KOMMUNEDEL- PLAN AVLØP 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KOMMUNEDEL- PLAN AVLØP 2012"

Transkript

1 KOMMUNEDEL- PLAN AVLØP 2012 SAMMENDRAG GISKE KOMMUNE JUNI 2012

2 Hensikten med kommunedelplanen Eksisterende hovedplan for avløp for Giske kommune ble utarbeidet i 2000 og er således moden for revisjon. Det er derfor utarbeidet en revidert kommunedelplan for avløp som skal legges til grunn for overordnet og langsiktig styring av avløpshåndteringen i Giske kommune. Planperioden er Målgrupper for planen er kommunens fagadministrasjon, politiske utvalg i kommunen, innbyggere og andre interessenter som industri, utbyggere etc. Kommunedelplan avløp har følgende langsiktige mål: MÅLFORMULERINGER Sette opp status for avløpssektoren og stake ut veien videre Finne overordnede mål for avløpssektoren i Giske Utarbeide en handlingsplan som sikrer oppfyllelse av gjeldende rammebetingelser og kommunens mål Resultatmål for planen er: Forankre planarbeidet i kommunen Sikre at hensyn til miljø, ressurser og samfunn blir tatt i betraktning under arbeidet Sikre at kravene i forurensningsloven legges til grunn i den daglige driften av kommunens avløpsanlegg Kommunedelplan avløp er utarbeidet av Asplan Viak AS i nært samarbeid med vann og avløpsavdelingen i Giske kommune. Mål i kommunedelplan avløp 2012 Kommunen har utarbeidet mål for resipientene på bakgrunn av; Mål i eksisterende hovedplan for avløp Status for vannforekomstene Prioritering av brukerinteresser Krav til utslipp etter Forurensningsforskriften Føringer i Vanndirektivet og Vannforskriften Mål i Forvaltningsplan for vannområdene Litjdalsvassdraget, Aura/Eira i Nesset, Lesja, Sunndal og Rauma kommuner, samt Søre Sunnmøre. Prioriterte tiltak i hovedplan avløp. Miljømål for sjøområder og vassdrag Sjøområder Vannkvaliteten skal være slik at kystsonen er godt egnet for bading, rekreasjon, fritidsfiske og inntak av sjøvann til fiskeforedlingsbedrifter Alle naturlige vannforekomster skal ha god økologisk og god kjemisk tilstand Vannforekomsten skal ha tilstrekkelig resipientkapasitet Det skal ikke foreligge kloakksøppel rundt utslippspunktene for avløp Vannforekomsten skal ikke ha skadelige algeoppblomstringer Vannforekomsten skal ikke ha menneskeskapt oksygensvinn i dypvannet Vannforekomsten skal ikke ha skadelige innehold av miljøgifter Vannforekomsten skal ikke ha eutrofieringseffekter (begroing, algeoppblomstring etc.) i strandsonen Vassdrag Alle bekker og vann skal ha en vannkvalitet som egner seg for landbruksvanning, friluftsliv, rekreasjon og fiske. Alnesvannet skal ha en kvalitet som tilfredsstiller kravene til drikkevannskilde. Vannforekomsten skal ikke være eutrof (næringsrik) Vannkvaliteten i bekkene skal overvåkes 2

3 Mål for avløpssektoren Kommunale anlegg Det skal være et utskiftningstempo og vedlikehold av avløpsanlegg som minst sikrer at dagens tekniske standard ivaretas Det skal utarbeides en saneringsplan for avløp Alle avløpsanlegg skal som et minimum ha en kvalitet som tilfredsstiller gjeldende normer og regler Felleskummer med fare for lekkasje mellom spillvann/overvann skal saneres og nye skal ikke etableres Felleskummer vann/spillvann skal ikke forekomme Fremmedvannsmengdene i spillvannsnettet skal reduseres Kapasiteten på avløpssystemet skal være så god at oversvømmelser inntreffer sjeldnere enn hvert 20. år i boligområder. Konsekvenser for avløpsanleggene som følge av klimaendringene bør vurderes og evt. nødvendige tilpasninger foretas MÅLFORMULERINGER skal etableres grunnere enn 2 meter under laveste vannstand, Utslipp av tungmetaller og miljøgifter til resipient skal unngås Det skal sikres en forsvarlig håndtering av slammet fra renseanleggene i kommunen Tilknytningen til kommunalt avløpsnett skal økes Overvann Kommunen skal arbeide etter gjeldene veiledninger og normer, som tar hensyn til klimaendringer og forventet økt nedbørsintensitet, når det gjelder dimensjonering av overvannssystem Overvann bør i størst mulig grad behandles lokalt eller føres direkte til nærmeste resipient via kommunal overvannsledning Næringsutvikling Avløpssystemet skal i størst mulig grad tilrettelegges for ønsket næringsutvikling Drift og vedlikehold Utslipp Kommunale utslipp i nærheten av badeplasser, havner, kaianlegg og bedriftenes inntakssteder for sjøvann bør unngås Eksisterende utslipp som resulterer i brukerkonflikter eller forårsaker lokale forurensningsproblemer saneres Alle urensede utslipp av avløpsvann (direkteutslipp) skal renses eller saneres innen år Utslipp ved badeplasser eller havner prioriteres. Nødvendig utslippsdyp skal avklares ut i fra utslippsmengdene og stedlige forhold. Ingen utslipp Hovedtyngden av aktivitetene innen drift og vedlikehold skal være forebyggende og planlagte Kommunen skal ha oversikt over fett- og oljeutskillere i kommunen og utarbeide rutiner for tilsyn av disse Kommunen skal ha oversikt over alle industripåslipp og ved behov utarbeide påslippsavtaler Kommunen skal ha et oppdatert IK-system for avløpsanlegg Kommunen skal ha en oppdatert beredskapsplan Kommunen skal ha en oppdatert database for ledningsnettet De kommunale avløpsanleggene skal utformes slik at helse, miljø og sikkerhet for driftspersonell ivaretas Kundeservice Abonnenter skal kunne finne forskrift om vann- og avløpsavgifter, gjeldende prisliste og annen informasjon om kommunens avløpstjenester på kommunens hjemmesider Kommunen skal drive aktivt informasjonsarbeid via hjemmesider på internett og via lokalavis Kommunen skal svare på henvendelser om driftsproblem snarest råd 3

4 MÅLFORMULERINGER Private avløpsanlegg Slamavskillere i tilknytning til boliger eller hytter skal registreres og tømmes regelmessig Avløp fra boliger eller hytter med separate avløpsanlegg skal ikke føre til hygieniske problem eller til at resipienten overskrider sin tålegrense Alle utslipp, nye og eksisterende skal tilfredsstille kravene i forurensningsforskriften kap. 12. Tilstanden til eksisterende private avløpsanlegg skal kartlegges og evt. nødvendige tiltak skal deretter pålegges Organisering og finansiering De kommunale vann- og avløpsanleggene skal forvaltes kostnadseffektivt. Alle kostnader skal dekkes over gebyr, og skal være selvfinansierende. Målet innebærer at gebyrene holdes så lave som mulig innenfor rammene definert av hensynet til miljø og abonnentenes krav til kvalitet og service. 4

5 SITUASJONEN I DAG Resipientene Sjøen er resipient for alt kommunalt avløp i Giske kommune. I sammenheng med arbeidene med Vanndirektivet har Vigrafjorden fått god økologisk status. Tilstanden til øvrige fjordområdene rundt Giske kommune er ukjent. Hovedutfordringene for resipientkvaliteten er dårlige utslippspunkt, med mulige brukerkonflikter pga utslipp på grunt vann. Nærområdene, som brukes til blant annet rekreasjon, akvakultur og som inntakssteder for prosessvann, er de som skaper mest uheldige situasjoner. For ferskvannsresipientene finnes det ikke analyser eller prøver som sier noe om tilstanden til disse i dag. Ingen av tjernene eller vannene som finnes i Giske kommune får tilført kommunalt avløpsvann, men en del bekker brukes i dreningssystemet til landbruket. Det er i tillegg sannsynlig at noen av disse tilføres utslipp fra private slamavskillere. Sannsynligheten for at disse tilføres store mengder næringssalter i perioder, er ganske stor. Det er observert at forurenset bekkevann i perioder ledes ut i strandsonen. Fakta om avløpssystemet Kommunalt avløpsnett Det er rundt 142 km med kommunale avløpsledninger i kommunen (spillvanns- og overvannsledninger) Det er pr i dag 6 kommunale renseanlegg i Giske kommune, alle slamavskillere Det er 13 kommunale avløpspumpestasjoner. 99,5 % av ledningsnettet består av separatsystem, resten er fellessystem. 69 % av ledningsnettet består av plastledninger, resten er betongledninger Ca pe er tilknyttet kommunalt avløpssystem i Giske kommune. 79 % av innbyggerne er tilknyttet kommunalt ledningsanlegg og 14 % av disse er tilknyttet kommunalt renseanlegg Hovedutfordringer kommunalt avløpssystem Hovedutfordringene på avløpssystemet er; 14 kommunale direkteutslipp, som betyr brudd på forurensningsloven Flere utslippspunkt som ikke er forskriftsmessige og resulterer i kloakksøppel rundt utslippene og brukerkonflikter Fremmedvann i ledningene da mange private ledninger ikke er separert, evt. privat overvann ulovlig tilkoblet kommunalt spillvann Anslagsvis 7 % av ledningsnettet har behov for sanering I tillegg kan det også være problemer med fremmedvann pga. feilkoblinger, mulig inntrengning av sjøvann ved høyvann og felleskummer for spillvann og overvann som kan gi både overvann inn på ledningsnettet og direkteutslipp av spillvann ved kortslutning. Avløp i spredt bebyggelse og videre kommunal utbygging Det er ca. 760 boenheter (inkl. ca. 60 fritidsboliger), som ikke er tilknyttet kommunalt avløp i Giske kommune pr. i dag. Dette tilsvarer ca pe. De fleste av disse har septiktank. De fleste av fritidsboligene er beliggende på Vigra og en del på Godøya. Disse er beliggende både innenfor og utenfor dagens avløpssoner. I tillegg finnes det også noen naust med ulike avløpsløsninger. Kommunen fører ikke systematisk tilsyn med de private anleggene og har dermed ikke tilstrekkelig kunnskap om anleggenes tilstand, eller om disse er i forskriftsmessig stand. Manglende informasjon om avløpsanleggene i spredtbygde strøk gjør det vanskelig å vurdere om det er behov for å gi pålegg om oppgradering av anlegg, eller om det er rom for å gi utslippstillatelse til flere avløpsanlegg i samme område. Den obligatoriske årlige rapporteringen gjennom KOSTRA systemet blir også mangelfullt når kommunen ikke har nødvendige data om de aktuelle anleggene. Det er flere områder som har privat avløpshåndtering i Giske kommune i dag, der det er ønskelig å etablere kommunalt anlegg. Dette er både pga at kommunalt ledningsnett allerede er delvis etablert, eller skal etableres i rimelig nærhet, eller fordi dagens private utslipp er i dårlig forfatning, eller antall boliger i området er såpass høyt at forurensningsmessige hensyn tilsier at dette bør bli kommunalt område. I følgende områder med private avløpsløsninger pr. i dag bør det etableres kommunalt avløpsanlegg: 1. Alnes 2. Gjøsundneset 3. Geilevika-Strandkleiv 4. Overføringsledning til Reset 5. Ytste Synnes 5

6 UTFORDRINGER OG STRATEGI Kommunalt avløpssystem Inndelingen i avløpssoner og etablering av renseløsninger er i dag ikke optimalt i Giske kommune sitt avløpssystem. Det har derfor, som en del av kommunedelplan avløp, blitt utarbeidet en optimal løsning som anbefales som fremtidig løsning for det kommunale avløpssystemet i Giske kommune. Hovedgrepene som anbefales utført er sammenslåing av flere avløpssoner, flytting av utslippspunkt som ikke er forskriftsmessige og etablering av renseløsning på de utslipp som mangler dette i dag. På det eksisterende kommunale ledningsnettet er det anbefalt tiltak i totalt 19 soner, med en antatt investeringsramme på ca. 70,7 mill. kr. Forurensningssituasjonen blir betydelig bedre med denne løsningen. I tillegg får kommunen færre utslipp å drifte. Det er mange tiltak som skal gjennomføres før denne løsningen er på plass og disse må gjennomføres over flere år. renseanlegg, eller hvis eksisterende utslipp økes vesentlig eller renseanleggene endres vesentlig, med belastning over 1000 pe), Dette betyr blant annet at dagens løsning, hvor bare ganske få av de kommunale utslippene har slamavskiller, ikke tilfredsstiller dagens lovverk og vil dermed ikke under noen omstendighet kunne fortsette. Inntil videre vil det imidlertid være tilstrekkelig å anlegge en slamavskiller eller et silanlegg med godkjent utslipp til sjø, for å innfri de kravene som stilles i forurensningsforskriften til disse utslippene. Det anbefales derfor sterkt at kommunen gjennomfører tiltak for å etablere renseløsning på de resterende 14 utslippspunktene, sikrer at alle renseanlegg dimensjoneres riktig i forhold til klimaendringene, utbedrer/flytter utslipp som gir brukerkonflikter og etablerer nødvendig rutine for prøvetaking etter hvert som nye renseanlegg etableres eller eksisterende renseanlegg endres vesentlig. Strategi vannmiljø Renseløsningene i Giske kommune tilfredsstiller ikke kravene i kap. 13 i forurensningsforskriften da det er etablert renseanlegg på kun 6 av 20 utslippsledninger. Løsningen på dette problemet er å etablere silanlegg eller slamavskiller på alle utslippsledninger der dette mangler (i henhold til den anbefalte fremtidige løsningen for avløpssystemet). Dette vil føre til at vannkvaliteten i sjøområdene rundt Giske kommune vil bli betydelig bedre og løse de eksisterende brukerkonfliktene. Det er viktig å påpeke at kommunen pr i dag ikke har god nok oversikt over forurensningsmengdene som slippes ut fra det kommunale avløpssystemet, og at vannkvalitetsprøver bør tas av både sjø, vann og bekker. Bare slik vil en kunne si noe om hvorvidt dagens avløpsløsninger påvirker resipienten og hvordan endringer etter gjennomførte tiltak påvirker kvaliteten. Strategi rensing av kommunalt avløp Gjeldende krav for Giske kommune i henhold til forurensningsforskriften vedrørende rensing av avløpsvann medfører at kommunen er lovpålagt å: Unngå forsøpling av sjø og sjøbunn og etterkomme visse rensekrav Etablere utslipp med minst mulig påvirkning på resipient og som unngår brukerkonflikter Sikre at renseanlegg fungerer bra under alle klimatiske forhold som er normale for stedet der det ligger Ta representative prøver av tilført og renset avløpsvann i renseanlegget(dette gjelder for nye Strategi kommunalt avløpsnett I henhold til forurensningsforskriften er kommunen er lovpålagt å: Redusere fremmedvannsmengdene i nettet Lage en plan for sanering av ledningsnett Forbedre systemet for oppbevaring av klager vedr. avløpsnettet Det anbefales derfor at kommunen gjennomfører tiltak for å: kartlegge private fellesledninger som er tilkoblet kommunal spillvannsledning og pålegger separering pålegge frakopling av private overvannsledninger som er ulovlig tilkoblet kommunal spillvannsledning sanere evt. felleskummer med åpen renne igjennom sanere dårlige ledninger og prioriterer de som tidvis ligger under vannstand avdekke og rette opp i feilkoblinger 6

7 UTFORDRINGER OG STRATEGI sjekke pumpesumper med fare for innsig av sjøvann lage en saneringsplan oppbevare klager vedr. avløpsanleggene Forurensningsforskriften setter også krav til at avløpsrenseanlegg og avløpsledningsnett skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes for å imøtekomme klimatiske forhold. Giske kommune har fått kommentar fra fylkesmannen om at det er mangler på dette området og skal utrede dette i et eget prosjekt. Klimaendringene er omtalt i et eget kapittel i hovedrapporten. Tilrettelegging av avløpssystemet for å imøtekomme klimaendringer representerer nok en utfordring for kommunen. Klimaendringer som økt nedbør, økt avrenning og stigning i havnivå vil forsterke problematikken med fremmedvann i ledningsnettet og kreve praktiske endringer av avløpssystemet, i tillegg til endringer i retningslinjer og dimensjoneringskriterier. For Giske kommune sin del kan disse få konsekvenser som; økte fremmedvannsproblemer, økte overløpsutslipp, kapasitetsproblemer i ledningsnettet, flere brudd på ledningsnettet, økt fare for flom i vassdragene og økt fare for innlekking av sjøvann til avløpsnettet. Mange av tiltakene i denne planen vil motvirke konsekvensene av klimaendringene. Disse bør derfor gjennomføres før Giske kommune igangsetter en kartlegging av evt. behov for ytterligere tiltak for å møte klimaendringene. I tillegg bygges det kommunale avløpssystemet ut i henhold til anbefalt fremtidig løsning for avløpssystemet omtalt i kap. «Kommunalt avløpssystem». Strategi tilknytningsgrad Det finnes en del boliger som ikke er tilknyttet kommunalt avløp og som samtidig ligger innenfor en definert avløpssone. Vi antar at en del av disse boligene har dårlig fungerende avløpsanlegg, som ikke tilfredsstiller dagens regelverk. Det anbefales derfor at all bebyggelse innenfor avløpssonene pålegges tilknytning til det kommunale ledningsnettet der det ligger til rette for dette teknisk og økonomisk (i henhold til plikten til tilknytning til offentlig ledning, Pbl 66). Dette gjelder både for områder der det ligger kommunalt ledningsnett pr i dag og områder der det legges nytt ledningsnett. Angående områder med eksisterende avløpsnett må pålegg om tilknytning gjennomføres områdesvis, med begrunnelse i forurensningssituasjonen eller lignende. De ulike sonene prioriteres for tilknytning i forhold til brukerinteressene i den aktuelle sone. Strategi industripåslipp Kommunen har satt som mål at «Vannforekomsten skal ikke ha skadelige innehold av miljøgifter». For å sikre at dette ikke skjer må kommunen få oversikt over alle industripåslipp og etablere påslippsavtaler ved behov. Strategi fett- og oljeutskillere Kommunen har satt som mål at «Kommunen skal ha oversikt over fett- og oljeutskillere i kommunen og utarbeide rutiner for tilsyn av disse». Dette er ikke på plass pr. i dag og kommunen må derfor gjennomføre et kartleggingsprosjekt for å få oversikt over fett- og oljeutskillere og utarbeide rutiner for tilsyn av disse i tråd med egne mål. Strategi private avløpsanlegg I følge KLIF er utslipp fra spredte anlegg en av hovedutfordringene i forhold til Vanndirektivet. Med bakgrunn i at; mange private avløpsanlegg er mest sannsynlig ikke i forskriftsmessig stand dykkerundersøkelser har påvist at det er tydelig kloakksøppel rundt flere av de kommunale direkteutslippene, og dette vil da sannsynligvis også gjelde for private direkteutslipp og er dermed brudd på forurensningsforskriften at viktige brukerinteresser i kommunen er fiske, turisme og badeplasser kan vi si at det er et stort behov for opprydding i spredt avløp i Giske kommune. Det må enten ryddes opp i eksisterende private avløpsløsninger slik at disse blir i forskriftsmessig stand, eller det må etableres kommunalt avløpsnett i det aktuelle området. I kap. «Avløp i spredt bebyggelse» er det omtalt i hvilke områder det bør etableres kommunalt avløpsnett. Det aller viktigste i første omgang er å skaffe seg oversikt over alle eksisterende spredte avløpsanlegg i områder der 7

8 UTFORDRINGER OG STRATEGI det ikke er planlagt kommunal utbygging. Både beliggenhet, type, størrelse, funksjon og rensegrad på anleggene er viktig å registrere. Det gjøres derfor en kartlegging av eksisterende separate anlegg, med påfølgende pålegg om oppgradering, der dette er nødvendig for å oppfylle gjeldende forskrifter. Dette betyr at kommunen pålegger disse å søke om ny utslippstillatelse for å etablere lovlige anlegg. Områder der det skjer nybygging prioriteres for kartlegging. Oppryddingen bør gjennomføres områdevis da dette vil sikre muligheter for etablering av private avløpsanlegg for flere boliger. Dette er viktig spesielt i område med private drikkevannsbrønner. Større områder ses altså under ett og oppryddingstiltak gjennomføres slik at de utslipp som forurenser mest blir tatt først. I tilfeller der det søkes om tilknytning til et eksisterende privat avløpsanlegg som ikke er i forskriftsmessig stand, og der opprydding som omtalt over ikke er gjennomført enda, vil eierne av dette avløpsanlegget få pålegg om å oppgradere anlegget før tilknytning kan godkjennes. Bygging og oppgradering av avløpsanlegg i tråd med krav i gjeldende forskrift er kostnadskrevende for den enkelte anleggseier. Avhengig av type anlegg kan det for hver enkelt husstand bli snakk om i størrelsesorden kr ,-. Bildet over viser utslipp fra slamavskiller til bekk. 8

9 HANDLINGSPLAN Prioritering av tiltak Investeringsbehovene i Giske kommune er store. Ideelt sett burde mange av tiltakene i handlingsplanen blitt gjennomført i løpet av de første årene. Da dette ikke er mulig, hverken på grunn av økonomi eller bemanning, er det en meget vanskelig oppgave å prioritere. Hva skal man vektlegge? Miljø, utbygging eller krav fra myndigheter? Følgende prioritering av tiltak anbefales for at Giske kommune skal oppnå, eller nærme seg, målene de har satt seg: Den største utfordringen i Giske kommune er manglende rensing av kommunalt avløpsvann. Dette er brudd på gjeldende regelverk og dermed påkrevet å rydde opp i. I tillegg er det flere utslippspunkt som ikke er forskriftsmessige. Ytterligere en utfordring er fremmedvann i ledningsnettet som fører til unødvendig høye driftsutgifter, redusert kapasitet og utslipp av avløpsvann. Det er lovpålagt at kommunene i størst mulig grad reduserer fremmedvann i sitt ledningsnett. Giske kommune må derfor også prioritere tiltak på ledningsnettet som bidrar til å redusere mengden fremmedvann. Forurensningsforskriften pålegger også at den enkelte kommune gjennomfører planmessig sanering. Det må derfor prioriteres høyt å utarbeide saneringsplan og gjennomføre sanering i henhold til anbefalingene i denne rapporten. I tillegg er det en del spredte anlegg og direkteutslipp i kommunen som må saneres og tilknyttes. Planperioden for kommunedelplan avløp strekker seg i utgangspunktet over en periode på 20 år. Det er allikevel satt opp handlingsplan for kun 10 år, da mange forutsetninger vil være endret etter denne tid, slik at det er vanskelig å planlegge detaljert for en lenger tidshorisont enn dette. Gjennomføringen av tiltakene som er foreslått i kommunedelplanen vil medføre økt arbeidsmengde innen både prosjekt- og byggeledelse, planarbeide, veiledning, saksbehandling og kontroll og tilsyn av private avløpsanlegg. Det anbefales derfor å opprette to nye stillinger, en ingeniørstilling og en driftsoperatørstilling. Handlingsplan Det er totalt anbefalt 57 tiltak i denne planen, hvorav noen går over flere år. Tiltakene er delt inn i investeringstiltak, plantiltak og drifts- og administrasjonstiltak. Noen av investeringstiltakene er anbefalt gjennomført etter planperioden, dvs. etter Etter 4 år bør hovedplanen rulleres og fremdrift og prioriteringer bør vurderes på nytt. Årlige nye kostnader, år ,alle tall i mill.kr, kostnader i 2012 kr År Plantiltak Investeri ngstiltak Adm. tiltak Driftsog vedlikeholdstiltak 0 0, , ,03 5,9 15,4 5 6,4 6,9 6,2 8,85 9,05 4,1 7,1 1,2 1,24 1,34 1,2 1,2 1,2 2 1,2 1,2 1,2 0 1,3 0,4 0,4 0,1 0,7 0,1 0,1 0,1 0,1 Tot. nye kostnad er 1,23 8,84 17, ,2 8,3 10, 95 10, 35 5,4 8,4 I tillegg er det 7,5 tiltak (gjøre ferdig Valderhaug/Midtre Skjong regnes som et halvt tiltak) som gjenstår etter Dette utgjør 28,95 mill. kr, slik at totale kostnader for gjennomføring av handlingsplanen er 115,81 mill. kr. Fremdrift Kommunen har i utgangspunktet planlagt en gjennomsnittlig investeringsramme på ca. 8,4 mill. kr pr år de neste 5 årene. Som en følge av arbeidene med kommunedelplan avløp har det blitt åpenbart at investeringsbehovet er stort. Det siktes allikevel på å sette opp en handlingsplan innenfor tilsvarende sum som den planlagte rammen. Dette vil medføre at tiltakene må trekkes ut i tid. Konklusjon handlingsplan Det er totalt i handlingsplanen anbefalt 57 tiltak. Et av disse er å øke bemanningen. Gjennomføringen av alle foreslåtte tiltak medfører stor økning i arbeidsbelastningen internt i kommunen og en forutsetning for å få gjennomført alle tiltakene er at bemanningen økes med to årsverk. Konsekvensen av handlingsplanen blir at årlige investeringer vil øke noe i forhold til de planlagte 8,4 mill. kr pr år, opp til 8,7 mill. kr pr. år i snitt. Denne investeringsbyrden vil vedvare 9

10 i år, forutsatt at årlig investeringsbyrde fortsetter med ca. 8,7 mill. kr pr år i snitt de neste 3-4 årene etter handlingsplanens planperiode, noe som er nødvendig for å få gjennomført alle tiltakene. Planperioden i handlingsplanen går over 10 år. Med den planlagte fremdriften vil kommunen allikevel ikke få gjennomført alle tiltakene som er anbefalt i kommunedelplanen i løpet av disse årene. Dette betyr at viktige tiltak for å oppfylle gjeldende regelverk og for å øke tilknytningen til avløpsnettet, vil måtte skyves uønsket langt utover i planperioden. Dette er derfor et absolutt minimumsnivå for årlig investeringsbeløp. Årsakene til at dette investeringsnivået er nødvendig er: HANDLINGSPLAN 14 kommunale utslipp uten rensing av avløpsvannet medfører brudd på forurensningsloven Forekomst av kloakksøppel rundt utslippspunktene medfører brudd på forurensningsloven Mangel på planmessig sanering medfører brudd på forurensningsloven Manglende utredninger/tilpasninger i forhold til klimaendringene er brudd på forurensningsloven Utslipp i nærheten av badeplass, havn eller inntak for sjøvann til fiskeribedrifter medfører brukerkonflikter Stedvis dårlig ledningsnett som må saneres Stedvis en del fremmedvann i ledningsnettet som skaper problemer Mange private avløpsanlegg er mest sannsynlig ikke i forskriftsmessig stand Hovedtyngden av investeringskostnadene går til de tre hovedgruppene; I. Etablering av renseløsninger II. Tilknytning av nye områder III. Sanering av dårlig ledningsnett 10

11 Kostnadene forbundet med kommunal avløpshåndtering skal dekkes av abonnentene etter selvkostprinsippet. I gebyrgrunnlaget inngår kapitalkostnader knyttet til nye investeringer og kostnader knyttet til drift og vedlikehold. Gjennomsnittlig investeringsnivå for avløp i Giske kommune de siste 5 årene har vært på ca. 3, 1 mill. kr/år. I 2010 økte den årlige investeringssummen til 4,6 mill. kr. Drifts- og vedlikeholdsbudsjettet i 2011 var på ca. 2,82 mill. kr og er satt til 2,77 mil. kr i Avløpsgebyr basert på estimert forbruk i Giske kommune ligger i dag på kr pr år. Dette er lavere enn i mange av de omkringliggende kommuner GEBYRKONSEKVENS Gjennomføringen av handlingsplanen vil medføre en økning i avløpsgebyrene. Samtidig vil flere av tiltakene i handlingsplanen medføre en reduksjon av fremmedvannsmengdene i avløpsnettet. Dette vil igjen medføre reduserte driftsutgifter. Dette er overslagsmessig tatt hensyn til i gebyrberegningene. Utbygging av kommunalt avløpsnett vil også medføre økte inntekter i form av tilknytningsavgifter, i tillegg til at det vil resultere i flere abonnenter å fordele utgiftene på. Dette er tatt hensyn til i gebyrberegningene. Fremtidig avløpsgebyr er beregnet for en investeringsbelastning på gjennomsnittlig 8,7 mill. kr pr. år (se handlingsplanen for nøyaktige årlige investeringsbeløp). Dette er et absolutt minimumsnivå for årlig investeringsbeløp i forhold til behovet på ledningsnettet. Gebyrberegningene er utført av Giske kommune, med deres eget regneark. Dette er bygget på Miljøverndepartementets retningslinjer for beregning av vann og avløpsgebyr. Det er benyttet 2,53 % rente pr. år i hele perioden og 3 % prisstigning. Nedenfor følger en grafisk fremstilling av gebyrkonsekvensene: Vi gjør oppmerksom på at gebyrberegningene er overslagsberegninger som viser en prognose over framtidig avløpsgebyr. Ved endelig gebyrfastsetting må det korrigeres for prisstigning, endringer i rentenivå og endringer i investeringstakt/kostnader mv. Pr i dag er det lav rente og prisstigning og en evt. økning i årene fremover kan gi en vesentlig høyere gebyrøkning. Gebyrøkningen er fordelt slik at den skal være jevnest mulig over perioden, dvs. en tilnærmet lik årlig økning. Beregningene viser en gjennomsnittlig årlig økning i perioden på 12,2 %. Dette fører til at kommunens fond, på ca. 3 mill. kr pr , vil brukes opp innen 2015 og det opparbeides deretter et negativt fond på inntil 2,5 mill. kr i 2018, som igjen går i null i Den årlige økningen i avløpsgebyret vil være kr/år eks mva for en normalhusholdning fram til år Total økning i perioden er 152 %. Giske kommune har i dag lavere stipulert årsgebyr enn omkringliggende kommuner. Denne økningen er helt nødvendig pga flere brudd på forurensningsforskriften, stedvis dårlig ledningsnett, stedvis problemer med fremmedvann, konflikt mellom brukerinteresser og manglende oversikt over utslippsmengder og konsekvensene av disse. 11

SAKSFRAMLEGG HOVEDPLAN VANNFORSYNING, AVLØP OG VANNMILJØ

SAKSFRAMLEGG HOVEDPLAN VANNFORSYNING, AVLØP OG VANNMILJØ SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Jakob Hansen Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/1465-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Plan- og utbyggingsutvalget HOVEDPLAN VANNFORSYNING, AVLØP OG VANNMILJØ

Detaljer

Trysil kommune. Vanndirektivet - separate avløpsanlegg i Trysil kommune - tiltak. Saksframlegg

Trysil kommune. Vanndirektivet - separate avløpsanlegg i Trysil kommune - tiltak. Saksframlegg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 23.03.2017 Referanse: 11004/2017 Arkiv: M30 Vår saksbehandler: Kinga Adam Vanndirektivet - separate avløpsanlegg i Trysil kommune - tiltak Saksnr Utvalg Møtedato 17/20

Detaljer

Ny Norsk Vann rapport. Dokumentasjon av utslipp fra avløpsnettet. Ulf Røysted COWI

Ny Norsk Vann rapport. Dokumentasjon av utslipp fra avløpsnettet. Ulf Røysted COWI Ny Norsk Vann rapport Dokumentasjon av utslipp fra avløpsnettet Ulf Røysted COWI 25.10.2016 Hva med overvann? Hva med masseberegninger/stofftransport? Avløpsanlegg består av ledningsanlegg, pumpestasjoner

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Rådmannen anbefaler komité for kultur, teknikk og fritid å fatte slikt v e d t a k:

SAKSFREMLEGG. Rådmannen anbefaler komité for kultur, teknikk og fritid å fatte slikt v e d t a k: SAKSFREMLEGG Godkjent av: Saksbehandler: Kristin Jenssen Sola Arkivsaksnr.: 13/3723 Arkiv: M30 Prosjekt spredt avløp - oppnevning av saksordfører Rådmannen anbefaler komité for kultur, teknikk og fritid

Detaljer

HOVEDPLAN AVLØP 2012 2022 (KOMMUNEDELPLAN)

HOVEDPLAN AVLØP 2012 2022 (KOMMUNEDELPLAN) HOVEDPLAN AVLØP 2012 2022 (KOMMUNEDELPLAN) SAMMENDRAGSRAPPORT SONGDALEN KOMMUNE 01.11.2013 I Hensikt med hovedplanen Hovedplan avløp skal: MÅL Mål for transportsystem Mål for transportsystem for avløpsvann:

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret HOVEDPLAN VANNFORSYNING OG VANNMILJØ

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret HOVEDPLAN VANNFORSYNING OG VANNMILJØ STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2015/4716-1 Saksbehandler: Eivind Hølaas Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret HOVEDPLAN

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til innstilling: Bystyret vedtar Hovedplan avløp og vannmiljø Planen følger saken som vedlegg.

Saksframlegg. Forslag til innstilling: Bystyret vedtar Hovedplan avløp og vannmiljø Planen følger saken som vedlegg. Saksframlegg Hovedplan avløp og vannmiljø for perioden 2013-2024. Arkivsak.: 11/27828 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar Hovedplan avløp og vannmiljø 2013-2024. Planen følger saken som vedlegg. Strategier,

Detaljer

Ledningsnettet først nå står renseanlegget for tur

Ledningsnettet først nå står renseanlegget for tur Norsk Vannforening 11. Mars 2009 Avløpsforskriften i praksis Ledningsnettet først nå står renseanlegget for tur 1 FET KOMMUNE sammen skaper vi trivsel og utvikling 2 Innhold Fet kommune Vannressurser Noen

Detaljer

Forslag til Planprogram for kommunedelplan avløp Giske kommune

Forslag til Planprogram for kommunedelplan avløp Giske kommune Forslag til Planprogram for kommunedelplan avløp Giske kommune Utgave: Foreløpig Dato: 2011-01-20 Forslag til Planprogram for kommunedelplan avløp Giske kommune 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Kort om planprogram...

Detaljer

Tre generasjoner avløpsplaner i Fredrikstad. Kort tilbakeblikk og veien videre. Hanna Lorentzen, Fredrikstad kommune Bjørn Børstad, COWI AS.

Tre generasjoner avløpsplaner i Fredrikstad. Kort tilbakeblikk og veien videre. Hanna Lorentzen, Fredrikstad kommune Bjørn Børstad, COWI AS. Tre generasjoner avløpsplaner i Fredrikstad Kort tilbakeblikk og veien videre Hanna Lorentzen, Fredrikstad kommune Bjørn Børstad, COWI AS Del II 1 1 12.03.2009 Historikk Hoved- og saneringsplaner for avløp

Detaljer

HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?:

HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?: HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?: Kommunens politisk styrende dokument for avløpssektoren, samt for arbeidet med tiltak mot forurensning fra landbruket. Rakkestad kommune 1 DE VIKTIGSTE RAMMEBETINGELSENE.

Detaljer

Utvalgssak. NEDRE EIKER KOMMUNE Bestiller kommunalteknikk Saksbehandler: Truls Bølgen L.nr.: 16008/2010 Arkivnr.: M41 Saksnr.

Utvalgssak. NEDRE EIKER KOMMUNE Bestiller kommunalteknikk Saksbehandler: Truls Bølgen L.nr.: 16008/2010 Arkivnr.: M41 Saksnr. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Bestiller kommunalteknikk Saksbehandler: Truls Bølgen L.nr.: 16008/2010 Arkivnr.: M41 Saksnr.: 2009/6573 Hovedplan Vannmiljø og Avløp 2011-2020 Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

Kommunedelplan for avløp 2009-2020 VANN INN VANN UT

Kommunedelplan for avløp 2009-2020 VANN INN VANN UT VANN INN VANN UT Kommunedelplan for avløp 2009-2020 MÅLFORMULERINGER Hensikt med hovedplan Hovedplan for avløp skal: Formulere overordnede mål og delmål for avløpshåndteringen i Klepp kommune. Overordnet

Detaljer

Fremdriften med separering av VA-nettet

Fremdriften med separering av VA-nettet Fremdriften med separering av VA-nettet Artic Entrepreneur 2017 Simon Haraldsen Fylkesmannen i Oslo og Akershus 18.jan 2017 Et fellesavløpssystem - Prinsippskisse Separatavløpssystemet - Prinsippskisse

Detaljer

Avløpsdelen i Forurensningsforskriften 2 år etter.

Avløpsdelen i Forurensningsforskriften 2 år etter. Avløpsdelen i Forurensningsforskriften 2 år etter. Disposisjon 1. Om Kristiansund kommune 2. Hva innebærer endringen 3. Hvordan har det blitt hva har vi gjort By ved hav Kristiansund kommune Kommunesammenslåing

Detaljer

Avløpshåndtering Drammen kommune

Avløpshåndtering Drammen kommune Avløpshåndtering Drammen kommune Orientering til Bystyrekomitè Byutvikling og Kultur 5. Mars 2013 virksomhetsleder Live Johannessen Investeringsbehov i VA sektoren VA virksomheten i Drammen kommune Økonomiplanen

Detaljer

Tiltaksplan for avløp i fritidsbebyggelse og spredt bebyggelse i Ås kommune

Tiltaksplan for avløp i fritidsbebyggelse og spredt bebyggelse i Ås kommune Tiltaksplan for avløp i fritidsbebyggelse og spredt bebyggelse i Ås kommune 2004-2007 Anders Yri Teknisk Etat Kommunalteknisk avdeling Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Registreringer...3 3. Vurdering

Detaljer

Selbu kommune Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 1 Prosjekt: Tømra avløpsrenseanlegg GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV TØMRA AVLØPSRENSEANLEGG

Selbu kommune Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 1 Prosjekt: Tømra avløpsrenseanlegg GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV TØMRA AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 1 GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV TØMRA AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 2 INNLEDNING Dette notatet gir en kort beskrivelse av forholdene

Detaljer

Handlingsplan 2010-2018

Handlingsplan 2010-2018 Handlingsplan 2010-2018 Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse Fredrikstad kommune, avdeling miljørettet helsevern Vedtatt av Bystyret 03.12.2009, sak 123/09 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Forord...

Detaljer

Gode avløpsløsninger. Godt vann. Vann og avløp. Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen

Gode avløpsløsninger. Godt vann. Vann og avløp. Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen Gode avløpsløsninger Godt vann Vann og avløp Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen Godt vann i Sande et felles ansvar I Sande kan du bade og hygge deg langs en langstrakt kystlinje eller gå

Detaljer

A-2. Søknad om utslipp fra hus og hytter veiledning

A-2. Søknad om utslipp fra hus og hytter veiledning A-2. Søknad om utslipp fra hus og hytter veiledning Bestemmelser i kommuneplanens arealdel I utfyllende bestemmelser i kommunens arealdel 2-7 står det følgende: «All bebyggelse inkl. fritidsbebyggelse

Detaljer

Velkommen til Ålesund. VA-yngreseminar 2014

Velkommen til Ålesund. VA-yngreseminar 2014 Velkommen til Ålesund VA-yngreseminar 2014 Einar Løkken Avdelingsingeniør Ålesund kommune avdeling VAR-utbygging. Utdanning 3-årig Bachelor Bygg ingeniør. Har jobbet i Ålesund kommune siden juni 2011.

Detaljer

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6

Detaljer

Klimatilpasning i Vestfold, 6. juni 2011

Klimatilpasning i Vestfold, 6. juni 2011 FYLKESMANNEN I HEDMARK Klimatilpasning i Vestfold, 6. juni 2011 Dokumentasjons- og funksjonskrav for avløpsnettet - Forslag til data og nøkkeltall som skal dokumenteres og rapporteres - Videre prosess

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Forslag til planprogram FOR HOVEDPLAN VANN, VANNMILJØ OG AVLØP FLAKSTAD KOMMUNE 2018-2028 Forslag til planprogram for Hovedplan Vann, Vannmiljø og Avløp Flakstad kommune 2018-2028 Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Opprydding i spredt avløp

Opprydding i spredt avløp Opprydding i spredt avløp Tynset kommune vil gjennom prosjektet «Opprydding i spredt avløp» føre tilsyn med avløpsanleggene i kommunen for å kunne avdekke forurensning. Prosjektet startet opp i februar

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral kap. 13

Forurensningsforskriften sentral kap. 13 Forurensningsforskriften sentral kap. 13 Kapittel 13. Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om

Detaljer

KOMMUNALTEKNIKK. Kommunalteknikken omfatter avløpsløsninger

KOMMUNALTEKNIKK. Kommunalteknikken omfatter avløpsløsninger KOMMUNALTEKNIKK Kommunalteknikken omfatter avløpsløsninger i spredt bebyggelse (boliger og hytter) og områder med bebyggelse tilknyttet kommunalt ledningsnett KOMMUNALTEKNIKK Siden 1996 har kommunen gjennomført

Detaljer

Vedlegg 2: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV OVERVIK AVLØPSRENSEANLEGG

Vedlegg 2: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV OVERVIK AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 1 Vedlegg 2: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING AV OVERVIK AVLØPSRENSEANLEGG Vedlegg 1: GRUNNLAG FOR DIMENSJONERING Side 2 INNLEDNING Dette notatet gir en kort beskrivelse

Detaljer

Prosjekt «Spredt avløp»

Prosjekt «Spredt avløp» Prosjekt «Spredt avløp» 1 Agenda o Bakgrunn for prosjektet o Organisering av prosjektet o Resultater o Rammebetingelser/virkemidler o Opprydding og praktiske tilnærminger 2 Asker kommune Asker grenser

Detaljer

Frogn kommune Opprydding i avløp i spredt bebyggelse. Erfaring hittil Veien fremover

Frogn kommune Opprydding i avløp i spredt bebyggelse. Erfaring hittil Veien fremover More og Romdal VA-Konferansen 2009 24-25.juni 2009 Frogn kommune Opprydding i avløp i spredt bebyggelse Erfaring hittil Veien fremover Andrea Zuur Saksbehandler Opprydding i avløp i spredt bebyggelse Oversikt

Detaljer

Slik arbeider vi med ledningsfornying i Kristiansund Onsdag 1. juni 2016 Vidar Dyrnes, Kristiansund kommune/kt

Slik arbeider vi med ledningsfornying i Kristiansund Onsdag 1. juni 2016 Vidar Dyrnes, Kristiansund kommune/kt Slik arbeider vi med ledningsfornying i Kristiansund Onsdag 1. juni 2016 Vidar Dyrnes, Kristiansund kommune/kt Tema for presentasjonen 1. Fornying VA- hvorfor? 2. Vannledninger i Kristiansund alder, type,

Detaljer

Kommunalt tilsyn. Hva innebærer dette? Hvilke plikter har kommunen? Tilsynsveiledning. Av Ole Lien, Norsk Vann 26.04.2012

Kommunalt tilsyn. Hva innebærer dette? Hvilke plikter har kommunen? Tilsynsveiledning. Av Ole Lien, Norsk Vann 26.04.2012 Kommunalt tilsyn Hva innebærer dette? Hvilke plikter har kommunen? Tilsynsveiledning 1 Av Ole Lien, Norsk Vann 26.04.2012 Hva sier regelverket? Forurensningsforskriften kapittel 12, 12-2: Kommunen er forurensningsmyndighet

Detaljer

Opprydding i spredt avløp. Veiledning til eiere av private avløpsanlegg

Opprydding i spredt avløp. Veiledning til eiere av private avløpsanlegg Opprydding i spredt avløp Veiledning til eiere av private avløpsanlegg 1. Hva er spredt avløp? Utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre enn 50 pe, og som ikke er tilknyttet kommunalt avløpsnett. 2. Hva

Detaljer

Ny mal for kommunale utslippstillatelser Hovedelementer, tilbakemeldinger, høringsresultater og implementering

Ny mal for kommunale utslippstillatelser Hovedelementer, tilbakemeldinger, høringsresultater og implementering Ny mal for kommunale utslippstillatelser Hovedelementer, tilbakemeldinger, høringsresultater og implementering Terje Farestveit, 13. desember 2012 Ny mal for utslippstillatelser - bakgrunn Vi fikk tilbakemeldinger

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - LOKAL FORSKRIFT FOR UTSLIPP FRA MINDRE AVLØPSANLEGG

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - LOKAL FORSKRIFT FOR UTSLIPP FRA MINDRE AVLØPSANLEGG Vestby kommune - Plan, bygg, geodata Utvalgssak Saksbehandler: Kari Horgen Skjønsberg Arkiv: /M41/&00 Arkivsaksnr.: 11/614 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Plan- og miljøutvalget PLM -33/11 06.06.2011

Detaljer

Utslipp fra renseanlegg

Utslipp fra renseanlegg Utslipp fra renseanlegg Behov for oppfølging Terje Farestveit, Klif Grunnlag for nye krav Behov for strengere krav med utgangspunkt i: Tilsynsaksjonen avløp oktober 2010 Klimautvalet si innstilling (2010:10)

Detaljer

Separate avløp. - opprydding og utslippstillatelser. og litt til

Separate avløp. - opprydding og utslippstillatelser. og litt til Separate avløp - opprydding og utslippstillatelser og litt til Avløpsregelverket forurensningsloven kapittel 4 forurensningsforskriften del 4 kapittel 11: generelle bestemmelser kapittel 12: < 50 pe kapittel

Detaljer

Hvordan ligger vi an til å oppfylle kravene i avløpsregelverket? HEVAs høstkonferanse 2017

Hvordan ligger vi an til å oppfylle kravene i avløpsregelverket? HEVAs høstkonferanse 2017 Hvordan ligger vi an til å oppfylle kravene i avløpsregelverket? HEVAs høstkonferanse 2017 Forurensningsforskriften del 4 Avløp Kapittel 11 Generelle bestemmelser om avløp Kapittel 12 Krav til utslipp

Detaljer

Sula kommune Kommunedelplan for avløp Forslag til planprogram. Utgave: 1 Dato:

Sula kommune Kommunedelplan for avløp Forslag til planprogram. Utgave: 1 Dato: Sula kommune Kommunedelplan for avløp 2011-2021 Forslag til planprogram Utgave: 1 Dato: 2010-06-28 Forslag til planprogram 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Kort om planprogram... 3 2 Planarbeidets formål... 3 3

Detaljer

Hovedplan vann og avløp - Handlingsplan 2015-2025. Saksnr. 14/2054 Journalnr. Arkiv Dato: 13.01.2015

Hovedplan vann og avløp - Handlingsplan 2015-2025. Saksnr. 14/2054 Journalnr. Arkiv Dato: 13.01.2015 Hovedplan vann og avløp - Handlingsplan 2015-2025 Saksnr. 14/2054 Journalnr. Arkiv Dato: 13.01.2015 Innledning I 2010 ble rapporten «State of the Nation» utgitt av RIF (Rådgivende Ingeniørers Forening).

Detaljer

Forskriften omfatter både eksisterende utslipp og søknad om etablering av nye utslipp, jf. forurensningsforskriften 12-3 og 12-4.

Forskriften omfatter både eksisterende utslipp og søknad om etablering av nye utslipp, jf. forurensningsforskriften 12-3 og 12-4. Hjemmel: Fastsatt av Larvik med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 12-6, jf. lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Forslag til planprogram. For hovedplan avløp og vannmiljø ( )

Forslag til planprogram. For hovedplan avløp og vannmiljø ( ) Forslag til planprogram For hovedplan avløp og vannmiljø (2018-2037) Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn...3 2 Kort om planprogram...3 3 Planarbeidets formål...3 4 Rammer og føringer...4 5 Planområde...5 6

Detaljer

Veiledning til utfylling av søknad om utslipp fra hus og hytter.

Veiledning til utfylling av søknad om utslipp fra hus og hytter. Veiledning til utfylling av søknad om utslipp fra hus og hytter. Hvem har søknadsplikt? Når du skal etablere et utslipp av sanitært avløpsvann eller vil øke et eksisterende utslipp vesentlig må du søke

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Horten kommune, Vestfold Hjemmel: Fastsatt av Horten kommunestyre dato - med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning

Detaljer

Avløpssektoren er svært utsatt for virkninger av klimaendringer -Kommunene må straks legge klimahensyn inn i sin avløpslanlegging

Avløpssektoren er svært utsatt for virkninger av klimaendringer -Kommunene må straks legge klimahensyn inn i sin avløpslanlegging Avløpssektoren er svært utsatt for virkninger av klimaendringer -Kommunene må straks legge klimahensyn inn i sin avløpslanlegging v/ /Simon Haraldsen Fylkesmannen ioslo og Akershus Norsk vann Gardermoen

Detaljer

Varsel om oppstart av utarbeidelse av hovedplan for Vann, Vannmiljø og Avløp (VVA) i Rindal kommune

Varsel om oppstart av utarbeidelse av hovedplan for Vann, Vannmiljø og Avløp (VVA) i Rindal kommune Varsel om oppstart av utarbeidelse av hovedplan for Vann, Vannmiljø og Avløp (VVA) i Rindal kommune 2017-2027 Rindal kommune varsler med dette om oppstart av utarbeidelse av hovedplan for Vann, Vannmiljø

Detaljer

På de følgende sidene vil du få informasjon om:

På de følgende sidene vil du få informasjon om: Denne presentasjonen inneholder opplysninger om bakgrunnen for kommunens pålegg om å oppgradere alle mindre avløpsanlegg i Halden kommune. Presentasjonen er også en veileder for hvorledes den enkelte skal

Detaljer

TEKNISK Ingeniørvesenet. Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett

TEKNISK Ingeniørvesenet. Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett TEKNISK Ingeniørvesenet Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett Ord og uttrykk forklaring Avløp/Avløpsvann: Brukes om vann som transporteres bort, både kloakk (avløp fra toalett,

Detaljer

Ambisiøse og fremtidsrettede utslippstillatelser -Vekst og klimaendringer

Ambisiøse og fremtidsrettede utslippstillatelser -Vekst og klimaendringer Norsk vannforening 26.mai 2016 Ambisiøse og fremtidsrettede utslippstillatelser -Vekst og klimaendringer v/ Simon Haraldsen, Totalsystem Avløpsledninger «Energifabrikk» Renseanlegg Mellomlagring av avløpsslam

Detaljer

Folkemøte i kommunestyresalen

Folkemøte i kommunestyresalen Orientering til Folkemøte i kommunestyresalen 13.02.17 Kommunal drift Begreper/definisjoner Rammebetingelser ROS-analyse avløpssystemet Hovedplan for vann og avløp m/tilhørende handlingsplaner Mulighetsstudie

Detaljer

Overvann og myndighet

Overvann og myndighet Overvann og myndighet Klimaendringer, fortetting Terje Farestveit, september 2011 Hva er overvann Vann som avledes på overflate og som er et hydraulisk fenomen Det aller meste av diskusjonen omfatter vann

Detaljer

Planprogram. Høringsutkast. Byingeniøren,

Planprogram. Høringsutkast. Byingeniøren, Hovedplan avløp og vannmiljø (HAV) 2010 2020 Planprogram Høringsutkast Byingeniøren, 2009-03-13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 3 2 Om planprogrammet... 4 3 Formålet med hovedplanen for avløp og

Detaljer

Norsk vannforening, Avdeling vest: Juletreff Bergen 13. desember 2012

Norsk vannforening, Avdeling vest: Juletreff Bergen 13. desember 2012 Norsk vannforening, Avdeling vest: Juletreff Bergen 13. desember 2012 KLIFs forslag til ny mal for tillatelse til utslipp av kommunalt avløpsvann og utslipp av overvann fra avløpsanlegg: Søkelys på krav

Detaljer

Saken ble videresendt til Fylkesmannen i Bus Kommunens ansvar som forurensningsmyndighet

Saken ble videresendt til Fylkesmannen i Bus Kommunens ansvar som forurensningsmyndighet Saken ble videresendt til Fylkesmannen i Bus Kommunens ansvar som forurensningsmyndighet Politikeropplæring 24-25.2.2016 Avdelingsdirektør for landbruk og miljø - Gunhild Dalaker Tuseth Disposisjon Forurensningslovens

Detaljer

Dagens utslippstillatelser og «regime»: Erfaringer fra Skien kommune

Dagens utslippstillatelser og «regime»: Erfaringer fra Skien kommune Norsk vannforening Seminar om Kommunale utslippstillatelser Oslo, 17 oktober 2012 Dagens utslippstillatelser og «regime»: Erfaringer fra Skien kommune Gunnar Mosevoll virksomhetsleder for vannforsyning

Detaljer

Kontroll av Verdal kommune mht. drift av kommunalt avløpsnett

Kontroll av Verdal kommune mht. drift av kommunalt avløpsnett Kontroll av Verdal kommune mht. drift av kommunalt avløpsnett Virksomhet: Verdal kommune Tidsrom for kontrollen: Virksomhetens 7750 Verdal Virksomhetens adresse: kontaktperson: 27.09.2013 Bård Kotheim,

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune.

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune. Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Bergen kommune. Fastsatt av bystyret i Bergen den. med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr 6 om vern mot forurensning og om avfall

Detaljer

Kostholdsråd, forurensede sedimenter forholdet til vannforskriftens krav

Kostholdsråd, forurensede sedimenter forholdet til vannforskriftens krav Oslofjordkonferansen Kostholdsråd, forurensede sedimenter forholdet til vannforskriftens krav 22. oktober 2012 Kristine Mordal Hessen, seksjon for sedimenter og vannforvaltning Innhold Hva er kostholdsråd?

Detaljer

Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder

Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder ( Etter ny plan- og bygningslov) I Malvik går du fram slik ved separering/tilknytning av avløp Ord og uttrykk forklaring

Detaljer

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.:

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: 06.10.2016 16/27105-1 Deres ref Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging 01.11.2016 Benchmarking

Detaljer

Hovedplan for avløp og vannmiljø ble vedtatt i Bystyret den 24. juni 2015 i sak

Hovedplan for avløp og vannmiljø ble vedtatt i Bystyret den 24. juni 2015 i sak Saksbehandler, innvalgstelefon Sissel Storebø, 5557 2317 Vår dato 04.05.2016 Deres dato Vår referanse 2016/659 461.1 Deres referanse Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen Tillatelse etter forurensningsloven

Detaljer

KORTVERSJON AV HOVEDPLAN AVLØP OG VANNMILJØ

KORTVERSJON AV HOVEDPLAN AVLØP OG VANNMILJØ ÅFJORD KOMMUNE KORTVERSJON AV HOVEDPLAN AVLØP OG VANNMILJØ 2017-2027 FORMÅL Hovedplan avløp og vannmiljø er den overordnede planen for kommunens virksomhet på avløpssektoren og for vannmiljø knyttet til

Detaljer

Påslippsavtaler hva bør vektlegges?

Påslippsavtaler hva bør vektlegges? Påslippsavtaler hva bør vektlegges? Påslipp til offentlig avløpsnett i Gjøvik kommune Marit Skjel Avdelingsleder Forvaltning og miljø, VAR-seksjonen VA-dagene for Innlandet 09.11.11 Agenda Historikk Regelverk

Detaljer

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende, Selbu kommune, Sør-Trøndelag Hjemmel: Korttittel: FOR-2004-06-01-931- 12-6, LOV-1981-03-13-6- 9 Forskrift om utslipp av avløpsvann,

Detaljer

Tønsberg renseanlegg IKS - tillatelse til utslipp

Tønsberg renseanlegg IKS - tillatelse til utslipp Tønsberg renseanlegg IKS Postboks 47 3166 Tolvsrød Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Berit Løkken 2016/6230 02.01.2017 33 37 11 95 Arkivnr: 461.2 Tønsberg renseanlegg

Detaljer

Hva brukes resultatene fra prøvetakingen til? Akkreditert prøvetaking Vann- og avløpsetaten, Marit Aase

Hva brukes resultatene fra prøvetakingen til? Akkreditert prøvetaking Vann- og avløpsetaten, Marit Aase Hva brukes resultatene fra prøvetakingen til? 1 Krav til anleggseier reguleres gjennom: Forurensningsloven med tilhørende forskrift Utslippstillatelse for kommunalt avløpsvann, datert den 8. april 2010

Detaljer

Handlingsplan for gjennomføring av kommunaltekniske tiltak innen Leira og Nitelvas nedbørsfelt

Handlingsplan for gjennomføring av kommunaltekniske tiltak innen Leira og Nitelvas nedbørsfelt Handlingsplan for gjennom av kommunaltekniske tiltak innen Leira og Nitelvas nedbørsfelt 2016 2018 Regional forvaltningsplan for Vannregion Glomma 2016 2021 forventes iverksatt våren 2016. Når forvaltningsplanen

Detaljer

Om høringsutkastet til vesentlige vannforvaltningsspørsmål!

Om høringsutkastet til vesentlige vannforvaltningsspørsmål! Om høringsutkastet til vesentlige vannforvaltningsspørsmål! Høringsmøte vesentlige vannforvaltningsspørsmål, 3. oktober 2012 V/ Vegard Næss, Prosjektleder, Vannregion Rogaland Vannregion Rogaland Vannregion

Detaljer

NÅR VIL DET VÆRE BEHOV FOR VIDEREGÅENDE AVLØPSRENSING FOR MINDRE AVLØPSANLEGG

NÅR VIL DET VÆRE BEHOV FOR VIDEREGÅENDE AVLØPSRENSING FOR MINDRE AVLØPSANLEGG NÅR VIL DET VÆRE BEHOV FOR VIDEREGÅENDE AVLØPSRENSING FOR MINDRE AVLØPSANLEGG v/simon Haraldsen, Fylkesmannens miljøvernavd. i Oslo og Akershus 12. oktober 2009 NY VANNFORVALTNING I NORGE FRA 2007 VANNDIREKTIVET

Detaljer

Saksbehandler spredt avløp Sheriff eller Ole Brumm

Saksbehandler spredt avløp Sheriff eller Ole Brumm Saksbehandler spredt avløp Sheriff eller Ole Brumm Dag Erik Håvimb Rådgiver Prosjekt Opprydding spredt avløp Utgangspunktet: EUs vanndirektiv Mål om god økologisk tilstand hos de fleste vannforekomster

Detaljer

Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp. Av Einar Melheim, Norsk Vann

Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp. Av Einar Melheim, Norsk Vann Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp Av Einar Melheim, Norsk Vann 1 Hva er konsekvensene av klimaendringene for VA-sektoren? Vannkilde Vannbehandlingsanlegg Distribusjon av vann Høydebassenger/

Detaljer

NOTAT: PRINSIPP AVLØPSLØSNING KVITHYLLOMRÅDET REVIDERT 2015

NOTAT: PRINSIPP AVLØPSLØSNING KVITHYLLOMRÅDET REVIDERT 2015 NOTAT: PRINSIPP AVLØPSLØSNING KVITHYLLOMRÅDET REVIDERT 2015 Innhold INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 EKSISTERENDE AVLØPSFORHOLD INNEN KVITHYLLOMRÅDET... 3 1.3 EKSISTERENDE AVLØPSFORHOLD FRA RISSA

Detaljer

AMBISIØSE OG FREMTIDSRETTEDE UTSLIPPSTILLATELSER FOR VEKST,KLIMAENDRINGER OG STRENGE VANNKVALITETSMÅL

AMBISIØSE OG FREMTIDSRETTEDE UTSLIPPSTILLATELSER FOR VEKST,KLIMAENDRINGER OG STRENGE VANNKVALITETSMÅL AMBISIØSE OG FREMTIDSRETTEDE UTSLIPPSTILLATELSER FOR VEKST,KLIMAENDRINGER OG STRENGE VANNKVALITETSMÅL NORSK VANNs fagtreff 7-8 februar 2017 v/ Simon Haraldsen, Utgangspunktet for vår myndighetsutøvelse

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen RÆLINGEN KOMMUNE RAPPORT SYSTEMREVISJON AVLØP 2012 Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0228.0011.01 2012.008.R.FMOA 2012/6113-4 28.06.2012 Opplysninger om virksomheten Navn

Detaljer

Tiltak på private vann- og avløpsledninger Generell orientering

Tiltak på private vann- og avløpsledninger Generell orientering Tiltak på private vann- og avløpsledninger Generell orientering Gjelder fra 01.01.15, revidert 06.01.16 Innledning Kommunen har en hovedplan for vann og en hovedplan for avløp som er godkjent av formannskapet.

Detaljer

Kommunedelplan vann

Kommunedelplan vann 2018-2029 Vi leverer livsviktige tjenester til innbyggerne hver time, gjennom hele døgnet, hver uke, hver måned og hvert år gjennom hele livet. For å få rent vann i krana betaler hver innbygger: 2 kroner

Detaljer

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn ved Andebu avløpsanlegg, Andebu kommune

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn ved Andebu avløpsanlegg, Andebu kommune Andebu kommune Andebu sentrum 1 3158 Andebu Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Berit Løkken 2015/572 08.05.2015 33 37 11 95 Arkivnr: 461.2 Rapport etter Fylkesmannens

Detaljer

HÅNDTERING AV FORURENSNINGER FRA OVERVANN-UTSLIPP TIL VASSDRAG HVEM ER FORURENSNINGSMYNDIGHET OG HVORDAN SKAL DETTE IVARETAS?

HÅNDTERING AV FORURENSNINGER FRA OVERVANN-UTSLIPP TIL VASSDRAG HVEM ER FORURENSNINGSMYNDIGHET OG HVORDAN SKAL DETTE IVARETAS? HÅNDTERING AV FORURENSNINGER FRA OVERVANN-UTSLIPP TIL VASSDRAG HVEM ER FORURENSNINGSMYNDIGHET OG HVORDAN SKAL DETTE IVARETAS? v/ SIMON HARALDSEN, FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Norsk vann forening Oslo

Detaljer

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune.

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Aremark kommune. Vedtatt av Aremark kommune (14.12.06) med hjemmel i Forskrift om endring av forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

Norsk vannforening 23.05. 2012. Forurenset overvann. Hvordan møte utfordringene? Svein Håkon Høyvik Vann og avløpsverket, Stavanger kommune

Norsk vannforening 23.05. 2012. Forurenset overvann. Hvordan møte utfordringene? Svein Håkon Høyvik Vann og avløpsverket, Stavanger kommune Norsk vannforening 23.05. 2012 Forurenset overvann Hvordan møte utfordringene? Svein Håkon Høyvik Vann og avløpsverket, Stavanger kommune «Mandat» Er overvannsstrategi nødvendig? Separering fordeler /ulemper;

Detaljer

Resultater fra kontrollen Kontrollen avdekket 5 avvik i forhold til regelverket Det er gitt 1 anmerkninger

Resultater fra kontrollen Kontrollen avdekket 5 avvik i forhold til regelverket Det er gitt 1 anmerkninger Fylkesmannen i Miljøvernavdelingen Vestfold Saksbehandler: Berit Løkken, innvalgstelefon: 33 37 11 95 Inspeksjonsrapport Informasjon om kontrollert virksomhet: Navn og besøksadresse: Holmestrand renseanlegg

Detaljer

Hovedplan vannforsyning og avløp Birkeland 2015 2026

Hovedplan vannforsyning og avløp Birkeland 2015 2026 Hovedplan vannforsyning og avløp Birkeland 2015 2026 Birkenes kommune 01.03.2015 Forord Birkenes kommune har sammen med Aprova AS utarbeidet hovedplan for vann og avløp for Birkeland. Kjell Leon Andersen

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Aurskog Høland kommune - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 973603507 0221.0021.02 2013.004.R.FMOA 2013/3889 30/04-2013 Opplysninger om virksomheten

Detaljer

Dato inspeksjon: Saksnr: 2015/1171 Dato rapport:

Dato inspeksjon: Saksnr: 2015/1171 Dato rapport: Inspeksjonsrapport Inspeksjon ved Vaset avløpsanlegg Dato inspeksjon: 9.3.2015 Saksnr: 2015/1171 Dato rapport: 05.08.2015 Til stede ved kontrollen Fra kommunen: Avdelingsleder Ingeniør Driftsoperatør Fra

Detaljer

Status i kommunene hvordan løses oppgaven i dag?

Status i kommunene hvordan løses oppgaven i dag? Status i kommunene hvordan løses oppgaven i dag? Fagseminar myndighetsutøvelse GVD 9. okt 2014 DEL 1 REGELVERK HVA GJELDER? Plan- og bygningsloven Forurensningsforskriften Avtalevilkårene Selvkostregelverket

Detaljer

Vann og avløp i de regionale vannforvaltningsplanene

Vann og avløp i de regionale vannforvaltningsplanene Vann og avløp i de regionale vannforvaltningsplanene Presentasjon til konferansen Rammevilkår for Vannbransjen (VA-sektoren) 21. mars 2017 v/ Vegard Næss, Vannregion Rogaland / Rogaland fylkeskommune Hvorfor

Detaljer

Fra plan til handling

Fra plan til handling Fra plan til handling Nasjonal vannmiljøkonferanse-10-11.mars 2010 VA-en hovedutfordring for norsk vannmiljø-v/ Simon Haraldsen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus. GOD ØKOLOGISK TILSTAND OG BRUK Hva betyr

Detaljer

Kilder til grunnforurensning. Gamle synder Overvann Avløp Trafikk Lufttransportert

Kilder til grunnforurensning. Gamle synder Overvann Avløp Trafikk Lufttransportert Kilder til grunnforurensning Gamle synder Overvann Avløp Trafikk Lufttransportert Overvann kilde til spredning Med overvann menes overflateavrenning (regn, smeltevann) fra gårdsplasser, gater, takflater

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Per Langørgen Arkiv: M41 &30 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/156-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Per Langørgen Arkiv: M41 &30 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/156-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Per Langørgen Arkiv: M41 &30 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/156-3 HOVEDPRINSIPP REVIDERING AV HOVEDPLAN AVLØP OG HOVEDPLAN VANNFORSYNING - NY BEHANDLING Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Hjelpetekster for: Årlig rapportering for avløpsanlegg

Hjelpetekster for: Årlig rapportering for avløpsanlegg Generert: 9. februar 2017 1.1 Innledning Hjelpetekster for: Årlig rapportering for avløpsanlegg Kontaktinformasjon. En veileder for private eiere av avløpsrenseanlegg finner du 1her Kontaktperson er normalt

Detaljer

Veiledning til søker

Veiledning til søker Veiledning til søker - søknad om utslipp under 50 pe kapittel 12 i forurensningsforskriften Les denne veiledningen før du fyller ut søknadsskjemaet. Flere kommuner har utarbeidet egne søknadsskjema om

Detaljer

Vannforskriften fra plan til konkret handling i alle sektorer VA-juskonferanse Clarion Hotel, Gardermoen 24. november 2011

Vannforskriften fra plan til konkret handling i alle sektorer VA-juskonferanse Clarion Hotel, Gardermoen 24. november 2011 Vannforskriften fra plan til konkret handling i alle sektorer VA-juskonferanse Clarion Hotel, Gardermoen 24. november 2011 Håvard Hornnæs, FM Østfold Helhetlig vannforvaltning For første gang i Norge en

Detaljer

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål

Vesentlige vannforvaltningsspørsmål Vesentlige vannforvaltningsspørsmål For de deler av vannområde Dalälven som ligger i Norge og tilhører Bottenhavet vattendistrikt 29.06.12 1 1. Forord Dette er Vesentlige vannforvaltningsspørsmål (VVS)

Detaljer

FORSKRIFT OM GEBYRER FOR SAKSBEHANDLING OG KONTROLL AV AVLØPSANLEGG FOR KOMMUNENE I JÆRREGIONEN - HØRING

FORSKRIFT OM GEBYRER FOR SAKSBEHANDLING OG KONTROLL AV AVLØPSANLEGG FOR KOMMUNENE I JÆRREGIONEN - HØRING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. Bymiljøsjef : 201204152 : E: M30 &00 : Monica N. Nesse : Kjersti Ohr Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 29.08.2012

Detaljer

Tilsyn med avløp. Dihva Sonderingsmøte, 17.12.2013. Heidi Folkedal Hole

Tilsyn med avløp. Dihva Sonderingsmøte, 17.12.2013. Heidi Folkedal Hole Tilsyn med { avløp Dihva Sonderingsmøte, 17.12.2013 Heidi Folkedal Hole Tilsyn med avløp i Askøy historikk Før 2010. Ikke ført tilsyn med avløp etter Forurensningslov og Forurensningsforskriftens kap.

Detaljer

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende:

2 Definisjoner Definisjonene i forurensningsforskriftens 11-3 gjelder for denne forskriften. I tillegg gjelder følgende: Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg for bolighus, hytter og annen bebyggelse i Meråker kommune Vedtatt av Meråker kommunestyre 24.09.2007 med hjemmel i forskrift av 01.06.2004 om begrensning av forurensning

Detaljer

FLASKEBEKK VURDERING AV FREMTIDIGE VA-LØSNINGER. Vurdering av lokale avløpsløsninger ved Flaskebekk er utført på bakgrunn av følgende:

FLASKEBEKK VURDERING AV FREMTIDIGE VA-LØSNINGER. Vurdering av lokale avløpsløsninger ved Flaskebekk er utført på bakgrunn av følgende: Oppdragsgiver: Nesodden kommune Oppdrag: 516 495 Del: Flaskebekk Vurdering av fremtidige VA- løsninger Dato: 2009.02.18 Skrevet av: Knut Robert Robertsen Kvalitetskontroll: Ine Hovi FLASKEBEKK VURDERING

Detaljer

Oppdragsgiver. Jernbaneverket. Rapporttype. Søknad JERNBANEVERKET SØKNAD OM MIDLERTIDIG UTSLIPPSTILLATELSE FRA ANLEGGSDRIFT

Oppdragsgiver. Jernbaneverket. Rapporttype. Søknad JERNBANEVERKET SØKNAD OM MIDLERTIDIG UTSLIPPSTILLATELSE FRA ANLEGGSDRIFT Oppdragsgiver Jernbaneverket Rapporttype Søknad 2016-03-16 JERNBANEVERKET SØKNAD OM MIDLERTIDIG UTSLIPPSTILLATELSE FRA ANLEGGSDRIFT JERNBANEVERKET SØKNAD OM MIDLERTIDIG UTSLIPPSTILLATELSE FRA ANLEGGSDRIFT

Detaljer