Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:20

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 18:00 19:20"

Transkript

1 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Bård Ove Skandsen Nestleder H Mette Høyem Medlem H Per Werrum Medlem H Sandra Bruflot Medlem H Olav Aasmundrud Medlem H Aud-Harriet H.A. Kolberg Medlem A Håkon Haglund Norstrand Medlem A Åge Berntsen Medlem A Håvard Rype Varamedlem SV Ann Solveig S. Eriksen (A) Lorna Reberg Nilsen Varamedlem A Tor Birger Jeppesen (A) Arne Flatebø Medlem SP Mette Irene Hansen Medlem FRP Følgende fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Einar Heitmann Kommunalsjef Thorgeir Bjerknes Plan- og bygningssjef

2 Diverse tatt opp under møtet: Før møtet var utvalget på befaring, med oppmøte på Egge gård AS, Baneveien 16, kl Jfr. sak nr Planutvalget vedtok enstemmig å behandle sak nr. 22 etter sak nr Spørsmål fra publikum: Knut-Andreas Kran fra Asko Drammen hadde merknader til sak 20. Tore Lunde fra Plankompaniet AS hadde merknader til sak 24. Sten-Arthur Sælør fra Gjelsten Holding AS hadde merknader til sak 25. Thomas Røed hadde merknader til sak 26. Andrè Braa Hotvedt Utvalgssekretær

3 SAKSLISTE: Saksnr 18/2014 Godkjenning av protokoll fra møte /2014 Meldinger 6/2014 Reguleringsplan for Eiksetraområdet - Melding om utsatt behandling 7/2014 Temaplan for kulturminner - Melding om utsatt behandling 8/2014 Orientering om fylkesmannens vedtak i klagesak. Klage på avslag på endring av takvinkel. Gnr. 145 bnr Klager: Ole-Johann Jøsokbakke 9/2014 Orientering om fylkesmannens vedtak i klagesak. Klage på vedtak om tillatelse til gjennomføring av sikringstiltak på nabogrunn. Gnr. 61 bnr. 10 og gnr. 61 bnr. 17. Klager: Hellek Haugen og Merete Ask 10/2014 Orientering om fylkesmannens vedtak i klagesak. Gnr. 17 bnr. 1, Jensvollveien 10 og 12. Nytt anlegg for mobiltelefon og mobilt bredbånd ved E18. Klager: Eirik Øyasæter 11/2014 Orientering om fylkesmannens vedtak i klagesak. Gnr. 39 bnr. 95, Tjonebakken. Oppføring av midlertidig plasthall. Klager: Lier Graving og Transport AS 12/2014 Orientering om vedtak fattet av administrasjonen på bakgrunn av delegering. 20/2014 Prinsippvurdering - Felles reguleringsplan på Gjellebekk 21/2014 Førstegangsbehandling av detaljregulering for Gamle Drammensvei /2014 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruksendring av hytte til bolig på gnr. 160 bnr. 10 Ulvenvegen 13. Søker Hallvard Erstad 23/2014 Søknad om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for bruksendring fra kortids- til fulltidsbarnehage og oppføring av tilbygg. Gnr. 14 bnr. 44, Stoppenveien 5 (Parken). Tiltakshaver: Jordbærkollen Barnehage SA 24/2014 Søknad om endring av vilkår for dispensasjon fra teknisk forskrift. Gnr. 65/5, Baneveien 16. Hybelhus for sesongarbeidere. Søker: Egge Gård AS 25/2014 Søknad om midlertidig dispensasjon fra bygging langs sjøen, plankrav, rekkefølgekrav og formål i kommuneplanens arealdel. Nytt lager og kontorbygg for KID interiør ASGnr. 19 bnr. 48 Linnesstranda 2. Søker: Arkitektene Astrup og Hellern AS. 26/2014 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av tre boligtomter. Gnr. 193 bnr. 2, Enger Østre (Skjæret). Søker: Thomas Røed 27/2014 Klage på vilkår om opparbeiding av snuhammer i forbindelse med bruksendring av lager og verksted til enebolig med garasje. Gnr. 195 bnr. 13, Svangshavna 8. Klager: Nesbru Eiendom AS

