Plan-id: Stord kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan-id: 201307 Stord kommune"

Transkript

1 STORD KOMMUNE Planomtale med ROS- analyse for «Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Stord kommune», Plan-id: Stord kommune Utarbeida av Side 1 av 59

2 FORORD STORD KOMMUNE På vegne av Steinar Aasheim har Ing. Øyvind Jørgensen AS fått i oppdrag å utarbeide eit privat reguleringsplanforslag for nye bustader og grønnstruktur sentralt i Sagvåg. Denne rapporten er ein planomtale til forslag for detaljreguleringsplan for Tjødnåsen, lokalisert i Sagvåg. Området er ikkje tidlegare detaljregulert. Å nytte området i Tjødnåsen til bustader er i tråd med gjeldande kommuneplan. Planforslaget baserer seg på ynskjer og innspel frå oppdragsgjevar, om til dømes å etablere eit bustadområde med store tomter, leggja til rette for å nytta en del av naturområdet. Planprosessen byrja formelt med eit oppstartsmøte med Stord kommune i september 2013, der dei viktigaste premissane for planarbeidet blei gjennomgått. Saman med lov krav i plan- og bygningslova og føringar i kommune- og kommunedelplan, har dette danna bakgrunnen for planforslaget. Forslagstillar og grunneigar: Utarbeida av: Prosjekt namn/ P.nr. Steinar Aasheim Ing. Øyvind Jørgensen as, v / Gro Fagerbakke Tesdal, Pb. 432, 5403 STORD, Tlf , e post: Detaljregulering for Tjødnåsen, gnr./bnr. 56/ 295 m. fl./ Tittel Planomtale med Ros- analyse for Detaljregulering for Tjødnåsen gnr./bnr. 56/295 m.fl, Stord kommune Plan ID Side 2 av 59

3 STORD KOMMUNE INNHALD: Innleiing Formålet med planen Bakgrunn og mål for planen Planprosess Rammer- føresetnader Kommuneplan for Stord kommune Omtale om planområdet Eksisterande bygninger Sol - og værforhold Utsikt Veg- og trafikktilhøve, varelevering, kollektivtransport og parkering Lausmassegeologi, terrengtilhøve, landskap og vegetasjon Eksisterande grøntstruktur/friområde, leik Grunntilhøve, mogleg ureining og skadeleg radonførekomst Støy Kulturminne Naturmangfaldet Vass- og avlaup Eigedomstilhøve Innkomne merknader og avklaringar i møte etter melding om oppstart Planframlegget Bygningar og anlegg Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Grøntstruktur Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhøyrande strandsone Omsynssoner Verknader av utbygginga Talet på bustader/befolkningsvurdering Veg/ trafikksituasjon, tilkomst /avkjørsel Trafikktryggleik og tilgjenge Parkering for sykkel og bil Side 3 av 59

4 Ing. Øyvind Jørgensen as 5.5 Kollektivtransport Støy/forureining Skule/ barnehage Barn og unge sine interesser i planområdet Leikeplass- og opphaldsareal Landskap Estetikk Omsyn til naboar Friluftsliv/ grøne interesser Naturmangfald Kulturminne Energiløysingar/ straumtilførsel Vatn, avlaup og overvasshandling Renovasjon Helse, miljø og tryggleik Økonomiske konsekvensar Eigedomsinngrep Universell utforming Risiko- og sårbarheit Sist oppdatert Side 4 av 59

5 Innleiing Formålet med planen 1.1 Bakgrunn og mål for planen Steinar Aasheim er grunneigar av gnr. 56 bnr. 295 som også frå gamalt av er kalla Tjødnåsen. Dottera hans Kari Åsheim og hennar mann ynskjer å byggje seg eit hus på toppen av Tjødnåsen, og søkte om å dela frå ei tomt på 9.0 daa. Dei hadde førehandskonferanse med Stord kommune eining for regulering, byggesak og oppmåling. Dei vart då orientert om at Stord kommune meinte det måtte lagast detaljreguleringsplan som viste korleis heile området kunne utnyttast i samsvar med kommuneplanen før det vart teke stilling til søknaden. ING. ØYVIND JØRGENSEN AS og arealplanlegger Gro Fagerbakke Tesdal vart kontakta for å gjera arbeidet med å lage detaljreguleringsplanen med føresegner og planomtale med ROS- analyse. Oppstartsmøte vart haldt med Stord kommune Planforslaget for detaljregulering for Tjødnåsen, sak PS 27/14 vart lagt fram att for forvaltningsstyret i møte som vedtok etter førstegongs handsaming å leggja framlegget ut til offentleg ettersyn. Målet med detaljreguleringa var å få ein plan som gjer det mogleg å bygge 5 nye einebustader, 5 nye naust i rekkje samstundes som ein tar vare på store delar av naturområdet i skogen i planområdet. Området er ikkje utbygd. Ved Sjøpodlen er området vist som småbåthamn i kommuneplanen, elles er storparten av eigedommen satt av til bustad. Etter at planen var lagt ut til offentleg ettersyn er det innan fristen kome inn 3 merknader frå naboar og 5 uttalar frå offentlege mynde. I uttale frå Stord veg, trafikk og parkering vart det kommentert at det er laga eit framlegg til alternativ vegtilkomst til Grunnavåg. Eitt av alternativa går frå Sagvågsvegen langs Sjøpodlen, forbi bekkeløpet frå Nestjødna og fram til Grunnavåg næringsområde. Denne trasèen kjem i konflikt med føreslått arealbruk ved sjø (naust og småbåthamn) slik den var vist i reguleringsplanen. Det er ikkje gjort avgjerd i saka om vegframføring til Grunnavåg, og for at ikkje pågåande reguleringsplanarbeid skal stoppe opp, har tiltakshavar i samråd med kommunen (eining RBO) valt å ta det aktuelle arealet ut av planframlegget. Ein står då att med eit planframlegg som omfattar sjølve bustadområdet med tilkomst. Så snart spørsmåla kring vegframføring til Grunnavågen er endeleg avklart, vil ein avgjere om også resterande planområde vil leggjast fram for vedtak. Det er gjort turvande endringar i dei juridisk bindande plandokumenta plankart og føresegner i høve til redusert planområde. Planomtalen er berre justert på vesentlege punkt, og dette kjem klart fram i det vidare dokumentet. Side 5 av 59

6 1.2 Planprosess I brev til naboar og ulike offentlege instansar vart det meldt den at det i samsvar med plan- og bygningsloven 12-8 at ING. ØYVIND JØRGENSEN AS på oppdrag av Steinar Aasheim, har sett i gang arbeid med «Detaljregulering for Tjødnåsen, gnr/ bnr 56/295 m.fl., Stord kommune.» Dette vart også varsla med annonse i Sunnhordland same dag og lagt ut på nettsida til Stord kommune. Det er kome merknader til planoppstart og desse er lagt ved planframlegget, og kommentert i kap. 3 Innkomne merknader til melding om oppstart. Side 6 av 59

7 2 Rammer- føresetnader 2.1 Kommuneplan for Stord kommune. Utsnitt frå kommuneplanen sin arealdel for er vist i kartet under. (Planid ) Kart som viser formål etter kommuneplanen sin arealdel er tatt ut frå Fonnakart. Rød strek viser eigedomsgrense for eigedom 56/295. Side 7 av 59

8 Tilgrensande plan sørvest er Reguleringsplan for Grunnavåg industriområde vedtatt Planid: R Utsnitt av planen er vist under. Side 8 av 59

9 Nordsida av Sjøpodlen er regulert småbåthamn i sjø og trafikkområde i sjø. I reguleringsplan R for Sjøpodlen, sagvåg. Utsnitt av plan er vist under. Side 9 av 59

10 Nord for planområdet er plan for Rv. 545v/ Aker Elektro Planid: R , vedtatt Utsnittet av denne visar del av tilkomstvegen og kryss til Fv 545 Sagvågsvegen bl.a. 2.2 Omtale om planområdet Geografisk plassering Tjødnåsen er i Sagvåg. Når ein kjører Fv 545 Sagvågsvegen mot Sagvåg sentrum frå Heiane tar ein til venstre like før ein kjem til Sagvåg sentrum. Ein følgjer ein kommunal veg kalla Podlen. I oversiktkartet under kan ein sjå at Tjødnåsen grenser både til Nestjødna og Sjøpodlen. Det går bekk mellom Nestjødna og Sjøpodlen. Etter offentleg ettersyn er planområdet redusert frå om lag 21,5daa til om lag 11daa. Bileta under syner plankart slik det låg føre til 1.gong handsaming og offentleg ettersyn, samt revidert plankart slik det vert lagt fram for 2. gongshandsaming. Side 10 av 59

11 Nedfotografert plankart slik det låg føre til offentleg ettersyn. Fylgjande føremål er teke ut av plankartet Småbåtanlegg i sjø Uthus/naust/badehus Kai Ferdsel i sjø Naturområde i sjø og vassdrag Omsynssone landskap Føresegnene til planen er revidert i samsvar med revidert plankart. Nedfotografert revidert plankart Side 11 av 59

12 Kartet under viser planavgrensninga som vart brukt ved kunngjering om oppstart av planarbeid. 2.3 Eksisterande bygninger Det er ikkje bygningar i planområdet. 2.4 Sol - og værforhold Terrenget i planområdet er i hovudsak vendt mot sørvest. Planområdet har såleis mykje sol i løpet av dagen. Heile haugen har mange gamle furu og høg vegetasjon. Trea er mellom meter høge. Naboar som bur i Podlen har klaga til grunneigar over at trea tar sola frå deira sørside. Side 12 av 59

13 Elles så er ikkje staden spesielt værutsatt på nokon måte, men det er noko meir vind på toppen enn lenger nede mot sjø. 2.5 Utsikt Det er nydeleg utsikt frå toppen av Tjødnåsen. Figur 1: Utsikt på toppen av 59/295 i retning mot nord. Flott utsikt mot Vasspodlen. Side 13 av 59

14 Figur 2. Bildet er tatt på toppen av 56/295 i retning mot sør og mot Nestjødna. 2.6 Veg- og trafikktilhøve, varelevering, kollektivtransport og parkering Trafikktilhøve Podlen er ein kommunal tilkomstveg for bustadar med liten trafikk, då det er få bustader som er tilknytt denne. Det er av den grunn liten trafikk i Podlen. Podlen har eit oversiktleg kryss til Sagvågsvegen. I Sagvågsvegen er relativt stor trafikk. Det er ikkje gitt nokon oversikt over kor stor trafikken er ved denne vegen. Fartsgrense i Sagvågsvegen er 60 km/t og 30 km/t i Podlen. Fartsgrensene på vegane er tilfredstillande i forhold til sikt, trafikk og bruk. Side 14 av 59

15 Figur 3. Bildet over viser øvre del av vegen i Podlen. Tjødnåsen er til venstre i bildet. Toppen på haugen er på høgde + 44 meter over havet, medan vegen er på kote Side 15 av 59

16 Kollektivtransport Det er kollektivtransport i Fv 545 Sagvågsvegen. Det er ca. 500 meter til nærmeste busstopp. Kartet viser stoppeplassar for kollektivtransport. Parkering Utanfor planområde er det parkeringsplassar like ved krysset til Sagvågsvegen. Elles har bustadtomtane i Podlen parkering på eigen grunn. I planområdet er det ikkje opparbeida nokon parkering i dag. Side 16 av 59

17 2.7 Lausmassegeologi, terrengtilhøve, landskap og vegetasjon Heile planområdet er registrert som bart fjell med stadvis tynt dekke med jord. Kart tatt frå Arealis som viser lausmassegeologi for området. Terreng I planområdet er det skrått terreng. Det er laga ein oversikt som viser terrenget for kvar tiande meter med ulik farge for å illustrera. Terrenget variere frå kote 0 til + 44 meter over havet. Side 17 av 59

18 Kartet viser terrengoversikt meter over havet (m.o.h) Vegetasjon Det er urørt natur og det er variert vegetasjon i planområdet. Døme på arter som er i skogen er, furu, gran, bjørk, rognetre, ask. Vegetasjonen på skogbotnen er varierande. Det er parti med lyng, gras og parti med ulike typar myrvekst og strå. Det er kvitveis og kusommar og andre vanlege skogblomar. Side 18 av 59

19 Kartet viser bonitet/markslag. Ved bekken som renner frå Nestjødna til Sjøpodlen er det skog med særs høg bonitet. På toppen av Tjødnåsen er det skog med lav bonitet jf. kartdatabasen Arealis som syner bonitet/markslag. Teiknforklaring til skravurane i Arealis. Side 19 av 59

20 Figur 4. Ein idyllisk bekk som renner frå Nestjødna til Sjøpodlen. 2.8 Eksisterande grøntstruktur/friområde, leik Planområdet er ikkje opparbeida. Det er skog i planområdet og det fungera som grøntstruktur for naboeigedommar. Det er privat eigd skog. Stor del av planområdet er sett av til framtidig bustadområde i arealdelen til kommuneplanen i Stord kommune, og ein del er også satt av til friområde. Det er ved bekken. Planområdet grensar til eit stort område i sør aust, som i kommuneplanen er satt til friområde. I Podlen er det eit område for leik, gnr./bnr. 56/158 som Stord kommune eiger. Dette vart truleg opparbeida på 1980 talet, og har vore lite i bruk etter borna til dei som bygde hus på den tida har blitt vaksne og flytta ut. Det er i dag få barnefamiliar i Podlen. Ut frå hendvendingar som er kome til oss, er det berre ein barnefamilie som bur i Podlen. Denne leikeplassen er ca. 850 m 2, men det er berre 600 m 2 som er eigna til leikeplass av dette etter dagens krav til leikeplassar. Nærmaste grendelekeplass er ved Tjødnalio skule. Det er ca. 650 meter til grendelekeplassen ved Tjødnalio barneskule. Der er det mellomanna større ballplass. 2.9 Grunntilhøve, mogleg ureining og skadeleg radonførekomst Området er ikkje utsett for forureining av jord, vatn eller luft. Side 20 av 59

21 2.10 Støy Tjødnåsen er i eit svært stille område. Det er ikkje støyande industri i nærleiken og det er ikkje støy frå biltrafikk Kulturminne Det er undersøkt i kartdatabasen arealis om det er registrerte kulturminne i planområdet. Figur 5. Gamal steinmur i Tjødnåsen Ut frå arealis er det ikkje registret noko kulturminne i planområde. Ved synfaring tok me bilde av ein gamal natursteinsmur. Denne er nede ved bekken, og i eit område som ein ikkje tenker å gjera inngrep da det er i område for omsyn (H550_1). Hordaland Fylkeskommune har kome med merknad til dette området. Viser til kap. 3 Innkomne merknader og avklaringer i møte etter oppstart av planarbeid. Det har vore ein tett dialog med dei for å sikre at ein får det rette formålet der dei har orientert om at det kan vera eit kulturminne. Viser til kap Verknader av utbygginga vedr. kulturminne. Side 21 av 59

22 2.12 Naturmangfaldet Den del av planområdet som munnar ut i Nestjødna er omfatta av naturtypeområde: BN , naturtype: rik kulturlandskapsjø med verdikode B. Kartet viser utsnitt frå Miljødirektoratet sin naturbase. Merknad til planoppstart frå Stord Fitjar landbruk og miljøkontor gjeld raudlisteartar frå dette område. Det var sidan felles synfaring med leiar for Stord Fitjar landbruk og miljø kontor. Oppsummering frå denne synfaring er tilsendt forslagstillar og er lagt ved som vedlegg til planen. Stord Fitjar landbruk og miljø kontor stiller seg positiv til at ein har regulert omsyn sone som omfattar både området i Nestjødna og bekken heilt fram til Sjøpodlen. Side 22 av 59

23 Figur 6. Bildet viser lavbrekket i Nestjødna. Figur 7. Stavlav furutre i område ved bekken. Side 23 av 59

24 2.13 Vass- og avlaup Det vart haldt møte med Stord Vatn og Avlaup KF den og det vart gitt kart som viser eksisterande VA- anlegg i Podlen. Dette er også lagt ved i målestokk 1:1000 ( A3). I samband med søknad om løyve for nytt VA- anlegg i Tjødnåsen vil det vera greitt å kople seg til offentleg VA- anlegg. Det er gjort målingar på vasstrykket i Podlen og det er 6 bar. Det er tilfredstillande. Stord vatn og avlaup KF har informert om at det er ein brannhydrant like ved eigedomen 55/295, og dei vurderer at ny utbygging ikkje påverkar kapasiteten i denne. I Podlen er det eigne rør for overflatevatn, men det er ein bekk i planområde som det også vil vera naturleg å føre overflatevatnet til. I Podlen må ein sette ned ein ny spillvasskum og ein ny vasskum for tilkopling til offentleg vatn og avlaup. I møte med Stord Vatn og Avlaup KF vart det orientert om at Stord kommune var innstilt på å ta kostnadene med å fornye desse kummane, då desse likevel var i ein slik stand at dei må erstattast. Tiltakshavar må skaffe firma til å gjera jobben med å sette ned kummane. Stord Vatn og Avlaup KF bad om at Ing. Øyvind Jørgensen as også undersøkte med Brannvesenet på Stord om eksisterande brannhydrant kan nyttast for slukking av brann i Tjødnåsen. I møte med brannvesen vart det konstatert at eksisterande brannhydrant hadde tilfredstillande plassering i forhold til nye bygg i Tjødnåsen. Side 24 av 59

25 2.14 Eigedomstilhøve Gnr. Bnr. Heimelshavarar Arealbruk Steinar Aasheim, Åsheim 7, 5410 SAGVÅG Bustad, naust, leikeplass, veg, anna vegareal, kai, grøntstruktur, ferdselssone i sjø, småbåthamn, naturområde i sjø og vassdrag Stord kommune, veg, trafikk og parkering. Postboks 304, 5402 STORD Veg, anna vegareal, anna vegarealgrønt( Del av eksisterande veg i Podlen) Side 25 av 59

26 3 Innkomne merknader og avklaringar i møte etter melding om oppstart Det er kommet 7 merknader til planoppstart. Det er frå Fylkesmannen i Hordaland, SKL, Hordaland Fylkeskommune, Kjetil Iversen på vegne av 3 naboar i Podlen, Marie og Ulf Skogvold på vegne av gnr. 56 bnr.173, Stord Fitjar Landbruk- og Miljøkontor og Statens vegvesen. Det er holdt møte med Stord Brannvesen, Stord Vatn og Avlaup KF Stord kommune avdeling for regulering, byggesak og landmåling etter fristen til å komme med merknad til planoppstart var gått ut. Me har ikkje motteke referat frå desse, men konklusjonar frå desse møte er tatt med i planen. Fylkesmannen i Hordaland, Kommunal- og samfunnsplanavdelinga, den «Uttale til oppstart av reguleringsplan gnr. 56 bnr. 295 mfl. Tjødnåsen - Detaljregulering Viser til dykkar brev av med melding om oppstart av planarbeid for Gnr. 56 Bnr. 295 mfl. Delar av gnr. 56, bnr. 295 er vist som friluftsområde i kommuneplanen sin arealdel. Fylkesmannen legg til grunn at planarbeidet er i samsvar med overordna plan og at det ikkje er i strid med nasjonale føringar for arealpolitikken. Dette må omsyn tas i den vidare planleggingsprosessen. Vi minner om at dei konsekvensane reguleringsplanen har for endra arealbruk skal vurderast i høve til naturmangfaldet, og at dette må kome tydeleg fram i planarbeidet, jf. naturmangfaldlova Fylkesmannen vil elles gjere merksam på at ROS-analysen må nytte akseptkriteria som er i tråd med byggteknisk forskrift (TEK 10). Analysen må vidare, som presisert i plan- og bygningslova, sjå på risiko både innanfor og utanfor planområde som kan påverke tiltaket, og eventuell endra risiko som følgje av tiltaket. Vi ynskjer lykke til vidare med planarbeidet.» Kommentar: I planen er det regulert stor del til grøntstuktur og omsynsone rundt bekken. Elles er det satt krav at gjeldane teknisk forskrift skal gjelde for planområdet. Det er laga ROS- analyse i samsvar med akseptkriteri fastsett i kommuneplanen. Det er henta data frå naturtypekartlegginga og elles gjort kartlegging i samarbeid med Stord Fitjar landbruks- og miljøkontor. Side 26 av 59

27 SKL, Kommentar: Etter merknad til plan er det kome orientering om korleis SKL ynskjer å føre straum fram til planområdet. Dette er vedlagt denne planomtalen. Side 27 av 59

28 Hordaland fylkeskommune Kommentar: Tiltakshavar bad om at det vart gjort synfaring i området før snøen kom, haust Hordaland Fylkeskommune orienterte om at dei hadde det svært travelt og at dette ikkje ville kunne la seg gjera. ING. ØYVIND JØRGENSEN AS sender over plankart om våren for å orientere om kvar ein tenker å ha utbygging og ber på ny om at det vert gjort synfaring på bakgrunn av brevet som var sendt Side 28 av 59

29 Hordaland Fylkeskommune avdeling for kultur- og idrettsavdelinga hadde synfaring vår 2014, og det vart sendt brev til ING. ØYVIND JØRGENSEN AS der dei orienterer om at dei ynskjer å gjera ei ei arkeologisk registrering i eit område sør for bekken i planområdet. Prisoverslag vart samstundes sendt til tiltakshavar via ING. ØYVIND JØRGENSEN AS. Etter samtale via telefon og med sakshandsamar vart det orientert om at dersom ein ikkje ynskjer å koste registreringa, fordi ein likevel ikkje har tankar om å grave i det aktuelle området, kan ein etter regulere området som vern. Då er ein ikkje plikta til å gjera registreringa. Dette vart vidare konstatert i e- post den frå spesialrådgjevar i kultur- og idrettsavdelinga. Denne er vedlagt i planomtalen. I e-posten vart det orientert om at ein kan nytte arealføremålet naturområde, som er eit av underføremåla til grønstruktur. Dette føremålet opnar ikkje for noko varige tiltak, og med føresegner om ingen inngrep i grunnen er det ei tilstrekkeleg vern for eventuelle ikkje kjende kulturminner. Dette føreset at det er snakk om ein viss storleik på areala, som ikkje er inneklemt mellom bustader og anna. I plan er det valt å regulere til både naturområde rundt og i det aktuelle området og det aktuelle området er også regulert til å vera omsynsone. Det er i tillegg satt føresegn for desse som sikrar området. Marie og Ulf Skogvold, Kommentar: Plangrensa i sjø er retta litt på etter annonsering for at område for småbåthamn ikkje skal kome så nære gnr 56 bnr 173. Ytterst er det i tillegg regulert til ferdsel i sjø som i prinsippet er seglingslei. Side 29 av 59

30 Stord Fitjar Landbruk- og Miljøkontor (SFLMK, ) Kommentar: I oppfølgingsmøte med RBO i Stord kommune vart det bedt om at det vart gjort synfaring med Stord Fitjar Landbruks- og miljøkontor SFLMK Dette vart gjort og same dag vart denne e-post sendt oss frå konstituert leiar Bjørnar Løkstad. Side 30 av 59

31 I følgje Arealis er det rundt Nestjødna det er raudlisteartar. Viser til kap naturmangfaldet som omtalar eksisterande naturmangfald og kap som omtalar korleis ein kan ta vare på naturmangfaldet. Når det gjelder vassauren som er i bekken, så vil det bli gjort tiltak i bekken for at tilhøva for desse skal bli betre. Steinar Åsheim som er grunneigar kan huske at det gjekk sjøaure opp i bekken då han var barn. Det gjer det ikkje lenger. Dette ynskjer han å rette på, ved å gjera tilkomsten frå sjøsida lettare framkommeleg. Han og familien tenker å kontakte Stord jakt og fiskeforening til hjelp i dette arbeidet. Ein vil vidare sørgje for at ein bruker ansvarleg utførande for grunnarbeid som sikrar at det ikkje vert avrenning av sediment og nitrogen til Nestjødna eller bekken mellom Nestjødna og Sjøpodlen. Side 31 av 59

32 Kjetil Iversen den Side 32 av 59

33 Kommentar: Bustadene som er planlagt er lagt slik i terrenget slik at dei ikkje skal ta sola frå naboar nord for planområdet. Planområdet består av høge furu som er ca meter. Mange av desse vil bli hogd ned i samband med tilordning/planering for dei 5 nye bustadane. Det er 3 tomter som vender mot Podlen. Den eine tomt 1 er ved ny innkjøring. Tomt 4 og tomt 5 er på toppen av haugen. Tomt 1 er lagt lågt i terrenget. Ein må sprenge seg ned ca. 3 meter i terrenget mange stader på denne tomta. Dette fordi det er satt som krav at topp gulv skal vera ca.+ 32 m.o.h. Grunnen til at ein må sprnge seg ned i terrenget på denne tomta er at ein har innkjøring frå ny veg på kote +32. Byggegrensa på tomt 1 er ca 12 meter frå eksisterande veg i Podlen. Tomtane på haugen har ei byggegrense 5 meter frå ny eigedomsgrense, som tilsvarer ca. 20 meter frå asfaletert kjøreveg i Podlen. Då husa vert lågare enn eksisterande skog vil ikkje dei nye bustadene medføre at bustadene i Podlen vil miste sol. Det vil truleg bli meir solrikt i Podlen når de 5 einebustane er bygd. Det er ikkje satt krav til at ein ikkje skal ha vindauge mot eksisterande bustader mot vest, mot nord og eller mot aust for planområdet. Bustadene i Tjødnåsen vil vera så mykje høgare oppe i terrenget at de vil sjå langt over takene på bustadene i Podlen. Ny veg opp til Tjødnåsen vil få stigning 1/8. Det medfører at bustadene vil få ein tilkomst som ikkje medfører at ein sliter med å kome seg opp til eigen tomt på vinterstid. Det er felles veg, så ein må ordne med privat snømåking. Podlen er ein veg som har rundt 5 meter bredde. Slike vegar kan ha opp til 80 bustader utan at ein trenger opparbeide fortau. Ved nabovarsel vart 24 naboar varsla, og det er rundt 17 hus som har same innkjøring Side 33 av 59

34 som bustadene i Tjødnåsen. Ut frå vegnormalen 017 er Podlen dimensjonert for meir enn den trafikken som den har i dag og kan godt tåle trafikk til 5 nye bustader. Når det gjelder vassaure som er i bekken, så sjå kommentar til SFLMK over. Me har vore på synfaring med leiar i SFLMK (Stord Fitjar landbruk og miljøkontor). Han har kome med tilbakemelding frå denne synfaringa som er lagt ved planomtalen. I Bergen der ein har bratt terreng, mange hus og mykje nedbør har ein gått vekk i frå å få alt overflatevatn i kommunale rør for overfaltevatn. De ynskjer i staden å føre vatnet til opne grøfter, terreng og bekkar. Løysinga for overflatevatn i Tjødnåsen er å føre overflatevatnet til bekken i område regulert til grøntstuktur G2. Side 34 av 59

35 Statens Vegvesen, Kommentar: I Podlen er det liten trafikk og det er låg fartsgrense. Vegen er har tilfredstillande vegbredde, kurvatur og sikt. Det er ikkje satt som krav å få fortau i Podlen p.g.a. dette. I ROS vurdering går det fram at det ikkje er stor fare for ulykker ved å tilrettelegge for 5 nye bustader. Side 35 av 59

36 4 Planframlegget Planframlegget til offentleg ettersyn er vist under. Forslag til detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen, Stord kommune. Side 36 av 59

37 I uttale frå Stord veg, trafikk og parkering etter første gongs offentleg ettersyn, vart det kommentert at det er laga eit framlegg til alternativ vegtilkomst til Grunnavåg. Eitt av alternativa går frå Sagvågsvegen langs Sjøpodlen, forbi bekkeløpet frå Nestjødna og fram til Grunnavåg næringsområde. Denne traceen kjem i konflikt med føreslått arealbruk ved sjø (naust og småbåthamn) slik den var vist i reguleringsplanen. Det er ikkje gjort avgjerd i saka om vegframføring til Grunnavåg, og for at ikkje pågåande reguleringsplanarbeid skal stoppe opp, har tiltakshavar i samråd med kommunen (eining RBO) valt å ta det aktuelle arealet ut av planframlegget. Ein står då att med eit planframlegg som omfattar sjølve bustadområdet med tilkomst. Så snart spørsmåla kring vegframføring til Grunnavågen er endeleg avklart, vil ein avgjere om også resterande planområde vil leggjast fram for vedtak, for det er framleis ynskje frå tiltakshavar å regulere inn naust og kaiføremål ved Sjøpodlen. Det er gjort turvande endringar i dei juridisk bindande plandokumenta plankart og føresegner - i høve til redusert planområde. Planomtalen er berre justert på vesentlege punkt, og dette kjem klart fram i det vidare dokumentet. I dette kapittelet, om planframlegget, vil det vere omtale av heile det opprinnelege framlegget, men figuren under viser også det reviderte planframlegget som vert lagt fram for vedtak. Arealtabellen på neste side er korrigert for revidert planområde. Revidert detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen, Stord kommune. Side 37 av 59

38 Tabellen under viser kor stort areal i m2 som vert nytta til de ulike formål i revidert planområde. Kvart formål vil bli omtala som underkapittel: 4.1 Bygningar og anlegg Innafor områder som er etter 12-5.nr 1 Bygningar og anlegg, er det i plan regulert til område for bustader frittliggande småhus, og leikeplass. Side 38 av 59

39 4.1.1 Område for bustader frittliggande småhus (BF) I planen er det lagt opp til 5 store tomtar. Dei er fordelt på to områder for regulert til bustader frittliggande småhus (BF1 og BF 2). BF1 er tomt 1, 2 og 3 og er 3.44 daa. BF2 er tomt 4 og 5 og er 2.31 daa. Kvar tomt er omtala i tabellen under. Område for frittliggjande bustader Areal (m 2 ) Beskriving av tomta Tomt 1 ca. 830 Dette er den første tomta ein kan kjøre inn til frå ny felles tilkomstveg i Tjødnåsen. Den grensar til grøntstruktur G2 i vest. Sjølv om ein må senke terrenget på denne tomta med ca. 3 meter er det flott utsikt i retning nord og vest. Det er gode solforhold. Haugen på austsida av tomten tar berre litt morgonsol. Topp golv er satt til ca.+32 m.o.h, og det er satt ut frå høgda på vegen ein har innkjøring frå. Ein vil kunne få universell utforming på tomta ved at terrenget vert senka. Etter senking vil det vera ein relativ flat tomt. Det er laga eit snitt i teikning 102 som er illustrasjon til detaljreguleringsplanen. I denne er det vist ei løysing der ein har flatt tak. Det er ikkje satt krav til at ein skal ha møne, men det er satt maks møne på 9 meter over gjennomsnittleg terreng og maks gesims 7 meter over terrenget. Det er god plass til 2 parkeringsplasser forutan dobbel garasje. Dette er vist i illustrasjon til plan. Tomt 2 ca. 860 Tomta grensar til grøntstruktur G2. Topp golv er satt til +33. Maks høgde på huset skal være som dei andre tomtane 9 meter over gjennomsnittleg terreng. Det er god plass til 2 parkeringsplasser forutan dobbel garasje i tilknyting til tilkomst. For at ein skal kunne få universell utforming og å få best mogleg utsikt er det valt å setter maks høgd på topp grunnmur til +33. Denne tomta vil etter opparbeiding vera ei relativt flat tomt. Terrenget er frå kote +27 til +38 før opparbeiding. Det må bli skråning eller mur mot grøntstruktur området. Ei løysing er vist i illustrasjon til plan. Side 39 av 59

40 Tomt 3 ca Den tredje tomta ein kjem til frå ny felles tilkomstveg er tomt 3. Dette er den største tomta i bustadfeltet. Dette er ei skrå tomt. Eksisterande terreng er frå kote + 40 og ned til kote 27. Ny veg for området medfører at ein må sprenge seg ned i terrenget i øvre del av tomta. Innkjøring er på kote +37,5. Då tomta er så skrå er det naturleg at ein har topp golv 3 meter lågare. Topp golv er satt til maks + 34,5. Hovud etasje på bygget vil då bli i 2. etasje. Denne tomta er sørvendt og utsiktretning er mot Nestjødna som er søraust for tomta. Nabotomt er gnr. 56 bnr Denne eigedommen er utbygd med ein einebustad. Ein vil sjå over taket på nabotomten. Nedre del av tomta vil ein ikkje trenge å gjera terrengending. Byggegrensa er satt 8 meter frå eigedomsgrensa i sørleg del av tomta. Tomta kan nyttast til naturtomt. Tomt 4 ca På toppen av haugen er det 2 tomter, og tomt 4 er den første ein kjem til av desse to. Den er ca.1290 m 2 og er rekna for å vera ei stor bustadtomt. Dette er den tomta som det er planer om å bygge hus på først. Det er her dotter til tiltakshavar med familie ynskjer å busette seg. Hovudtilkomstveg er satt i snuhammar som har høgd på kote +40,5m.o.h. Den er i eit område som terrenget må planerast 3 meter ned der vegen kommer. For at ein skal sleppe å sprenge for mykje av terrenget på tomta er maks grense for topp golv satt til ca.+ 42 m.o.h. Huset kan bli 9 meter over den høgda då gjennomsnittleg terreng dersom ein har saltak og ca. 7 meter over gjennomsnittleg terreng dersom det vert flatt tak. Denne tomta har svært god utsikt over Sjøpodlen i retning mot nordvest og Nestjødna i retning sør aust. Staden er på toppen og har ingen skuggeside. Då eigedommen grenser mot eit stup må Side 40 av 59

41 eigedommen sikrast med gjerde. Tomt 5 ca Tomt 5 er den andre tomta på toppen, den er også stor då den er ca m 2. Denne har innkjøring frå enden av felles tilkomstveg. Denne tomta vil bli relativt lik som tomt 4. Flott utsikt i alle retningar og gode solforhold. Denne tomta må også bli planert ned ca. 2 meter der det er topp. Det er fastsatt maks høgde på topp golv og til+42 m.o.h. I føresegna går det fram at maks møne er 9 meter over gjennomsnittleg terreng, så maks høgde vil bli ca. +51 på denne tomta også. Då eigedommen grenser mot eit stup må eigedommen sikras med gjerde Småbåtanlegg i sjø og vassdrag (f_sb) Ved kai er det regulert inn område i sjø som kan nyttast til småbåtanlegg. I dette området kan ein gjera tilordningar i sjø slik at ein kan ha båt liggande i nærleik av nausta. Då det er grunt kan det medføre noko mudring. Ein kan ha uteliggjarar frå kai for å få best mogleg utnytting av området i sjø. Begge desse tiltaka er søknadspliktige Uthus/naust/ Badehus (U/N/B) Det er satt av eit areal ved Sjøpodlen til formål uthus/naust/badehus. Der er det planlagt å bygge 5 naust i rekke. Desse kan vera opp til 40 m 2 i grunnflate. For at ein skal kunne ha det litt høgare under tak enn bustadhus i første etasje samtidig som ein kan få eit loft som ein kan nytta til andre båtrelaterte oppgåver, er det satt krav til at maks høg skal vera 5,0 meter over kaikant. Det er tenkt å bygge kai, og denne skal vera på ca. +2 m.o.h for at ein ikkje skal få problema med ev. springflod. Det er satt krav til utforming, fargar og material i føresegna, for å sikre at nausta vert utforma på ein estetisk god måte. Krav til området går fram i 3.3 i føresegner Leikeplass (f_l) Det er i plan lagt opp til å opparbeide ein felles sandkasseleikeplass. I plan er denne vist som f_leik. Den er 0.16 daa. Minimumskrav til sandkasseleikeplass er satt til å vera 150 m 2 i kommuneplanen. Den er plassert sentralt i bustadfeltet og i tilknyting til felles tilkomstveg i bustadfeltet, slik at det vert naturleg for alle dei 5 bustadene å nytte denne som samlingsstad. Det er satt krav til at den skal opparbeidast samstundes som den tekniske infrastrukturen for bustadområdet. Det er regulert ein mur i nedre del av leikearealet. Her vil ein også kunne sette opp eit gjerde dersom det vert naudsynt. Det vil vera naturleg å planere mest mogleg av arealet til kote +35,5. Leikeplassen skal vera fellesområde for bustadane i område BF1 og BF Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur I planområdet er det regulert inn 2 vegar. Offentleg veg (o_v1) og fellesveg (f_v2). Side 41 av 59

42 Offentleg veg (o_v1) er eksisterande tilkomstveg, medan fellesvegen (f_v2) er planlagt ny veg for tilkomst til bustadtomtene. Som grunnlag for utbygging av denne vegen ligg vegnormal for atkomstvegar A1, jf. SVV handbok 017. For denne standarden er det sett ein vegbreidde på 4m asfaltert vegbreidde med 2x0,5m skulder. Dette medfører ein regulert vegbreidde på 5m mellom regulerte kantliner. Figur C. 21. A1 Atkomsveger i boligområder, fartsgrense 30 km/t Fartsgrense: Det er skilta ved Podlen at det skal vera sone 30 km/t. Det er av den grunn ikkje nødvendig å søke om å få redusert fartsgrense i bustadområdet. Fartsgrense 30 km/t er dimensjonerande for fri sikt. Område for veg 1 og veg 2 er omtala i kap. under Offentleg veg (o_v1). Eksisterande veg Eksisterande veg Podlen er kommunal. I plan er den av den grunn regulert til å vera offentleg ( o_v1). Dette er tatt med i planområdet fordi denne vegen ikkje er regulert, og Stord kommune ved avdeling for regulering, byggesak og oppmåling bad om at denne del vart tatt med i planområdet. Då det ikkje er tenkt å gjera endringar på denne, er det i plan berre regulert ein veg på 5 meter breidde som følgjer eksistende trase. Kommunen eiger eit breiare areal enn vegbredda, og det som er utanfor vegen regulert til anna vegarealteknisk infrastruktur. Det vil vera som grøftekant der ein også kan leggje vatn, og avlaup. Vegen er avgrensa slik at det går fram at det er regulert snuplass, som også fungera er tilkomstveg for fleire bustader. Frisikt som gjelder for alle kryss med fartsgrense 30 km/t er vist i plan. I føresegna er det ikkje satt krav til opparbeiding, då den allereie er opparbeida. Jf. i 4.1 føresegna skal vegen følgje eksisterande trase Felles tilkomstveg (f_v2) Ny tilkomstveg for bustadfeltet starter som eit vanleg T-kryss frå den kommunale vegen Podlen. I krysset er svingradius satt R= 7 m. f_v2 Tjødnåsen er 128,7 meter lang blindveg med snuhammar på enden. Side 42 av 59

43 Snuhammaren er i samsvar med Stord kommune sin standard for snuhammar. Den er 4 meter brei og har min R=5 på kvar side og er over 9 meter lang. Snuhammaren skal også bli nytta som tilkomst til tomt 4 og 5. Reguleringsbredde på ny tilkomstveg( f_v2) er satt til 5 meter med vegutviding i svingane. Vegen er søkt lagt der det vil bli minst terrenginngrep. Skjeringar og fyllingar i samband med veganlegg kan leggjast til tilliggjande reguleringsføremål. I føresegna 4.2 er det satt krav til at vegen «skal opparbeidast med 4,0 meter asfalt og minimum 0.5 skulder på kvar side». Veghøgde er satt i plan, og mindre justeringar kan gjerast ved meir detaljering ved søknad om løyve. I lengdesnitt går det fram at det regulerte høgdar i veg tilsvara jamn stigning på 1/8 (12%). Det er slakare i starten av vegen og i slutten av vegen, der det er 5% stigning. Lengdeprofilet som viser stigning på veg er også lagt ved som vedlegg til planomtale. Tegn.nr.104 Lengdesnitt for f_v2 Rev 1. Figur 2. Lengdesnitt for f_v2. I starten av vegen må ein fylle litt opp, midten vert det skjering i terrenget og på enden av vegen er ein oppe til terreng nivå. Det er utfordrande å kome opp med veg som tilfredsstiller minste horisontalkurveradius 30 meter då vegen må slynge seg opp der det blir minst terrengendring. Av den grunn har begge svingane breddeutviding. Side 43 av 59

44 4.2.3 Anna vegareal- teknisk (f_avt 1) For at SIM skal sleppe å kjøre opp tilkomstvegen, er det valt å plassere område for oppstillingsplass for bossdunkar ved Podlen. I plan er dette vist som f_avt1. Det er satt som krav at området som er 1 meter ut frå eksisterande veg skal opparbeidast med asfalt. Arealet til dette er 49,5 m 2. På tømmedagen må ein ta bossdunkane ned til denne staden, og etterpå ta dei opp til eigen tomt. Det er ikkje lagt opp til at bossdunkar skal stå på denne staden permanent. Langs dei to vegane er det regulert fleire område for anna vegareal- teknisk. Det arealet som er eigd av Stord kommune er offentleg areal, og det som vert ved ny tilkomstveg vert felles. I føresegna går det fram at arealet langs veg regulert til anna vegareal teknisk kan vera grøft, fyllingskant, murar eller kant for skjering. Ein kan føre vatn- og avlaup i grøfter i desse områda. Områda skal gjevast ei funksjonell og tiltalande utforming. Løysing skal vera gjort nærare greie for i søknad om løyve for teknisk plan. Området kan ikkje nyttast til oppstilling av bilar eller andre ikkje godkjente varige konstruksjonar Kai (f_kai) I område der det er regulert til kai for båtopphald og båtopplag er det grunt. For at ein ikkje skal måtte ha stor mudring i sjø er det valt å ha kai som er fylt ut i sjø for å få god tilkomst for småbåt. I kommuneplanen er området satt av til småbåthamn, og tiltaket er ikkje i konflikt med dette. Kommuneplanen har føringar for kor stor avstand det skal vera frå naust til kaikant. I 3.5 i kommuneplan for Stord kommune går det fram at ein at kai-/bryggjefronten helste ikkje ha større avstand frå naustet enn 2 meter. Det er ikkje valt å flytte nausta lenger ut sjø av den grunn. Dette fordi det ikkje er så praktisk i forhold til båtopplagplassen som ein ynskjer å ha. 4.3 Grøntstruktur Innafor områder som er etter 12-5.nr 3 Grøntstruktur er det tre områder Grøntområde (G1, G2 og G3 ) Område G1 er i Podlen. Det er svært bratt. Det grensar til ny veg, og i samband med søknad om løyve for denne kan ein kunne søke om å få gjera krysset til denne betre. Ein tenker ikkje å gjera store endringar med terrenget, men det er opning for å kunne tilplanta i område dersom dette er eit ynskje. Grøntområde ( G2) er sør og vest for planlagt område for bustader. Dette er ca m 2. I føresegna til plan går det fram at ein kan opparbeide ein skogsveg som kan gå heilt fram til område for kai nordvest i planområdet. I grøntområdet går det ein bekk. Eit område 1485,7 m 2 rundt denne er i tillegg regulert til omsynsone for landskap. Dette området er blitt så stort for å sikre mogleg kulturminne i grøntområdet også. Det er sett krav i føresegnene at ein eventuell skogsveg ikkje må kome i konflikt med omsynssona for landskapsvern. Frå Podlen og ned til Sjøpodlen går det ein sti. Denne er bratt, og det er ynskjeleg at stien vert opparbeida som ein grusa skogsveg som ein kan kjøra med traktor. Ein må søke om løyve for å gjera dette tiltaket. I forslag til føresegn til plan i område G2 står det: «Det kan etablerast turveg/skogsveg med grusa dekke og planert bredde inntil 3,0m innafor areal avsett til grønstruktur 2. Skogvegen kan nyttast av ATV og traktor ved løyve frå grunneigar. Rettar og plikter til vedlikehald tilfell eigarar av nausta innafor planområdet». Side 44 av 59

45 4.4 Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhøyrande strandsone Ferdsel i sjø (F) Det er regulert inn seglingslei i planområdet. Dette området er der for å sikra at det er seglingslei fram til småbåtanlegg som er regulert innafor område for ferdsel i sjø Naturområde i sjø og vassdrag (NSV1 OG NSV2) I planen er det to områder som er regulert til naturområde i sjø og vassdrag( NSV1 og NSV2). Område NSV1 er eit området som ein tenker å gjera tiltak for prøve å gjera området meir attraktivt for sjøauren. Stord jakt og fiskarforeining vil bli kontakta for å laga tilkomsten til bekken meir tilgjengeleg. NSV2 er areal som skal sikrast som naturområde i sjø. Dette området er også i område for omsyn landskap (H550). 4.5 Omsynssoner I plan er det regulert inn omsynssoner. Det er omsyn for frisikt (H140_1, H140_ 2 etc.) Det er også regulert inn omsynsone for landskap (H 550_1). Desse områda er omtala i kap og kap under Frisikt Det er regulert inn område for frisikt i kryssa i Podlen o_v1 og ny veg f_v2. Fartsgrensa er 30 km/t og det er dimensjonerande fart for frisiktssona. Frisiktssona er berekna ut frå 4 x 30 meter i kvar retning i kryss for veg (o_v1). Det er vidare satt frisikt i sving slik at ein minimum har frisikt 3 x 20 meter for veg (f_v2). Tilkomstvegen f_v2 er forholdsvis bratt (12%) og med krapp kurvatur. Det er lagt inn frisiktsoner i kurvaturen. Denne er lagt inn med møtesikt lik 30m. Det er etter vegnormalen krav om frisikt tilsvarande møtesikt på 50m. Slik frisikt vil gi svært store utslag i dette terrenget, og vil medføre store terrenginngrep. Det vil også skape store sideflater til vegen i kurvaturen som kan bli krevjande å vedlikehalde. Figurane under viser utslaga på frisiktsonene i kurvatur ved h.h.v 30 og 50 m møtesikt. Side 45 av 59

46 4.5.2 Omsyn landskap. Det er svært flott rundt bekken som går mellom Nestjødna og Sjøpodlen. Dette området er av den grunn regulert til omsynssone for landskap. Mindre tiltak i bekken kan ein gjera dersom dette er tiltak som gjer at sjøaure får betre vilkår. I føresegna er det er det laga ein eigen paragraf 7.2 som omhandlar dette arealet. Side 46 av 59

47 5 Verknader av utbygginga I oppstartsmøte vart det gjort ei vurdering over kva viktige tema ein skal gjera i ei utgreiing om i planarbeidet. Følgjande tema vil bli utgreia i dette kapittel: Talet på bustader, veg-/ trafikksituasjon, trafikktryggleik og tilgjenge, parkering, kollektivtrafikk, støy/forureining, skule/ barnehage, barn og unge sine interesser i planområdet, estetikk, omsyn til naboar, naturmangfald, kulturminne, energiløysingar, vatn-, avlaup og overvasshandtering, renovasjon, økonomiske konsekvensar, eigedomsinngrep, universell utforming, risiko- og sårbarheit. 5.1 Talet på bustader/befolkningsvurdering I plan er det lagt opp til 5 tomtar for einebustader- frittliggande - småhus (BF). Vanlegvis er det barnefamiliar som bygger seg einebustader, og ved å rekna at det gjennomsnittleg er 4 personar i kvar hus, vil ein få bustader for ca. 20 personar. 5.2 Veg/ trafikksituasjon, tilkomst /avkjørsel Podlen er ein trygg tilkomstveg med lite trafikk. Fartsgrensa er 30 km/t så fartsgrensa trenger ein ikkje å senke. Vegen har kapasitet til auka trafikk då den er dimensjonert for trafikk opp til 80 bustader då det er asfaltert vegbredde 5 meter. Planen medfører regulering av frisikt i kryss på o_v1 og f_v Trafikktryggleik og tilgjenge For å få sikker veg med god tilgjenge er det regulert ein veg med stigning 1/8 (12%). Det er bratt terreng der vegen skal gå men den er plassert der det vil bli minst fylling og skjering. I ein ideell situasjon kan ein ha er veg som er maks 8 % stigning. Det kan ein ikkje her. Det regulert breiare veg med bredde utviding i svingane for at ein kan sikra at ein kjem opp med ein brannbil. Dette sikrar at ein har ein veg som ikkje er vanskeleg å kjøre opp på vinterstid. Viser til kap Vegen er berre 128,7 meter lang og sjølv om fartsgrensa er 30 km/t er det lite truleg at brukarane av vegen til dei 5 bustadene vil halde denne farten, dette fordi det er ein svingete veg med relativt mange utkjøringar i forhold til lengda på vegen. I svingane er det møtesikt 50 meter, og det gjer at ein treng halde farten låg. Det er ikkje regulert inn fortau eller gang- og sykkelveg då både ny veg og eksisterande veg er med liten trafikk og låg fartsgrense. Skogsvegen i grøntområde G2 vil gjera skogen meir tilgjengeleg for traktor og elles for folk som ynskjer å bruke skogen som rekreasjonsområde. 5.4 Parkering for sykkel og bil Det er store tomtar og det er stilt krav til tomtane at dei har 2 parkeringsplassar på eigen grunn. I kommuneplanen er det satt krav til 2 sykkelparkering for bueining over 90 m 2. Dette kravet vil også gjelde i denne planen. 5.5 Kollektivtransport Det er kort veg til busslomme for busstopp. Planen vil ikkje medføre at ein treng utvide eksisterande kollektivtransport tilbod. Side 47 av 59

48 5.6 Støy/forureining Planen vil ikkje medføre at det vert auka støy eller forureining i planområdet. Biltrafikken vil utgjera lite støy og lite luftforureining. 5.7 Skule/ barnehage Det er kort veg til Tjødnalio barneskule og barnehage. Det er også ein barneskule som har kapasitet til å få fleire elevar. 5.8 Barn og unge sine interesser i planområdet. Bustadfeltet i Podlen er eit eldre bustadfelt der borna har blitt vaksne. Eksisterande leikeplass i Podlen berer preg av at dette er eit område som ikkje har hatt aktivt vellag for å vedlikehalde leikeplassen. I skogen er det ikkje teikn etter aktivitet frå born. Området kan vera nytta til leik. 5.9 Leikeplass- og opphaldsareal I plan er det lagt opp til å få ein ny sandkasseleikeplass. Opplysningar om denne er gitt i kap I planprosessen vart det undersøkt med Stord kommune om ein burde leggje ressursar i å oppgradera eksisterande leikeplass i Podlen i staden for å lage ein ny felles sandkasseleikeplass for dei 5 nye bustadene. I møte med Stord kommune vart det konkludert at det var ynskjeleg med ein sandkasseleikeplass innanfor 50 m frå bustadane, på minimum 150 m Landskap Det er lagt opp til utbygging i den del av planområdet som har best utsikt og har skog med låg bonitet. Stor del av landskapet er tatt vare på, ved at ein har regulert store områder for grøntområde og landskap. I område for bustader har ein valt å sprenge seg ned i terrenget. Dette er på grunn av at bustadene då vil framstå meir stadstilpassa. Det er også nødvendig for å få gode utområdet som ikkje krev utvendige trapper Estetikk. Det er lagt opp til 5 store einbustadtomter. Her vil ein kunne bygge flotte villaer med fantastisk utsikt. Det er satt krav til bustadene med garasje slik at desse ikkje vert for stor for tomta. Det er satt maks høgd på huset til 9 meter frå møne og maks 7 meter frå gesims til gjennomsnittleg terreng. I dag er det mange som ynskjer å bygge hus med flate tak. Dersom ein velje det, vert det maks. høgd på 7 meter over terrenget. Det er ikkje regulert møneretning for at dette skal vera mogleg å velje flatt tak. I område for naust er det satt krav til at ein ikkje bygger høgare naust enn 5 meter over terreng. Det kan bli bygd 5 naust i rekke. Nausta er plassert slik at størsteparten av grunnflata er der det er ein knaus i dag. Ein vil få ein mindre terrengendring frå kote +4 til kote +2 som vil bli skjult bak nausta då skjeringa vert i bakkant Omsyn til naboar Det er kome merknad frå bustader i Podlen. Brevet er kommentert i kap. 3. Ved fastsetting av topp golv (TG), som igjen vil gje føringar for topp tak for kvart hus, er omsynet til naboar blitt vurdert i planprosessen. Det er laga ein illustrasjon til plan som illustrera 3 tomtar som grensar til Podlen. Av desse kan ein sjå at ein legger opp til å fjerne litt av haugen for få bustadene lågare. Såleis tar dei nye bustadene mindre sol enn det Side 48 av 59

49 skogen gjer i dag. Tjødnåsen er sør for bustadene i Podlen og haugen som er 18 meter høgare enn Podlen tar sol om formiddagen i perioden frå kl. 10 til kl. 15. Dette vil bli betre no viss ein fjernar skogen med tre som er meter høge og får bustader som maks er 9 meter høge. Då både tomt 4 og 5 må leggjast ca. 2 meter lågare enn toppen av Tjødnåsen vil møne verte maks på kote +51 medan topp tre er ca. på kote +60 til 62. Bustadtomt 1 vil bli lagt 3 meter lågare enn eksisterande terreng. Maks møne vil der kunne bli +41 m.o.h Friluftsliv/ grøne interesser Det er ikkje kjent at området er nytta til friluftsliv. Planen vil medføre at det kan bli opparbeida ein privat skogsveg som vil gjera at området vert meir tilgjengeleg for allmenn ferdsel Naturmangfald Stor del av plan har ein valt å regulere til område for grøntstruktur. Planen sikrar at den del av skogen som har høg bonitet vert regulert til Område for grøntstruktur (G2 og G3). Der det kan vera svært viktige naturtypar (Biologisk mangfald) ved Nestjødna er det også omsynsområde for landskap. Området som ligg rett ved/delvis over Nestjødna som er ein viktig naturtype med eit stort artsmangfald og fleire sjeldne artar. Det renn ein bekk rett gjennom området. Området er dekka av omsynssona for landskap (H_550) Kulturminne Det kom tilbakemelding frå Hordaland Fylkeskommune, avdeling for kultur- og idrettsavdelinga den Merknaden med kostnadsoverslag er lagt ved planomtalen. Dei orienterte om at dei ynskjer å gjera ei arkeologisk registrering for å avgjera om tiltaket kjem i konflikt med hittil ikkje registrerte kulturminne, jf. 9 i kulturminnelova. Området som merknaden gjaldt for er i område for Grøntstrukur (G2). Det er område sør for bekken. I kostnadsoverslag vart det orientert om at det ville koste opp mot kr. for registreringa. Då området er i eit område ein ikkje tenker seg å ha nokon utbygging, vart det undersøkt om ein kunne sikre kulturmiljøet i planformål og omsynsone. Me fekk denne tilbakemeldinga : «I prinsippet skal undersøkingsplikta etter 9 i kulturminnelova oppfyllast på reguleringsplannivå. Dette gjeld alle arealføremål, også LNF og grønstruktur. Når det gjeld verneføremål i reguleringsplanar, altså der arealføremål og føresegnene i praksis sikrar eit «graveforbod», vil det ikkje være naudsynt eller hensiktsmessig med ei omfattande registrering. Det vesentlige i slike saker er at føremål og føresegner sikrar at det krevjas ei reguleringsendring for å sette i gang tiltak som kan være skadelig for moglege ikkje registrerte kulturminner. Ei reguleringsendring vil dermed utløyse krav om 9- registreringar etter kulturminnelova. Ein kan til dømes nytte arealføremålet naturområde, som er eit av underføremåla til grønstruktur. Dette føremålet opnar ikkje for noko varige tiltak, og med føresegner om ingen inngrep i grunnen er det ei tilstrekkeleg vern for eventuelle ikkje kjende kulturminner. Dette føreset at det er snakk om ein viss storleik på areala, som ikkje er inneklemt mellom bustader og anna. Hordaland fylkeskommune kan fyrst vurdere om dette er tilstrekkeleg når planen kjem på høyring med arealføremål og føresegner.» Side 49 av 59

DETALJREGULERING GNR/BNR 56/295 M.FL., TJØDNÅSEN - 1. GONGS HANDSAMING

DETALJREGULERING GNR/BNR 56/295 M.FL., TJØDNÅSEN - 1. GONGS HANDSAMING Arkivref: 2013/3556-14779/2014 Saksh.: Gudfinna Erlingsdottir Saksnr Utval Møtedato 27/14 Forvaltningsstyret 26.06.2014 DETALJREGULERING GNR/BNR 56/295 M.FL., TJØDNÅSEN - 1. GONGS HANDSAMING Framlegg til

Detaljer

Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307. Stord kommune

Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307. Stord kommune Føresegner til Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307 Stord kommune Utarbeida av Side 1 av 7 sider 1 GENERELT 1.1 Areal Areala innafor planområdet er regulert til følgjande

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING Arkivref: 2012/2734-12884/2013 Saksh.: Merete Refstie Hageberg Saksnr Utval Møtedato 29/13 Forvaltningsstyret 27.06.2013 DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 22/23 M.FL, HAGA MAT - 1. GONGSHANDSAMING Framlegg

Detaljer

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg.

Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for ei utbygging av bustadar med tilhøyrande anlegg. Detaljregulering for Roa 2, bustadområde i Ølen, (bustader på gnr. 271, bnr. 8 og 114) Føresegner Dei regulerte områda er på plankartet vist med reguleringsgrense, og avgrensar seg til gnr. 271, bnr. 8

Detaljer

Føresegner for «Detaljregulering for gnr /bnr 27/ 606 m.fl, Svehaugen». Stord kommune. Detaljregulering for. Gnr/ bnr 27/606 m.

Føresegner for «Detaljregulering for gnr /bnr 27/ 606 m.fl, Svehaugen». Stord kommune. Detaljregulering for. Gnr/ bnr 27/606 m. Stord kommune Detaljregulering for Gnr/ bnr 27/606 m.fl, Svehaugen Plan-id: 201503 FØRESEGENER Utarbeida av Side 1 av 5 sider 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense.

Detaljer

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07 Privat forslag til reguleringsplan ANGELTVEIT VEST Gnr/Bnr - 23/ 4 og 6 m.fl. Fjell Kommune FØRESEGNER 1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: I II III

Detaljer

Føresegner for «Detaljregulering for gnr /bnr 22/ 23 m.fl, Haga Mat». Stord kommune. Forslag til. Detaljregulering for. Gnr/ bnr 22/23 m.

Føresegner for «Detaljregulering for gnr /bnr 22/ 23 m.fl, Haga Mat». Stord kommune. Forslag til. Detaljregulering for. Gnr/ bnr 22/23 m. Stord kommune Forslag til Detaljregulering for Gnr/ bnr 22/23 m.fl, Haga Mat Plan-id: 201216 FØRESEGENER Utarbeida av Side 1 av 6 sider 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen

Detaljer

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart.

Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Fjell Kommune Privat forslag til reguleringsplan TONA SØR GNR/BNR del av 41/ 1 og 41/20, 41/136 FØRESEGNER 1 Allment Reguleringsføresegnene gjeld for området synt med grenseline på reguleringskart. Det

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307. Stord kommune

Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307. Stord kommune Forslag til føresegner til Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307 Stord kommune Utarbeida av Side 1 av 9 sider 1 GENERELT 1.1 Detaljregulering for Tjødnåsen Detaljregulering

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE PlanID: 201221 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5

Detaljer

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER

Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER Osterøy kommune Reguleringsplan Bruvik sentrum, del aust REGULERINGSFØRESEGNER 1 Reguleringsplan for Bruvik sentrum, del aust på g.nr.153, Osterøy kommune Reguleringsplan utarbeidd av : FORTUNEN AS v/

Detaljer

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE.

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201204244-14 Arkivnr. 714 Saksh. Nordmark, Per, Slinning, Tore, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.03.2013

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING. Føresegner til bebyggelsesplan for felt B3 - Kvernevatn Aust

BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING. Føresegner til bebyggelsesplan for felt B3 - Kvernevatn Aust Åseral kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 06/00596-12 Sakshandsamar: Astrid Marie Engeli Dato: 08.05.2007 BEBYGGELSESPLAN FOR B3, KVERNEVATN AUST - 2. GONGS HANDSAMING Føresegner til bebyggelsesplan for felt

Detaljer

Båt- og Skipsmuseum i Gravdal

Båt- og Skipsmuseum i Gravdal Føresegner til Båt- og Skipsmuseum i Gravdal Gnr 201 Bnr 1, Halsnøy Kvinnherad kommune Utarbeida av Ing. Øyvind Jørgensen Stord 02.06.10 Ing. Øyvind Jørgensen as 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/644-6867/14 Saksbeh.: Arkivkode: Magnhild Gjengedal PLAN sone Saksnr.: Utval Møtedato 27/14 Formannskap/ plan og økonomi 03.04.2014 SAMLA SAK - REGULERINGSENDRING

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 98/09 Komité for plan og utvikling 21.04.2009 Framlegg til

Detaljer

Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER

Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER Detaljplan for småbåthamn Haganesvika Gnr 52 bnr 227, 229 mfl, Haganes Fjell kommune REGULERINGSFØRESEGNER Det regulerte området er vist med grenselinjer på plankart datert 22.11.11 Arealet skal regulerast

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER

REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER 1 GENERELT Desse føresegner gjeld for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Innanfor planens avgrensing skal arealbruken

Detaljer

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN

Fjell kommune. Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN Fjell kommune Reguleringsføresegner for: Jf plan- og bygningslova (pbl) 26 Gnr. 42, Bnr. 3; Bnr. 49; Bnr. 99; samt del av Bnr. 83 og 85 MAIMYRA, BRATTHOLMEN 1 GENERELT 1.1 Det regulerte området er vist

Detaljer

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD LINDÅS KOMMUNE KVERNHUSMYRANE 20 5914 ISDALSTØ Bergen, 6. juli 2015 SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD På vegne av Anders Myking Fammestad, søker as i samarbeid

Detaljer

Reguleringsføresegner 02007 Reguleringsplan for Tymbrålen - Endring

Reguleringsføresegner 02007 Reguleringsplan for Tymbrålen - Endring Reguleringsføresegner 02007 Reguleringsplan for Tymbrålen - Endring Arkivsak: 02/00522 Arkivkode: L12 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR TYMBRÅLEN ENDRING Saksbehandlar / planlegjar: Per Steinar Nedkvitne

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS Arkiv: Saksmappe: 2013/699-17427/2014 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 14.08.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 95/14 Komité for plan og utvikling 02.09.2014 123/14 Komité for plan og utvikling

Detaljer

REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE. FØRESEGNER Juni 2010. Side 1

REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE. FØRESEGNER Juni 2010. Side 1 REGULERINGSPLAN LUNDSHAGEN / LUNDSNESET Gnr. 95, Bnr. 50 m.fl. KVINNHERAD KOMMUNE FØRESEGNER Juni 2010 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert 04.06.2010. 1.2

Detaljer

DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING

DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING Arkivref: 2011/3500-8915/2016 Saksh.: Merete Refstie Hageberg Saksnr Utval Møtedato 20/16 Forvaltningsstyret 12.05.2016 DETALJREGULERING GNR/BNR 57/555 M.FL., SNIKKERSVINGEN - 1. GONGSHANDSAMING Framlegg

Detaljer

REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE 1 Endring av 3.1.1-3.2.3-3.2.4 Endring merket med RØDT. Blå utgår B REGULERINGSPLAN GRUNNAVÅGEN 2, MOSTER, BØMLO KOMMUNE REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

Føresegner. Planid: 20100109 Arkiv nr.: Plan: Områdereguleringsplan Sørstrand / Austvik

Føresegner. Planid: 20100109 Arkiv nr.: Plan: Områdereguleringsplan Sørstrand / Austvik Plan: Områdereguleringsplan Sørstrand / Austvik Utarbeidet av: Kinn Arkitekter As Revisjon i prosess: 06.03.13, 15.03.13 Vedtak/stadfesting: Avskrift: Føresegner Planid: 20100109 Arkiv nr.: Dato: 10.01.2012

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 109 BNR. 14, BØMLO KOMMUNE PLANID: 201212 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5 BYGNINGAR OG ANLEGG

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Jf. adresseliste Dato: 22. mars 2013 VARSEL OM OPPSTART AV PRIVAT DETALJREGULERING, 2. GONGS VARSEL, FOR DEL AV GNR. 50, BNR. 13-18 M. FL. FRITIDSBUSTADER STREITET, KYSNESSTRAND,

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, offentlege mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER FOR REGULERINGSPLAN GNR. 81, BNR. 181 og 90 ROSENDAL HYTTETUN OG CAMPING, VEDAVIKA I KVINNHERAD KOMMUNE

REGULERINGSFØRESEGNER FOR REGULERINGSPLAN GNR. 81, BNR. 181 og 90 ROSENDAL HYTTETUN OG CAMPING, VEDAVIKA I KVINNHERAD KOMMUNE REGULERINGSFØRESEGNER FOR REGULERINGSPLAN GNR. 81, BNR. 181 og 90 ROSENDAL HYTTETUN OG CAMPING, VEDAVIKA I KVINNHERAD KOMMUNE 1 FØREMÅL 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert

Detaljer

Reguleringsplan Storemyr i Åbødalen Gnr. 32, Bnr. 4, Sauda kommune. Plan ID: 2014003

Reguleringsplan Storemyr i Åbødalen Gnr. 32, Bnr. 4, Sauda kommune. Plan ID: 2014003 Reguleringsplan Storemyr i Åbødalen Gnr. 32, Bnr. 4, Sauda kommune. Plan ID: 2014003 Føresegner Mai 2016 Dette dokumentet inneheld føresegner knytt til framlegget for reguleringsplanen for Storemyr i Åbødalen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453. Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014

SAKSFRAMLEGG. Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453. Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014 OS KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Henning Wenaas Ribe Arkivsaksnr.: 13/695 Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453 Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014 Godkjenning

Detaljer

PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53.

PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53. PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53. Prosjekt Konsult Kvinnherad AS Side 1 Innhald 1. Innleiing a. Bakgrunn /intensjon b. Kortversjon c. Arealoppgåve 2. Eksisterande

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Detaljregulering for gnr/bnr 27/89 m.fl.,borggata Stord kommune

Detaljregulering for gnr/bnr 27/89 m.fl.,borggata Stord kommune Føresegner Detaljregulering for gnr/bnr 27/89 m.fl.,borggata Stord kommune Planid:201306 Dei regulerte områda er vist med reguleringsgrense på plankartet. Innanfor dei regulerte områda skal arealbruken

Detaljer

REGULERINGFØRESEGNER

REGULERINGFØRESEGNER Reguleringsplan for bustadfelt Eikelitunet REGULERINGFØRESEGNER Utarbeida for: Edvard Jarle Bolstad Grethe Finsrud Agerlie Karl Magne Bolstad Planleggjar: FORTUNEN AS Torgallmenningen 7 5014 Bergen 1/

Detaljer

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn Aukra kommune Arkivsak: 2014/820-13 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 58/14 Drift og arealutvalet 03.12.2014 Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404)

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201205 Arkivsaksnr: 2012/1089-12 Sakshandsamar: Rune Iversen Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 90/2014 18.08.2014

Detaljer

Føresegner til Båt- og Skipsmuseum i Gravdal Gnr 201 Bnr 1, Halsnøy.

Føresegner til Båt- og Skipsmuseum i Gravdal Gnr 201 Bnr 1, Halsnøy. Føresegner til Båt- og Skipsmuseum i Gravdal Gnr 201 Bnr 1, Halsnøy. Plan ID: 20100002 Kvinnherad kommune Utarbeida av Ing. Øyvind Jørgensen Stord 09.02.11 Føresegner til reguleringsplan for museum for

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Plan-id: 201503 Stord kommune

Plan-id: 201503 Stord kommune Planomtale med ROS- analyse for «Detaljregulering for gnr./bnr. 27/606 m fl., Svehaugen» Plan-id: 201503 Stord kommune Utarbeida av Side 1 av 36 FORORD Planomtale med Ros- analyse for «Detaljregulering

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saknr FAST UTVAL FOR PLANSAKER 06.08.2009 069/09 KOMMUNESTYRET 19.08.2009 078/09 FAST UTVAL FOR PLANSAKER 12.11.2009 100/09 FAST UTVAL FOR

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF Ørsta 22.09.2015 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID

Detaljer

PLANPROGRAM. Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Førde kommune. Planoppstart

PLANPROGRAM. Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Førde kommune. Planoppstart PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan Smedstad gbnr 22/30, 52, 214 Sist rev. 09.10.2014 Planprogram Smedstad gbnr 22/30, 52, 214, planid 143220120001 Dato Sakshandsamar Kontrollert av Status Oppdragsgjevar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/2001

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/2001 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Handegård Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/2001 Reguleringsplan for Marifjøra (endring) Plan ID 1426-2011004 Rådmannen si tilråding: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Kjell Aage Udberg ARP - 20120109, K2 - L12 12/2108 Privat detaljreguleringsplan

Detaljer

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Stekka hyttefelt, gnr 32 bnr 176 mfl Sætveithagen, Jondal kommune

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Stekka hyttefelt, gnr 32 bnr 176 mfl Sætveithagen, Jondal kommune Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutval for Teknisk og Næring 22.04.2014 028/14 Kommunestyret 30.04.2014 024/14 Saksbeh: Sigbjørn Haugen Saka blir avgjort av: Kommunestyret

Detaljer

Melding om vedtak. 1. gongs handsaming og utlegging til offentleg ettersyn og høyring for detaljregulering Hovden Appartement gnr/bnr 1/113 & 1/116

Melding om vedtak. 1. gongs handsaming og utlegging til offentleg ettersyn og høyring for detaljregulering Hovden Appartement gnr/bnr 1/113 & 1/116 Bykle kommune Rådmannsstaben SPISS Arkitektur & Plan AS Postboks 151 4662 KRISTIANSAND S Melding om vedtak Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2014/616-18 Hanne Heieraas Evju, 37938500 L12 23.04.2015

Detaljer

Fjell kommune, Langøyna Ørnhaugen Kystlandsby

Fjell kommune, Langøyna Ørnhaugen Kystlandsby Fjell kommune, Langøyna Ørnhaugen Kystlandsby Reguleringingsplan: xxx Saksnummer: Dato sist revidert: 29.09.06 Reguleringsføresegner for gnr 16 bnr 36 og del av bnr 1 Reguleringsføresegner gnr 16, bnr

Detaljer

SULDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7.

SULDAL KOMMUNE. Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7. SULDAL KOMMUNE Reguleringsplan for Helganes rasteplass Rv 13 Kolbeinstveit Helganesbrua jf. plan- og bygningslovens (pbl) 12-7 Plan ID: 201306 Framlegg til reguleringsføresegner Saksnummer: Datert / sist

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

Detaljregulering for gnr/bnr 131/1 m.fl., Prestalio, Etne kommune PlanID 201204

Detaljregulering for gnr/bnr 131/1 m.fl., Prestalio, Etne kommune PlanID 201204 Detaljregulering for gnr/bnr 131/1 m.fl., Prestalio, Etne kommune PlanID 201204 Føresegner 1 Reguleringsføremål 1.1 Arealet er regulert til følgjande føremål: Område for bygningar og anlegg (pbl 12-5,

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: K2-L12 ARP-20120101, Arkivsaknr 12/34 PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN NOTØBAKKEN, GBNR

Detaljer

Vår ref.: Dag Loftesnes/Heidi Helle Deres ref.: Dato: 11. september 2015

Vår ref.: Dag Loftesnes/Heidi Helle Deres ref.: Dato: 11. september 2015 Sogndal kommune Tenesteeining Plan Postboks 153 6851 SOGNDAL Vår ref.: Dag Loftesnes/Heidi Helle Deres ref.: Dato: 11. september 2015 SØKNADAR FOR BRÅTANE BUSTADFELT Bråtane Sogn as er endeleg i full gang

Detaljer

ILLUSTRASJONSPLAN FOR 20120014 364 DP MØVIK BUSTAD OG NÆRINGSPARK (11-116 MFL)

ILLUSTRASJONSPLAN FOR 20120014 364 DP MØVIK BUSTAD OG NÆRINGSPARK (11-116 MFL) ILLUSTRASJONSPLAN FOR 20120014 364 DP MØVIK BUSTAD OG NÆRINGSPARK (11-116 MFL) Innhald Planområdet... 2 Planlagt bygg... 3 Solforhold... 6 Veg... 8 Fjernverknad... 11 Nær verknad / naboar... 14 11/41 og

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret 07.10.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret 07.10.2014 Bygland kommune Arkiv: 34/15 Saksmappe: 2011/283 Sakshandsamar: Inger Siri Lidi Dato: 12.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015 SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015 Saksbehandlar ArkivsakID Julie Daling 14/1856 2.gongs handsaming av detaljreguleringsplan

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer

Fjell kommune, Langøyna Ørnahaugen Kystlandsby

Fjell kommune, Langøyna Ørnahaugen Kystlandsby Reguleringsføresegner gnr 16, bnr 36 og del av bnr 1, Fjell kommune Fjell kommune, Langøyna Ørnahaugen Kystlandsby Reguleringingsplan: Saksnummer: 05/4970 Dato sist revidert: 30.09.09 Reguleringsføresegner

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534 Arkiv: L12 Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. Rådmannen si tilråding: 1. Plan- og forvaltningsstyret sluttar

Detaljer

OSPELUNDEN BUSTADFELT Reguleringsføresegner pbl 12-7

OSPELUNDEN BUSTADFELT Reguleringsføresegner pbl 12-7 KVINNHERAD KOMMUNE Detaljreguleringsplan for: OSPELUNDEN BUSTADFELT Reguleringsføresegner pbl 12-7 Sakshandsaming i samsvar med plan- og bygningslova av 1985. Saksnr Dato Sign Kvinnherad forvaltningsstyre

Detaljer

GULEN KOMMUNE Reguleringsføresegner til detaljreguleringsplan for: Gbnr. 91/1, Mjømna, Mjømna bobil camp og båtferie. Planid: 2014004.

GULEN KOMMUNE Reguleringsføresegner til detaljreguleringsplan for: Gbnr. 91/1, Mjømna, Mjømna bobil camp og båtferie. Planid: 2014004. GULEN KOMMUNE Reguleringsføresegner til detaljreguleringsplan for: Gbnr. 91/1, Mjømna, Mjømna bobil camp og båtferie. Planid: 2014004. Planen datert: 14.04.2015 Revisjonar: 18.05.2015 Saksbehandling /

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR SANDVIKA. Del av Gnr 64, bnr 1 og 30 Kvinnherad kommune

REGULERINGSFØRESEGNER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR SANDVIKA. Del av Gnr 64, bnr 1 og 30 Kvinnherad kommune REGULERINGSFØRESEGNER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR SANDVIKA Del av Gnr 64, bnr 1 og 30 Kvinnherad kommune Generelt Desse føresegnene utgjer saman med plankart av 25.05.11. detaljreguleringsplan for Sandvika,

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR./BNR. 131/1 M.FL., PRESTALIO

REGULERINGSFØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR./BNR. 131/1 M.FL., PRESTALIO REGULERINGSFØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR./BNR. 131/1 M.FL., PRESTALIO Det regulerte området er vist på plankart revidert 10.03.2015. Areala innanfor plangrensa er regulert til område for: Areal

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 10.06.2015 046/15 EDM Sakshandsamar: Ebbe Dam Meinild Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 14/160-17 Offentleg ettersyn - Reguleringsplan

Detaljer

FJELL KOMMUNE Reguleringsføresegner for: jf plan- og bygningslovens (pbl) 12-7

FJELL KOMMUNE Reguleringsføresegner for: jf plan- og bygningslovens (pbl) 12-7 FJELL KOMMUNE Reguleringsføresegner for: jf plan- og bygningslovens (pbl) 12-7 Reguleringsendring ny offentleg veg Søre Straume - Ebbesvik Del av Gnr 45, Bnr 1, 3, 5 og 8 m.fl. Plannr. 20070056 DatertRevidert

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret PS 26.01.

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret PS 26.01. Sakspapir Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Rune Roalkvam K2 - L12, Gnr/bnr - 145/1,16 07/2102 Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Markus Mohn Werner Arkivsaksnr.: 12/3694-34. Mindre endring - Hodlekve-Fosskammen PlanID: 2013004.

Saksframlegg. Sakshandsamar: Markus Mohn Werner Arkivsaksnr.: 12/3694-34. Mindre endring - Hodlekve-Fosskammen PlanID: 2013004. Saksframlegg Sakshandsamar: Markus Mohn Werner Arkivsaksnr.: 12/3694-34 Arkiv: L12 Mindre endring - Hodlekve-Fosskammen PlanID: 2013004 * Tilråding: Forvaltningsutvalet legg framlegg til nye føresegner

Detaljer

FØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING GISKEREMEN (JOHANGARDEN), GNR. 127 BNR. 34 MED FLERE, GISKE KOMMUNE PLANIDENT: 1532 2012013

FØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING GISKEREMEN (JOHANGARDEN), GNR. 127 BNR. 34 MED FLERE, GISKE KOMMUNE PLANIDENT: 1532 2012013 FØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING GISKEREMEN (JOHANGARDEN), GNR. 127 BNR. 34 MED FLERE, GISKE KOMMUNE PLANIDENT: 1532 2012013 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER

REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSFØRESEGNER HALHJEM, HALHJEMSMARKA III FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN GNR. 44 BNR. 280, M.FL. Desse reguleringsføresegnene gjeld for område vist med reguleringsgrense på plankart teikning nr. 01

Detaljer

Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen

Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg 6.1 Konsekvensutgreiing. Utdrag for område A14 og A15 (G17 og G18 på plankart) Utført av: Aurland Naturverkstad AS v/ Christoffer Knagenhjelm, Knut Frode

Detaljer

02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017. Føresegner

02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017. Føresegner RADØY KOMMUNE Dok. ref. Dato: 02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017 Føresegner Den grøne øya Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle Vedtatt: 08.09.2005

Detaljer

DETALJREGULERING MIDSUNDFJØRA MIDSUND KOMMUNE

DETALJREGULERING MIDSUNDFJØRA MIDSUND KOMMUNE Midsund kommune FØRESEGNER Midsundfjøra 251658240 Side 1 av 7 Føresegner Plan ID: R_2014001 Dato for siste revisjon av føresegnene: 10.04.2014 Dato for godkjenning av kommunestyret: Føresegnene gjeld for

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal Turnlag Turgruppa

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal Turnlag Turgruppa Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2015/2374-9 Hildegunn Furdal Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen ehandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal

Detaljer

FRESVIK, VIK I SOGN PRIVAT REGULERINGSPLAN

FRESVIK, VIK I SOGN PRIVAT REGULERINGSPLAN REGULERINGSPLAN SOLALI FRESVIK, VIK I SOGN PRIVAT REGULERINGSPLAN PLANDOKUMENT: - PLANUTGREIING OG REGULERINGSFØRESEGNER - PLANKART. MÅLESTOKK 1:5000. - ILLUSTRASJONSPLAN PLANUTGREIING. s. 1 1.BAKGRUNN

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 15.10.2014 14/114

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 15.10.2014 14/114 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2011/2754 Løpenr.: 15778/2014 Arkivkode: 88/2 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 15.10.2014 14/114 Sakshandsamar: Lotte Næss Framlegg

Detaljer

Reguleringsføresegner 03012 Reguleringsplan for Kvasshaug II, Haugsvik hyttefelt

Reguleringsføresegner 03012 Reguleringsplan for Kvasshaug II, Haugsvik hyttefelt Reguleringsføresegner 03012 Reguleringsplan for Kvasshaug II, Haugsvik hyttefelt Arkivsak: 03/861 Arkivkode: L12 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR KVASSHAUG II, HAUGSVIK - HYTTEFELT Planidentitet: 03012

Detaljer

Intervju med hamnemynde i Stord kommune.

Intervju med hamnemynde i Stord kommune. Intervju med hamnemynde i Stord kommune. 1. Kva er dykkar arbeid hos hamnemynde i Stord kommune, og korleis er dykkar rolle på Eldøyane? Mitt namn er Inge Espenes og eg er Hamnesjef i Stord Hamnestell.

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR «POSTSTED» Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2008/277 4844/2009 L12 SVK/ AKE 10.06.2009 MELDING OM POLITISK

Detaljer

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER 1.0 GENERELLE FØRESEGNER ( 20-4, 2. ledd) Kommunedelplanen har rettsverknad på den måten at grunneigar ikkje kan bruke eller byggje på sin eigedom på anna måte

Detaljer

Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt

Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt Reguleringsføresegner 010013 Reguleringsplan for Voll-Hyttefelt Arkivsak: 01/00998 Arkivkode: PLAN 146/1 Sakstittel: REGULERINGSPLAN FOR VOLL-HYTTEFELT Vedtak i planutvale om oppstart den 28.06.01 sak

Detaljer

FJELL KOMMUNE Reguleringsføresegner for: jf plan- og bygningslovens (pbl) 26

FJELL KOMMUNE Reguleringsføresegner for: jf plan- og bygningslovens (pbl) 26 FJELL KOMMUNE Reguleringsføresegner for: jf plan- og bygningslovens (pbl) 26 Straume, S3a, gnr 35 bnr 25 m. fl. Sentrumsnært bustadområde. Plannr. Datert 15.05.2007 Revidert 15.06.2007 1 FELLES FØRESEGNER

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Saksframlegg Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Arkiv: L12 Områdereguleringsplan for SOS - Trudvang - Prestadalen og omkringliggande område Slutthandsaming i kommunestyret * Tilråding:

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FRITIDSBUSTADER OG CAMPINGPLASS «SLETTO AUST» Del av gnr. 56, bnr. 17 i SVEIO KOMMUNE. Planid: 2014901

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FRITIDSBUSTADER OG CAMPINGPLASS «SLETTO AUST» Del av gnr. 56, bnr. 17 i SVEIO KOMMUNE. Planid: 2014901 DETALJREGULERINGSPLAN FOR FRITIDSBUSTADER OG CAMPINGPLASS «SLETTO AUST» Del av gnr. 56, bnr. 17 i SVEIO KOMMUNE. Planid: 2014901 REGULERINGSFØRESEGNER april 16 Gullvegen 1421, 5550 SVEIO tlf. 91358368

Detaljer

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III Arkivsak: 14/1481 Løpenummer: 15/84 Arkivkode: FA-L13, GNR-15/129 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato 016/15 Hovudutval for plan og utvikling 27.02.2015 012/15 Formannskapet 13.03.2015

Detaljer

Reguleringsføresegner

Reguleringsføresegner Reguleringsføresegner P-ID 2012014 - Detaljreguleringsplan for Handlingatreet på Kyte, bustadfelt Utarbeidd av Arkitektbruket ans v/ Sigbjørn Dugstad Dato: 24.09.2013 Siste revisjon 14.01.2014 etter off.

Detaljer

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III Arkivsak: 14/1481 Løpenummer: 15/84 Arkivkode: FA-L13, GNR-15/129 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato 016/15 Hovudutval for plan og utvikling 27.02.2015 Formannskapet 13.03.2015

Detaljer

Vår ref. 2013/520-6. Særutskrift - 94/2 - bustadhus - Seimsfoss - Bjarte Naterstad

Vår ref. 2013/520-6. Særutskrift - 94/2 - bustadhus - Seimsfoss - Bjarte Naterstad Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

Ny strandsonerettleiar for Hordaland. Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule

Ny strandsonerettleiar for Hordaland. Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule Ny strandsonerettleiar for Hordaland Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule Regional strandsonerettleiar Innhald: * Nasjonale og regionale premissar *Strandsoneverdiar *Metodikk funksjonell

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2012/2130 Løpenr.: 20963/2015 Arkivkode: 153/19/153/20/ 151/2 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28 Sakshandsamar: Lotte

Detaljer

PLANFØRESEGNER FOR NEDRE GURVIN

PLANFØRESEGNER FOR NEDRE GURVIN Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato L12 12/2285-25 9106/13 06.06.2013 PLANFØRESEGNER FOR NEDRE GURVIN Dato : 22.11.2012 Revidert 04.06.2013. Offentleg handsaming : dato sak 1. gangs handsaming 07.02.1 3

Detaljer

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Til: Naboar, heimelshavarar og aktuelle offentlege instansar. Dato: 12.06.2014 Vår ref: May-Britt Drage Bakke Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot

Detaljer

ETNE KOMMUNE FØRESEGNER E 134 STORDALEN, LAUAREID-HÅLAND-BAKKA PLANENDRING 10.12.12 Utskrift 26.2.2013

ETNE KOMMUNE FØRESEGNER E 134 STORDALEN, LAUAREID-HÅLAND-BAKKA PLANENDRING 10.12.12 Utskrift 26.2.2013 FØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR E134 STORDALEN PLAN R-121 1 Føremål Føremålet med planen er å betre trafikktryggleiken med færre ulukker og nestenulukker, betre støytilhøva i nærmiljøet, og betre omsynet

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 33 BNR. 9.

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 33 BNR. 9. Tiltakshavar: John Håkon Strømdahl REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR. 33 BNR. 9. ENDRING. PLANSKILDRING REGULERINGSFØRESEGNER SIST REVIDERT: 9 MAI 2012 Tiltakshavar: John Håkon Strømdahl INNHALD PLANSKILDRING....

Detaljer

Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy

Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy Reguleringsplan for Storøynå hytteområde, Kvaløy Del av Gnr: 90 Bnr: 3 Vindafjord kommune, Rogaland 28.11.2011 - 2 - UOrienteringU...- 3 - UBakgrunnU...- 3 - UPlanprosessU...- 4 - UPlanstatus og rammebetingelsaru...-

Detaljer

Reguleringsføresegner for. Bustadområde på Alver, gbnr 137/188

Reguleringsføresegner for. Bustadområde på Alver, gbnr 137/188 Reguleringsføresegner for Bustadområde på Alver, gbnr 137/188 Lovheimel: Plan- og bygningslova 12-7 Kommunens saksnummer: 2011/129 og 2013/661 Plan-ID: 1263-201111 Revideringar: Dato: Plankonsulent Vidar

Detaljer