KRAV TIL TOTALENTREPRENØRENS TIDPLANLEGGING, BUDSJETTERING OG RAPPORTERING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRAV TIL TOTALENTREPRENØRENS TIDPLANLEGGING, BUDSJETTERING OG RAPPORTERING"

Transkript

1 Side: 1 av 14 DOKUMENT TITTEL : OG RAPPORTERING TOTALENTR. OSLO HOVEDFLYPLASS AS E DIV. PRESISERINGER SEE RMA KEN E SFU RAPPORTERING SEE GFR KEN E FOR IMPLEMENTERING KEN ES RBJ E FOR IMPLEMENTERING KEN ES RBJ A INTERN UTGAVE KEN REV DATO TEKST LAGET SJEKKET GODKJ LAGET SJEKKET AKSEPT STATUS OMRÅDE SYSTEM PROSJEKTSTYRING UTGIVER FAG DOK.TYPE LØPENR. REV. OHAS O SP 0106 E05 =endringer fra forrige revisjon, også markert ved en loddrett strek i venstre marg.

2 INNHOLD 1. HENSIKT DEFINISJONER OG FORKORTELSER ANSVAR FREMDRIFTS- OG BEMANNINGSPLANER BYGGHERRENS FREMDRIFTSPLANER TOTALENTREPRENØRENS FREMDRIFTSPLANER BEMANNINGSPLANER OG ARBEIDSTIDSORDNINGER REVISJON AV TID- OG BEMANNINGSPLANER BUDSJETTER OG FREMDRIFTSKURVE KOSTNADS- OG UTBETALINGSBUDSJETT, FREMDRIFTSKURVE REVISJON AV BUDSJETTER OG FREMDRIFTSKURVE RAPPORTERING MÅNEDSRAPPORT KOSTNADSRAPPORTERING FREMDRIFTSRAPPORTERING HMS-RAPPORTERING SLUTTRAPPORT RAPPORTERING TIL MYNDIGHETER HENSIKT Hensikten med denne spesifikasjonen er å beskrive de krav til tidplanlegging, budsjettutarbeidelse og rapportering som totalentreprenøren er pålagt å følge i kontrakter med Oslo Hovedflyplass AS. 2. DEFINISJONER OG FORKORTELSER Budsjett Kontraktsbeløpet, inkludert eventuelt bestilte endringsarbeider, periodisert i henhold til forventet fremdrift. Gjeldende budsjett Sist oppdaterte versjon av budsjettet som er formelt godkjent av OHAS. Påløpt kostnad Verdien av alt utført arbeid frem til periodeavslutning, herunder utført av bestilte endringsarbeider. Påløpt kostnad kan omfatte både fakturerte og ikke fakturerte arbeider. E05 Side 2 av 14

3 Periodeavslutning Siste søndag i måneden medmindre annet er avtalt i forbindelse med ferier, årsavslutning eller annet. Hovedtidsplan (Nivå 1) Byggherrens øverste plannivå. Kontraktstidsplan (Nivå 2) Byggherrens mellomste plannivå. Viser start- og sluttdato for alle kontrakter. Inneholder planlagte og virkelig rapporterte fremdriftsprosenter for kontraktene. Styringsplan (Nivå 3) Byggherrens laveste plannivå, nettverksnivået. Sammenfallende med totalentreprenørens øverste plannivå. Prosjekteringsplan (Nivå 3) Del av Styringsplanen som omfatter totalentreprenørens prosjekteringsaktiviteter. Detaljplan (Nivå 4) Totalentreprenørens detaljplan for hele arbeidet. Skal være strukturert slik at den kan summeres opp til Styringsplannivå. 90 dagers plan Totalentreprenørens plan for de første 90 dager av kontrakten Prosjekteringsaktivitet Arbeidspakke i dokumentregisteret = Aktivitet på Prosjekteringsplanen. Dokumentplan Dokumentregister med opplisting av alle tekniske dokumenter som totalentreprenøren skal produsere. Inneholder planlagt og virkelig dato for viktige milepeler som dokumentet skal passere. Dokumentene i planen er gruppert i arbeidspakker (= prosjekterings-aktiviteter) som er beskrevet på KTR-ark. KTR-ark Beskrivelse som forklarer teknisk innhold, samt kostnad, tid og ressursforbruk (antall timer) som beregnes medgått til prosjektering av arbeidspakken. Prosjektstruktur En hierarkisk nedbrytning av prosjektet i delmål til delprosjekt, område og derunder kontrakt. Planstruktur En videre hierarkisk nedbrytning av prosjektstrukturen i fremdriftselementer ned til aktivitet som laveste element. Grensesnitt Et geografisk, fagmessig eller system-messig område som krever at flere leverandører utarbeider en felles løsning og avklarer fremdriftsmessige konsekvenser Andre tiltakshavere NSB-Gardermobanen (NSB-GMB), Statens Vegvesen Akershus (SVA), Forsvarets Relokalisering Gardermoen (FRG). E05 Side 3 av 14