4 18/2014 Godkjenning av protokoll fra møte Protokoll fra møte godkjennes med følgende endring i første setning i siste avsnitt under sak 17: Deretter ble Håkon Nordstrand (AP) sitt forslag til vedtak fremmet på vegne av AP og FRP satt opp mot Bård Ove Skandsen (H) sitt forslag til vedtak. Protokoll fra møte ble godkjent enstemmig med følgende endring i første setning i siste avsnitt under sak 17: Deretter ble Håkon Nordstrand (AP) sitt forslag til vedtak fremmet på vegne av AP og FRP satt opp mot Bård Ove Skandsen (H) sitt forslag til vedtak. 19/2014 Meldinger 6/2014 Reguleringsplan for Eiksetraområdet - Melding om utsatt behandling Melding nr. 6: Reguleringsplan for Eiksetraområdet - Melding om utsatt behandling, tas til orientering. 7/2014 Temaplan for kulturminner - Melding om utsatt behandling Melding nr. 7: Temaplan for kulturminner - Melding om utsatt behandling, tas til orientering. 8/2014 Orientering om fylkesmannens vedtak i klagesak. Klage på avslag på endring av takvinkel. Gnr. 145 bnr Klager: Ole-Johann Jøsokbakke Melding nr. 8: Orientering om fylkesmannens vedtak i klagesak. Klage på avslag på endring av takvinkel. Gnr. 145 bnr Klager: Ole-Johann Jøsokbakke, tas til orientering.

5 9/2014 Orientering om fylkesmannens vedtak i klagesak. Klage på vedtak om tillatelse til gjennomføring av sikringstiltak på nabogrunn. Gnr. 61 bnr. 10 og gnr. 61 bnr. 17. Klager: Hellek Haugen og Merete Ask Melding nr. 9: Orientering om fylkesmannens vedtak i klagesak. Klage på vedtak om tillatelse til gjennomføring av sikringstiltak på nabogrunn. Gnr. 61 bnr. 10 og gnr. 61 bnr. 17. Klager: Hellek Haugen og Merete Ask, tas til orientering. 10/2014 Orientering om fylkesmannens vedtak i klagesak. Gnr. 17 bnr. 1, Jensvollveien 10 og 12. Nytt anlegg for mobiltelefon og mobilt bredbånd ved E18. Klager: Eirik Øyasæter Melding nr. 10: Orientering om fylkesmannens vedtak i klagesak. Gnr. 17 bnr. 1, Jensvollveien 10 og 12. Nytt anlegg for mobiltelefon og mobilt bredbånd ved E18. Klager: Eirik Øyasæter, tas til orientering. 11/2014 Orientering om fylkesmannens vedtak i klagesak. Gnr. 39 bnr. 95, Tjonebakken. Oppføring av midlertidig plasthall. Klager: Lier Graving og Transport AS Melding nr. 11: Orientering om fylkesmannens vedtak i klagesak. Gnr. 39 bnr. 95, Tjonebakken. Oppføring av midlertidig plasthall. Klager: Lier Graving og Transport AS, tas til orientering. 12/2014 Orientering om vedtak fattet av administrasjonen på bakgrunn av delegering. Melding nr. 12: Orientering om vedtak fattet av administrasjonen på bakgrunn av delegering, tas til orientering.

