Innkalling Formannskapet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling Formannskapet"

Transkript

1 AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Formannskapet Møtedato: Møtested: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 Sak 257/14 og sak 258/14 er ikkje offentleg og vil verta lagt fram i møte Forfall skal meldast til Servicekontoret t. Varamedlem møter berre etter nærare innkalling Saksliste Saksnr Tittel 238/14 Godkjenning av innkalling og saksliste 239/14 Meldingar 240/14 Delegerte saker 241/14 Orienteringssak 242/14 Kulturminneplan - Melding om oppstart og framlegg til planprogram 243/14 Løyving til kostnadar med utarbeiding av Områdeplan- Nordre Fonnesvågen etter 1. gongs offentleg ettersyn 244/14 Nordhordland Revisjon IKS - Utmelding 245/14 Tannhelsetenesta Klinikkstrukturplan /14 Betaling for dagsenterplass på Nordliheimen /14 Betaling for følgjeteneste for ikkje lovpålagde tenester /14 Betaling for heimetenester /14 Betaling for middag /14 Betaling for tryggleiksalarm /14 Betalingssatsar for barnehageplass /14 Betalingssatsar SFO for 2015

2 253/14 Renovasjonsavgift /14 Slamavgift /14 Vassavgift /14 Lokal forskrift om gebyr for teknisk forvaltingsteneste med gebyrsatsar for Godkjenning 257/14 Lønn til rådmann og assisterande rådmann 258/14 Fortau langs veg til Vardetangen Dato, Per Lerøy ordførar Jan Olav Osen rådmann

3 Sakspapir Saksnr Utvalg Type Dato 238/14 Formannskapet PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kristin Nesbø FE /1638 Godkjenning av innkalling og saksliste Framlegg til vedtak: Innkalling og sakliste vert godkjent Saksopplysninger:

4 Sakspapir Saksnr Utvalg Type Dato 239/14 Formannskapet PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kristin Nesbø FE /1638 Meldingar Framlegg til vedtak: Meldingane vert tekne til orientering Saksopplysninger:

5 Sakspapir Saksnr Utvalg Type Dato 240/14 Formannskapet PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kristin Nesbø FE /1638 Delegerte saker Underliggende saker: Saksnummer Tittel 157/14 Endring av gitt løyve 160/14 Ferdigattest - gbnr 131/ /14 Ferdigattest gbnr 142/ /14 Ferdigattest gbnr 156/280 - Reshamrane 142/14 Forlenging - Mellombels bruksløyve - gbnr 156/175 seksjon 5-8 og /14 Gbnr 131/282 - Adressetildeling 163/14 Løyve gbnr 131/292 - Fonnes - einebustad 147/14 Løyve -Gbnr 147/108 - Kvalvågen - einebustad med garasje 156/14 Løyve gbnr 131/258 - Fonnes - garasje 155/14 Løyve gbnr 161/2 Øksnes, driftsbygning 141/14 Søknad gbnr 130/169 Kalandssjøen - bustad - løyve 138/14 Søknad gbnr 158/71 Lerøy - ferdigattest av terrasse - vedtak 139/14 Søknad gbnr 160/143 Lauvøy ferdigattest

6 145/14 Søknad om fritak frå kommunale avgifter 140/14 Søknad om midlertidig bruksløyve gbnr 156/280 - en seksjon i 4 mannsbolig - seksjon 4 149/14 Søknad om seksjonering gbnr 142/233 - Løyve 154/14 Søknad om tilbygg balkong gbnr 156/256 - Løyve 146/14 Vedr. søknad om tilknyting til offentleg vatn, gbnr 128/27 144/14 Vedtak gbnr 132/3 - fritak for kommunale avgifter - Utkilen 137/14 Sak 14/769 Byggesak gbnr 142/183 - Austrheim kystbarnehage - søknad om ferdigattest 158/14 Mellombels bruksløyve gbnr 142/ /14 Mellombels bruksløyve 161/14 Rammeløyve - gbnr 140/3 - Solend - bustad 153/14 Sak 14/1560 Byggesak gbnr 160/141 Kalveneset - Seksjonering - Løyve 148/14 Sak 14/1392 Byggesak gbnr 156/280, Reshamrane, seksjonering - Løyve Framlegg til vedtak: Delegerte saker vert tekne til orientering Saksopplysninger:

7 Sakspapir Saksnr Utvalg Type Dato 241/14 Formannskapet PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kristin Nesbø FE /1638 Orienteringssak Framlegg til vedtak: Saksopplysninger:

8 Sakspapir Saksnr Utvalg Type Dato 242/14 Formannskapet PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frode Hervik FE /1547 Kulturminneplan - Melding om oppstart og framlegg til planprogram Vedlegg: Kulturminneplan planprogram Framlegg til vedtak: Austrheim kommune startar opp arbeidet med ein kulturminneplan. Planen skal ha status som temaplan. Formannskapet er styringsgruppe for planen. Planprogrammet vert lagt ut på høyring slik det ligg føre. Saksopplysninger: Bakgrunn I følgje den vedtekne planstrategien til Austrheim kommune skal det utarbeidast ein kulturminneplan, som skal ha status som temaplan. For å sikre ein god prosess med fokus på medverknad og for å sikre at kulturminne vert tekne omsyn til i arealdelen av kommuneplanen, kommunedelplanar, områdeplanar, private reguleringsplanar og i byggesakshandsaminga, legg ein likevel opp til i all hovudsak å følgje prosesskrava i Plan- og bygningslova for kommunedelplanar. Både Riksantikvaren og Hordaland fylkeskommune oppmodar kommunane til å utarbeide kulturminneplanar, og har også lyst ut tilskot til utarbeiding av planar og registrering av kulturminne. Hordaland fylkeskommune har vedtatt ei målsetjing om at alle kommunane i fylket skal ha vedtatt ein kulturminneplan innan utgangen av For å nå målsetjinga har fylkeskommunen utarbeida prosjektet Kulturminneplan i kommunane som skal følgja opp kulturminneplanarbeidet i kommunane. Kommunane som vert med i dette prosjektet får såleis støtte til utarbeiding av planen

9 og tett oppfølging. Austrheim kommune har fått ,- i tilskot frå fylkeskommunen til føremålet. Det er mogleg å søkje om ytterlegare tilskot. Vurdering For vurderingar om kulturminneplanarbeidet, sjå planprogrammet. Når det gjeld folkehelse, vert ein kulturminneplan utelukkande vurdert positivt. Nokre kulturminne kan sjåast i samanheng med turstiar, og byggje opp om turstisatsinga. Ein kulturminneplan har ingen negative verknader for miljøet. Når det gjeld økonomi, er det gode tilskotsordningar på grunn av at dette for tida er ei nasjonal satsing. Dette inneberer også ei god oppfølging frå Hordaland fylkeskommune og Riksantikvaren, mellom anna når det gjeld kurs og fagleg oppfølging. Tida er derfor svært gunstig med tanke på å setje i gong dette arbeidet. Tilskotet vil dekke dei direkte kostnadane med planarbeidet, medan den kommunale eigeninnsatsen er dei personressursane som vert nytta i arbeidet. Konklusjon Oppstart av planarbeid vert godkjend, i tråd med gjeldande planstrategi. Framlegg til planprogram vert lagt ut på høyring.

10 Kulturminneplan - Framlegg til planprogram Bakgrunn Både Riksantikvaren og Hordaland fylkeskommune oppmodar kommunane til å utarbeide kulturminneplanar, og har også lyst ut tilskot til utarbeiding av planar og registrering av kulturminne. Hordaland fylkeskommune har vedtatt ei målsetjing om at alle kommunane i fylket skal ha vedtatt ein kulturminneplan innan utgangen av For å nå målsetjinga har fylkeskommunen utarbeida prosjektet Kulturminneplan i kommunane som skal følgja opp kulturminneplanarbeidet i kommunane. Kommunane som vert med i dette prosjektet får såleis støtte til utarbeiding av planen og tett oppfølging. I følgje den vedtekne planstrategien til Austrheim kommune skal det utarbeidast ein kulturminneplan, som skal ha status som temaplan. For å sikre ein god prosess med fokus på medverknad og for å sikre at kulturminne vert tekne omsyn til i arealdelen av kommuneplanen, kommunedelplanar, områdeplanar, private reguleringsplanar og i byggesakshandsaminga, legg ein likevel opp til i all hovudsak å følgje prosesskrava i Plan- og bygningslova for kommunedelplanar (PBL til 11-15). Planen har fått følgjande arbeidstittel: Kulturminne i Austrheim frå steinalder til oljealder. Kulturminneplan , noko som skuldast at kommunen har veldig mange arkeologiske funn frå steinalderen og er ein del av den moderne oljesoga med Mongstadanlegget. Bakgrunnen for at det er ynskjeleg å utarbeide ein kulturminneplan er for det fyrste behov for ei kartlegging og vurdering av kulturminner som vil vere ein nyttig reiskap for Austrheim kommune i samband med planarbeid og byggesakshandsaming. I dette ligg må det også liggje nokre prioriteringar av kva bør takast vare på. For det andre kan ei slik kartlegging opne opp for ei spennande formidling av kulturminner og kulturhistoria. Her ligg det også moglegheiter for å skape og forbetre attraksjonar. Kulturminne og kulturmiljø Kulturminnelova 2 definerer kulturminne slik: Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter som det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.

11 Det finst to hovudtypar kulturminne; materielle og immaterielle. Den første gruppa er kulturminne til å ta og føle på, mens dei immaterielle kulturminna er dei som lev vidare som kulturytringar i skriftleg form, eller som eventyr og historier, song og dans. Dette inkluderer såleis mellom anna historiske kjelder og stadnamn. Av dei materielle kulturminna er det to hovudtypar; dei lause og dei faste. Med lause kulturminne meiner ein gjenstandar og objekt som kan flyttast rundt, til dømes inventar i bygningar, gjenstandar frå utgravingar og bilete. Slik blir kulturmiljø definert i kulturminnelova 2: Med kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng. Når kulturminna er del av ein større heilskap, kallar ein det altså eit kulturmiljø. Eit kulturmiljø kan vere eit landskap som er verdt å verne i seg sjølv, og der verdifulle bygningar, tekniske anlegg og andre menneskeskapte innslag bidrar til å gjere landskapet rikare. Mål og organisering Austrheim kommune har følgjande mål for kulturminneplanen: Planen skal auke kunnskapen om og interessa for kulturminner gjennom fokus på formidling, og prioritere særs viktige kulturminne- og eller kulturmiljø. Planen skal skape føreseielege tilhøve for eigarar av kulturminne, og informere om tilskotsordningar. Planen skal synleggjere potensiale for bruk av kulturminne gjennom vern til næringsføremål. Planen skal skape eit godt grunnlag for ei heilskapleg kulturminneforvaltning, mellom anna til bruk i samband med planarbeid og byggesakshandsaming. Planen skal skape grunnlag for prioritering av budsjettmidlar. Planen skal bidra til å styrkje samhandlinga mellom eigarane av kulturminne, frivillige lag- og organisasjonar og kommunen. Rådmannen foreslår følgjande organisering av arbeidet: Formannskapet vert styringsgruppe for kulturminneplanen. Ei administrativ, tverrfagleg arbeidsgruppe koordinerer og gjennomfører planprosessen. Denne gruppa består av avdelingsleiar kultur, avdelingsleiar plan, prosjektleiar utvikling og assisterande rådmann, samt to representantar frå Kyst- og sogelaget. I arbeidet vil ein nytte eksterne ressursar, både fagpersonar frå kulturverntenesta i Nordhordland, Hordaland fylkeskommune og eventuelt andre, og lokale lag og organisasjonar, spesielt Kyst- og sogelaget, men også andre kan vere aktuelt.

12 Prioriteringar i kulturminneplanarbeidet Kulturminne er ikkje-fornybare ressursar og kan ikkje erstattast om dei vert øydelagde. Det er likevel ikkje mogleg og heller ikkje eit mål å ta vare på alt. I staden bør ein sikra eit representativt utval av kulturminne som viser det typiske og særmerkte for kommunen frå ulike epokar, sosiale lag, næringar og etter ulik byggjeskikk og arkitektur. Ein bør også ta vare på ein del av dei heilt spesielle kulturminna som det kanskje berre fanst eitt eller nokon få av. Fokus bør vera på det som er særmerkt for vår kommune eller vårt område. For å sikra at ein gjer det rette utvalet, er ein kulturminneplan med oversikt og prioritering av kva for kulturminne ein ynskjer å ta vare på eit naudsynt verkty. I arbeidet med ein slik plan vil det også vera naturleg å sjå utover kommunegrensene til dei andre nordhordlandskommunane i val og prioriteringar av kulturminne, og slik få ei meir heilskapleg regional kulturminneforvaltning. Kulturminneplanen vil primært ta føre seg materielle kulturminne og kulturmiljø som er faste. Vidare handsaming av lause materielle kulturminne, altså gjenstandar, og immaterielle kulturminne vert ein del av handlingsplanen. Utover å vera ein reiskap for forvaltning av kulturminne, er formåla med kulturminneplanen å setja kulturminne på dagsordenen, auka kunnskapen og kjennskapen til kulturminna i kommunen, skapa føreseielege tilhøve for eigarar av kulturminne og synleggjera potensiale for bruk av kulturminna i kommunen. Det er svært viktig å involvera flest mogleg i planprosessen, ikkje minst fordi dette er ein plan som også gjeld kulturminne i privat eige. For å sikra kulturminne og -miljø etter plan- og bygningslova vil vurderingane i kulturminneplanen seinare følgjast opp i reguleringsplanar, i arealdelen i kommuneplanen og takast omsyn til i alt planarbeid og byggesakshandsaming. Rådmannen meiner difor at trass i at planen skal vera ein temaplan, bør ein i hovudsak følgja prosesskrava til kommunedelplanar i plan- og bygningslova. Austrheim kommune har mange kulturminne. I kulturminnedatabasen Askeladden finn me arkeologiske kulturminne som er eldre enn 1537 og ein del skipsvrak frå 18- og 1900-talet. Mellom dei arkeologiske funna er det ein konsentrasjon på steinalderen. SEFRAK-registeret inneheld opplysningar om bygningar og ruiner som er eldre enn I Austrheim er det spesielt bygg knytt til landbruk og fiske som er registrert. Det som er registert i Askeladden og SEFRAK er ikkje komplett. I nokre spesielt interessante område kan det difor vere ynskjeleg i samarbeid med fylkeskommunen å få arkeologar til å sjå nærare på for å utfylle Askeladden-registreringane. I tillegg er det løyvd pengar til arkeologiske utgravingar på Fonnes i samband med ny områdeplan. Når det gjeld SEFRAK, er det behov for å foreta ein gjennomgang av dette i samarbeid med Kyst- og sogelaget. I tillegg kjem andre kulturminne som til dømes veganlegg, kaiar, båtar og gjenstandssamlingar, samt nyare tids kulturminne (1900-i dag), mellom anna det som kan karakteriserast som industrielle kulturminne. Såleis vil talet på registrerte kulturminne auke noko gjennom det kartleggingsarbeidet som må gjerast. Når registreringsarbeidet er fullført, må det takast ein gjennomgang for å foreta vurdering av verdisetting og gjere prioriteringar.

