KRAV TIL TOTALENTREPRENØRENS TIDPLANLEGGING, BUDSJETTERING OG RAPPORTERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRAV TIL TOTALENTREPRENØRENS TIDPLANLEGGING, BUDSJETTERING OG RAPPORTERING"

Transkript

1 Side: 1 av 14 DOKUMENT TITTEL : OG RAPPORTERING TOTALENTR. OSLO HOVEDFLYPLASS AS E DIV. PRESISERINGER SEE RMA KEN E SFU RAPPORTERING SEE GFR KEN E FOR IMPLEMENTERING KEN ES RBJ E FOR IMPLEMENTERING KEN ES RBJ A INTERN UTGAVE KEN REV DATO TEKST LAGET SJEKKET GODKJ LAGET SJEKKET AKSEPT STATUS OMRÅDE SYSTEM PROSJEKTSTYRING UTGIVER FAG DOK.TYPE LØPENR. REV. OHAS O SP 0106 E05 =endringer fra forrige revisjon, også markert ved en loddrett strek i venstre marg.

2 INNHOLD 1. HENSIKT DEFINISJONER OG FORKORTELSER ANSVAR FREMDRIFTS- OG BEMANNINGSPLANER BYGGHERRENS FREMDRIFTSPLANER TOTALENTREPRENØRENS FREMDRIFTSPLANER BEMANNINGSPLANER OG ARBEIDSTIDSORDNINGER REVISJON AV TID- OG BEMANNINGSPLANER BUDSJETTER OG FREMDRIFTSKURVE KOSTNADS- OG UTBETALINGSBUDSJETT, FREMDRIFTSKURVE REVISJON AV BUDSJETTER OG FREMDRIFTSKURVE RAPPORTERING MÅNEDSRAPPORT KOSTNADSRAPPORTERING FREMDRIFTSRAPPORTERING HMS-RAPPORTERING SLUTTRAPPORT RAPPORTERING TIL MYNDIGHETER HENSIKT Hensikten med denne spesifikasjonen er å beskrive de krav til tidplanlegging, budsjettutarbeidelse og rapportering som totalentreprenøren er pålagt å følge i kontrakter med Oslo Hovedflyplass AS. 2. DEFINISJONER OG FORKORTELSER Budsjett Kontraktsbeløpet, inkludert eventuelt bestilte endringsarbeider, periodisert i henhold til forventet fremdrift. Gjeldende budsjett Sist oppdaterte versjon av budsjettet som er formelt godkjent av OHAS. Påløpt kostnad Verdien av alt utført arbeid frem til periodeavslutning, herunder utført av bestilte endringsarbeider. Påløpt kostnad kan omfatte både fakturerte og ikke fakturerte arbeider. E05 Side 2 av 14

3 Periodeavslutning Siste søndag i måneden medmindre annet er avtalt i forbindelse med ferier, årsavslutning eller annet. Hovedtidsplan (Nivå 1) Byggherrens øverste plannivå. Kontraktstidsplan (Nivå 2) Byggherrens mellomste plannivå. Viser start- og sluttdato for alle kontrakter. Inneholder planlagte og virkelig rapporterte fremdriftsprosenter for kontraktene. Styringsplan (Nivå 3) Byggherrens laveste plannivå, nettverksnivået. Sammenfallende med totalentreprenørens øverste plannivå. Prosjekteringsplan (Nivå 3) Del av Styringsplanen som omfatter totalentreprenørens prosjekteringsaktiviteter. Detaljplan (Nivå 4) Totalentreprenørens detaljplan for hele arbeidet. Skal være strukturert slik at den kan summeres opp til Styringsplannivå. 90 dagers plan Totalentreprenørens plan for de første 90 dager av kontrakten Prosjekteringsaktivitet Arbeidspakke i dokumentregisteret = Aktivitet på Prosjekteringsplanen. Dokumentplan Dokumentregister med opplisting av alle tekniske dokumenter som totalentreprenøren skal produsere. Inneholder planlagt og virkelig dato for viktige milepeler som dokumentet skal passere. Dokumentene i planen er gruppert i arbeidspakker (= prosjekterings-aktiviteter) som er beskrevet på KTR-ark. KTR-ark Beskrivelse som forklarer teknisk innhold, samt kostnad, tid og ressursforbruk (antall timer) som beregnes medgått til prosjektering av arbeidspakken. Prosjektstruktur En hierarkisk nedbrytning av prosjektet i delmål til delprosjekt, område og derunder kontrakt. Planstruktur En videre hierarkisk nedbrytning av prosjektstrukturen i fremdriftselementer ned til aktivitet som laveste element. Grensesnitt Et geografisk, fagmessig eller system-messig område som krever at flere leverandører utarbeider en felles løsning og avklarer fremdriftsmessige konsekvenser Andre tiltakshavere NSB-Gardermobanen (NSB-GMB), Statens Vegvesen Akershus (SVA), Forsvarets Relokalisering Gardermoen (FRG). E05 Side 3 av 14

4 3. ANSVAR Totalentreprenøren er ansvarlig for at kravene i denne spesifikasjon blir etterlevd i kontraktsforholdet. 4. FREMDRIFTS- OG BEMANNINGSPLANER 4.1 BYGGHERRENS FREMDRIFTSPLANER Byggherren er ansvarlig for prosjektets overordnede koordinering og planlegging, og etablerer og vedlikeholder i den forbindelse følgende plan-nivåer som dekker alle områder, kontrakter og tiltakshavere i prosjektet: Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Hovedtidsplan Kontraktstidsplan Styringsplan (Nettverksplan). Byggherrens planer er til byggherrens interne bruk, men hele eller deler av byggherrens planer kan vedlegges anbudet som orienterende for totalentreprenøren. For at byggherrens Styringsplan skal fungere etter hensikten, vil totalentreprenøren likevel bli involvert i denne på den måten at han må forplikte seg til å samarbeide nært om samordning av sin plan med byggherrens, både i forbindelse med etablering og vedlikehold. Det forutsettes således at Nivå 3 blir et sammenfallende plan-nivå for byggherre og totalentreprenør, hvor totalentreprenøren regelmessig må bidra med informasjon til vedlikeholdet. Til totalentreprenørens orientering opplyses om at byggherrens hensikt og bruk av Styringsplanen er: 1. Definere kontrakts- og andre viktige prosjekt- og samordningsmilepeler. 2. Definere overordnet kritisk vei i prosjektet gjennom alle faser. 3. Gjennom totalentreprenørens rapportering av status og prognose for gjenværende varighet kontrollere eventuelle endringer i kritisk vei 4. Gjennomføre konsekvensanalyser etter behov 5. Gi oversikt og informasjon 4.2 TOTALENTREPRENØRENS FREMDRIFTSPLANER Generelt Totalentreprenøren er ansvarlig for all fremdriftsplanlegging, fremdriftsstyring og rapportering av kontraktens arbeid. Innenfor rammer gitt av byggherrens kontraktsmilepeler som er definert i Bilag C, skal totalentreprenøren være ansvarlig for å etablere og vedlikeholde: E05 Side 4 av 14

5 - 90 dagers plan (For de første 90 dager av kontrakten) - Nivå 3 Styringsplan/Prosjekteringsplan for hele arbeidet - Samordnes med byggherren. - Nivå 4 Detaljplan for hele arbeidet - Dokumentplan med relevante milepeler Dersom det er hensiktsmessig kan byggherren ytterligere kreve at totalentreprenøren utarbeider og regelmessig oppdaterer spesialplaner som f.eks: - Innkjøpsplan -Tabellarisk register med relevante milepeler - Rullerende planer for perioder på 2, 4 eller 6 uker - Andre spesialplaner Totalentreprenøren skal utarbeide slike spesielle tidplaner uten å kreve tilleggsbetaling. Ved krav om utarbeidelse av detalj- eller spesialplaner, kan byggherren sette krav om at disse skal utarbeides etter spesielle retningslinjer som byggherren bestemmer. Det kreves ikke bruk av nettverksteknikk, men det forlanges god grafisk presentasjon av alle planer. Grensesnitt Totalentreprenøren er forpliktet til å ta ansvar både teknisk og fremdriftsmessig ved å bidra til identifisering og koordinering av grensesnitt. Totalentreprenøren pålegges i denne sammenheng å følge spesifikasjon OHAS-O- SP-0003 «Koordinering av tekniske grensesnitt i byggeperioden». 90 dagers plan 90 dagers planen skal vedlegges anbudet. Planen skal før arbeidet starter godkjennes av byggherren. Som et minimum skal planen vise tidspunkter og varigheter for: - Mobiliserings- og oppstartsaktiviteter - Prosjekteringsaktiviteter - Bygge- og montasjeaktiviteter - Byggherrens leveranser av tegninger og spesifikasjoner - Totalentreprenørens administrative og fysiske leveranser i hht kontrakt Aktivitetene skal være slik spesifisert i detalj- og stedsangivelse at angrepspunkter, arbeidstype og sekvenser klart fremgår. Nivå 3 - Styringsplan for hele arbeidet E05 Side 5 av 14

