Innkalling til rådsmøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til rådsmøte"

Transkript

1 Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 22. august 2014 Innkalling til rådsmøte Stad: Fyresdal Næringshage Dato: Tysdag 2. september 2014 Kl. slett: Rådsmøtet vert denne gongen halde i lokala til Fyresdal Næringshage med nærare orientering og omvisning i samband med møtet. Vest-Telemarkrådet skal mellom anna drøfte utbyggingsstrategi for riksvegane i lag med Statens vegvesen. Rådet har vidare sett av tid til ei nærare drøfting omkring senterstrukturen i Vest-Telemark, der også Telemark fylkeskommune vil delta. Til møtet ligg det også føre forslag til mandat for eit forstudium i høve den komande kommunereformen. På saklista står også sak omkring dei økonomiske rammene for den vidaregåande skulen. Vi ynskjer vel møtt i nye lokaler i flotte omgjevnader i Fyresdal! Venleg helsing Vest-Telemarkrådet Jon Svartdal (sign) Regionordførar Telefon: Fax: Kjell Gunnar Heggenes Regionrådsleiar E-post: Web: Bank: Adresse: Granlivegen 1A Veksthuset 3850 KVITESEID

2 Vest-Telemarkrådet Rådsmøte 2. september 2014 Korrigert sakliste til rådsmøte 2. september 2014 Orientering og omvisning Fyresdal Næringshage Sak 42/2014 Referat frå rådsmøte 27. mai 2014 Sak 44/2014 Forutsigbare rammer i vidaregåande skule - forslag til brev til Telemark fylkeskommune. Sak 45/2014 Orienteringssaker. - Postombering i utkantstrøk - Høyring regional plan oppvekst og kompetanse. - Ny digital læringsarena for kommunane - Politikarskulen - Museumssaken, forstudie - Etablerertenesten - Vest-Telemarkkonferansen Strukturprosessen for reiselivet i Telemark Sak 46/2014 Utbyggingsstrategi for riksvegane. Drøfting i lag med Statens vegvesen Lunsj Sak 47/2014 Regional plan for samordna areal og transport i Telemark Fleirkjernestruktur eller hierarkisk senterstruktur i Vest-Telemark Sak 43/2014 Kommunereform i Vest-Telemark

3 Sak 42/2014 Referat frå møte i Vest-Telemarkrådet 27. mai Tilstades: Regionordførar Jon Svartdal, Jon Rikard Kleven, Torstein Tveito, Hilde Alice Vågslid, Erik Skjervagen, Halvor Homme, Per Dehli, Øyvind Tveit, Hans Kristian Lehmann Brit Houge, Ketil Kiland, Sverre Sæter og Kjell Gunnar Heggenes. Frå Fylkesmannen i Telemark møtte seniorrådgjevar Stein Elseth. Innkalling og sakliste vart samrøyses godkjent. Sak 33/2014 Referat frå rådsmøte 18. mars Vedtak: Referat frå rådsmøte 18. mars 2014 vert samrøystes godkjent. Sak 34/2014 Orientering om Tingretten/jordskifteretten. Vest-Telemarkrådet vedtok i møte 21. januar 2014 å invitere jordskifteretten/tingretten til eit seinare møte med tanke på nærare orientering/drøfting. Sorenskrivar Dag Bjørvik og jordskifterettsleiar Svein Dag Midtsund var tilstades i rådsmøtet 27. mai. Utgangspunktet for saken er eit brev frå domstoladministrasjonen der dei ber om synspunkt på mogleg samanslåing av hhv tingrettane og jordskifterettane. Begge rettsinstansane har meddelt at dei ikkje ser samanslåeing som nokon god løysing, og at ein heller ynskjer å vidareutvikle samarbeidet mellom dei 2 domstolane som alt er samlokalisert i Kviteseid. Tingretten har vore her i år og jordskifteretten kom i Domstoladministrasjonen (DA) er aktiv i høve til strukturendringar, og det er strukturdebatt "heile tida". Den siste spørjerunden viser at 60 % av sorenskrivarane er positive til endringar, medan jordskifterettane vesentleg er negative til dette. DA legg vekt på større regionale sentra, storleik og samlokalisering, og det er grunn til å tru at kommunereform, politireform og domstolreform heng saman. Vedtak: Vest-Telemarkrådet tek orienteringane til vitande. VTR ser moglegheit for å etablere ei nettverksgruppe mellom Rådet og Vest-Telemark Tingrett/Øvre Telemark Jordskifterett. Domstolane vil vurdere dette og koma attende til saken. Sak 35/2014 Utviklingsprogrammet for byregionar. I denne saken var Lene Hennum og Geir Morten Johansen frå Telemark fylkeskommune og Geir Lyngaas frå Distriktssenteret tilstades og orienterte nærare om saken. Utviklingsprogrammet er ei tilskotsordning som skal bidra til auka samspel mellom by og omland og styrke desse områdas vekstkraft. Målsettinga er å kome fram til lokalt forankra strategiar og tiltak med utgangspunkt i samhandling mellom byen og omlandet. Programmet er delt i 2 faser der fase 2 går over 3 år. Søknadsfristen for fase 2 er mars 2015 og set krav til at tema er bestemt. Før dette må ein kartlegge moglege samarbeidsområde. Hvis Vest-Telemarkrådet ynskjer seg inn i prosessen er tida inne no. Dette må forankrast politisk i kvar enkelt kommune, og ordninga krev at 1 av kommunane må stå som formell søkjar. Vedtak: Vest-Telemarkrådet tek orienteringa til vitande.

4 2 Sak 36/2014 Kommunereform i Vest-Telemark. Stein Elseth frå Fylkesmannen i Telemark var tilstades i denne saken. I møte 18. mars 2014 handsama Vest-Telemarkrådet forslag om å setje i verk eit forstudium med ein brei prosess for å avklare kommunanes standpunkt til ei mogleg framtidig kommunesamanslåing. Mellom anna i påvente av ei utgreiing tinga av Vinje kommune, vart saken utsett til neste rådsmøte. Til rådsmøtet 27. mai låg nemnde utgreiing føre saman med forslag til mandat for eit forstudium. Under ordskiftet kom det mellom anna fram at Fylkesmannen i lag med KS skal ha ei felles samling i slutten av august omkring dette temaet. Vidare skal regjeringa utarbeide eit standardisert faktagrunnlag som skal ligge føre etter sommarferien. Vedtak: Saken vert utsett til møte i Vest-Telemarkrådet 26. august. Samrøystes vedtak. Sak 37/2014 Høyringsuttale til fellesprosjektet mellom Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder. Sluttrapport til høyring. Det låg føre invitasjon til å kome med uttale i høve sluttrapport for eit fellesprosjekt mellom Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder. Uttalefrist er i utgangspunktet sett til 23. mai, men vart etter avtale forlenga med tanke på handsaminga i Vest-Telemarkrådet. Fellesprosjektet har hatt som mandat å greie ut mogleg fusjon eller utvida samarbeid mellom dei 2 institusjonane. I høyringsbrevet er det skissert 5 punkt ein ynskjer tilbakemelding på, mellom anna synet på hovudspørsmålet om fusjon eller institusjonelt samarbeid. Det låg føre forslag til uttale med tilråding om å velje institusjonelt samarbeid. På møtet fremma Halvor Homme fylgjande alternative forslag til uttale: "Vest Telemarkrådet støtter Høgskolen i Telemark sin ambisjon om å oppnå universitetsstatus. Vest Telemarkrådet mener at et fusjonert HiT og UiA har mulighet til å bli en kraftfull utdanningsinstitusjon som bedre kan hevde seg i kampen om ressurser og kompetanse. Vest Telemarkrådet anbefaler derfor styrene ved de to utdanningsinstitusjonene om å gå videre i prosessen med en fusjon." Under avstemming fall det alternative forslaget, og det vart gjort slikt vedtak: Vest-Telemarkrådet godkjenner det framlagte forslaget til uttale i saken. Vedteke med 4 mot 2 røyster. Sak 38/2014 Høyring - Transnovas forslag til nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for elbiler. Det låg føre invitasjon frå Samferdselsdepartementet til å kome med innspel til Transnovas forslag til nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for elbilar. I forslaget blir det peika på ei rekkje prinsipp som bør ligge fast fram mot 2020 mellom anna open tilgang for brukarane, tilstrekkeleg nettkapasitet og samordna betalingssystem. Transnova foreslår i tillegg til byområda, å bygge ut transportkorridorane slik dei er oppgjevne i Nasjonal Transportplan, herunder E134. Det låg føre 2 ulike forslag til uttale i saken. Vedtak: Vest-Telemarkrådet sluttar seg til "uttale nr 2" der ein får fram ein breidare informasjon om E134 og sidegreinene. Samrøystes vedtak.

5 3 Sak 39/2014 Orienteringssaker. Organisering av innkjøp av kollektivtrafikk i Telemark. Erik Skjervagen orienterte om arbeidet i nettverksgruppa for kollektivtrafikk og viste mellom anna til tidlegare orienteringar i Vest-Telemarkrådet. Kollektivsaken har vore gjennomgangstema i lang tid. Kontraktsform og val av innkjøpsorgan er svært viktige spørsmål for distrikta, og dette skal opp til endeleg handsaming i fylkestinget i juni. Erik refererte til møte 26. mai i representantskapet i Arbeiderpartiet der det vart tilrådd å vidareføre nettokontrakter i heile fylket samt tilbakeføre administrasjonen av kollektivtrafikk til fylkeskommunen. Vedtaket vart gjort med 28 mot 16 røyster og er vonleg bindande for AP si fylkestingsgruppe i saken. Vedtak:Vest-Telemarkrådet tek orienteringa til vitande. Sak 40/2014 Tilleggssak - Framdrift vidare planarbeid for strekningen Åmot - Vinjesvingen. Det låg føre tilleggssak om å få til vidare planarbeid for strekningen Åmot - Vinjesvingen. Med utgangspunkt i vedteke planprogram gjeldande utarbeiding av reguleringsplan med konsekvensutgreiing, ynskjer ein no at Statens vegvesen tek ansvar for å få fram desse i samarbeid med Vinje kommune. Vedtak: a. Vest-Telemarkrådet ser det som svært viktig å få bygd ny veg på strekningen Åmot - Vinjesvingen på E134, ikkje minst av omsyn til trafikktryggleik og regularitet heile året. b. E134 er ein statleg veg. Vi ber Statens vegvesen ta ansvaret for å få fram planer i tråd med vedteke planprogram og i samarbeid med Vinje kommune. c. Det vidare planarbeidet må finansierast. Vegvesenet må arbeide aktivt for å få denne finansieringa på plass. Samrøystes vedtak. Sak 41/2014 Tilleggssak - Lyntogforum Vestlandsbanen over Haukeli, oppstartmøte. Det låg føre invitasjon til oppstartmøte for Lyntogforum Vestlandsbanen over Haukeli i Bø 28. mai. Kommunar, organisasjonar næringsliv og fylkeskommunar er tidlegare innvitert til å delta i dette forumet, og det er lagt opp til økonomiske bidrag i perioden av kommunane i Vest-Telemark er så langt inne i Lyntogforum, og regionråda er også på lista over inviterte. Vedtak: Vest-Telemarkrådet er positiv til å gå inn i Lyntogforum og er innforstått med kontingent på kr 5000,-. pr år i perioden Vest-Telemarkrådets kandidatar til styret er: Arne Vinje og Torstein Tveito. Samrøystes vedtak. Referent: Kjell Gunnar Heggenes

6 Vest-Telemarkrådet Møte 2. september 2014 Sak 43/2014 Kommunereform i Vest-Telemark Bakgrunn. Saken om kommunereform var oppe til handsaming i Vest-Telemarkrådet fyrste gong 18. mars i år. Til møtet i mars låg det mellom anna føre eit formelt vedtak i Kviteseid kommune der Vest-Telemarkrådet vert bede om å finansiere og gjennomføre ei utgreiing om dei 6 Vest-Telemarkkommunane som ein framtidig kommune. Det låg føre forslag til mandat for eit forstudie etter PLP-metoden, der ein på eit overordna nivå skulle avklare fordelar og ulemper ved ei mogleg samanslåing. Dette som grunnlag for eit mogleg vedtak om å gå vidare til eit forprosjekt. I påvente av rapportar frå hhv.referansegruppa i det sentralt nedsette ekspertutvalet og frå utgreiingsarbeid i regi av Vinje kommune, vart saken utsett til rådsmøtet 27. mai. Til møtet 27. mai låg utgreiinga frå Vinje kommune føre saman med justert forslag til mandat for eit forstudium. Under handsaminga av saken kom det fram at Fylkesmannen i Telemark saman med KS skulle arrangere oppstartkonferanse i slutten av august. På denne bakgrunn vart saken utsett til rådsmøtet som no står føre. Erfaringane frå oppstartkonferansen ligg til grunn for handsaminga i rådsmøtet 2. september saman med notat og justert forslag til mandat utarbeidd av Hans Kristian Lehmann. Lenke: Delrapport frå ekspertutvalet : tur_rettet.pdf Forslag til vedtak. Vest-Telemarkrådet godkjenner det framlagte forslaget til mandat for forstudiet "Kommunereform i Vest-Telemark". Forstudiet skal ligge føre til rådsmøtet 25. november, og deretter handsamast i kvart enkelt kommunestyre for å avgjere om ein skal gå vidare med eit forprosjekt eller ikkje.

7 Mandat Dato: Prosjekt: Kommunereform i Vest-Telemark Mål for hovudprosjektet: Resultatmål for forstudiet: Nå - situasjon: Prosjektskildring: Effektmål: Stå fram som ein attraktiv region med gode kommunale tenestetilbod. Resultatmål: Mål for hovudprosjektet må avklarast og definerast i forstudiet. Avklare kommunanes standpunkt til ei mogleg samanslåing. (Sjå saksutgreiing til Rådsmøte Sak 43/2014) Vest-Telemarkrådet ynskjer å vidareutvikle og styrke samarbeidet mellom dei seks kommunane som inngår i dagens Vest-Telemarksamarbeid. Rådet set i verk eit forstudium som skal byggje på det materialet som ligg føre frå statleg hald, utgreiingar kommunane i regionen har gjort og utgreiingar gjort av samanliknbare kommunar. Forstudiet skal greie ut dei ulike alternativa som ligg føre og ha særskilt fokus på: Avstand, for å sjå om kommunane kan koma inn under den unntaksregelen som ligg i kommuneproposisjonen og om vidare utvikling av det interkommunale samarbeidet kan vere ein betre veg Demokrati-aspektet, om det er mogeleg og eventuelt korleis ein kan få det demokratiske systemet til å fungere i ein så stor kommune som Vest-Telemark Korleis ein eventuelt kan gjennomføre ei kommunesamanslåing utan at det fører til ei uønska sentralisering. Forstudiet skal vurdere fordelar og ulemper ved ei mogeleg samanslåing og skal ligge føre til rådsmøtet 25. november. Forstudiet skal handsamast i kommunestyra som treffer vedtak om kommunane skal gå vidare med eit forprosjekt eller ikkje. Tidsrom: Prosjektstart: Prosjektslutt:

8 Organisering: Ressursbruk: Prosjekteigar: Vest-Telemarkrådet Prosjektansvarleg (PA): Jon Svartdal Prosjektleiar (PL): Hans Kristian Lehmann Prosjektgruppe: Ordførar eller rådmann frå kvar av kommunane Arbeidsgruppe: Arbeidsutvalet i Vest-Telemark Prosjektleiar: ,- kr Møte og reisekostnadar: ,- kr Ekstern bistand: ,- kr Andre tiltak: ,- kr Totalt: ,- kr Finansiering: Tildelte skjønnsmidlar frå Fylkesmannen i 2014.

9 Notat om kommunereforma Eit breidd fleirtal på Stortinget (Arbeidarpartiet, Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti og Venstre) er positive til at alle landets kommunar hausten 2014 blir invitert til å deltaka i prosessar for å vurdere og avklare om det er aktuelt å slå seg saman med nabokommunar. Fleirtalet forventar at kommunane på ein god måte frå starten av ein slik prosess involverer innbyggjarar, organisasjonar og tilsette på ein god måte. Regjeringas syn på kommunereforma ligg i kommuneproposisjonen ( Prop. 95 S ( ): 95- S html?id= Stortingets innstilling ligg i Innst 300 S. ( ): https://www.stortinget.no/no/saker- og- publikasjoner/publikasjoner/innstillinger/stortinget/ /inns / Regjeringa har desse måla for reforma: Gode og likeverdige tenester til innbyggjarane Heilskapleg og samordna samfunnsutvikling Berekraftig og økonomisk robuste kommunar Styrket lokaldemokrati Stortingsfleirtalet er samd i desse måla. Regjeringa har sett ned eit ekspertutval som på fritt fagleg grunnlag skal gjere framlegg om kriteria som er viktige for oppgåveløysinga i kommunane. Utvalet har gitt desse tilrådingane: Kommunane bør ha minst innbyggjarar for å sikre ei god oppgåveløysing Kommunestrukturen bør i større grad nærme seg funksjonelle samfunnsutviklingsområde Staten bør redusere detaljstyringa, og ordningar for politisk deltaking bør vidareutviklast for å sikre gode og slagkraftige demokratiske arenaer.

10 Regjeringa meiner det ikkje er naturleg å stille eit absolutt krav til innbyggjartal og stortingsfleirtaler er samd i dette. For å sikre kvaliteten i tenestetilbodet, gjer ekspertutvalet framlegg om pålagt interkommunalt samarbeid som ei løysing i dei tilfelle kor avstandsulempene er så store at kommunane ikkje finn det tilrådeleg med kommunesamanslåing. Regjeringa legg til grunn at avstandsulempene kan gjelde fleire stader enn i Finnmark. Kommunereforma må ta omsyn til Noregs mangfaldige geografi. Dei kommunane som ser dette som ei serleg stor utfordring, må vurdere dette serskilt i dei lokale prosessane. Ekspertutvalet meiner det ikkje er grunn å tru at demokratiutfordringar vil løyse seg sjølv som fylgje av samanslåing og at det derfor vil vere trong for demokratitiltak i den nye kommunen. Regjeringa er samd i at innbyggjaranes vurderingar kan endre seg som fylgje av at kommunane blir større. Eit nærliggjande tiltak for dei nye kommunane vil vere å vurdere oppretting av lokalutval for å legge betre til rette for lokal deltaking. Det vil framleis vera opp til kommunane sjølv å avgjere om dei ynskjer å spørje om innbyggjaranes råd i ei folkeavrøysting eller nytte ei spørjeundersøking. Departementet vil dekke inntil kroner til kvar kommune i samband med høyring og informasjon til innbyggjarane. Organisering og framdrift i reformprosessen Hausten 2014 blir alle kommunane invitert til å deltaka i prosessar med sikte på å vurdere og avklare om det er aktuelt å slå seg saman med nabokommunar. Fylkesmannen har fått ansvar for å sette i gang desse prosessane. Prosessane skal avsluttast ved utgongen av Regjeringa vil leggje fram ei melding til Stortinget våren 2015 med framlegg til nye oppgåver til robuste kommunar. Kommunar som alt nå blir samde om å slå seg saman vil kunne få vedtak om dette i 2016, slik at samanslåingane vil kunne tre i kraft frå 1. januar Elles blir det lagt opp til at kommunane fattar vedtak innan sumaren Regjeringa vil fremje ein samla proposisjon til Stortinget våren 2017, slik at samanslåingar kan iverksettast frå Det blir lagt opp til at einskildkommunar ikkje skal kunne stanse endringar som er ynskt og høvelege ut frå regionale og nasjonale omsyn. I proposisjonen vil det dermed kunne gjerast framlegg om

11 samanslåingar av kommunar som avvik frå dei lokale vedtaka. Eit knapt fleirtal på Stortinget stør dette, men seier at vedtak frå Stortingets side som avviker frå lokale vedtak berre vil vere aktuelt i få tilfelle! Økonomi Dei økonomiske verkemiddel i reformperioden har tre element: Dekking av eingangskostnadar: Desse er sett til 20 mill. kroner per samanslåing. Tenker ein seg alle kommunane i Vest- Telemark blir beløpet 50 mill. kroner. Reformstøtte Reformstøtta vil etter regjeringas framlegg gå til alle kommunar som etter samanslåinga har meir enn innbyggjarar, men stortingsfleirtalet meinte det ikkje var riktig å sette ei minste grense på innbyggjarar. Minstebeløpet er 5 mill. kroner og er vel det som vil gjelde for alle aktuelle samanslåingsalternativ. Inndelingstilskottet Dette er ein del av rammetilskottet. I rapporten frå Telemarkforsking er det vist korleis dette vil slå ut. I ein kommune av Vest- Telemarkskommunane vil den nye kommunen får 7,5 mill. kr kvart år i 15 år. Det utgjer 112,5 mill. kroner for heile perioden. Etter det blir det trappa ned og etter 20 år vil kommunen få 75,4 mill. kr eller 2,5%) mindre i høve til dagens brutto driftsinntekter. Det er berre kommunar som har fatta vedtak innan sumaren 2016 som vil få desse tilskotta. Lokale prosessar Så langt har det ikkje skjedd så mykje konkret med denne reforma her lokalt. Seljord er med på ein forstudie for ein mogeleg kommunesamanslåing rundt Lifjell. Vinje har tinga ein rapport frå Telemarksforsking om aktuelle kommunestrukturalternativ for Vinje kommune. Rapporten blei sendt ut til førre møte i rådet. I tillegg har Sirdal kommune teke kontakt med Vinje kommune for å sjå på ei mogeleg samanslåing mellom Sirdal, Valle, Bykle og Vinje.

12 Kommunereforma har vore drøfta fleire gonger i Vest- Telemarkrådet, men utan at det er fatta konkrete vedtak. Til dette møtet i rådet 2. september blir det invitert til at kommunane set i gong ein forstudie, slik som ein gjer for Lifjell- kommunane. Føremålet er ikkje å laga ein ny rapport som er lik den Telemarksforsking har utarbeidd for Vinje kommune, men å fokusere mellom anna på: Avstand for å sjå om kommunane kan koma inn under den unnataksregelen som ligg i kommuneproposisjonen og om vidare utvikling av det interkommunale samarbeidet kan vere ein betre veg Demokratiaspektet og om det er mogeleg og eventuelt korleis ein kan få det demokratiske systemet til å fungere i ein så stor kommune som Vest- Telemark Korleis ein eventuelt kan gjennomføre ei kommunesamanslåing utan at det førar til ei uønskt sentralisering. Forstudien skal vurdere fordeler og ulemper ved ei mogeleg samanslåing, men skal ikkje konkludere. Forstudien skal handsamast i kommunestyra som må treffe vedtak om kommunane skal gå vidare med ei forstudie eller ikkje. Hans Kr. Lehmann

13 Vest-Telemarkrådet Møte 2. september 2014 Sak 44/2014 Forutsigbare rammer i vidaregåande skule, forslag til brev til Telemark fylkeskommune. Bakgrunn. I møte 23. juni 2014 i nettverksgruppa for vidaregåande skule i Vest-Telemark drøfta ein mellom anna skulens kvardag med manglande forutsigbarhet innafor økonomi og organisering. Stykkprissystemet gjev utfordringar i høve til skulens faste kostnader og tilsettingar. Den manglande forutsigbarheten vanskeleggjer planlegging og drift, og fører til usikkerhet blant elevar og lærarar. Skulen ynskjer økonomiske rammer som gjev forutsigbarhet fram mot Nettverksgruppa ber Vest-Telemarkrådet skrive brev til Telemark fylkeskommune med tanke på auka forutsigbarhet i drifta, og utkast til brev ligg som vedlegg til saken. Forslag til vedtak: Vest-Telemarkrådet godkjenner det framlagte forslaget til brev til Telemark fylkeskommune, med slik avsluttande ordlyd: "Vest-Telemarkrådet viser til viktigheten av auka stabilitet og forutsigbarhet i drifta av den vidaregåande skulen, og ber Telemark Fylkeskommune om å endre budsjettfordelingsmodellen og inntaksreglementet. Vi ynskjer at dei mange kvalitetane ved Vest-Telemark vidaregåande skule vert vidareført, og ber fylkeskommunen legge til rette for dette. Finansieringssystemet må ha ei meir langsiktig innretning og ta høgde for dei årlege variasjonane i elevtal. Vidare ber vi også om korrigering i høve til bortfallet av grunnsum for avdelingen i Seljord. Vest-Telemarkrådet ser det som viktig at det vert oppretta ein nærare dialog mellom fylkeskommunen og skulens leiing/nettverksgruppa."

14 Vest-Telemarkrådet Telemark Fylkeskommune V/fylkesrådmann Evy-Anni Evensen Postboks Skien Vest-Telemark 2. september 2014 FORUTSIGBARE RAMMER I VIDAREGÅANDE SKULE. I møte 23. juni 2014 i nettverksgruppa for vidaregåande skule i Vest-Telemark drøfta gruppa skulens kvardag med manglande forutsigbarhet innafor økonomi og organisering. Stykkprissystemet gjev utfordringar i høve til faste kostnader og tilsettingar, og slår galt ut for dei mindre skulane. Vidare har også bortfall av grunnsum for skulen i Seljord ført til svakare økonomi for Vest-Telemark vidaregåande skule etter samanslåinga. Med utgangspunkt i desse problemstillingane ba nettverksgruppa Vest-Telemarkrådet ta opp saken med Telemark fylkeskommune. Vest-Telemarkrådet handsama saken i møte 2. september og gjorde fylgjande vedtak: Vest-Telemarkrådet viser til viktigheten av auka stabilitet og forutsigbarhet i drifta av den vidaregåande skulen, og ber Telemark Fylkeskommune om å endre budsjettfordelingsmodellen og inntaksreglementet. Vi ynskjer at dei mange kvalitetane ved Vest-Telemark vidaregåande skule vert vidareført, og ber fylkeskommunen legge til rette for dette. Finansieringssystemet må ha ei meir langsiktig innretning og ta høgde for dei årlege variasjonane i elevtal. Vidare ber vi også om korrigering i høve til bortfallet av grunnsum for avdelingen i Seljord. Vest-Telemarkrådet ser det som viktig at det vert oppretta ein nærare dialog mellom fylkeskommunen og skulens leiing/nettverksgruppa. Venleg helsing Vest-Telemarkrådet Jon Svartdal Regionordførar Kjell Gunnar Heggenes Regionrådsleiar Kopi: Fylkesopplæringssjef Leiar av Hovudutval for kompetanse Vest-Telemarkrådet, Granlivegen 1A, 3850 Kviteseid Tlf: , Org. nr:

15 Vest-Telemarkrådet Møte 2. september 2014 Sak 46/2014 Utbyggingsstrategi for riksvegane. Drøfting i lag med Statens vegvesen I denne saken vil Kjell Solheim og Gro Rønningen frå Statens vegvesen region sør vera tilstades. I tillegg møter Børge Skårdal frå E134 Haukelivegen AS. Representantane frå vegvesenet vil innleiingsvis gje ei oppdatering om dei ulike riksvegprosjekta i Telemark. Vidare vil Børge Skårdal orientere frå ein nyleg utarbeidd rapport om samfunnsøkonomisk nytte/kostnadsvurdering av utbyggingstiltak på E134. Etter dette vil Vest-Telemarkrådet saman med nemnde representantar drøfte strategi i høve til vidare utbyggingsprosjekt. Agendaen er: Status for utbygging og planlegging Rapport utbyggingstiltak på E134 Strategi i samband med rulleringa av Nasjonal Transportplan Lenke: Samfunnsøkonomisk nytte-/kostnadsvurdering av utbyggingstiltak på E134

16 Vest-Telemarkrådet Møte 2. september 2014 Sak 47/2014 Regional plan for samordna areal og transport i Telemark. Fleirkjernestruktur eller hierarkisk struktur i Vest-Telemark Bakgrunn: Regional plan for samordna areal og transport i Telemark er ei samanslåing av 4 tidlegare planer: Kollektivplan, fylkesvegplan, trafikktryggleiksplan og senterstrukturplan. I samband med at planutkast/handlingsprogram for den nye planen har vore ute på høyring, er det gjeve innspel mellom anna i høve til senterstrukturen. Senterstrukturplanen seier i dag at senterstrukturen i vår region skal baserast på fleirkjernestruktur. I høyringsuttalene frå vår region har 3 av kommunane opna opp for at senterstruktur kan vurderast/diskuterast, medan dei 3 andre ikkje har uttalt seg spesifikt om dette. Då Hovudutval for samferdsel handsama Regional plan for samordna areal og transport vart dagens opplegg med fleirkjernestruktur i Vest-Telemark vidareført. I fylkesutvalet vart det imidlertid fleirtal for å endre senterstrukturen frå fleirkjernestruktur til hierarkisk struktur. Då saken skulle opp til endeleg handsaming i Telemark fylkesting juni vende Vest- Telemarkrådet seg til fylkesordførar Terje Riis Johansen med spørsmål om å gje kommunane/regionrådet høve til å foreta ei samla drøfting av saken før den endelege handsaminga i fylkestinget. Grunngjevinga for henvendinga var at ikkje alle kommunane hadde uttalt seg om senterstrukturen. I si handsaming av saken gjorde fylkestinget fylgjande vedtak: "Regional plan for samordna areal og transport i Telemark , datert , blir vedtatt med følgjande endringar: Spørsmålet om fleirkjerne eller hierarkisk struktur i Vest-Telemark tas ut av planen. Fylkestinget ber administrasjonen utrede dette spørsmålet for seinere behandling i fylkestinget. På bakgrunn av vedtaket har det vore kontakt mellom fylkeskommunen og Vest- Telemarkrådet, og Aslaug Norendal og Lene Hennum vil delta på rådsmøtet. Fylkeskommunens representantar vil på møtet legge fram nærare analyser omkring dei ulike strukturforslaga. Tida etter lunsj er sett av til drøftingane rundt dette spørsmålet, og siktemålet er å få ei avklaring på møtet. Lenke: Protokoll frå Fylkestinget 17. og 18. juni 2014

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Kommunestrukturen i Vest-Telemark Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Oppdatert 21. oktober 2015. Innhald 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 3 2. Omfang og avgrensing...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark

Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark Innhald 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 3 2. Omfang og avgrensing... 3 2.1 Oppgåvedefinisjon... 3 2.2 Avgrensing... 3 2.3 Organisering...

Detaljer

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12. Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.2014 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Jarle Landås 14/250 14/12508

Detaljer

Forslag til årsmelding og årsrekneskap 2014 for Vest-Telemarkrådet

Forslag til årsmelding og årsrekneskap 2014 for Vest-Telemarkrådet Vest-Telemarkrådet Møte 17. Mars 2015 Sak 09/2015 Forslag til årsmelding og årsrekneskap 2014 for Vest-Telemarkrådet Bakgrunn: Ein legg no fram forslag til årsmelding og årsrekneskap 2014 for Vest-Telemarkrådet.

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 036/14 Formannskapet PS /14 Kommunestyret PS

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 036/14 Formannskapet PS /14 Kommunestyret PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Martinsen, Bjarne Aksnes N - 012 14/458 Saksnr Utval Type Dato 036/14 Formannskapet PS 02.06.2014 045/14 Kommunestyret PS 16.06.2014 KOMMUNEREFORM I SUNNHORDLAND

Detaljer

Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 14/729 15/ RIF Vedlagt følgjer kommunestyret si handsaming og vedtak i saka.

Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 14/729 15/ RIF Vedlagt følgjer kommunestyret si handsaming og vedtak i saka. Høyanger kommune Ordføraren Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Njøsavegen 2 6863 LEIKANGER Saksnr. Dok-ID Arkivkode Sakshandsamar Dato: 1/729 15/801 026 RIF 30.01.2015 Kommunereform, retningsval m.m. Vedlagt

Detaljer

Kommunereform. Presentasjon på folkemøta Vinteren 2015 INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE

Kommunereform. Presentasjon på folkemøta Vinteren 2015 INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE Kommunereform Presentasjon på folkemøta Vinteren 2015 INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE Regjeringas mål Regjeringa seier dei vil styrkja lokaldemokratiet og gjennomføra ei kommunereform. Målet

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre

Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre Arkiv: K1-002 Vår ref: 2014000344-45 Journalpostid: 2015018302 Saksbeh.: Elin Wetås de Jara KOMMUNEREFORMA - VIDARE FRAMDRIFT Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre Framlegg

Detaljer

Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

i6c)( Melding om vedtak - Tilbodsstruktur i vidaregåande opplæring - skuletilbod 2020 - høyringsuttale

i6c)( Melding om vedtak - Tilbodsstruktur i vidaregåande opplæring - skuletilbod 2020 - høyringsuttale Vinje kommune Organisasjon, arkiv og IKT Telemark Fylkeskommune Postboks 2844 i6c)( 3702 SKIEN 513 _1 3 Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato RLO 2013/545 4148/2013 14.03.2013 Melding om vedtak - Tilbodsstruktur

Detaljer

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innspelsundersøking Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Status og mål... 3 1.2 Vurderingar av mål knytt til kommunesamanslåing... 4 1.3 Haldningar

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

VINJE KOMMUNE. Møteinnkalling. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00. Dialogmøte med Fylkesmannen om kommunereformen.

VINJE KOMMUNE. Møteinnkalling. Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen :00. Dialogmøte med Fylkesmannen om kommunereformen. VINJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 25.09.2014 09:00 Saksliste Saksnr PS 14/49 PS 14/50 PS 14/51 Tittel Referat og meldingar Kommunereform - drøftingssak Selskapsavtale

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Ørskog kommune - Sunnmørsperla ved Storfjorden -

Ørskog kommune - Sunnmørsperla ved Storfjorden - Ørskog kommune - Sunnmørsperla ved Storfjorden - Arkiv: 030 Saksmappe: 14/780 Saksbehandlar: Rådmannen Dato: 27.11.2014 Synnøve Vasstrand Synnes KOMMUNEREFORM - LOKAL PROSESS SAKSGANG Utvalssaksnr. Utval

Detaljer

Innkalling til rådsmøte

Innkalling til rådsmøte Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 10. oktober 2012 Innkalling til rådsmøte Stad: Vest-Telemark Museum, Eidsborg Dato: Onsdag 17. oktober

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Kommunereforma felles formannskapsdag i Sogn regionråd

Kommunereforma felles formannskapsdag i Sogn regionråd Kommunereforma felles formannskapsdag i Sogn regionråd 05.09.14 Måla med reforma 1. Gode og likeverdige tenester til innbyggjarane i framtida, jf - demografisk utvikling - sentralisering - nye, krevjande

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 29.01.2015 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Baiba Sheine Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen. Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03.

VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen. Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03. NOTAT VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen Til: Frå: Kopi: Anna Lianes Sak: Kommunesamanslåing - f.o.m 2012 Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03.2015

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Innkalling til rådsmøte

Innkalling til rådsmøte Til ordførarane og rådmennene i kommunane: Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tokke og Vinje. 13. mai 2014 Innkalling til rådsmøte Stad: Morgedal Hotell Dato: Tysdag 27. mai 2014 Kl. slett: 10.00

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Kommunestyret

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Kommunestyret Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Kommunestyret Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Kommunestyret Møtestad: Tokke kommunehus, Kommunestyresalen Dato: 24.02.2015 Tid: 18:00

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Gaupne, Rådhuset Møtedato: 28.03.2008 Tid: 09:30-11:40 Faste medlemmar:

Detaljer

Vår ref: Dykkar ref. Dato: 16/ / FE-026 ÅKR

Vår ref: Dykkar ref. Dato: 16/ / FE-026 ÅKR Eid kommune Rådmann Sogn og Fjordane Fylkeskommune Vår ref: Dykkar ref. Dato: 16/20878-4/ FE-026 ÅKR 18.11.2016 Høyringsfråsegn - Regionreforma på Vestlandet Formannskapet- 159/16, har i møte 17.11.2016

Detaljer

Aukra kommune Arkivsak: 2013/490-12 Arkiv: 026 Saksbeh: Geir J. Göncz Dato: 20.11.2014

Aukra kommune Arkivsak: 2013/490-12 Arkiv: 026 Saksbeh: Geir J. Göncz Dato: 20.11.2014 Aukra kommune Arkivsak: 2013/490-12 Arkiv: 026 Saksbeh: Geir J. Göncz Dato: 20.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 134/14 Formannskapet 01.12.2014 125/14 Kommunestyret 11.12.2014 Kommunereforma

Detaljer

Kommunereforma. Balestrand 4. mars 2015 Kåre Træen

Kommunereforma. Balestrand 4. mars 2015 Kåre Træen Kommunereforma Balestrand 4. mars 2015 Kåre Træen Tal personar i arbeidsfør alder per person over 80 år 2020 2040 Kilde: Statistisk sentralbyrå og Kommunal- og moderniseringsdepartementet Frå Sogn Avis

Detaljer

044/16 Formannskapet /16 Kommunestyret Kommunereform - Jæren kommune - Endeling vedtak om kommunestruktur.

044/16 Formannskapet /16 Kommunestyret Kommunereform - Jæren kommune - Endeling vedtak om kommunestruktur. Saksnummer Utval Vedtaksdato 044/16 Formannskapet 07.06.2016 034/16 Kommunestyret 16.06.2016 Saksbehandlar: Ole Vikse Sak - journalpost: 15/2387-16/14460 Kommunereform - Jæren kommune - Endeling vedtak

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 71/2015 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS /2015 Kommunestyret PS

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 71/2015 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS /2015 Kommunestyret PS Vaksdal kommune SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 71/2015 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS 08.06.2015 52/2015 Kommunestyret PS 22.06.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Trine Pettersen Grønbech FE

Detaljer

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerar Solveig Nekstad Grave MEDL AP Tove Anette Gjølberg MEDL SP

Fylgjande medlemmer møtte ikkje: Namn Funksjon Representerar Solveig Nekstad Grave MEDL AP Tove Anette Gjølberg MEDL SP Kviteseid kommune Møteprotokoll Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 04.02.2015 Tidspunkt: 18:30 20:15 Fylgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerar Torstein

Detaljer

Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap 052/15 01.09.2015 Time kommunestyre 041/15 08.09.2015

Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap 052/15 01.09.2015 Time kommunestyre 041/15 08.09.2015 Arkiv: K1-002 Vår ref: 14/344-45 Journalpostid: 15/18302 Saksbeh.: Elin Wetås de Jara KOMMUNEREFORMA - VIDARE FRAMDRIFT Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap 052/15 01.09.2015 Time kommunestyre

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 30.01.2014 10:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Øystein Høgetveit SV Baiba Sheine Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 68/2015 Formannskapet PS /2015 Kommunestyret PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 68/2015 Formannskapet PS /2015 Kommunestyret PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 68/2015 Formannskapet PS 08.06.2015 47/2015 Kommunestyret PS 17.06.2015 Kommunestruktur - løypemelding

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Prosjektplan Forprosjekt kommunereforma 2015 Vedteke av formannskapet 24. mars 2015

Prosjektplan Forprosjekt kommunereforma 2015 Vedteke av formannskapet 24. mars 2015 Prosjektplan Forprosjekt kommunereforma 2015 Vedteke av formannskapet 24. mars 2015 Innhold 1.0 MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Målstruktur... 3 1.2.1 Effektmål... 3 1.2.2 Resultatmål for forprosjektfase...

Detaljer

VINJE KOMMUNE MØTEBOK

VINJE KOMMUNE MØTEBOK VINJE KOMMUNE MØTEBOK Utval Stad Dato Kl. Formannskapet Formannskapssalen 26.04.2012 09:00 Desse representantane møtte Namn Repr Vara for Arne Vinje SV Jon Rikard Kleven SP Baiba Sheine SV SP Børre Rønningen

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A. Sogn regionråd Postboks 153 6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:3013:45 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv Distad, ordførar Aurland

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM I SUNNHORDLAND FREDAG 12. DESEMBER 2014 KL. 09.00-11.30

REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM I SUNNHORDLAND FREDAG 12. DESEMBER 2014 KL. 09.00-11.30 REFERAT FRÅ MØTE I PROSJEKTGRUPPA FOR NY KOMMUNEREFORM I SUNNHORDLAND FREDAG 12. DESEMBER 2014 KL. 09.00-11.30 Desse møtte: Ordførar Renate Klepsvik, Austevoll kommune (frå sak 18/14) Liv Bente Storebø,

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Undervegsrapport pr

Undervegsrapport pr Frå: Politisk styringsgruppe Kommunereforma Til: Formannskapet Undervegsrapport pr. 10.02.2015 1. Bakgrunnsinformasjon Politisk styringsgruppe sender hermed over til formannskapet ein første undervegsrapport

Detaljer

Austevoll kommune. Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref John Tveit 16/343-56

Austevoll kommune. Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref John Tveit 16/343-56 Austevoll kommune Hordaland Fylkeskommune 5020 BERGEN Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref. 24.11.2016 John Tveit 16/343-56 Melding om vedtak Høyringsuttale frå Austevoll kommune til intensjonsplan for

Detaljer

Regionreforma og Sogn og Fjordane fylkeskommune

Regionreforma og Sogn og Fjordane fylkeskommune Saksprotokoll Organ: Fylkesutvalet Møtedato: 05.12.2016 Sak nr.: 16/3228-304 Internt l.nr. 41741/16 Sak: 134/16 Tittel: Regionreforma og Sogn og Fjordane fylkeskommune Behandling: Frå fylkesrådmannen låg

Detaljer

Arkiv FE-140. Kommuneplan Planprogram arealdel - Offentleg ettersyn

Arkiv FE-140. Kommuneplan Planprogram arealdel - Offentleg ettersyn SELJE KOMMUNE SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saksnr Kommunestyret Eldrerådet 08.12.2014 014/14 Råd for menneske med nedsett funksjonsevne 08.12.2014 013/14 Formannskapet 11.12.2014 108/14 Sakshandsamar

Detaljer

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre

Møteprotokoll. Setesdal Regionråd - Styre Møteprotokoll Setesdal Regionråd - Styre Møtestad: Revsnes hotell Dato: 23.04.2014 Tid: 09:00 11:30 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørn Alfred Ropstad Medlem Evje og Hornnes kommune

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

Kommunereforma. Forstudie for kommunane i Vest-Telemark November 2014

Kommunereforma. Forstudie for kommunane i Vest-Telemark November 2014 Kommunereforma Forstudie for kommunane i Vest-Telemark November 2014 Kap INNHALD Side 1 Innleiing 2 2 Utgreiingar 8 3 Evaluering av tidlegare samanslåingar 10 4 Avstandsproblematikken - samanslåing utan

Detaljer

Meld forfall snarast råd til sekretær for utvalet Line Bosnes Hegna på mobil 90 65 64 26 eller epost: line.bosnes@temark.no.

Meld forfall snarast råd til sekretær for utvalet Line Bosnes Hegna på mobil 90 65 64 26 eller epost: line.bosnes@temark.no. Møteinnkalling Seljord kontrollutval Dato: 09.09.2015 kl. 09:00 Møtestad: Kommunehuset Arkivsak: 15/09764 Arkivkode: 033 Meld forfall snarast råd til sekretær for utvalet Line Bosnes Hegna på mobil 90

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND Desse møtte: Elling Hetland Wenche Tislevoll Atle Tornes Synnøve Solbakken Trond Sætereng

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Kviteseid kommune. Møteinnkalling. Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 09:30

Kviteseid kommune. Møteinnkalling. Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 09:30 Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 10.04.2014 Tidspunkt: 09:30 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

BYGLAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

BYGLAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 BYGLAND KOMMUNE KONTROLLUTVALET Møte nr. 03/15 MØTEBOK Dato: Onsdag 14.10.2015 kl. 09.00-10.00 Stad: Kommunehuset, formannskapssalen

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230 Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv

Detaljer

Saksnummer Utval Vedtaksdato Formannskapet Kommunestyret

Saksnummer Utval Vedtaksdato Formannskapet Kommunestyret Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandlar: Anne Berit Berge Ims Sak - journalpost: 15/1190-15/21349 Kommunereforma - vidare framdrift Rådmannen si innstilling: 1.

Detaljer

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmar: Medlemmar med tale- og framleggsrett:

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmar: Medlemmar med tale- og framleggsrett: Sogn Regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 MØTEPROTOKOLL Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Dei Heibergske Samlingar Sogn Folkemuseum Møtedato: 31.08.2007 Tid: 09:30-14:00 Desse møtte: Olav

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet Vedtaksprotokoll Masfjorden formannskap Møte nr 7, den 22.10.2013 Side 1 av 14 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Formannskapet Den 22.10.2013 kl 114.30 ca. 18.00, heldt Formannskapet møte på Kommunehuset.

Detaljer

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Nissedal kommune Møteinnkalling Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Forfall skal meldast på tlf. 35 04 84 00. Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling.

Detaljer

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd Servicetorgsjefen Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet postmottak@bld.dep.no Dykkar ref. Vår ref. Saksh. tlf. Dato 2014/2792-2652/2015 Unni Rygg - 55097155 05.02.2015 Høyringsuttale - Tolking

Detaljer

Prosjektplan. Kommunereforma i Møre og Romsdal 2014-2016

Prosjektplan. Kommunereforma i Møre og Romsdal 2014-2016 Prosjektplan Kommunereforma i Møre og Romsdal 2014-2016 Molde, 08.12.2014 1 INNHALD 1. INNLEIING... 3 2. MÅL OG RAMMER... 3 2.1 Oppdrag... 3 2.2 Overordna mål... 3 2.3 Mål i Møre og Romsdal... 3 2.4 Overordna

Detaljer

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform Godt Lokaldemokrati ei plattform Godt lokaldemokrati ei plattform Norsk lokaldemokrati er godt men kan og bør bli betre. KS meiner ei plattform vil vere til nytte i utviklingsarbeidet for eit betre lokaldemokrati.

Detaljer

Referat frå rådsmøte 17. februar 2009.

Referat frå rådsmøte 17. februar 2009. Vest-Telemarkrådet Referat frå rådsmøte 17. februar 2009. Tilstades: Regionordførar Olav Urbø, Torstein Tveito, Anne-Nora Oma Dahle, Solveig S. Abrahamsen, Olav Tho, Arne Vinje, Bjørn Nome, Hans Bakke,

Detaljer

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS

Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møteprotokoll Styremøte Lærdal Næringsutvikling AS Møte nr: 2014-08 Tid: 22. september 2014 kl. 15.00 18.30 Stad: Lærdal, møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Rolf Jerving (Styreleiar) Jarle Molde

Detaljer

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201002107-21 Arkivnr. 811 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 18. 09.2013 25.09.2013 15.10.2013 VOSSAPAKKO

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Sakspapir. Kommunestruktur i Nordhordland mv. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Saksopplysningar:

Sakspapir. Kommunestruktur i Nordhordland mv. Rådmannen sitt framlegg til vedtak: Saksopplysningar: Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Sveinung Toft FE - 002, TI - &35, FE - 030 14/344 Saknr Utval Type Dato 029/14 Formannskapet PS 22.04.2014 021/2014 Kommunestyret PS 30.04.2014 Kommunestruktur

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11 MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) DESSE MØTTE Benedicte Meyer (SV) Gro Rydland (SP) Svein Lunde

Detaljer

«Regionkommunen Ålesund» Forslag til prosjektskisse og prosess i fase 1 Utarbeidd av ad- hoc gruppa til møtet 27.02.2015 Kommunereform: Alternativ ny storkommune Dette alternativet sitt mål er å gjennomføre

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Biblioteket, Aurland barne- og ungdomsskule Møtedato: 14.09.2012 Tid: 09:30-13:45

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Biblioteket, Aurland barne- og ungdomsskule Møtedato: 14.09.2012 Tid: 09:30-13:45 Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Biblioteket, Aurland barne- og ungdomsskule Møtedato: 14.09.2012 Tid: 09:30-13:45 A. Desse møtte Faste medlemmar Jarle

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 14. MARS 2014 KL 09.30-15.00 PÅ GRAND HOTEL, LEIRVIK

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 14. MARS 2014 KL 09.30-15.00 PÅ GRAND HOTEL, LEIRVIK REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND FREDAG 14. MARS 2014 KL 09.30-15.00 PÅ GRAND HOTEL, LEIRVIK Desse møtte: Edvard J. Stangeland Austevoll kommune vara for Renate Klepsvik Sverre Olav

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kviknes Hotel, Balestrand Møtedato: 05.12.2014 Tid: 09:30-14:30. A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kviknes Hotel, Balestrand Møtedato: 05.12.2014 Tid: 09:30-14:30. A. Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kviknes Hotel, Balestrand Møtedato: 05.12.2014 Tid: 09:30-14:30 A. Desse møtte Faste medlemmar Harald N. Offerdal,

Detaljer

Telemark fylkeskommune

Telemark fylkeskommune Vår ref. 13/111-2 033 /BOSL Medlemmar og varamedlemmar Dato 15.02.2013 Telemark fylkeskommune - Det vert med dette kalla inn til møte i : Dato: 27.02.2013 MERK DATO! Tid: 10:00-15:00 Stad: Fylkeshuset

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 12/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 12/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.04.13 Kl.: 12.00 14.00 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 12/13 19/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin

Detaljer

Seljord kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utval: Møtestad: Møterom 2.etg., Kommunehuset Møtedato: 07.05.2015 Møtetid: 18:00 20:00

Seljord kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utval: Møtestad: Møterom 2.etg., Kommunehuset Møtedato: 07.05.2015 Møtetid: 18:00 20:00 Seljord kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utval: Møtestad: Møterom 2.etg., Kommunehuset Møtedato: 07.05.2015 Møtetid: 18:00 20:00 Fylgjande faste medlemmer var til stades: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Musea i Sogn og Fjordane Styremøte

Musea i Sogn og Fjordane Styremøte Musea i Sogn og Fjordane Styremøte Dato: Tysdag 23.04.2013 Tid: Kl. 11:00 Stad: De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum, Kaupanger MØTEBOK Frå styret møtte: Frå adm. møtte: Referent:, Laura Kvamme,

Detaljer

Fyresdal kommune - Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 23.02.2012. Fyresdal kommune - kontrollutvalet

Fyresdal kommune - Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 23.02.2012. Fyresdal kommune - kontrollutvalet Vår ref. 12/132-2 033 /LUNM Medlemmar og varamedlemmar Dato 23.02.2012 Fyresdal kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 07.03.2012 Tid: 09:00 13:00 Sted: Kommunestyresalen

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste

Møteprotokoll. Sakliste Sogn regionråd Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Eikum Hotell, Luster Møtedato: 17.06.2016 Tid: 09:30 12:10 Sakliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 13/16 16/1581 Nasjonal transportplan 2018-2029

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Varamedlemar som møtte: Namn Møtte for Representerer Tove Halse Digernes Hans Olav Myklebust SP Idar Henning Vatne Karen Høydal FRP

Varamedlemar som møtte: Namn Møtte for Representerer Tove Halse Digernes Hans Olav Myklebust SP Idar Henning Vatne Karen Høydal FRP ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Ørsta formannskap Møtestad: Ørstafjord, Rådhuset Dato: 12.04.2016 Møtet starta 13:00 Møtet slutta 15:30 Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Stein Kåre Aam

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

Kviteseid kommune - Kontrollutvalet. Møteprotokoll frå Kviteseid kommune - kontrollutvalet. Møtedato: 25.08.2011. Økonomisjef Rune Pedersen

Kviteseid kommune - Kontrollutvalet. Møteprotokoll frå Kviteseid kommune - kontrollutvalet. Møtedato: 25.08.2011. Økonomisjef Rune Pedersen Kviteseid kommune - Kontrollutvalet Møteprotokoll frå Kviteseid kommune - kontrollutvalet Møtedato: 25.08.2011 Møtestad: Møteleiar: Fråfall: Møterom Vrådal Heidi Åmot Økonomisjef Rune Pedersen Til stades:

Detaljer

Ove Fekene, Kristin S. Torson, Janne Brøndbo, frå Bygdearkivet: Syver Hjelmen, Berit Marie Sørhøy og Kristofer Eitrheim

Ove Fekene, Kristin S. Torson, Janne Brøndbo, frå Bygdearkivet: Syver Hjelmen, Berit Marie Sørhøy og Kristofer Eitrheim MØTEPROTOKOLL Hovudutval for Livsløp Dato: 26.01.2012 kl. 12:00 Stad: Hemsedal Folkebibliotek Arkivsak: 12/00010 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Håvard Venås (KrF), Øyvind

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne SAKLISTE:

MØTEPROTOKOLL. Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne SAKLISTE: MØTEPROTOKOLL Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2016 Tid: 09:00-11:00 Funksjon Navn Forfall Møtt for SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet.

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet. MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.11.2010 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane Side 1av 5 Saksbehandlar: Karoline Bjerkeset Avdeling: Næringsavdelinga Sak nr.: 12/8363-3 Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Fylkesdirektøren for næring rår hovudutvalet

Detaljer

Nissedal kommune Kontrollutvalet

Nissedal kommune Kontrollutvalet Nissedal kommune Kontrollutvalet Møteprotokoll frå Nissedal kommune - kontrollutvalget Møtedato: 17.02.2011 Møtestad: Møteleiar: Fråfall: Nestleiar Til stades: Leiar Medlem Varamedlem Sekretær Kommunehuset

Detaljer