Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:30

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Glitra Dato: 23.08.2011 Tidspunkt: 18:00 20:30"

Transkript

1 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Sven Erik Hallgren Varamedlem H Helene Justad (H) Per Werrum Medlem H Sissel Wærsted Olsen Medlem H Olav Aasmundrud Medlem H Arne Flatebø Medlem SP Einar Hovde Medlem V Morgan E. Langfeldt Medlem FRP Mette Irene Hansen Medlem FRP Aud-Harriet H.A. Kolberg Medlem A Ingen vara Medlem A Knut I. Ølberg (A) Mathias B. Dannevig Medlem A Ninnie Bjørnland Medlem SV Følgende fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Einar Heitmann Kommunalsjef Thorgeir Bjerknes Plan- og bygningssjef

2 Diverse tatt opp under møtet: Spørsmål fra publikum: Bjørn Samdahl hadde merknader til sak 88 Eva Nøland hadde merknader til sak 90 Ramandep Singh og Sture Hedløv hadde merknader til sak 91 Andrè Braa Hotvedt Utvalgssekretær

3 SAKSLISTE: Saksnr 80/2011 Godkjenning av protokoll 81/2011 Meldinger 19/2011 Melding - Utbygging Lierskogen 20/2011 Orientering om vedtak fattet av administrasjonen på bakgrunn av delegering. 82/2011 Sluttbehandling - Reguleringsplan for rundkjøring på Gullaug 83/2011 Sluttbehandling Reguleringsplan for Lierskogen pukkverk 84/2011 Førstegangsbehandling - Reguleringsplan for del av Gamle Tuverudveg 85/2011 Mindre endring - reguleringsplan for Nordvangveien 86/ / /2011 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for arealformål, plankrav og RPRgrense Oslofjorden, pbl 1-8 (100-metersbeltet) og fravikelse av midlertidig forbud mot tiltak på Lierstranda, for utfylling av del av Gilhusbukta. Søker: Gilhusbukta Sjøgrunn AS Søknad om samtykke til å fravike midlertidig forbud mot tiltak på Lierstranda. Gnr. 15 bnr. 305, Tømmerterminalen. Nytt sidespor til jernbanen. Søker: Södra Cell Tofte 31/66 Risengbakken 8 - Søknad om dispensasjon for utnyttelse, fastsatt gesimshøyde, takvinkel og terrenginngrep 89/2011 Klage på vedtak om samtykke til ekspropriasjon fra gnr. 131 bnr. 10. Boligfelt Nordal. Klager: Ragnar Nordal 90/2011 Klage på avslag på søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av boliger for gjestearbeidere. Gnr. 24 bnr. 2 og 4, Vestre Linnesvei 14. Klager: Osmund Nøland 91/2011 Klage på vilkår i vedtak om dispesasjon fra gjeldende reguleringsplan. Gnr. 14 bnr. 108, Nøsteveien 43. Bruksendring fra lager og kontor til forretning

4 80/2011 Godkjenning av protokoll Protokoll fra møte godkjennes. Protokoll fra møte ble godkjent enstemmig. 81/2011 Meldinger 19/2011 Melding - Utbygging Lierskogen Melding nr. 19: Melding - Utbygging Lierskogen, tas til orientering. Meldingen ble tatt til orientering. 20/2011 Orientering om vedtak fattet av administrasjonen på bakgrunn av delegering. Melding nr. 20: Orientering om vedtak fattet av administrasjonen på bakgrunn av delegering, tas til orientering. Meldingen ble tatt til orientering. 82/2011 Sluttbehandling - Reguleringsplan for rundkjøring på Gullaug Planutvalgets innstilling til kommunestyret: 1.Reguleringsplan for rundkjøring på Gullaug, som vist på plankart datert , med bestemmelser datert , godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens Før saken legges fram for kommunestyret må følgende punkt rettes opp: 2. Nytt punkt til reguleringsbestemmelsenes 4 Fellesbestemmelser: Bevaring av matjord Den del av matjorda som er nødvendig til pussing av skråninger og andre arealer, inngår i anlegget. Resten av matjorda tilfaller den berørte resteiendommen og legges ut på gjenværende arealer for dyrka mark. 3. Nytt punkt til reguleringsbestemmelsenes 4 Fellesbestemmelser: Det skal utarbeides byggeplan for tiltaket som skal godkjennes av Statens vegvesen. Det skal også inngås gjennomføringsavtale med Statens vegvesen, blant annet for oppfølging og kontroll.

