Innkalling Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling Formannskapet"

Transkript

1 AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Formannskapet Møtedato: Møtested: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 Sak 257/14 og sak 258/14 er ikkje offentleg og vil verta lagt fram i møte Forfall skal meldast til Servicekontoret t. Varamedlem møter berre etter nærare innkalling Saksliste Saksnr Tittel 238/14 Godkjenning av innkalling og saksliste 239/14 Meldingar 240/14 Delegerte saker 241/14 Orienteringssak 242/14 Kulturminneplan - Melding om oppstart og framlegg til planprogram 243/14 Løyving til kostnadar med utarbeiding av Områdeplan- Nordre Fonnesvågen etter 1. gongs offentleg ettersyn 244/14 Nordhordland Revisjon IKS - Utmelding 245/14 Tannhelsetenesta Klinikkstrukturplan /14 Betaling for dagsenterplass på Nordliheimen /14 Betaling for følgjeteneste for ikkje lovpålagde tenester /14 Betaling for heimetenester /14 Betaling for middag /14 Betaling for tryggleiksalarm /14 Betalingssatsar for barnehageplass /14 Betalingssatsar SFO for 2015

2 253/14 Renovasjonsavgift /14 Slamavgift /14 Vassavgift /14 Lokal forskrift om gebyr for teknisk forvaltingsteneste med gebyrsatsar for Godkjenning 257/14 Lønn til rådmann og assisterande rådmann 258/14 Fortau langs veg til Vardetangen Dato, Per Lerøy ordførar Jan Olav Osen rådmann

3 Sakspapir Saksnr Utvalg Type Dato 238/14 Formannskapet PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kristin Nesbø FE /1638 Godkjenning av innkalling og saksliste Framlegg til vedtak: Innkalling og sakliste vert godkjent Saksopplysninger:

4 Sakspapir Saksnr Utvalg Type Dato 239/14 Formannskapet PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kristin Nesbø FE /1638 Meldingar Framlegg til vedtak: Meldingane vert tekne til orientering Saksopplysninger:

5 Sakspapir Saksnr Utvalg Type Dato 240/14 Formannskapet PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kristin Nesbø FE /1638 Delegerte saker Underliggende saker: Saksnummer Tittel 157/14 Endring av gitt løyve 160/14 Ferdigattest - gbnr 131/ /14 Ferdigattest gbnr 142/ /14 Ferdigattest gbnr 156/280 - Reshamrane 142/14 Forlenging - Mellombels bruksløyve - gbnr 156/175 seksjon 5-8 og /14 Gbnr 131/282 - Adressetildeling 163/14 Løyve gbnr 131/292 - Fonnes - einebustad 147/14 Løyve -Gbnr 147/108 - Kvalvågen - einebustad med garasje 156/14 Løyve gbnr 131/258 - Fonnes - garasje 155/14 Løyve gbnr 161/2 Øksnes, driftsbygning 141/14 Søknad gbnr 130/169 Kalandssjøen - bustad - løyve 138/14 Søknad gbnr 158/71 Lerøy - ferdigattest av terrasse - vedtak 139/14 Søknad gbnr 160/143 Lauvøy ferdigattest

6 145/14 Søknad om fritak frå kommunale avgifter 140/14 Søknad om midlertidig bruksløyve gbnr 156/280 - en seksjon i 4 mannsbolig - seksjon 4 149/14 Søknad om seksjonering gbnr 142/233 - Løyve 154/14 Søknad om tilbygg balkong gbnr 156/256 - Løyve 146/14 Vedr. søknad om tilknyting til offentleg vatn, gbnr 128/27 144/14 Vedtak gbnr 132/3 - fritak for kommunale avgifter - Utkilen 137/14 Sak 14/769 Byggesak gbnr 142/183 - Austrheim kystbarnehage - søknad om ferdigattest 158/14 Mellombels bruksløyve gbnr 142/ /14 Mellombels bruksløyve 161/14 Rammeløyve - gbnr 140/3 - Solend - bustad 153/14 Sak 14/1560 Byggesak gbnr 160/141 Kalveneset - Seksjonering - Løyve 148/14 Sak 14/1392 Byggesak gbnr 156/280, Reshamrane, seksjonering - Løyve Framlegg til vedtak: Delegerte saker vert tekne til orientering Saksopplysninger:

7 Sakspapir Saksnr Utvalg Type Dato 241/14 Formannskapet PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kristin Nesbø FE /1638 Orienteringssak Framlegg til vedtak: Saksopplysninger:

8 Sakspapir Saksnr Utvalg Type Dato 242/14 Formannskapet PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frode Hervik FE /1547 Kulturminneplan - Melding om oppstart og framlegg til planprogram Vedlegg: Kulturminneplan planprogram Framlegg til vedtak: Austrheim kommune startar opp arbeidet med ein kulturminneplan. Planen skal ha status som temaplan. Formannskapet er styringsgruppe for planen. Planprogrammet vert lagt ut på høyring slik det ligg føre. Saksopplysninger: Bakgrunn I følgje den vedtekne planstrategien til Austrheim kommune skal det utarbeidast ein kulturminneplan, som skal ha status som temaplan. For å sikre ein god prosess med fokus på medverknad og for å sikre at kulturminne vert tekne omsyn til i arealdelen av kommuneplanen, kommunedelplanar, områdeplanar, private reguleringsplanar og i byggesakshandsaminga, legg ein likevel opp til i all hovudsak å følgje prosesskrava i Plan- og bygningslova for kommunedelplanar. Både Riksantikvaren og Hordaland fylkeskommune oppmodar kommunane til å utarbeide kulturminneplanar, og har også lyst ut tilskot til utarbeiding av planar og registrering av kulturminne. Hordaland fylkeskommune har vedtatt ei målsetjing om at alle kommunane i fylket skal ha vedtatt ein kulturminneplan innan utgangen av For å nå målsetjinga har fylkeskommunen utarbeida prosjektet Kulturminneplan i kommunane som skal følgja opp kulturminneplanarbeidet i kommunane. Kommunane som vert med i dette prosjektet får såleis støtte til utarbeiding av planen

9 og tett oppfølging. Austrheim kommune har fått ,- i tilskot frå fylkeskommunen til føremålet. Det er mogleg å søkje om ytterlegare tilskot. Vurdering For vurderingar om kulturminneplanarbeidet, sjå planprogrammet. Når det gjeld folkehelse, vert ein kulturminneplan utelukkande vurdert positivt. Nokre kulturminne kan sjåast i samanheng med turstiar, og byggje opp om turstisatsinga. Ein kulturminneplan har ingen negative verknader for miljøet. Når det gjeld økonomi, er det gode tilskotsordningar på grunn av at dette for tida er ei nasjonal satsing. Dette inneberer også ei god oppfølging frå Hordaland fylkeskommune og Riksantikvaren, mellom anna når det gjeld kurs og fagleg oppfølging. Tida er derfor svært gunstig med tanke på å setje i gong dette arbeidet. Tilskotet vil dekke dei direkte kostnadane med planarbeidet, medan den kommunale eigeninnsatsen er dei personressursane som vert nytta i arbeidet. Konklusjon Oppstart av planarbeid vert godkjend, i tråd med gjeldande planstrategi. Framlegg til planprogram vert lagt ut på høyring.

