Innkalling Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling Formannskapet"

Transkript

1 AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Formannskapet Møtedato: Møtested: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 Sak 257/14 og sak 258/14 er ikkje offentleg og vil verta lagt fram i møte Forfall skal meldast til Servicekontoret t. Varamedlem møter berre etter nærare innkalling Saksliste Saksnr Tittel 238/14 Godkjenning av innkalling og saksliste 239/14 Meldingar 240/14 Delegerte saker 241/14 Orienteringssak 242/14 Kulturminneplan - Melding om oppstart og framlegg til planprogram 243/14 Løyving til kostnadar med utarbeiding av Områdeplan- Nordre Fonnesvågen etter 1. gongs offentleg ettersyn 244/14 Nordhordland Revisjon IKS - Utmelding 245/14 Tannhelsetenesta Klinikkstrukturplan /14 Betaling for dagsenterplass på Nordliheimen /14 Betaling for følgjeteneste for ikkje lovpålagde tenester /14 Betaling for heimetenester /14 Betaling for middag /14 Betaling for tryggleiksalarm /14 Betalingssatsar for barnehageplass /14 Betalingssatsar SFO for 2015

2 253/14 Renovasjonsavgift /14 Slamavgift /14 Vassavgift /14 Lokal forskrift om gebyr for teknisk forvaltingsteneste med gebyrsatsar for Godkjenning 257/14 Lønn til rådmann og assisterande rådmann 258/14 Fortau langs veg til Vardetangen Dato, Per Lerøy ordførar Jan Olav Osen rådmann

3 Sakspapir Saksnr Utvalg Type Dato 238/14 Formannskapet PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kristin Nesbø FE /1638 Godkjenning av innkalling og saksliste Framlegg til vedtak: Innkalling og sakliste vert godkjent Saksopplysninger:

4 Sakspapir Saksnr Utvalg Type Dato 239/14 Formannskapet PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kristin Nesbø FE /1638 Meldingar Framlegg til vedtak: Meldingane vert tekne til orientering Saksopplysninger:

5 Sakspapir Saksnr Utvalg Type Dato 240/14 Formannskapet PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kristin Nesbø FE /1638 Delegerte saker Underliggende saker: Saksnummer Tittel 157/14 Endring av gitt løyve 160/14 Ferdigattest - gbnr 131/ /14 Ferdigattest gbnr 142/ /14 Ferdigattest gbnr 156/280 - Reshamrane 142/14 Forlenging - Mellombels bruksløyve - gbnr 156/175 seksjon 5-8 og /14 Gbnr 131/282 - Adressetildeling 163/14 Løyve gbnr 131/292 - Fonnes - einebustad 147/14 Løyve -Gbnr 147/108 - Kvalvågen - einebustad med garasje 156/14 Løyve gbnr 131/258 - Fonnes - garasje 155/14 Løyve gbnr 161/2 Øksnes, driftsbygning 141/14 Søknad gbnr 130/169 Kalandssjøen - bustad - løyve 138/14 Søknad gbnr 158/71 Lerøy - ferdigattest av terrasse - vedtak 139/14 Søknad gbnr 160/143 Lauvøy ferdigattest

6 145/14 Søknad om fritak frå kommunale avgifter 140/14 Søknad om midlertidig bruksløyve gbnr 156/280 - en seksjon i 4 mannsbolig - seksjon 4 149/14 Søknad om seksjonering gbnr 142/233 - Løyve 154/14 Søknad om tilbygg balkong gbnr 156/256 - Løyve 146/14 Vedr. søknad om tilknyting til offentleg vatn, gbnr 128/27 144/14 Vedtak gbnr 132/3 - fritak for kommunale avgifter - Utkilen 137/14 Sak 14/769 Byggesak gbnr 142/183 - Austrheim kystbarnehage - søknad om ferdigattest 158/14 Mellombels bruksløyve gbnr 142/ /14 Mellombels bruksløyve 161/14 Rammeløyve - gbnr 140/3 - Solend - bustad 153/14 Sak 14/1560 Byggesak gbnr 160/141 Kalveneset - Seksjonering - Løyve 148/14 Sak 14/1392 Byggesak gbnr 156/280, Reshamrane, seksjonering - Løyve Framlegg til vedtak: Delegerte saker vert tekne til orientering Saksopplysninger:

7 Sakspapir Saksnr Utvalg Type Dato 241/14 Formannskapet PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Kristin Nesbø FE /1638 Orienteringssak Framlegg til vedtak: Saksopplysninger:

8 Sakspapir Saksnr Utvalg Type Dato 242/14 Formannskapet PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frode Hervik FE /1547 Kulturminneplan - Melding om oppstart og framlegg til planprogram Vedlegg: Kulturminneplan planprogram Framlegg til vedtak: Austrheim kommune startar opp arbeidet med ein kulturminneplan. Planen skal ha status som temaplan. Formannskapet er styringsgruppe for planen. Planprogrammet vert lagt ut på høyring slik det ligg føre. Saksopplysninger: Bakgrunn I følgje den vedtekne planstrategien til Austrheim kommune skal det utarbeidast ein kulturminneplan, som skal ha status som temaplan. For å sikre ein god prosess med fokus på medverknad og for å sikre at kulturminne vert tekne omsyn til i arealdelen av kommuneplanen, kommunedelplanar, områdeplanar, private reguleringsplanar og i byggesakshandsaminga, legg ein likevel opp til i all hovudsak å følgje prosesskrava i Plan- og bygningslova for kommunedelplanar. Både Riksantikvaren og Hordaland fylkeskommune oppmodar kommunane til å utarbeide kulturminneplanar, og har også lyst ut tilskot til utarbeiding av planar og registrering av kulturminne. Hordaland fylkeskommune har vedtatt ei målsetjing om at alle kommunane i fylket skal ha vedtatt ein kulturminneplan innan utgangen av For å nå målsetjinga har fylkeskommunen utarbeida prosjektet Kulturminneplan i kommunane som skal følgja opp kulturminneplanarbeidet i kommunane. Kommunane som vert med i dette prosjektet får såleis støtte til utarbeiding av planen

9 og tett oppfølging. Austrheim kommune har fått ,- i tilskot frå fylkeskommunen til føremålet. Det er mogleg å søkje om ytterlegare tilskot. Vurdering For vurderingar om kulturminneplanarbeidet, sjå planprogrammet. Når det gjeld folkehelse, vert ein kulturminneplan utelukkande vurdert positivt. Nokre kulturminne kan sjåast i samanheng med turstiar, og byggje opp om turstisatsinga. Ein kulturminneplan har ingen negative verknader for miljøet. Når det gjeld økonomi, er det gode tilskotsordningar på grunn av at dette for tida er ei nasjonal satsing. Dette inneberer også ei god oppfølging frå Hordaland fylkeskommune og Riksantikvaren, mellom anna når det gjeld kurs og fagleg oppfølging. Tida er derfor svært gunstig med tanke på å setje i gong dette arbeidet. Tilskotet vil dekke dei direkte kostnadane med planarbeidet, medan den kommunale eigeninnsatsen er dei personressursane som vert nytta i arbeidet. Konklusjon Oppstart av planarbeid vert godkjend, i tråd med gjeldande planstrategi. Framlegg til planprogram vert lagt ut på høyring.

10 Kulturminneplan - Framlegg til planprogram Bakgrunn Både Riksantikvaren og Hordaland fylkeskommune oppmodar kommunane til å utarbeide kulturminneplanar, og har også lyst ut tilskot til utarbeiding av planar og registrering av kulturminne. Hordaland fylkeskommune har vedtatt ei målsetjing om at alle kommunane i fylket skal ha vedtatt ein kulturminneplan innan utgangen av For å nå målsetjinga har fylkeskommunen utarbeida prosjektet Kulturminneplan i kommunane som skal følgja opp kulturminneplanarbeidet i kommunane. Kommunane som vert med i dette prosjektet får såleis støtte til utarbeiding av planen og tett oppfølging. I følgje den vedtekne planstrategien til Austrheim kommune skal det utarbeidast ein kulturminneplan, som skal ha status som temaplan. For å sikre ein god prosess med fokus på medverknad og for å sikre at kulturminne vert tekne omsyn til i arealdelen av kommuneplanen, kommunedelplanar, områdeplanar, private reguleringsplanar og i byggesakshandsaminga, legg ein likevel opp til i all hovudsak å følgje prosesskrava i Plan- og bygningslova for kommunedelplanar (PBL til 11-15). Planen har fått følgjande arbeidstittel: Kulturminne i Austrheim frå steinalder til oljealder. Kulturminneplan , noko som skuldast at kommunen har veldig mange arkeologiske funn frå steinalderen og er ein del av den moderne oljesoga med Mongstadanlegget. Bakgrunnen for at det er ynskjeleg å utarbeide ein kulturminneplan er for det fyrste behov for ei kartlegging og vurdering av kulturminner som vil vere ein nyttig reiskap for Austrheim kommune i samband med planarbeid og byggesakshandsaming. I dette ligg må det også liggje nokre prioriteringar av kva bør takast vare på. For det andre kan ei slik kartlegging opne opp for ei spennande formidling av kulturminner og kulturhistoria. Her ligg det også moglegheiter for å skape og forbetre attraksjonar. Kulturminne og kulturmiljø Kulturminnelova 2 definerer kulturminne slik: Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter som det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.

11 Det finst to hovudtypar kulturminne; materielle og immaterielle. Den første gruppa er kulturminne til å ta og føle på, mens dei immaterielle kulturminna er dei som lev vidare som kulturytringar i skriftleg form, eller som eventyr og historier, song og dans. Dette inkluderer såleis mellom anna historiske kjelder og stadnamn. Av dei materielle kulturminna er det to hovudtypar; dei lause og dei faste. Med lause kulturminne meiner ein gjenstandar og objekt som kan flyttast rundt, til dømes inventar i bygningar, gjenstandar frå utgravingar og bilete. Slik blir kulturmiljø definert i kulturminnelova 2: Med kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng. Når kulturminna er del av ein større heilskap, kallar ein det altså eit kulturmiljø. Eit kulturmiljø kan vere eit landskap som er verdt å verne i seg sjølv, og der verdifulle bygningar, tekniske anlegg og andre menneskeskapte innslag bidrar til å gjere landskapet rikare. Mål og organisering Austrheim kommune har følgjande mål for kulturminneplanen: Planen skal auke kunnskapen om og interessa for kulturminner gjennom fokus på formidling, og prioritere særs viktige kulturminne- og eller kulturmiljø. Planen skal skape føreseielege tilhøve for eigarar av kulturminne, og informere om tilskotsordningar. Planen skal synleggjere potensiale for bruk av kulturminne gjennom vern til næringsføremål. Planen skal skape eit godt grunnlag for ei heilskapleg kulturminneforvaltning, mellom anna til bruk i samband med planarbeid og byggesakshandsaming. Planen skal skape grunnlag for prioritering av budsjettmidlar. Planen skal bidra til å styrkje samhandlinga mellom eigarane av kulturminne, frivillige lag- og organisasjonar og kommunen. Rådmannen foreslår følgjande organisering av arbeidet: Formannskapet vert styringsgruppe for kulturminneplanen. Ei administrativ, tverrfagleg arbeidsgruppe koordinerer og gjennomfører planprosessen. Denne gruppa består av avdelingsleiar kultur, avdelingsleiar plan, prosjektleiar utvikling og assisterande rådmann, samt to representantar frå Kyst- og sogelaget. I arbeidet vil ein nytte eksterne ressursar, både fagpersonar frå kulturverntenesta i Nordhordland, Hordaland fylkeskommune og eventuelt andre, og lokale lag og organisasjonar, spesielt Kyst- og sogelaget, men også andre kan vere aktuelt.

12 Prioriteringar i kulturminneplanarbeidet Kulturminne er ikkje-fornybare ressursar og kan ikkje erstattast om dei vert øydelagde. Det er likevel ikkje mogleg og heller ikkje eit mål å ta vare på alt. I staden bør ein sikra eit representativt utval av kulturminne som viser det typiske og særmerkte for kommunen frå ulike epokar, sosiale lag, næringar og etter ulik byggjeskikk og arkitektur. Ein bør også ta vare på ein del av dei heilt spesielle kulturminna som det kanskje berre fanst eitt eller nokon få av. Fokus bør vera på det som er særmerkt for vår kommune eller vårt område. For å sikra at ein gjer det rette utvalet, er ein kulturminneplan med oversikt og prioritering av kva for kulturminne ein ynskjer å ta vare på eit naudsynt verkty. I arbeidet med ein slik plan vil det også vera naturleg å sjå utover kommunegrensene til dei andre nordhordlandskommunane i val og prioriteringar av kulturminne, og slik få ei meir heilskapleg regional kulturminneforvaltning. Kulturminneplanen vil primært ta føre seg materielle kulturminne og kulturmiljø som er faste. Vidare handsaming av lause materielle kulturminne, altså gjenstandar, og immaterielle kulturminne vert ein del av handlingsplanen. Utover å vera ein reiskap for forvaltning av kulturminne, er formåla med kulturminneplanen å setja kulturminne på dagsordenen, auka kunnskapen og kjennskapen til kulturminna i kommunen, skapa føreseielege tilhøve for eigarar av kulturminne og synleggjera potensiale for bruk av kulturminna i kommunen. Det er svært viktig å involvera flest mogleg i planprosessen, ikkje minst fordi dette er ein plan som også gjeld kulturminne i privat eige. For å sikra kulturminne og -miljø etter plan- og bygningslova vil vurderingane i kulturminneplanen seinare følgjast opp i reguleringsplanar, i arealdelen i kommuneplanen og takast omsyn til i alt planarbeid og byggesakshandsaming. Rådmannen meiner difor at trass i at planen skal vera ein temaplan, bør ein i hovudsak følgja prosesskrava til kommunedelplanar i plan- og bygningslova. Austrheim kommune har mange kulturminne. I kulturminnedatabasen Askeladden finn me arkeologiske kulturminne som er eldre enn 1537 og ein del skipsvrak frå 18- og 1900-talet. Mellom dei arkeologiske funna er det ein konsentrasjon på steinalderen. SEFRAK-registeret inneheld opplysningar om bygningar og ruiner som er eldre enn I Austrheim er det spesielt bygg knytt til landbruk og fiske som er registrert. Det som er registert i Askeladden og SEFRAK er ikkje komplett. I nokre spesielt interessante område kan det difor vere ynskjeleg i samarbeid med fylkeskommunen å få arkeologar til å sjå nærare på for å utfylle Askeladden-registreringane. I tillegg er det løyvd pengar til arkeologiske utgravingar på Fonnes i samband med ny områdeplan. Når det gjeld SEFRAK, er det behov for å foreta ein gjennomgang av dette i samarbeid med Kyst- og sogelaget. I tillegg kjem andre kulturminne som til dømes veganlegg, kaiar, båtar og gjenstandssamlingar, samt nyare tids kulturminne (1900-i dag), mellom anna det som kan karakteriserast som industrielle kulturminne. Såleis vil talet på registrerte kulturminne auke noko gjennom det kartleggingsarbeidet som må gjerast. Når registreringsarbeidet er fullført, må det takast ein gjennomgang for å foreta vurdering av verdisetting og gjere prioriteringar.

13 Det vil ikkje verte teke ein gjennomgang av immaterielle kulturminne for registrering, vurdering og prioritering, fordi planen då vil verte for omfattande. Slike kulturminne er likevel viktige, og vil verte følgd opp som tiltak i handlingsdelen. Til trass for forventa auke i talet på registrerte kulturminne, ligg heilskapsbiletet likevel fast: Austrheim er kjenneteikna av særs mange spor frå jeger- og fangskulturen i steinalderen og er ein kystkommune med mange kulturminne knytt til fiske og sjøfart. Rådmannen ynskjer difor at planen prioriterer og satsar spesielt på steinalder og kystkultur. I kystkulturomgrepet legg ein ikkje berre det marine og maritime, men også fiskarbonden i breiare forstand. Disposisjonsskisse Det vert lagt opp til at planen vert dels kronologisk og dels tematisk med følgjande skisse over kva som bør med: I: Arkeologiske kulturminne Steinalderen Bronsealder mellomalder (ca f. kr. 1537). II: Kystkultur Sjøbuer og naust Fiske og fangst Kaiar og handelsplassar Skipsvrak Fyr Seglingsmerke III: Landbruk Tun Bustadhus Løer Potetkjellarar Kvernhus og stemmegardar Uteflorar og torvhus Steingardar, gjerdemerke, geilar og rydningsrøyser Sag Ishus IV: Religion, organisasjonsliv, offentlege bygg og kommunikasjon Skular og andre offentlege bygg Tingstove Kyrkja og kyrkjegardar Bedehus Andre forsamlingshus

14 Vegar og stiar Postkontor V: Industrielle kulturminne Småverksemder Hermetikkfabrikkar Verft Mongstad VI: Forsvars- og krigsminne Selsøy VI: Liste over kulturminne VII: Handlingsplan Skjøtsels- og formidlingstiltak av prioriterte kulturminne og kulturmiljø. Vidare arbeid med lause materielle (gjenstandar) og immaterielle kulturminne. Det må utarbeidast kart der kulturminne er plotta inn, men det må vurderast nærare om ein skal ha eit for kvart tema eller eit oversiktskart med dei viktigaste kulturminna. I arbeidet med planen må det også gjerast nokre val knytt til viktige kulturminner og miljø som kan utnyttast i formidlingssamanheng, både i sjølve planen og når det gjeld oppfølging i handlingsdelen. Framdriftsplan Det vert lagt opp til følgjande framdriftsplan: Tiltak/aktivitet Tid Kven Utarbeiding av planprogram September 2014 Arbeidsgruppa Melding om oppstart og Oktober/november 2014 Formannskapet utlegging av planprogram på høyring Slutthandsaming av Desember 2014/januar Formannskapet/kommunestyret planprogrammet 2015 Arkeologisk kartlegging av aktuelle område Haust 2014 vår 2015 Arbeidsgruppa og Hordaland fylkeskommune Kartlegging av bygningar og andre kulturminne Haust vår 2015 Arbeidsgruppa og Kyst- og sogelaget Verdisetting og prioritering August 2015 Arbeidsgruppa Utarbeiding av planutkast Arbeidsgruppa Statusgjennomgang Vår 2015 Formannskapet Planframlegg ut på høyring Haust 2015 Formannskapet Slutthandsaming av planen Desember 2015 Kommunestyret

15 Sakspapir Saksnr Utvalg Type Dato 243/14 Formannskapet PS Kommunestyret PS Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Asbjørn Nagell Toft FA - L12, HistSak - 11/68 14/318 Løyving til kostnadar med utarbeiding av Områdeplan- Nordre Fonnesvågen etter 1. gongs offentleg ettersyn Vedlegg: Nordre Fonnesvågen-områdeplan - resultat frå marinarkeologiske registreringar Oversendingsmail Nordre Fonnesvågen - fylkesvegarbeid, timeforbruk Skisse 01 - ny kurvatur Endringsmelding 2 Arbeid fram til nytt offentlig ettesryn Oversendingsmail Arbeider med fylkesveg Arkeologiske undersøkingar - kostnadsoverslag Nordre Fonnesvågen-Arekologiske undersøking i sjø Dialogmøte Austrheim kommune og Hordaland Fylkeskommune 01. Innspel med motsegn - Nordre Fonnesvågen - Områdereguleringsplan - PlanID Oversendingsmail Uttale frå Statens vegvesen Innspel til områdeplan Nordre Fonnesvågen Oversendingsmail Kopi vegteikningar ved regulering av riks- og fylkesveg Framlegg til vedtak: Austrheim kommune løyver kr til det vidare planarbeidet med områdeplanen for Nordre Fonnesvågen. Finansieringa vert teke frå konto , løyving til trafikksikringstiltak. Grunngjevinga for vedtaket er gjeve i saksutgreiinga.

