Avtale om kjøp av foliering og montering. Avtale om Leveranse av folie og montering. er inngått mellom: xxx Org.nr.: xxx xxx

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avtale om kjøp av foliering og montering. Avtale om Leveranse av folie og montering. er inngått mellom: xxx Org.nr.: xxx xxx"

Transkript

1 Avtale om kjøp av foliering og montering Avtale om Leveranse av folie og montering er inngått mellom: xxx Org.nr.: xxx xxx (heretter kalt Leverandøren) og Ruter As Org nr: Dronningens gate 40, Postboks 1030 Sentrum, 0104 Oslo (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Ruter As xxx Bernt Reitan Jenssen Administrende direktør X x Avtalen undertegnes i to eksemplarer, ett til hver part Leverings- og installasjonsadresse(r) Dronningens gate 40, 0154 Oslo Henvendelser Alle henvendelser vedrørende denne avtalen rettes til: Hos Kunden: Navn: xxx Stilling: xxxx Telefon: xxxx E-post: xxxx Hos Leverandøren: Navn: xxx Stilling: xxxx Telefon: xxxx E-post: xxxx

2 Innholdsfortegnelse 1 Formål Kontraktens vedlegg Rangordning ved motstrid Omfang Økonomiske betingelser VEDERLAG FAKTURERING BETALINGSBETINGELSER ENDRINGER Formelle forpliktelser LEVERANDØRENS YTELSER OG PLIKTER LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR OPPDRAGSGIVERS YTELSER OG PLIKTER Konfidensialitet Kvalitetssikring Mangler og reklamasjon MANGLER REKLAMASJONSFRIST VARSLING OM MANGLER AVHJELP AV MANGLER ANSVARSFRIHET OG SKADESLØSHOLDELSE Mislighold, erstatning MISLIGHOLD MISLIGHOLD FRA LEVERANDØRENS SIDE MISLIGHOLD FRA OPPDRAGSGIVERS SIDE DAGBOT VED FORSINKELSE Force Majeure Endring av kontrakts forutsetninger VESENTLIGE ENDRINGER MINDRE ENDRINGER Varighet, Opsjon og Oppsigelse VARIGHET OPSJON OPPSIGELSE Rettigheter LOVVALG KRENKELSE AV TREDJEPART RETTIGHETER RETTIGHETER TIL DOKUMENTASJON PANT/HEFTELSER Tvister... 10

3 14.1 RETTSVALG FORHANDLINGER DOMSTOLSBEHANDLING Adresse og kontaktpersoner FORMÅL

4 Hovedformål med kontrakten er å dekke Ruters behov for leveranse av folie produkter. Oppdragsgiver ønsker en avtale med en fast samarbeidspartner. Det er nødvendig for å kunne imøtekomme behovet for oppdatert informasjon ute hos trafikantene. 2 KONTRAKTENS VEDLEGG RANGORDNING VED MOTSTRID Følgende Vedlegg er en del av denne Kontrakt: Vedlegg 1: Oppdragsbeskrivelse m/bilag Vedlegg 2: Leverandørens tilbud datert xx xx xxxx I tilfelle motstrid mellom bestemmelsene i Kontrakten og Vedleggene, skal Kontraktens ordlyd gå foran ordlyden i Vedleggene. I tilfelle motstrid mellom Vedleggene skal vedleggene ha prioritet og overstyre underliggende vedlegg i overstående rekkefølge. 3 OMFANG Leverandøren skal monterne ny folie eller skifte ut gammel folie på de steder som Ruter anviser, dette gjelder hele Oslo og Akershus området. Design og filer leveres fra Ruter. Leverandøren skal gi råd og veiledning på profesjonell basis, hvis Ruter etterspør denne tjenesten. Ruters datterselskaper Konsentra, skal ha mulighet, men ingen plikt, til å benytte den inngåtte rammeavtalen. 4 ØKONOMISKE BETINGELSER 4.1 VEDERLAG Fylles inn før kontrakt signering 4.2 FAKTURERING For elektronisk faktura: Ruter er ELMA-registrert og ønsker at det skal benyttes EHFfaktura / ) Underlag som viser hva som er levert i legges ved faktura eller spesifiseres i fakturaen. Det skal sendes samlefakturaer etterskuddsvis pr. oppdrag. Faktura adresse: Ruter As c/o Fakturamottak Postboks 4150 Vika 8608 Mo i Rana Att: Vidar Spernes 4.3 BETALINGSBETINGELSER

5 Betaling skjer i henhold til faktura pr. 30 dager. 4.4 ENDRINGER Priser som angitt under punkt 4.1 kan justeres når som helst dersom endrede regler fører til at offentlige avgifter eller skatter påvirker avtalte tjenester. Leverandøren kan justere priser som angitt under punkt 4.1 i henhold til alminnelige justeringer i honorarsatser. Slike justeringer kan tidligst skje ved anvendelse av opsjon. 5 FORMELLE FORPLIKTELSER 5.1 LEVERANDØRENS YTELSER OG PLIKTER All aktivitet i forhold til Oppdragsgiver skal koordineres av en ansvarlig kontaktperson hos Leverandør. Ansvarlig kontaktperson hos Leverandør er angitt som Leveranseansvarlig i punkt Utførende personell Leverandøren stiller med sertifiserte montører Underleverandører Ved bruk av underleverandører har Leverandøren det samme ansvar for sine underleverandørers arbeid og ytelser som for sine egne. Leverandøren er ansvarlig for at denne Kontraktens betingelser i nødvendig grad blir videreført til underleverandører for å kunne ivareta intensjonen med denne Kontrakten. Ved bruk av underleverandører skal Oppdragsgiver forespørres, og Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å forkaste/godkjenne disse Montasje Montasjearbeidet skal utføres innen rammen av de forskrifter, den arbeidsordning, det arbeidsreglement og de sikkerhets- og kontrollbestemmelser som gjelder på arbeidsstedet. Under og i forbindelse med montasjearbeid skal Leverandøren besørge nødvendig og tilstrekkelig forsikringsdekning for arbeid og materiell frem til leveringstidspunktet, samt ansvar for skade som måtte voldes på Oppdragsgivers eller annen manns liv eller eiendom frem til leveringstidspunktet. 5.2 LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR For avtaler som omfattes av forskrift 8. februar 2008 nr 112 om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter gjelder følgende:

6 Leverandøren skal på områder dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale sørge for at ansatte i egen organisasjon og ansatte hos eventuelle underleverandører ikke har dårligere lønns- og arbeidsforhold enn det som følger av gjeldende forskrifter. På områder som ikke er dekket av denne forskriften, skal Leverandøren på samme måte sørge for at egne og eventuelle underleverandørers ansatte, ikke har dårligere lønns- og arbeidsforhold enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Dette gjelder bare for ansatte som direkte medvirker til oppfyllelse av Leverandørens forpliktelser under avtalen. Alle avtaler Leverandøren inngår og som innebærer utførelse av arbeid under denne avtalen skal inneholde tilsvarende forpliktelser. Dersom Leverandøren ikke oppfyller denne forpliktelsen, har Kunden rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen, tilsvarende ca 2 (to) ganger innsparingen for Leverandøren, inntil det er dokumentert at forholdet er bragt i orden. Leverandørens forpliktelser som nevnt ovenfor skal dokumenteres i bilag 6, dels ved identifikasjon av allmenngjort tariffavtale eller aktuell landsomfattende tariffavtale, òg dels ved en egenerklæring/ tredjepartserklæring om at det er samsvar mellom aktuell tariffavtale og faktiske lønns- og arbeidsvilkår for oppfyllelse av Leverandørens og eventuelle underleverandørers forpliktelser. Leverandøren skal på forespørsel fra Kunden legge frem dokumentasjon om de lønns- og arbeidsvilkår som blir benyttet. Kunden og Leverandøren kan hver for seg kreve at opplysningene skal legges frem for en uavhengig tredjepart som Kunden har gitt i oppdrag å undersøke om kravene i denne bestemmelsen er oppfylt. Leverandøren kan kreve at tredjeparten skal ha undertegnet en erklæring om at opplysningene ikke vil bli benyttet for andre formål enn å sikre oppfyllelse av Leverandørens forpliktelse etter denne bestemmelsen. Dokumentasjonsplikten gjelder også underleverandører. Dersom en uavhengig tredjepart kommer til at kravene i denne bestemmelsen ikke er oppfylt, og Leverandøren bestrider dette, kan Kunden kreve at Leverandøren og underleverandører legger frem dokumentasjon for Kunden om de lønns- og arbeidsvilkår som blir benyttet. 5.3 OPPDRAGSGIVERS YTELSER OG PLIKTER Oppdragsgiver er ansvarlig for å sikre at kvalifisert personell er tilgjengelig for at Leverandøren skal kunne gjennomføre montering som avtalt. Oppdragsgiver ansvarlig for at leverandøren har alle opplysninger som Leverandøren har behov for, for å kunne gjennomføre oppdraget. Dette medfører at Oppdragsgiver skal gi leverandøren alle opplysninger om kontaktpersoner på monteringsstedet. 6 KONFIDENSIALITET Partene forplikter seg til, både under kontraktens varighet og senere, ikke å avsløre informasjon for utenforstående om partenes forretningsmessige forhold og andre opplysninger om den annen part som mottas i forbindelse med gjennomføringen av

7 kontrakten, samt å iverksette rimelige tiltak for å forhindre at slike opplysninger avsløres for utenforstående av ansatte, aksjonærer eller andre personer med tilknytning til parten eller aksjonærene. Det samme gjelder eventuell tilgang til noen personlige forhold. Leverandøren har ikke adgang til å oppbevare, benytte seg av eller behandle slike opplysninger utover det som er nødvendig mht utførelsen av Oppdraget, og må følge Oppdragsgivers gjeldende rutiner og instrukser ved behandling av slike opplysninger. 7 KVALITETSSIKRING Leverandøren skal ha et tilfredsstillende rutiner som er tilpasset kontraktens art. Oppdragsgiver eller den han bemyndiger har til enhver tid rett til å foreta kontroll hos Leverandøren og/eller eventuelt underleverandører for å forsikre seg om at leveransen blir utført i henhold til leverandørens kvalitetssikringsrutiner og forøvrig i henhold til Kontrakten. Leverandøren er forpliktet til å være behjelpelig med å foreta slik kontroll. Likeledes kan Oppdragsgiver forlange materialsertifikater og tester på kvaliteten for ferdig produkt. Viser det seg at utførelsen er mangelfull eller at den på annen måte ikke er tilfredsstillende, påligger det Leverandøren omgående å foreta de utbedringer som er nødvendige eller som Oppdragsgivers kontrollør forlanger. Kostnader for utbedringer og kontroll av disse betales av Leverandøren. Samtykke gitt eller nektet gitt av Oppdragsgiver, eller unnlatelse av å komme med innsigelser i forbindelse med slike kontroller, skal ikke avskjære Oppdragsgiver fra senere å fremsette mangel- eller forsinkelsesforføyninger med mindre Oppdragsgiver skriftlig har samtykket i dette. 8 MANGLER OG REKLAMASJON 8.1 MANGLER Det foreligger en mangel når leveransen ikke er i samsvar med kravene i Kontrakten. Dersom annet ikke følger av Kontrakten, skal leveransen passe til det formål som leveransen vanligvis brukes til. Dersom Leverandøren var kjent med formålet med leveransen, og den ikke er egnet til å dekke formålet, foreligger det også en mangel. 8.2 REKLAMASJONSFRIST Leverandøren er ansvarlig for mangler som kan føres tilbake til monteringen i en periode på 6 måneder etter levering. 8.3 VARSLING OM MANGLER Hvis en av partene ikke kan oppfylle sine plikter som avtalt, skal partene så raskt som mulig gi den annen part skriftlig varsel om dette. Varselet skal angi årsaken til problemet og så vidt mulig angi når ytelsen kan leveres. Tilsvarende gjelder hvis det må antas ytterligere forsinkelser etter at første varsel er gitt.

