Krav til planlegging og rapportering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Krav til planlegging og rapportering"

Transkript

1 E For implementering GMHFA GMØLA GMAMA B For høring GMHFA GMØLA GMAMA E For implementering GMHFA GMSNG GMAMA REVISJON DATO TEKST LAGET KONTROLLERT GODKJENT DOKUMENTASJONS EIER / ORGANISASJONSENHET G6400 UTGIVER FAGDEL DOK.KAT LØPENR. REVISJON Side 1 av 15 OSLAS AO SP 0018 E03 OSLO LUFTHAVN AS ER ET HELEID DATTERSELSKAP AV AVINOR AS

2 Vesentlige endringer i denne revisjonen: Beskrivelse av endringen Hovedoppdatering basert på T2-bilag D4F Pkt.nr. Alle Innholdsfortegnelse 1 Formål Prosjektets plannivåer - Fremdriftsplaner Planer som skal leveres Planer de Prosjekterende og Entreprenører med egenprosjektering skal levere Planer som Entreprenørene skal levere Gjennomføring Generelt Entreprenørenes Produksjonsplan (nivå 2) Krav til fremdriftsrapportering og avviks- og konsekvensanalyse Gjenværende varighet Spesielle krav til personell og utstyr Etablering av kostnadsbudsjett Revisjon av budsjetter Loggføring av tilleggs- og endringsarbeider Krav til statusrapportering (Månedsrapport) Generelt Månedsrapportens innhold Veiledning til Månedsrapport Del 1 Hoveddel (tekst og nøkkeltall) Veiledning til Månedsrapport Del 2 Vedlegg Maler og skjema... 9 Side 2 av 15

3 1 FORMÅL Formålet med denne spesifikasjonen er å beskrive de krav til tidsplanlegging, budsjettering og rapportering som skal følges i entreprise- og prosjekteringser med OSL. Dette dokumentet gir en beskrivelse av hva som skal inngå i månedsrapporteringene. 2 PROSJEKTETS PLANNIVÅER - FREMDRIFTSPLANER Fremdriftsplaner skal etableres i flere nivåer, der aktiviteter på et underliggende nivå skal kunne aggregeres til aktiviteter på et overliggende nivå. Planer på alle nivåer skal kunne vises som ganttdiagram med frontlinje og gjenværende varighet. Følgende hovednivåer gjelder: Byggherren Hovedfremdriftsplan (nivå 1). Byggherrens overordnede fremdriftsplan for hele prosjektet. Planen skal ivareta de viktigste aktiviteter i forhold til prioritering av rekkefølge, varigheter, avhengigheter, slakk og kritisk vei. Skal også inkludere smilepæler og grensesnittmilepæler. Fungerer som rammeplan for Entreprenørenes utarbeidelse av Produksjonsplaner for egne arbeider. De prosjekterende Prosjekteringsplan (nivå 2). Skal inkludere alle fag, ARK, RIB, RIV, RIE osv. Brukes til styring og rapportering til Byggherre. Planen skal vise fremdriftsfront og gjenværende varighet. Dokumentplan. Skal vise alle dokumenter som skal produseres. Kan være en liste med dokumenter og tilhørende datoer for oppstart, kontroller, utsendelse til Byggherre for kontroll, utsendelse for anbud, arbeidstegning, som-bygget tegning. Planen brukes til styring, og rapportering til Byggherre. Bemanningsplan. Skal vise planlagt bemanning over hele s. Brukes til styring, og rapportering til Byggherre. Entreprenørene Produksjonsplan (nivå 2). Entreprenørenes detaljerte framdriftsplaner. Ved koordinering av sideentrepriser skal planen inneholde plan for alle koordinerte sideentrepriser. Ved totalentrepriser skal prosjektering inngå. Produksjonsplanen skal gjenspeile de rammer som er gitt av prosjektets Hovedframdriftsplan. Detaljplaner (nivå 3). Dette nivået er en ytterligere nedbryting av Produksjonsplan for særskilte arbeidsoperasjoner for styringen av arbeidet. Eksempler på detaljplaner er: Månedsplaner, 14-dagers planer, ukeplaner, rullerende planer 3 PLANER SOM SKAL LEVERES 3.1 Planer de Prosjekterende og Entreprenører med egenprosjektering skal levere Etterfølgende tabell oppsummerer planer som skal leveres i hht ens D-bilag: Side 3 av 15

4 Planer som skal leveres Leveres Merknad Prosjekteringsplan (nivå 2) 1 uke etter avrop på rammeavtale Gjelder for mindre oppdrag bestilt på rammeavtaler inngått Gjelder ved er som kontraheres via separate tilbudskonkurranser. Bemanningsplan. Utarbeides med utgangspunkt i Prosjekteringsplan (nivå 2). Ved avrop på rammeavtale skal plan fremlegges i minikonkurranse. Kostnadsbudsjett 3.2 Planer som Entreprenørene skal levere Etterfølgende tabell oppsummerer planer Entreprenørene skal levere i hht ens D-bilag: For er hvor Entreprenørene har egen prosjektering gjelder kravene i pkt 3.1 i tillegg. Planer som skal leveres Leveres Merknad Entreprenørenes Produksjonsplan (nivå 2) Detaljplaner framdrift (nivå 3) Bemanningsplan Kostnadsbudsjett Skal gjelde for alle gjennomføringsfaser. Versjonen som leveres med tilbudet skal være en forenklet utgave som på et overordnet nivå viser hvordan Entreprenøren planlegger å oppnå ens milepæler. Skal godkjennes og fryses som basis for rapportering. I minikonkurranser vil det fremgå separate krav. 14-dagers planer/ukeplaner Utarbeides med utgangspunkt i Produksjonsplan (nivå 2) Skal godkjennes og fryses som grunnlag for kostnadsrapportering. Dokumentplan Første utgave av plan for hvilke dokumenter (inkl. rødstrektegninger) som Side 4 av 15

5 Hovedutstyrsliste (HUL) Kvalitetsplan Entreprenørens SHA-plan Kontrollplan for Ytre Miljø Beredskapsplan Avfallsplan Ved igangsettingssøknad skal leveres Første utgave av liste med oversikt over ens utstyrsleveranser. Skal inngå i slutt-dokumentasjon For sikring av kvalitet. Utarbeides på grunnlag av Byggherrens SHA-plan og i samsvar med intern kontroll forskriften Plan for Entreprenøren ivaretagelse av miljøforhold. Plan for å begrense skader, personell, utstyr og miljø. Plan for avfallshåndtering. (Brukes kun i prosjekter med betydelige rive/saneringsarbeider) 4 GJENNOMFØRING 4.1 Generelt Byggherren har normalt etablert en overordnet framdriftsplan for arbeidene i forbindelse med utsendelse av konkurransegrunnlag. 4.2 Entreprenørenes Produksjonsplan (nivå 2) Tilbudets plan (inkl oppstartsplan) Entreprenøren skal utarbeide en forenklet første versjon av sin Produksjonsplan som en del av tilbudet, med basis i Byggherrens Hovedframdriftsplan. Entreprenøren skal innen sinngåelse levere oppdatert Produksjonsplan for hele arbeidet. Planen skal omfatte et komplett arbeidsomfang for entreprisen, koordinerte sideentrepriser, leverandørprosjektering, prefabrikasjon, montasje og bygging, testing og sluttdokumentasjon. Kontraktens milepæler, jf Bilag C, skal være implementert og vist i planen. 4.3 Krav til fremdriftsrapportering og avviks- og konsekvensanalyse Status i fremdriften av arbeidet skal presenteres ved å sammenholde faktisk fremdrift med planlagt fremdrift. Faktisk fremdrift (i prosent) skal rapporteres på grunnlag av det til enhver tid kjente arbeidsomfang. Det skal gjøres en nøye vurdering av gjenværende varighet for viktige/kritiske aktiviteter. Ved avvik fra planlagt fremdrift skal det gjøres en konsekvensanalyse med forslag til korrigerende tiltak. For øvrig skal følgende hovedprinsipp benyttes for presentasjon av status i månedsrapporten: Side 5 av 15

