprenørens Styringsplan skal etter samordning med byggherren godkjennes av byggherren. Dette fratar ikke totalentreprenøren ansvar for planenes innhold, logikk, sammenheng og ivaretagelse av kontraktsmilepeler. Samordning med byggherren innebærer at: 1. Byggherren gir totalentreprenøren føringer for struktur og detaljeringsgrad, slik at byggherrens behov i en overordnet logisk sammenheng blir ivaretatt. 2. Totalentreprenøren begrunner, dokumenterer og forklare forutsetninger og sammenhengen i planen, inkludert hva som er kritiske sekvenser. Det er intensjonen at Styringsplanen skal være et omforenet og sammenfallende plan-nivå for byggherre og entreprenører, og at byggherrens Styringsplan (Nettverket) på Nivå 3, gradvis skal inneholde Styringsplaner fra alle totalentreprenørene, og således reflektere de arbeidsmetoder og sekvenser som er nedfelt i totalentreprenørenes kontraktsforutsetninger. Styringsplan skal som et minimum vise: 1. Start- og sluttdato for alle aktiviteter. 2. Kontraktsfestede milepæler som er definert i Bilag C 3. Totalentreprenørens produksjons- og montasjeaktiviteter på Gardermoen 4. Totalentreprenørens fabrikasjonsaktiviteter i verksteder 5. Totalentreprenørens prosjekteringsaktiviteter For orientering til totalentreprenøren angående prosjektstruktur og passende detaljeringsgrad vises til kontraktens bilag; Prosjekt- og Planstruktur, samt vedlagt orienterende plan fra byggherren. Nivå 3 Prosjekteringsplan, inklusiv KTR-ark Som del av oppdatering av Styringsplanen skal totalentreprenøren 4 uker etter kontraktsinngåelse oppdatere sine arbeidspakker (KTR-ark) for prosjektering som var vedlagt anbudet. «Som bygget»-dokumentasjon identifiseres på eget/egne KTR-ark. Oppdaterte KTRark skal godkjennes av Byggherren. Prosjekteringsplanen skal omfatte både prosjektering i egenregi og/eller i regi av innleide eller underentreprenørers innleide konsulenter. Som underlag for etablering av Prosjekteringsplan og rapportering av fremdrift på prosjekteringsaktivitetene, skal totalentreprenøren utarbeide og ajourføre en Dokumentplan. For hvert dokument skal det defineres en kjede av relevante milepeler som forteller hvilke stadier dokumentet skal igjennom. Planlagt dato skal defineres for alle milepeler. Milepelskjedene med definisjon av fremdriftsprosenter avtales i samråd med E05 Side 6 av 14

7 byggherren utifra kontraktens behov. Det er nedenfor vist et eksempel på en milepelskjede med definisjon av fremdriftsprosenter: 1. Start dokument (gir 10 % fremdrift) 2. Ferdig sjekket internt i disiplin (gir 40 % fremdrift 3. Frdig sjekket tverrfaglig (gir 60 % fremdrift) 4. Ferdig som underlag for andre prosjekterende (gir 70% fremdrift) 5. Ferdig for fabrikasjon eller montasje/bygging (gir 100% fremdrift) Rapportering av fremdrift til byggherren skjer på Nivå 3 som er nivået over dokumentplanen. Den rapporterte fremdriften skal imidlertid totalentreprenøren ha kalkulert på grunnlag av informasjon fra sin dokumentplan. Totalentreprenøren tillates å vurdere skjønnsmessige fremdriftsprosenter mellom de fast definerte milepeler. Dokumenter som fremdriftsmessig hører sammen på den måten at de må ferdigstilles samtidig for å tilfredsstille starten på en bestemt fabrikasjons- eller montasje/bygge-aktivitet, skal være gruppert i hensiktsmessige arbeidspakker i dokumentplanen. Hver arbeidspakke skal være beskrevet på eget KTR-ark. De foreløpige KTR-arkene som skal vedlegges anbudet, vil være basert på en overordnet vurdering av prosjekteringsaktivitetene, uten at hvert enkelt dokument på det tidspunkt er identifisert og lagt inn i dokumentplanen. Arbeidspakkene skal vises som prosjekteringsaktiviteter på Styringsplanen og ha definert varighet lik tiden mellom milepel 1 og 5. Dokumentplanen skal oversendes byggherren på forespørsel. Nivå 4 Detaljplan for hele arbeidet Totalentreprenøren skal innen 4 uker etter kontraktsinngåelse levere Nivå 4 Detaljplan for hele arbeidet. Aktivitetene på Detaljplanen er en videre nedbrytning av aktivitetene på Nivå 3 planen, strukturert slik at Nivå 4 aktivitetene kan summeres direkte opp til Nivå 3 aktiviteter. Etter avtale med byggherren kan det avtales at Detaljplanen skal leveres senere. 4.3 BEMANNINGSPLANER OG ARBEIDSTIDSORDNING Totalentreprenøren skal innen 4 uker etter kontraktsinngåelse oppdatere anbudets oversendte bemanningsplan for utførelse av kontraktsarbeidet. Bemanningsplanen skal omfatte alle kontraktsarbeidene. Bemanningsplanen skal presenteres som et histogram med tilhørende tabell som viser antall personer som er planlagt engasjert på Gardermoen, i prosjektering og i verksteder for hver måned. E05 Side 7 av 14

8 Dersom det planlegges med arbeidstidsordninger som avviker fra standard arbeidstid, skal det redegjøres for dette i forbindelse med bemanningsplanen. Dette gjelder ferier, antall arbeidstimer pr dag eller uke, samt eventuelle skiftsystemer. 4.4 REVISJON AV TID- OG BEMANNINGSPLANER Dersom arbeidet utvikler seg slik at planene ikke lenger reflekterer den måten arbeidet vil bli utført på, kan byggherren kreve at totalentreprenøren utarbeider forslag til reviderte tids- og bemanningsplaner. Revisjonen skal godkjennes av byggherren. Dersom byggherren er uten skyld i at planene må revideres, kan han nekte å godkjenne forslag som har tids- og/eller kostnadsmessig betydning for andre entrepriser og/eller byggherrens levering av materialer, tegninger, beregninger o.l. 5 BUDSJETTER OG FREMDRIFTSKURVE 5.1 KOSTNADS- OG UTBETALINGSBUDSJETT, FREMDRIFTSKURVE Totalentreprenøren skal innen 4 uker etter kontraktsinngåelse oversendte kostnads- og utbetalingsbudsjett pr måned og akkumulert pr måned for prosjektet. Budsjettene skal godkjennes av byggherren som gjeldende budsjett. Som utgangspunkt for beregning av budsjetter skal totalentreprenøren benytte sin Nivå 3 - Styringsplan. Totalentreprenøren skal dokumentere beregningen ved å vise hvilke kontraktsbeløp som er knyttet til hver av aktivitetene på Styringsplanen. (Felles struktur for plan og kost) Utbetalingsbudsjettet skal vise når kostnadene (pr. måned og akkumulert) i kostnadsbudsjettet forfaller til utbetaling for byggherren. Totalentreprenøren må i dette tilfellet ta hensyn til innestående beløp og utbetaling av dette ved sluttoppgjøret. Utbetalingsbudsjettet danner ikke grunnlag for totalentreprenørens fakturering. I de tilfeller hvor kontraktsarbeidet omfatter flere tiltakshavere (NSB-GMB, SVA, OHAS) skal det utarbeides tilsvarende budsjetter for hver av disse, samt for kontraktsarbeidet totalt. Totalentreprenøren skal beregne planlagte fremdriftsprosenter pr måned og presentere disse tabellarisk og grafisk i form av en S-kurve (totalfremdrift pr tiltakshaver). Totalentreprenøren skal dokumentere hvordan han har beregnet fremdriftskurven, herunder skal han vise sammenhengen til Styringsplanaktivitetene, og hvordan kontraktsbeløpene inngår som vektfaktorer i fremdriftsberegningen. Forøvrig skal kurven reflektere den planlagte fremdrift utifra følgende måleregler som gjelder for ulike hovedtyper av arbeid: 1. Prosjektering. Fremdriftsprosenter beregnes utifra dokumentenes status i dokumentplanen E05 Side 8 av 14

9 2. Verkstedfabrikasjon. Fremdriftsprosenter beregnes utifra verdien av bearbeidede og sammenstilte anlegg (Verdien av innkjøpte varer på lager inngår ikke i fremdriftsberegningen før de er bearbeidet/montert) 3. Montasje og produksjon på Gardermoen. Fremdriftsprosenter beregnes i forhold til verdien av monterte/produserte anlegg. Rigg og drift, samt ledelse og administrasjon medtas ikke i fremdriftsmåling og beregninger av planlagt fremdriftskurve. 5.2 REVISJON AV BUDSJETTER OG FREMDRIFTSKURVE Dersom arbeidet utvikler seg slik at budsjetter og fremdriftskurve ikke lengre reflekterer den faktiske situasjon på en tilfredsstillende måte, kan byggherren kreve at totalentreprenøren utarbeider reviderte budsjetter og fremdriftskurve. Revisjonen skal godkjennes av byggherren som nytt gjeldende budsjett. 6. RAPPORTERING 6.1 MÅNEDSRAPPORT Totalentreprenøren skal utarbeide en kortfattet månedsrapport som redegjør for kostnads- og fremdriftsmessig status, status for HMS og ytre miljø, viktige hendelser, saker som krever byggherrens avklaring, problemområder, avvik, årsaker og korrigerende tiltak og løsninger. Dersom kontrakten omfatter flere geografiske hovedområder, skal rapporten struktureres slik at hvert område behandles separat. Siste søndag i måneden, medmindre annet er avtalt i forbindelse med ferier, årsavslutning eller annet, skal være avslutningsdag for innsamling av data. Rapporten (5 eks.) skal være byggherren i hende senest påfølgende fredag. Omfatter arbeidet andre tiltakshavere skal månedsrapport (1 eks.) sendes til de respektive tiltakshavere innen samme tid som angitt over. Aktuelle adresser vil bli oppgitt senere. Dersom det oppstår spesielle forhold som medfører konsekvenser for fremdrift eller kostnadsramme, plikter totalentreprenøren å varsle byggherren umiddelbart, også utenom de avtalte rapporteringsrutiner. Følgende punkter skal inngå i månedsrapporten: Del 1 - Tekst 0. Sammendrag 0.1 Nøkkeltall budsjett/påløpt 0.2 Nøkkeltall fremdrift med overordnet vurdering E05 Side 9 av 14

10 0.3 Andre forhold 1. Fremdrift 1.1 Forklaring på hovedtrend og avvik, jfr vedlegg 2 Fremdriftskurve 1.2 Oppnådde milepeler i perioden 1.3 Planlagte milepeler neste periode 1.4 Kritisk vei vurdering 2. Andre forhold 2.1 Organisasjon, inklusiv planlagt/virkelig bemanning 2.2 Forhold som krever byggherrens avklaring 2.3 Problemområder og korrigerende tiltak 2.4 Kvalitetssikring 2.5 Helse, miljø og sikkerhet (HMS), ytre miljø Del 2 - Vedlegg Vedlegg 1 Budsjett og kostnadsrapport for hver av tiltakshaverene og totalt Vedlegg 2 Fremdriftskurve med tabell for virkelig/planlagt ferdiggrad Vedlegg 3 Nivå 3 - Styringsplan, skjema for gjenværende varighet, fremdrift pr aktivitet Vedlegg 4 Nivå 4 - Detaljplan med frontlinje Vedlegg 5 HMS-rapport Nøkkeltall for kostnader skal presenteres i pkt. 0.1 på følgende måte (akkumulerte verdier totalt og for hver av tiltakshaverne): Kontrakt/Område Rapportert forrige periode Rapportert denne periode Akkumulert Akkumulert K-3357 periodisk status periodisk status Totalt bestilt i kontrakten (original pluss sum EO er) Totalt bestilt i kontrakten (original pluss sum EO er) Påløpt Budsj. Total kostnad Påløpt Budsj. Total kostnad Omr Tabellen skal vise påløpte og budsjetterte kostnader akkumulert pr. forrige og denne periode, samt totalt bestilt i kontrakten pr. forrige og denne periode. Kostnadsbudsjettet skal inneholde alle kontraktens kostnadselementer og være periodisert slik kostnaden vil påløpe for oppdragsgiver. Det periodiserte budsjettet skal være godkjent og «frosset» som gjeldende budsjett (kost-plan), mens påløpt kostnadene skal inneholde alle utførte arbeider, inklusiv godkjente endringsarbeider og massereguleringer. (Hovedprinsipp for rapportering: Virkelig kostnad / opprinnelig budsjett). Kost-planen kan revideres etter avtale mellom byggherren og totalentreprenøren. E05 Side 10 av 14

11 Totalt bestilt i kontrakten skal inneholde original kontrakt, alle endringsbestillinger og avregninger av regulerbare poster. Denne kolonnen skal således vise utviklingen i total kontraktsverdi. Nøkkeltall for fremdrift skal presenteres i pkt. 0.2 på følgende måte (akkumulerte verdier): Kontrakt/Område Rapportert forrige periode Rapportert denne periode K-3357 Virkelig Planlagt Avvik Virkelig Planlagt Avvik Omr. 07 2,9 2,8 0,1 6,8 7,6-0,8 Tabellen skal vise akkumulert planlagt og virkelig fremdrift (i prosent) for kontraktsarbeidet pr. område og tiltakshaver, samt totalt for alle områder pr tiltakshaver. Planlagt ferdiggrad referer til godkjent og «frossen» fremdriftsplan, mens virkelig ferdiggrad må beregnes utifra kontraktens gjeldende arbeidsomfang hvor det er tatt hensyn til bestilte endringer og masseavregninger. (Hovedprinsipp for rapportering: Virkelig fremdrift beregnes utifra gjeldende arbeidsomfang / måles mot opprinnelig plan) Fremdrifts-planen kan revideres etter avtale mellom byggherren og totalentreprenøren. Planlagt og virkelig fremdriftsprosent skal reflektere verdiskapningen som funkjon av fysisk fremdrift. Kun målbart arbeid, dvs prosjektering, prefab, installasjon og bygging skal derfor medtas i fremdriftsberegningen. (Ledelse, innkjøpsadministrasjon og rigg og drift inngår ikke) 6.2 KOSTNADSRAPPORTERING Kostnadsrapporter, jfr Vedlegg 1 i Månedsrapporten skal utarbeides etter følgende retningslinjer: Budsjett- og kostnadsrapport, jfr Vedlegg 1 Rapporten skal vise totalt forpliktet, budsjetterte og påløpte kostnader pr. måned og akkumulert. Alle verdier skal gis pr. tiltakshaver og for kontraktsarbeidet totalt. Totalt forpliktet skal inneholde kontrakt og alle endringsbestillinger. Budsjettallene skal referere til gjeldende budsjett. Påløpte kostnader skal inneholde alle utførte arbeider, inklusiv godkjente endringsarbeider. 6.3 FREMDRIFTSRAPPORTERING Fremdriftsrapporter, jfr Vedlegg 2-4 i Månedsrapporten skal utarbeides etter følgende retningslinjer: E05 Side 11 av 14