16 Saksopplysninger: Områdeplan for Nordre Fonnesvågen har vore på 1. gongs offenleg ettersyn. Det er kome inn merknadar frå private og offentlege instansar til dette planarbeidet. Statens vegvesen som regional sektorstyresmakt innan vegsaker har kome med ein omfattande merknad og motsegn til planarbeidet knytt til det offenlege vegnettet knytt til fylkesvegen. Det har og kome merknadar frå Fylkesmannen i Hordaland og Hordaland Fylkeskommune som må løysast i det vidare planarbeidet. For å få planarbeidet vidare med ei god framdrift slik at bygging kan skje her må planmaterialet reviderast på plankart og illustrasjonsplan. Revidering av ROS og konsekvensutgreiinga må og gjennomførast. Føresegner knytt til områdeplanen må og reviderast. Austrheim kommune hadde møte med planleggingsfirmaet SWECO den 21. oktober der vidare framdrift vart drøfta. Dei sendte etter møtet eit notat «Endringsmelding» der skildringa av endringa, aktivitet med timeliste og framdrift vart teke opp. Dei la og ved ei plankart med førebels vegliner som viser kor fylkesvegen i området må planleggjast for å få dette til planfagleg sett og i tråd med håndboka til Vegdirektoratet. Planarbeidet elles: Bergen Sjøfartsmuseum har den oktober gjort marinearkeologiske undersøkingar i dette området. Konklusjonen frå undersøkingane er at det ikkje vart gjort funn som omfattast av Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminne, 14. Deira arbeid er stipulert til om lag kroner. Dette marinarkeologiske arbeidet vart sett som eit krav til planarbeidet i høyringsrunden i samband med offentlege ettersyn. På grunn av ver og vind og det at vinteren nærma seg vart det avgjort at dette arbeidet skulle gjerast samstundes med dei andre arekologiske undersøkingane ei området. Hordaland fylkeskommune har elles opplyst at Austrheim kommune er økonomisk ansvarleg for eventuelle følgjeskader som følgje av sine arkeologiske undersøkingar som no er ferdiggjort. Vurdering: Rådmannen ser at det er naudsynt for å områdeplanen for Nordre Fonnesvågen ferdig etter 1. gongs offentleg ettersyn er det no trong for ei tilleggsløyving på kr til det vidare planarbeidet. Det står kroner att av desse midlane i dag. Rådmannen vil peike på at for å få områdeplanen for Nordre Fonnesvågen godkjent må kommunen leiga inn vegfagleg kompetanse frå SWECO som har fått tildelt dette planarbeidet. Det er særleg planarbeid knytt til fylkesveg 565 Austrheimsvegen som gjer dette planarbeidet omfattande. Her må det lagast naudsynte teikningar etter vegesenet si handbok R700. Dette kravet kom til alle kommunar i juni 2014 etter denne områdeplanen vart sendt på offenleg ettersyn. Planarbeidet for vegløysinga her med gang- og sykkelveg og overgang er naudsynt for at kommunen etterpå skal gjennomføra trafikksikringstiltak i planområdet knytt til fylkesveg 565. Rådmannen meiner at det difor er naudsynt no å nytte midlar som er løyvd som tilskot til trafikksikring i Austrheim kommune for å få dette viktige tryggingstiltaket på plass her. Etter at områdeplanen er godkjent vil det koma ein del nye hus og aktivitet i Nordre Fonnesvågen vil auka, det gjer at dette planarbeidet knytt til fylkesvegen her vert svært viktig for å tryggja dei mjuke trafikkantane i området. Merkanden frå Statens vegvesen ligg ved i saka. Den viser kva slags planarbeid som skal gjerast. Revideringa av dette planarbeidet vil Austrheim kommune sine fagfolk gjera. Det gjeld oppsummering av merknadar og kommentarar av merknadane frå offenleg ettersyn og revidering av reguleringsføresegner. Austrheim kommune vil og gjera eit oppmålingsarbeid med å måla inn eksisterande situasjon på fylkesvegen. Rådmannen meiner at arbeidet knytt til revidering av planarbeidet knytt til fylkesveg 565, plankart

17 elles i planområdet, illustrasjonsplan, ROS og konsekvensutgreiing bør det innhentast bistand frå planfirmaet SWECO. Austrheim kommune stipulerer dette til å vera på om lag kroner, om lag 239 timeverk. I tillegg kjem kostnaden med dei marinearkeologiske undersøkingane som er stipulert til om lag kroner. Til saman om lag kr Alt dette må gjerast for å føra områdeplanen framover mot godkjenning. Rådmannen vil peike på at administrasjonen har hatt konstruktive møte med både vegevesen, Fylkesmannen i Hordaland og fylkeskommunen i denne planprosessen. Rådmannen vil peike på at det kan koma fleire kostnadar på sikt her. Rådmannen viser til skrivet datert frå Hordaland Fylkeskommune med overskrift «Oversending av kostnadsoverslag for arkeologisk registrering -Områdeplan - Nordre Fonnesvågen - Austrheim kommune». Sluttarbeidet er gjort med desse arkeologiske registreringane her, men det er knytt ein del kostnadar til grøfting, tilsåing m.m på grunneigarar sine eigedommar her som kommunen i dag ikkje har oversikt over. Hordaland fylkeskommune har her opplyst at tiltakshavar er økonomisk ansvarleg for eventuelle følgjeskader som følgje av sine undersøkingar. Storleiken på dette beløpet er såleis pr. dags dato usikkert, men rådmannen vil peike på at dette ikkje vil verta noko stort beløp ogme veit meir om dette i løpet av våren Rådmannen vil elles peika på at i samsvar med god fovaltningsskikk og effektiv saksgang er det viktig å tryggja framdrifta i dette kommunale planarbeidet. Målet er å ha ein godkjent områdeplan i Nordre Fonnesvågen til sommarferien Utbygginga her vil kunne generera bustadbygging, naust og fleire småbåthamner her, men og tryggja tilkomsten til sjø og strand både for ålmenta og private på ein god måte. Ein framtidsretta fylkesveg med gang- og sykkleveg og overgang vert altså planlagt i samband med dette arbeidet. Etter planarbeidet er gjort må Austrheim kommune få med fylkeskommunen og andre aktørar med i eit speiselag for å få dette veganlegget bygd ferdig og i tråd med områdeplanen. Dette arbeidet vil verta prioritert og gjort i samband med ein VVA-plan i området. Rådmannen rår til at det vert løyvd kr til det vidare planarbeidet i samband med å få planen på 2. gongs ettersyn, og så vidare mot ei endeleg godkjenning av Områdeplanen for Nordre Fonnesvågen. Konklusjon: Austrheim kommune løyver kr til det vidare planarbeidet med områdeplanen for Nordre Fonnesvågen. Finansieringa vert teke frå konto , løyving til trafikksikringstiltak. Grunngjevinga for vedtaket er gjeve i saksutgreiinga.

18 STIFTELSEN BERGENS SJØFARTSMUSEUM Hordaland Fylkeskommune Kulturavdelinga (sendast kun på e-post) Dykkar ref. Vår ref. 14/1013/966 M Bergen, Vedr. Nordre Fonnesvågen - områdeplan Resultat frå marinarkeologiske registreringar. Vi viser til tidligare korrespondanse i saka. Museet varsla krav om marinarkeologiske undersøkingar i fråsegn dagsett Bergens Sjøfartsmuseum gjennomførte dei marinarkeologiske undersøkingane i reguleringsområdet. Konklusjonen frå undersøkingane er at det ikkje vart gjort funn som omfattast av Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminne, 14. Vi har elles ingen andre merknader til reguleringa. Det er mogleg at det kan ligge kulturminne i det aktuelle området. Vi gjer derfor merksam på at tiltakshavaren pliktar å gje melding til museet dersom ein under arbeid i sjøområda finn skipsvrak, keramikk eller andre marine kulturminne. Dersom kulturminne på sjøbotnen kan bli råka av tiltaket, må arbeidet under vatn straks stoppast. Verksemda må i så fall ikkje takast opp att før museet har undersøkt og eventuelt frigjeve området. Eventuelle brot på desse vilkåra vil være i strid med føresegnene i Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminne. Med vennlig helsing for STIFTELSEN BERGENS SJØFARTSMUSEUM Eirik Søyland Sakshandsamar marinarkeologi Direkte telefon: E-postadresse: Postadresse Postboks Bergen E-post: Hjemmeside: Kontoradresse Haakon Sheteligs plass Bergen Telefon: Bankgiro Org.nr MVA

19 Fra: Eirik Herdlevær Søyland Sendt: 4. november :29 Til: Asbjørn Nagell Toft Kopi: Heidi Handeland Emne: RE: Nordre Fonnesvågen-områdeplan Vedlegg: Austrheim.Norde-Fonnesvågen.omr.sluttbrev.pdf Vedlagt ligger ny uttale etter endt undersøkelse, rapport og faktura blir ettersendt senere i uken. For stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum Eirik Søyland Saksbehandlar/Marinarkeolog >-----Original Message----- >From: Asbjørn Nagell Toft >Sent: Sunday, October 12, :47 AM >To: Eirik Herdlevær Søyland >Subject: SV: Nordre Fonnesvågen-områdeplan > >Flott. Me talast. > >Mvh. > >Asbjørn > >-----Opprinnelig melding----- >Fra: Eirik Herdlevær Søyland >Sendt: 8. oktober :29 >Til: Asbjørn Nagell Toft >Emne: Re: Nordre Fonnesvågen-områdeplan > >Hei, >Det blir ingen problem å få det gjennomført innen Trolig kan vi klare det >relativt raskt. Jeg kan gi en tilbakemelding i neste uke når jeg er tilbake fra >feltarbeid. > >Mvh >Eirik Søyland > >8. okt :26 skrev =?ISO ?Q?Asbj=F8rn_Nagell_Toft?=

20 følgende: >Til Erik Søyland > >Takk for oversikta over budsjett de sendte Austrheim kommune i saka. Eg set >pris på om marin arkeologiske arbeidet vert gjort no i oktober eller innan >desember og i inneverande budsjettår 2014.Fint om eg får tilbakemelding her. > >Mvh. > >Asbjørn N. Toft >avdelingsleiar > >Fra: Eirik Herdlevær Søyland >Sendt: 6. oktober :13 >Til: Asbjørn Nagell Toft >Kopi: Vigdis Berge >Emne: RE: Fonnesvågen > >Vedlagt ligger budsjett for undersøkelse. Dette er et maksimumsbudsjett og >vi fakturerer bare medgåtte utgifter. > >For stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum > >Eirik Søyland >Saksbehandlar/Marinarkeolog > >www.facebook.com/sjofartsmuseum<http://www.facebook.com/sjofartsm >useum> > > > > >From: Vigdis Berge >Sent: Thursday, October 02, :31 AM >To: Eirik Herdlevær Søyland >Subject: SV: Fonnesvågen > >Fint om de kan sende eit kostnadsoverslag til kommunen, eller minne dei på >undersøkingane. De kan ta kontakt med >mmune.no> > >Med helsing > >Vigdis Berge >Arkeolog Spesialrådgjevar >Kultur- og idrettsavdelinga Seksjon for kulturminnevern og museum

21 Fra: Sandø Jørgen Sendt: 28. oktober :11 Til: Asbjørn Nagell Toft Kopi: Mastervik Mats; Våge Irene Emne: SV: Nordre Fonnesvågen - Fylkesveiarbeider Hei igjen! Ser at referanse til timer og timeforbruk kan være litt forvirrende siden du ikke har fått et totalt oppsett fra oss enda. Mitt poeng var at det antatte timeforbruket, som jeg skisserte grovt til deg i møte og som jeg har konkretisert til Mats og Irene, foreløpig ser ut til å være en rett antakelse. Du får oversendt en total oversikt for alt arbeid og antatt timeforbruk fra oss i morgen. Med vennlig hilsen Jørgen Sandø Fagsjef Samferdsel Divisjon vest Mobil Please consider the environment before printing this . Sweco Norge AS Storetveitvegen 98 NO-5072 Bergen Telefonnummer Fra: Sandø Jørgen Sendt: 28. oktober :06 Til: Asbjørn Nagell Toft Kopi: Mastervik Mats; Våge Irene Emne: Nordre Fonnesvågen - Fylkesveiarbeider Hei, og takk for sist. Jeg fikk tilbakemelding om å sette i gang arbeidene med fylkesveien, så jeg har startet opp med de første punktene ifølge arbeidsopplegget jeg skisserte på møtet. Utfordringen min blir å få tid til dette, så jeg er avhengig av å ta dette når det er litt slakk i de andre prosjektene jeg også jobber med. Jeg legger ved en skisse fra «skissefase 1» der jeg viser en mulig horisontalkurvatur for fylkesveien som tilfredsstiller de fleste av SVV sine parametere for utforming av denne type veg. Her har jeg ukritisk lagt på et fysisk skille og dobbeltsidig gang- og sykkelveg for å vise arealbehovet for dette. Lengden på disse er ikke tatt stilling til nå. Jeg vil bemerke at dagens fortau langs fylkesvegen vel er Statens vegvesen sitt verk? Den er vel i alle fall godkjent av SVV i sin tid, men denne løsningen er da den samme som de nå understreker at IKKE er lov langs denne vegen.

Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2.

Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2. Innhald Del 1 Planen sitt føremål, innhald og rammeverk... 4 1. Mål for planarbeidet... 4 2. Bakgrunn og føremål... 5 2.1. Bakgrunn... 5 2.2 Føremål... 6 2.3 Vurdering av krav til planprogram og konsekvensutgreiing

Detaljer

RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra:

RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra: RETTLEIAR FOR UTARBEIDING AV REGULERINGSPLANAR Luster kommune 08.03.2011 Sist endra: Innhaldsliste 1: Kvalitetssikring... 3 2: Om rettleiaren... 3 3: Kommunen si rådgjeving m.m.... 3 3.1: Oppstartmøte...

Detaljer

Møtebok for Utval for drift og utvikling

Møtebok for Utval for drift og utvikling Meland kommune Møtebok for Utval for drift og utvikling Møtedato: 02.12.2014 Møtestad: Meland rådhus formannskapssal Møtetid: 16:00 20:00 Møtet vart styrt av utvalsleiar Atle Håtuft. Medlemmane var innkalla

Detaljer

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for

BILDE. Planomtale. Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027. for Planomtale for Kommuneplanen sin arealdel 2015-2027 BILDE Arkivsak 12/89 PlanID 201403 Vedtatt XX.XX.XXXX av XXXXXXXX Forslag ved Offentlig ettersyn, 26.05.2015 Sluttbehandling, dato Innhald Innleiing...

Detaljer

Innkalling Formannskapet

Innkalling Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Formannskapet Møtedato: 03.09.2014 Møtested: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 Sak om Høyring - regional kulturplan for Hordaland vert teken opp i møte. Orientering om

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 09.12.2014 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for

Detaljer

BOKN KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR BOKN 2010-2022. UTKAST TIL PLANPROGRAM. HØYRINGSPERIODE 7. JULI 15. SEPTEMBER 2009.

BOKN KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR BOKN 2010-2022. UTKAST TIL PLANPROGRAM. HØYRINGSPERIODE 7. JULI 15. SEPTEMBER 2009. BOKN KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR BOKN 2010-2022. UTKAST TIL PLANPROGRAM. HØYRINGSPERIODE 7. JULI 15. SEPTEMBER 2009. Føreord Dette planprogrammet er utarbeidd i samband med rullering av kommuneplanens areal-

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtestad: 1. etg, Samfunnshuset i Volda Dato: 28.02.2013 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Orientering om Fairtrade Volda/Ørsta Orientering om barnevernprosjektet Medlemar som

Detaljer

FEDJE KOMMUNE Formannskap. Møteinnkalling

FEDJE KOMMUNE Formannskap. Møteinnkalling FEDJE KOMMUNE Formannskap Møteinnkalling Møtedato: Møtestad: Møtetid: Sendt til: Kl. 21.01.2014 Sosiale rommet i fleirbrukshallen 16:00 Formannskapet, 1. varamedlem, partia v/leiar, kontrollutvalet, biblioteket

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy

Møtebok for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Møtedato: 15.01.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode

Detaljer

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune

Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Helgøya/Klavelandet/Purkehola-Uførevika, Flora kommune Detaljreguleringsplan For gbnr. 81/1, 80/2 m.fl. Flora kommune Planomtale med ros-analyse, føresegner og plankart PLANFORSLAG TIL OFFENTLEG HØYRING Flora kommune Detaljreguleringsplan for gbnr. 81/1, 80/2

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00).

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00). MØTEINNKALLING Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 19.12.2013 kl. 09:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget

Detaljer

Innkalling av Teknisk utval

Innkalling av Teknisk utval Masfjorden kommune Innkalling av Teknisk utval Møtedato: 18.06.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Terje Kallekleiv per tlf. 56166293, sms til 94506939 eller per

Detaljer

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002

Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002 Planomtale Lindås kommune, Knarvik del av gnr 188 Områdeplan for Knarvik sentrum Plan ID 1263 201002 Vedteken av Kommunestyret den 18. juni 2015, sak 59/15 Innhald 1 Innleiing... 5 2 SAMANDRAG... 5 3 BAKGRUNN

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy

Møtebok for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Alver hotell Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode Hervik

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 08.10.2014 Møtested: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

KDP Ørsta sentrum og Hovdebygda

KDP Ørsta sentrum og Hovdebygda ØRSTA KOMMUNE Kommunedelplan: Ørsta sentrum og Hovdebygda Planomtale Plannamn KDP Ørsta sentrum og Hovdebygda Nasjonal ArealplanID 1520 2012007 Saksnummer 2012/1410 Utarbeida av Ørsta kommune Utarbeida

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 05. november 2012 201112482-13/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM

REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM AURLAND KOMMUNE, FRAMLEGG VINTER 2013 Framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum Side 1 av 31 INNHALD INNLEIING... 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 4 PLANSTATUS...

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumsalen, Stord rådhus Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og

4.3 Grønstruktur, plan- og bygningslova 11-7, pkt 3... 37 4.3.1 Naturområde og friområde... 37 4.3.2 Turdrag... 37 4.4 Landbruks-, natur- og GODKJENT AV KOMMUNESTYRET 17.06.2015 INNHOLD 1 Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn og føremål... 4 1.2 Planavgrensing... 4 2 Meland i framtida... 5 2.1 Våre verdiar og målsetjingar... 6 3 Arealvurderingar... 7

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 12.11.2014 Møtested: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 18.09.2014 Møtestad: Skjærgårdsfisk Visningssenter, Marøy Møtetid: 18:00 Saksliste: Saksnr Tittel 032/2014 Meldingar og referatsaker 033/2014

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2218-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Einar Myster Postboks 153 6859 SLINDE

Detaljer