6 Totalentreprenøren skal innen 4 uker etter kontraktsinngåelse ha samordnet med byggherren og oppdatert sin Nivå 3 - Styringsplan som var vedlagt anbudet. Totalentreprenørens Styringsplan skal etter samordning med byggherren godkjennes av byggherren. Dette fratar ikke totalentreprenøren ansvar for planenes innhold, logikk, sammenheng og ivaretagelse av kontraktsmilepeler. Samordning med byggherren innebærer at: 1. Byggherren gir totalentreprenøren føringer for struktur og detaljeringsgrad, slik at byggherrens behov i en overordnet logisk sammenheng blir ivaretatt. 2. Totalentreprenøren begrunner, dokumenterer og forklare forutsetninger og sammenhengen i planen, inkludert hva som er kritiske sekvenser. Det er intensjonen at Styringsplanen skal være et omforenet og sammenfallende plan-nivå for byggherre og entreprenører, og at byggherrens Styringsplan (Nettverket) på Nivå 3, gradvis skal inneholde Styringsplaner fra alle totalentreprenørene, og således reflektere de arbeidsmetoder og sekvenser som er nedfelt i totalentreprenørenes kontraktsforutsetninger. Styringsplan skal som et minimum vise: 1. Start- og sluttdato for alle aktiviteter. 2. Kontraktsfestede milepæler som er definert i Bilag C 3. Totalentreprenørens produksjons- og montasjeaktiviteter på Gardermoen 4. Totalentreprenørens fabrikasjonsaktiviteter i verksteder 5. Totalentreprenørens prosjekteringsaktiviteter For orientering til totalentreprenøren angående prosjektstruktur og passende detaljeringsgrad vises til kontraktens bilag; Prosjekt- og Planstruktur, samt vedlagt orienterende plan fra byggherren. Nivå 3 Prosjekteringsplan, inklusiv KTR-ark Som del av oppdatering av Styringsplanen skal totalentreprenøren 4 uker etter kontraktsinngåelse oppdatere sine arbeidspakker (KTR-ark) for prosjektering som var vedlagt anbudet. «Som bygget»-dokumentasjon identifiseres på eget/egne KTR-ark. Oppdaterte KTRark skal godkjennes av Byggherren. Prosjekteringsplanen skal omfatte både prosjektering i egenregi og/eller i regi av innleide eller underentreprenørers innleide konsulenter. Som underlag for etablering av Prosjekteringsplan og rapportering av fremdrift på prosjekteringsaktivitetene, skal totalentreprenøren utarbeide og ajourføre en Dokumentplan. For hvert dokument skal det defineres en kjede av relevante milepeler som forteller hvilke stadier dokumentet skal igjennom. Planlagt dato skal defineres for alle milepeler. Milepelskjedene med definisjon av fremdriftsprosenter avtales i samråd med E05 Side 6 av 14

7 byggherren utifra kontraktens behov. Det er nedenfor vist et eksempel på en milepelskjede med definisjon av fremdriftsprosenter: 1. Start dokument (gir 10 % fremdrift) 2. Ferdig sjekket internt i disiplin (gir 40 % fremdrift 3. Frdig sjekket tverrfaglig (gir 60 % fremdrift) 4. Ferdig som underlag for andre prosjekterende (gir 70% fremdrift) 5. Ferdig for fabrikasjon eller montasje/bygging (gir 100% fremdrift) Rapportering av fremdrift til byggherren skjer på Nivå 3 som er nivået over dokumentplanen. Den rapporterte fremdriften skal imidlertid totalentreprenøren ha kalkulert på grunnlag av informasjon fra sin dokumentplan. Totalentreprenøren tillates å vurdere skjønnsmessige fremdriftsprosenter mellom de fast definerte milepeler. Dokumenter som fremdriftsmessig hører sammen på den måten at de må ferdigstilles samtidig for å tilfredsstille starten på en bestemt fabrikasjons- eller montasje/bygge-aktivitet, skal være gruppert i hensiktsmessige arbeidspakker i dokumentplanen. Hver arbeidspakke skal være beskrevet på eget KTR-ark. De foreløpige KTR-arkene som skal vedlegges anbudet, vil være basert på en overordnet vurdering av prosjekteringsaktivitetene, uten at hvert enkelt dokument på det tidspunkt er identifisert og lagt inn i dokumentplanen. Arbeidspakkene skal vises som prosjekteringsaktiviteter på Styringsplanen og ha definert varighet lik tiden mellom milepel 1 og 5. Dokumentplanen skal oversendes byggherren på forespørsel. Nivå 4 Detaljplan for hele arbeidet Totalentreprenøren skal innen 4 uker etter kontraktsinngåelse levere Nivå 4 Detaljplan for hele arbeidet. Aktivitetene på Detaljplanen er en videre nedbrytning av aktivitetene på Nivå 3 planen, strukturert slik at Nivå 4 aktivitetene kan summeres direkte opp til Nivå 3 aktiviteter. Etter avtale med byggherren kan det avtales at Detaljplanen skal leveres senere. 4.3 BEMANNINGSPLANER OG ARBEIDSTIDSORDNING Totalentreprenøren skal innen 4 uker etter kontraktsinngåelse oppdatere anbudets oversendte bemanningsplan for utførelse av kontraktsarbeidet. Bemanningsplanen skal omfatte alle kontraktsarbeidene. Bemanningsplanen skal presenteres som et histogram med tilhørende tabell som viser antall personer som er planlagt engasjert på Gardermoen, i prosjektering og i verksteder for hver måned. E05 Side 7 av 14

8 Dersom det planlegges med arbeidstidsordninger som avviker fra standard arbeidstid, skal det redegjøres for dette i forbindelse med bemanningsplanen. Dette gjelder ferier, antall arbeidstimer pr dag eller uke, samt eventuelle skiftsystemer. 4.4 REVISJON AV TID- OG BEMANNINGSPLANER Dersom arbeidet utvikler seg slik at planene ikke lenger reflekterer den måten arbeidet vil bli utført på, kan byggherren kreve at totalentreprenøren utarbeider forslag til reviderte tids- og bemanningsplaner. Revisjonen skal godkjennes av byggherren. Dersom byggherren er uten skyld i at planene må revideres, kan han nekte å godkjenne forslag som har tids- og/eller kostnadsmessig betydning for andre entrepriser og/eller byggherrens levering av materialer, tegninger, beregninger o.l. 5 BUDSJETTER OG FREMDRIFTSKURVE 5.1 KOSTNADS- OG UTBETALINGSBUDSJETT, FREMDRIFTSKURVE Totalentreprenøren skal innen 4 uker etter kontraktsinngåelse oversendte kostnads- og utbetalingsbudsjett pr måned og akkumulert pr måned for prosjektet. Budsjettene skal godkjennes av byggherren som gjeldende budsjett. Som utgangspunkt for beregning av budsjetter skal totalentreprenøren benytte sin Nivå 3 - Styringsplan. Totalentreprenøren skal dokumentere beregningen ved å vise hvilke kontraktsbeløp som er knyttet til hver av aktivitetene på Styringsplanen. (Felles struktur for plan og kost) Utbetalingsbudsjettet skal vise når kostnadene (pr. måned og akkumulert) i kostnadsbudsjettet forfaller til utbetaling for byggherren. Totalentreprenøren må i dette tilfellet ta hensyn til innestående beløp og utbetaling av dette ved sluttoppgjøret. Utbetalingsbudsjettet danner ikke grunnlag for totalentreprenørens fakturering. I de tilfeller hvor kontraktsarbeidet omfatter flere tiltakshavere (NSB-GMB, SVA, OHAS) skal det utarbeides tilsvarende budsjetter for hver av disse, samt for kontraktsarbeidet totalt. Totalentreprenøren skal beregne planlagte fremdriftsprosenter pr måned og presentere disse tabellarisk og grafisk i form av en S-kurve (totalfremdrift pr tiltakshaver). Totalentreprenøren skal dokumentere hvordan han har beregnet fremdriftskurven, herunder skal han vise sammenhengen til Styringsplanaktivitetene, og hvordan kontraktsbeløpene inngår som vektfaktorer i fremdriftsberegningen. Forøvrig skal kurven reflektere den planlagte fremdrift utifra følgende måleregler som gjelder for ulike hovedtyper av arbeid: 1. Prosjektering. Fremdriftsprosenter beregnes utifra dokumentenes status i dokumentplanen E05 Side 8 av 14

9 2. Verkstedfabrikasjon. Fremdriftsprosenter beregnes utifra verdien av bearbeidede og sammenstilte anlegg (Verdien av innkjøpte varer på lager inngår ikke i fremdriftsberegningen før de er bearbeidet/montert) 3. Montasje og produksjon på Gardermoen. Fremdriftsprosenter beregnes i forhold til verdien av monterte/produserte anlegg. Rigg og drift, samt ledelse og administrasjon medtas ikke i fremdriftsmåling og beregninger av planlagt fremdriftskurve. 5.2 REVISJON AV BUDSJETTER OG FREMDRIFTSKURVE Dersom arbeidet utvikler seg slik at budsjetter og fremdriftskurve ikke lengre reflekterer den faktiske situasjon på en tilfredsstillende måte, kan byggherren kreve at totalentreprenøren utarbeider reviderte budsjetter og fremdriftskurve. Revisjonen skal godkjennes av byggherren som nytt gjeldende budsjett. 6. RAPPORTERING 6.1 MÅNEDSRAPPORT Totalentreprenøren skal utarbeide en kortfattet månedsrapport som redegjør for kostnads- og fremdriftsmessig status, status for HMS og ytre miljø, viktige hendelser, saker som krever byggherrens avklaring, problemområder, avvik, årsaker og korrigerende tiltak og løsninger. Dersom kontrakten omfatter flere geografiske hovedområder, skal rapporten struktureres slik at hvert område behandles separat. Siste søndag i måneden, medmindre annet er avtalt i forbindelse med ferier, årsavslutning eller annet, skal være avslutningsdag for innsamling av data. Rapporten (5 eks.) skal være byggherren i hende senest påfølgende fredag. Omfatter arbeidet andre tiltakshavere skal månedsrapport (1 eks.) sendes til de respektive tiltakshavere innen samme tid som angitt over. Aktuelle adresser vil bli oppgitt senere. Dersom det oppstår spesielle forhold som medfører konsekvenser for fremdrift eller kostnadsramme, plikter totalentreprenøren å varsle byggherren umiddelbart, også utenom de avtalte rapporteringsrutiner. Følgende punkter skal inngå i månedsrapporten: Del 1 - Tekst 0. Sammendrag 0.1 Nøkkeltall budsjett/påløpt 0.2 Nøkkeltall fremdrift med overordnet vurdering E05 Side 9 av 14

10 0.3 Andre forhold 1. Fremdrift 1.1 Forklaring på hovedtrend og avvik, jfr vedlegg 2 Fremdriftskurve 1.2 Oppnådde milepeler i perioden 1.3 Planlagte milepeler neste periode 1.4 Kritisk vei vurdering 2. Andre forhold 2.1 Organisasjon, inklusiv planlagt/virkelig bemanning 2.2 Forhold som krever byggherrens avklaring 2.3 Problemområder og korrigerende tiltak 2.4 Kvalitetssikring 2.5 Helse, miljø og sikkerhet (HMS), ytre miljø Del 2 - Vedlegg Vedlegg 1 Budsjett og kostnadsrapport for hver av tiltakshaverene og totalt Vedlegg 2 Fremdriftskurve med tabell for virkelig/planlagt ferdiggrad Vedlegg 3 Nivå 3 - Styringsplan, skjema for gjenværende varighet, fremdrift pr aktivitet Vedlegg 4 Nivå 4 - Detaljplan med frontlinje Vedlegg 5 HMS-rapport Nøkkeltall for kostnader skal presenteres i pkt. 0.1 på følgende måte (akkumulerte verdier totalt og for hver av tiltakshaverne): Kontrakt/Område Rapportert forrige periode Rapportert denne periode Akkumulert Akkumulert K-3357 periodisk status periodisk status Totalt bestilt i kontrakten (original pluss sum EO er) Totalt bestilt i kontrakten (original pluss sum EO er) Påløpt Budsj. Total kostnad Påløpt Budsj. Total kostnad Omr Tabellen skal vise påløpte og budsjetterte kostnader akkumulert pr. forrige og denne periode, samt totalt bestilt i kontrakten pr. forrige og denne periode. Kostnadsbudsjettet skal inneholde alle kontraktens kostnadselementer og være periodisert slik kostnaden vil påløpe for oppdragsgiver. Det periodiserte budsjettet skal være godkjent og «frosset» som gjeldende budsjett (kost-plan), mens påløpt kostnadene skal inneholde alle utførte arbeider, inklusiv godkjente endringsarbeider og massereguleringer. (Hovedprinsipp for rapportering: Virkelig kostnad / opprinnelig budsjett). Kost-planen kan revideres etter avtale mellom byggherren og totalentreprenøren. E05 Side 10 av 14

11 Totalt bestilt i kontrakten skal inneholde original kontrakt, alle endringsbestillinger og avregninger av regulerbare poster. Denne kolonnen skal således vise utviklingen i total kontraktsverdi. Nøkkeltall for fremdrift skal presenteres i pkt. 0.2 på følgende måte (akkumulerte verdier): Kontrakt/Område Rapportert forrige periode Rapportert denne periode K-3357 Virkelig Planlagt Avvik Virkelig Planlagt Avvik Omr. 07 2,9 2,8 0,1 6,8 7,6-0,8 Tabellen skal vise akkumulert planlagt og virkelig fremdrift (i prosent) for kontraktsarbeidet pr. område og tiltakshaver, samt totalt for alle områder pr tiltakshaver. Planlagt ferdiggrad referer til godkjent og «frossen» fremdriftsplan, mens virkelig ferdiggrad må beregnes utifra kontraktens gjeldende arbeidsomfang hvor det er tatt hensyn til bestilte endringer og masseavregninger. (Hovedprinsipp for rapportering: Virkelig fremdrift beregnes utifra gjeldende arbeidsomfang / måles mot opprinnelig plan) Fremdrifts-planen kan revideres etter avtale mellom byggherren og totalentreprenøren. Planlagt og virkelig fremdriftsprosent skal reflektere verdiskapningen som funkjon av fysisk fremdrift. Kun målbart arbeid, dvs prosjektering, prefab, installasjon og bygging skal derfor medtas i fremdriftsberegningen. (Ledelse, innkjøpsadministrasjon og rigg og drift inngår ikke) 6.2 KOSTNADSRAPPORTERING Kostnadsrapporter, jfr Vedlegg 1 i Månedsrapporten skal utarbeides etter følgende retningslinjer: Budsjett- og kostnadsrapport, jfr Vedlegg 1 Rapporten skal vise totalt forpliktet, budsjetterte og påløpte kostnader pr. måned og akkumulert. Alle verdier skal gis pr. tiltakshaver og for kontraktsarbeidet totalt. Totalt forpliktet skal inneholde kontrakt og alle endringsbestillinger. Budsjettallene skal referere til gjeldende budsjett. Påløpte kostnader skal inneholde alle utførte arbeider, inklusiv godkjente endringsarbeider. 6.3 FREMDRIFTSRAPPORTERING Fremdriftsrapporter, jfr Vedlegg 2-4 i Månedsrapporten skal utarbeides etter følgende retningslinjer: E05 Side 11 av 14

12 Fremdriftskurve, jfr Vedlegg 2 Totalentreprenøren skal som del av Månedsrapporten oversende en tabell med tilhørende fremdriftskurve som viser akkumulert planlagt og virkelig fremdrift (i prosent) for kontraktsarbeidet totalt, pr tiltakshaver og pr. geografisk hovedområde. Planlagt ferdiggrad referer til sist godkjente budsjett og fremdriftskurve. Virkelig ferdiggrad beregnes etter de samme metoder som ble benyttet for å fremstille planlagt ferdiggrad. Nivå 3 - Styringsplan, skjema for gjenværende varighet osv, jfr Vedlegg 3 Totalentreprenøren skal bidra med informasjon til byggherrens nettverksanalyse og overvåking av endringer i kritisk vei i prosjektet. Som del av Månedsrapporten skal han returnere til byggherren utfylt skjema med angivelse av : - Gjenværende varighet på igangværende aktiviteter - Virkelig start/slutt-dato for aktiviteter som har startet eller sluttet i rapporterings- perioden - Prosent utført pr aktivitet (Beregnet utifra målereglene for de ulike typer av arbeid) Rapporteringen gjøres på standard skjema fra byggherren. Nivå 4 - Detaljplan med frontlinje, jfr Vedlegg 4 Detaljplanen med frontlinje skal leveres som del av Månedsrapporten. Frontlinjen skal for hver aktivitet på planen reflektere aktuell verdiskapning i forhold til planlagt, omregnet til tids-avvik i dager eller uker. Status fastlegges utifra godt skjønn og særlig vekt på vurdering av fremdriftsbestemmende (tidsavhengige) ressurser. Totalentreprenøren kan bli bedt om å dokumentere nærmere de beregninger og vurderinger han legger til grunn for frontlinje-rapporteringen. 6.4 HMS-RAPPORTERING Månedsrapporten, jfr Vedlegg 5 i Månedsrapporten Rapporteringen skal utføres på egne skjema utarbeidet av byggherren, hvor det blant annet skal gis oversikt over - Mannskap og utførte arbeidstimer - Statistikker over sykefravær, nestenulykker og ulykker med skader på personell, miljø, materiell m.m. - Oversikter over vernerunder, HMS-møter, sikker jobb analyser, "farlig arbeid" stanset i perioden og registrerte brudd på HMS-bestemmelser På eget skjema skal totalentreprenøren oppgi navn på underentreprenører med antall E05 Side 12 av 14

13 ansatte. Ulykkesrapport ved skade på personell og ytre miljø Ved ulykke som resulterer i skade på personell og ytre miljø skal totalentreprenøren straks melde dette til aktuell byggeleder. Etter ulykken skal totalentreprenøren utarbeide ulykkesrapport. Ulykkesrapporter skal oversendes aktuell byggeleder senest dagen etter at ulykken har inntruffet. Ulykkesrapport "Nestenulykker" Totalentreprenøren skal utarbeide rapporter etter "Nestenulykker", dvs ulykker som under andre omstendigheter kunne ha resultert i alvorlig ulykke. Rapporter over "Nestenulykker" skal ikke oversendes byggherren, men byggherren skal ha tilgang til disse. Totalentreprenøren står fritt i å benytte eget eller byggherrens skjema. Tilløp til ulykker Totalentreprenøren skal rapportere tilløp til ulykker dvs hendelser og / eller forhold som kan resultere i alvorlige ulykker. Rapporter over "Tilløp til ulykker" skal ikke oversendes byggherren, men byggherren skal ha tilgang til disse. Totalentreprenøren står fritt i å benytte eget eller byggherrens skjema. 6.5 SLUTTRAPPORT Før oppdraget avsluttes skal totalentreprenøren utarbeide en sluttrapport i forbindelse med sluttoppgjøret. Innholdet i denne rapporten skal avtales med byggherren og rapporten skal være godkjent av byggherren før sluttfaktura oversendes. 6.6 RAPPORTERING TIL MYNDIGHETER Etter pålegg fra Sentralskattekontoret for utenlandssaker og iht. Ligningsloven 6-10 og 10-8 med forskrifter, skal totalentreprenøren snarest etter kontraktsinngåelse, senest 2 uker etter arbeidets påbegynnelse, med hver av sine underentreprenører rapportere disse avtalene på skjema RF Totalentreprenøren skal videre pålegge sine underentreprenører tilsvarende rapportering for dennes kontraktspartnere, slik at alle kontrakter i alle ledd (norske og utenlandske) blir rapportert til Sentralskattekontoret for utenlandssaker. Tilsvarende er totalentreprenøren også ansvarlig for å rapportere innen fristen all utenlandsk arbeidskraft på skjema RF-1198 som benyttes for kontraktsarbeidet i alle ledd. Skjemaer og opplysninger kan fås ved å kontakte Sentralskattekontoret for utenlandssaker. E05 Side 13 av 14

14 Ved for sent innleverte oppgaver kan Sentralskattekontoret for utenlandssaker ilegge gebyr/dagmulkt som byggherren vil viderefakturere til totalentreprenøren. Totalentreprenøren skal bekrefte skriftlig ovenfor byggherren før oppdragets avslutning at han har overhold pålagt rapportering til Sentralskattekontoret for utenlandssaker. Det blir ikke utbetalt sluttnota før dette er bekreftet For å ivareta spørsmål og rapporteringskrav fra myndighetene skal totalentreprenøren til enhver tid ha tilgjengelig en oppdatert liste over alle medarbeidere for denne kontrakten. Listen skal også omfatte eventuelle underentreprenører. Følgende informasjon skal fremkomme fra listen: - Navn og personalia - Nasjonalitet - Stilling - Firma - Start- og sluttdato på anlegget Totalentreprenøren skal oversende listen på oppfordring fra byggherren. E05 Side 14 av 14

MÅNEDSRAPPORT Kontrakt: Leverandør: MÅNEDSRAPPORT Nr. > År < > Mnd. <

MÅNEDSRAPPORT Kontrakt: Leverandør: MÅNEDSRAPPORT Nr. > År < > Mnd. < Side 1 av 5 PROSJEKT OG UTBYGGING MÅNEDSRAPPORT Kontrakt: Leverandør: MÅNEDSRAPPORT Nr. > År < > Mnd. < 0. SAMMENDRAG 0.1 Nøkkeltall budsjett/ påløpt (Akkumulerte verdier. Tallene oppgis i hele tusen)

Detaljer

Bilag E5. 02 Oppdatert for videre anbudsforespørsler LON BEF PKF 01 For anbudsforespørsel LON BEF PKF

Bilag E5. 02 Oppdatert for videre anbudsforespørsler LON BEF PKF 01 For anbudsforespørsel LON BEF PKF Prosjekt: Nye Deichmanske hovedbibliotek Tittel: Bilag E5 Krav til tidsplanlegging, kostnadsstyring og rapportering 02 Oppdatert for videre anbudsforespørsler 28.08.2013 LON BEF PKF 01 For anbudsforespørsel

Detaljer

UVB-BUNKER - OPPGRADERINGER KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR PROSJEKTSTYRING NS

UVB-BUNKER - OPPGRADERINGER KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR PROSJEKTSTYRING NS 2485063 UVB-BUNKER - OPPGRADERINGER KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR PROSJEKTSTYRING NS 8405-3430-3431 0 Tilbudskonkurranse B05 14.03.12 ES Revisjon Revisjonen gjelder Dato:

Detaljer

RÅDGIVERTJENESTER NYTT SYKEHJEM ANDSLIMOEN

RÅDGIVERTJENESTER NYTT SYKEHJEM ANDSLIMOEN PROSJEKTNR. 1 NYTT SYKEHJEM ANDSLIMOEN TILBUD NR. 1 RÅDGIVERTJENESTER NYTT SYKEHJEM ANDSLIMOEN ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR PROSJEKTERINGSOPPDRAG INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PARTENES REPRESENTANTER... 3 2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS Kontorbygg Øverli

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS Kontorbygg Øverli KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8405-8407 Kontorbygg Øverli INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KVALITETSSIKRING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Avviksbehandling... 3 1.3 Revisjoner... 3 2

Detaljer

Bilag E5. Krav til tidsplanlegging, kostnadsstyring og rapportering. Nye Deichmanske hovedbibliotek. Side 1 av 14. KiB

Bilag E5. Krav til tidsplanlegging, kostnadsstyring og rapportering. Nye Deichmanske hovedbibliotek. Side 1 av 14. KiB Prosjekt: Nye Deichmanske hovedbibliotek Tittel: Bilag E5 Krav til tidsplanlegging, kostnadsstyring og rapportering 04 Justert pkt 3. 6.2.x og 7 26.02.2014 LON/KAT BEF JAE 03 Oppdatert topptekst 20.01.2014

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8405-8407 Vintervedlikehold Jørstadmoen og Hovemoen 2014-2016 Kontraktsnummer 2014/2478 Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KVALITETSSIKRING...

Detaljer

Innholdsfortegnelse: 3.parts kontroll av teknisk dokumentasjon. Delprosjekt Tunnel D&B, Follobaneprosjektet

Innholdsfortegnelse: 3.parts kontroll av teknisk dokumentasjon. Delprosjekt Tunnel D&B, Follobaneprosjektet Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 1 0. D0 Orientering om kapittel D Oppdragsspesifikke bestemmelser... 2 1. D1 Kontraktsbestemmelser... 2 1.1 Habiltetskrav og taushetsplikt... 2

Detaljer

C03, BILAG C FRAMDRIFT

C03, BILAG C FRAMDRIFT BILAG C FRAMDRIFT Bok 2 Del III Bilag C (basert på mal versjon 2.2) Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 3 1.1 Ferieavvikling... 3 1.2 Nivå 3 - Styringsplan for hele arbeidet... 3 1.3 Ukeplaner...

Detaljer

TILBUD/KONTRAKT S17, fase 1 KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR PROSJEKTSTYRING NS 8405

TILBUD/KONTRAKT S17, fase 1 KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR PROSJEKTSTYRING NS 8405 TILBUD/KONTRAKT KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR PROSJEKTSTYRING NS 8405 Tilbudsunderlag 12.04.12 Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. Av Godkj. av Utarbeidet

Detaljer

NYE HARSTAD SKOLE Tilbud E02 Totalentreprise Skolerigg

NYE HARSTAD SKOLE Tilbud E02 Totalentreprise Skolerigg 140171 NYE HARSTAD SKOLE Tilbud E02 Totalentreprise Skolerigg KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS8407 For Tilbud 08.03.16 AHO Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr.

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8407

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8407 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8407 Prosjektnavn: Vei Setermoen Skytefelt Prosjektnummer 2455346 Kontraktsnummer 450956 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KVALITETSSIKRING... 3 1.1

Detaljer

KON C16 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER for VAREKJØP

KON C16 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER for VAREKJØP GYLDIG FRA: FILNAVN: KON C16 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER VAREKJØP.DOC DOK.-EIER: HES GODKJENT: KOL VERSJON: 09 VERSJONSDATO: 09.06.2010 BILAG D KON C16 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER for VAREKJØP 9 09.06.10

Detaljer

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Bilag H ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNLEDNING... 3 2 PROSJEKTORGANISASJON... 3 2.1 ORGANISASJON... 3 3 ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 3 3.1 GENERELT... 3 3.2 PARTENES REPRESENTANTER...

Detaljer

Prosjekt: Fossen skole og Melkevarden skole Vadsø Kommune Tilbud/Kontrakt Prosjektering

Prosjekt: Fossen skole og Melkevarden skole Vadsø Kommune Tilbud/Kontrakt Prosjektering Prosjekt: Fossen skole og Melkevarden skole Vadsø Kommune Tilbud/Kontrakt Prosjektering KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8401 0 For tilbud 01.02.12 BP BP Revisjon Revisjonen

Detaljer

Hurtigruteterminalen i Bergen

Hurtigruteterminalen i Bergen Hurtigruteterminalen i Bergen Utførelse utbedring av fasade TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE BOK 0 OPPDRAGSBESKRIVELSE JUNI 2016 Side 1 av 6 Forord Tilbudsgrunnlaget består av: Del 1: Del 2: Konkurransegrunnlag

Detaljer

Krav til planlegging og rapportering

Krav til planlegging og rapportering E03 10.04.13 For implementering GMHFA GMØLA GMAMA B02 28.02.13 For høring GMHFA GMØLA GMAMA E01 12.12.12 For implementering GMHFA GMSNG GMAMA REVISJON DATO TEKST LAGET KONTROLLERT GODKJENT DOKUMENTASJONS

Detaljer

TILBUD/KONTRAKT Akershus Offentlige toaletter

TILBUD/KONTRAKT Akershus Offentlige toaletter TILBUD/KONTRAKT 2435115 Akershus Offentlige toaletter KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR PROSJEKTSTYRING NS 8405-3430-3431 3.1 Oppdatert for NS 8405 01.12.09 BHE 3.0 Hovedrevisjon

Detaljer

Vedlagte tegninger viser plasseringen av banene. Forprosjektene er også vedlagt til orientering.

Vedlagte tegninger viser plasseringen av banene. Forprosjektene er også vedlagt til orientering. ALMINNELIG DEL 0.1. ORIENTERING 0.1.1 Prosjektets art og omfang Stange Sportsklubb skal etablere to stk kunstgressbaner på Stange Idrettspark, en i full størrelse (11 er-bane) og en liten bane (7 er-bane)

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8405-8407 Prosjektnavn: Reasfaltering flyoperative flater Rena Militære Flyplass Prosjektnummer: 100362 Kontraktsnummer: 420287 INNHOLD 1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8405-8407 Prosjektnavn: Ulsnes ny flytebrygge Prosjektnummer: 540121 Kontraktsnummer: 420240 Versjonsdato 17.12.2014 Side: 1 av 6 INNHOLD

Detaljer

Prosjekt Helikopter detasjement. Tilbud/Kontrakt Prosjektering

Prosjekt Helikopter detasjement. Tilbud/Kontrakt Prosjektering Prosjekt 2485130 Helikopter detasjement Tilbud/Kontrakt 480355 Prosjektering KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8402 2 For konkurranse 2.9.2011 CFG TO 1 Mal 2.12.2009 Fra QMS

Detaljer

Bilag B1-Vederlag. Bygningsmessige arbeider

Bilag B1-Vederlag. Bygningsmessige arbeider Prosjekttittel: Oslo Lufthavn AS A131059 Tralleheis forplass Tittel: Bilag B1-Vederlag Bygningsmessige arbeider E01 20.1.2014 For tilbud GMOJK GMRBN GMAMA Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert Godkjent

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8405-8407 Deia Bergset Vesle Harraåsen Prosjektnummer 8221517 Kontraktsnummer 2013/1027 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KVALITETSSIKRING... 3 1.1 Generelt...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS Prosjektnavn: Prosjektering NAWSARH-fastland

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS Prosjektnavn: Prosjektering NAWSARH-fastland KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8401 Prosjektnavn: Prosjektering NAWSARH-fastland Prosjektnummer: 2423022 Kontraktsnummer: 420042 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KVALITETSSIKRING...

Detaljer

ADMINISTRATIVE BESTEMMEL- SER

ADMINISTRATIVE BESTEMMEL- SER Del III, Vedlegg 3.7 ADMINISTRATIVE BESTEMMEL- SER Oppryddingstiltak på Ålmosætra tidl. Rissa bilopphuggeri Saksnr. 2014/8435 Avtalenummer 14028160 Vedlegg 7.1 Vedlegg 7.2 Rapportering til byggherren Månedsrapport

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS Nytt betongdekke og avløpsrenne i hall /3349

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS Nytt betongdekke og avløpsrenne i hall /3349 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8405 Nytt betongdekke og avløpsrenne i hall 13-115 2013/3349 1 KVALITETSSIKRING 1.1 Generelt Entreprenøren skal i prosjektet ha implementert

Detaljer

Fredrikstad festning Infanterikaserna Takutbedring

Fredrikstad festning Infanterikaserna Takutbedring TILBUD/KONTRAKT Fredrikstad festning 2435152 Infanterikaserna Takutbedring KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8405 Forsvarsbygg Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr.

Detaljer

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Bilag H ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNLEDNING... 3 2 PROSJEKTORGANISASJON... 3 2.1 ORGANISASJON... 3 3 ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 3 3.1 GENERELT... 3 3.2 PARTENES REPRESENTANTER...

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE (YT-FREMKO)

YTELSESBESKRIVELSE (YT-FREMKO) YTELSESBESKRIVELSE (YT-FREMKO) 21.4.2015 Prosjekt 1003601 Nytt Nasjonalmuseum Side 1 av 7 1 Hovedoppgaver 1.1 Generelt Fremdriftskoordinator (FREMKO) skal være ansvarlig for fremdriftsadministrasjon av

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS Fornyelse av Sea King hangar, Sola Prosjektnummer Kontrakt

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS Fornyelse av Sea King hangar, Sola Prosjektnummer Kontrakt KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8401 Fornyelse av Sea King hangar, Sola Prosjektnummer 2485163 Kontrakt 420001 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KVALITETSSIKRING... 3 1.1 Generelt...

Detaljer

PA- RUTINER. Prosjekt: Råholt ungdomsskole - RUSK. PROSJEKT: Råholt ungdomsskole - RUSK OPPDRAGSGIVER: Eidsvoll kommune DATO: 10.12.

PA- RUTINER. Prosjekt: Råholt ungdomsskole - RUSK. PROSJEKT: Råholt ungdomsskole - RUSK OPPDRAGSGIVER: Eidsvoll kommune DATO: 10.12. PA- RUTINER PROSJEKT: Råholt ungdomsskole - RUSK OPPDRAGSGIVER: Eidsvoll kommune DATO: 10.12.13 INNHOLD 0 RUTINER 3 0.1 GENERELT 3 0.2 WEB -BASERT DOKUMENTHOTELL 3 0.3 PROSJEKTERINGSRUTINER 3 1 ORGANISASJON

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PGL)

YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PGL) YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PGL) INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 HOVEDOPPGAVE... 2 3 YTELSER I SAMTLIGE PROSJEKTFASER... 2 3.1 Administrative forhold... 2 3.2 Fremdrift... 3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III D PROSJEKTERINGSTJENESTER ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR PROSJEKTERINGSOPPDRAG

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III D PROSJEKTERINGSTJENESTER ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR PROSJEKTERINGSOPPDRAG KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III D PROSJEKTERINGSTJENESTER FAST PRIS ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR PROSJEKTERINGSOPPDRAG PROSJEKT: ADMINISTRASJONSBYGG MJK PÅ HOS PROSJEKT NR. 2485098 TILBUD NR. 480278

Detaljer

Tilbud nr Prosjekt Oppgradering av UVB bunker KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER. Forsvarsbygg Utvikling Vest

Tilbud nr Prosjekt Oppgradering av UVB bunker KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER. Forsvarsbygg Utvikling Vest Tilbud nr 480318 Prosjekt 2485063 Oppgradering av UVB bunker KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Forsvarsbygg Utvikling Vest 0 For tilbud 480318 22.03.2011 LLA BST Revisjon Revisjonen

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Kapittel: D. Planprogram for kommunedelplan Nykirke - Barkåker Spesielle kontraktsbestemmelser og oppdragsspesifikke bestemmelser

Innholdsfortegnelse: Kapittel: D. Planprogram for kommunedelplan Nykirke - Barkåker Spesielle kontraktsbestemmelser og oppdragsspesifikke bestemmelser Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 1 0. D0 Orientering om kapittel D Oppdragsspesifikke bestemmelser... 3 1. D1 Kontraktsbestemmelser... 3 1.1 Habiltetskrav og taushetsplikt... 3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8401

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8401 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8401 Heistadmoen Hengsvann oppgradering og utvikling av baneanlegg Prosjektnr: 2495297 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KVALITETSSIKRING... 3 1.1 Generelt...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8405

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8405 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8405 Markedsområde Hålogaland Ombygging drenering og oljeutskiller fra stasjon Leknes Prosjekt 2015-153 Kontraktsnummer 2015/1035 INNHOLD

Detaljer

Overordnede krav til sluttdokumentasjon

Overordnede krav til sluttdokumentasjon E07 08.11.12 For implementering GMWEE GMRTV GMFAG A06 24.10.12 For høring GMWEE GMRTV GMFAG E05 11.03.11 For implementering GMWEE GMRTV GMFAG E04 29.10.10 Mindre justeringer GMRTV GMWEE GMFAG E03 26.02.10

Detaljer

Sak 12/ Vedlegg 2 Prissammendrag

Sak 12/ Vedlegg 2 Prissammendrag Prosjekt: Akershus Universitetssykehus HF Tittel: Sak 12/ 09133 Vedlegg 2 Prissammendrag 02 For Tilbud 14.12.12 AM PA JTH 01 For IDK 12.12.12 AM PA JTH Rev. Beskrivelse Rev. Dato Utarbeidet Kontroll Godkjent

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS Gurulia SØF, G-område

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS Gurulia SØF, G-område KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8405-8407 Gurulia SØF, G-område 160003 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KVALITETSSIKRING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Gjennomføringsplan... 3 1.2.1 Gjennomføringsplanen

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Prosjektnavn Adresse: Revideringer av planen VERSJ DATO REVISJON OMFATTER UTF AV KONTR GODKJ INNHOLD: 1. FORKORTELSER. DEFINISJONER OG HENVISNINGER 2. BESKRIVELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS Prosjekt: Oslo kabeltraseer Kontrakt:

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS Prosjekt: Oslo kabeltraseer Kontrakt: KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8405 Prosjekt: 2435210 Oslo kabeltraseer Kontrakt: 430382 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KVALITETSSIKRING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Kvalitetsplan...

Detaljer

Prosjekt nr Campus Ås, SLP - Gjennomføring. Forretningsrutiner for totalentreprise K653 Pumpesystem for produksjonsdyrgjødsel

Prosjekt nr Campus Ås, SLP - Gjennomføring. Forretningsrutiner for totalentreprise K653 Pumpesystem for produksjonsdyrgjødsel Prosjekt nr. 1000501 Campus Ås, SLP - Gjennomføring Forretningsrutiner for totalentreprise K653 Pumpesystem for produksjonsdyrgjødsel 1 Innhold 0 Generelt... 3 1 Prosjektadministrative rutiner... 3 1.1

Detaljer

AVTALEDOKUMENT. Lunner kommune, Eiendom og infrastruktur. Pxxx- Rehabilitering av tegelfasader ved Lunner Rådhus

AVTALEDOKUMENT. Lunner kommune, Eiendom og infrastruktur. Pxxx- Rehabilitering av tegelfasader ved Lunner Rådhus AVTALEDOKUMENT Dette avtaledokument er bygget opp med grunnlag i NS 3410. 4. utgave september 1994. «Formular for kontrakt om utførelse av bygg- og anleggsarbeider» Lunner kommune, Eiendom og infrastruktur

Detaljer

PROSJEKT NR VA-ANLEGG

PROSJEKT NR VA-ANLEGG Konkurransegrunnlag Del II Vedlegg 8 PROSJEKT NR VA-ANLEGG Forretningsrutiner i byggetiden FjellVAR den 30. mars 2010, rev. feb. 13 INNHOLD 1. Orientering 2. Korrespondanse 3. Tillegg/endringsarbeider

Detaljer

Ytelsesbeskrivelse. Rehabilitering. Ungdomshallen og kunstisflate Sarpsborg stadion

Ytelsesbeskrivelse. Rehabilitering. Ungdomshallen og kunstisflate Sarpsborg stadion Ytelsesbeskrivelse Rehabilitering Ungdomshallen og kunstisflate Sarpsborg stadion 1. Ytelsesbeskrivelse 1.1 Beskrivelse av Sarpsborg kommunes samspillsmodell Samspillentreprisen er en totalentreprise basert

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III D RÅDGIVNINGSOPPDRAG NS 8402

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III D RÅDGIVNINGSOPPDRAG NS 8402 Konkurransegrunnlag del III D KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III D RÅDGIVNINGSOPPDRAG NS 8402 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Prosjektering Ytre Oslofjord Side: 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE PARTENES REPRESENTANTER...

Detaljer

Bilag B1 - Vederlag. Minikonkurranse. 72612 Forenklet Transfer. Bygningsmessige arbeider

Bilag B1 - Vederlag. Minikonkurranse. 72612 Forenklet Transfer. Bygningsmessige arbeider Prosjekttittel: Oslo Lufthavn Tittel: Bilag B1 - Vederlag Minikonkurranse 72612 Forenklet Transfer Bygningsmessige arbeider E01 15.12.2014 For tilbud GMBFL GMJSK GMALH Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert

Detaljer

Bilag E6 Prosedyre for bruk av skjemaer for varsling, endringer og avvik

Bilag E6 Prosedyre for bruk av skjemaer for varsling, endringer og avvik Prosjekt: Nye Deichmanske hovedbibliotek Tittel: Bilag E6 Prosedyre for bruk av skjemaer for varsling, endringer og avvik 01 For anbudsforespørsel 21.06.2013 BEF BEF PKF Rev. Beskrivelse Rev. Dato Utarbeidet

Detaljer

AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406

AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406 AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406 1 Parter Oppdragsgiver: Org.nr: Entreprenør: Org.nr: Forsvarsbygg 975950662 Adresse: Adresse: Representant: Representant: E-post: Tlf: E-post: Tlf: 2 Om oppdraget:

Detaljer

FYGLE TRANSFORMATORSTASJON

FYGLE TRANSFORMATORSTASJON LOFOTKRAFT AS FYGLE TRANSFORMATORSTASJON Entreprise: Hovedentreprise bygningsmessige arbeider Vedlegg G Administrative bestemmelser 2012-02-01 Innhold 1 Entreprenørens organisering 4 1.1 Byggherrens organisasjon

Detaljer

Kai Breivika Nord, kai 2

Kai Breivika Nord, kai 2 Tromsø Havn KF Kai Breivika Nord, kai 2 Entreprise: Kai Del II 5 Administrative bestemmelser 2016-10-07 0 07.10.2016 FRLUT BJHJE BJHJE Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS Ramsund UVB Anleggsentreprise. Prosjektnummer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS Ramsund UVB Anleggsentreprise. Prosjektnummer KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8405-8407 Ramsund UVB Prosjektnummer 2455343 Kontraktsnummer 450869 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KVALITETSSIKRING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Kvalitetsplan...

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER

KONTRAKTSBESTEMMELSER Kontraktsbestemmelser NS 8407 1 B KONTRAKTSBESTEMMELSER B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 (Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

Detaljer

B.3.1. TILBUDSSKJEMA 2. REGNINGSARBEIDER

B.3.1. TILBUDSSKJEMA 2. REGNINGSARBEIDER B.3.1. TILBUDSSKJEMA Tilbudsskjema fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er beskrevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS Langtidsleie av mannskapsbrakke

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS Langtidsleie av mannskapsbrakke KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8407 Langtidsleie av mannskapsbrakke INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KVALITETSSIKRING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Kvalitetsplan... 3 1.3 Kontrollplaner...

Detaljer

SAMA AKTIVITETSSENTER - FASADEREHABILITERING Tilbud E01 Totalentreprise grunnlag.

SAMA AKTIVITETSSENTER - FASADEREHABILITERING Tilbud E01 Totalentreprise grunnlag. 140158 SAMA AKTIVITETSSENTER - FASADEREHABILITERING Tilbud E01 Totalentreprise grunnlag KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL II Kontraktbestemmelser med blanketter NS8407 For Tilbud 150513 BAN Revisjon Revisjonen

Detaljer

KONTRAKTS- BESTEMMELSER FOR SAMSPILL

KONTRAKTS- BESTEMMELSER FOR SAMSPILL KONTRAKTS- BESTEMMELSER FOR SAMSPILL Side 1 av 9 DEL 0... 3 KONTRAKTSBESTEMMELSER SAMSPILL... 3 1. Avtalens intensjon og definisjoner... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Definisjoner... 3 Organisasjon og samarbeidsform...

Detaljer

OPPLÆRING E04 01.03.96 FOR IMPLEMENTERING HBO ASO ETA E03 02.02.96 FOR IMPLEMENTERING HBO ASO ETA A02 24.01.96 INTERN UTGAVE HBO ASO

OPPLÆRING E04 01.03.96 FOR IMPLEMENTERING HBO ASO ETA E03 02.02.96 FOR IMPLEMENTERING HBO ASO ETA A02 24.01.96 INTERN UTGAVE HBO ASO Side: 1 av 10 DOKUMENT TITTEL: OPPLÆRING LEVERANDØR OSLO HOVEDFLYPLASS AS E04 01.03.96 FOR IMPLEMENTERING HBO ASO ETA E03 02.02.96 FOR IMPLEMENTERING HBO ASO ETA A02 24.01.96 INTERN UTGAVE HBO ASO A01

Detaljer

FDV-MANUAL. Revisjonshistorikk. Revisjon Dato Kommentar Ansv. 0.1 04.04.14 Første utkast LKA

FDV-MANUAL. Revisjonshistorikk. Revisjon Dato Kommentar Ansv. 0.1 04.04.14 Første utkast LKA FDV-MANUAL Revisjonshistorikk Revisjon Dato Kommentar Ansv. 0.1 04.04.14 Første utkast LKA Dokumentet er utarbeidet av Universitetet i Oslo i perioden november 2013 april 2014>. Lise Katrine Amlie OptioFM

Detaljer

Dam Solbergvann, Rehabilitering

Dam Solbergvann, Rehabilitering Drammen kommune Dam Solbergvann, Rehabilitering Bygningstekniske arbeider Administrative bestemmelser 2013-04-09 Oppdragsnr.: 5122510 Innhold 1 Entreprenørens organisering 4 1.1 Byggherrens organisasjon

Detaljer

KVALIFIKASJONSKRAV TIL LEVERANDØR FOR Å BLI INVITERT TIL KONKURRANSE

KVALIFIKASJONSKRAV TIL LEVERANDØR FOR Å BLI INVITERT TIL KONKURRANSE Avinor Trondheim lufthavn, Værnes Terminalutvikling 2013 Entreprise 301 Pirforlengelse vest, commuterterminal og KVALIFIKASJONSKRAV TIL LEVERANDØR FOR Å BLI INVITERT TIL KONKURRANSE I. INNLEDNING Avinor

Detaljer

Overordnet kvalitetsplan

Overordnet kvalitetsplan Eigil Røe Bygg- og Prosjektledelse AS Tinn kommune Mårvik - Avfallsanlegg (Toppdekke) Overordnet kvalitetsplan Utført Tekst Dato Rev. EIGIL RØE Overordnet kvalitetsplan 21.01.2016 2 EIGIL RØE Overordnet

Detaljer

BILAG B VEDERLAG E 2402 Mur, puss og flis

BILAG B VEDERLAG E 2402 Mur, puss og flis Trondheim eiendom BILAG B VEDERLAG E 2402 Mur, puss og flis Bilag B Vederlag Entreprise E 24032 Trondheim kommune - Trondheim eiendom Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISSAMMENDRAG... 3 2 REGULERING

Detaljer

Generell del Side:1 (7) Dato 30.06.2016 Arkivref. Rissa kommune Kommunalteknikk Rådhusveien 13, 7100 RISSA Tlf. 73 85 27 00 Fax.

Generell del Side:1 (7) Dato 30.06.2016 Arkivref. Rissa kommune Kommunalteknikk Rådhusveien 13, 7100 RISSA Tlf. 73 85 27 00 Fax. Generell del Side:1 (7) RISSA KOMMUNE BEHANDLING SIGEVANN ÅLMO DEPONI ENTREPRISE: ANLEGGSARBEIDER MED VA Del 2: Kontraktsgrunnlaget Oppdragsgiver: Rissa kommune Utgave: : 1 Oppdragsgivers repr. Ivar Asbjørn

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL)

PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL) YT-PRL YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL) Prosjektnr: 12273 PREG Brønnøysundregistrene Dato: 2013.05.16 Saks- og dokumentnr: 201300316 - Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Hovedoppgave...

Detaljer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Prosjektnummer Berg fengsel, nytt sauefjøs Doculive-nummer

TILBUDSSKJEMA. Tilbudsskjema - Totalentreprise Prosjektnummer Berg fengsel, nytt sauefjøs Doculive-nummer TILBUDSSKJEMA For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og

Detaljer

Prosjekt nr FHI

Prosjekt nr FHI Administrative bestemmelser Varekjøp K902 Kontorinnredning, prosjektkontor Prosjekt nr. 11979 FHI Prosjektkontor Victoria terrasse Kontorinnredning Vedlegg 4 Administrative bestemmelser Alle kontrakter.

Detaljer

Bilag B1-Vederlag. Bygningsmessige arbeider

Bilag B1-Vederlag. Bygningsmessige arbeider Prosjekttittel: Oslo Lufthavn AS A127372 Økt toalettkapasitet Pir øst Tittel: Bilag B1-Vederlag Bygningsmessige arbeider B01 03.02.2014 For tilbud GMRBN GMSNG GMAMA Revisjon Dato Tekst Laget Kontrollert

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER SAMSPILL

KONTRAKTSBESTEMMELSER SAMSPILL KONTRAKTSBESTEMMELSER SAMSPILL Prosjekt 3520 Sjøli- Nybygg Side 1 av 9 KONTRAKTSBESTEMMELSER SAMSPILL Kontrakts bestemmelsene for samspill er basert NS 8407, men går ved motstridene foran NS 8407. 1. Avtalens

Detaljer

KVÆFJORD KOMMUNE HELSEHUS

KVÆFJORD KOMMUNE HELSEHUS KVÆFJORD KOMMUNE HELSEHUS Konkurransegrunnlag Del II Kontraktsbestemmelser 28.09. 2016 OHP KR KMG Revisjon Kommentar Dato Utarb. av Kont. av Godkj. av Utarbeidet av: Tittel: Kontraktsbestemmelser KVÆFJORD

Detaljer

VOLDA KOMMUNE ENTREPRISE:TILBYGG LAGER DEL 2: KONTRAKTSGRUNNLAGET

VOLDA KOMMUNE ENTREPRISE:TILBYGG LAGER DEL 2: KONTRAKTSGRUNNLAGET VOLDA KOMMUNE ENTREPRISE:TILBYGG LAGER DEL 2: KONTRAKTSGRUNNLAGET UTGAVE: 0 DATO: 05.07.2016 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Volda kommune Dokumenttittel: Del 2 - NS 8405 Oppdrag: 606500-01 Tilbygg

Detaljer

KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG

KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt byggelederen) Organisasjonsnr./personnr om 169-BYM-2014 Byggeleder til bygging av Nedre

Detaljer

Konkurransegrunnlag del III D TILBUD NR.: 490692 2495258 HENGSVANN BANE 22 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR PROSJEKTERINGSOPPDRAG

Konkurransegrunnlag del III D TILBUD NR.: 490692 2495258 HENGSVANN BANE 22 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR PROSJEKTERINGSOPPDRAG Konkurransegrunnlag del III D TILBUD NR.: 490692 2495258 HENGSVANN BANE 22 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR PROSJEKTERINGSOPPDRAG INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PARTENES REPRESENTANTER... 3 2 KVALITETSSIKRING...

