KK har derfor trukket linjer bakover til opprettelsen av stiftelsen i 2003, før Stiftelsesloven fra 2002 hadde trått i kraft.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KK har derfor trukket linjer bakover til opprettelsen av stiftelsen i 2003, før Stiftelsesloven fra 2002 hadde trått i kraft."

Transkript

1 1 Besvarelse fra Kontrollkomiteen i Lions Norge til stiftelsen Det er mitt valg, på oppdrag GJENNOMGÅ DISPONERINGER SOM STYRE I STIFTELSEN HAR GJORT, gitt 24. MARS Innhold: side 1. Oppdraget Kort resymé med hovedkonklusjon Stiftelsen Vedtekter, instrukser og protokoller Vedtak om LRF Likviditet og økonomistyring Konklusjon og konflikt til overflata 28.august Kontrollkomiteens medlemmer; Narvik, Notodden, Hamar, Knut Eirik Wollan. (sign) Bjarne Bakken. (sign) Kåre Rise. (sign)

2 2 1. Innledning om oppdraget. Styret i stiftelsen Det er mitt valg (DMV) ba 24.mars 2015 Kontrollkomiteen (KK) i Lions Norge å gjennomgå disponeringer som tidligere styre i Stiftelsen har gjort. Styret viser til henstillingen fra Guvernørrådet (GR) i Lions Norge, som sier: Guvernørrådet henstiller styret i Stiftelsen Det er mitt valg om å be kontrollkomiteen gå gjennom det som har skjedd, herunder granske regnskapene. GRL anbefalte KK å ta oppgaven, selv om stiftelsene ligger utenfor komiteens arbeidområde. KK fant det meningsløst å gjennomgå kun handlingene til det siste styret, som fungerte fra 20.november 2014 til 4.mars Samtidig definerte KK at bakgrunnen for gjennomgangen berører handlinger både i styret i DMV og i GR. I tillegg mener KK at stiftelsens historie kan være nyttig bakgrunn for disponeringer i nyere tid. KK har derfor trukket linjer bakover til opprettelsen av stiftelsen i 2003, før Stiftelsesloven fra 2002 hadde trått i kraft. KK baserer sine vurderinger på innhenting av skriftlig informasjon i protokoller/referater og sakspapirer, i e- poster og ved en rekke samtaler med berørte nøkkelpersoner. Informasjonen er å finne på ulike steder, uten noe samlet arkiv, ingen samlet skriftlig dokumentasjon. KK har således samlet en god del muntlig informasjon, som i den grad vi har lykkes er blitt sammenholdt fra flere ledd. KK vurderer formaliteter og hvordan ting er behandlet og gjennomført, og har ingen mening om politiske valg. 2. Kort resymé med hovedkonklusjon. KK fikk oppdraget 24. mars 2015 og har arbeidet for å kunne gi sin besvarelse før RM 27. mai Stiftelsen DMV og Lions Norge fikk en åpen konfrontasjon 28. august Denne var tuftet på Lions misnøye med retningen DMV gikk i, både med veivalg og mangel på økonomisk styring, som etter GRLs mening brøt med Lions vedtatte planer. DMVs styreleder avviste dette og viste til vedtekter som partene hadde vedtatt i Samarbeidet mellom DMV og Lions har så langt KK har funnet fungert tilfredsstillende fram til Når det oppstår uoverensstemmelser kan det være nyttig med dokumentasjon til hjelp i å finne hva som er besluttet og ikke. KK har funnet mye uformelle avtaler og beslutninger som ikke er dokumentert hos noen av partene. Dette omfatter avtaler om lån, innkjøp av tjenester, hva som er besluttet i møter og samtaler. Dette er svakhet som KK anbefaler partene å endre. Økonomistyring har vært sentrale uavklarte temaer mellom partene. KK mener å ha fastslått at økonomiske konsekvenser ved iverksetting av tiltak ikke er tilstrekkelig belyst før igangsetting. På samme måten har det vært for enkelt i DMV å forskuttere inntekter, fra ventede, men ikke sikre inntekter. Formålet DMV ved LRF 2015 kan ha vært den utløsende faktor for konflikten. DMV satset offensivt på støttemateriell for aksjonen, utvikle kurs og materiell og forberede seg på tida etter at LRF-midlene var oppbrukt. Lions på sin side var opptatt av å planlegge hvordan de sammen med DMV skulle sikre framtida. Felles for begge var at de arbeidet hver for seg, og med ulike forventninger og løsninger medførte dette uoverensstemmelser. DMV følte innblanding i sitt ansvarsområde og Lions mente at DMV gikk i feil retning. KK mener dette var en viktig faktor for konflikten, og anbefaler partene som har et så viktig felles tiltak som MITT VALG, å arbeide sammen for omforenede løsninger i stedet for å sitte på hver sin tue. En viktig faktor

3 3 er å ha en løpende dialog og en felles, kjent og akseptert dokumentasjon, som partene innretter seg etter. Et vedtak gjelder inntil det er endret. KK understreker at de i arbeidet ikke har funnet noe i økonomien eller regnskapet som på noen måte inneholder misligheter eller gir mistanke om det.. Underskuddet for 2014 er framkommet ut fra disposisjoner som er gjort innenfor den virksomheten som DMV driver. Avslutningsvis beklager KK slik konflikt som tar mye energi, som vi igjen skulle sett brukt mer positivt. Når biter av hele prosessen blir brukt til sterke konklusjoner, beskyldninger og delvis sjikane er det sterkt å beklage. Derfor er KKs sluttord i resymeet: - La oss basere framtida på et utdrag fra Lions etiske norm: LA OSS BYGGE OPP. 3. Stiftelsen. Etter konkursen i Det er mitt valg (Lions Quest) i 2003 var Lions Norge opptatt av å finne en hensiktsmessig måte å sikre videre tilbud av de gode kursene til barn og ungdom. Valget falt på en stiftelse, som Lions Norge opprettet ved et stiftelsesbrev av 18. desember 2003 og tilhørende vedtekter og med en stiftelseskapital på kroner. Stiftelsens navn er Det er mitt valg. DMV har rettighetene fra LCIF til kursene i Norge. I vedtektene hadde DMV og Lions Norge (Lions) definert hver sine funksjoner. I de første vedtektene var det definert at Lions skulle oppnevne styret. I årene etter opprettelsen av DMV ble vedtektene endret. Siste endring, som GR har godkjent var i I disse heter det bl.a. at styret skal oppnevnes av det sittende styret i stiftelsen, med forelegg for GR. KK har informasjon om at da Stiftelsesloven tråtte i kraft i 2005 ble habilitetskravet klarere. Helsedirektoratet informerte DMV ved to anledninger om at de, med den nærhet stiftelsen hadde til oppretteren (Lions) av stiftelsen, hadde vanskeligheter med å innvilge den årlige søknaden om støtte. Endringen av vedtektene i 2011 må ses i sammenheng med endringsbehov over tid, som ble oppdatert med godkjennelse i GR i februar Vedtekter, instrukser og protokoller. Vedtektene har løpende vært sovende, partene har etterlevd de til en hver tid omforenede vedtekter. Samarbeidet mellom Lions og DMV har fungert rimelig godt over tid, uten særlig behov for å slå opp i vedtektene. Både Lions og DMV har hatt en felles målsetting om at kursene skal være attraktive og at flest mulig skal få nytte av dem. Vedtektene kom opp som et stridstema i 2014, når partene var uenig i veivalg for DMV. KK oppfatter at GR da mente at DMV hadde for stor selvstendighet i veivalg og styring av stiftelsen, samtidig som de var uenige i stiftelsens disposisjoner. Stiftelsen på sin side viste til sine vedtekter, hvor selvstendigheten, friheten og ansvaret er tillagt stiftelsens styre. Det heter i vedtektene bl.a. Styret er ansvarlig for stiftelsens organisering og drift. Styret skal påse at man har tilfredsstillende budsjett, regnskapsførsel, økonomisk forvaltning, samt kontorrutiner som gir styret muligheter til å kontrollere den løpende drift. KK forholder seg til de vedtektene partene hadde godkjent og som fram til 2014 ikke er registrert å være noe problem. Vedtekter for stiftelser skal godkjennes av Stiftelsestilsynet (Tilsynet). Vedtektene fra 2011 ble ikke sendt Tilsynet før september 2014 og endringene ble godkjent

4 4 KK fastslår at dette formelt var feil fra stiftelsen. Likevel tillegger ikke KK dette noe vekt i saken, da partene over tid har arbeidet etter disse vedtektene, som de begge var enige om i Det er ingen dokumentasjon med ønske om endringer før høsten I tilsettingskontrakten for daglig leder vises det til arbeidsreglement for DMV. Dette dokumentet er ukjent, men det foreligger en stillingsbeskrivelse for daglig leder. Denne gir ansvarsområder og enkelte fullmakter. Styreleder i DMV har vært på formøter, uten agenda og uten referat, ved AUs møter,. KK oppfatter disse møtene som informasjonsutveksling uten føringer eller avtaler om tiltak fra noen av partene. Tidligere har MD NAC deltatt i styremøtene i DMV, og fra januar 2014 har AGRL/GRL og NAC deltatt i disse møtene. KK ser ikke noen synspunkter/innspill fra Lions representanter i referatene /protokollene fra disse møtene. KK oppfatter at disse tilstedeværelsene i begge foraene ikke har vært brukt til så betydningsfulle innspill eller avtaler at de er protokollert noe sted. Samarbeidet og saksbehandling synes for KK å ha vært relativt uformelt, både innad og i samarbeidet. I DMV inneholder protokollene i stor grad omtale av saker og meninger, svært lite om økonomi, lite om tiltak for å endre/bedre forhold og svært få vedtak eller konklusjoner. På den måten vurderer KK at oppfatningene etter en diskusjon gjerne kan være ulike, og hva skjer så videre? Beslutninger kan ha oppstått etter møtene. Så viktige ting som økonomiske forpliktelser, bestillinger eller opptak av lån synes å ha skjedd uten vedtak i styreprotokoller. Samspill med DMV skjer også uformelt i Lions. Vi finner ikke innvilgelse av lån til stiftelsen protokollert i perioder bakover, før det er protokollert et lån i mars i På samme måte finner ikke KK protokollerte vedtak angående viktige DMV-saker i GR høsten 2014 og februar/mars Det foreligger ingen protokoll fra GR om mistillit til DMV og heller ikke om Lions innstilling til nytt styre i DMV fra mars KK fastslår at det her er store forbedringspotensialer. Det må skrives og arkiveres referater og protokoller fra møter hvor partene har saker som berører hverandre eller hvor de er i felles møter, for å ha oversikt og en felles oppfatning av hendelser. KK minner om at MITT VALG er avhengig av at stiftelsen og Lions samarbeider godt for å sikre en langsiktig løsning. Det er derfor viktig at samarbeider fungerer, og at partene finner felles løsninger for å nå dette målet. Da må vedtekter, instrukser og referater/protokoller brukes som et tjenelig verktøy og ikke som en blokkering for et fruktbart samarbeid. Til syvende og sist er det kanskje personene, og deres evne til å samarbeide, som er viktigere enn de til enhver tid foreliggende verktøy. 5. Vedtak om LRF. RM i Loen 2013 vedtok at DMV skulle være formålet for LRF-aksjonen Forslaget fra LC Nordstrand innholdet en beskrivelse av hvordan midlene skulle brukes, Forutsatt at stiftelsen skulle bli tilført 20 mill. kr. skulle fordelingen være 40 % til skolering, oppfølging/veiledning, 25 % til programutvikling, 20 % til forskningsbasert evaluering og 15 % til markedsføring. Vedtaket ga styret i DMV en mulighet til å forsere fornyelsen av stiftelsen. I samarbeid med reklamebyrået Ludens ble det utarbeidet en detaljert merkevarebygging for å gjøre DMV bedre kjent via sosiale medier. Dette var en videreutvikling av kommunikasjonsplattformen fra oktober 2012 og som ble presentert for «pilotene» på samling i januar Likeså trengte foreldreboken, De viktige årene, en oppgradering.

5 5 Dette arbeid anså styret som sin oppgave og Lions ble jevnlig informert via styreleders deltakelse på det han oppfattet som AU-møter. KK registrerer at det ikke foreligger referater fra disse møtene og GRL bekrefter at det var «formøter» til AU-møtene og at det derfor ikke var hverken agenda eller protokoll. Første fase i planen var å fornye hjemmesiden og flytte den fra IDIUM. Ludens ivaretok redaktørtjenesten. DMV fikk en aktiv hjemmeside med nye artikler. Også facebook ble tatt i bruk for å promotere DMV. Samtlige bøker fikk nytt omslag og illustrasjonene i bøkene ble fornyet. For å posisjonere seg for LRF ble det laget en del brosjyrer, digitalbrosjyrer og rollup for LRF-aksjonen. Gunnar Malmin ble engasjert for å kvalitetssikre og lage det faglige grunnlag for markedsføringen av LRFprosjektet. I styremøtet 31. januar 2014 har LRF en sentral plass. Her diskuteres lobbyarbeid og profilering. Det diskuteres utkast til ny brosjyre rettet mot kommuner. Det er behov for oppfølgingskurs og det diskuteres hvordan dette skal finansieres. Dagens kurspris gir ikke rom for oppfølgingskurs. En ny kurspakke, hvor LRFmidler er en del av finansieringen, kan være en løsning. Forslaget skulle utredes. Styret i DMV starter et arbeid for å beskrive hvordan stiftelsen skal forvalte innsamlede midler. Stiftelsens deltagelse på den planlagte «kick-off» samling for LRF i januar 2014 er også tema. Styret ønsker at DMV skal være et av seminarene på RM LRF-koordinator Lise Gulbrandsen tar dette opp med Lions. I samme styremøte blir bokprosjektet «De viktige årene» vedtatt etter et budsjett fra Ludens på eks mva, men iverksettes ikke før Helsedirektoratet har bekreftet tilskudd. Etter dette styremøtet mottok styreleder innkalling til et møte med AGRL Tore G. Hovde, Tore Lynau og MD NAC Hroar Thorsen, der det forelå et omfattende forslag til handlingsplan for Lions arbeid med DMV. Styreleder oppfattet deler av planen, utarbeidet uten kontakt med DMV, som inngripen i styrets arbeids- og ansvarsområde og avviste en slik handlingsplan ut fra stiftelsens vedtekter. Dette er starten på en uenighet om hvordan og av hvem DMV skal profileres og markedsføres. KK er forundret over den manglende kommunikasjon mellom stiftelsen og Lions i slike prosesser, hvor det er viktige planer som styrer den andre part. KK mener at både saksinteresse og nærhet i det daglige gir muligheter for gode felles prosesser. I styremøtet 3. april 2014 presenterte AGRL Tore Hovde en ny betraktning om Lions arbeid som medspiller til DMV. Et partsammensatt samarbeidsutvalg ble oppnevnt for å starte arbeidet med å konkretisere samarbeidet mellom Lions og stiftelsen og bruken av innsamlede midler som forventes å bli rundt 20 mill. Stiftelsen blir representert med to styremedlemmer, Lions med GRL og MD-NAC samt en representant fra LC Nordstrand. Ifølge protokollen fra styremøtet er styremedlemmene ikke gitt noen fullmakter ut over det som styreleder presiserte vedrørende stiftelsens ansvar ifølge vedtektene. Styremedlem Hilde Straumshein følger opp planarbeidet fra styremøtet i januar 2014 om hvordan stiftelsen skal forvalte midlene fra LRF. Det blir ingen vedtak ut over deltakelse i det nylig oppnevnte utvalget. Samarbeidsutvalget fremmer forslag til arbeidsdeling som innarbeides i pkt 4.4 i Lions handlingsplan for 2014/2015, og som blir vedtatt av RM. Forslaget beskriver hvem som skal selge kurs, men ikke hvem som skal produsere salgs og profileringsmaterialet. Utvalget hadde et par møter i april og juni 2014, hvor salg, markedsføring, ulike finansieringsmåter, arbeidsdeling ble drøftet, for å sikre framtida med og etter LRF Det avtalte møtet 21. august ble ikke holdt, og siden har ikke gruppa vært i funksjon. Det kom således lite ut av det gruppearbeidet. Styremøtet diskuterer også å engasjere en person til lobbyarbeid for DMV mot myndighetspersoner og ikke minst i media i form av kronikker og leserinnlegg. LRF-koordinator Lise Gulbrandsen blir engasjert i en periode for å gjøre denne jobben.

6 6 Parallelt med det oppnevnte samarbeidsutvalget presenterte Ludens til styremøtet i april 2014 en fase 2 av kommunikasjons-plattformen. Her kommer det nye navnet på kursene, «Mitt Valg», som styret har besluttet, men som KK ikke ser protokollert noe sted. Ludens skulle lage retningslinjer for bruken av programlogoen og stiftelsens logo i forskjellige sammenhenger, en profilhåndbok. Styret ville ha en oversikt over kostnadene ved en slik utvidelse av prosjektet. Noen dager senere foreligger et budsjett for merkevarebyggingen/kommunikasjonsplattformen, medregnet boken, De viktige årene, fra start i oktober 2012 og til ferdigstillelse ved utgangen av 2014 på nær 1.1 mill. kroner. Av dette er rabatt for Ludens bruk av prosjektet i intern opplæring og profilering. I august 2014 blir budsjettet justert opp til nær 1.5 mill. kroner. KK finner ingen vedtak i styreprotokollene som gir signal om at Ludens tilbud aksepteres. I forslaget til LRF-aksjon fra LC Nordstrand er et av kriteriene en forskningsbasert evaluering av DMV. Styret har derfor inngått et faglig og økonomisk samarbeid med Høyskolen i Oslo/Akershus for å få finansiert en doktoravhandling om bruk og virkning av undervisningsopplegget DMV. En doktoravhandling vil koste ca 3.5 mill. og strekke seg over tre år. Styret vil se på muligheten for eksternt tilskudd til finansieringen av en slik doktoravhandling. Det fremkommer ikke noe i styreprotokollen at dette skal finansieres av LRF-midler. Neste styremøte i august 2014 er ingen saker vedr LRF behandlet fordi den åpne konflikten mellom GRL og styret i DMV ble tema i møtet.. I styremøtet har LRF en sentral plass. Lise Gulbrandsen har laget en rapport om lobbyarbeid og profilering. KK merker seg anbefalingen om et tydeligere skille mellom DMV og Lions. Tilknytningen til Lions skaper usikkerhet om DMV s faglige troverdighet i fagmiljøene. En status fra samarbeidsgruppen DMV og Lions blir presentert. En fordeling mellom klubber og Tulipanfondet skal fortsatt være hovedgrunnlaget for finansiering. Klubber som får til avtaler med en kommune om kursing av alle barnehager eller skoler, må kunne få tilskudd fra LRF-midlene. En rammeavtale med Adferds senteret ved Høyskolen i Oslo og Akershus blir undertegnet for finansiering av en doktorgradsavhandling på undervisningsopplegget Mitt Valg. Styrevedtaket har ingen informasjon om hvordan dette skal finansieres ut over at saken er behandlet under temaet Lions Røde Fjær Det vedtas samtidig at et forslag til bruk av LRF-midler skal diskuteres/vedtas sammen med Lions. Kommunikasjonsplattformen vedrørende nettsider og Facebook videreføres. Som følge av konflikten med Lions viser neste styreprotokoll kun valg av ny styreleder, Dagfinn Bakken. I protokollen fra styremøtet opplyser ny styreleder Dagfinn Bakken at dialogen med GRL nå er kommet godt i gang. Kommunikasjonen mellom daglig leder, instruktørene og klubbene har hele tiden vært god. Samarbeidet med LRF 2015 krever ressurser med hensyn til å nå ut med faglig informasjon til medlemmer og folk flest. Det orienteres om at samarbeidet med Ludens om kommunikasjonsplattformen, p.g.a den økonomiske situasjonen, er stanset, bortsett fra en oppdatering av hjemmesiden neste tre måneder, med en kostnadsramme på til sammen kroner. 6. Likviditet og økonomistyring. Stiftelsens inntekter kommer fra tre kilder. Kurs dekkes med 50 % fra Lionsklubber og 50 % fra tulipanfondet. Helsedirektoratet tilfører 1.3 mill. kroner til utvikling og vedlikehold av programmet. Salg av brosjyrer og materiell utgjør ca av en total inntekt på 6,3 mill. kroner.

7 7 Stiftelsens likviditet har helt fra starten i 2004 vært anstrengt i sommermånedene. Det har vært løst ved lån fra tulipanfondet. Tilbakebetalingen skjer ved fakturering av gjennomførte kurs ut over høsten slik at ved årsskiftet er lånene ajour. Dette ble gjennomført uten noen form for kontrakter. En samtale mellom GS og daglig leder var nok. Det årlige beløpet fra Helsedirektoratet overføres i to deler, en om våren og en om høsten. Styret har ikke sett behov for et likviditetsbudsjett da de variable kostnadene, lønn til instruktørene for gjennomført kurs, umiddelbart kunne faktureres mot tulipanfondet. I 2014 endrer stiftelsens likviditet seg i negativ retning. Kommunikasjonsplattformen har belastet regnskapet i 2013 med kr og kr for første halvår Beløpet er i regnskapet aktivert som LRF-prosjekt. Det påvirket derfor ikke resultatregnskapet. (Slik det var satt opp på det tidspunktet) Beløpet for 2013 er beskrevet i stiftelsens årsberetning som var vedlagt riksmøtepapirene for Revisjon av regnskapet for 2014 har senere ikke godtatt en slik aktivering og anbefalt utgiftsføring av hele beløpet. I samtaler med Lions våren 2014 blir stiftelsen enig med Lions om at kroner av LRF-midler kunne brukes til markedsføring av foreldreboken. Også et beløp på ble en enig om kunne dekkes inn via LRF-midler. I styremøtet april 2014 presenterer Ludens en omfattende plan for markedsføring og kommunikasjon. Styret ber om et budsjett for «fase 2». Tre dager senere presenterer Ludens et budsjett for hele merkevareprosjektet medregnet foreldreboken med en ramme på 1.1mill. kroner. Hvem som deltok i dette møtet er uklart da det ikke fremkommer i noen protokoll. KK finner ingen protokoll med godkjenning av tilbudet fra Ludens og heller ingen beskrivelse av hvordan denne utvidelsen skulle finansieres. I tillegg blir budsjettet oppjustert i august til en ramme på 1.5 mill. Faktum er at Ludens starter arbeidet med jevnlige redaktørmøter med stiftelsens daglige leder som en av deltakere uten en skriftlig kontrakt. KK har kontaktet Ludens for å få kopi av eventuelle kontrakter. Ludens henviser til en budsjettpresentasjon 6. april 2014 og status i september 2014 med beskrivelse av delprosjekt, fakturerte beløp, gjenstående beløp og et beløp som beskrives som avskrevet/rabatt, samt til prosjektrapporter. I april 2014 har stiftelsen akutt behov for likviditet for å kunne utbetale lønn og feriepenger. Dette har ikke vært tema i styremøtet ut fra protokollene. For KK synes dette å være overlatt til daglig leder. KK er også noe forundret over at dette ikke er referert i protokollen all den tid styret er i ferd med å behandle en betydelig utvidelse av kommunikasjonsplattformen uten finansiering. I daglig leders rapport til styret i august 2014 er underskuddet kroner og forklart med lavere kursvirksomhet, lavere salg av foreldreboken og økt utgifter til regnskap og revisjon. Negativ egenkapital er ikke berørt i daglig leders rapport. Regnskapet som blir presentert for styret er utarbeidet av styrets leder og har ikke med regnskapet mot Helsedirektoratet og heller ikke utgifter relatert til LRF. Dette medfører at styret ikke får den reelle oversikten over stiftelsens likviditetsproblem. Eneste signal er i en note hvor kostnader til LRF i 2013 er aktivert med og i første halvår 2014 med kroner. Regnskapsfører rapporterer i regnskapet per 31.august 2014, etter daglig leders rapportering, at stiftelsen har en negativ egenkapital og et akutt behov for likviditet. Egenkapitalen er på dette tidspunkt negativ, men regnskapsfører mangler en del bilag for å ha en full oversikt. KK mener dette bekrefter en bekymring over faktaoversikten i styret og hos daglig ledelse. Konflikten mellom DMV og GRL, som blokkerte for saksbehandlingen 28.august 2014 er omtalt i pkt. 7. Innholdet i styremøtet 28.august 2014 ble begrenset til konflikten og saker ble skjøvet ut i tid. Et nytt styremøte blir innkalt i oktober Her blir halvårsregnskap og regnskap pr diskutert. Egenkapitalproblemet løses ved at en større del av utgiftene til kommunikasjonsplattformen aktiveres som LRF-prosjekt.

8 8 Likviditetsproblemet er nå kjent for styret iflg protokollen og må ha en rask løsning. Konflikten med Lions gjør at både størrelsen og klimaet mellom stiftelsen og Lions hindrer stiftelsen i å be Lions om likviditetslån fra tulipanfondet. Løsningen blir at et styremedlem gjennom sitt firma tilbyr et likviditetslån. Styreleder og daglig leder får fullmakt til å inngå en låneavtale på det beløp som er nødvendig. Noen dager senere er en låneavtale på kroner undertegnet med innfrielse i april 2015 da stiftelsen beregner at LRF-midler er overført fra Lions til stiftelsen. Styremøtet velger ny styreformann, Dagfinn Bakken. Stiftelsens økonomi drøftes ikke. I styremøtet med ny styreleder, Dagfinn Bakken, blir stiftelsens økonomi diskutert. Styret er ikke tilfreds med dagens situasjon med hensyn til budsjett og regnskapsrapportering. De forventer at det fremlegges kvartalsvis regnskapsrapporter. Det skal videre utarbeides et budsjett for 2015 straks regnskapet for 2014 er klart og revidert. I løpet av november 2015 skal budsjett for 2016 være klart. Kostnadene for foreldreboken, De viktige årene, besluttes aktivert og utgiftsføres/avskrives over tre år. I løpet av 4. og 5. februar 2015 har styret flere samtaler via telefon og e-post hvor valg av nye styremedlemmer diskuteres. 5. februar konkluderer styret med at det ikke har lykkes stiftelsen å bli enig med Lions om en omforent løsning for valg av representanter til nytt styre. Til styremøtet 4. mars 2015 blir det kun en sak, valg av nytt styre, og det sittende styret fremmet ingen sak om økonomien. Den nye styrelederen og daglig leder medvirker til at et regnskap for 2014 ferdigstilles. Revisor bekrefter vår skepsis til styrets aktivering av en del kostnader knyttet til LRF. Regnskapet styret la frem er nå korrigert ved at hele beløpet stiftelsen hadde avsatt som forskudd av LRF-midler, er utgiftsført. Beholdning av materiell er justert opp etter lagertelling. Underskudd på driften er på hele 1.5 mill. kroner og balansen viser en negativ egenkapital på nær kroner. Dette viser at stiftelsen ikke har skaffet seg nødvendige råd om hvilke utgifter som kan aktiveres og hva som må utgiftsføres. Det har vært en medvirkende årsak til det store underskuddet for Konklusjoner og konflikten til overflata 28. august august 2014 er en lei dag for Lionsbevegelsen i Norge. GRL, på vegne av GR, uttrykte mistillit til styret i DMV. - I samtale med KK beskriver GRL hvorfor han mente å ha rett til å reise mistillit. I langtidsplanen som RM i 2014 vedtok, var det i pkt 4.2. et mål å bedre økonomistyringen i Lions. Dette arbeid startet i og fortsatte i For stiftelsen fikk det konsekvenser for lån fra tulipanfondet. KK har ikke funnet noen dokumentasjon på at GRL på noen måte før august 2014 har gitt uttrykk for at stiftelsen ikke hadde god økonomisk styring. Derimot har GRL gitt uttrykk for at samarbeidet for en felles plan for markedsføring og salg av Mitt Valg ikke var i tråd med RM-vedtaket i GRL opplevde at DMV gikk i feil retning. Styreleders henvisning til vedtektene blokkerte for et konstruktivt samarbeid. Før styremøtet i august 2014 kontaktet GRL Ludens for å få en full oversikt over Ludens engasjement med DMV. Her fikk han pr telefon bekreftet at engasjementet hadde et budsjett på ca 1,5 mill. kroner. GRL kjente også til stiftelsens lån fra tulipanfondet og mente at stiftelsen hadde pådratt seg kostnader langt ut over stiftelsens økonomi. GRL fant også ved å undersøke i stiftelsesregisteret at stiftelsen ikke hadde sendt endringer i vedtektene fra 2011 til godkjennelse i Tilsynet. Det var vedtektene fra etableringen i 2003 som var registrert, og i følge dem skulle GR velge styremedlemmer og utpeke styreleder. Med dette som dokumentasjon mente GRL at GR hadde grunnlag til å reise mistillit til styrets leder og styret. I styremøtet endret GRL sin mistillit til bare å gjelde stiftelsens styreleder, som besluttet å trekke seg fra vervet. KK s undersøkelser viser at GR ikke har protokollert et vedtak om mistillit. Vedtaket er gjort i et distriktsledermøte uten protokoll og må derfor anses som ugyldig.

9 9 - KK konkluderer med at oppdraget fra DMV betinger bredere vurdering enn begrenset til disponeringer i det siste styret. - Faktainformasjon finner i begrenset grad i skriftlig form og KK har basert noe av sitt arbeid på muntlig tilleggsinformasjon. - Et relativt tilfredsstillende samarbeid mellom DMV og Lions har ikke medført løpende bruk av vedtektene for DMV. Vedtektene som både DMV og Lions var enige om i 2011 er lagt til grunn i KKs arbeid, selv om de ikke var sendt Tilsynet til godkjennelse før i september 2014 og godkjent KK mener det uformelle må dokumenteres i mye større grad enn hittil både for interne avtaler/beslutninger, i forhold til leverandører og mellom DMV og Lions - Det uformelle medvirker etter KKs mening til utilfredsstillende styring av økonomien, likviditetsproblemer og store underskudd. -KK mener en løpende dialog mellom DMV og Lions, bl.a. ved å bruke hverandre i DMVs styremøter og ved Lions formøter i AU vil kunne forebygge slike konflikter som kom til overflata i august. Dersom de likevel oppstår, bør de kunne løses på en annen måte enn ved mistillit. KK oppfatter at lykken ved at LRFs formål ble DMV ble en ulykke i samarbeidet mellom DMV og Lions. Lions var uenig i veivalget for DMV, mens DMV brukte LRF-midler på forskudd, uten at ei krone verken var innsamlet eller tildelt. Partene arbeidet i stor grad med hver sine planer uavhengig av vedtekter og hva den andre gjorde. - KK er kritisk til forløpet og prosessen ved valg av nytt styre 3. mars GRL fremmet forslag til nytt styre med føringer om at uten det foreslåtte styret ville LRF-midlene kunne bli frosset. KK har ikke funnet noe dokumentert vedtak om innstilling av kandidater til styret eller at valget ville påvirke tildeling av LRF-midler. - KK konstaterer at det sittende styret fram til valget 3. mars prioriterte stiftelsens framtid foran videre prosess for valget. De aksepterte innstillingen fra GRL for å legge til rette for et videre samarbeid mellom DMV og Lions, til beste for kurstilbudet. - KK beklager hva en slik konflikt fører med seg av spilt energi og ubehag. En sak som dette er sammensatt, det er minst to sider, to parter. Kanskje tre, din, min og den riktige. KK hevder at det i denne saken også er flere sider, og at vi må kunne lytte til hverandre, respektere hverandre og være mer tilbakeholde med skråsikre standpunkt bygd på delinformasjon. KK anbefaler at alle undersøker litt bredere før standpunkter med skråsikre syn og sågar beskyldninger flagrer rundt i organisasjonen, kanskje unntatt til de som er direkte berørt. - Sluttordet i KKs konklusjon er: La oss bassere framtida på et utdrag fra Lions etiske norm: LA OSS BYGGE OPP.

Referanse til kapittel 6

Referanse til kapittel 6 Referanse til kapittel 6 Det finnes ingen fastlagt standard for styreinstruks, men noen momenter skal og bør være med i en slik instruks. Det viktige er at virksomhetens styre ut fra dette og ut fra virksomhetens

Detaljer

-r* tck VIS VEDTEKTER STIFTELSEN KOLSÅSTROLLET BARNEHAGE. Vedtatt av styret I 8.05.2015. for. e Olsen. He e Anita Wessel

-r* tck VIS VEDTEKTER STIFTELSEN KOLSÅSTROLLET BARNEHAGE. Vedtatt av styret I 8.05.2015. for. e Olsen. He e Anita Wessel VEDTEKTER for STIFTELSEN KOLSÅSTROLLET BARNEHAGE Vedtatt av styret I 8.05.2015 e Olsen VIS 4J -r* tck He e Anita Wessel Vedtekterfor stflelsen Kolsåstrollet barnehage 2015.05. 18 Side 1 av 6 KAPITTEL I:

Detaljer

Instruks. Styret for Helse Nord RHF

Instruks. Styret for Helse Nord RHF Instruks Styret for Helse Nord RHF Vedtatt i styremøte den 22.01.02 og revidert i styremøte den 01.03.06 Innholdsfortegnelse Innledning 2 1. Møteplan 2 2. Innkalling 2 3. Saksforberedelse m.m. 2 4. Saker

Detaljer

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Sted: Møteleder: Referent: Tilstede: Forfall: Kopi: Rica Holmenkollen Park Hotel Jan Aasen Knut S. Brinchmann Jan Aasen (JAa), Per Watz (PW), Sigmund

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

Kontrollkomiteens rapport Sak GF 04/14

Kontrollkomiteens rapport Sak GF 04/14 Kontrollkomiteens rapport Sak GF 04/14 Behandling* Kontrollkomiteen+består+av+to+medlemmer+(Adrian+Tollefsen+fra+MHU+og+Anders+ Haave+fra+HLFU)+de+ble+valgt+på+generalforsamlingen+fjor.+Kontrollkomiteen+har+full+

Detaljer

Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09

Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09 Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800575 : E: 223 C21 : Sidsel Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet LM-sak 10-11 Innledning Internasjonal solidaritetsarbeid ble foreslått som et innsatsområde på Samfunnsviternes landsmøte 2001. Siden da har internasjonal solidaritet vært et eget område innenfor foreningens

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR VED HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR VED HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR VED HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Vedtatt i styremøte 19. juni 2009 Revidert 19. april 2010 * * * Formålet med instruksen for administrerende direktør

Detaljer

Vedtekter for BankID Norge

Vedtekter for BankID Norge Vedtekter for BankID Norge Fastsatt av Finansnæringens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor 10.12.08. Senere endringer framgår av vedlagte endringslogg. 1. Organisasjonens navn Organisasjonens

Detaljer

Daglig leder er ansvarlig for drift av stiftelsen, koordinering av de ulike prosjekter og stiftelsens kontaktperson. Daglig leder utpekes av styret.

Daglig leder er ansvarlig for drift av stiftelsen, koordinering av de ulike prosjekter og stiftelsens kontaktperson. Daglig leder utpekes av styret. Forslag til Grunnlagsdokument: 1: VISION MISSION & VALUES. Visjon Vi vil at alle skal gis mulighet til å realisere eget potensial! Arbeidsfilosofi Utdanning er nøkkelen til livet. Vi formidler utdanningsstøtte

Detaljer

Retningslinjer for økonomiforvaltning og administrasjon i Norsk Folkehjelp

Retningslinjer for økonomiforvaltning og administrasjon i Norsk Folkehjelp Retningslinjer for økonomiforvaltning og administrasjon i Norsk Folkehjelp STYRETS OPPGAVER OG ANSVAR 1. Norsk Folkehjelps lag og regioner er å betrakte som økonomiske selvstendige enheter. Vedtak fra

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA 1. FORMÅL - UNNTAK 1.1 Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Serodus ASA. 1.2 Styret

Detaljer

Styreinstruks og instruks for daglig leder

Styreinstruks og instruks for daglig leder Styreinstruks og instruks for daglig leder Vedtatt i styremøte den [dato, år] Innhold 1 FORMÅL MED STYREINSTRUKSEN...3 2 STYRETS ARBEID OG SAKSBEHANDLING...3 2.1 STYRETS MYNDIGHET... 3 2.2 STYRETS ARBEID

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte onsdag den 15. april 2015, kl. 08.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/15 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 11. februar 2015

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU US 42/2015 Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal, Hans Chr Sundby, Siri

Detaljer

Instruks. Styret for Helse Nord RHF

Instruks. Styret for Helse Nord RHF Instruks Styret for Helse Nord RHF Vedtatt i styremøte den 22. januar 2002. Revidert i styremøte den 1. mars 2006, jf. styresak 13-2006. Revidert i styremøte den 27. september 2012, jf. styresak 100-2012.

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

1. Styrets sammensetning. 2. Styrets oppgaver. 3. Styremøter - tidspunkter og dagsorden

1. Styrets sammensetning. 2. Styrets oppgaver. 3. Styremøter - tidspunkter og dagsorden STYRE INSTRUKS Vedtatt på årsmøtet 27. april 2014, endringsforslag med rødt til årsmøtet 2015. Denne styreinstruksen gjelder for HATS. Instruksen skal legges til grunn for styrets arbeid. Styreinstruksen

Detaljer

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden

Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møteprotokoll Kontrollutvalget Halden Møtedato: 22.01.2014, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 19:30 Møtested: Gamle rådhus, møterom 1, 1.etg. Fra til saksnr.: 14/1-14/10 Frammøte: Medlemmer Møtt Varamedlemmer

Detaljer

Styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs

Styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs Stiftelsestilsynet konferanse om boligstiftelser 25. november 2014 Styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs 1 1 Corporate governance for stiftelser Corporate governance eller eierstyring

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E K O N T R O L L U T V A L G E T I S K I K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 77/11 Tid: Mandag 9. mai 2011 kl. 19:00 Sted: Formannskapssalen

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Gjeldende fra 5. februar 2015 Når ord er skrevet med kursiv, betyr det at ordet henviser til en egen definisjon gitt

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 014/09 VERDAL KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2008 - fornyet behandling samt oppfølging av sak nr. 012 Orientering om brudd på kommunens finansstrategi

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF Styreinstruks for Helse Nord IKT HF Side 1 av 9 Innhold 1. Innledning... 3 2. Selskapets organer... 3 2.1. Foretaksmøtet... 3 2.2. Selskapets styre... 3 2.3. Administrerende

Detaljer

NB! Befaring fra havnevesenets kontor oppmøte kl 17:00

NB! Befaring fra havnevesenets kontor oppmøte kl 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Havnestyre Dato: 18.09.2012 Tidspunkt: 18:00 Oppmøte: Havnekontoret kl. 17:00 for omvisning i havneområdet, Halden Båtforenings lokaler Eventuelt forfall

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan oligsameie III Møtedato 30. april 2009 Møtetidspunkt 1800 Møtested Nordstrand Eldresenter, Poppelstien 6 Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte

Detaljer

Styreinstruks for Yara International ASA

Styreinstruks for Yara International ASA 1 OF 5 Styreinstruks for Yara International ASA Fastsatt av: Styret Gyldig fra: 10. februar 2015 1. Formål Styreinstruksen har som formål å gi nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling innenfor

Detaljer

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR TROMSØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Vedtatt av pensjonskassens styre den 15. mai 2014 og godkjent av Finanstilsynet i brev av dd. mm 2014 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

Praktisk styrearbeid - styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs

Praktisk styrearbeid - styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs Stiftelseskonferansen 2015 21. og 22 april 2015 Praktisk styrearbeid - styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs 1 1 Corporate governance for stiftelser Corporate governance eller eierstyring

Detaljer

Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS

Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Instruks for styret Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS 1 1. Innledning Instruks for styret i Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (LAT ANS) er utarbeidet i samsvar med

Detaljer

Instruks for styret. Sørlandet sykehus HF. Vedtatt 26. mai 2011

Instruks for styret. Sørlandet sykehus HF. Vedtatt 26. mai 2011 Instruks for styret i Sørlandet sykehus HF Vedtatt 26. mai 2011 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. HOVEDMÅL FOR STYREARBEIDET... 3 3. STYREMEDLEMMENES RETTIGHETER OG PLIKTER... 3 3.1 HABILITET... 3 4. STYRETS

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune. Ekstraordinært møte

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune. Ekstraordinært møte Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune Ekstraordinært møte Arkivsak: 11/100-3 Møtedato/tid: 21.03.2011, kl. 12:00 Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Deltagere: Geir Rostad (leder) Eldbjørg

Detaljer

VEDTEKTER for LUNDEN HAGEBY VEL

VEDTEKTER for LUNDEN HAGEBY VEL VEDTEKTER for LUNDEN HAGEBY VEL vedtatt på konstituerende møte den 10. desember 2001 endret på årsmøte den 16. juni 2004, 30. mai 2005 og 5.juni 2007 1. Medlemmer Formål 1.1. Medlemmer av Lunden Hageby

Detaljer

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR STUDENTPARLAMENTET

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR STUDENTPARLAMENTET ØKONOMISKE RETNINGSLINJER FOR STUDENTPARLAMENTET 1.0 GENERELT 1.1 Disse retningslinjene gjelder all drift tilknyttet Studentparlamentets virksomhet og hjemlet i reglement for Studentparlamentet ved Universitetet

Detaljer

VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ).

VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ). VEDTEKTER FOR LÆRLINGEKOMPANIET I NORD- TRØNDELAG ( LK ). Vedtatt på stiftelsesmøtet 25. mai 1992. Endringer vedtatt på årsmøte 1993, 1994, 1999, 2000 og 2002, 2005, og 2009 og 2012 (Gjelder fra 25.april

Detaljer

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør

Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Retningslinjer for LNU Informasjonsstøtten Nord/Sør Vedtatt 01.06.16 1. Formålet med støtteordningen Målsettingen til informasjonsstøtten er å øke kompetansen og kunnskapen om globale miljø- og utviklingsspørsmål,

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419 NY REVISJONSORDNING FOR DØNNA KOMMUNE. Kontrollutvalgets innstilling: 1. Dønna kommune ønsker å inngå i en ny revisjonsordning slik

Detaljer

STRATEGINOTAT FOR KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE

STRATEGINOTAT FOR KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE STRATEGINOTAT FOR KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE 1. INNLEDNING Kontrollutvalget er hjemlet i kommunelovens 77 med tilhørende forskrift om kontrollutvalg av 15.juni 2004. Kommunestyret har det overordnede

Detaljer

1. Formål. 2. AIRs vedtekter STYREINSTRUKS FOR ASKER IDRETTSRÅD (AIR)

1. Formål. 2. AIRs vedtekter STYREINSTRUKS FOR ASKER IDRETTSRÅD (AIR) STYREINSTRUKS FOR ASKER IDRETTSRÅD (AIR) 1. Formål AIRs vedtekters 16 omhandler retningslinjer for styrets arbeid. Formålet med styreinstruksen er å gi en utfyllende oversikt over styrets roller, ansvar

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGSRÅDET

RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGSRÅDET RETNINGSLINJER FOR INNSAMLINGSRÅDET NRK OG INNSAMLINGSAKSJONER 1 Norsk rikskringkasting har som en del av sin målsetting å bringe bred og allsidig informasjon om viktige humanitære oppgaver i samfunnet.

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D

B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Innholdsfortegnelse B Arbeidsordning for Distrikt 104 D Kapittel I Distriktsråds og distriktsstyremøter Kapittel II Distriktsguvernørens rettigheter og plikter Kapittel III DG-elects rettigheter og plikter

Detaljer

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE 2015 Vedtekter for Seniornett Norge Forslag til endrede vedtekter 9. mai 2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig

Detaljer

2. INSTRUKS FOR UTVALGENE Styret drøftet utkast til instruks for utvalgene. Disse ble vedtatt, og følger vedlagt protokollen.

2. INSTRUKS FOR UTVALGENE Styret drøftet utkast til instruks for utvalgene. Disse ble vedtatt, og følger vedlagt protokollen. ENDELIG PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1 2009, DEN 5.3.2009 Tid: 5.3.2009 kl 19.00. Sted: Drammen Travbane. Til stede: Ulf Johansen, Trygve Bjørge, Harald Martinsen. Fra utvalgene: Siri Myhre Haug (ponni) og

Detaljer

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA VEDTEKTER FOR ALTA KRAFTLAG SA Vedtatt den 26.11.2010 1. Lagets firma og forretningskontor Lagets firma er Alta Kraftlag SA. Lagets forretningskontor skal være i Alta kommune. 2. Lagets formål Alta Kraftlag

Detaljer

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013.

VEDTEKTER. Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. STIFTELSEN ANKER STUDENTBOLIGER OG HOTEL (Anker STI) VEDTEKTER Med endringer vedtatt den 3. juni 2013. 1 Formål Stiftelsen Anker Studentboliger og Hotel (Anker STI) er en næringsdrivende stiftelse som

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF Vedtektene godkjent av Meløy kommunestyre den 26.09.13, sak 74. 1 1 Foretakets navn Foretakets navn er Meløy Eiendom KF. 2 Organisasjon og kontorkommune Meløy Eiendom KF

Detaljer

Styreleders tilrådning: Instruks for administrerende direktør i Helse Finnmark HF vedtas slik den foreligger.

Styreleders tilrådning: Instruks for administrerende direktør i Helse Finnmark HF vedtas slik den foreligger. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandler: Styreleder Ulf Syversen Sak nr: 68/2011 Navn på sak: Instruks for Administrerende direktør

Detaljer

STATUTTER FOR INDIAS BARN

STATUTTER FOR INDIAS BARN STATUTTER FOR INDIAS BARN Vedtatt av styre 30.4.2013 1. Stiftelsens navn 1.1 Indias Barn er en stiftelse som endret sitt navn fra Stiftelsen Fadderbarnas framtid til Indias Barn i 2013. 1.2 Indias Barn

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

Vedtekter for Aktivitetsklubben

Vedtekter for Aktivitetsklubben Vedtekter for Aktivitetsklubben Vedtatt av landsmøtet for Aktivitetsklubben 15. februar 2016. Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Aktivitetsklubben (AK) er en frivillig og uavhengig forening

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Vedtekter for Halden kommunale pensjonskasse

Vedtekter for Halden kommunale pensjonskasse Vedtekter for Halden kommunale Vedtatt 31. oktober 2012 og godkjent av Finanstilsynet 19.desember 2012. Disse selskapsvedtekter erstatter de tidligere vedtekter av 9. februar 2010. Kapittel 1 Alminnelige

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer»

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer» Følgende er besluttet ved stiftelsen: 1. FORENINGENS VEDTEKTER Foreningens vedtekter lyder slik: *** VEDTEKTER for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER 1. Foreningen Foreningens navn er

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Torsdag 20. juni 2013 kl 13:00 Sted: Advokatfirmaet Thommessen AS lokaler i Haakon VIIs gate 10 i Oslo Generalforsamlingen

Detaljer

Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med desember 2014

Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med desember 2014 Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med desember 2014 Saksnr. Sakstittel Vedtak Status/oppfølging Ansvar 27/14 Etablering av enhet for intern revisjon Styret stiller seg positiv til intensjonen

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012)

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012) VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012) 1 Navn Stiftelsens navn er Østfoldmuseene. Den er en alminnelig stiftelse. 2

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION)

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION) NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION) VEDTEKTER Sist endret: 22/4 2012 NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale

Detaljer

SAK TIL EIERKOMMUNENE VEDRØRENDE ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN TIL LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

SAK TIL EIERKOMMUNENE VEDRØRENDE ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN TIL LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS SAK TIL EIERKOMMUNENE VEDRØRENDE ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN TIL LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Jfr Representantskapets sak 05 / 13 med vedtak jfr protokoll av 26.4,2013. Forslag til vedtak Selskapsavtalens

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt 26. juni 2008 (Erstatter selskapsvedtekter av 1.1.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Formål og rettsstilling

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

1. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt kopi av alle. Lagt inn i årsplanen tilsynsorganer. tilsynsrapporter etter tilsynsbesøk i kommunen.

1. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt kopi av alle. Lagt inn i årsplanen tilsynsorganer. tilsynsrapporter etter tilsynsbesøk i kommunen. 5.3.07 1/07 Referater og orienteringer. Kontrollutvalget tar referatene og orienteringen til etterretning. 2/07 Informasjon fra enhetene Kontrollutvalget tar enhetenes redegjørelse til teknisk sektor og

Detaljer

PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011

PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011 1 Norsk Osteoporoseforening Dato 19. mai 2011 Vår ref: 538 /Sak. nr 1.2 PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 28.april 2011 Norsk osteoporoseforening gjennomførte ordinært årsmøte i Bergen 29. april 2011 kl.

Detaljer

Vedtekter for Gjensidigestiftelsen

Vedtekter for Gjensidigestiftelsen Vedtekter for Gjensidigestiftelsen Fastsatt av generalforsamlingen 23. april 2010 endret 23. juni 2010, 11. mai 2012 og 3. mai 2013 1 Navn og kontorsted Stiftelsens navn er Gjensidigestiftelsen (heretter

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR ARENDAL KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940380014 Fastsatt (Erstatter selskapsvedtekter av 26.06.2008) Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Formål og rettsstilling 3 Kapittel

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERENDE DIREKTØR I HELSE NORD RHF Formatert: Midtstilt Vedtatt i styremøte, den 22. januar 2002 sak 5-2002. Endret i styremøte, den 31. august 2004 sak 58-2004. Endret i styremøte,

Detaljer

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL)

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) 1 NAVN OG STATUS Foreningens navn er Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL). KOL er en selvstendig, partipolitisk nøytral forening

Detaljer

Guvernørrådsmøte. Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B

Guvernørrådsmøte. Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B Guvernørrådsmøte Sak: Handlingsplan MD GLT for 2014-2015 Møtedato: 23.08.2014 Saksnr: Saksbehandler: Sakstype B VEDLEGG: Handlingsplan, oversikt opplæring VDG 1 og 2 VEDTAK: Arbeidsutvalgets forslag til

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 25.11.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

1 Statutter for NRRs avlsråd... 2. 2 Statutter for NRRs utstillingskomité... 5. 3 Statutter for NRRs Støttefond... 5. 4 Arvid Enghs minnefond...

1 Statutter for NRRs avlsråd... 2. 2 Statutter for NRRs utstillingskomité... 5. 3 Statutter for NRRs Støttefond... 5. 4 Arvid Enghs minnefond... StaFo pr. 01.01.15 Side 1/10 Statutter og fond Endringer gjeldende fra 01.01. 2015 er satt med loddrett sort strek i venstre marg. 1 Statutter for NRRs avlsråd... 2 2 Statutter for NRRs utstillingskomité...

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret

Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Øvrevoll Hosle IL Hovedstyret Saksliste hovedstyremøte torsdag 25.11.10 Saksnummer Sak Ansvarlig 251110-00 Godkjenning av protokoll og innkalling Sigurd 251110-01 Oppsummering av høstkonferansen Sverre

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR ANSA REVIDERT JUNI 2010

ØKONOMIREGLEMENT FOR ANSA REVIDERT JUNI 2010 ØKONOMIREGLEMENT FOR ANSA REVIDERT JUNI 2010 ANSAs formål er å - informere om og oppfordre til utdanning i utlandet - ivareta utenlandsstudentenes faglige, økonomiske, sosiale og kulturelle interesser

Detaljer

Referat - Styremøte NBF 3-2013 31. august - 1. september 2013

Referat - Styremøte NBF 3-2013 31. august - 1. september 2013 Referat - Styremøte NBF 3-2013 31. august - 1. september 2013 Sted: Møteleder: Referent: Tilstede: Forfall: Kopi: Rica Gardermoen hotell Jan Aasen Knut S. Brinchmann Jan Aasen (JAa), Per Watz (PW), Sigmund

Detaljer

Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at protokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtetet.

Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at protokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtetet. Norske Elghundklubbers Forbund Møteinnkalling Møteprotokoll Forbundsstyret Møtested: Lierne Gjestegård, Lierne Ungdomsmesterskapet for løshund 2015 Dato: 3.9.2015 Tid: Kl. 12.00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt serviceavgiften, etter at varsel om medlemsopphør er gitt.

Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt serviceavgiften, etter at varsel om medlemsopphør er gitt. 1 FORMÅL & Visjon: Tvedestrand Næringsforening er en medlemsorganisasjon med hovedmål å være interesseorganisasjon, samarbeidsorgan og pådriver i utviklingen av et konkurransedyktig næringsliv og bysamfunn.

Detaljer

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Vedtatt første gang: 24.11.2008 på møte 01/09 Deretter revidert og vedtatt: 31.01.2011 på møte 02/11 Deretter revidert og vedtatt:

Detaljer

En må forandre 3-3.1-3.5 4.3-4.5-8.1.2-8.2.4-8.2.11-8.4 10

En må forandre 3-3.1-3.5 4.3-4.5-8.1.2-8.2.4-8.2.11-8.4 10 Sak 5 Vedtektsendringer Årsmøtet i 2011 vedtok å registrerte båtlaget i Brønnøysundsregisteret. I løpet av første 1.halvår kom det en ny mulighet for lag og foreninger å få refundert moms på innvesteringer.

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE

SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE SELSKAPSVEDTEKTER FOR BODØ KOMMUNALE PENSJONSKASSE Organisasjonsnummer 940 027365 Vedtatt av styret i Bodø kommunale pensjonskasse 28.08.2007, sak 07/37, endret i møte 25.03.2008, Vedtatt av Bodø bystyre

Detaljer

TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF

TELEMARK UTVIKLINGSFOND TUF Protokoll fra styremøte nr. 5-2014 i Telemark Utviklingsfond Dato: 22. september 2014. Sted: Fylkeshuset Deltagere: Terje Riis Johansen Styrets leder, Thorleif Fluer Vikre, Lise Wiik, Arne Vinje, Terje

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

BIBSYS organisering. Roy Gundersen. (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!)

BIBSYS organisering. Roy Gundersen. (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!) BIBSYS organisering Roy Gundersen (med hjelp av Hege Johannesen til fremføringen!) BIBSYS organisering BIBSYS fikk 28. mars 2007 nye vedtekter fastsatt av Kunnskapsdepartementet Historie 11. februar 1972:

Detaljer

Retningslinjer. 1. Formålet med støtteordningen. 2. Hvem kan søke om støtte? 3. Hvilke tiltak kan få støtte?

Retningslinjer. 1. Formålet med støtteordningen. 2. Hvem kan søke om støtte? 3. Hvilke tiltak kan få støtte? Retningslinjer Vedtatt 06.02.14 1. Formålet med støtteordningen Målsettingen med informasjonsstøtten er å øke kompetansen og kunnskapen på Nord/Sør-spørsmål, spesielt i barne- og ungdomsorganisasjoner

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE. Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE. Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 12/10 Kommunestyret 25.03.2010 3/10 Kontrollutvalget

Detaljer

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet INSTRUKS for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet Formålet med dette dokumentet er å utfylle og klargjøre daglig leders/konsernsjefens ansvar og forpliktelser, samt sette rammene

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/14 SAK NR 22-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 10.03.14 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Bratthammeren Borettslag Dato onsdag 17. april.2013 Kl.1900. Møtested:Rica City Hotel i Fredrikstad.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Bratthammeren Borettslag Dato onsdag 17. april.2013 Kl.1900. Møtested:Rica City Hotel i Fredrikstad. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Bratthammeren Borettslag Dato onsdag 17. april.2013 Kl.1900. Møtested:Rica City Hotel i Fredrikstad. Tilstede var 47 andelseiere og 8 med fullmakt til sammen 50

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS. Risør 17.03.2015

AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS. Risør 17.03.2015 AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS Risør 17.03.2015 Det er denne dag inngått følgende aksjonæravtale («Avtalen») mellom eierne av Risør By AS under stiftelse («Selskapet»): 1 BAKGRUNN OG FORMÅL 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Mindre sannsynlig. Sannsynlighet. Svært lite sannsynlig

Mindre sannsynlig. Sannsynlighet. Svært lite sannsynlig Brudd på internt regelv. Brudd eksternt regelv. EKSEMPEL - EKSEMPEL - EKSEMPEL Risikoanalyse økonomiske disposisjoner For hver linje (dvs. for hvert forhold som kan medføre risiko) settes ett kryss for

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser 26. november 2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen

Detaljer

Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo

Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo Holmenhaugen Boligforening. v/ Ingmar Øvergaard, Holmengrenda 21, 0771 Oslo www.holmenhaugen.no Oslo 26.03.2012 Til medlemmer av Holmenhaugen Boligforening. GENERALFORSAMLING. Styret innkaller til generalforsamling

Detaljer