8 8.4 AVHJELP AV MANGLER Ved mangel/mangler som er Leverandørens ansvar skal Leverandøren for egen regning snarest utbedre mangelen/manglene gjennom retting/reparasjon eller omlevering. Dersom Leverandøren ikke foretar utbedring innen rimelig tid kan Oppdragsgiver: - foreta utbedring for Leverandørens regning - kreve prisavslag som står i forhold til mangelens størrelse/omfang - heve avtalen dersom mangelen har vesentlig betydning for avtalens - oppfyllelse. 8.5 ANSVARSFRIHET OG SKADESLØSHOLDELSE Leverandøren skal holde Oppdragsgiver skadesløs for ethvert krav eller søksmål av hvilken som helst art som måtte oppstå under Leverandørens gjennomføring av Kontrakten, eller i forbindelse med noen underleverandørs gjennomføring av Kontrakten. 9 MISLIGHOLD, ERSTATNING 9.1 MISLIGHOLD Mislighold foreligger dersom en av partene ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til Kontrakten, og dette ikke skyldes forhold som etter vanlig kjøpsregler må anses som force majeure. Dersom mislighold foreligger kan den krenkede part holde tilbake sin motytelse, men ikke mer enn det som synes påkrevd for å avhjelpe virkningene av misligholdet. Ved mislighold kan den part som rammes kreve erstatning for dokumentert økonomisk tap innenfor følgende begrensninger: tapets art og omfang må være adekvat og påregnelig tapt fortjeneste, indirekte tap, konsekvenstap og andre følgetap dekkes ikke Erstatningskravet kan ikke overstige kostnadsrammen for hvert enkelt deloppdrag innenfor denne Kontrakt. Ansvarsbegrensningene gjelder ikke dersom den misligholdende part har utvist grov uaktsomhet eller forsett. 9.2 MISLIGHOLD FRA LEVERANDØRENS SIDE Ved mangler som er Leverandørens ansvar har Oppdragsgiver krav på erstatning for det tapet Oppdragsgiver lider som følge av mangelen. Oppdragsgiver kan ikke kreve erstatning for indirekte tap som definert i Lov om Kjøp av 13. mai 1988, 67, med mindre mangelen skyldes forsett eller uaktsomhet fra Leverandørens side. 9.3 MISLIGHOLD FRA OPPDRAGSGIVERS SIDE Ved betalingsforsinkelse, kan Leverandøren kreve morarenter i henhold til lov av nr. 100 om renter ved forsinket betaling (morarenteloven.)

9 9.4 DAGBOT VED FORSINKELSE Blir ikke avtalt tidspunkt for levering, eller annen frist som partene har knyttet dagbøter til, overholdt, og det ikke skyldes force majeure eller Kundens forhold, foreligger en forsinkelse fra Leverandørens side som gir grunnlag for dagbot. Dagboten påløper automatisk. Dagboten utgjør 0,5 prosent av samlet vederlag for leveransen (kontraktssummen) ekskl. merverdiavgift for hver kalenderdag forsinkelsen varer, men begrenset til maksimalt 20 (tyve) kalenderdager. Så lenge dagboten løper, kan Kunden ikke heve avtalen. Denne tidsbegrensningen gjelder imidlertid ikke hvis Leverandøren, eller noen denne svarer for, har gjort seg skyldig i forsett eller grov uaktsomhet. Hvis bare en del av den avtalte ytelsen er forsinket, kan Leverandøren kreve en nedsettelse av dagboten som står i forhold til Kundens mulighet til å nyttiggjøre seg den del av ytelsen som er levert. 10 FORCE MAJEURE Med force majeure forstås: - krig, opprør, indre uroligheter, avbrudd den offentlige kraftforsyning eller alminnelige samferdsel, beslutninger fattet av offentlig myndighet, betydelig arbeidskonflikt brann eller annen omstendighet av lignende karakter og inngripende betydning. En forsinkelse vil kun bli godtatt som force majeure dersom Leverandøren har gjort hva han kan for å begrense/avhjelpe virkningene av forsinkelsen. Leverandøren kan ikke påberope seg force majeure dersom ikke Leverandøren varsler Oppdragsgiver om dette umiddelbart etter at force majeure har inntrådt eller Leverandøren har blitt klar over at force majeure vil inntre. Leverandøren plikter deretter umiddelbart å fremlegge tilfredsstillende dokumentasjon på at force majeure er inntrådt for at hendelsen skal godtas som force majeure. 11 ENDRING AV KONTRAKTS FORUTSETNINGER 11.1 VESENTLIGE ENDRINGER Vesentlige endringer i kontraktens omfang må avtales særskilt. Som tillegg til Avtalen kan partene bli enige om nytt omfang. Ramme for tid og kostnader avtales skriftlig i hvert enkelt tilfelle og tas inn som vedlegg til Avtalen MINDRE ENDRINGER Endringer til Kontrakten er ikke gyldige før begge parter har signert en endringsavtale. Innenfor det som partene med rimelighet kunne forvente da Kontrakten ble inngått, har Oppdragsgiver rett til å foreskrive kvalitetsmessige eller kvantitetsmessige endringer i Leverandørens ytelser eller endret leveringstidspunkt. Dersom partene etter dette er uenige om det foreligger en endring, plikter likevel Leverandøren i å iverksette arbeidet uten å avvente en løsning på tvisten.

10 Ved endringer skal Leverandøren i godskrives for det merarbeid han har ved iverksettelsen av slike endringer, samt for andre direkte kostnader han påføres, i samsvar med det kostnads- og fortjenestenivå som den opprinnelige kontrakt summen er basert på. Slike endringer skal dokumenteres skriftlig overfor Oppdragsgiver og godkjennes skriftlig av Oppdragsgiver. Dersom endringer medfører besparelser for Leverandøren, skal disse trekkes fra kjøpesummen på tilsvarende måte. Dersom partene er uenige om det beløp som skal godskrives eller fratrekkes kjøpesummen som følge av slike endringer, skal Leverandøren likevel iverksette endringen uten å avvente den endelige løsningen av tvisten. 12 VARIGHET, OPSJON OG OPPSIGELSE 12.1 VARIGHET Denne avtalen er gyldig fra og med signeringsdato til OPSJON Oppdragsgiver har rett på ett års opsjon 12.3 OPPSIGELSE Oppdragsgiver har uinnskrenket rett til å si opp Kontrakten, helt eller delvis, med 60 dagers skriftlig varsel. Oppdragsgiver skal i så tilfelle betale for pålagt, utført og dokumentert arbeid. Bestillinger som er under utførelse skal ferdigstilles selv om dette tidsmessig går ut over oppsigelsestiden KONKURS, AKKORD E. L. Hvis det i forbindelse med Leverandørens virksomhet åpnes gjeldsforhandlinger, akkord eller konkurs eller annen form for kreditorstyring gjør seg gjeldende, har Kunden rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning. 13 RETTIGHETER 13.1 LOVVALG Partenes rettigheter og plikter etter Avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett Leverandøren skal til enhver tid bidra aktivt til å sikre helse, miljø og sikkerhet KRENKELSE AV TREDJEPART RETTIGHETER Leverandør skal fullt ut holde Oppdragsgiver skadesløs mot alle krav, ansvar, erstatninger, tap kostnader og utgifter som skriver seg fra krenkelse eller påstått krenkelse av patenter, varemerker eller lignende beskyttelse som oppstår i forbindelse med arbeid gjort av eller for Leverandøren i forbindelse med Kontrakten.

11 13.3 RETTIGHETER TIL DOKUMENTASJON Oppdragsgiver skal ha eksklusiv eiendomsrett til tegninger, dokumentasjon og materiale produsert i forbindelse med leveranser som er tilvirket spesielt for Oppdragsgiver. Leverandøren har ikke rett til å låne ut eller utlevere slike tegninger m.v. uten at Oppdragsgiver på forhånd har gitt sin skriftlige samtykke til dette PANT/HEFTELSER Leverandøren er ansvarlig for at alt som ytes under denne Kontrakten er fri for pant/heftelser når ytelsen overlates Oppdragsgiver. 14 TVISTER 14.1 RETTSVALG Partenes rettigheter og plikter etter denne avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett FORHANDLINGER Dersom det oppstår tvist om Partenes rettigheter og plikter under eller i tilknytning til denne Kontrakten, skal tvisten søkes løst gjennom forhandlinger DOMSTOLSBEHANDLING Dersom Partene ikke løser tvisten gjennom forhandlinger innen 30 dager regnet fra den dato uenigheten oppsto, kan hver av Partene bringe saken inn for norske domstoler for endeling løsning. Partene er enige om at rettsmekling for domstolen først skal forsøkes etter tvistelovens regler. Oppnås ikke et forlik ved rettsmekling, skal saken løses ved hovedforhandling for samme domstol. Tidsfrister mellom Partene før saken bringes inn for domstolene skal beregnes som følger: Uenighet anses oppstått fra den dato en Part har mottatt skriftlig krav fra den annen Part, vedlagt skriftlig dokumentasjon for kravet. Kravet anses mottatt tre dager etter poststempeldato, tre dager etter avsendt varsel om rekommandert sending, ved bud samme dato det er avlevert på mottakers forretningsadresse, ved e-post/digital forsendelse tre dager etter avsendelse. Tidsfrister begynner ikke å løpe på offentlige fridager eller helligdager, men fra første vanlige yrkesdag deretter. Som verneting vedtas Oslo tingrett. Rettsforhandlingene skal gjennomføres på norsk. 15 ADRESSE OG KONTAKTPERSONER Fullstendig besøksog postadresse: Leveranseansvarlig: Leverandøren Oppdragsgiver Ruter AS Dronningens gate 40 Postboks 1030 Sentrum N-0104 Oslo Vidar Spernes

12 Merkantil saksbehandler: Kundeansvarlig: E-post: Internett: Rolf Korneliussen Vidar Spernes

Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester

Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester Avtale om (navn på anskaffelsen) er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: (Kundens navn)

Detaljer

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè

Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Vest-Agder-museet Nordberg fort Driftsavtale kiosk og kafè Avtale om: Drift av kiosk/kafe Nordberg Fort Kunde: Vest-Agder fylkeskommune Leverandør: Vest-Agder-museet IKS Periode: 1.4.2011 31.3.2014 Saksnr./ref.nr.:

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av tjenester for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av tjenester for 1 Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvikårene gjelder ethvert tjenestekjøp foretatt

Detaljer

Kunnskapsdepartementet. Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen)

Kunnskapsdepartementet. Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen) Kunnskapsdepartementet Standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag (forskningsavtalen) med bilag Februar 2012 1 Avtale om forsknings- og utredningsoppdrag Avtale om

Detaljer

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet

Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen. Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet Avtale om konsulentbistand og konsulentoppdrag i Riksrevisjonen Avtalens navn Avtalens parter Økonomisk ramme Varighet 1 AVTALE OM KONSULENTBISTAND/KONSULENTOPPDRAG Avtalen er inngått mellom: Person eller

Detaljer

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi)

Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) Standard avtalevilkår ved kjøp av tjenester (over EØS-terskelverdi) 1. Utførelse av oppdraget 1.1 Tjenesteyter skal utføre oppdraget i henhold til avtalen, inkludert disse Alminnelige Betingelser. 1.2

Detaljer

Generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester. Versjon: Februar 2015. Agder Energi

Generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester. Versjon: Februar 2015. Agder Energi Generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester Versjon: Februar 2015 Agder Energi Innhold Generelle avtalevilkår for kjøp av tjenester 3 1. Utførelse av tjenesten 3 2. Kvalitetssikring 4 3. Rettigheter til

Detaljer

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS

Standardvilkår for kjøp av varer for ISS Facility Services AS Standardvilkår for kjøp av varer for 1. Innledende bestemmelser 1.1 Standardvilkårenes virkeområde Med Standardvilkårene menes disse avtalevilkårene. Standardvilkårene gjelder ethvert varekjøp foretatt

Detaljer

07.12 Standard Avtalevilkår

07.12 Standard Avtalevilkår 07.12 Standard Avtalevilkår Virksomhet/avdeling Drammen kommune ID 601.07.12 Utarbeidet av: Frode Herlung Godkjent dato: 20.10.2011 Godkjent av: Erik Bruun-Pedersen Signatur: FAH Erstatter: Vers.02 av

Detaljer

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P

STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P STAN DARDKO NTRAKT FO R TJE N ESTEKJØ P Kontraktsreferanse : ANSK-0640-11 Kontraktsområde: Hotelltjenester Universitets- og høyskolesektoren Versjon 3.0 up Standardkontrakt for tjenestekjøp Kontrakt om

Detaljer

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN

PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN AVTALE OM PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV IDENTITETSKORT (ID-KORT) FOR BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN MELLOM Arbeids- og inkluderingsdepartementet ( Oppdragsgiver ) xxxxxxxx ( Leverandør ) Side 2 av 16 AVTALEDOKUMENT

Detaljer

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig.

1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. Side 1 av 6 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2 Dersom leverandøren benytter eller henviser

Detaljer

Eier(rolle)/Owner(role):

Eier(rolle)/Owner(role): Løvås Svein Firma/Company: IKM Gruppen AS Side 1 av 1. GENERELT 1.1 Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag om tjenester som utføres for kjøper, med mindre annet er avtalt skriftlig. 1.2

Detaljer

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale)

AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) AVTALE OM DATASERVICETJENESTER knyttet til programvaren STORKJØKKENDATA 8.0 - ELEKTRONISK MATBESTILLING OG HJEMMEBOENDE ELDRE (heretter kalt Avtale) mellom BS KJØKKENINFO (heretter kalt BS) og (heretter

Detaljer

KONTRAKT Utarbeidelse av Områdereguleringsplan For havnearealene i Grimstad sentrum, Østerbukt - Grømbukt

KONTRAKT Utarbeidelse av Områdereguleringsplan For havnearealene i Grimstad sentrum, Østerbukt - Grømbukt KONTRAKT Utarbeidelse av Områdereguleringsplan For havnearealene i Grimstad sentrum, Østerbukt - Grømbukt Grimstad kommune INNHOLDSFORTEGNELSE: KONTRAKTSFORSIDE... 4 SPESIELLE KONTRAKTSBETINGELSER... 5

Detaljer

Standard avtalevilkår

Standard avtalevilkår RAMMEAVTALE Elektroniske betalingskort Vedlegg 3 Standard avtalevilkår Versjon 1.0 10.03.2014 Hedmark og Oppland fylkeskommuner Standard avtalevilkår av 10.3.14 ved kjøp av varer og/eller tjenester INNHOLD

Detaljer

Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett

Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett Abonnementsvilkår: Alminnelige vilkår for tilslutning og bruk av tjenester i Nødnett Dokument versjon nr.: Dato for utsendelse: Referanse: 1.2 30.10.2014 09/161-3 Kontoradresse: Postadresse: Telefon sentralbord:

Detaljer

Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år.

Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år. AVTALEINFORMASJON: HPV-tester 25. november 2014 Ny avtale som gjelder fra 1. februar 2015 til 31. januar 2018, med mulighet for forlengelse i inntil 1 år. Anskaffelsen er en del av det nasjonale programmet

Detaljer

Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS

Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS Standard innkjøpsbetingelser for kjøp av varer for E.C. Dahls Eiendom AS 1 Innledning 1.1 DEFINISJONER Kjøper: E.C. Dahls Eiendom AS med tilhørende datterselskaper (også benevnt «ECDE»). Selger: Firma

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale)

Rammeavtale om leveranse av. polikliniske laboratorietjenester. for perioden. 1.1.2015 til 31.12.2016. mellom. (likelydende rammeavtale) Rammeavtale om leveranse av polikliniske laboratorietjenester for perioden 1.1.2015 til 31.12.2016 mellom (likelydende rammeavtale) og Helse Sør-Øst RHF 1 [Signeringsside] Sted, dato: Sted, dato: Helse

Detaljer

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi

Generelle avtalevilkår for kjøp av varer. Versjon: Februar 2015. Agder Energi Generelle avtalevilkår for kjøp av varer Versjon: Februar 2015 Agder Energi Innhold Generelle avtalevilkår for kjøp av varer 3 1. Bestilling og avtaleinngåelse 3 2. Levering og leveringstid 3 3. Kvalitet

Detaljer

Standardbetingelser for kjøp av skadesaneringstjenester

Standardbetingelser for kjøp av skadesaneringstjenester NHO Service Standardbetingelser for kjøp av skadesaneringstjenester 1. Avtalens parter Det er i dag inngått avtale om kjøp av skadesaneringstjenester mellom [Fyll inn] (heretter Leverandør ) og [Fyll inn]

Detaljer

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord.

Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. Avtale om utvikling og kvalitetssikring av kommunale frisklivssentraler gjennom opprettelse av regionale utviklingssentraler helseregion nord. mellom Helsedirektoratet, Avdeling Forebygging i helsetjenesten

Detaljer

Vedlegg 3 Avtale Produktenes kvalitet Samarbeid, møter og prioritet Dokumentasjon og kontroll ved levering av Produkter Levering og bestilling

Vedlegg 3 Avtale Produktenes kvalitet Samarbeid, møter og prioritet Dokumentasjon og kontroll ved levering av Produkter Levering og bestilling Side 1 av 5 1. Avtale Disse standardvilkår ( Vilkårene ) gjelder som del av Kundens avtale om kjøp av Produkter ( Avtalen ). De samme definisjoner gjelder i Vilkårene som i Avtalen. Kjøpsloven av 13. mai

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-121. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-121. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-121 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale juridisk bistand til kommunene Eidsvoll, Gjerdrum og Nes. For 1 år med opsjonsmuligheter for 1+1+1 år Fra

Detaljer

Generelle vilkår for bemanningstjenester av 01.01.2013

Generelle vilkår for bemanningstjenester av 01.01.2013 Generelle vilkår for bemanningstjenester av 01.01.2013 1. Avtale om bemanningstjenester Det foretak som bestiller bemanningstjenester av Eterni, betegnes i det følgende som Avtale om leveranse av bemanningstjenester

Detaljer

M E S S I A S. Programlisensavtale 2014. Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata. for datasystemet GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR

M E S S I A S. Programlisensavtale 2014. Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata. for datasystemet GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR Programlisensavtale for datasystemet Messias Side: 1 av 1 Programlisensavtale 2014 for datasystemet M E S S I A S Meningsfylt Edb- System Som Ivaretar Allslags Statistikkdata GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR

Detaljer