Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 05.06.2012 Tidspunkt: 18:00 19:10"

Transkript

1 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Bård Ove Skandsen Nestleder H Per Werrum Medlem H Sandra Bruflot Medlem H Olav Aasmundrud Medlem H Frank Yggeseth Varamedlem H Tor Birger Jeppesen Medlem A Ana Maria Lyon Bing Medlem A Håkon Haglund Norstrand Medlem A Åge Berntsen Medlem A Wenche Møller Varamedlem A Nina Elisabeth Tollan (A-perm.) Arne Flatebø Medlem SP Mette Irene Hansen Medlem FRP Følgende fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Einar Heitmann Kommunalsjef Thorgeir Bjerknes Plan- og bygningssjef

2 Diverse tatt opp under møtet: Før møtet var utvalget på befaring i St.Hallvardsvei, jfr. sak nr. 56. Spørsmål fra publikum: Tore Lunde fra Plankompaniet AS hadde merknader til sak 56. Andrè Braa Hotvedt Utvalgssekretær

3 SAKSLISTE: Saksnr 51/2012 Godkjenning av protokoll 52/2012 Meldinger 18/2012 Orientering om fylkesmannens vedtak i klagesak. Gnr. 34 bnr. 1, Nøsteveien 67 (Søndre Lian). Klage på vedtak om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av lager-, kontor- og forretningsbygning. Klager: Fylkesmannen i Buskerud 19/2012 Orientering om vedtak fattet av administrasjonen på bakgrunn av delegering. 20/2012 Planer som avventer avklaring i forbindelse med underkapasitet på Lierbyen ungdomsskole 53/2012 Sluttbehandling detaljregulering Utsikten - Bråtan, felt K, L, M, N og P 54/2012 Endring av reguleringsplan for Lierskogen sentrum - Heia skole 55/2012 Råd om regulering - deponering av masser i Toverud masseuttak 56/ /2012 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruksendring av 3 stk driftsbygninger, Gnr.24 Bnr.1 Sankt Hallvards vei 17,Børreshaugen gård. Tiltakshaver Tom Nakkerud Søknad om midlertidig dispensasjon for etablering av hytteutstilling i LNFområde Gnr.151 Bnr.2 Gamle Drammensvei 85. Tiltakshaver Drammens Hus og Hytter AS 58/2012 Søknad om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for innkjøring av masser. Gnr. 122 bnr. 1, Skjeggerudfyllinga. Søker: Per Erik Gravdal 59/ /2012 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av tilbygg på eksisterende hytte. Gnt.39 bnr.1, festetomt 5, Svarttjern. Tiltakshaver Sigurd Asbjørnsen Klage på vedtak om avslag på søknad om dispensasjon fra gjeldende utnyttelsesgrad for oppføring av garasje. Gnr. 38 bnr. 67, Nybruveien 39. Klagere: Ragnhild Helander-Olsen og Bjørn Ivar Martinsen 61/2012 Vurdering av overtredelsesgebyr for brudd på plan- og bygningsloven. Gnr. 36 bnr. 37, Flåtansvingen 62. Enebolig med hybelleilighet 62/ tertialrapport 2012

4 51/2012 Godkjenning av protokoll Protokoll fra møte godkjennes. Protokoll fra møte ble godkjent enstemmig. 52/2012 Meldinger 18/2012 Orientering om fylkesmannens vedtak i klagesak. Gnr. 34 bnr. 1, Nøsteveien 67 (Søndre Lian). Klage på vedak om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av lager-, kontor- og forretningsbygning. Klager: Fylkesmannen i Buskerud Melding nr. 18: Orientering om fylkesmannens vedtak i klagesak. Gnr. 34 bnr. 1, Nøsteveien 67 (Søndre Lian). Klage på vedtak om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av lager-, kontor- og forretningsbygning. Klager: Fylkesmannen i Buskerud, tas til orientering. Meldingen ble tatt til orientering. 19/2012 Orientering om vedtak fattet av administrasjonen på bakgrunn av delegering. Melding nr. 19: Orientering om vedtak fattet av administrasjonen på bakgrunn av delegering, tas til orientering. Meldingen ble tatt til orientering. 20/2012 Planer som avventer avklaring i forbindelse med underkapasitet på Lierbyen ungdomsskole Melding nr. 20: Planer som avventer avklaring i forbindelse med underkapasitet på Lierbyen ungdomsskole, tas til orientering. Meldingen ble tatt til orientering. 53/2012 Sluttbehandling detaljregulering Utsikten - Bråtan, felt K, L, M, N og P Saken utsettes for befaring.

5 Arne Flatebø (SP) fremmet følgende forslag til vedtak som ble vedtatt enstemmig: Saken utsettes for befaring. 54/2012 Endring av reguleringsplan for Lierskogen sentrum - Heia skole Planutvalgets innstilling til kommunestyret: Endring av reguleringsplan for Lierskogen sentrum som vist på plankart revidert og bestemmelser sist revidert vedtas i henhold til plan- og bygningslovens 12-12, forutsatt følgende tas inn i reguleringsbestemmelsene 5 punkt 9. «Innenfor byggegrense satt 20meter fra vassdrag skal gjenværende vegetasjon ivaretas.» Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt. 55/2012 Råd om regulering - deponering av masser i Toverud masseuttak Spørsmål om fyllinger bør sees på i en overordnet sammenheng gjennom planstrategien i kommunen, og det anbefales ikke at det startes opp arbeid med detaljregulering av massedeponering i Toverud masseuttak før dette er gjort. Sandra Bruflot (H) fremmet på vegne av H, SP og FRP følgende forslag til vedtak som ble vedtatt enstemmig: Spørsmål om fyllinger bør sees på i en overordnet sammenheng gjennom planstrategien i kommunen, og det anbefales ikke at det startes opp arbeid med detaljregulering av massedeponering i Toverud masseuttak før dette er gjort. 56/2012 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruksendring av 3 stk driftsbygninger, Gnr.24 Bnr.1 Sankt Hallvards vei 17,Børreshaugen gård. Tiltakshaver Tom Nakkerud Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 gis det midlertidig dispensasjon fra LNFformålet i kommuneplanens arealdel for bruksendring av bygg 1 (låve) til kontor og lagervirksomhet, bruksendring av bygg 2 (redskapshus) til bilverksted og bruksendring av bygg 3 (lager) til lager for gartnervirksomhet.

6 Følgende vilkår gjelder: 1. Dispensasjonen for de arealene i bygg 1 (låve) som ble godkjent omdisponert i Teknisk utvalg sitt vedtak av i sak 118/97 og senere godkjent videreført i Planutvalget sitt vedtak av i sak 108/2007, gjelder midlertidig på ubestemt tid. Dette omfatter ca. 290 m 2 av bygningen. 2. Dispensasjonen for de øvrige arealene i bygg 1 (låve) gjelder midlertidig inntil den planlagte saken vedrørende retningslinjer for alternativ bruk av landbruksbygg er politisk behandlet. Tiltakshaver må deretter søke om ny dispensasjon. Dette omfatter ca. 989 m 2 av bygningen. Tilsvarende gjelder for bygg 3 (lager) og bilverkstedene i kjelleretasjen på bygg 2 (redskapshus). 3. Det skal tinglyses en erklæring på eiendommen hvor det framgår at dispensasjonen er midlertidig. Erklæringen skal også forplikte nåværende og framtidige eiere til å tilbakeføre bygningene til landbruksformål og opphøre all bruk som ikke er innenfor LNF-formålet når den midlertidige dispensasjonen går ut eller blir trukket tilbake av kommunen. 4. Det forutsettes at det innsendes komplett søknad om byggetillatelse for bygg 1 (låve) og bygg 2 (redskapshus). Søknaden må dokumentere at kravene i TEK.10 vedrørende prosjektering og utførelse er ivaretatt av ansvarlige foretak med kompetanse innenfor relevante funksjoner og fagområder. Fristen for innsendelse av komplett søknad settes til Dersom det skulle bli behov for økt husbehov til landbruksdrift på eiendommen, må eksisterende bygninger tas i bruk fremfor at nye blir bygget. 6. Området ved Lierelva skal ryddes og all bruk av området til lagring skal opphøre før det gis midlertidig brukstillatelse for bygg 1 (låve) og bygg 2 (redskapshus). Eksisterende bygninger på området, både midlertidige og permanente, skal fjernes. 7. Det tillates ikke reklameskilt på bygningene 8. Det tillates ikke utendørs lagring på eiendommen i forbindelse med virksomheten i bygg 1 (låve) og bygg 2 (redskapshus). Tiltaket det dispenseres fra har samme arealmessige omfang på 290m 2 som har vært godkjent tidligere. Planutvalget mener at fordelene med dispensasjonen for 290m 2 i bygg 1 (låve) er klart større enn ulempene, etter en samlet vurdering, og at det derfor er grunnlag for å gi dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanens arealdel. De resterende 989m 2 i låvebygningen vil bli fulgt opp etter at det foreligger en politisk avklaring på retningslinjer for alternativ bruk av landbruksbygg. Det samme gjelder for bygg 2 (redskapshus) og bygg 3 (lagerbygg).

7 Sandra Bruflot (H) fremmet på vegne av H, SP og FRP følgende forslag til vedtak som ble vedtatt enstemmig: Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 gis det midlertidig dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanens arealdel for bruksendring av bygg 1 (låve) til kontor og lagervirksomhet, bruksendring av bygg 2 (redskapshus) til bilverksted og bruksendring av bygg 3 (lager) til lager for gartnervirksomhet. Følgende vilkår gjelder: 1. Dispensasjonen for de arealene i bygg 1 (låve) som ble godkjent omdisponert i Teknisk utvalg sitt vedtak av i sak 118/97 og senere godkjent videreført i Planutvalget sitt vedtak av i sak 108/2007, gjelder midlertidig på ubestemt tid. Dette omfatter ca. 290 m 2 av bygningen. 2. Dispensasjonen for de øvrige arealene i bygg 1 (låve) gjelder midlertidig inntil den planlagte saken vedrørende retningslinjer for alternativ bruk av landbruksbygg er politisk behandlet. Tiltakshaver må deretter søke om ny dispensasjon. Dette omfatter ca. 989 m 2 av bygningen. Tilsvarende gjelder for bygg 3 (lager) og bilverkstedene i kjelleretasjen på bygg 2 (redskapshus). 3. Det skal tinglyses en erklæring på eiendommen hvor det framgår at dispensasjonen er midlertidig. Erklæringen skal også forplikte nåværende og framtidige eiere til å tilbakeføre bygningene til landbruksformål og opphøre all bruk som ikke er innenfor LNF-formålet når den midlertidige dispensasjonen går ut eller blir trukket tilbake av kommunen. 4. Det forutsettes at det innsendes komplett søknad om byggetillatelse for bygg 1 (låve) og bygg 2 (redskapshus). Søknaden må dokumentere at kravene i TEK.10 vedrørende prosjektering og utførelse er ivaretatt av ansvarlige foretak med kompetanse innenfor relevante funksjoner og fagområder. Fristen for innsendelse av komplett søknad settes til Dersom det skulle bli behov for økt husbehov til landbruksdrift på eiendommen, må eksisterende bygninger tas i bruk fremfor at nye blir bygget. 6. Området ved Lierelva skal ryddes og all bruk av området til lagring skal opphøre før det gis midlertidig brukstillatelse for bygg 1 (låve) og bygg 2 (redskapshus). Eksisterende bygninger på området, både midlertidige og permanente, skal fjernes. 7. Det tillates ikke reklameskilt på bygningene 8. Det tillates ikke utendørs lagring på eiendommen i forbindelse med virksomheten i bygg 1 (låve) og bygg 2 (redskapshus). Tiltaket det dispenseres fra har samme arealmessige omfang på 290m 2 som har vært godkjent tidligere. Planutvalget mener at fordelene med dispensasjonen for 290m 2 i bygg 1 (låve) er klart større enn ulempene, etter en samlet vurdering, og at det derfor er grunnlag for å gi dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanens arealdel.

8 De resterende 989m 2 i låvebygningen vil bli fulgt opp etter at det foreligger en politisk avklaring på retningslinjer for alternativ bruk av landbruksbygg. Det samme gjelder for bygg 2 (redskapshus) og bygg 3 (lagerbygg). 57/2012 Søknad om midlertidig dispensasjon for etablering av hytteutstilling i LNF-område Gnr.151 Bnr.2 Gamle Drammensvei 85. Tiltakshaver Drammens Hus og Hytter AS Med hjemmel i plan og bygningslovens 19-2 gis det dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanens arealdel og 5-2 i planbestemmelsene for videreføring av eksisterende hytteutstilling på gnr.151 bnr.2 som vist på situasjonskart, fasadetegninger og bildemateriale. Alt stemplet Tillatelsen gis på følgende vilkår: 1. Den midlertidige dispensasjonen av hytteutstillingen gjelder kun for Drammens Hus og Hytter AS. Ved opphør av virksomheten skal kommunen orienteres. 2. Ytterligere utvidelse av virksomheten kan ikke påregnes å bli godkjent. 3. Dispensasjonssøknaden er vedlagt nødvendig dokumentasjonsmateiale for vanlig søknad om tillatelse til tiltak, herunder søknad om ansvarsrett for relevante funksjoner og fagområder. Denne skal behandles administrativt etter behandlingen i planutvalget. Tiltaket er en ren videreføring av det som allerede er etablert. Plansituasjonen er uendret i forhold til opprinnelig godkjenning. Tiltaket vil ikke få vesentlige konsekvenser for hensynet bak bestemmelsene det dispenseres fra. På bakgrunn av ovenstående mener rådmannen at fordelene med dispensasjon som omsøkt er klart større enn ulempene, og at det derfor er grunnlag for å gi dispensasjon fra 5-2 i kommuneplanbestemmelsene. Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

9 58/2012 Søknad om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for innkjøring av masser. Gnr. 122 bnr. 1, Skjeggerudfyllinga. Søker: Per Erik Gravdal Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 avslås søknaden om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for utfylling av 1000 m 3 fyllmasse på Skjeggerudfyllinga. Fordelene med dispensasjon er ikke klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det er ikke behov for de omsøkte massene for å ferdigstille området i samsvar med reguleringsplanens intensjon, samtidig som det er nødvendig med en streng praksis for å få avsluttet utfyllingsarbeidene som forutsatt. Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig. 59/2012 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av tilbygg på eksisterende hytte. Gnt.39 bnr.1, festetomt 5, Svarttjern. Tiltakshaver Sigurd Asbjørnsen Med hjemmel i plan- og bygningslovens 19-2 gis det dispensasjon fra LNF-formålet kommuneplanens arealdel( 5-2), forbudet mot vesentlig utvidelse av eksisterende fritidsbebyggelse (kapittel 6), og forbudet mot bygging innenfor 50 meter fra vassdrag( 5-1), for oppføring av tilbygg til eksisterende hytte på eiendommen gnr. 39 bnr. 1, festetomt 5, på følgende vilkår: 1. Uthus på 15 m 2 skal rives. Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig. 60/2012 Klage på vedtak om avslag på søknad om dispensasjon fra gjeldende utnyttelsesgrad for oppføring av garasje. Gnr. 38 bnr. 67, Nybruveien 39. Klagere: Ragnhild Helander-Olsen og Bjørn Ivar Martinsen Saken ble trukket av klagerne før møtet.

10 61/2012 Vurdering av overtredelsesgebyr for brudd på plan- og bygningsloven. Gnr. 36 bnr. 37, Flåtansvingen 62. Enebolig med hybelleilighet Det sendes forhåndsvarsel om overtredelsesgebyr på kr til BM Hus og Hytter AS. Administrasjonen gis fullmakt til å vedta overtredelsesgebyr i samsvar med forhåndsvarselet. Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt med 12 stemmer (5H, 5AP og 2FRP) mot 1 stemme (SP) avgitt for Arne Flatebø (SP) sitt forslag til vedtak sålydende: BM Hus og Hytter AS ilegges ikke overtredelsesgebyr for brudd på plan- og bygningsloven. 62/ tertialrapport tertialrapport tas til orientering med følgende justeringer: Budsjettjustering driftsregnskapet kr. Økt inntekt/ Redusert utgift Økt utgift/ Redusert inntekt Fellesområdet: 1. Redusert mva fra investering Redusert overføring fra drift til investering Økt overføring til investering løypemaskin Redusert driftsbudsjett jmf. Pkt Sum Budsjettjustering investeringsregnskapet kr. Økt inntekt/ Redusert utgift Økt utgift/ Redusert inntekt Fellesområdet: 1. Bevilgning reguleringsplan Eiksetra Bruk av investeringsfond Kjøp av løypemaskin Overføring fra drift 500 Sum For investeringsprosjekt «Nytt Frogner sykehjem» flyttes 17 mill kr. av bevilgede midler i 2012 til Påløpne kostnader for Hegg Skole i 2012 (budsjettert i 2013) dekkes av ubrukte lånemidler i 2012.

11 Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 18:00 19:20

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 18:00 19:20 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 18:00 19:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Bård Ove Skandsen

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 06.05.2014 Tidspunkt: 18:00 18:35

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 06.05.2014 Tidspunkt: 18:00 18:35 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 06.05.2014 Tidspunkt: 18:00 18:35 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Bård Ove Skandsen

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Fayegården Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind Holt

Detaljer

Kl. 15.30 16.30 Miniseminar om beredskap (se vedlegg)

Kl. 15.30 16.30 Miniseminar om beredskap (se vedlegg) Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 07.10.2014 Kl 18:00 på Haugestad Kl. 15.30 16.30 Miniseminar om beredskap (se vedlegg) Kl. 18.00 Styreleder i Glitrevannverket

Detaljer

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 18.06.

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 18.06. SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 18.06.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Egel Terkelsen Leder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26-38 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.05.2010 Tidspunkt: 14:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: 03.06.2014 Tidspunkt: 18:00 20:45

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: 03.06.2014 Tidspunkt: 18:00 20:45 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: 03.06.2014 Tidspunkt: 18:00 20:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Hilde Kristine Fossum Leder H Per Guthorm Vemork

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 20.06.2012 Tid: Kl. 10.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 11.02.2014 Tid: kl. 09.00 14.15 Til stede på møtet Medlemmer: Anne Sofie S. Mathisen, John Erik Skjellnes Johansen, Mari

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen og lunch reiser hovedutvalget

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL FOR FORMANNSKAPET MØTEDATO: 04.06.2015 Kommunestyresalen MØTELEDER: MØTESTED: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 40/15 62/15 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Ingen Møteinnkalling

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26-32 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 09:00 17:00 Utvalget hadde befaring

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:45

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:45 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 18:00 20:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 21-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 09:00 11:40 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 13.12.2011 Tidspunkt: 18:00 20:15

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 13.12.2011 Tidspunkt: 18:00 20:15 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested Haugestad Dato: 13.12.2011 Tidspunkt: 18:00 20:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge.

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/587-23 Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 14-17 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00 11:10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 05.09.2012 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: kl: Faste medlemmer: Høyre: Bjørnar Godt Daae, Anne

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15 Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15 Til stede på møtet Medlemmer: Torbjørn Hjertø, Magne Vik, Sissel

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte i. Kommunestyresalen 28.10.2010 kl. 08.

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte i. Kommunestyresalen 28.10.2010 kl. 08. LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte i Kommunestyresalen 28.10.2010 kl. 08.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: (08:00 Formannskapsmøte)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 03.05.2012 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 63/12 08/937 KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 21.06.2011 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00-13:10 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Kurt Methi Nestleder AP Håvard Hargaut-Jensen

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/186 Saksmappe: 2014/247-38647/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 26.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 2/2011 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 14.04.2011 kl 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder Øyvind Moberg

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 14.12. og 15.12. 11 Tilstede på møtet: Laila B. Johansen, Elisabeth Johansen, Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Svein

Detaljer