Referat fra møte nr. 33, 15. april 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra møte nr. 33, 15. april 2009"

Transkript

1 Referat fra møte nr. 33, 15. april 2009 Til stede: Odd Søreide, Helse Vest RHF, leder August Bakke, Helse Bergen HF Anne Gro Vea Salvanes, Universitetet i Bergen Marit Solheim, Helse Førde HF Kari Tove Elvbakken, Universitetet i Bergen Gerd Kvale, Universitetet i Bergen Per Omvik, Universitetet i Bergen Dato: 4. mai 2009 Observatører: Forfall: Jan Henrik Rosland, De private, ideelle institusjoner Mari Nes, Norges forskningsråd Nina Mevold, Universitetet i Bergen (observatør i Helge Wiigs fravær) Roald Omdal, Helse Stavanger HF (observatør for Stein Tore Nilsen) Sigbjørn Berentsen, Helse Fonna HF (observatør for Doris Gundersen) Doris Gundersen, Helse Fonna HF Marit Boyesen, Universitetet i Stavanger Stener Kvinnsland, Helse Bergen HF Stein Tore Nilsen, Helse Stavanger HF Helge Wiig, Universitetet i Bergen Sekretariatet: Marthe Hammer Ernst R. Omenaas Saksnr. Sak Sak 12/2009 Godkjenning av saksliste og referat fra møte 11. februar faste medlemmer møtte og organet var vedtaksdyktig. Ernst Omenaas orienterte om begrunnelsen for at det ved dette møtet var invitert observatører fra Helse Stavanger, Helse Fonna HF og UiB. Innkalling og sakslisten godkjent. Ingen saker til eventuelt. Referatet fra møtet 11. februar 2009 ble godkjent. Sak 08/2009 Forskningskonferansen 2009 Ernst Omenaas innledet ut fra utsendte saksdokument. Gode tilbakemeldinger på at paneldebatt ble benyttet under Forskningskonferansen 2008 og at dette også kan vurderes under årets program dersom det forøvrig passer in. Det vil i år bli delt ut både en forskningspris og en kvalitetspris. Helse Vest RHF vurderer hvorvidt det skal arrangeres en egen regional kvalitetskonferanse, noe som kan Besøksadresse: Haukeland Universitetssykehus, Armauer Hansens hus. Postadresse: Helse Bergen HF, Regionalt kompetansesenter for klinisk forskning, Postboks 1, 5021 Bergen E-post: Internett:

2 medføre at kvalitetsprisen i fremtiden utdeles der. vedtar rammene for årets forskningskonferanse, og ber om å bli orientert om status for konferansen på møtet 10. juni. Det rulleres mellom å avlegge forskningskonferansen i Bergensområdet 2 ganger og 1 gang i Stavangerområdet. Forskningskonferansene blir oktober 2010 og oktober Sted: Solstrand Hotell og Bad. Helse Vest RHF og vil i 2009 dele ut en forskningspris til beste forskningsmiljø samt en kvalitetspris. Sak 13/2009 Fordeling av forskningsmidler i Helse Vest Ernst Omenaas innledet ut fra det utsendte saksdokumentet. Det var ingen merknader til saksfremlegget og de tilhørende dokumentene. Saken er nå opplyst og anses som avsluttet. Samarbeidsorganet ønsker i det kontinuerlige forbedringsarbeidet som gjøres av prosesser og tiltak at spørsmålet omkring habilitet i vurderingsprosessen og sekretariatets rolle blir ytterligere belyst. I denne forbindelse vil det være ønskelig med en ekstern vurdering av habilitet. Det første omhandler selve tildelingsprosessen og om den i tilstrekkelig grad er god og betryggende. Den andre vurderingen vil gå på sekretariatets rolle og oppgaver og hvordan disse håndteres og finansieres. Det var ingen innvendinger mot å bruke ett av de to advokatkontorene som Helse Vest RHF har rammeavtale med. Samarbeidsorganet tar saken til orientering. Sammensetning og arbeidsform i forhold til vurderingskomiteene og tildelingsprosessen habilitetsspørsmålet belyses ytterligere. Samarbeidsorganet ber om å få gjort en ekstern vurdering knyttet opp mot sekretariatets habilitet Samarbeidsorganet vil få saken til behandling når vurderingen er sluttført. Sak 14/2009 Strategiske satsinger 2009 Ernst Omenaas innledet ut fra det utsendte saksdokumentet. er godt fornøyd med det omfattende arbeidet og de positive prosessene som har blitt gjennomført av fagmiljøene i forbindelse med de innkomne søknadene. Denne prosessen har bidratt til å skape relasjoner på tvers av tidligere etablerte forskningsmiljø. Flere av satsingene overlapper hverandre. Dette har blant annet sin forklaring i at det i prosessen har blitt gitt oppfordringer om å samarbeide på tvers av satsingene. Det er riktig å bidra til at overlappende problemstillinger og fagmiljø styrker hverandre i stedet for å konkurrere med hverandre, for eksempel ved at satsingene har fokus på åpenhet for at nye forskere som ønsker å bli inkludert i satsingen får mulighet til det. Alle forskningssatsingene bør tilstrebe å inkludere brukerrepresentanter. Samarbeidsorganet ønsker i utgangspunktet ikke at de strategiske satsingene skal brukes