6 20/2014 Prinsippvurdering - Felles reguleringsplan på Gjellebekk Det anbefales at det arbeides videre med en felles reguleringsplan for næringsarealene på Gjellebekk, med de forutsetningene som fremkommer av saken. Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt med 12 stemmer (5H, 4AP, 2FRP og SP) mot 1 stemme (SV) avgitt for Håvard Rype (SV) sitt forslag til vedtak sålydende: Utvalget ber om at en trafikkløsning som leder trafikken til og fra området ved en tilkobling på rundkjøringen ved Kirkelinna vurderes særskilt. 21/2014 Førstegangsbehandling av detaljregulering for Gamle Drammensvei Forslag til detaljregulering for Gamle Drammensvei , som vist på plankart datert og med bestemmelser datert , legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens 12 10, forutsatt at følgende punkter rettes opp før offentlig ettersyn: 2. Før planen legges ut til offentlig ettersyn må området for midlertidig anleggsområdet, hvor det tillates midlertidig parkering, tegnes inn. Tittelfeltet må oppdateres etter kommunens mal. 3. Geoteknisk vurdering skal foreligge. Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig. 22/2014 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruksendring av hytte til bolig på gnr. 160 bnr. 10 Ulvenvegen 13. Søker Hallvard Erstad Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 gis det dispensasjon fra LNF-formålet samt forbud mot bygge- og anleggstiltak langs vassdrag ( 7-2) i kommuneplanens arealdel for bruksendring av eksisterende hytte til boligformål på eiendommen gnr. 160 bnr. 10, Ulvenveien 13. Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 1. Før eiendommen kan tas i bruk som bolig må det foreligge: i. Godkjent vann og avløpsanlegg. ii. Tinglyst veirett fram til offentlig vei (Drammensveien).

7 2. Det skal opprettholdes fri ferdsel langs Ulvenvannet. 3. Ny bebyggelse tillates ikke oppført nærmere vannet enn eksisterende bebyggelse. Hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra vil ikke bli vesentlig tilsidesatt og fordelene er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det er gitt tillatelse til flere bruksendringer nært inntil omsøkte eiendom og det er bare noen få tilsvarende eiendommer i området som har muligheter til å gjøre det samme. Planutvalget mener derfor at det bør være likhet for de eiendommene som ligger i samme område. Etter en samlet vurdering konkluderer planutvalget med at det kan gis dispensasjon fra LNF-formålet og forbudet mot bygge- og anleggstiltak langs vassdrag i kommuneplanens arealdel under forutsetning av at vilkårene i vedtaket følges. Bård Ove Skandsen (H) fremmet følgende forslag til vedtak som ble vedtatt enstemmig: Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 gis det dispensasjon fra LNFformålet samt forbud mot bygge- og anleggstiltak langs vassdrag ( 7-2) i kommuneplanens arealdel for bruksendring av eksisterende hytte til boligformål på eiendommen gnr. 160 bnr. 10, Ulvenveien 13. Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 1. Før eiendommen kan tas i bruk som bolig må det foreligge: i. Godkjent vann og avløpsanlegg. ii. Tinglyst veirett fram til offentlig vei (Drammensveien). 2. Det skal opprettholdes fri ferdsel langs Ulvenvannet. 3. Ny bebyggelse tillates ikke oppført nærmere vannet enn eksisterende bebyggelse. Hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra vil ikke bli vesentlig tilsidesatt og fordelene er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det er gitt tillatelse til flere bruksendringer nært inntil omsøkte eiendom og det er bare noen få tilsvarende eiendommer i området som har muligheter til å gjøre det samme. Planutvalget mener derfor at det bør være likhet for de eiendommene som ligger i samme område. Etter en samlet vurdering konkluderer planutvalget med at det kan gis dispensasjon fra LNF-formålet og forbudet mot bygge- og anleggstiltak langs vassdrag i kommuneplanens arealdel under forutsetning av at vilkårene i vedtaket følges.

