Utdanning og samfunn. Spesialundervisning - inkludering - innovasjonsarbeid i barnehage og skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utdanning og samfunn. Spesialundervisning - inkludering - innovasjonsarbeid i barnehage og skole"

Transkript

1 Emne MUT200_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai :42:18 Utdanning og samfunn. Spesialundervisning - inkludering - innovasjonsarbeid i barnehage og skole Emnekode: MUT200_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Høst Undervisningsspråk: Norsk Fagpersoner - Sigrun Karin Ertesvåg (Faglærer) - Elsa Westergård (Faglærer) - Unni Vere Midthassel (Faglærer) - Anne Nevøy (Faglærer) - Stein Erik Solbø Ohna (Faglærer) - Hege Cecilie Nygaard Barker (Studiekoordinator) - Vegard Moen (Emneansvarlig) - Kitty Marie Garborg (Praksiskoordinator) Introduksjon Emnet består av to deler: Fem studiepoeng som er felles for alle studenter som tar master i utdanningsvitenskap og ti studiepoeng som er profilspesifikk. Hvilke utfordringer, dilemmaer og muligheter står lærere overfor i reform- endringsarbeid i skolen? Hvordan kan vi forstå dagens utdanningspolitiske reformer og aktuelle endringsprosesser i lys av skolens historiske utvikling? Disse spørsmålene vil bli belyst i dette emnet som inngår som en felleskomponent i alle masterprofilene 1. studieår. Dette emnet er felles for alle studentene på masterprofilen i spesialpedagogikk. Innholdet i emnet er konsentrert om følgende 3 tematikker: Spesialundervisningens historie (integrering, inkludering, segregering) Dagens situasjon med tanke på spesialundervisning (politikk, ramme, retningslinjer, aktører) 3. Pedagogisk kompetanse knyttet til (i) læring og læringsledelse i skole/barnehager (ii) innovasjonsarbeid og institusjonsbasert kompetanseutvikling. side 1

2 MUT200_1 - Utdanning og samfunn. Spesialundervisning - inkludering - innovasjonsarbeid i... Læringsutbytte Kunnskap Studenten skal: Ha tilegnet seg kunnskaper om noen sentrale trekk ved norsk utdanningspolitikk i et historisk perspektiv. Ha fått kjennskap til hvordan utdanningspolitikk implementeres gjennom reform- og utviklingsarbeid i dagens skole, og til praktiske utfordringer, dilemmaer og muligheter i slikt arbeid. Ha kunnskap om spesialundervisningens historiske utviklingslinjer og den aktuelle situasjon i barnehage og skole (lovverk, aktører, samarbeidspartnere) Ha kunnskap om framveksten av inkluderende pedagogikk med fokus på mangfold, deltakelse og læring Ha kunnskap om institusjonsbasert innovasjonsarbeid og ledelse av kompetanseutvikling i kollegiet. Ferdigheter Studenten skal: kunne bruke aktuelle kunnskapsperspektiv til faglige refleksjoner over (i) planlegging av institusjonsbaserte tiltak og (ii) utvikling av inkluderende praksiser i barnehage og skole Generell kompetanse Studenten skal: kunne reflektere over kvalitative og etiske aspekter ved profesjonell yrkesutøvelse og innovasjonsarbeid i barnehage og skole Innhold Emnet består av to deler: Fem studiepoeng som er felles for alle studenter som tar master i utdanningsvitenskap og ti studiepoeng som er profilspesifikk. Innholdet i emnet er konsentrert om følgende 3 tematikker: 1. Spesialundervisningens historie (integrering, inkludering, segregering) side 2

3 Emne MUT200_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai :42:18 2. Dagens situasjon med tanke på spesialundervisning (politikk, ramme, retningslinjer, aktører) 3. Pedagogisk kompetanse knyttet til (i) læring og læringsledelse i skole/barnehager (ii) innovasjonsarbeid og institusjonsbasert kompetanseutvikling. Hvilke utfordringer, dilemmaer og muligheter står lærere overfor i reform- endringsarbeid i skolen? Hvordan kan vi forstå dagens utdanningspolitiske reformer og aktuelle endringsprosesser i lys av skolens historiske utvikling? Arbeidsformer Arbeidsformene varierer mellom forelesning, arbeid i kollokviegrupper og seminar. Forkunnskapskrav Ingen Eksamen/vurdering Vekt Varighet Karakter Hjelpemidler Skriftlig eksamen 1/1 6 timer A - F Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering Obligatoriske arbeidskrav Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstilles for eksamen. Individuell fagtekst, 3000 ord +/- 10 %. Fagteksten vurderes av faglærer og må være godkjent for å få avsluttende vurdering. Arbeid i grupper og presentasjon på seminar er obligatorisk. To uker feltarbeid som gjennomføres i grupper. Feltarbeidet består av følgende:forberedelsesmøte, forarbeidsmøte, etterarbeidsmøte og 5 dager feltarbeid i skole/barnehage. Feltarbeidet skal oppsummeres i en skriftlig grupperapport og presenteres for medstudenter. Alt oppmøte er obligatorisk. side 3

4 MUT200_1 - Utdanning og samfunn. Spesialundervisning - inkludering - innovasjonsarbeid i... Overlapping Emne Reduksjon (SP) Utdanning og samfunn - Undervisningskunnskap i matematikk (MUT300_1) 5 Åpen for Utdanningsvitenskap - masterprogram Emneevaluering Evalueres i tråd med fakultets retningslinjer for emne og programevaluering Litteratur Litteraturen vil bli gjort tilgjengelig i kompendium ved studiestart. Thuen,H. (2008) Om barnet : oppdragelse, opplæring og omsorg gjennom historien. Oslo: Abstrakt forlag (utvalgte kapitler). Thuen, Harald (2010). Skolen; et liberalistisk prosjekt, Norsk pedagogisk tidsskrift, 04/2010, 14 sider. Haug, P. (2011). God opplæring for alle eit felles ansvar. Norsk pedagogisk tidsskrift. nr. 2. (Tema 2, 12 sider). Jenssen S. J. & S. Lillejord (2009). Tilpasset opplæring. Politisk drakamp og pedagogisk praksis. Acta Didactica Norge Vol.3 Nr. 1 Art. 13 Rørvik, K.A. (2009) Skoleeier som iverksetter. Rapport til KS. PWC/Universitetet i Tromsø. (12 sider) Ainscow, M. & Miles, S. (2008). Making Education for All inclusive: where next? Prospects, 38: [Tema 1, 19 sider]. * Ainscow, M. (2005). Understanding the development of inclusive education system. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, Vol 3 (3) [Tema 3, 15 sider]. * Arnesen, A-L. & Simonsen, E. (2011). Spesialpedagogikk - merkevare i epistemisk drift? Refleksjoner i et barnehageperspektiv. Norsk pedagogisk tidsskrift, nr. 2. [Tema 2, 10 sider] * Domitrovich, C. E., C. P. Bradshaw, et al. (2008). Maximizing the implementation quality of evidence-based preventive interventions in schools: a conceptual framework. Advances in School Mental Health Promotion 1(3): 6-28.* (tema 3: 22 sider) side 4

5 Emne MUT200_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai :42:18 Durlak, J. A. and E. P. DuPre (2008). Implementation matters: a review of research on the influence of implementation on program outcome and the factors affecting implementation. Am J Community Psychol41: * (tema 3: 23 sider) Ertesvåg, S. (2012). Leiing av endringsarbeid i skulen.. Kap Gyldendal akademisk(tema 3 65 sider) Fullan, M. (2007). The new meaning of educational change (3 ed.). New York: Teacher College Press. Kap 2-11 (tema 3: 208 sider) Hargreaves, A. (1996). Samarbeid og påtvungen kollegialitet. Trøstedrikk eller giftbeger?. Hargreaves Lærerarbeid og skolekultur. Kapittel 9 og 10. Oslo: Gyldendal [Tema 3, 35 sider]. * Hargreaves, A. and Fullan, M. (2012). Professional Capital. Transforming Teaching in Every School. New York. Teachers College Press. Kap 1 (s.1-9) og Kap 5 (s ) (Tema 3: ca 40 sider) Haug, P. (2011). God opplæring for alle - eit felles ansvar. Norsk pedagogisk tidsskrift. nr. 2. [Tema 2, 12 sider]. * Leithwood, K. and D. Jantzi (2006). Transformational school leadership for large-scale reform: effects on students, teachers and their classroom practices. School Effectiveness and school Improvement 17(2): * (tema 3: 26 sider) Midthassel (2011). Utvikling av håndbok i klasseledelse - en skoleomfattende sak. I Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid for et godt læringsmiljø. U.V.Midthassel, E. Bru; S.K. Ertesvåg & E. Roland (red). Kap4. 12 sider. Møller, J. (2004). Lederidentiteter i skolen: posisjonering, forhandlinger og tilhørighet. kap. 4 og 11, Dilemmaperspektiver. Oslo: Universitetsforlaget. [Tema 3, 24 sider]. * Nevøy, A, & Ohna, S.E. (kommer). Spesialundervisning, bilder fra skole Norge. En analyse av spesialundervisningens dynamikk. UiS rapport. [Tema 2, ca 80 sider] Person, B., Person, E. (2012). Inkludering och måluppfyllelse, att nå framgång med alla elever. Stocholm: Liber. [Tema 3, ca 150 sider]. Pettersen K.S, & Simonsen, E. (2010) Anerkjennelse og profesjon. Oslo: Cappelen [Tema 2, 65 sider] Ross, John A. & Peter Gray (2006): Transformational leadership and teacher commitment to organizational values: The mediating effects of collective teacher efficacy, School Effectiveness and School Improvement: An International Journal of Research, Policy and Practice, 17:2, (tema 3: 20 sider) Säljö, R. (2001) Læring i praksis. Oslo: Cappelen. [Tema 3, 30 sider]. * Solli, K-A (2012). Inkludering i barnehagen i lys av forskning. I Arnesen, A.L. (red) (2012) Inkludering. Perspektiver i barnehagefaglige praksiser, s Oslo: Universitetsforlaget. [Tema 3, 20 sider] * Stoll, L., R. Bolam, et al. (2006). Professional learning communities: A review of the literature. side 5

6 MUT200_1 - Utdanning og samfunn. Spesialundervisning - inkludering - innovasjonsarbeid i... Journal of Educational Change7: *(tema 3: 37 sider) Thoonen, E.E.J; Sleegers, P.J.C; Oort, F.J.; Peetsma, T.T.D; Geisel, F.F (2011). How to improve teaching practices? The role of teacher motivation, Organizational factors and leadership practices. Educational Administration Quartely. (47), (tema 3: 40 sider) Vislie, L. (2003). Inkluderende opplæring: Idégrunnlag og politikk. Utopi-realitet? Spesialpedagogikk, nr. 6/03 ss [Tema 1, 10 sider] * Rørvik, K.A. (2009) Skoleeier som iverksetter. Rapport til KS. PWC/Universitetet i Tromsø. (12 sider) Det forutsettes at studentene gjør seg kjent med lovverk og offentlige dokumenter på dette området: Opplæringslov, Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning (Utdanningsdirektoratet 2009), NOU 2009:18 Rett til læring, er sentrale dokument, Meld. St.nr.18 ( ) Læring og fellesskap side 6

VEDLEGG 1 FS HUM sak 15/14 Utdrag fra Strategiplan 2013 2017 Det humanistiske fakultet Tiltak under de ulike målene for FoU: (Kvantitativt) Mål: Økning i publiseringspoeng og antall kommersialiseringer

Detaljer

Helsesøstertjenesten, rammevilkår og strategier i forebyggende helsearbeid

Helsesøstertjenesten, rammevilkår og strategier i forebyggende helsearbeid Emne VHE120_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:43:00 Helsesøstertjenesten, rammevilkår og strategier i forebyggende helsearbeid Emnekode: VHE120_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Engelsk 1 (1.-7. trinn)

Engelsk 1 (1.-7. trinn) Engelsk 1 (1.-7. trinn) Emnekode: GLU1030_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

Studieplan. Revidert: 06.04.14 Godkjent i Undervisningsutvalget 08.04.14 (UUV sak 1/5) Vedtatt av høyskolekollegiet 22.05.14

Studieplan. Revidert: 06.04.14 Godkjent i Undervisningsutvalget 08.04.14 (UUV sak 1/5) Vedtatt av høyskolekollegiet 22.05.14 Studieplan Revidert: 06.04.14 Godkjent i Undervisningsutvalget 08.04.14 (UUV sak 1/5) Vedtatt av høyskolekollegiet 22.05.14 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 3 2. LÆRINGSUTBYTTE 4 3. VURDERING 5 4. STUDIETS

Detaljer

GLU2-2011. Emneplaner 2011-2013/14. Oppdatering av følgende emneplaner gjort våren 2013: Engelsk 2, Naturfag 2, Samfunnsfag 2, PEL

GLU2-2011. Emneplaner 2011-2013/14. Oppdatering av følgende emneplaner gjort våren 2013: Engelsk 2, Naturfag 2, Samfunnsfag 2, PEL GLU2-2011 Emneplaner 2011-2013/14 Oppdatering av følgende emneplaner gjort våren 2013: Engelsk 2, Naturfag 2, Samfunnsfag 2, PEL PEL1: Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling... 3 PEL2:

Detaljer

STUDIEPLAN. Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng

STUDIEPLAN. Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng Special Needs Education and Accommodated Learning Studieåret 2012/13 Heltid/Deltid,

Detaljer

Studieplan Master i karriereveiledning erfaringsbasert

Studieplan Master i karriereveiledning erfaringsbasert Høgskolen i Buskerud og Vestfold Studieplan Master i karriereveiledning erfaringsbasert HBV 22.08.2014 1 Innhold Studieplan Master i karriereveiledning/master s degree in Career Guidance and Development...

Detaljer

Teoretisk bakgrunnsdokument for arbeid med klasseledelse på ungdomstrinnet

Teoretisk bakgrunnsdokument for arbeid med klasseledelse på ungdomstrinnet Rammeverk for skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet 2012-2017 Vedlegg 1 Teoretisk bakgrunnsdokument for arbeid med klasseledelse på ungdomstrinnet Innhold 1. Innledning... 2 2. Klasseledelse

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Programplan for spesialpedagogikk 1 Postgraduate Program in Special Needs Education 1 Videreutdanning 30 studiepoeng / ECTS Godkjent av styret for Høgskolen i Akershus 25.

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Studieplan. Studieåret 2011 2013

Studieplan. Studieåret 2011 2013 Side 1/30 Studieplan Studieåret Heltid og deltid HiBu - Avdeling for lærerutdanning Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502 HØNEFOSS Tlf.: 32117100 Faks.: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hibu.no

Detaljer

Fagplan for matematikk 2 (30 studiepoeng) trinn 1-7

Fagplan for matematikk 2 (30 studiepoeng) trinn 1-7 Fagplan for matematikk 2 (30 studiepoeng) trinn 1-7 Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 21. mai 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF-sak 11/2014 Journalnr.: 2013/5637 Saksbehandler: Anne S. Falck-Ytter ETABLERING AV MASTERSTUDIUM I ERGOTERAPI (120 SP) I. FORSLAG TIL

Detaljer

Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna

Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna Universitetet i Stavanger Institutt for barnehagelærerutdanning Emnebeskrivelse Pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen med musikk som verktøy og med fokus på de yngste barna 30 studiepoeng Pedagogical

Detaljer

Programplan for rådgivning og veiledning Counseling and Supervision

Programplan for rådgivning og veiledning Counseling and Supervision Programplan for rådgivning og veiledning Counseling and Supervision Videreutdanning 30 studiepoeng/30 ECTS Deltid Programkode: RVEIO Godkjent av studieutvalget 5. juni 2014 Gjeldende fra høstsemesteret

Detaljer

dmmh.no Emneplan Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Fordypning 15 + 15 stp

dmmh.no Emneplan Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Fordypning 15 + 15 stp dmmh.no Emneplan Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Fordypning 15 + 15 stp 2015-2016 Navn Arbeid med barn i et internasjonalt perspektiv, studier i utlandet Nynorsk Arbeid

Detaljer

Studieenhet 30 studiepoeng på høyere nivå. Opptaket skjer gjennom Utdanningsdirektoratet

Studieenhet 30 studiepoeng på høyere nivå. Opptaket skjer gjennom Utdanningsdirektoratet (Med forbehold om mindre justeringer) Navn Engelsk navn Studiepoeng Heltid / deltid Type studium Antall semester Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager - Styrerutdanningen i Midt-Norge National

Detaljer

Inkludering og spesialpedagogiske tiltak motsetninger eller to sider av samme sak?

Inkludering og spesialpedagogiske tiltak motsetninger eller to sider av samme sak? Inkludering og spesialpedagogiske tiltak motsetninger eller to sider av samme sak? Kjell-Arne Solli I denne artikkelen stilles spørsmålet om spesialpedagogiske tiltak fungerer som en støtte eller en barriere

Detaljer

Fagplan for tredje studieår - faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (60 studiepoeng) i bachelorstudiet i idrett, friluftsliv og helse

Fagplan for tredje studieår - faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (60 studiepoeng) i bachelorstudiet i idrett, friluftsliv og helse Fagplan for tredje studieår - faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (60 studiepoeng) i bachelorstudiet i idrett, friluftsliv og helse Godkjent av avdelingsstyret 30. mars 2007. Godkjent av studieutvalget

Detaljer

Erfaringsbasert masterprogram i relasjonsbehandling. Miljøterapeutisk fordypning:

Erfaringsbasert masterprogram i relasjonsbehandling. Miljøterapeutisk fordypning: Erfaringsbasert masterprogram i relasjonsbehandling Miljøterapeutisk fordypning: Psykodynamisk tenkning og forståelse Hvordan forstå og bruke relasjonen miljøterapeutisk Samspillets og samhandlingens betydning

Detaljer

Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag

Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) oppdrag Studieprogramkode: KFKE2. Fagplan for engelsk 2, trinn 5-10 (30 studiepoeng) bygger på nasjonale retningslinjer for engelskfaget i rammeplan for

Detaljer

www.dmmh.no Fagplan Master i Pedagogikk Studieretning Førskolepedagogikk 2011/12

www.dmmh.no Fagplan Master i Pedagogikk Studieretning Førskolepedagogikk 2011/12 www.dmmh.no Fagplan Master i Pedagogikk Studieretning Førskolepedagogikk 2011/12 1 Master i pedagogikk, Studieretning Førskolepedagogikk Innledning Formålet med masterstudiet i pedagogikk, studieretning

Detaljer

Spesialpedagogikk, bachelor

Spesialpedagogikk, bachelor 1 of 19 15.10.2012 09:24 Spesialpedagogikk, bachelor Studieprogramkode 000 Offisielt studieprogramnavn Spesialpedagogikk /grad, bachelor Studieprogrammets varighet (antall år) 3,00 Antall studiepoeng 180

Detaljer

Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer

Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer Driving Instructor 120 studiepoeng Heltid Studieprogramkode: TLB Godkjent første gang av rektor for Høgskolen i Akershus Dato 10.09.2008 Gjeldende fra høstsemesteret

Detaljer

www.dmmh.no Studieplan Mentorutdanning Veiledning av nyutdannede førskolelærere Deltid 15 stp

www.dmmh.no Studieplan Mentorutdanning Veiledning av nyutdannede førskolelærere Deltid 15 stp www.dmmh.no Studieplan Mentorutdanning Veiledning av nyutdannede førskolelærere Deltid 15 stp 2014 Mentorutdanning - Veiledning av nyutdannede førskolelærere 15 studiepoeng Mentoring Newly Qualified Teachers

Detaljer

Emneplan for digital kompetanse for lærere

Emneplan for digital kompetanse for lærere Emneplan for digital kompetanse for lærere Digital Skills for Teachers 30 studiepoeng Heltid: Studieprogramkode: DKLH Varighet: 1 semester Deltid: Studieprogramkode: DKL Varighet: 2 semester Godkjent av

Detaljer

Investering og finansiering

Investering og finansiering Investering og finansiering Emnekode: BØK260_2, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 1 semester

Detaljer

Kunnskapsutvikling blant lærere Betydningen av ledelse og ekstern støtte

Kunnskapsutvikling blant lærere Betydningen av ledelse og ekstern støtte Kunnskapsutvikling blant lærere Betydningen av ledelse og ekstern støtte Skolelederkonferansen NTNU, 6.februar 2015 Førsteamanuensis Kristin Helstad kristin.helstad@ils.uio.no Læring i skolen Mye forskning

Detaljer

Skolen som lærende organisasjon. Revidert program for Bærum. Fagansvarlig: Johan From

Skolen som lærende organisasjon. Revidert program for Bærum. Fagansvarlig: Johan From Skolen som lærende organisasjon. Revidert program for Bærum. Fagansvarlig: Johan From 18. oktober 2005 1. modul: JF 2dg Delte samlinger Offentlig sektor reformer - konsekvenser for styring og ledelse Denne

Detaljer

Å skape og opprettholde et godt psykososialt skolemiljø Notat skrevet på bestilling fra Djupedals-utvalget

Å skape og opprettholde et godt psykososialt skolemiljø Notat skrevet på bestilling fra Djupedals-utvalget Å skape og opprettholde et godt psykososialt skolemiljø Notat skrevet på bestilling fra Djupedals-utvalget April, 2014 Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning Universitetet i Stavanger Innhold

Detaljer