6 1. Ganttdiagram av aggregert plan med fremdriftsfront som viser om hver enkelt aktivitet på planen ligger foran, på, eller etter plan, og tidsmessig hvor mye. 4.4 Gjenværende varighet Gjenværende varighet for igangsatte aktiviteter er den vesentligste parameter for kontroll av fremdriften ved rapporteringstidspunktet. Påbegynte aktiviteter: Det forutsettes at Entreprenøren / de prosjekterende vurderer dette ut fra hva som faktisk er prestert i forhold til aktivitetenes totale arbeidsomfang. Ikke påbegynte aktiviteter: Hvis Entreprenøren / de prosjekterende har kjennskap til at omfanget av ikke påbegynte aktiviteter av en eller annen årsak er endret i forhold til planlagt, skal også dette gjenspeiles som en vurdering av gjenværende varighet for slike aktiviteter. 5 SPESIELLE KRAV TIL PERSONELL OG UTSTYR 5.1 Etablering av kostnadsbudsjett Det skal 3 uker etter sinngåelse leveres oppdatert kostnadsbudsjett, periodisert og pr mnd. Budsjettet skal godkjennes av Byggherren, og tillates ikke endret uten avtale med Byggherren. Kostnadsbudsjett Kostnadsbudsjettet fryses som godkjent budsjett og fungerer som sammenligningsgrunnlag for rapportering av virkelig påløpt kostnad i forhold til planlagt påløpt kostnad. Betalingsplan For enkelte er kan det være aktuelt å etablere en betalingsplan. Dette avtales særskilt i hvert enkelt tilfelle. 5.2 Revisjon av budsjetter Dersom arbeidet utvikler seg slik at godkjente budsjetter ikke lenger reflekterer den virkelige situasjonen på en tilfredsstillende måte, kan Byggherren kreve at det utarbeides reviderte budsjetter. Endringen skal godkjennes av Byggherren som revidert godkjent budsjett. 5.3 Loggføring av tilleggs- og endringsarbeider I tillegg til arbeidene skal det holdes oversikt over godkjente tilleggs- og endringsarbeider og status på potensielt nye. Oversikten skal løpende ajourføres og legges ved månedsrapport som Endringslogg. 6 KRAV TIL STATUSRAPPORTERING (MÅNEDSRAPPORT) 6.1 Generelt Det skal utarbeides en kortfattet månedsrapport som redegjør for kostnads- og fremdriftsmessig status, status for kvalitetssikring, SHA, RTB(rent tørt bygg), ytre miljø, viktige hendelser, saker som krever byggherrens avklaring, avvik, årsaker, korrigerende tiltak og konsekvenser. Side 6 av 15

7 Med mindre annet er avtalt i forbindelse med ferier og årsavslutning, skal siste søndag i måneden være statusdato for innsamling av data for månedsrapporten. Rapporten skal være Byggherren i hende senest påfølgende fredag kl Rapporten leveres som en elektronisk utgave i PDF-format. I tillegg skal fremdriftsplaner leveres elektronisk på avtalt format. Før oppdraget avsluttes skal entreprenøren utarbeide en siste månedsrapport (sluttrapport) i forbindelse med sluttoppgjøret. Innholdet i denne rapporten skal avtales med Byggherren, og rapporten skal sendes til Byggherren før sluttfaktura oversendes. Rapporten vil normalt ta utgangspunkt i oppsettet for månedsrapporten. 6.2 Månedsrapportens innhold Følgende punkter skal inngå i månedsrapporten: Del 1 - Hoveddel (tekst og nøkkeltall) 1. SAMMENDRAG 1.1 Fremdrift 1.2 Økonomi 2 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) 2.1 Personskader siste periode (antall med og uten fravær) og skader på materiell 2.2 Vernetiltak: Antall vernerunder, Sikker Jobb Analyse (SJA) og Rapportering av Uønskede Hendelser (RUH), Farlige forhold. 2.3 YTRE MILJØ 3 Kvalitetssikring 4 Organisering og bemanning 5 Andre forhold Del 2 Vedlegg til månedsrapporten Vedlegg 1 Endringslogg Vedlegg 2 Avvikslogg Vedlegg 3 Månedsrapport SHA Vedlegg 4 Månedsrapport Ytre Miljø Vedlegg 5 Fremdriftsplan med frontlinje Vedlegg 6 KS i Side 7 av 15

8 6.3 Veiledning til Månedsrapport Del 1 Hoveddel (tekst og nøkkeltall) Nøkkeltall for kostnader med avviksanalyse Nøkkeltall for kostnader skal presenteres på følgende måte: Påløpt denne periode Akkumulert påløpt hittil Gjeldende sverdi Kontraktens hovedposter Budsjett Virkelig (inkl. regulerbare poster) Budsjett Virkelig (inkl. regulerbare poster) Avvik Forrige periode Denne periode Post Delsum 1 Post Delsum 2 Osv. Sum Endringsordre EO nr. EO nr. Osv. Påløpt denne periode Akkumulert påløpt hittil Godkjent beløp Budsjett Virkelig Budsjett Virkelig Avvik Forrige periode Denne periode Sum EO Sum totalt (+EO) Tabellen skal vise virkelige og budsjetterte kostnader for denne måned og hittil, samt totalt bestilt i en pr. forrige og denne måned. I tekst under tabell skal hovedårsak til avvik mellom virkelig påløpt og budsjetterte kostnader angis. Sum totalt skal vise original, alle godkjente endringer og avregninger av regulerbare poster. Kolonnen skal vise utviklingen i total sverdi. 6.4 Veiledning til Månedsrapport Del 2 Vedlegg Vedleggene 1 til 4 utarbeides med bruk av maler og skjema som medfølger dette dokumentet. Side 8 av 15

9 Vedlegg 5 i samsvar med retningslinjer gitt av pkt 4 i dette dokument. Vedlegg 6 Rapport utarbeides med basis i leverandørens eget KS-system. 7 MALER OG SKJEMA Vedlegg 1 Vedlegg 2 Vedlegg 3 Vedlegg 4 Tittel Endringslogg Avvikslogg Mal månedsrapport, SHA, safety og security Mal månedsrapport Ytre miljø Side 9 av 15

10 Kontrakt: Endringslogg Entreprenør: Periode: Vedlegg 1 Prisforespørsel nummer Beskrivelse Fremsatt Status Godkjent Dato Beløp Best. Dato Beløp Sum prisforespørsel Krav om EO nummer Beskrivelse Fremsatt Status Godkjent Dato Beløp Best. Dato Beløp Sum krav om endringsordre Sum endringsordre totalt Statuskoder: 1 Godkjent 2 Ikke godkjent 3 Under behandling 4 Trukket tilbake av Entreprenøren 5 Har vært behandlet, foreløpig avsluttet uten avklaring Side 10 av 15

11 Vedlegg 2 Kontrakt: Avvikslogg Entreprenør: Periode: Avviksnr. Beskrivelse Registrert dato Status Kommentar Statuskoder: 1 Under behandling 2 Avvik lukket 3 Har vært behandlet, foreløpig avsluttet uten avklaring Side 11 av 15

12 MÅNEDSRAPPORT SHA, SAFETY OG SECURITY Prosjekt: OSL - T2 Entreprise: [ Kontraktsnummer og navn ] Entreprenør: [ Navn ] Vedlegg 3 Rapport nr: [ # ] Periode: [ Måned og år ] Periodestart: [ Dato ] Periodeslutt: [ Dato ] 1 Skader Personskade med fravær ut over skadedagen Fraværsskader i Fraværsskader Fraværsdager i Egne ansatte Ansatte hos UE Sum alle [ Fraværsskadene i beskrives kortfattet hendelse, konsekvens og tiltak ] Fraværsdager Personskade uten fravær, men alternativt arbeid Personskader i Personskader Egne ansatte Ansatte hos UE Sum alle [ Skadene i beskrives kortfattet hendelse, konsekvens og tiltak ] Personskade uten fravær eller alternativt arbeid Fraværsskader i Fraværsskader Egne ansatte Ansatte hos UE Sum alle [ Skadene i beskrives kortfattet hendelse, konsekvens og tiltak ] Materielle skader Skader i Skader Skadeverdi i 1000 NOK Eget materiell Andre entreprenørers materiell OSLs eiendom Andres eiendom Sum alle [ Skadene i beskrives kortfattet hendelse, konsekvens og tiltak ] Skadeverdi 1000 NOK OSLO LUFTHAVN AS ER ET HELEID DATTERSELSKAP AV AVINOR AS

13 2 Uønskede hendelser SHA, Airport safety og Airside security Registrering av uønskede RUH i RUH hendelser RUH Registrert av egne ansatte Registrert av ansatte hos UE Sum alle [ Hendelsene i beskrives kortfattet] 3 Risikostyring SHA, Airport safety og Airside security Aktivitet Antall i Antall Risikoanalyse SHA, Airport safety og Airside security Sikker jobb analyser Vernerunder [ Aktivitetene i beskrives kortfattet] 4 Personalforhold Personell på byggeplassen Egne ansatte funksjonærer Egne ansatte produksjonsarbeidere Funksjonærer ansatt hos UE Produksjonsarbeidere ansatt hos UE Sum alle Personer i Timeverk i Timeverk Gardermoen, [ Dato ] [ Signatur ] Krav til framdriftsplanlegging og rapportering Rev. E02 av Side 13 av 15

14 MÅNEDSRAPPORT YTRE MILJØ Vedlegg 4 Prosjekt: OSL - T2 Entreprise: [ Kontraktsnummer og navn ] Entreprenør: [ Navn ] Rapport nr: [ # ] Periode: [ Måned og år ] Periodestart: [ Dato ] Periodeslutt: [ Dato ] 1 Risikostyring og hendelser ytre miljø Aktivitet Antall i Risikoanalyse ytre miljø Miljøskader Registrering av uønsket hendelse (RUH) ytre miljø Vernerunder hvor ytre miljø er behandlet [ Hendelser og aktiviteter i beskrives kortfattet] Antall 2 Avfallsbehandling Kildesorterte fraksjoner Ubehandlet trevirke Behandlet trevirke CCA impregnert trevirke Metall Glass Plast Gipsplater Mineralullisolasjon Maling, lim, lakk og fugemasser EE-avfall Annet avfall til gjenv. Annet farlig avfall til deponi Sum kildesorter avfall Restavfall Sum avfall Sum avfall pr. m 2 BRA Kildesorteringsgrad Sum kildesortert avfall / sum avfall (% en desimal) [ Farlig avfall spesifiseres ] Mengde i (tonn) Mengde (tonn) Akkumulert Mengde totalt til deponi (tonn) Mengde totalt til materialgj env. (tonn) Mengde totalt til energigjenv. (tonn) Krav til framdriftsplanlegging og rapportering Rev. E02 av Side 14 av 15

15 3 Tilsyn og reparasjon av maskiner Aktivitet Antall i Antall Signert sjekkliste for daglig ettersyn av maskiner Reparasjon av maskin i verksted Reparasjon av maskin på stedet [ Beskrivelse av reparasjon på stedet og hvorfor den ikke kunne utføres i verksted ] 4 Støy og støybegrensning Aktivitet Perioden Antall målepunkter Maksimalt lydtrykksnivå i Maksimalt peak-nivå i Støydempende tiltak i [ Hendelser knyttet til målinger over tillatt verdi beskrives. Støydempende tiltak beskrives] 5 Klimagassutslipp Aktivitet Perioden Akkumulert Forbrukt drivstoff [liter] Beregnet CO2 produksjon [gram] 6 Rent, tørt bygg (RTB) [ Beskrivelse av tiltak som er under planlegging og/ eller iverksettelse i for ivaretakelse av Rent, Tørt Bygg. ] 7 Materialvalg Aktivitet Perioden Akkumulert Søknad om bruk av stoffer på KLIFs prioritetsliste Framskaffet sertifikat for produksjon av trevirke Leverte sikkerhetsdatablad Leverte miljødeklarasjoner (EPD) [ Beskrivelse av hvorfor stoffer på KLIFs prioritetsliste ønskes benyttet. ] Gardermoen, [ Dato ] [ Signatur ] Krav til framdriftsplanlegging og rapportering Rev. E02 av Side 15 av 15

KRAV TIL TOTALENTREPRENØRENS TIDPLANLEGGING, BUDSJETTERING OG RAPPORTERING

KRAV TIL TOTALENTREPRENØRENS TIDPLANLEGGING, BUDSJETTERING OG RAPPORTERING Side: 1 av 14 DOKUMENT TITTEL : OG RAPPORTERING TOTALENTR. OSLO HOVEDFLYPLASS AS E05 24.10.95 DIV. PRESISERINGER SEE RMA KEN E04 28.07.95 SFU RAPPORTERING SEE GFR KEN E03 24.02.95 FOR IMPLEMENTERING KEN

Detaljer

Overordnede krav til sluttdokumentasjon

Overordnede krav til sluttdokumentasjon E07 08.11.12 For implementering GMWEE GMRTV GMFAG A06 24.10.12 For høring GMWEE GMRTV GMFAG E05 11.03.11 For implementering GMWEE GMRTV GMFAG E04 29.10.10 Mindre justeringer GMRTV GMWEE GMFAG E03 26.02.10