4 3. ANSVAR Totalentreprenøren er ansvarlig for at kravene i denne spesifikasjon blir etterlevd i kontraktsforholdet. 4. FREMDRIFTS- OG BEMANNINGSPLANER 4.1 BYGGHERRENS FREMDRIFTSPLANER Byggherren er ansvarlig for prosjektets overordnede koordinering og planlegging, og etablerer og vedlikeholder i den forbindelse følgende plan-nivåer som dekker alle områder, kontrakter og tiltakshavere i prosjektet: Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Hovedtidsplan Kontraktstidsplan Styringsplan (Nettverksplan). Byggherrens planer er til byggherrens interne bruk, men hele eller deler av byggherrens planer kan vedlegges anbudet som orienterende for totalentreprenøren. For at byggherrens Styringsplan skal fungere etter hensikten, vil totalentreprenøren likevel bli involvert i denne på den måten at han må forplikte seg til å samarbeide nært om samordning av sin plan med byggherrens, både i forbindelse med etablering og vedlikehold. Det forutsettes således at Nivå 3 blir et sammenfallende plan-nivå for byggherre og totalentreprenør, hvor totalentreprenøren regelmessig må bidra med informasjon til vedlikeholdet. Til totalentreprenørens orientering opplyses om at byggherrens hensikt og bruk av Styringsplanen er: 1. Definere kontrakts- og andre viktige prosjekt- og samordningsmilepeler. 2. Definere overordnet kritisk vei i prosjektet gjennom alle faser. 3. Gjennom totalentreprenørens rapportering av status og prognose for gjenværende varighet kontrollere eventuelle endringer i kritisk vei 4. Gjennomføre konsekvensanalyser etter behov 5. Gi oversikt og informasjon 4.2 TOTALENTREPRENØRENS FREMDRIFTSPLANER Generelt Totalentreprenøren er ansvarlig for all fremdriftsplanlegging, fremdriftsstyring og rapportering av kontraktens arbeid. Innenfor rammer gitt av byggherrens kontraktsmilepeler som er definert i Bilag C, skal totalentreprenøren være ansvarlig for å etablere og vedlikeholde: E05 Side 4 av 14

5 - 90 dagers plan (For de første 90 dager av kontrakten) - Nivå 3 Styringsplan/Prosjekteringsplan for hele arbeidet - Samordnes med byggherren. - Nivå 4 Detaljplan for hele arbeidet - Dokumentplan med relevante milepeler Dersom det er hensiktsmessig kan byggherren ytterligere kreve at totalentreprenøren utarbeider og regelmessig oppdaterer spesialplaner som f.eks: - Innkjøpsplan -Tabellarisk register med relevante milepeler - Rullerende planer for perioder på 2, 4 eller 6 uker - Andre spesialplaner Totalentreprenøren skal utarbeide slike spesielle tidplaner uten å kreve tilleggsbetaling. Ved krav om utarbeidelse av detalj- eller spesialplaner, kan byggherren sette krav om at disse skal utarbeides etter spesielle retningslinjer som byggherren bestemmer. Det kreves ikke bruk av nettverksteknikk, men det forlanges god grafisk presentasjon av alle planer. Grensesnitt Totalentreprenøren er forpliktet til å ta ansvar både teknisk og fremdriftsmessig ved å bidra til identifisering og koordinering av grensesnitt. Totalentreprenøren pålegges i denne sammenheng å følge spesifikasjon OHAS-O- SP-0003 «Koordinering av tekniske grensesnitt i byggeperioden». 90 dagers plan 90 dagers planen skal vedlegges anbudet. Planen skal før arbeidet starter godkjennes av byggherren. Som et minimum skal planen vise tidspunkter og varigheter for: - Mobiliserings- og oppstartsaktiviteter - Prosjekteringsaktiviteter - Bygge- og montasjeaktiviteter - Byggherrens leveranser av tegninger og spesifikasjoner - Totalentreprenørens administrative og fysiske leveranser i hht kontrakt Aktivitetene skal være slik spesifisert i detalj- og stedsangivelse at angrepspunkter, arbeidstype og sekvenser klart fremgår. Nivå 3 - Styringsplan for hele arbeidet E05 Side 5 av 14

6 Totalentreprenøren skal innen 4 uker etter kontraktsinngåelse ha samordnet med byggherren og oppdatert sin Nivå 3 - Styringsplan som var vedlagt anbudet. Totalentreprenørens Styringsplan skal etter samordning med byggherren godkjennes av byggherren. Dette fratar ikke totalentreprenøren ansvar for planenes innhold, logikk, sammenheng og ivaretagelse av kontraktsmilepeler. Samordning med byggherren innebærer at: 1. Byggherren gir totalentreprenøren føringer for struktur og detaljeringsgrad, slik at byggherrens behov i en overordnet logisk sammenheng blir ivaretatt. 2. Totalentreprenøren begrunner, dokumenterer og forklare forutsetninger og sammenhengen i planen, inkludert hva som er kritiske sekvenser. Det er intensjonen at Styringsplanen skal være et omforenet og sammenfallende plan-nivå for byggherre og entreprenører, og at byggherrens Styringsplan (Nettverket) på Nivå 3, gradvis skal inneholde Styringsplaner fra alle totalentreprenørene, og således reflektere de arbeidsmetoder og sekvenser som er nedfelt i totalentreprenørenes kontraktsforutsetninger. Styringsplan skal som et minimum vise: 1. Start- og sluttdato for alle aktiviteter. 2. Kontraktsfestede milepæler som er definert i Bilag C 3. Totalentreprenørens produksjons- og montasjeaktiviteter på Gardermoen 4. Totalentreprenørens fabrikasjonsaktiviteter i verksteder 5. Totalentreprenørens prosjekteringsaktiviteter For orientering til totalentreprenøren angående prosjektstruktur og passende detaljeringsgrad vises til kontraktens bilag; Prosjekt- og Planstruktur, samt vedlagt orienterende plan fra byggherren. Nivå 3 Prosjekteringsplan, inklusiv KTR-ark Som del av oppdatering av Styringsplanen skal totalentreprenøren 4 uker etter kontraktsinngåelse oppdatere sine arbeidspakker (KTR-ark) for prosjektering som var vedlagt anbudet. «Som bygget»-dokumentasjon identifiseres på eget/egne KTR-ark. Oppdaterte KTRark skal godkjennes av Byggherren. Prosjekteringsplanen skal omfatte både prosjektering i egenregi og/eller i regi av innleide eller underentreprenørers innleide konsulenter. Som underlag for etablering av Prosjekteringsplan og rapportering av fremdrift på prosjekteringsaktivitetene, skal totalentreprenøren utarbeide og ajourføre en Dokumentplan. For hvert dokument skal det defineres en kjede av relevante milepeler som forteller hvilke stadier dokumentet skal igjennom. Planlagt dato skal defineres for alle milepeler. Milepelskjedene med definisjon av fremdriftsprosenter avtales i samråd med E05 Side 6 av 14

7 byggherren utifra kontraktens behov. Det er nedenfor vist et eksempel på en milepelskjede med definisjon av fremdriftsprosenter: 1. Start dokument (gir 10 % fremdrift) 2. Ferdig sjekket internt i disiplin (gir 40 % fremdrift 3. Frdig sjekket tverrfaglig (gir 60 % fremdrift) 4. Ferdig som underlag for andre prosjekterende (gir 70% fremdrift) 5. Ferdig for fabrikasjon eller montasje/bygging (gir 100% fremdrift) Rapportering av fremdrift til byggherren skjer på Nivå 3 som er nivået over dokumentplanen. Den rapporterte fremdriften skal imidlertid totalentreprenøren ha kalkulert på grunnlag av informasjon fra sin dokumentplan. Totalentreprenøren tillates å vurdere skjønnsmessige fremdriftsprosenter mellom de fast definerte milepeler. Dokumenter som fremdriftsmessig hører sammen på den måten at de må ferdigstilles samtidig for å tilfredsstille starten på en bestemt fabrikasjons- eller montasje/bygge-aktivitet, skal være gruppert i hensiktsmessige arbeidspakker i dokumentplanen. Hver arbeidspakke skal være beskrevet på eget KTR-ark. De foreløpige KTR-arkene som skal vedlegges anbudet, vil være basert på en overordnet vurdering av prosjekteringsaktivitetene, uten at hvert enkelt dokument på det tidspunkt er identifisert og lagt inn i dokumentplanen. Arbeidspakkene skal vises som prosjekteringsaktiviteter på Styringsplanen og ha definert varighet lik tiden mellom milepel 1 og 5. Dokumentplanen skal oversendes byggherren på forespørsel. Nivå 4 Detaljplan for hele arbeidet Totalentreprenøren skal innen 4 uker etter kontraktsinngåelse levere Nivå 4 Detaljplan for hele arbeidet. Aktivitetene på Detaljplanen er en videre nedbrytning av aktivitetene på Nivå 3 planen, strukturert slik at Nivå 4 aktivitetene kan summeres direkte opp til Nivå 3 aktiviteter. Etter avtale med byggherren kan det avtales at Detaljplanen skal leveres senere. 4.3 BEMANNINGSPLANER OG ARBEIDSTIDSORDNING Totalentreprenøren skal innen 4 uker etter kontraktsinngåelse oppdatere anbudets oversendte bemanningsplan for utførelse av kontraktsarbeidet. Bemanningsplanen skal omfatte alle kontraktsarbeidene. Bemanningsplanen skal presenteres som et histogram med tilhørende tabell som viser antall personer som er planlagt engasjert på Gardermoen, i prosjektering og i verksteder for hver måned. E05 Side 7 av 14

8 Dersom det planlegges med arbeidstidsordninger som avviker fra standard arbeidstid, skal det redegjøres for dette i forbindelse med bemanningsplanen. Dette gjelder ferier, antall arbeidstimer pr dag eller uke, samt eventuelle skiftsystemer. 4.4 REVISJON AV TID- OG BEMANNINGSPLANER Dersom arbeidet utvikler seg slik at planene ikke lenger reflekterer den måten arbeidet vil bli utført på, kan byggherren kreve at totalentreprenøren utarbeider forslag til reviderte tids- og bemanningsplaner. Revisjonen skal godkjennes av byggherren. Dersom byggherren er uten skyld i at planene må revideres, kan han nekte å godkjenne forslag som har tids- og/eller kostnadsmessig betydning for andre entrepriser og/eller byggherrens levering av materialer, tegninger, beregninger o.l. 5 BUDSJETTER OG FREMDRIFTSKURVE 5.1 KOSTNADS- OG UTBETALINGSBUDSJETT, FREMDRIFTSKURVE Totalentreprenøren skal innen 4 uker etter kontraktsinngåelse oversendte kostnads- og utbetalingsbudsjett pr måned og akkumulert pr måned for prosjektet. Budsjettene skal godkjennes av byggherren som gjeldende budsjett. Som utgangspunkt for beregning av budsjetter skal totalentreprenøren benytte sin Nivå 3 - Styringsplan. Totalentreprenøren skal dokumentere beregningen ved å vise hvilke kontraktsbeløp som er knyttet til hver av aktivitetene på Styringsplanen. (Felles struktur for plan og kost) Utbetalingsbudsjettet skal vise når kostnadene (pr. måned og akkumulert) i kostnadsbudsjettet forfaller til utbetaling for byggherren. Totalentreprenøren må i dette tilfellet ta hensyn til innestående beløp og utbetaling av dette ved sluttoppgjøret. Utbetalingsbudsjettet danner ikke grunnlag for totalentreprenørens fakturering. I de tilfeller hvor kontraktsarbeidet omfatter flere tiltakshavere (NSB-GMB, SVA, OHAS) skal det utarbeides tilsvarende budsjetter for hver av disse, samt for kontraktsarbeidet totalt. Totalentreprenøren skal beregne planlagte fremdriftsprosenter pr måned og presentere disse tabellarisk og grafisk i form av en S-kurve (totalfremdrift pr tiltakshaver). Totalentreprenøren skal dokumentere hvordan han har beregnet fremdriftskurven, herunder skal han vise sammenhengen til Styringsplanaktivitetene, og hvordan kontraktsbeløpene inngår som vektfaktorer i fremdriftsberegningen. Forøvrig skal kurven reflektere den planlagte fremdrift utifra følgende måleregler som gjelder for ulike hovedtyper av arbeid: 1. Prosjektering. Fremdriftsprosenter beregnes utifra dokumentenes status i dokumentplanen E05 Side 8 av 14

9 2. Verkstedfabrikasjon. Fremdriftsprosenter beregnes utifra verdien av bearbeidede og sammenstilte anlegg (Verdien av innkjøpte varer på lager inngår ikke i fremdriftsberegningen før de er bearbeidet/montert) 3. Montasje og produksjon på Gardermoen. Fremdriftsprosenter beregnes i forhold til verdien av monterte/produserte anlegg. Rigg og drift, samt ledelse og administrasjon medtas ikke i fremdriftsmåling og beregninger av planlagt fremdriftskurve. 5.2 REVISJON AV BUDSJETTER OG FREMDRIFTSKURVE Dersom arbeidet utvikler seg slik at budsjetter og fremdriftskurve ikke lengre reflekterer den faktiske situasjon på en tilfredsstillende måte, kan byggherren kreve at totalentreprenøren utarbeider reviderte budsjetter og fremdriftskurve. Revisjonen skal godkjennes av byggherren som nytt gjeldende budsjett. 6. RAPPORTERING 6.1 MÅNEDSRAPPORT Totalentreprenøren skal utarbeide en kortfattet månedsrapport som redegjør for kostnads- og fremdriftsmessig status, status for HMS og ytre miljø, viktige hendelser, saker som krever byggherrens avklaring, problemområder, avvik, årsaker og korrigerende tiltak og løsninger. Dersom kontrakten omfatter flere geografiske hovedområder, skal rapporten struktureres slik at hvert område behandles separat. Siste søndag i måneden, medmindre annet er avtalt i forbindelse med ferier, årsavslutning eller annet, skal være avslutningsdag for innsamling av data. Rapporten (5 eks.) skal være byggherren i hende senest påfølgende fredag. Omfatter arbeidet andre tiltakshavere skal månedsrapport (1 eks.) sendes til de respektive tiltakshavere innen samme tid som angitt over. Aktuelle adresser vil bli oppgitt senere. Dersom det oppstår spesielle forhold som medfører konsekvenser for fremdrift eller kostnadsramme, plikter totalentreprenøren å varsle byggherren umiddelbart, også utenom de avtalte rapporteringsrutiner. Følgende punkter skal inngå i månedsrapporten: Del 1 - Tekst 0. Sammendrag 0.1 Nøkkeltall budsjett/påløpt 0.2 Nøkkeltall fremdrift med overordnet vurdering E05 Side 9 av 14

10 0.3 Andre forhold 1. Fremdrift 1.1 Forklaring på hovedtrend og avvik, jfr vedlegg 2 Fremdriftskurve 1.2 Oppnådde milepeler i perioden 1.3 Planlagte milepeler neste periode 1.4 Kritisk vei vurdering 2. Andre forhold 2.1 Organisasjon, inklusiv planlagt/virkelig bemanning 2.2 Forhold som krever byggherrens avklaring 2.3 Problemområder og korrigerende tiltak 2.4 Kvalitetssikring 2.5 Helse, miljø og sikkerhet (HMS), ytre miljø Del 2 - Vedlegg Vedlegg 1 Budsjett og kostnadsrapport for hver av tiltakshaverene og totalt Vedlegg 2 Fremdriftskurve med tabell for virkelig/planlagt ferdiggrad Vedlegg 3 Nivå 3 - Styringsplan, skjema for gjenværende varighet, fremdrift pr aktivitet Vedlegg 4 Nivå 4 - Detaljplan med frontlinje Vedlegg 5 HMS-rapport Nøkkeltall for kostnader skal presenteres i pkt. 0.1 på følgende måte (akkumulerte verdier totalt og for hver av tiltakshaverne): Kontrakt/Område Rapportert forrige periode Rapportert denne periode Akkumulert Akkumulert K-3357 periodisk status periodisk status Totalt bestilt i kontrakten (original pluss sum EO er) Totalt bestilt i kontrakten (original pluss sum EO er) Påløpt Budsj. Total kostnad Påløpt Budsj. Total kostnad Omr Tabellen skal vise påløpte og budsjetterte kostnader akkumulert pr. forrige og denne periode, samt totalt bestilt i kontrakten pr. forrige og denne periode. Kostnadsbudsjettet skal inneholde alle kontraktens kostnadselementer og være periodisert slik kostnaden vil påløpe for oppdragsgiver. Det periodiserte budsjettet skal være godkjent og «frosset» som gjeldende budsjett (kost-plan), mens påløpt kostnadene skal inneholde alle utførte arbeider, inklusiv godkjente endringsarbeider og massereguleringer. (Hovedprinsipp for rapportering: Virkelig kostnad / opprinnelig budsjett). Kost-planen kan revideres etter avtale mellom byggherren og totalentreprenøren. E05 Side 10 av 14

11 Totalt bestilt i kontrakten skal inneholde original kontrakt, alle endringsbestillinger og avregninger av regulerbare poster. Denne kolonnen skal således vise utviklingen i total kontraktsverdi. Nøkkeltall for fremdrift skal presenteres i pkt. 0.2 på følgende måte (akkumulerte verdier): Kontrakt/Område Rapportert forrige periode Rapportert denne periode K-3357 Virkelig Planlagt Avvik Virkelig Planlagt Avvik Omr. 07 2,9 2,8 0,1 6,8 7,6-0,8 Tabellen skal vise akkumulert planlagt og virkelig fremdrift (i prosent) for kontraktsarbeidet pr. område og tiltakshaver, samt totalt for alle områder pr tiltakshaver. Planlagt ferdiggrad referer til godkjent og «frossen» fremdriftsplan, mens virkelig ferdiggrad må beregnes utifra kontraktens gjeldende arbeidsomfang hvor det er tatt hensyn til bestilte endringer og masseavregninger. (Hovedprinsipp for rapportering: Virkelig fremdrift beregnes utifra gjeldende arbeidsomfang / måles mot opprinnelig plan) Fremdrifts-planen kan revideres etter avtale mellom byggherren og totalentreprenøren. Planlagt og virkelig fremdriftsprosent skal reflektere verdiskapningen som funkjon av fysisk fremdrift. Kun målbart arbeid, dvs prosjektering, prefab, installasjon og bygging skal derfor medtas i fremdriftsberegningen. (Ledelse, innkjøpsadministrasjon og rigg og drift inngår ikke) 6.2 KOSTNADSRAPPORTERING Kostnadsrapporter, jfr Vedlegg 1 i Månedsrapporten skal utarbeides etter følgende retningslinjer: Budsjett- og kostnadsrapport, jfr Vedlegg 1 Rapporten skal vise totalt forpliktet, budsjetterte og påløpte kostnader pr. måned og akkumulert. Alle verdier skal gis pr. tiltakshaver og for kontraktsarbeidet totalt. Totalt forpliktet skal inneholde kontrakt og alle endringsbestillinger. Budsjettallene skal referere til gjeldende budsjett. Påløpte kostnader skal inneholde alle utførte arbeider, inklusiv godkjente endringsarbeider. 6.3 FREMDRIFTSRAPPORTERING Fremdriftsrapporter, jfr Vedlegg 2-4 i Månedsrapporten skal utarbeides etter følgende retningslinjer: E05 Side 11 av 14

12 Fremdriftskurve, jfr Vedlegg 2 Totalentreprenøren skal som del av Månedsrapporten oversende en tabell med tilhørende fremdriftskurve som viser akkumulert planlagt og virkelig fremdrift (i prosent) for kontraktsarbeidet totalt, pr tiltakshaver og pr. geografisk hovedområde. Planlagt ferdiggrad referer til sist godkjente budsjett og fremdriftskurve. Virkelig ferdiggrad beregnes etter de samme metoder som ble benyttet for å fremstille planlagt ferdiggrad. Nivå 3 - Styringsplan, skjema for gjenværende varighet osv, jfr Vedlegg 3 Totalentreprenøren skal bidra med informasjon til byggherrens nettverksanalyse og overvåking av endringer i kritisk vei i prosjektet. Som del av Månedsrapporten skal han returnere til byggherren utfylt skjema med angivelse av : - Gjenværende varighet på igangværende aktiviteter - Virkelig start/slutt-dato for aktiviteter som har startet eller sluttet i rapporterings- perioden - Prosent utført pr aktivitet (Beregnet utifra målereglene for de ulike typer av arbeid) Rapporteringen gjøres på standard skjema fra byggherren. Nivå 4 - Detaljplan med frontlinje, jfr Vedlegg 4 Detaljplanen med frontlinje skal leveres som del av Månedsrapporten. Frontlinjen skal for hver aktivitet på planen reflektere aktuell verdiskapning i forhold til planlagt, omregnet til tids-avvik i dager eller uker. Status fastlegges utifra godt skjønn og særlig vekt på vurdering av fremdriftsbestemmende (tidsavhengige) ressurser. Totalentreprenøren kan bli bedt om å dokumentere nærmere de beregninger og vurderinger han legger til grunn for frontlinje-rapporteringen. 6.4 HMS-RAPPORTERING Månedsrapporten, jfr Vedlegg 5 i Månedsrapporten Rapporteringen skal utføres på egne skjema utarbeidet av byggherren, hvor det blant annet skal gis oversikt over - Mannskap og utførte arbeidstimer - Statistikker over sykefravær, nestenulykker og ulykker med skader på personell, miljø, materiell m.m. - Oversikter over vernerunder, HMS-møter, sikker jobb analyser, "farlig arbeid" stanset i perioden og registrerte brudd på HMS-bestemmelser På eget skjema skal totalentreprenøren oppgi navn på underentreprenører med antall E05 Side 12 av 14

13 ansatte. Ulykkesrapport ved skade på personell og ytre miljø Ved ulykke som resulterer i skade på personell og ytre miljø skal totalentreprenøren straks melde dette til aktuell byggeleder. Etter ulykken skal totalentreprenøren utarbeide ulykkesrapport. Ulykkesrapporter skal oversendes aktuell byggeleder senest dagen etter at ulykken har inntruffet. Ulykkesrapport "Nestenulykker" Totalentreprenøren skal utarbeide rapporter etter "Nestenulykker", dvs ulykker som under andre omstendigheter kunne ha resultert i alvorlig ulykke. Rapporter over "Nestenulykker" skal ikke oversendes byggherren, men byggherren skal ha tilgang til disse. Totalentreprenøren står fritt i å benytte eget eller byggherrens skjema. Tilløp til ulykker Totalentreprenøren skal rapportere tilløp til ulykker dvs hendelser og / eller forhold som kan resultere i alvorlige ulykker. Rapporter over "Tilløp til ulykker" skal ikke oversendes byggherren, men byggherren skal ha tilgang til disse. Totalentreprenøren står fritt i å benytte eget eller byggherrens skjema. 6.5 SLUTTRAPPORT Før oppdraget avsluttes skal totalentreprenøren utarbeide en sluttrapport i forbindelse med sluttoppgjøret. Innholdet i denne rapporten skal avtales med byggherren og rapporten skal være godkjent av byggherren før sluttfaktura oversendes. 6.6 RAPPORTERING TIL MYNDIGHETER Etter pålegg fra Sentralskattekontoret for utenlandssaker og iht. Ligningsloven 6-10 og 10-8 med forskrifter, skal totalentreprenøren snarest etter kontraktsinngåelse, senest 2 uker etter arbeidets påbegynnelse, med hver av sine underentreprenører rapportere disse avtalene på skjema RF Totalentreprenøren skal videre pålegge sine underentreprenører tilsvarende rapportering for dennes kontraktspartnere, slik at alle kontrakter i alle ledd (norske og utenlandske) blir rapportert til Sentralskattekontoret for utenlandssaker. Tilsvarende er totalentreprenøren også ansvarlig for å rapportere innen fristen all utenlandsk arbeidskraft på skjema RF-1198 som benyttes for kontraktsarbeidet i alle ledd. Skjemaer og opplysninger kan fås ved å kontakte Sentralskattekontoret for utenlandssaker. E05 Side 13 av 14

14 Ved for sent innleverte oppgaver kan Sentralskattekontoret for utenlandssaker ilegge gebyr/dagmulkt som byggherren vil viderefakturere til totalentreprenøren. Totalentreprenøren skal bekrefte skriftlig ovenfor byggherren før oppdragets avslutning at han har overhold pålagt rapportering til Sentralskattekontoret for utenlandssaker. Det blir ikke utbetalt sluttnota før dette er bekreftet For å ivareta spørsmål og rapporteringskrav fra myndighetene skal totalentreprenøren til enhver tid ha tilgjengelig en oppdatert liste over alle medarbeidere for denne kontrakten. Listen skal også omfatte eventuelle underentreprenører. Følgende informasjon skal fremkomme fra listen: - Navn og personalia - Nasjonalitet - Stilling - Firma - Start- og sluttdato på anlegget Totalentreprenøren skal oversende listen på oppfordring fra byggherren. E05 Side 14 av 14

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise Side 1 av 9 I GENERELT Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8415:2008/NS 8416:2009/NS3433 ( Standardkontrakten ), med de endringer og tillegg som fremgår av dette dokument. Ved motstrid mellom Standardkontrakten,

Detaljer

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA STAVANGER LUFTHAVN, SOLA HELIKOPTERTERMINAL OMBYGGING, UTBYGGING, OPPRUSTING KONKURRANSE MED FORHANDLING T-183684 BAGASJETRANSPORTANLEGG Oktober 2014 Tilbyderne Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar i bygge- og anleggsprosjekter organisering engasjement oppgaver ansvar Prosjekteringsledelse i bygge- og anleggsprosjekter ISBN 82-91510-71-7 Desember 2004 RIF - Organisasjonen for rådgivere Essendropsgate

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Innholdsfortegnelse KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 6

Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Innholdsfortegnelse KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 6 Side 1 av 46 Som kontraktsbestemmelser gjelder norsk bygge- og anleggskontrakt med Jernbaneverkets endringer. Disse bestemmelsene er utarbeidet med basis i NS 8405:2008 (utgave 2008) fastsatt av Norges

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

Byggeprosjekt delrapport 3 Ny videregående skole på Moflata

Byggeprosjekt delrapport 3 Ny videregående skole på Moflata Byggeprosjekt delrapport 3 Ny videregående skole på Moflata - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700 013 2007 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn...1

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

Krav til entreprenørens byggeprosess

Krav til entreprenørens byggeprosess Vedlegg 08 Krav til entreprenørens byggeprosess Tilbygg nye sykehjemsplasser September 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SHA helse, sikkerhet og arbeidsmiljø... 3 2. Ytre miljø... 3 3. Rent, tørt bygg RTB...