8 23/2014 Søknad om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for bruksendring fra kortids- til fulltidsbarnehage og oppføring av tilbygg. Gnr. 14 bnr. 44, Stoppenveien 5 (Parken). Tiltakshaver: Jordbærkollen Barnehage SA Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 gis det dispensasjon fra gjeldende planformål for bruksendring fra korttids- til heltidsbarnehage og oppføring av tilbygg på gnr. 14 bnr. 44 i Stoppenveien 5. Dispensasjonen gis på følgende vilkår: 1. Det skal opparbeides totalt fem parkeringsplasser innenfor barnehagens område. 2. Det skal tinglyses en erklæring på gnr. 14 bnr. 44 hvor allmennheten sikres tilgang til barnehagens uteområde utenfor ordinær åpningstid. Erklæringen skal godkjennes av og kan ikke slettes uten samtykke fra Lier kommune. Hensynene bak planformålet blir ikke vesentlig tilsidesatt og fordelene ved dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. En endring fra korttids- til fulltidsbarnehage vil i liten grad medføre økte ulemper for omgivelsene, samtidig som eksisterende ulemper kan begrenses med de vedtatte vilkårene. Det omsøkte arealet er allerede opparbeidet som barnehageområde, og tiltakene vil ikke legge beslag på ytterligere deler av friområdet. Tiltaket innebærer derfor god utnyttelse av eksisterende ressurser slik at en viktig oppgave for samfunnet kan ivaretas. Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig. 24/2014 Søknad om endring av vilkår for dispensasjon fra teknisk forskrift. Gnr. 65/5, Baneveien 16. Hybelhus for sesongarbeidere. Søker: Egge Gård AS Med hjemmel i plan- og bygningsloven (PBL-2008) 19-2 avslås søknaden om endring av vilkår 2 og 5 for dispensasjon fra TEK (lyskrav) gitt i planutvalgets vedtak av (sak 76/2010) og endret i administrativt vedtak av Fordelene ved å gi dispensasjon fra TEK vil ikke lenger være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering hvis vilkåret endres som omsøkt. Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt med 9 stemmer (4AP, 3H, SV og SP) mot 4 stemmer (2FRP og 2H) avgitt for Mette Irene Hansen (FRP) sitt forslag til vedtak sålydende:

9 Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 godkjennes søknad om endring av vilkår 2 og 5 for dispensasjon fra TEK (lyskrav) gitt i planutvalgets vedtak av (sak 76/2010) og endret i administrativt vedtak av Det gis permanent tillatelse til å innkvartere 4 personer pr. rom i innhøstingssesongen for jordbær 1/6-31/7, totalt 62 personer i hele hybelhuset. Utenom denne perioden tillates det 2 personer pr. rom, 32 personer i hele hybelhuset. Alle tekniske krav, brann, ventilasjon osv. forutsettes er i orden før lokalene tas i bruk. Omsøkt utvidet innkvartering gjelder kun noen uker sommertid. Rommene er rene soverom med takvinduer som kan åpnes, oppholdsrom er i en annen del av bygget og i nabobygget. Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 25/2014 Søknad om midlertidig dispensasjon fra bygging langs sjøen, plankrav, rekkefølgekrav og formål i kommuneplanens arealdel. Nytt lager og kontorbygg for KID interiør ASGnr. 19 bnr. 48 Linnesstranda 2. Søker: Arkitektene Astrup og Hellern AS. Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 og 19-3 gis det midlertidig dispensasjon fra følgende forhold for oppføring av nytt kontor- og lagerbygg på gnr. 19 bnr. 48: 1. Planformålet i kommuneplanens arealdel ( 3-7) 2. Kravet til utarbeidelse av reguleringsplan i kommuneplanens arealdel ( 3-2) 3. Kravet til opparbeiding av infrastruktur i kommuneplanens arealdel ( 3-4) 4. Forbudet mot tiltak i strandsonen langs sjøen i kommuneplanens arealdel ( 2-2) og plan- og bygningsloven 1-8. Dispensasjonene gis på følgende vilkår: 1. Dispensasjonen gis midlertidig på ubestemt tid, med en minstetid på 15 år og med en påfølgende avviklingstid/frist for bruksendring på 5 år. Kommunen kan når som helst trekke tilbake dispensasjonen etter utløpet av minstetiden. Tiltakshaver plikter å opphøre bruk som strider mot gjeldende planformål dersom kommunen velger å trekke dispensasjonen tilbake. Det skal tinglyses en erklæring på eiendommen hvor vilkårene gjøres bindende for nåværende og fremtidige eiere. 2. Det skal tinglyses en erklæring på eiendommen hvor nåværende og fremtidige eiere forplikter seg til å betale refusjon for opparbeiding av infrastruktur i samsvar med de til enhver tid gjeldende regler for refusjon (jfr. plan- og bygningsloven kapittel 18). 3. Krysset mellom Gilhusveien og Linnesstranda skal utbedres i samsvar med planer godkjent av kommunal veimyndighet. Utbedringen skal ferdigstilles før det gis ferdigattest for bygningen.

