Hovedplan vannforsyning og avløp Birkeland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedplan vannforsyning og avløp Birkeland 2015 2026"

Transkript

1 Hovedplan vannforsyning og avløp Birkeland Birkenes kommune

2 Forord Birkenes kommune har sammen med Aprova AS utarbeidet hovedplan for vann og avløp for Birkeland. Kjell Leon Andersen fra Birkenes kommune har vært prosjektansvarlig. Tor-Albert Oveland har vært oppdragsansvarlig hos Aprova AS, og har sammen med Audun Bergvik i Aprova utarbeidet plandokumentene. Arbeidet med hovedplanen startet i februar I tillegg til dette sammendraget er det utarbeidet delrapporter for vannforsyning og avløp. Tiltaksplan med gebyrberegninger og sammendragsrapport skal revideres årlig i forbindelse med budsjettarbeidet. Innhold Mål og hensikt med hovedplan... 3 Hovedmål for vannforsyning og avløp... 3 Felles arbeidsmål for vann og avløp... 3 Arbeidsmål vannforsyning... 4 Arbeidsmål avløp... 4 Vannmiljø... 4 Vannforsyningen i dag... 5 Avløpshåndteringen i dag... 6 Avvik mellom målsettinger og dagens tilstand... 7 Vannforsyning... 7 Avløp... 7 Tiltak... 8 Felles investeringstiltak vann og avløp... 8 Investeringstiltak vannforsyning... 9 Investeringstiltak avløp... 9 Driftstiltak vann og avløp... 9 Engesland... 9 Gebyrutvikling

3 Mål og hensikt med hovedplan Hovedplan for vannforsyning og avløp skal: Formulere hovedmål og arbeidsmål for vannforsyning og avløp. Klarlegge dagens status og tilstand på anleggene i kommunen. Komme fram til aktuelle tiltak. Utforme en handlingsplan for planperioden. Kostnader forbundet med kommunalt vann og avløp skal dekkes av forbrukerne etter selvkostprinsippet. I gebyrgrunnlaget inngår kapitalkostnader knyttet til nye investeringer, og kostnader knyttet til drift og vedlikehold. Hovedmål for vannforsyning og avløp De kommunale vann- og avløpsanleggene skal ha nok kapasitet og være driftssikre slik at de ikke gir unødvendige ulemper for abonnentene. De kommunale vann- og avløpsanleggene skal forvaltes kostnadseffektivt. Det kommunale drikkevannet skal ha god kvalitet. Forurensingsutslipp fra avløpsanleggene i kommunen skal begrenses slik at vannkvalitet i resipienter holdes på et bærekraftig nivå. Felles arbeidsmål for vann og avløp Plan, drift og vedlikehold Kommunen skal ha kunnskap om tilstand og kvalitet på ledningsnettet, og et system for å dokumentere vedlikehold. Det skal være et utskiftningstempo for ledningsnett, vannbehandlingsanlegg og renseanlegg som sikrer at teknisk standard opprettholdes eller heves. Hovedtyngden av aktivitetene innen drift og vedlikehold skal være forebyggende og planlagt vedlikehold. Kommunen skal ha effektive system for informasjon og dialog med abonnenter / publikum. Det skal foreligge digitalt ledningskart som holdes oppdatert. Det skal være et operativt og oppdatert driftsovervåkningssystem for vann og avløpsanlegg i kommunen. Kommunen skal kunne foreta simuleringer av ledningsnettet på vann og avløp. Effektivitet Det skal foreligge faste rutiner for årsrapportering. Kommunen skal styrke kompetansen innen vann og avløp både i planstaben og i drifts- og anleggsseksjonen. Vann- og avløpskompetanse samt langsiktige planer innenfor VA skal formidles til plan- og byggesaksavdeling. Behandlingsanlegg, renseanlegg og transportsystem med tilhørende utstyr skal ha et vedlikehold som sikrer funksjonelle og effektive driftsforhold. Ledningsnettet bygges ut i takt med utbygging av nye byggeområder. Kostnadsfordeling mellom utbygger og kommunen fastsettes ved utbyggingsavtaler. Det skal være faglig kompetent beredskapsvakt på vann og avløp, slik at uforutsette hendelser håndteres raskt og på rett måte. Økonomi Gebyrene holdes så lave som mulig innenfor rammene definert av hensynet til kapasitet, sikkerhet og miljø, samt abonnentenes krav til kvalitet og service. Birkenes kommune - Hovedplan vannforsyning og avløp Birkeland

4 Arbeidsmål vannforsyning Arbeidsmål avløp Kvalitet Birkenes kommune skal levere drikkevann som tilfredsstiller kvalitetskravene i drikkevannsforskriften. Vannkvaliteten på nettet skal kontrolleres regelmessig med prøvetaking etter et oppsatt prøvetakingsprogram. Kapasitet Fram mot 2040 skal lekkasjene i ledningsnettet reduseres fra dagens nivå på 37% ned til 18%. Vanntrykk hos abonnenter (ved avstikk kommunal ledning) holdes på akseptabelt nivå (3-7 bar) under vanlige forsyningsforhold. Vannkrevende industri skal, etter særskilt avtale, få nok vann i de utpekte industriområder. Vannmålere skal kreves for alle nye abonnenter. Hagevanning kan tillates i den utstrekning vannforsyningssystemet har kapasitet. Kommunen skal ha oversikt over tilgjengelig kapasitet i nettet. Nye boligområder skal ha uttak for brannvann med kapasitet 20 l/s. Nye industriområder skal ha brannvannskapasitet på 50 l/s. Brannvannsuttak skal ikke forringe drikkevannskvaliteten. Sikkerhet Brudd på ledninger skal ikke gi avbrudd i forsyningen for store områder med mer enn 500 personer (tosidig forsyning). Avstenging av hovedledninger skal ved brudd starte senest 2 timer etter at melding om brudd er mottatt. Beredskapsvakt tilpasses dette. Ingen planlagte avbrudd i vannforsyningen skal vare mer enn 12 timer. Ved uforutsette stopp i vannforsyningen, ledningsbrudd eller lignende, skal forsyningen gjenopprettes innen 8 timer. Dersom ikke dette er mulig, skal kommunen sørge for at berørte abonnenter får vann til mat og drikke. Nødstrømsanlegg på vannbehandlingsanlegget skal sikre levering av vann tilsvarende middeldøgn. Systemet skal ha nødvendig reservevolum i bassenger til å forsyne i 36 timer (1,5 døgn) med uttak tilsvarende middeldøgn ved brudd på hovedledninger og havari i hovedanlegg. Det skal foreligge en operativ sikkerhets- og beredskapsplan for vannforsyningen i kommunen. Denne skal inneholde rutiner for krisevannforsyning. Det skal utarbeides et opplegg for å gi befolkningen vann til matlaging og drikke ved en alvorlig kildeforurensning. Kvalitet Kommunens anlegg skal ha en kvalitet som gjør at Forurensingsforskriftens krav overholdes. Kommunen skal ha oversikt over alle olje- og fettutskillere, og utarbeide rutiner for saksbehandling og tilsyn. Kommunen skal ha oversikt over alle industripåslipp, og ved behov utarbeide påslippsavtaler. Informasjon i kommunens arkiver om private utslipp skal digitaliseres. Kommunen skal informere abonnentene om hva som er lovlige og ulovlige påslipp på nettet. Kapasitet Som hovedprinsipp skal det velges åpne løsninger for overvann fremfor lukkede systemer. Kommunen skal utarbeide dimensjoneringskriterier for overvanns- og avløpssystem som tar hensyn til klimaendringer og forventet økt nedbørintensitet. Nye utbyggingsområder skal ikke føre til økte problemer med flom og utvasking i nedstrøms vassdrag. Det skal ikke være felles system for spillvann og overvann i Birkenes kommune. Avløpsnettet skal være uten lekkasjer og feilkoblinger. Pumpestasjonene skal ha en standard og utforming som gir funksjonell og sikker drift, og som ivaretar helse, miljø og sikkerhet for driftspersonell. Kommunen skal ha oversikt over alle overløp på avløpsnettet, og et system for å registrere eller beregne driftstid for utslipp fra overløp. Vannmiljø Tilstanden i alle vannforekomster skal være så nær opp til naturtilstanden som mulig. For vannforekomster skal tilstanden være god eller bedre, målt etter EUs vanndirektiv. Vannforekomster som i dag ikke er påvirket av menneskelig aktivitet skal opprettholde naturtilstand, det vil si svært god. Det skal ikke være synlige forurensingsutslipp, verken fra kommunale eller private avløpsanlegg, til noen vannforekomst. 4

