Plan-id: Stord kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan-id: 201216. Stord kommune"

Transkript

1 Planomtale med Ros- analyse for «Detaljregulering for gnr/bnr 22/23 m.fl., Haga Mat», Stord kommune Planomtale med ROS- analyse for «Detaljregulering for gnr./bnr. 22/23 m.fl., Haga Mat», Plan-id: Stord kommune Utarbeida av Dato: Side 1 av 38

2 Planomtale med Ros- analyse for «Detaljregulering for gnr/bnr 22/23 m.fl., Haga Mat», Stord kommune INNHALD: Innleiing Formålet med planen Bakgrunn og mål for planen Planprosess Rammer- føresetnader Kommuneplan for Stord kommune Omtale om planområdet Eksisterende bygninger Sol - og vær forhold Utsikt Veg- og trafikktilhøve, varelevering, kollektivtransport og parkering Terrengtilhøve, landskap og vegetasjon Eksisterende grøntstruktur/friområde, leik Grunntilhøve, mogleg ureining og skadeleg radonførekomst Støy Kulturminne Naturmangfaldet Vass- og avlaup Eigedomstilhøve Innkomne merknader til melding om oppstart Planframlegget Verknader av utbygginga Talet på bustader/befolkningsvurdering Næring/handel/industri/kontorfunksjoner Veg/ trafikksituasjon, tilkomst /avkjørsel Trafikktryggleik og tilgjenge Parkering for sykkel og bil Kollektivtransport Støy/forureining Skule/ barnehage Barn og unge sine interesser i planområdet Leike- og opphaldsareal Dato: Side 2 av 38

3 5.11 Landskap Estetikk Omsyn til naboar Friluftsliv/ grøne interesser Naturmangfald Kulturminne Energiløysingar Vatn, avlaup og overvasshandling Renovasjon Helse, miljø og tryggleik Økonomiske konsekvensar Eigedomsinngrep Universell utforming Risiko- og sårbarheit Planen vert fremja på vegne av Haga Mat as med tanke på utbygging av nye parkeringsplasser til butikken samt 14 nye husvære. Dette vil vera ei fortetting av eksisterande område for bustad/kontor/forretning samt lågblokk over eit nytt parkeringshus til butikken. Planarbeidet stara opp etter oppstartsmøte med Stord kommune Arbeidet er gjennomført av ING. ØYVIND JØRGENSEN AS. Forslagstillar og grunneigar: Utarbeida av: Haga Mat as, v / Gro Fagerbakke Tesdal, Pb. 432, 5403 STORD, Tlf , e post: Prosjekt namn/ nr Haga Mat/ Tittel Planomtale med Ros- analyse for «detaljregulering for gnr/bnr 22/23 m.fl, Haga Mat», Stord kommune Plan ID Sist oppdatert Side 3 av 38

4 Innleiing Formålet med planen 1.1 Bakgrunn og mål for planen Haga mat as kjøpte eigedom 22/23 i 2012 med eit formål; «Få fleire parkeringsplasser til daglegvarebutikken «Spar»» Dette er ein butikk som Rune Stockmann har drevet i heile sitt virke, og som han overtok etter sin far. Butikken som har god omsetting, må også ha muligheit til utviding av butikkarealet for å kunne ta vare på kundane sine behov. Ved at ein planerer ei tomt for å få parkering, bør ein også utnytte området som er nær ein daglegvarebutikk til å tilrettelegge for fleire bustader som også kan gje fleire kundar til butikken. Butikken er i eit naturleg knutepunkt for Haga, og området er populært for busetting. Målet med planframlegget er å få ein detaljregulering som opnar for høgare utnytting enn eksisterande plan, og opnar for nye bustader over nytt område for parkering. 1.2 Planprosess I brev til naboar og ulike offentlege instansar vart det meldt den at det i samsvar med plan- og bygningsloven 12-8 at ING. ØYVIND JØRGENSEN AS på oppdrag av Haga Mat as, har sett i gang arbeid med «Detaljregulering for gnr./ bnr. 22/23 m fl., Haga Mat» Dette vart også varsla med annonse i Sunnhordland same dag og lagt ut på nettsida til Stord kommune. Plangrensa, som er bestemt etter oppstartsmøte med Stord kommune, er plassert i nabogrense der det ikkje er veg, medan der det er veg er plangrensa satt midt i vegbanen. Dette er ein standard som Stord kommune pleier å halde seg til. Det er kome merknader til planoppstart og desse er lagt ved planframlegget, og kommentert i kap. 3 Innkomne merknader til melding om oppstart. Planomtale for Haga Mat.doc Side 4 av 38

5 2 Rammer- føresetnader 2.1 Kommuneplan for Stord kommune. I utsnitt frå kommuneplanen sin arealdel er vist i kartet under. Eigedom 22/23 som er del av planområdet er vist gult i kartet. Det er vist skravur i området. Det betyr at området er regulert. Planomtale for Haga Mat.doc Side 5 av 38

6 Gjeldande plan for eigedom 22/23 er «Reguleringsplan for Dalen» med plan ID: R I denne går det fram at 22/23 skal nyttast til bustad. I 1997 vart det laga ny «Reguleringsplan for R for 22/22, 22/59, 25/6, 25/9 og 25/13». I denne vart bl.a. eigedom 25/9, 22/22 og 22/59 omgjort til område for bustad/forretning/kontor. 2.2 Omtale om planområdet Geografisk plassering Planområdet er lokalisert på Haga. Området ligg på austsida av Hystadvegen (Fv.61) og sør for Tysestølen. Planområdet omfattar eigedom gnr/bnr 22/23, 22/22, 22/83, 25/1, 25/6 og 25/9. Planområdet er 5.3 daa. 2.3 Eksisterende bygninger Mesteparten av planområdet er opparbeida. Det består av bygg, hage, innkjøring og parkeringsplassar. Det er ein einebustad på eigedom 22/23 som har adresse Hystadvegen 246. Eksisterande hus er bygd over 1 ½ plan og har møne på kote + 54 m.o.h. Det er ynskje om å rive dette huset. Over butikken er det bustadar. Det er 12 mindre husvære som vert leigd ut til studentar. Storleik på desse er mellom m 2. Desse vart bygd i Planomtale for Haga Mat.doc Side 6 av 38

7 Figur 1: Spar daglegvarebutikk med hybelhus over. Huset til høgre i bildet er det det eldste. I dette lokalet var posten tidlegare. No er det tenkt å nytte det til kontor, lager og bustad. Det er ein bustadeining i denne bygningen. 2.4 Sol - og vær forhold Planområdet er i eit område der det er relativt flatt og det er ikkje noko fjell eller vegetasjon som tar sola. Ved eigedomsgrense mot regulert veg på gnr. 25 bnr. 3 er det høge grantre som tar noko sol i dette området, men elles er det er gode sol- forhold frå morgon til kveld. Området er ikkje spesielt utsatt for vind. 2.5 Utsikt Det er tatt nokre bilde i planområdet for å illustrere utsikten. Ein kan sjå andre hus og fjell i det fjerne. Planomtale for Haga Mat.doc Side 7 av 38

8 Figur 2: Utsikt frå 22/22 i retning mot aust Planomtale for Haga Mat.doc Side 8 av 38

9 Den beste retning for utsikt er i retning mot aust når ein står på parkeringsdekket. 2.6 Veg- og trafikktilhøve, varelevering, kollektivtransport og parkering Hystadvegen som er tilkomstvegen til butikken er ein samleveg, fylkesveg 61 (Fv 61). Fylkesveg 61 er ca. 7 meter brei og har ein tilfredstillande kurvatur ut frå den trafikkmengda som er i planområdet. Det er fortau langs Fv 61. Dette er opparbeida med 2-3 meter bredde. Vegen har fartsgrense 50 km/t og vegen er skilta som ein forkjørsveg. Tysestølen er sør i planområdet. Denne gangvegen har bom. Figur 3: Bom i Tysestølen. Trafikktilhøve Statens vegvesen har orientert oss om at dei har gjort ei trafikkmåling på fylkesveg 61 (Hystadvegen), og at det er målt ÅDT 4000 kjøretøy per døgn. Dei orienterar ikkje om kva type trafikk det er, men det er truleg mest personbiltrafikk og mindre varebilar. Tungtrafikk som skal forbi Stord kommune nytter i hovudsak E39. Kollektivtransport Det er kort veg til busshaldeplass i Hystadvegen, ca. 20 meter. Det er eit godt kollektivtilbod til Leirvik. Det går ruter heile dagen fram til kl Parkering Det er 35 parkeringsplasser på hovudplan ved inngangen til butikken. Problemet for butikken Spar på Haga, er at ein til tider har for lite parkering. Det er hovudgrunnen for at Haga Mat as har kjøpt naboeigedommen i Hystadvegen 246. Planomtale for Haga Mat.doc Side 9 av 38

10 Det er rampe opp til eit betong dekke med parkeringsplasser. Desse vert brukt av dei tilsette og personar som bur i bustadene på eigedommen, men det er sjeldan at kundar til butikken kjører opp for å parkere sjølv om det er god plass der. Kundar ynskjer kort veg frå kasse til parkert bil. Dette er spesielt viktig når ein har helgehandel eller handlar stort. Figur 4: Område for parkering med rampe opp til parkeringsdekke over lageret til daglegvarebutikken. Varelevering: All varelevering vert gjort i dei tider det er få personar som handlar. Det er kvar dag i perioden kl til Det er også levering av mat på onsdagar kl. 20. Butikken har opningstid kl til 21 i vekene. Då lageret er plassert lenger inne enn butikken og det ikkje er stor nok område til å snu inne på området, må varetransporten rygge inn til lageret. 2.7 Terrengtilhøve, landskap og vegetasjon Eigedom 22/23 har svak helling frå kote + 47 til kote + 51 på vestsida. Det er stor høgdeforskjell mellom 22/23 og 25/6. Asfaltert parkeringsområde i grense mot 22/23 er skrått mellom + 46 og + 47 m.o.h. Det er laga eit tverrsnitt gjennom eigedom 22/23 som illustrera eksisterande landskap. Planomtale for Haga Mat.doc Side 10 av 38

11 Eigedom 22/23 er opparbeida hage for ein einebustad. Det er ei høg selje i grense til gnr. 22 bnr. 94 og elles så er det småbusk. Figur 5: Ortofoto som viser korleis det er opparbeida med vegetasjon og bygg i og rundt planområdet. Større trær som var i grense mot Hystadvegen (fv61) er tatt vekk før planarbeidet starta. 2.8 Eksisterende grøntstruktur/friområde, leik Det er ikkje opparbeida stadar i planområdet tenkt til leik eller friluftsaktivitetar. Planområdet er godt eigna til bustad og barnefamiliar, då det er kort avstand til daglegvarebutikk, friareal, leikeplassar, parkar, golfbane, ridebane, strender, ball-løkke. I Prestegardsskogen idrettsanlegg er det grasbane for fotball og 2 kunstgrasbanar, 1 idrettshall med tilhørande trimløype. Like ved idrettsanlegget ligg Nordbygdo ungdomskule, og der er det oppretta nærmiljø anlegg med sandvolleyballbane, ein stor dekkjungel, skateboardanlegg med ramper. Alt dette er ca. 350 meter frå planområdet, og ca. 6 min å gå dit. Det er ca. 1,2 km meter å gå til sjøen. Der er båthamna ved Sævarhagsvikjo, og der i frå er det flotte turvegar i Hystadmarkjo. 2.9 Grunntilhøve, mogleg ureining og skadeleg radonførekomst Tomt 22/23 består av fjell og jord. Det er god byggegrunn. Det er lite sannsynleg at det er forureining i grunn på eigedommane i planområdet då området er nytta til bustad og butikk fram til no. Planomtale for Haga Mat.doc Side 11 av 38

12 Det er ikkje gjort vurdering om det er radongass i eksisterande bygg. Dette kan gjerast før ombygging av bygget, eller/og ein må ha radonsperre slik som er kravet etter TEK. 10 på nye hus Støy Området grensar til Hystadvegen fv.61 som generer ein del støy. Det er oppgitt av Statens Vegvesen at det er relativ stor trafikk. (Jf. brev frå Statens vegevesen og kap. 2.5) I kommuneplan er det vist at det er raud støysone ca. 15 meter frå midtlinje veg, og gul støysone eit stykke vidare. I gul støysone kan ein byggje dersom ein gjer tiltak etter føringar frå rundskriv T-1442 (H220). Tilgrensande plan «Reguleringsplan for Haga, R », er eit bustadområde med blokkbustader er nyleg bygd. Området hadde samme problematikk i forhold til at det er i eit område med registert mykje biltrafikk. Det vart gjort støyraport for dette prosjektet, som tilsa at ein måtte gjera tiltak i forhold til støy Kulturminne Det er ikkje registert noko kulturminne (kulturminnesok.no) i planområdet Naturmangfaldet Det er ikkje gjennomført detaljert kartlegging av naturmangfaldet, då det er lite truleg viktige naturtypar eller verdifulle viltområder i planområdet. Dette sidan planområdet er opparbeida som butikk, parkeringspasser, hus og hage Vass- og avlaup I samband med planarbeidet er det bedt om informasjon om det eksisterande VA- anlegget. Me har fått kart som visar kvar det er vass- og avlaupsleidningar. Planomtale for Haga Mat.doc Side 12 av 38

13 Figur 6: Kart som visar vass- og avlaup rundt Haga Mat as sine eigedommar. Tysestølen som er opparbeida gangveg er ein hovudtrase for vass- og avlaup. Det er kummar til tilkopling nord for planområdet. Brannhydrant er vist som svart runding med kryss. Den er like vest for planområdet i Tysestølen. Planomtale for Haga Mat.doc Side 13 av 38

14 2.14 Eigedomstilhøve Gnr. Bnr. Heimelshavarar Arealbruk 22 5 Alf Morten Hjelmen Vegareal- Utgår HAGA MAT EIGEDOM AS Bustad/forretning/kontor HAGA MAT EIGEDOM AS Bustad Stord kommune v/ veg, trafikk og parkering Veggrunn Tysestølen 25 1 Stord kommune v/ veg, trafikk og parkering Veggrunn fylkesveg (Hystadvegen) 25 6 HAGA MAT EIGEDOM AS Bustad/forretning/kontor 25 9 HAGA MAT EIGEDOM AS Bustad/forretning/kontor Planomtale for Haga Mat.doc Side 14 av 38

15 3 Innkomne merknader til melding om oppstart Merknad frå Alf Morten Hjelmen: Kommentar: Merknaden kom som følgje av at planområdet vart annonsert med grense inn i eigedom 22/5 som er regulert til veg og gangveg, men der deler av denne veg ikkje er opparbeida enda. Då dette er i eit område som ikkje tiltakshavar har nokon interesse av å opparbeide ny veg. Vart dette området tatt ut av planområdet og eigar vart ikkje kontakta for eit eventuelt kjøp. Når det gjelder bygget som er tenkt over parkeringshus på gnr. 22 bnr. 23 så vil dette vera i det same område som eksisterande hus er i dag. Det vil bli satt noko lenger frå lenger vekk frå naboeigedommane 22/180 og 22/94. Nybygga vil bli ein etasje høgare. Maks høgde er satt til +57. I grense mot naboar vil det ikkje bli lagt opp til høge tre som kan ta utsikt. I grensene vil det bli vintergrøne buskar som maks blir 1,5 meter høge. Planomtale for Haga Mat.doc Side 15 av 38

16 Kommentar: I vår ROS vurdering er det gjort ei vurdering av planen i forhold til naboar i eksisterande villastrøk; Utsikt, sol forhold, støyforhold, forureining og elles andre konsekvensar. Tiltakshavar er ikkje i utgangspunktet interessert i å kjøpe eigedommen (i Dalen 97) for å bygge noko anna enn det som er der i dag. Me meiner forslag til regulerte bustader og bustadhøgde er godt innafor akseptabelt nivå. Planomtale for Haga Mat.doc Side 16 av 38

17 Planomtale for Haga Mat.doc Side 17 av 38

18 Kommentar:. Dersom det vert bygging her, må ein truleg også flytte viftene og skjerme mot nabo. Det er vist illustrasjon på korleis ei ev. utbygging i dette området kan bli i kap. 4. Planforslaget. Ved bygging av bustader i dette området, bør ein redusere høgda på dei høge grantrea. Dette er tre i storleik 6-7 meter. Det er berre 2 meter høgt tett gjerde ein treng for å stanse støyen frå viftene i retning mot nord. Eventuelt vert støyen flytta til eit område der det ikkje er til sjenanse for naboar eller nye bustader. Dette må det ev. gjerast ei teknisk vurdering av ved søknad om løyve for bygg. Haga Mat as er også svært interessert i at dei som nytter butikken skal kjøre og parkere via Hystadvegen og ikkje nytter Tysestølen som kjøretilkomst. Ved å tilrettelegge for fleire parkeringsplasser på grunnplan vil dette truleg bli eit mindre problem. Det kan også vera at gangtrafikken over parkeringsdekke på tak vert mindre ved å få fleire bustader her. Tysestølen vil ikkje bli råka når det gjelder nytt leikeområde. Leikeområdet vil fungere som ein liten nærleikeplass med sandkasse og sittegrupper slik at nye eigarar har eit fellesareal der de kan treffe kvarandre og kan ta med barn eller ev. barnebarn. Leikeplassen er plassert på eigedom 22/23 på den mest solrike staden og på ein stad som er stilleside i forhold til støy frå vegen. Planomtale for Haga Mat.doc Side 18 av 38

19 Når det gjelder infrastruktur som gangveg og veg, så ynskjer ein ikkje å endre på denne. I plan var det ved planoppstart ei plangrense som gjekk i midtlinje av veg der det var regulert veg. I det området i Tysestølen som ikkje er opparbeida snuplass og gangveg, er no tatt ut av planområdet. Planomtale for Haga Mat.doc Side 19 av 38

20 Kommentar: Det er nyleg gjort støyrapport på nabotomt med den same trafikkmengda. I den planen vart det satt krav til både bygget og uteområdet. Denne er lagt ved som eiget vedlegg i denne saka då den har så mykje felles vedr. leik. Tiltak som vart valt mot Hystadvegen (Fv61)var følgjande: Lydisolasjon av vindauge og ventilar Alle soverom skal vera vendt mot ei stilleside Balkongar skal vera vendt mot ei stilleside I vårt tilfelle er det i plan satt krav til at alle soverom skal vera vendt mot sør, vest eller nord. Det skal vera lydisolering på vindauge og ventiler i retning mot aust mot Hystadvegen. I fellesområde for anna vegareal Hystadvegen (Fv 61) skal det vera ein støyskjerm/ støyvoll på minst 2,5 m høgde som er tett mot bakken. Jf i føresegna til planen. Område for felles leikeplas markert som f_l er lagt vekk frå støykjelda. Når det gjelder friskt så er vegnormen 017 nytta. Hystadvegen er ein forkjørsveg og frisiktområdet er berekna ut i frå fartsgrensa som er 50 km/t. Eksisterande innkjøring har gode siktforhold då fylkesvegen er relativ flat og utan sving, og friskt er sikra i planen også. Frisiktsona er satt til 10 X 60 meter. Planomtale for Haga Mat.doc Side 20 av 38

21 4 Planframlegget Planframlegget er som vist under. Teiknforklaring og plan er lagt ved som eige vedlegg til denne planomtale. Figur 7: Forslag til detaljregulering for Haga Mat gnr./bnr. 22/23, 22/6, Stord kommune Planomtale for Haga Mat.doc Side 21 av 38

22 Tabellen under viser kor stort areal som vert nytta til de ulike formål kvart formål vil bli omtala som underkapittel: Det er valt å vise areala med måleining m 2 i staden for daa, då denne vert mest nøyaktig. Planomtale for Haga Mat.doc Side 22 av 38

23 Planen bærer preg av at ein har ein bygningsmasse som ein ynskjer å forbetre. Det er ynskje om å utvide butikken og det er ynskje om å bygge 14 nye bustader fordelt på område BB og område B/F/K. Bustadene ynskjer ein å byggje i storleik m 2. Eksisterande dekke over lager er dimensjonert slik at det kan få auka belastning. Ein skal av den grunn lett kunne bygge 6 nye bustader i område B/F/K Plassering av bygg, form og høgdar: Byggegrensa for alle nye bygg er satt til 15 meter frå midtlinje veg langs fylkesveg 61. Mot Tysestølen er byggegrensa satt der eksisterande bygg er. I samband med plan er det laga 3D modell for å sikre at ein får ei god løysing ved dei val som blir gjort i planen. Av denne 3D modellen kan ein sjå korleis storleiken på bygget i byggeområde BB og B/F/K kan bli ved dei føringar som er satt i føresegna til plan. Maks høgde i område BB og område B/F/K er satt til å vera det same + 57 m.o.h. Det er opning både for pulttak og saltak. Bustadene kan vera over 2 plan. Ein har stove, kjøkken, eit soverom og eit bad i 1 etasje. Trapp opp til tvrom, bad og fleire soverom i 2 etasje. Bygg BB må ha løfteinnretning (heis). Bustadene i område B/F/K har parkering på dekket framom inngangen. Ut frå Tek. 10 er det ikkje krav til heis i dette området. Forvaltningstyret meinte ein måtte vurdera heis frå parkeringsdekke i 2. et. til hovudplan for å betra tilgangen til parkeringsdekke for handlande. Dersom heisen i område BB vert i grense til område B/F/K vil dette vera tilfredstillande, men dersom heisen i BB vert inne i bygget og meir privat er dette ikkje godt nok. I føresegna er det satt krav til heis i område BB medan for område B/F/K er det satt krav til heis, dersom det ikkje er opparbeida ein heis i område BB. Det er laga 2 utomhusplanar, ein for 1. etasje. og ein for 2. etasje. Desse er revidert etter offentleg ettersyn, etter føringar frå avdeling for regulering, byggsak og oppmåling. Det er laga 3D illustrasjon som viser ny bygningsmasse i område BB og B/F/K sett frå Hystadvegen og Tysestølen. Parkering: I plan er det satt krav til kor mange parkeringsplasser ein skal ha. Det skal vera 0,5 parkeringsplasser pr. 50 m 2 forretning. Forretningsarealet er i dag BRA = 1377m 2, noko som medfører at det er krav til 14 parkeringsplasser berre til butikken. Med utbygginga som er illustrert no i samband med plan vil dette arealet bli utvida til BRA=1620m 2. Det medfører at ein minimum må ha 16 parkeringsplasser til butikken. Det er 13 eksisterande bustader i området som er mindre enn 90 m 2. Det medfører 13 parkeringsplasser. På bakkeplan er det etter føresegna satt krav til 29 parkeringsplasser. Det er allereie 35 eksisterande parkeringsplasser, men dette er ikkje nok til butikken. Ved å nytte 22/23 til parkeringshus får ein ca. 44 parkeringsplasser. Dette er omtala nærmare i kap.5.5 parkring for sykkel og bil. Etter offentleg ettersyn er det bestemt at parkering for BB skal vera under bygget, og det skal vera heis frå desse parkeringsplassane opp til bustadane. 8 av parkeringsplassane på hovudplan skal av den grunn vera til desse bustadene. I vårt forslag til løysing er det vist at det er plass til 19 parkeringsplasser på eksisterande parkeringsdekke med utviding over nytt lager. Det medfører at ein også har meir gjesteparkering enn det kravet til planen tilseier. Totalkapasiteten for parkering kan bli 4-5 meir enn kravet i føresegna. Det er rekna for positivt her, då ein Planomtale for Haga Mat.doc Side 23 av 38

24 kan sikre god gjesteparkering. Uteareal og stad for leik: I plan er det satt av krav til 50 m 2 uteareal (MUA) per bustad for bustader over 60 m 2 og 25 m 2 MUA for bustader under 60 m 2. Jf Dette er lik føringar i Stord kommune sin kommuneplan. Uteareal er sum av felles leikeareal, felles terrassar/veranda og private veranda/balkongar. Det er satt krav til leikearealet i føresegna til planen; 3.3 og 7.3. Gatetun: I plan er tilkomstveg til parkering for bustader og butikk regulert til fellesområde for gatetun. I dette området skal ein kunne kjøre men det skal vera på dei gåande sine premisser. Jf. 4.2 i føresegna. Grøntområde: I plan er det regulert fire felles område for anna vegareal for grøntareal. Desse vil bli tilplanta. Anna vegareal for grøntareal mot Hystadvegen har regulert inn støyskjerm. Denne vil ikkje gå ut over friskt i krysset. 5 Verknader av utbygginga I oppstartsmøte vart det gjort ei vurdering over kva viktige tema ein skal gjera ei utgreiing om i planarbeidet. Følgjande tema vil bli utgreia i dette kapittel: Talet på bustader, veg-/ trafikksituasjon, trafikktryggleik og tilgjenge, parkering, kollektivtrafikk, støy/forureining, skule/ barnehage, barn og unge sine interesser i planområdet, estetikk, omsyn til naboar, naturmangfald, kulturminne, energiløysingar, vatn-, avlaup og overvasshandtering, renovasjon, økonomiske konsekvensar, eigedomsinngrep, universell utforming, risiko- og sårbarheit. 5.1 Talet på bustader/befolkningsvurdering Det er gjort ei vurdering av kor mange personar ein kan få inn i område for blokkbustadar (BB). Føresetnaden for vurderinga er følgjande; Ant. bustader: Storleik på bustaden Ant. soverom Type bustad m Låg blokk Reknar gjennomsnittleg 2,5 personer i kvar bustad. Det vil gje ca. 20 nye personar. Det er gjort ei tilsvarande vurdering av område B/F/K Ant. bustader: Storleik på bustaden Ant. soverom Type bustad m Låg blokk Då det er mindre storleik på desse er der også vurdert til å vera sannsynleg at det gjennomsnittleg er 1, 5 personer per husstand. I planområdet kan det såleis bli ein auke på 29 personar. Planomtale for Haga Mat.doc Side 24 av 38

25 Det er forventa at kjøpegruppa vil få ei aldersfordeling som vist under. Alder (år) Prosent av befolkninga % (grov vurdering) Personer 0-18 år Ca. 9 % år Ca. 25 % år Ca. 11 % år Ca. 10 % år Ca 35 % år Ca. 7 % 2 På Haga er det mange einebustader, rekkehusleilegheiter og leilegheiter i leilegheitskompleks. Det er eit variert bustadtilbod. Mange av einebustadane er bygd i perioden 1970 til I dei seinare åra har det blitt ein del fortetting og det er bygd leilegheiter. 5.2 Næring/handel/industri/kontorfunksjoner Butikken treng å utvide for å få betre inngangsparti, få meir hylleplass, praktisk innreiing og fleire parkeringsplasser. Butikken har god omsetning då den er plassert på ein god stad for nærbutikk. Planendringa opnar for større utnytting og fleire parkeringsplasser på same plan som butikken. 5.3 Veg/ trafikksituasjon, tilkomst /avkjørsel Planen medfører at ein har same innkjøring som i dag. Det er dei same siktsonene. Som vil seia 10 x 60 meter i kvar retning, då det er fartsgrense på 50 km/t. Ein innkjøring til fylkesvegen vert sanert vekk. Det er innkjøringa til eksisterande hus som ein tenker å rive. Innkjøring til dei nye bustadene vil bli via innkjøringa til butikken. Krysset får ein auka trafikk då det vert lagt opp til fleire parkeringsplasser og fleire bustader. Trafikkauken vil truleg bli mellom ÅDT i døgnet. I plan er det satt av 7 ulike område for gangveg. 4 er regulert til offentleg gang og sykkelveg og 3 er regulert til felles gangveg. Dei offentlege gang og sykkelvegane er regulert til 3 meter bredde. o_gs3 er opparbeida med 2 meter bredde. Ved offentleg ettersyn kom Statens vegvesen med merknad til planen. Dei meinte ein må utvide gang og sykkelvegen som er regulert til 3 meter men som er berre 2 meter. Det er av den grunn laga eit rekkefølgjekrav i føresegna 7.2. «Gang og sykkelvegen langs fylkesveg 61 skal vera opparbeida som vist i plankartet før det vert gjeve bruksløyve/ferdigattest for utviding av butikkareal, parkeringsanlegg og nye bueiningar i området». Felles gangveger er nye gangveger, og er regulert til å ha 1,5-2 meter bredde. Desse er i hovudsak plassert i områder som vil bli relativt flatt, og er såleis tilgjengeleg for alle. Det er ein felles gangveg som vil få stigning på ca. 2,5 meter. Det er f_ Gv2 som er mellom område for felles leikområde (f_ L) og offentleg Planomtale for Haga Mat.doc Side 25 av 38

26 område for gang og sykkelveg 4 (o_ GS4). Stigninga på denne gangvegen vil bli mellom 9-10 %. 5.4 Trafikktryggleik og tilgjenge Dei offentlege gang- og sykkelvegane vert bl.a. nytta av dei som skal til barnehage, Rommetveit barneskule og Nordbygdo ungdomskule. Leikeplassen er plassert på den staden på tomta som gjer at den er på ein trafikksikker stad. Det er sikra tilgjengelegheit til denne med gangvegar. Det er kort veg til busshaldeplass. Viser til kap. 5.6 og kap Det er viktig for prosjektet at ein har god tilgjengelegheit for butikken og at parkeringsplassane er plassert på ein slik måte at det ikkje går ut over trafikktryggleiken. Ved å få eit parkeringshus under tak i same plan som butikken meiner me trafikktryggleiken vil verta betre enn den er i dag. Ein må rygge seg inn til butikken ved varelevering. Noko anna er ikkje mogleg. Varelevering vert gjort kvar morgon i perioden 7-9 om morgonen, det er den tida som er minst besøkt. Butikken opnar kl Ein dag i veka er det varelevering kl om kvelden. Då er det få som besøker butikken for å handle. Planen vil ikkje kunne endre vareleveringsmetoden. Det er satt av areal for renovasjon. Viser til kap Området vil vera tilgjengeleg for utrykkingskjøretøy som brannbil, politi og sjukebil. Det er førstnemnte som er størst og dimensjonerande for prosjektet. Det er brannhydrant i Tysestølen. Viser til kap. 2.7 der ein kan sjå eksisterande VA- anlegg. 5.5 Parkering for sykkel og bil I planen er det lagt opp til at ein kan bygge fleire parkeringsplasser for bil. Det er satt eit minimum krav til både sykkelparkering og bilparkering. Stord kommune har eit fokus på å bli ein by som gjer det lettarte å bruke sykkel i staden for bil. Planen legger opp til sykkelparkering nær inngang til butikken. Krav til parkering for bil og sykkel er satt inn i tabell i 2.6 i føresegna. Det er vedlagt ein teikning Utomhusplan til første etasje. I denne visar mogleg løysing for parkering på bakkeplan. Her går det fram at ein kan få plass til 44 parkeringsplasser. Derav tre parkeringsplasser for rørslehemma. Det er rampe opp til eit parkeringsdekke. Det er illustrert i vedlagt teikning 051- Utomhusplan i andre etasje korleis parkeringsløysinga i 2 plan kan bli løyst ved nye bustader. I illustrasjonen visar 19 parkeringsplasser. Det er også satt av stad til sykkelparkering på dette planet som kan nyttast av dei som bur i området. Då det vil bli fleire parkeringsplasser på eigen grunn, vil det bli færre feilparkeringar og stress situasjonar. Ved krav til sykkelparkering så kan det bli fleire som tar sykkel og såleis reduserer biltrafikken. 5.6 Kollektivtransport Auka busetnad ved knutepunkt for kollektivtransport vil vera positivt. Ein bør legge opp til fleire ruter inn til Leirvik om ein skal sikre auka bruk av kollektivtransportmiddelet. Planomtale for Haga Mat.doc Side 26 av 38

27 5.7 Støy/forureining I plan er det regulert inn omsynssone for gul og raud støysone. I raud støysone er det ikkje lov å bygge bustader. I gul støysone er det satt krav til tiltak som hindrar at bustadene vert plaga av støy og luftforureining. Tiltaka er som følgjer: 1. Alle soverom skal vera vendt vekk frå Hystadvegen (Fv. 61). 2. Det skal vera lydisolering på vindauge og ventiler i retning mot aust mot Hystadvegen. 3. I fellesområde for anna vegareal -grøntområde mot gangveg i Hystadvegen skal det vera ein støyskjerm på minst 2,8 m høgde. 4. Område for utandørs opphaldsareal, markert som område for leik, er lagt vekk frå støykjelda. Viser til og i føresegna. Det er ikkje fare for at planendringa vil gje forureining i grunn, auka luftforureining, eller fare for ureining av drikkevasskjelde. 5.8 Skule/ barnehage Born som bur her, krinsar til Rommetveit skule. Det 1,8 km til denne barneskulen og det er gangveg langs fylkesvegen fram til denne. Er borna i ungdomskulealder er det Nordbygdo ungdomskule dei skal gå på. Det er 350m dit. Det er mange barnehagar i nærleiken av planområdet; Prestegardskogen barnehage, Sævarhagen barnehage, Dalen barnehage og Villvettene friluftsbarnehage er døme på det. 5.9 Barn og unge sine interesser i planområdet. Planområdet vart ikkje nytta til leik før detaljreguleringa. Det vil bli ny nærleikeplass som er skjerma for trafikk og støy, har gode soltilhøve, er universelt utforma og har universell utforming på tilkomst. Barn og unge sine interesser vil difor bli forbetra ved gjennomføring av plan Leike- og opphaldsareal I plan har me eit område regulert til leikeplass f_l. Dette er eit område som ein tenker å gjera brukarvennleg for alle aldersgrupper. Det vil bli leikeapparat, sittegrupper og buskar som gjer området triveleg. I nabogrense er det planlagt tett gjerde med høgde 0,9 meter til 1,6 meter. Avtale om dette vil bli gjort med naboane. Leikearealet kan bli nytta til alle årstider Landskap Planforslaget inneheld ikkje kulturlandskap med høg verdi. Planområdet er eit knutepunkt i eit stort bustadområde. Landskapet på eigedom 22/23 i Hystadvegen 246 vil bli endra. Mesteparten av eigedommen vil bli planert ned til same nivå som parkeringsplassen til Spar. Det betyr terrengendring på opp til 4 meter. I nabogrense vil ein ikkje merke noko til dette. Topp terreng vil der ikkje der bli endra. Kanskje vil terrenget bli litt flatare på vestsida der ein tenker å ha leikeplass, og det er for at dette området skal få universell utforming. Det vil bli urner med busker, men ein tenker ikkje å ta vare på eksisterande vegetasjon. Planomtale for Haga Mat.doc Side 27 av 38

28 5.12 Estetikk Det er store bygningsmasser innafor planområdet. I plan er det lagt opp til at ein kan byggje like høgt som dei eksisterande bygningane på gnr./bnr. 25/6. Nær- og fjernverknad av tiltaket vil av den grunn vera tilpassa det eksisterande på ein måte utan å skape noko signalbygg. Det er vidare sagt i plan at ein skal ha skråtak. Det kan vera saltak eller pulttak. Jf og Det skal i følgje føresegna og vera god arkitektonisk utforming som er eit samlebegrep for integrering av visuelle kvaliteter, brukbarheit, funksjonalitet og universell utforming i utforminga av det enkelte tiltak. For å sikre at ein kan bygge både parkeringshus og bustader i område BB er det valt å nytte BYA % som avgrensing av byggemassen. BYA % er satt til 90 %. Høgda på bygget er satt til + 57 m.o.h. Det tilsvararar 7,5 meter over maks høgd på leikeareal som er satt til + 49,5. Høgda på leikearealet er tatt ut i frå eksisterande terreng i dette området som varierer frå + 49 til Omsyn til naboar Det vert ikkje planlagt høgbygg i planområdet av omsyn til naboane. På eigedom 22/23 som er område BB kan ein berre bygge i 2 etasjar over underetasje for parkering til butikken. Tilsvarande er det på 22/22 og 22/59 som er område B/F/K som er over eksisterande lager til butikk. I føresegn 3.3 går det fram at naboar i grense til område for f_l skal ha tett gjerde på 0,9 meter til 1,6 meter. Dette er for å hindre at naboar finn det sjenerande med leikeområde. Det er kome merknader frå naboar ved planoppstart. Desse merknadene er kommentert i Kap. 3. Merknader som er kome etter offentleg ettersyn er kommenter i eige skriv. Alle rettingar som er gjort i plan er i samråd med Stord kommune Friluftsliv/ grøne interesser Å tilrettelegge for parkering og fleire bustader vil ikkje gå ut over friluftsinteresser eller grøne interesser. I planområdet er det regulert grøntområde. Desse er lagt i grense mot veg og naboar og vil bli tilplanta. Viser til 4.5 som omhandlar all grønstruktur i planområdet Naturmangfald Å tilrettelegge for fleire bustader og parkering vil ikkje gå ut over naturmangfaldet Kulturminne Me har undersøkt området om det er gamle murar og andre teikn på gamal busetting i området, og har ikkje funnet det. For å sikre eventuelle kulturminner står det følgjande i føresegna til planen: «2.2. Dersom det i samband med gravearbeid kjem fram funn eller konstruksjonar, må arbeidet straks stansast, og fylkeskonservatoren i kulturavdelinga i Hordaland fylkeskommune få melding for ei nærmare gransking på staden., jf. 8,2.ledd i Kulturminnelova» Planomtale for Haga Mat.doc Side 28 av 38

29 5.17 Energiløysingar Tek 10 kap. 14 Energi og kap. 15 Installasjonar og anlegg, lyt følgjast for nybygga. I føresegna er det i tillegg sagt følgjande: «2.5 Ved søknad om tiltak skal det dokumenterast at Teknisk forskrift (TEK10) sine krav til energiforsyning er oppfylt. Det skal leggjast til rette for alternativ energiforsyning og aktuelle alternativ for å tilfredstilla kravet er solfangar, varmepumpe, pelletskamin, vedomn, biokjel, biogass etc.» 5.18 Vatn, avlaup og overvasshandling Det er ikkje kome merknad for Stord kommunale vatn og avlaup KF. Løysing for privat VA- anlegg vil bli sendt i samband med søknad om løyve. Planområdet er nær hovudtrase for offentleg VA- system i Tysestølen. Viser til kap. 2.7 der det eksisterande VA-anlegget er orientert om Renovasjon Butikken har ein container ståande ute i nærleiken av inngang til lageret til butikken. Bustadene som er i planområdet har eigne avfallbøtter som dei tar ut på tømmedagen. Dei vert plassert langs gangvegen i Tysestølen bak butikken. I plan er det satt av eitt område langs veg som ein tenker at ein kan plassere avfallsbøtter på tømmedagen. Dette er eigd av Stord kommune og er i plan vist som o_avt2. Det er god plass for dette, og SIM har allereie rutinar for å hente avfallet her. Det er asfaltert og mulig å kjøre fram til med lastebil. I plan er det ikkje avgrensa eit område for miljøstasjon. Men for å sikre at ein kan bygge miljøstasjon i området, går det fram av føresegna for område BB og område B/F/K at ein kan bygge miljøstasjon. Viser til og Helse, miljø og tryggleik Det er ingenting som tilseier at ein må gjera undersøkingar av miljøkvalitet i jord, vatn eller luft, då det ikkje er i eit område som tilseier at det kan vera forureining her. I samband med bygging av parkeringsplassar og bustadene skal ein ha eit fokus på helse, miljø og tryggleik. Ein må følje «Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (Byggherreforskriften)». Ein må følgje «Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)» Ein må følgje «Forskrift om bruk av bruk av arbeidsutstyr.» Ein lyt følgje «best.nr 500 forskrift om stillaser, stiger og arbeid på tak m.m.». Etc. Det er viktig å stenge av eigedom 22/23 medan anleggsarbeid føregår. For å få ei sikker byggefase, må ein ha ei trinnvis utbygging. Ein må ta eit val om ein skal bygge bustader i område BB eller B/F/K først. Det er viktig at ein heile tida har det slik at ein har tilfredstillande parkeringsforhold for butikken i byggeperioden, slik at det ikkje vert feilparkeringar som kan gå ut over tryggleiken. I samband med planarbeidet har me kome til at omsynet til helse, miljø og tryggleik er godt ivaretatt i planområdet. Dette ved at det er gjort støy og forureiningstiltak og betra tryggleiken for dei gåande- og syklande. Viser også til punkt 19, 30 og 43 i ROS- vurdering samt vurdering gjort i kap. 5.4 Trafikktryggleik og tilgjenge og kap. 5.7 Støy/forureining. Planomtale for Haga Mat.doc Side 29 av 38

30 5.21 Økonomiske konsekvensar Det vert ikkje andre økonomiske konsekvensar enn at ein sikrar at butikken Haga Spar as får gode vilkår til å drive butikk og såleis sikrar gode arbeidsplasser som også gir inntekter for Stord kommune. Det vert ikkje sal eller kjøp av eigedom ved reguleringsendringa. I plan er det regulert breiare gang og sykkelveg langs Fv. 61 enn det som er opparbeida. Det er satt rekkefølgjekrav i føresegnene om opparbeiding av gang og sykkelveg i samband med utviding av butikklokala Eigedomsinngrep I samband med planarbeidet vart det haldt møte med Stord kommune eining for eigedom KF. Dette for å undersøke om ein skulle kjøpe del av gnr. 25 bnr. 13 som er eigd av Stord kommune. Dette vart undersøkt fordi eksisterande reguleringsplan har regulert vekk ei eigedomsgrensa, og formålet var satt til bustad/forretning og kontor. I møte vart det avklart at Stord kommune ikkje var interessert i å selje dette arealet. Harald Oddvar Sæbø hjå Stord veg, trafikk og parkering orienterte om at han var klar over at det er omfattande VA- system i det aktuelle området. Stord kommune er tent med å eige denne delen av eigedommen. Det vart såleis ikkje aktuelt å diskutere ein ev. pris for dette arealet. I møtet vart ein einig om at ein bør endre formålet i forhold til eksisterande plan. Det vart konkludert med at formålet bør vera anna vegareal for teknisk infrastruktur Universell utforming Byggteknisk forskrift stiller krav til tilgjengelegheit i alle nye bygg. «12-2. Krav om tilgjengelig boenhet. (1) Boenhet i bygning med krav om heis skal ha alle hovedfunksjoner på inngangsplanet. Inngangsplanet skal være tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelse slik det følger av bestemmelser i forskrifta. (2) Boenhet i bygning uten krav om heis som har alle hovedfunksjoner på bygningens inngangsplan, skal være tilgjengelig på inngangsplanet slik det følger av bestemmelser i forskrifta, med mindre det i 8-6 gis unntak fra krav til gangatkomst. (3) Med hovedfunksjoner menes stue, kjøkken, soverom, bad og toalett. Endret ved forskrift 9 des nr (i kraft 1 jan 2012). Det er ingenting i plan som tilseier at ein ikkje skal kunne følgje krava. 1. etasje for bustadene er på same nivå som leik og parkering. I føresegna 3.3 står det «Område for leikplass skal vera felles for bustadene i område BB og B/F/K. Området kan bli bygd over eit garasjeanlegg. Maks høgd + 49,5 m.o.h. Området skal vera tilgjengeleg for alle.» Planen vil medføre at det i større grad vert universell utforming ved tilkomsten til daglegvarebutikken. Dette ved at alle parkeringsplassane vert på same plan som inngangen til butikken. Planomtale for Haga Mat.doc Side 30 av 38

31 5.24 Risiko- og sårbarheit METODE FOR RISIKOVURDERING I norsk standard NS 5814 vert risiko definert slik: Uttrykker den fare som uønskede hendelser/tilstander representerer for mennesker, miljø eller materielle verdier. Risikoen uttrykkes som sannsynligheten for, og konsekvenser av de uønskede hendelsene. Kriterium for sannsyn og konsekvens Det er nytta same kriterier for inndeling av uønskte hendingar i sannsyn og konsekvens som i den overordna ROS-analysen for Stord kommune. Intervall og kriterier er oppdaterte slik at dei stettar krava i teknisk forskrift (TEK 10). Fylgjande inndelingar for sannsyn skal nyttast: Begrep Svært sannsynleg (5) Sannsynleg (4) Noko sannsynleg (3) Lite sannsynleg (2) Usannsynleg (1) Intervall Meir enn ei hending kvart 20. år Mindre enn ei hending kvart 20. år, men meir enn ei hending kvart 200. år Mindre enn ei hending kvart 200. år, men meir enn ei hending kvart år Mindre enn ei hending kvart år, men meir enn ei hending kvart år Mindre enn ei hending kvart år Konsekvensane for liv og helse, miljø, økonomi og materielle verdiar, drift, produksjon og tenesteyting, samfunnsviktige funksjonar og truverde/omdømme, er vurdert etter fylgjande begrep: Ubetydeleg Ein viss fare Alvorleg/farleg Kritisk Katastrofal Planomtale for Haga Mat.doc Side 31 av 38

32 Fylgjande inndelingar for konsekvens skal nyttast: KONSEKVENS MENNESKE VEKT KATASTROFALT 5 Meir enn 5 døde, eller 25 alvorleg skada (KBP nivå 3) KRITISK 4 Inntil 5 døde, eller fare for inntil 25 alvorleg skadde personar. (KBP nivå 2) ALVORLEG 3 Inntil 10 alvorlege personskadar, eller mange mindre personskadar, men med sjukefråver. Vesentlege helseplager og ubehag. (KBP nivå 2) EIN VISS FARE 2 Mindre skader som treng medisinsk handsaming, evt. Kortare sjukefråver. (KBP nivå 1) UBETYDELEG 1 Ingen eller små personskader. (KBP nivå 1) YTRE MILJØ (LUFT, JORD, VATN) Varig større skade på ytre miljø Alvorleg skade av mindre omfang på ytre miljø, eller mindre alvorleg skade av stort omfang på ytre miljø Store skadar på ytre miljø, men som vil utbetrast på sikt. Mindre skader på ytre miljø, men som naturen sjølv utbetrar på kort tid. Ingen eller ubetydeleg skade på ytre miljø. MATERIELLE VERDIAR Skadar for meir enn kr Skadar mellom kr Skadar mellom kr Skader mellom kr Skader for inntil kr Standard risikodiagram som skal nyttast i analysearbeidet Risikodiagram (som gir et bilde av hvilken risiko de forskjellige uønskede hendelser/årsaker representerer) Sannsyn Ubetydeleg En viss fare Konsekvens Alvorleg Kritisk Katastrofalt Svært sannsynleg Sannsynleg Noko sannsynleg Lite sannsynleg Usannsynleg Akseptkriteri Ved gjennomføring av ROS-analyse for nye utbyggingsområde skal det leggjast til grunn følgjande akseptkriteri: Planomtale for Haga Mat.doc Side 32 av 38

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING Arkivref: 2012/2734-12884/2013 Saksh.: Merete Refstie Hageberg Saksnr Utval Møtedato 29/13 Forvaltningsstyret 27.06.2013 DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING Framlegg

Detaljer

Føresegner for «Detaljregulering for gnr /bnr 22/ 23 m.fl, Haga Mat». Stord kommune. Forslag til. Detaljregulering for. Gnr/ bnr 22/23 m.

Føresegner for «Detaljregulering for gnr /bnr 22/ 23 m.fl, Haga Mat». Stord kommune. Forslag til. Detaljregulering for. Gnr/ bnr 22/23 m. Stord kommune Forslag til Detaljregulering for Gnr/ bnr 22/23 m.fl, Haga Mat Plan-id: 201216 FØRESEGENER Utarbeida av Side 1 av 6 sider 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen

Detaljer

Plan-id: 201216. Stord kommune

Plan-id: 201216. Stord kommune Planomtale med Ros- analyse for «Detaljregulering for Haga Mat gnr/bnr 22/23, 22/ 6, Stord kommune» Planomtale med ROS- analyse for «Detaljregulering for gnr./bnr. 22/23 m.fl, Haga Mat», Plan-id: 201216

Detaljer

Føresegner for «Detaljregulering for gnr /bnr 27/ 606 m.fl, Svehaugen». Stord kommune. Detaljregulering for. Gnr/ bnr 27/606 m.

Føresegner for «Detaljregulering for gnr /bnr 27/ 606 m.fl, Svehaugen». Stord kommune. Detaljregulering for. Gnr/ bnr 27/606 m. Stord kommune Detaljregulering for Gnr/ bnr 27/606 m.fl, Svehaugen Plan-id: 201503 FØRESEGENER Utarbeida av Side 1 av 5 sider 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense.

Detaljer

Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307. Stord kommune

Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307. Stord kommune Føresegner til Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307 Stord kommune Utarbeida av Side 1 av 7 sider 1 GENERELT 1.1 Areal Areala innafor planområdet er regulert til følgjande

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NAUSTOMRÅDE ØREVIK, GNR. 33 BNR. 47 M.FL., BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR NAUSTOMRÅDE ØREVIK, GNR. 33 BNR. 47 M.FL., BØMLO KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR NAUSTOMRÅDE ØREVIK, GNR. 33 BNR. 47 M.FL., BØMLO KOMMUNE Plan ID: 201511 PLANOMTALE ROS-ANALYSE Postboks 131 Sæ 20 Tlf. 53 40 24 60 E-post jtas@jtas.no 5401 STORD Leirvik www.jtas.no

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE PlanID: 201221 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5

Detaljer

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07 Privat forslag til reguleringsplan ANGELTVEIT VEST Gnr/Bnr - 23/ 4 og 6 m.fl. Fjell Kommune FØRESEGNER 1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: I II III

Detaljer

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg.

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg. Detaljregulering for Roa 2, bustadområde i Ølen, (bustader på gnr. 271, bnr. 8 og 114) Føresegner Dei regulerte områda er på plankartet vist med reguleringsgrense, og avgrensar seg til gnr. 271, bnr. 8

Detaljer

Plan-id: 201503 Stord kommune

Plan-id: 201503 Stord kommune Planomtale med ROS- analyse for «Detaljregulering for gnr./bnr. 27/606 m fl., Svehaugen» Plan-id: 201503 Stord kommune Utarbeida av Side 1 av 36 FORORD Planomtale med Ros- analyse for «Detaljregulering

Detaljer

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER 1 Reguleringsplan for Bruvik sentrum, del aust på g.nr.153, Osterøy kommune Reguleringsplan utarbeidd av : FORTUNEN AS v/

Detaljer

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN Fjell kommune Reguleringsføresegner for: Jf plan- og bygningslova (pbl) 26 Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN 1 GENERELT 1.1 Det regulerte området er vist

Detaljer

Detaljregulering for gnr/bnr 27/89 m.fl.,borggata Stord kommune

Detaljregulering for gnr/bnr 27/89 m.fl.,borggata Stord kommune Føresegner Detaljregulering for gnr/bnr 27/89 m.fl.,borggata Stord kommune Planid:201306 Dei regulerte områda er vist med reguleringsgrense på plankartet. Innanfor dei regulerte områda skal arealbruken

Detaljer

ROS analyse Reguleringsplan for Holmamyranebustadområde PlanID 14xx 2014xxx

ROS analyse Reguleringsplan for Holmamyranebustadområde PlanID 14xx 2014xxx ROS analyse Reguleringsplan for Holmamyranebustadområde PlanID 14xx 2014xxx Dato: 08.07.2014 Det er etter plan og bygningslova 4-3 krav til utarbeiding av risiko og sårbarheitsanalyse ved planlegging for

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE PLANID: 201212 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5 BYGNINGAR OG ANLEGG

Detaljer

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV DEL AV GNR. 51, BNR. 3 M. FL, SKAUN KOMMUNE

ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV DEL AV GNR. 51, BNR. 3 M. FL, SKAUN KOMMUNE ROS-ANALYSE. DETALJREGULERING AV DEL AV GNR. 51, BNR. 3 M. FL, SKAUN KOMMUNE Utarbeida 17.06.11 av Willy Wøllo, Solem Arkitektur AS I kommuneplanens arealdel 2007-2019 for Skaun kommune, delplan Venn,

Detaljer

FJELL KOMMUNE Reguleringsføresegner for: jf plan- og bygningslovens (pbl) 26

FJELL KOMMUNE Reguleringsføresegner for: jf plan- og bygningslovens (pbl) 26 FJELL KOMMUNE Reguleringsføresegner for: jf plan- og bygningslovens (pbl) 26 Straume, S3a, gnr 35 bnr 25 m. fl. Sentrumsnært bustadområde. Plannr. Datert 15.05.2007 Revidert 15.06.2007 1 FELLES FØRESEGNER

Detaljer

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart.

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Fjell Kommune Privat forslag til reguleringsplan TONA SØR GNR/BNR del av 41/ 1 og 41/20, 41/136 FØRESEGNER 1 Allment Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Det

Detaljer

1 GENERELT 2 FELLES FØRESEGNER

1 GENERELT 2 FELLES FØRESEGNER FØRESEGNER Reguleringsplan for klyngetun gnr.57, bnr. 5 - Fjell gard Reguleringsplan utarbeidd av : Dato for siste revisjon av planen 26.05.08 Dato for vedtak i kommunestyret... 1.1 AVGRENSING Planen viser

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 98/09 Komité for plan og utvikling 21.04.2009 Framlegg til

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Fjell kommune, Langøyna Ørnhaugen Kystlandsby

Fjell kommune, Langøyna Ørnhaugen Kystlandsby Fjell kommune, Langøyna Ørnhaugen Kystlandsby Reguleringingsplan: xxx Saksnummer: Dato sist revidert: 29.09.06 Reguleringsføresegner for gnr 16 bnr 36 og del av bnr 1 Reguleringsføresegner gnr 16, bnr

Detaljer

REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE 1 Endring av 3.1.1-3.2.3-3.2.4 Endring merket med RØDT. Blå utgår B REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på

Detaljer

DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING

DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING Arkivref: 2011/3500-8915/2016 Saksh.: Merete Refstie Hageberg Saksnr Utval Møtedato 20/16 Forvaltningsstyret 12.05.2016 DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING Framlegg

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE. Plan ID: 201212 PLANOMTALE ROS-ANALYSE

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE. Plan ID: 201212 PLANOMTALE ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE Plan ID: 201212 PLANOMTALE ROS-ANALYSE 2 INNHALD Planomtale ROS-analyse Vedlegg: 1. Kopi av varselbrev og annonsetekst 2. Kopi av innkomne merknader

Detaljer

Retningslinjer for fortetting

Retningslinjer for fortetting Retningslinjer for fortetting Retningslinjer som skal brukast ved behandling av søknader om fortetting, vesentleg ombygging og nybygg i etablerte bustadområde 05.01.2015 Føremål Føremålet med retningslinjene

Detaljer

Føresegner Plan: Detaljreguleringsplan Notøbakken, gbnr 27/33 m.fl. - Bustad.

Føresegner Plan: Detaljreguleringsplan Notøbakken, gbnr 27/33 m.fl. - Bustad. Føresegner Plan: Detaljreguleringsplan Notøbakken, gbnr 27/33 m.fl. - Bustad. Utarbeidet av: Revisjon i prosess: Planid: 20120101 Arkiv nr.: Dato: 14.03.2013 Vedtak/stadfesting: 09:04.2013 Avskrift: Sign.kontroll:

Detaljer

Fjell kommune, Langøyna Ørnahaugen Kystlandsby

Fjell kommune, Langøyna Ørnahaugen Kystlandsby Reguleringsføresegner gnr 16, bnr 36 og del av bnr 1, Fjell kommune Fjell kommune, Langøyna Ørnahaugen Kystlandsby Reguleringingsplan: Saksnummer: 05/4970 Dato sist revidert: 30.09.09 Reguleringsføresegner

Detaljer

Båt- og Skipsmuseum i Gravdal

Båt- og Skipsmuseum i Gravdal Føresegner til Båt- og Skipsmuseum i Gravdal Gnr 201 Bnr 1, Halsnøy Kvinnherad kommune Utarbeida av Ing. Øyvind Jørgensen Stord 02.06.10 Ing. Øyvind Jørgensen as 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte

Detaljer

ILLUSTRASJONSPLAN FOR 20120014 364 DP MØVIK BUSTAD OG NÆRINGSPARK (11-116 MFL)

ILLUSTRASJONSPLAN FOR 20120014 364 DP MØVIK BUSTAD OG NÆRINGSPARK (11-116 MFL) ILLUSTRASJONSPLAN FOR 20120014 364 DP MØVIK BUSTAD OG NÆRINGSPARK (11-116 MFL) Innhald Planområdet... 2 Planlagt bygg... 3 Solforhold... 6 Veg... 8 Fjernverknad... 11 Nær verknad / naboar... 14 11/41 og

Detaljer

Reguleringsføresegner for. Bustadområde på Alver, gbnr 137/188

Reguleringsføresegner for. Bustadområde på Alver, gbnr 137/188 Reguleringsføresegner for Bustadområde på Alver, gbnr 137/188 Lovheimel: Plan- og bygningslova 12-7 Kommunens saksnummer: 2011/129 og 2013/661 Plan-ID: 1263-201111 Revideringar: Dato: Plankonsulent Vidar

Detaljer

DETALJREGULERING GNR/BNR 56/295 M.FL., TJØDNÅSEN - 1. GONGS HANDSAMING

DETALJREGULERING GNR/BNR 56/295 M.FL., TJØDNÅSEN - 1. GONGS HANDSAMING Arkivref: 2013/3556-14779/2014 Saksh.: Gudfinna Erlingsdottir Saksnr Utval Møtedato 27/14 Forvaltningsstyret 26.06.2014 DETALJREGULERING GNR/BNR 56/295 M.FL., TJØDNÅSEN - 1. GONGS HANDSAMING Framlegg til

Detaljer

Utført av: VED DATO. Arkitektfirma Jon Vikøren AS TKB/KV 06.02.2015

Utført av: VED DATO. Arkitektfirma Jon Vikøren AS TKB/KV 06.02.2015 Vedlegg 1 til Planomtalen Detaljregulering for Blix hotell m.m., Vik kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse rev - PROSJEKT NR. OG NAVN 12.05 Detaljregulering for Blix hotell m.m., Vik kommune. Nasjonal

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS Arkiv: Saksmappe: 2013/699-17427/2014 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 14.08.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 95/14 Komité for plan og utvikling 02.09.2014 123/14 Komité for plan og utvikling

Detaljer

REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE. FØRESEGNER Juni 2010. Side 1

REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE. FØRESEGNER Juni 2010. Side 1 REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE FØRESEGNER Juni 2010 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert 04.06.2010. 1.2

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER

REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER 1 GENERELT Desse føresegner gjeld for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Innanfor planens avgrensing skal arealbruken

Detaljer

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE.

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201204244-14 Arkivnr. 714 Saksh. Nordmark, Per, Slinning, Tore, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.03.2013

Detaljer

Føresegner. Planid: 20100109 Arkiv nr.: Plan: Områdereguleringsplan Sørstrand / Austvik

Føresegner. Planid: 20100109 Arkiv nr.: Plan: Områdereguleringsplan Sørstrand / Austvik Plan: Områdereguleringsplan Sørstrand / Austvik Utarbeidet av: Kinn Arkitekter As Revisjon i prosess: 06.03.13, 15.03.13 Vedtak/stadfesting: Avskrift: Føresegner Planid: 20100109 Arkiv nr.: Dato: 10.01.2012

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Analysen er utarbeida av administrasjonen i Årdal kommune og høyrer saman med planomtale med føresegner og plankart

Detaljer

Meland kommune. Områdeplan for. Frekhaug sentrum gnr bnr m.fl. Reguleringsføresegner. (jf plan- og bygningslova 12-7)

Meland kommune. Områdeplan for. Frekhaug sentrum gnr bnr m.fl. Reguleringsføresegner. (jf plan- og bygningslova 12-7) planid 1256 2010 0004 arkivid 14/1181 Ordførar Meland kommune Områdeplan for Frekhaug sentrum gnr bnr m.fl Reguleringsføresegner (jf plan- og bygningslova 12-7) Utval Utarbeid Sak Godkjent Endringsvedtak

Detaljer

Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER

Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER Det regulerte området er vist med grenselinjer på plankart datert 22.11.11 Arealet skal regulerast

Detaljer

Intervju med hamnemynde i Stord kommune.

Intervju med hamnemynde i Stord kommune. Intervju med hamnemynde i Stord kommune. 1. Kva er dykkar arbeid hos hamnemynde i Stord kommune, og korleis er dykkar rolle på Eldøyane? Mitt namn er Inge Espenes og eg er Hamnesjef i Stord Hamnestell.

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR GNR/BNR 56/1, 56/3 M.FL., ALMÅS UTMARK, STORD KOMMUNE

OMRÅDEREGULERING FOR GNR/BNR 56/1, 56/3 M.FL., ALMÅS UTMARK, STORD KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR GNR/BNR 56/1, 56/3 M.FL., ALMÅS UTMARK, STORD KOMMUNE Planid 201102 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på plankartet med plangrense. 1.2

Detaljer

Reguleringsplan Storemyr i Åbødalen Gnr. 32, Bnr. 4, Sauda kommune. Plan ID: 2014003

Reguleringsplan Storemyr i Åbødalen Gnr. 32, Bnr. 4, Sauda kommune. Plan ID: 2014003 Reguleringsplan Storemyr i Åbødalen Gnr. 32, Bnr. 4, Sauda kommune. Plan ID: 2014003 Føresegner Mai 2016 Dette dokumentet inneheld føresegner knytt til framlegget for reguleringsplanen for Storemyr i Åbødalen

Detaljer

DETALJREGULERING MIDSUNDFJØRA MIDSUND KOMMUNE

DETALJREGULERING MIDSUNDFJØRA MIDSUND KOMMUNE Midsund kommune FØRESEGNER Midsundfjøra 251658240 Side 1 av 7 Føresegner Plan ID: R_2014001 Dato for siste revisjon av føresegnene: 10.04.2014 Dato for godkjenning av kommunestyret: Føresegnene gjeld for

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saknr FAST UTVAL FOR PLANSAKER 06.08.2009 069/09 KOMMUNESTYRET 19.08.2009 078/09 FAST UTVAL FOR PLANSAKER 12.11.2009 100/09 FAST UTVAL FOR

Detaljer

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl ROS analyse 17.09.2011 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 1 2 Analyse... 2 3 Vurdering... 3 3.1 Grunnlag for vurdering... 3 3.2

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR ALVSVÅG, GNR. 110 BNR. 44 m.fl., BØMLO KOMMUNE. Plan ID: 201305 PLANOMTALE ROS-ANALYSE

REGULERINGSPLAN FOR ALVSVÅG, GNR. 110 BNR. 44 m.fl., BØMLO KOMMUNE. Plan ID: 201305 PLANOMTALE ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN FOR ALVSVÅG, GNR. 110 BNR. 44 m.fl., BØMLO KOMMUNE Plan ID: 201305 PLANOMTALE ROS-ANALYSE 2 INNHALD Planomtale ROS-analyse Vedlegg: 1. Kopi av varselbrev og annonsetekst 2. Kopi av innkomne

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201205 Arkivsaksnr: 2012/1089-12 Sakshandsamar: Rune Iversen Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 90/2014 18.08.2014

Detaljer

SKILDRING/ BILDER AV DAGENS SITUASJON. Oversiktskart. Oppheimsvatnet. Kvasshaug hyttefelt Aktuelle tomt. Dato 15.04.2013

SKILDRING/ BILDER AV DAGENS SITUASJON. Oversiktskart. Oppheimsvatnet. Kvasshaug hyttefelt Aktuelle tomt. Dato 15.04.2013 FRAMLEGG TIL ENDELEG GODKJENNING AV MINDRE REGULERINGSENDRING KVASSHAUG HYTTEFELT Dato 15.04.2013 SAMANDRAG Multiconsult Voss as som planleggjar vurderer at merknadane som kom inn under høyringsperioden

Detaljer

Plan-id: 201307 Stord kommune

Plan-id: 201307 Stord kommune STORD KOMMUNE Planomtale med ROS- analyse for «Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Stord kommune», Plan-id: 201307 Stord kommune Utarbeida av Side 1 av 59 FORORD STORD KOMMUNE På vegne

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS

Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS Kommuneplan for Radøy 2011-2023 ROS 18. februar 2011 1 Innhald: 1. INNLEIING... 3 2. VAL AV METODE... 3 3. OVERORDNA ROS-ANALYSE FOR KOMMUNEN... 4 4. SANNSYNLEGHEIT... 5 2 1. Innleiing Risiko- og sårbarheitsanalysen

Detaljer

ROS-ANALYSE OG VURDERING NATURMANGFOLDLOVA. DETALJREGULERING DEL AV GNR. 12, BNR. 2 I KLÆBU KOMMUNE.

ROS-ANALYSE OG VURDERING NATURMANGFOLDLOVA. DETALJREGULERING DEL AV GNR. 12, BNR. 2 I KLÆBU KOMMUNE. ROS-ANALYSE OG VURDERING NATURMANGFOLDLOVA. DETALJREGULERING DEL AV GNR. 12, BNR. 2 I KLÆBU KOMMUNE. Utarbeida 29.04.14 av Willy Wøllo, Solem Arkitektur AS Det er ønske om etablering av 6 bustadtomter

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: K2-L12 ARP-20120101, Arkivsaknr 12/34 PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN NOTØBAKKEN, GBNR

Detaljer

FØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING GISKEREMEN (JOHANGARDEN), GNR. 127 BNR. 34 MED FLERE, GISKE KOMMUNE PLANIDENT: 1532 2012013

FØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING GISKEREMEN (JOHANGARDEN), GNR. 127 BNR. 34 MED FLERE, GISKE KOMMUNE PLANIDENT: 1532 2012013 FØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING GISKEREMEN (JOHANGARDEN), GNR. 127 BNR. 34 MED FLERE, GISKE KOMMUNE PLANIDENT: 1532 2012013 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er

Detaljer

Tursti mellom Nymoen og Vadøyane, Luster kommune

Tursti mellom Nymoen og Vadøyane, Luster kommune PROSJEKT: Reguleringsplan for Tursti mellom Nymoen og Vadøyane, Luster kommune AUGUST 2013 ROS-ANALYSE SJEKKLISTE - UØNSKA HENDINGAR, KONSEKVENSAR OG TILTAK Mogelege hendingar, risikovurdering og mogelege

Detaljer

REGULERINGFØRESEGNER

REGULERINGFØRESEGNER Reguleringsplan for bustadfelt Eikelitunet REGULERINGFØRESEGNER Utarbeida for: Edvard Jarle Bolstad Grethe Finsrud Agerlie Karl Magne Bolstad Planleggjar: FORTUNEN AS Torgallmenningen 7 5014 Bergen 1/

Detaljer

Reguleringsføresegner for reguleringsplan Turistanlegg Uskedalen

Reguleringsføresegner for reguleringsplan Turistanlegg Uskedalen Reguleringsføresegner for reguleringsplan Turistanlegg Uskedalen Godkjende av Kvinnherad kommunestyre.. Rev 18.07.2010 Innhald 1. Fellesføresegner 2. Byggeområde a. Allmennyttige føremål b. Herberge og

Detaljer

KVAM HERAD AVD. FOR BYGGJESAK OG PRIVATE PLANAR

KVAM HERAD AVD. FOR BYGGJESAK OG PRIVATE PLANAR KVAM HERAD AVD. FOR BYGGJESAK OG PRIVATE PLANAR SJEKKLISTE TIL INNLEVERING AV PLANFRAMLEGG PLAN-ID PLANNAMN: FAGKUNNIG: Oppsettet tek utgangs pkt. 2 i Kvam herad sitt notat frå oppstartsmøte. Målsetnaden

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER FOR REGULERINGSPLAN GNR. 81, BNR. 181 og 90 ROSENDAL HYTTETUN OG CAMPING, VEDAVIKA I KVINNHERAD KOMMUNE

REGULERINGSFØRESEGNER FOR REGULERINGSPLAN GNR. 81, BNR. 181 og 90 ROSENDAL HYTTETUN OG CAMPING, VEDAVIKA I KVINNHERAD KOMMUNE REGULERINGSFØRESEGNER FOR REGULERINGSPLAN GNR. 81, BNR. 181 og 90 ROSENDAL HYTTETUN OG CAMPING, VEDAVIKA I KVINNHERAD KOMMUNE 1 FØREMÅL 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

Detaljregulering for gnr/bnr 131/1 m.fl., Prestalio, Etne kommune PlanID 201204

Detaljregulering for gnr/bnr 131/1 m.fl., Prestalio, Etne kommune PlanID 201204 Detaljregulering for gnr/bnr 131/1 m.fl., Prestalio, Etne kommune PlanID 201204 Føresegner 1 Reguleringsføremål 1.1 Arealet er regulert til følgjande føremål: Område for bygningar og anlegg (pbl 12-5,

Detaljer

Føresegner til Båt- og Skipsmuseum i Gravdal Gnr 201 Bnr 1, Halsnøy.

Føresegner til Båt- og Skipsmuseum i Gravdal Gnr 201 Bnr 1, Halsnøy. Føresegner til Båt- og Skipsmuseum i Gravdal Gnr 201 Bnr 1, Halsnøy. Plan ID: 20100002 Kvinnherad kommune Utarbeida av Ing. Øyvind Jørgensen Stord 09.02.11 Føresegner til reguleringsplan for museum for

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, offentlege mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

SULDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7.

SULDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7. SULDAL KOMMUNE Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7 Plan ID: 201306 Framlegg til reguleringsføresegner Saksnummer: Datert / sist

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY Aurland kommune, desember 2014 1 Innhold Innleiing... 2 Analyse... 3 Radon:... 5 Naturmangfaldlova (NML) - vurdering... 5 Innleiing 20.01.2014 gjorde

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/644-6867/14 Saksbeh.: Arkivkode: Magnhild Gjengedal PLAN sone Saksnr.: Utval Møtedato 27/14 Formannskap/ plan og økonomi 03.04.2014 SAMLA SAK - REGULERINGSENDRING

Detaljer

REGULERINGSPLAN FITJARSTØLANE NORD, FITJAR KOMMUNE. Plan ID 201203 PLANOMTALE ROS-ANALYSE

REGULERINGSPLAN FITJARSTØLANE NORD, FITJAR KOMMUNE. Plan ID 201203 PLANOMTALE ROS-ANALYSE REGULERINGSPLAN FITJARSTØLANE NORD, FITJAR KOMMUNE Plan ID 201203 PLANOMTALE ROS-ANALYSE 2 INNHALD Planomtale ROS-analyse Vedlegg: 1. Støyrapport frå SWECO AS 2. Notat fra biolog Per Fadnes 3. Kopi av

Detaljer

PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53.

PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53. PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53. Prosjekt Konsult Kvinnherad AS Side 1 Innhald 1. Innleiing a. Bakgrunn /intensjon b. Kortversjon c. Arealoppgåve 2. Eksisterande

Detaljer

Plan 1119 1136 Hå kommune Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv.44 Grødaland Brattland

Plan 1119 1136 Hå kommune Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv.44 Grødaland Brattland Plan 1119 1136 Hå kommune Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv.44 Grødaland Brattland Vurdering av merknader motteke ved offentleg ettersyn Innhold 1. Høyringsperiode og offentlig ettersyn...

Detaljer

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn Aukra kommune Arkivsak: 2014/820-13 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 58/14 Drift og arealutvalet 03.12.2014 Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404)

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Kjell Aage Udberg ARP - 20120109, K2 - L12 12/2108 Privat detaljreguleringsplan

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 10.06.2015 046/15 EDM Sakshandsamar: Ebbe Dam Meinild Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 14/160-17 Offentleg ettersyn - Reguleringsplan

Detaljer

Reguleringsplanlegging 8.desember 2010. Eksempel frå planprosessar i Knarvik, Lindås kommune

Reguleringsplanlegging 8.desember 2010. Eksempel frå planprosessar i Knarvik, Lindås kommune Reguleringsplanlegging 8.desember 2010 Eksempel frå planprosessar i Knarvik, Lindås kommune Kommunedelplan Knarvik-Alversund Vedteke hausten 2007 (og mars 2008) Knarvik i kommunedelplan Knarvik Alversund

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453. Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014

SAKSFRAMLEGG. Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453. Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014 OS KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Henning Wenaas Ribe Arkivsaksnr.: 13/695 Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453 Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014 Godkjenning

Detaljer

Reguleringsføresegner 02007 Reguleringsplan for Tymbrålen - Endring

Reguleringsføresegner 02007 Reguleringsplan for Tymbrålen - Endring Reguleringsføresegner 02007 Reguleringsplan for Tymbrålen - Endring Arkivsak: 02/00522 Arkivkode: L12 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR TYMBRÅLEN ENDRING Saksbehandlar / planlegjar: Per Steinar Nedkvitne

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Forvaltning 11.09.2014 070/14 ROB Sakshandsamar: Roar Bævre Arkiv: N-504, gnr- 134/036, gnr-134/047, gnr-134/094, PlanID-, N- Arkivsaknr: 2014000155

Detaljer

Vår ref.: Dag Loftesnes/Heidi Helle Deres ref.: Dato: 11. september 2015

Vår ref.: Dag Loftesnes/Heidi Helle Deres ref.: Dato: 11. september 2015 Sogndal kommune Tenesteeining Plan Postboks 153 6851 SOGNDAL Vår ref.: Dag Loftesnes/Heidi Helle Deres ref.: Dato: 11. september 2015 SØKNADAR FOR BRÅTANE BUSTADFELT Bråtane Sogn as er endeleg i full gang

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/2001

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/2001 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Handegård Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/2001 Reguleringsplan for Marifjøra (endring) Plan ID 1426-2011004 Rådmannen si tilråding: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen

Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg 6.1 Konsekvensutgreiing. Utdrag for område A14 og A15 (G17 og G18 på plankart) Utført av: Aurland Naturverkstad AS v/ Christoffer Knagenhjelm, Knut Frode

Detaljer

RAPPORT. Reguleringsplan Angedalsvegen 47 og 49, Førde ØEN EIGEDOM ROALD ØEN SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK VEGTRAFIKKSTØY OPPDRAGSNUMMER 13665001

RAPPORT. Reguleringsplan Angedalsvegen 47 og 49, Førde ØEN EIGEDOM ROALD ØEN SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK VEGTRAFIKKSTØY OPPDRAGSNUMMER 13665001 ØEN EIGEDOM ROALD ØEN Reguleringsplan Angedalsvegen 47 og 49, Førde OPPDRAGSNUMMER 13665001 VEGTRAFIKKSTØY SWECO NORGE AS BRG AKUSTIKK TORMOD UTNE KVÅLE BERNT HEGGØY Sweco Endringar REV. DATO ENDRINGA

Detaljer

Detaljregulering gnr. 57, bnr. 10 m fl. Hyggen, Malvik kommune Oversiktskart 03.04.2014

Detaljregulering gnr. 57, bnr. 10 m fl. Hyggen, Malvik kommune Oversiktskart 03.04.2014 Detaljregulering gnr. 57, bnr. 10 m fl. Hyggen, Malvik kommune Oversiktskart 03.04.2014 Hommelvik Malvikvegen Øyavegen Detaljregulering gnr. 57, bnr. 10 m fl., Hyggen, Malvik kommune 16.06.2014 Aktuell

Detaljer

Saksgang Møtedato 16.04.2015 Utval for formannskap/plan og økonomi

Saksgang Møtedato 16.04.2015 Utval for formannskap/plan og økonomi Voss kommune Arkivsak-dok. 15/01015-1 Saksbehandler Magnhild Gjengedal Saksgang Møtedato 16.04.2015 Utval for formannskap/plan og økonomi FAGNASTØL CAMPING OG HYTTEFELT UTLEGGING TIL OFFENTLEG ETTERSYN

Detaljer

ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005

ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005 ROS analyse Reguleringsplan for Hjorten kro/trafikksenter på Kaupanger PlanID 1420 2013005 Det er etter plan og bygningslova 4-3 krav til utarbeiding av risiko og sårbarheitsanalyse ved planlegging for

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FRITIDSBUSTADER OG CAMPINGPLASS «SLETTO AUST» Del av gnr. 56, bnr. 17 i SVEIO KOMMUNE. Planid: 2014901

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FRITIDSBUSTADER OG CAMPINGPLASS «SLETTO AUST» Del av gnr. 56, bnr. 17 i SVEIO KOMMUNE. Planid: 2014901 DETALJREGULERINGSPLAN FOR FRITIDSBUSTADER OG CAMPINGPLASS «SLETTO AUST» Del av gnr. 56, bnr. 17 i SVEIO KOMMUNE. Planid: 2014901 REGULERINGSFØRESEGNER april 16 Gullvegen 1421, 5550 SVEIO tlf. 91358368

Detaljer

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD LINDÅS KOMMUNE KVERNHUSMYRANE 20 5914 ISDALSTØ Bergen, 6. juli 2015 SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD På vegne av Anders Myking Fammestad, søker as i samarbeid

Detaljer

Detaljregulering for gnr/bnr 38/50, 38/86 m.fl Osenkvartalet PlanID 201210. Føresegner. 1 Reguleringsføremål

Detaljregulering for gnr/bnr 38/50, 38/86 m.fl Osenkvartalet PlanID 201210. Føresegner. 1 Reguleringsføremål Detaljregulering for gnr/bnr 38/50, 38/86 m.fl Osenkvartalet PlanID 201210 Føresegner 1 Reguleringsføremål 1.1 Arealet er regulert til følgjande føremål: Område for bygningar og anlegg (pbl 12-5, 2. ledd

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Stekka hyttefelt, gnr 32 bnr 176 mfl Sætveithagen, Jondal kommune

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Stekka hyttefelt, gnr 32 bnr 176 mfl Sætveithagen, Jondal kommune Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutval for Teknisk og Næring 22.04.2014 028/14 Kommunestyret 30.04.2014 024/14 Saksbeh: Sigbjørn Haugen Saka blir avgjort av: Kommunestyret

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR ÅMOT PlanID 19760001 FØRESEGNER

REGULERINGSPLAN FOR ÅMOT PlanID 19760001 FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR ÅMOT PlanID 19760001 FØRESEGNER Reguleringsplanen vart vedteken i kommunestyret 09.06.1075, stadfest av fylkesmannen i brev 18.09.1975, revidert 02.02.1976 (sjå plankart). Mindre endring

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal Turnlag Turgruppa

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal Turnlag Turgruppa Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2015/2374-9 Hildegunn Furdal Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen ehandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 27/259 M.FL., TURNHALLEN- ØVRE BORGGATA - 1. GONGS HANDSAMING

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 27/259 M.FL., TURNHALLEN- ØVRE BORGGATA - 1. GONGS HANDSAMING Arkivref: 2014/2703-6159/2015 Saksh.: Gudfinna Erlingsdottir Saksnr Utval Møtedato 17/15 Forvaltningsstyret 16.04.2015 DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 27/259 M.FL., TURNHALLEN- ØVRE BORGGATA - 1. GONGS HANDSAMING

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Førde Kommune Reguleringsføresegner Plan: INDRE HORNNESVIKA Utarbeidd av: Førde kommune, Arealforvaltning Vedtak/Stadfesting: Avskrift Sak 048/09-29.10.2009 Planid: Arkiv nr.: 20090002 L12.0902 Dato org.

Detaljer

DETALJREGULERING ÅSDALEN (MFK- ANLEGG)

DETALJREGULERING ÅSDALEN (MFK- ANLEGG) AUKRA KOMMUNE DETALJREGULERING ÅSDALEN (MFK- ANLEGG) Plan ID: 1547201406 Føresegner dato: 15.09.2014 Sist revidert: xx.xx.xxxx Godkjent dato: xx.xx.xxx I medhald av Plan- og bygningslovas 12-7 gjeld desse

Detaljer

Klipp hekkar og busker

Klipp hekkar og busker Klipp hekkar og busker Informasjon om stell og pass av vegetasjon mot offentleg veg Tenk trafikktryggleik! Har du tenkt på at gjerdet, hekken og buskene dine kan vere ei dødsfelle for andre? Om bilistar

Detaljer

Reguleringsplan for Bergebakkane

Reguleringsplan for Bergebakkane Reguleringsplan for Bergebakkane ROS-analyse Dokument nr.: 66-1 A 18.06.2012 Revidert rasfarevurdering KH SKL SKL 0 11.06.2012 Utgjeven for bruk KH SKL SKL Rev. Dato Revisjon Av Kontr. Godkj. Tittel :

Detaljer