10 Kulturminneplan - Framlegg til planprogram Bakgrunn Både Riksantikvaren og Hordaland fylkeskommune oppmodar kommunane til å utarbeide kulturminneplanar, og har også lyst ut tilskot til utarbeiding av planar og registrering av kulturminne. Hordaland fylkeskommune har vedtatt ei målsetjing om at alle kommunane i fylket skal ha vedtatt ein kulturminneplan innan utgangen av For å nå målsetjinga har fylkeskommunen utarbeida prosjektet Kulturminneplan i kommunane som skal følgja opp kulturminneplanarbeidet i kommunane. Kommunane som vert med i dette prosjektet får såleis støtte til utarbeiding av planen og tett oppfølging. I følgje den vedtekne planstrategien til Austrheim kommune skal det utarbeidast ein kulturminneplan, som skal ha status som temaplan. For å sikre ein god prosess med fokus på medverknad og for å sikre at kulturminne vert tekne omsyn til i arealdelen av kommuneplanen, kommunedelplanar, områdeplanar, private reguleringsplanar og i byggesakshandsaminga, legg ein likevel opp til i all hovudsak å følgje prosesskrava i Plan- og bygningslova for kommunedelplanar (PBL til 11-15). Planen har fått følgjande arbeidstittel: Kulturminne i Austrheim frå steinalder til oljealder. Kulturminneplan , noko som skuldast at kommunen har veldig mange arkeologiske funn frå steinalderen og er ein del av den moderne oljesoga med Mongstadanlegget. Bakgrunnen for at det er ynskjeleg å utarbeide ein kulturminneplan er for det fyrste behov for ei kartlegging og vurdering av kulturminner som vil vere ein nyttig reiskap for Austrheim kommune i samband med planarbeid og byggesakshandsaming. I dette ligg må det også liggje nokre prioriteringar av kva bør takast vare på. For det andre kan ei slik kartlegging opne opp for ei spennande formidling av kulturminner og kulturhistoria. Her ligg det også moglegheiter for å skape og forbetre attraksjonar. Kulturminne og kulturmiljø Kulturminnelova 2 definerer kulturminne slik: Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter som det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.

11 Det finst to hovudtypar kulturminne; materielle og immaterielle. Den første gruppa er kulturminne til å ta og føle på, mens dei immaterielle kulturminna er dei som lev vidare som kulturytringar i skriftleg form, eller som eventyr og historier, song og dans. Dette inkluderer såleis mellom anna historiske kjelder og stadnamn. Av dei materielle kulturminna er det to hovudtypar; dei lause og dei faste. Med lause kulturminne meiner ein gjenstandar og objekt som kan flyttast rundt, til dømes inventar i bygningar, gjenstandar frå utgravingar og bilete. Slik blir kulturmiljø definert i kulturminnelova 2: Med kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng. Når kulturminna er del av ein større heilskap, kallar ein det altså eit kulturmiljø. Eit kulturmiljø kan vere eit landskap som er verdt å verne i seg sjølv, og der verdifulle bygningar, tekniske anlegg og andre menneskeskapte innslag bidrar til å gjere landskapet rikare. Mål og organisering Austrheim kommune har følgjande mål for kulturminneplanen: Planen skal auke kunnskapen om og interessa for kulturminner gjennom fokus på formidling, og prioritere særs viktige kulturminne- og eller kulturmiljø. Planen skal skape føreseielege tilhøve for eigarar av kulturminne, og informere om tilskotsordningar. Planen skal synleggjere potensiale for bruk av kulturminne gjennom vern til næringsføremål. Planen skal skape eit godt grunnlag for ei heilskapleg kulturminneforvaltning, mellom anna til bruk i samband med planarbeid og byggesakshandsaming. Planen skal skape grunnlag for prioritering av budsjettmidlar. Planen skal bidra til å styrkje samhandlinga mellom eigarane av kulturminne, frivillige lag- og organisasjonar og kommunen. Rådmannen foreslår følgjande organisering av arbeidet: Formannskapet vert styringsgruppe for kulturminneplanen. Ei administrativ, tverrfagleg arbeidsgruppe koordinerer og gjennomfører planprosessen. Denne gruppa består av avdelingsleiar kultur, avdelingsleiar plan, prosjektleiar utvikling og assisterande rådmann, samt to representantar frå Kyst- og sogelaget. I arbeidet vil ein nytte eksterne ressursar, både fagpersonar frå kulturverntenesta i Nordhordland, Hordaland fylkeskommune og eventuelt andre, og lokale lag og organisasjonar, spesielt Kyst- og sogelaget, men også andre kan vere aktuelt.

12 Prioriteringar i kulturminneplanarbeidet Kulturminne er ikkje-fornybare ressursar og kan ikkje erstattast om dei vert øydelagde. Det er likevel ikkje mogleg og heller ikkje eit mål å ta vare på alt. I staden bør ein sikra eit representativt utval av kulturminne som viser det typiske og særmerkte for kommunen frå ulike epokar, sosiale lag, næringar og etter ulik byggjeskikk og arkitektur. Ein bør også ta vare på ein del av dei heilt spesielle kulturminna som det kanskje berre fanst eitt eller nokon få av. Fokus bør vera på det som er særmerkt for vår kommune eller vårt område. For å sikra at ein gjer det rette utvalet, er ein kulturminneplan med oversikt og prioritering av kva for kulturminne ein ynskjer å ta vare på eit naudsynt verkty. I arbeidet med ein slik plan vil det også vera naturleg å sjå utover kommunegrensene til dei andre nordhordlandskommunane i val og prioriteringar av kulturminne, og slik få ei meir heilskapleg regional kulturminneforvaltning. Kulturminneplanen vil primært ta føre seg materielle kulturminne og kulturmiljø som er faste. Vidare handsaming av lause materielle kulturminne, altså gjenstandar, og immaterielle kulturminne vert ein del av handlingsplanen. Utover å vera ein reiskap for forvaltning av kulturminne, er formåla med kulturminneplanen å setja kulturminne på dagsordenen, auka kunnskapen og kjennskapen til kulturminna i kommunen, skapa føreseielege tilhøve for eigarar av kulturminne og synleggjera potensiale for bruk av kulturminna i kommunen. Det er svært viktig å involvera flest mogleg i planprosessen, ikkje minst fordi dette er ein plan som også gjeld kulturminne i privat eige. For å sikra kulturminne og -miljø etter plan- og bygningslova vil vurderingane i kulturminneplanen seinare følgjast opp i reguleringsplanar, i arealdelen i kommuneplanen og takast omsyn til i alt planarbeid og byggesakshandsaming. Rådmannen meiner difor at trass i at planen skal vera ein temaplan, bør ein i hovudsak følgja prosesskrava til kommunedelplanar i plan- og bygningslova. Austrheim kommune har mange kulturminne. I kulturminnedatabasen Askeladden finn me arkeologiske kulturminne som er eldre enn 1537 og ein del skipsvrak frå 18- og 1900-talet. Mellom dei arkeologiske funna er det ein konsentrasjon på steinalderen. SEFRAK-registeret inneheld opplysningar om bygningar og ruiner som er eldre enn I Austrheim er det spesielt bygg knytt til landbruk og fiske som er registrert. Det som er registert i Askeladden og SEFRAK er ikkje komplett. I nokre spesielt interessante område kan det difor vere ynskjeleg i samarbeid med fylkeskommunen å få arkeologar til å sjå nærare på for å utfylle Askeladden-registreringane. I tillegg er det løyvd pengar til arkeologiske utgravingar på Fonnes i samband med ny områdeplan. Når det gjeld SEFRAK, er det behov for å foreta ein gjennomgang av dette i samarbeid med Kyst- og sogelaget. I tillegg kjem andre kulturminne som til dømes veganlegg, kaiar, båtar og gjenstandssamlingar, samt nyare tids kulturminne (1900-i dag), mellom anna det som kan karakteriserast som industrielle kulturminne. Såleis vil talet på registrerte kulturminne auke noko gjennom det kartleggingsarbeidet som må gjerast. Når registreringsarbeidet er fullført, må det takast ein gjennomgang for å foreta vurdering av verdisetting og gjere prioriteringar.

13 Det vil ikkje verte teke ein gjennomgang av immaterielle kulturminne for registrering, vurdering og prioritering, fordi planen då vil verte for omfattande. Slike kulturminne er likevel viktige, og vil verte følgd opp som tiltak i handlingsdelen. Til trass for forventa auke i talet på registrerte kulturminne, ligg heilskapsbiletet likevel fast: Austrheim er kjenneteikna av særs mange spor frå jeger- og fangskulturen i steinalderen og er ein kystkommune med mange kulturminne knytt til fiske og sjøfart. Rådmannen ynskjer difor at planen prioriterer og satsar spesielt på steinalder og kystkultur. I kystkulturomgrepet legg ein ikkje berre det marine og maritime, men også fiskarbonden i breiare forstand. Disposisjonsskisse Det vert lagt opp til at planen vert dels kronologisk og dels tematisk med følgjande skisse over kva som bør med: I: Arkeologiske kulturminne Steinalderen Bronsealder mellomalder (ca f. kr. 1537). II: Kystkultur Sjøbuer og naust Fiske og fangst Kaiar og handelsplassar Skipsvrak Fyr Seglingsmerke III: Landbruk Tun Bustadhus Løer Potetkjellarar Kvernhus og stemmegardar Uteflorar og torvhus Steingardar, gjerdemerke, geilar og rydningsrøyser Sag Ishus IV: Religion, organisasjonsliv, offentlege bygg og kommunikasjon Skular og andre offentlege bygg Tingstove Kyrkja og kyrkjegardar Bedehus Andre forsamlingshus

14 Vegar og stiar Postkontor V: Industrielle kulturminne Småverksemder Hermetikkfabrikkar Verft Mongstad VI: Forsvars- og krigsminne Selsøy VI: Liste over kulturminne VII: Handlingsplan Skjøtsels- og formidlingstiltak av prioriterte kulturminne og kulturmiljø. Vidare arbeid med lause materielle (gjenstandar) og immaterielle kulturminne. Det må utarbeidast kart der kulturminne er plotta inn, men det må vurderast nærare om ein skal ha eit for kvart tema eller eit oversiktskart med dei viktigaste kulturminna. I arbeidet med planen må det også gjerast nokre val knytt til viktige kulturminner og miljø som kan utnyttast i formidlingssamanheng, både i sjølve planen og når det gjeld oppfølging i handlingsdelen. Framdriftsplan Det vert lagt opp til følgjande framdriftsplan: Tiltak/aktivitet Tid Kven Utarbeiding av planprogram September 2014 Arbeidsgruppa Melding om oppstart og Oktober/november 2014 Formannskapet utlegging av planprogram på høyring Slutthandsaming av Desember 2014/januar Formannskapet/kommunestyret planprogrammet 2015 Arkeologisk kartlegging av aktuelle område Haust 2014 vår 2015 Arbeidsgruppa og Hordaland fylkeskommune Kartlegging av bygningar og andre kulturminne Haust vår 2015 Arbeidsgruppa og Kyst- og sogelaget Verdisetting og prioritering August 2015 Arbeidsgruppa Utarbeiding av planutkast Arbeidsgruppa Statusgjennomgang Vår 2015 Formannskapet Planframlegg ut på høyring Haust 2015 Formannskapet Slutthandsaming av planen Desember 2015 Kommunestyret

15 Sakspapir Saksnr Utvalg Type Dato 243/14 Formannskapet PS Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Asbjørn Nagell Toft FA - L12, HistSak - 11/68 14/318 Løyving til kostnadar med utarbeiding av Områdeplan- Nordre Fonnesvågen etter 1. gongs offentleg ettersyn Vedlegg: Nordre Fonnesvågen-områdeplan - resultat frå marinarkeologiske registreringar Oversendingsmail Nordre Fonnesvågen - fylkesvegarbeid, timeforbruk Skisse 01 - ny kurvatur Endringsmelding 2 Arbeid fram til nytt offentlig ettesryn Oversendingsmail Arbeider med fylkesveg Arkeologiske undersøkingar - kostnadsoverslag Nordre Fonnesvågen-Arekologiske undersøking i sjø Dialogmøte Austrheim kommune og Hordaland Fylkeskommune 01. Innspel med motsegn - Nordre Fonnesvågen - Områdereguleringsplan - PlanID Oversendingsmail Uttale frå Statens vegvesen Innspel til områdeplan Nordre Fonnesvågen Oversendingsmail Kopi vegteikningar ved regulering av riks- og fylkesveg Framlegg til vedtak: Austrheim kommune løyver kr til det vidare planarbeidet med områdeplanen for Nordre Fonnesvågen. Finansieringa vert teke frå konto , løyving til trafikksikringstiltak. Grunngjevinga for vedtaket er gjeve i saksutgreiinga.

16 Saksopplysninger: Områdeplan for Nordre Fonnesvågen har vore på 1. gongs offenleg ettersyn. Det er kome inn merknadar frå private og offentlege instansar til dette planarbeidet. Statens vegvesen som regional sektorstyresmakt innan vegsaker har kome med ein omfattande merknad og motsegn til planarbeidet knytt til det offenlege vegnettet knytt til fylkesvegen. Det har og kome merknadar frå Fylkesmannen i Hordaland og Hordaland Fylkeskommune som må løysast i det vidare planarbeidet. For å få planarbeidet vidare med ei god framdrift slik at bygging kan skje her må planmaterialet reviderast på plankart og illustrasjonsplan. Revidering av ROS og konsekvensutgreiinga må og gjennomførast. Føresegner knytt til områdeplanen må og reviderast. Austrheim kommune hadde møte med planleggingsfirmaet SWECO den 21. oktober der vidare framdrift vart drøfta. Dei sendte etter møtet eit notat «Endringsmelding» der skildringa av endringa, aktivitet med timeliste og framdrift vart teke opp. Dei la og ved ei plankart med førebels vegliner som viser kor fylkesvegen i området må planleggjast for å få dette til planfagleg sett og i tråd med håndboka til Vegdirektoratet. Planarbeidet elles: Bergen Sjøfartsmuseum har den oktober gjort marinearkeologiske undersøkingar i dette området. Konklusjonen frå undersøkingane er at det ikkje vart gjort funn som omfattast av Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminne, 14. Deira arbeid er stipulert til om lag kroner. Dette marinarkeologiske arbeidet vart sett som eit krav til planarbeidet i høyringsrunden i samband med offentlege ettersyn. På grunn av ver og vind og det at vinteren nærma seg vart det avgjort at dette arbeidet skulle gjerast samstundes med dei andre arekologiske undersøkingane ei området. Hordaland fylkeskommune har elles opplyst at Austrheim kommune er økonomisk ansvarleg for eventuelle følgjeskader som følgje av sine arkeologiske undersøkingar som no er ferdiggjort. Vurdering: Rådmannen ser at det er naudsynt for å områdeplanen for Nordre Fonnesvågen ferdig etter 1. gongs offentleg ettersyn er det no trong for ei tilleggsløyving på kr til det vidare planarbeidet. Det står kroner att av desse midlane i dag. Rådmannen vil peike på at for å få områdeplanen for Nordre Fonnesvågen godkjent må kommunen leiga inn vegfagleg kompetanse frå SWECO som har fått tildelt dette planarbeidet. Det er særleg planarbeid knytt til fylkesveg 565 Austrheimsvegen som gjer dette planarbeidet omfattande. Her må det lagast naudsynte teikningar etter vegesenet si handbok R700. Dette kravet kom til alle kommunar i juni 2014 etter denne områdeplanen vart sendt på offenleg ettersyn. Planarbeidet for vegløysinga her med gang- og sykkelveg og overgang er naudsynt for at kommunen etterpå skal gjennomføra trafikksikringstiltak i planområdet knytt til fylkesveg 565. Rådmannen meiner at det difor er naudsynt no å nytte midlar som er løyvd som tilskot til trafikksikring i Austrheim kommune for å få dette viktige tryggingstiltaket på plass her. Etter at områdeplanen er godkjent vil det koma ein del nye hus og aktivitet i Nordre Fonnesvågen vil auka, det gjer at dette planarbeidet knytt til fylkesvegen her vert svært viktig for å tryggja dei mjuke trafikkantane i området. Merkanden frå Statens vegvesen ligg ved i saka. Den viser kva slags planarbeid som skal gjerast. Revideringa av dette planarbeidet vil Austrheim kommune sine fagfolk gjera. Det gjeld oppsummering av merknadar og kommentarar av merknadane frå offenleg ettersyn og revidering av reguleringsføresegner. Austrheim kommune vil og gjera eit oppmålingsarbeid med å måla inn eksisterande situasjon på fylkesvegen. Rådmannen meiner at arbeidet knytt til revidering av planarbeidet knytt til fylkesveg 565, plankart

17 elles i planområdet, illustrasjonsplan, ROS og konsekvensutgreiing bør det innhentast bistand frå planfirmaet SWECO. Austrheim kommune stipulerer dette til å vera på om lag kroner, om lag 239 timeverk. I tillegg kjem kostnaden med dei marinearkeologiske undersøkingane som er stipulert til om lag kroner. Til saman om lag kr Alt dette må gjerast for å føra områdeplanen framover mot godkjenning. Rådmannen vil peike på at administrasjonen har hatt konstruktive møte med både vegevesen, Fylkesmannen i Hordaland og fylkeskommunen i denne planprosessen. Rådmannen vil peike på at det kan koma fleire kostnadar på sikt her. Rådmannen viser til skrivet datert frå Hordaland Fylkeskommune med overskrift «Oversending av kostnadsoverslag for arkeologisk registrering -Områdeplan - Nordre Fonnesvågen - Austrheim kommune». Sluttarbeidet er gjort med desse arkeologiske registreringane her, men det er knytt ein del kostnadar til grøfting, tilsåing m.m på grunneigarar sine eigedommar her som kommunen i dag ikkje har oversikt over. Hordaland fylkeskommune har her opplyst at tiltakshavar er økonomisk ansvarleg for eventuelle følgjeskader som følgje av sine undersøkingar. Storleiken på dette beløpet er såleis pr. dags dato usikkert, men rådmannen vil peike på at dette ikkje vil verta noko stort beløp ogme veit meir om dette i løpet av våren Rådmannen vil elles peika på at i samsvar med god fovaltningsskikk og effektiv saksgang er det viktig å tryggja framdrifta i dette kommunale planarbeidet. Målet er å ha ein godkjent områdeplan i Nordre Fonnesvågen til sommarferien Utbygginga her vil kunne generera bustadbygging, naust og fleire småbåthamner her, men og tryggja tilkomsten til sjø og strand både for ålmenta og private på ein god måte. Ein framtidsretta fylkesveg med gang- og sykkleveg og overgang vert altså planlagt i samband med dette arbeidet. Etter planarbeidet er gjort må Austrheim kommune få med fylkeskommunen og andre aktørar med i eit speiselag for å få dette veganlegget bygd ferdig og i tråd med områdeplanen. Dette arbeidet vil verta prioritert og gjort i samband med ein VVA-plan i området. Rådmannen rår til at det vert løyvd kr til det vidare planarbeidet i samband med å få planen på 2. gongs ettersyn, og så vidare mot ei endeleg godkjenning av Områdeplanen for Nordre Fonnesvågen. Konklusjon: Austrheim kommune løyver kr til det vidare planarbeidet med områdeplanen for Nordre Fonnesvågen. Finansieringa vert teke frå konto , løyving til trafikksikringstiltak. Grunngjevinga for vedtaket er gjeve i saksutgreiinga.

18 STIFTELSEN BERGENS SJØFARTSMUSEUM Hordaland Fylkeskommune Kulturavdelinga (sendast kun på e-post) Dykkar ref. Vår ref. 14/1013/966 M Bergen, Vedr. Nordre Fonnesvågen - områdeplan Resultat frå marinarkeologiske registreringar. Vi viser til tidligare korrespondanse i saka. Museet varsla krav om marinarkeologiske undersøkingar i fråsegn dagsett Bergens Sjøfartsmuseum gjennomførte dei marinarkeologiske undersøkingane i reguleringsområdet. Konklusjonen frå undersøkingane er at det ikkje vart gjort funn som omfattast av Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminne, 14. Vi har elles ingen andre merknader til reguleringa. Det er mogleg at det kan ligge kulturminne i det aktuelle området. Vi gjer derfor merksam på at tiltakshavaren pliktar å gje melding til museet dersom ein under arbeid i sjøområda finn skipsvrak, keramikk eller andre marine kulturminne. Dersom kulturminne på sjøbotnen kan bli råka av tiltaket, må arbeidet under vatn straks stoppast. Verksemda må i så fall ikkje takast opp att før museet har undersøkt og eventuelt frigjeve området. Eventuelle brot på desse vilkåra vil være i strid med føresegnene i Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminne. Med vennlig helsing for STIFTELSEN BERGENS SJØFARTSMUSEUM Eirik Søyland Sakshandsamar marinarkeologi Direkte telefon: E-postadresse: Postadresse Postboks Bergen E-post: Hjemmeside: Kontoradresse Haakon Sheteligs plass Bergen Telefon: Bankgiro Org.nr MVA

19 Fra: Eirik Herdlevær Søyland Sendt: 4. november :29 Til: Asbjørn Nagell Toft Kopi: Heidi Handeland Emne: RE: Nordre Fonnesvågen-områdeplan Vedlegg: Austrheim.Norde-Fonnesvågen.omr.sluttbrev.pdf Vedlagt ligger ny uttale etter endt undersøkelse, rapport og faktura blir ettersendt senere i uken. For stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum Eirik Søyland Saksbehandlar/Marinarkeolog >-----Original Message----- >From: Asbjørn Nagell Toft >Sent: Sunday, October 12, :47 AM >To: Eirik Herdlevær Søyland >Subject: SV: Nordre Fonnesvågen-områdeplan > >Flott. Me talast. > >Mvh. > >Asbjørn > >-----Opprinnelig melding----- >Fra: Eirik Herdlevær Søyland >Sendt: 8. oktober :29 >Til: Asbjørn Nagell Toft >Emne: Re: Nordre Fonnesvågen-områdeplan > >Hei, >Det blir ingen problem å få det gjennomført innen Trolig kan vi klare det >relativt raskt. Jeg kan gi en tilbakemelding i neste uke når jeg er tilbake fra >feltarbeid. > >Mvh >Eirik Søyland > >8. okt :26 skrev =?ISO ?Q?Asbj=F8rn_Nagell_Toft?=

20 følgende: >Til Erik Søyland > >Takk for oversikta over budsjett de sendte Austrheim kommune i saka. Eg set >pris på om marin arkeologiske arbeidet vert gjort no i oktober eller innan >desember og i inneverande budsjettår 2014.Fint om eg får tilbakemelding her. > >Mvh. > >Asbjørn N. Toft >avdelingsleiar > >Fra: Eirik Herdlevær Søyland >Sendt: 6. oktober :13 >Til: Asbjørn Nagell Toft >Kopi: Vigdis Berge >Emne: RE: Fonnesvågen > >Vedlagt ligger budsjett for undersøkelse. Dette er et maksimumsbudsjett og >vi fakturerer bare medgåtte utgifter. > >For stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum > >Eirik Søyland >Saksbehandlar/Marinarkeolog > >www.facebook.com/sjofartsmuseum<http://www.facebook.com/sjofartsm >useum> > > > > >From: Vigdis Berge >Sent: Thursday, October 02, :31 AM >To: Eirik Herdlevær Søyland >Subject: SV: Fonnesvågen > >Fint om de kan sende eit kostnadsoverslag til kommunen, eller minne dei på >undersøkingane. De kan ta kontakt med >mmune.no> > >Med helsing > >Vigdis Berge >Arkeolog Spesialrådgjevar >Kultur- og idrettsavdelinga Seksjon for kulturminnevern og museum

21 Fra: Sandø Jørgen Sendt: 28. oktober :11 Til: Asbjørn Nagell Toft Kopi: Mastervik Mats; Våge Irene Emne: SV: Nordre Fonnesvågen - Fylkesveiarbeider Hei igjen! Ser at referanse til timer og timeforbruk kan være litt forvirrende siden du ikke har fått et totalt oppsett fra oss enda. Mitt poeng var at det antatte timeforbruket, som jeg skisserte grovt til deg i møte og som jeg har konkretisert til Mats og Irene, foreløpig ser ut til å være en rett antakelse. Du får oversendt en total oversikt for alt arbeid og antatt timeforbruk fra oss i morgen. Med vennlig hilsen Jørgen Sandø Fagsjef Samferdsel Divisjon vest Mobil Please consider the environment before printing this . Sweco Norge AS Storetveitvegen 98 NO-5072 Bergen Telefonnummer Fra: Sandø Jørgen Sendt: 28. oktober :06 Til: Asbjørn Nagell Toft Kopi: Mastervik Mats; Våge Irene Emne: Nordre Fonnesvågen - Fylkesveiarbeider Hei, og takk for sist. Jeg fikk tilbakemelding om å sette i gang arbeidene med fylkesveien, så jeg har startet opp med de første punktene ifølge arbeidsopplegget jeg skisserte på møtet. Utfordringen min blir å få tid til dette, så jeg er avhengig av å ta dette når det er litt slakk i de andre prosjektene jeg også jobber med. Jeg legger ved en skisse fra «skissefase 1» der jeg viser en mulig horisontalkurvatur for fylkesveien som tilfredsstiller de fleste av SVV sine parametere for utforming av denne type veg. Her har jeg ukritisk lagt på et fysisk skille og dobbeltsidig gang- og sykkelveg for å vise arealbehovet for dette. Lengden på disse er ikke tatt stilling til nå. Jeg vil bemerke at dagens fortau langs fylkesvegen vel er Statens vegvesen sitt verk? Den er vel i alle fall godkjent av SVV i sin tid, men denne løsningen er da den samme som de nå understreker at IKKE er lov langs denne vegen.

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE.

FRÅSEGN - REGULERINGSPLAN VORLANDSVÅGEN, BØMLO KOMMUNE. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201204244-14 Arkivnr. 714 Saksh. Nordmark, Per, Slinning, Tore, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 05.03.2013

Detaljer

Oppstart - reguleringsendring Rong del av gnr 38 bnr 3, 151 m.fl. - Øygarden kommune

Oppstart - reguleringsendring Rong del av gnr 38 bnr 3, 151 m.fl. - Øygarden kommune REGIONALAVDELINGA Planseksjonen - REG AVD Norgeshus as Dato: 22.10.2014 Vår ref.: 2014/21227-8 Saksbehandlar: pernord1 Dykkar ref.: Oppstart - reguleringsendring Rong del av gnr 38 bnr 3, 151 m.fl. - Øygarden

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret PS 26.01.

Sakspapir. Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret PS 26.01. Sakspapir Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Rune Roalkvam K2 - L12, Gnr/bnr - 145/1,16 07/2102 Saksnr Utval Type Dato 006/16 Utval for landbruk, miljø og teknikk (LMT-utvalet) PS 12.01.2016 012/16 Kommunestyret

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 24.06.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00-11:00 Sak 144/14 er ikkje offentleg og sakspapir vart delt ut i møte Frammøtte medlemmer

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 049/16 Formannskapet Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Ottar Wiik K2 - L12 15/423

Sakspapir. Saksnr. Utval Møtedato 049/16 Formannskapet Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Ottar Wiik K2 - L12 15/423 Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 049/16 Formannskapet 09.06.2016 Sakshandsamar Arkiv Arkivsaksnr. Ottar Wiik K2 - L12 15/423 Framlegg til reguleringsplan Sæbø 2 Rådmannen si tilråding Privat framlegg til

Detaljer

Vår ref. 2013/769-5. Særutskrift - 243/26 - reidskapshus og tilbygg hytte - Salbuvik - Utåker - Lars Magne Stølen

Vår ref. 2013/769-5. Særutskrift - 243/26 - reidskapshus og tilbygg hytte - Salbuvik - Utåker - Lars Magne Stølen Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff

Vår ref. 2014/328-7. Særutskrift - Dispensasjon frå LNF - 190/48 - Halsnøy Kloster - Johanne Emmerhoff Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 21.01.2015 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 11:00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534 Arkiv: L12 Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. Rådmannen si tilråding: 1. Plan- og forvaltningsstyret sluttar

Detaljer

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal

Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Ing. Egil Ulvund A/S, 5627 Jondal Jf. adresseliste Dato: 22. mars 2013 VARSEL OM OPPSTART AV PRIVAT DETALJREGULERING, 2. GONGS VARSEL, FOR DEL AV GNR. 50, BNR. 13-18 M. FL. FRITIDSBUSTADER STREITET, KYSNESSTRAND,

Detaljer

Vår ref. 2012/673-4. Dispensasjon frå kommuneplan - 32/15 - Hatlestrand - Arve Søfteland

Vår ref. 2012/673-4. Dispensasjon frå kommuneplan - 32/15 - Hatlestrand - Arve Søfteland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Kvam herad. Søknad om løyve til tiltak på gnr. 136 bnr. 7, Dysvik. Flytebryggjer. Søknad om disp. frå LNF-føremålet og pbl. 17-2

Kvam herad. Søknad om løyve til tiltak på gnr. 136 bnr. 7, Dysvik. Flytebryggjer. Søknad om disp. frå LNF-føremålet og pbl. 17-2 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 30.11.2004 237/04 RUVI Kvam formannskap 15.02.2005 036/05 RUVI Kvam formannskap 15.03.2005 048/05 RUVI

Detaljer

Strandsona i ny PBL. Eva Katrine Ritland Taule Opplæring ny plan- og bygningslov, Plandelen Terminus, 27. mai 2009

Strandsona i ny PBL. Eva Katrine Ritland Taule Opplæring ny plan- og bygningslov, Plandelen Terminus, 27. mai 2009 Strandsona i ny PBL Eva Katrine Ritland Taule Opplæring ny plan- og bygningslov, Plandelen Terminus, 27. mai 2009 1 Innhald 1-8 Strandsoneparagrafen 11-7 nr 6. Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 093/2016 Hovudutval for plan, landbruk og teknisk PS 13.12.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/882 16/13899 Plansak 12602016000500

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 026/12 Bystyret 07.06.2012 064/12 K2-L12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 026/12 Bystyret 07.06.2012 064/12 K2-L12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 15.05.2012 026/12 Bystyret 07.06.2012 064/12 Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: K2-L12 ARP-20110114, Arkivsaknr 11/1140 PLANID: 20110114.

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015 SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 020/15 Plan- og miljøutvalet PS 04.02.2015 009/15 Kommunestyret PS 19.02.2015 Saksbehandlar ArkivsakID Julie Daling 14/1856 2.gongs handsaming av detaljreguleringsplan

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør Arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers foreining RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Ny strandsonerettleiar for Hordaland. Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule

Ny strandsonerettleiar for Hordaland. Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule Ny strandsonerettleiar for Hordaland Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule Regional strandsonerettleiar Innhald: * Nasjonale og regionale premissar *Strandsoneverdiar *Metodikk funksjonell

Detaljer

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde

Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot og næringsområde Nordfjordeid Ålesund Førde Vågå Til: Naboar, heimelshavarar og aktuelle offentlege instansar. Dato: 12.06.2014 Vår ref: May-Britt Drage Bakke Varsel om planoppstart av detaljregulering for Lund steinbrot

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Austevoll kommune. Innkalling Utval for plan og byggesak. Sakliste

Austevoll kommune. Innkalling Utval for plan og byggesak. Sakliste Austevoll kommune Møtestad: Kommunehuset - sommerfullmakt Møtedato: 10.08.2015 Møtetid: 11:30 Innkalling Utval for plan og byggesak Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller

Detaljer

Vår ref. 2013/520-6. Særutskrift - 94/2 - bustadhus - Seimsfoss - Bjarte Naterstad

Vår ref. 2013/520-6. Særutskrift - 94/2 - bustadhus - Seimsfoss - Bjarte Naterstad Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Vår ref. 2012/2433-5. Særutskrift - BS - 32/17 - terrasse - Hatlestrand - Alf-Rune Gundersen

Vår ref. 2012/2433-5. Særutskrift - BS - 32/17 - terrasse - Hatlestrand - Alf-Rune Gundersen Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Naturutvalet Møtedato: Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Naturutvalet Møtedato: Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: Naturutvalet Møtedato: 04.12.2012 Møtetid: 15:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap må

Detaljer

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN

DETALJPLAN AV KYRKJEVEGEN 2, GNR 45 BNR 322, MANGER, RADØY KOMMUNE. MOTSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Planseksjonen Arkivsak 201000669-14 Arkivnr. 714 Saksh. Vinje, Signe; Ege, Ingun; Skår, Øystein, Ekerhovd, Per Morten Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet

Detaljer

Austevoll kommune TILEGGSINNKALLING SAKLISTE

Austevoll kommune TILEGGSINNKALLING SAKLISTE Austevoll kommune TILEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG KULTUR Møtestad: Selbjørn skule, møterom administrasjonsavdelinga Møtedato: 11.02.2014 Kl. 16:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf.

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: MTR 176/4 Arkivsaksnr.: 09/2508 Eirik N. Walaker, eigar av gnr. 176, bnr. 4, i Solvorn. Klage frå advokat Johannes Hauge over avslag på søknad om

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn

Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404) - 1. offentlege ettersyn Aukra kommune Arkivsak: 2014/820-13 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 58/14 Drift og arealutvalet 03.12.2014 Reguleringsplan for Rindarøy (1547201404)

Detaljer

Innkalling for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk

Innkalling for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk Radøy kommune Innkalling for Hovudutval for plan, landbruk og teknisk Møtedato: 23.04.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 08:30 Saksliste Saksnr Tittel 027/2014 Byggesak Gnr 45/314 Manger dispensasjon

Detaljer

PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53.

PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53. PLANOMTALE FOR REGULERINGSPLAN FOR HØYLANDSBYGD SMÅBÅTHAMN GNR 202 BNR 53. Prosjekt Konsult Kvinnherad AS Side 1 Innhald 1. Innleiing a. Bakgrunn /intensjon b. Kortversjon c. Arealoppgåve 2. Eksisterande

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 06.08.2014 Møtestad: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00-11:00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS

SAKSDOKUMENT. Endring av reguleringsplan for Kubbedalen gnr 41/756 m.fl. - Arefjord. Slutthandsaming. Tiltakshavar: Kubbedalen AS Arkiv: Saksmappe: 2013/699-17427/2014 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 14.08.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 95/14 Komité for plan og utvikling 02.09.2014 123/14 Komité for plan og utvikling

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

Vår ref. 2013/2355-5. Særutskrift - 137/58 - nytt anlegg/konstruksjon - Herøysundet - Herøysund Båtlag

Vår ref. 2013/2355-5. Særutskrift - 137/58 - nytt anlegg/konstruksjon - Herøysundet - Herøysund Båtlag Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453. Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014

SAKSFRAMLEGG. Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453. Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014 OS KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Henning Wenaas Ribe Arkivsaksnr.: 13/695 Arkivkode: 20050901 L12 JournalpostID: 13/27453 Saksnr: Utval: Dato: 64/2014 Plan- og bygningsutvalet 03.04.2014 Godkjenning

Detaljer

Vår ref. 2011/134-10. Særutskrift - Dispensasjon frå kommunedelplanen - 131/6 - Uskedalen - Gunnar og Edit Kjærland

Vår ref. 2011/134-10. Særutskrift - Dispensasjon frå kommunedelplanen - 131/6 - Uskedalen - Gunnar og Edit Kjærland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saknr FAST UTVAL FOR PLANSAKER 06.08.2009 069/09 KOMMUNESTYRET 19.08.2009 078/09 FAST UTVAL FOR PLANSAKER 12.11.2009 100/09 FAST UTVAL FOR

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 19.03.2013 015/13

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 19.03.2013 015/13 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 19.03.2013 015/13 Sakshandsamar: Steinar Furnes Arkiv: ARP-20100109, K2-L12 Arkivsaknr 10/23 OMRÅDEREGULERINGSPLAN SØRSTRAND FRILUFTSOMRÅDE,

Detaljer

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING AV ENDRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR EIKEN HEIEMARK, LANDDALEN.

SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING AV ENDRING AV KOMMUNEDELPLAN FOR EIKEN HEIEMARK, LANDDALEN. Melding om vedtak Stein Erik Watne Hobbesland 4596 EIKEN DYKKAR REF: VÅR REF: SAKSHANDSAMAR: ARKIVKODE: DATO: 2012/597-34 Marit Eiken Direkte tlf.: 38 34 91 04 77 og 78 05.05.2015 SÆRUTSKRIFT. GODKJENNING

Detaljer

PLANSKILDRING. REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51

PLANSKILDRING. REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51 1 PLANSKILDRING REGULERINGSPLAN FOR VOMBEVIKA GNR.70 BNR.48,49,50 og 51 Illustrasjon/montasje av planlagd bustadfelt med tilkomst - Vombevika - Ulvik herad Arkivsaksnr: 08/360-2 572-008-01-Reg-planskildring

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201205 Arkivsaksnr: 2012/1089-12 Sakshandsamar: Rune Iversen Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 90/2014 18.08.2014

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune

Saksframlegg. Kvinnherad kommune Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2005/1835 Ingo Bewer Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2007/92 Forvaltningskomiteen 23.05.2007 2007/47 Formannskapet 07.06.2007 2007/160 Forvaltningskomiteen 21.06.2007

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR «POSTSTED» Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2008/277 4844/2009 L12 SVK/ AKE 10.06.2009 MELDING OM POLITISK

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/2001

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/2001 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Handegård Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 11/2001 Reguleringsplan for Marifjøra (endring) Plan ID 1426-2011004 Rådmannen si tilråding: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12

Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 K2-L12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Plan- og Miljøutvalet 20.11.2012 059/12 Sakshandsamar: Kjell Aage Udberg Arkiv: K2-L12 ARP-20120101, Arkivsaknr 12/34 PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN NOTØBAKKEN, GBNR

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret 07.10.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret 07.10.2014 Bygland kommune Arkiv: 34/15 Saksmappe: 2011/283 Sakshandsamar: Inger Siri Lidi Dato: 12.08.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 45/14 Plan- miljø og ressursutvalet 16.09.2014 64/14 Kommunestyret

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat Birger Standal 6174 Barstadvik Saksnr Løpenr. Saksansvarleg Arkiv Dato 2013/250 12860/2013 WANGEN 170/7 28.11.2013 MELDING OM VEDTAK I SAMFUNNSUTVALET 26.11.13, SAK PS

Detaljer

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16017 Bergen:

Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16017 Bergen: Dykkar ref.: Vår ref.: Ard16017 Bergen: 19.08.16 NABOVARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR OSSTØLEN (SVEO) GNR. 55 BNR. 1, 2, 10, 37 M.FL., OS KOMMUNE (PLANID 1243_19700102,

Detaljer

Saksutgreiing til folkevalde organ

Saksutgreiing til folkevalde organ Side 2 av 8 Saksutgreiing til folkevalde organ Dato: Arkivref: 06.01.2015 2014/336-165/2015 / 504 Saksbehandlar: Linda Djuvik 53423156 linda.djuvik@bomlo.kommune.no Sak nr i møte Utval Møtedato PS 34/15

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivende Ingeniørers Forening RIF Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar TILTAK: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID Ørsta

Detaljer

Vår ref. 2012/1340-4. Særutskrift - BS - 171/104 - garasje - Varaldsøy - Nina Skjelnes & Jostein Haukenes

Vår ref. 2012/1340-4. Særutskrift - BS - 171/104 - garasje - Varaldsøy - Nina Skjelnes & Jostein Haukenes Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

TILLEGGSSAK. Arkivsak: 12/158 Løpenummer: 12/ Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: Kl.

TILLEGGSSAK. Arkivsak: 12/158 Løpenummer: 12/ Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: Kl. FUSA KOMMUNE TILLEGGSSAK Arkivsak: 12/158 Løpenummer: 12/6160-3 Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 20.09.2012 Tid: Kl. 16:00 Dokumenta ligg til offentleg ettersyn på heimasida

Detaljer

Vår ref. 2011/1676-7. Særutskrift - BS - 43/5 - basseng og tilbygg - Kysnesstrand - Asbjørn T. Rognaldsen

Vår ref. 2011/1676-7. Særutskrift - BS - 43/5 - basseng og tilbygg - Kysnesstrand - Asbjørn T. Rognaldsen Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Referansar: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Anne-Lise Næs Olsen 31.10.2014

Referansar: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Anne-Lise Næs Olsen 31.10.2014 Meland kommune Mottakere ifølge liste Referansar: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Anne-Lise Næs Olsen 31.10.2014 Vår: 14/2091-14/16536 anne.lise.olsen@meland.kommune.no Utsending av vedtak - Reguleringsplan

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III Arkivsak: 14/1481 Løpenummer: 15/84 Arkivkode: FA-L13, GNR-15/129 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato 016/15 Hovudutval for plan og utvikling 27.02.2015 012/15 Formannskapet 13.03.2015

Detaljer

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III

Framlegg for revidering Gbnr. 15/129 m.fl., Eivindvik, reguleringsplan for Øvre Stølen I,II og III Arkivsak: 14/1481 Løpenummer: 15/84 Arkivkode: FA-L13, GNR-15/129 Saksbehandlar: Frank van den Ring Saksnummer Utval Møtedato 016/15 Hovudutval for plan og utvikling 27.02.2015 Formannskapet 13.03.2015

Detaljer

Vår ref. 2012/3363-12. Særutskrift - 210/3 - rehabilitering/tilbygg naust - Fjelberg - Atle Reidar Aasbø

Vår ref. 2012/3363-12. Særutskrift - 210/3 - rehabilitering/tilbygg naust - Fjelberg - Atle Reidar Aasbø Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2012/2130 Løpenr.: 20963/2015 Arkivkode: 153/19/153/20/ 151/2 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 02.12.2015 15/28 Sakshandsamar: Lotte

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610 Austevoll kommune Innkalling Eldrerådet Møtestad: Kommunestyersal Møtedato: 27.04.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget Planleggar Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/24 1872/2014 / 141 SER / AARRAN 31.03.2014 MELDING OM VEDTAK Kommuneplan til 2020 - Arealdelen. Vurdering

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17. 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt

Saksframlegg. Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17. 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt Saksframlegg Sakshandsamar: Cornelis Erstad Arkivsaksnr.: 13/2993-17 Arkiv: L12 2. gangs handsaming - Reguleringsplan for Langavellene hyttefelt * Tilråding: Kommunestyret vedtek reguleringsplan for Langavellene

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Saksframlegg Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Arkiv: L12 Områdereguleringsplan for SOS - Trudvang - Prestadalen og omkringliggande område Slutthandsaming i kommunestyret * Tilråding:

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 15.10.2014 14/114

Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 15.10.2014 14/114 Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2011/2754 Løpenr.: 15778/2014 Arkivkode: 88/2 Utval Møtedato Utval Saksnr Plan- og miljøutvalet 15.10.2014 14/114 Sakshandsamar: Lotte Næss Framlegg

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Teknisk utval

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Teknisk utval Vedtaksprotokoll Teknisk utval Møte nr. 1 den 05.02.2013 Side 1 av 8 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Teknisk utval Den 05.02.2013 kl 16:00 18.00, heldt Teknisk utval møte på Kommunehuset. Følgjande

Detaljer

Vår ref. 2011/4033-5. Særutskrift - BS - 241/74 - garasje - Sandvoll - Linda Soma og Øystein Ersland

Vår ref. 2011/4033-5. Særutskrift - BS - 241/74 - garasje - Sandvoll - Linda Soma og Øystein Ersland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/787-21317/14 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 70/14 Formannskap/ plan og økonomi 28.08.2014 60/14 Kommunestyret 18.09.2014 Magnhild Gjengedal PLAN

Detaljer

Innkalling Formannskapet

Innkalling Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Formannskapet Møtedato: 03.09.2014 Møtested: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 Sak om Høyring - regional kulturplan for Hordaland vert teken opp i møte. Orientering om

Detaljer

Melding om vedtak. 1. gongs handsaming og utlegging til offentleg ettersyn og høyring for detaljregulering Hovden Appartement gnr/bnr 1/113 & 1/116

Melding om vedtak. 1. gongs handsaming og utlegging til offentleg ettersyn og høyring for detaljregulering Hovden Appartement gnr/bnr 1/113 & 1/116 Bykle kommune Rådmannsstaben SPISS Arkitektur & Plan AS Postboks 151 4662 KRISTIANSAND S Melding om vedtak Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2014/616-18 Hanne Heieraas Evju, 37938500 L12 23.04.2015

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017. Føresegner

02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017. Føresegner RADØY KOMMUNE Dok. ref. Dato: 02/368-108/K1-140//LTA Manger: 16.03.2005 KOMMUNEPLAN FOR RADØY AREALDEL 2005 2017 Føresegner Den grøne øya Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle Vedtatt: 08.09.2005

Detaljer

Vår ref.: Dag Loftesnes/Heidi Helle Deres ref.: Dato: 11. september 2015

Vår ref.: Dag Loftesnes/Heidi Helle Deres ref.: Dato: 11. september 2015 Sogndal kommune Tenesteeining Plan Postboks 153 6851 SOGNDAL Vår ref.: Dag Loftesnes/Heidi Helle Deres ref.: Dato: 11. september 2015 SØKNADAR FOR BRÅTANE BUSTADFELT Bråtane Sogn as er endeleg i full gang

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 26.05.2005 069/05 OIV Komite Natur 17.11.2005 133/05 OIV Kommunestyre 13.12.2005 067/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-089

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 27.08.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 14:00 kl. 15:20 Møtedeltakarar Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Stekka hyttefelt, gnr 32 bnr 176 mfl Sætveithagen, Jondal kommune

SAKSGANG. 2. gongs handsaming av reguleringsplan for Stekka hyttefelt, gnr 32 bnr 176 mfl Sætveithagen, Jondal kommune Jondal kommune Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saksnr. i utval Hovudutval for Teknisk og Næring 22.04.2014 028/14 Kommunestyret 30.04.2014 024/14 Saksbeh: Sigbjørn Haugen Saka blir avgjort av: Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 029/15 Plan- og Miljøutvalet PS 26.05.2015 032/15 Bystyret PS 09.06.2015 Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Kjell Aage Udberg ARP - 20120109, K2 - L12 12/2108 Privat detaljreguleringsplan

Detaljer

Vår ref. 2010/ Særutskrift - MS - 27/1 - restaurering og ombygging av naust - Hatlestrand - Johannes A. Ask

Vår ref. 2010/ Særutskrift - MS - 27/1 - restaurering og ombygging av naust - Hatlestrand - Johannes A. Ask Fellestenester Politisk sekretariat Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no «MOTTAKERNAVN»

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval

Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Plan- og kommunalteknisk utval Møtedato: 18.02.2015 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:45 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Øyvind Litland

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 27/14 Saksmappe: 2007/3763-1653/2009 Sakshandsamar: Lene Takvam Dato: 26.01.2009 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 98/09 Komité for plan og utvikling 21.04.2009 Framlegg til

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal Turnlag Turgruppa

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Behandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal Turnlag Turgruppa Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2015/2374-9 Hildegunn Furdal Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen ehandling dispensasjon - 84/1 - utvida parkeringsplass ved Melderskin - Kletta - Rosendal

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07

1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: 2 Byggjeområde for frittliggande småhusbustader, FS01-07 Privat forslag til reguleringsplan ANGELTVEIT VEST Gnr/Bnr - 23/ 4 og 6 m.fl. Fjell Kommune FØRESEGNER 1 Allment Det regulerte området, som er synt på planen med grenseline, skal nyttast til: I II III

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 11/1482-5834/12 Saksbeh.: Arkivkode: Saksnr.: Utval Møtedato 30/12 Formannskap/ plan og økonomi 29.03.2012 Astrid Rongen PLAN soneinndeling SAMLA SAK - OPPSTART

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-504 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-504 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 02.11.2004 216/04 SITV Kvam heradsstyre 06.09.2005 077/05 SITV Avgjerd av: Saksh.: Sigmund Tveisme Arkiv:

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN

BERGEN KOMMUNE- FANA BYDEL- REGULERINGSPLAN FOR SKJOLDNES - MOTSEGN TIL INNGREP VED TROLDHAUGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Seksjon for kommunesamarbeid Arkivsak 200407511-12 Arkivnr. 714 Saksh. Rødseth, Marit Ekerhovd, Per Morten Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 100/07 BJVI

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 100/07 BJVI Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 26.06.2007 100/07 BJVI Avgjerd av: Saksh.: Bjørn Vik Arkiv: N-504 Objekt: Arkivsaknr 07/634 Oppstart

Detaljer

Vår ref. 2008/1384-23. BS - 196/51 - naust og brygge - Toftevåg - Liv Karin Helvik Skjærven

Vår ref. 2008/1384-23. BS - 196/51 - naust og brygge - Toftevåg - Liv Karin Helvik Skjærven Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer