Innkalling til rådsmøte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til rådsmøte"

Transkript

1 Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 22. august 2014 Innkalling til rådsmøte Stad: Fyresdal Næringshage Dato: Tysdag 2. september 2014 Kl. slett: Rådsmøtet vert denne gongen halde i lokala til Fyresdal Næringshage med nærare orientering og omvisning i samband med møtet. Vest-Telemarkrådet skal mellom anna drøfte utbyggingsstrategi for riksvegane i lag med Statens vegvesen. Rådet har vidare sett av tid til ei nærare drøfting omkring senterstrukturen i Vest-Telemark, der også Telemark fylkeskommune vil delta. Til møtet ligg det også føre forslag til mandat for eit forstudium i høve den komande kommunereformen. På saklista står også sak omkring dei økonomiske rammene for den vidaregåande skulen. Vi ynskjer vel møtt i nye lokaler i flotte omgjevnader i Fyresdal! Venleg helsing Vest-Telemarkrådet Jon Svartdal (sign) Regionordførar Telefon: Fax: Kjell Gunnar Heggenes Regionrådsleiar E-post: Web: Bank: Adresse: Granlivegen 1A Veksthuset 3850 KVITESEID

2 Vest-Telemarkrådet Rådsmøte 2. september 2014 Korrigert sakliste til rådsmøte 2. september 2014 Orientering og omvisning Fyresdal Næringshage Sak 42/2014 Referat frå rådsmøte 27. mai 2014 Sak 44/2014 Forutsigbare rammer i vidaregåande skule - forslag til brev til Telemark fylkeskommune. Sak 45/2014 Orienteringssaker. - Postombering i utkantstrøk - Høyring regional plan oppvekst og kompetanse. - Ny digital læringsarena for kommunane - Politikarskulen - Museumssaken, forstudie - Etablerertenesten - Vest-Telemarkkonferansen Strukturprosessen for reiselivet i Telemark Sak 46/2014 Utbyggingsstrategi for riksvegane. Drøfting i lag med Statens vegvesen Lunsj Sak 47/2014 Regional plan for samordna areal og transport i Telemark Fleirkjernestruktur eller hierarkisk senterstruktur i Vest-Telemark Sak 43/2014 Kommunereform i Vest-Telemark

3 Sak 42/2014 Referat frå møte i Vest-Telemarkrådet 27. mai Tilstades: Regionordførar Jon Svartdal, Jon Rikard Kleven, Torstein Tveito, Hilde Alice Vågslid, Erik Skjervagen, Halvor Homme, Per Dehli, Øyvind Tveit, Hans Kristian Lehmann Brit Houge, Ketil Kiland, Sverre Sæter og Kjell Gunnar Heggenes. Frå Fylkesmannen i Telemark møtte seniorrådgjevar Stein Elseth. Innkalling og sakliste vart samrøyses godkjent. Sak 33/2014 Referat frå rådsmøte 18. mars Vedtak: Referat frå rådsmøte 18. mars 2014 vert samrøystes godkjent. Sak 34/2014 Orientering om Tingretten/jordskifteretten. Vest-Telemarkrådet vedtok i møte 21. januar 2014 å invitere jordskifteretten/tingretten til eit seinare møte med tanke på nærare orientering/drøfting. Sorenskrivar Dag Bjørvik og jordskifterettsleiar Svein Dag Midtsund var tilstades i rådsmøtet 27. mai. Utgangspunktet for saken er eit brev frå domstoladministrasjonen der dei ber om synspunkt på mogleg samanslåing av hhv tingrettane og jordskifterettane. Begge rettsinstansane har meddelt at dei ikkje ser samanslåeing som nokon god løysing, og at ein heller ynskjer å vidareutvikle samarbeidet mellom dei 2 domstolane som alt er samlokalisert i Kviteseid. Tingretten har vore her i år og jordskifteretten kom i Domstoladministrasjonen (DA) er aktiv i høve til strukturendringar, og det er strukturdebatt "heile tida". Den siste spørjerunden viser at 60 % av sorenskrivarane er positive til endringar, medan jordskifterettane vesentleg er negative til dette. DA legg vekt på større regionale sentra, storleik og samlokalisering, og det er grunn til å tru at kommunereform, politireform og domstolreform heng saman. Vedtak: Vest-Telemarkrådet tek orienteringane til vitande. VTR ser moglegheit for å etablere ei nettverksgruppe mellom Rådet og Vest-Telemark Tingrett/Øvre Telemark Jordskifterett. Domstolane vil vurdere dette og koma attende til saken. Sak 35/2014 Utviklingsprogrammet for byregionar. I denne saken var Lene Hennum og Geir Morten Johansen frå Telemark fylkeskommune og Geir Lyngaas frå Distriktssenteret tilstades og orienterte nærare om saken. Utviklingsprogrammet er ei tilskotsordning som skal bidra til auka samspel mellom by og omland og styrke desse områdas vekstkraft. Målsettinga er å kome fram til lokalt forankra strategiar og tiltak med utgangspunkt i samhandling mellom byen og omlandet. Programmet er delt i 2 faser der fase 2 går over 3 år. Søknadsfristen for fase 2 er mars 2015 og set krav til at tema er bestemt. Før dette må ein kartlegge moglege samarbeidsområde. Hvis Vest-Telemarkrådet ynskjer seg inn i prosessen er tida inne no. Dette må forankrast politisk i kvar enkelt kommune, og ordninga krev at 1 av kommunane må stå som formell søkjar. Vedtak: Vest-Telemarkrådet tek orienteringa til vitande.

4 2 Sak 36/2014 Kommunereform i Vest-Telemark. Stein Elseth frå Fylkesmannen i Telemark var tilstades i denne saken. I møte 18. mars 2014 handsama Vest-Telemarkrådet forslag om å setje i verk eit forstudium med ein brei prosess for å avklare kommunanes standpunkt til ei mogleg framtidig kommunesamanslåing. Mellom anna i påvente av ei utgreiing tinga av Vinje kommune, vart saken utsett til neste rådsmøte. Til rådsmøtet 27. mai låg nemnde utgreiing føre saman med forslag til mandat for eit forstudium. Under ordskiftet kom det mellom anna fram at Fylkesmannen i lag med KS skal ha ei felles samling i slutten av august omkring dette temaet. Vidare skal regjeringa utarbeide eit standardisert faktagrunnlag som skal ligge føre etter sommarferien. Vedtak: Saken vert utsett til møte i Vest-Telemarkrådet 26. august. Samrøystes vedtak. Sak 37/2014 Høyringsuttale til fellesprosjektet mellom Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder. Sluttrapport til høyring. Det låg føre invitasjon til å kome med uttale i høve sluttrapport for eit fellesprosjekt mellom Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder. Uttalefrist er i utgangspunktet sett til 23. mai, men vart etter avtale forlenga med tanke på handsaminga i Vest-Telemarkrådet. Fellesprosjektet har hatt som mandat å greie ut mogleg fusjon eller utvida samarbeid mellom dei 2 institusjonane. I høyringsbrevet er det skissert 5 punkt ein ynskjer tilbakemelding på, mellom anna synet på hovudspørsmålet om fusjon eller institusjonelt samarbeid. Det låg føre forslag til uttale med tilråding om å velje institusjonelt samarbeid. På møtet fremma Halvor Homme fylgjande alternative forslag til uttale: "Vest Telemarkrådet støtter Høgskolen i Telemark sin ambisjon om å oppnå universitetsstatus. Vest Telemarkrådet mener at et fusjonert HiT og UiA har mulighet til å bli en kraftfull utdanningsinstitusjon som bedre kan hevde seg i kampen om ressurser og kompetanse. Vest Telemarkrådet anbefaler derfor styrene ved de to utdanningsinstitusjonene om å gå videre i prosessen med en fusjon." Under avstemming fall det alternative forslaget, og det vart gjort slikt vedtak: Vest-Telemarkrådet godkjenner det framlagte forslaget til uttale i saken. Vedteke med 4 mot 2 røyster. Sak 38/2014 Høyring - Transnovas forslag til nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for elbiler. Det låg føre invitasjon frå Samferdselsdepartementet til å kome med innspel til Transnovas forslag til nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for elbilar. I forslaget blir det peika på ei rekkje prinsipp som bør ligge fast fram mot 2020 mellom anna open tilgang for brukarane, tilstrekkeleg nettkapasitet og samordna betalingssystem. Transnova foreslår i tillegg til byområda, å bygge ut transportkorridorane slik dei er oppgjevne i Nasjonal Transportplan, herunder E134. Det låg føre 2 ulike forslag til uttale i saken. Vedtak: Vest-Telemarkrådet sluttar seg til "uttale nr 2" der ein får fram ein breidare informasjon om E134 og sidegreinene. Samrøystes vedtak.

5 3 Sak 39/2014 Orienteringssaker. Organisering av innkjøp av kollektivtrafikk i Telemark. Erik Skjervagen orienterte om arbeidet i nettverksgruppa for kollektivtrafikk og viste mellom anna til tidlegare orienteringar i Vest-Telemarkrådet. Kollektivsaken har vore gjennomgangstema i lang tid. Kontraktsform og val av innkjøpsorgan er svært viktige spørsmål for distrikta, og dette skal opp til endeleg handsaming i fylkestinget i juni. Erik refererte til møte 26. mai i representantskapet i Arbeiderpartiet der det vart tilrådd å vidareføre nettokontrakter i heile fylket samt tilbakeføre administrasjonen av kollektivtrafikk til fylkeskommunen. Vedtaket vart gjort med 28 mot 16 røyster og er vonleg bindande for AP si fylkestingsgruppe i saken. Vedtak:Vest-Telemarkrådet tek orienteringa til vitande. Sak 40/2014 Tilleggssak - Framdrift vidare planarbeid for strekningen Åmot - Vinjesvingen. Det låg føre tilleggssak om å få til vidare planarbeid for strekningen Åmot - Vinjesvingen. Med utgangspunkt i vedteke planprogram gjeldande utarbeiding av reguleringsplan med konsekvensutgreiing, ynskjer ein no at Statens vegvesen tek ansvar for å få fram desse i samarbeid med Vinje kommune. Vedtak: a. Vest-Telemarkrådet ser det som svært viktig å få bygd ny veg på strekningen Åmot - Vinjesvingen på E134, ikkje minst av omsyn til trafikktryggleik og regularitet heile året. b. E134 er ein statleg veg. Vi ber Statens vegvesen ta ansvaret for å få fram planer i tråd med vedteke planprogram og i samarbeid med Vinje kommune. c. Det vidare planarbeidet må finansierast. Vegvesenet må arbeide aktivt for å få denne finansieringa på plass. Samrøystes vedtak. Sak 41/2014 Tilleggssak - Lyntogforum Vestlandsbanen over Haukeli, oppstartmøte. Det låg føre invitasjon til oppstartmøte for Lyntogforum Vestlandsbanen over Haukeli i Bø 28. mai. Kommunar, organisasjonar næringsliv og fylkeskommunar er tidlegare innvitert til å delta i dette forumet, og det er lagt opp til økonomiske bidrag i perioden av kommunane i Vest-Telemark er så langt inne i Lyntogforum, og regionråda er også på lista over inviterte. Vedtak: Vest-Telemarkrådet er positiv til å gå inn i Lyntogforum og er innforstått med kontingent på kr 5000,-. pr år i perioden Vest-Telemarkrådets kandidatar til styret er: Arne Vinje og Torstein Tveito. Samrøystes vedtak. Referent: Kjell Gunnar Heggenes

6 Vest-Telemarkrådet Møte 2. september 2014 Sak 43/2014 Kommunereform i Vest-Telemark Bakgrunn. Saken om kommunereform var oppe til handsaming i Vest-Telemarkrådet fyrste gong 18. mars i år. Til møtet i mars låg det mellom anna føre eit formelt vedtak i Kviteseid kommune der Vest-Telemarkrådet vert bede om å finansiere og gjennomføre ei utgreiing om dei 6 Vest-Telemarkkommunane som ein framtidig kommune. Det låg føre forslag til mandat for eit forstudie etter PLP-metoden, der ein på eit overordna nivå skulle avklare fordelar og ulemper ved ei mogleg samanslåing. Dette som grunnlag for eit mogleg vedtak om å gå vidare til eit forprosjekt. I påvente av rapportar frå hhv.referansegruppa i det sentralt nedsette ekspertutvalet og frå utgreiingsarbeid i regi av Vinje kommune, vart saken utsett til rådsmøtet 27. mai. Til møtet 27. mai låg utgreiinga frå Vinje kommune føre saman med justert forslag til mandat for eit forstudium. Under handsaminga av saken kom det fram at Fylkesmannen i Telemark saman med KS skulle arrangere oppstartkonferanse i slutten av august. På denne bakgrunn vart saken utsett til rådsmøtet som no står føre. Erfaringane frå oppstartkonferansen ligg til grunn for handsaminga i rådsmøtet 2. september saman med notat og justert forslag til mandat utarbeidd av Hans Kristian Lehmann. Lenke: Delrapport frå ekspertutvalet : tur_rettet.pdf Forslag til vedtak. Vest-Telemarkrådet godkjenner det framlagte forslaget til mandat for forstudiet "Kommunereform i Vest-Telemark". Forstudiet skal ligge føre til rådsmøtet 25. november, og deretter handsamast i kvart enkelt kommunestyre for å avgjere om ein skal gå vidare med eit forprosjekt eller ikkje.

7 Mandat Dato: Prosjekt: Kommunereform i Vest-Telemark Mål for hovudprosjektet: Resultatmål for forstudiet: Nå - situasjon: Prosjektskildring: Effektmål: Stå fram som ein attraktiv region med gode kommunale tenestetilbod. Resultatmål: Mål for hovudprosjektet må avklarast og definerast i forstudiet. Avklare kommunanes standpunkt til ei mogleg samanslåing. (Sjå saksutgreiing til Rådsmøte Sak 43/2014) Vest-Telemarkrådet ynskjer å vidareutvikle og styrke samarbeidet mellom dei seks kommunane som inngår i dagens Vest-Telemarksamarbeid. Rådet set i verk eit forstudium som skal byggje på det materialet som ligg føre frå statleg hald, utgreiingar kommunane i regionen har gjort og utgreiingar gjort av samanliknbare kommunar. Forstudiet skal greie ut dei ulike alternativa som ligg føre og ha særskilt fokus på: Avstand, for å sjå om kommunane kan koma inn under den unntaksregelen som ligg i kommuneproposisjonen og om vidare utvikling av det interkommunale samarbeidet kan vere ein betre veg Demokrati-aspektet, om det er mogeleg og eventuelt korleis ein kan få det demokratiske systemet til å fungere i ein så stor kommune som Vest-Telemark Korleis ein eventuelt kan gjennomføre ei kommunesamanslåing utan at det fører til ei uønska sentralisering. Forstudiet skal vurdere fordelar og ulemper ved ei mogeleg samanslåing og skal ligge føre til rådsmøtet 25. november. Forstudiet skal handsamast i kommunestyra som treffer vedtak om kommunane skal gå vidare med eit forprosjekt eller ikkje. Tidsrom: Prosjektstart: Prosjektslutt:

8 Organisering: Ressursbruk: Prosjekteigar: Vest-Telemarkrådet Prosjektansvarleg (PA): Jon Svartdal Prosjektleiar (PL): Hans Kristian Lehmann Prosjektgruppe: Ordførar eller rådmann frå kvar av kommunane Arbeidsgruppe: Arbeidsutvalet i Vest-Telemark Prosjektleiar: ,- kr Møte og reisekostnadar: ,- kr Ekstern bistand: ,- kr Andre tiltak: ,- kr Totalt: ,- kr Finansiering: Tildelte skjønnsmidlar frå Fylkesmannen i 2014.

9 Notat om kommunereforma Eit breidd fleirtal på Stortinget (Arbeidarpartiet, Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti og Venstre) er positive til at alle landets kommunar hausten 2014 blir invitert til å deltaka i prosessar for å vurdere og avklare om det er aktuelt å slå seg saman med nabokommunar. Fleirtalet forventar at kommunane på ein god måte frå starten av ein slik prosess involverer innbyggjarar, organisasjonar og tilsette på ein god måte. Regjeringas syn på kommunereforma ligg i kommuneproposisjonen ( Prop. 95 S ( ): 95- S html?id= Stortingets innstilling ligg i Innst 300 S. ( ): https://www.stortinget.no/no/saker- og- publikasjoner/publikasjoner/innstillinger/stortinget/ /inns / Regjeringa har desse måla for reforma: Gode og likeverdige tenester til innbyggjarane Heilskapleg og samordna samfunnsutvikling Berekraftig og økonomisk robuste kommunar Styrket lokaldemokrati Stortingsfleirtalet er samd i desse måla. Regjeringa har sett ned eit ekspertutval som på fritt fagleg grunnlag skal gjere framlegg om kriteria som er viktige for oppgåveløysinga i kommunane. Utvalet har gitt desse tilrådingane: Kommunane bør ha minst innbyggjarar for å sikre ei god oppgåveløysing Kommunestrukturen bør i større grad nærme seg funksjonelle samfunnsutviklingsområde Staten bør redusere detaljstyringa, og ordningar for politisk deltaking bør vidareutviklast for å sikre gode og slagkraftige demokratiske arenaer.

10 Regjeringa meiner det ikkje er naturleg å stille eit absolutt krav til innbyggjartal og stortingsfleirtaler er samd i dette. For å sikre kvaliteten i tenestetilbodet, gjer ekspertutvalet framlegg om pålagt interkommunalt samarbeid som ei løysing i dei tilfelle kor avstandsulempene er så store at kommunane ikkje finn det tilrådeleg med kommunesamanslåing. Regjeringa legg til grunn at avstandsulempene kan gjelde fleire stader enn i Finnmark. Kommunereforma må ta omsyn til Noregs mangfaldige geografi. Dei kommunane som ser dette som ei serleg stor utfordring, må vurdere dette serskilt i dei lokale prosessane. Ekspertutvalet meiner det ikkje er grunn å tru at demokratiutfordringar vil løyse seg sjølv som fylgje av samanslåing og at det derfor vil vere trong for demokratitiltak i den nye kommunen. Regjeringa er samd i at innbyggjaranes vurderingar kan endre seg som fylgje av at kommunane blir større. Eit nærliggjande tiltak for dei nye kommunane vil vere å vurdere oppretting av lokalutval for å legge betre til rette for lokal deltaking. Det vil framleis vera opp til kommunane sjølv å avgjere om dei ynskjer å spørje om innbyggjaranes råd i ei folkeavrøysting eller nytte ei spørjeundersøking. Departementet vil dekke inntil kroner til kvar kommune i samband med høyring og informasjon til innbyggjarane. Organisering og framdrift i reformprosessen Hausten 2014 blir alle kommunane invitert til å deltaka i prosessar med sikte på å vurdere og avklare om det er aktuelt å slå seg saman med nabokommunar. Fylkesmannen har fått ansvar for å sette i gang desse prosessane. Prosessane skal avsluttast ved utgongen av Regjeringa vil leggje fram ei melding til Stortinget våren 2015 med framlegg til nye oppgåver til robuste kommunar. Kommunar som alt nå blir samde om å slå seg saman vil kunne få vedtak om dette i 2016, slik at samanslåingane vil kunne tre i kraft frå 1. januar Elles blir det lagt opp til at kommunane fattar vedtak innan sumaren Regjeringa vil fremje ein samla proposisjon til Stortinget våren 2017, slik at samanslåingar kan iverksettast frå Det blir lagt opp til at einskildkommunar ikkje skal kunne stanse endringar som er ynskt og høvelege ut frå regionale og nasjonale omsyn. I proposisjonen vil det dermed kunne gjerast framlegg om

11 samanslåingar av kommunar som avvik frå dei lokale vedtaka. Eit knapt fleirtal på Stortinget stør dette, men seier at vedtak frå Stortingets side som avviker frå lokale vedtak berre vil vere aktuelt i få tilfelle! Økonomi Dei økonomiske verkemiddel i reformperioden har tre element: Dekking av eingangskostnadar: Desse er sett til 20 mill. kroner per samanslåing. Tenker ein seg alle kommunane i Vest- Telemark blir beløpet 50 mill. kroner. Reformstøtte Reformstøtta vil etter regjeringas framlegg gå til alle kommunar som etter samanslåinga har meir enn innbyggjarar, men stortingsfleirtalet meinte det ikkje var riktig å sette ei minste grense på innbyggjarar. Minstebeløpet er 5 mill. kroner og er vel det som vil gjelde for alle aktuelle samanslåingsalternativ. Inndelingstilskottet Dette er ein del av rammetilskottet. I rapporten frå Telemarkforsking er det vist korleis dette vil slå ut. I ein kommune av Vest- Telemarkskommunane vil den nye kommunen får 7,5 mill. kr kvart år i 15 år. Det utgjer 112,5 mill. kroner for heile perioden. Etter det blir det trappa ned og etter 20 år vil kommunen få 75,4 mill. kr eller 2,5%) mindre i høve til dagens brutto driftsinntekter. Det er berre kommunar som har fatta vedtak innan sumaren 2016 som vil få desse tilskotta. Lokale prosessar Så langt har det ikkje skjedd så mykje konkret med denne reforma her lokalt. Seljord er med på ein forstudie for ein mogeleg kommunesamanslåing rundt Lifjell. Vinje har tinga ein rapport frå Telemarksforsking om aktuelle kommunestrukturalternativ for Vinje kommune. Rapporten blei sendt ut til førre møte i rådet. I tillegg har Sirdal kommune teke kontakt med Vinje kommune for å sjå på ei mogeleg samanslåing mellom Sirdal, Valle, Bykle og Vinje.

12 Kommunereforma har vore drøfta fleire gonger i Vest- Telemarkrådet, men utan at det er fatta konkrete vedtak. Til dette møtet i rådet 2. september blir det invitert til at kommunane set i gong ein forstudie, slik som ein gjer for Lifjell- kommunane. Føremålet er ikkje å laga ein ny rapport som er lik den Telemarksforsking har utarbeidd for Vinje kommune, men å fokusere mellom anna på: Avstand for å sjå om kommunane kan koma inn under den unnataksregelen som ligg i kommuneproposisjonen og om vidare utvikling av det interkommunale samarbeidet kan vere ein betre veg Demokratiaspektet og om det er mogeleg og eventuelt korleis ein kan få det demokratiske systemet til å fungere i ein så stor kommune som Vest- Telemark Korleis ein eventuelt kan gjennomføre ei kommunesamanslåing utan at det førar til ei uønskt sentralisering. Forstudien skal vurdere fordeler og ulemper ved ei mogeleg samanslåing, men skal ikkje konkludere. Forstudien skal handsamast i kommunestyra som må treffe vedtak om kommunane skal gå vidare med ei forstudie eller ikkje. Hans Kr. Lehmann

13 Vest-Telemarkrådet Møte 2. september 2014 Sak 44/2014 Forutsigbare rammer i vidaregåande skule, forslag til brev til Telemark fylkeskommune. Bakgrunn. I møte 23. juni 2014 i nettverksgruppa for vidaregåande skule i Vest-Telemark drøfta ein mellom anna skulens kvardag med manglande forutsigbarhet innafor økonomi og organisering. Stykkprissystemet gjev utfordringar i høve til skulens faste kostnader og tilsettingar. Den manglande forutsigbarheten vanskeleggjer planlegging og drift, og fører til usikkerhet blant elevar og lærarar. Skulen ynskjer økonomiske rammer som gjev forutsigbarhet fram mot Nettverksgruppa ber Vest-Telemarkrådet skrive brev til Telemark fylkeskommune med tanke på auka forutsigbarhet i drifta, og utkast til brev ligg som vedlegg til saken. Forslag til vedtak: Vest-Telemarkrådet godkjenner det framlagte forslaget til brev til Telemark fylkeskommune, med slik avsluttande ordlyd: "Vest-Telemarkrådet viser til viktigheten av auka stabilitet og forutsigbarhet i drifta av den vidaregåande skulen, og ber Telemark Fylkeskommune om å endre budsjettfordelingsmodellen og inntaksreglementet. Vi ynskjer at dei mange kvalitetane ved Vest-Telemark vidaregåande skule vert vidareført, og ber fylkeskommunen legge til rette for dette. Finansieringssystemet må ha ei meir langsiktig innretning og ta høgde for dei årlege variasjonane i elevtal. Vidare ber vi også om korrigering i høve til bortfallet av grunnsum for avdelingen i Seljord. Vest-Telemarkrådet ser det som viktig at det vert oppretta ein nærare dialog mellom fylkeskommunen og skulens leiing/nettverksgruppa."

14 Vest-Telemarkrådet Telemark Fylkeskommune V/fylkesrådmann Evy-Anni Evensen Postboks Skien Vest-Telemark 2. september 2014 FORUTSIGBARE RAMMER I VIDAREGÅANDE SKULE. I møte 23. juni 2014 i nettverksgruppa for vidaregåande skule i Vest-Telemark drøfta gruppa skulens kvardag med manglande forutsigbarhet innafor økonomi og organisering. Stykkprissystemet gjev utfordringar i høve til faste kostnader og tilsettingar, og slår galt ut for dei mindre skulane. Vidare har også bortfall av grunnsum for skulen i Seljord ført til svakare økonomi for Vest-Telemark vidaregåande skule etter samanslåinga. Med utgangspunkt i desse problemstillingane ba nettverksgruppa Vest-Telemarkrådet ta opp saken med Telemark fylkeskommune. Vest-Telemarkrådet handsama saken i møte 2. september og gjorde fylgjande vedtak: Vest-Telemarkrådet viser til viktigheten av auka stabilitet og forutsigbarhet i drifta av den vidaregåande skulen, og ber Telemark Fylkeskommune om å endre budsjettfordelingsmodellen og inntaksreglementet. Vi ynskjer at dei mange kvalitetane ved Vest-Telemark vidaregåande skule vert vidareført, og ber fylkeskommunen legge til rette for dette. Finansieringssystemet må ha ei meir langsiktig innretning og ta høgde for dei årlege variasjonane i elevtal. Vidare ber vi også om korrigering i høve til bortfallet av grunnsum for avdelingen i Seljord. Vest-Telemarkrådet ser det som viktig at det vert oppretta ein nærare dialog mellom fylkeskommunen og skulens leiing/nettverksgruppa. Venleg helsing Vest-Telemarkrådet Jon Svartdal Regionordførar Kjell Gunnar Heggenes Regionrådsleiar Kopi: Fylkesopplæringssjef Leiar av Hovudutval for kompetanse Vest-Telemarkrådet, Granlivegen 1A, 3850 Kviteseid Tlf: , Org. nr:

15 Vest-Telemarkrådet Møte 2. september 2014 Sak 46/2014 Utbyggingsstrategi for riksvegane. Drøfting i lag med Statens vegvesen I denne saken vil Kjell Solheim og Gro Rønningen frå Statens vegvesen region sør vera tilstades. I tillegg møter Børge Skårdal frå E134 Haukelivegen AS. Representantane frå vegvesenet vil innleiingsvis gje ei oppdatering om dei ulike riksvegprosjekta i Telemark. Vidare vil Børge Skårdal orientere frå ein nyleg utarbeidd rapport om samfunnsøkonomisk nytte/kostnadsvurdering av utbyggingstiltak på E134. Etter dette vil Vest-Telemarkrådet saman med nemnde representantar drøfte strategi i høve til vidare utbyggingsprosjekt. Agendaen er: Status for utbygging og planlegging Rapport utbyggingstiltak på E134 Strategi i samband med rulleringa av Nasjonal Transportplan Lenke: Samfunnsøkonomisk nytte-/kostnadsvurdering av utbyggingstiltak på E134

16 Vest-Telemarkrådet Møte 2. september 2014 Sak 47/2014 Regional plan for samordna areal og transport i Telemark. Fleirkjernestruktur eller hierarkisk struktur i Vest-Telemark Bakgrunn: Regional plan for samordna areal og transport i Telemark er ei samanslåing av 4 tidlegare planer: Kollektivplan, fylkesvegplan, trafikktryggleiksplan og senterstrukturplan. I samband med at planutkast/handlingsprogram for den nye planen har vore ute på høyring, er det gjeve innspel mellom anna i høve til senterstrukturen. Senterstrukturplanen seier i dag at senterstrukturen i vår region skal baserast på fleirkjernestruktur. I høyringsuttalene frå vår region har 3 av kommunane opna opp for at senterstruktur kan vurderast/diskuterast, medan dei 3 andre ikkje har uttalt seg spesifikt om dette. Då Hovudutval for samferdsel handsama Regional plan for samordna areal og transport vart dagens opplegg med fleirkjernestruktur i Vest-Telemark vidareført. I fylkesutvalet vart det imidlertid fleirtal for å endre senterstrukturen frå fleirkjernestruktur til hierarkisk struktur. Då saken skulle opp til endeleg handsaming i Telemark fylkesting juni vende Vest- Telemarkrådet seg til fylkesordførar Terje Riis Johansen med spørsmål om å gje kommunane/regionrådet høve til å foreta ei samla drøfting av saken før den endelege handsaminga i fylkestinget. Grunngjevinga for henvendinga var at ikkje alle kommunane hadde uttalt seg om senterstrukturen. I si handsaming av saken gjorde fylkestinget fylgjande vedtak: "Regional plan for samordna areal og transport i Telemark , datert , blir vedtatt med følgjande endringar: Spørsmålet om fleirkjerne eller hierarkisk struktur i Vest-Telemark tas ut av planen. Fylkestinget ber administrasjonen utrede dette spørsmålet for seinere behandling i fylkestinget. På bakgrunn av vedtaket har det vore kontakt mellom fylkeskommunen og Vest- Telemarkrådet, og Aslaug Norendal og Lene Hennum vil delta på rådsmøtet. Fylkeskommunens representantar vil på møtet legge fram nærare analyser omkring dei ulike strukturforslaga. Tida etter lunsj er sett av til drøftingane rundt dette spørsmålet, og siktemålet er å få ei avklaring på møtet. Lenke: Protokoll frå Fylkestinget 17. og 18. juni 2014

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Kommunestrukturen i Vest-Telemark Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Oppdatert 21. oktober 2015. Innhald 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 3 2. Omfang og avgrensing...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Saksprotokoll i Kommunestyret Vedtak Med utgangspunkt i forstudie i regi av Vest-Telemarkrådet ynskjer Tokke kommune å

Saksprotokoll i Kommunestyret Vedtak Med utgangspunkt i forstudie i regi av Vest-Telemarkrådet ynskjer Tokke kommune å PS 15/1 Kommunereform - invitasjon til forprosjekt Vest-Telemark Med utgangspunkt i forstudie i regi av Vest-Telemarkrådet ynskjer Tokke kommune å delta i gjennomføring av eit forprosjekt som omfattar

Detaljer

Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark

Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark Innhald 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 3 2. Omfang og avgrensing... 3 2.1 Oppgåvedefinisjon... 3 2.2 Avgrensing... 3 2.3 Organisering...

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Vinje kommune Rådmannen Arkiv saknr: 2014/1923 Løpenr.: 10293/2015 Arkivkode: 032 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Jan Myrekrok Kommunereformen - oppfølgjing Vedlegg:

Detaljer

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12. Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.2014 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Jarle Landås 14/250 14/12508

Detaljer

VEGEN MOT EIN NY KOMMUNE

VEGEN MOT EIN NY KOMMUNE VEGEN MOT EIN NY KOMMUNE 04.11.14 www.hjartdal.kommune.no 1 KOMMUNE-NOREG I DAG 04.11.14 www.hjartdal.kommune.no 2 428 generalistkommuner Over 50% har færre enn 5000 innbyggjarar Dei 100 største har 75

Detaljer

Handsaming i Kommunestyret :

Handsaming i Kommunestyret : Handsaming i Kommunestyret 02.10.2014: Framlegg frå Ap v. Børre Rønningen: 1. Vinje kommunestyre ynskjer å oppretthalde Vinje som ein eigen sjølvstending kommune. 2. Vinje kommunestyre gjev likevel formannskapet

Detaljer

Organisering. Prosjekteigar: Kommunane i Vest-Telemark. Styringsgruppe: Rådmennene i Vest- Telemark, ein hovudtillitsvald og eitt hovedvernombod

Organisering. Prosjekteigar: Kommunane i Vest-Telemark. Styringsgruppe: Rådmennene i Vest- Telemark, ein hovudtillitsvald og eitt hovedvernombod Styringsgruppa 16. desember 2016 Organisering Prosjekteigar: Kommunane i Vest-Telemark Lokaliseringsutval: Ordførerar og rådmenn Styringsgruppe: Rådmennene i Vest- Telemark, ein hovudtillitsvald og eitt

Detaljer

Forslag til årsmelding og årsrekneskap 2014 for Vest-Telemarkrådet

Forslag til årsmelding og årsrekneskap 2014 for Vest-Telemarkrådet Vest-Telemarkrådet Møte 17. Mars 2015 Sak 09/2015 Forslag til årsmelding og årsrekneskap 2014 for Vest-Telemarkrådet Bakgrunn: Ein legg no fram forslag til årsmelding og årsrekneskap 2014 for Vest-Telemarkrådet.

Detaljer

Vedlagt: Kortversjonen av meldingsdelen i Kommuneproposisjon 2015, «en kort oversikt »

Vedlagt: Kortversjonen av meldingsdelen i Kommuneproposisjon 2015, «en kort oversikt » EIDFJORD KOMMUNE Arkiv: K1-026, K2- Arkivsak ID: 14/429-2 Journalpost ID: 14/2861 Saksh.: Aud Opheim Lygre Dato: 03.06.2014 SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksh. Eidfjord formannskap

Detaljer

Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 14/729 15/ RIF Vedlagt følgjer kommunestyret si handsaming og vedtak i saka.

Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 14/729 15/ RIF Vedlagt følgjer kommunestyret si handsaming og vedtak i saka. Høyanger kommune Ordføraren Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Njøsavegen 2 6863 LEIKANGER Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 1/729 15/801 026 RIF 30.01.2015 Kommunereform, retningsval m.m. Vedlagt

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 036/14 Formannskapet PS /14 Kommunestyret PS

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 036/14 Formannskapet PS /14 Kommunestyret PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Martinsen, Bjarne Aksnes N - 012 14/458 Saksnr Utval Type Dato 036/14 Formannskapet PS 02.06.2014 045/14 Kommunestyret PS 16.06.2014 KOMMUNEREFORM I SUNNHORDLAND

Detaljer

Prosjektplan. Utgreiing av «kystkommunealternativet» Bremanger kommune Flora kommune Vågsøy kommune

Prosjektplan. Utgreiing av «kystkommunealternativet» Bremanger kommune Flora kommune Vågsøy kommune Prosjektplan Utgreiing av «kystkommunealternativet» Bremanger kommune Flora kommune Vågsøy kommune Vedteken av Styringsgruppa 27.11.2015 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Bakgrunn... 4 2.1 Prosjektmål... 4

Detaljer

Kommunereform. Presentasjon på folkemøta Vinteren 2015 INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE

Kommunereform. Presentasjon på folkemøta Vinteren 2015 INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE Kommunereform Presentasjon på folkemøta Vinteren 2015 INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE Regjeringas mål Regjeringa seier dei vil styrkja lokaldemokratiet og gjennomføra ei kommunereform. Målet

Detaljer

Nord-Fron kommune. Politisk sak. Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess

Nord-Fron kommune. Politisk sak. Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess Nord-Fron kommune Politisk sak Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Formannskapet 125/14 28.10.2014 Astrid Vadet Formannskapet 134/14 11.11.2014 Arne Sandbu Formannskapet

Detaljer

Utredning Indre Agder kommunereform. Presentasjon til folkemøte og møte med tilsette våren 2015

Utredning Indre Agder kommunereform. Presentasjon til folkemøte og møte med tilsette våren 2015 Utredning Indre Agder kommunereform Presentasjon til folkemøte og møte med tilsette våren 2015 Innhold Mandat Organisering Avgrensing Framdrift Avstand, arbeidsplasser, utvikling Demokratiaspekt Tenestetilbod

Detaljer

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt:

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt: EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet 22.01.2015 013/15 ÅKR Kommunestyret 29.01.2015 015/15 ÅKR Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandler: Åslaug

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet tlf snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet tlf snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 18:30 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet

Detaljer

VEGEN MOT EIN NY KOMMUNE

VEGEN MOT EIN NY KOMMUNE VEGEN MOT EIN NY KOMMUNE Vedteken av kommunestyret 10.12.14, sak 095/14 Bakgrunn I samband med handsaming av kommuneproposisjonen våren 2014 vedtok Stortinget at det skal gjennomførast ei kommunereform.

Detaljer

HARAM KOMMUNE Sakspapir

HARAM KOMMUNE Sakspapir HARAM KOMMUNE Sakspapir Utval Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet 02.12.2014 081/14 Elin A. Moen Kommunestyret 18.12.2014 073/14 Elin A. Moen Avgjerd av: Kommunestyret Arkiv: 026 Arkivsaknr 11/245 Kommunereform

Detaljer

PROSJEKTDIREKTIV. Om prosjektet

PROSJEKTDIREKTIV. Om prosjektet 1 PROSJEKTDIREKTIV Om prosjektet Prosjektnamn Kommunereform i Sunnfjord Startdato samla prosjekt 23.01.15 Sluttdato samla prosjekt 01.07.16 Startdato fase 2 (fase 1 var 23.01.15 forprosjektet) Sluttdato

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 008/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 008/15 Formannskapet /15 Kommunestyret AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 008/15 Formannskapet 29.01.2015 006/15 Kommunestyret 12.02.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/638-15/259 K1-024 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63

Detaljer

Sakliste til rådsmøte 12. oktober 2010.

Sakliste til rådsmøte 12. oktober 2010. Sakliste til rådsmøte 12. oktober 2010. Sak 62/2010 Referat frå rådsmøte 14. september 2010 Sak 63/2010 Tannhelsetenesten i Vest-Telemark Sak 64/2010 Landstadsenteret i Seljord Sak 65/ 2010 Drøftingssaker

Detaljer

Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innspelsundersøking Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Status og mål... 3 1.2 Vurderingar av mål knytt til kommunesamanslåing... 4 1.3 Haldningar

Detaljer

Referat frå møte i Vest-Telemarkrådet 21. mai 2013.

Referat frå møte i Vest-Telemarkrådet 21. mai 2013. Referat frå møte i Vest-Telemarkrådet 21. mai 2013. Tilstades: Regionordførar Torstein Tveito, Hilde Alice Vågslid, Halvor Homme, Erik Skjervagen, Hans Bakke, Britt Houge, Tor Eivind Erikstein, Sverre

Detaljer

Organisering. Prosjekteigar: Kommunane i Vest-Telemark. Styringsgruppe: Rådmennene i Vest- Telemark, ein hovudtillitsvald og eitt hovedvernombod

Organisering. Prosjekteigar: Kommunane i Vest-Telemark. Styringsgruppe: Rådmennene i Vest- Telemark, ein hovudtillitsvald og eitt hovedvernombod Styringsgruppa 16. desember 2016 Organisering Prosjekteigar: Kommunane i Vest-Telemark Lokaliseringsutval: Ordførerar og rådmenn Styringsgruppe: Rådmennene i Vest- Telemark, ein hovudtillitsvald og eitt

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

VINJE KOMMUNE. Møteinnkalling. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00. Dialogmøte med Fylkesmannen om kommunereformen.

VINJE KOMMUNE. Møteinnkalling. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00. Dialogmøte med Fylkesmannen om kommunereformen. VINJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 25.09.2014 09:00 Saksliste Saksnr PS 14/49 PS 14/50 PS 14/51 Tittel Referat og meldingar Kommunereform - drøftingssak Selskapsavtale

Detaljer

Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre

Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre Arkiv: K1-002 Vår ref: 2014000344-45 Journalpostid: 2015018302 Saksbeh.: Elin Wetås de Jara KOMMUNEREFORMA - VIDARE FRAMDRIFT Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre Framlegg

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Ørskog kommune - Sunnmørsperla ved Storfjorden -

Ørskog kommune - Sunnmørsperla ved Storfjorden - Ørskog kommune - Sunnmørsperla ved Storfjorden - Arkiv: 030 Saksmappe: 14/780 Saksbehandlar: Rådmannen Dato: 27.11.2014 Synnøve Vasstrand Synnes KOMMUNEREFORM - LOKAL PROSESS SAKSGANG Utvalssaksnr. Utval

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen. Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03.

VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen. Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03. NOTAT VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen Til: Frå: Kopi: Anna Lianes Sak: Kommunesamanslåing - f.o.m 2012 Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03.2015

Detaljer

Innkalling til rådsmøte

Innkalling til rådsmøte Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 10. oktober 2012 Innkalling til rådsmøte Stad: Vest-Telemark Museum, Eidsborg Dato: Onsdag 17. oktober

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 15.02.2016 016/16 Kommunestyret 22.02.2016 009/16 Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet 29.01.2015 007/15 Kommunestyret 12.02.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/638-15/326 K1-024 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 29.01.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Baiba Sheine Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16

Hovudutval Plan og Ressurs har behandla saka i møte sak 80/16 Hemsedal kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/00633-3 Saksbehandler Ola Frogner Økonomi- og handlingsplan 2017-2020 Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovudutval for Plan og Ressurs og Hovudutval for Livsløp 07.11.2016

Detaljer

Møteinnkalling for Partsamansett Utval

Møteinnkalling for Partsamansett Utval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Partsamansett Utval Møtedato: 07.12.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

i6c)( Melding om vedtak - Tilbodsstruktur i vidaregåande opplæring - skuletilbod 2020 - høyringsuttale

i6c)( Melding om vedtak - Tilbodsstruktur i vidaregåande opplæring - skuletilbod 2020 - høyringsuttale Vinje kommune Organisasjon, arkiv og IKT Telemark Fylkeskommune Postboks 2844 i6c)( 3702 SKIEN 513 _1 3 Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato RLO 2013/545 4148/2013 14.03.2013 Melding om vedtak - Tilbodsstruktur

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 84/14 Kommunestyret Kommunestyret vil i samband med kommunereforma utgreie følgjande alternativ:

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 84/14 Kommunestyret Kommunestyret vil i samband med kommunereforma utgreie følgjande alternativ: Bygland kommune Arkiv: 001 Saksmappe: 2014/702 Sakshandsamar: Aasmund Lauvdal Dato: 26.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 84/14 Kommunestyret 10.12.2014 Kommunereform - val av ulike samarbeid

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

ULVIK HERAD SAKSPAPIR

ULVIK HERAD SAKSPAPIR ULVIK HERAD SAKSPAPIR Kommunestruktur SAKSGANG: Utval Møtedato Utvalssak Heradsstyret 18.06.2014 032/14 Sakshandsamar Joakim Øren Arkiv: K1-002 Arkivsaknr 14/268-2 Sakstilfang: Nr T Avsendar/Mottakar Tittel

Detaljer

Kommunereforma felles formannskapsdag i Sogn regionråd

Kommunereforma felles formannskapsdag i Sogn regionråd Kommunereforma felles formannskapsdag i Sogn regionråd 05.09.14 Måla med reforma 1. Gode og likeverdige tenester til innbyggjarane i framtida, jf - demografisk utvikling - sentralisering - nye, krevjande

Detaljer

Oppsummering av saka: Formannskapet er av kommunestyret gitt fullmakt til å utforme endeleg svar til Fylkesmannen i Oppland.

Oppsummering av saka: Formannskapet er av kommunestyret gitt fullmakt til å utforme endeleg svar til Fylkesmannen i Oppland. Nord-Fron kommune Politisk sak Kommunereform - plan for Nord-Fron Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Formannskapet 154/14 09.12.2014 Arne Sandbu Saksansvarleg Arkiv Arkivsaknr. 14/100 Arne Sandbu 002,

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 062/14 Formannskapet PS /14 Bystyret PS

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 062/14 Formannskapet PS /14 Bystyret PS Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 062/14 Formannskapet PS 14.10.2014 085/14 Bystyret PS 16.10.2014 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Terje Heggheim K1-002 14/2546 REFORM Framlegg til vedtak: Flora bystyre

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerar Lars Håkon Didriksen MEDL SP Tor Arne Mælen MEDL V

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerar Lars Håkon Didriksen MEDL SP Tor Arne Mælen MEDL V Kviteseid kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 16.06.2016 Tidspunkt: 18:30 21:15 Fylgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerar Solveig

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Kommunestyret

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Kommunestyret Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Kommunestyret Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Kommunestyret Møtestad: Tokke kommunehus, Kommunestyresalen Dato: 24.02.2015 Tid: 18:00

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

044/16 Formannskapet /16 Kommunestyret Kommunereform - Jæren kommune - Endeling vedtak om kommunestruktur.

044/16 Formannskapet /16 Kommunestyret Kommunereform - Jæren kommune - Endeling vedtak om kommunestruktur. Saksnummer Utval Vedtaksdato 044/16 Formannskapet 07.06.2016 034/16 Kommunestyret 16.06.2016 Saksbehandlar: Ole Vikse Sak - journalpost: 15/2387-16/14460 Kommunereform - Jæren kommune - Endeling vedtak

Detaljer

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Gaupne, Rådhuset Møtedato: 28.03.2008 Tid: 09:30-11:40 Faste medlemmar:

Detaljer

15/584-2/K1-002, K3-&23//HAR Ajourført

15/584-2/K1-002, K3-&23//HAR Ajourført NOTAT Dok. ref. Dato: 15/584-2/K1-002, K3-&23//HAR 22.04.2015 Ajourført 08.05.15 PROSJEKTDIREKTIV Om prosjektet Prosjektnamn Kommunereforma i midtre og indre Nordfjord Startdato samla prosjekt 20. april

Detaljer

Sakliste til rådsmøte 21. februar 2012

Sakliste til rådsmøte 21. februar 2012 Vest-Telemarkrådet Møte 21. februar 2012 Sakliste til rådsmøte 21. februar 2012 Sak 09/2012 Referat frå rådsmøte 24. januar 2012 Sak 10/2012 Mandat vidare organisering av Vest-Telemarkrådet Sak 11/2012

Detaljer

Innkalling til rådsmøte

Innkalling til rådsmøte Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 13. mai 2014 Innkalling til rådsmøte Stad: Morgedal Hotell Dato: Tysdag 27. mai 2014 Kl. slett: 10.00

Detaljer

Aukra kommune Arkivsak: 2013/490-12 Arkiv: 026 Saksbeh: Geir J. Göncz Dato: 20.11.2014

Aukra kommune Arkivsak: 2013/490-12 Arkiv: 026 Saksbeh: Geir J. Göncz Dato: 20.11.2014 Aukra kommune Arkivsak: 2013/490-12 Arkiv: 026 Saksbeh: Geir J. Göncz Dato: 20.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 134/14 Formannskapet 01.12.2014 125/14 Kommunestyret 11.12.2014 Kommunereforma

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

Prosjektplan Forprosjekt kommunereforma 2015 Vedteke av formannskapet 24. mars 2015

Prosjektplan Forprosjekt kommunereforma 2015 Vedteke av formannskapet 24. mars 2015 Prosjektplan Forprosjekt kommunereforma 2015 Vedteke av formannskapet 24. mars 2015 Innhold 1.0 MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Målstruktur... 3 1.2.1 Effektmål... 3 1.2.2 Resultatmål for forprosjektfase...

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 14.04.2011 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Aslak Ofte SP Gunn Aslaug Seltveit Bøe AP Jorunn

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 71/2015 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS /2015 Kommunestyret PS

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 71/2015 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS /2015 Kommunestyret PS Vaksdal kommune SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 71/2015 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS 08.06.2015 52/2015 Kommunestyret PS 22.06.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Trine Pettersen Grønbech FE

Detaljer

Referansegruppa 23. mars 2017

Referansegruppa 23. mars 2017 Referansegruppa 23. mars 2017 Organisering Prosjekteigar: Kommunane i Vest-Telemark Lokaliseringsutval: Ordførerar og rådmenn Styringsgruppe: Rådmennene i Vest- Telemark, ein hovudtillitsvald og eitt hovedvernombod

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Masfjorden kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 22.01.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 14:00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Karstein Totland, ordførar H Medlem Frode Langhelle H Medlem

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 30.01.2014 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Baiba Sheine Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 29.01.2015 022/15 Kommunestyret 02.02.2015 010/15 Avgjerd av: Formannskapet Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

Kommunereform samanslåing av kommunane Vågsøy, Selje og Vanylven. Kommunestyra i Vågsøy, Selje og Vanylven. Kommunestyra i dei deltakande kommunar

Kommunereform samanslåing av kommunane Vågsøy, Selje og Vanylven. Kommunestyra i Vågsøy, Selje og Vanylven. Kommunestyra i dei deltakande kommunar Vedteke 22.06.2016 Revidert versjon 08.01.2016/EMS PROSJEKTDIREKTIV Om prosjektet Prosjektnamn Startdato samla prosjekt Startdato Sluttdato Oppdragsgjevar Organisering Prosjekteigar Prosjektansvarleg Styringsgruppe

Detaljer

Kommunereforma. Balestrand 4. mars 2015 Kåre Træen

Kommunereforma. Balestrand 4. mars 2015 Kåre Træen Kommunereforma Balestrand 4. mars 2015 Kåre Træen Tal personar i arbeidsfør alder per person over 80 år 2020 2040 Kilde: Statistisk sentralbyrå og Kommunal- og moderniseringsdepartementet Frå Sogn Avis

Detaljer

Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap 052/15 01.09.2015 Time kommunestyre 041/15 08.09.2015

Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap 052/15 01.09.2015 Time kommunestyre 041/15 08.09.2015 Arkiv: K1-002 Vår ref: 14/344-45 Journalpostid: 15/18302 Saksbeh.: Elin Wetås de Jara KOMMUNEREFORMA - VIDARE FRAMDRIFT Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap 052/15 01.09.2015 Time kommunestyre

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 68/2015 Formannskapet PS /2015 Kommunestyret PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 68/2015 Formannskapet PS /2015 Kommunestyret PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 68/2015 Formannskapet PS 08.06.2015 47/2015 Kommunestyret PS 17.06.2015 Kommunestruktur - løypemelding

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Kommunestyret Kommunestyresalen 02.10.2014 18:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Audun Trovatn FRP Jon Rikard Kleven SP Børre Rønningen

Detaljer

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Trond Johnsen MEDL AP. Guro Sundbø Storrusten H

Fylgjande medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Trond Johnsen MEDL AP. Guro Sundbø Storrusten H Seljord kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 29.01.2015 Møtetid: 18:00-20.30 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM I SUNNHORDLAND FREDAG 12. DESEMBER 2014 KL. 09.00-11.30

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM I SUNNHORDLAND FREDAG 12. DESEMBER 2014 KL. 09.00-11.30 REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM I SUNNHORDLAND FREDAG 12. DESEMBER 2014 KL. 09.00-11.30 Desse møtte: Ordførar Renate Klepsvik, Austevoll kommune (frå sak 18/14) Liv Bente Storebø,

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Forstudium. Kommunereforma

PROSJEKTPLAN. Forstudium. Kommunereforma PROSJEKTPLAN Forstudium Kommunereforma Kort skildring av prosjektet. Målet med kommunereforma er eit lokaldemokrati som kan ivareta velferd og sikre verdiskaping og trivsel. Kommunane er pålagt eit stort

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 135/ Kommunestyret i Fræna 41/

Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 135/ Kommunestyret i Fræna 41/ Fræna kommune Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2014/2013-7 Sakshandsamar: Anders Skipenes Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 135/2014 03.11.2014 Kommunestyret i Fræna

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 13.06.2016 073/16 Kommunestyret 17.06.2016 058/16 Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

Kommunestyra i dei deltakande kommunar

Kommunestyra i dei deltakande kommunar PROSJEKTDIREKTIV Om prosjektet Prosjektnamn Startdato samla prosjekt Startdato Sluttdato Oppdragsgjevar Organisering Prosjekteigar Prosjektansvarleg Styringsgruppe Prosjektleiar og sekretær Prosjektgruppe

Detaljer

KOMMUNEREFORMA - VEGEN VIDARE FOR TIME KOMMUNE

KOMMUNEREFORMA - VEGEN VIDARE FOR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-002 Vår ref: 15/1885-35 Journalpostid: 16/16687 Saksbeh.: Elin Wetås de Jara KOMMUNEREFORMA - VEGEN VIDARE FOR TIME KOMMUNE Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap 061/16 07.06.2016

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Midtvegsrapport for kommunereforma Vanylven kommune sitt arbeid med. Tilråding:

VANYLVEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Midtvegsrapport for kommunereforma Vanylven kommune sitt arbeid med. Tilråding: VANYLVEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksnr: Arkiv: 2012/571 002 Avd/Saksansv: RÅD/ANNLIA Utvalsaksnr Utval Formannskapet Kommunestyret Møtedato Midtvegsrapport for kommunereforma 2015 - Vanylven kommune sitt

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerar Solveig Nekstad Grave MEDL AP Tove Anette Gjølberg MEDL SP

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerar Solveig Nekstad Grave MEDL AP Tove Anette Gjølberg MEDL SP Kviteseid kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 04.02.2015 Tidspunkt: 18:30 20:15 Fylgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerar Torstein

Detaljer

Arkiv FE-140. Kommuneplan Planprogram arealdel - Offentleg ettersyn

Arkiv FE-140. Kommuneplan Planprogram arealdel - Offentleg ettersyn SELJE KOMMUNE SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saksnr Kommunestyret Eldrerådet 08.12.2014 014/14 Råd for menneske med nedsett funksjonsevne 08.12.2014 013/14 Formannskapet 11.12.2014 108/14 Sakshandsamar

Detaljer

Kommunestyra i Eid, Selje, Vågsøy og Vanylven. Kommunestyra i dei deltakande kommunar

Kommunestyra i Eid, Selje, Vågsøy og Vanylven. Kommunestyra i dei deltakande kommunar Versjon 02.12.2015 PROSJEKTDIREKTIV Om prosjektet Prosjektnamn Startdato samla prosjekt Startdato Sluttdato Oppdragsgjevar Organisering Prosjekteigar Prosjektansvarleg Styringsgruppe Prosjektleiar og sekretær

Detaljer

Saksframlegg. Arkivsak: 14/ Sakstittel: KOMMUNEREFORMA. K-kode: 001 &25

Saksframlegg. Arkivsak: 14/ Sakstittel: KOMMUNEREFORMA. K-kode: 001 &25 Saksframlegg Arkivsak: 14/1657-39 Sakstittel: KOMMUNEREFORMA Saka skal behandlast av: Formannskapet Kommunestyret Rådmannen si tilråding til vedtak: K-kode: 001 &25 Kommunestyret tar saka til orientering

Detaljer

Vår ref: Dykkar ref. Dato: 16/ / FE-026 ÅKR

Vår ref: Dykkar ref. Dato: 16/ / FE-026 ÅKR Eid kommune Rådmann Sogn og Fjordane Fylkeskommune Vår ref: Dykkar ref. Dato: 16/20878-4/ FE-026 ÅKR 18.11.2016 Høyringsfråsegn - Regionreforma på Vestlandet Formannskapet- 159/16, har i møte 17.11.2016

Detaljer

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 12.02.2013 Møtetid: 17:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS /2015 Kommunestyret PS

Sakspapir. Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS /2015 Kommunestyret PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Svein Helge Hofslundsengen FE - 024, FE - 002 15/30 Saknr Utval Type Dato 038/2015 Formannskapet PS 19.03.2015 040/2015 Kommunestyret PS 30.04.2015 Kommunestruktur

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 26.04.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine SV SP Børre Rønningen

Detaljer

Austevoll kommune. Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref John Tveit 16/343-56

Austevoll kommune. Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref John Tveit 16/343-56 Austevoll kommune Hordaland Fylkeskommune 5020 BERGEN Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref. 24.11.2016 John Tveit 16/343-56 Melding om vedtak Høyringsuttale frå Austevoll kommune til intensjonsplan for

Detaljer

Vest-Telemark. Referat

Vest-Telemark. Referat Vest-Telemark Referat Stad: Vinje kommunehus, Åmot Tid: 2. mai 2017 kl 09.00-11.00, med lunsj frå kl 12:00 Til stades: Rådmenn: Kari Gro Espeland, John Kleiv, Jan Myrekrok, Sverre Sæter, Øystein Tveit,

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 11.05.2016 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein

Detaljer

Regionreforma og Sogn og Fjordane fylkeskommune

Regionreforma og Sogn og Fjordane fylkeskommune Saksprotokoll Organ: Fylkesutvalet Møtedato: 05.12.2016 Sak nr.: 16/3228-304 Internt l.nr. 41741/16 Sak: 134/16 Tittel: Regionreforma og Sogn og Fjordane fylkeskommune Behandling: Frå fylkesrådmannen låg

Detaljer

PROSJEKTPLAN. Forstudium. Kommunereforma

PROSJEKTPLAN. Forstudium. Kommunereforma PROSJEKTPLAN Forstudium Kommunereforma Kort skildring av prosjektet. Målet med kommunereforma er eit lokaldemokrati som kan ivareta velferd og sikre verdiskaping og trivsel. Kommunane er pålagt eit stort

Detaljer

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Åse Aleheim N - 101 16/153 Saksnr Utval Type Dato 040/16 Hovudutval teknisk/næring PS 05.09.2016 031/16 Hovudutval oppvekst/kultur PS 05.09.2016 099/16 Formannskapet

Detaljer

Arbeidshefte om kommunereforma for ungdomsskulane i Bremanger

Arbeidshefte om kommunereforma for ungdomsskulane i Bremanger Arbeidshefte om kommunereforma for ungdomsskulane i Bremanger Læringsmål frå LK06: Gjennom arbeidet med heftet kjem du til å arbeide med følgjande læringsmål: Norsk: * delta i diskusjoner med begrunnede

Detaljer

Selje kommune. Innkalling. Sakliste. Stein Robert Osdal ordfører. Utval: Formannskapet Møtestad: Furebuda Leikanger Dato: Tid: Kl.

Selje kommune. Innkalling. Sakliste. Stein Robert Osdal ordfører. Utval: Formannskapet Møtestad: Furebuda Leikanger Dato: Tid: Kl. Innkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Furebuda Leikanger Dato: 15.12.2016 Tid: Kl. 13:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå snarast råd til tlf. 57858500 eller

Detaljer