3 til å fullfinansiere stipendiater, men bør i større grad være en hjelp i startfasen til å komme i gang med et doktorgradsarbeid. I de satsingene hvor det er lagt inn midler til stipendiater (både postdoktor og doktorgrad) skal disse meldes til sekretariatet og deretter få tildelt egne prosjektnummer for rapportering av faglig- og økonomisk karakter. Dette sikrer at stipendiatene får samme behandling og rettigheter som alle de andre Helse Vest RHF stipendiatene. Lengde på stipend bestemmes i samarbeid med prosjektleder og gis for ett år om gangen (inn til 3 år 100%) slik at det stimuleres til å søke om de konkurranseutsatte forskningsmidlene til Helse Vest RHF og andre. Overføring av forskningsmidler følger vedtatte retningslinjer for overføring av midler. For de resterende bevilgningene til de strategiske satsingene er det ønskelig å signalisere at satsingene får inntil det bevilgede beløpet årlig. Dette betyr at det kan ikke forventes å få store beløp overført fra ett år til et annet uten å bli avkortet i neste års tildelig. Satsingene skal levere inn søknad om overføring av midler på samme måte som andre forskningsprosjekter tilknyttet Helse Vest og vil bli behandlet ut fra søknadens begrunnelse og føringene gitt i denne saken. MedViz: Må ta høyde for å inkludere forskere som er i andre strategiske satsinger med tematisk relevante satsinger. Helsefagsatsingen: Viktig å styrke forankringen i relevante fagmiljø ved Universitetet i Stavanger. Nevroforskning og bevegelsesforstyrrelser i relasjon til eldre: Vurdere om satsingen i relasjon til eldre, inkludert geriatri, ved Haraldsplass bør inviteres i satsingen. Hjerne-kar-slag: Innen denne satsingen er det til dels overlappende miljø med satsingen innen MedViz, Nevro og andre. Samhandling kan utvikles. Kontakten med HKS-registeret, eventuelt et nytt nasjonalt register, er ikke kommet så godt frem i søknaden som det kunne forventes. De ansvarlige bes kontakte HKS-registerets leder for i større grad å trekke veksler på denne satsingen. Det bes om at dette blir fulgt opp, likeså styrking av den regionale forankringen. Fedme, ernæring inkl. kirurgi: Søknaden slik den ligger gir ikke grunnlag for en regional satsing etter Samarbeidsorganets oppfatning. Tematisk er det for stort sprik noe av forklaringen på dette kan også ligge i bestillingen. Satsingen bør rendyrkes ytterligere i retning overvekt og fedme et område av stor betydning for folkehelsen og helseforetakene i de kommende årene. Her vil det være naturlig å inkludere det kirurgiske aspektet, men også perspektivet fra barn til voksen. Det forventes at pediatrimiljøet (Markestad og medarbeidere) trekkes sterkere inn i arbeidet. Det bes om at det fremmes en revidert søknad på denne bakgrunn. Den videre oppfølgingen av kirurgisatsingen på bakgrunn av den fremlagte søknaden og kirurgirapporten fra 2008 vil bli behandlet senere i en separat sak. Muskel- og skjelettlidelser: Det har vært gjort mye arbeid i denne saken. Det foreligger en oversiktlig og grei søknad. Jfr sak 16/2009. Rus: Viktig å opprettholde og styrke samarbeidet med forskningssatsingen innen psykisk helse. Det er også viktig å opprettholde kontakten mot andre institusjoner slik som Blå Kors og andre. Mindre foretak:

4 Søknaden inneholder i liten grad planer for en mentorordning slik som forventet. Det bør klargjøres hvordan institusjonene tenker seg utvikling og gjennomføring av en mentorordning samt at det i enda større grad søker kontakt med de større forskningsmiljøene i regionen. Det regionale, men også det nasjonale / internasjonale aspektet må tydeliggjøres. Deltakerne i denne satsingen må søke råd og aktivt bruke egne forskningsutvalg i dette arbeidet. En forventer at de tre institusjonene bidrar tilsvarende med finansiering til denne satsingen. Kost-nytte: Det er behov for en ytterligere spissing mot prioritering. Revidert søknad forventes. Teknologisk plattform: ga sin tilslutning til satsingen. tildeler strategiske forskningsmidler for 2009 slik som beskrevet i sak vil tildele strategiske forskningsmidler for de nye satsingene fra 2010 til 2014 som skissert i sak Dette forutsetter tilfredsstillende progresjon og resultater av satsingen. Dette inkluderer også ivaretakelse av merknadene til de enkelte satsingene fremkommet i Samarbeidsorganets møte 15. april (referert ovenfor) og som er beskrevet i tabell 1 i sak 14/2009. Når tildelte midler benyttes til doktorgradsstipend og postdoktorstipend så skal disse føres på egne prosjektnummer. Prosjektleder skal uten opphør rapportere om dette til sekretariatet som vil opprette egnet prosjektnummer. gir sekretariatet i fullmakt å finne hensiktsmessig oppdeling for årlig rapportering og kontering for hver av de strategiske satsingene i samarbeid med koordinator/leder(e) for satsingene. Forskningssatsingen innen rus vil snarlig bli invitert til å presentere satsingen for Det regionale Samarbeidsorganet. Alle de strategiske forskningssatsingene vil i perioden bli invitert til å holde innlegg om satsingen ved Helse Vests forskningskonferanse. Samarbeidsorganet ser positivt på forslag til plan innen kost-nytte. Dette er imidlertid en satsing som kom i gang noe senere enn de andre og endelig avgjørelse på eventuelt tildelt beløp vil skje i juni Sak 15/2009 Retningslinjer for søknadsprosessen 2010 Ernst Omenaas innledet ut fra utsendte saksdokumenter. Setningen relevans for nasjonale satsingsområder inkluderes i relevanskriteriet i Formål og kriterier. Det var enighet om at man ønsket å bevege sammensetningen av vurderingskomiteene i retning av flertall av eksterne komitémedlemmer i hovedkomiteen samt i underkomiteene hvis dette lot seg gjennomføre i praksis. For søknadsprosessen 2010 er det viktigst å få et flertall av eksterne ledere i hovedkomiteen og om mulig av et flertall av eksterne medlemmer i underkomiteene.

5 slutter seg til endringene i Formål og kriterier for søkbare forskningsmidler og Retningslinjer for søknadsvurdering. s sekretariat får fullmakt til å gjøre nødvendige endringer i søknadsskjemaet gir tilslutning til professor Ole-Jan Iversen, NTNU, fortsetter som leder av hovedkomiteen, og ber sekretariatet arbeide videre med sammensetningen av høstens vurderingskomiteer ut fra vedtatte kriterier. Sak 16/2009 Nasjonal satsing muskel og skjelett Ernst Omenaas innledet ut fra utsendte saksdokumenter. slutter seg til intensjonene i programnotatet Nasjonal forskningssatsing innen muskel- og skjelettlidelser som er utarbeidet av den nasjonale arbeidsgruppen og ledet av Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest RHF. Programnotatet oversendes NSG for innspill og videre behandling. Sak 17/2009 Utdanning av helsepersonell 2009 Diskusjonssak Saken utsettes til neste møte. Sak 18/2009 Diskusjonssak NFR-Søknad og biobanker Ernst Omenaas innledet ut fra utsendte saksdokumenter. Helseforetakene Helse Stavanger HF og Helse Bergen HF har blitt invitert til å delta i en satsing om sykehusbiobanker i forbindelse med søknad til NFR om infrastruktur. Medisinsk-odontologisk fakultet ved Universitetet i Bergen arbeider parallelt med en søknad til NFR om biobanker. Fakultetet får ansvar for å se om søknaden fra helseforetakene og søknaden fra universitetet er såpass sammenfallende at det er behov for ytterligere koordinering. Sekretariatet tar med seg de innspill som kom i debatten i det videre arbeidet med saken. Sak 19/2009 Orienteringssaker Informasjonsmøte FUGE Nasjonal satsing på helsetjenesteforskning - (sakspapir) RHFenes arbeid med gjennomgang av nasjonale tjenester (landsfunksjoner, flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentre)

6 Tildeling søkbare midler for regionale forskningsnettverk innen psykisk helse - (sakspapir) Fagsenter medisinske forsknings- og kvalitetsregistre (sakspapir) Sak 20/2009 Eventuelt Neste møte i er onsdag 10. juni 2009

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) () (Gro.anita.fonnes.flaten@helse-bergen.no ) Inger Senneseth (Inger.Senneseth@mofa.uib.no) Anne Berit Kolmannskog (Anne.kolmannskog@mofa.uib.no ) Innkalling til møte i Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning

Detaljer

UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato)

UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato) RHF-enes nasjonale strategigruppe for forskning UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato) Tid: 16.02.2012, kl. 09:30 15:00 Sted: Rica Hotel, Gardermoen Tilstede: Henrik Sandbu (leder) Helse Midt-Norge

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 17. februar 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM HELSE VEST RHF UNIVERSITETET I BERGEN OG UNIVERSITETET I STAVANGER FORSKNINGS- OG UTDANNINGSOPPGAVER

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM HELSE VEST RHF UNIVERSITETET I BERGEN OG UNIVERSITETET I STAVANGER FORSKNINGS- OG UTDANNINGSOPPGAVER SAMARBEIDSAVTALE MELLOM HELSE VEST RHF OG UNIVERSITETET I BERGEN OG UNIVERSITETET I STAVANGER OM FORSKNINGS- OG UTDANNINGSOPPGAVER Samarbeidsavtale mellom Helse Vest og Universitetet i Bergen og Universitetet

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Referat fra møte 2. mai 2013 Tid: 2. mai 2013 kl. 10.00-15.00 Sted: Rica Hell Hotell ved Trondheim Lufthavn, Værnes Tilstede: Stig A. Slørdahl (leder)

Detaljer

Møte nr. 39 i Nasjonal IKT 08.05.2007 Quality Airport Hotel Gardermoen

Møte nr. 39 i Nasjonal IKT 08.05.2007 Quality Airport Hotel Gardermoen Møte nr. 39 i Nasjonal IKT 08.05.2007 Quality Airport Hotel Gardermoen Til: Kopi Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Anders Grimsmo, Steinar Marthinsen, Torhild Heggestad, Bjørn Nilsen, Arnt Ole Ree, Bård

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 19. november 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Veileder til forskningsutvalgene. Forskningsmidler i Helse Nord for 2016

Veileder til forskningsutvalgene. Forskningsmidler i Helse Nord for 2016 Veileder til forskningsutvalgene Forskningsmidler i Helse Nord for 2016 Dato: 18.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunnsinformasjon... 4 1.1 Helse Nords forskningsstrategi... 4 1.2 Forskningsutvalgenes

Detaljer

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM Møteinnkalling Vår ref. 2014/196 506 108 Referent/dir.tlf.: Linn Gros, 75 51 29 28 Sted/Dato: Bodø, 1.10.2014 Møtetype: Møte i Høgskolesamarbeidet (HSAM) Møtedato: 13. oktober 2014 kl 11.30-15.30 Møtested:

Detaljer

Møtereferat. Tilstede. Tilstede: Faste representanter: Erlend B. Smeland. Annetine Staff. Observatører: Sekretariat: Forfall: Forfall observatører:

Møtereferat. Tilstede. Tilstede: Faste representanter: Erlend B. Smeland. Annetine Staff. Observatører: Sekretariat: Forfall: Forfall observatører: Møtereferat Vår ref. :2010/343 501 1 Referent/dir.tlf.: Tove Klæboe Nilsen, 75 51 29 14 Sted/Dato: Bodø, 16.03.2010 Møtetype: RHFenes strategigruppe for forskning (nasjonal gruppe) Møtedato: 18.februar

Detaljer

Samordnet praksis for budsjettering og regnskapsføring av forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse

Samordnet praksis for budsjettering og regnskapsføring av forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse Samordnet praksis for budsjettering og regnskapsføring av forsknings- og utviklingsprosjekter innen helse Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet 6.

Detaljer

Møtereferat. Tilstede. Tilstede: Faste representanter: Lillian Kramer-Johansen (vara) Helse Sør-Øst RHF

Møtereferat. Tilstede. Tilstede: Faste representanter: Lillian Kramer-Johansen (vara) Helse Sør-Øst RHF Møtereferat Vår ref. :2010/343 501 5 Referent/dir.tlf.: Randi Vad, Sted/Dato: Oslo, 22. juni 2010 Møtetype: RHFenes strategigruppe for forskning (nasjonal gruppe) Møtedato: 10. juni 2010, kl. 9.30-14.00

Detaljer

Fysioterapiforskning i primærhelsetjenesten

Fysioterapiforskning i primærhelsetjenesten Fysioterapiforskning i primærhelsetjenesten En midtveisevaluering av Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuters strategi for forskning i primærhelsetjenesten Fredrik Niclas Piro Agnete Vabø

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Styrets medlemmer og varamedlemmer til orientering Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Innkalling til styremøte 4-2006 - 7. september 2006 Vi innkaller med dette til styremøte på SIFO Torsdag 7.

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014 Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013 Mars 2014 2 Brukerutvalgets årsrapport 2013 1.0 Oppnevning av nytt brukerutvalg Helse Sør-Øst RHF oppnevnte i 2013 nytt brukerutvalg med funksjonstid

Detaljer

SAKSLISTE STYRESAKER TIL BEHANDLING PÅ STYRESEMINARET 25. 26. APRIL 2013. Vedlegg: Konstituering av styret saksutredning

SAKSLISTE STYRESAKER TIL BEHANDLING PÅ STYRESEMINARET 25. 26. APRIL 2013. Vedlegg: Konstituering av styret saksutredning SAKSLISTE STYRESAKER TIL BEHANDLING PÅ STYRESEMINARET 25. 26. APRIL 2013 Sak 01/13 Innkalling og saksliste Styrets konstituering Vedlegg: Konstituering av styret saksutredning Forslag til vedtak: Sak 01/13

Detaljer

FUGE - Funksjonell genomforskning i Norge

FUGE - Funksjonell genomforskning i Norge FUGE - Funksjonell genomforskning i Norge Handlingsplan 2005-2008 Sammendrag Handlingsplan for FUGE 2005-2008 bygger på FUGE dokumentene og tidligere handlingsplaner. Hovedfokus i FUGEs oppstart har vært

Detaljer

FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING

FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING 19. oktober 2012 FORSLAG TIL NASJONALT SATSINGSOMRÅDE HELSETJENESTEFORSKNING Sammendrag Kunnskap om effektive måter å organisere, lede, finansiere og levere helsetjenester med høy kvalitet, er viktig for

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med saksdokumenter Dato: 29. april 2015 Kl.: 10.30 til ca. 14.00 Sted: Scandic Ishavshotell, Tromsø Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-26/012

Detaljer

Ole-Jacob Skodvin. Stipendprogram for NUFU-tilknyttet forskningssamarbeid med utviklingsland. NIFU skriftserie nr. 2/2001

Ole-Jacob Skodvin. Stipendprogram for NUFU-tilknyttet forskningssamarbeid med utviklingsland. NIFU skriftserie nr. 2/2001 Ole-Jacob Skodvin Stipendprogram for NUFU-tilknyttet forskningssamarbeid med utviklingsland En gjennomgang og vurdering NIFU skriftserie nr. 2/2001 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Resultatevaluering av sykehusreformen

Resultatevaluering av sykehusreformen Resultatevaluering av sykehusreformen Resultatevaluering av sykehusreformen Tilgjengelighet, prioritering, effektivitet, brukermedvirkning og medbestemmelse Norges forskningsråd 2007 Norges forskningsråd

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/101-758/2009

Detaljer

MIDT-NORCE HELSE. Sluttrapport. Strategi 2020. Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksj on. Godkjent: Dato:

MIDT-NORCE HELSE. Sluttrapport. Strategi 2020. Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksj on. Godkjent: Dato: HELSE MIDT-NORCE Strategi 2020 Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksj on Godkjent: Dato: HELSE MIDT-NORGE Innhold 1. Sammendrag 2. Strategisk forankring 3. Mål 4. Tolking av strategisk forankring

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT. Rekrutteringsprogrammene til Bergens forskningsstiftelse. Desember 2014

EVALUERINGSRAPPORT. Rekrutteringsprogrammene til Bergens forskningsstiftelse. Desember 2014 EVALUERINGSRAPPORT Rekrutteringsprogrammene til Bergens forskningsstiftelse Desember 2014 Bergens forskningsstiftelse, Thormøhlensgate 51, 5006 Bergen Tlf: +47 908 57 399 Epost: post@bfstiftelse.no www.bfstiftelse.no

Detaljer

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen Statlige og private universiteter og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 13/3296 19.03.14 Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Detaljer