12 Fremdriftskurve, jfr Vedlegg 2 Totalentreprenøren skal som del av Månedsrapporten oversende en tabell med tilhørende fremdriftskurve som viser akkumulert planlagt og virkelig fremdrift (i prosent) for kontraktsarbeidet totalt, pr tiltakshaver og pr. geografisk hovedområde. Planlagt ferdiggrad referer til sist godkjente budsjett og fremdriftskurve. Virkelig ferdiggrad beregnes etter de samme metoder som ble benyttet for å fremstille planlagt ferdiggrad. Nivå 3 - Styringsplan, skjema for gjenværende varighet osv, jfr Vedlegg 3 Totalentreprenøren skal bidra med informasjon til byggherrens nettverksanalyse og overvåking av endringer i kritisk vei i prosjektet. Som del av Månedsrapporten skal han returnere til byggherren utfylt skjema med angivelse av : - Gjenværende varighet på igangværende aktiviteter - Virkelig start/slutt-dato for aktiviteter som har startet eller sluttet i rapporterings- perioden - Prosent utført pr aktivitet (Beregnet utifra målereglene for de ulike typer av arbeid) Rapporteringen gjøres på standard skjema fra byggherren. Nivå 4 - Detaljplan med frontlinje, jfr Vedlegg 4 Detaljplanen med frontlinje skal leveres som del av Månedsrapporten. Frontlinjen skal for hver aktivitet på planen reflektere aktuell verdiskapning i forhold til planlagt, omregnet til tids-avvik i dager eller uker. Status fastlegges utifra godt skjønn og særlig vekt på vurdering av fremdriftsbestemmende (tidsavhengige) ressurser. Totalentreprenøren kan bli bedt om å dokumentere nærmere de beregninger og vurderinger han legger til grunn for frontlinje-rapporteringen. 6.4 HMS-RAPPORTERING Månedsrapporten, jfr Vedlegg 5 i Månedsrapporten Rapporteringen skal utføres på egne skjema utarbeidet av byggherren, hvor det blant annet skal gis oversikt over - Mannskap og utførte arbeidstimer - Statistikker over sykefravær, nestenulykker og ulykker med skader på personell, miljø, materiell m.m. - Oversikter over vernerunder, HMS-møter, sikker jobb analyser, "farlig arbeid" stanset i perioden og registrerte brudd på HMS-bestemmelser På eget skjema skal totalentreprenøren oppgi navn på underentreprenører med antall E05 Side 12 av 14

13 ansatte. Ulykkesrapport ved skade på personell og ytre miljø Ved ulykke som resulterer i skade på personell og ytre miljø skal totalentreprenøren straks melde dette til aktuell byggeleder. Etter ulykken skal totalentreprenøren utarbeide ulykkesrapport. Ulykkesrapporter skal oversendes aktuell byggeleder senest dagen etter at ulykken har inntruffet. Ulykkesrapport "Nestenulykker" Totalentreprenøren skal utarbeide rapporter etter "Nestenulykker", dvs ulykker som under andre omstendigheter kunne ha resultert i alvorlig ulykke. Rapporter over "Nestenulykker" skal ikke oversendes byggherren, men byggherren skal ha tilgang til disse. Totalentreprenøren står fritt i å benytte eget eller byggherrens skjema. Tilløp til ulykker Totalentreprenøren skal rapportere tilløp til ulykker dvs hendelser og / eller forhold som kan resultere i alvorlige ulykker. Rapporter over "Tilløp til ulykker" skal ikke oversendes byggherren, men byggherren skal ha tilgang til disse. Totalentreprenøren står fritt i å benytte eget eller byggherrens skjema. 6.5 SLUTTRAPPORT Før oppdraget avsluttes skal totalentreprenøren utarbeide en sluttrapport i forbindelse med sluttoppgjøret. Innholdet i denne rapporten skal avtales med byggherren og rapporten skal være godkjent av byggherren før sluttfaktura oversendes. 6.6 RAPPORTERING TIL MYNDIGHETER Etter pålegg fra Sentralskattekontoret for utenlandssaker og iht. Ligningsloven 6-10 og 10-8 med forskrifter, skal totalentreprenøren snarest etter kontraktsinngåelse, senest 2 uker etter arbeidets påbegynnelse, med hver av sine underentreprenører rapportere disse avtalene på skjema RF Totalentreprenøren skal videre pålegge sine underentreprenører tilsvarende rapportering for dennes kontraktspartnere, slik at alle kontrakter i alle ledd (norske og utenlandske) blir rapportert til Sentralskattekontoret for utenlandssaker. Tilsvarende er totalentreprenøren også ansvarlig for å rapportere innen fristen all utenlandsk arbeidskraft på skjema RF-1198 som benyttes for kontraktsarbeidet i alle ledd. Skjemaer og opplysninger kan fås ved å kontakte Sentralskattekontoret for utenlandssaker. E05 Side 13 av 14

14 Ved for sent innleverte oppgaver kan Sentralskattekontoret for utenlandssaker ilegge gebyr/dagmulkt som byggherren vil viderefakturere til totalentreprenøren. Totalentreprenøren skal bekrefte skriftlig ovenfor byggherren før oppdragets avslutning at han har overhold pålagt rapportering til Sentralskattekontoret for utenlandssaker. Det blir ikke utbetalt sluttnota før dette er bekreftet For å ivareta spørsmål og rapporteringskrav fra myndighetene skal totalentreprenøren til enhver tid ha tilgjengelig en oppdatert liste over alle medarbeidere for denne kontrakten. Listen skal også omfatte eventuelle underentreprenører. Følgende informasjon skal fremkomme fra listen: - Navn og personalia - Nasjonalitet - Stilling - Firma - Start- og sluttdato på anlegget Totalentreprenøren skal oversende listen på oppfordring fra byggherren. E05 Side 14 av 14

Bilag E5. 02 Oppdatert for videre anbudsforespørsler LON BEF PKF 01 For anbudsforespørsel LON BEF PKF

Bilag E5. 02 Oppdatert for videre anbudsforespørsler LON BEF PKF 01 For anbudsforespørsel LON BEF PKF Prosjekt: Nye Deichmanske hovedbibliotek Tittel: Bilag E5 Krav til tidsplanlegging, kostnadsstyring og rapportering 02 Oppdatert for videre anbudsforespørsler 28.08.2013 LON BEF PKF 01 For anbudsforespørsel

Detaljer

Innholdsfortegnelse: 3.parts kontroll av teknisk dokumentasjon. Delprosjekt Tunnel D&B, Follobaneprosjektet

Innholdsfortegnelse: 3.parts kontroll av teknisk dokumentasjon. Delprosjekt Tunnel D&B, Follobaneprosjektet Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 1 0. D0 Orientering om kapittel D Oppdragsspesifikke bestemmelser... 2 1. D1 Kontraktsbestemmelser... 2 1.1 Habiltetskrav og taushetsplikt... 2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8407

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8407 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8407 Prosjektnavn: Vei Setermoen Skytefelt Prosjektnummer 2455346 Kontraktsnummer 450956 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KVALITETSSIKRING... 3 1.1

Detaljer

KON C16 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER for VAREKJØP

KON C16 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER for VAREKJØP GYLDIG FRA: FILNAVN: KON C16 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER VAREKJØP.DOC DOK.-EIER: HES GODKJENT: KOL VERSJON: 09 VERSJONSDATO: 09.06.2010 BILAG D KON C16 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER for VAREKJØP 9 09.06.10

Detaljer

TILBUD/KONTRAKT Akershus Offentlige toaletter

TILBUD/KONTRAKT Akershus Offentlige toaletter TILBUD/KONTRAKT 2435115 Akershus Offentlige toaletter KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR PROSJEKTSTYRING NS 8405-3430-3431 3.1 Oppdatert for NS 8405 01.12.09 BHE 3.0 Hovedrevisjon

Detaljer

Hurtigruteterminalen i Bergen

Hurtigruteterminalen i Bergen Hurtigruteterminalen i Bergen Utførelse utbedring av fasade TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE BOK 0 OPPDRAGSBESKRIVELSE JUNI 2016 Side 1 av 6 Forord Tilbudsgrunnlaget består av: Del 1: Del 2: Konkurransegrunnlag

Detaljer

Krav til planlegging og rapportering

Krav til planlegging og rapportering E03 10.04.13 For implementering GMHFA GMØLA GMAMA B02 28.02.13 For høring GMHFA GMØLA GMAMA E01 12.12.12 For implementering GMHFA GMSNG GMAMA REVISJON DATO TEKST LAGET KONTROLLERT GODKJENT DOKUMENTASJONS

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8405-8407 Prosjektnavn: Reasfaltering flyoperative flater Rena Militære Flyplass Prosjektnummer: 100362 Kontraktsnummer: 420287 INNHOLD 1

Detaljer

Bilag B1-Vederlag. Bygningsmessige arbeider

Bilag B1-Vederlag. Bygningsmessige arbeider Prosjekttittel: Oslo Lufthavn AS A131059 Tralleheis forplass Tittel: Bilag B1-Vederlag Bygningsmessige arbeider E01 20.1.2014 For tilbud GMOJK GMRBN GMAMA Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert Godkjent

Detaljer

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Bilag H ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNLEDNING... 3 2 PROSJEKTORGANISASJON... 3 2.1 ORGANISASJON... 3 3 ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 3 3.1 GENERELT... 3 3.2 PARTENES REPRESENTANTER...

Detaljer

PA- RUTINER. Prosjekt: Råholt ungdomsskole - RUSK. PROSJEKT: Råholt ungdomsskole - RUSK OPPDRAGSGIVER: Eidsvoll kommune DATO: 10.12.

PA- RUTINER. Prosjekt: Råholt ungdomsskole - RUSK. PROSJEKT: Råholt ungdomsskole - RUSK OPPDRAGSGIVER: Eidsvoll kommune DATO: 10.12. PA- RUTINER PROSJEKT: Råholt ungdomsskole - RUSK OPPDRAGSGIVER: Eidsvoll kommune DATO: 10.12.13 INNHOLD 0 RUTINER 3 0.1 GENERELT 3 0.2 WEB -BASERT DOKUMENTHOTELL 3 0.3 PROSJEKTERINGSRUTINER 3 1 ORGANISASJON

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Kapittel: D. Planprogram for kommunedelplan Nykirke - Barkåker Spesielle kontraktsbestemmelser og oppdragsspesifikke bestemmelser

Innholdsfortegnelse: Kapittel: D. Planprogram for kommunedelplan Nykirke - Barkåker Spesielle kontraktsbestemmelser og oppdragsspesifikke bestemmelser Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 1 0. D0 Orientering om kapittel D Oppdragsspesifikke bestemmelser... 3 1. D1 Kontraktsbestemmelser... 3 1.1 Habiltetskrav og taushetsplikt... 3

Detaljer

Overordnede krav til sluttdokumentasjon

Overordnede krav til sluttdokumentasjon E07 08.11.12 For implementering GMWEE GMRTV GMFAG A06 24.10.12 For høring GMWEE GMRTV GMFAG E05 11.03.11 For implementering GMWEE GMRTV GMFAG E04 29.10.10 Mindre justeringer GMRTV GMWEE GMFAG E03 26.02.10

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS Prosjekt: Oslo kabeltraseer Kontrakt:

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS Prosjekt: Oslo kabeltraseer Kontrakt: KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8405 Prosjekt: 2435210 Oslo kabeltraseer Kontrakt: 430382 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KVALITETSSIKRING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Kvalitetsplan...

Detaljer

Bilag B1 - Vederlag. Minikonkurranse. 72612 Forenklet Transfer. Bygningsmessige arbeider

Bilag B1 - Vederlag. Minikonkurranse. 72612 Forenklet Transfer. Bygningsmessige arbeider Prosjekttittel: Oslo Lufthavn Tittel: Bilag B1 - Vederlag Minikonkurranse 72612 Forenklet Transfer Bygningsmessige arbeider E01 15.12.2014 For tilbud GMBFL GMJSK GMALH Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert

Detaljer

AVTALEDOKUMENT. Lunner kommune, Eiendom og infrastruktur. Pxxx- Rehabilitering av tegelfasader ved Lunner Rådhus

AVTALEDOKUMENT. Lunner kommune, Eiendom og infrastruktur. Pxxx- Rehabilitering av tegelfasader ved Lunner Rådhus AVTALEDOKUMENT Dette avtaledokument er bygget opp med grunnlag i NS 3410. 4. utgave september 1994. «Formular for kontrakt om utførelse av bygg- og anleggsarbeider» Lunner kommune, Eiendom og infrastruktur

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Prosjektnavn Adresse: Revideringer av planen VERSJ DATO REVISJON OMFATTER UTF AV KONTR GODKJ INNHOLD: 1. FORKORTELSER. DEFINISJONER OG HENVISNINGER 2. BESKRIVELSE

Detaljer

FYGLE TRANSFORMATORSTASJON

FYGLE TRANSFORMATORSTASJON LOFOTKRAFT AS FYGLE TRANSFORMATORSTASJON Entreprise: Hovedentreprise bygningsmessige arbeider Vedlegg G Administrative bestemmelser 2012-02-01 Innhold 1 Entreprenørens organisering 4 1.1 Byggherrens organisasjon

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS Ramsund UVB Anleggsentreprise. Prosjektnummer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS Ramsund UVB Anleggsentreprise. Prosjektnummer KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8405-8407 Ramsund UVB Prosjektnummer 2455343 Kontraktsnummer 450869 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KVALITETSSIKRING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Kvalitetsplan...

