Rt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rt-1962-133 "

Transkript

1 Page 1 of 13 Rt INSTANS: Høyesterett - dom DATO: PUBLISERT: Rt STIKKORD: Den skattepliktige inntekt. SAMMENDRAG: Tvist om en gynekologs og sykehusleges rett til fradrag for bilutgifter ved inntektsligningen for 1957 etter byskatteloven 38 pkt. a (endringsloven av 6. juli 1957). Ligningen ble opphevet og hjemvist til ny behandling. Ved den nye ligning legges til grunn at bilen var et nødvendig driftsmiddel i hans næring (tjeneste- og yrkesbil) og at beredskapskjøringen ansees som en del av tjeneste- eller yrkeskjøringen. SAKSGANG: L.nr. 22/1962 PARTER: Trondheim kommune (høyesterettsadvokat J. M. Mjøsund) mot Peter Ahnfelt (høyesterettsadvokat Nils Daae Rogstad). FORFATTER: Anker, Nygaard, Berger, Skau og Justitiarius Terje Wold. Dommer Anker: Saken gjelder spørsmålet om lege Peter Ahnfelts rett til fradrag for bilutgifter ved inntektsligningen for Ved kjennelse av Trondheim overligningsnemnd 8. mai 1959 ble innrømmet et fradrag for bilholds- og andre skyssutgifter med kr , hvorav Strinda kommune skulle bære kr. 600, Trondheim de resterende kr Det skal tilføyes at ligningsmyndighetene ytterligere har godkjent kr. 307 i fradrag for utgifter til bruk av drosjebil. Dr. Ahnfelt godtok ikke overligningsnemndas resultat og saksøkte Trondheim kommune. Ved Trondheim byretts dom av 18. mars 1960 ble kommunen frifunnet. Sakskostnader ble ikke tilkjent. Dr. Ahnfelt påanket dommen, og Frostating lagmannsrett, satt med 4 domsmenn, avsa 17. desember 1960 enstemmig dom med denne domsslutning: «1. Ligningen av Peter Ahnfelt for inntektsåret 1957 oppheves og hjemvises til ny behandling. 2. Ved den nye ligning gis dr. Ahnfelt fradrag for samtlige utgifter til bilhold, dog fratrukket utgifter som knytter seg til kjøring uten forbindelse med hans virksomhet som lege. Ved vurderingen av det sistnevnte spørsmål legges de synsmåter til grunn som er nevnt i domsgrunnene. 3. I erstatning for saksomkostninger for byrett og lagmannsrett betaler Trondheim kommune til Peter Ahnfelt kr Betalingsfristen er 2 uker fra forkynnelsen av dommen.» Om saksforholdet vises til byrettens og lagmannsrettens domsgrunner. Trondheim kommune har påanket lagmannsrettens dom til Høyesterett, og kjæremålsutvalget har gitt samtykke til anke uten hensyn til verdien. Det er gjort gjeldende 9 ankepunkter: 1. Det er en feil at ligningsmyndighetene ikke hadde noen foranledning til å sette ut av betraktning dr. Ahnfelts egen oppgave 25 % privatkjøring. Skattyteren har ikke kjørebok eller notater å støtte seg til, og selv etter hans egne utregninger overstiger privatkjøringen 25 %. 2. De godkjente fradrag i tidligere år, før 1957, kan ikke trekkes inn når spørsmålet om vilkårlighet skal vurderes. 3. Det er uriktig at ligningen for 1957 er bygget på at dr. Ahnfelts bilhold ikke kan ansees tvingende nødvendig. Når et fradrag på kr er godkjent, ligger i det at bilholdet i en Side 134

2 Page 2 of 13 viss utstrekning er regnet som tvingende nødvendig. At en normalsats på 50 øre pr. km er brukt, har ingen betydning, all den stund en beregning etter de aktuelle utgifter etter ligningsmyndighetenes undersøkelser faller praktisk talt sammen med beregningen etter normalsats. 4. Det er ikke riktig når det antas at ligningsmyndighetene ikke har adgang til å skjønne over utstrekningen av den tvingende nødvendige ervervskjøring, hvis først bilholdet ansees tvingende nødvendig. 5. Ligningsmyndighetene har, i motsetning til det lagmannsretten mener, tatt i betraktning hva det koster å ha driftsmidlet stående. 6. Det er tatt hensyn til den såkalte beredskapskjøring. Det er gjort tillegg for «tilfeldig utrykningskjøring m.v.». 7. Det er ikke i samsvar med loven at ligningsmyndighetene skulle ha brukt den motsatte beregningsmåte, godkjent alle utgifter og deretter foretatt tilbakeføring for privat bruk etter en passende kilometersats. 8. Hvis lagmannsrettens mening har vært at ikke også de faste utgifter skal fordeles forholdsmessig på yrkeskjøring og privatkjøring, er dette en feil. 9. Endelig anføres at ligning ikke lar seg utføre etter lagmannsrettens domsslutning, hvor uklare eller uforståelige og dels selvmotsigende synsmåter i domsgrunnene er gjort til en del av domsslutningen. Den ankende part har opplyst at ligningsmyndighetene har behandlet andre leger i Trondheim på samme måte, slik at avgjørelsen nå vil få direkte betydning for andre saker. Trondheim kommune har nedlagt denne påstand: «Trondheim kommune frifinnes. Peter Ahnfelt dømmes til å erstatte kommunen sakens omkostninger for byretten, lagmannsretten og Høyesterett.» Ankemotparten, lege Peter Ahnfelt, hevder at lagmannsrettens dom er riktig i resultat og begrunnelse, og at anvisningen i domsslutningen er klar og grei. Ankemotparten fastholder ellers i alt vesentlig sine anførsler i de tidligere instanser. Han har nedlagt slik påstand: «1. Frostating lagmannsretts dom av 17. desember 1960 stadfestes. 2. Trondheim kommune tilpliktes å betale doktor Peter Ahnfelt saksomkostninger også for Høyesterett.» Til bruk for Høyesterett er holdt bevisopptak ved Oslo og Trondheim byretter med avhør av dr. Ahnfelt som part og 6 vitner. Som nytt er dokumentert en brevveksling mellom ligningssjefen i Trondheim og skattedirektøren desember 1960-januar Jeg finner som lagmannsretten at ligningen av dr. Ahnfelt for inntektsåret 1957 må oppheves og hjemvises til ny behandling. Mitt syn på saken faller i flere punkter sammen med lagmannsrettens, noe som fremgår av bemerkningene i det følgende. Side 135 I ligningsnemndas kjennelse av 13. desember 1958 er uttalt at nemnda ikke finner at bilen er tvingende nødvendig for skattyteren i hans virksomhet som lege. Men etter nærmere vurdering godkjennes et skjønnsmessig fradrag på kr for nødvendige utgifter til transport i forbindelse med hans virksomhet. «Noe fradrag, derunder også til drosjebil ved ekstraordinær tilkalling, bør innrømmes i Strinda.» Standpunktet er klart nok. Ikke fullt så klar er overligningsnemndas kjennelse av 8. mai Her er, i samsvar med Riksskattestyrets (skattedirektørens) uttalelse i brev av 10. februar 1959, innrømmet fradrag i inntekten «for bilutgiftene ved den daglige kjøring mellom sykehus, kontor og tilbake til bopelen, samt all utrykningskjøring». Senere i kjennelsen nevnes «tilfeldig utrykningskjøring m.v.», uten at dette «m.v.» kan sees å innebære noen realitet. I brevet fra skattedirektøren, som gjaldt ligningen av flere legespesialister, heter det at «legen må ofte hurtig avsted, og han bør ha en driftssikker bil. Omhandlede spesialister er så vidt meget på farten at det

3 Page 3 of 13 synes grunn til ved ligningen å godta at de benytter egen bil Den fradragsberettigede bruk er neppe for noen av legene så stor at bilen kan ansees knyttet som nødvendig driftsmiddel til næringen. Fradrag bør dog gis etter km-satser » Dette kan vel ikke godt oppfattes slik at det erkjennes at det er nødvendig for legen å holde egen bil av hensyn til legevirksomheten, for i så fall måtte det dreie seg om et nødvendig driftsmiddel i næringen. I virkeligheten må det være ligningsnemndas synspunkt som her går igjen. Det må etter dette være riktig, som anført av lagmannsretten, at ligningsmyndighetene først nå, under saken, hadde tilegnet seg den oppfatning at dr. Ahnfelts bilhold var tvingende nødvendig. Dette er bekreftet av ligningssjefen i Trondheim, Sigurd Sigvang, i vitneforklaring under bevisopptak til bruk for Høyesterett: «- - - ved behandlingen i lagmannsretten har kommunen i forståelse med Riksskattestyret og ligningskontoret, godtatt at bilen er å anse som driftsmiddel i skattyterens virksomhet, uten at dette imidlertid influerer på fradragets størrelse.» Jeg behøver ikke gå nærmere inn på spørsmålet om hvorvidt dr. Ahnfelts bil er å se på som et nødvendig driftsmiddel i hans næring, da dette er erkjent. Men det må ha hatt betydning for ligningen at overligningsnemnda ikke la dette synspunkt til grunn. For så vidt er jeg altså ikke enig med ligningssjefen og den ankende part. Jeg skal begrunne dette nærmere. I Riksskattestyrets rundskriv nr. 309, som begge parter har vist til i saken, heter det i avsnitt II: «I visse tilfelle kan det også være tvingende nødvendig å holde bil, selv om bilen brukes i noe mindre utstrekning i næringen eller tjenesten. Særlig vil dette gjelde hvor vedkommende yrkesutøver har et særlig behov for å komme fort fram. Hvor bilhold etter disse retningslinjer blir godkjent som tvingende nødvendig, bør det vanligvis ikke bli spørsmål om noen reduksjon av de utgifter som bevislig er påløpt i næringen eller stillingen.» Før jeg går videre i sitatet, viser Side 136 jeg til at skattedirektøren gjengir den siste uttalelsen i et brev av 30. januar 1961 til Trondheim ligningskontor og føyer til: «selv om det ikke var uomgjengelig nødvendig å bruke bilen på den enkelte tur». Dette synes å være godt i samsvar med loven, og jeg legger atskillig vekt på uttalelsen og på den passus i sirkulæret som den knytter seg til. Det heter så videre i sirkulæret avsnitt II: «Derimot må det påses at utgiftene blir redusert med den andel som faller på den private bruk. En kommer nærmere tilbake til fremgangsmåten her under avsnitt III b nedenfor.» I avsnitt III b, om biler som hovedsakelig brukes i næringsvirksomhet, gis det anvisning på at fradragsberegningen i praksis vil kunne utføres på den måten at samtlige utgifter med hold av bilen føres til utgift for bedriften, hvoretter det på innehaverens hånd gjøres et særskilt tillegg for de bilutgifter som antas å falle på den private bruk, herunder også forholdsmessig andel av avskrivning. De her gjengitte retningslinjer i rundskrivet, som ikke i seg selv har lovs kraft, må antas å stemme godt med byskattelovens 38, slik den lyder etter endringen i 1957, og det var disse retningslinjene som skulle være fulgt ved ligningen av dr. Ahnfelt. Dette er ikke gjort, men i stedet synes man nærmest å ha holdt seg til avsnitt III c i sirkulæret om «biler som for en mindre del brukes i næringsvirksomhet». Her heter det at når «bilen ikke kan anses hovedsakelig som yrkesbil, bør den fradragsberettigede bruk i næringen ansettes med utgangspunkt i antall kjørte kilometer som faller på uomgjengelig nødvendig bruk av bilen i ervervsøyemed » Jeg antar det kan føre til nokså forskjellige resultater om man bruker den ene eller den andre av de to fremgangsmåtene. Enten å regne ut antall kjørte kilometer som faller på uomgjengelig nødvendig bruk av bilen i ervervsøyemed - slik overligningsnemnda har søkt å gjøre - eller holde seg til de utgifter som bevislig er påløpet i næringen og redusere disse utgiftene med det som faller på skattyterens private bruk av bilen - slik ligningsmyndighetene skulle ha gått frem. Overligningsnemndas holdning til den såkalte «beredskapskjøring» er illustrerende for hvordan det uriktige utgangspunkt kan føre til uriktige resultater. Dr. Ahnfelt har i sin partsforklaring fremholdt at når han har vakt på stiftelsen, i 1957 var det gjennomsnittlig omtrent hvert annet døgn i 9-10 måneder, må vakthavende jordmor kontinuerlig holdes underrettet om hvor han befinner seg og bilen følge hele veien når han beveger seg utenom sitt hjem eller kontor. Det kan ikke sees å være logisk og heller ikke rettslig holdbart, når overligningsnemnda bare tar de meget få tilfelle i betraktning da dr. Ahnfelt er blitt tilkalt under slikt

4 Page 4 of 13 «beredskap», fra kino, selskap eller hvor det kan være. Slik kjøring kan ikke regnes som privat, hvis det av hensyn til legearbeidet har vært nødvendig å ta med bilen. Mitt syn på saken fører til stadfestelse av pkt. 1 i lagmannsrettens Side 137 domsslutning. Når det gjelder retningslinjene for den nye ligning, blir disse at bilen må vurderes som et nødvendig driftsmiddel i dr. Ahnfelts næring, og at hans beredskapskjøring må ansees som en del av hans yrkes- eller tjenestekjøring. Kommunen bør erstatte motparten sakskostnadene for alle retter. Jeg stemmer for denne dom: 1. Ligningen av Peter Ahnfelt for inntektsåret 1957 oppheves og hjemvises til ny behandling. 2. Ved den nye ligning legges til grunn at dr. Ahnfelts bil er nødvendig driftsmiddel i hans næring (tjeneste- eller yrkesbil) og at beredskapskjøringen ansees som en del av tjeneste- eller yrkeskjøringen. 3. I saksomkostninger for byrett, lagmannsrett og Høyesterett betaler Trondheim kommune til Peter Ahnfelt sju tusen fem hundre - kroner. Oppfyllelsesfristen er 2 - to - uker fra forkynnelsen av Høyesteretts dom. Dommer Nygaard: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende. Dommerne Berger, Skau og justitiarius Terje Wold: Likeså. Av byrettens dom (dommer Kj. Bugge): 8. august f. å. tok lege Peter Ahnfelt ut stevning mot Trondheim kommune v/ ordføreren for å få prøvet sin inntektsligning for Han hadde først klaget til ligningsnemnd og overligningsnemnd I Oppgjørsskjema for leger» som vedlå selvangivelsen, har saksøkeren under post 17 ført opp utgifter til egen bil sådan: «a. Bensin og olje kr b. Vedlikehold» c. Avgifter» 450 d. Assuranse» 870 e. Garasjeleie» 480 f. Avskrivning» Summen av utgifter til egen bil utgjør således kr for 1957.» I spørsmål 24 om privat bruk av bilen, er på spørsmålet om bilen også brukes privat, svart ja. På spørsmål er opplyst at 1/4 av utgiftene antas å falle på den private bruk, og at dette beløp er tatt med blant utgiftene på årsoppgjøret. På spørsmålet om antall kilometer kjørt i årets løp og hvor meget herav privat, er det ikke gitt noe svar. Ved den opprinnelige ligning har ligningsnemnda ikke funnet å kunne godkjenne noen del av bilholdsutgiftene til fradrag i inntekten. Etter klage fra saksøkeren avsa ligningsnemnda 13. desember 1958 sådan kjennelse: «Skattyteren driver praksis som spesialist i kvinnesykdommer med kontor i Trondheim. Han krever i selvangivelsen fradrag for driftsutgifter og avskrivning på personbil med i alt kr og for andre skyssutgifter med kr Likningsnemnda har ved den opprinnelige likning ikke funnet å Side 138 kunne godkjenne noen del av bilholdsutgiftene til fradrag i inntekta, jfr. byskattelovens 38 første