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

Felles mal for SHA-plan

Felles mal for SHA-plan Løten kommune Hamar kommune Ringsaker kommune Stange kommune Elverum kommune Hias IKS Felles mal for SHA-plan 24.6.2011 Revisjonsoversikt Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Oppdragsgiver

Detaljer

Prosjekt XXXXXX PA- BOK. Måned, åååå 100540-1.1. NB! Siste oppdaterte dokument finnes alltid i ProSmart - 1.1

Prosjekt XXXXXX PA- BOK. Måned, åååå 100540-1.1. NB! Siste oppdaterte dokument finnes alltid i ProSmart - 1.1 Mi Prosjekt XXXXXX PA- BOK Måned, åååå 100540-1.1-1.1 INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG... 4 GENERELL DEL... 5 1 ORIENTERING... 5 1.1 PA-BOK... 5 1.2 ORIENTERING OM PROSJEKTET... 5 1.3 ORIENTERING OM KONTRAKTSINNDELING/

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA 140902 rev_gjennomføringsmodell psa.docx Side 1 Faveo Prosjektledelse AS Mulig Gjennomføringsmodell for PSA Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, basert på NS 8402:2010. for

Konkurransegrunnlag. Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, basert på NS 8402:2010. for Konkurransegrunnlag Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, basert på NS 8402:2010 for Forside kan lages i forsidegenerator på vegveven/grafisk senter Konkurransegrunnlag av Region:Klikk

Detaljer

D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan. Innhold. 1 SHA-plan... 2-24

D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan. Innhold. 1 SHA-plan... 2-24 Statens vegvesen Region vest D2-H - 1 1202 Stor-Bergen 2015-2020 D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan 2014-12-01 D2 Tegninger og supplerende dokumenter D2-H SHA-plan Innhold 1 SHA-plan...

Detaljer

Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument

Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument Høgskolen i Narvik Institutt for bygnings-, drifts- og konstruksjonsteknologi Prosjektstyring for Hovedprosjektet, kravdokument Innhold 1 Innledning 2 Målformulering og planlegging 3 Gjennomføring av prosjektet

Detaljer

Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus. Styringsdokument for byggefasen

Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus. Styringsdokument for byggefasen Nye Kirkenes Sykehus Styringsdokument for byggefasen Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Utgave 1 Behandlet og godkjent i styringsgruppa 18.03.2014 Samlet revisjon for byggefase

Detaljer

Krav til entreprenørens byggeprosess

Krav til entreprenørens byggeprosess Vedlegg 08 Krav til entreprenørens byggeprosess Tilbygg nye sykehjemsplasser September 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SHA helse, sikkerhet og arbeidsmiljø... 3 2. Ytre miljø... 3 3. Rent, tørt bygg RTB...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Totalentreprise

Konkurransegrunnlag Totalentreprise Statens vegvesen Region Nord A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2013-01-16 Konkurransegrunnlag Totalentreprise Prosjekt: Fv.78 Halsøya-Leirosen Tilbudsnummer: 2013/005313 Statens vegvesen

Detaljer

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA STAVANGER LUFTHAVN, SOLA HELIKOPTERTERMINAL OMBYGGING, UTBYGGING, OPPRUSTING KONKURRANSE MED FORHANDLING T-183684 BAGASJETRANSPORTANLEGG Oktober 2014 Tilbyderne Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS T2. Bilag D12. Prosedyre for behandling av tegninger og tekniske dokumenter

OSLO LUFTHAVN AS T2. Bilag D12. Prosedyre for behandling av tegninger og tekniske dokumenter Prosjekttittel: OSLO LUFTHAVN AS T2 Tittel: Bilag D12 Prosedyre for behandling av tegninger og tekniske dokumenter E09 06.05.14 Eksempler på 4.1.1. Nytt punkt 5.4, 6.3 og 9.3 GMORS GMFLI GMFLI E08 20.10.11

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Kontrakt nr: 1401 Indre Sogn 2014-2019 Sveis nr: 2013 / 004056 Versjon 2013-06-24 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: 1401 Indre

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE INNFØRING AV VISMA LØSNINGER UNINETT FAS 45 441 PILOTPROSJEKT FOR HIL OG HIO FOR

PROSJEKTBESKRIVELSE INNFØRING AV VISMA LØSNINGER UNINETT FAS 45 441 PILOTPROSJEKT FOR HIL OG HIO FOR INNFØRING AV VISMA LØSNINGER FOR UNINETT FAS PROSJEKTBESKRIVELSE 45 441 PILOTPROSJEKT FOR HIL OG HIO Beskrivelse av anbefalte rutiner for prosjektstyring, risikohåndtering, avviks- og endringshåndtering

Detaljer

NYTT SENTER FOR BARN, UNGE OG PSYKOSOMATISK MEDISIN

NYTT SENTER FOR BARN, UNGE OG PSYKOSOMATISK MEDISIN NYTT SENTER FOR BARN, UNGE OG PSYKOSOMATISK MEDISIN SHA PLAN ALLE ENTREPRISER SHA-planen er utarbeidet av Sweco som koordinator i prosjekteringsfasen på vegne av Helse Bergen HF, Prosjektkontoret. SHA-planen

Detaljer

Byggeprosjekt delrapport 3 Ny videregående skole på Moflata

Byggeprosjekt delrapport 3 Ny videregående skole på Moflata Byggeprosjekt delrapport 3 Ny videregående skole på Moflata - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700 013 2007 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn...1

Detaljer

Krav til Hovedutstyrsliste (HUL) for leverandører

Krav til Hovedutstyrsliste (HUL) for leverandører Krav til Hovedutstyrsliste (HUL) for leverandører Merk: Til dette dokument følger mal for hovedutstyrsliste (ref. PW mappen Maler) E04 04.12.12 For implementering GMTND GMWEE GMAFR E03 15.09.09 For implementering

Detaljer

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise Side 1 av 9 I GENERELT Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8415:2008/NS 8416:2009/NS3433 ( Standardkontrakten ), med de endringer og tillegg som fremgår av dette dokument. Ved motstrid mellom Standardkontrakten,

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE

TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE Hurum Eiendomsselskap KF TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE Tilbygg og rehabilitering Tofte skole Konkurransegrunnlagets del II A Orientering om prosjektet... 3 A.1.1 Kortfattet beskrivelse av prosjektet...

Detaljer

Byggeprosjekt delrapport 3 Skien Fritidspark - Skien kommune -

Byggeprosjekt delrapport 3 Skien Fritidspark - Skien kommune - Byggeprosjekt delrapport 3 Skien Fritidspark - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 016 2007 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillinger...2

Detaljer

Prosedyre for behandling av hendelser

Prosedyre for behandling av hendelser Prosedyre for behandling av hendelser E16 02.01.13 For implementering GMBAN GMKBK CAOHH E15 26.09.12 For implementering GMIBA GMKBK CAOHH A14 13.09.12 Før høring GMIBA E13 26.09.11 For implementering GMIBA

Detaljer

Parsell: Delprosjekt Nord-Trøndelag grense - Fauske

Parsell: Delprosjekt Nord-Trøndelag grense - Fauske Statens vegvesen Region nord A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2014-12-19 Konkurransegrunnlag Totalentreprise med samspill Prosjekt: Prosjekt tunneloppgradering Region nord Parsell:

Detaljer

NESOs PROSJEKTLEDERSKOLE

NESOs PROSJEKTLEDERSKOLE NESOs PROSJEKTLEDERSKOLE Opplæring og utvikling av anleggsledere og prosjektledere FAGPLAN Hovedmål, oppbygging og innhold, målgruppe og inntakskrav og delmål for skolen og fagtemaer o Prosjektoppgave

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Gang og sykkelveg langs E136 fra Rise bru til Lesjaverk

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Gang og sykkelveg langs E136 fra Rise bru til Lesjaverk Konkurransegrunnlag Prosjekt: Gang og sykkelveg langs E136 fra Rise bru til Lesjaverk Mars 2012 Rev. 25.03.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Side A1 Innbydelse til tilbudskonkurranse A1-1 A2 Avtaledokument A2-1

Detaljer

Bilag 6 - Administrative bestemmelser

Bilag 6 - Administrative bestemmelser Bilag 6 - Administrative bestemmelser Versjonshåndtering Versjon Dato Initiert av Endringsårsak 1.0 16.05.2013 Difi Dokument distribuert til tilbydere 2.0 20.08.2013 Difi Endret til ny versjon uten endringer

Detaljer