Detaljer

OPPLÆRING E04 01.03.96 FOR IMPLEMENTERING HBO ASO ETA E03 02.02.96 FOR IMPLEMENTERING HBO ASO ETA A02 24.01.96 INTERN UTGAVE HBO ASO

OPPLÆRING E04 01.03.96 FOR IMPLEMENTERING HBO ASO ETA E03 02.02.96 FOR IMPLEMENTERING HBO ASO ETA A02 24.01.96 INTERN UTGAVE HBO ASO Side: 1 av 10 DOKUMENT TITTEL: OPPLÆRING LEVERANDØR OSLO HOVEDFLYPLASS AS E04 01.03.96 FOR IMPLEMENTERING HBO ASO ETA E03 02.02.96 FOR IMPLEMENTERING HBO ASO ETA A02 24.01.96 INTERN UTGAVE HBO ASO A01

Detaljer

Konkurransegrunnlag del III D TILBUD NR.: 490692 2495258 HENGSVANN BANE 22 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR PROSJEKTERINGSOPPDRAG

Konkurransegrunnlag del III D TILBUD NR.: 490692 2495258 HENGSVANN BANE 22 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR PROSJEKTERINGSOPPDRAG Konkurransegrunnlag del III D TILBUD NR.: 490692 2495258 HENGSVANN BANE 22 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR PROSJEKTERINGSOPPDRAG INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PARTENES REPRESENTANTER... 3 2 KVALITETSSIKRING...

Detaljer

Generell del Side:1 (7) Dato 30.06.2016 Arkivref. Rissa kommune Kommunalteknikk Rådhusveien 13, 7100 RISSA Tlf. 73 85 27 00 Fax.

Generell del Side:1 (7) Dato 30.06.2016 Arkivref. Rissa kommune Kommunalteknikk Rådhusveien 13, 7100 RISSA Tlf. 73 85 27 00 Fax. Generell del Side:1 (7) RISSA KOMMUNE BEHANDLING SIGEVANN ÅLMO DEPONI ENTREPRISE: ANLEGGSARBEIDER MED VA Del 2: Kontraktsgrunnlaget Oppdragsgiver: Rissa kommune Utgave: : 1 Oppdragsgivers repr. Ivar Asbjørn

Detaljer

Bilag B1-Vederlag. Bygningsmessige arbeider

Bilag B1-Vederlag. Bygningsmessige arbeider Prosjekttittel: Oslo Lufthavn AS A127372 Økt toalettkapasitet Pir øst Tittel: Bilag B1-Vederlag Bygningsmessige arbeider B01 03.02.2014 For tilbud GMRBN GMSNG GMAMA Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert

Detaljer

FDV-MANUAL. Revisjonshistorikk. Revisjon Dato Kommentar Ansv. 0.1 04.04.14 Første utkast LKA

FDV-MANUAL. Revisjonshistorikk. Revisjon Dato Kommentar Ansv. 0.1 04.04.14 Første utkast LKA FDV-MANUAL Revisjonshistorikk Revisjon Dato Kommentar Ansv. 0.1 04.04.14 Første utkast LKA Dokumentet er utarbeidet av Universitetet i Oslo i perioden november 2013 april 2014>. Lise Katrine Amlie OptioFM

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL)

PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL) YT-PRL YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL) Prosjektnr: 12273 PREG Brønnøysundregistrene Dato: 2013.05.16 Saks- og dokumentnr: 201300316 - Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Hovedoppgave...

Detaljer

Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner

Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 1 av 7 Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONKURRANSEREGLER... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 TILBUDET... 3 1.3 FORBEHOLD... 3 1.4 ALTERNATIVE TILBUD...

Detaljer

Bilag E6 Prosedyre for bruk av skjemaer for varsling, endringer og avvik

Bilag E6 Prosedyre for bruk av skjemaer for varsling, endringer og avvik Prosjekt: Nye Deichmanske hovedbibliotek Tittel: Bilag E6 Prosedyre for bruk av skjemaer for varsling, endringer og avvik 03 Justert skjema og tekst knyttet til 26.02.2014 LON BEF JAE varsling 02 Rettet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8407. Prosjektnavn Utvidelse av batterilab

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8407. Prosjektnavn Utvidelse av batterilab KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8407 Prosjektnavn Utvidelse av batterilab INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KVALITETSSIKRING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Kvalitetsplan... 3 1.3 Kontrollplaner...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8407

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8407 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8407 Drevjamoen oppgradering og utvikling av nye baneanlegg Prosjektnummer 2495308 Kontraktsnummer 491215 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KVALITETSSIKRING...

Detaljer

BILAG F ADMINISTRASJONSPROSEDYRE

BILAG F ADMINISTRASJONSPROSEDYRE BILAG F ADMINISTRASJONSPROSEDYRE Side av INNHOLD: 1. GENERELT... 3 2. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET... 3 3. ORGANISASJON OG PERSONELL... 4 4. KOMMUNIKASJON... 4 5. PROSJEKTERINGSDOKUMENTASJON... 6 6. UTSTYR

Detaljer

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast.

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Disposisjon rammebetingelser aktører / samspill Ansvar Foredrag ved senioringeniør Odd Helge Stormark - MULTICONSULT Side: 1 Rammebetingelser tid

Detaljer

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD Vedlegg 04 KONTRAKTBESTEMMELSER 1. KONTRAKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (i det følgende "NS 8407"), samt de presiseringer

Detaljer

Avtaledokument. som byggherre, organisasjonsnummer:

Avtaledokument. som byggherre, organisasjonsnummer: TRONDHEIM KOMMUNE Utbyggingsenheten Avtaledokument Mellom Trondheim kommune som byggherre, organisasjonsnummer: 970 416 420 adresse: Trondheim kommune ved Utbyggingsenheten 7004 Trondheim besøksadresse:

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Overtid (2) 100 % (etter kl.20.00, mandag til fredag + lørdag, søndag og helligdager)

TILBUDSSKJEMA. Overtid (2) 100 % (etter kl.20.00, mandag til fredag + lørdag, søndag og helligdager) TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema Det vil ikke være anledning til å belaste Statsbygg utgifter som ikke er priset i nærværende skjema. 1 REGNINGSARBEIDER (NS 8406 pkt 23.4) 1.1 Lønn for egne ansatte Prisene

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * *

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * * Vedlegg 3 Avtaledokument [Anm: Åpne felter fylles ut ved kontraktsinngåelse] AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 TRAFIKKSIKKERHET HAUAN * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det

Detaljer

Generelle kontraktsbestemmelser for totalentreprise med presiseringer og endringer

Generelle kontraktsbestemmelser for totalentreprise med presiseringer og endringer Del 3 Generelle kontraktsbestemmelser for totalentreprise med presiseringer og endringer EMMAUS BARNEHAGE Prosjektnr 4852 Juni 2014 Emmaus barnehage Stavanger eiendom 1 av 8 Innholdsfortegnelse: 1 Kommunikasjon

Detaljer

AVTALEDOKUMENT MELLOM KRAFTSELSKAP AS

AVTALEDOKUMENT MELLOM KRAFTSELSKAP AS AVTALEDOKUMENT MELLOM KRAFTSELSKAP AS OG ENTRERENØR AS FOR DEL 1 - ANLEGG KOMPLETTE ARBEIDER Juni 2008 Sofienlund 0b-Avtaledokument-v0 Side ii INNHOLDSFORTEGNELSE 0 AVTALEPARTER OG REPRESENTANTER... 1

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: 1. PARTENE 1.1. Byggherre 1.1.1. Navn: Bodø

Detaljer

Langøyåsen Barnehage

Langøyåsen Barnehage Fredrikstad kommune, Teknisk drift, Bygg og Eiendom Postboks 1405 1602 Fredrikstad Langøyåsen Barnehage TILBUDSKONKURRANSE - ANSKAFFELSE AV INTERIØRARKITEKT FREDRIKSTAD KOMMUNE TD, Bygg og Eiendomsavdelingen,

Detaljer

Agenda. Strukturert idriftsettelse

Agenda. Strukturert idriftsettelse Strukturert idriftsettelse Hvordan strukturere ferdigstillelsen av et prosjekt Hvilke tiltak bør iverksettes for å bli helt ferdig Ansvar og roller i sluttfasen Overtagelse og drift av bygninger 06.05.2013

Detaljer

Bygg og anlegg NS 8407

Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 1 av 8 Bygg og anlegg NS 8407 Spesielle kontraktsbestemmelser Spesielle kontraktsbestemmelser til NS 8407 Side 2 av 8 Norsk Standard

Detaljer

SHA-plan. SHA-plan. for. Frøya kommune. ved. Sætervågen fiskerihavn. Revisjon nr. 01. Versjon: Utarbeidet av: SHA-plan. Dato: Dokumenttype: 25.06.12.

SHA-plan. SHA-plan. for. Frøya kommune. ved. Sætervågen fiskerihavn. Revisjon nr. 01. Versjon: Utarbeidet av: SHA-plan. Dato: Dokumenttype: 25.06.12. SHA-plan Dokumenttype: Versjon: Dato: Utarbeidet av: SHA-plan 01 25.06.12. Dag Voll SHA-plan for Frøya kommune ved Sætervågen fiskerihavn Revisjon nr. 01 INNHOLD 1. MÅL... 3 2. ORGANISASJON... 3 3. PRAKTISK

Detaljer

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7 BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG Side 1 av 7 1. Innhold 2. Partenes samarbeid og gjensidige plikter (NS 8403 pkt 2)... 3 2.1. Reklame (tillegg til

Detaljer

KONTRAKT FOR BISTAND TIL ADGANGSKONTROLL I OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11.

KONTRAKT FOR BISTAND TIL ADGANGSKONTROLL I OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11. KONTRAKT FOR BISTAND TIL ADGANGSKONTROLL I OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11. Kontraktsreferanse: Kontraktsområde: [Sett inn korrekt kontraltsnr./-referanse]

Detaljer

Vedlegg 1. Arbeidsbeskrivelse

Vedlegg 1. Arbeidsbeskrivelse Avtalevilkår for levering av regnskapstjenester OVS2010-020 Vedlegg 1 Arbeidsbeskrivelse 1. GENERELT Dette dokument gir en beskrivelse av de krav som stilles til leverandøren av regnskapstjenester. Avtalen

Detaljer

E2. Avtaledokument. TRONDHEIM KOMMUNE Eierskapsenheten. Mellom Trondheim kommune som byggherre, organisasjonsnummer:

E2. Avtaledokument. TRONDHEIM KOMMUNE Eierskapsenheten. Mellom Trondheim kommune som byggherre, organisasjonsnummer: TRONDHEIM KOMMUNE Eierskapsenheten E2. Avtaledokument Mellom Trondheim kommune som byggherre, organisasjonsnummer: 974 019 523 adresse: Trondheim kommune ved Trondheim bydrift Postboks 2300, Sluppen, 7004

Detaljer

21.09.2015 STRUKTURERT IDRIFTSETTELSE

21.09.2015 STRUKTURERT IDRIFTSETTELSE STRUKTURERT IDRIFTSETTELSE Strukturert idriftsettelse Hvordan strukturere ferdigstillelsen av et prosjekt Hvilke tiltak bør iverksettes for å bli helt ferdig Ansvar og roller i sluttfasen Overtagelse og

Detaljer

Kontraktnummer Anskaffelse 71/2014

Kontraktnummer Anskaffelse 71/2014 KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Rehabilitering av Oksefontenen på Torshov

Detaljer

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er besevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved å utføre

Detaljer

Nye totalentreprisestandarder - NS 8407 og NS 8417

Nye totalentreprisestandarder - NS 8407 og NS 8417 Nye totalentreprisestandarder - NS 8407 og NS 8417 Trondheim, 9. januar 2013 Advokat Rolf W. Markussen Nye kontraktsbestemmelser for totalentrepriser Ny standard for totalentrepriser NS 8407 Trådte i

Detaljer

SMARTERE INNKJØP GIR BEDRE BYGG Kontraktsoppfølging 20.10.2011

SMARTERE INNKJØP GIR BEDRE BYGG Kontraktsoppfølging 20.10.2011 SMARTERE INNKJØP GIR BEDRE BYGG Kontraktsoppfølging 20.10.2011 Knut Magne Mork Bygg og anleggsingeniør Hærens Ingeniørhøgskole Bedriftsøkonom Høgskolen i Buskerud Prosjektledelse fra BI Statsbygg 1995-2005

Detaljer

Avtaledokument. Trondheim kommune ved Trondheim eiendom 7004 Trondheim besøksadresse: Erling Skakkes gate 14, Trondheim

Avtaledokument. Trondheim kommune ved Trondheim eiendom 7004 Trondheim besøksadresse: Erling Skakkes gate 14, Trondheim TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim eiendom Avtaledokument Mellom Trondheim kommune som byggherre, organisasjonsnummer: 970 416 420 adresse: Trondheim kommune ved Trondheim eiendom 7004 Trondheim besøksadresse:

Detaljer

Prisavtaler. Vedlegg 2. Godtgjørelse og rapportering. Versjon 0.1

Prisavtaler. Vedlegg 2. Godtgjørelse og rapportering. Versjon 0.1 Prisavtaler Vedlegg 2 Godtgjørelse og rapportering Versjon 0.1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. RAPPORTERING AV PASSASJERTALL... 3 3. GODTGJØRELSE... 3 4. FAKTURERING... 3 5. RAPPORTERING AV ØKONOMISKE NETTOVIRKNINGEN

Detaljer

KONTRAKT FOR VEKTERBEMANNING TIL OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11.

KONTRAKT FOR VEKTERBEMANNING TIL OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11. KONTRAKT FOR VEKTERBEMANNING TIL OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11. Kontraktsreferanse: Kontraktsområde: [Sett inn korrekt kontraltsnr./-referanse] [Kort beskrivelse

Detaljer

INNBYGDA VANNVERK OG MASKINSENTRAL. Entreprise M1. Vedlegg A. Kontraktsbestemmelser

INNBYGDA VANNVERK OG MASKINSENTRAL. Entreprise M1. Vedlegg A. Kontraktsbestemmelser INNBYGDA VANNVERK OG MASKINSENTRAL Entreprise M1 Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 2 TILLEGG OG ENDRINGER TIL NS 3431... 3 3 SPESIELLE

Detaljer

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6 B Tilbudsregler 2008-10-22 Side 1 av 6 Innholdsliste 1 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser...3 2 Endelig frist for mottak av tilbud (jf. 17-1c)...3 3 Bruk av tekniske spesifikasjoner (jf. 17-3)...3

Detaljer

Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse)

Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse) Konkurransegrunnlagets Del II Kontraktsvilkår Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse) 1 Oppdragsgiver Når begrepet Oppdragsgiver

Detaljer

ORKDAL KOMMUNE Vedlegg B

ORKDAL KOMMUNE Vedlegg B ORKDAL KOMMUNE Vedlegg B AVTALEFORMULAR AVTALE OM EIENDOMSUTVIKLINGSPROSJEKT HOVEDAVTALEN Mellom OPPDRAGSGIVER og ENERGIENTREPRENØR Utgave: 07.02.2013 Rev.: Avtale om eiendomsutviklingsprosjekt 1 Parter

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Gjemnes kommune og.. (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.: om Rammeavtale (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

Hva er byggeledelse? 03.09.2013 Elisabeth Aase

Hva er byggeledelse? 03.09.2013 Elisabeth Aase Hva er byggeledelse? 03.09.2013 Elisabeth Aase Byggeledelse Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere til avtalt tid med avtalt kvalitet til avtalt pris Aase Byggeadministrasjon

Detaljer

OSL T2. Bilag D4. Krav til planlegging og rapportering

OSL T2. Bilag D4. Krav til planlegging og rapportering Prosjekttittel: OSL T2 Tittel: Bilag D4 Krav til planlegging og rapportering E04 15.03.11 BIMplan flyttet fra tabell 4.2 til 4.1 GMPGA GMFLI GMKND E03 11.03.11 Justert tabeller 4.2, 7.3.1 og vedlegg 1

Detaljer

Trondheim eiendom. Prosjekt Nytt kuldeanlegg Dalgård Ishall. Rev: Bilag B Vederlag

Trondheim eiendom. Prosjekt Nytt kuldeanlegg Dalgård Ishall. Rev: Bilag B Vederlag Trondheim eiendom Prosjekt 251 003 Nytt kuldeanlegg Dalgård Ishall BILAG B VEDERLAG Rev: Bilag B Vederlag INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISSAMMENDRAG TILBUDSPRIS... 3 2 REGULERING AV KONTRAKTSUMMEN... 5 2.1

Detaljer

Vedlegg 5: Ytelsesbeskrivelse for byggeleder

Vedlegg 5: Ytelsesbeskrivelse for byggeleder P 75064 KONKURRANSEGRUNNLAG: Vedlegg 5: Ytelsesbeskrivelse for byggeleder Byggeledelse renovering bygg 7, UNN Åsgård BOKEN ER VÅR EIENDOM OG INNHOLDET ELLER DELER AV DETTE KAN IKKE BENYTTES UTEN VÅRT SKRIFTLIGE

Detaljer

SERIØSITET ENDRINGER I BLÅBOKA OG SHA-PLANEN. Frokostmøte 16.9.2015

SERIØSITET ENDRINGER I BLÅBOKA OG SHA-PLANEN. Frokostmøte 16.9.2015 SERIØSITET ENDRINGER I BLÅBOKA OG SHA-PLANEN Frokostmøte 16.9.2015 AGENDA 0800: Velkommen og servering av frokost 0815: Innledning v/ byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg 0830: Blåboka nye kontraktkrav

Detaljer

«Kontrahering og styring av UE i et byggeprosjekt» Årsmøte i Svolvær 2015 Advokat Karina Krane og advokat Nils Ingulf Langlete

«Kontrahering og styring av UE i et byggeprosjekt» Årsmøte i Svolvær 2015 Advokat Karina Krane og advokat Nils Ingulf Langlete «Kontrahering og styring av UE i et byggeprosjekt» Årsmøte i Svolvær 2015 Advokat Karina Krane og advokat Nils Ingulf Langlete Program I Kontraheringsfasen II Byggefasen III Overtakelse og sluttoppgjør

Detaljer

NORDBYEN OMSORGSSENTER

NORDBYEN OMSORGSSENTER Gjøvik Kommune NORDBYEN OMSORGSSENTER 214240 Mottakskjøkken Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 2015-01-13 Oppdragsnr.: 5135477 Innhold Vedlegg A Kontraktsbestemmelser 1 Generelle kontraktsbestemmelser 3 Punkt

Detaljer

AVTALEFORMULAR AVTALE OM EIENDOMSUTVIKLINGSPROSJEKT. Mellom OPPDRAGSGIVER ENERGIENTREPRENØR

AVTALEFORMULAR AVTALE OM EIENDOMSUTVIKLINGSPROSJEKT. Mellom OPPDRAGSGIVER ENERGIENTREPRENØR AVTALEFORMULAR AVTALE OM EIENDOMSUTVIKLINGSPROSJEKT Mellom OPPDRAGSGIVER og ENERGIENTREPRENØR Avtale om eiendomsutviklingsprosjekt 1 Parter Oppdragsgiver: Org nr: Adresse: Kontaktperson: (nedenfor kalt

Detaljer

Kragerø kommune UV-anlegg til Grøtvann VBA. SHA-Plan. Prosjekteringsfasen Dato:

Kragerø kommune UV-anlegg til Grøtvann VBA. SHA-Plan. Prosjekteringsfasen Dato: UV-anlegg til Grøtvann VBA SHA-Plan Prosjekteringsfasen Dato: 2016-03-18 SHA-Plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll: SHA-Plan

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

A Orientering om prosjektet... 3. B Ytelser og vederlag... 4

A Orientering om prosjektet... 3. B Ytelser og vederlag... 4 NYTT BOLIGPROSJEKT SKOLEBAKKEN 5, SLEMMESTAD TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE DEL 2 OPPDRAGSBESKRIVELSE APRIL 2016 A Orientering om prosjektet... 3 A.1.1 Kortfattet beskrivelse av prosjektet... 3 B Ytelser

Detaljer

D. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER

D. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER Grunneiergruppa i Lade allé Lade allé avløpsanlegg D. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER Grunneiergruppa i Lade allé Side 2 av 7 1. INNLEDNING... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 ENDRINGER AV LOVER OG FORSKRIFTER ETC....

Detaljer

Jernbaneverket BANESTRØMFORSYNING Kap.: 7 Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.98

Jernbaneverket BANESTRØMFORSYNING Kap.: 7 Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.98 Sonegrensebryter Side: 1 av 6 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 BYGGING... 3 2.1 Krav til leverandør... 3 2.1.1 Erfaring... 3 2.1.2 CV på nøkkelpersonell... 3 2.2 Framdriftsplan... 3 2.3 Tilgjengelighet... 3

Detaljer

Avvik og tillegg til standardkontrakter

Avvik og tillegg til standardkontrakter Avvik og tillegg til standardkontrakter Harald Alfsen Entrepriserettsforeningen i Bergen Finseseminaret 15-17.04.2015 Utgangspunkt: Det finnes ingen regler om valg av kontrakt i LOA/FOA Grunnleggende krav

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Bymiljøetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Bygging av turvei A10 Sollerudstranda Kontrakt NS 8406:2009

Detaljer

Bok 0. Glør IKS Glør IKS -Tilbygg garasje

Bok 0. Glør IKS Glør IKS -Tilbygg garasje Glør IKS Side 1 Bok 0 Tiltakshaver: Prosjekt: Glør IKS Glør IKS -Tilbygg garasje Glør IKS Side 2 1 INNBYDELSE Glør IKS innbyr til åpen anbudskonkurranse på totalentreprise i forbindelse med påbygg garasje

Detaljer

Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU)

Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Myndighetenes rolle og erfaringer med utenlandsk arbeidskraft 20. oktober 2009 Lise Abelsnes Statistikk Registrerte utenlandske virksomheter med oppdrag i

Detaljer

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter Vegdrift 2007 Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Mer fokus på kvalitet Riksrevisjonen: Tidligere krav i våre

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

Opplysningsplikten er hjemlet i ligningsloven 6-10 med tilhørende forskrift og formålet med bestemmelsen er å:

Opplysningsplikten er hjemlet i ligningsloven 6-10 med tilhørende forskrift og formålet med bestemmelsen er å: Opplysningsplikten Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Erik Hetland og Ørjan Ovrid Tistel 1 Opplysningsplikten til SFU Opplysningsplikten er hjemlet i ligningsloven 6-10 med tilhørende forskrift

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

TILBUDSSKJEMA. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

Tilbudsbeskrivelse. for. Rammeavtale for vedlikehold. Elkraft-, elektro/teletekniske kablingssystemer. i Hå Kommune

Tilbudsbeskrivelse. for. Rammeavtale for vedlikehold. Elkraft-, elektro/teletekniske kablingssystemer. i Hå Kommune Tilbudsbeskrivelse for Rammeavtale for vedlikehold Elkraft-, elektro/teletekniske kablingssystemer i Hå Kommune KAPITTEL : INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tilbud 3 1.1 Tilbudsinnbydelse 3 1.2 Særlige vilkår

Detaljer

Vedlegg B. Kravspesifikasjon

Vedlegg B. Kravspesifikasjon Vedlegg B Kravspesifikasjon ANSKAFFELSE AV VIKARTJENESTER-HELSEPERSONELL Versjon: 3.0 Dato: 13.10.08 Dokumentets revisjonsliste Dato Versjon Skrevet av Endring i forhold til forrige versjon 13.10.08 3.0

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ENTREPRISE:TERJE VIGEN BRYGGEN DEL 2: KONTRAKTSGRUNNLAGET

GRIMSTAD KOMMUNE ENTREPRISE:TERJE VIGEN BRYGGEN DEL 2: KONTRAKTSGRUNNLAGET GRIMSTAD KOMMUNE ENTREPRISE:TERJE VIGEN BRYGGEN DEL 2: KONTRAKTSGRUNNLAGET UTGAVE: 2 DATO: 23.06.2016 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Grimstad kommune Dokumenttittel: Del 2, Kontraktsgrunnlaget Oppdrag:

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL. Oppføring av garasje og brannstasjon UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE

TILBUDSFORESPØRSEL. Oppføring av garasje og brannstasjon UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN UNJÀRGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 9840 VARANGERBOTN TILBUDSFORESPØRSEL Oppføring av garasje og brannstasjon 1 Innholdsfortegnelse 1. Tilbudsinnbydelse...3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Orientering om prosjektet... 3 1.3 Entrepriseform... 3 1.4

Detaljer

NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2013 STATUS PR. 29.12.13

NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 3. TERTIAL 2013 STATUS PR. 29.12.13 NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 3 TERTIAL 2013 STATUS PR 291213 Dok nr: 0101-14-0009 Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvaret for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus,

Detaljer

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold Innhold Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig Standardens oppbygging og innhold Hvordan bruke standarden i praktisk prosjektering 07.03.2014 NS 3935 ITB, Integrerte

Detaljer

Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser for UE Vedlegg Dokumenteier: Innkjøp F2-A03

Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser for UE Vedlegg Dokumenteier: Innkjøp F2-A03 Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser skal sikre overholdelse av lovpålagte krav, herunder dokumentasjon av foretaksinformasjon slik som skattemessige forhold og lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Omsorgsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om to nye person-/sengeheiser på Lambertseter alders-

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Reparasjon av veidekke(asfaltering) Rammeavtalenummer: (Anskaffelse

Detaljer

SHA-PLAN FOR. Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord

SHA-PLAN FOR. Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord SHA-PLAN FOR Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord Revisjonsoversikt Versjonsnr. Dato Beskrivelse av viktigeste

Detaljer

KOLSÅSBANEPROSJEKTET 1000 DAGER UTEN SKADE MED FRAVÆR

KOLSÅSBANEPROSJEKTET 1000 DAGER UTEN SKADE MED FRAVÆR Fakta om prosjektet: Oppstart 2006/2007 ferdigstilles oktober 2014. Finansiert over statsbudsjettet med Oslopakke 3 midler. Byggherre i Oslo: Oslo Kommune Byggherre i Bærum: Akershus Fylkeskommune Sporveien

Detaljer

RISSA KOMMUNE AVLØP VED KVITHYLL ENTREPRISE: VA-LEDNINGERVA-LEDNINGER DEL 2: KONTRAKTSGRUNNLAGET UTGAVE:1 DATO:

RISSA KOMMUNE AVLØP VED KVITHYLL ENTREPRISE: VA-LEDNINGERVA-LEDNINGER DEL 2: KONTRAKTSGRUNNLAGET UTGAVE:1 DATO: RISSA KOMMUNE AVLØP VED KVITHYLL ENTREPRISE: VA-LEDNINGERVA-LEDNINGER DEL 2: KONTRAKTSGRUNNLAGET UTGAVE:1 DATO:18.09.15 Asplan Viak AS 1 532207-3-11-1INNHOLD 1. AVTALEDOKUMENT...3 Kontraktsformular...3

Detaljer

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207 Alstahaug kommune Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune Saksnummer:14/1207 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Bilag 4 - Rammeavtale

Bilag 4 - Rammeavtale Drammen Eiendom KF Bilag 4 - Rammeavtale Skjøtsel av grøntanlegg, rode 2 på Drammen kommune sine eiendommer Saksnr.: 12/16890 Avtale om skjøtsel av grøntanlegg Avtale er inngått mellom: Leverandørnavn

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Det vil ikke være anledning til å belaste Statsbygg utgifter som ikke er priset i nærværende skjema.

TILBUDSSKJEMA. Det vil ikke være anledning til å belaste Statsbygg utgifter som ikke er priset i nærværende skjema. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema Det vil ikke være anledning til å belaste Statsbygg utgifter som ikke er priset i nærværende skjema. 1 REGNINGSARBEIDER (NS 8406 pkt 23.4) 1.1 Lønn for egne ansatte TIMESATSER

Detaljer

Krav til Hovedutstyrsliste (HUL) for leverandører

Krav til Hovedutstyrsliste (HUL) for leverandører Krav til Hovedutstyrsliste (HUL) for leverandører Merk: Til dette dokument følger mal for hovedutstyrsliste (ref. PW mappen Maler) E04 04.12.12 For implementering GMTND GMWEE GMAFR E03 15.09.09 For implementering

Detaljer

Avtale nr.: Om kjøp av

Avtale nr.: Om kjøp av Avtale nr.: Om kjøp av Mellom Sykehuset Innlandet HF Postboks 104 2381 Brumunddal Org.nr.: 983 971 709 (Heretter kalt Kunden) og Org.nr.: (Heretter kalt Leverandøren) For Kunden: For Leverandøren:... Sted,

Detaljer

SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR

SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR VEDLEGG C SPESIELLE KONTRAKTSVILKÅR Lokale skolebilruter kommune Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1 KONTRAKTSPRINSIPPER... 3 2 GODTGJØRELSE FOR OPPDRAGET... 3 2.1 ÅRSGODTGJØRELSE... 3 2.2 JUSTERING AV ÅRSGODTGJØRELSEN...

Detaljer