13 Det vil ikkje verte teke ein gjennomgang av immaterielle kulturminne for registrering, vurdering og prioritering, fordi planen då vil verte for omfattande. Slike kulturminne er likevel viktige, og vil verte følgd opp som tiltak i handlingsdelen. Til trass for forventa auke i talet på registrerte kulturminne, ligg heilskapsbiletet likevel fast: Austrheim er kjenneteikna av særs mange spor frå jeger- og fangskulturen i steinalderen og er ein kystkommune med mange kulturminne knytt til fiske og sjøfart. Rådmannen ynskjer difor at planen prioriterer og satsar spesielt på steinalder og kystkultur. I kystkulturomgrepet legg ein ikkje berre det marine og maritime, men også fiskarbonden i breiare forstand. Disposisjonsskisse Det vert lagt opp til at planen vert dels kronologisk og dels tematisk med følgjande skisse over kva som bør med: I: Arkeologiske kulturminne Steinalderen Bronsealder mellomalder (ca f. kr. 1537). II: Kystkultur Sjøbuer og naust Fiske og fangst Kaiar og handelsplassar Skipsvrak Fyr Seglingsmerke III: Landbruk Tun Bustadhus Løer Potetkjellarar Kvernhus og stemmegardar Uteflorar og torvhus Steingardar, gjerdemerke, geilar og rydningsrøyser Sag Ishus IV: Religion, organisasjonsliv, offentlege bygg og kommunikasjon Skular og andre offentlege bygg Tingstove Kyrkja og kyrkjegardar Bedehus Andre forsamlingshus

14 Vegar og stiar Postkontor V: Industrielle kulturminne Småverksemder Hermetikkfabrikkar Verft Mongstad VI: Forsvars- og krigsminne Selsøy VI: Liste over kulturminne VII: Handlingsplan Skjøtsels- og formidlingstiltak av prioriterte kulturminne og kulturmiljø. Vidare arbeid med lause materielle (gjenstandar) og immaterielle kulturminne. Det må utarbeidast kart der kulturminne er plotta inn, men det må vurderast nærare om ein skal ha eit for kvart tema eller eit oversiktskart med dei viktigaste kulturminna. I arbeidet med planen må det også gjerast nokre val knytt til viktige kulturminner og miljø som kan utnyttast i formidlingssamanheng, både i sjølve planen og når det gjeld oppfølging i handlingsdelen. Framdriftsplan Det vert lagt opp til følgjande framdriftsplan: Tiltak/aktivitet Tid Kven Utarbeiding av planprogram September 2014 Arbeidsgruppa Melding om oppstart og Oktober/november 2014 Formannskapet utlegging av planprogram på høyring Slutthandsaming av Desember 2014/januar Formannskapet/kommunestyret planprogrammet 2015 Arkeologisk kartlegging av aktuelle område Haust 2014 vår 2015 Arbeidsgruppa og Hordaland fylkeskommune Kartlegging av bygningar og andre kulturminne Haust vår 2015 Arbeidsgruppa og Kyst- og sogelaget Verdisetting og prioritering August 2015 Arbeidsgruppa Utarbeiding av planutkast Arbeidsgruppa Statusgjennomgang Vår 2015 Formannskapet Planframlegg ut på høyring Haust 2015 Formannskapet Slutthandsaming av planen Desember 2015 Kommunestyret

15 Sakspapir Saksnr Utvalg Type Dato 243/14 Formannskapet PS Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Asbjørn Nagell Toft FA - L12, HistSak - 11/68 14/318 Løyving til kostnadar med utarbeiding av Områdeplan- Nordre Fonnesvågen etter 1. gongs offentleg ettersyn Vedlegg: Nordre Fonnesvågen-områdeplan - resultat frå marinarkeologiske registreringar Oversendingsmail Nordre Fonnesvågen - fylkesvegarbeid, timeforbruk Skisse 01 - ny kurvatur Endringsmelding 2 Arbeid fram til nytt offentlig ettesryn Oversendingsmail Arbeider med fylkesveg Arkeologiske undersøkingar - kostnadsoverslag Nordre Fonnesvågen-Arekologiske undersøking i sjø Dialogmøte Austrheim kommune og Hordaland Fylkeskommune 01. Innspel med motsegn - Nordre Fonnesvågen - Områdereguleringsplan - PlanID Oversendingsmail Uttale frå Statens vegvesen Innspel til områdeplan Nordre Fonnesvågen Oversendingsmail Kopi vegteikningar ved regulering av riks- og fylkesveg Framlegg til vedtak: Austrheim kommune løyver kr til det vidare planarbeidet med områdeplanen for Nordre Fonnesvågen. Finansieringa vert teke frå konto , løyving til trafikksikringstiltak. Grunngjevinga for vedtaket er gjeve i saksutgreiinga.

16 Saksopplysninger: Områdeplan for Nordre Fonnesvågen har vore på 1. gongs offenleg ettersyn. Det er kome inn merknadar frå private og offentlege instansar til dette planarbeidet. Statens vegvesen som regional sektorstyresmakt innan vegsaker har kome med ein omfattande merknad og motsegn til planarbeidet knytt til det offenlege vegnettet knytt til fylkesvegen. Det har og kome merknadar frå Fylkesmannen i Hordaland og Hordaland Fylkeskommune som må løysast i det vidare planarbeidet. For å få planarbeidet vidare med ei god framdrift slik at bygging kan skje her må planmaterialet reviderast på plankart og illustrasjonsplan. Revidering av ROS og konsekvensutgreiinga må og gjennomførast. Føresegner knytt til områdeplanen må og reviderast. Austrheim kommune hadde møte med planleggingsfirmaet SWECO den 21. oktober der vidare framdrift vart drøfta. Dei sendte etter møtet eit notat «Endringsmelding» der skildringa av endringa, aktivitet med timeliste og framdrift vart teke opp. Dei la og ved ei plankart med førebels vegliner som viser kor fylkesvegen i området må planleggjast for å få dette til planfagleg sett og i tråd med håndboka til Vegdirektoratet. Planarbeidet elles: Bergen Sjøfartsmuseum har den oktober gjort marinearkeologiske undersøkingar i dette området. Konklusjonen frå undersøkingane er at det ikkje vart gjort funn som omfattast av Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminne, 14. Deira arbeid er stipulert til om lag kroner. Dette marinarkeologiske arbeidet vart sett som eit krav til planarbeidet i høyringsrunden i samband med offentlege ettersyn. På grunn av ver og vind og det at vinteren nærma seg vart det avgjort at dette arbeidet skulle gjerast samstundes med dei andre arekologiske undersøkingane ei området. Hordaland fylkeskommune har elles opplyst at Austrheim kommune er økonomisk ansvarleg for eventuelle følgjeskader som følgje av sine arkeologiske undersøkingar som no er ferdiggjort. Vurdering: Rådmannen ser at det er naudsynt for å områdeplanen for Nordre Fonnesvågen ferdig etter 1. gongs offentleg ettersyn er det no trong for ei tilleggsløyving på kr til det vidare planarbeidet. Det står kroner att av desse midlane i dag. Rådmannen vil peike på at for å få områdeplanen for Nordre Fonnesvågen godkjent må kommunen leiga inn vegfagleg kompetanse frå SWECO som har fått tildelt dette planarbeidet. Det er særleg planarbeid knytt til fylkesveg 565 Austrheimsvegen som gjer dette planarbeidet omfattande. Her må det lagast naudsynte teikningar etter vegesenet si handbok R700. Dette kravet kom til alle kommunar i juni 2014 etter denne områdeplanen vart sendt på offenleg ettersyn. Planarbeidet for vegløysinga her med gang- og sykkelveg og overgang er naudsynt for at kommunen etterpå skal gjennomføra trafikksikringstiltak i planområdet knytt til fylkesveg 565. Rådmannen meiner at det difor er naudsynt no å nytte midlar som er løyvd som tilskot til trafikksikring i Austrheim kommune for å få dette viktige tryggingstiltaket på plass her. Etter at områdeplanen er godkjent vil det koma ein del nye hus og aktivitet i Nordre Fonnesvågen vil auka, det gjer at dette planarbeidet knytt til fylkesvegen her vert svært viktig for å tryggja dei mjuke trafikkantane i området. Merkanden frå Statens vegvesen ligg ved i saka. Den viser kva slags planarbeid som skal gjerast. Revideringa av dette planarbeidet vil Austrheim kommune sine fagfolk gjera. Det gjeld oppsummering av merknadar og kommentarar av merknadane frå offenleg ettersyn og revidering av reguleringsføresegner. Austrheim kommune vil og gjera eit oppmålingsarbeid med å måla inn eksisterande situasjon på fylkesvegen. Rådmannen meiner at arbeidet knytt til revidering av planarbeidet knytt til fylkesveg 565, plankart

