Plan-id: Stord kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan-id: 201216. Stord kommune"

Transkript

1 Planomtale med Ros- analyse for «Detaljregulering for gnr/bnr 22/23 m.fl., Haga Mat», Stord kommune Planomtale med ROS- analyse for «Detaljregulering for gnr./bnr. 22/23 m.fl., Haga Mat», Plan-id: Stord kommune Utarbeida av Dato: Side 1 av 38

2 Planomtale med Ros- analyse for «Detaljregulering for gnr/bnr 22/23 m.fl., Haga Mat», Stord kommune INNHALD: Innleiing Formålet med planen Bakgrunn og mål for planen Planprosess Rammer- føresetnader Kommuneplan for Stord kommune Omtale om planområdet Eksisterende bygninger Sol - og vær forhold Utsikt Veg- og trafikktilhøve, varelevering, kollektivtransport og parkering Terrengtilhøve, landskap og vegetasjon Eksisterende grøntstruktur/friområde, leik Grunntilhøve, mogleg ureining og skadeleg radonførekomst Støy Kulturminne Naturmangfaldet Vass- og avlaup Eigedomstilhøve Innkomne merknader til melding om oppstart Planframlegget Verknader av utbygginga Talet på bustader/befolkningsvurdering Næring/handel/industri/kontorfunksjoner Veg/ trafikksituasjon, tilkomst /avkjørsel Trafikktryggleik og tilgjenge Parkering for sykkel og bil Kollektivtransport Støy/forureining Skule/ barnehage Barn og unge sine interesser i planområdet Leike- og opphaldsareal Dato: Side 2 av 38

3 5.11 Landskap Estetikk Omsyn til naboar Friluftsliv/ grøne interesser Naturmangfald Kulturminne Energiløysingar Vatn, avlaup og overvasshandling Renovasjon Helse, miljø og tryggleik Økonomiske konsekvensar Eigedomsinngrep Universell utforming Risiko- og sårbarheit Planen vert fremja på vegne av Haga Mat as med tanke på utbygging av nye parkeringsplasser til butikken samt 14 nye husvære. Dette vil vera ei fortetting av eksisterande område for bustad/kontor/forretning samt lågblokk over eit nytt parkeringshus til butikken. Planarbeidet stara opp etter oppstartsmøte med Stord kommune Arbeidet er gjennomført av ING. ØYVIND JØRGENSEN AS. Forslagstillar og grunneigar: Utarbeida av: Haga Mat as, v / Gro Fagerbakke Tesdal, Pb. 432, 5403 STORD, Tlf , e post: Prosjekt namn/ nr Haga Mat/ Tittel Planomtale med Ros- analyse for «detaljregulering for gnr/bnr 22/23 m.fl, Haga Mat», Stord kommune Plan ID Sist oppdatert Side 3 av 38

4 Innleiing Formålet med planen 1.1 Bakgrunn og mål for planen Haga mat as kjøpte eigedom 22/23 i 2012 med eit formål; «Få fleire parkeringsplasser til daglegvarebutikken «Spar»» Dette er ein butikk som Rune Stockmann har drevet i heile sitt virke, og som han overtok etter sin far. Butikken som har god omsetting, må også ha muligheit til utviding av butikkarealet for å kunne ta vare på kundane sine behov. Ved at ein planerer ei tomt for å få parkering, bør ein også utnytte området som er nær ein daglegvarebutikk til å tilrettelegge for fleire bustader som også kan gje fleire kundar til butikken. Butikken er i eit naturleg knutepunkt for Haga, og området er populært for busetting. Målet med planframlegget er å få ein detaljregulering som opnar for høgare utnytting enn eksisterande plan, og opnar for nye bustader over nytt område for parkering. 1.2 Planprosess I brev til naboar og ulike offentlege instansar vart det meldt den at det i samsvar med plan- og bygningsloven 12-8 at ING. ØYVIND JØRGENSEN AS på oppdrag av Haga Mat as, har sett i gang arbeid med «Detaljregulering for gnr./ bnr. 22/23 m fl., Haga Mat» Dette vart også varsla med annonse i Sunnhordland same dag og lagt ut på nettsida til Stord kommune. Plangrensa, som er bestemt etter oppstartsmøte med Stord kommune, er plassert i nabogrense der det ikkje er veg, medan der det er veg er plangrensa satt midt i vegbanen. Dette er ein standard som Stord kommune pleier å halde seg til. Det er kome merknader til planoppstart og desse er lagt ved planframlegget, og kommentert i kap. 3 Innkomne merknader til melding om oppstart. Planomtale for Haga Mat.doc Side 4 av 38

5 2 Rammer- føresetnader 2.1 Kommuneplan for Stord kommune. I utsnitt frå kommuneplanen sin arealdel er vist i kartet under. Eigedom 22/23 som er del av planområdet er vist gult i kartet. Det er vist skravur i området. Det betyr at området er regulert. Planomtale for Haga Mat.doc Side 5 av 38

6 Gjeldande plan for eigedom 22/23 er «Reguleringsplan for Dalen» med plan ID: R I denne går det fram at 22/23 skal nyttast til bustad. I 1997 vart det laga ny «Reguleringsplan for R for 22/22, 22/59, 25/6, 25/9 og 25/13». I denne vart bl.a. eigedom 25/9, 22/22 og 22/59 omgjort til område for bustad/forretning/kontor. 2.2 Omtale om planområdet Geografisk plassering Planområdet er lokalisert på Haga. Området ligg på austsida av Hystadvegen (Fv.61) og sør for Tysestølen. Planområdet omfattar eigedom gnr/bnr 22/23, 22/22, 22/83, 25/1, 25/6 og 25/9. Planområdet er 5.3 daa. 2.3 Eksisterende bygninger Mesteparten av planområdet er opparbeida. Det består av bygg, hage, innkjøring og parkeringsplassar. Det er ein einebustad på eigedom 22/23 som har adresse Hystadvegen 246. Eksisterande hus er bygd over 1 ½ plan og har møne på kote + 54 m.o.h. Det er ynskje om å rive dette huset. Over butikken er det bustadar. Det er 12 mindre husvære som vert leigd ut til studentar. Storleik på desse er mellom m 2. Desse vart bygd i Planomtale for Haga Mat.doc Side 6 av 38

7 Figur 1: Spar daglegvarebutikk med hybelhus over. Huset til høgre i bildet er det det eldste. I dette lokalet var posten tidlegare. No er det tenkt å nytte det til kontor, lager og bustad. Det er ein bustadeining i denne bygningen. 2.4 Sol - og vær forhold Planområdet er i eit område der det er relativt flatt og det er ikkje noko fjell eller vegetasjon som tar sola. Ved eigedomsgrense mot regulert veg på gnr. 25 bnr. 3 er det høge grantre som tar noko sol i dette området, men elles er det er gode sol- forhold frå morgon til kveld. Området er ikkje spesielt utsatt for vind. 2.5 Utsikt Det er tatt nokre bilde i planområdet for å illustrere utsikten. Ein kan sjå andre hus og fjell i det fjerne. Planomtale for Haga Mat.doc Side 7 av 38

8 Figur 2: Utsikt frå 22/22 i retning mot aust Planomtale for Haga Mat.doc Side 8 av 38

9 Den beste retning for utsikt er i retning mot aust når ein står på parkeringsdekket. 2.6 Veg- og trafikktilhøve, varelevering, kollektivtransport og parkering Hystadvegen som er tilkomstvegen til butikken er ein samleveg, fylkesveg 61 (Fv 61). Fylkesveg 61 er ca. 7 meter brei og har ein tilfredstillande kurvatur ut frå den trafikkmengda som er i planområdet. Det er fortau langs Fv 61. Dette er opparbeida med 2-3 meter bredde. Vegen har fartsgrense 50 km/t og vegen er skilta som ein forkjørsveg. Tysestølen er sør i planområdet. Denne gangvegen har bom. Figur 3: Bom i Tysestølen. Trafikktilhøve Statens vegvesen har orientert oss om at dei har gjort ei trafikkmåling på fylkesveg 61 (Hystadvegen), og at det er målt ÅDT 4000 kjøretøy per døgn. Dei orienterar ikkje om kva type trafikk det er, men det er truleg mest personbiltrafikk og mindre varebilar. Tungtrafikk som skal forbi Stord kommune nytter i hovudsak E39. Kollektivtransport Det er kort veg til busshaldeplass i Hystadvegen, ca. 20 meter. Det er eit godt kollektivtilbod til Leirvik. Det går ruter heile dagen fram til kl Parkering Det er 35 parkeringsplasser på hovudplan ved inngangen til butikken. Problemet for butikken Spar på Haga, er at ein til tider har for lite parkering. Det er hovudgrunnen for at Haga Mat as har kjøpt naboeigedommen i Hystadvegen 246. Planomtale for Haga Mat.doc Side 9 av 38

10 Det er rampe opp til eit betong dekke med parkeringsplasser. Desse vert brukt av dei tilsette og personar som bur i bustadene på eigedommen, men det er sjeldan at kundar til butikken kjører opp for å parkere sjølv om det er god plass der. Kundar ynskjer kort veg frå kasse til parkert bil. Dette er spesielt viktig når ein har helgehandel eller handlar stort. Figur 4: Område for parkering med rampe opp til parkeringsdekke over lageret til daglegvarebutikken. Varelevering: All varelevering vert gjort i dei tider det er få personar som handlar. Det er kvar dag i perioden kl til Det er også levering av mat på onsdagar kl. 20. Butikken har opningstid kl til 21 i vekene. Då lageret er plassert lenger inne enn butikken og det ikkje er stor nok område til å snu inne på området, må varetransporten rygge inn til lageret. 2.7 Terrengtilhøve, landskap og vegetasjon Eigedom 22/23 har svak helling frå kote + 47 til kote + 51 på vestsida. Det er stor høgdeforskjell mellom 22/23 og 25/6. Asfaltert parkeringsområde i grense mot 22/23 er skrått mellom + 46 og + 47 m.o.h. Det er laga eit tverrsnitt gjennom eigedom 22/23 som illustrera eksisterande landskap. Planomtale for Haga Mat.doc Side 10 av 38

11 Eigedom 22/23 er opparbeida hage for ein einebustad. Det er ei høg selje i grense til gnr. 22 bnr. 94 og elles så er det småbusk. Figur 5: Ortofoto som viser korleis det er opparbeida med vegetasjon og bygg i og rundt planområdet. Større trær som var i grense mot Hystadvegen (fv61) er tatt vekk før planarbeidet starta. 2.8 Eksisterende grøntstruktur/friområde, leik Det er ikkje opparbeida stadar i planområdet tenkt til leik eller friluftsaktivitetar. Planområdet er godt eigna til bustad og barnefamiliar, då det er kort avstand til daglegvarebutikk, friareal, leikeplassar, parkar, golfbane, ridebane, strender, ball-løkke. I Prestegardsskogen idrettsanlegg er det grasbane for fotball og 2 kunstgrasbanar, 1 idrettshall med tilhørande trimløype. Like ved idrettsanlegget ligg Nordbygdo ungdomskule, og der er det oppretta nærmiljø anlegg med sandvolleyballbane, ein stor dekkjungel, skateboardanlegg med ramper. Alt dette er ca. 350 meter frå planområdet, og ca. 6 min å gå dit. Det er ca. 1,2 km meter å gå til sjøen. Der er båthamna ved Sævarhagsvikjo, og der i frå er det flotte turvegar i Hystadmarkjo. 2.9 Grunntilhøve, mogleg ureining og skadeleg radonførekomst Tomt 22/23 består av fjell og jord. Det er god byggegrunn. Det er lite sannsynleg at det er forureining i grunn på eigedommane i planområdet då området er nytta til bustad og butikk fram til no. Planomtale for Haga Mat.doc Side 11 av 38

12 Det er ikkje gjort vurdering om det er radongass i eksisterande bygg. Dette kan gjerast før ombygging av bygget, eller/og ein må ha radonsperre slik som er kravet etter TEK. 10 på nye hus Støy Området grensar til Hystadvegen fv.61 som generer ein del støy. Det er oppgitt av Statens Vegvesen at det er relativ stor trafikk. (Jf. brev frå Statens vegevesen og kap. 2.5) I kommuneplan er det vist at det er raud støysone ca. 15 meter frå midtlinje veg, og gul støysone eit stykke vidare. I gul støysone kan ein byggje dersom ein gjer tiltak etter føringar frå rundskriv T-1442 (H220). Tilgrensande plan «Reguleringsplan for Haga, R », er eit bustadområde med blokkbustader er nyleg bygd. Området hadde samme problematikk i forhold til at det er i eit område med registert mykje biltrafikk. Det vart gjort støyraport for dette prosjektet, som tilsa at ein måtte gjera tiltak i forhold til støy Kulturminne Det er ikkje registert noko kulturminne (kulturminnesok.no) i planområdet Naturmangfaldet Det er ikkje gjennomført detaljert kartlegging av naturmangfaldet, då det er lite truleg viktige naturtypar eller verdifulle viltområder i planområdet. Dette sidan planområdet er opparbeida som butikk, parkeringspasser, hus og hage Vass- og avlaup I samband med planarbeidet er det bedt om informasjon om det eksisterande VA- anlegget. Me har fått kart som visar kvar det er vass- og avlaupsleidningar. Planomtale for Haga Mat.doc Side 12 av 38

13 Figur 6: Kart som visar vass- og avlaup rundt Haga Mat as sine eigedommar. Tysestølen som er opparbeida gangveg er ein hovudtrase for vass- og avlaup. Det er kummar til tilkopling nord for planområdet. Brannhydrant er vist som svart runding med kryss. Den er like vest for planområdet i Tysestølen. Planomtale for Haga Mat.doc Side 13 av 38

14 2.14 Eigedomstilhøve Gnr. Bnr. Heimelshavarar Arealbruk 22 5 Alf Morten Hjelmen Vegareal- Utgår HAGA MAT EIGEDOM AS Bustad/forretning/kontor HAGA MAT EIGEDOM AS Bustad Stord kommune v/ veg, trafikk og parkering Veggrunn Tysestølen 25 1 Stord kommune v/ veg, trafikk og parkering Veggrunn fylkesveg (Hystadvegen) 25 6 HAGA MAT EIGEDOM AS Bustad/forretning/kontor 25 9 HAGA MAT EIGEDOM AS Bustad/forretning/kontor Planomtale for Haga Mat.doc Side 14 av 38

15 3 Innkomne merknader til melding om oppstart Merknad frå Alf Morten Hjelmen: Kommentar: Merknaden kom som følgje av at planområdet vart annonsert med grense inn i eigedom 22/5 som er regulert til veg og gangveg, men der deler av denne veg ikkje er opparbeida enda. Då dette er i eit område som ikkje tiltakshavar har nokon interesse av å opparbeide ny veg. Vart dette området tatt ut av planområdet og eigar vart ikkje kontakta for eit eventuelt kjøp. Når det gjelder bygget som er tenkt over parkeringshus på gnr. 22 bnr. 23 så vil dette vera i det same område som eksisterande hus er i dag. Det vil bli satt noko lenger frå lenger vekk frå naboeigedommane 22/180 og 22/94. Nybygga vil bli ein etasje høgare. Maks høgde er satt til +57. I grense mot naboar vil det ikkje bli lagt opp til høge tre som kan ta utsikt. I grensene vil det bli vintergrøne buskar som maks blir 1,5 meter høge. Planomtale for Haga Mat.doc Side 15 av 38

16 Kommentar: I vår ROS vurdering er det gjort ei vurdering av planen i forhold til naboar i eksisterande villastrøk; Utsikt, sol forhold, støyforhold, forureining og elles andre konsekvensar. Tiltakshavar er ikkje i utgangspunktet interessert i å kjøpe eigedommen (i Dalen 97) for å bygge noko anna enn det som er der i dag. Me meiner forslag til regulerte bustader og bustadhøgde er godt innafor akseptabelt nivå. Planomtale for Haga Mat.doc Side 16 av 38

17 Planomtale for Haga Mat.doc Side 17 av 38

18 Kommentar:. Dersom det vert bygging her, må ein truleg også flytte viftene og skjerme mot nabo. Det er vist illustrasjon på korleis ei ev. utbygging i dette området kan bli i kap. 4. Planforslaget. Ved bygging av bustader i dette området, bør ein redusere høgda på dei høge grantrea. Dette er tre i storleik 6-7 meter. Det er berre 2 meter høgt tett gjerde ein treng for å stanse støyen frå viftene i retning mot nord. Eventuelt vert støyen flytta til eit område der det ikkje er til sjenanse for naboar eller nye bustader. Dette må det ev. gjerast ei teknisk vurdering av ved søknad om løyve for bygg. Haga Mat as er også svært interessert i at dei som nytter butikken skal kjøre og parkere via Hystadvegen og ikkje nytter Tysestølen som kjøretilkomst. Ved å tilrettelegge for fleire parkeringsplasser på grunnplan vil dette truleg bli eit mindre problem. Det kan også vera at gangtrafikken over parkeringsdekke på tak vert mindre ved å få fleire bustader her. Tysestølen vil ikkje bli råka når det gjelder nytt leikeområde. Leikeområdet vil fungere som ein liten nærleikeplass med sandkasse og sittegrupper slik at nye eigarar har eit fellesareal der de kan treffe kvarandre og kan ta med barn eller ev. barnebarn. Leikeplassen er plassert på eigedom 22/23 på den mest solrike staden og på ein stad som er stilleside i forhold til støy frå vegen. Planomtale for Haga Mat.doc Side 18 av 38

19 Når det gjelder infrastruktur som gangveg og veg, så ynskjer ein ikkje å endre på denne. I plan var det ved planoppstart ei plangrense som gjekk i midtlinje av veg der det var regulert veg. I det området i Tysestølen som ikkje er opparbeida snuplass og gangveg, er no tatt ut av planområdet. Planomtale for Haga Mat.doc Side 19 av 38

20 Kommentar: Det er nyleg gjort støyrapport på nabotomt med den same trafikkmengda. I den planen vart det satt krav til både bygget og uteområdet. Denne er lagt ved som eiget vedlegg i denne saka då den har så mykje felles vedr. leik. Tiltak som vart valt mot Hystadvegen (Fv61)var følgjande: Lydisolasjon av vindauge og ventilar Alle soverom skal vera vendt mot ei stilleside Balkongar skal vera vendt mot ei stilleside I vårt tilfelle er det i plan satt krav til at alle soverom skal vera vendt mot sør, vest eller nord. Det skal vera lydisolering på vindauge og ventiler i retning mot aust mot Hystadvegen. I fellesområde for anna vegareal Hystadvegen (Fv 61) skal det vera ein støyskjerm/ støyvoll på minst 2,5 m høgde som er tett mot bakken. Jf i føresegna til planen. Område for felles leikeplas markert som f_l er lagt vekk frå støykjelda. Når det gjelder friskt så er vegnormen 017 nytta. Hystadvegen er ein forkjørsveg og frisiktområdet er berekna ut i frå fartsgrensa som er 50 km/t. Eksisterande innkjøring har gode siktforhold då fylkesvegen er relativ flat og utan sving, og friskt er sikra i planen også. Frisiktsona er satt til 10 X 60 meter. Planomtale for Haga Mat.doc Side 20 av 38

21 4 Planframlegget Planframlegget er som vist under. Teiknforklaring og plan er lagt ved som eige vedlegg til denne planomtale. Figur 7: Forslag til detaljregulering for Haga Mat gnr./bnr. 22/23, 22/6, Stord kommune Planomtale for Haga Mat.doc Side 21 av 38

22 Tabellen under viser kor stort areal som vert nytta til de ulike formål kvart formål vil bli omtala som underkapittel: Det er valt å vise areala med måleining m 2 i staden for daa, då denne vert mest nøyaktig. Planomtale for Haga Mat.doc Side 22 av 38

23 Planen bærer preg av at ein har ein bygningsmasse som ein ynskjer å forbetre. Det er ynskje om å utvide butikken og det er ynskje om å bygge 14 nye bustader fordelt på område BB og område B/F/K. Bustadene ynskjer ein å byggje i storleik m 2. Eksisterande dekke over lager er dimensjonert slik at det kan få auka belastning. Ein skal av den grunn lett kunne bygge 6 nye bustader i område B/F/K Plassering av bygg, form og høgdar: Byggegrensa for alle nye bygg er satt til 15 meter frå midtlinje veg langs fylkesveg 61. Mot Tysestølen er byggegrensa satt der eksisterande bygg er. I samband med plan er det laga 3D modell for å sikre at ein får ei god løysing ved dei val som blir gjort i planen. Av denne 3D modellen kan ein sjå korleis storleiken på bygget i byggeområde BB og B/F/K kan bli ved dei føringar som er satt i føresegna til plan. Maks høgde i område BB og område B/F/K er satt til å vera det same + 57 m.o.h. Det er opning både for pulttak og saltak. Bustadene kan vera over 2 plan. Ein har stove, kjøkken, eit soverom og eit bad i 1 etasje. Trapp opp til tvrom, bad og fleire soverom i 2 etasje. Bygg BB må ha løfteinnretning (heis). Bustadene i område B/F/K har parkering på dekket framom inngangen. Ut frå Tek. 10 er det ikkje krav til heis i dette området. Forvaltningstyret meinte ein måtte vurdera heis frå parkeringsdekke i 2. et. til hovudplan for å betra tilgangen til parkeringsdekke for handlande. Dersom heisen i område BB vert i grense til område B/F/K vil dette vera tilfredstillande, men dersom heisen i BB vert inne i bygget og meir privat er dette ikkje godt nok. I føresegna er det satt krav til heis i område BB medan for område B/F/K er det satt krav til heis, dersom det ikkje er opparbeida ein heis i område BB. Det er laga 2 utomhusplanar, ein for 1. etasje. og ein for 2. etasje. Desse er revidert etter offentleg ettersyn, etter føringar frå avdeling for regulering, byggsak og oppmåling. Det er laga 3D illustrasjon som viser ny bygningsmasse i område BB og B/F/K sett frå Hystadvegen og Tysestølen. Parkering: I plan er det satt krav til kor mange parkeringsplasser ein skal ha. Det skal vera 0,5 parkeringsplasser pr. 50 m 2 forretning. Forretningsarealet er i dag BRA = 1377m 2, noko som medfører at det er krav til 14 parkeringsplasser berre til butikken. Med utbygginga som er illustrert no i samband med plan vil dette arealet bli utvida til BRA=1620m 2. Det medfører at ein minimum må ha 16 parkeringsplasser til butikken. Det er 13 eksisterande bustader i området som er mindre enn 90 m 2. Det medfører 13 parkeringsplasser. På bakkeplan er det etter føresegna satt krav til 29 parkeringsplasser. Det er allereie 35 eksisterande parkeringsplasser, men dette er ikkje nok til butikken. Ved å nytte 22/23 til parkeringshus får ein ca. 44 parkeringsplasser. Dette er omtala nærmare i kap.5.5 parkring for sykkel og bil. Etter offentleg ettersyn er det bestemt at parkering for BB skal vera under bygget, og det skal vera heis frå desse parkeringsplassane opp til bustadane. 8 av parkeringsplassane på hovudplan skal av den grunn vera til desse bustadene. I vårt forslag til løysing er det vist at det er plass til 19 parkeringsplasser på eksisterande parkeringsdekke med utviding over nytt lager. Det medfører at ein også har meir gjesteparkering enn det kravet til planen tilseier. Totalkapasiteten for parkering kan bli 4-5 meir enn kravet i føresegna. Det er rekna for positivt her, då ein Planomtale for Haga Mat.doc Side 23 av 38

24 kan sikre god gjesteparkering. Uteareal og stad for leik: I plan er det satt av krav til 50 m 2 uteareal (MUA) per bustad for bustader over 60 m 2 og 25 m 2 MUA for bustader under 60 m 2. Jf Dette er lik føringar i Stord kommune sin kommuneplan. Uteareal er sum av felles leikeareal, felles terrassar/veranda og private veranda/balkongar. Det er satt krav til leikearealet i føresegna til planen; 3.3 og 7.3. Gatetun: I plan er tilkomstveg til parkering for bustader og butikk regulert til fellesområde for gatetun. I dette området skal ein kunne kjøre men det skal vera på dei gåande sine premisser. Jf. 4.2 i føresegna. Grøntområde: I plan er det regulert fire felles område for anna vegareal for grøntareal. Desse vil bli tilplanta. Anna vegareal for grøntareal mot Hystadvegen har regulert inn støyskjerm. Denne vil ikkje gå ut over friskt i krysset. 5 Verknader av utbygginga I oppstartsmøte vart det gjort ei vurdering over kva viktige tema ein skal gjera ei utgreiing om i planarbeidet. Følgjande tema vil bli utgreia i dette kapittel: Talet på bustader, veg-/ trafikksituasjon, trafikktryggleik og tilgjenge, parkering, kollektivtrafikk, støy/forureining, skule/ barnehage, barn og unge sine interesser i planområdet, estetikk, omsyn til naboar, naturmangfald, kulturminne, energiløysingar, vatn-, avlaup og overvasshandtering, renovasjon, økonomiske konsekvensar, eigedomsinngrep, universell utforming, risiko- og sårbarheit. 5.1 Talet på bustader/befolkningsvurdering Det er gjort ei vurdering av kor mange personar ein kan få inn i område for blokkbustadar (BB). Føresetnaden for vurderinga er følgjande; Ant. bustader: Storleik på bustaden Ant. soverom Type bustad m Låg blokk Reknar gjennomsnittleg 2,5 personer i kvar bustad. Det vil gje ca. 20 nye personar. Det er gjort ei tilsvarande vurdering av område B/F/K Ant. bustader: Storleik på bustaden Ant. soverom Type bustad m Låg blokk Då det er mindre storleik på desse er der også vurdert til å vera sannsynleg at det gjennomsnittleg er 1, 5 personer per husstand. I planområdet kan det såleis bli ein auke på 29 personar. Planomtale for Haga Mat.doc Side 24 av 38

25 Det er forventa at kjøpegruppa vil få ei aldersfordeling som vist under. Alder (år) Prosent av befolkninga % (grov vurdering) Personer 0-18 år Ca. 9 % år Ca. 25 % år Ca. 11 % år Ca. 10 % år Ca 35 % år Ca. 7 % 2 På Haga er det mange einebustader, rekkehusleilegheiter og leilegheiter i leilegheitskompleks. Det er eit variert bustadtilbod. Mange av einebustadane er bygd i perioden 1970 til I dei seinare åra har det blitt ein del fortetting og det er bygd leilegheiter. 5.2 Næring/handel/industri/kontorfunksjoner Butikken treng å utvide for å få betre inngangsparti, få meir hylleplass, praktisk innreiing og fleire parkeringsplasser. Butikken har god omsetning då den er plassert på ein god stad for nærbutikk. Planendringa opnar for større utnytting og fleire parkeringsplasser på same plan som butikken. 5.3 Veg/ trafikksituasjon, tilkomst /avkjørsel Planen medfører at ein har same innkjøring som i dag. Det er dei same siktsonene. Som vil seia 10 x 60 meter i kvar retning, då det er fartsgrense på 50 km/t. Ein innkjøring til fylkesvegen vert sanert vekk. Det er innkjøringa til eksisterande hus som ein tenker å rive. Innkjøring til dei nye bustadene vil bli via innkjøringa til butikken. Krysset får ein auka trafikk då det vert lagt opp til fleire parkeringsplasser og fleire bustader. Trafikkauken vil truleg bli mellom ÅDT i døgnet. I plan er det satt av 7 ulike område for gangveg. 4 er regulert til offentleg gang og sykkelveg og 3 er regulert til felles gangveg. Dei offentlege gang og sykkelvegane er regulert til 3 meter bredde. o_gs3 er opparbeida med 2 meter bredde. Ved offentleg ettersyn kom Statens vegvesen med merknad til planen. Dei meinte ein må utvide gang og sykkelvegen som er regulert til 3 meter men som er berre 2 meter. Det er av den grunn laga eit rekkefølgjekrav i føresegna 7.2. «Gang og sykkelvegen langs fylkesveg 61 skal vera opparbeida som vist i plankartet før det vert gjeve bruksløyve/ferdigattest for utviding av butikkareal, parkeringsanlegg og nye bueiningar i området». Felles gangveger er nye gangveger, og er regulert til å ha 1,5-2 meter bredde. Desse er i hovudsak plassert i områder som vil bli relativt flatt, og er såleis tilgjengeleg for alle. Det er ein felles gangveg som vil få stigning på ca. 2,5 meter. Det er f_ Gv2 som er mellom område for felles leikområde (f_ L) og offentleg Planomtale for Haga Mat.doc Side 25 av 38

26 område for gang og sykkelveg 4 (o_ GS4). Stigninga på denne gangvegen vil bli mellom 9-10 %. 5.4 Trafikktryggleik og tilgjenge Dei offentlege gang- og sykkelvegane vert bl.a. nytta av dei som skal til barnehage, Rommetveit barneskule og Nordbygdo ungdomskule. Leikeplassen er plassert på den staden på tomta som gjer at den er på ein trafikksikker stad. Det er sikra tilgjengelegheit til denne med gangvegar. Det er kort veg til busshaldeplass. Viser til kap. 5.6 og kap Det er viktig for prosjektet at ein har god tilgjengelegheit for butikken og at parkeringsplassane er plassert på ein slik måte at det ikkje går ut over trafikktryggleiken. Ved å få eit parkeringshus under tak i same plan som butikken meiner me trafikktryggleiken vil verta betre enn den er i dag. Ein må rygge seg inn til butikken ved varelevering. Noko anna er ikkje mogleg. Varelevering vert gjort kvar morgon i perioden 7-9 om morgonen, det er den tida som er minst besøkt. Butikken opnar kl Ein dag i veka er det varelevering kl om kvelden. Då er det få som besøker butikken for å handle. Planen vil ikkje kunne endre vareleveringsmetoden. Det er satt av areal for renovasjon. Viser til kap Området vil vera tilgjengeleg for utrykkingskjøretøy som brannbil, politi og sjukebil. Det er førstnemnte som er størst og dimensjonerande for prosjektet. Det er brannhydrant i Tysestølen. Viser til kap. 2.7 der ein kan sjå eksisterande VA- anlegg. 5.5 Parkering for sykkel og bil I planen er det lagt opp til at ein kan bygge fleire parkeringsplasser for bil. Det er satt eit minimum krav til både sykkelparkering og bilparkering. Stord kommune har eit fokus på å bli ein by som gjer det lettarte å bruke sykkel i staden for bil. Planen legger opp til sykkelparkering nær inngang til butikken. Krav til parkering for bil og sykkel er satt inn i tabell i 2.6 i føresegna. Det er vedlagt ein teikning Utomhusplan til første etasje. I denne visar mogleg løysing for parkering på bakkeplan. Her går det fram at ein kan få plass til 44 parkeringsplasser. Derav tre parkeringsplasser for rørslehemma. Det er rampe opp til eit parkeringsdekke. Det er illustrert i vedlagt teikning 051- Utomhusplan i andre etasje korleis parkeringsløysinga i 2 plan kan bli løyst ved nye bustader. I illustrasjonen visar 19 parkeringsplasser. Det er også satt av stad til sykkelparkering på dette planet som kan nyttast av dei som bur i området. Då det vil bli fleire parkeringsplasser på eigen grunn, vil det bli færre feilparkeringar og stress situasjonar. Ved krav til sykkelparkering så kan det bli fleire som tar sykkel og såleis reduserer biltrafikken. 5.6 Kollektivtransport Auka busetnad ved knutepunkt for kollektivtransport vil vera positivt. Ein bør legge opp til fleire ruter inn til Leirvik om ein skal sikre auka bruk av kollektivtransportmiddelet. Planomtale for Haga Mat.doc Side 26 av 38

27 5.7 Støy/forureining I plan er det regulert inn omsynssone for gul og raud støysone. I raud støysone er det ikkje lov å bygge bustader. I gul støysone er det satt krav til tiltak som hindrar at bustadene vert plaga av støy og luftforureining. Tiltaka er som følgjer: 1. Alle soverom skal vera vendt vekk frå Hystadvegen (Fv. 61). 2. Det skal vera lydisolering på vindauge og ventiler i retning mot aust mot Hystadvegen. 3. I fellesområde for anna vegareal -grøntområde mot gangveg i Hystadvegen skal det vera ein støyskjerm på minst 2,8 m høgde. 4. Område for utandørs opphaldsareal, markert som område for leik, er lagt vekk frå støykjelda. Viser til og i føresegna. Det er ikkje fare for at planendringa vil gje forureining i grunn, auka luftforureining, eller fare for ureining av drikkevasskjelde. 5.8 Skule/ barnehage Born som bur her, krinsar til Rommetveit skule. Det 1,8 km til denne barneskulen og det er gangveg langs fylkesvegen fram til denne. Er borna i ungdomskulealder er det Nordbygdo ungdomskule dei skal gå på. Det er 350m dit. Det er mange barnehagar i nærleiken av planområdet; Prestegardskogen barnehage, Sævarhagen barnehage, Dalen barnehage og Villvettene friluftsbarnehage er døme på det. 5.9 Barn og unge sine interesser i planområdet. Planområdet vart ikkje nytta til leik før detaljreguleringa. Det vil bli ny nærleikeplass som er skjerma for trafikk og støy, har gode soltilhøve, er universelt utforma og har universell utforming på tilkomst. Barn og unge sine interesser vil difor bli forbetra ved gjennomføring av plan Leike- og opphaldsareal I plan har me eit område regulert til leikeplass f_l. Dette er eit område som ein tenker å gjera brukarvennleg for alle aldersgrupper. Det vil bli leikeapparat, sittegrupper og buskar som gjer området triveleg. I nabogrense er det planlagt tett gjerde med høgde 0,9 meter til 1,6 meter. Avtale om dette vil bli gjort med naboane. Leikearealet kan bli nytta til alle årstider Landskap Planforslaget inneheld ikkje kulturlandskap med høg verdi. Planområdet er eit knutepunkt i eit stort bustadområde. Landskapet på eigedom 22/23 i Hystadvegen 246 vil bli endra. Mesteparten av eigedommen vil bli planert ned til same nivå som parkeringsplassen til Spar. Det betyr terrengendring på opp til 4 meter. I nabogrense vil ein ikkje merke noko til dette. Topp terreng vil der ikkje der bli endra. Kanskje vil terrenget bli litt flatare på vestsida der ein tenker å ha leikeplass, og det er for at dette området skal få universell utforming. Det vil bli urner med busker, men ein tenker ikkje å ta vare på eksisterande vegetasjon. Planomtale for Haga Mat.doc Side 27 av 38

28 5.12 Estetikk Det er store bygningsmasser innafor planområdet. I plan er det lagt opp til at ein kan byggje like høgt som dei eksisterande bygningane på gnr./bnr. 25/6. Nær- og fjernverknad av tiltaket vil av den grunn vera tilpassa det eksisterande på ein måte utan å skape noko signalbygg. Det er vidare sagt i plan at ein skal ha skråtak. Det kan vera saltak eller pulttak. Jf og Det skal i følgje føresegna og vera god arkitektonisk utforming som er eit samlebegrep for integrering av visuelle kvaliteter, brukbarheit, funksjonalitet og universell utforming i utforminga av det enkelte tiltak. For å sikre at ein kan bygge både parkeringshus og bustader i område BB er det valt å nytte BYA % som avgrensing av byggemassen. BYA % er satt til 90 %. Høgda på bygget er satt til + 57 m.o.h. Det tilsvararar 7,5 meter over maks høgd på leikeareal som er satt til + 49,5. Høgda på leikearealet er tatt ut i frå eksisterande terreng i dette området som varierer frå + 49 til Omsyn til naboar Det vert ikkje planlagt høgbygg i planområdet av omsyn til naboane. På eigedom 22/23 som er område BB kan ein berre bygge i 2 etasjar over underetasje for parkering til butikken. Tilsvarande er det på 22/22 og 22/59 som er område B/F/K som er over eksisterande lager til butikk. I føresegn 3.3 går det fram at naboar i grense til område for f_l skal ha tett gjerde på 0,9 meter til 1,6 meter. Dette er for å hindre at naboar finn det sjenerande med leikeområde. Det er kome merknader frå naboar ved planoppstart. Desse merknadene er kommentert i Kap. 3. Merknader som er kome etter offentleg ettersyn er kommenter i eige skriv. Alle rettingar som er gjort i plan er i samråd med Stord kommune Friluftsliv/ grøne interesser Å tilrettelegge for parkering og fleire bustader vil ikkje gå ut over friluftsinteresser eller grøne interesser. I planområdet er det regulert grøntområde. Desse er lagt i grense mot veg og naboar og vil bli tilplanta. Viser til 4.5 som omhandlar all grønstruktur i planområdet Naturmangfald Å tilrettelegge for fleire bustader og parkering vil ikkje gå ut over naturmangfaldet Kulturminne Me har undersøkt området om det er gamle murar og andre teikn på gamal busetting i området, og har ikkje funnet det. For å sikre eventuelle kulturminner står det følgjande i føresegna til planen: «2.2. Dersom det i samband med gravearbeid kjem fram funn eller konstruksjonar, må arbeidet straks stansast, og fylkeskonservatoren i kulturavdelinga i Hordaland fylkeskommune få melding for ei nærmare gransking på staden., jf. 8,2.ledd i Kulturminnelova» Planomtale for Haga Mat.doc Side 28 av 38

29 5.17 Energiløysingar Tek 10 kap. 14 Energi og kap. 15 Installasjonar og anlegg, lyt følgjast for nybygga. I føresegna er det i tillegg sagt følgjande: «2.5 Ved søknad om tiltak skal det dokumenterast at Teknisk forskrift (TEK10) sine krav til energiforsyning er oppfylt. Det skal leggjast til rette for alternativ energiforsyning og aktuelle alternativ for å tilfredstilla kravet er solfangar, varmepumpe, pelletskamin, vedomn, biokjel, biogass etc.» 5.18 Vatn, avlaup og overvasshandling Det er ikkje kome merknad for Stord kommunale vatn og avlaup KF. Løysing for privat VA- anlegg vil bli sendt i samband med søknad om løyve. Planområdet er nær hovudtrase for offentleg VA- system i Tysestølen. Viser til kap. 2.7 der det eksisterande VA-anlegget er orientert om Renovasjon Butikken har ein container ståande ute i nærleiken av inngang til lageret til butikken. Bustadene som er i planområdet har eigne avfallbøtter som dei tar ut på tømmedagen. Dei vert plassert langs gangvegen i Tysestølen bak butikken. I plan er det satt av eitt område langs veg som ein tenker at ein kan plassere avfallsbøtter på tømmedagen. Dette er eigd av Stord kommune og er i plan vist som o_avt2. Det er god plass for dette, og SIM har allereie rutinar for å hente avfallet her. Det er asfaltert og mulig å kjøre fram til med lastebil. I plan er det ikkje avgrensa eit område for miljøstasjon. Men for å sikre at ein kan bygge miljøstasjon i området, går det fram av føresegna for område BB og område B/F/K at ein kan bygge miljøstasjon. Viser til og Helse, miljø og tryggleik Det er ingenting som tilseier at ein må gjera undersøkingar av miljøkvalitet i jord, vatn eller luft, då det ikkje er i eit område som tilseier at det kan vera forureining her. I samband med bygging av parkeringsplassar og bustadene skal ein ha eit fokus på helse, miljø og tryggleik. Ein må følje «Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (Byggherreforskriften)». Ein må følgje «Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)» Ein må følgje «Forskrift om bruk av bruk av arbeidsutstyr.» Ein lyt følgje «best.nr 500 forskrift om stillaser, stiger og arbeid på tak m.m.». Etc. Det er viktig å stenge av eigedom 22/23 medan anleggsarbeid føregår. For å få ei sikker byggefase, må ein ha ei trinnvis utbygging. Ein må ta eit val om ein skal bygge bustader i område BB eller B/F/K først. Det er viktig at ein heile tida har det slik at ein har tilfredstillande parkeringsforhold for butikken i byggeperioden, slik at det ikkje vert feilparkeringar som kan gå ut over tryggleiken. I samband med planarbeidet har me kome til at omsynet til helse, miljø og tryggleik er godt ivaretatt i planområdet. Dette ved at det er gjort støy og forureiningstiltak og betra tryggleiken for dei gåande- og syklande. Viser også til punkt 19, 30 og 43 i ROS- vurdering samt vurdering gjort i kap. 5.4 Trafikktryggleik og tilgjenge og kap. 5.7 Støy/forureining. Planomtale for Haga Mat.doc Side 29 av 38

30 5.21 Økonomiske konsekvensar Det vert ikkje andre økonomiske konsekvensar enn at ein sikrar at butikken Haga Spar as får gode vilkår til å drive butikk og såleis sikrar gode arbeidsplasser som også gir inntekter for Stord kommune. Det vert ikkje sal eller kjøp av eigedom ved reguleringsendringa. I plan er det regulert breiare gang og sykkelveg langs Fv. 61 enn det som er opparbeida. Det er satt rekkefølgjekrav i føresegnene om opparbeiding av gang og sykkelveg i samband med utviding av butikklokala Eigedomsinngrep I samband med planarbeidet vart det haldt møte med Stord kommune eining for eigedom KF. Dette for å undersøke om ein skulle kjøpe del av gnr. 25 bnr. 13 som er eigd av Stord kommune. Dette vart undersøkt fordi eksisterande reguleringsplan har regulert vekk ei eigedomsgrensa, og formålet var satt til bustad/forretning og kontor. I møte vart det avklart at Stord kommune ikkje var interessert i å selje dette arealet. Harald Oddvar Sæbø hjå Stord veg, trafikk og parkering orienterte om at han var klar over at det er omfattande VA- system i det aktuelle området. Stord kommune er tent med å eige denne delen av eigedommen. Det vart såleis ikkje aktuelt å diskutere ein ev. pris for dette arealet. I møtet vart ein einig om at ein bør endre formålet i forhold til eksisterande plan. Det vart konkludert med at formålet bør vera anna vegareal for teknisk infrastruktur Universell utforming Byggteknisk forskrift stiller krav til tilgjengelegheit i alle nye bygg. «12-2. Krav om tilgjengelig boenhet. (1) Boenhet i bygning med krav om heis skal ha alle hovedfunksjoner på inngangsplanet. Inngangsplanet skal være tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelse slik det følger av bestemmelser i forskrifta. (2) Boenhet i bygning uten krav om heis som har alle hovedfunksjoner på bygningens inngangsplan, skal være tilgjengelig på inngangsplanet slik det følger av bestemmelser i forskrifta, med mindre det i 8-6 gis unntak fra krav til gangatkomst. (3) Med hovedfunksjoner menes stue, kjøkken, soverom, bad og toalett. Endret ved forskrift 9 des nr (i kraft 1 jan 2012). Det er ingenting i plan som tilseier at ein ikkje skal kunne følgje krava. 1. etasje for bustadene er på same nivå som leik og parkering. I føresegna 3.3 står det «Område for leikplass skal vera felles for bustadene i område BB og B/F/K. Området kan bli bygd over eit garasjeanlegg. Maks høgd + 49,5 m.o.h. Området skal vera tilgjengeleg for alle.» Planen vil medføre at det i større grad vert universell utforming ved tilkomsten til daglegvarebutikken. Dette ved at alle parkeringsplassane vert på same plan som inngangen til butikken. Planomtale for Haga Mat.doc Side 30 av 38

31 5.24 Risiko- og sårbarheit METODE FOR RISIKOVURDERING I norsk standard NS 5814 vert risiko definert slik: Uttrykker den fare som uønskede hendelser/tilstander representerer for mennesker, miljø eller materielle verdier. Risikoen uttrykkes som sannsynligheten for, og konsekvenser av de uønskede hendelsene. Kriterium for sannsyn og konsekvens Det er nytta same kriterier for inndeling av uønskte hendingar i sannsyn og konsekvens som i den overordna ROS-analysen for Stord kommune. Intervall og kriterier er oppdaterte slik at dei stettar krava i teknisk forskrift (TEK 10). Fylgjande inndelingar for sannsyn skal nyttast: Begrep Svært sannsynleg (5) Sannsynleg (4) Noko sannsynleg (3) Lite sannsynleg (2) Usannsynleg (1) Intervall Meir enn ei hending kvart 20. år Mindre enn ei hending kvart 20. år, men meir enn ei hending kvart 200. år Mindre enn ei hending kvart 200. år, men meir enn ei hending kvart år Mindre enn ei hending kvart år, men meir enn ei hending kvart år Mindre enn ei hending kvart år Konsekvensane for liv og helse, miljø, økonomi og materielle verdiar, drift, produksjon og tenesteyting, samfunnsviktige funksjonar og truverde/omdømme, er vurdert etter fylgjande begrep: Ubetydeleg Ein viss fare Alvorleg/farleg Kritisk Katastrofal Planomtale for Haga Mat.doc Side 31 av 38

32 Fylgjande inndelingar for konsekvens skal nyttast: KONSEKVENS MENNESKE VEKT KATASTROFALT 5 Meir enn 5 døde, eller 25 alvorleg skada (KBP nivå 3) KRITISK 4 Inntil 5 døde, eller fare for inntil 25 alvorleg skadde personar. (KBP nivå 2) ALVORLEG 3 Inntil 10 alvorlege personskadar, eller mange mindre personskadar, men med sjukefråver. Vesentlege helseplager og ubehag. (KBP nivå 2) EIN VISS FARE 2 Mindre skader som treng medisinsk handsaming, evt. Kortare sjukefråver. (KBP nivå 1) UBETYDELEG 1 Ingen eller små personskader. (KBP nivå 1) YTRE MILJØ (LUFT, JORD, VATN) Varig større skade på ytre miljø Alvorleg skade av mindre omfang på ytre miljø, eller mindre alvorleg skade av stort omfang på ytre miljø Store skadar på ytre miljø, men som vil utbetrast på sikt. Mindre skader på ytre miljø, men som naturen sjølv utbetrar på kort tid. Ingen eller ubetydeleg skade på ytre miljø. MATERIELLE VERDIAR Skadar for meir enn kr Skadar mellom kr Skadar mellom kr Skader mellom kr Skader for inntil kr Standard risikodiagram som skal nyttast i analysearbeidet Risikodiagram (som gir et bilde av hvilken risiko de forskjellige uønskede hendelser/årsaker representerer) Sannsyn Ubetydeleg En viss fare Konsekvens Alvorleg Kritisk Katastrofalt Svært sannsynleg Sannsynleg Noko sannsynleg Lite sannsynleg Usannsynleg Akseptkriteri Ved gjennomføring av ROS-analyse for nye utbyggingsområde skal det leggjast til grunn følgjande akseptkriteri: Planomtale for Haga Mat.doc Side 32 av 38

Planomtale Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes

Planomtale Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes Planomtale Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes Planid: 201213 Stord kommune Innhald Innhald... - 1-1. Samandrag... - 4-2. Bakgrunn... - 4-2.1 Hensikt med planen...- 4-2.2 Forslagstillar,

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN. S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE

OMRÅDEREGULERINGSPLAN. S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE OMRÅDEREGULERINGSPLAN S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE Føreord Dette dokumentet skildrar framlegg til områderegulering av Straume sentrum. Planen er

Detaljer

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002 Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002 Vedteken av Kommunestyret den 18. juni 2015, sak 59/15 Innhald 1 Innleiing... 5 2 SAMANDRAG... 5 3 BAKGRUNN

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM

REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM AURLAND KOMMUNE, FRAMLEGG VINTER 2013 Framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum Side 1 av 31 INNHALD INNLEIING... 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 4 PLANSTATUS...

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR Kjørnes IV Sogndal kommune Rev. dato Vedteken i kommunestyret Sogndal kommune v/ plan og næring Dato 30.3.2012 Innhald 1 BAKGRUNN OG FØREMÅL... 3 2 PLANPROSESS... 3 3 PLANSTATUS...

Detaljer

FEDJE KOMMUNE Formannskap. Møteinnkalling

FEDJE KOMMUNE Formannskap. Møteinnkalling FEDJE KOMMUNE Formannskap Møteinnkalling Møtedato: Møtestad: Møtetid: Sendt til: Kl. 21.01.2014 Sosiale rommet i fleirbrukshallen 16:00 Formannskapet, 1. varamedlem, partia v/leiar, kontrollutvalet, biblioteket

Detaljer

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl.

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. Side 1 Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLER SI PLANSKILDRING Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. VOSS KOMMUNE

Detaljer

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra:

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013 Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Innhald: Planomtale... 3 Samandrag... 3 Bakgrunn for planarbeidet... 4 Planprosess...

Detaljer

Oskar Brugrand as. Planomtale og føresegner. Reguleringsplan for Brugrand. Ljøsne, Lærdal

Oskar Brugrand as. Planomtale og føresegner. Reguleringsplan for Brugrand. Ljøsne, Lærdal Oskar Brugrand as Planomtale og føresegner Reguleringsplan for Brugrand Ljøsne, Lærdal Planomtale og føresegner Reguleringsplan Brugrand 6888 Borgund August 2014 Prosjektfakta Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgjevar:

Detaljer

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og GODKJENT AV KOMMUNESTYRET 17.06.2015 INNHOLD 1 Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn og føremål... 4 1.2 Planavgrensing... 4 2 Meland i framtida... 5 2.1 Våre verdiar og målsetjingar... 6 3 Arealvurderingar... 7

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.09.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl

Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLER SI PLANSKILDRING Side 1 Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl VAKSDAL KOMMUNE Plannr.: 1251 2012 004 Saksnr.: 12/993 Sist oppdatert: 13.12.2013

Detaljer

Skulelokalisering Valestrand - Hauge

Skulelokalisering Valestrand - Hauge Osterøy kommune Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport frå arbeid med vurdering av lokaliseringsområde for ny barneskule 2015-06-08 Skulelokalisering Valestrand - Hauge Rapport frå arbeid med vurdering

Detaljer

Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307. Stord kommune

Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307. Stord kommune Føresegner til Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307 Stord kommune Utarbeida av Side 1 av 7 sider 1 GENERELT 1.1 Areal Areala innafor planområdet er regulert til følgjande

Detaljer

Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2.

Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2. Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2.2 Føremål... 6 2.3 Vurdering av krav til planprogram og konsekvensutgreiing

Detaljer

Innkalling av Heradsstyret

Innkalling av Heradsstyret OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Heradsstyret Møtedato: 17.06.2015 Møtestad: Osterøy råphus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per tlf. 56192100, sms til

Detaljer

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Flora kommune Planomtale med ros-analyse, føresegner og plankart PLANFORSLAG TIL OFFENTLEG HØYRING Flora kommune Detaljreguleringsplan for gbnr. 81/1, 80/2

Detaljer

RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra:

RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra: RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra: Innhaldsliste 1: Kvalitetssikring... 3 2: Om rettleiaren... 3 3: Kommunen si rådgjeving m.m.... 3 3.1: Oppstartmøte...

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 100/11 Komité for plan og utvikling 08.11.2011 113/11 Kommunestyret

Detaljer

Rom Eiendom AS. Planskildring til 2. gangs handsaming. Utgåve: 02. Dato: 2013-01-31

Rom Eiendom AS. Planskildring til 2. gangs handsaming. Utgåve: 02. Dato: 2013-01-31 Planskildring til 2. gangs handsaming Utgåve: 02 Dato: 2013-01-31 Planskildring til 2. gangs handsaming 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Planskildring til 2. gangs handsaming Utgave/dato:

Detaljer

Innkalling av Teknisk utval

Innkalling av Teknisk utval Masfjorden kommune Innkalling av Teknisk utval Møtedato: 18.06.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Terje Kallekleiv per tlf. 56166293, sms til 94506939 eller per

Detaljer

Søre Litlesotra OMRÅDEANALYSE AV GAVLEN, SNEKKEVIKA OG EBBESVIKA

Søre Litlesotra OMRÅDEANALYSE AV GAVLEN, SNEKKEVIKA OG EBBESVIKA Søre Litlesotra OMRÅDEANALYSE AV GAVLEN, SNEKKEVIKA OG EBBESVIKA arealanalyse Knappskog 1 Forord Denne analysen omhandlar søredelen av Litlesotra som eit nautruleg utviklingsområde for bustadbygging. Området

Detaljer

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saka gjeld: PRIVAT OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RENE 1. DELEGERT VEDTAK: I medhald av delegeringsreglement vedteke

Detaljer

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (2013-2025) SANDE KOMMUNE

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (2013-2025) SANDE KOMMUNE FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (013-05) SANDE KOMMUNE 1.1 Dei juridiske plandokumenta Kommuneplanen sin arealdel består av oversiktskart i målestokk 1:5.000, kommunedelplan Larsnes i målestokk

Detaljer

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 1 Plan Vest Bergen As Domkirkegaten 3 5017 Bergen Tlf. 55 31 95 00 Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 Plannr.: 19080000 Saksnr.: 200607196 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Sist oppdatert:22.10.10

Detaljer

8.1 Busetnad og anlegg (Pbl 12-5, nr. 1)... 29 Bustadbygg, Bbu... 29 Fritidseiningar, frittståande hytter (Bff)... 29 Fritidseiningar, konsentrert

8.1 Busetnad og anlegg (Pbl 12-5, nr. 1)... 29 Bustadbygg, Bbu... 29 Fritidseiningar, frittståande hytter (Bff)... 29 Fritidseiningar, konsentrert Innhald Innhald... 1 1 Bakgrunn... 3 2 Planavgrensing... 3 2.1 Varsling 1. gong... 3 2.2 Varsling 2. gong... 6 3 Føringar frå overordna planar... 7 4 Varsling og innspel til planarbeidet... 8 4.1 Offentlege

Detaljer

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL DEL I GRØNTSTRUKTUR OG TURVEGAR DEL II HOVUDNETT FOR GANG- OG SYKKELVEGAR PROSJEKTRAPPORT - 30.08.2010 1

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.12.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for

Detaljer