Detaljer

Avtaledokument. som byggherre, organisasjonsnummer:

Avtaledokument. som byggherre, organisasjonsnummer: TRONDHEIM KOMMUNE Utbyggingsenheten Avtaledokument Mellom Trondheim kommune som byggherre, organisasjonsnummer: 970 416 420 adresse: Trondheim kommune ved Utbyggingsenheten 7004 Trondheim besøksadresse:

Detaljer

Bilag E6 Prosedyre for bruk av skjemaer for varsling, endringer og avvik

Bilag E6 Prosedyre for bruk av skjemaer for varsling, endringer og avvik Prosjekt: Nye Deichmanske hovedbibliotek Tittel: Bilag E6 Prosedyre for bruk av skjemaer for varsling, endringer og avvik 03 Justert skjema og tekst knyttet til 26.02.2014 LON BEF JAE varsling 02 Rettet

Detaljer

Dam Stovivatn-rehabilitering av dam

Dam Stovivatn-rehabilitering av dam Bærum kommune Dam Stovivatn-rehabilitering av dam Kontraktsdokumenter Administrative bestemmelser Innhold 1 Entreprenørens organisering 4 1.1 Byggherrens organisasjon 4 1.2 Entreprenørens organisasjon

Detaljer

VEDLEGG C ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

VEDLEGG C ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER VEDLEGG C ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Side: 1 av 6 INNHOLD: 1 Bestilling, fakturering... 3 2 Elektronisk faktura (efaktura)... 4 3 Kvalitetssikring... 4 4 Møter... 4 5 Kontraktsoppfølging... 5 6 Partenes

Detaljer

HØYBUKTMOEN OPPGRADERING/UTVIKLING AV BANEANLEGG KONTRAKT / TILBUD KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8405

HØYBUKTMOEN OPPGRADERING/UTVIKLING AV BANEANLEGG KONTRAKT / TILBUD KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8405 2455329 HØYBUKTMOEN OPPGRADERING/UTVIKLING AV BANEANLEGG KONTRAKT / TILBUD 450787 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8405 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KVALITETSSIKRING... 3 1.1 Generelt...

Detaljer

BODØ KOMMUNE V/BODØ KOMMUNALE EIENDOMMER KF side 4 av 26 TILBUDSINNBYDELSE KONTRAKT PROSJEKTERINGSLEDER- PRL

BODØ KOMMUNE V/BODØ KOMMUNALE EIENDOMMER KF side 4 av 26 TILBUDSINNBYDELSE KONTRAKT PROSJEKTERINGSLEDER- PRL BODØ KOMMUNE V/BODØ KOMMUNALE EIENDOMMER KF side 4 av 26 1 Tilbudsinnbydelse 1.1 Generelt om tilbud og oppdrag Bodø kommune som oppdragsgiver, innbyr med dette rådgivende ingeniører til å inngi tilbud

Detaljer

Bilag A 2 ORIENTERING OM KONTRAKTSARBEIDET

Bilag A 2 ORIENTERING OM KONTRAKTSARBEIDET Bilag A 2 ORIENTERING OM KONTRAKTSARBEIDET Orientering om kontraktsarbeidet 1 GENERELT skal som tiltakshaver bygge nytt anlegg med varmtvannsbasseng på tomt ved Ålesund sjukehus. I den sammenheng ønsker

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II Bilag A2 ARBEIDSOMFANG Totalentreprise

Konkurransegrunnlag Del II Bilag A2 ARBEIDSOMFANG Totalentreprise Konkurransegrunnlag Del II Bilag A2 ARBEIDSOMFANG Totalentreprise Innhold 1 Organisering av prosjektet... 3 1.1 Organisering generelt 3 1.2 Ansvarsroller iht. Plan- og bygningslov 3 1.3 Ansvarsroller iht.

Detaljer

Vedlegg G. Administrative Bestemmelser

Vedlegg G. Administrative Bestemmelser Entreprise Grøtsund industripark byggetrinn 1 Vedlegg G Administrative Bestemmelser Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 ENTREPRENØRENS ORGANISERING... 4 1.1 Entreprenørens organisasjon

Detaljer

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast.

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Disposisjon rammebetingelser aktører / samspill Ansvar Foredrag ved senioringeniør Odd Helge Stormark - MULTICONSULT Side: 1 Rammebetingelser tid

Detaljer

Tilbudsskjema. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1.

Tilbudsskjema. For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 AV 5 Tilbudsskjema For det tilfelle at Statsbygg har unnlatt å velge ett av flere alternative formuleringer i punktene nedenfor, gjelder alternativ 1. 1 Tilbud 1.1 Tilbudssammendrag De komplette arbeider,

Detaljer

BILAG A LEVERANSEOMFANG

BILAG A LEVERANSEOMFANG Nytt universitetssykehus - St. Olavs Hospital Innkjøpspakke 020-051B Uttakssentral, rammeløsning Rev. dato: 04.07.2006 BILAG A LEVERANSEOMFANG m/følgende vedlegg: Vedlegg A1 Arbeidsflyt etter kontrahering

Detaljer

Helse Møre og Romsdal. M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør TILBUDSSKJEMA. Vedlegg til konkurransebestemmelsene

Helse Møre og Romsdal. M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør TILBUDSSKJEMA. Vedlegg til konkurransebestemmelsene M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør Vedlegg til konkurransebestemmelsene M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. Rammeavtale entreprenør Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8407

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8407 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8407 Drevjamoen oppgradering og utvikling av nye baneanlegg Prosjektnummer 2495308 Kontraktsnummer 491215 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KVALITETSSIKRING...

Detaljer

Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner

Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 1 av 7 Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONKURRANSEREGLER... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 TILBUDET... 3 1.3 FORBEHOLD... 3 1.4 ALTERNATIVE TILBUD...

Detaljer

TILBUD/KONTRAKT Kongsvinger festning- Sikringstiltak. Tilbudsnr.:

TILBUD/KONTRAKT Kongsvinger festning- Sikringstiltak. Tilbudsnr.: 2435041 Kongsvinger festning - Laboratoriet Side: 1 av 10 TILBUD/KONTRAKT 430095 2435041 Kongsvinger festning- Sikringstiltak Tilbudsnr.: 430146 KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER TOTALENTREPRISE NS Kontrakt Byggherrerigg på Reitan

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER TOTALENTREPRISE NS Kontrakt Byggherrerigg på Reitan KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER TOTALENTREPRISE NS 8407 Kontrakt 450848 Byggherrerigg på Reitan INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KVALITETSSIKRING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Kvalitetsplan...

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER

KONTRAKTSBESTEMMELSER Vedlegg 1: B Kontraktsbestemmelser 1 B KONTRAKTSBESTEMMELSER B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 (Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE ROSSELANDSVEIEN 47 TILBUDSGRUNNLAG SHA-PLAN FOR TOTALENTREPRISE

SONGDALEN KOMMUNE ROSSELANDSVEIEN 47 TILBUDSGRUNNLAG SHA-PLAN FOR TOTALENTREPRISE ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF 02694 WWW cowi.no SONGDALEN KOMMUNE ROSSELANDSVEIEN 47 TILBUDSGRUNNLAG SHA-PLAN FOR TOTALENTREPRISE OPPDRAGSNR. A063547 DOKUMENTNR. 1 VERSJON 1

Detaljer

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD Vedlegg 04 KONTRAKTBESTEMMELSER 1. KONTRAKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (i det følgende "NS 8407"), samt de presiseringer

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS Rigge og vedlikeholdshall Kontrakt

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS Rigge og vedlikeholdshall Kontrakt KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8405-8407 Rigge og vedlikeholdshall 2445132 Kontrakt 420 043 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KVALITETSSIKRING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Kvalitetsplan...

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser. Innhold

C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser. Innhold Statens vegvesen Region øst C3-1 C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Innhold 1 SAMHANDLINGSPROSESS... 2 2 KVALITETSSIKRING... 2 2.1 KVALITETSPLAN... 2 2.2 DOKUMENTASJON... 2 2.2.1 Sjekklister... 2 2.2.2

Detaljer

Steigen kommune. Steigen kultursal. Vedlegg A- Arbeidsomfang Oppdragsnr.:

Steigen kommune. Steigen kultursal. Vedlegg A- Arbeidsomfang Oppdragsnr.: Steigen kommune Steigen kultursal Vedlegg A- Arbeidsomfang 2015-07-07 Oppdragsnr.: 51467104 Steigen kultursal Steigen kommune Oppdragsnr.:5147104 06.07.15 OMH EME OMH Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

KONTRAKT MELLOM XXXX. Miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

KONTRAKT MELLOM XXXX. Miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus KONTRAKT MELLOM XXXX OG Miljøvernavdelingen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus (Som del av denne avtale følger:) Konkurransegrunnlag av 20.mars 2013 med kravspesifikasjon Overvåking av storsalamander i Norge

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8407. Prosjektnavn Utvidelse av batterilab

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8407. Prosjektnavn Utvidelse av batterilab KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8407 Prosjektnavn Utvidelse av batterilab INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KVALITETSSIKRING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Kvalitetsplan... 3 1.3 Kontrollplaner...

Detaljer