17 elles i planområdet, illustrasjonsplan, ROS og konsekvensutgreiing bør det innhentast bistand frå planfirmaet SWECO. Austrheim kommune stipulerer dette til å vera på om lag kroner, om lag 239 timeverk. I tillegg kjem kostnaden med dei marinearkeologiske undersøkingane som er stipulert til om lag kroner. Til saman om lag kr Alt dette må gjerast for å føra områdeplanen framover mot godkjenning. Rådmannen vil peike på at administrasjonen har hatt konstruktive møte med både vegevesen, Fylkesmannen i Hordaland og fylkeskommunen i denne planprosessen. Rådmannen vil peike på at det kan koma fleire kostnadar på sikt her. Rådmannen viser til skrivet datert frå Hordaland Fylkeskommune med overskrift «Oversending av kostnadsoverslag for arkeologisk registrering -Områdeplan - Nordre Fonnesvågen - Austrheim kommune». Sluttarbeidet er gjort med desse arkeologiske registreringane her, men det er knytt ein del kostnadar til grøfting, tilsåing m.m på grunneigarar sine eigedommar her som kommunen i dag ikkje har oversikt over. Hordaland fylkeskommune har her opplyst at tiltakshavar er økonomisk ansvarleg for eventuelle følgjeskader som følgje av sine undersøkingar. Storleiken på dette beløpet er såleis pr. dags dato usikkert, men rådmannen vil peike på at dette ikkje vil verta noko stort beløp ogme veit meir om dette i løpet av våren Rådmannen vil elles peika på at i samsvar med god fovaltningsskikk og effektiv saksgang er det viktig å tryggja framdrifta i dette kommunale planarbeidet. Målet er å ha ein godkjent områdeplan i Nordre Fonnesvågen til sommarferien Utbygginga her vil kunne generera bustadbygging, naust og fleire småbåthamner her, men og tryggja tilkomsten til sjø og strand både for ålmenta og private på ein god måte. Ein framtidsretta fylkesveg med gang- og sykkleveg og overgang vert altså planlagt i samband med dette arbeidet. Etter planarbeidet er gjort må Austrheim kommune få med fylkeskommunen og andre aktørar med i eit speiselag for å få dette veganlegget bygd ferdig og i tråd med områdeplanen. Dette arbeidet vil verta prioritert og gjort i samband med ein VVA-plan i området. Rådmannen rår til at det vert løyvd kr til det vidare planarbeidet i samband med å få planen på 2. gongs ettersyn, og så vidare mot ei endeleg godkjenning av Områdeplanen for Nordre Fonnesvågen. Konklusjon: Austrheim kommune løyver kr til det vidare planarbeidet med områdeplanen for Nordre Fonnesvågen. Finansieringa vert teke frå konto , løyving til trafikksikringstiltak. Grunngjevinga for vedtaket er gjeve i saksutgreiinga.

18 STIFTELSEN BERGENS SJØFARTSMUSEUM Hordaland Fylkeskommune Kulturavdelinga (sendast kun på e-post) Dykkar ref. Vår ref. 14/1013/966 M Bergen, Vedr. Nordre Fonnesvågen - områdeplan Resultat frå marinarkeologiske registreringar. Vi viser til tidligare korrespondanse i saka. Museet varsla krav om marinarkeologiske undersøkingar i fråsegn dagsett Bergens Sjøfartsmuseum gjennomførte dei marinarkeologiske undersøkingane i reguleringsområdet. Konklusjonen frå undersøkingane er at det ikkje vart gjort funn som omfattast av Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminne, 14. Vi har elles ingen andre merknader til reguleringa. Det er mogleg at det kan ligge kulturminne i det aktuelle området. Vi gjer derfor merksam på at tiltakshavaren pliktar å gje melding til museet dersom ein under arbeid i sjøområda finn skipsvrak, keramikk eller andre marine kulturminne. Dersom kulturminne på sjøbotnen kan bli råka av tiltaket, må arbeidet under vatn straks stoppast. Verksemda må i så fall ikkje takast opp att før museet har undersøkt og eventuelt frigjeve området. Eventuelle brot på desse vilkåra vil være i strid med føresegnene i Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminne. Med vennlig helsing for STIFTELSEN BERGENS SJØFARTSMUSEUM Eirik Søyland Sakshandsamar marinarkeologi Direkte telefon: E-postadresse: Postadresse Postboks Bergen E-post: Hjemmeside: Kontoradresse Haakon Sheteligs plass Bergen Telefon: Bankgiro Org.nr MVA

19 Fra: Eirik Herdlevær Søyland Sendt: 4. november :29 Til: Asbjørn Nagell Toft Kopi: Heidi Handeland Emne: RE: Nordre Fonnesvågen-områdeplan Vedlegg: Austrheim.Norde-Fonnesvågen.omr.sluttbrev.pdf Vedlagt ligger ny uttale etter endt undersøkelse, rapport og faktura blir ettersendt senere i uken. For stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum Eirik Søyland Saksbehandlar/Marinarkeolog >-----Original Message----- >From: Asbjørn Nagell Toft >Sent: Sunday, October 12, :47 AM >To: Eirik Herdlevær Søyland >Subject: SV: Nordre Fonnesvågen-områdeplan > >Flott. Me talast. > >Mvh. > >Asbjørn > >-----Opprinnelig melding----- >Fra: Eirik Herdlevær Søyland >Sendt: 8. oktober :29 >Til: Asbjørn Nagell Toft >Emne: Re: Nordre Fonnesvågen-områdeplan > >Hei, >Det blir ingen problem å få det gjennomført innen Trolig kan vi klare det >relativt raskt. Jeg kan gi en tilbakemelding i neste uke når jeg er tilbake fra >feltarbeid. > >Mvh >Eirik Søyland > >8. okt :26 skrev =?ISO ?Q?Asbj=F8rn_Nagell_Toft?=

20 følgende: >Til Erik Søyland > >Takk for oversikta over budsjett de sendte Austrheim kommune i saka. Eg set >pris på om marin arkeologiske arbeidet vert gjort no i oktober eller innan >desember og i inneverande budsjettår 2014.Fint om eg får tilbakemelding her. > >Mvh. > >Asbjørn N. Toft >avdelingsleiar > >Fra: Eirik Herdlevær Søyland >Sendt: 6. oktober :13 >Til: Asbjørn Nagell Toft >Kopi: Vigdis Berge >Emne: RE: Fonnesvågen > >Vedlagt ligger budsjett for undersøkelse. Dette er et maksimumsbudsjett og >vi fakturerer bare medgåtte utgifter. > >For stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum > >Eirik Søyland >Saksbehandlar/Marinarkeolog > >www.facebook.com/sjofartsmuseum<http://www.facebook.com/sjofartsm >useum> > > > > >From: Vigdis Berge >Sent: Thursday, October 02, :31 AM >To: Eirik Herdlevær Søyland >Subject: SV: Fonnesvågen > >Fint om de kan sende eit kostnadsoverslag til kommunen, eller minne dei på >undersøkingane. De kan ta kontakt med >mmune.no> > >Med helsing > >Vigdis Berge >Arkeolog Spesialrådgjevar >Kultur- og idrettsavdelinga Seksjon for kulturminnevern og museum

21 Fra: Sandø Jørgen Sendt: 28. oktober :11 Til: Asbjørn Nagell Toft Kopi: Mastervik Mats; Våge Irene Emne: SV: Nordre Fonnesvågen - Fylkesveiarbeider Hei igjen! Ser at referanse til timer og timeforbruk kan være litt forvirrende siden du ikke har fått et totalt oppsett fra oss enda. Mitt poeng var at det antatte timeforbruket, som jeg skisserte grovt til deg i møte og som jeg har konkretisert til Mats og Irene, foreløpig ser ut til å være en rett antakelse. Du får oversendt en total oversikt for alt arbeid og antatt timeforbruk fra oss i morgen. Med vennlig hilsen Jørgen Sandø Fagsjef Samferdsel Divisjon vest Mobil Please consider the environment before printing this . Sweco Norge AS Storetveitvegen 98 NO-5072 Bergen Telefonnummer Fra: Sandø Jørgen Sendt: 28. oktober :06 Til: Asbjørn Nagell Toft Kopi: Mastervik Mats; Våge Irene Emne: Nordre Fonnesvågen - Fylkesveiarbeider Hei, og takk for sist. Jeg fikk tilbakemelding om å sette i gang arbeidene med fylkesveien, så jeg har startet opp med de første punktene ifølge arbeidsopplegget jeg skisserte på møtet. Utfordringen min blir å få tid til dette, så jeg er avhengig av å ta dette når det er litt slakk i de andre prosjektene jeg også jobber med. Jeg legger ved en skisse fra «skissefase 1» der jeg viser en mulig horisontalkurvatur for fylkesveien som tilfredsstiller de fleste av SVV sine parametere for utforming av denne type veg. Her har jeg ukritisk lagt på et fysisk skille og dobbeltsidig gang- og sykkelveg for å vise arealbehovet for dette. Lengden på disse er ikke tatt stilling til nå. Jeg vil bemerke at dagens fortau langs fylkesvegen vel er Statens vegvesen sitt verk? Den er vel i alle fall godkjent av SVV i sin tid, men denne løsningen er da den samme som de nå understreker at IKKE er lov langs denne vegen.

Kulturminneplan - Framlegg til planprogram

Kulturminneplan - Framlegg til planprogram Kulturminneplan - Framlegg til planprogram Bakgrunn Både Riksantikvaren og Hordaland fylkeskommune oppmodar kommunane til å utarbeide kulturminneplanar, og har også lyst ut tilskot til utarbeiding av planar

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen - Jan Helge Pile

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen - Jan Helge Pile Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2017/3067-8 Hilde Kjelstrup Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 2. gongs behandling dispensasjon - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen

Detaljer

SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring /09. Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker

SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring /09. Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutvalet for Teknisk og Næring 31.03.2009 022/09 Saksbeh: Ole Gisle Vassel Saka vert avgjort av: Det faste utval for plansaker Arkiv:

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 019/2016 Formannskapet i Radøy PS 18.02.2016 Kommunestyret i Radøy PS Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Tonje Nepstad Epland 16/162 16/1228 Plansak

Detaljer

Samordna uttale med motsegn i sak - offentleg ettersyn - Radøy - Bøvågen - områdeplan

Samordna uttale med motsegn i sak - offentleg ettersyn - Radøy - Bøvågen - områdeplan Sakshandsamar, innvalstelefon Egil Hauge, 5557 2350 Vår dato 16.07.2015 Dykkar dato 24.04.2015 Vår referanse 2013/10481 421.4 Dykkar referanse Radøy kommune Radøyvegen 1690 5936 Manger Samordna uttale

Detaljer

Oppstart - reguleringsendring Rong del av gnr 38 bnr 3, 151 m.fl. - Øygarden kommune

Oppstart - reguleringsendring Rong del av gnr 38 bnr 3, 151 m.fl. - Øygarden kommune REGIONALAVDELINGA Planseksjonen - REG AVD Norgeshus as Dato: 22.10.2014 Vår ref.: 2014/21227-8 Saksbehandlar: pernord1 Dykkar ref.: Oppstart - reguleringsendring Rong del av gnr 38 bnr 3, 151 m.fl. - Øygarden

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Forvaltning 07.02.2013 019/13 FRH Kommunestyre 26.02.2013 005/13 OIV Sakshandsamar: Frida Halland Arkiv: N-504, gbn- 014/001 Arkivsaknr: 2013000206

Detaljer

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE.

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201204244-14 Arkivnr. 714 Saksh. Nordmark, Per, Slinning, Tore, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.03.2013

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 17.03.2014 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 013/2017 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 29.03.2017 012/2017 Kommunestyret i Radøy PS 30.03.2017 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf

Detaljer

Austrheim kommune. Sakspapir. SAKSGANG Styre, utval, råd m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Formannskapet /13 Asbjørn Nagell Toft

Austrheim kommune. Sakspapir. SAKSGANG Styre, utval, råd m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Formannskapet /13 Asbjørn Nagell Toft Austrheim kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, råd m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Formannskapet 16.10.2013 184/13 Asbjørn Nagell Toft. Saksansv.: Asbjørn Nagell Toft Arkiv: FA-L12 Arkivsaknr: 06/949-8

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret PS 26.01.

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret PS 26.01. Sakspapir Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Rune Roalkvam K2 - L12, Gnr/bnr - 145/1,16 07/2102 Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret

Detaljer

HANDSAMING AV DISPENSASJONSSAK - 45/237 - REHABILITERING OG UTVIDING AV MOLO, SÆBØVEGEN 28

HANDSAMING AV DISPENSASJONSSAK - 45/237 - REHABILITERING OG UTVIDING AV MOLO, SÆBØVEGEN 28 Arkivref: 2013/2896-18066/2013 Saksh.: Anne-Lise Næs Olsen Saksnr Utval Møtedato 43/13 Forvaltningsstyret 03.10.2013 HANDSAMING AV DISPENSASJONSSAK - 45/237 - REHABILITERING OG UTVIDING AV MOLO, SÆBØVEGEN

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 24.06.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00-11:00 Sak 144/14 er ikkje offentleg og sakspapir vart delt ut i møte Frammøtte medlemmer

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr.

Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 107/17 Formannskapet 22.06.2017 051/17 Kommunestyret 22.06.2017 Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. 17/535-2 Områderegulering for Erdal - oppstart

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE PØYLA 110/329 M.FL. ALVSVÅG PLANID

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE PØYLA 110/329 M.FL. ALVSVÅG PLANID Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 13.06.2017 2017/405-50414522/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Linda Djuvik 53423156 PLANLEGG BØMLO AS Fylkesnesvegen 31 5430

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga

HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Kvinnherad kommune Kvinnherad kommune Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Saksnr 07 NOV, 2013 3Ls'S- u.off. Saksbeh.11:1(1 Kop 3L Vår ref.: (nyttast ved

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN. Naustområde Ramsneset gnr.82 bnr.40, m.fl. PlanID: BØMLO KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN. Naustområde Ramsneset gnr.82 bnr.40, m.fl. PlanID: BØMLO KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN Naustområde Ramsneset gnr.82 bnr.40, m.fl. PlanID: 201510 BØMLO KOMMUNE FØRESEGNER Oktober 2016 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på plan datert

Detaljer

Samordna uttale med motsegn: Offentleg ettersyn - Fusa gnr. 19 bnr. 95 og del av bnr. 1 - Naustdalen - detaljregulering

Samordna uttale med motsegn: Offentleg ettersyn - Fusa gnr. 19 bnr. 95 og del av bnr. 1 - Naustdalen - detaljregulering Sakshandsamar, innvalstelefon Anne Guri Aase, 5557 2123 Egil Hauge, 5557 2350 Vår dato 03.11.2015 Dykkar dato 07.09.2015 Vår referanse 2014/3819 421.4 Dykkar referanse 12/1273 Fusa kommune Postboks 24

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og tekniske /17 GISKE KOMMUNE Arkiv: PlanId - 2017012, K2 - L12, GNR - 129/0077 JournalpostID: 17/12682 Sakshandsamar: Per Inge Aakvik Dato: 05.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komitè for miljø og

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Reguleringsplan Kleivi, Vangsnes melding om vedtak. Partar / høyringsinstansar Kleivi Vangsnes

MELDING OM VEDTAK. Reguleringsplan Kleivi, Vangsnes melding om vedtak. Partar / høyringsinstansar Kleivi Vangsnes Partar / høyringsinstansar Kleivi Vangsnes Dato Saksbehandler Vår ref. Deres ref. 19.09.2016 Ottar Wiik 15/854-27 Reguleringsplan Kleivi, Vangsnes melding om vedtak MELDING OM VEDTAK Kommunestyret - 074/16:

Detaljer

Austrheim kommune. Sakspapir. SAKSGANG Styre, utval, råd m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Formannskapet /13 Asbjørn Nagell Toft

Austrheim kommune. Sakspapir. SAKSGANG Styre, utval, råd m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Formannskapet /13 Asbjørn Nagell Toft Austrheim kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, råd m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Formannskapet 19.06.2013 119/13 Asbjørn Nagell Toft. Saksansv.: Rolf Raknes Arkiv: FA-L12 Arkivsaknr: 11/68-16 Regulering

Detaljer

Vår ref. 2013/769-5. Særutskrift - 243/26 - reidskapshus og tilbygg hytte - Salbuvik - Utåker - Lars Magne Stølen

Vår ref. 2013/769-5. Særutskrift - 243/26 - reidskapshus og tilbygg hytte - Salbuvik - Utåker - Lars Magne Stølen Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 21.01.2015 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 11:00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE FLATEVIK 117/31 M.FL. TORMODSÆTRE PLANID

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN NAUSTOMRÅDE FLATEVIK 117/31 M.FL. TORMODSÆTRE PLANID Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 25.09.2017 2017/399-23396/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm 53423063 GØTZ AS Sæ 132 5417 STORD SVAR PÅ SØKNAD

Detaljer

Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 049/16 Formannskapet Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Ottar Wiik K2 - L12 15/423

Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 049/16 Formannskapet Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Ottar Wiik K2 - L12 15/423 Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 049/16 Formannskapet 09.06.2016 Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Ottar Wiik K2 - L12 15/423 Framlegg til reguleringsplan Sæbø 2 Rådmannen si tilråding Privat framlegg til

Detaljer

Vedtaket er gjort i medhald av plan- og bygningslova 12-10, 11 og 12.

Vedtaket er gjort i medhald av plan- og bygningslova 12-10, 11 og 12. Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaksnr: 16/1368 Journalpostnr: 16/14462 Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 075/2016 29.09.2016 Ungdomsrådet 043/2016 26.09.2016 Råd for seniorar

Detaljer

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE

SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE Utval Møtedato Saknr Komite Forvaltning 09.06.2016 055/16 Etne kommunestyre 21.06.2016 055/16 Sakshandsamar: Arkiv: Arkivsaknr Roar Bævre PlanID - 201406, GNR - 032/143, N -

Detaljer

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Åse Aleheim N - 101 16/153 Saksnr Utval Type Dato 040/16 Hovudutval teknisk/næring PS 05.09.2016 031/16 Hovudutval oppvekst/kultur PS 05.09.2016 099/16 Formannskapet

Detaljer

Tysnes kommune - Hordaland - motsegn til områderegulering for Våge sentrum - vedtak

Tysnes kommune - Hordaland - motsegn til områderegulering for Våge sentrum - vedtak Statsråden Fylkesmannen i Hordaland Postboks 7310 5020 BERGEN Dykkar ref 2012/15371 Vår ref 16/3750-14 Dato 20.07.2017 Tysnes kommune - Hordaland - motsegn til områderegulering for Våge sentrum - vedtak

Detaljer

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL»

Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar «REGULERINGSENDRING TROLLDALEN GNR. 55 BNR. 19 M.FL» Utviklingsavdelinga Grunneigarar, naboar, offentlege instansar, lag og organisasjonar Saksnr Arkiv Dykkar ref Avd /sakshandsamar Dato 2014/1043 L12 UTV / AZT 24.06.2014 VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

Detaljer

Strandsona i ny PBL. Eva Katrine Ritland Taule Opplæring ny plan- og bygningslov, Plandelen Terminus, 27. mai 2009

Strandsona i ny PBL. Eva Katrine Ritland Taule Opplæring ny plan- og bygningslov, Plandelen Terminus, 27. mai 2009 Strandsona i ny PBL Eva Katrine Ritland Taule Opplæring ny plan- og bygningslov, Plandelen Terminus, 27. mai 2009 1 Innhald 1-8 Strandsoneparagrafen 11-7 nr 6. Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 098/15 Kommunestyre PS Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Erik Andreas Kyvig FE /179

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 098/15 Kommunestyre PS Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Erik Andreas Kyvig FE /179 Saksframlegg Saksnr Utval Type Dato 098/15 Kommunestyre PS 08.09.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Erik Andreas Kyvig FE - 142 15/179 Oppstartsløyve til planarbeidet og planprogram Kommunestyre - 098/15

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 20.08.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00-12:00 Sak 159/14: Godkjenning av møteprotokoll for sak 144/14 (ikkje offentleg) - Protokollen

Detaljer

Vår ref. 2012/673-4. Dispensasjon frå kommuneplan - 32/15 - Hatlestrand - Arve Søfteland

Vår ref. 2012/673-4. Dispensasjon frå kommuneplan - 32/15 - Hatlestrand - Arve Søfteland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 32/2014 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS /2014 Kommunestyret PS

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 32/2014 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS /2014 Kommunestyret PS Vaksdal kommune SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 32/2014 Formannskap/plan- og økonomiutvalet PS 02.06.2014 40/2014 Kommunestyret PS 16.06.2014 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Kåre Ulveseth FA - L12, HistSak

Detaljer

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Jf. adresseliste Dato: 22. mars 2013 VARSEL OM OPPSTART AV PRIVAT DETALJREGULERING, 2. GONGS VARSEL, FOR DEL AV GNR. 50, BNR. 13-18 M. FL. FRITIDSBUSTADER STREITET, KYSNESSTRAND,

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene RIF Ørsta 6.9.2013 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID I samsvar med 12-8

Detaljer

HANDSAMING AV DISPENSASJON - 66/1 - GJENOPPBYGGING AV NAUST, HUGLO

HANDSAMING AV DISPENSASJON - 66/1 - GJENOPPBYGGING AV NAUST, HUGLO Arkivref: 2013/2909-324/2014 Saksh.: Anne-Lise Næs Olsen Saksnr Utval Møtedato 11/14 Forvaltningsstyret 30.01.2014 HANDSAMING AV DISPENSASJON - 66/1 - GJENOPPBYGGING AV NAUST, HUGLO Framlegg til vedtak:

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN FRITIDSBUSTADER LYKLINGSJØEN 136/6 OG 80 M.FL. LYKLING PLANID

SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN FRITIDSBUSTADER LYKLINGSJØEN 136/6 OG 80 M.FL. LYKLING PLANID Vår dato: Vår referanse: Sak nr D- 12.06.2017 2016/1957-50414500/2017 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Linda Djuvik 53423156 PLANLEGG BØMLO AS Fylkesnesvegen 31 5430

Detaljer

2016/ Særutskrift - 189/13 - naust og utlegging av flytebrygge - Halsnøy Kloster - Paul Karsten Sjo

2016/ Særutskrift - 189/13 - naust og utlegging av flytebrygge - Halsnøy Kloster - Paul Karsten Sjo Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Samordna uttale til detaljregulering for Uggdal bustadområde - gnr. 66, bnr. 4, 6, 101 mfl.

