SLUTTRAPPORT Forprosjekt: Nasjonal journaltilgang for pasienter. 23. februar 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SLUTTRAPPORT Forprosjekt: Nasjonal journaltilgang for pasienter. 23. februar 2011"

Transkript

1 SLUTTRAPPORT Forprosjekt: Nasjonal journaltilgang for pasienter 23. februar 2011 InnoMed, Helse Midt-Norge, MTFS, 7489 Trondheim Telefon: , Fax: ,

2 2 RAPPORT - Forprosjekt Prosjekttittel: Nasjonal journaltilgang for pasienter Prosjektområde: Pasient selvbetjening Dato 23. februar 2011 Utarbeidet av: Sissel Jor Status: - 2

3 3 Innhold 1 SAMMENDRAG OM OMRÅDET BAKGRUNN NASJONAL HELSEPORTAL HELSENORGE.NO DEN DANSKE LØSNINGEN SUNDHED.DK MÅLSETTING MED PROSJEKTET FORPROSJEKTETS MÅLSETTING TILDELING AV MIDLER ORGANISERING AV PROSJEKTET PROSJEKTORGANISERING FORANKRING RESULTATET FRA PROSJEKTET FORANKRING TILGJENGELIGGJØRING AV JOURNALINFORMASJON Arbeidets organisering og gjennomføring Anbefaling Vurderinger AVGRENSNING MOT ANDRE NASJONALE PROSJEKTER STANDARDISERT LØSNING Standardiseringsbehov Arkitektur EKSEMPLER: SUNDHED.DK ARKITEKTUR TEKNOLOGIANALYSE - MINJOURNAL FORRETNINGSMODELL FINNES DET INTERESSERTE BEDRIFTER FORSLAG TIL VIDEREFØRING KONFERANSE OM NASJONAL JOURNALTILGANG SUNDHED.DK

4 4 1 Sammendrag Pasienters tilgang til egne medisinske opplysninger er både en rettighet og en mulighet for økt aktivering i egen helse. Elektronisk adgang kan tilrettelegge for dette. Verdens helseorganisasjon (WHO) mener også at denne typen pasientportalen kan bidra til håndtering av helseutfordringene som står foran oss både i vesten og i den tredje verden. Den globale trenden innen helse går på desentralisering av tjenester til pasientens hjem. 1, 2. Helse Sør-Øst RHF besøkte Kaiser Permanente høsten 2010 og der rapporteres det om reduksjon i antall besøk med 20 % etter at de tok i bruk elektronisk kommunikasjon med pasienten. Pasienten er helsevesenets mest uutnyttede ressurs. De både ønsker og trenger tilgang til informasjon og dialog med helsevesenet i. Slik tilgang forbedrer tilliten mellom lege og pasient, bidrar til jevnbyrdighet i dialogen mellom dem, har en positiv effekt på medisinbruk, pasientopplæring og kan bidra til bedre livskvalitet og bedre håndtering av kroniske lidelser. Norsk revmatikerforbund begrunner i et brev til forprosjekt for Nasjonal tilgang til journal for pasienter sitt ønske om tilgang til egen journal elektronisk blant annet med: i) det kan gi pasienter større mulighet for å ta ansvar for egen helse ii) det kan bli enklere for pasienten å delta i avgjørelsen av tiltak, behandling og/eller medisinbruk iii) det kan bli enklere for pasienten å følge med om fastlegen følger opp anbefalte tiltak fra spesialisthelsetjensten blir fulgt opp iv) selve dialogen med fastlegen kan bli enklere da pasienten i forkant kan sette seg inn i sin egen epikrise og derav forberede spørsmål og søke kunnskap om egen diagnose v) det er en utfordring for mange pasienter å få med seg all informasjon som blir gitt muntlig ved en konsultasjon, noe som ofte fører til at viktige spørsmål uteblir. Samtidig er det viktig å beskytte informasjonen til sårbare grupper slik at løsningen ikke får utilsiktede konsekvenser. Forprosjektet mener at dette kan hånderes organisatorisk og elektronisk og er så viktig at en løsning på disse forutsetningene må håndteres tidlig i et hovedprosjekt. Det er også viktig å merke seg at denne kommunikasjonsformen ikke har vært særlig utbredt i Norge hittil. Betydelige endringer i helsearbeideres måte å dokumentere på kan være en utilsiktet konsekvens, men også til nytte på lenger sikt. Dette må man være oppmerksom på i en endringsfase for å sikre at etablerte rutiner ikke bare blir borte uten å ha blitt gjennomgått. Samtidig vil pasienten settes i stand til å ta mer ansvar for egen helse, noe som er i tråd med Samhandlingsreformen og ønsket om å gjøre pasienten bedre i stand til å håndtere sin egen situasjon. Forprosjekt for Nasjonal journaltilgang er i tråd med den ønskede utvikling. I 2009 tok Helse Sør-Øst RHF inititativ for en søknad til Innomed som godkjente og bevilget midler for Arbeidet med forprosjektet har vist at det er stor vilje til samarbeid og mange sammenfallende behov på tvers av pasientgrupper og helsepersonell. Forprosjektet skal også vurdere om og hvordan den eksisterende pasientportalen MinJournal kan benyttes som en slik plattform. Helsedirektoratet pekte i tilsagnsbrevet på planene om en nasjonal helseportal og ønsker å se på disse forprosjektene (Nasjonal journaltilgang og Pasientinformasjon ii ) i denne sammenheng. Forprosjekt fikk i oppgave å utrede hva nasjonal journaltilgang for pasienttilgang skal innebære, vurdere om dagens pasientportal på Oslo universitetssykehus, MinJournal.no kunne egne seg som en slik i Det vises til vedlegg 3 vedrørende forskning, sine undersøkelser samt tilbakemeldinger fra norske pasientforeninger som alle bekrefter norske og utenlandske studier på dette området. ii Innomed forprosjekt 2010: Behovskartlegging og konseptutvikling for medisinsk og ikke-medisinsk informasjon til pasienter 4

5 5 plattform og skissere hva som eventuelt mangler. I løpet av forprosjektperioden har Helsedirektoratet startet arbeidet med en nasjonal pasientportal som har en bredere målsetning enn forprosjektet, men som også omhandler pasientens tilgang til egen informasjon. IKT-avdelingen ved Oslo universitetssykehus deltar også i arbeidet med helseportalen for å bidra med erfaringer fra arbeidet rundt MinJournal. Forprosjektet mener det er ønskelig med en nasjonal pasientportal som gir felles tilgang til pasientens helsekontakter og har derfor ikke gjennomført de planlagte aktivitetene rundt leverandørsamarbeid og kravspesifikasjon. Forprosjektet har også hatt en tett og god kontakt med det danske alternativet, sundhed.dk, der vi har fått mye nyttig informasjon. Forprosjektet mener at både helseportalen og et tilknyttet pilotprosjekt for nasjonal journaltilgan bør etablere et nært samarbeid med den danske løsningen. På den måten kan Norge komme raskt i gang, få opp en god startplattform for deretter å utvikle tjenestene i samarbeid med danskene. Arbeid med å øke tilgjenelighet av helsetjenester via nettet må være en intergrert del av helsetjenestens kvalitetsforbedringsarbeid som løpende dokumenteres og evalueres. Forprosjektets viktigste anbefalinger: Det bør snarest etableres et pilotprosjekt med oppstart snarest mulig som knyttes opp mot den nye helseportalen benytter dagens MinJournal løsning for å gi pasienter tilknyttet enkelte helseforetak i Helse Sør-Øst adgang til følgende tjenester o Epikrise o Logg over oppslag i egen journal o Sikker meldingstjeneste (sikker epost) o Sporing av henvisninger så snart det er teknisk mulig Utarbeide anbefaling og retningslinjer for samtykke / reservasjon Foreslå løsninger på håndtering av differensiert tilgang til journal Evaluering av erfaringer for videre arbeid med bredding av denne typen tjenester Forprosjektet takker alle som har bidratt til gode diskusjoner og tilbakemeldinger gjennom deltakelse i møter eller skriftlige innspill. 5

6 6 2 Om området 2.1 Bakgrunn Helsevesenet i mange land har innført elektroniske tjenester for sine innbyggere. Kombineres slike tjenester med annen nytenkning rundt organisering av helsetjenesten, kan dette bidra til å løse noen av utfordringene med den forventede økning i antall eldre og pasienter med kroniske sykdommer. De siste par årene har det skjedd en rekke spennende aktiviteter i Norge: Samhandlingsreformen (St.meld.nr 47 3 ), Teknologirådets anbefalinger om ehelse: Pasienten på nett og Pasientjournal på nett: Tilgang, bruk og muligheter 4, åpen netthøring i forbindelse med Nasjonal helse- og omsorgsplan ( ) 5, og arbeidet med eresept 6 blant annet. InnoMeds visjon er Helsebasert verdiskapning til beste for pasienter og samfunnet. Med dette som utgangspunkt fikk forprosjektet Nasjonal journaltilgang for pasienter støtte derfra i begynnelsen av Nasjonal helseportal helsenorge.no Forslag til Nasjonal helse- og omsorgsplan inneholder målsetninger som passer overens med forprosjekt for Nasjonal journaltilgang for pasienter. Det skal etableres en Nasjonal helseportal hvor pasienter, brukere og pårørende har enkel og effektiv tilgang til kvalitetssikret og oppdatert informasjon om sykdom og behandling, tjenestetilbudet i sektoren, rettigheter og støtteordninger. I tillegg skal det tilstrebes lett tilgang til faglige retningslinjer og prosedyrer. Portalen bør videre tilby elektronisk timebestilling, fjernkonsultasjon, kommunikasjon med helsepersonell, fornying av resepter med mer. Etter hvert bør også elektronisk tilgang til egne data og mulighet for dialog med helsetjenesten være tilgjengelig for pasienten. Forslag til Nasjonal helse- og omsorgsplan: Fremtidens helsetjeneste Helsedirektoratet har påbegynt arbeidet med å etablere første versjon av den nasjonale helseportalen helsenorge.no. Forprosjektet for Nasjonal journaltilgang for pasienten ønsker å bidra med erfaring og kunnskap slik at helsevesenet i Norge får en enhetlig struktur for tilgang til informasjon for norske pasienter. Forprosjektet ønsker å forenkle arbeidet med å etablere en nasjonal pasientportal og utarbeide en omforent forretningsplan for en slik portal. 2.3 Den danske løsningen Sundhed.dk Den danske nasjonale helseportalen Sundhed.dk ble etablert i Forprosjektet har brukt tid på å kartlegge deres arbeid og løsningens filosofi, funksjonalitet og teknologi da det danske samfunn og helsevesen ligner på det norske. Forprosjektet har derfor utarbeidet et eget kapittel (7) som beskriver den danske løsningen. 6

7 7 3 Målsetting med prosjektet 3.1 Forprosjektets målsetting Målsetningen med prosjektet som beskrevet i søknad og mandat er: Nasjonal journaltilgang for norske innbyggere vil bidra til mer velinformerte pasienter som deltar på en likeverdig måte i sin egen behandling og derved bidrar til å øke effektiviteten og kvaliteten på den behandlingen som ytes av helsevesenet. Forprosjektet skal legge grunnlaget for et hovedprosjekt gjennom å: Forankre forprosjektet hos de regionale helseforetakene, kommunehelsetjenesten og pasientforeninger Klargjøre hvilken journalinformasjon og hvilke tjenester pasientene bør få tilgang til samt klargjøre hva dette innebærer av nødvendige integrasjoner Gjennomføre en grenseoppgang mot andre nasjonale prosjekter som kjernejournal iii og e-resept iv Beskrive anbefalt arkitektur og etablere en utbyggingsplan for MinJournal. Sikkerhetsrisikovurdere sikkerhetsløsningen i MinJournal og implementere eventuelle tiltak Utarbeide et forslag til en forretningsmodell (og betalingsmekanismer) for nasjonal journaltilgang Identifisere mulige industripartnere for videreføring og kommersialisering Med bakgrunn i søknaden til Innomed, vilkår knyttet til bevilgningen av midler og prosjektmandat godkjent av styringsgruppen ble følgende målsetninger besluttet. Forprosjektet skal: Forankre prosjektet nasjonalt hos o Regionale helseforetak o Kommunesektoren o Pasientforeninger o Legeforeningen o Nasjonale kompetansesentre Anbefale hvilken journalinformasjon pasienten bør få tilgang til, fra hvilke helsetilbydere og hvordan det bør innføres (gradvis eller samtidig) Anbefale en arkitektur i tråd med NIKTs retningslinjer og en plan for utvikling i denne retning o Klargjøre hva som skal til for å videreutvikle MinJournal v til en pasientportal som kan gi tilgang til aktuell informasjon (nasjonal journaltilgang). o Klargjøre hvilke journalsystemer og andre systemer med journalinformasjon det bør utvikles grensesnitt mot Avklare grenseoppgang mellom denne løsningen og andre nasjonae prosjekter Legge frem en sikkerhetsrisikovurdering Presentere en anbefalt forretningsmodell iii iv v MinJournal er pasientportalen utviklet ved Oslo universitetssykehus HF som er utgangspunktet for søknaden. 7

8 8 o Vurdere betalingsmekanismer Utpeke relevante leverandører for et eventuelt hovedprosjekt o Kontakt med leverandører 3.2 Tildeling av midler Etter vedtak i Innovasjon Norge ble prosjektet tildelt NOK der ble bevilget for å arrangere en konferanse om Nasjonal journaltilgang med følgende krav (se kapittel 6): Invitasjon til denne konferansen bør gå ut bredt. Dette inkluderer representanter for Storting, departementer, direktorat, pasientorganisasjoner, Datatilsynet, Bioteknologinemnda, Forskningsetiske komiteer, Legeforeningen og andre profesjonsforeninger, IKT-bedrifter m.fl. Foredragsholderne bør også være bredt sammensatt. Målet med konferansen er å bidra til nasjonal forankring og en felles vilje om å drive prosjektet fremover. Helsedirektoratet innvilget et tilskudd på inntil kr til Nasjonal journaltilgang over kapittel 781 post 21 på statsbudsjettet for 2010 den med følgende vilkår: Tilskuddet er gitt ut fra søknadens budsjett, forventet måloppnåelse, framdriftsplan, samt følgende vedtak i InnoMeds styringsgruppe 26. november 2009 o Prosjektet må forankres nasjonalt i AD-møtet og det må etableres en nasjonal referansegruppe o Kommunesektoren må trekkes inn i prosjektet o Forretningsmodellen må avklares som første aktivitet i forprosjektet. Sykehusene må gi tydelige signaler på om dette blir en tjeneste som man kan være villig til å betale for o Markedspotensialet og betalingsvillighet må kartlegges og o Det må redegjøres for de dilemmaene man har og mulige kritiske informasjonshull må dekkes før eller siden. Tilskuddet er ment å skulle dekke utgifter gjennomføring av forprosjektet i tråd med søknadens budsjett, forventet måloppnåelse, framdriftsplan, samt vedtak i styringsgruppen. 8

9 9 4 Organisering av prosjektet 4.1 Prosjektorganisering Arbeidet er gjennomført i et samarbeid mellom Prosjekteier: Leder av styringsgruppen: Prosjektleder: Prosjektadministrator: Styringsgruppe Referansegruppe Oslo universitetssykehus HF Andreas Moan Sissel Jor Inven2 (tidligere Medinnova) ved Per Michaelsen Se nedenfor Se nedenfor Prosjektorganisasjon: Styringsgruppe: Andreas Moan, OUS Arnt Egil Hasfjord, HM RHF Hans Nielsen Hauge, HSØ RHF Henrik Paus, HDir Eirik Nikolai Arnesen, YLF Karsten Kehlet, AF /NFA May-Britt Knobloch, Kreftforeningen Sindre Børke, Diabetesforeningen Sissel Skarsgaard, NSF/Elin-K Ivar Kvalø, Namskogan kommune Siri Cathrine Rølland, KTV HSØ Per Michaelsen, Innomed Prosjektleder: Sissel Jor Referansegruppe: Sharon Gibsztein, NFCF Ann-Britt Nilsen, UNN/NST Berit Immerstein, Randaberg kommune Birgitte Holmene, 12k / Vestfold Jacob Hygen, KITH Målfrid Frahm Jensen, Mental Helse Inger-Lise Hognerud, Hiv Norge Arnt Ole Ree, HSØ RHF Ivar Olav Berge, OUS Marte Rime Bø, OUS Per Michaelsen, Innomed/Inven2 Figur 1: Organisering Roller Ansvar Tilhørighet Evt. Navn Prosjekteier Ansvarlig for mandatets Oslo universitetssykehus HF innhold og de ressurser prosjektet skal få Styringsgruppeleder Godkjenner leveranser og Oslo universitetssykehus HF Andreas Moan tar nødvendige beslutninger underveis Styringsgruppemedlem Godkjenner leveranser og deltar i beslutningsprosessen Helse Midt-Norge RHF Arnt Egil Hasfjord 9

10 10 Styringsgruppemedlem Styringsgruppemedlem Styringsgruppemedlem Styringsgruppemedlem Styringsgruppemedlem Styringsgruppemedlem Styringsgruppemedlem Styringsgruppemedlem Styringsgruppemedlem Styringsgruppemedlem Prosjektleder Prosjektadministrativ Referansegruppe Referansegruppe Referansegruppe Referansegruppe Referansegruppe Referansegruppe Referansegruppe underveis i prosjektet Godkjenner leveranser og deltar i beslutningsprosessen underveis i prosjektet Godkjenner leveranser og deltar i beslutningsprosessen underveis i prosjektet Godkjenner leveranser og deltar i beslutningsprosessen underveis i prosjektet Godkjenner leveranser og deltar i beslutningsprosessen underveis i prosjektet Godkjenner leveranser og deltar i beslutningsprosessen underveis i prosjektet Godkjenner leveranser og deltar i beslutningsprosessen underveis i prosjektet Godkjenner leveranser og deltar i beslutningsprosessen underveis i prosjektet Godkjenner leveranser og deltar i beslutningsprosessen underveis i prosjektet Godkjenner leveranser og deltar i beslutningsprosessen underveis i prosjektet Godkjenner leveranser og deltar i beslutningsprosessen underveis i prosjektet Ansvarlig for utførelsen av mandatet Ansvarlig for økonomi og administrasjon Utforming av forslag til styringsgruppen Utforming av forslag til styringsgruppen Utforming av forslag til styringsgruppen Utforming av forslag til styringsgruppen Utforming av forslag til styringsgruppen Utforming av forslag til styringsgruppen Utforming av forslag til styringsgruppen Helse Sør-Øst RHF Helsedirektoratet Legeforeningen, Yngre legers forening Legeforeningen, Norsk forening for almenmedisin Kreftforeningen Diabetesforeningen Norsk sykepleieforbund /Elin- K Namskogan kommune Konserntillitsvalgt HSØ Innomed / Inven2 Oslo universitetssykehus HF Innomed / Inven2 Norsk forening for cystisk fibrose Universitetssykehuset i Nord- Norge / Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin Randaberg kommune 12 kommune samarbeidet i Vestfold Kompetansesenteret for IT i helse- og sosialsektoren (KITH) Mental Helse Hiv Norge Hans Nielsen Hauge Henrik Paus Eirik Nikolai Arnesen Karsten Kehlet / Ståle O. Sagabråten May-Britt Knobloch Sindre Børke Sissel Skarsgaard Ivar Kvalø Siri Cathrine Rølland Per Michaelsen Sissel Jor Per Michaelsen Sharon Gibsztein Ann-Britt Nilsen Berit Immerstein Birgitte Holmene Jacob Hygen Målfrid Frahm Jensen Inger-Lise Hognerud 10

11 11 Referansegruppe Referansegruppe Utforming av forslag til styringsgruppen Utforming av forslag til styringsgruppen Helse Sør-Øst RHF Oslo universitetssykehus HF Arnt Ole Ree Ivar Olav Berge/Marte Rime Bø 4.2 Forankring sundhed.dk Kommuner Hdir Kommuner Diabetesfor Kommuner Legeforeningen Møteplass HOD Styringsgruppe NST/Elin-k Pasientforeninger Styringsgruppe Ref.gruppe NIKT IN Helse Midt NSEP Hdir IN Figur 2: Forankringsprosess KITH NIKT KITH NFA-foreningen HelsIT pres. 11, Sundhed.dk Ref.gruppe NFSF-foreningen Healthworld pres Styringsgruppe Styringsgruppe Regionale helseforetak Helse Sør-Øst RHF er representert i styringsgruppen med klinisk IKT-direktør Hans Nielsen Hauge og Helse Midt-Norge RHF er representert i styringsgruppen ved rådgiver Arnt Egil Hasfjord. Fagdirektør i alle RHF ene ble kontaktet i februar Helse Nord RHF og Helse Vest RHF takket nei til å sitte i styringsgruppen. Helse Nord er representert i referansegruppen og begge organisasjoner er informert etter eget ønske ved at Nasjonal IKT har fått presentert prosjektet i to omganger. Pasientforeninger Forprosjektet har avholdt et fellesmøte med pasientforeninger 14. oktober 2010 med 10 representanter fra 9 forskjellige foreninger. I tillegg har prosjektet fått skriftlig tilbakemelding fra ytterligere 5 pasientforeninger og har hatt presentasjoner og diskusjoner på brukersamlingen til Senter for Sjeldne diagnoser 15. oktober 2010 og ungdomsforeningen til Cystisk fibrose 13.november Pasientforeninger er også representert i styringsgruppen og referansegruppen. Kommuner Forprosjektet har etablert et godt samarbeid med 12-kommune samarbeidet i Vestfold, Randaberg kommune og Namsskogan kommune. Det er avholdt 2 særskilte møter med kommunerepresentantene og i tillegg er de representert i referansegruppen. Samarbeidet vil fortsette utover forprosjektet. Prosjektleder for Elin-K er representert i styringsgruppen. Nasjonal IKT. Forprosjektet ble tatt opp som en informasjonssak i Programkontoret for Nasjonal IKT (PEF) med oppfølging mot slutten av prosjektet PEF uttalte at det er sentralt at pasienten får større tilgang til journalen sin, og enkelte HF allerede har tatt store steg i denne retningen. E-kommunikasjon med pasienter er komplekst og vil kreve store investeringer, men dette vil på sikt kunne fungere som en kraftfull driver for forbedring. Det er viktig å se dette i sammenheng med nasjonale initiativ, samt å bringe dette prosjektet inn i en struktur med riktig finansiering og ressurstilgang. 11

12 12 Norsk senter for elektronisk pasientjournal (NSEP). Forprosjektet hadde møte med Anders Grimsmo, NSEP og Arnt-Egil Hasfjord, Helse Midt-Norge RHF 23/ Det var en positiv utveksling av erfaringer og forprosjektet fikk med seg nyttige råd i det videre arbeidet. KITH. Det er avholdt to møter med KITH i Oslo og Trondheim (21/ og 21/6-2010). I tillegg sitter det en representant fra KITH i referansegruppen. Legeforeningen. Forprosjektet hadde et informasjonsmøte med Legeforeningen 25/ (fagsjef Audun Fredriksen, visepresident Arne Refsum, Leder PSL Synnøve Bratlie og leder almenlegeforeningen Trond Egil Hansen). Legeforeningen har 2 representanter i styringsgruppen. Helsedirektoratet. Forprosjektet har hatt flere møter med Helsedirektoratet og prosjekt for Nasjonal helseportal i løpet av prosjektperioden inklusive et felles møte med Sundhed.dk Helsedirektoratet er representert i styringsgruppen for forprosjektet. Helse- og omsorgsdepartmentet. Forprosjektet har hatt et møte med Helsedepartementet 30/ og 5 representanter fra departementet deltok på felles besøk hos Sundhed.dk Norsk Helsenett. 2 representanter fra Norsk helsenett deltok på felles besøk hos Sundhed.dk Ansattes organisasjoner i spesialisthelsetjenesten er representert ved KTV (konserntillitsvalgt HSØ). Representanten er oppnevnt av KTV fra alle de fem hovedsammenslutningene i de fire helseregionene og har i tillegg til skriftlig informasjon underveis presentert prosjektet kort på en samling for alle KTV. 12

13 13 5 Resultatet fra prosjektet 5.1 Forankring Forprosjektet viser til kapittel 4.1 og 4.2 for en nærmere beskrivelse av prosjektorganisering og forankring. For å oppnå en slik forankring har forprosjektet hatt en utstrakt reise- og møtevirksomhet og presentasjoner av forprosjektet blant annet på Møteplass Gardermoen 3.juni, HelsIT og HealthWorld Tilgjengeliggjøring av journalinformasjon Arbeidets organisering og gjennomføring Arbeidet med anbefaling av tilgang til journal har vært den viktigste diskusjonen i hele forankringsarbeidet i tillegg til at det har vært diskutert og behandlet i møter med pasientorganisasjoner, referansegruppen og styringsgruppen Anbefaling Pasienter bør få tilgang til egen journal elektronisk Som prinsipp bør pasienten ha tilgang til hele sin journal fra alle aktører som skriver journal med de unntak som allerede er lovfestet. Forprosjektet ønsker å presisere at elektronisk tilgang til egen journal må være et tillegg til vanlig behandling og den informasjonsplikten helsepersonellet allerede har, ikke en erstatning. Helsepersonell må også for fremtiden informere pasienten i henhold til de retningslinjer sykehuset eller fastlegen har. Forprosjektet dreier seg om pasientens tilgang til sin egen journal og tar ikke sikte på å løse kjernejournalproblematikk som tilgang på tvers. Anbefalt innføringsplan - journalinformasjon Gruppen anbefaler en gradvis innføring av pasientens tilgang til journalinformasjon og mener at den viktigste informasjonen å starte med i de første fasene er: Epikriser Logg over oppslag i journal Sikker meldingstjeneste (sikker epost) Henvisninger (i første rekke sporing av hvor henvisningen er) Prøvesvar Brev og poliklinikknotater Styringsgruppen mener at epikriser, logg, sikker meldingstjeneste og henvisningssporing bør prioriteres først, noe som også vil bidra til bedre samhandling. Epikrisen gis til pasienten i papirform på flere avdelinger/helseforetak i dag. Helse Sør-Øst har innført epikrise-i-hånden som et tilbud til regionens pasienter. Epikrisen gjør det enklere for pasienten å delta i sin egen behandling samt forberede seg i forkant av oppfølging hos fastlege. I de tilfeller der sykehuset ferdigstiller en utskrivningsrapport i forkant av epikrisen bør også denne tilgjengeliggjøres. 13

14 14 Logg over hvem som har vært inne på pasientens journal er svært viktig og vil ha en effekt både for å sikre større tillit og åpenhet samtidig som dette sannsynligvis vil føre til nedgang i antall ureglementerte innsyn. Loggen vil vise hva som skjer i de lokale systemene på helseforetakene da forprosjektet foreslår å ikke kopiere informasjonen. Pasienten må informeres om avvik. Sikker meldingstjeneste (sikker epost) er en forutsetning slik at det er mulig for pasienter å kunne stille spørsmål om ting de ikke forstår. Erfaringer og studier fra organisasjoner som har tilbudt slike tjenester over tid, viser at dette gir fordeler for helsepersonell og pasienter, kan gi store besparelser i antall pasientbesøk vi og gir stor pasienttilfredshet. I tillegg er det viktig for å avskaffe ulovlig epostkommunikasjon som i dag foregår. Henvisninger, primært sporing av henvisninger, dvs hvor langt er min henvisning kommet? vil være en verdsatt tjeneste. Legeforeningen mener at sporing av henvisninger bør settes i gang snarest. Dette er viktig og tidsbesparende både for pasienter og fastleger. Prøvesvar (laboratorieresultater og røntgensvar) er viktig for pasienten. I dag er rutinen slik at pasienten kun blir kontaktet dersom prøvene viser unormale funn og det kan ta to-tre uker før pasienten hører noe. Dette gir unødvendig bekymring og mange telefoner. Enkelte kronikergrupper følger selv med på sine prøvesvar og gjør tilpasninger i kosthold eller medisinering i henhold til dette. På dette området var meningene mer delt. Legeforeningen ville foretrekke å gi pasienten beskjed om at det er kommet svar slik at pasienten kan ringe sin lege for å få vite dette, mens andre i styringsgruppen mente at alle svar burde gjøres tilgjengelig for pasienten uten filtreringsmekanismer. Forprosjektet anbefaler en forsinkelsesmekanisme slik at legen kan nå å kontakte pasienten før svaret er tilgjengelig elektronisk. I Danmark får pasienten beskjed om at svaret foreligger slik at de kan ta kontakt med sin fastlege. Tolkningen må være tydelig med god forklaringsfunksjon slik at pasientene bedre kan forstå hva svaret innebærer (positiv-negativ, svar utenfor normalverdi etc), og bør være kombinert med sikker meldingstjeneste. Brev og polikliniske notater anbefales tilgjengeliggjort slik at pasienter som ikke har vært innlagt får samme oversikt som innlagte pasienter. Anbefalt innføringsplan: Journaldokumenter fra helseforetak først Det anbefales å starte med journalinformasjon fra helseforetakene. Helseforetakene er mest aktuelle både når det gjelder epikriser, henvisninger og logg. I tillegg er helseforetakene større organisasjoner som betjener flere pasienter per helseforetak enn hver enkelt fastlege. Dagens fastlegejournaler egner seg dårligere for elektronisk tilgang i dag. På sikt bør tilgang til både fastlegejournal og journaler fra kommunehelsetjenesten etableres. Åpenhet rundt egen informasjon kan føre til en større tillit i befolkningen til helsevesenet 7. Legene i styringsgruppen uttalte at deres erfaring tilsier at de ikke har opplevd at informasjon har vært til skade i motsetning til mangel på informasjon, men ønsker imidlertid å sikre gode løsninger for slik tilgang og ta vare på svake grupper. Kommunehelsetjenesten dokumenterer mye angående pasientens funksjonsnivå og helsetilstand samt praktisk informasjon om avtaler, hvem som kommer, pasientens medisineringsoversikt etc. som det vil vi Hans Nielsen Hauge, Helse Sør-Øst RHF rapporterte fra et besøk hos Kaiser Permanente høsten 2010 der det ble oppgitt en reduksjon på 20 % i kontorbesøk ved legekontor som hadde tatt i bruk elektronisk kommunikasjon med pasienter. 14

15 15 være interessant og nyttig for pasient og pårørende å ha tilgang til. Funksjonsvariabler (minste datasett) fra Iplos bør også tilgjengeliggjøres etter hvert. Fastlegene har ofte den tetteste medisinske kontakten med pasientene, og det vil derfor være ønskelig med tilgang til denne informasjonen på sikt. Det foregår et arbeid i primærhelsetjenesten for å definere et velfungerende EPJ (EPJ-løftet) der pasientkommunikasjon er et av temaene. Det bør opprettes en kontakt med Norsk forening for allmennmedisin/fastlegene for å kunne legge til rette for pasientens innsyn i egen journal og viktig informasjon om sin egen helse fra sin primære medisinske kontakt. Det er viktig for pasienten å få tilgang til all informasjon og kommunikasjon med helsevesenet gjennom et felles grensesnitt slik at løsninger som skal etableres fremover må kunne knyttes sammen. Dette vil også forenkle kommunikasjonen mellom helsepersonell i forskjellige helseinstitusjoner. Hvordan pasientene bør få tilgang til sin elektroniske journal Pasienten bør få sikker tilgang til sin egen journal elektronisk. Om dette skal skje automatisk med rett til å reservere seg eller om man bør anbefale at pasienten får denne tilgangen gjennom kontakt med sin lege bør vurderes nærmere. Mulige alternativer, isolert eller kombinert, er: a. Automatisk, men med reservasjonsrett b. Etter kontakt med lege c. I samråd med lege (i hvert fall for noen grupper) Det må være mulighet for at pasienten eller pasient i samarbeid med sin lege kan sperre tilgangen til hele eller deler av journalen ved hjelp av visuelle hjelpemidler. Dette er spesielt viktig overfor pasienter som muligens kan presses til å vise frem sensitiv informasjon eller som ikke vil ha sin informasjon tilgjengelig fra Internett. Dersom pasienten har sperret opplysningene, bør det være legekontakt før reåpning for å beskytte pasienten. Flere i styringsgruppen ønsket at pasienten skal få tilgang automatisk (eventuelt med online samtykke) men med reservasjonsrett slik at de kan be om at journaltilgang stenges. I Danmark kan publikum selv stenge tilgangen og må deretter til lege for å få åpnet denne igjen. Legeforeningen mener at alle bør få tilgangen fra sin fastlege, kanskje sammen med en forklaring eller en brosjyre, mens representanter for HivNorge mener at enkelte pasientgrupper bør få tilgang i samråd med spesialist. Argumentet for dette er at det er enklere å gå fra en forsiktig tilnærming til en mer åpen praksis enn motsatt. Folks holdninger til hva som er sensitivt forandrer seg over tid og er kulturelt og aldersbestemt, men helseopplysninger er i følge vårt lovverk sensitivt.. Det ble reist spørsmål om hvordan man skal håndtere at noen grupper vil kunne bli tvunget av familiemedlemmer til å vise frem sin journal (ungdom med innvandrerbakgrunn, mishandlede kvinner med voldelige ektemenn, ektefeller eller foreldre til ungdom mellom 12 og 16 år). Flere i styringsgruppen mener at man må ta hensyn til de som er vanskeligstilt og finne gode løsninger som vil ivareta deres interesser også. Fremmedspråklige må også ivaretas. Mulighet til å distribuere eller dele journalopplysninger Det anbefales ikke å gi pasienten selv mulighet til å distribuere journalopplysninger i første omgang. Dette for å beskytte pasienten mot press fra organisasjoner med interesse for journalinformasjon (som forsikringsselskaper eller NAV) Vurderinger 15

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed. InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.no Eg RAPPORT - Forprosjekt Prosjekttittel: Behovskartlegging og vurdering

Detaljer

Årsoppsummering 2011. Årsoppsummering 2011. Nasjonal IKT

Årsoppsummering 2011. Årsoppsummering 2011. Nasjonal IKT Årsoppsummering 2011 Nasjonal IKT www.nasjonalikt.no Versjon: 1.0 Dato: 24.02.2012 Innhold 0 NASJONAL IKT KORT OPPSUMMERT... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 FORMÅLET MED ÅRSOPPSUMMERINGEN... 5 1.2 NASJONAL IKT

Detaljer

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Dokumenteier: Skrevet av: Godkjent av: Godkjent dato: Nasjonal IKT HF Forprosjekt DIS

Detaljer

Godkjent referat, v4 per 01.03.2015 (Til ehelse.no og arkiv)

Godkjent referat, v4 per 01.03.2015 (Til ehelse.no og arkiv) Vedlegg 1 Godkjent referat, v4 per 01.03.2015 (Til ehelse.no og arkiv) Formål Møte i Nasjonalt utvalg for fag- og arkitektur (NUFA) Dato, sted 28.-29.januar 2015 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Deltakere

Detaljer

Del 1. Forprosjektrapport. Spesialisthelsetjenesten inn i helseportalen. Versjon 0.95

Del 1. Forprosjektrapport. Spesialisthelsetjenesten inn i helseportalen. Versjon 0.95 Del 1 Forprosjektrapport Spesialisthelsetjenesten inn i helseportalen Versjon 0.95 21. juni 2013 1 Forprosjektrapport «Spesialisthelsetjenesten inn i helsenorge.no» Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF

Detaljer

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Hovedrapport kort versjon Nasjonal IKT Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Hovedrapport redusert versjon Styringsdokument Dokumentnavn/Versjon:

Detaljer

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox U T K A S T Strategiplan 2011-2015 Strategiplan 2011-2015 Illustrasjosnfoto: Colourbox Innholdsfortegnelse utkast til strategiplan 1. Innledning 3 2. Bakgrunn 4 2.1 Kvalitet gjennom dokumentasjon 4 2.2

Detaljer

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Hovedrapport full versjon Styringsdokument Dokumentnavn/Versjon: Tjenesteorientert_arkitektur_i_spesialisthelsetjenesten_hovedrapport_full_v1_0e.doc

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 1 121. årgang mars 2013 apotek.no/tidsskriftet TEMA apotek E-helse På jakt etter nye elektroniske løsninger. Les mer om e-resept, kjernejournal, informasjonssikkerhet og

Detaljer

Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012

Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012 Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Christine Bergland, Kai Rune Furberg, Steinar Lund,

Detaljer

Rapport. Utprøving kjernejournal Evalueringsrapport versjon1.0

Rapport. Utprøving kjernejournal Evalueringsrapport versjon1.0 Rapport Utprøving kjernejournal Evalueringsrapport versjon1.0 Rapportens tittel: Utprøving kjernejournal - Evalueringsrapport Utgitt: Januar 2015 Utgitt av: Helsedirektoratet Kontakt: Divisjon for e-helse

Detaljer

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S.

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S. Master of Information Technology med spesialisering i Sundhedsinformatik, Efter- og videreuddannelse, Aalborg Universitet 3.årgang 2006 Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende

Detaljer

Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011

Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011 Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Kristin Weidemann Wieland, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Grønnerud, Christine Bergland,

Detaljer

d mag Ingen tid å miste Dips i kommunal akuttavdeling Logger inn i egen journal Full fart i Oslo

d mag Ingen tid å miste Dips i kommunal akuttavdeling Logger inn i egen journal Full fart i Oslo d mag Et magasin fra DIPS ASA 2-2013 Ingen tid å miste Vaktlistene til leger og sykepleiere kan nå integreres med timeboka i DIPS, slik at det blir enklere å planlegge effektivt. Helse Vest har regnet

Detaljer

Pasienten som partner i virtuelle team

Pasienten som partner i virtuelle team Forprosjekt Pasienten som partner i virtuelle team 14. april 2014. 1 Prosjekttittel: Pasienten som partner i virtuelle team Behovsområde: Elektronisk samhandling Prosjekteier i HS: Universitetssykehuset

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 19.10 2011. Legenes hus, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte 19.10 2011. Legenes hus, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 11/52 Fullført og godkjent den 20.10. 2011 Referat fra Sentralstyrets møte 19.10 2011 Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: sekretariatet:. President Hege

Detaljer

Nasjonalt senter for telemedisin

Nasjonalt senter for telemedisin Nasjonalt senter for telemedisin Universitetssykehuset Nord-Norge HF Telemedisin i pleie og omsorgssektoren - Kartleggingsstudie av aktiviteter knyttet til telemedisin og pasientrettet IKT i pleie og omsorgssektoren

Detaljer

Møte nr. 39 i Nasjonal IKT 08.05.2007 Quality Airport Hotel Gardermoen

Møte nr. 39 i Nasjonal IKT 08.05.2007 Quality Airport Hotel Gardermoen Møte nr. 39 i Nasjonal IKT 08.05.2007 Quality Airport Hotel Gardermoen Til: Kopi Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Anders Grimsmo, Steinar Marthinsen, Torhild Heggestad, Bjørn Nilsen, Arnt Ole Ree, Bård

Detaljer

IS-2144. ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0

IS-2144. ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0 IS-2144 ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0 1 Prosjekt: ELIN B Versjon: 1.0 Utgitt: Oktober 2012 Publikasjonsnummer: Ansvarlig:

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2026 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet november 2012 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra

Detaljer

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 Publikasjonens tittel: Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014 2016) Utgitt: April 2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere?

Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere? Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere? Master of Information Technology Sundhedsinformatik Efter- og Videreuddannelse Aaalborg Universitet 3. årgang

Detaljer

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Gunnerød, Christine Bergland, Kai Rune Furberg,

Detaljer

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0 Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 1 Prosjekt: Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 Utgitt: 04/2013 Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe:

Detaljer

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram Innholdsfortegnelse Forord 3 Sammendrag 4 1 Digitalisering for bedre tjenester og mer effektiv ressursbruk 6 2 Strategiske valg for fremtidens

Detaljer

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Kristin Weidemann Wieland, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Grønnerud, Christine Bergland,

Detaljer

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26 SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen Versjon 1.0 2012-10-26 EKOR AS Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo www.ekor.no post@ekor.no Telefon: 901 14 042 org.nr. 989 466 852

Detaljer

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter 19. september 2014 Høringsfrist 14. november 2014 1 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING:

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 1 119. årgang mars 2011 www.apotektidsskrift.no TEMA pasient sikkerhet UNN APOTEKET DITT SKADE- OPPGJØR SLIK DET BURDE VÆRE Det aller viktigste med en forsikring er det

Detaljer

Gode helseregistre bedre helse

Gode helseregistre bedre helse hovedrapport Gode helseregistre bedre helse Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 2010 2020 Tittel: Gode helseregistre bedre helse. Strategi

Detaljer