Vedtekter for BankID Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtekter for BankID Norge"

Transkript

1 Vedtekter for BankID Norge Fastsatt av Finansnæringens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor Senere endringer framgår av vedlagte endringslogg. 1. Organisasjonens navn Organisasjonens navn er BankID Norge. 2. Formål og virksomhet BankID Norge har til formål å ivareta felles forvaltnings- og operasjonelle oppgaver knyttet til utstedelse og bruk av BankID. BankID Norge skal utføre oppgaver i henhold til avtale av inngått mellom Finansnæringens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor. 3. Organisering BankID Norge er opprettet av Finansnæringens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor som en selvstendig juridisk enhet. BankID Norges øverste organ er Finansnæringens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor i fellesskap Styret 4.1 Generelt Finansnæringens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor oppnevner i fellesskap styret i BankID Norge og utpeker revisor. Styret fastsetter mål og strategier for virksomheten i BankID Norge innenfor de rammer som er nedfelt i avtale av mellom Finansnæringens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor. Styret kan innenfor de rammer som følger av punkt 5 i disse vedtekter presisere daglig leders oppgaver i form av en arbeidsinstruks. Styret faststetter mandat for, og oppnevner representanter til, et eget sikkerhetsutvalg, jf punkt 5.2. Saker av bankpolitisk karakter og saker som gjelder forståelsen av overordnet regelverk for BankID skal forelegge de to servicekontorer. Styret skal årlig avgi en beretning som redegjør for styrets virksomhet. 4.2 Styrets sammensetning 1 Øverste organ er fra FNO Servicekontor. 1

2 Styret i BankID Norge skal bestå av seks medlemmer. Styrets medlemmer skal enten være ansatt i banker som deltar i BankID Samarbeidet, eller være ansatt i selskap som eies av flere banker som deltar i BankID Samarbeidet. Styremedlemmene oppnevnes for to år av gangen. Ved oppnevning skal det tas hensyn til at det over tid blir bred representasjon fra ulike utstedere i BankID Samarbeidet. Finansnæringens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor utpeker styrets leder og nestleder for to år av gangen. 4.3 Vedtakskompetanse Styret er vedtaksført når styrets leder eller nestleder er til stede samt 3 øvrige representanter. Som styrets beslutning gjelder det som flertallet blant de møtene har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møteleder har stemt for, så fremt møteleder ikke er en av to representanter fra samme bank. Ved stemmelikhet i de tilfeller møteleder er en av to representanter fra samme bank gjelder det som flest representanter for ulike banker har stemt for som styrets beslutning. Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at medlemmet må anses for å ha fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Det samme gjelder daglig leder. På områder som tilligger styret kan daglig leder og personer som styret utpeker treffe beslutning på vegne av BankID Norge dersom det oppstår situasjoner som krever at handlinger må utføres straks og det ikke lar seg gjøre å sammenkalle et beslutningsdyktig styre før handlingen må iverksettes. Det skal føres protokoll over styrets beslutninger. 5. Virksomhetens utførelse 5.1 BankID Norges administrasjon BankID Norge har sitt kontor i Oslo. Virksomheten ledes av BankID Norges daglige leder som ansettes av styret. Innenfor de styrefastsatte rammer mht. mål, strategier og økonomi treffer daglig leder beslutning i alle faglige saker. Daglig leder forbereder alle saker som skal behandles av styret. 5.2 Utvalg og komiteer BankID Norge skal ha et sikkerhetsutvalg med representanter fra ITsikkerhetsmiljøene i banker som deltar i BankID Samarbeidet. Dette utvalget skal danne grunnlaget for BankID Norges forebyggende sikkerhetsarbeide relatert til utstedelse og bruk av BankID. Sikkerhetsutvalget skal videre danne grunnlag for at BankID Norge kan gjennomføre rask og forankret håndtering av sikkerhetshendelser. Nærmere mandat for sikkerhetsutvalget fastsettes av styret, som også oppnevner representanter til utvalget. 2

3 Daglig leder kan, i samråd med styret, oppnevne andre faste utvalg til å ta seg av forskjellige sider av BankID Norges virksomhet. Daglig leder kan etablere ad hoc grupper for vurdering av spesielle tidsavgrensede oppgaver. 5.3 Forpliktende underskrift Styrets leder eller nestleder forplikter BankID Norge med sin underskrift. Daglig leder forplikter BankID Norge i saker som hører inn under den daglige ledelse. 5.4 Taushetsplikt Alle som utfører oppgaver for BankID Norge, samt styrets medlemmer, har taushetsplikt om det de får kjennskap til om fysiske og juridiske personer samt forhold av sikkerhetsmessige eller forretningsmessig karakter. Skriftlige dokumenter (herunder i elektronisk form) som utarbeides av BankID Norge eller som kommer BankID Norge i hende og som inneholder opplysninger som vil være taushetsbelagte etter avsnittet ovenfor skal oppbevares av BankID Norge og styrets medlemmer slik at opplysningene ikke kommer uvedkommende i hende. Forsendelse av slike dokumenter skal skje på en betryggende måte. 6. BankID Norges økonomi 6.1 Generelt Kostnadene for BankID Norge skal dekkes ved utligning på den enkelte bank etter fordelingsnøkkel fastsatt av Finansnæringens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor i fellesskap. 6.2 Budsjett - innhenting av forskudd Budsjett for BankID Norge skal fremlegges for Finansnæringens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor for godkjennelse. BankID Norge kan i løpet av året innkreve foreløpig utligning på bankene (a konto innbetaling) til dekning av forventede (budsjetterte) kostnader. 6.3 Regnskap BankID Norges regnskap gjøres opp ved utgangen av hvert kalenderår og avgis til revisjon innen utgangen av februar måned. Regnskap sammen med styrets innstilling og innberetning fra revisor fremlegges innen utgangen av april for Finansnæringens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor til godkjennelse. Etter godkjennelse av regnskapet, sender BankID Norge endelig avregning til bankene for dette regnskapsåret, idet det foretas avregning mot tidligere innbetalt forskudd. 3

4 7. Vedtektsendring Forslag til endringer i disse vedtekter fremlegges til Finansnæringens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor til avgjørelse. Vedtektsendringene krever tilslutning fra både Finansnæringen Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor. 4

5 Vedlegg Endringslogg Følgende endringer er besluttet i vedtektene etter førstegangs fastsettelse : Dato Endringens art Godkjenning Pkt 1 Organisasjonens navn: Organisasjonens navn endret fra BankID Operasjonell Forvalter til BankID Norge. Som en konsekvens av endringen, er også navnet på organisasjonen endret i de andre punktene i vedtektene der det refereres til dette. Jf. brev Navneendring for BankID Operasjonell Forvalter av til BankID Norge fra Finansnæringens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor, med ref Spbf / FNH 2009/ Henvisning til dokumentasjon som bekrefter beslutningen om at endringen skal foretas. 1

Vedtekter for Bankenes Standardiseringskontor

Vedtekter for Bankenes Standardiseringskontor Vedtekter for Bankenes Standardiseringskontor Fastsatt av Bankforeningens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor høsten 1994. Senest endret november 2011 1 1. Organisasjonens navn Organisasjonens

Detaljer

STATUTTER FOR INDIAS BARN

STATUTTER FOR INDIAS BARN STATUTTER FOR INDIAS BARN Vedtatt av styre 30.4.2013 1. Stiftelsens navn 1.1 Indias Barn er en stiftelse som endret sitt navn fra Stiftelsen Fadderbarnas framtid til Indias Barn i 2013. 1.2 Indias Barn

Detaljer

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no 6 Styrets oppgaver Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Styreleder

Detaljer

Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service LOVER FOR SIKKERHETSBRANSJEN I NHO SERVICE TILSLUTTET NHO SERVICE OG NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO). VEDTATT 16. MARS 1993 SOM EN DIREKTE VIDEREFØRING

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtatt på generalforsamling 2. mai 1966 med endringer fram til og med generalforsamling 16.04.2015. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Boligbyggelaget

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Styreinstruks for Lyse Energi AS

Styreinstruks for Lyse Energi AS Styreinstruks for Lyse Energi AS (vedtatt av styret 18.01.07, revidert av styret 16.06.2011, 25.10.2012 og 19.12.2013) 0 Generelt Formålet med styreinstruksen er å gi nærmere regler om styrets arbeid og

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN 1 Navn Organisasjonens navn er Ryggforeningen i Norge. Heretter kalt RiN. 2 Formål RiN er en livssyns- og partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014 Arkivsaksnr.: 12/634-1 Arkivnr.: MPROT Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014 Ordførers innstilling: ::: Sett inn

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR DISPOSISJONS- OG RESERVEFOND INSTRUKSER FOR: * HOVEDTILLITSVALGT MED EVENTUELT ARBEIDSUTVALG, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG * FULLMAKTSKOMITEEN

Detaljer

Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn

Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn Forslag til endringer av vedtekter 1. Det har de siste årene skjedd mange endringer i Det Norske Baptistsamfunns vedtekter. Det avstedkommer et

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER FOR NORSK BEDRIFTSFORBUND Vedtatt på kongressen på Røros 2007.

SENTRALE VEDTEKTER FOR NORSK BEDRIFTSFORBUND Vedtatt på kongressen på Røros 2007. SENTRALE VEDTEKTER FOR NORSK BEDRIFTSFORBUND Vedtatt på kongressen på Røros 2007. 1 NAVN Forbundets navn er Norsk Bedriftsforbund - interesseorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter. 2 FORMÅL Norsk

Detaljer

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om.

3-2 Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om. SELSKAPSAVTALE F O R L O F OT E N A V F A L L S S E L S K A P I K S KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-1 Selskapets navn er Lofoten Avfallsselskap IKS 1 2-1 Selskapet eies av kommunene Vågan, Vestvågøy,

Detaljer

Oslo/Akershus Handel og Kontor

Oslo/Akershus Handel og Kontor Vedtekter for avdeling 003 Oslo/Akershus Handel og Kontor Sist revidert på avdelingens årsmøte 20. mars 2014 Handel og Kontor Oslo Akershus er en avdeling av Handel og Kontor i Norge og en sammenslutning

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

(1) Alle primærkommuner med store utmarksområder eller stor andel av areal som utmark kan være med i sammenslutningen.

(1) Alle primærkommuner med store utmarksområder eller stor andel av areal som utmark kan være med i sammenslutningen. Vedtekter for Utmarkskommunenes Sammenslutning Vedtatt på landsmøtet 11. april 2013 1 Formål (1) Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) skal arbeide for å fremme medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål

Detaljer

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål (1) Lillestrøm Sparebank er opprettet den 16. mars 1923. (2) Sparebanken har sitt sete i

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR SYKEHUSET INNLANDET HF

STYREINSTRUKS FOR SYKEHUSET INNLANDET HF STYREINSTRUKS FOR SYKEHUSET INNLANDET HF Vedtatt av styret i Sykehuset Innlandet HF den 28. februar 2011 1. FORMÅL MED INSTRUKSEN... 3 2. VIRKSOMHETENS FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE... 3 3. STYRETS OPPGAVER

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Jens Olsensgt. 6 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.03.2006 med senere endringer, senest av 18. april 2013. 1 Definisjon Velforeningen Skadberg Sør er en forening hvor

Detaljer

Vedtekter. Sameiet Damsgårdssundet Parkering 1

Vedtekter. Sameiet Damsgårdssundet Parkering 1 Vedtekter for Sameiet Damsgårdssundet Parkering 1 1. Navn og formål Sameiets navn er Sameiet Damsgårdssundet Parkering 1. Sameiet omfatter gnr. 158 bnr. 845 snr. 76 (næringsseksjon) i Bergen kommune. Eierseksjonen

Detaljer