5 Vannforsyningen i dag Birkeland har et godt grunnvann fra løsmassene på. Vannet pumpes fra brønnene til behandlingsanlegget hvor det luftes og tilsettes lut for å øke ph. Fra behandlingsanlegget går vannet til basseng og ut på nettet. Bassenget på Tømmeråsen fungerer som buffer med volum m 3. Ca personer er tilknyttet Birkeland vannverk. Vannforbruket er mellom og m 3 /år. I et typisk døgn brukes omtrent m 3 (1 mill liter) vann. Figuren under viser årsforbruk fra 1999 til Mellom 30 og 40% av vannet forsvinner i lekkasjer. Ledningsnettet har en utstrekning på rundt 28 km. Nettet består hovedsakelig av PVC-ledninger, nærmere 70%. Nærmere 60% av nettet er lagt før % av PVC-ledningene er lagt før PVCledninger fra 1970-tallet er mer utsatt for brudd enn øvrige ledningsmaterialer. Grunnvannsbrønner Behandlingsanlegg Høydebasseng Tømmeråsen 1000 m 3 Birkenes kommune - Hovedplan vannforsyning og avløp Birkeland

6 Avløpshåndteringen i dag Nøkkeltall for avløpshåndteringen: Ca pe (personekvivalenter) er tilknyttet i dag. Renseanlegget er dimensjonert for 4000 pe. 7 pumpestasjoner. 24,5 km spillvannsledninger. 12 km overvannsledninger. Spillvannsledningene består av nærmere 80% PVCledninger, se figur under. Det er tidvis høy innlekking av grunnvann og regnvann (fremmedvann) til spillvannsledningene. Rundt 30% av vannet som kommer til renseanlegget er fremmedvann. Tilrenningen til renseanlegget varierer sterkt, se figur under. Normalt ligger tilrenningen på m 3 pr måned. På høsten og i snøsmeltingen på våren kan tilrenningen til renseanlegg komme opp i m 3. PS Kommunehuset Renseanlegg PS svann PS Ospekollen PS Øvre Birkeland PS Tøane PS Mollestad 6

7 Avvik mellom målsettinger og dagens tilstand Vannforsyning Avvik mellom mål og tilstand er knyttet til følgende: Avløp Avvik mellom mål og tilstand er knyttet til følgende: Sikkerhetsvolum i basseng Bassengkapasiteten i Birkeland er for lav. Ved utfall av behandlingsanlegget på sommerstid vil bassenget på Tømmeråsen være tomt i løpet av 4-5 timer. Ved normalt forbruk er bassengreserven på ca 11 timer. Sammenlignet med andre kommuner er dette svært lavt. Renseanlegg Dagens renseanlegg for avløp er over 30 år gammelt. Det må foretas en omfattende opprusting av anlegget for å komme opp til dagens krav til standard. Det forventes også at det vil komme krav om sekundærrensing innen år ut fra økning i tilknytning. Dette vil medføre store kostnader knyttet til utvidelse av renseprosessen. Fremmedvann Det er for høy andel fremmedvann (grunnvann og regnvann) som kommer inn i avløpsnettet, trolig er over 30% av den årlige vannmengden i spillvannsledningene fremmedvann. Reduksjon av fremmedvann oppnås ved å gjøre punktutbedringer, og å skifte ut dårlig ledningsanlegg. Dessverre er det også mye innlekking på forholdsvis nye anlegg. Tap av vann Lekkasjenivået er for høyt. Av 100 liter produsert vann forsvinner mellom 30 og 40 liter i lekkasjer. På årsbasis utgjør dette nærmere 130 mill liter. Kapasitet sommerstid Det er problemer med å opprettholde akseptabelt vanntrykk og kapasitet i vanningsperioder. Overvannshåndtering Enkelte steder ledes regnvann bevisst inn på spillvannsnettet i perioder med flomfare. Dette fører til økte kostnader for rensing, og økt kloakkutslipp i vassdrag. Behandlingsanlegg Dagens renseanlegg bærer preg av å være over 30 år gammelt. Det må foretas opprusting av anlegget, spesielt prosessutstyr, for å komme opp til dagens krav til standard. Økte utfordringer for håndtering av overvann vil komme på grunn av klimaendringene. Det må påregnes kostnader for å takle større mengder nedbør i tiden framover. Birkenes kommune - Hovedplan vannforsyning og avløp Birkeland

8 Tiltak Oversikten under viser forslag til årlige investeringer fram mot 2018, med kostnadsanslag. Tiltak Totalsum Saneringsplan VA nett mot Tveide Utskifting Tiltak vedr Bufjell Ledningsdatabase Forprosjekt driftskontroll Høydebasseng Natveitåsen Reservevannløsning Forprosjekt vannbehandlingsanlegg Strakstiltak vannbehandling og høydebasseng Lekkasjesøking Forprosjekt renseanlegg avløp Plan overvannshåndtering Miljørisikovurdering Engesland Totalsum Felles investeringstiltak vann og avløp VA til Tveide næringspark I forbindelse med ny gang- og sykkelvei skal det legges ledningsanlegg mot Tveide næringspark. Vannledningen skal ha nok kapasitet for brannvann. Dimensjonen på vannledningen må også være tilstrekkelig til å eventuelt kunne kobles mot nettet i Lillesand på sikt. Avløpsledninger tas med i samme grøft. Sanering - utskifting av ledningsanlegg Det er nødvendig å skifte ut gammelt ledningsanlegg. Det settes derfor av et årlig beløp til utskifting. Saneringsplan for vann og avløp skal utarbeides for å finne rett omfang, lokalisering og takt på utskiftingsarbeidet. For vannforsyningen vil utskiftingsarbeidet være et ledd i å redusere lekkasjer. Deler av nettet består av PVC-ledninger fra 1970-tallet. Erfaringer fra andre kommuner viser at det er hyppigere brudd på disse ledningene enn andre. Utskifting av spillvannsledninger vil resultere i mindre innlekking i ledningene, og er et sentralt element i å redusere vannmengder til renseanlegget. Tiltak ved utbygging av Bufjell boligområde Vannforsyningen må forsterkes for å oppfylle brannvannskrav til det nye boligområdet. Avløpsledninger skal legges fram til det nye området. Driftskontroll Forprosjekt for driftskontroll skal utarbeides for se på muligheter for å rasjonalisere dagens løsning. Ledningsdatabase Det er svært viktig at ledningsanlegg blir godt dokumentert under anleggsarbeidet, ettersom det meste av VA-installasjoner er nedgravd. Kommunen har allerede gjort et godt arbeid med å hente fram informasjon om eksisterende anlegg, men det gjenstår fortsatt mye. Derfor skal det settes av årlige midler for å forbedre datakvaliteten. 8

9 Investeringstiltak vannforsyning Investeringstiltak avløp Nytt høydebasseng Natveitåsen Dagens bassengvolum på 1000 m 3 bør økes til m 3 for å komme opp på en standard tilsvarende andre kommuner. Det er fornuftig å spre bassengvolumet på minst to basseng, og la disse ligge et stykke fra hverandre. På den måten vil leveringssikkerheten ved brudd øke. Nytt basseng bør bygges i Natveitåsen. Reservevannløsning Det er behov for å se på reserveløsning for dagens grunnvannsbrønner slik at vannforsyningen kan opprettholdes. Dersom grunnvannsbrønnene faller ut kan det hentes vann ved å koble inn vannforsyningen som 3B Fibreglass benytter. Det er sett på muligheten for to reservebrønner nord for behandlingsanlegget. Dette skal utdypes nærmere i et eget studie framover. Sannsynlig tiltak vil være å koble inn de nye brønnene, og la disse sammen med løsningen fra 3B Fibreglass utgjøre reservevannløsningen. Opprusting av vannbehandlingsanlegget Det må påregnes en større investering på vannbehandlings-anlegget for å komme opp til dagens krav til kvalitet. Det skal utarbeides et forprosjekt skal foreslå tiltak og kostnadsomfang. Noen mindre strakstiltak på behandlingsanlegget er nødvendig, og skal tas uavhengig av forprosjektet. Opprusting høydebasseng Tømmeråsen Det er nødvendig med noe opprusting av armatur i ventilkammeret i bassenget. Lekkasjesøking Det tas sikte på å redusere lekkasjene gradvis fra dagens nivå på 37% til 18% i Dette er viktig ut fra flere hensyn: Risiko for inntrenging av kloakk reduseres. Kapasitetsøkende tiltak kan utsettes. Vannføringsavhengige driftskostnader til pumping og vannbehandling reduseres. Det skal settes av et årlig beløp til lokalisering av lekkasjer. Renseanlegg Ombygging av renseanlegget skal vurderes i et forprosjekt som vil starte i Dagens anlegg er gammelt, og det vil også bli skjerpede rensekrav i tiden fram mot Dette vil med all sannsynlighet føre til omfattende investeringer knyttet til rensing om5-8 år. Overvannshåndtering Det vil komme hyppigere og større mengder nedbør i tiden framover. Det foreslås derfor følgende tiltak: Utarbeidelse av kommunale retningslinjer for overvannshåndtering. Kartlegging av kritiske punkt i overvannssystemet rundt Birkeland. Utarbeidelse av tiltaksplan for overvannshåndteringen. Arbeidet vil resultere i en tiltakspakke med tilhørende kostnader. Miljørisikovurdering Dette er krav fra Fylkesmannens miljøvernavdeling i forbindelse med utslippstillatelse for avløp. Arbeidet omfatter å utføre risikovurdering, plan for risikohåndtering og å utarbeide beredskapsplan. Driftstiltak vann og avløp Følgende drifts- og plantiltak er foreslått: Tilbakeslagssikring vannforsyning. Kontroll av vann- og trykkmålere på nettet. Innmåling og kontroll av reduksjonsventiler vil være prioritert arbeid for vannverket i Birkeland. Lekkasjeovervåkning av vannforsyningssoner. Utarbeide norm for pumpestasjoner. Holde kontroll med industripåslipp. Installere mengdemålere i avløpspumpestasjoner. Digitalisering av rørleggerarkiv. System for informasjon og dialog med abonnenter/publikum. Kontinuerlig arbeid med sikkerhet og beredskap. Engesland Hovedplanarbeidet har omfattet Birkeland. Fra kommunens personell er det opplyst at det også vil være nødvendig å gjøre tiltak på Engesland. Blant annet skal vannforsyningen forbedres. Det er anslått et investeringsbehov på 1.15 mill kr. Birkenes kommune - Hovedplan vannforsyning og avløp Birkeland

10 Gebyrutvikling Sum for investeringstiltakene på Birkeland i perioden (tall i 1000 kr): Vannforsyning Avløp Totalt Total investering i perioden vil være om lag 19.2 mill kr på vannforsyning, og 8 mill kr på avløp. Til sammen utgjør dette ca 27.2 mill kr. Utskifting og vedlikehold utgjør ca 1/3 av den totale investeringen. Vedtatte gebyr for 2015 er: Gebyr inkl mva Vannforsyning Avløp Abonnementsgebyr kr/abonnent Forbruksgebyr kr/m³ Gebyrene i Birkenes er lavere enn i de omliggende kommunene. De foreslåtte tiltakene medfører en forsiktig økning i gebyrnivået framover. Ettersom gebyrnivået skal følge selvkostprinsippet må det forventes noe variasjoner på nivået, ettersom man korrigerer prognoser mot faktisk påløpt. Birkenes kommune har i samarbeid med Momentum Selvkost AS utarbeidet en selvkostmodell slik at gebyreffekt av de foreslåtte tiltakene kan beregnes. Prognosert gebyrutvikling fram mot 2018 er vist i figurene til høyre. Her er også tiltak vedrørende Engesland vannverk tatt inn. For en typisk abonnent, "normalhusholdning", forutsettes det 150 m 3 årsforbruk. Samlet årsgebyr for en normalhusholdning er kr 6 046,- inkl mva i Fram mot 2018 økes det samlede gebyret til kr 6 444,- inkl mva, en økning på om lag 4%. 10

HOVEDPLAN AVLØP 2012 2022 (KOMMUNEDELPLAN)

HOVEDPLAN AVLØP 2012 2022 (KOMMUNEDELPLAN) HOVEDPLAN AVLØP 2012 2022 (KOMMUNEDELPLAN) SAMMENDRAGSRAPPORT SONGDALEN KOMMUNE 01.11.2013 I Hensikt med hovedplanen Hovedplan avløp skal: MÅL Mål for transportsystem Mål for transportsystem for avløpsvann:

Detaljer

HOVEDPLAN VANN OG AVLØP. Forslag 2015-2026 SAMMENDRAG LILLESAND KOMMUNE. Asplan Viak Sør a.s

HOVEDPLAN VANN OG AVLØP. Forslag 2015-2026 SAMMENDRAG LILLESAND KOMMUNE. Asplan Viak Sør a.s Forslag HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2015-2026 SAMMENDRAG LILLESAND KOMMUNE Asplan Viak Sør a.s MÅLFORMULERINGER Hensikt med hovedplan Hovedplan for vann og avløp skal: Formulere overordnede mål og delmål for

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret HOVEDPLAN VANNFORSYNING OG VANNMILJØ

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret HOVEDPLAN VANNFORSYNING OG VANNMILJØ STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2015/4716-1 Saksbehandler: Eivind Hølaas Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret HOVEDPLAN

Detaljer

VÅGSØY KOMMUNE. Drifts- og Anleggsavdelingen Tlf

VÅGSØY KOMMUNE. Drifts- og Anleggsavdelingen Tlf VÅGSØY KOMMUNE Drifts- og Anleggsavdelingen Tlf. 57 85 50 50 Serviceerklæringen gjelder for abonnenter som er tilknyttet Vågsøy kommunes vann- og avløpssystem og gjelder tjenestene vannforsyning og avløp.

Detaljer

Innkalling for Formannskapet. Ekstra møte i Formannskapet. Behandling av utsatte saker fra møte Saksliste

Innkalling for Formannskapet. Ekstra møte i Formannskapet. Behandling av utsatte saker fra møte Saksliste Innkalling for Formannskapet Møtedato: Tirsdag24.03.2015 Møtested: Valstrand kulturarena, kantina. NB! Merk sted Møtetid: 17:00-18:00 Ekstra møte i Formannskapet. Behandling av utsatte saker fra møte 18.03.2015

Detaljer

HOVEDPLAN VANN 2012 2022

HOVEDPLAN VANN 2012 2022 HOVEDPLAN VANN 2012 2022 (KOMMUNEDELPLAN) SAMMENDRAGSRAPPORT SONGDALEN KOMMUNE 30.07.2013 Hensikt med hovedplanen Hovedplan vann skal: MÅL Mål for vannkvalitet Mål for vannkvalitet: Formulere overordnede

Detaljer

Kommunedelplan vann. Planperiode 2013-2020

Kommunedelplan vann. Planperiode 2013-2020 Kommunedelplan vann Planperiode 2013-2020 1 Kommunedelplan vannforsyning gir en samlet oversikt over eksisterende og fremtidig vannforsyning i Alstahaug kommune. Basert på kommunens målsetting for vannforsyningen,

Detaljer

Kommunedelplan for avløp 2009-2020 VANN INN VANN UT

Kommunedelplan for avløp 2009-2020 VANN INN VANN UT VANN INN VANN UT Kommunedelplan for avløp 2009-2020 MÅLFORMULERINGER Hensikt med hovedplan Hovedplan for avløp skal: Formulere overordnede mål og delmål for avløpshåndteringen i Klepp kommune. Overordnet

Detaljer

Ledningsnettet først nå står renseanlegget for tur

Ledningsnettet først nå står renseanlegget for tur Norsk Vannforening 11. Mars 2009 Avløpsforskriften i praksis Ledningsnettet først nå står renseanlegget for tur 1 FET KOMMUNE sammen skaper vi trivsel og utvikling 2 Innhold Fet kommune Vannressurser Noen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG HOVEDPLAN VANNFORSYNING, AVLØP OG VANNMILJØ

SAKSFRAMLEGG HOVEDPLAN VANNFORSYNING, AVLØP OG VANNMILJØ SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Jakob Hansen Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/1465-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Plan- og utbyggingsutvalget HOVEDPLAN VANNFORSYNING, AVLØP OG VANNMILJØ

Detaljer

Ny Norsk Vann rapport. Dokumentasjon av utslipp fra avløpsnettet. Ulf Røysted COWI

Ny Norsk Vann rapport. Dokumentasjon av utslipp fra avløpsnettet. Ulf Røysted COWI Ny Norsk Vann rapport Dokumentasjon av utslipp fra avløpsnettet Ulf Røysted COWI 25.10.2016 Hva med overvann? Hva med masseberegninger/stofftransport? Avløpsanlegg består av ledningsanlegg, pumpestasjoner

Detaljer

HOVEDPLAN VANN OG AVLØP

HOVEDPLAN VANN OG AVLØP BØMLO KOMMUNE HOVEDPLAN VANN OG AVLØP SAMMENDRAGSRAPPORT 2008 2028 MARS 2008 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Hovedplan vann og avløp Sammendragsrapport Oppdragsnummer: 690 Oppdragsgiver:

Detaljer

Hovedplan vannforsyning og avløp Lindesnes 2015-2026. Lindesnes kommune. Vedtatt i Lindesnes kommunestyre

Hovedplan vannforsyning og avløp Lindesnes 2015-2026. Lindesnes kommune. Vedtatt i Lindesnes kommunestyre Hovedplan vannforsyning og avløp Lindesnes 2015-2026 Lindesnes kommune Vedtatt i Lindesnes kommunestyre 30.10.2014 2 Forord Lindesnes kommune har sammen med Aprova AS utarbeidet hovedplan for vann og avløp

Detaljer

Hovedplan vann og avløp - Handlingsplan 2015-2025. Saksnr. 14/2054 Journalnr. Arkiv Dato: 13.01.2015

Hovedplan vann og avløp - Handlingsplan 2015-2025. Saksnr. 14/2054 Journalnr. Arkiv Dato: 13.01.2015 Hovedplan vann og avløp - Handlingsplan 2015-2025 Saksnr. 14/2054 Journalnr. Arkiv Dato: 13.01.2015 Innledning I 2010 ble rapporten «State of the Nation» utgitt av RIF (Rådgivende Ingeniørers Forening).

Detaljer

STATUS FINANSIERING OG KOSTNADER OVERORDNET INFRASTRUKTUR VANN

STATUS FINANSIERING OG KOSTNADER OVERORDNET INFRASTRUKTUR VANN ADRESSE COWI AS Hvervenmoveien 45 3511 Hønefoss Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no RINGERIKE KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN KRAKSTADMARKA VANN OG AVLØP STATUS FINANSIERING OG KOSTNADER OVERORDNET INFRASTRUKTUR VANN

Detaljer

Tre generasjoner avløpsplaner i Fredrikstad. Kort tilbakeblikk og veien videre. Hanna Lorentzen, Fredrikstad kommune Bjørn Børstad, COWI AS.

Tre generasjoner avløpsplaner i Fredrikstad. Kort tilbakeblikk og veien videre. Hanna Lorentzen, Fredrikstad kommune Bjørn Børstad, COWI AS. Tre generasjoner avløpsplaner i Fredrikstad Kort tilbakeblikk og veien videre Hanna Lorentzen, Fredrikstad kommune Bjørn Børstad, COWI AS Del II 1 1 12.03.2009 Historikk Hoved- og saneringsplaner for avløp

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker /09 EFFEKTIVITETSMÅLING OG BENCHMARKING I VA -SEKTOREN 2008

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker /09 EFFEKTIVITETSMÅLING OG BENCHMARKING I VA -SEKTOREN 2008 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200906367 : E: M00 : Jan Inge Abrahamsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for tekniske saker 14.10.2009 67/09 EFFEKTIVITETSMÅLING

Detaljer

Kommunedelplan vann

Kommunedelplan vann 2018-2029 Vi leverer livsviktige tjenester til innbyggerne hver time, gjennom hele døgnet, hver uke, hver måned og hvert år gjennom hele livet. For å få rent vann i krana betaler hver innbygger: 2 kroner

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR HOVEDPLAN VANN OG AVLØP. NAMSOS KOMMUNE

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR HOVEDPLAN VANN OG AVLØP. NAMSOS KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR HOVEDPLAN VANN OG AVLØP. NAMSOS KOMMUNE Hovedplan vann og avløp 2010 2019 Planprogram for hovedplanarbeidet gjennomført som kommunedelplan. I henhold til: Lov om planlegging

Detaljer

Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp. Av Einar Melheim, Norsk Vann

Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp. Av Einar Melheim, Norsk Vann Hva betyr klimaendringene for: Vann og avløp Av Einar Melheim, Norsk Vann 1 Hva er konsekvensene av klimaendringene for VA-sektoren? Vannkilde Vannbehandlingsanlegg Distribusjon av vann Høydebassenger/

Detaljer

Hvorfor sanere vann og avløpsnett?

Hvorfor sanere vann og avløpsnett? Hvorfor sanere vann og avløpsnett? Ambisjonsnivå for Ullensaker kommune Info om planer for nytt vannverk Hvilke besparelser kan oppnås ved økt sanering? Hvor ligger utfordringene i fremtiden? v/ Eivind

Detaljer

Leveringsbetingelser for drikkevann, Bø kommune, Nordland

Leveringsbetingelser for drikkevann, Bø kommune, Nordland Leveringsbetingelser for drikkevann, Bø kommune, Nordland Hjemmel: Hjemmel for leveringsbetingelsene ligger i kommunens eierskap av anleggene, og det framtidige drifts-, vedlikeholds- og fornyelsesansvar

Detaljer

Klimatilpasning i Vestfold, 6. juni 2011

Klimatilpasning i Vestfold, 6. juni 2011 FYLKESMANNEN I HEDMARK Klimatilpasning i Vestfold, 6. juni 2011 Dokumentasjons- og funksjonskrav for avløpsnettet - Forslag til data og nøkkeltall som skal dokumenteres og rapporteres - Videre prosess

Detaljer

ALLE TILTAK Kostnad pr år Generell drift. Generell drift 2, ,5

ALLE TILTAK Kostnad pr år Generell drift. Generell drift 2, ,5 10 1 1 Tinn_kommune Generell VA Flomsonekartlegging nær VA installasjoner Prioritet 1 1,5 2017 Viktig grunnlag for prosjektering. 1,5 10 1 2 Tinn_kommune Generell VA Ny VVA Norm Prioritet 1 0,3 2017 Ønsket

Detaljer

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.:

Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: Saksframlegg Dato: Saksnummer: Deres ref.: 06.10.2016 16/27105-1 Deres ref Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging 01.11.2016 Benchmarking

Detaljer

Driftsassistansen for vann og avløp i Møre og Romsdal

Driftsassistansen for vann og avløp i Møre og Romsdal Driftsassistansen for vann og avløp i Møre og Romsdal BAKGRUNN OG MÅLSETTING Mange vannverk har fortsatt store tap og har ikke oversikt over tap og den økonomiske betydningen av lekkasjene Medlemmene i

Detaljer

LEVERINGSVILKÅR Drikkevann FOR TROMSØ KOMMUNE

LEVERINGSVILKÅR Drikkevann FOR TROMSØ KOMMUNE Vann og avløp. LEVERINGSVILKÅR Drikkevann FOR TROMSØ KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 24.september 2003 med ikrafttredelse fra 01.01.04 TROMSØ KOMMUNES MÅLSETTING Alle mottakere av drikkevann i Tromsø kommune

Detaljer

Dønna kommune. Vedlikeholdsplan. vannverket

Dønna kommune. Vedlikeholdsplan. vannverket Dønna kommune Vedlikeholdsplan vannverket 2014-2018 1 Innhold Orientering... 3 Om planen... 3 Gjeldende forskrift godkjenning... 3 Vedlikeholdsplanens innhold... 3 Dagens vannforsyning og framtidige behov...

Detaljer

Folkemøte i kommunestyresalen

Folkemøte i kommunestyresalen Orientering til Folkemøte i kommunestyresalen 13.02.17 Kommunal drift Begreper/definisjoner Rammebetingelser ROS-analyse avløpssystemet Hovedplan for vann og avløp m/tilhørende handlingsplaner Mulighetsstudie

Detaljer

Utvalgssak. NEDRE EIKER KOMMUNE Bestiller kommunalteknikk Saksbehandler: Truls Bølgen L.nr.: 16008/2010 Arkivnr.: M41 Saksnr.

Utvalgssak. NEDRE EIKER KOMMUNE Bestiller kommunalteknikk Saksbehandler: Truls Bølgen L.nr.: 16008/2010 Arkivnr.: M41 Saksnr. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Bestiller kommunalteknikk Saksbehandler: Truls Bølgen L.nr.: 16008/2010 Arkivnr.: M41 Saksnr.: 2009/6573 Hovedplan Vannmiljø og Avløp 2011-2020 Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til innstilling: Bystyret vedtar Hovedplan avløp og vannmiljø Planen følger saken som vedlegg.

Saksframlegg. Forslag til innstilling: Bystyret vedtar Hovedplan avløp og vannmiljø Planen følger saken som vedlegg. Saksframlegg Hovedplan avløp og vannmiljø for perioden 2013-2024. Arkivsak.: 11/27828 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar Hovedplan avløp og vannmiljø 2013-2024. Planen følger saken som vedlegg. Strategier,

Detaljer

Hyttegrende Vel. VA-plan. Utgave: 3 Dato: 2014-05-02

Hyttegrende Vel. VA-plan. Utgave: 3 Dato: 2014-05-02 VA-plan Utgave: 3 Dato: 2014-05-02 VA-plan 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: VA-plan Utgave/dato: 3 / 2014-05-02 Arkivreferanse: 531854003 Lagringsnavn rapport Oppdrag: 531854 Detaljregulering

Detaljer

Trysil kommune. Vanndirektivet - separate avløpsanlegg i Trysil kommune - tiltak. Saksframlegg

Trysil kommune. Vanndirektivet - separate avløpsanlegg i Trysil kommune - tiltak. Saksframlegg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 23.03.2017 Referanse: 11004/2017 Arkiv: M30 Vår saksbehandler: Kinga Adam Vanndirektivet - separate avløpsanlegg i Trysil kommune - tiltak Saksnr Utvalg Møtedato 17/20

Detaljer

Vannmiljøplan Handlingsplan 2013-2017. av Ordfører Øystein Østgård

Vannmiljøplan Handlingsplan 2013-2017. av Ordfører Øystein Østgård Vannmiljøplan Handlingsplan 2013-2017 av Ordfører Øystein Østgård Utgangspunkt for arbeidet med vannmiljøplanen: EU`s vanndirektiv samt endringer i lovverket som omhandler forvaltning av vassdragene samt

Detaljer

VA - Rammeplan. Tertnesflaten. Rapport

VA - Rammeplan. Tertnesflaten. Rapport VA - Rammeplan Tertnesflaten. Rapport 2015-09-25 Side: 2 av 8 Tittel: Rammeplan for vann, avløp og overvann Tertneflaten. RAPPORT Oppdragsgiver: Rådgiver: Arkitektgruppen CUBUS Oppdragsgivers kontaktperson:

Detaljer

Bruk av nettmodeller innen beregning av vannledningsnett. Tore Fossum, Norconsult Lillehammer

Bruk av nettmodeller innen beregning av vannledningsnett. Tore Fossum, Norconsult Lillehammer Bruk av nettmodeller innen beregning av vannledningsnett Tore Fossum, Norconsult Lillehammer Innhold Generelt om nettmodeller Eksempler på bruk av modeller Undertrykk og trykkstøt i vannledningsnett 2

Detaljer

VEILEDNING VANNFORSYNING AVLØPSHÅNDTERING OVERVANNSHÅNDTERING VED UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLANER

VEILEDNING VANNFORSYNING AVLØPSHÅNDTERING OVERVANNSHÅNDTERING VED UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLANER VEILEDNING VANNFORSYNING AVLØPSHÅNDTERING OVERVANNSHÅNDTERING VED UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLANER 2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 GENERELLE ANBEFALINGER... 3 VANNFORSYNING... 4 ALMINNELIG VANNFORSYNING...

Detaljer

Norsk vannforening, Avdeling vest: Juletreff Bergen 13. desember 2012

Norsk vannforening, Avdeling vest: Juletreff Bergen 13. desember 2012 Norsk vannforening, Avdeling vest: Juletreff Bergen 13. desember 2012 KLIFs forslag til ny mal for tillatelse til utslipp av kommunalt avløpsvann og utslipp av overvann fra avløpsanlegg: Søkelys på krav

Detaljer

Dagens utslippstillatelser og «regime»: Erfaringer fra Skien kommune

Dagens utslippstillatelser og «regime»: Erfaringer fra Skien kommune Norsk vannforening Seminar om Kommunale utslippstillatelser Oslo, 17 oktober 2012 Dagens utslippstillatelser og «regime»: Erfaringer fra Skien kommune Gunnar Mosevoll virksomhetsleder for vannforsyning

Detaljer

Fjell-ljom boligfelt VA-plan. Skurdalen 4/9-2017

Fjell-ljom boligfelt VA-plan. Skurdalen 4/9-2017 Fjell-ljom boligfelt VA-plan Skurdalen 4/9-2017 1 Forord Interessegruppa for utvikling av boligfeltet Fjell-ljom; Skurdalen bu- og bygdelaug, har engasjert Arne Sverre Frydenlund til å utarbeide forslag

Detaljer

Demonstrasjon av DiVA brukt hos Porsgrunn kommune. Fagtreff Norsk Vann 2017

Demonstrasjon av DiVA brukt hos Porsgrunn kommune. Fagtreff Norsk Vann 2017 Demonstrasjon av DiVA brukt hos Porsgrunn kommune Fagtreff Norsk Vann 2017 1 FoU7 Casestudie Formål -Testing av guiden Studien skal gi tilbakemelding på alle aspekter av guiden/verktøykassen 2 3 Hovedplan

Detaljer

Benchmarking i Norge med

Benchmarking i Norge med Benchmarking i Norge med 1 Av Ole Lien, Norsk Vann Hva er? (1) BedreVA er kommunenes og Norsk Vanns system for å dokumentere tilstand og kostnader på VAtjenestene et verktøy for målrettet utvikling BedreVA

Detaljer

Nasjonale mål - vann og helse av 22.05.2014. Mattilsynet DK for Midt- og Nord-Helgeland v/ Line K. Lillerødvann

Nasjonale mål - vann og helse av 22.05.2014. Mattilsynet DK for Midt- og Nord-Helgeland v/ Line K. Lillerødvann Nasjonale mål - vann og helse av 22.05.2014 Mattilsynet DK for Midt- og Nord-Helgeland v/ Line K. Lillerødvann Nasjonale mål - vann og helse WHOs protokoll for vann og helse - Nasjonale myndigheter plikter

Detaljer

Avløpshåndtering Drammen kommune

Avløpshåndtering Drammen kommune Avløpshåndtering Drammen kommune Orientering til Bystyrekomitè Byutvikling og Kultur 5. Mars 2013 virksomhetsleder Live Johannessen Investeringsbehov i VA sektoren VA virksomheten i Drammen kommune Økonomiplanen

Detaljer

STATOIL MONGSTAD UTVIDELSE AV INDUSTRIOMRÅDE, VA-RAMMEPLAN. Utgave: Rev. 1 Dato: 2013-05-15

STATOIL MONGSTAD UTVIDELSE AV INDUSTRIOMRÅDE, VA-RAMMEPLAN. Utgave: Rev. 1 Dato: 2013-05-15 STATOIL MONGSTAD UTVIDELSE AV INDUSTRIOMRÅDE, VA-RAMMEPLAN Utgave: Rev. 1 Dato: 2013-05-15 VA-RAMMEPLAN 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: STATOIL MONGSTAD Rapportnavn: UTVIDELSE AV INDUSTRIOMRÅDE, VA-RAMMEPLAN

Detaljer

Nissedal kommune. Vannforsyning Felle - Vurdering. Utgave: 1 Dato:

Nissedal kommune. Vannforsyning Felle - Vurdering. Utgave: 1 Dato: Vannforsyning Felle - Vurdering Utgave: 1 Dato: 2015.02.03 Vannforsyning Felle - Vurdering II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Vannforsyning Felle - Vurdering Utgave/dato: 1 / 2015.02.03

Detaljer

Vår visjon - Rent vann til folk og fjord

Vår visjon - Rent vann til folk og fjord Vår visjon - Rent vann til folk og fjord Komite KMBY 06.12.11 VA 1 Vann- og avløpsetaten Fjøsangerveien 68 Pb. 7700 5020 Bergen www.bergenvann.no VA-etatens oppgaver er å sørge for: God, tilstrekkelig

Detaljer

DRIKKEVANN I ØRLAND KOMMUNE Leveringsvilkår

DRIKKEVANN I ØRLAND KOMMUNE Leveringsvilkår DRIKKEVANN I ØRLAND KOMMUNE Leveringsvilkår Vedtatt i Komite for Næring, Drift, Kultur den 13. november 2001, sak 01/0073 FELLES MÅL Både du som abonnent og vi som leverer drikkevannet ditt ønsker det

Detaljer

Klimatilpasning i vannbransjen - vannforsyning, avløp og overvann

Klimatilpasning i vannbransjen - vannforsyning, avløp og overvann Klimatilpasning i vannbransjen - vannforsyning, avløp og overvann Kim H. Paus, COWI (kipa@cowi.no) Verdens vanndag 2015 CIENS Forum, 24.mars 2015 Hva venter i fremtiden? Klimaendringer: Høyere gjennomsnittstemperatur

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 44/ Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 44/ Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/8394-5 Saksbehandler: Martin Lysberg Saksframlegg Ny tiltaksplan for vann og avløp 2016-2019 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

To kommuner to klimatilpasningsambisjoner: Dialogforedrag og erfaringsutveksling.

To kommuner to klimatilpasningsambisjoner: Dialogforedrag og erfaringsutveksling. To kommuner to klimatilpasningsambisjoner: Dialogforedrag og erfaringsutveksling. Terje Lilletvedt, Kristiansand kommune Hogne Hjelle, Bergen kommune Norsk Vanns årskonferanse 1. 2. september 2015 Kommuneplanens

Detaljer

HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?:

HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?: HVA ER KOMMUNEDELPLAN VANNMILJØ?: Kommunens politisk styrende dokument for avløpssektoren, samt for arbeidet med tiltak mot forurensning fra landbruket. Rakkestad kommune 1 DE VIKTIGSTE RAMMEBETINGELSENE.

Detaljer

Tiltaksplan for vann og avløp

Tiltaksplan for vann og avløp Tiltaksplan for vann og avløp 2017 2028 Denne tiltaksplanen er utarbeidet med bakgrunn i «Hovedplan vann og avløp 2017-2028». 20. september 2016 Forsidefoto av Kenneth Halvorsen Utarbeidet av Kommunalteknisk

Detaljer

Analyse av kapasitet i vannforsyningsnettet i forbindelse med utbygging/fortetting

Analyse av kapasitet i vannforsyningsnettet i forbindelse med utbygging/fortetting Vedlegg V7 Hamar kommune Analyse av kapasitet i vannforsyningsnettet i forbindelse med utbygging/fortetting Bydel Hamar Nord, Sentrum, Ingeberg og Trehørningen. Oppdragsgiver: Hamar komune Formell oppdragstittel:

Detaljer

VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen

VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen LUNDERÅSEN VEST, B12- B14 VA forutsetninger for prosjektering av infrastrukturen Mai 2011, revidert 21.06.2011 Øvre Romerike Prosjektering AS Carsten Hartig Sivilingeniør 1 1.0 Generelt Utbyggingsområdet

Detaljer

1 Orientering Dimensjoneringsgrunnlag Vannforsyningsanlegg Råvannsmengde Størrelse utjevningsbasseng...

1 Orientering Dimensjoneringsgrunnlag Vannforsyningsanlegg Råvannsmengde Størrelse utjevningsbasseng... NOTAT Oppdragsgiver: Jørgenheia AS Oppdrag: 532812 Dato: 20170601 Skrevet av: Magnus Skrindo Kvalitetskontroll: Allan Hjorth Jørgensen NOTAT_VAPLANTRINN III INNHOLD 1 Orientering... 1 2 Dimensjoneringsgrunnlag...

Detaljer

INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER.

INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER. Arkivsaksnr.: 11/444-8 Arkivnr.: L80 &01 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER. Hjemmel: Plan-

Detaljer

HOVEDPLAN VANNFORSYNING 2010 2020

HOVEDPLAN VANNFORSYNING 2010 2020 Vedtatt av kommunestyret 02.11.09, sak 59/09 STOKKE KOMMUNE. HOVEDPLAN VANNFORSYNING 2010 2020 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG...3 2. INNLEDNING...7 3. RAMMEBETINGELSER...8 3.1. Statlige rammebetingelser...8

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: & R.FMOA 2014/

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: & R.FMOA 2014/ Miljøvernavdelingen Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref: Bjarte Hunnestad Vår ref.:

Detaljer

Vann for livet. Sanitærløsninger for bedre helse og miljø. VA-utfordringer i en norsk vekstkommune Fjell.

Vann for livet. Sanitærløsninger for bedre helse og miljø. VA-utfordringer i en norsk vekstkommune Fjell. Vann for livet Sanitærløsninger for bedre helse og miljø VA-utfordringer i en norsk vekstkommune Fjell. Sverre Ottesen, daglig leder i FjellVAR as sverre.ottesen@fjellvar.as Disposisjon. Om Fjell kommune

Detaljer

Utslipp fra renseanlegg

Utslipp fra renseanlegg Utslipp fra renseanlegg Behov for oppfølging Terje Farestveit, Klif Grunnlag for nye krav Behov for strengere krav med utgangspunkt i: Tilsynsaksjonen avløp oktober 2010 Klimautvalet si innstilling (2010:10)

Detaljer

Tone Arnegård / Ole-Andreas Tryti Fossgard. VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut. Utgave: 1 Dato: 2013-09-26

Tone Arnegård / Ole-Andreas Tryti Fossgard. VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut. Utgave: 1 Dato: 2013-09-26 VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut Utgave: 1 Dato: 2013-09-26 VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: VA-plan for hyttefelt F2 og F3 på Kikut Utgave/dato:

Detaljer

VURDERING AV INFRASTRUKTUR OVERVANN, SPILLVANN OG VANN/BRANNVANN INNHOLD. 1 Innledning 2

VURDERING AV INFRASTRUKTUR OVERVANN, SPILLVANN OG VANN/BRANNVANN INNHOLD. 1 Innledning 2 SPENNCON RAIL AS VURDERING AV INFRASTRUKTUR ADRESSE COWI AS Hvervenmoveien 45 3511 Hønefoss TLF +47 02694 WWW cowi.no TEMADOKUMENT FOR REGULERINGSPLAN INNHOLD 1 Innledning 2 2 Beskrivelse av eksisterende

Detaljer

SYSTEMLØSNING VANNFORSYNING LØPSMARK-SKAUG-MULSTRAND- MJELLE

SYSTEMLØSNING VANNFORSYNING LØPSMARK-SKAUG-MULSTRAND- MJELLE SYSTEMLØSNING VANNFORSYNING LØPSMARK-SKAUG-MULSTRAND- MJELLE Hovedprinsipper: Overføringsledning føres fra Rønvikfjellet til Basseng på Skaug uten trykkreduksjon. Valgt løsning gjør at det ikke vil være

Detaljer

ROS analyse, Oslo kommune Vann- og avløpetaten

ROS analyse, Oslo kommune Vann- og avløpetaten ROS analyse, Oslo kommune Vann- og avløpetaten Forventninger.. overordnet helhetlig Antall per 100 ml vann Kilder Råvannskvalitet Maridalsvannet. Råvannskvalitet / barrierer i vannbehandlingen (Oset).

Detaljer

Fremdriften med separering av VA-nettet

Fremdriften med separering av VA-nettet Fremdriften med separering av VA-nettet Artic Entrepreneur 2017 Simon Haraldsen Fylkesmannen i Oslo og Akershus 18.jan 2017 Et fellesavløpssystem - Prinsippskisse Separatavløpssystemet - Prinsippskisse

Detaljer

OVERORDNET PLAN FOR VANN OG AVLØP

OVERORDNET PLAN FOR VANN OG AVLØP ADRESSE COWI AS Vågeveien 10 Postboks 808 6501 Kristiansund TLF +47 02694 WWW cowi.no FEBRUAR 2015 SEKSJONSHUS AS OVERORDNET PLAN FOR VANN OG AVLØP OVERORDNET PLAN OPPDRAGSNR. A054931 DOKUMENTNR. 01 VERSJON

Detaljer

Driftsassistansen i Østfold IKS. Videre arbeid med VA i Østfold

Driftsassistansen i Østfold IKS. Videre arbeid med VA i Østfold Driftsassistansen i Østfold IKS Videre arbeid med VA i Østfold Kvalitet på ledningsnettet Haraldsen, 2010, presentasjon nasjonal vannkonferanse Dimensjonert 25.000m3/d, vanlig 10.000m3/d, regn 50.000

Detaljer

VANN OG AVLØP DRIKKEVANN - KOMMUNENS FORPLIKTELSER. 1. Levere drikkevann som næringsmiddel

VANN OG AVLØP DRIKKEVANN - KOMMUNENS FORPLIKTELSER. 1. Levere drikkevann som næringsmiddel VANN OG AVLØP DRIKKEVANN - KOMMUNENS FORPLIKTELSER 1. Levere drikkevann som næringsmiddel Vannkvalitet Drikkevann skal, ved uttak fra kommunal ledning, oppfylle krav stilt i Drikkevannsforskriften, dvs.

Detaljer

Slik arbeider vi med ledningsfornying i Kristiansund Onsdag 1. juni 2016 Vidar Dyrnes, Kristiansund kommune/kt

Slik arbeider vi med ledningsfornying i Kristiansund Onsdag 1. juni 2016 Vidar Dyrnes, Kristiansund kommune/kt Slik arbeider vi med ledningsfornying i Kristiansund Onsdag 1. juni 2016 Vidar Dyrnes, Kristiansund kommune/kt Tema for presentasjonen 1. Fornying VA- hvorfor? 2. Vannledninger i Kristiansund alder, type,

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: Telefaks:

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: Telefaks: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Telefaks: 73 19 91 01 Inspeksjonsrapport Inspeksjonsrapport nr: 2010.043.I.FMST Inspeksjonsdato: 04.11.2010 Informasjon

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Forslag til planprogram FOR HOVEDPLAN VANN, VANNMILJØ OG AVLØP FLAKSTAD KOMMUNE 2018-2028 Forslag til planprogram for Hovedplan Vann, Vannmiljø og Avløp Flakstad kommune 2018-2028 Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

Leveringsbetingelser for avløpstjenester, Bø kommune, Nordland

Leveringsbetingelser for avløpstjenester, Bø kommune, Nordland Leveringsbetingelser for avløpstjenester, Bø kommune, Nordland Hjemmel: Hjemmel for leveringsbetingelsene ligger i kommunens eierskap av anleggene, og det framtidige drifts-, vedlikeholds- og fornyelsesansvar

Detaljer

2. gangs behandling - Planprogram for kommunedelplan vannforsyning og avløp

2. gangs behandling - Planprogram for kommunedelplan vannforsyning og avløp Namsos kommune Namsos bydrift Saksmappe: 2015/183-7 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg 2. gangs behandling - Planprogram for kommunedelplan vannforsyning og avløp Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. Hovedplan vann 2012-2016 - Statusrapport og endringer

Saksframlegg. Hovedplan vann 2012-2016 - Statusrapport og endringer Søgne kommune Arkiv: K70 Saksmappe: 2012/338-10125/2014 Saksbehandler: Paal Kristensen Dato: 17.03.2014 Saksframlegg Hovedplan vann 2012-2016 - Statusrapport og endringer Utv.saksnr Utvalg Møtedato 58/14

Detaljer

Avløpssektoren er svært utsatt for virkninger av klimaendringer -Kommunene må straks legge klimahensyn inn i sin avløpslanlegging

Avløpssektoren er svært utsatt for virkninger av klimaendringer -Kommunene må straks legge klimahensyn inn i sin avløpslanlegging Avløpssektoren er svært utsatt for virkninger av klimaendringer -Kommunene må straks legge klimahensyn inn i sin avløpslanlegging v/ /Simon Haraldsen Fylkesmannen ioslo og Akershus Norsk vann Gardermoen

Detaljer

Hovedplan vann, avløp og vannmiljø 2015-2027

Hovedplan vann, avløp og vannmiljø 2015-2027 Hovedplan vann, avløp og vannmiljø 2015-2027 Ås kommune Vedtatt av kommunestyret 02.09.2015 Innholdsfortegnelse Innledning Rammebetingelser Mål Tilstand Vannforekomster Transportsystemer Avløpsnett Drikkevannsnett

Detaljer

Hovedplan Vann og Avløp

Hovedplan Vann og Avløp Moss kommune Hovedplan Vann og Avløp Sammendrag 2016-2031 Oppdragsnr.: 5162109 Dokumentnr.: 02 Versjon: D01 2016-12-05 Oppdragsgiver: Moss kommune Oppdragsgivers kontaktperson: Heidi Kringstad Rådgiver:

Detaljer

Enebakk kommune - tilsyn innen avløpssektor / kommunalteknikk

Enebakk kommune - tilsyn innen avløpssektor / kommunalteknikk Miljøvernavdelingen Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres dato: Vår ref.: 2014/16311-2

Detaljer

Koteng Bolig AS. Forprosjekt Vann og avløpsledninger Øystein Møylas veg

Koteng Bolig AS. Forprosjekt Vann og avløpsledninger Øystein Møylas veg Koteng Bolig AS Forprosjekt Vann og avløpsledninger Øystein Møylas veg Februar 2013 Bakgrunn I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for nye boliger i Øystein Møylas i Trondheim skal det utarbeides

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Arkivsak: 11/ /11 Arkiv: 143 M03 Sak: 116/11

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Arkivsak: 11/ /11 Arkiv: 143 M03 Sak: 116/11 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 09.11.2011 Arkivsak: 11/5145-3 - 32182/11 Arkiv: 143 M03 Sak: 116/11 FELLES KOMMUEDELPLAN FOR VANN OG AVLØP 2014-2023 FOR KOMMUNENE HAMAR, LØTEN, RINGSAKER

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Gunnar Djuvik,

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Gunnar Djuvik, Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Gunnar Djuvik, 35 58 61 67 Kontrollrapport Informasjon om kontrollert virksomhet: Navn: Porsgrunn kommune, kommunalteknikk, Knarrdalstrand

Detaljer

Mal for utslippstillatelser, nye utfordringer og strengere krav til ledningsnettet

Mal for utslippstillatelser, nye utfordringer og strengere krav til ledningsnettet Mal for utslippstillatelser, nye utfordringer og strengere krav til ledningsnettet Senioringeniør Sissel Storebø Norsk Vann, avd. Vestlandet 16. juni 2016 1 Hvorfor ny mal for utslippstillatelser? Krav

Detaljer

JULE VANNVERK FORPROSJEKT

JULE VANNVERK FORPROSJEKT Lierne kommune JULE VANNVERK 22.09.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 SAMMENDRAG... 2 1 INNLEDNING... 3 2 BELIGGENHET OG GRUNNFORHOLD... 3 3 EKSISTERENDE ABONNENTER OG VANNFORBRUK... 3 4 EKSISTERENDE ANLEGG... 4

Detaljer

Krogstad Miljøpark AS Reguleringsplan for Krogstad Miljøpark Delutredning VA. Dato: 2009-08-06

Krogstad Miljøpark AS Reguleringsplan for Krogstad Miljøpark Delutredning VA. Dato: 2009-08-06 Krogstad Miljøpark AS Reguleringsplan for Krogstad Miljøpark Delutredning VA Dato: 2009-08-06 Reguleringsplan for Krogstad Miljøpark Delutredning VA II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Krogstad Miljøpark

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen RÆLINGEN KOMMUNE RAPPORT SYSTEMREVISJON AVLØP 2012 Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0228.0011.01 2012.008.R.FMOA 2012/6113-4 28.06.2012 Opplysninger om virksomheten Navn

Detaljer

Ny mal for kommunale utslippstillatelser Hovedelementer, tilbakemeldinger, høringsresultater og implementering

Ny mal for kommunale utslippstillatelser Hovedelementer, tilbakemeldinger, høringsresultater og implementering Ny mal for kommunale utslippstillatelser Hovedelementer, tilbakemeldinger, høringsresultater og implementering Terje Farestveit, 13. desember 2012 Ny mal for utslippstillatelser - bakgrunn Vi fikk tilbakemeldinger

Detaljer

Resultater fra kontrollen Kontrollen avdekket 5 avvik i forhold til regelverket Det er gitt 1 anmerkninger

Resultater fra kontrollen Kontrollen avdekket 5 avvik i forhold til regelverket Det er gitt 1 anmerkninger Fylkesmannen i Miljøvernavdelingen Vestfold Saksbehandler: Berit Løkken, innvalgstelefon: 33 37 11 95 Inspeksjonsrapport Informasjon om kontrollert virksomhet: Navn og besøksadresse: Holmestrand renseanlegg

Detaljer

NOTAT SUPPLERENDE VURDERING AV OVERFØRING AV VANN FRA BUKSNES TIL STAMSUND VANNVERK 1. BAKGRUNN

NOTAT SUPPLERENDE VURDERING AV OVERFØRING AV VANN FRA BUKSNES TIL STAMSUND VANNVERK 1. BAKGRUNN NOTAT Oppdragsgiver: Vestvågøy kommune v/odd Risjord Oppdrag: Vannforsyning Vestvågøy Del: Vurdering overføring mot Stamsund Dato: 2007-04-20 Skrevet av: Magne Kløve Arkiv: o:\515645\05_dokumentproduksjon\5

Detaljer

Avløpsdelen i Forurensningsforskriften 2 år etter.

Avløpsdelen i Forurensningsforskriften 2 år etter. Avløpsdelen i Forurensningsforskriften 2 år etter. Disposisjon 1. Om Kristiansund kommune 2. Hva innebærer endringen 3. Hvordan har det blitt hva har vi gjort By ved hav Kristiansund kommune Kommunesammenslåing

Detaljer

Oppdrag: VA-rammeplan for Skauen Fjellgrend på Vaset Sæter, Nord Aurdal kommune Vår ref.: P10007

Oppdrag: VA-rammeplan for Skauen Fjellgrend på Vaset Sæter, Nord Aurdal kommune Vår ref.: P10007 Oppdrag: VA-rammeplan for Skauen Fjellgrend på Vaset Sæter, Nord Aurdal kommune Vår ref.: P10007 Ref. Nord Aurdal kommune: Dato: 03.02.2010 Rev A: 15.11.2011 Skrevet av: AO, GB INNHOLDSFORTEGNELSE OPPDRAG:

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: R.FMOA 2014/

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: R.FMOA 2014/ Miljøvernavdelingen Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres dato: Vår ref.: 2014/16311-2

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Arkivsak nr 13/2322 Saksbehandler: Knut Terje Ellefsen Forslag til ny kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyrer, samt forslag til ny gebyrberegning Saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Årskonferanse september 2017 Kompetansebehov innen ledningsnett:

Årskonferanse september 2017 Kompetansebehov innen ledningsnett: Årskonferanse 5.-6. september 2017 Kompetansebehov innen ledningsnett: Hva er de sentrale utfordringene framover? Bransjens satsing på et nasjonalt kompetansesenter møter dette behovene? Per Øystein Funderud,

Detaljer

BYGGEBØRSEN 2016 TRUDE BERTNES

BYGGEBØRSEN 2016 TRUDE BERTNES BYGGEBØRSEN 2016 TRUDE BERTNES Agenda Info om Vannbransjen Investeringer fra 2017-220 Vann og avløp Lengden på de norske vann- og avløpsledningene er 280.000 km. Det tilsvarer 7 ganger rundt jorden ved

Detaljer

Vann-, avløpog renovasjonstjenester

Vann-, avløpog renovasjonstjenester Vann-, avløpog renovasjonstjenester 2017 Drikkevannet blir hentet fra Mjøvann og Farris I en fjelltunnel blir vannet brakt fram til Valleråsen hvor det behandles slik at det tilfredsstiller kravene i forskrift

Detaljer

Elverum kommune har i løpet av 2002/2003 utarbeidet hovedplan vannforsyning og hovedplan avløp.

Elverum kommune har i løpet av 2002/2003 utarbeidet hovedplan vannforsyning og hovedplan avløp. Forord Elverum kommune har i løpet av 2002/2003 utarbeidet hovedplan vannforsyning og hovedplan avløp. Hovedplanene består av en teknisk dokumentasjonsrapport for vann og en for avløp, samt en kortversjon

Detaljer

Det er utarbeidet egen vann- og avløpsplan for reguleringsplanområdet Solhovda Sør, dat

Det er utarbeidet egen vann- og avløpsplan for reguleringsplanområdet Solhovda Sør, dat Oppdragsgiver: Oppdrag: 612976-01 Veg-VA Solhovda Sør Dato: 24.03.2017 Skrevet av: Magnus Skrindo 612976_NOTAT UTVIDELSE RENSEDISTRIKT INNHOLD Orientering... 1 eksisterende forhold... 2 2.1 Overføring

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Karin Kvålseth OPPRETTET AV

OPPDRAGSLEDER. Karin Kvålseth OPPRETTET AV OPPDRAG VA vurdering HM Rit AS OPPDRAGSNUMMER 186985 TIL Magne Kaasa OPPDRAGSLEDER Karin Kvålseth OPPRETTET AV Ingrid Flatland Høydahl DATO 6 KOPI TIL Vann og avløpsvurdering for reguleringsfelt Vamark

Detaljer

Infomøte om bygging av gangvei, vann- og avløpsanlegg. Temte Gård 29/6-2016

Infomøte om bygging av gangvei, vann- og avløpsanlegg. Temte Gård 29/6-2016 Infomøte om bygging av gangvei, vann- og avløpsanlegg Temte Gård 29/6-2016 Øyvind Brechan Johnsen Prosjekteringsingeniør i Anlegg og utbygging, Teknisk seksjon fra 1/9-2015 Høgskoleingeniør 10 års erfaring

Detaljer