10 4. Arealene i vest-sydvest mellom bebyggelsen og kaiområdet skal opparbeides til grøntareal med ny turvei fram til Kyststien langs Gilhusbukten i henhold til planer godkjent av Lier kommune. Allmenheten skal til enhver tid ha uhindret tilgang til kyststien via gnr. 19 bnr. 48. Alle veiføringer skal gjennomføres slik at de kan tilpasses en framtidig utfylling av Gilhusbukta. Det skal tinglyses en erklæring på eiendommen hvor vilkårene gjøres bindende for nåværende og fremtidige eiere. Søknaden om rammetillatelse behandles administrativt. Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig. 26/2014 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av tre boligtomter. Gnr. 193 bnr. 2, Enger Østre (Skjæret). Søker: Thomas Røed Saken utsettes for befaring. Morgan Langfelt (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak som ble vedtatt enstemmig: Saken utsettes for befaring. 27/2014 Klage på vilkår om opparbeiding av snuhammer i forbindelse med bruksendring av lager og verksted til enebolig med garasje. Gnr. 195 bnr. 13, Svangshavna 8.Klager: Nesbru Eiendom AS Saken utsettes for synfaring. Aud-Harriet Kolberg (AP) fremmet følgende forslag til vedtak som ble vedtatt enstemmig: Saken utsettes for synfaring.

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Fayegården Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind Holt

Detaljer

Kl. 15.30 16.30 Miniseminar om beredskap (se vedlegg)

Kl. 15.30 16.30 Miniseminar om beredskap (se vedlegg) Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 07.10.2014 Kl 18:00 på Haugestad Kl. 15.30 16.30 Miniseminar om beredskap (se vedlegg) Kl. 18.00 Styreleder i Glitrevannverket

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: 03.06.2014 Tidspunkt: 18:00 20:45

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: 03.06.2014 Tidspunkt: 18:00 20:45 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: 03.06.2014 Tidspunkt: 18:00 20:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Hilde Kristine Fossum Leder H Per Guthorm Vemork

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201426420/5 EBYGG 5351 041214 VISK

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201426420/5 EBYGG 5351 041214 VISK ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Lars Rasmussen

Detaljer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Side 1 av 10 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 28.11.2011 Tid: 08:30 Forfall meldes snarest til servicekontoret

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til:

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 26.10.2009 Saksnr.:

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.01.2009 Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent:

Møteprotokoll. Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.01.2009 Tidspunkt: 17:00 - Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 22.01.2009 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Cathrine Aasgaard Eide brukerrepresentant

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7.1 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 21.06.2011 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 10.10.2012 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 16.09.2014 Kl 10:00 på Foss gård

INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 16.09.2014 Kl 10:00 på Foss gård Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 16.09.2014 Kl 10:00 på Foss gård Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon 32220100 eller

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kåre Eriksen MEDL STAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kåre Eriksen MEDL STAP Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Plan- og driftsstyre Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 07.10.2010 Tidspunkt: 09:00-14.45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Odd Geir Fagerli

Detaljer

GEBYRREGULATIV PLAN- OG BYGGESAKER 2011 A. DELINGSSAKER. (pbl. 20-1 nr m) DELINGSSAKER.

GEBYRREGULATIV PLAN- OG BYGGESAKER 2011 A. DELINGSSAKER. (pbl. 20-1 nr m) DELINGSSAKER. GEBYRREGULATIV PLAN- OG BYGGESAKER 2011 A. DELINGSSAKER. (pbl. 20-1 nr m) DELINGSSAKER. For behandling av søknad om fradeling av areal som ikke er i henhold til vedtatt reguleringsplan, skal det betales

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Siv O. Gamst for Roy Mienna

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Siv O. Gamst for Roy Mienna Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 2. 2.2005 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Siv O. Gamst

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 25.11.2014 Møtested: Kulturtorget, møterom 1 Møtetid: 18:00 Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljø og teknikk Til stede Medlemmer: Anne Borger Mysen, Aud Jørgentvedt, Eva Bohem

Detaljer

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Formål 1-1 Ny formålsparagraf framhever: Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien 8

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien 8 Søgne kommune Arkiv: 23/648 Saksmappe: 2014/1749-15248/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 16.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for etablering av separat boenhet på GB 23/648 - Tingstuveien

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 12.11.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer