Innkalling til rådsmøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til rådsmøte"

Transkript

1 Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 22. august 2014 Innkalling til rådsmøte Stad: Fyresdal Næringshage Dato: Tysdag 2. september 2014 Kl. slett: Rådsmøtet vert denne gongen halde i lokala til Fyresdal Næringshage med nærare orientering og omvisning i samband med møtet. Vest-Telemarkrådet skal mellom anna drøfte utbyggingsstrategi for riksvegane i lag med Statens vegvesen. Rådet har vidare sett av tid til ei nærare drøfting omkring senterstrukturen i Vest-Telemark, der også Telemark fylkeskommune vil delta. Til møtet ligg det også føre forslag til mandat for eit forstudium i høve den komande kommunereformen. På saklista står også sak omkring dei økonomiske rammene for den vidaregåande skulen. Vi ynskjer vel møtt i nye lokaler i flotte omgjevnader i Fyresdal! Venleg helsing Vest-Telemarkrådet Jon Svartdal (sign) Regionordførar Telefon: Fax: Kjell Gunnar Heggenes Regionrådsleiar E-post: Web: Bank: Adresse: Granlivegen 1A Veksthuset 3850 KVITESEID

2 Vest-Telemarkrådet Rådsmøte 2. september 2014 Korrigert sakliste til rådsmøte 2. september 2014 Orientering og omvisning Fyresdal Næringshage Sak 42/2014 Referat frå rådsmøte 27. mai 2014 Sak 44/2014 Forutsigbare rammer i vidaregåande skule - forslag til brev til Telemark fylkeskommune. Sak 45/2014 Orienteringssaker. - Postombering i utkantstrøk - Høyring regional plan oppvekst og kompetanse. - Ny digital læringsarena for kommunane - Politikarskulen - Museumssaken, forstudie - Etablerertenesten - Vest-Telemarkkonferansen Strukturprosessen for reiselivet i Telemark Sak 46/2014 Utbyggingsstrategi for riksvegane. Drøfting i lag med Statens vegvesen Lunsj Sak 47/2014 Regional plan for samordna areal og transport i Telemark Fleirkjernestruktur eller hierarkisk senterstruktur i Vest-Telemark Sak 43/2014 Kommunereform i Vest-Telemark

3 Sak 42/2014 Referat frå møte i Vest-Telemarkrådet 27. mai Tilstades: Regionordførar Jon Svartdal, Jon Rikard Kleven, Torstein Tveito, Hilde Alice Vågslid, Erik Skjervagen, Halvor Homme, Per Dehli, Øyvind Tveit, Hans Kristian Lehmann Brit Houge, Ketil Kiland, Sverre Sæter og Kjell Gunnar Heggenes. Frå Fylkesmannen i Telemark møtte seniorrådgjevar Stein Elseth. Innkalling og sakliste vart samrøyses godkjent. Sak 33/2014 Referat frå rådsmøte 18. mars Vedtak: Referat frå rådsmøte 18. mars 2014 vert samrøystes godkjent. Sak 34/2014 Orientering om Tingretten/jordskifteretten. Vest-Telemarkrådet vedtok i møte 21. januar 2014 å invitere jordskifteretten/tingretten til eit seinare møte med tanke på nærare orientering/drøfting. Sorenskrivar Dag Bjørvik og jordskifterettsleiar Svein Dag Midtsund var tilstades i rådsmøtet 27. mai. Utgangspunktet for saken er eit brev frå domstoladministrasjonen der dei ber om synspunkt på mogleg samanslåing av hhv tingrettane og jordskifterettane. Begge rettsinstansane har meddelt at dei ikkje ser samanslåeing som nokon god løysing, og at ein heller ynskjer å vidareutvikle samarbeidet mellom dei 2 domstolane som alt er samlokalisert i Kviteseid. Tingretten har vore her i år og jordskifteretten kom i Domstoladministrasjonen (DA) er aktiv i høve til strukturendringar, og det er strukturdebatt "heile tida". Den siste spørjerunden viser at 60 % av sorenskrivarane er positive til endringar, medan jordskifterettane vesentleg er negative til dette. DA legg vekt på større regionale sentra, storleik og samlokalisering, og det er grunn til å tru at kommunereform, politireform og domstolreform heng saman. Vedtak: Vest-Telemarkrådet tek orienteringane til vitande. VTR ser moglegheit for å etablere ei nettverksgruppe mellom Rådet og Vest-Telemark Tingrett/Øvre Telemark Jordskifterett. Domstolane vil vurdere dette og koma attende til saken. Sak 35/2014 Utviklingsprogrammet for byregionar. I denne saken var Lene Hennum og Geir Morten Johansen frå Telemark fylkeskommune og Geir Lyngaas frå Distriktssenteret tilstades og orienterte nærare om saken. Utviklingsprogrammet er ei tilskotsordning som skal bidra til auka samspel mellom by og omland og styrke desse områdas vekstkraft. Målsettinga er å kome fram til lokalt forankra strategiar og tiltak med utgangspunkt i samhandling mellom byen og omlandet. Programmet er delt i 2 faser der fase 2 går over 3 år. Søknadsfristen for fase 2 er mars 2015 og set krav til at tema er bestemt. Før dette må ein kartlegge moglege samarbeidsområde. Hvis Vest-Telemarkrådet ynskjer seg inn i prosessen er tida inne no. Dette må forankrast politisk i kvar enkelt kommune, og ordninga krev at 1 av kommunane må stå som formell søkjar. Vedtak: Vest-Telemarkrådet tek orienteringa til vitande.

4 2 Sak 36/2014 Kommunereform i Vest-Telemark. Stein Elseth frå Fylkesmannen i Telemark var tilstades i denne saken. I møte 18. mars 2014 handsama Vest-Telemarkrådet forslag om å setje i verk eit forstudium med ein brei prosess for å avklare kommunanes standpunkt til ei mogleg framtidig kommunesamanslåing. Mellom anna i påvente av ei utgreiing tinga av Vinje kommune, vart saken utsett til neste rådsmøte. Til rådsmøtet 27. mai låg nemnde utgreiing føre saman med forslag til mandat for eit forstudium. Under ordskiftet kom det mellom anna fram at Fylkesmannen i lag med KS skal ha ei felles samling i slutten av august omkring dette temaet. Vidare skal regjeringa utarbeide eit standardisert faktagrunnlag som skal ligge føre etter sommarferien. Vedtak: Saken vert utsett til møte i Vest-Telemarkrådet 26. august. Samrøystes vedtak. Sak 37/2014 Høyringsuttale til fellesprosjektet mellom Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder. Sluttrapport til høyring. Det låg føre invitasjon til å kome med uttale i høve sluttrapport for eit fellesprosjekt mellom Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder. Uttalefrist er i utgangspunktet sett til 23. mai, men vart etter avtale forlenga med tanke på handsaminga i Vest-Telemarkrådet. Fellesprosjektet har hatt som mandat å greie ut mogleg fusjon eller utvida samarbeid mellom dei 2 institusjonane. I høyringsbrevet er det skissert 5 punkt ein ynskjer tilbakemelding på, mellom anna synet på hovudspørsmålet om fusjon eller institusjonelt samarbeid. Det låg føre forslag til uttale med tilråding om å velje institusjonelt samarbeid. På møtet fremma Halvor Homme fylgjande alternative forslag til uttale: "Vest Telemarkrådet støtter Høgskolen i Telemark sin ambisjon om å oppnå universitetsstatus. Vest Telemarkrådet mener at et fusjonert HiT og UiA har mulighet til å bli en kraftfull utdanningsinstitusjon som bedre kan hevde seg i kampen om ressurser og kompetanse. Vest Telemarkrådet anbefaler derfor styrene ved de to utdanningsinstitusjonene om å gå videre i prosessen med en fusjon." Under avstemming fall det alternative forslaget, og det vart gjort slikt vedtak: Vest-Telemarkrådet godkjenner det framlagte forslaget til uttale i saken. Vedteke med 4 mot 2 røyster. Sak 38/2014 Høyring - Transnovas forslag til nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for elbiler. Det låg føre invitasjon frå Samferdselsdepartementet til å kome med innspel til Transnovas forslag til nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for elbilar. I forslaget blir det peika på ei rekkje prinsipp som bør ligge fast fram mot 2020 mellom anna open tilgang for brukarane, tilstrekkeleg nettkapasitet og samordna betalingssystem. Transnova foreslår i tillegg til byområda, å bygge ut transportkorridorane slik dei er oppgjevne i Nasjonal Transportplan, herunder E134. Det låg føre 2 ulike forslag til uttale i saken. Vedtak: Vest-Telemarkrådet sluttar seg til "uttale nr 2" der ein får fram ein breidare informasjon om E134 og sidegreinene. Samrøystes vedtak.

5 3 Sak 39/2014 Orienteringssaker. Organisering av innkjøp av kollektivtrafikk i Telemark. Erik Skjervagen orienterte om arbeidet i nettverksgruppa for kollektivtrafikk og viste mellom anna til tidlegare orienteringar i Vest-Telemarkrådet. Kollektivsaken har vore gjennomgangstema i lang tid. Kontraktsform og val av innkjøpsorgan er svært viktige spørsmål for distrikta, og dette skal opp til endeleg handsaming i fylkestinget i juni. Erik refererte til møte 26. mai i representantskapet i Arbeiderpartiet der det vart tilrådd å vidareføre nettokontrakter i heile fylket samt tilbakeføre administrasjonen av kollektivtrafikk til fylkeskommunen. Vedtaket vart gjort med 28 mot 16 røyster og er vonleg bindande for AP si fylkestingsgruppe i saken. Vedtak:Vest-Telemarkrådet tek orienteringa til vitande. Sak 40/2014 Tilleggssak - Framdrift vidare planarbeid for strekningen Åmot - Vinjesvingen. Det låg føre tilleggssak om å få til vidare planarbeid for strekningen Åmot - Vinjesvingen. Med utgangspunkt i vedteke planprogram gjeldande utarbeiding av reguleringsplan med konsekvensutgreiing, ynskjer ein no at Statens vegvesen tek ansvar for å få fram desse i samarbeid med Vinje kommune. Vedtak: a. Vest-Telemarkrådet ser det som svært viktig å få bygd ny veg på strekningen Åmot - Vinjesvingen på E134, ikkje minst av omsyn til trafikktryggleik og regularitet heile året. b. E134 er ein statleg veg. Vi ber Statens vegvesen ta ansvaret for å få fram planer i tråd med vedteke planprogram og i samarbeid med Vinje kommune. c. Det vidare planarbeidet må finansierast. Vegvesenet må arbeide aktivt for å få denne finansieringa på plass. Samrøystes vedtak. Sak 41/2014 Tilleggssak - Lyntogforum Vestlandsbanen over Haukeli, oppstartmøte. Det låg føre invitasjon til oppstartmøte for Lyntogforum Vestlandsbanen over Haukeli i Bø 28. mai. Kommunar, organisasjonar næringsliv og fylkeskommunar er tidlegare innvitert til å delta i dette forumet, og det er lagt opp til økonomiske bidrag i perioden av kommunane i Vest-Telemark er så langt inne i Lyntogforum, og regionråda er også på lista over inviterte. Vedtak: Vest-Telemarkrådet er positiv til å gå inn i Lyntogforum og er innforstått med kontingent på kr 5000,-. pr år i perioden Vest-Telemarkrådets kandidatar til styret er: Arne Vinje og Torstein Tveito. Samrøystes vedtak. Referent: Kjell Gunnar Heggenes

6 Vest-Telemarkrådet Møte 2. september 2014 Sak 43/2014 Kommunereform i Vest-Telemark Bakgrunn. Saken om kommunereform var oppe til handsaming i Vest-Telemarkrådet fyrste gong 18. mars i år. Til møtet i mars låg det mellom anna føre eit formelt vedtak i Kviteseid kommune der Vest-Telemarkrådet vert bede om å finansiere og gjennomføre ei utgreiing om dei 6 Vest-Telemarkkommunane som ein framtidig kommune. Det låg føre forslag til mandat for eit forstudie etter PLP-metoden, der ein på eit overordna nivå skulle avklare fordelar og ulemper ved ei mogleg samanslåing. Dette som grunnlag for eit mogleg vedtak om å gå vidare til eit forprosjekt. I påvente av rapportar frå hhv.referansegruppa i det sentralt nedsette ekspertutvalet og frå utgreiingsarbeid i regi av Vinje kommune, vart saken utsett til rådsmøtet 27. mai. Til møtet 27. mai låg utgreiinga frå Vinje kommune føre saman med justert forslag til mandat for eit forstudium. Under handsaminga av saken kom det fram at Fylkesmannen i Telemark saman med KS skulle arrangere oppstartkonferanse i slutten av august. På denne bakgrunn vart saken utsett til rådsmøtet som no står føre. Erfaringane frå oppstartkonferansen ligg til grunn for handsaminga i rådsmøtet 2. september saman med notat og justert forslag til mandat utarbeidd av Hans Kristian Lehmann. Lenke: Delrapport frå ekspertutvalet : tur_rettet.pdf Forslag til vedtak. Vest-Telemarkrådet godkjenner det framlagte forslaget til mandat for forstudiet "Kommunereform i Vest-Telemark". Forstudiet skal ligge føre til rådsmøtet 25. november, og deretter handsamast i kvart enkelt kommunestyre for å avgjere om ein skal gå vidare med eit forprosjekt eller ikkje.

7 Mandat Dato: Prosjekt: Kommunereform i Vest-Telemark Mål for hovudprosjektet: Resultatmål for forstudiet: Nå - situasjon: Prosjektskildring: Effektmål: Stå fram som ein attraktiv region med gode kommunale tenestetilbod. Resultatmål: Mål for hovudprosjektet må avklarast og definerast i forstudiet. Avklare kommunanes standpunkt til ei mogleg samanslåing. (Sjå saksutgreiing til Rådsmøte Sak 43/2014) Vest-Telemarkrådet ynskjer å vidareutvikle og styrke samarbeidet mellom dei seks kommunane som inngår i dagens Vest-Telemarksamarbeid. Rådet set i verk eit forstudium som skal byggje på det materialet som ligg føre frå statleg hald, utgreiingar kommunane i regionen har gjort og utgreiingar gjort av samanliknbare kommunar. Forstudiet skal greie ut dei ulike alternativa som ligg føre og ha særskilt fokus på: Avstand, for å sjå om kommunane kan koma inn under den unntaksregelen som ligg i kommuneproposisjonen og om vidare utvikling av det interkommunale samarbeidet kan vere ein betre veg Demokrati-aspektet, om det er mogeleg og eventuelt korleis ein kan få det demokratiske systemet til å fungere i ein så stor kommune som Vest-Telemark Korleis ein eventuelt kan gjennomføre ei kommunesamanslåing utan at det fører til ei uønska sentralisering. Forstudiet skal vurdere fordelar og ulemper ved ei mogeleg samanslåing og skal ligge føre til rådsmøtet 25. november. Forstudiet skal handsamast i kommunestyra som treffer vedtak om kommunane skal gå vidare med eit forprosjekt eller ikkje. Tidsrom: Prosjektstart: Prosjektslutt:

8 Organisering: Ressursbruk: Prosjekteigar: Vest-Telemarkrådet Prosjektansvarleg (PA): Jon Svartdal Prosjektleiar (PL): Hans Kristian Lehmann Prosjektgruppe: Ordførar eller rådmann frå kvar av kommunane Arbeidsgruppe: Arbeidsutvalet i Vest-Telemark Prosjektleiar: ,- kr Møte og reisekostnadar: ,- kr Ekstern bistand: ,- kr Andre tiltak: ,- kr Totalt: ,- kr Finansiering: Tildelte skjønnsmidlar frå Fylkesmannen i 2014.

9 Notat om kommunereforma Eit breidd fleirtal på Stortinget (Arbeidarpartiet, Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti og Venstre) er positive til at alle landets kommunar hausten 2014 blir invitert til å deltaka i prosessar for å vurdere og avklare om det er aktuelt å slå seg saman med nabokommunar. Fleirtalet forventar at kommunane på ein god måte frå starten av ein slik prosess involverer innbyggjarar, organisasjonar og tilsette på ein god måte. Regjeringas syn på kommunereforma ligg i kommuneproposisjonen ( Prop. 95 S ( ): 95- S html?id= Stortingets innstilling ligg i Innst 300 S. ( ): https://www.stortinget.no/no/saker- og- publikasjoner/publikasjoner/innstillinger/stortinget/ /inns / Regjeringa har desse måla for reforma: Gode og likeverdige tenester til innbyggjarane Heilskapleg og samordna samfunnsutvikling Berekraftig og økonomisk robuste kommunar Styrket lokaldemokrati Stortingsfleirtalet er samd i desse måla. Regjeringa har sett ned eit ekspertutval som på fritt fagleg grunnlag skal gjere framlegg om kriteria som er viktige for oppgåveløysinga i kommunane. Utvalet har gitt desse tilrådingane: Kommunane bør ha minst innbyggjarar for å sikre ei god oppgåveløysing Kommunestrukturen bør i større grad nærme seg funksjonelle samfunnsutviklingsområde Staten bør redusere detaljstyringa, og ordningar for politisk deltaking bør vidareutviklast for å sikre gode og slagkraftige demokratiske arenaer.

10 Regjeringa meiner det ikkje er naturleg å stille eit absolutt krav til innbyggjartal og stortingsfleirtaler er samd i dette. For å sikre kvaliteten i tenestetilbodet, gjer ekspertutvalet framlegg om pålagt interkommunalt samarbeid som ei løysing i dei tilfelle kor avstandsulempene er så store at kommunane ikkje finn det tilrådeleg med kommunesamanslåing. Regjeringa legg til grunn at avstandsulempene kan gjelde fleire stader enn i Finnmark. Kommunereforma må ta omsyn til Noregs mangfaldige geografi. Dei kommunane som ser dette som ei serleg stor utfordring, må vurdere dette serskilt i dei lokale prosessane. Ekspertutvalet meiner det ikkje er grunn å tru at demokratiutfordringar vil løyse seg sjølv som fylgje av samanslåing og at det derfor vil vere trong for demokratitiltak i den nye kommunen. Regjeringa er samd i at innbyggjaranes vurderingar kan endre seg som fylgje av at kommunane blir større. Eit nærliggjande tiltak for dei nye kommunane vil vere å vurdere oppretting av lokalutval for å legge betre til rette for lokal deltaking. Det vil framleis vera opp til kommunane sjølv å avgjere om dei ynskjer å spørje om innbyggjaranes råd i ei folkeavrøysting eller nytte ei spørjeundersøking. Departementet vil dekke inntil kroner til kvar kommune i samband med høyring og informasjon til innbyggjarane. Organisering og framdrift i reformprosessen Hausten 2014 blir alle kommunane invitert til å deltaka i prosessar med sikte på å vurdere og avklare om det er aktuelt å slå seg saman med nabokommunar. Fylkesmannen har fått ansvar for å sette i gang desse prosessane. Prosessane skal avsluttast ved utgongen av Regjeringa vil leggje fram ei melding til Stortinget våren 2015 med framlegg til nye oppgåver til robuste kommunar. Kommunar som alt nå blir samde om å slå seg saman vil kunne få vedtak om dette i 2016, slik at samanslåingane vil kunne tre i kraft frå 1. januar Elles blir det lagt opp til at kommunane fattar vedtak innan sumaren Regjeringa vil fremje ein samla proposisjon til Stortinget våren 2017, slik at samanslåingar kan iverksettast frå Det blir lagt opp til at einskildkommunar ikkje skal kunne stanse endringar som er ynskt og høvelege ut frå regionale og nasjonale omsyn. I proposisjonen vil det dermed kunne gjerast framlegg om

11 samanslåingar av kommunar som avvik frå dei lokale vedtaka. Eit knapt fleirtal på Stortinget stør dette, men seier at vedtak frå Stortingets side som avviker frå lokale vedtak berre vil vere aktuelt i få tilfelle! Økonomi Dei økonomiske verkemiddel i reformperioden har tre element: Dekking av eingangskostnadar: Desse er sett til 20 mill. kroner per samanslåing. Tenker ein seg alle kommunane i Vest- Telemark blir beløpet 50 mill. kroner. Reformstøtte Reformstøtta vil etter regjeringas framlegg gå til alle kommunar som etter samanslåinga har meir enn innbyggjarar, men stortingsfleirtalet meinte det ikkje var riktig å sette ei minste grense på innbyggjarar. Minstebeløpet er 5 mill. kroner og er vel det som vil gjelde for alle aktuelle samanslåingsalternativ. Inndelingstilskottet Dette er ein del av rammetilskottet. I rapporten frå Telemarkforsking er det vist korleis dette vil slå ut. I ein kommune av Vest- Telemarkskommunane vil den nye kommunen får 7,5 mill. kr kvart år i 15 år. Det utgjer 112,5 mill. kroner for heile perioden. Etter det blir det trappa ned og etter 20 år vil kommunen få 75,4 mill. kr eller 2,5%) mindre i høve til dagens brutto driftsinntekter. Det er berre kommunar som har fatta vedtak innan sumaren 2016 som vil få desse tilskotta. Lokale prosessar Så langt har det ikkje skjedd så mykje konkret med denne reforma her lokalt. Seljord er med på ein forstudie for ein mogeleg kommunesamanslåing rundt Lifjell. Vinje har tinga ein rapport frå Telemarksforsking om aktuelle kommunestrukturalternativ for Vinje kommune. Rapporten blei sendt ut til førre møte i rådet. I tillegg har Sirdal kommune teke kontakt med Vinje kommune for å sjå på ei mogeleg samanslåing mellom Sirdal, Valle, Bykle og Vinje.

12 Kommunereforma har vore drøfta fleire gonger i Vest- Telemarkrådet, men utan at det er fatta konkrete vedtak. Til dette møtet i rådet 2. september blir det invitert til at kommunane set i gong ein forstudie, slik som ein gjer for Lifjell- kommunane. Føremålet er ikkje å laga ein ny rapport som er lik den Telemarksforsking har utarbeidd for Vinje kommune, men å fokusere mellom anna på: Avstand for å sjå om kommunane kan koma inn under den unnataksregelen som ligg i kommuneproposisjonen og om vidare utvikling av det interkommunale samarbeidet kan vere ein betre veg Demokratiaspektet og om det er mogeleg og eventuelt korleis ein kan få det demokratiske systemet til å fungere i ein så stor kommune som Vest- Telemark Korleis ein eventuelt kan gjennomføre ei kommunesamanslåing utan at det førar til ei uønskt sentralisering. Forstudien skal vurdere fordeler og ulemper ved ei mogeleg samanslåing, men skal ikkje konkludere. Forstudien skal handsamast i kommunestyra som må treffe vedtak om kommunane skal gå vidare med ei forstudie eller ikkje. Hans Kr. Lehmann

13 Vest-Telemarkrådet Møte 2. september 2014 Sak 44/2014 Forutsigbare rammer i vidaregåande skule, forslag til brev til Telemark fylkeskommune. Bakgrunn. I møte 23. juni 2014 i nettverksgruppa for vidaregåande skule i Vest-Telemark drøfta ein mellom anna skulens kvardag med manglande forutsigbarhet innafor økonomi og organisering. Stykkprissystemet gjev utfordringar i høve til skulens faste kostnader og tilsettingar. Den manglande forutsigbarheten vanskeleggjer planlegging og drift, og fører til usikkerhet blant elevar og lærarar. Skulen ynskjer økonomiske rammer som gjev forutsigbarhet fram mot Nettverksgruppa ber Vest-Telemarkrådet skrive brev til Telemark fylkeskommune med tanke på auka forutsigbarhet i drifta, og utkast til brev ligg som vedlegg til saken. Forslag til vedtak: Vest-Telemarkrådet godkjenner det framlagte forslaget til brev til Telemark fylkeskommune, med slik avsluttande ordlyd: "Vest-Telemarkrådet viser til viktigheten av auka stabilitet og forutsigbarhet i drifta av den vidaregåande skulen, og ber Telemark Fylkeskommune om å endre budsjettfordelingsmodellen og inntaksreglementet. Vi ynskjer at dei mange kvalitetane ved Vest-Telemark vidaregåande skule vert vidareført, og ber fylkeskommunen legge til rette for dette. Finansieringssystemet må ha ei meir langsiktig innretning og ta høgde for dei årlege variasjonane i elevtal. Vidare ber vi også om korrigering i høve til bortfallet av grunnsum for avdelingen i Seljord. Vest-Telemarkrådet ser det som viktig at det vert oppretta ein nærare dialog mellom fylkeskommunen og skulens leiing/nettverksgruppa."

14 Vest-Telemarkrådet Telemark Fylkeskommune V/fylkesrådmann Evy-Anni Evensen Postboks Skien Vest-Telemark 2. september 2014 FORUTSIGBARE RAMMER I VIDAREGÅANDE SKULE. I møte 23. juni 2014 i nettverksgruppa for vidaregåande skule i Vest-Telemark drøfta gruppa skulens kvardag med manglande forutsigbarhet innafor økonomi og organisering. Stykkprissystemet gjev utfordringar i høve til faste kostnader og tilsettingar, og slår galt ut for dei mindre skulane. Vidare har også bortfall av grunnsum for skulen i Seljord ført til svakare økonomi for Vest-Telemark vidaregåande skule etter samanslåinga. Med utgangspunkt i desse problemstillingane ba nettverksgruppa Vest-Telemarkrådet ta opp saken med Telemark fylkeskommune. Vest-Telemarkrådet handsama saken i møte 2. september og gjorde fylgjande vedtak: Vest-Telemarkrådet viser til viktigheten av auka stabilitet og forutsigbarhet i drifta av den vidaregåande skulen, og ber Telemark Fylkeskommune om å endre budsjettfordelingsmodellen og inntaksreglementet. Vi ynskjer at dei mange kvalitetane ved Vest-Telemark vidaregåande skule vert vidareført, og ber fylkeskommunen legge til rette for dette. Finansieringssystemet må ha ei meir langsiktig innretning og ta høgde for dei årlege variasjonane i elevtal. Vidare ber vi også om korrigering i høve til bortfallet av grunnsum for avdelingen i Seljord. Vest-Telemarkrådet ser det som viktig at det vert oppretta ein nærare dialog mellom fylkeskommunen og skulens leiing/nettverksgruppa. Venleg helsing Vest-Telemarkrådet Jon Svartdal Regionordførar Kjell Gunnar Heggenes Regionrådsleiar Kopi: Fylkesopplæringssjef Leiar av Hovudutval for kompetanse Vest-Telemarkrådet, Granlivegen 1A, 3850 Kviteseid Tlf: , Org. nr:

15 Vest-Telemarkrådet Møte 2. september 2014 Sak 46/2014 Utbyggingsstrategi for riksvegane. Drøfting i lag med Statens vegvesen I denne saken vil Kjell Solheim og Gro Rønningen frå Statens vegvesen region sør vera tilstades. I tillegg møter Børge Skårdal frå E134 Haukelivegen AS. Representantane frå vegvesenet vil innleiingsvis gje ei oppdatering om dei ulike riksvegprosjekta i Telemark. Vidare vil Børge Skårdal orientere frå ein nyleg utarbeidd rapport om samfunnsøkonomisk nytte/kostnadsvurdering av utbyggingstiltak på E134. Etter dette vil Vest-Telemarkrådet saman med nemnde representantar drøfte strategi i høve til vidare utbyggingsprosjekt. Agendaen er: Status for utbygging og planlegging Rapport utbyggingstiltak på E134 Strategi i samband med rulleringa av Nasjonal Transportplan Lenke: Samfunnsøkonomisk nytte-/kostnadsvurdering av utbyggingstiltak på E134

16 Vest-Telemarkrådet Møte 2. september 2014 Sak 47/2014 Regional plan for samordna areal og transport i Telemark. Fleirkjernestruktur eller hierarkisk struktur i Vest-Telemark Bakgrunn: Regional plan for samordna areal og transport i Telemark er ei samanslåing av 4 tidlegare planer: Kollektivplan, fylkesvegplan, trafikktryggleiksplan og senterstrukturplan. I samband med at planutkast/handlingsprogram for den nye planen har vore ute på høyring, er det gjeve innspel mellom anna i høve til senterstrukturen. Senterstrukturplanen seier i dag at senterstrukturen i vår region skal baserast på fleirkjernestruktur. I høyringsuttalene frå vår region har 3 av kommunane opna opp for at senterstruktur kan vurderast/diskuterast, medan dei 3 andre ikkje har uttalt seg spesifikt om dette. Då Hovudutval for samferdsel handsama Regional plan for samordna areal og transport vart dagens opplegg med fleirkjernestruktur i Vest-Telemark vidareført. I fylkesutvalet vart det imidlertid fleirtal for å endre senterstrukturen frå fleirkjernestruktur til hierarkisk struktur. Då saken skulle opp til endeleg handsaming i Telemark fylkesting juni vende Vest- Telemarkrådet seg til fylkesordførar Terje Riis Johansen med spørsmål om å gje kommunane/regionrådet høve til å foreta ei samla drøfting av saken før den endelege handsaminga i fylkestinget. Grunngjevinga for henvendinga var at ikkje alle kommunane hadde uttalt seg om senterstrukturen. I si handsaming av saken gjorde fylkestinget fylgjande vedtak: "Regional plan for samordna areal og transport i Telemark , datert , blir vedtatt med følgjande endringar: Spørsmålet om fleirkjerne eller hierarkisk struktur i Vest-Telemark tas ut av planen. Fylkestinget ber administrasjonen utrede dette spørsmålet for seinere behandling i fylkestinget. På bakgrunn av vedtaket har det vore kontakt mellom fylkeskommunen og Vest- Telemarkrådet, og Aslaug Norendal og Lene Hennum vil delta på rådsmøtet. Fylkeskommunens representantar vil på møtet legge fram nærare analyser omkring dei ulike strukturforslaga. Tida etter lunsj er sett av til drøftingane rundt dette spørsmålet, og siktemålet er å få ei avklaring på møtet. Lenke: Protokoll frå Fylkestinget 17. og 18. juni 2014

Innkalling til rådsmøte

Innkalling til rådsmøte Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 13. mai 2014 Innkalling til rådsmøte Stad: Morgedal Hotell Dato: Tysdag 27. mai 2014 Kl. slett: 10.00

Detaljer

Innkalling til ekstra rådsmøte

Innkalling til ekstra rådsmøte Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 16. april 2015 Innkalling til ekstra rådsmøte Stad: Morgedal Hotell Dato: Fredag 24. april 2015 Kl. slett:

Detaljer

Innkalling til rådsmøte

Innkalling til rådsmøte Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 14. august 2012 Innkalling til rådsmøte Stad: Morgedal Hotell Dato: Tysdag 21. august 2012 Kl. slett:

Detaljer

Innkalling til rådsmøte

Innkalling til rådsmøte Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 10. oktober 2012 Innkalling til rådsmøte Stad: Vest-Telemark Museum, Eidsborg Dato: Onsdag 17. oktober

Detaljer

Sakliste til rådsmøte 10. november 2009.

Sakliste til rådsmøte 10. november 2009. Vest-Telemarkrådet Sakliste til rådsmøte 10. november 2009. Sak 77/2009 Referat frå rådsmøte 13.oktober 2009. Sak 78/2009 Saker til møte i Vest-Telemarktinget 15. desember 2009 - Forslag til sakliste -

Detaljer

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12. Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.2014 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Jarle Landås 14/250 14/12508

Detaljer

Sakliste til rådsmøte 12. april 2011

Sakliste til rådsmøte 12. april 2011 Vest-Telemarkrådet Møte 12. april 2011 Sakliste til rådsmøte 12. april 2011 Sak 27/2011 Referat frå ekstra rådsmøte 15. mars 2011 Sak 28/2011 Strategisk Næringsplan, vidare arbeid Sak 29/2011 Utvida brannvernsamarbeid,

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 06.02.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Morgan

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til møte i Samarbeidsrådet for Sunnhordland og fellesmøte med ORK

Det vert med dette kalla inn til møte i Samarbeidsrådet for Sunnhordland og fellesmøte med ORK Jnr. 1142.13 GJG/rr Ordførarar og rådmenn i Sunnhordland Ordførar og rådmann i Fusa kommune Ordførar og rådmann i Haugesund kommune Ordførar og rådmann i Vindafjord kommune INNKALLING TIL MØTE I SAMARBEIDSRÅDET

Detaljer

Møtebok for Formannskapet. Medlemmene var innkalla i skriv d. 26.11.14 og møtet var kunngjort i pressa 05.11.14 og 26.11.14

Møtebok for Formannskapet. Medlemmene var innkalla i skriv d. 26.11.14 og møtet var kunngjort i pressa 05.11.14 og 26.11.14 Meland kommune Møtebok for Formannskapet Møtedato: 03.12.2014 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: 16:00-19:30 Møtet vart styrt av ordførar Nils Marton Aadland. Medlemmene var innkalla i skriv d. 26.11.14

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 71/05 05/756 JUSTERINGAR I DEN ADMINISTRATIVE ORGANISASJONSSTRUKTUREN I OS KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 71/05 05/756 JUSTERINGAR I DEN ADMINISTRATIVE ORGANISASJONSSTRUKTUREN I OS KOMMUNE OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 18.10.2005 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 71/05 05/756 JUSTERINGAR I DEN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 03.12.2014 Tid: 15:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling

Detaljer

Innkalling for Formannskapet i Radøy

Innkalling for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Innkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 05.05.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 037/2015 Tilskot politiske parti 2015 038/2015 Økonomiplan 2016-2019

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Generelle merknader Fleirtalet i komiteen, medlemene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt Radøy kommune Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er

Detaljer

Årsmøtesaker. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790

Årsmøtesaker. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790 2013 Årsmøtesaker Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790 firmapost@samarbeidsraadet-sunnhordland.no www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no Innhaldsliste STYRET SI ÅRBERETNING

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

- Tilleggsakliste. Fylkesutvalet. Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD

- Tilleggsakliste. Fylkesutvalet. Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD HORDALAND FYLKESKOMMUNE - Tilleggsakliste Fylkesutvalet Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Fylkesutvalet... 2 MELDINGAR II -

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret. Medlemmen var innkall i skriv d. 07.10.14 og møtet var kunngjort i pressa 01.10.14.

Møtebok for Kommunestyret. Medlemmen var innkall i skriv d. 07.10.14 og møtet var kunngjort i pressa 01.10.14. Meland kommune Møtebok for Kommunestyret Møtedato: 15.10.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00-20:30 Medlemmen var innkall i skriv d. 07.10.14 og møtet var kunngjort i pressa 01.10.14. I starten

Detaljer

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Mer kan Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Kjetil Lie og Audun Thorstensen (Telemarksforsking), Sven Haugberg (Asplan Viak) og Tor Erik Baksås (Ernst & Young) TF-notat nr. 18/2013

Detaljer

Sakliste til rådsmøte 10. august 2010.

Sakliste til rådsmøte 10. august 2010. Sakliste til rådsmøte 10. august 2010. Sak 50/2010 Referat frå rådsmøte 2. juni 2010 Sak 51/2010 Vidare organisering av regionsamarbeidet Forslag til vedtekter Sak 52/2010 Samkommunemodellen, høyring Sak

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/08 08/729 ÅRSMØTE 2007 - OS FRIVILLIGENTRAL 236

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/08 08/729 ÅRSMØTE 2007 - OS FRIVILLIGENTRAL 236 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.04.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 24/08 08/729 ÅRSMØTE 2007 - OS

Detaljer

Innkalling til rådsmøte

Innkalling til rådsmøte Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 14. mai 2013 Innkalling til rådsmøte Stad: Morgedal Hotell Dato: Tysdag 21. mai 2013 Kl. slett: 09.00

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret. Medlemmene var innkalla i skriv d. 09.12.14 og møtet var kunngjort i pressa 26.11.14 og 10.12.14.

Møtebok for Kommunestyret. Medlemmene var innkalla i skriv d. 09.12.14 og møtet var kunngjort i pressa 26.11.14 og 10.12.14. Meland kommune Møtebok for Kommunestyret Møtedato: 17.12.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 17:00 21:30 Møtet var styrt av ordførar Nils Marton Aadland. Medlemmene var innkalla i skriv d. 09.12.14

Detaljer

Vaksdal Kommune Økonomiplan 2016 2019

Vaksdal Kommune Økonomiplan 2016 2019 Vaksdal Kommune Økonomiplan 2016 2019 Innhald Forord frå rådmann... 3 Formelle forhold knytt til årsbudsjett og økonomiplan... 5 Økonomiplan 2016-2019... 6 Økonomiske mål... 8 Utfordringar i planperioden...

Detaljer

Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy PROTOKOLL MØTE I REGIONRÅDET NORDHORDLAND Møte: 6/2014 Tid: Fredag 7. november kl. 09:00 14:30 Stad: Meland rådhus,

Detaljer