Samordna uttale til detaljregulering for Uggdal bustadområde - gnr. 66, bnr. 4, 6, 101 mfl. Sakshandsamar, telefon Jan Vidar Voster, 5557 2034 Vår dato 13.12.2017 Dykkar dato 15.11.2017 Vår referanse 2015/14985 421.4 Dykkar referanse 16/47 Tysnes kommune Rådhuset 5685 Uggdal Samordna uttale til

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm

Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm Sak nr D- Vår dato: Vår referanse: 20.04.2016 2016/183-5049589/2016 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Aud Gunn Løklingholm 53423063 Gøtz AS v/martin Gøtz SVAR PÅ SØKNAD

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 093/2016 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 13.12.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/882 16/13899 Plansak 12602016000500

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 026/12 Bystyret 07.06.2012 064/12 K2-L12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 026/12 Bystyret 07.06.2012 064/12 K2-L12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 026/12 Bystyret 07.06.2012 064/12 Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: K2-L12 ARP-20110114, Arkivsaknr 11/1140 PLANID: 20110114.

Detaljer

Kvam herad. Søknad om løyve til tiltak på gnr. 136 bnr. 7, Dysvik. Flytebryggjer. Søknad om disp. frå LNF-føremålet og pbl. 17-2

Kvam herad. Søknad om løyve til tiltak på gnr. 136 bnr. 7, Dysvik. Flytebryggjer. Søknad om disp. frå LNF-føremålet og pbl. 17-2 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 30.11.2004 237/04 RUVI Kvam formannskap 15.02.2005 036/05 RUVI Kvam formannskap 15.03.2005 048/05 RUVI

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 092/2016 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 13.12.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/2118 16/15221 Plansak 12602016000800

Detaljer

Særutskrift - 196/49 - deling av eigedom - Sæbøvik - Egil Steinar Tofte

Særutskrift - 196/49 - deling av eigedom - Sæbøvik - Egil Steinar Tofte Seksjon forvaltning «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «UTLANDSADRESSE» Saksbehandlar Tlf. direkte innval Vår ref. Dykkar ref. Dato Hilde Kjelstrup 2017/3155-5 «REF» 13.12.2017 Særutskrift -

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534 Arkiv: L12 Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. Rådmannen si tilråding: 1. Plan- og forvaltningsstyret sluttar

Detaljer

SAKSPAPIR. SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Formannskapet /12 ANSA Kommunestyret

SAKSPAPIR. SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Formannskapet /12 ANSA Kommunestyret VINDAFJORD KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Formannskapet 24.01.2012 004/12 ANSA Kommunestyret 07.02.2012 005/12 ANSA Avgjerd av: Saksansv.: Anne Sofie Sandvik

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og. PS samfunnsutvalet

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og. PS samfunnsutvalet Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og PS 16.05.2017 samfunnsutvalet Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Heidi Dyrøy ARP - 20160109, K2 - L12 16/1824 Offentleg ettersyn av Detaljreguleringsplan

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon og igangsetjingsløyve - 234/16 - hyttenaust - Høylandsbygd - Elisabeth og Harald Hammerseth

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon og igangsetjingsløyve - 234/16 - hyttenaust - Høylandsbygd - Elisabeth og Harald Hammerseth Saksframlegg Saksmappe 2016/2575-17 Saksbehandlar Hilde Kjelstrup Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen Behandling dispensasjon og igangsetjingsløyve - 234/16 - hyttenaust - Høylandsbygd

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet /16 Bystyret Fastsetjing av planprogram for områderegulering Indre Øyrane

Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet /16 Bystyret Fastsetjing av planprogram for områderegulering Indre Øyrane Førde kommune Arkiv: FA - L12 JournalpostID: 16/679 Sakshandsamar: Holme, Berit Dato: 13.01.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 002/16 Planutvalet 21.01.2016 001/16 Bystyret 28.01.2016 Fastsetjing

Detaljer

Ny strandsonerettleiar for Hordaland. Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule

Ny strandsonerettleiar for Hordaland. Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule Ny strandsonerettleiar for Hordaland Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule Regional strandsonerettleiar Innhald: * Nasjonale og regionale premissar *Strandsoneverdiar *Metodikk funksjonell

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Områdereguleringsplan for Smiehogen -vedtak om offentleg ettersyn

Områdereguleringsplan for Smiehogen -vedtak om offentleg ettersyn 19.12.2017 Vår ref Dykkar ref Arkiv Løpenummer AGN 2016000314-35 FA - L12 17/7143 Områdereguleringsplan for Smiehogen -vedtak om offentleg ettersyn Utval for Plan og Utvikling - 101/17: Det er gjort følgjande

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 07.04.2014 Kl. Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Naturutvalet Møtedato: Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Naturutvalet Møtedato: Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: Naturutvalet Møtedato: 04.12.2012 Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap må

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komité for kultur, miljø og /15

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komité for kultur, miljø og /15 GISKE KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Komité for kultur, miljø og 23.04.2015 036/15 tekniske saker Saksbehandler Arkiv Arkivsaknr Bjarte Friis Friisvold K2 - L12, PlanId - 13/217-56

Detaljer

Saksutgreiing til folkevalde organ

Saksutgreiing til folkevalde organ Side 2 av 7 Saksutgreiing til folkevalde organ Dato: Arkivref: 24.04.2017 2015/736 9905/2017 / 504 Saksbehandlar: Linda Djuvik 53423156 linda.djuvik@bomlo.kommune.no Sak nr i møte Utval Møtedato 51/17

Detaljer

Detaljregulering for Nedre Skjørsand fritidsanlegg - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming

Detaljregulering for Nedre Skjørsand fritidsanlegg - Høyring og offentleg ettersyn 1. gongs handsaming Sakshandsamar: Helle Holte Bruland Arkivsaksnr: 16/1076 Journalpostnr: 16/11116 Styre, råd, utval Sak nr Møtedato Utval for plan og miljø 073/2016 29.09.2016 Ungdomsrådet 045/2016 26.09.2016 Råd for seniorar

Detaljer

PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53.

PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53. PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53. Prosjekt Konsult Kvinnherad AS Side 1 Innhald 1. Innleiing a. Bakgrunn /intensjon b. Kortversjon c. Arealoppgåve 2. Eksisterande

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Sakshandsamar: ERLEVIK Arkivsaknr: 2016/1556. Utvalsaksnr Utval Møtedato 6/17 Formannskapet

SAKSPROTOKOLL. Sakshandsamar: ERLEVIK Arkivsaknr: 2016/1556. Utvalsaksnr Utval Møtedato 6/17 Formannskapet Utviklingsavdelinga SAKSPROTOKOLL Sakshandsamar: ERLEVIK Arkivsaknr: 2016/1556 Arkiv: L12 Utvalsaksnr Utval Møtedato 6/17 Formannskapet 24.01.2017 SØKNAD OM OPPSTART PÅ DETALJREGULERINGSPLAN: DEL AV B43

Detaljer

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201000669-14 Arkivnr. 714 Saksh. Vinje, Signe; Ege, Ingun; Skår, Øystein, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

Vår ref. 2012/2433-5. Særutskrift - BS - 32/17 - terrasse - Hatlestrand - Alf-Rune Gundersen

Vår ref. 2012/2433-5. Særutskrift - BS - 32/17 - terrasse - Hatlestrand - Alf-Rune Gundersen Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 100/2017 Formannskapet PS Samarbeidsavtale om utarbeiding av områdeplan for Dalstø/Mjåtveitstø

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 100/2017 Formannskapet PS Samarbeidsavtale om utarbeiding av områdeplan for Dalstø/Mjåtveitstø Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingrid Raniseth PlanID - 125620170002, Plannavn - Områderegulering Dalstø-Mjåtveitstø, Komnr - 1256, Gbnr - 19/67 17/1318 Saksnr Utvalg Type Dato 100/2017 Formannskapet

Detaljer

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn Aukra kommune Arkivsak: 2014/820-13 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 58/14 Drift og arealutvalet 03.12.2014 Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404)

Detaljer

Vår ref. 2013/520-6. Særutskrift - 94/2 - bustadhus - Seimsfoss - Bjarte Naterstad

Vår ref. 2013/520-6. Særutskrift - 94/2 - bustadhus - Seimsfoss - Bjarte Naterstad Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 06.08.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00-11:00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Saksutgreiinga ligg ved. Faktura på gebyr vert sendt Rune Grønnevik i eigen sending.

Saksutgreiinga ligg ved. Faktura på gebyr vert sendt Rune Grønnevik i eigen sending. Sak nr D- Vår dato: Vår referanse: 18.11.2015 2015/1604-50426826/2015 Vår saksbehandlar: Direkte telefonnr.: Dykkar dato: Dykkar referanse: Linda Djuvik 53423156 Planlegg Bømlo AS SVAR PÅ SØKNAD OM OPPSTART

Detaljer

FRÅSEGN TIL HØYRING OM FORSLAG TIL ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVA

FRÅSEGN TIL HØYRING OM FORSLAG TIL ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 200911049-10 Arkivnr. 015 Saksh. Taule, Eva Katrine Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 5.12.2013 FRÅSEGN TIL HØYRING OM FORSLAG TIL ENDRINGER

Detaljer

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Til: Naboar, heimelshavarar og aktuelle offentlege instansar. Dato: 12.06.2014 Vår ref: May-Britt Drage Bakke Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot

Detaljer

Austevoll kommune. Innkalling Utval for plan og byggesak. Sakliste

Austevoll kommune. Innkalling Utval for plan og byggesak. Sakliste Austevoll kommune Møtestad: Kommunehuset - sommerfullmakt Møtedato: 10.08.2015 Møtetid: 11:30 Innkalling Utval for plan og byggesak Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 19.03.2013 015/13

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 19.03.2013 015/13 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 19.03.2013 015/13 Sakshandsamar: Steinar Furnes Arkiv: ARP-20100109, K2-L12 Arkivsaknr 10/23 OMRÅDEREGULERINGSPLAN SØRSTRAND FRILUFTSOMRÅDE,

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 90/2014 Utval for drift og utvikling PS /2014 Kommunestyret PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 90/2014 Utval for drift og utvikling PS /2014 Kommunestyret PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Anne-Lise Næs Olsen HistSak - 10/2055, Gbnr - 45/157, PlanID - 125620110002, FA - L13 14/2091 Saksnr Utvalg Type Dato 90/2014 Utval for drift og utvikling PS 14.10.2014

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 Eirik N. Walaker, eigar av gnr. 176, bnr. 4, i Solvorn. Klage frå advokat Johannes Hauge over avslag på søknad om

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Saksansvarleg Giske formannskap /14 BJFR Giske kommunestyre

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Saksansvarleg Giske formannskap /14 BJFR Giske kommunestyre SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Saksansvarleg Giske formannskap 24.11.2014 131/14 BJFR Giske kommunestyre 11.12.2014 091/14 BJFR Saksbehandlar Bjarte Friis Friisvold Arkiv: K1-, K2-L12 Arkivsaknr

Detaljer

Austevoll kommune. Opus v/ Gunnar Wiederstrøm Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref Erik Andreas Kyvig 16/906-4

Austevoll kommune. Opus v/ Gunnar Wiederstrøm Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref Erik Andreas Kyvig 16/906-4 Austevoll kommune Opus v/ Gunnar Wiederstrøm Dato Sakshandsamar Vår ref. Dykkar ref. 27.10.2016 Erik Andreas Kyvig 16/906-4 Melding om vedtak Vedtaksbrev om opppstart til reguleringsplanforslag for gnr.

Detaljer

SAKSGANG. Utval Møtedato Saksnr. i utval. Saksbehandlar: Arkiv: Arkivsaknr Sigbjørn Haugen 13/170

SAKSGANG. Utval Møtedato Saksnr. i utval. Saksbehandlar: Arkiv: Arkivsaknr Sigbjørn Haugen 13/170 Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutval for teknisk, næring og kultur Saksbehandlar: Arkiv: Arkivsaknr Sigbjørn Haugen 13/170 1. GONGS UTLEGGING TIL HØYRING OG OFFENTLEG

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN. Fritidsbustader Karihavet Del av gnr. 101, bnr.13 m.fl. PlanID: BØMLO KOMMUNE

DETALJREGULERINGSPLAN. Fritidsbustader Karihavet Del av gnr. 101, bnr.13 m.fl. PlanID: BØMLO KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN Fritidsbustader Karihavet Del av gnr. 101, bnr.13 m.fl. PlanID: 201607 BØMLO KOMMUNE FØRESEGNER Januar 2017 Side 1 1.0 GENERELT 1.1 Det regulerte området er synt med grenseliner på

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

Lesja kommune Forvaltning og utvikling

Lesja kommune Forvaltning og utvikling Lesja kommune Forvaltning og utvikling «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Vår ref Dykkar ref: Sakshandsamar Dato 2014/239/14/L12 «REF» Trond Stensby 23.04.2014 61244128 Områdereguleringsplan

Detaljer

Særutskrift - 136/9 - naust - Herøysundet - Hilde Bakkebø og Trond Inge Kvandal

Særutskrift - 136/9 - naust - Herøysundet - Hilde Bakkebø og Trond Inge Kvandal Politisk og administrativt sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «UTLANDSADRESSE» Saksbehandlar Tlf. direkte innval Vår ref. Dykkar ref. Dato Torill Slåke 2016/4250-6 «REF» 13.11.2017

Detaljer

Særutskrift - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen - Jan Helge Pile

Særutskrift - 123/75 - brygge - sikring av kloakkleidning - Uskedalen - Jan Helge Pile Politisk og administrativt sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «UTLANDSADRESSE» Saksbehandlar Tlf. direkte innval Vår ref. Dykkar ref. Dato Hilde Kjelstrup 2017/3067-9 «REF» 13.11.2017

Detaljer

Vår ref. 2013/2355-5. Særutskrift - 137/58 - nytt anlegg/konstruksjon - Herøysundet - Herøysund Båtlag

Vår ref. 2013/2355-5. Særutskrift - 137/58 - nytt anlegg/konstruksjon - Herøysundet - Herøysund Båtlag Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

HARAM KOMMUNE Sakspapir

HARAM KOMMUNE Sakspapir HARAM KOMMUNE Sakspapir Utval: Møtedato: Saksnr.: Fast utval for plansaker 08.11.2016 043/16 Kommunestyret 17.11.2016 098/16 Saksbehandlar: May Iren Lorgen Flem Arkiv: GBN - 84/10, FA - L12, PlanID - 2015004

Detaljer

Austevoll kommune TILEGGSINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune TILEGGSINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune TILEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG KULTUR Møtestad: Selbjørn skule, møterom administrasjonsavdelinga Møtedato: 11.02.2014 Kl. 16:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453. Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014

SAKSFRAMLEGG. Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453. Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014 OS KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Henning Wenaas Ribe Arkivsaksnr.: 13/695 Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453 Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014 Godkjenning

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR «POSTSTED» Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2008/277 4844/2009 L12 SVK/ AKE 10.06.2009 MELDING OM POLITISK

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015 SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015 Saksbehandlar ArkivsakID Julie Daling 14/1856 2.gongs handsaming av detaljreguleringsplan

Detaljer

Saksnr Utval Type Dato 042/15 Formannskapet PS /15 Heradsstyret PS

Saksnr Utval Type Dato 042/15 Formannskapet PS /15 Heradsstyret PS SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 042/15 Formannskapet PS 27.05.2015 027/15 Heradsstyret PS 17.06.2015 Saksbehandlar ArkivsakID Laura Ve 14/3495 Stadfesting av planvedtak - KDP Sjø- og strandsone Stadfestingsvedtak

Detaljer

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen:

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen: TELENOR KABELNETT Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16051 Bergen: 30.03.17 VARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SOLNES GNR. 15 BNR. 4, 8, 18 OG 22, SOLUND KOMMUNE (PLANID 1412-201203,

Detaljer

Vår ref. 2011/134-10. Særutskrift - Dispensasjon frå kommunedelplanen - 131/6 - Uskedalen - Gunnar og Edit Kjærland

Vår ref. 2011/134-10. Særutskrift - Dispensasjon frå kommunedelplanen - 131/6 - Uskedalen - Gunnar og Edit Kjærland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer