Innkalling til rådsmøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til rådsmøte"

Transkript

1 Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 10. oktober 2012 Innkalling til rådsmøte Stad: Vest-Telemark Museum, Eidsborg Dato: Onsdag 17. oktober 2012 Kl. slett: (Start med lunsj kl 12.00) Vi kallar denne gongen inn til rådsmøte i lokala til Vest-Telemark Museum i Eidsborg. Vest-Telemark Museum er kåra til Årets museum Denne utnemninga heng høgt og Vest-Telemarkrådet stiller seg i rekkja av gratulantar og vil markere dette på møtet. I den fyrste saken vil Rådet få ei nærare orientering om Norges Blindeforbund v/arne Aakre og Terje Weber, som vil orientere om det å vera synshemma, kva problem det fører med seg, kva hjelp ein treng osb. Vidare vil dagleg leiar/styreleiar i Vest-Telemark Brannvesen orientere nærare om brannvernsamarbeidet i regionen. I møtet vil også Telemarks nye fylkesrådmann, Evy-Anni Evensen vera tilstades og orientere om moglege samarbeidsavtaler mellom fylkeskommunen og kommunane. I tillegg vil ein drøfte sak omkring skuletilbodsstrukturen i dei vidaregåande skulane der også skulestrukturen kjem inn i biletet. Som siste post på møteprogrammet vil avdelingsdirektør Kjell Solheim og prosjektleiar Eli Sæterdal vera tilstades og orientere om dei ulike vegprosjekta som er på gang i Telemark. Vi ynskjer vel møtt i Eidsborg 17. oktober. Venleg helsing Vest-Telemarkrådet Torstein Tveito (sign) Regionordførar Telefon: Fax: Kjell Gunnar Heggenes Regionrådsleiar E-post: Web: Bank: Adresse: Granlivegen 1A Veksthuset 3850 KVITESEID

2 Vest-Telemarkrådet Møte 17.oktober 2012 Sakliste til rådsmøte 17. oktober 2012 Sak 48/2012 Referat frå rådsmøte 21. august 2012 Sak 49/2012 Orientering om Norges Blindeforbund Arne Aakre og Terje Weber orienterer Sak 50/2012 Brannvernsamarbeidet. Orientering v/styreleiar/brannsjef i Vest-Telemark Brannvesen Sak 51/2012 Orienteringssaker. - Tilbakemelding frå kommuneregionane i høve til Arbeidsgruppa for E134/Rv36 - Vegkonferansen på Notodden 21. september - Bulyst-prosjektet, status og finansiering - Felles skjønnsmidlar, Læringsløpet for tilsette i kommunane - Postomberinga i distrikta, rapport frå kommunane Sak 52/2012 Oppretting av moglege samarbeidsavtaler mellom Telemark fylkeskommune og dei enkelte kommunane, Orientering ved fylkesrådmann Evy-Anni Evensen Sak 53/2012 Skuletilbodsstrukturen i den vidaregåande skulen, ein sak også om skulestruktur Sak 54/2012 Status for dei ulike vegprosjekta i Telemark. Statens vegvesen orienterer

3 Referat frå møte i Vest-Telemarkrådet 21. august 2012 Tilstade: Regionordførar Torstein Tveito, Hilde Alice Vågslid, Halvor Homme, Solveig S. Abrahamsen, Arne Vinje, Erik Skjervagen, Sverre Sæter, Torunn Raftevoll Rue, Per Dehli, Therese Hauger, Hans Kristian Lehmann, Ketil Kiland, Kjell Gunnar Heggenes og Ole Dalen Andre til stades: Haldor Kaasin, Børge Skårdal, Lill Susan R. Vale og Stein Olav Lie (VTB) Møteinnkallinga dagsett 14. august 2012 og saksliste vart godkjent utan merknader. Sak$$40/2012$$$Referat$frå$rådsmøte$22.$mai$2012$$ Vedtak: Referat fr r dsm te 22. mai vart samr ystes godkjent. Sak$$41/2012$$$Breibandutbygginga$i$Vest=Telemark.$$ Børge Skårdal frå Vest-Telemark Næringsutviklig var til stades og orienterte nærare om utbygginga av breiband i regionen. Skårdal tok for seg bakgrunn og historikk for utbygginga, rapporterte om dagens status og orientere om vidare utbyggingsplaner. Merk at definisjon på breiband ikkje er einsbetydande med "fiber-teknologi", men er definert som "rask elektronisk kommunikasjon", dvs. raskare enn ISDN. Vedtak: Vest-Telemarkrådet tek orienteringa til vitande og ber sekretæriatet om å få ei oversikt over breibandsutbygginga, stukturen og aktørane, kven som vil kunne få breiband med støtte av offenlige midlar, og kven ein kan kontakte. Sak$$42/2012$$$Felles$IKT=strategi$for$Vest=Telemark$ Det ligg no føre forslag til felles IKT-strategi for Vest-Telemarkkommunane med "ein IKT region". Strategien er utarbeidd av ei arbeidsgruppe med deltaking frå alle kommunane og med Habberstad AS som rådgjevande instans. Rådmannsutvalets har gjeve si tilråding i saka om å godkjenne IKTstrategi for Vest-Telemark, etablere konfigurasjonsstyre og opprette felles IKT-funksjon i Rådet. Vedtak: Vest-Telemarkrådet godkjenner felles IKT- strategi for Vest-Telemark slik den er lagt fram for Rådet, og oppmodar kommunane om å fatte tilsvarande vedtak. Vest-Telemarkrådet ber rådmannsutvalet om å legge fram sak for kommunane med tanke på å etablere eit felles konfigurasjonsstyre (rådmannsutvalet) for IKT slik det er gjort greie for i IKTstrategien. Vest-Telemarkrådet vedtek og å opprette ein felles IKT-funksjon i Rådet som skal ivareta koordinering av felles IKT-aktivitetar og fungere som sekretariat for konfigurasjonsstyret.

4 2 Sak$$43/2012$$$Elektroniske$møterom$ Mandatet for innføring av elektroniske møterom skal avdekke reelle behov i alle seks kommunane og fastsette prosjektgruppe og ressursbehov for innføring av tiltaket. Rapport med forslag til forprosjekt skal ligge føre på neste Rådsmøte Vedtak: Vest-Telemarkrådet godkjenner mandatet til forstudie for innføring av elektroniske møterom. Tillegg i mandatet: -elektronisk klasserom (videre og etterutdanning). Sak$$44/2012$$$Høyring,$ Bærekraftige$Telemark $ $forslag$til$regional$planstrategi$ 2012$ $2016.$$ Det låg føre høyringsbrev frå Telemark Fylkeskommune datert 18. juni 2012 der mellom andre Vest-Telemarkrådet er invitert til å uttale seg om Bærekraftige Telemark forslag til regional planstrategi Vedtak: Regionrådsleiaren saman med arbeidsutvalet og Arne Vinje får i oppdrag å utforme forslag til uttale i saka med følgjande punkt: Folketalsutvikling og arbeidsplassar Vestlandsbanen over Haukelifjell Viktige stamvegar som E134, Rv36 og Rv41 Breibandutbygging/mobildekning Entreprenørskap Forlaget vert å sende ordførarane for godkjenning. Sak$$45/2012$$Vandreregionen$ Ein har no eit naturleg beslutningspunkt i prosjektframdrifta for det pågåande prosjektet "Vandreregionen" som er forankra i Strategisk Næringsplan. Som prosjekteigar handsamar Vest- Telemarkrådet viktige beslutningspunkt i prosjektgjennomføringa i tråd med PLP prosessen. Telemark Fylkeskommune kan ikkje "realitetshandsame" søknaden om finansiering før organiseringa (sjå sak 46 a) er avklara. Prosjektet "Vandreregionen" ynskjer å videreføre arbeidet i prosjektet til tross for at prosjektet ikkje er fullfinansiert. Beslutningspunktet går på om prosjekteigerane (Vest-Telemarkrådet) vil stoppe/fryse prosjektet, eller oppretthalde framdrifta. Vedtak: Vest-Telemarkrådet vedtek å oppretthalde framdrifta i prosjektet "Vandreregionen. Finansiering av videreføringa vert gjennom unytta løyvingar i Strategisk Næringsplan i Vest- Telemark. Sekretæriatet i Vest-Telemarkrådet skriv ein sak om utbetaling av prosjektbidrag for 2012 som sendast til alle kommunane om prosjektet treng ytterligare finansiering i venteperioden. Sak$$46/2012$$$Orienteringssaker$ a) Høyring, organisering og rollefordeling i reiselivet i Telemark Lill Susan R. Vale frå Vest-Telemark Næringsutvikling informerte om organisering av reiselivet i Telemark, som "vikar" for Telemark Fylkeskommune. "Destinasjon Norge" er regjeringens forslag om å organisere reiselivete i form av "landsdelsselskap", for å begrense antall destinasjonsselskap. Prosessen som pågår i Telemark nå er valet om Telemark bør delast i to nationale landsdelsselskap: "Fjell-Norge og Sør-Norge". Mona Birgitte Rasmussen og Jon Skriubakken er representanter inn i den nationale gruppa for Telemark. Signal frå Vest-Telemarkrådet er at ein må lytte til næringa i desse prosessane.

5 3 b) Vest-Telemark Næringspark AS, orientering Haldor Kaasin frå Vest-Telemark Næringsbygg AS orienterte om bygget og planane for den vidare satsinga. Plass til 46 arbeidsplassar i bygget i Kviteseid. Arbeidet er planlagt ferdig våren c) Forprosjekt mogleg friluftsråd i øvre Telemark Saka var handsama på Rådsmøte 22. Mai, sak 35/2012, og fekk fylgjande vedtak: Vest-Telememarkrådet ber rådmannsutvalet vurdere saka og koma med innstilling til vedtak på rådsmøte i august. Vedtak: Ein bør kontakte Fylkeskommunen og sjå på moglehetane for ein organisasjon der regionane inngår. Sak$$47/2012$$$Ymse$ Opning av Jondalstunnelen, deltaking 7. September Kjell Gunnar Heggenes sender ut informasjon for dei som ynskjer å deltaka frå Vest- Telemarkrådet. Førespurnad frå Søve vgs. for støtte til søknad om "hest og hovslagar" -Hestehald har hatt ei positiv utvikling, og etterspurnad for håndverk retta mot hest er aukande. Søve vgs. v/terje Kristoffersen (rektor) har søkt om å få ei landsline, og ber om politisk stønad frå Vest-Telemarkrådet. Arne Vinje skriv ein tekst som ordførerane kan slutte seg til. Vedtak: Vest-Telemarkrådet stør opp om førespurnaden frå Søve vgs. Referent: Ole Dalen

6 Vest-Telemarkrådet Møte 17. oktober 2012 Sak 49/2012 Orientering om Norges Blindeforbund Bakgrunn. Norges Blindeforbund er landets eldste organisasjon av og for funksjonshemma. Gjennom 100 år har blindeforbundet medverka sterkt til at rettigheitene og mogelegheitene til dei synshemma har blitt styrka. Blindeforbundet er ein organisasjon med medlemmer, og har som overordna målsetting å få til ei samfunnsmessig likestilling for blinde og svaksynte. Dagens organisering med fylkeslag med bemanna kontor i alle fylke skriv seg frå Blindeforbundet arbeider med å auke tilgjenget for dei synshemma i samfunnet, og arbeidet er retta mot kommunale råd, storting, departement og regjering. Etter avtale vil rehabiliteringskontakt Arne Aakre og fylkessekretær Terje Weber vera tilstades i rådsmøtet 17. oktober for å orientere nærare om Norges Blindeforbund. Aakre og Weber vil på møtet orientere om det å vera synshemma, kva problem det fører med seg, kva hjelp ein treng, kommunanes rolle osb.

7 Vest-Telemarkrådet Møte 17. oktober 2012 Sak 50/2012 Brannvernsamarbeidet. Orientering v/styreleiar/brannsjef i Vest-Telemark Brannvesen Bakgrunn. Vest-Telemarkrådet har invitert styreleiar Hans Kristian Lehmann og dagleg leiar Tore Metveit for å orientere om status og vegen vidare i brannvernsamarbeidet.

8 Vest-Telemarkrådet Møte 17. oktober 2012 Sak 52/2012 Oppretting av moglege samarbeidsavtaler mellom Telemark fylkeskommune og dei enkelte kommunane. Orientering ved fylkesrådmann Evy-Anni Evensen Bakgrunn. Frå fylkesrådmann Evy-Anni Evensen har vi fått kjennskap til at det for perioden er oppretta samarbeidsavtaler mellom Vest-Agder fylkeskommune og dei enkelte kommunane i fylket. Samarbeidsavtalene er oppretta med utgangspunkt i hovudsatsingsområda i Regionplan for Agder og er resultatet av dialog og samarbeid mellom partane. Avtalene er 4-årige og prosjekta som er teke inn i avtalen vil bli prioritert frå fylkeskommunens side. Vi oppfattar at fylkesrådmannen vurderer eit slikt opplegg som aktuelt også i Telemark, og har invitert Evy-Anni Evensen til rådsmøtet 17. oktober for å få ei nærare orientering. Som vedlegg til saken ligg kopi av samarbeidsavtale for perioden mellom Vest- Agder fylkeskommune og Lyngdal kommune.

9

10

11

12

13

14

15 Vest-Telemarkrådet Møte 17. oktober 2012 Sak 53/2012 Skuletilbodsstrukturen i den vidaregåande skulen, ein sak også om skulestruktur. Bakgrunn. I rådsmøte 21. juni 2011 drøfta Vest-Telemarkrådet sak om skuletilbodsstruktur i den vidaregåande skulen. Saken kom opp på bakgrunn av brev frå Telemark fylkeskommune med signal om ein betydeleg nedgang i elevtalet fram mot I brevet var det vist til at elevtalet er avgjerande for omfanget og samansetnaden av den vidaregåande opplæringa i fylket, og dermed også grunnleggjande i høve til inntektsoverføringane frå staten. Fylkeskommunen estimerte nedgangen fram til 2020 til vel 400 elevar tilsvarande om lag 20 klasser. Mellom andre Vest-Telemarkrådet vart i brevet invitert til å kome med innspel i saken, og i brev av 18. august 2011 viser vi til at nedgangen i elevtal er svært beskjeden i vår region, og at prognosene snarare viser variasjon framfor reduksjon. Vidare peikar vårt brev på at dei vidaregåande skulane er grunnsteinar i regionen, og at god tilgang til vidaregåande skuletilbod er viktig for å oppretthalde folketal og busetnad. I brevet frå Telemark fylkeskommune var merksemda retta mot skuletilbodsstrukturen i Telemark i medan ein ikkje hadde fokus på skulestrukturen. Signal i nyare tid tyder imidlertid på at også skulestrukturen har kome sterkare inn i biletet og at både tilbodsstruktur og skulestruktur no vert sett i samanheng. Dette er bakgrunnen for Vest-Telemarkrådet no tek saken opp til ny drøfting.

16

17

18

19 Vest-Telemarkrådet Møte 17. oktober 2012 Sak 54/2012 Status for dei ulike vegprosjekta i Telemark. Statens vegvesen orienterer. Bakgrunn. Til rådsmøtet 17. oktober har vi invitert avdelingsdirektør Kjell Solheim og prosjektleiar Eli Sæterdal i Statens vegvesen Telemark til å orientere nærare om arbeidet med dei ulike vegprosjekta i Telemark. Som kjent inneheld det nyleg framlagte statsbudsjettet for 2013 ei løyving på 110 mill. kroner til oppstart av tunnellprosjektet Århus Gvammen. Dette er ei avgjerande løyving for å starte bygginga av denne viktige tunnellen, og er resultatet av breidt engasjement og god innsats gjennom mange år. Solheim vil på møtet orientere nærare om dette og andre aktuelle prosjekt i og kanskje også utanfor Telemark. Eli Sæterdal vil gje oss status i arbeidet med bompengeprosjekta på E134 og Rv36, der vi legg til grunn at Stortinget får saken til endeleg handsaming i vårsesjonen 2013.

Innkalling til ekstra rådsmøte

Innkalling til ekstra rådsmøte Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 16. april 2015 Innkalling til ekstra rådsmøte Stad: Morgedal Hotell Dato: Fredag 24. april 2015 Kl. slett:

Detaljer

Innkalling til rådsmøte

Innkalling til rådsmøte Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 14. mai 2013 Innkalling til rådsmøte Stad: Morgedal Hotell Dato: Tysdag 21. mai 2013 Kl. slett: 09.00

Detaljer

Sakliste til rådsmøte 10. august 2010.

Sakliste til rådsmøte 10. august 2010. Sakliste til rådsmøte 10. august 2010. Sak 50/2010 Referat frå rådsmøte 2. juni 2010 Sak 51/2010 Vidare organisering av regionsamarbeidet Forslag til vedtekter Sak 52/2010 Samkommunemodellen, høyring Sak

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING 1695

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING 1695 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 186/05 05/133 LYSEKLOSTER BARNEHAGE, TILLEGGSLØYVING

Detaljer

Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy PROTOKOLL MØTE I REGIONRÅDET NORDHORDLAND Møte: 6/2014 Tid: Fredag 7. november kl. 09:00 14:30 Stad: Meland rådhus,

Detaljer

Årsmøtesaker. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790

Årsmøtesaker. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790 2013 Årsmøtesaker Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790 firmapost@samarbeidsraadet-sunnhordland.no www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no Innhaldsliste STYRET SI ÅRBERETNING

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE. Mandag 30. August 2010 kl. 09.00 12.00. Øygarden Rådhus

INNKALLING TIL STYREMØTE. Mandag 30. August 2010 kl. 09.00 12.00. Øygarden Rådhus ORDFØRAR RÅDMANN REGIONRÅD VEST INNKALLING TIL STYREMØTE Mandag 30. August 2010 kl. 09.00 12.00 Øygarden Rådhus Olav Martin Vik Leiar Per Hillestad Sekretær Saksliste: Sak 30. Sak 31. Sak 32. Sak 33. Sak

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy

Møtebok for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Møtedato: 15.01.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt Radøy kommune Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode

Detaljer

RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE

RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Hardangerrådet iks RÅDSMEDLEMMENE OG LEIAR I RÅDMANNSFORUM INNKALLING TIL RÅDSMØTE Dato: Torsdag 19.03.2015 Klokka 09.00 15.00 Stad: Kunsthuset Messen i Ålvik, Kvam herad Møteplanen i Hardangerrådet iks

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 08.10.2014 Møtested: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

ÅRSMELDING LUSTER ELDRERÅD 2006.

ÅRSMELDING LUSTER ELDRERÅD 2006. Servicetorget ÅRSMELDING LUSTER ELDRERÅD 2006. Medlemer: Kjartan Kvien, Skjolden Ellen Susanna Haugen, Gaupne Per L. Kvam, Hafslo Gunhild Brun, Jostedal Erling Vigdal, Gaupne Elen Johanne Øygard, Hafslo

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT PR MAI 2005 716 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Bjørnefjorden Gjestetun Møtedato: 21.06.2005 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0087/05 05/00767 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Tysdag 6. september 2005, kl 0830 kl 1430 Stad: Sola Strand Hotell, Sola Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 70/05 B Godkjenning av innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet

Innkalling til møte i Opplærings- og helseutvalet Opplærings- og helseutvalet Til medlemene i Opplærings- og helseutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 1. november 2012 201112128-9/015/OYDRYD Innkalling til møte i Opplærings-

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 24.06.2014 Møtested: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013.

Styret og administrasjonen har arbeidd ut frå Handlingsplanen for 2012 og Strategisk plan for 2010-2013. Årsmøtesaker 2013 Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS Postboks 444 5403 Stord Tlf 53456790 Epost: firmapost@samarbeidsraadetsunnhordland.no www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no 1 Innhaldsliste: Styret

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING I HORDALAND 2010-2013

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING I HORDALAND 2010-2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201001515-10 Arkivnr. 8.T73 Saksh. Grude, Nils Egil Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.09.2010 29.09.2010-30.09.2010

Detaljer

Prosjektrapport - Framtidig organisering av tenestenivået på oppvekstområdet i Luster kommune

Prosjektrapport - Framtidig organisering av tenestenivået på oppvekstområdet i Luster kommune 2008 Prosjektrapport - Framtidig organisering av tenestenivået på oppvekstområdet i Luster kommune Prosjektgruppa 04.12.2008 2 Innhald 1. Samandrag... 4 2. Bakgrunn... 6 3. Definisjon av sentrale omgrep...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI UTTALE OM BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 20.05.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 30/08 07/1466 FYLKESMANNEN SI

Detaljer

REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S

REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S REFERAT Styremøte i Bykle og Hovden Vekst A/S Tid: 18.01.07 kl 18.30 og 19.01.07 kl 08.00 Stad: Bykle hotell og Bykle rådhus Desse møtte: Olav K. Mosdøl 4754 BYKLE Tore Wiese Hansen Jaktoddveien 20 4621

Detaljer

ÅRSMELDING SETESDAL REGIONRÅD 2013 ÅRSMELDING SETESDAL REGIONRÅD 2013 1

ÅRSMELDING SETESDAL REGIONRÅD 2013 ÅRSMELDING SETESDAL REGIONRÅD 2013 1 ÅRSMELDING SETESDAL REGIONRÅD 2013 ÅRSMELDING SETESDAL REGIONRÅD 2013 1 2 ÅRSMELDING SETESDAL REGIONRÅD 2013 STYRELEIAR HELSAR! FRÅ KRAFTFOND TIL NAVET I SETESDAL Frå starten i 1991 med skiping av Setesdal

Detaljer

Setesdal Regionråd. Årsmelding 2007. Til deg som har interesse av å vite kva vi gjer, og er oppteken av å vere med å utvikle dalen

Setesdal Regionråd. Årsmelding 2007. Til deg som har interesse av å vite kva vi gjer, og er oppteken av å vere med å utvikle dalen Setesdal Regionråd Årsmelding 2007 Til deg som har interesse av å vite kva vi gjer, og er oppteken av å vere med å utvikle dalen Gjestfri for nye tankar! 2 SETESDAL REGIONRÅD Innhald 1 Styreleiar har ordet...

Detaljer