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA 140902 rev_gjennomføringsmodell psa.docx Side 1 Faveo Prosjektledelse AS Mulig Gjennomføringsmodell for PSA Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Parsell: Delprosjekt Nord-Trøndelag grense - Fauske

Parsell: Delprosjekt Nord-Trøndelag grense - Fauske Statens vegvesen Region nord A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2014-12-19 Konkurransegrunnlag Totalentreprise med samspill Prosjekt: Prosjekt tunneloppgradering Region nord Parsell:

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, basert på NS 8402:2010. for

Konkurransegrunnlag. Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, basert på NS 8402:2010. for Konkurransegrunnlag Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, basert på NS 8402:2010 for Forside kan lages i forsidegenerator på vegveven/grafisk senter Konkurransegrunnlag av Region:Klikk

Detaljer

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER

L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften. Styringshåndbok INNHOLD 1. ANVENDELSE OG HENSIKT 2. REFERANSER 3. SENTRALE LOVER OG FORSKRIFTER L-237 Etterlevelse av Byggherreforskriften Styringshåndbok Godkjent av : Per Knudsen Utarbeidet av : Ann Balgaard Eriksen, Johanne Theie, Knut Rutlin Document ID : L-237 Revision date: 2014-10-05 Revision:

Detaljer

Konkurransegrunnlag Totalentreprise

Konkurransegrunnlag Totalentreprise Statens vegvesen Region Nord A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2013-01-16 Konkurransegrunnlag Totalentreprise Prosjekt: Fv.78 Halsøya-Leirosen Tilbudsnummer: 2013/005313 Statens vegvesen

Detaljer

Prosjekt XXXXXX PA- BOK. Måned, åååå 100540-1.1. NB! Siste oppdaterte dokument finnes alltid i ProSmart - 1.1

Prosjekt XXXXXX PA- BOK. Måned, åååå 100540-1.1. NB! Siste oppdaterte dokument finnes alltid i ProSmart - 1.1 Mi Prosjekt XXXXXX PA- BOK Måned, åååå 100540-1.1-1.1 INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG... 4 GENERELL DEL... 5 1 ORIENTERING... 5 1.1 PA-BOK... 5 1.2 ORIENTERING OM PROSJEKTET... 5 1.3 ORIENTERING OM KONTRAKTSINNDELING/

Detaljer

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE KAP 0 TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 KAP 1 ORIENTERING, GENERELLE KRAV OG RIGG/DRIFT 26 ROMFUNKSJONSBESKRIVELSE KAP 2 BYGNING 51 KAP 3 VVS

Detaljer

Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument

Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument Høgskolen i Narvik Institutt for bygnings-, drifts- og konstruksjonsteknologi Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument Innhold 1 Innledning 2 Målformulering og planlegging 3 Gjennomføring av prosjektet

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

Dette er en veiledning til søkere om tilskudd under Regjeringens handlingsplan for atomvirksomhet og miljø i nordområdene (Atomhandlingsplanen).

Dette er en veiledning til søkere om tilskudd under Regjeringens handlingsplan for atomvirksomhet og miljø i nordområdene (Atomhandlingsplanen). Veiledning til søkere om tilskudd under Regjeringens handlingsplan for atomvirksomhet og miljø i nordområdene. Utenriksdepartementet har delegert oppgaven å forestå forvaltning av tilskuddsmidlene til

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter November 2014 Sammendrag Formål og metodisk tilnærming Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av anskaffelser

Detaljer

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Versjon 5.2 39 Det er utarbeidet to maler for Norsk Standard som til sammen skal dekke de forskjellige variantene som utarbeides. Malene danner grunnlaget for videre

Detaljer

ENTREPRISEBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER

ENTREPRISEBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER ENTREPRISEBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER Side 1 av 27 0. 1. Innhold 1. Innhold... 2 2. Definisjon (NS 8406 pkt 2)... 4 3. Partenes representanter

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

GENERELLE OG SPESIELLE

GENERELLE OG SPESIELLE BLÅBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENTREPRISER Side 1 av 33 Blåboka (basert på NS 8405) Innhold DEL I... 4 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjoner (NS 8405

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Forvaltningsrevisjon Byggeprosjekter i Sandefjord kommune SAMMENDRAG AV RAPPORTEN Revisjonsområde: Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Revisjonsperiode: januar mars 2014 Formål med forvaltningsrevisjonen:

Detaljer

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER!

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) Januar 2008 Side 1 Innhold FORORD...3 1. INNLEDNING...5 HAR KOMMUNEN NØDVENDIG BESTILLERKOMPETANSE?...5

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE KVALITETSHEVING AV KARTVERK

ANBUDSINNBYDELSE KVALITETSHEVING AV KARTVERK ANBUDSINNBYDELSE KVALITETSHEVING AV KARTVERK Prosjekt i regi av: GODT VANN DRAMMENSREGIONEN Februar 2010 / GIS-Gruppen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...2 2 TILBUDSINNBYDELSE...4 2.1 INNBYDELSE...4

Detaljer

Overordnede krav til sluttdokumentasjon

Overordnede krav til sluttdokumentasjon E07 08.11.12 For implementering GMWEE GMRTV GMFAG A06 24.10.12 For høring GMWEE GMRTV GMFAG E05 11.03.11 For implementering GMWEE GMRTV GMFAG E04 29.10.10 Mindre justeringer GMRTV GMWEE GMFAG E03 26.02.10

Detaljer