5 4. Endring av plankart: - Frisiktsone må legges inn i tegnforklaringen. - målelinjer på veibreddene legges inn på plankartet. 5. Reguleringsbestemmelsens 5 KJØREVEG, FELLES erstattes med følgende tekst: 5 KJØREVEG. Kjøreveg (KV) er offentlig veg. Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig. 83/2011 Sluttbehandling Reguleringsplan for Lierskogen pukkverk Planutvalgets innstilling til kommunestyret: Reguleringsplan for Lierskogen pukkverk godkjennes i henhold til plan- og bygningsloven med følgende endringer: Ny bestemmelse: 2-2 d) Før det gis byggetillatelse for nye bygg, skal det dokumenteres at tiltaket ikke får negative konsekvenser for nærliggende verneområder. De to første punktum i 2-8 Støy endres til: Ved etablering av ny virksomhet skal støykravene i T-1442 gjelde for eksisterende støyømfintlig bebyggelse med uteoppholdsarealer. Ny bestemmelse: Krav til energiutredning vedrørende ny bebyggelse/virksomhet a) Før det gis byggetillatelse for nye bygg, skal det inngås utbyggingsavtale om teknisk infrastruktur, grønnstruktur, energiløsninger og energidistribusjon. b) Det skal tilrettelegges for at området kan forsynes med vannbåren varme. Ny bestemmelse: 3-3 Industri 3 a) Området skal kun benyttes til utendørs rensing av nitrogenholdig vann fra steinbruddet b) Maksimalt tillatt prosent bebygd areal (%-BYA) er 70 % c) Området skal ikke inngjerdes d) Utforming og istandsetting av området skal legge vekt på å gi området et grønt preg og gjøre det terrengmessig funksjonelt som en del av viltkorridoren Følgende bestemmelser fjernes: 3-1 punkt e og f 3-2 punkt i På plankartet etableres Industri 3, og en liten del av Industri 1 gjøres om til Vegetasjonsskjerm. Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

6 84/2011 Førstegangsbehandling - Reguleringsplan for del av Gamle Tuverudvei Forslag til reguleringsplan for del av Gamle Tuverudvei legges etter plan- og bygningsloven ut til offentlig ettersyn. Tiltaket er kun en tomt og vil ikke ha negative konsekvenser for naboer eller naturmangfold. Tiltaket vil ikke føre til nevneverdig økning av trafikkbelastningen da det kun er en enkelt boenhet. Gangveien skal opparbeides som foreslått i reguleringsplanen. Støyskjerming skal bygges som i planforslaget. Eventuelle nødvendige tiltak i forbindelse med sikring av pumpestasjonen bekostes av tiltakshaver. Morgan Langfeldt (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak: Forslag til reguleringsplan for del av Gamle Tuverudvei legges etter plan- og bygningsloven ut til offentlig ettersyn. Tiltaket er kun en tomt og vil ikke ha negative konsekvenser for naboer eller naturmangfold. Tiltaket vil ikke føre til nevneverdig økning av trafikkbelastningen da det kun er en enkelt boenhet. Gangveien skal opparbeides som foreslått i reguleringsplanen. Støyskjerming skal bygges som i planforslaget. Eventuelle nødvendige tiltak i forbindelse med sikring av pumpestasjonen bekostes av tiltakshaver. Forslaget ble vedtatt med 9 stemmer (5H, 2FRP, V og SP) mot 3 stemmer (2AP og SV) avgitt for rådmannens forslag til vedtak sålydende: Forslag til reguleringsplan for del av Gamle Tuverudvei legges i henhold til plan- og bygningsloven ikke ut til offentlig ettersyn. 85/2011 Mindre endring - reguleringsplan for Nordvangveien Mindre endring av reguleringsplan for Nordvangveien, datert med bestemmelser datert , godkjennes i henhold til plan- og bygningsloven Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

7 86/2011 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for arealformål, plankrav og RPR-grense Oslofjorden, pbl 1-8 (100-metersbeltet) og fravikelse av midlertidig forbud mot tiltak på Lierstranda, for utfylling av del av Gilhusbukta. Søker: Gilhusbukta Sjøgrunn AS Med hjemmel i plan- og bygningslovens 19-2, jfr. 19-3, godkjennes søknaden om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for arealformål, plankrav og RPR-grense for Oslofjorden, fra plan og bygningslovens 1-8 Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag. Med hjemmel i plan- og bygningslovens 13-1 gis det samtykke til fravikelse av midlertidig forbud mot tiltak på Lierstranda, for utfylling av del av Gilhusbukta. Dispensasjon og samtykke til fravikelse gis på følgende vilkår: 1. Dispensasjonen gjelder midlertidig inntil ny reguleringsplan for området er vedtatt, og maks til Søknad om rammetillatelse må sendes inn på nytt når reguleringsplanen er vedtatt. 3. Evt. endringer som følge av ny reguleringsplan må gjennomføres. 4. Det skal etableres et nytt toppdekke på fyllingen, revegetering av strandsonen og dens overgang til gruntvannsområdet. Dette skal illustreres og dokumenteres og være godkjent av kommunen, før det gis igangsettingstillatelse for utfyllingen. 5. Det skal utarbeides og gjennomføres et overvåkingsprogram for overvåkning og beredskap i forhold til turbiditet/vannkjemiske forhold, forurensning i sjø, vannets ph, støy, fisk og fugl i anleggsperioden, før det gis igangsettingstillatelse for utfyllingen. Overvåkingsprogrammet skal godkjennes av Fylkesmannen. Dersom overvåkningen viser negative resultater, må tiltaket stanses og omfang og utforming av tiltaket må vurderes på nytt. 6. Nytt gruntvannsområde skal utformes i tråd med Teknisk Notat - NGI, datert Anleggsaktiviteten reduseres så langt det er mulig i perioden april-mai. 8. Det skal dokumenteres at det benyttes rene masser til utfyllingen, før igangsettingstillatelse gis. 9. Tildekking av bunnen skal utføres som beskrevet i Tiltaksplan for rehabilitering av Gilhusbukta, datert og Tillatelse til tiltak for rehabilitering av Gilhusbukta, fra Statens forurensningstilsyn, datert Det må dokumenteres at dette er gjort før det kan gis igangsettingstillatelse for utfyllingen. Tildekkingsarbeidet kan ikke startes opp før det er kontroll med forurensede kilder på land og i sjø i tilgrensende områder. 10. Det skal dokumenteres at teknisk infrastruktur som vannledninger, sjøkabler, overvannsledninger m.m i Gilhusbukta er ivaretatt og akseptert av kommunen, før det gis igangsettingstillatelse til utfylling av Gilhusbukta 11. Eiendomsforholdene i bukta og rettigheter til nytt areal må være avklart og dokumentert, før det kan gis igangsettingstillatelse til utfylling av Gilhusbukta. Alternativt må naboer som grenser til tiltaket og rettighetshavere, gi sitt samtykke til tiltaket. 12. Det utfylte arealet tillates ikke bebygd. 13. Dispensasjonen gjelder kun for masser fra Jernbaneverkets anlegg av jernbanetunnel mellom Holm og Nykirke, som skal fraktes sjøveien fra Sandebukta.

8 Ninnie Bjørnland (SV) fremmet forslag om følgende endring av punkt 7: Anleggsvirksomheten stoppes i april og mai. Forslaget falt med 1 stemme (SV) mot 11 stemmer (5H, 2FRP, 2AP, SP og V) avgitt for rådmannens forslag til punkt 7 sålydende: Anleggsaktiviteten reduseres så langt det er mulig i perioden april-mai. Mathias B. Dannevig (AP) fremmet forslag om følgende tillegg til punkt 13 som ble enstemmig vedtatt: som skal fraktes sjøveien fra Sandebukta For øvrig ble rådmannens forslag til vedtak fremmet og vedtatt enstemmig. 87/2011 Søknad om samtykke til å fravike midlertidig forbud mot tiltak på Lierstranda. Gnr. 15 bnr. 305, Tømmerterminalen. Nytt sidespor til jernbanen. Søker: Södra Cell Tofte Med hjemmel i plan- og bygningsloven 13-1 tredje ledd gis Södra Cell Tofte AS midlertidig samtykke til anlegging av nytt sidespor til Jernbaneverkets industrispor på gnr. 15 bnr. 305 (Tømmerterminalen). Samtykket gjelder fram til det er vedtatt ny arealdel til kommuneplanen. Hvis man ønsker å beholde jernbanesporet utover dette, må tiltaket omsøkes på nytt og behandles i forhold til ny kommuneplan. Ved et eventuelt avslag på den nye søknaden må tiltaket fjernes for tiltakshaver sin regning. Rådmannens reviderte forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

9 88/ /66 Risengbakken 8 - Søknad om dispensasjon for utnyttelse, fastsatt gesimshøyde, takvinkel og terrenginngrep Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 innvilges søknaden om dispensasjon fra regulert gesimshøyde. Dispensasjonen er betinget av at bygningens totale høyde blir som fremlagt gesimshøyde kote 84,1 og dermed vesentlig redusert i forhold til tillatt mønehøyde i reguleringsplanen, og at huset bygges i tråd med fremlagte tegninger. Med hjemmel i plan- og bygningslovens 19-2 godkjennes søknad om dispensasjon for 25 % BYA. Dette er i tråd med forslag til ny kommuneplan. En godkjenning av denne dispensasjonen vil ikke føre til at formålet bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg er fordelene ved å gi dispensasjon klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Med hjemmel i plan- og bygningslovens 19-2 godkjennes søknad om dispensasjon for takvinkel på 15 grader. En godkjenning av denne dispensasjonen vil ikke føre til at formålet bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg er fordelene ved å gi dispensasjon klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Med hjemmel i plan- og bygningslovens 19-2 godkjennes søknad om dispensasjon for terrenginngrep (fylling/skjæring) på2,5 meter. En godkjenning av denne dispensasjonen vil ikke føre til at formålet bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg er fordelene ved å gi dispensasjon klart større enn ulempene etter en samlet vurdering Aud-Harriet Kolberg (AP) fremmet følgende forslag til nytt punkt 1: Med hjemmel i plan- og bygningsloven 19-2 innvilges søknaden om dispensasjon fra regulert gesimshøyde. Dispensasjonen er betinget av at bygningens totale høyde blir som fremlagt gesimshøyde kote 84,1 og dermed vesentlig redusert i forhold til tillatt mønehøyde i reguleringsplanen, og at huset bygges i tråd med fremlagte tegninger.

10 Forslaget ble vedtatt med 7 stemmer (2AP, 2FRP, V, SP og H) mot 5 stemmer (4H og SV) avgitt for rådmannens forslag til vedtak sålydende: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 19-2 avslås søknad om dispensasjon fra regulert gesimshøyde. Dette er ikke i tråd med hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra og at dermed vil hensynene i lovens formålsbestemmelse bli vesentlig tilsidesatt. Forutsetningene for å kunne godkjenne denne dispensasjon er dermed ikke til stede og må derfor avslås. For øvrig ble rådmannens forslag til vedtak fremmet og vedtatt enstemmig. 89/2011 Klage på vedtak om samtykke til ekspropriasjon fra gnr. 131 bnr. 10. Boligfelt Nordal. Klager: Ragnar Nordal Planutvalgets innstilling til kommunestyret: Klagen tas ikke til følge, og kommunestyrets vedtak i sak 39/2011 opprettholdes. Saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud for videre klagebehandling. Morgan Langfeldt (FRP) fremmet på vegne av FRP, SV og V følgende forslag til vedtak: Klagen tas til følge, og planutvalget anmoder kommunestyret om å oppheve vedtaket. Forslaget falt med 5 stemmer (2FRP, SV, H og V) mot 7 stemmer (4H, 2AP og SP) avgitt for rådmannens forslag til vedtak sålydende: Klagen tas ikke til følge, og kommunestyrets vedtak i sak 39/2011 opprettholdes. Saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud for videre klagebehandling. 90/2011 Klage på avslag på søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av boliger for gjestearbeidere. Gnr. 24 bnr. 2 og 4, Vestre Linnesvei 14. Klager: Osmund Nøland Klagen tas til følge, og planutvalgets vedtak av oppheves. Søknad om dispensasjon fra byggeforbudet langs vassdrag for oppføring av to tilbygg til eksisterende bygninger og to brakker godkjennes. Vedtaket begrunnes med at annen plassering vil beslaglegge dyrket mark, at det er snakk om tilbygg til et tidligere godkjent bygg og slik sett vil ha mindre betydning for grøntbelte mot Sandakerelva. Etter en samlet vurdering mener planutvalget at å innvilge søknaden om dispensasjon gir klart større fordeler enn ulemper.

11 Arne Flatebø (SP) fremmet på vegne av SP, H, FRP og V følgende forslag til vedtak: Klagen tas til følge, og planutvalgets vedtak av oppheves. Søknad om dispensasjon fra byggeforbudet langs vassdrag for oppføring av to tilbygg til eksisterende bygninger og to brakker godkjennes. Vedtaket begrunnes med at annen plassering vil beslaglegge dyrket mark, at det er snakk om tilbygg til et tidligere godkjent bygg og slik sett vil ha mindre betydning for grøntbelte mot Sandakerelva. Etter en samlet vurdering mener planutvalget at å innvilge søknaden om dispensasjon gir klart større fordeler enn ulemper. Mathias B. Dannevig (AP) fremmet på vegne av AP og SV følgende forslag til vedtak: Klagen tas til følge, og planutvalgets vedtak av omgjøres slik at det gis dispensasjon til å beholde tilbygg til godkjent boligdel. Som vilkår skal tilbygget til fyrhuset med kjøkken og sanitærrom rives og brakkene flyttes til annet sted etter søknad. Fordelene ved dispensasjon vil være klart større enn ulempene ved at godkjent boligdels tilbygg ikke utgjør annet enn marginal betydning for vassdraget, og ingen hindring for friluftsliv av noen art. Vi anser at hensynet til lovens forbudsbestemmelser ikke blir vesentlig tilsidesatt ved slik omgjøring, samtidig som viktige interesser for gården ivaretas. Forslaget fra Arne Flatebø (SP) ble vedtatt med 9 stemmer (5H, 2FRP, SP og V) mot 3 stemmer (2AP og SV) avgitt for forslaget fra Mathias B. Dannevig (AP). 91/2011 Klage på vilkår i vedtak om dispesasjon fra gjeldende reguleringsplan. Gnr. 14 bnr. 108, Nøsteveien 43. Bruksendring fra lager og kontor til forretning Med hjemmel i forvaltningsloven 33 andre ledd tas klagen til følge. Vilkår 1 omformuleres til: Det skal ikke være mer enn 2 virksomheter i underetasjen. Virksomhet nr. 2 skal ikke være publikumsrettet. Vilkår 3 endres til å lyde: Gjeldende tekniske krav skal oppfylles, og det gis ikke dispensasjon fra disse.

12 Sissel Wærsted Olsen (H) fremmet følgende omforente forslag som ble vedtatt enstemmig: Med hjemmel i forvaltningsloven 33 andre ledd tas klagen til følge. Vilkår 1 omformuleres til: Det skal ikke være mer enn 2 virksomheter i underetasjen. Virksomhet nr. 2 skal ikke være publikumsrettet. Vilkår 3 endres til å lyde: Gjeldende tekniske krav skal oppfylles, og det gis ikke dispensasjon fra disse.

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Glitra Dato: 08.12.2009 Tidspunkt: 18:00-19:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Glitra Dato: 08.12.2009 Tidspunkt: 18:00-19:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Glitra Dato: 08.12.2009 Tidspunkt: 18:00-19:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Sven Erik Hallgren Varamedlem H Karl Bellen (H)

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 18:00 19:20

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 18:00 19:20 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 18:00 19:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Bård Ove Skandsen

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 06.05.2014 Tidspunkt: 18:00 18:35

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 06.05.2014 Tidspunkt: 18:00 18:35 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 06.05.2014 Tidspunkt: 18:00 18:35 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Bård Ove Skandsen

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 05.06.2012 Tidspunkt: 18:00 19:10

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 05.06.2012 Tidspunkt: 18:00 19:10 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 05.06.2012 Tidspunkt: 18:00 19:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Bård Ove Skandsen

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 05.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 18.06.

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 18.06. SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 18.06.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Egel Terkelsen Leder

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73 Søgne kommune Arkiv: 37/130 Saksmappe: 2013/2565-12081/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 24.03.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for sjøbod og terrasse - GB 37/130 - GB 37/160 - Kalsneset 73

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Fayegården Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind Holt

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 20.06.2012 Tid: Kl. 10.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.12.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17.

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/738. Hovedutvalg teknisk 23.04.2015

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/738. Hovedutvalg teknisk 23.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/738 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 23.04.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I HOVEDUTVALG TEKNISK DEN 12.03.2015. Rådmannens

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 52-56 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.11.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 14-17 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00 11:10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av frittstående garasje, samt tilbygg til bolig på GB 28/356 - Moneveien 32

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av frittstående garasje, samt tilbygg til bolig på GB 28/356 - Moneveien 32 Søgne kommune Arkiv: 23/356 Saksmappe: 2014/1733-30848/2014 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 26.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av frittstående garasje,

Detaljer

Saksframlegg. Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser - GB 16/11 - Pålsnesveien 72

Saksframlegg. Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser - GB 16/11 - Pålsnesveien 72 Søgne kommune Arkiv: 16/11 Saksmappe: 2013/3251-36718/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 11.11.2014 Saksframlegg Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge.

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/587-23 Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling:

Detaljer

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Møteprotokoll for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 09.10.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: kl: 09:00 Faste medlemmer: Høyre: Bjørnar Godt Daae,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orienteringer før behandling av sakslista Kommuneplanens arealdel om tomtemuligheter med mer v/planlegger Øyvind Sørlie SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Orienteringer før behandling av sakslista Kommuneplanens arealdel om tomtemuligheter med mer v/planlegger Øyvind Sørlie SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 03.09.2008 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

Drammen kommune - gbnr 17/128-3 Strøm Terrasse 8 - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse for påbygg med mer

Drammen kommune - gbnr 17/128-3 Strøm Terrasse 8 - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse for påbygg med mer Vår dato: 03.11.2014 Vår referanse: 2014/4272 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: 18.06.2014 Saksbehandler: Fredrik Harvik Thoresen Drammen kommune Engene 1 3008 Drammen Innvalgstelefon: 32266644 Drammen

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 24.08.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Musikkrommet, Gjenreisningsmuseet Dato: 25.01.2011 Tid: 09:00 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Frank Hansen Medlem AP Berit Hågensen Medlem

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 15 TID: 30.11.2005 13:00 MERK AT MØTEDATO ER ENDRET FRA 01.12.2005 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 10. 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 10. 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 10. 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte 25.08.2011

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte 25.08.2011 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte 25.08.2011 Møtet starter med en befaring av Elgjartunveien 4, felles oppmøte på Ås rådhus kl. 17.00 Møtet forsetter på Ås rådhus i Lille

Detaljer

Klage over reguleringsplan for Skjenstad avfallsmottak og fortau langs deler av Fv 873 - Malvik kommune - Kommunens vedtak stadfestes

Klage over reguleringsplan for Skjenstad avfallsmottak og fortau langs deler av Fv 873 - Malvik kommune - Kommunens vedtak stadfestes Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer