Plan-id: Stord kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan-id: 201307 Stord kommune"

Transkript

1 STORD KOMMUNE Planomtale med ROS- analyse for «Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Stord kommune», Plan-id: Stord kommune Utarbeida av Side 1 av 59

2 FORORD STORD KOMMUNE På vegne av Steinar Aasheim har Ing. Øyvind Jørgensen AS fått i oppdrag å utarbeide eit privat reguleringsplanforslag for nye bustader og grønnstruktur sentralt i Sagvåg. Denne rapporten er ein planomtale til forslag for detaljreguleringsplan for Tjødnåsen, lokalisert i Sagvåg. Området er ikkje tidlegare detaljregulert. Å nytte området i Tjødnåsen til bustader er i tråd med gjeldande kommuneplan. Planforslaget baserer seg på ynskjer og innspel frå oppdragsgjevar, om til dømes å etablere eit bustadområde med store tomter, leggja til rette for å nytta en del av naturområdet. Planprosessen byrja formelt med eit oppstartsmøte med Stord kommune i september 2013, der dei viktigaste premissane for planarbeidet blei gjennomgått. Saman med lov krav i plan- og bygningslova og føringar i kommune- og kommunedelplan, har dette danna bakgrunnen for planforslaget. Forslagstillar og grunneigar: Utarbeida av: Prosjekt namn/ P.nr. Steinar Aasheim Ing. Øyvind Jørgensen as, v / Gro Fagerbakke Tesdal, Pb. 432, 5403 STORD, Tlf , e post: Detaljregulering for Tjødnåsen, gnr./bnr. 56/ 295 m. fl./ Tittel Planomtale med Ros- analyse for Detaljregulering for Tjødnåsen gnr./bnr. 56/295 m.fl, Stord kommune Plan ID Side 2 av 59

3 STORD KOMMUNE INNHALD: Innleiing Formålet med planen Bakgrunn og mål for planen Planprosess Rammer- føresetnader Kommuneplan for Stord kommune Omtale om planområdet Eksisterande bygninger Sol - og værforhold Utsikt Veg- og trafikktilhøve, varelevering, kollektivtransport og parkering Lausmassegeologi, terrengtilhøve, landskap og vegetasjon Eksisterande grøntstruktur/friområde, leik Grunntilhøve, mogleg ureining og skadeleg radonførekomst Støy Kulturminne Naturmangfaldet Vass- og avlaup Eigedomstilhøve Innkomne merknader og avklaringar i møte etter melding om oppstart Planframlegget Bygningar og anlegg Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Grøntstruktur Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhøyrande strandsone Omsynssoner Verknader av utbygginga Talet på bustader/befolkningsvurdering Veg/ trafikksituasjon, tilkomst /avkjørsel Trafikktryggleik og tilgjenge Parkering for sykkel og bil Side 3 av 59

4 Ing. Øyvind Jørgensen as 5.5 Kollektivtransport Støy/forureining Skule/ barnehage Barn og unge sine interesser i planområdet Leikeplass- og opphaldsareal Landskap Estetikk Omsyn til naboar Friluftsliv/ grøne interesser Naturmangfald Kulturminne Energiløysingar/ straumtilførsel Vatn, avlaup og overvasshandling Renovasjon Helse, miljø og tryggleik Økonomiske konsekvensar Eigedomsinngrep Universell utforming Risiko- og sårbarheit Sist oppdatert Side 4 av 59

5 Innleiing Formålet med planen 1.1 Bakgrunn og mål for planen Steinar Aasheim er grunneigar av gnr. 56 bnr. 295 som også frå gamalt av er kalla Tjødnåsen. Dottera hans Kari Åsheim og hennar mann ynskjer å byggje seg eit hus på toppen av Tjødnåsen, og søkte om å dela frå ei tomt på 9.0 daa. Dei hadde førehandskonferanse med Stord kommune eining for regulering, byggesak og oppmåling. Dei vart då orientert om at Stord kommune meinte det måtte lagast detaljreguleringsplan som viste korleis heile området kunne utnyttast i samsvar med kommuneplanen før det vart teke stilling til søknaden. ING. ØYVIND JØRGENSEN AS og arealplanlegger Gro Fagerbakke Tesdal vart kontakta for å gjera arbeidet med å lage detaljreguleringsplanen med føresegner og planomtale med ROS- analyse. Oppstartsmøte vart haldt med Stord kommune Planforslaget for detaljregulering for Tjødnåsen, sak PS 27/14 vart lagt fram att for forvaltningsstyret i møte som vedtok etter førstegongs handsaming å leggja framlegget ut til offentleg ettersyn. Målet med detaljreguleringa var å få ein plan som gjer det mogleg å bygge 5 nye einebustader, 5 nye naust i rekkje samstundes som ein tar vare på store delar av naturområdet i skogen i planområdet. Området er ikkje utbygd. Ved Sjøpodlen er området vist som småbåthamn i kommuneplanen, elles er storparten av eigedommen satt av til bustad. Etter at planen var lagt ut til offentleg ettersyn er det innan fristen kome inn 3 merknader frå naboar og 5 uttalar frå offentlege mynde. I uttale frå Stord veg, trafikk og parkering vart det kommentert at det er laga eit framlegg til alternativ vegtilkomst til Grunnavåg. Eitt av alternativa går frå Sagvågsvegen langs Sjøpodlen, forbi bekkeløpet frå Nestjødna og fram til Grunnavåg næringsområde. Denne trasèen kjem i konflikt med føreslått arealbruk ved sjø (naust og småbåthamn) slik den var vist i reguleringsplanen. Det er ikkje gjort avgjerd i saka om vegframføring til Grunnavåg, og for at ikkje pågåande reguleringsplanarbeid skal stoppe opp, har tiltakshavar i samråd med kommunen (eining RBO) valt å ta det aktuelle arealet ut av planframlegget. Ein står då att med eit planframlegg som omfattar sjølve bustadområdet med tilkomst. Så snart spørsmåla kring vegframføring til Grunnavågen er endeleg avklart, vil ein avgjere om også resterande planområde vil leggjast fram for vedtak. Det er gjort turvande endringar i dei juridisk bindande plandokumenta plankart og føresegner i høve til redusert planområde. Planomtalen er berre justert på vesentlege punkt, og dette kjem klart fram i det vidare dokumentet. Side 5 av 59

6 1.2 Planprosess I brev til naboar og ulike offentlege instansar vart det meldt den at det i samsvar med plan- og bygningsloven 12-8 at ING. ØYVIND JØRGENSEN AS på oppdrag av Steinar Aasheim, har sett i gang arbeid med «Detaljregulering for Tjødnåsen, gnr/ bnr 56/295 m.fl., Stord kommune.» Dette vart også varsla med annonse i Sunnhordland same dag og lagt ut på nettsida til Stord kommune. Det er kome merknader til planoppstart og desse er lagt ved planframlegget, og kommentert i kap. 3 Innkomne merknader til melding om oppstart. Side 6 av 59

7 2 Rammer- føresetnader 2.1 Kommuneplan for Stord kommune. Utsnitt frå kommuneplanen sin arealdel for er vist i kartet under. (Planid ) Kart som viser formål etter kommuneplanen sin arealdel er tatt ut frå Fonnakart. Rød strek viser eigedomsgrense for eigedom 56/295. Side 7 av 59

8 Tilgrensande plan sørvest er Reguleringsplan for Grunnavåg industriområde vedtatt Planid: R Utsnitt av planen er vist under. Side 8 av 59

9 Nordsida av Sjøpodlen er regulert småbåthamn i sjø og trafikkområde i sjø. I reguleringsplan R for Sjøpodlen, sagvåg. Utsnitt av plan er vist under. Side 9 av 59

10 Nord for planområdet er plan for Rv. 545v/ Aker Elektro Planid: R , vedtatt Utsnittet av denne visar del av tilkomstvegen og kryss til Fv 545 Sagvågsvegen bl.a. 2.2 Omtale om planområdet Geografisk plassering Tjødnåsen er i Sagvåg. Når ein kjører Fv 545 Sagvågsvegen mot Sagvåg sentrum frå Heiane tar ein til venstre like før ein kjem til Sagvåg sentrum. Ein følgjer ein kommunal veg kalla Podlen. I oversiktkartet under kan ein sjå at Tjødnåsen grenser både til Nestjødna og Sjøpodlen. Det går bekk mellom Nestjødna og Sjøpodlen. Etter offentleg ettersyn er planområdet redusert frå om lag 21,5daa til om lag 11daa. Bileta under syner plankart slik det låg føre til 1.gong handsaming og offentleg ettersyn, samt revidert plankart slik det vert lagt fram for 2. gongshandsaming. Side 10 av 59

11 Nedfotografert plankart slik det låg føre til offentleg ettersyn. Fylgjande føremål er teke ut av plankartet Småbåtanlegg i sjø Uthus/naust/badehus Kai Ferdsel i sjø Naturområde i sjø og vassdrag Omsynssone landskap Føresegnene til planen er revidert i samsvar med revidert plankart. Nedfotografert revidert plankart Side 11 av 59

12 Kartet under viser planavgrensninga som vart brukt ved kunngjering om oppstart av planarbeid. 2.3 Eksisterande bygninger Det er ikkje bygningar i planområdet. 2.4 Sol - og værforhold Terrenget i planområdet er i hovudsak vendt mot sørvest. Planområdet har såleis mykje sol i løpet av dagen. Heile haugen har mange gamle furu og høg vegetasjon. Trea er mellom meter høge. Naboar som bur i Podlen har klaga til grunneigar over at trea tar sola frå deira sørside. Side 12 av 59

13 Elles så er ikkje staden spesielt værutsatt på nokon måte, men det er noko meir vind på toppen enn lenger nede mot sjø. 2.5 Utsikt Det er nydeleg utsikt frå toppen av Tjødnåsen. Figur 1: Utsikt på toppen av 59/295 i retning mot nord. Flott utsikt mot Vasspodlen. Side 13 av 59

14 Figur 2. Bildet er tatt på toppen av 56/295 i retning mot sør og mot Nestjødna. 2.6 Veg- og trafikktilhøve, varelevering, kollektivtransport og parkering Trafikktilhøve Podlen er ein kommunal tilkomstveg for bustadar med liten trafikk, då det er få bustader som er tilknytt denne. Det er av den grunn liten trafikk i Podlen. Podlen har eit oversiktleg kryss til Sagvågsvegen. I Sagvågsvegen er relativt stor trafikk. Det er ikkje gitt nokon oversikt over kor stor trafikken er ved denne vegen. Fartsgrense i Sagvågsvegen er 60 km/t og 30 km/t i Podlen. Fartsgrensene på vegane er tilfredstillande i forhold til sikt, trafikk og bruk. Side 14 av 59

15 Figur 3. Bildet over viser øvre del av vegen i Podlen. Tjødnåsen er til venstre i bildet. Toppen på haugen er på høgde + 44 meter over havet, medan vegen er på kote Side 15 av 59

16 Kollektivtransport Det er kollektivtransport i Fv 545 Sagvågsvegen. Det er ca. 500 meter til nærmeste busstopp. Kartet viser stoppeplassar for kollektivtransport. Parkering Utanfor planområde er det parkeringsplassar like ved krysset til Sagvågsvegen. Elles har bustadtomtane i Podlen parkering på eigen grunn. I planområdet er det ikkje opparbeida nokon parkering i dag. Side 16 av 59

17 2.7 Lausmassegeologi, terrengtilhøve, landskap og vegetasjon Heile planområdet er registrert som bart fjell med stadvis tynt dekke med jord. Kart tatt frå Arealis som viser lausmassegeologi for området. Terreng I planområdet er det skrått terreng. Det er laga ein oversikt som viser terrenget for kvar tiande meter med ulik farge for å illustrera. Terrenget variere frå kote 0 til + 44 meter over havet. Side 17 av 59

18 Kartet viser terrengoversikt meter over havet (m.o.h) Vegetasjon Det er urørt natur og det er variert vegetasjon i planområdet. Døme på arter som er i skogen er, furu, gran, bjørk, rognetre, ask. Vegetasjonen på skogbotnen er varierande. Det er parti med lyng, gras og parti med ulike typar myrvekst og strå. Det er kvitveis og kusommar og andre vanlege skogblomar. Side 18 av 59

19 Kartet viser bonitet/markslag. Ved bekken som renner frå Nestjødna til Sjøpodlen er det skog med særs høg bonitet. På toppen av Tjødnåsen er det skog med lav bonitet jf. kartdatabasen Arealis som syner bonitet/markslag. Teiknforklaring til skravurane i Arealis. Side 19 av 59

20 Figur 4. Ein idyllisk bekk som renner frå Nestjødna til Sjøpodlen. 2.8 Eksisterande grøntstruktur/friområde, leik Planområdet er ikkje opparbeida. Det er skog i planområdet og det fungera som grøntstruktur for naboeigedommar. Det er privat eigd skog. Stor del av planområdet er sett av til framtidig bustadområde i arealdelen til kommuneplanen i Stord kommune, og ein del er også satt av til friområde. Det er ved bekken. Planområdet grensar til eit stort område i sør aust, som i kommuneplanen er satt til friområde. I Podlen er det eit område for leik, gnr./bnr. 56/158 som Stord kommune eiger. Dette vart truleg opparbeida på 1980 talet, og har vore lite i bruk etter borna til dei som bygde hus på den tida har blitt vaksne og flytta ut. Det er i dag få barnefamiliar i Podlen. Ut frå hendvendingar som er kome til oss, er det berre ein barnefamilie som bur i Podlen. Denne leikeplassen er ca. 850 m 2, men det er berre 600 m 2 som er eigna til leikeplass av dette etter dagens krav til leikeplassar. Nærmaste grendelekeplass er ved Tjødnalio skule. Det er ca. 650 meter til grendelekeplassen ved Tjødnalio barneskule. Der er det mellomanna større ballplass. 2.9 Grunntilhøve, mogleg ureining og skadeleg radonførekomst Området er ikkje utsett for forureining av jord, vatn eller luft. Side 20 av 59

21 2.10 Støy Tjødnåsen er i eit svært stille område. Det er ikkje støyande industri i nærleiken og det er ikkje støy frå biltrafikk Kulturminne Det er undersøkt i kartdatabasen arealis om det er registrerte kulturminne i planområdet. Figur 5. Gamal steinmur i Tjødnåsen Ut frå arealis er det ikkje registret noko kulturminne i planområde. Ved synfaring tok me bilde av ein gamal natursteinsmur. Denne er nede ved bekken, og i eit område som ein ikkje tenker å gjera inngrep da det er i område for omsyn (H550_1). Hordaland Fylkeskommune har kome med merknad til dette området. Viser til kap. 3 Innkomne merknader og avklaringer i møte etter oppstart av planarbeid. Det har vore ein tett dialog med dei for å sikre at ein får det rette formålet der dei har orientert om at det kan vera eit kulturminne. Viser til kap Verknader av utbygginga vedr. kulturminne. Side 21 av 59

22 2.12 Naturmangfaldet Den del av planområdet som munnar ut i Nestjødna er omfatta av naturtypeområde: BN , naturtype: rik kulturlandskapsjø med verdikode B. Kartet viser utsnitt frå Miljødirektoratet sin naturbase. Merknad til planoppstart frå Stord Fitjar landbruk og miljøkontor gjeld raudlisteartar frå dette område. Det var sidan felles synfaring med leiar for Stord Fitjar landbruk og miljø kontor. Oppsummering frå denne synfaring er tilsendt forslagstillar og er lagt ved som vedlegg til planen. Stord Fitjar landbruk og miljø kontor stiller seg positiv til at ein har regulert omsyn sone som omfattar både området i Nestjødna og bekken heilt fram til Sjøpodlen. Side 22 av 59

23 Figur 6. Bildet viser lavbrekket i Nestjødna. Figur 7. Stavlav furutre i område ved bekken. Side 23 av 59

24 2.13 Vass- og avlaup Det vart haldt møte med Stord Vatn og Avlaup KF den og det vart gitt kart som viser eksisterande VA- anlegg i Podlen. Dette er også lagt ved i målestokk 1:1000 ( A3). I samband med søknad om løyve for nytt VA- anlegg i Tjødnåsen vil det vera greitt å kople seg til offentleg VA- anlegg. Det er gjort målingar på vasstrykket i Podlen og det er 6 bar. Det er tilfredstillande. Stord vatn og avlaup KF har informert om at det er ein brannhydrant like ved eigedomen 55/295, og dei vurderer at ny utbygging ikkje påverkar kapasiteten i denne. I Podlen er det eigne rør for overflatevatn, men det er ein bekk i planområde som det også vil vera naturleg å føre overflatevatnet til. I Podlen må ein sette ned ein ny spillvasskum og ein ny vasskum for tilkopling til offentleg vatn og avlaup. I møte med Stord Vatn og Avlaup KF vart det orientert om at Stord kommune var innstilt på å ta kostnadene med å fornye desse kummane, då desse likevel var i ein slik stand at dei må erstattast. Tiltakshavar må skaffe firma til å gjera jobben med å sette ned kummane. Stord Vatn og Avlaup KF bad om at Ing. Øyvind Jørgensen as også undersøkte med Brannvesenet på Stord om eksisterande brannhydrant kan nyttast for slukking av brann i Tjødnåsen. I møte med brannvesen vart det konstatert at eksisterande brannhydrant hadde tilfredstillande plassering i forhold til nye bygg i Tjødnåsen. Side 24 av 59

25 2.14 Eigedomstilhøve Gnr. Bnr. Heimelshavarar Arealbruk Steinar Aasheim, Åsheim 7, 5410 SAGVÅG Bustad, naust, leikeplass, veg, anna vegareal, kai, grøntstruktur, ferdselssone i sjø, småbåthamn, naturområde i sjø og vassdrag Stord kommune, veg, trafikk og parkering. Postboks 304, 5402 STORD Veg, anna vegareal, anna vegarealgrønt( Del av eksisterande veg i Podlen) Side 25 av 59

26 3 Innkomne merknader og avklaringar i møte etter melding om oppstart Det er kommet 7 merknader til planoppstart. Det er frå Fylkesmannen i Hordaland, SKL, Hordaland Fylkeskommune, Kjetil Iversen på vegne av 3 naboar i Podlen, Marie og Ulf Skogvold på vegne av gnr. 56 bnr.173, Stord Fitjar Landbruk- og Miljøkontor og Statens vegvesen. Det er holdt møte med Stord Brannvesen, Stord Vatn og Avlaup KF Stord kommune avdeling for regulering, byggesak og landmåling etter fristen til å komme med merknad til planoppstart var gått ut. Me har ikkje motteke referat frå desse, men konklusjonar frå desse møte er tatt med i planen. Fylkesmannen i Hordaland, Kommunal- og samfunnsplanavdelinga, den «Uttale til oppstart av reguleringsplan gnr. 56 bnr. 295 mfl. Tjødnåsen - Detaljregulering Viser til dykkar brev av med melding om oppstart av planarbeid for Gnr. 56 Bnr. 295 mfl. Delar av gnr. 56, bnr. 295 er vist som friluftsområde i kommuneplanen sin arealdel. Fylkesmannen legg til grunn at planarbeidet er i samsvar med overordna plan og at det ikkje er i strid med nasjonale føringar for arealpolitikken. Dette må omsyn tas i den vidare planleggingsprosessen. Vi minner om at dei konsekvensane reguleringsplanen har for endra arealbruk skal vurderast i høve til naturmangfaldet, og at dette må kome tydeleg fram i planarbeidet, jf. naturmangfaldlova Fylkesmannen vil elles gjere merksam på at ROS-analysen må nytte akseptkriteria som er i tråd med byggteknisk forskrift (TEK 10). Analysen må vidare, som presisert i plan- og bygningslova, sjå på risiko både innanfor og utanfor planområde som kan påverke tiltaket, og eventuell endra risiko som følgje av tiltaket. Vi ynskjer lykke til vidare med planarbeidet.» Kommentar: I planen er det regulert stor del til grøntstuktur og omsynsone rundt bekken. Elles er det satt krav at gjeldane teknisk forskrift skal gjelde for planområdet. Det er laga ROS- analyse i samsvar med akseptkriteri fastsett i kommuneplanen. Det er henta data frå naturtypekartlegginga og elles gjort kartlegging i samarbeid med Stord Fitjar landbruks- og miljøkontor. Side 26 av 59

27 SKL, Kommentar: Etter merknad til plan er det kome orientering om korleis SKL ynskjer å føre straum fram til planområdet. Dette er vedlagt denne planomtalen. Side 27 av 59

28 Hordaland fylkeskommune Kommentar: Tiltakshavar bad om at det vart gjort synfaring i området før snøen kom, haust Hordaland Fylkeskommune orienterte om at dei hadde det svært travelt og at dette ikkje ville kunne la seg gjera. ING. ØYVIND JØRGENSEN AS sender over plankart om våren for å orientere om kvar ein tenker å ha utbygging og ber på ny om at det vert gjort synfaring på bakgrunn av brevet som var sendt Side 28 av 59

29 Hordaland Fylkeskommune avdeling for kultur- og idrettsavdelinga hadde synfaring vår 2014, og det vart sendt brev til ING. ØYVIND JØRGENSEN AS der dei orienterer om at dei ynskjer å gjera ei ei arkeologisk registrering i eit område sør for bekken i planområdet. Prisoverslag vart samstundes sendt til tiltakshavar via ING. ØYVIND JØRGENSEN AS. Etter samtale via telefon og med sakshandsamar vart det orientert om at dersom ein ikkje ynskjer å koste registreringa, fordi ein likevel ikkje har tankar om å grave i det aktuelle området, kan ein etter regulere området som vern. Då er ein ikkje plikta til å gjera registreringa. Dette vart vidare konstatert i e- post den frå spesialrådgjevar i kultur- og idrettsavdelinga. Denne er vedlagt i planomtalen. I e-posten vart det orientert om at ein kan nytte arealføremålet naturområde, som er eit av underføremåla til grønstruktur. Dette føremålet opnar ikkje for noko varige tiltak, og med føresegner om ingen inngrep i grunnen er det ei tilstrekkeleg vern for eventuelle ikkje kjende kulturminner. Dette føreset at det er snakk om ein viss storleik på areala, som ikkje er inneklemt mellom bustader og anna. I plan er det valt å regulere til både naturområde rundt og i det aktuelle området og det aktuelle området er også regulert til å vera omsynsone. Det er i tillegg satt føresegn for desse som sikrar området. Marie og Ulf Skogvold, Kommentar: Plangrensa i sjø er retta litt på etter annonsering for at område for småbåthamn ikkje skal kome så nære gnr 56 bnr 173. Ytterst er det i tillegg regulert til ferdsel i sjø som i prinsippet er seglingslei. Side 29 av 59

30 Stord Fitjar Landbruk- og Miljøkontor (SFLMK, ) Kommentar: I oppfølgingsmøte med RBO i Stord kommune vart det bedt om at det vart gjort synfaring med Stord Fitjar Landbruks- og miljøkontor SFLMK Dette vart gjort og same dag vart denne e-post sendt oss frå konstituert leiar Bjørnar Løkstad. Side 30 av 59

31 I følgje Arealis er det rundt Nestjødna det er raudlisteartar. Viser til kap naturmangfaldet som omtalar eksisterande naturmangfald og kap som omtalar korleis ein kan ta vare på naturmangfaldet. Når det gjelder vassauren som er i bekken, så vil det bli gjort tiltak i bekken for at tilhøva for desse skal bli betre. Steinar Åsheim som er grunneigar kan huske at det gjekk sjøaure opp i bekken då han var barn. Det gjer det ikkje lenger. Dette ynskjer han å rette på, ved å gjera tilkomsten frå sjøsida lettare framkommeleg. Han og familien tenker å kontakte Stord jakt og fiskeforening til hjelp i dette arbeidet. Ein vil vidare sørgje for at ein bruker ansvarleg utførande for grunnarbeid som sikrar at det ikkje vert avrenning av sediment og nitrogen til Nestjødna eller bekken mellom Nestjødna og Sjøpodlen. Side 31 av 59

32 Kjetil Iversen den Side 32 av 59

33 Kommentar: Bustadene som er planlagt er lagt slik i terrenget slik at dei ikkje skal ta sola frå naboar nord for planområdet. Planområdet består av høge furu som er ca meter. Mange av desse vil bli hogd ned i samband med tilordning/planering for dei 5 nye bustadane. Det er 3 tomter som vender mot Podlen. Den eine tomt 1 er ved ny innkjøring. Tomt 4 og tomt 5 er på toppen av haugen. Tomt 1 er lagt lågt i terrenget. Ein må sprenge seg ned ca. 3 meter i terrenget mange stader på denne tomta. Dette fordi det er satt som krav at topp gulv skal vera ca.+ 32 m.o.h. Grunnen til at ein må sprnge seg ned i terrenget på denne tomta er at ein har innkjøring frå ny veg på kote +32. Byggegrensa på tomt 1 er ca 12 meter frå eksisterande veg i Podlen. Tomtane på haugen har ei byggegrense 5 meter frå ny eigedomsgrense, som tilsvarer ca. 20 meter frå asfaletert kjøreveg i Podlen. Då husa vert lågare enn eksisterande skog vil ikkje dei nye bustadene medføre at bustadene i Podlen vil miste sol. Det vil truleg bli meir solrikt i Podlen når de 5 einebustane er bygd. Det er ikkje satt krav til at ein ikkje skal ha vindauge mot eksisterande bustader mot vest, mot nord og eller mot aust for planområdet. Bustadene i Tjødnåsen vil vera så mykje høgare oppe i terrenget at de vil sjå langt over takene på bustadene i Podlen. Ny veg opp til Tjødnåsen vil få stigning 1/8. Det medfører at bustadene vil få ein tilkomst som ikkje medfører at ein sliter med å kome seg opp til eigen tomt på vinterstid. Det er felles veg, så ein må ordne med privat snømåking. Podlen er ein veg som har rundt 5 meter bredde. Slike vegar kan ha opp til 80 bustader utan at ein trenger opparbeide fortau. Ved nabovarsel vart 24 naboar varsla, og det er rundt 17 hus som har same innkjøring Side 33 av 59

34 som bustadene i Tjødnåsen. Ut frå vegnormalen 017 er Podlen dimensjonert for meir enn den trafikken som den har i dag og kan godt tåle trafikk til 5 nye bustader. Når det gjelder vassaure som er i bekken, så sjå kommentar til SFLMK over. Me har vore på synfaring med leiar i SFLMK (Stord Fitjar landbruk og miljøkontor). Han har kome med tilbakemelding frå denne synfaringa som er lagt ved planomtalen. I Bergen der ein har bratt terreng, mange hus og mykje nedbør har ein gått vekk i frå å få alt overflatevatn i kommunale rør for overfaltevatn. De ynskjer i staden å føre vatnet til opne grøfter, terreng og bekkar. Løysinga for overflatevatn i Tjødnåsen er å føre overflatevatnet til bekken i område regulert til grøntstuktur G2. Side 34 av 59

35 Statens Vegvesen, Kommentar: I Podlen er det liten trafikk og det er låg fartsgrense. Vegen er har tilfredstillande vegbredde, kurvatur og sikt. Det er ikkje satt som krav å få fortau i Podlen p.g.a. dette. I ROS vurdering går det fram at det ikkje er stor fare for ulykker ved å tilrettelegge for 5 nye bustader. Side 35 av 59

36 4 Planframlegget Planframlegget til offentleg ettersyn er vist under. Forslag til detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen, Stord kommune. Side 36 av 59

37 I uttale frå Stord veg, trafikk og parkering etter første gongs offentleg ettersyn, vart det kommentert at det er laga eit framlegg til alternativ vegtilkomst til Grunnavåg. Eitt av alternativa går frå Sagvågsvegen langs Sjøpodlen, forbi bekkeløpet frå Nestjødna og fram til Grunnavåg næringsområde. Denne traceen kjem i konflikt med føreslått arealbruk ved sjø (naust og småbåthamn) slik den var vist i reguleringsplanen. Det er ikkje gjort avgjerd i saka om vegframføring til Grunnavåg, og for at ikkje pågåande reguleringsplanarbeid skal stoppe opp, har tiltakshavar i samråd med kommunen (eining RBO) valt å ta det aktuelle arealet ut av planframlegget. Ein står då att med eit planframlegg som omfattar sjølve bustadområdet med tilkomst. Så snart spørsmåla kring vegframføring til Grunnavågen er endeleg avklart, vil ein avgjere om også resterande planområde vil leggjast fram for vedtak, for det er framleis ynskje frå tiltakshavar å regulere inn naust og kaiføremål ved Sjøpodlen. Det er gjort turvande endringar i dei juridisk bindande plandokumenta plankart og føresegner - i høve til redusert planområde. Planomtalen er berre justert på vesentlege punkt, og dette kjem klart fram i det vidare dokumentet. I dette kapittelet, om planframlegget, vil det vere omtale av heile det opprinnelege framlegget, men figuren under viser også det reviderte planframlegget som vert lagt fram for vedtak. Arealtabellen på neste side er korrigert for revidert planområde. Revidert detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen, Stord kommune. Side 37 av 59

38 Tabellen under viser kor stort areal i m2 som vert nytta til de ulike formål i revidert planområde. Kvart formål vil bli omtala som underkapittel: 4.1 Bygningar og anlegg Innafor områder som er etter 12-5.nr 1 Bygningar og anlegg, er det i plan regulert til område for bustader frittliggande småhus, og leikeplass. Side 38 av 59

39 4.1.1 Område for bustader frittliggande småhus (BF) I planen er det lagt opp til 5 store tomtar. Dei er fordelt på to områder for regulert til bustader frittliggande småhus (BF1 og BF 2). BF1 er tomt 1, 2 og 3 og er 3.44 daa. BF2 er tomt 4 og 5 og er 2.31 daa. Kvar tomt er omtala i tabellen under. Område for frittliggjande bustader Areal (m 2 ) Beskriving av tomta Tomt 1 ca. 830 Dette er den første tomta ein kan kjøre inn til frå ny felles tilkomstveg i Tjødnåsen. Den grensar til grøntstruktur G2 i vest. Sjølv om ein må senke terrenget på denne tomta med ca. 3 meter er det flott utsikt i retning nord og vest. Det er gode solforhold. Haugen på austsida av tomten tar berre litt morgonsol. Topp golv er satt til ca.+32 m.o.h, og det er satt ut frå høgda på vegen ein har innkjøring frå. Ein vil kunne få universell utforming på tomta ved at terrenget vert senka. Etter senking vil det vera ein relativ flat tomt. Det er laga eit snitt i teikning 102 som er illustrasjon til detaljreguleringsplanen. I denne er det vist ei løysing der ein har flatt tak. Det er ikkje satt krav til at ein skal ha møne, men det er satt maks møne på 9 meter over gjennomsnittleg terreng og maks gesims 7 meter over terrenget. Det er god plass til 2 parkeringsplasser forutan dobbel garasje. Dette er vist i illustrasjon til plan. Tomt 2 ca. 860 Tomta grensar til grøntstruktur G2. Topp golv er satt til +33. Maks høgde på huset skal være som dei andre tomtane 9 meter over gjennomsnittleg terreng. Det er god plass til 2 parkeringsplasser forutan dobbel garasje i tilknyting til tilkomst. For at ein skal kunne få universell utforming og å få best mogleg utsikt er det valt å setter maks høgd på topp grunnmur til +33. Denne tomta vil etter opparbeiding vera ei relativt flat tomt. Terrenget er frå kote +27 til +38 før opparbeiding. Det må bli skråning eller mur mot grøntstruktur området. Ei løysing er vist i illustrasjon til plan. Side 39 av 59

40 Tomt 3 ca Den tredje tomta ein kjem til frå ny felles tilkomstveg er tomt 3. Dette er den største tomta i bustadfeltet. Dette er ei skrå tomt. Eksisterande terreng er frå kote + 40 og ned til kote 27. Ny veg for området medfører at ein må sprenge seg ned i terrenget i øvre del av tomta. Innkjøring er på kote +37,5. Då tomta er så skrå er det naturleg at ein har topp golv 3 meter lågare. Topp golv er satt til maks + 34,5. Hovud etasje på bygget vil då bli i 2. etasje. Denne tomta er sørvendt og utsiktretning er mot Nestjødna som er søraust for tomta. Nabotomt er gnr. 56 bnr Denne eigedommen er utbygd med ein einebustad. Ein vil sjå over taket på nabotomten. Nedre del av tomta vil ein ikkje trenge å gjera terrengending. Byggegrensa er satt 8 meter frå eigedomsgrensa i sørleg del av tomta. Tomta kan nyttast til naturtomt. Tomt 4 ca På toppen av haugen er det 2 tomter, og tomt 4 er den første ein kjem til av desse to. Den er ca.1290 m 2 og er rekna for å vera ei stor bustadtomt. Dette er den tomta som det er planer om å bygge hus på først. Det er her dotter til tiltakshavar med familie ynskjer å busette seg. Hovudtilkomstveg er satt i snuhammar som har høgd på kote +40,5m.o.h. Den er i eit område som terrenget må planerast 3 meter ned der vegen kommer. For at ein skal sleppe å sprenge for mykje av terrenget på tomta er maks grense for topp golv satt til ca.+ 42 m.o.h. Huset kan bli 9 meter over den høgda då gjennomsnittleg terreng dersom ein har saltak og ca. 7 meter over gjennomsnittleg terreng dersom det vert flatt tak. Denne tomta har svært god utsikt over Sjøpodlen i retning mot nordvest og Nestjødna i retning sør aust. Staden er på toppen og har ingen skuggeside. Då eigedommen grenser mot eit stup må Side 40 av 59

41 eigedommen sikrast med gjerde. Tomt 5 ca Tomt 5 er den andre tomta på toppen, den er også stor då den er ca m 2. Denne har innkjøring frå enden av felles tilkomstveg. Denne tomta vil bli relativt lik som tomt 4. Flott utsikt i alle retningar og gode solforhold. Denne tomta må også bli planert ned ca. 2 meter der det er topp. Det er fastsatt maks høgde på topp golv og til+42 m.o.h. I føresegna går det fram at maks møne er 9 meter over gjennomsnittleg terreng, så maks høgde vil bli ca. +51 på denne tomta også. Då eigedommen grenser mot eit stup må eigedommen sikras med gjerde Småbåtanlegg i sjø og vassdrag (f_sb) Ved kai er det regulert inn område i sjø som kan nyttast til småbåtanlegg. I dette området kan ein gjera tilordningar i sjø slik at ein kan ha båt liggande i nærleik av nausta. Då det er grunt kan det medføre noko mudring. Ein kan ha uteliggjarar frå kai for å få best mogleg utnytting av området i sjø. Begge desse tiltaka er søknadspliktige Uthus/naust/ Badehus (U/N/B) Det er satt av eit areal ved Sjøpodlen til formål uthus/naust/badehus. Der er det planlagt å bygge 5 naust i rekke. Desse kan vera opp til 40 m 2 i grunnflate. For at ein skal kunne ha det litt høgare under tak enn bustadhus i første etasje samtidig som ein kan få eit loft som ein kan nytta til andre båtrelaterte oppgåver, er det satt krav til at maks høg skal vera 5,0 meter over kaikant. Det er tenkt å bygge kai, og denne skal vera på ca. +2 m.o.h for at ein ikkje skal få problema med ev. springflod. Det er satt krav til utforming, fargar og material i føresegna, for å sikre at nausta vert utforma på ein estetisk god måte. Krav til området går fram i 3.3 i føresegner Leikeplass (f_l) Det er i plan lagt opp til å opparbeide ein felles sandkasseleikeplass. I plan er denne vist som f_leik. Den er 0.16 daa. Minimumskrav til sandkasseleikeplass er satt til å vera 150 m 2 i kommuneplanen. Den er plassert sentralt i bustadfeltet og i tilknyting til felles tilkomstveg i bustadfeltet, slik at det vert naturleg for alle dei 5 bustadene å nytte denne som samlingsstad. Det er satt krav til at den skal opparbeidast samstundes som den tekniske infrastrukturen for bustadområdet. Det er regulert ein mur i nedre del av leikearealet. Her vil ein også kunne sette opp eit gjerde dersom det vert naudsynt. Det vil vera naturleg å planere mest mogleg av arealet til kote +35,5. Leikeplassen skal vera fellesområde for bustadane i område BF1 og BF Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur I planområdet er det regulert inn 2 vegar. Offentleg veg (o_v1) og fellesveg (f_v2). Side 41 av 59

42 Offentleg veg (o_v1) er eksisterande tilkomstveg, medan fellesvegen (f_v2) er planlagt ny veg for tilkomst til bustadtomtene. Som grunnlag for utbygging av denne vegen ligg vegnormal for atkomstvegar A1, jf. SVV handbok 017. For denne standarden er det sett ein vegbreidde på 4m asfaltert vegbreidde med 2x0,5m skulder. Dette medfører ein regulert vegbreidde på 5m mellom regulerte kantliner. Figur C. 21. A1 Atkomsveger i boligområder, fartsgrense 30 km/t Fartsgrense: Det er skilta ved Podlen at det skal vera sone 30 km/t. Det er av den grunn ikkje nødvendig å søke om å få redusert fartsgrense i bustadområdet. Fartsgrense 30 km/t er dimensjonerande for fri sikt. Område for veg 1 og veg 2 er omtala i kap. under Offentleg veg (o_v1). Eksisterande veg Eksisterande veg Podlen er kommunal. I plan er den av den grunn regulert til å vera offentleg ( o_v1). Dette er tatt med i planområdet fordi denne vegen ikkje er regulert, og Stord kommune ved avdeling for regulering, byggesak og oppmåling bad om at denne del vart tatt med i planområdet. Då det ikkje er tenkt å gjera endringar på denne, er det i plan berre regulert ein veg på 5 meter breidde som følgjer eksistende trase. Kommunen eiger eit breiare areal enn vegbredda, og det som er utanfor vegen regulert til anna vegarealteknisk infrastruktur. Det vil vera som grøftekant der ein også kan leggje vatn, og avlaup. Vegen er avgrensa slik at det går fram at det er regulert snuplass, som også fungera er tilkomstveg for fleire bustader. Frisikt som gjelder for alle kryss med fartsgrense 30 km/t er vist i plan. I føresegna er det ikkje satt krav til opparbeiding, då den allereie er opparbeida. Jf. i 4.1 føresegna skal vegen følgje eksisterande trase Felles tilkomstveg (f_v2) Ny tilkomstveg for bustadfeltet starter som eit vanleg T-kryss frå den kommunale vegen Podlen. I krysset er svingradius satt R= 7 m. f_v2 Tjødnåsen er 128,7 meter lang blindveg med snuhammar på enden. Side 42 av 59

43 Snuhammaren er i samsvar med Stord kommune sin standard for snuhammar. Den er 4 meter brei og har min R=5 på kvar side og er over 9 meter lang. Snuhammaren skal også bli nytta som tilkomst til tomt 4 og 5. Reguleringsbredde på ny tilkomstveg( f_v2) er satt til 5 meter med vegutviding i svingane. Vegen er søkt lagt der det vil bli minst terrenginngrep. Skjeringar og fyllingar i samband med veganlegg kan leggjast til tilliggjande reguleringsføremål. I føresegna 4.2 er det satt krav til at vegen «skal opparbeidast med 4,0 meter asfalt og minimum 0.5 skulder på kvar side». Veghøgde er satt i plan, og mindre justeringar kan gjerast ved meir detaljering ved søknad om løyve. I lengdesnitt går det fram at det regulerte høgdar i veg tilsvara jamn stigning på 1/8 (12%). Det er slakare i starten av vegen og i slutten av vegen, der det er 5% stigning. Lengdeprofilet som viser stigning på veg er også lagt ved som vedlegg til planomtale. Tegn.nr.104 Lengdesnitt for f_v2 Rev 1. Figur 2. Lengdesnitt for f_v2. I starten av vegen må ein fylle litt opp, midten vert det skjering i terrenget og på enden av vegen er ein oppe til terreng nivå. Det er utfordrande å kome opp med veg som tilfredsstiller minste horisontalkurveradius 30 meter då vegen må slynge seg opp der det blir minst terrengendring. Av den grunn har begge svingane breddeutviding. Side 43 av 59

44 4.2.3 Anna vegareal- teknisk (f_avt 1) For at SIM skal sleppe å kjøre opp tilkomstvegen, er det valt å plassere område for oppstillingsplass for bossdunkar ved Podlen. I plan er dette vist som f_avt1. Det er satt som krav at området som er 1 meter ut frå eksisterande veg skal opparbeidast med asfalt. Arealet til dette er 49,5 m 2. På tømmedagen må ein ta bossdunkane ned til denne staden, og etterpå ta dei opp til eigen tomt. Det er ikkje lagt opp til at bossdunkar skal stå på denne staden permanent. Langs dei to vegane er det regulert fleire område for anna vegareal- teknisk. Det arealet som er eigd av Stord kommune er offentleg areal, og det som vert ved ny tilkomstveg vert felles. I føresegna går det fram at arealet langs veg regulert til anna vegareal teknisk kan vera grøft, fyllingskant, murar eller kant for skjering. Ein kan føre vatn- og avlaup i grøfter i desse områda. Områda skal gjevast ei funksjonell og tiltalande utforming. Løysing skal vera gjort nærare greie for i søknad om løyve for teknisk plan. Området kan ikkje nyttast til oppstilling av bilar eller andre ikkje godkjente varige konstruksjonar Kai (f_kai) I område der det er regulert til kai for båtopphald og båtopplag er det grunt. For at ein ikkje skal måtte ha stor mudring i sjø er det valt å ha kai som er fylt ut i sjø for å få god tilkomst for småbåt. I kommuneplanen er området satt av til småbåthamn, og tiltaket er ikkje i konflikt med dette. Kommuneplanen har føringar for kor stor avstand det skal vera frå naust til kaikant. I 3.5 i kommuneplan for Stord kommune går det fram at ein at kai-/bryggjefronten helste ikkje ha større avstand frå naustet enn 2 meter. Det er ikkje valt å flytte nausta lenger ut sjø av den grunn. Dette fordi det ikkje er så praktisk i forhold til båtopplagplassen som ein ynskjer å ha. 4.3 Grøntstruktur Innafor områder som er etter 12-5.nr 3 Grøntstruktur er det tre områder Grøntområde (G1, G2 og G3 ) Område G1 er i Podlen. Det er svært bratt. Det grensar til ny veg, og i samband med søknad om løyve for denne kan ein kunne søke om å få gjera krysset til denne betre. Ein tenker ikkje å gjera store endringar med terrenget, men det er opning for å kunne tilplanta i område dersom dette er eit ynskje. Grøntområde ( G2) er sør og vest for planlagt område for bustader. Dette er ca m 2. I føresegna til plan går det fram at ein kan opparbeide ein skogsveg som kan gå heilt fram til område for kai nordvest i planområdet. I grøntområdet går det ein bekk. Eit område 1485,7 m 2 rundt denne er i tillegg regulert til omsynsone for landskap. Dette området er blitt så stort for å sikre mogleg kulturminne i grøntområdet også. Det er sett krav i føresegnene at ein eventuell skogsveg ikkje må kome i konflikt med omsynssona for landskapsvern. Frå Podlen og ned til Sjøpodlen går det ein sti. Denne er bratt, og det er ynskjeleg at stien vert opparbeida som ein grusa skogsveg som ein kan kjøra med traktor. Ein må søke om løyve for å gjera dette tiltaket. I forslag til føresegn til plan i område G2 står det: «Det kan etablerast turveg/skogsveg med grusa dekke og planert bredde inntil 3,0m innafor areal avsett til grønstruktur 2. Skogvegen kan nyttast av ATV og traktor ved løyve frå grunneigar. Rettar og plikter til vedlikehald tilfell eigarar av nausta innafor planområdet». Side 44 av 59

45 4.4 Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhøyrande strandsone Ferdsel i sjø (F) Det er regulert inn seglingslei i planområdet. Dette området er der for å sikra at det er seglingslei fram til småbåtanlegg som er regulert innafor område for ferdsel i sjø Naturområde i sjø og vassdrag (NSV1 OG NSV2) I planen er det to områder som er regulert til naturområde i sjø og vassdrag( NSV1 og NSV2). Område NSV1 er eit området som ein tenker å gjera tiltak for prøve å gjera området meir attraktivt for sjøauren. Stord jakt og fiskarforeining vil bli kontakta for å laga tilkomsten til bekken meir tilgjengeleg. NSV2 er areal som skal sikrast som naturområde i sjø. Dette området er også i område for omsyn landskap (H550). 4.5 Omsynssoner I plan er det regulert inn omsynssoner. Det er omsyn for frisikt (H140_1, H140_ 2 etc.) Det er også regulert inn omsynsone for landskap (H 550_1). Desse områda er omtala i kap og kap under Frisikt Det er regulert inn område for frisikt i kryssa i Podlen o_v1 og ny veg f_v2. Fartsgrensa er 30 km/t og det er dimensjonerande fart for frisiktssona. Frisiktssona er berekna ut frå 4 x 30 meter i kvar retning i kryss for veg (o_v1). Det er vidare satt frisikt i sving slik at ein minimum har frisikt 3 x 20 meter for veg (f_v2). Tilkomstvegen f_v2 er forholdsvis bratt (12%) og med krapp kurvatur. Det er lagt inn frisiktsoner i kurvaturen. Denne er lagt inn med møtesikt lik 30m. Det er etter vegnormalen krav om frisikt tilsvarande møtesikt på 50m. Slik frisikt vil gi svært store utslag i dette terrenget, og vil medføre store terrenginngrep. Det vil også skape store sideflater til vegen i kurvaturen som kan bli krevjande å vedlikehalde. Figurane under viser utslaga på frisiktsonene i kurvatur ved h.h.v 30 og 50 m møtesikt. Side 45 av 59

46 4.5.2 Omsyn landskap. Det er svært flott rundt bekken som går mellom Nestjødna og Sjøpodlen. Dette området er av den grunn regulert til omsynssone for landskap. Mindre tiltak i bekken kan ein gjera dersom dette er tiltak som gjer at sjøaure får betre vilkår. I føresegna er det er det laga ein eigen paragraf 7.2 som omhandlar dette arealet. Side 46 av 59

47 5 Verknader av utbygginga I oppstartsmøte vart det gjort ei vurdering over kva viktige tema ein skal gjera i ei utgreiing om i planarbeidet. Følgjande tema vil bli utgreia i dette kapittel: Talet på bustader, veg-/ trafikksituasjon, trafikktryggleik og tilgjenge, parkering, kollektivtrafikk, støy/forureining, skule/ barnehage, barn og unge sine interesser i planområdet, estetikk, omsyn til naboar, naturmangfald, kulturminne, energiløysingar, vatn-, avlaup og overvasshandtering, renovasjon, økonomiske konsekvensar, eigedomsinngrep, universell utforming, risiko- og sårbarheit. 5.1 Talet på bustader/befolkningsvurdering I plan er det lagt opp til 5 tomtar for einebustader- frittliggande - småhus (BF). Vanlegvis er det barnefamiliar som bygger seg einebustader, og ved å rekna at det gjennomsnittleg er 4 personar i kvar hus, vil ein få bustader for ca. 20 personar. 5.2 Veg/ trafikksituasjon, tilkomst /avkjørsel Podlen er ein trygg tilkomstveg med lite trafikk. Fartsgrensa er 30 km/t så fartsgrensa trenger ein ikkje å senke. Vegen har kapasitet til auka trafikk då den er dimensjonert for trafikk opp til 80 bustader då det er asfaltert vegbredde 5 meter. Planen medfører regulering av frisikt i kryss på o_v1 og f_v Trafikktryggleik og tilgjenge For å få sikker veg med god tilgjenge er det regulert ein veg med stigning 1/8 (12%). Det er bratt terreng der vegen skal gå men den er plassert der det vil bli minst fylling og skjering. I ein ideell situasjon kan ein ha er veg som er maks 8 % stigning. Det kan ein ikkje her. Det regulert breiare veg med bredde utviding i svingane for at ein kan sikra at ein kjem opp med ein brannbil. Dette sikrar at ein har ein veg som ikkje er vanskeleg å kjøre opp på vinterstid. Viser til kap Vegen er berre 128,7 meter lang og sjølv om fartsgrensa er 30 km/t er det lite truleg at brukarane av vegen til dei 5 bustadene vil halde denne farten, dette fordi det er ein svingete veg med relativt mange utkjøringar i forhold til lengda på vegen. I svingane er det møtesikt 50 meter, og det gjer at ein treng halde farten låg. Det er ikkje regulert inn fortau eller gang- og sykkelveg då både ny veg og eksisterande veg er med liten trafikk og låg fartsgrense. Skogsvegen i grøntområde G2 vil gjera skogen meir tilgjengeleg for traktor og elles for folk som ynskjer å bruke skogen som rekreasjonsområde. 5.4 Parkering for sykkel og bil Det er store tomtar og det er stilt krav til tomtane at dei har 2 parkeringsplassar på eigen grunn. I kommuneplanen er det satt krav til 2 sykkelparkering for bueining over 90 m 2. Dette kravet vil også gjelde i denne planen. 5.5 Kollektivtransport Det er kort veg til busslomme for busstopp. Planen vil ikkje medføre at ein treng utvide eksisterande kollektivtransport tilbod. Side 47 av 59

48 5.6 Støy/forureining Planen vil ikkje medføre at det vert auka støy eller forureining i planområdet. Biltrafikken vil utgjera lite støy og lite luftforureining. 5.7 Skule/ barnehage Det er kort veg til Tjødnalio barneskule og barnehage. Det er også ein barneskule som har kapasitet til å få fleire elevar. 5.8 Barn og unge sine interesser i planområdet. Bustadfeltet i Podlen er eit eldre bustadfelt der borna har blitt vaksne. Eksisterande leikeplass i Podlen berer preg av at dette er eit område som ikkje har hatt aktivt vellag for å vedlikehalde leikeplassen. I skogen er det ikkje teikn etter aktivitet frå born. Området kan vera nytta til leik. 5.9 Leikeplass- og opphaldsareal I plan er det lagt opp til å få ein ny sandkasseleikeplass. Opplysningar om denne er gitt i kap I planprosessen vart det undersøkt med Stord kommune om ein burde leggje ressursar i å oppgradera eksisterande leikeplass i Podlen i staden for å lage ein ny felles sandkasseleikeplass for dei 5 nye bustadene. I møte med Stord kommune vart det konkludert at det var ynskjeleg med ein sandkasseleikeplass innanfor 50 m frå bustadane, på minimum 150 m Landskap Det er lagt opp til utbygging i den del av planområdet som har best utsikt og har skog med låg bonitet. Stor del av landskapet er tatt vare på, ved at ein har regulert store områder for grøntområde og landskap. I område for bustader har ein valt å sprenge seg ned i terrenget. Dette er på grunn av at bustadene då vil framstå meir stadstilpassa. Det er også nødvendig for å få gode utområdet som ikkje krev utvendige trapper Estetikk. Det er lagt opp til 5 store einbustadtomter. Her vil ein kunne bygge flotte villaer med fantastisk utsikt. Det er satt krav til bustadene med garasje slik at desse ikkje vert for stor for tomta. Det er satt maks høgd på huset til 9 meter frå møne og maks 7 meter frå gesims til gjennomsnittleg terreng. I dag er det mange som ynskjer å bygge hus med flate tak. Dersom ein velje det, vert det maks. høgd på 7 meter over terrenget. Det er ikkje regulert møneretning for at dette skal vera mogleg å velje flatt tak. I område for naust er det satt krav til at ein ikkje bygger høgare naust enn 5 meter over terreng. Det kan bli bygd 5 naust i rekke. Nausta er plassert slik at størsteparten av grunnflata er der det er ein knaus i dag. Ein vil få ein mindre terrengendring frå kote +4 til kote +2 som vil bli skjult bak nausta då skjeringa vert i bakkant Omsyn til naboar Det er kome merknad frå bustader i Podlen. Brevet er kommentert i kap. 3. Ved fastsetting av topp golv (TG), som igjen vil gje føringar for topp tak for kvart hus, er omsynet til naboar blitt vurdert i planprosessen. Det er laga ein illustrasjon til plan som illustrera 3 tomtar som grensar til Podlen. Av desse kan ein sjå at ein legger opp til å fjerne litt av haugen for få bustadene lågare. Såleis tar dei nye bustadene mindre sol enn det Side 48 av 59

49 skogen gjer i dag. Tjødnåsen er sør for bustadene i Podlen og haugen som er 18 meter høgare enn Podlen tar sol om formiddagen i perioden frå kl. 10 til kl. 15. Dette vil bli betre no viss ein fjernar skogen med tre som er meter høge og får bustader som maks er 9 meter høge. Då både tomt 4 og 5 må leggjast ca. 2 meter lågare enn toppen av Tjødnåsen vil møne verte maks på kote +51 medan topp tre er ca. på kote +60 til 62. Bustadtomt 1 vil bli lagt 3 meter lågare enn eksisterande terreng. Maks møne vil der kunne bli +41 m.o.h Friluftsliv/ grøne interesser Det er ikkje kjent at området er nytta til friluftsliv. Planen vil medføre at det kan bli opparbeida ein privat skogsveg som vil gjera at området vert meir tilgjengeleg for allmenn ferdsel Naturmangfald Stor del av plan har ein valt å regulere til område for grøntstruktur. Planen sikrar at den del av skogen som har høg bonitet vert regulert til Område for grøntstruktur (G2 og G3). Der det kan vera svært viktige naturtypar (Biologisk mangfald) ved Nestjødna er det også omsynsområde for landskap. Området som ligg rett ved/delvis over Nestjødna som er ein viktig naturtype med eit stort artsmangfald og fleire sjeldne artar. Det renn ein bekk rett gjennom området. Området er dekka av omsynssona for landskap (H_550) Kulturminne Det kom tilbakemelding frå Hordaland Fylkeskommune, avdeling for kultur- og idrettsavdelinga den Merknaden med kostnadsoverslag er lagt ved planomtalen. Dei orienterte om at dei ynskjer å gjera ei arkeologisk registrering for å avgjera om tiltaket kjem i konflikt med hittil ikkje registrerte kulturminne, jf. 9 i kulturminnelova. Området som merknaden gjaldt for er i område for Grøntstrukur (G2). Det er område sør for bekken. I kostnadsoverslag vart det orientert om at det ville koste opp mot kr. for registreringa. Då området er i eit område ein ikkje tenker seg å ha nokon utbygging, vart det undersøkt om ein kunne sikre kulturmiljøet i planformål og omsynsone. Me fekk denne tilbakemeldinga : «I prinsippet skal undersøkingsplikta etter 9 i kulturminnelova oppfyllast på reguleringsplannivå. Dette gjeld alle arealføremål, også LNF og grønstruktur. Når det gjeld verneføremål i reguleringsplanar, altså der arealføremål og føresegnene i praksis sikrar eit «graveforbod», vil det ikkje være naudsynt eller hensiktsmessig med ei omfattande registrering. Det vesentlige i slike saker er at føremål og føresegner sikrar at det krevjas ei reguleringsendring for å sette i gang tiltak som kan være skadelig for moglege ikkje registrerte kulturminner. Ei reguleringsendring vil dermed utløyse krav om 9- registreringar etter kulturminnelova. Ein kan til dømes nytte arealføremålet naturområde, som er eit av underføremåla til grønstruktur. Dette føremålet opnar ikkje for noko varige tiltak, og med føresegner om ingen inngrep i grunnen er det ei tilstrekkeleg vern for eventuelle ikkje kjende kulturminner. Dette føreset at det er snakk om ein viss storleik på areala, som ikkje er inneklemt mellom bustader og anna. Hordaland fylkeskommune kan fyrst vurdere om dette er tilstrekkeleg når planen kjem på høyring med arealføremål og føresegner.» Side 49 av 59

Plan-id: 201216. Stord kommune

Plan-id: 201216. Stord kommune Planomtale med Ros- analyse for «Detaljregulering for gnr/bnr 22/23 m.fl., Haga Mat», Stord kommune Planomtale med ROS- analyse for «Detaljregulering for gnr./bnr. 22/23 m.fl., Haga Mat», Plan-id: 201216

Detaljer

Detaljregulering for fritidsbustader på gnr. 213, bnr. 1 og bnr. 2. Bordalen, 5700 VOSS

Detaljregulering for fritidsbustader på gnr. 213, bnr. 1 og bnr. 2. Bordalen, 5700 VOSS Voss kommune PLANOMTALE FOR: Detaljregulering for fritidsbustader på gnr. 213, bnr. 1 og bnr. 2 KVITNO II, BORDALEN Voss kommune FORSLAGSTILLAR: GIK EIGEDOM AS Bordalen, 5700 VOSS Voss kommune - PlanID

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS PR MAI 2008 1110 57/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS JUNI 2008 1122 OS KOMMUNE Avdeling for Tenestestyring Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 16.09.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 56/08 08/440 PORTEFØLJESTATUS

Detaljer

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra:

Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet. Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013. Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Reguleringsplan for Marifjøra Sentrumsområdet Plan-ID 1426-2011004 Datert: 21.januar 2013 Eigengodkjent: 14.02.2013 Endra: Innhald: Planomtale... 3 Samandrag... 3 Bakgrunn for planarbeidet... 4 Planprosess...

Detaljer

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Flora kommune Planomtale med ros-analyse, føresegner og plankart PLANFORSLAG TIL OFFENTLEG HØYRING Flora kommune Detaljreguleringsplan for gbnr. 81/1, 80/2

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR. Kjørnes IV. Sogndal kommune. Rev. dato Vedteken i kommunestyret OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR Kjørnes IV Sogndal kommune Rev. dato Vedteken i kommunestyret Sogndal kommune v/ plan og næring Dato 30.3.2012 Innhald 1 BAKGRUNN OG FØREMÅL... 3 2 PLANPROSESS... 3 3 PLANSTATUS...

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR TORSNES PlanID: 1418-2014003

DETALJREGULERINGSPLAN FOR TORSNES PlanID: 1418-2014003 Jan Sølve Haugen DETALJREGULERINGSPLAN FOR TORSNES PlanID: 1418-2014003 Planomtale og føresegner VEDTAKSDATO: 18.06.2015 Innhald: 1. Samandrag...side 4 2. Bakgrunn.. side 4 3. Planprosess side 4 4. Planområdet

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torbjørn Hasund Arkivsaksnr.: 07/1691-65. Reguleringsplan for strandsona i Sogndalsfjøra. 2.

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torbjørn Hasund Arkivsaksnr.: 07/1691-65. Reguleringsplan for strandsona i Sogndalsfjøra. 2. Saksframlegg Sakshandsamar: Torbjørn Hasund Arkivsaksnr.: 07/1691-65 Arkiv: L12 Reguleringsplan for strandsona i Sogndalsfjøra. 2. gongs handsaming * Tilråding frå formannskapet med 5 røyster (2 Ap, 2

Detaljer

Reguleringsplan for Bjønnskardet hytteområde

Reguleringsplan for Bjønnskardet hytteområde Reguleringsplan for Bjønnskardet hytteområde B4 i KDP Storviksmorkje i Vågå kommune PlanID : 5152007001 Fyresdal Næringshage 3870 Fyresdal 24.03.2015 REGULERINGSPLAN FOR BJØNNSKARDET HYTTEOMRÅDE I VÅGÅ

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 100/11 Komité for plan og utvikling 08.11.2011 113/11 Kommunestyret

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM

REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM AURLAND KOMMUNE, FRAMLEGG VINTER 2013 Framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum Side 1 av 31 INNHALD INNLEIING... 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 4 PLANSTATUS...

Detaljer

Planomtale Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes

Planomtale Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes Planomtale Detaljregulering for del av gnr/bnr 58/2 Limbuvika, Vikanes Planid: 201213 Stord kommune Innhald Innhald... - 1-1. Samandrag... - 4-2. Bakgrunn... - 4-2.1 Hensikt med planen...- 4-2.2 Forslagstillar,

Detaljer

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002 Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002 Vedteken av Kommunestyret den 18. juni 2015, sak 59/15 Innhald 1 Innleiing... 5 2 SAMANDRAG... 5 3 BAKGRUNN

Detaljer

Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl

Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLER SI PLANSKILDRING Side 1 Stamnes sentrum GNR 45/BNR 4, 6 m. fl VAKSDAL KOMMUNE Plannr.: 1251 2012 004 Saksnr.: 12/993 Sist oppdatert: 13.12.2013

Detaljer

FEDJE KOMMUNE Formannskap. Møteinnkalling

FEDJE KOMMUNE Formannskap. Møteinnkalling FEDJE KOMMUNE Formannskap Møteinnkalling Møtedato: Møtestad: Møtetid: Sendt til: Kl. 21.01.2014 Sosiale rommet i fleirbrukshallen 16:00 Formannskapet, 1. varamedlem, partia v/leiar, kontrollutvalet, biblioteket

Detaljer

Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307. Stord kommune

Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307. Stord kommune Føresegner til Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307 Stord kommune Utarbeida av Side 1 av 7 sider 1 GENERELT 1.1 Areal Areala innafor planområdet er regulert til følgjande

Detaljer

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Skjemaet med vedlegg sendes til: Direktoratet for mineralforvaltning E-post: mail@dirmin.no med Bergmesteren for Svalbard Telefon Sentralbord: (+47)

Detaljer

RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra:

RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra: RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra: Innhaldsliste 1: Kvalitetssikring... 3 2: Om rettleiaren... 3 3: Kommunen si rådgjeving m.m.... 3 3.1: Oppstartmøte...

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 027/12 Bystyret 07.06.2012 065/12 K2-L12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 027/12 Bystyret 07.06.2012 065/12 K2-L12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 027/12 Bystyret 07.06.2012 065/12 Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: K2-L12 ARP-20110110, Arkivsaknr 11/1182 PLANID: 20110110.

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00).

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). MØTEINNKALLING Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 13.06.2013 kl. 12:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN. S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE

OMRÅDEREGULERINGSPLAN. S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE OMRÅDEREGULERINGSPLAN S-e og del av S-a STRAUME SENTRUM PLANSKILDRING MED KONSEKVENSUTGREIING FJELL KOMMUNE Føreord Dette dokumentet skildrar framlegg til områderegulering av Straume sentrum. Planen er

Detaljer

Detaljreguleringsplan Vågslid Høgfjellshotell

Detaljreguleringsplan Vågslid Høgfjellshotell 2014 0013 Detaljreguleringsplan Vågslid Høgfjellshotell Revisjon C 05. desember 2014 Etter vedtak i kommunestyret Alexander Stettin Plankontoret Hallvard Homme AS 20140013 Innhald INNHALD... 1 1 BAKGRUNN...

Detaljer

Innkalling av Teknisk utval

Innkalling av Teknisk utval Masfjorden kommune Innkalling av Teknisk utval Møtedato: 18.06.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Terje Kallekleiv per tlf. 56166293, sms til 94506939 eller per

Detaljer

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saka gjeld: PRIVAT OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RENE 1. DELEGERT VEDTAK: I medhald av delegeringsreglement vedteke

Detaljer

Innkalling av Heradsstyret

Innkalling av Heradsstyret OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Heradsstyret Møtedato: 17.06.2015 Møtestad: Osterøy råphus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per tlf. 56192100, sms til

Detaljer

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl.

Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. Side 1 Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLER SI PLANSKILDRING Områdeplan Vangen vest - Fleischer s Hotel GNR/BNR 45/14, 49, 55, 87, 88 m. fl. OG 44/17, 18, 40, m. fl. VOSS KOMMUNE

Detaljer

Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2.

Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2. Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2.2 Føremål... 6 2.3 Vurdering av krav til planprogram og konsekvensutgreiing

Detaljer

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og GODKJENT AV KOMMUNESTYRET 17.06.2015 INNHOLD 1 Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn og føremål... 4 1.2 Planavgrensing... 4 2 Meland i framtida... 5 2.1 Våre verdiar og målsetjingar... 6 3 Arealvurderingar... 7

Detaljer