5 Page 5 of 13 ledd bokstav a annet ledd. Etter de opplysninger som foreligger nytes bilen til daglig kjøring mellom skattyterens hjem, hans kontor, E. C. Dahls Stiftelse hvor han har lønnet stilling, og Røde Kors Klinikk, hvor han har innlagt pasienter. Regulære sykebesøk hos andre pasienter forekommer ikke. Likningsnemnda har vurdert saken påny, men finner ikke at bilen er tvingende nødvendig for skattyteren i hans virksomhet som lege. Nemnda er oppmerksom på at det betyr en viss tidsbesparelse for skattyteren å bruke sin egen bil fremfor å være henvist til de vanlige rutegående befordringsmidler. Det som er avgjørende for fradragsspørsmålet må imidlertid være om det ved bruk av trikk eller buss oppstår så stort tidstap at det etter en konkret vurdering må sies å virke urimelig for vedkommende skattyter. I det foreliggende tilfelle trafikeres de angjeldende strekninger relativt hyppig av begge de nevnte kommunikasjonsmidler, og både hjemmet, de to sykehus og kontoret ligger i umiddelbar nærhet av stoppesteder. Skattyteren hevder at han som læge ved fødeavdeling av beredskapsgrunner er nødt til å holde egen bil. Likningsnemnda er ikke enig i dette, idet en ved henvendelse til Drosjebilsentralen har fått opplyst at de fleste av byens drosjer er utstyrt med radiotelefon og vil kunne tilkalles på kort varsel, og at en læge i tjeneste alltid vil ha prioritet. Forøvrig er lønnen ved E. C. Dahls Stiftelse skattelagt i bopelkommunen Strinda, som da også må bære eventuelle fradragsposter. Likningsnemnda finner etter nærmere vurdering å kunne godkjenne skjønnsmessig fradrag på kr for nødvendige utgifter til transport i forbindelse med skatteyterens virksomhet. Noe fradrag, derunder også til drosjebil ved ekstraordinære tilkallinger, bør innrømmes i Strinda. Likningsnemnda retter samtidig en feil som er oppstått ved at minstefradraget - 6 % av lønna, er fordelt mellom kommunene, i stedet for i sin helhet å komme til fradrag i Strinda. Vedtak: Likningsnemnda setter inntekta ned til kr ved byskattelikninga. Ansettelsene ellers som før.» Etter klage avsa overligningsnemnda 8. mai 1959 sådan kjennelse: «I samsvar med Riksskattestyrets uttalelse i brev av 10. februar d. å. til skatteinspektøren i Sør- Trøndelag innrømmer overlikningsnemnda fradrag i inntekta for bilutgiftene ved den daglige kjøring mellom sykehus, kontor og tilbake til bopelen, samt all utrykningskjøring. Etter de opplysninger som foreligger finner en at den daglige (faste) yrkeskjøring for skattyterens vedkommende kan anslåes til ca kilometer i Etter en sats av 50 øre pr. kilometer blir fradraget for denne kjøring kr Hertil kommer tilfeldig utrykningskjøring m.v. Etter omstendighetene finner nemnda at det bør innrømmes et samlet fradrag for bilholds- og andre skyssutgifter på kr hvorav Strinda bærer kr. 600 (1/3) og Trondheim kr som svarer til det tidligere godkjente beløp Vedtak: Inntekt kommune forhøyes til kr » Saksøkeren har i stevningen anført at hans ligningsoppgaver er Side 139 fraveket med urette og at avgjørelsen er i strid med skattebestemmelsene. Avgjørelsen hviler på uriktige faktiske og rettslige forutsetninger, og det foreligger ikke noe lovlig skjønn. Ligningen må derfor oppheves. Vurderingen er vilkårlig og åpenbart urimelig for saksøkeren. Han fastholder at han har krav på å få sin bil behandlet som yrkesbil overensstemmende med de regler som følger av skattelovens bestemmelser og Riksskattestyrets rundskriv nr Det er ikke tilfredsstillende at han får adgang til å utgiftsføre den såkalte daglige runde og utrykningskjøring basert på en kilometertakst av 50 øre Trondheim kommune har tatt til gjenmæle og nedlagt påstand om at ligningen stadfestes og at kommunen tilkjennes saksomkostninger. Det hevdes at fradraget for bilholdsutgifter er fastsatt i samsvar med de nye bestemmelser i byskattelovens 38 første ledd litra a annet ledd, slik som den lyder etter endringslov nr. 13 av 6. juli

6 Page 6 of Det er spesielt vist til at spørsmålet er forelagt for skattedirektøren i forbindelse med overligningsnemndas klagebehandling. Skattedirektørens svar av 10. februar 1959 til skatteinspektøren i Sør-Trøndelag er sålydende: «Leger står på flere måter i en særstilling sammenlignet med andre yrkesutøvere når det gjelder bilhold. Legen må ofte hurtig avsted, og han bør ha en driftsikker bil. Omhandlede spesialister er så vidt meget på farten at det synes grunn til ved likningen å godta at de benytter egen bil. Skattedirektøren antar at den daglige runde mellom sykehus-kontor og tilbake til bopelen, bør godkjennes som nødvendig kjøring i næring for disse spesialistene. Hertil kommer all utrykningskjøring. Den fradragsberettigede bruk er neppe for noen av legene så stor at bilen kan anses knyttet som nødvendig driftsmiddel til næringen. Fradrag bør dog gis etter km-satser. Kjørelengden kan beregnes noenlunde sikkert for den daglige rundes vedkommende. Hvis legen ikke kan gi nærmere opplysninger om antallet ekstrautrykninger, må denne del av kjøringen fastsettes skjønnsmessig. Av hensyn til driftssikkerheten, tidsnød etc. vil bilhold for leger gjennomgående muligens falle noe dyrere enn det som er vanlig. På grunn av kjøringens egenart antas at fradrag bør innrømmes etter varierende satser, f. eks øre pr. km under hensyn til bilens størrelse og driftsutgifter. De innsendte selvangivelser og bilag sendes tilbake pr. pakkepost.» I brev til saksøkeren av 12. mars 1959 har ligningsvesenet meddelt at «såvidt en kan se vil den daglige kjøring mellom hjem-røde kors klinikk-e. C. Dahls stiftelse-kontor-hjem utgjøre ca. 8 km - på anslagsvis 260 dager vil kjøringen utgøre 2080 kilometer. Hertil kommer ekstraordinær kjøring (utrykninger etc.)...» Saksøkeren har i det enkelte anført følgende: Saksøkeren har fra januar 1954 drevet privat praksis i Trondheim som praktiserende lege med kvinnesykdommer og fødselshjelp som spesialitet (gynekologi). Han har en omfattende praksis. Han har kontor i Lysholmgården i Olav Trygvasons gate. Sine private pasienter har han innlagt på Røde kors klinikk. Dessuten er han assisterende gynekolog ved E. C. Dahls Stiftelse. I 1957 var han eneste gynekolog ved stiftelsen ved siden av direktøren. I dag er det 3 gynekologer ved stiftelsen. Han har bopel i Dybdahls vei 14, Strinda. Side 140 I året 1957 var det 2241 fødsler på stiftelsen. 65 ble forløst ved tang og det var 42 keisersnitt. Han hadde 3216 timers vakttid eller 134 døgn. Han antar at han har hatt bilen i bruk kontinuerlig i 265 døgn i 1957 i yrkesmessig bruk og beredskap. Han har ikke ført kjørebok. Han har derimot notert alle utgiftene på bilen og ført dem opp i oppgjørsskjema for leger. Han har også brukt bilen noe privat. Han ventet i likhet med tidligere års avgjørelser at 1/4 av bilutgiftene ville bli overført til hans private bruk av bilen. Hans private bruk var imidlertid mindre enn det som svarer til 1/4 av bilutgiftene. Da han ikke regnet med å få godkjent dette, førte han opp 1/4 i spørsmålet i oppgjørsskjemaet som privat bruk. Da rundskriv nr. 309 først kom i 1958, forelå det ingen oppfordring for ham til å spesifisere sine utgifter og sin kjøring nærmere. Han antar at han i 1957 i alt kjørte bilen ca kilometer. 6 à 8000 kilometer av denne kjøring er skjedd i yrket Det er vist til vitneforklaring av statsfysikus i Trondheim under bevisopptak av 19. f. m. og til hans brev til sosialrådmannen av 22. desember 1958 sålydende: «De privatpraktiserende spesialister som arbeider ved nevnte sykehus har anmodet meg om en utredning om hvilken rolle deres virksomhet spiller for byens sykehusvesen. Det er helt klart at disse 3 sykehus driver et terapeutisk arbeid, vesentlig av kirurgisk art, som ikke i dag dekkes av noen tilsvarende spesialavdeling på Sentralsykehuset. Dette har vært tilfelle i mange år og det er også meg bekjent heller ikke Sentralsykehusets styres mening at der foreløpig skal endres noe i dette forhold. Forsåvidt er de privatpraktiserende spesialisters virksomhet ved

7 Page 7 of 13 nevnte sykehus av en meget stor betydning for byen som ikke på noen som helst måte kan unnværes. Det er også helt opplagt at byen ved denne virksomhet har vært spart for store økonomiske utgifter. De privatpraktiserende spesialisters arbeid på disse sykehus er av særegen karakter, for så vidt hver enkelt av dem arbeider alene med sine pasienter og ikke har en stab av underordnede leger som overlegene på Sentralsykehuset har. De må derfor alene ta ansvaret for operasjonens forløp, og må alltid være parat til å rykke ut, hvis noe spesielt skulle hende etter operasjonen. De kan således ikke tilkalle noen reservelege eller assistentlege i påkommende tilfelle. De er med andre ord sterkere bundet til sitt arbeid, og må i langt høyere grad være parat til utrykking enn de overordnede leger ved Sentralsykehuset. Hertil kommer at de operasjonstilfelle som de må ta hånd om ofte kan komme inn på sykehusene til alle døgnets tider - ved vanskelige fødselstilfelle, akutte blødninger eller ulykker av enhver art. Det er derfor helt nødvendig at de har muligheter for øyeblikkelig transport fra sitt hjem til sykehuset. Enhver forsinkelse med transporten kan få de mest alvorlige konsekvenser for pasientens skjebne. Det er derfor helt naturlig at disse privatpraktiserende spesialister for å sikre seg overfor forsinkelse anskaffer sin egen bil. Uten denne sikring vil de alltid føle seg utrygg. Selv om byen har adskillige drosjebiler kan det til visse perioder av døgnet og på bestemte dager være helt Side 141 umulig eller iallfall ta lang tid før han kan få drosjebil. Dette bekreftes av drosjesentralens kontorsjef ved samtale med ham i dag. Det er ut fra dette grunnprinsipp at de privatpraktiserende opererende spesialister har anskaffet privatbil som alltid må stå klar året rundt, om vinteren i oppvarmet garasje. Selv om bilen ikke blir anvendt til privat kjøring i det hele, vil spesialistene ha sine faste bilutgifter til amortisasjon av bilen, vedlikehold, assuranse, garasjeutgifter etc. Det er disse nødvendige utgifter som de med all rimelighet mener å kunne trekke fra i ligningen.» Retten skal bemerke: Etter byskattelovens 38 slik som den lød før lovendringen av 6. juli 1957, kunne en næringsdrivende kreve fradrag for utgifter til bilhold når bilen var anskaffet til og bruktes i skattyterens næringsvirksomhet. Likeledes kunne en lønnsmottager kreve slikt fradrag hvis bruk av egen bil måtte ansees nødvendig av hensyn til hans stilling eller arbeid. Brukes bilen både i ervervsmessig og i privat øyemed måtte ligningsmyndighetene foreta en skjønnsmessig fordeling slik at den forholdsmessige del av utgiftene som ansåes å vedkomme den private bilbruk, ikke kom til fradrag. Etter lovendringen av 6. juli 1957 skal utgifter til bilhold bare komme til fradrag for så vidt de etter ligningsmyndighetens skjønn må regnes å ha vært tvingende nødvendige av hensyn til skattyterens ervervsvirksomhet eller tjenestestilling. Lovene nr. 12 og 13 av 6. juli 1957 er forberedt ved innstilling III av skattelovutvalget av Denne innstilling nevner ikke representasjon og bilhold med et ord. Innstillingen gjelder utelukkende bedriftsbeskatning og inneholder inngående vurdering av vanskelige skattemessige spørsmål om varebeholdninger, nedskrivning av varekontrakter, avskrivning på driftsmidler og overføring av underskudd, inntektsbeskatning av gevinst ved avhendelse og tilintetgjørelse av driftsmidler og varebeholdning overtatt ved arv eller gave. Det var først i tilrådingen fra Finansdepartementet av 21. desember 1956 at spørsmålet om endring av reglene for fradrag for utgifter til representasjon og bilhold ble tatt opp. Statsråd Bratteli begrunnet fremlegget om disse spørsmål med at departementet i en tilråding av 1956 om pris- og lønnssituasjonen hadde nevnt at det ville bli lagt frem forslag om endringer i skattelovene med sikte på «en streng begrensning av adgangen til fradrag for utgifter til representasjon og bilhold». I tilrådingen nevnes at det fra en rekke hold har vært gitt uttrykk for sterk kritikk og misnøye

8 Page 8 of 13 over at fradragsadgangen søkes utnyttet til dekning av utgifter til ren privatkjøring, og for øvrig til bilhold og bilbruk som ikke kan ansees saklig påkrevet av hensyn til skattyterens ervervsvirksomhet eller stilling. Han nevner videre at Riksskattestyret allerede hadde funnet det nødvendig å innskjerpe at alle utgifter som antas å falle på privat kjøring må tillegges vedkommendes inntekt. Det er også for utgifter til bilhold en nærliggende og betenkelig fare for utglidning ved utnyttelse av fradragsadgangen utover det som kan ansees påkrevet og forsvarlig. Statsråden nevner utgifter til privatkjøring og Side 142 annen bilbruk som ikke kan ansees ervervsmessig påkrevet og utgifter til dyrere biler enn saklig påkrevet. Departementet foreslo derfor at utgiftene til bilhold bare skal komme til fradrag for så vidt de etter ligningsmyndighetenes skjønn regnes å ha vært tvingende nødvendige av hensyn til skattyterens ervervsvirksomhet eller tjenestestilling. Ligningsmyndighetene skal tillegges det avgjørende ord når det gjelder vurderingen av dette. Statsråden nevner videre at departementet har vært inne på at utgiftene skal begrenses til det som ville påløpet ved kjøp og bruk av en rimelig standardvogntype, og til en viss del av utgiftene, f. eks. en halvpart. En slik begrensning fant imidlertid departementet at det ville være vanskelig å gjennomføre og i mange tilfelle ville det virke ubillig. Departementet var derfor kommet til at hovedregelen burde fastsettes som nevnt, med adgang for Riksskattestyret til å sette nærmere vilkår for fradrag, f. eks. om bruk av bil mellom arbeidssted eller nødvendigheten av bilhold i visse yrker eller stillinger og nærmere retningslinjer for en standardbegrensning av fradragene, hvor ikke hensynet til skattyterens ervervsvirksomhet eller stilling nødvendiggjør dyrere bilhold. I kommunalkomiteens innstilling til Odelstinget nevnes at det er innkommet en del protester mot de foreslåtte bestemmelser, hvor det særlig blir pekt på betenkelighetene ved å overlate til ligningsmyndighet enes skjønn å vurdere nødvendigheten av de utgifter som oppføres til fradrag. Kommunalkomiteen er imidlertid enig med departementet. I debatten i Odelstinget er det fra flere taleres side nevnt at det etter de gamle regler var en tendens til utglidning, slik at utgifter som normalt burde belastes enkeltpersoner, er blitt ført over på bedrifters virksomheter. Komiteens ordfører, Seip, har anført at det så vidt han kunne se var umulig å få eliminert et skjønnselement ved fastsettelsen som er større enn en vel ellers i de fleste tilfelle må operere med i vår skattelovgivning. Enkelte talere fremholdt at de har vært redd for dette skjønn. Bruu fremholdt således at et skjønn må bli mer eller mindre vilkårlig og kan føre til urimeligheter. Han mener at skjønnet bør innskrenkes mest mulig fordi det «praktisk talt er umulig å prøve likningsmyndighetenes avgjørelse for domstolene i og med at skjønnet er bestemt i lovteksten.» Han understreker derfor at Riksskattestyret bør fastsette bestemte regler så langt råd er, slik at det kan bli en ensartet praksis og at rene skjønnsmessige avgjørelser i slike saker må bli redusert til det minst mulige. Borten har også påpekt at vurderingen om hva som er rimelig heretter blir overlatt til ligningsmyndighetenes skjønn, og at bevisbyrden overføres fra ligningsmyndighetene til skattyteren. Han er imidlertid litt betenkt over den formulering som innstillingen gir. Han nevner at det er et anerkjent prinsipp at en person skal ha den sikkerhet at han har adgang til å prøve sin sak for domstolene, «og det ideelle er selvsagt at også de fleste forhold i skattelegging og skatteligning er underlagt en slik mulighet. Dette berøves altså vedkommende person nu ved den formulering vi er kommet fram til når det gjelder dette punkt, men ingen har som sagt kunnet finne fram til noe bedre». Han understreker at Riksskattestyret bør utarbeide veiledende regler for utøvelsen av skjønnet. Side 143 For fullstendighets skyld må det også nevnes at Hønsvald uttalte at han slett ikke var redd for skjønnsmesige avgjørelser i slike saker. Han nevner som eksempel relativt små næringsdrivende med liten skattbar inntekt som holder personbil og som tar lange og kostbare ferieturer med den. Han mener at en ved lovforslaget kan hindre en særdeles usympatisk form for skattesnyteri. Etter lovendringen er det således på det rene at utgifter til bilhold bare kommer til fradrag for så vidt de må regnes for å ha vært tvingende nødvendige av hensyn til skattyterens ervervsvirksomhet

Rt-1986-58 (5-86)

Rt-1986-58 (5-86) <noscript>ncit: 16:06</noscript> Page 1 of 18 Rt-1986-58 (5-86) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1986-01-16 PUBLISERT: Rt-1986-58 (5-86) STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Bedriftsrådgiver fikk ikke fradrag i inntektsligningen for tap

Detaljer

Rt-1973-87

Rt-1973-87 <noscript>ncit: 4:03</noscript> Page 1 of 6 Rt-1973-87 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1973-01-27 PUBLISERT: Rt-1973-87 STIKKORD: Byskatteloven 46 annet ledd «selgende gruppe». SAMMENDRAG: Et aksjeselskap hadde solgt en større aksjepost

Detaljer

Rt-1980-173 Distriktsskatteloven - spørsmål om etterligning.

Rt-1980-173 <noscript>ncit: 1:01</noscript> Distriktsskatteloven - spørsmål om etterligning. Page 1 of 10 Rt-1980-173 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1980-02-05 PUBLISERT: Rt-1980-173 STIKKORD: Distriktsskatteloven - spørsmål om etterligning. SAMMENDRAG: A, som hadde avsatt midler for senere

Detaljer

Rt-1973-679

Rt-1973-679 <noscript>ncit: 11:05</noscript> Page 1 of 6 Rt-1973-679 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1973-06-02 PUBLISERT: Rt-1973-679 STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Kommanditist ble ved ligningen nektet fradrag i inntekten for avskrivning på

Detaljer

Rt-1962-273.

Rt-1962-273. <noscript>ncit: 10:04</noscript> Page 1 of 7 Rt-1962-273. INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1962-03-10 PUBLISERT: Rt-1962-273. STIKKORD: Skatterett - den skattepliktige inntekt. SAMMENDRAG: En disponent og hovedaksjonær i et fondsmeglerfirma

Detaljer

Rt-1966-1470 Den personlige skatteplikt. - Den skattepliktige inntekt.

Rt-1966-1470 <noscript>ncit: 2:02</noscript> Den personlige skatteplikt. - Den skattepliktige inntekt. Page 1 of 6 Rt-1966-1470 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1966-12-16 PUBLISERT: Rt-1966-1470 STIKKORD: Den personlige skatteplikt. - Den skattepliktige inntekt. SAMMENDRAG: A overførte 15. desember sin

Detaljer

Rt-1967-897.

Rt-1967-897. <noscript>ncit: 2:01</noscript> Page 1 of 7 Rt-1967-897. INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1967-08-26 PUBLISERT: Rt-1967-897. STIKKORD: Skattesak. SAMMENDRAG: Enkelte aksjonærer (leieboere) i et gårdaksjeselskap ga selskapet foruten vanlig

Detaljer

Rt-1978-1001 (VBK-dommen) Ettergivelse av gjeld - tidligere landsskatteloven 42 første ledd.

Rt-1978-1001 <noscript>ncit: 4:03</noscript> (VBK-dommen) Ettergivelse av gjeld - tidligere landsskatteloven 42 første ledd. Page 1 of 13 Rt-1978-1001 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1978-09-16 PUBLISERT: Rt-1978-1001 STIKKORD: (VBK-dommen) Ettergivelse av gjeld - tidligere landsskatteloven 42 første ledd. SAMMENDRAG: A fikk

Detaljer

Rt-1978-1184

Rt-1978-1184 <noscript>ncit: 12:06</noscript> Page 1 of 9 Rt-1978-1184 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1978-10-14 PUBLISERT: Rt-1978-1184 STIKKORD: Skattesak. SAMMENDRAG: Bror og søster som ved farens død overtok samtlige aksjer i et aksjeselskap

Detaljer

Rt-1976-289

Rt-1976-289 <noscript>ncit: 1:01</noscript> Page 1 of 10 Rt-1976-289 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1976-03-19 PUBLISERT: Rt-1976-289 STIKKORD: Erstatningsoppgjør etter bilkollisjon. SAMMENDRAG: A ble skadet ved kollisjon i februar 1969 og fikk

Detaljer

Rt-1981-138 (Sevaldsen-dommen) Erstatningsutmåling - personskade.

Rt-1981-138 <noscript>ncit: 107:15</noscript> (Sevaldsen-dommen) Erstatningsutmåling - personskade. Page 1 of 15 Rt-1981-138 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1981-01-31 PUBLISERT: Rt-1981-138 STIKKORD: (Sevaldsen-dommen) Erstatningsutmåling - personskade. SAMMENDRAG: En 18 år gammel mann kom til skade

Detaljer

Rt-1980-1428

Rt-1980-1428 <noscript>ncit: 7:05</noscript> Page 1 of 7 Rt-1980-1428 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1980-11-07 PUBLISERT: Rt-1980-1428 STIKKORD: (Continentaldommen II) Tidligere byskattelov 38 første ledd (nå skatteloven 44 første ledd) - utgiftsbegrepet.

Detaljer

HR-2002-00728a - UTV-2003-819 - Rt-2003-536

HR-2002-00728a - UTV-2003-819 - Rt-2003-536 Page 1 of 11 HR-2002-00728a - UTV-2003-819 - Rt-2003-536 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2003-04-30 PUBLISERT: HR-2002-00728a - UTV-2003-819 - Rt-2003-536 STIKKORD: Skatterett. Ligning av aksjeselskap.

Detaljer

Rt-1982-491 (77-82)

Rt-1982-491 (77-82) <noscript>ncit: 10:06</noscript> Page 1 of 8 Rt-1982-491 (77-82) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1982-03-17 PUBLISERT: Rt-1982-491 (77-82) STIKKORD: Skatteloven 26 i og k. SAMMENDRAG: Direktøren for en bedrift overdro ved et gavebrev

Detaljer

Rt-1983-979 (223-83) - UTV-1983-646

Rt-1983-979 (223-83) - UTV-1983-646 Page 1 of 5 Rt-1983-979 (223-83) - UTV-1983-646 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1983-09-16 PUBLISERT: Rt-1983-979 (223-83) - UTV-1983-646 STIKKORD: (Fossdommen) Skatterett - spørsmål om fradrag for avskrivning

Detaljer

Rt-1961-297.

Rt-1961-297. <noscript>ncit: 1:01</noscript> Page 1 of 9 Rt-1961-297. INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1961-03-11 PUBLISERT: Rt-1961-297. STIKKORD: (Glacier blue-dommen) Pris- og rasjoneringslovgivning - Skadeserstatning utenfor kontraktsforhold

Detaljer

Rt-1983-1401 (324-83)

Rt-1983-1401 (324-83) Page 1 of 10 Rt-1983-1401 (324-83) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1983-12-02 DOKNR/PUBLISERT: Rt-1983-1401 (324-83) STIKKORD: Spørsmål om det forelå en sammenslutning med begrenset ansvar. SAMMENDRAG:

Detaljer

Rt-1955-175 (Veritas I) Byskatteloven 10 b og 21 k første og annet ledd.

Rt-1955-175 <noscript>ncit: 14:04</noscript> (Veritas I) Byskatteloven 10 b og 21 k første og annet ledd. Page 1 of 6 Rt-1955-175 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1955-02-26 PUBLISERT: Rt-1955-175 STIKKORD: (Veritas I) Byskatteloven 10 b og 21 k første og annet ledd. SAMMENDRAG: Det norske Veritas ble ikke

Detaljer

Rt-1993-1524 (549-93)

Rt-1993-1524 (549-93) Page 1 of 11 Rt-1993-1524 (549-93) INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1993-12-22 PUBLISERT: Rt-1993-1524 (549-93) STIKKORD: (Ølbergdommen) Erstatningsrett. Personskade. Erstatningsutmåling. SAMMENDRAG:

Detaljer

Rt-1982-1330 (337-82)

Rt-1982-1330 (337-82) Page 1 of 5 Rt-1982-1330 (337-82) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1982-10-01 PUBLISERT: Rt-1982-1330 (337-82) STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: A hadde utbetalt sin hustru et utløsningsbeløp idet han

Detaljer

Rt-1981-534

Rt-1981-534 <noscript>ncit: 3:02</noscript> Page 1 of 8 Rt-1981-534 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1981-04-10 PUBLISERT: Rt-1981-534 STIKKORD: Tidligere byskattelov 39 åttende ledd. SAMMENDRAG: Spørsmål om det kunne kreves betinget skattefritak

Detaljer

Rt-1952-150 Skattepliktig næringsvirksomhet, byskatteloven 36, første punktum. Fradragsposter.

Rt-1952-150 <noscript>ncit: 5:05</noscript> Skattepliktig næringsvirksomhet, byskatteloven 36, første punktum. Fradragsposter. Page 1 of 6 Rt-1952-150 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1952-02-16 PUBLISERT: Rt-1952-150 STIKKORD: Skattepliktig næringsvirksomhet, byskatteloven 36, første punktum. Fradragsposter. SAMMENDRAG: En kommisjonær

Detaljer

Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630

Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630 Page 1 of 11 Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1998-03-04 PUBLISERT: Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630 STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Enestyres og daglig leders

Detaljer

Rt-1991-705 (226-91) - UTV-1991-941

Rt-1991-705 (226-91) - UTV-1991-941 Page 1 of 7 Rt-1991-705 (226-91) - UTV-1991-941 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1991-06-21 PUBLISERT: Rt-1991-705 (226-91) - UTV-1991-941 STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Veritas var i Rt-1955-175 blitt

Detaljer

Rt-1999-1303 (324-99) - UTV-1999-1400

Rt-1999-1303 (324-99) - UTV-1999-1400 Page 1 of 8 Rt-1999-1303 (324-99) - UTV-1999-1400 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1999-09-09 PUBLISERT: Rt-1999-1303 (324-99) - UTV-1999-1400 STIKKORD: Skatterett. Fradrag for rehabiliteringsomkostninger.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01748-A, (sak nr. 2008/690), sivil sak, anke over dom, v/advokat Anne Cathrine Haug til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01748-A, (sak nr. 2008/690), sivil sak, anke over dom, v/advokat Anne Cathrine Haug til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 9. oktober 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01748-A, (sak nr. 2008/690), sivil sak, anke over dom, Kjell Olav Skogli Alvdal Bygg AS (advokat Jan Syversen) mot Staten v/skatt øst

Detaljer

Rt-1999-1663 (399-99) - UTV-2000-1

Rt-1999-1663 (399-99) - UTV-2000-1 Page 1 of 8 Rt-1999-1663 (399-99) - UTV-2000-1 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1999-11-05 PUBLISERT: Rt-1999-1663 (399-99) - UTV-2000-1 STIKKORD: Skatterett. Tapsføring. SAMMENDRAG: Norsk Hydro hadde

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00284-A, (sak nr. 2008/1357), sivil sak, anke over dom, (Regjeringsadvokaten v/advokat Amund Noss)

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00284-A, (sak nr. 2008/1357), sivil sak, anke over dom, (Regjeringsadvokaten v/advokat Amund Noss) NORGES HØYESTERETT Den 30. januar 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00284-A, (sak nr. 2008/1357), sivil sak, anke over dom, SEB Enskilda AS (advokat Harald Willumsen) mot Staten v/skatt øst (Regjeringsadvokaten

Detaljer

Rt-2000-1739 (435-2000) - UTV-2000-1537

Rt-2000-1739 (435-2000) - UTV-2000-1537 Page 1 of 10 Rt-2000-1739 (435-2000) - UTV-2000-1537 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2000-11-02 PUBLISERT: Rt-2000-1739 (435-2000) - UTV-2000-1537 STIKKORD: Skatterett. Beskatning av aksjegevinst som

Detaljer

HR-2001-00819 - Rt-2002-798 (168-2002) - UTV-2002-968

HR-2001-00819 - Rt-2002-798 (168-2002) - UTV-2002-968 Page 1 of 8 HR-2001-00819 - Rt-2002-798 (168-2002) - UTV-2002-968 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2002-06-14 PUBLISERT: HR-2001-00819 - Rt-2002-798 (168-2002) - UTV-2002-968 STIKKORD: Skatterett. Selskapsrett.

Detaljer